Neue Ekonomi

alp.media

Turizm fuar⁄ digital ortamda... 60

Almanya’n⁄n 2021 hedefleri... 64

Hakan Elmal⁄ ile Salep sohbeti 75

Dr. La tif Çe lik

03 Türk-Alman

Ûli‚kileri Çok Kutuplu Yeni Dünya

Düzeninde Íimdi Daha Önemlidir

Djan Walsh

17 Geçmi‚i bilenler,

bu günü daha iyi anlarlar

Zafer Kurt

24 Ûnsanl⁄k tarihinde

müzi©in ortaya ç⁄k⁄‚⁄

Almanya’da

Göçmen Û‚gücü

Ûhtiyac⁄ Art⁄yor

Alperen Çelik

29 Pandemi

gölgesinde ‚ekillenen

jeopolitikalar

Bilal Koçak

33 Göçün 60. y⁄l⁄nda

Almanya’daki giri‚imci Türkler

Almanya'da yapılan bir

anket, nitelikli eleman

sıkıntısının koronaya ra©men

sürdü©ünü ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfı'nın

yaptırdı©ı ara‚tırmaya göre

nitelikli i‚ gücü sıkıntısı ‚irketler

açısından bugün ve gelecekte

en önemli sorunu olmaya

devam ediyor.

35

Dünya Türk Doktorlar⁄ konu‚tu

8

Korona a‚⁄s⁄n⁄n mucidi

U©ur Íahin - Özlem Türeci

çifti dünya bas⁄n⁄n⁄n

gündemine oturdu.

6

10

18

Güher-Süher Pekinel’e

Alman Liyakat Ni‚anı

Evde e©itim için ailelere

100 Euro verilsin

Türkiye’nin bitmeyen

“Avrupa Rüyas⁄” yolculu©uEdi tö ri al

Küresel ekonomi ve siyaset

radikal de©i‚imlere do©ru

evrilirken Türk-Alman

Ûli‚kileri de bundan etkilendi.

Çünkü Ankara-Berlin hattı kendine

özgü devasa uluslararas⁄ bölgesel

ve küresel meseleleri de içinde

bar⁄nd⁄r⁄yor.

Mevcut küresel sistem aynı

anda birkaç farklı de©i‚im ve

dönü‚üm süreçlerini birden

ya‚ayarak devam ediyor.

Ekonomi ve üretimin a©ırlı©ı

Batı’dan Do©u’ya do©ru kayarken

Asya ülkelerinin dünya gelirindeki

payı artmaktadır. 2020 yılında

Asya ülkelerinin GSMH toplamı

dünyanın geri kalan bütün

ekonomilerinden daha fazla

idi. IMF verilerine göre Asya

Pasifik ülkeleri geçti©imiz yıl

dünya ekonomisinin yüzde

47’sine, Batı ekonomileri

diye adlandır⁄lan Avrupa ve

Kuzey Amerika ekonomilerinin

toplamı yüzde 38’de

kald⁄. Birkaç y⁄l bu de©i‚imin

ya‚anmaya devam edece©ini

dü‚ünürsek, Asya’n⁄n aray⁄

açaca©⁄ kesindir.

Türkiye ve Almanya’n⁄n

uluslararas⁄ sorunlara

de©i‚ik aç⁄lardan yakla‚⁄m⁄

normaldir. Ankara-Berlin

ekseninde o kadar yo©un bir

kar‚ılıklı ba©ımlılık ya‚anmaktadır

ki, ya‚anan krizleri iki taraf da

bir an önce çözmeye yönelerek,

“sessiz diplomasi” ile kısa süre

içinde normalle‚meye geçebilmektedir.

Türkiye’nin olu‚an yeni

eksene yak⁄nl⁄©⁄, geli‚en ili‚kileri

ve transit ülke olu‚u Almanya

taraf⁄ndan iyi farkediliyor ve her

iki ba‚kentte yeni stratejiler

olu‚uyor. 1990’ ların tek kutuplu

sisteminden çok kutuplu dünyaya

entegre olmaya çal⁄‚an Putin

liderli©indeki Rusya, sadece yakın

çevresindeki eski Sovyet ülkelerinde

de©il, aynı zamanda Orta

Do©u’dan Balkanlar’a kadar farklı

bölgelerde de gerek askeri gerekse

ekonomik etkisini daha çok hissettiriyor.

Çin ise “Kemer ve Yol”

adını verdi©i politikayla uzak

co©rafyalarda bile ekonomi a©ırlıklı

yumu‚ak gücünü her gün daha

fazla göstermektedir.

ABD belirleyici askeri güç olsa

da, artık rakipsiz bir “hegemon”

de©ildir. O kadar imkan⁄na

ra©men Ûsrail-Filistin sorununda

ad⁄m atamayan, Ortado©uya sadece

kan ve gözya‚⁄ getiren, Libya

krizinde ismi çok az geçen

Washington yönetiminden art⁄k

kimse fazla bir‚ey beklemiyor.

Yeni dönemde Yunanistan ile

geli‚tirece©i ili‚kiler sonunda

Türkiye’nin nerede duraca©⁄ da

zaman içinde farkedilecektir.

K⁄r⁄m’⁄n Rusya taraf⁄ndan

ilhak⁄na göz yuman ABD, uluslararas⁄

alandaki etkisi önümüzdeki

y⁄llarda daha net ortaya

ç⁄kacakt⁄r.

Türk-Alman ili‚kileri mevcut

dünya düzeni içerisinde “jeopolitik

tehditlere kar‚ı konjonktürel

i‚birli©i” yönünde ilerlemektedir.

De©i‚en riskler ve durum analizleri

ile bu ili‚kiler ‚ekillenecektir.

Ûklim de©i‚ikli©i, koronavirüs salgın⁄,

gelir da©ılımı uçurumu, radikal

milliyetçilik, yabanc⁄

dü‚manl⁄©⁄ gibi konulara iki ülkenin

bak⁄‚ aç⁄lar⁄nda büyük benzerlikler

vard⁄r.

Ancak orta büyüklükteki Türkiye

ve Almanya’nın sadece Ankara-

Berlin hattındaki etkile‚imi etkilememekte

aynı zamanda bölgesel

ve küresel meselelerin çözümün

de de önemli bir rol oynama

potansiyeline sahip olmaktadır.

Elbette bu potansiyel, aynı zamanda

içinde pek çok zorlukları da

barındırmaktadır.

Cumhurba‚kanı Recep Tayyip

Erdo©an ve Almanya Ba‚bakanı

Angela Merkel ile geçti©imiz y⁄l 4

kez yüyüze ve 8 kez video konferans

yolu ile görü‚tü. Ûki liderin bu

s⁄k⁄ i‚birli©i “günlük meydan

okuma” magazin haberleri

aras⁄nda kaybolup gidiyor.

Her iki tarafta sorunlar ne

kadar büyük olursa olsun

“Biz Ayr⁄lamay⁄z” siyasetine

inanm⁄‚ durumdalar.

Yükselen ticari grafik, uluslararas⁄

sorunlara benzer

bak⁄‚lar iki ülkeyi daha çok

y a k l a ‚ t ⁄ r m a k t a d ⁄ r .

Suriye’ye silah göndermenin

bölgeye kan ve gözya‚⁄,

Avrupa’ya ise mülteci dalgas⁄

olarak dönece©ini en

iyi farkeden Merkel ile

Erdo©an’d⁄r. Ucuz Macron

siyasetinin bunu anlamas⁄

mümkün de©ildir. Göçmen

krizinin Avrupa’n⁄n alt⁄n⁄ üstüne

getirmesini önleyen Ankara-

Berlin aras⁄ndaki anlay⁄‚ ve samimiyettir.

Ûki ülke ili‚kileri’nin

a©⁄rl⁄©⁄ çok kutuplu dünyada daha

da önem kazanm⁄‚t⁄r.

Türk-Alman

Ûli‚kileri

çok kutuplu

yeni dünya

düzeninde

‚imdi daha

önemlidir

Dr. La tif Çe lik

Chef re dak te ur

neu e eko no mi 03


Kün ye

Ûm pres sum

Yay⁄n Kurulu

Prof. Dr. Ata Atun

Prof. Dr. Ûhsan I‚⁄k

Prof. Dr. Hüsnü Çelik

Prof. Dr. Yavuz Sezen

Prof. Dr. Hayati Akta‚

Prof. Dr. Muhittin Tu‚

Prof. Sadettin K⁄l⁄çkap

Prof. Dr. Cezmi Eraslan

Prof. Dr. Ramazan Çal⁄k

Prof. Dr. Mustafa Gencer

10

Sa©l⁄k

Sa©l⁄©⁄n⁄z için

gündemi takip etmek

He ra us ge ber / Yay⁄n Hakk⁄

Alp Me di a

Chef re dak te ur / Ba‚ya zar

Dr. La tif Çe lik

Satz & Layout / Dizgi

Aysel Çelik

Be ra ter / Dan⁄‚man

Ûsmet Zeytin

Sait Özcan

Redaksiyon / Redaktion

Burak Çelik

Tasar⁄m

Heimbach ile evinizi dizayn edin… 15

Siyaset

Ta‚delen fakirlerden yana 10

An ze igen ver ka uf / Mar ke ting

Fatih Çelik

Tel. 0931 / 35 98 385

Tel. 0931 / 329 25 03

Fax. 0931 / 35 98 386

e-ma il

alp-me di a@ar cor.de

Ad res

Vers bac her Str. 122

97078 Würz burg / De utsc hland

Tem sil ci bü ro lar

Ham burg 040/81 46 40

Bi ele feld 0521/17 70 76

Yaz⁄ ve rek lam içe rik le rin den so rum lu luk

ka bul et mi yo ruz. Der gi miz den yaz⁄l⁄ izin

al arak ve kay nak be lirt erek al⁄nt⁄ yap⁄ la bi lir.

Kö‚e ya zar lar⁄n⁄n gö rü‚le ri ken di le ri ni ba©lar,

der gi miz bas⁄n ah lak ku ral lar⁄na

uy may⁄ il ke edin mi‚tir.

Neu e Eko no mi Almanya ge ne lin de ki

Türk as⁄ll⁄ i‚insanlar⁄n⁄ eko no mik

ha ber ve bil gi ler le des tek ler.

