25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEKNİK ÜRÜNLER

ŞAP DÖK

Düzgünleştirilmesi gereken bozuk zemin ve şapların düzeltilmesi amacı il kullanılır, ağır

trafiğe dayanıklı kendi yayılan bir denge (tesfiye) şapıdır.

ŞAP DÖK 5 mm’nin altında atılmaz ve 100 süt astarsız uygulanmaz.

HAZIR ŞAP

Düzeltilmesinde gereken bozuk zeminlerde, bir işçilik masrafıyla bir katta maksimum

5 cm şap dökme imkânı sağlayan, çatlamayan, su itici özelliği sahip, dona dayanıklı

hazır toz kalın şaptır.

SIVA - ŞAP PRİZ HIZLANDIRICI

Sıvı ve şaplara hızlı priz alma özelliği vermek için formüle edilmiş kostik esaslı, girdiği

bünyenin erken mekanik özelliklerinin geliştirici, priz hızlandırıcı bir harç katkı

malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 0.8 - 1.2 kg kullanılır.

/demaboyakimya /demaboya.com 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!