25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SIVA ÖRGÜ VE TAMİR HARÇLARI

TAMİR HARCI İNCE - KALIN - ELYAFLI

Brüt beton yüzeylerinin tamiratında ve sıvanmasında, duvar ve tavanların sıvalarında

ve tamiratında, kırık prefabrik beton elemanlarının estetik olarak tamiratında, kenar

ve köşe tamirinde, her türlü karo ve benzeri malzemelerin döşemesinde önce düzgün

bir alt yüzey elde etmek için kullanılan kuvars esaslı tamir harcıdır.

HAZIR SIVA

İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar, tavan

yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılan hazır sıvadır.

MAKİNA SIVASI

İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar, tavan

yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılan hazır makine sıvasıdır.

22

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!