Neu e Eko no mi der gi si, Almanya´da ya‚ayan

Türk Û‚insan⁄, akademisyen ve

entellektüellerin yay⁄n organ⁄d⁄r.

Die Neue Ekonomi ist das Sprachrohr

der in Deutschland lebenden türkischen

Unternehmer, Akademiker und

Ûntellektuellen.

Uluslararas⁄ Ûli‚kiler

Türkiye do©algaz merkezi olacak 18

Çay

Çay içmek o kadar faydal⁄ki… 58

Û‚ Dünyas⁄

Yabanc⁄ i‚gücü gerek 34

Ehliyet

Sak⁄n de©i‚tirmeyi unutmay⁄n 57


Ûç Sayfalarda

Ûnhaltsverzeichnis

06-07

Pekinel karde‚lere liyakat Ni‚anı

08-09

Ûki Türk Doktor

bütün dünyaya umut oldu

E©itim

48 Wirtschaftsschule O.Pelzl’i tan⁄mak

18-28

Türkiye’nin bitmek bilmeyen

“Avrupa Rüyas⁄ Yolculu©u”

29

Türkler en çok

Almanya’y⁄ seviyor

Müzik

06 Pekinel karde‚lere ödül

34-35

Almanya’n⁄n yabanc⁄ i‚çiye

ihtiyac⁄ var

36

“Bilgi Payla‚⁄m⁄” konusunda

vatanda‚lar⁄m⁄z bilgilendirilsin

37

Ûnsan e©itim ile do©maz ama

e©itim ile ya‚ar

39

YTB’nin Türkiye Burslar⁄’na

ba‚vurular ba‚lad⁄

Turizm

60 Bu y⁄lki fuar digital ortamda

T⁄p

62 Dünya iki Türk doktoru konu‚uyor

40-41

Uzmanlara göre Avrupa Birli©i

kesinlikle Türkiye’den kopamaz

43

Türk Profesör Göttingen

Üniversitesine rektör seçildi

46

Türkçe Dersleri koordinasyon

toplant⁄s⁄ yap⁄ld⁄

50-51

Türkiye-AB aras⁄nda normalle‚me

süreci ba‚layabilirmi?

58-59

Çay o kadar faydal⁄ki...

60

Turizm fuar⁄ bu y⁄l online olacak

70 Türkiye bölgesinin lideri

Politika

Türkçe

Türkçe’nin gelece©i

Türklerin ilgisine ba©l⁄

46

70-71

Türkiye Do©u Akdeniz’de

hakim güç olarak ortaya ç⁄kt⁄

75-77

Hakan Elmal⁄ ile salep sohbeti


Güher-Süher Pekinel’e

Alman Liyakat Ni‚anı

Dünyanın önde gelen piyanistlerinden Güher-Süher Pekinel’e, Almanya Federal

Cumhuriyeti tarafından Cumhurba‚kanı Frank - Walter Steinmeier’in imzası ile

‘Liyakat Ni‚anı’ takdim edildi.

Dünyanın önde gelen piyanistlerinden

Güher-

Süher Pekinel’e, Alman

ya Federal Cumhuriyeti tarafından

Cumhurba‚kanı Frank -

Walter Steinmeier’in imzası ile

‘Liyakat Ni‚anı’ takdim edildi.

Dünyaca ünlü ikili piyano virtüözlerinden

Güher ve Süher

Pekinel karde‚ler, Almanya’nın

en yüksek dereceli ni‚anı olan

‘Liyakat Ni‚anı’yla onurlandırıl-

dı. Cumhurba‚kanı Frank -

Walter Steinmeier’in imzasını

ta‚ıyan ni‚an Pekinel karde‚lere,

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle

Ûstanbul Alman Ba‚konsoloslu

©u’nda gerçekle‚tirilen törenle

Ba‚konsolos Johannes Regenbrecht

tarafından takdim edildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Cumhurba‚kanı Frank - Walter

Steinmeier’in imzasın⁄ ta‚⁄yan ni‚an Ûstanbul’da bu ülkenin Ûstanbul Ba‚konsolosu

Johannes Regenbrecht taraf⁄ndan takdim edildi.

Almanya tarafından 1951

yılından bu yana nadiren verilen

‘Bundesverdienstkreuz’ ödülü,

Güher-Süher Pekinel’e müzik alanında

dünya çapında çalı‚maları

ve kültür-sanat alanında global

diyalo©u güçlendiren hayat boyu

kariyer ve katkıları nedeni ile verildi.

‘KÜLTÜREL KÖPRÜ

OLUÍTURDULAR’

COVID-19 düzenlemeleri

do©rultusunda 18 Ocak’ta sınırlı

sayıda davetli e‚li©inde gerçekle‚

tirilen törenin açılı‚ konu‚masını

yapan Ba‚konsolos Regenbrecht,

Pekineller’in uluslararası çapta

kendilerini kanıtlamı‚ sanatçılar

olmakla beraber, kurdukları 3

müzik e©itimi sisteminin önemini

de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle

her iki topluma yönelik

olumlu katkılarda bulunarak,

uzun yıllardır Türkiye ve

Almanya arasında kültürel

köprüler olu‚turduklarını belirtti.

‘BÛZÛ HER ZAMAN MOTÛVE

EDECEK’

Güher Pekinel de törende yaptı©ı

konu‚mada ‚unları söyledi: “47

yıldır müzikal dilimizle, profesyonel

kariyerimizde müzi©in

birle‚tirici, iyile‚tirici ve payla‚

tırıcı gücünü kültürler arası

yo©un diyalog yoluyla iletmeye

çalı‚ıyoruz. 47 yıllık tecrübemizle,

3 müzik e©itim sistemimiz

‘Dünya Sahnelerinde Genç

Müzisyenler’, ‘Güher & Süher

Pekinel Anadolu Orff Müzik

E©itimi’ ve ‘Tevitöl G&S Pekinel

Müzik Bölümü’ ile yeni nesillere

de kültürel diyalog ve müzikle

vizyonumuzu aktarıyoruz.

Birbirini organik olarak tamamlayan,

dünya çapında rol model

olarak ba‚arılarını ve sürdürülebilirliklerini

kanıtlayan sistemleri

15 yılı a‚kın süredir yürütüyoruz.

Bu ödül vizyonumuzun ayrılmaz

bir parçası olarak ve hayatımızın

geri kalanında bizi her zaman

motive edecek. Müzik kültürü ile

toplumlararas⁄ uyuma katki

sa©lam⁄‚ isek ne mutlu bize”

‚eklinde konu‚tu.

Güher-Süher Pekinel’ hakk⁄nda

(Güher-Süher Pekinel, dünyanın

dört bir yanında ünlü orkestralarla

konserler verdi. Geçti©imiz

ay da Cumhurba‚kanlı©ı Senfoni

Orkestrası’nın (CSO) yeni salon

açılı‚ konserini gerçekle‚tiren

Pekinel Karde‚ler, kariyerleri

boyunca pek ödül ve madalyaya

layık görüldü.)

06 neu e eko no mi


AVRUPA

neu e eko no mi 07


Dünyaya umut olan

U©ur Íahin - Özlem Türeci

çifti Der Spiegel’e

kapak oldu

Almanya’n⁄n en popüler

haber Dergisi olan Der

Spiegel, koronavirüs a‚ısını

geli‚tirerek tüm dünyaya umut

olan Dr. Özlem Türeci ve Prof.

U©ur Íahin'e yeni yılın ilk sayısında

kapa©ında yer verdi.

Ge‚tirdikleri a‚⁄ ile Haziran

ayindan beri dönyada isimlerinden

en çok bahsedilen iki

bilim insan⁄ haline gelen Íahin

ve Türeci Alman Dergisi ile

uzun bir röportaj yapararak

önenli aç⁄klamalarda bulundular.

Avrupa'nın en büyük haftalık

dergilerinden biri olan ünlü

Alman haber dergisi Der

Spiegel, 2021'in ilk sayısının

kapa ını koronavirüs a ısına

imza atan BioNTech firmasının

sahip ve yöneticileri Özlem

Türeci ve U©ur Íahin ile yaptigi

söyle‚ide a‚⁄ çal⁄‚malar⁄ ile ilgili

katedilen yolu sat⁄rlar⁄na alarak

okuyucular ile payla‚t⁄.

U©ur Íahin'den a‚ı açıklaması:

Íu an durum iyi gözükmüyor

Dergi, "Almanya yeterince

a‚ıya ula‚acak" ba‚lı©ı ile yeni

yılın ilk sayısını yayımladı.

Almanya'ya umut olup,

endi‚eleri gideren iki Türk

bilim insanı son yüzyılın en

büyük krizinde göçmenlik ve

de©er üretme adına çok ‚ey

anlatıyor.

Türk D⁄‚i‚leri Bakanl⁄©i

Ûngilizce twet att⁄

Dı‚i‚leri Bakanlı©ı, Ûngilizce

Twitter hesabından Der

Spiegel'in kapa©ıyla birlikte bir

mesaj payla‚tı, "Bu zor zamanlarda

iki Türk bilim insanının

büyük bir sorumluluk üstlenmesinden

ve tüm insanlık için

önemli bir rol oynamasından

gurur duyuyoruz. " ifadelerine

yer verildi.

U©ur Íahin ve Özlem Türeci’yi

sadece Alman medyas⁄ de©il, ayn⁄

zamanda Amerikan medyas⁄ da

göklere ç⁄kartt⁄. Dünyan⁄n en

prestijli dergisi TIME ile yine en

prestijli gazetelerden olan New

york Times man‚etten verdi©i

haberlerde Türk doktor çifte sayfalar⁄n⁄

ay⁄rarak insanl⁄©a ç⁄©⁄r

açan ki‚iler olarak nitelendirdiler.

08 neu e eko no mi


Dünya Sa©lık Örgütü,

Pfizer-BioNTech a‚ısının

acil kullanımına onay verdi

Dünya Sa©lık Örgütü (DSÖ),

Pfizer-BioNTech firmasının

üretti©i yeni tip koronavirüs a‚ısının

acil kullanımına onay verdi.

