25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

Demaplus+ İç Cephe su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat, ekonomik son kat

iç cephe boyasıdır. Örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

Teneffüs etme özelliği ile duvarın nefes almasını sağlar.

• Yüksek örtücülük

• Küf bakteri oluşumuna engel

• TSE 5808’e uygundur

DEMAPLUS İÇ CEPHE

Contrast Silikonlu İç Cephe nefes alabilen örtücülüğü yüksek uyguluması kolay bir iç

cephe boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mda gibi

iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Yarı silinebilir

• Yüksek örtücülük

• Kararma dökülme yapmaz

CONTRAST SİLİKONLU İÇ CEPHE

Contrast Plastik örtücülüğü yüksek uygulaması kolay bir iç cephe boyasıdır. Her türlü

sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç cephe yapı elemanları

üzerinde kullanılır.

• Yüksek örtücülük

• Kararma dökülme yapmaz

CONTRAST PLASTİK

Exper Plastik uygulaması kolay ekonomik bir iç cephe boyasıdır. Her türlü sıva, macun,

beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde

kullanılır.

• Kolay uygulanır

• Kararma dökülme yapmaz

EXPER PLASTİK

6

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!