25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALARI

Contrast Silikonlu Dış cephe boyası, su bazlı, aksilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dekoratif

renklerde, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

CONTRAST SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Contrast Akrilik Dış Cephe Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif renklerde,

mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

CONTRAST AKRİLİK

CONTRAST GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Contrast Grenli Dış Cephe Kaplaması, her türlü sıva, macun, beton, betopan, brüt

beton, gaz beton, alçı, taş, tuğla ve benzeri mineral esaslı yüzeyler ile ısı yalıtım

sistemleri ve dekoratif amaçlı iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

• Duvardaki nemi dışarı atar ve yüzeyin nefes almasını sağlar

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

4

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!