Söz konusu a‚ı pandeminin

ba‚langıcından bu yana DSÖ'nün

acil durum onayını alan ilk a‚ı

oldu. Çin'in, Vuhan kentinde

kayna©ı bilinmeyen gizemli bir

solunum yolu hastalı©ı tespit edildi©ini

DSÖ'ye bildirmesinin yıl

dönümünde DSÖ'den önemli bir

açıklama geldi. Örgütten 2020' nin

bitmesine saatler kala yapılan

yazılı açıklamada, Almanya'da

Türk bilim insanı Prof. Dr. U©ur

Íahin'in kurucu orta©ı oldu©u

biyoteknoloji firması BioNTech'in

Amerikan ilaç ‚irketi Pfizer i‚

birli©inde geli‚tirdi©i Kovid-19

a‚ısının acil kullanımına onay verildi©i

aktarıldı.

DSÖ Genel Direktör

Yardımcısı Dr. Mariangela Simao

konuya ili‚kin yaptı©ı açıklamada

"Bu, Kovid-19 a‚ılarına küresel

eri‚im sa©lamaya yönelik çok

olumlu bir adım." de©erlendirmesinde

bulun du. Simao, dünyada

ihtiyaç duyulan tüm ülkelere a‚ıların

e‚it ‚ekilde da©ıtımı için büyük

bir küresel çabaya ihtiyaç duyuldu©u

nu vurguladı. DSÖ ve ortaklarının

"güvenlik ve etkinlik standartlarına

ula‚an di©er a‚ıları

de©erlendirmek için gece gündüz

çalı‚tı©ını" belirten Simao, salgını

sona erdirmek için tüm ülkelerin

kritik a‚ı tedarikinin sa©lanmasının

hayati önem ta‚ıdı©ının altını

çizdi.

Pfizer ve BioNTech, a‚ı tedariki

için ABD, Avrupa Birli©i (AB),

Ûngiltere, Kanada ve Japonya ile

anla malar yapmı‚tı. ABD hükümeti,

a‚ı adayının ba‚arılı olması

halinde 100 milyon doz a‚ı satın

almak için 1,95 milyar dolar

ödemeyi taahhüt ederken, AB

a‚ıdan 300 milyon doz, Ûngiltere

40 milyon doz, Kanada 20 milyon

doz, Japonya ise 120 milyon doz

satın almak üzere ön sözle‚meler

imzalamı‚tı. Íirket, a‚ıdan 2021

sonuna kadar yakla‚ık 1,3 milyar

doz üretmeyi planlıyor.

Almanya'da ilk

Kovid-19 a‚ısı yapıldı

Almanya'da ilk yeni tip

koronavirüs (Kovid-19)

a‚ısı 101 ya‚ındaki Edith

Kwoizalla'ya yapıldı. Magde

burg yakınlarındaki Halber

stadt beldesindeki ya‚lı bakım

merkezinde kalan Edith

Kwoizalla’ya Biontech ile Pfizer

‚irketinin üretti©i Kovid-19

a‚ısı yapıldı.

Alman medyasındaki

haberde ya‚lı bakım merkezinde

50 ki‚iye a‚ı yapıldı©ı, bunlardan

10'nun çalı‚anlar

oldu©u ifade edildi. Ülke genelinde

ba‚layan a‚⁄lama kampanyas⁄nda

ba‚ta sa©l⁄k

çal⁄‚anlar⁄ olmak üzere en ya‚l⁄

gruplardan ba‚layan kampanya

kategorik olarak a‚a©⁄ya

do©ru inmeye devam edecek.

Almanya'da 80 ya‚ın üzerindeki

ki‚iler ile risk altındaki

bulunan hem‚ire ve hastane

personeli a‚ı önceli©ine sahip

bulunuyor. Konu ile ilgili olararak

federal düzeyde sa©l⁄k

bakanl⁄©⁄ndan s⁄k s⁄k aç⁄klamalar⁄n

yap⁄lmas⁄ da konuya verilen

ehemniyeti ortaya koymaktad⁄r.

neu e eko no mi 09


Yeni dönemde bataryalar

kolay ‚arj edilecek

Evde e©itim için ailelere

100 Euro verilsin!

SPD Nürnberg Milletvekili

Arif Ta‚delen’in ilginç teklifi

Bavyera Eyaleti’nin genelinde,

özellikle belli gelir düzeyinin

alt⁄ndaki milyonlarca çocuklu

ailede yank⁄land⁄. Bavyera

Eyaleti’nde toplumsal sorunlara

duyarl⁄l⁄©⁄ bilinen SPD Millet

vekili Arif Ta‚delen, evde e©itimin

neden oldu©u masraflar

için ailelere, devletten çocuk

ba‚ına aylık 100 euro verilmesini

istedi.

Ba‚ar⁄l⁄ siyasetçi Ta‚delen,

dizüstü bilgisayarlar veya

tabletler, wlan amplikatörlerine,

kulaklıklar veya harici

hoparlöre ile çalı‚ma sayfalarının

baskı mali yetlerine dikkat

çekerek, bu masrafların ailelere

yük getirdi ©ini savundu. Konu

ile ilgili Bavyera eyalet hükümetine

bir soru önergesi veren

SPD’li politikacının, bu iste©i

özellikle çocuklu aileler ve velilerden

de destek gördü. Aileler,

evde e©itimin maddi olarak

kendilerine yük getirdi©ini

belirtti. Yardım önerisinin

Eyalet Meclisi’ndeki di©er gruplar

tarafından desteklenmesi

bekleniyor.

Kad⁄nlar erkeklerden

daha adil

Güney California Üniversitesi

tarafından kadınlar ve

erkekler arasında yapılan bir

ara‚tırmaya göre kadınların

erkeklere oranla daha adil ve

güçlü oldukları anla‚ıldı.

Sonuçları ‘Proceedings of the

Royal Society B’ dergisinde yayımlanan

ara‚tırmanın ilk

a‚amasında, 67 ülkeden 330

binden fazla ki‚inin etik kararlar

alırken hangi faktörlere önem

verdi©ini içeren anket sorularına

yanıtları incelendi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin ha

berine göre ilk a‚amadan elde

edilen veriler, di©er ara‚tırmacıların

ba©ımsız bulgularıyla, yani

19 ülkeden yakla‚ık 12 bin

ki‚inin yanıtları do©rultusunda

derlenen bilgiyle kar‚ıla‚tırmalı

olarak incelendi ve do©rulandı.

Çalı‚mada kadınların erkeklerden

daha adil, saf ve özenli,

cinsiyet e‚itli©ine önem veren

kültürlerde de daha uysal ve

güçlü oldu©u gözlendi. Öte yandan

ara‚tırmada, sadakat ve

otorite de©erleri konusunda cinsiyetler

arası fark görülmedi.

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde

‚arj edilmesi olana©ını gündeme getiren büyük

bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kutsal

kasesine" ula‚maya çok yakla‚tıklarını söylüyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniver

sitesi’nden (USTC) ara‚tırmacılara

göre bu ilerleme, elektrikli

arabaların yalnızca 10

dakikalık ‚arjla 500 kilometre

yol kat etmesini sa©layabilir.

Independent’ın haberine göre

USTC profesörü Hengxing Ji,

“Yüksek enerji, yüksek (‚arj) hızı

ve uzun çevrim ömrünün bir

araya gelmesi, batarya ara‚tırmalarının

kutsal kasesidir. Bu,

bataryanın temel bile‚enlerinden

biri tarafından tayin edilir:

“Elektrot malzemeleri” dedi:

“Laboratuvar ara‚tırmalarından

elde edilen performans ölçütlerinde

ba‚arı sa©layabilen, sektörün

üretim teknikleri ve gereksinimleriyle

tutarlılık açısından

Pandemi

nedeniyle aylardır

kapalı olan restoran, kafe,

barların yanı sıra birçok küçük

ve orta ölçekli i‚letmenin kiralarını

bile ödeyemeyecek hale gelmesi

üzerine Federal Ekonomi

Bakanı Peter Altmaier’e tepkiler

ve ele‚tiriler yo©unla‚tı. Aralık

yapılan ba‚vurular için bile hâlâ

‘korona yardımı’ yapılmamasına

farklı partilerden politikacılar

bile tepki gösterdi. Özellikle eyalet

ba‚bakanlarının CDU’lu

Federal Ekonomi Bakanı

Altmaier’e a©ır ele‚tirilerde

bulundu©u belirtildi. Federal

hükümet geçen yıl kasım ayı ile

bu yıl haziran ayına kadar i‚letmelere

50 milyar euro mali yardım

yapmayı kararla‚tırdı©ı

halde, ödemelerin ‘teknik

nedenlerle’ yapılamadı©ı ileri

umut vaat edebilen bir elektrot

malzemesini ara‚tırmayı hedefliyoruz.”

Böyle istikrarlı bir verime

ula‚manın yolu, bir araya

geldiklerinde lityumiyon bataryalardaki

enerji aktarımını

tamamıyla hızlandırabilen siyah

fosfor ve grafitti.

Çalı‚manın ba‚yazarlarından

Çin Bilimler Akademisi

Kimya Enstitüsü profesörü Sen

Xin, “Malzeme, 10 dakikadan

kısa süre içerisinde tam kapasitesinin

yüzde 80’ini doldurdu ve

oda sıcaklı©ında 2 bin çevrimlik

i‚lem ömrü gösterdi. Bunlar

endüstriyel üretim süreciyle

uyumlu ko‚ullarda ölçüldü”

dedi.

Korona yard⁄mlar⁄

neden ödenmiyor?

Pandemi nedeniyle ödeme güçlü©ü çeken i‚letme

sahiplerine ve çalı‚anlara vaadedilen devlet yardımının

haftalardır ödenmemesi tepkiye yol açtı.

sürüldü. Bakan Altmaier ise

daha önceki ba‚vurularda ‘istismarlar’

saptandı©ı için ödemelerdeki

gecikmeyi savundu.

Altmaier ayrıca, SPD’li Federal

Maliye Bakanı Olaf Scholz ile

ödemeler konusunda adeta bir

‘gerilla sava‚ı’ ya‚adıklarını da

söyledi.

Öte yandan Ba‚bakan Angela

Merkel ile eyalet ba‚bakanlarının

bugün ö©leden sonra video

konferans yöntemiyle yapaca©ı

görü‚mede ele alınacak maddeleri

içeren ve önceden hazırlanan

metinde Bakan Altmaier’den

övgüyle bahsedilen bir

bölüm oldu©u, ancak gelen tepkiler

üzerine bu bölümlerin çıkarıldı©ı

ileri sürüldü.

