25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALARI

DEMA SİLİKONLU DIŞ CEPHE PARLAK - MAT

Dema Silikonlu Dış cephe boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dekoratif

renklerde, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Uv direnci yüksek solmaya karşı dayanıklıdır

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• Su itici özelliğiyle binaları yağmurdan korur

• TSE 7847’ye uygundur

DEMA AKRİLİK

Dema Akrilik Dış Cephe Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif renklerde,

mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• TSE 7847’ye uygundur

DEMA GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Dema Grenli Dış Cephe Kaplaması, her türlü sıva, macun, beton, betopan, brüt beton,

gaz beton, alçı, taş, tuğla ve benzeri mineral esaslı yüzeyler ile ısı yalıtım sistemleri ve

dekoratif amaçlı iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

• Duvardaki nemi dışarı atar ve yüzeyin nefes almasını sağlar

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• TSE 7847’ye uygundur

/demaboyakimya /demaboya.com 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!