DEVAM EDİLECEK ilk

mtnsaricicek

İÇİNDEKİLER

1 - KAZAN ÇEŞİTLERİ

2 - APAREYLER

3 - SU DEPOLARI

4 - GENLEŞME TANKLARI

5 - BOYLER

6 - POMPA ÇEŞİTLERİ

7 - HİDROFOR

8 - FİLTRE ÇEŞİTLERİ

9 - EKONIOMİZER

10 - HAMUR MAKİNALARI

www.groupaka.com


KAZAN ÇEŞİTLERİ

- Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanları

- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su

Kazanları

www.groupaka.com


Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanları

Solid Fuel Hot Water Boilers

Твердотопливные водогрейные котлы

Katı yakıtlı, tam otomatik veya manuel yüklemeli kat

kaloriferi ve merkezi ısıtma kazanları, iki, üç ve dört

geçişli olarak farklı kapasitelerde üretilmektedir.

Solid fuel, fully automatic or manual loading floor

heating and central heating boilers, two, three and four

pass It is produced in different capacities.

Полностью автоматическая или ручная загрузка на твердом топливе

котлы отопления и центрального отопления, двух-, трех- и четырехходовые

Выпускается разной мощности.

www.groupaka.com


Katı Yakıtlı Manuel Yüklemeli Sıcak Su Kazanları

Solid Fuel Manual Loading Hot Water Boilers

Твердотопливные водогрейные котлы с ручной

загрузкой

Üç geçişli tasarımı ile elde edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt

tasarrufu sağlamaktadır. Yanma havası termostat kontrollü fan yardımı ile sağlanmaktadır. Kazan arka bölümünde

yer alan fandan elde edilen hava homojen bir şekilde yanma haznesine aktarılır. Yanma haznesindeki alev, ocağın

arka kısmındaki ikinci geçiş boruları ile ön tarafa taşınır. Ön duman sandığına gelen bu sıcak gazlar, duman boruları

ile arka duman sandığına taşınır ve buradan bacaya gider.

It provides maximum heat transfer and fuel saving by distributing the heat obtained with its three-pass design

evenly to all surfaces. Combustion air is provided with the help of a thermostat controlled fan. The air obtained

from the fan located at the rear of the boiler is homogeneously transferred to the combustion chamber. The flame

in the combustion chamber is carried to the front by the second transition pipes at the rear of the furnace. These

hot gases coming into the front fume box are carried to the rear fume box via smoke pipes and from there go to the

chimney.

Он обеспечивает максимальную теплопередачу и экономию топлива за счет равномерного распределения

тепла, полученного благодаря трехходовой конструкции, по всем поверхностям. Воздух для горения

подается с помощью вентилятора, управляемого термостатом. Воздух, полученный от вентилятора,

расположенного в задней части котла, равномерно передается в камеру сгорания. Пламя в камере сгорания

переносится вперед по вторым переходным трубам в задней части топки. Эти горячие газы, поступающие в

передний вытяжной шкаф, через дымовые трубы попадают в задний вытяжной шкаф, а оттуда попадают в

дымоход.

www.groupaka.com


Katı Yakıtlı Manuel Yüklemeli Sıcak Su Kazanları

Solid Fuel Manual Loading Hot Water Boilers

Твердотопливные водогрейные котлы с ручной

загрузкой

ÖZELLİKLERİ

• %85‘e varan yüksek yanma verimi

• Duman borularında pencere tipi

alev kırıcılar (Türbülatör)

• Düşük gaz emisyon değerleri ile

çevre dostu tasarım

• Prizmatik yapıda çelik konstrüksiyon

ile her türlü dış etkene karşı koruma

• Galvanize sac üzerine elektrostatik

toz boya ile kaplama

• Su soğutmal kapak Sistemi

• Su soğutmalı ızgara sistemi

• Standart işletme basıncı 4 bar

• 8 bara kadar üretim imkânı

• Tam silindirik kazan gövdesi

• Son teknoloji üretim teknikleri

• Üç geçişli yanma odası hariç

geçişler arası boru demetli

• 10217-2 normuna uygun 3.1

sertifikalıkazan borusu kullanımı

• Yaygın servis ağı

• Ulusal ve Uluslararası normlara

uygunluk

FEATURES

High combustion efficiency

up to 85%

Window type flame breakers

(Turbulator) in smoke pipes

Environmentally friendly design

with low gas emission values

• Protection against all kinds of

external factors with prismatic steel

construction

• Coating with electrostatic powder

paint on galvanized sheet

• Water-cooled cover system

• Water-cooled grid system

Standard operating pressure 4 bar

Production possibility up to 8 bar

• Full cylindrical boiler body

• State-of-the-art production

techniques

• Except for the three-pass

combustion chamber, the inter-pass

pipe bundle

Use of 3.1 certified boiler pipes in

accordance with 10217-2 norm

• Widespread service network

• Compliance with national and

international norms

www.groupaka.com

ОСОБЕННОСТИ

• Высокая эффективность

сгорания до 85%

Пламегасители оконного типа

(Турбуляторы) в дымовых

трубах

Экологически чистый дизайн с

низкими выбросами газов

• Защита от всех видов

внешних факторов с помощью

призматической стальной

конструкции.

• Покрытие электростатической

порошковой краской на

оцинкованном листе.