(Hürriyet Almanya)

10 neu e eko no mi


Sağlık personeli

olarak

örnek olmak

istediğim

için …

Alex M., sağlık personeli

ve hasta bakıcı


sa©l⁄k &

Babas⁄ ile

vakit geçiren

zeki oluyor

Enerjinizi

artt⁄rman⁄n

yöntemi

Tuz tüketimi

sa©l⁄©a zarar

veriyor

Günde

10 bin ad⁄m

sa©l⁄k demek

0-3 ya‚ arası babasıyla

vakit geçiren çocukların

daha zeki, çal⁄‚kan ve

daha özgüvenli oldu©u

tespit edildi.

Gün içerisinde

ya‚adı©ınız yorgunluktan

kurtulup, enerjinizi

kazanma yöntemini

deneyebilirsiniz

Dünya Sa©l⁄k Örgütü

2010 yılında yayınladı©ı

raporda a‚ırı tuz tüketiminin

sa©lı©a etkilerini

özetledi

Düzenli ve tempolu

yürüyü‚ yaparak, günlük

ataca©ınız 10 bin

adım sa©lı©ınızı olumlu

etkileyecektir.

Çocu©un sosyal geli‚iminde ve

öz güven kazanmasında

etkin bir rol oynayan baba, aynı

zamanda kendisi ile barı‚ık,

arkada‚ları ile uyumlu ve liderlik

özelli©i geli‚mi‚ çocuklar olarak

yeti‚mesine katkıda bulunur.

Babanın cezalandırıcı ve kısıtlayıcı

tavrı “sert baba” imajı

çocuklarda iki tip ki‚ilik olu‚-

turuyor. Birincisi, özerklik duygusu

yüksek çocuk modeli.

Babayla güç çatı‚masına giren

bu profildeki çocuklar itiraz ve

kar‚ılık veren ters bir kimlik

geli‚tiriyorlar. Babanın istedi©i

kimli©in tam tersi kimlik sergileyerek,

babadan öç alıyorlar.

Birde tam tersi yani özerklik

duygusu geli‚meyen, duygularını

bastıran çocuk modeli. Bu profildeki

çocuklar ise fazla verici

olmalarından dolayı ruh sa©lı©ı

ile ilgili problemler ya‚ıyorlar.

Yeteri kadar ilgi ve sevgi görmeyen

çocuklarda, öz güven

eksiklikleri, öfkeli bir yapı gibi

problemler ya‚anabiliyor.

Enerjinizin bitti©i anda size en

iyi gelecek ‚ey 20-30 dakikalık

kestirmelerdir; ancak gece

uykunuzda problemler ya‚ıyorsanız

kestirmek faydalı olmayabilir.

• Bu durumda kısa bir yürüyü‚

enerjinizi tekrar yükseltir.

• Do©ru besin deste©i kullanın.

Takviye B vitaminleri besinleri

enerjiye çevirmekte vücudumuza

yardımcı olur;

• Enerjinizi dengeli harcayın.

Û‚inize yo©unla‚ıp ara vermeden

çalı‚ıyorsunuzdur. Pilinizi 2

saatte bitirmek yerine sabah,

ö©le ve ak‚am i‚lerine dengeli

bir ‚ekilde enerjinizi ayırın.

Aralarda yemek ve dinleme

molası vermeyi unutmayın.

• Akıllıca beslenin. Yedikleriniz

çok önemli. ‚ekerli bir hamur i‚i

ciddi miktarda kalori demektir;

Az ya©lı yo©urt ceviz fındık ve

bal karı‚ımı lifli karbonhidratlı

ve proteinli bir ö©ün, enerjinizi

gün boyunca yüksek tutacaktır.

Tuzla hipertansiyon arasında

doza ba©lı dolaysız bir ili‚ki

mevcuttur. Özelliklle Diyetteki

tuzun azaltılması sa©lık için faydalıdır.

- Tuz alımının azaltılması uzun

dönem kardiyovasküler hastalık

ve inme riskini azaltır;

- Kan basınıcı yükseldi©inde

inme riski, sistolik kan basıncının

normal olarak belirtildi©i

120-140mm Hg de©erinde

oldu©undan üç kat daha fazla

riske sahiptir.

- Orta ve ileri ya‚ yeti‚kinlerde

inme ve iskemik kalp hastalıklarından

ölüm arasında bir ili‚ki

mevcuttur. Kan basıncının 20

mmHg’ ye çıkması inme ve iskemik

kalp hastalıklarından ölümleri

iki kat arttırır.

- Sistolik kan basınıcının

10mmHg’ ye dü‚ürülmesi ile

koroner kalp hastalıklarında

%22 ve inmelerde %41 lik bir

dü‚ü‚ olur. Bu her yıl 2.5 milyon

önlenebilir ölüm anlamına gelmektedir.

Uzmanların son yıllarda

ısrarla üzerinde durdu©u

hareketli ya‚am kapsamında 10

bin adım atma önerisi birçok

hastalı©a kalkan oluyor. Düzenli

ve tempolu yürüyü‚ yaparak,

günlük ataca©ınız 10 bin adım

hem fiziksel, hem de zihinsel

olarak sa©lı©ınızı olumlu yönde

etkileyecektir.

1) Kilo vermenize katkı sa©lıyor:

Günlük ataca©ınız 10 bin adım

yakla‚ık 500 kalori yakmanızı

sa©lıyor

2) Kalp krizi riskini dü‚ürüyor:

Günde düzenli olarak attı©ınız

10 bin adımın en büyük faydası

kalp krizi riskini dü‚ürmesidir.

3) Diyabeti geciktiriyor

4) Kansere kar‚ı koruyor

5) Alzheimer riskini dü‚ürüyor

6) Rahat bir uyku uyumayı

kolayla‚tırıyor

7) Depresyondan Kurtarıyor

8) Osteoporozdan koruyor

9) Ba©ı‚ıklık sisteminizi güçlendiriyor

10) Cinsel iste©i artt⁄r⁄yor.

12 neu e eko no mi


& güzellik

Almanya’daki bir bilim ekibi,

felçli olan fareyi yürütmeyi ba‚ard⁄

Almanya'daki bir ara‚tırmada

omurilik hasarından felç olan

bir fare, beyne tasarım proteini

enjekte edilerek bugüne dek

memelilerde onarılamaz oldu©u

dü‚ünülen bir sinirsel ba©ın yeniden

kurulması suretiyle yeniden

yürütüldü.

Spor veya trafik kazaları

sonucu felç olanlar için umut

Ûnsanlarda genellikle spor veya

trafik kazalarının neden oldu©u

omurilik yaralanmaları felç bırakıyor,

çünkü kaslar ve beyin arasında

bilgi ta‚ıyan sinir liflerinin

tamamı yeniden büyüyemiyor.

Ancak Almanya'nın Bochum kentindeki

Ruhr Üniversitesi'nin

ara‚tırmacıları, tasarım proteini

kullanarak felç olmu‚ farenin

sinir hücrelerini uyarıp canlandırmay⁄

ba‚ard⁄.

2-3 hafta sonra yürüyebiliyor

Reuters'a konu‚an ara‚tırma ekibinin

ba‚ındaki Dietmar Fischer,

"Çalı‚mamızın özel yanı, proteinin

kendisini üreten sinir hücrelerini

uyarmak için kullanılmas⁄nın

ötesinde beyin aracılı-

©ıyla daha ileri ta‚ınması" diyerek

ekledi:

"Bu ‚ekilde, nispeten küçük bir

müdahaleyle, çok fazla sayıda

siniri yenilenmesi için uyarıyoruz

ve bu da farelerin tekrar yürüyebilmesiyle

sonuçlanıyor."

Beyne genetik bilgi ta‚ıyıcıları

enjekte ediliyor

Ruhr Üniversitesi web sitesinde

yapılan açıklamaya göre tedavi,

hiper-interlökin-6 adı verilen proteini

üretmek için beyne genetik

bilgi ta‚ıyıcılarının enjekte edilmesini

içeriyor.

Tedavi gören felçli farelerin 2-3

hafta sonra yürüyebildi©ini söyleyen

Fischer’in ekibi tedaviyi

daha da ilerletmek üzerinde

çalı‚ıyorlar.

Ûnsanlar üzerinde denenmesi

için daha çok zaman lazım

"Yöntemimizin daha büyük

memelilerde i‚e yarayıp yaramadı©⁄nı

görmemiz lazım. Örne©in

domuzları, köpekleri ya da primatları

dü‚ünüyoruz" diyen

Fischer, bunlarda i‚e yararsa

tedavinin insanlarda güvenli olup

olmadı©⁄ a‚amasına geçeceklerini

belirterek "Bu kesinlikle uzun yıllar

alacaktır" vurgusunu yaptı.

neu e eko no mi 13


ÛÍ DÜNYASI

Heimbach

Online Oda

Tasar⁄m⁄

ile i‚iniz

daha kolay

Almanya’da yasaya ra©men

kalifiye aç⁄©⁄ giderek büyüyor

Almanya’da kalifiye eleman

açı©ını kapatmak

için yurt dı‚ından i‚ gücü

getirilmesine izin veren

yasanın çıkması da bu

derde deva olamadı. 2020

yılında korona salgını

nedeniyle i‚ hacmi küçülmesine

ra©men vasıflı

çalı‚an açı©ı da azalmadı.

Ülke genelinde büyük

‚irketlerin yüzde 54’ünün

2021 yılında da vasıflı i‚

gücü konusunda darbo©a

za girece©i tahmin ediliyor.

Bertelsmann Vakfı’nın farklı

büyüklükteki ‚irketleri

kapsayan ara‚tırması,

2020 yılında ‚irketlerin

yüzde 55’inin vasıflı elemana

ihtiyaç duydu©unu

ancak daha az vasıflı elemanı

bünyesinde barındırdı©ını

ve bu nedenle verim

kaybına u©radı©ını ortaya

koydu. Çalı‚ma ajansının

verilerine göre ise

Almanya’da en çok aranan

nitelikli elemanlar grubu

arasında bir meslek e©itimini

tamamlamı‚ olanlar

olu‚turuyor. Meslek e©itimi

tamamlamı‚lara olan ihtiyaç

yüzde 37. Íirketlerin

üniversite mezunlarına

olan ihtiyacı ise yüzde 27.

