25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SUKES SU YALITIM MALZEMESİ

Akrilik kopolimer esaslı, elyaf katkılı, sıvı çatı izolasyon malzemesidir.

• SUKES İzolasyon malzemesi, su yalıtımı ve çatı izolasyonu için geliştirilmiştir.

• UV direnci yüksek, su geçirmez ve dekoratiftir

• Nemi dışarı atar

• Darbelere karşı dayanıklıdır

SÜPER ELASTİK ÇİFT KOMPENANTLI YALITIM MALZEMESİ

Temellerde, teraslarda, havuzlarda, su depolarında, tünellerde, istinat duvarlarında, deniz suyu kanallarında, tuzlu

sulara karşı su geçirmezlik istenen yerlerde, kalıp gergi çubuğu delikleri için uygulanabilir her türlü ıslak zeminde, pozitif

su izolasyonu gereken her yerde güvenle kullanılabilir iki komponetli kaplama altı su izolasyon membrandır.

SIVI KOMPENANT

TOZ KOMPENANT

/demaboyakimya /demaboya.com 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!