27.02.2021 Views

2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAYI-2 YIL-1 TEMMUZ 2020

Kalemlik

E d e b i y a t

D e r g i s i

FAHRETTİN ARSLAN * RASİM ÖZDENÖREN * İSKENDER PALA * MURAT TÜRKCAN * SALİH

KIRMIZI * ALİ TÜFEKÇİ * İBRAHİM KENGER * MUSTAFA HARUN ŞAHİN * ENES GÜRBÜZ *

İBRAHİM NOHUTÇU * NURKAN GÖKDEMİR * NİLÜFER ZONTUL AKTAŞ * ARİF BİLGİN *

METİN BEYAZLI * MUAZ ÇAĞLAR * MÜŞTEHİR KARAKAYA * ELİF ZARİFOĞLU * ABDÜLNASİR

KIMIŞOĞLU * EROL ÖMER EYİGÜN * CENGİZ NUMANOĞLU


UMUDA ÇAĞRI

Nurkan GÖKDEMİR10 TL - www.facebook.com/KalemLikDergisi - https://kalem-lik.tr.gg - info.kalemlik@gmail.com

Necip Fazıl Kısakürek

Yanında olduğum zaman değerimi bilemezsen;

Değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın...

1904-1983

Cahit Zarifoğlu

Bir gün elbette sofraya birlikte çökeriz;

Sen dağ gibi kurul, ben zerre bir yer tutayım...

1940-1987

Erdem Bayazıt

Bir şarkı gibisin dünya!

Çoğu zaman hüzün makamında...

1939-2008

Salih Kırmızı

Bir bestekâr edasıyla yaşamalı hayatı,

Tâki ardında eserlerin okunsun...

1984-...

Enes Gürbüz

ve bir sessizlik kaplar yüreğimi ansızın,

durgun sular sağanak olur; yağar içime içime...

2004-...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!