Bertelsmann Vakfı Göç

Uzmanı Matthias Mayer

“Vasıflı elemana büyük

çaptaki ‚irketler küçük çaptaki

‚irketlere göre daha

fazla ihtiyaç duyuyor.

Özellikle sa©lık alanında ve

in‚aat sektöründe kalifiye

eleman açı©ı bulunuyor”

dedi. Íirketler yeni yeti‚mi‚

vasıflı eleman bulamayınca

çözüm olarak kendi

çalı‚anlarını e©itme yolunu

seçti©ini söyleyen Mayer,

‚irket yönetiminin var olan

vasıflı elemanı kaybetmemek

için çalı‚ma saatlerinde

esnekli©e de önem

verdi©ini kaydetti.

Vasıflı eleman açı©ını

kapatmak için yurt dı‚ına

yönelme de beklentinin

altında oldu. Açı©ın sadece

yüzde 17’si oranında yurt

dı‚ında kar‚ılanma e©ilimi

gösterildi. En az kalifiye

eleman aranan ülkelerin

ba‚ında ise Afrika ülkeleri

geliyor. Yurt dı‚ında vasıflı

eleman getirmenin önündeki

en büyük sıkıntı olarak

ise dil görülüyor.

Yenilemek istedi©iniz eviniz hakkında fikir

edinmek ister misiniz? Evimizi kendi

zevkimize ve iste©imize göre dizayn ederek,

keyifli ve huzurlu zaman geçirece©imiz bir

mekan yaratabiliriz. Ama nas⁄l olacak diye

dü‚ünmeyin. Werkhaus'un oda planlayıcısı

ile bunu çok kısa sürede ve online olarak

yapabilirsiniz! Online oda tasar⁄m⁄ ile yapaca

ınız ev veya oda dekorasyon çalı malarında

yardımcı olacakt⁄r. Evinizi planlamak

ve tasarlamadan önce nas⁄l göründü©ünü

önceden görerek tasar⁄m fikirlerinizi uygulayabilirsiniz.

Daha önce hiç oda planlama

yazılımı kullanmamı olsanız bile

haz⁄rlad⁄©⁄m⁄z basit tasarım programı ile

odalarınızı tek tek tasarlayabilirsiniz.

Elinizdeki farenizi t⁄klayarak duvar ka©ıdınızı,

zemin ve duvar rengini de©i‚tirebilirsiniz,

53 y⁄l önce kaybolan

cüzdan sahibini buldu

ABD'de Paul Grisham

isimli bir vatanda‚a 53

yıl önce orduda görev

yaparken Antarktika'da

kaybetti©i cüzdanı ula‚tırıldı.

Cüzdan ald⁄ktan sonra

konu‚an 91 ya‚ındaki Paul

Grisham, “Çok ‚a‚ırdım.

Beni aramakta ve bulmakta

birçok ki‚i rol oynamı‚”

dedi. Grisham’ ın 1960’lı

yıllarda Antarktika’da ordu

için meteorolojist olarak

görev yaptı©ı sırada kaybetti©i

cüzdanın içinden

donanma kimlik kartı,

ehliyet, bilgilendirme kartı,

bira karnesi ve e‚ine

yaptı©ı para transferlerinin

fi‚leri çıktı. Kaybetti©ini

unuttu©unu belirtti©i cüzdan,

2014 yılında

McMurdo istasyonu yıkılırken

bir dolabın arkasında

bulundu. Cüzdanı bulanlar

uzun çabalar sonucu

Grisham’a ula‚abildi.

size uygun güne‚ten korunma çözümlerini

deneyebilirsiniz. Diledi©iniz, e‚ya, zemin ve

duvar rengini, oda ve mekanları düzenlemek

gibi birden fazla görevi yerine getirebilirsiniz.

En güzel yan⁄ da, 24 saat, gece veya gündüz

vakti, hiç bir ‚ey satın almadan, veya hangi

odayı ne için kullanaca©ınıza karar vermeden

önce tasarlayıp görün. Sonra tüm ev ahalisi

ile beraber karar verebilirsiniz.

Bir oda seçin ve hemen ba‚layın. Farklı

zemin kaplamaları, renkler ve malzemelerden

olu‚an geni‚ bir seçki ile odanın etkisini

bir fare tıklamasıyla deneyimleyebilirsiniz.

14 neu e eko no mi


Mü‚terilerimize sundu©umuz online

oda tasar⁄m⁄ sayesinde yeni trendleri

deneyerek yarat⁄c⁄ fikirlere

sahip olabilirsiniz

Bu bir ilan sayfas⁄d⁄r

Heimbach firmas⁄ olarak, her zaman oldu©u gibi kaliteden asla

ödün vermiyoruz. Bunun sebebi verdi©imiz hizmet, servisimiz ve

kalitemiz. Ürünlerimizde boyalar, duvar ka©ıtları, perdeler ve yer

dö‚emeleri için nitelikli, yaratıcı ve profesyonel tavsiyeler sunuyoruz.

Satı‚ ekibimizin uzun yıllara dayanan tecrübesi, i‚i kendiniz yapmak

istiyorsanız size yardım etmeyi garanti eder, aynı zamanda iç tasarım

konusunda uzman personelimiz tarafından mükemmel i‚çilik

sa©lan⁄r. Hassas ölçümlerden profesyonel yüzey hazırlı©ı, montaj,

dö‚eme ve eski zemin yenileme

veya yenilemeye kadar

size geni‚ bir ürün yelpazesi

sunuyoruz.

Burada her zevke ve kaliteye

uygun tekstili bulacaksınız.

Perdeler ve dekorasyon

için her türlü kuma‚ çe‚itlerini

hizmetinize sunuyoruz. Özel

isteklerinize göre be©endi©iniz

kuma‚tan perdeler de dikiyoruz.

Farklı renklerde ve malzemelerden

üretilmi‚ harika halılar⁄

ma©azam⁄zda bulabilirsiniz.

Sitemize bir göz atman⁄z⁄ tavsiye

ediyoruz. Hayalinizdeki ya‚am alanını

gerçekle‚tirin!


Alles für dein Baby und

Kleinkind unter einem Dach!

Zeit sparen

beim Einkauf

Einfach Wunschartikel auf

babyone.de

kostenlos reservieren und

bequem im Fachmarkt

abholen!

Über 100 Fachmärkte – auch in deiner Nähe: BabyOne Markt für Baby- und Kinderausstattung Brunnthal GmbH,

Willy-Brandt-Weg 39, 48155 Münster mit Markt in: 85649 Brunnthal, Zusestraße 1 • 85757 Karlsfeld, Münchner Straße 173

babyone.de


Güvenli bebek

odalar⁄ BabyOne’da

BabyOne mobilyalarını uzun

yılllar kullanılması için

tasarlar. Bu sayede, farklı ya‚

aralıklarında ihtiyaç duyulan

mobilyalar ile çocu©unuzun

eksi©ini tamamlarsınız. Bir

di©er kolayl⁄k ise, Bebek odası

olarak aldı©ınız mobilyalarımızı,

ilerleyen yıllarda rahatlıkla

çocuk odasına çevirebilirsiniz.

lir ve güvenlik gereksinimlerini

kar‚ılayan ürünlerin daha kolay

ayırt edilmesini sa©lar. Çocuk

güvenli©i kriterlerine uygun bir

‚ekilde, standartlara uygun

malzemeler kullanarak üretim

yap⁄ld⁄©⁄n⁄ gösterir. Bebek

mobilyaları için DIN standartlarına

uyum zorunlulu©u yok.

Buda çocuk mobilyası üreticilerinin

ürünleri için yasal olarak

belirli standartlara uymak

zorunda olmadı©ı anlamına

gelir. Bununla birlikte, standartları

gönüllü olarak kar‚ılayan

çok sayıda üretici vardır.

Bu nedenle, çocuk mobilyalarını

satın alırken, mobilya parçalarının

kar‚ılık gelen bir DIN

numarasına sahip oldu©undan

1967 y⁄l⁄n⁄n bir A©ustos

günü idi. Unna otobüs

terminaline ellerinde

valizleri ile birlikte 4 otobüs

dolusu esmer saçl⁄ insanlar

geldi. Babam bunlar⁄n misafir

i‚çiler oldu©unu söyleyince ben

kendi kendime, “demek ki geri

gidecekler” diye dü‚ündüm.

Çocuk akl⁄mca acaba niye geldiler

ki dedim kendimce. Sonra

kocaman Almanya’da neden

bizim küçük Unna ‚ehrine geldiler

acep diye akl⁄ma geldi hep.

Bana göre her ‚eyi en iyi bilen

babamd⁄ ve bir gün dayanamay⁄p

babama sordum.

- Neden Unna’ya geldiler bu

amcalar baba?

- Çal⁄‚ma amac⁄ ile geldiler.

- Nerede çal⁄‚acaklar?

- Madende

- Onlarda maden yokmuymu‚

baba?

- ...

Íehirde ya‚anan yenilikler

önce Ûstasyona yans⁄r ve ilk

görenler Ûstasyon’da bulunanlar

olurdu. Unna’ya gelenlerin

kal⁄c⁄ veya devam eden yolcu

olup olmad⁄©⁄n⁄ da istasyondakiler

anlard⁄. Gelenlerin madende

çal⁄‚acak oldu©unu söyleyen

babam bir yandan da seviniyordu.

Çok i‚gücü gerekli olmal⁄ ki,

‚ehirdeki bir Alman olarak

Unna madenlerindeki i‚gücünün

artmas⁄ndan memnundu.

