25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BETON GRUBU

ORTA AKIŞKANLAŞTIRICI

Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda, taşıma betonlarında, prekast elemanlarda,

demirli/demirsiz, prekast, öngerilmeli hafif yada normal her türlü betonun kalitesinin

yükseltilmesinde, klor içermeyen kış aylarında erken yüksek mukavemet sağlama

özelliği olan, orta akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 4 – 6 kg kullanılır.

SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI

Betona akışkan özellik vermek için formüle edilmiş, sentetik polimer esaslı, klor

içermeyen, sertleşmiş ve taze betonu özelliklerini geliştiren ve yüksek oranda su

azaltarak betonun erken ve nihai, mukavemetlerini artıran, kıvam kaybını

Tüketim: 100 kg çimento için 0.9 – 1.5 kullanılır.

BETON ANTİFİRİZİ

Klor içermeyen, soğuk hava koşullarında ve donma riski olduğunda beton dökümüne

imkân veren Beton katkı malzemesidir. Su ile çimento arasında meydana gelen reaksiyonu

hızlandırarak hidratasyon ısısını arttırır. Betonunu erken priz almasını sağlayarak

donma etkisinden korur. Beton karışım suyunun yaklaşık %7 – 8 oranında azaltarak

betonun erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlar.

Tüketim: 100 kg çimento için 4 – 6 kg kullanılır.

/demaboyakimya /demaboya.com 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!