• Крышка с водяным

охлаждением.

• Решетчатая система с водяным

охлаждением

Стандартное рабочее давление

4 бар

Возможность производства до 8

бар

• Полностью цилиндрический

корпус котла

• Современные технологии

производства

• За исключением трехходовой

камеры сгорания, с трубным

пучком.

Использование

сертифицированных котельных

труб 3.1 в соответствии с

нормой 10217-2.

• Широкая сеть обслуживания


SIVI VE GAZ YAKITLI

KAZANLAR

LIQUID AND GAS FUELEDBOILERS

ЖИДКОЕ И ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

КОТЛЫ

www.groupaka.com


SIVI VE GAZ YAKITLI

KAZANLAR

LIQUID AND GAS FUELEDBOILERS

ЖИДКОЕ И ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

КОТЛЫ

www.groupaka.com


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları -

Üç Geçişli Skoç Tip

www.groupaka.com


Liquid and Gas Fired Hot Water Boilers - Three Pass

Scotch Type

Водогрейные котлы на жидком и газовом топливе -

трехходовые шотландские котлы

Üç geçişli sıvı ve gaz yakıtlı çelik sıcak su kazanları, skoç tip olarak imal edilmekte olup, yüksek yanma

verimi, optimum baca gazı emisyon değerleri, sessiz çalışma ve uzun kullanım ömrü ile merkezi ısıtma

sistemleri için özel olarak tasarlanmış, %100 yerli üretim olarak siz değerli müşterilerimize kısa termin süresi

ile hizmet sunmaktayız

Three-pass liquid and gas fired steel hot water boilers are manufactured as scotch type, specially designed

for central heating systems with high combustion efficiency, optimum flue gas emission values, silent operation

and long service life. We provide services to our customers with a short deadline.

Трехходовые стальные водогрейные котлы, работающие на жидком и газе, изготавливаются как скотч,

специально разработанные для систем центрального отопления с высокой эффективностью

сгорания, оптимальными значениями выбросов дымовых газов, бесшумной работой и длительным

сроком службы. срок.

www.groupaka.com


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları -İki Geçişli

Liquid and Gas Fired Hot Water Boilers-Two Pass

Жидкостные и газовые водогрейные котлыдвухходовые

Sıvı ve Gaz Yakıtlı

Sıcak Su Kazanları -İki

Geçişli

Liquid and Gas Fired

Hot Water Boilers-Two

Pass

Ж Sıvı ve Gaz Yakıtlı

Sıcak Su Kazanları -İki

İki geçişli sıvı ve gaz yakıtlı çelik sıcak su kazanları, prizmatik olarak imal edilmekte olup, yüksek yanma

verimi, optimum baca gazı emisyon değerleri, sessiz çalışma ve uzun kullanım ömrü ile merkezi ısıtma

sistemleri için özel olarak tasarlanmış, %100 yerli üretim olarak siz değerli müşterilerimize kısa termin süresi

ile hizmet sunmaktayız.

Two-pass liquid and gas fired steel hot water boilers are manufactured prismatically, with high combustion

efficiency, optimum flue gas emission values, silent operation and long service life, specially designed for

central heating systems, as 100% domestic production, we offer our valued customers. We offer services with

a short deadline.

Двухходовые стальные водогрейные котлы, работающие на жидком и газе, изготавливаются

призматически, с высокой эффективностью сгорания, оптимальными значениями выбросов дымовых

газов, бесшумной работой и длительным сроком службы, специально разработаны для систем

центрального отопления, поскольку 100% отечественного производства, мы предлагаем клиентов.

Мы предлагаем услуги в сжатые сроки.

www.groupaka.com


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları -İki Geçişli

Liquid and Gas Fired Hot Water Boilers-Two Pass

Жидкостные и газовые водогрейные котлыдвухходовые

www.groupaka.com


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları -Üç Geçişli

Liquid and Gas Fired Hot Water Boilers -Three Pass

Водогрейные котлы на жидком и газовом топливе -

трехходовые

Üç geçişli sıvı ve gaz yakıtlı çelik sıcak su kazanları,

prizmatik olarak imal edilmekte olup, yüksek yanma

verimi, optimum baca gazı emisyon değerleri, sessiz

çalışmave uzun kullanım ömrü ile merkezi ısıtma

sistemleri için özel olarak tasarlanmış, %100

yerli üretim olarak siz değerli müşterilerimize

kısa termin süresi ile hizmet sunmaktayız.

Three-pass liquid and gas fired steel hot water boilers are

produced as prismatic, and specially designed for central

heating systems with high combustion efficiency, optimum flue gas emission

values, silent operation and long service life, as 100% domestic production,

we offer our valued customers. We offer services with a short deadline.

Трехходовые стальные водогрейные котлы, работающие на жидком и газе, производятся в виде

призматических элементов и специально разработаны для систем центрального отопления

с высокой эффективностью сгорания, оптимальными значениями выбросов дымовых газов,

бесшумной работой и длительным сроком службы, поскольку 100% отечественного производства

мы предлагаем уважаемые клиенты.Мы предлагаем услуги в сжатые сроки.

www.groupaka.com


Enerjide Çözüm Ortağınız

AKA

İTHALAT İHRACAT
Similar magazines