Kendisinin madende çal⁄‚⁄p

çal⁄‚mad⁄©⁄n⁄ hat⁄rlam⁄yorum

ama, artan verimin ‚ehre

önemli bir vergi geliri olarak

yans⁄yaca©⁄n⁄ hesap etmi‚

olmal⁄. Ûlkokula ba‚lad⁄©⁄m

y⁄llarda ‚ehrimize grup halinde

gelen ilk Türkleri böyle hat⁄rl⁄yo

rum. Mahallede duyard⁄k ve

Mobilya üzerinde e©er bir

GS i‚areti (test edilmi‚ güvenlik

sertifikas⁄) varsa, bu mobilya

önceden sistematik olarak kontrol

edilmi‚ demektir. Test

mührü özellikle de mobilya

satın alırken iyi bir kılavuzdur:

TÜV gibi özel olarak onaylanmı‚

kurulu‚lar tarafından veri-

emin olun (örn. Çocuk yatakları

için DIN EN 716, DIN EN 12221

bebek alt⁄ de©i‚tirme masalar⁄,

oyun masas⁄, ve ranzalar için

DIN EN 747). Mobilya sa©lam

ve güvenli olmalıdır. Sivri

kö‚eler, çıkıntılı vidalar veya alt

kenarlıklar tehlike kaynaklarını

temsil eder ve tehlike olu‚turaca©⁄ndan

kesinlikle bebek odasına

konulmamal⁄d⁄r. Hangi

mobilya olursa olsun, yüzeylerde

keskin kenarlar, kıymıklar ve

di©er yaralanma riskleri bulunmamalıdır.

Bebek yata©ındaki

çubukların aralı©ı çocu©un

kafasının sıkı‚masını önleyecek

kadar s⁄k olmal⁄d⁄r.

Yabanc⁄

i‚çilere

ihtiyac⁄m⁄z

oldu©u için

davet ettik

San⁄r⁄m bundan sonras⁄

babam⁄ da s⁄km⁄‚ olacak ki

gülümseyerek ba‚⁄m⁄ s⁄vazlad⁄.

Ben ilk defa o zaman anlam⁄‚

t⁄m uzaklardan insanlar⁄n

çal⁄‚ma amaçl⁄ olarak Almanya’

ya geldi©ini. Otobüs terminaline

gelen i‚çi insanlar⁄n Türkler ve

Yunanl⁄lar oldu©unu o zaman

babam söylemi‚ti. Hatta bu insanlar⁄n

Münih’e kadar trenler

ile geldi©ini, daha sonra

Dortmund’a kadar ba‚ka trenler

ile aktarma olduklar⁄n⁄,

Unna’ya kadar ise ‚ehir otobüsü

ile geldiklerini belirtti. Bu

insanlar⁄n ellerindeki valizlerinden

kal⁄c⁄ olduklar⁄n⁄ ve uzaklardan

geldiklerini san⁄r⁄m

küçük ya‚ta oldu©umdan

anlayamad⁄m ama yabanc⁄

olduklar⁄n⁄ farketmi‚tim.

Djan Walsh

BabayOne Brunthal-Karlsfeld

Genel Müdürü

‚ehrimize çal⁄‚mak amaçl⁄

gelen misafir i‚çilere iyi davranal⁄m

diyenler olurdu. Hatta

bizim ailede özellikle yabanc⁄

i‚çilerden bahsedilirken hep

olumlu anlamda sohbetlere

konu edilir ve onlar⁄n anlatmasa

da mutlaka Almanya’y⁄

sevdikleri, biz Unna’l⁄lar için

çok güzel dü‚ünceleri oldu©unu

söyleyen Alman kom‚ular⁄m⁄z

bile vard⁄r. Benim küçüklü©üm

de yabanc⁄ i‚çilerin gelmesine

bir çok Alman seviniyordu.

Çünkü say⁄lar⁄ giderek artan

yabanc⁄ i‚çilerin geldikten

sonra i‚lerin daha çabuk yerine

geldi©ini farkediyorduk. Baba

m⁄n dedi©i gibi onlar⁄ ihtiyac⁄

m⁄z oldu©u için davet etmi‚tik.

neu e eko no mi 17


AVRUPA

TÜRKÛYE’NÛN

BÛTMEK BÛLMEYEN

AVRUPA RÜYASI

YOLCULUÌU

Kurulu‚ ad⁄ AET (Avrupa Ekonomik Toplulu©u) olan ‚imdiki AB, ilk

kuruldu©unda mevcut üyelerin baz⁄lar⁄ hür seçimleri bile gerçekle‚tiremeyen

demirperde ülkeleri, baz⁄lar⁄ ise ba©⁄ms⁄zl⁄k için sava‚ veren dominyonlar konumundayd⁄.

Ayn⁄ dönemde Türkiye 35 y⁄ld⁄r kad⁄nlara seçme ve seçilme hakk⁄

veren ça©da‚ demokrasi deneyimi ile Avrupai normlar⁄ fazlas⁄ ile hakeden bir

ülke konumunda idi. Türkiye, AB’nin kurulmasından sadece 19 ay sonra, 31

Temmuz 1959'da dönemin Ba‚bakanı Adnan Menderes ve Dı‚i‚leri Bakanı Fatin

Rü‚tü Zorlu’nun giri‚imleriyle, o dönemki ismi AET’ye ortaklık ba‚vurusunda

bulundu.

Ard⁄ arkas⁄ gelmeyen yeni

kriterler ile toplulu©a hep

mesafeli tutulmak isteyen

Türkiye’nin AB ile ili‚kilerinde hep

bir samimiyetsizlik ve tarafgirlik

politikas⁄ uyguland⁄. AB içindeki

çok ba‚l⁄l⁄k, mevcut dünya trendindeki

Ûslam aleyhtarl⁄©⁄, Türkiye

kar‚⁄t⁄ lobilerin etkinli©i ve

Türkiye’nin potansiyel büyüklü©ü

ne kar‚⁄ olan korku toplulu©un

Türkiye’ye olan ili‚kilerini olumsuz

yönde etkilemeye devam etmektedir.

Türkiye aleyhtarlar⁄ odaklar⁄n

olumsuz faliyetleri ba‚ta Almanya

olmak üzere bütün üyelere tahmeinlerden

daha büyük zarar vermekte,

hatta mevcut sorunlar⁄n

kayna©⁄n⁄ olu‚turmaktad⁄r. AB

içinde Angela Merkel d⁄‚⁄nda

ba‚ka çapl⁄ siyasetçinin olmamas⁄, 31 Temmuz 1959

giderek artan üyelerin hepsinin

e‚it oy ve veto hakk⁄na sahip

olmas⁄ dönem Avrupas⁄’n⁄n en

önemli ç⁄kmaz⁄d⁄r. Maalesef AB

içinde Türkiye’nin toplulu©a yapaca©⁄

katk⁄y⁄ anlayacak politikac⁄

eksikli©ine son aylarda Türkiye’ye

tehditler savuran liderlerin ortaya

ç⁄kmas⁄ da traji-komik bir durumdur.

60 y⁄ll⁄k uzun ince AB serüvenimizde

Türkiye’nin ne kadar

samimi, AB’nin ise ne kadar gözü

ba©l⁄ oldu©unu tarihi kronikler de

ortaya koymaktad⁄r. 1

1 Türkiye-AB Ûli‚kilerinde Önemli Tarihler

(1959-2019), T.C. D⁄‚i‚leri Bakanl⁄©⁄

Avrupa Birli©i Ba‚kanlı©ı, Ûnternet eri‚im;

27.11.2020; saat: 14.00

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/kronoloji-trkce-ocak2020.pdf

Türkiye, Avrupa Ekonomik

Toplulu©u’na (AET) ortaklık için

ba‚vurdu. Ba‚bakan Adnan

Mende res ve Dı‚i‚leri Bakanı

Sayın Fatin Rü‚tü Zorlu’nun

giri‚imleriyle, AET’ye ortaklık

ba‚vurusunda bulundu.

12 Eylül 1963

Türkiye ile AET arasında bir ortaklık

ili‚kisi yaratan Ankara

Anla‚ması imzalandı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile

kesintiye u©rayan ili‚kiler nedeniyle

Avrupa Ekonomik Toplulu©u

Türkiye'nin yapmı‚ oldu©u ortaklık

ba‚vurusunu ancak 1960 darbesinden

3 yıl sonra kabul etmi‚ ve

Türkiye ile AET arasındaki ortaklık

ili‚kisinin hukuki altyapısını olu‚tu

ran Ankara Anla‚ması 12 Eylül

1963’te imzalanmı‚tır. TBMM’de

10 ‚ubat 1964 tarih ve 397 sayılı

Kanunla onaylanarak Aralık

1964’te yürürlü©e giren bu antla‚

ma bir ortaklık antla‚masıdır.

Ortaklık antla‚ması “Avrupa Toplu

lu©u ile Toplulu©a üye olmayan bir

ülke arasında yapılan, o ülkenin

tam üyeli©ini veya o ülke ile

Topluluk arasında gümrük birli©i

kurulmasını” öngören antla‚ma

dır. Bu antla‚ma ile Türkiye

AET’ye “ortak üye” olmu‚tur.

1 Aral⁄k 1964

Ankara Anla‚ması yürürlü©e girdi.

Hazırlık, Geçi‚ ve Gümrük Birli©i’

nin kurulması olmak üzere 3 a‚a

madan olu‚an Ankara Anla‚ masının

nihai hedefi tam üyelik idi.

18 neu e eko no mi


AVRUPA

16-17 May⁄s 1966

Karma Parlamento Komisyonun

(KPK) ilk toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

6-7 Ocak 1966

Türkiye ve AT arasında 2. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Ankara’da yapıldı.

23-24 May⁄s 1966

Türkiye ve AT arasında 3. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Lüksemburg’da yapıldı.

12-13 Eylül 1966

Türkiye ve AT arasında 4. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûzmir’de yapıldı.

1-4 Nisan 1968

Türkiye - AT arasında 5. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Venedik’te yapıldı.

21-24 Eylül 1968

Türkiye - AT 6. Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

15-16 May⁄s 1969

Türkiye - AT 7. Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Paris’te yapıldı.

27-30 Ocak 1970

Türkiye - AT 8. Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

20-24 Nisan 1970

Türkiye - AT 9. Karma Parlamento

Komisyonu toplant⁄s⁄ Antalya’da

yapıldı.

28-30 Eylül 1970

Türkiye - AT 10. Karma

Parlamento Komisyonu toplant⁄s⁄

Leyden’de yapıldı.

23 Kas⁄m 1970

Gümrük Birli©i'ne ili‚kin kuralları

içeren Katma Protokol imzalandı.

