25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEKNİK ÜRÜNLER

LİKİT MEMBRAN PLASTİK KAPLAMA

Banyo, havuz, dış cephe, iç cephe, teras çatı, prekast, dere ve cephelerde uygulanan,

düz ve meyilli teras çatılarda, beton, çinko ve prekast derelerde, silo, depo ve bina dış

cephelerinde, banyo, havuz, perde beton ve tüm ıslak zeminlerde uygulanan likit

kullanıma hazır kaplama altı su izolasyon membran’ıdır.

LOGAR SABİTLEME HARCI

PVC ve metal pencereler, künkler, kanalizasyon ve su döküm logar kapakları, bahçe ve

sokak demir ızgaraları gibi demir evsaflı malzemeleri sabitleme de kullanılan toz gri bir

sabitleme harcıdır.

ŞOK TIKAÇ

Su kaçaklarının izolasyon öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılan hız priz alan

şoku tıkaç malzemesidir.

24

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!