25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TAVAN BOYALARI

DEMA TAVAN

Dema Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat

tavan boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç

cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Nefes alan yüzeyler sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

• Maksimum metraj sağlar

CONTRAST TAVAN

Contrast Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat

tavan boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç

cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

• Maksimum metraj sağlar

EXPER TAVAN

Exper Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, ekonomik tavan boyasıdır. Her

türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf ibi iç cephe yapı elemanları

üzerinde kullanılır.

• Kokusuzdur

• Uygulandığı yüzeyde pürüzsüz bir yüzey sağlar

/demaboyakimya /demaboya.com 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!