15-18 Mart 1971

Türkiye ve AT arasında 11. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK)

Bursa’da yapıldı.

1 Eylül 1971

AET, Türkiye'den ithal etti©i

sanayi ürünlerine uyguladı©ı gümrük

vergilerini ve miktar kısıtlamalarını

(tekstil ürünleri hariç) tek

taraflı olarak kaldırdı ve mali yardımları

devreye soktu. Buna

kar‚ılık, Türkiye'nin AET’den ithal

etti©i sanayi ürünlerinde gümrük

vergileri ve e‚ etkili tedbirleri©

tedricen sıfırlaması öngörülmü‚ ve

Gümrük Birli©i'nin fiilen yürürlü©e

girmesi için 22 yıllık süre

tanınmı‚tır.

16-17 Eylül 1971

Türkiye ve AT arasında 12.

Brüksel’de yapıldı.

4-10 Haziran 1972

Türkiye ve AT arasında 13.

Marmaris’de yapıldı.

2-6 Ekim 1972

Türkiye ve AT arasında 14.

Katanya’da yapıldı.

1 Ocak 1973

Katma Protokol yürürlü©e girdi.

Türkiye, Birinci Gümrük Ûndirimi

ve Konsolide Liberasyon Listesi

Uyumu’nu (Ortak Gümrük Tarifesi)

gerçekle‚tirdi.

10-14 May⁄s 1973

Türkiye ve AT arasında 15. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Strazburg ve Lüksemburg’

da yapıldı.

21 May⁄s 1973

Türkiye - AET “Birinci

Geni‚leme”ye ili‚kin görü‚meler

mutabakat ile sonuçlandı.

30 Haziran 1973

Ûngiltere, Ûrlanda ve Danimarka’yı

kapsayan Tamamlayıcı Protokol

imzalandı.

7-10 Eylül 1973

Türkiye - AT arasında 16. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

1 Ocak 1974

Tamamlayıcı Protokol ile ilgili

“Geçici Anla‚ma” yürürlü©e girdi.

4-10 Haziran 1974

Türkiye - AT 17. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Berlin’de yapıldı.

6-11Ekim 1974

Türkiye ve AT arasında 18. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

21-25 Nisan 1975

Türkiye - AT 19. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Kopenhag’da yapıldı. Katma

Protokol yürürlü©e girdi.

15-20 Eylül 1975

Türkiye ve AT arasında 20. Karma

Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı

Ankara’da yapıldı.

neu e eko no mi 19


1 Ocak 1976

Türkiye, Ûkinci Gümrük Ûndirimi ve

Konsolide Liberasyon Listesi

Uyumu'nu gerçekle‚tirdi.

25-28 Nisan 1976

Türkiye - AT 21. KPK toplant⁄s⁄

Nice’te yapıldı.

6-9 Kas⁄m 1976

Türkiye - AT 22. Karma Parlamen

to Toplant⁄s⁄ Ankara’da yap⁄ld⁄.

9 Ekim 1978

Türkiye, 70’li yılların ikinci yarısından

itibaren ya‚anan ekonomik

sıkıntılar nedeniyle, 9 Ekim

1978'de Katma Protokolden kaynaklanan

yükümlülüklerini süresiz

olarak askıya aldı©ını duyurdu.

Avrupa tarafı, Türkiye'nin bu talebini

kabul etmek zorunda kaldı.

AET'nin Türkiye'ye yönelik

yükümlülükleri ise devam etti.

1979 y⁄l⁄nda Türkiye yükümlülükleri

askıya almaktan vazgeçti©ini

AET'ye bildirdi.

Alman ya Federal Cumhuriyeti üç

yıllık bir sürenin ardından

Türklere vize konusunu yeniden

gözden geçirecektir” ifadeleriyle

gerekçelendirildi. Aynı yıl 24

Eylül’de Fransa da Federal

Almanya’yı izleyecek ve aynı yöntemle,

yani Avrupa Konseyi bünyesindeki

anla‚mayı Türkler için

askıya aldı©ını belirtecek.

19 Eylül 1980

Ortaklı©ın Geli‚tirilmesine ili‚kin

1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

ile Ortaklık Konseyi, tarım ürünlerinin

tamamına yakın bir kısmında

Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerinin

1987 yılına kadar sıfıra

indirilmesini kararla‚tırdı.

22 Ocak 1980

14 Nisan 1987

Türkiye AT’ye tam üye olmak

üzere, Roma Antla‚ması'nın

237'nci, AKÇT Antla‚ması'nın

98'inci ve EURATOM Antla‚ması'

nın 205'inci maddelerine istinaden

ayrı ayrı müracaat etti.

15 Eylül 1988

Avrupa Parlamentosu, KPK

çalı‚malarına yeniden ba‚lama

kararı aldı.

17-19 Ocak 1989

Türkiye- T 26. Karma Parlamen to

Komisyonu Strazburg’da yapıldı.

24-26 Nisan 1989

Türkiye - AT 27. Karma Parlamen

to Komisyonu toplant⁄s⁄ Ankara’da

yap⁄ld⁄.

22-23 Mart 1990

Türkiye - AT 29. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Antalya’da yapıldı.

6 Haziran 1990

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile her

alanda i‚birli©inin ba‚latılması ve

hızlandırılması konusundaki

önlemleri içeren bir “Û‚birli©i

Paketi”ni hazırlayarak Avrupa

Konseyi’nin oluruna sundu.

11-13 Temmuz 1990

Türkiye - AT 30. Karma Parlamen

to Komisyonu toplantısı Strazburg’

da yapıldı.

7-9 Kas⁄m 1990

Türkiye - AT 31. Karma Parlamen

to Komisyonu toplantısı Ûstanbul’

da yapıldı.

20-22 Mart 1991

Türkiye - AT 32. Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

25-28 Nisan 1978

Türkiye ve AT arasında 23. KPK

toplant⁄s⁄ Londra’da yapıldı.

8-9 Nisan 1979

Türkiye - AT 24. KPK toplant⁄s⁄

Ankara’da yapıldı.

22-24 Nisan 1980

Türkiye ve AT arasında 25. KPK

toplant⁄s⁄ Lüksemburg’da yapıldı.

9 Temmuz 1980

Federal Almanya 1957 yılında

imzalanan ve aralarında Türkiye’

nin de bulundu©u Avrupa Konseyi

ülkelerinin büyük ço©unlu©unun

kar‚ılıklı olarak vize uygulamasına

son verdi©i “Avrupa Konseyi Üyesi

Ülkeler Arasında ‚ahısların

Serbest Dola‚ımı Anla‚ması”nı 9

Temmuz 1980 tarihinde Türk vatanda‚ları

için askıya aldı©ını

Avrupa Konseyi Genel Sekreterli©i’

ne bildirdi. Vize kararı, “Bu tedbir,

asayi‚ nedeniyle gerekli görülmü‚

tür. Ûltica hakkını kötüye kullanıp,

ikamet ve yerle‚me hakkıyla ilgili

düzenlemelerin biçimini bozmak

niyetiyle Almanya Federal Cumhu

riyeti’nin sınırlarından giri‚ yapan

Türk uyrukluların sayısı 1980’in

ilk aylarında artı‚ göstermi‚tir. Bu

nedenle Almanya Federal Cumhu

riyeti topraklarına giri‚in daha sıkı

kontrol edilmesi kaçınılmazdır.

Avrupa Parlamentosu, Konsey ve

Avrupa Toplulukları Komisyonun

dan, Türkiye’ye yapılacak mali

yardımların insan haklarına saygı

ve demokratik özgürlükler temin

edilene kadar askıya alınmasını

istedi. Türkiye’de genel seçimlerin

yapılması ve TBMM’nin olu‚masına

kadar Karma Parlamento

Komisyonunun Avrupa kanadının

görevinin yenilenmemesi kararını

aldı. Türkiye’nin geçi‚ dönemindeki

yükümlülüklerini yerine getiremedi©i

gerekçesiyle 1978-1988 yılları

arasında gümrük indirimlerinin

durdurulması kararı alındı.

16 Eylül 1986

12 Eylül 1980 tarihinden itibaren

Daimi Temsilciler düzeyinde toplanan

Türkiye- AET Ortaklık Konseyi

Bakanlar düzeyinde toplandı.

Böylece, 12 Eylül darbesinden itibaren

fiilen dondurulmu‚ durumda

bulunan Türkiye-AET ili‚kilerinin

yeniden canlandırılması süreci

ba‚ladı.

27 Kas⁄m 1989

Türkiye - AT 28. Karma Parlamen

to Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yap⁄ld⁄.

18 Aral⁄k 1989

Batı Avrupa ülkeleri, Türkiye’den

çok II. Dünya Sava‚ı sonrasında

ayrı dü‚tükleri Merkezi ve Do©u

Avrupa ülkeleri ile tekrar bir araya

gelmek istiyorlardı. Bu nedenle

Türkiye’nin üyelik arzusu ba‚ta

Almanya olmak üzere Avrupa

Toplulu©u tarafından dikkate alınmadı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'

nin tam üyelik ba‚vurusu konusundaki

"Görü‚"ünde toplulu©un,

kendi iç pazarını tamamlayabilme

sürecinden önce (1992), yeni bir

üyeyi kabul edemeyece©i ve

Türkiye'nin, katılmaya ehil olmakla

birlikte, katılımından önce,

ekonomik, sosyal ve siyasal alanda

geli‚mesine ihtiyaç duyuldu©u

hususlarına yer verdi.

17-19 Temmuz 1991

Türkiye - AT 33. Karma Parlamen

to Komisyonu toplantısı Ûstanbul’

da yapıldı.

30 Eylül 1991

32. Türkiye-AT Ortaklık Konseyi

Toplantısı yapıldı.

28-30 Haziran 1992

Türkiye - AT 34. Karma Parlamen

to Komisyonu toplantısı Ûstanbul’

da yapıldı.

16 Ekim 1992

99. Türkiye-AT Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

9 Kas⁄m 1992

33. Türkiye-AT Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

25 Kas⁄m 1992

Türkiye ve AT arasında 35. Karma

Parlamento Komisyonu toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

16 Nisan 1993

100. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

5-7 May⁄s 1993

36. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Antalya’da

yapıldı.

20 neu e eko no mi


11-13 Ekim 1993

37. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

22 Ekim 1993

101. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

8 Kas⁄m 1993

34. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

30 Temmuz 1994

Avrupa Komisyonu, Gümrük

Birli©i’nin, Türkiye-AT arasında

1963 yılında imzalanan Ankara

Anla‚ması’nda belirtildi©i ‚ekilde

gerçekle‚mesini sa©layıcı ilkeleri

tespit etti.

14 Ekim 1994

102. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

19 Aral⁄k 994

35. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

6 Mart 1995

36. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

Türkiye-AB arasında Gümrük

Birli©i’ni tesis eden 1/95 sayılı

Ortaklık Konseyi Kararı alındı.

27 Temmuz 1995

103. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

23 Ekim 1995

104. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

27 Ekim 1995

105. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

30 Ekim 1995

37. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

13 Aral⁄k 1995

“Gümrük Birli©inin Son Dönemi

nin Uygulanmaya Konmasına

Ûli‚kin 1/95 Sayılı Türkiye-AT

Ortaklık Konseyi Kararı” Avrupa

Parlamentosunca onaylandı.

31 Aral⁄k 1995

Türkiye’nin AB ile entegrasyonunda

22 yıl süren “Geçi‚ Dönemi”

tamamlandı.

1 Ocak 1996

Türkiye - AB sanayi ürünleri ve

i‚lenmi‚ tarım ürünleri Gümrük

Birli©i tesis edildi.

19 Íubat 1996

AB-Türkiye Gümrük Birli©i

Ortaklık Komitesi topland⁄.

24-26 Haziran 1996

38. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı yapıldı.

25 Temmuz 1996

Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret

Anla‚ması imzalandı.

19-20 Kas⁄m 1996

39. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

20 Mart 1997

106. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

15-16 Nisan 1997

40. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Ankara’da

yapıldı.

24 Nisan 1997

107. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

29 Nisan 1997

38. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

12-13 Aral⁄k 1997

Lüksemburg Avrupa Konseyi Zirve

Toplantısında, AB’nin Be‚inci

Geni‚lemesine dair kararlar alındı,

Türkiye’nin ismi aday ülkeler arasında

zikredilmedi. Ancak üyeli©e

ehil oldu©u belirtildi.

1 Ocak 1998

Türkiye ile AB kar‚ılıklı tarım

tavizlerine ili‚kin 1/98 sayılı

Ortaklık Konseyi yürürlü©e girdi

9-10 Íubat 1998

41. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

3 Mart 1998

Türkiye-AB ili‚kilerinin geli‚tirilmesine

yönelik olarak Avrupa

Komisyonu tarafından hazırlanan

“Türkiye için Avrupa Stratejisi”

ba‚lıklı belge açıklandı.

21-22 Nisan 1998

42. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Ankara’da

yapıldı.

30 Haziran

108. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

4 Kas⁄m

Avrupa Komisyonu tarafından

Türkiye’nin katılım yönünde ilerlemesine

ili‚kin Komisyon görü‚lerini

içeren ilk “Türkiye’nin Katılım

Yönünde Ûlerlemesi Üzerine

Komisyon’un 1998 Düzenli

Raporu“ ve “Geni‚leme Strateji

Belgesi” yayımlandı.

9-10 Kas⁄m

43. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

18-19 Íubat 1999

44. Türkiye-AB KPK toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

30 Mart 1999

109. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

AVRUPA

13 Ekim 1999

Komisyon tarafından "Türkiye’nin

Katılım Yönünde lerlemesi Üzeri

ne Komisyon’un 1999 Düzenli

Raporu" ve “Geni‚leme Strateji

Belgesi” yayımlandı.

10-11 Aral⁄k

Helsinki AB Zirvesinde Türkiye’ye

adaylık statüsü tanındı. Almanya

ve Fransa’da Türkiye’nin üyeli©i

konusunda ılımlı iktidarların göreve

gelmesi ile siyasi atmosfer

Türkiye’nin lehine döndü. Türkiye’

nin 40 yıldır süregelen üye lik

hedefi net ve somut bir perspektif

kazand⁄.

11 Nisan 2000

39. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

3/2000 sayılı Türkiye-AB Ortaklık

Konseyi Kararı ile Ortaklık

Komitesi altında 8 Alt Komite

kurularak çal⁄‚malara ba‚land⁄.

5-6 Haziran 2000

45. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yap⁄ld⁄.

4 Temmuz 2000

Avrupa Birli©i Genel Sekreterli©i, 4

Temmuz 2000 tarihli ve 4587 sayılı

Kanun ile Ba‚bakanlı©a ba©lı olarak

kuruldu. Kurucu Genel

Sekreter olarak Büyükelçi Volkan

Vural atandı. Avrupa Birli©i Genel

Sekreterli©i, AB’ye uyum için yürütülecek

etkin, düzenli ve sürekli bir

çalı‚ma ve kurumlar arası koordinasyonu

amaçlıyordu.

8 Kas⁄m 2000

Avrupa Komisyonu Katılım

Ortaklı©ı Belgesi tasla©ını ve

“Türkiye’nin Katılım Yönünde

Ûlerlemesi Üzerine Komisyon’un

2000 Düzenli Raporu” ile

“Geni‚leme Strateji Belgesi”ni açık

ladı.

21-22 Kas⁄m 2000

46. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Antalya’da

yapıldı.

8 Mart 2001

AB Bakanlar Konseyi Türkiye için

ilk Katılım Ortaklı©ı Belgesi’ni

kabul etti. Katılım Ortaklı©ı

Belgesi’nde Türkiye’nin, Kopenhag

siyasi ve ekonomik kriterlerinin

neu e eko no mi 21


AVRUPA

sinde “Komisyonun raporu ve önerisi

temelinde, Türkiye’nin Kopen

hag siyasi kriterlerini kar‚ıladı©ına

karar verilmesi halinde, 2004

Aralık ayında müzakerelerin gecik

me ba‚lat⁄laca©⁄ ifadesi yer ald⁄.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise halkın

yüzde 75.83’ü Plan’ı reddetti.

18 May⁄st 2004

43. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

yanısıra Avrupa Birli©i müktesebatına

uyum sa©laması için kısa ve

orta vadede yerine getirmesi gereken

öncelikler yer alıyordu. 2

19 Mart 2001

Türkiye, Katılım Ortaklı©ı Belgesi

ne cevaben ilk Ulusal Programını

kabul etti. Kopenhag siyasi ve ekonomik

kriterlerinin yanı sıra

Avrupa Birli©i müktesebatına

uyum amacıyla kısa ve orta vadede

ataca©ı adımları belirledi. 3

26 Haziran 2001

40. Türkiye-AB KPK Toplantısı

Lüksemburg’da yapıldı.

27 Haziran 2001

47. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

2 Katılım Ortaklı©ı Belgesi: Türkiye

Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklı©ında Yer

Alan Ûlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve

Ko‚ullara Ûli‚kin 8 Mart 2001 tarihli ve

2001/235/AT sayılı Konsey Kararı (24 Mart

2001 tarih ve L 85 sayılı AB Resmi

Gazetesi)

3 Ulusal Program: “Avrupa Birli©i

Müktesebatının Üstlenilmesine Ûli‚kin

Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birli©i

Müktesebatının Üstlenilmesine Ûli‚kin

Türkiye Ulusal Programının Uygulanması,

Koordinasyonu ve Ûzlenmesine Dair 19

Mart 2001 tarih ve 2001/2129 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı(24 Mart 2001 tarih

ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)”

13 Kas⁄m 2001

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye’nin Avrupa Birli©i’ne

Katılım Sürecine Ûli‚kin 2001 Yılı

Ûlerleme Raporu” ve “Geni‚leme

Strateji Belgesi” yayımlandı.

26-27 Kas⁄m 2001

48. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

24 Ocak 2002

110. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

15-16 Nisan 2002

41. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

17-18 Haziran 2002

49. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

20 Kas⁄m 2002

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye’nin Avrupa Birli©i’ne

Katılım Sürecine Ûli‚kin 2002 Yılı

Ûlerleme Raporu” ve “Geni‚leme

Strateji Belgesi” yayımlandı.

12-13 Aral⁄k 2002

AB Kopenhag Zirvesi sonuç bildiri-

13 Mart 2003

111. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

15 Nisan 2003

42. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

19 Nisan 2003

TBMM’de “AB Uyum Komisyonu”

kuruldu.

19 May⁄s 2003

AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için

Katılım Ortaklı©ı Belgesi’ni kabul

etti. 4

16-17 Haziran 2003

50. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

23 Haziran 2003

Avrupa Birli©i Müktesebatının

Üstlenilmesine Ûli‚kin Türkiye

Ulusal Programı 2003/5930 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul

edildi. 5

5 Kas⁄m 2003

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye’nin Avrupa Birli©ine

Katılım Sürecine Ûli‚kin 2003 Yılı

Ûlerleme Raporu” ve “Geni‚leme

Strateji Belgesi” yayımlandı.

2-3 Aral⁄k 2003

51. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

16 Mart 2004

112. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

6-7 Nisant 2004

52. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Ûzmir’de

yapıldı.

24 Nisant 2004

Kıbrıs Adasında referandum yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının yüzde

64.9’u Annan Planı’nı onaylarken,

4 (12 Haziran 2003 tarihli ve L 145 sayılı

AB Resmi Gazetesi)

5 (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178

Mükerrer sayılı Resmi Gazete)

6 Ekimt 2004

AB Komisyonu tarafından

“Türkiye’nin Katılım Yönün de

Ûlerlemesi için 2004 Yılı Düzenli

Raporu” ve Rapora ba©lı “Tavsiye

Belgesi” yayımlandı. Raporda

Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli

ölçüde kar‚ıladı©ını belirterek

Birli©e katılım müzakerelerinin

ba‚latılması tavsiye edildi.

29 Ekimt 2004

AB Anayasası Roma’da imzalandı.

Anayasa ile birlikte imzaya açılan

Nihai Senet ile üye ülkelerin yansıra

Anayasa’ya ili‚kin çalı‚maları

yürüten Hükümetler arası Konfe

ransa katılan aday ülkeler (Türki

ye, Bulgaristan ve Romanya) tarafından

da imzalandı.

16-17 Aral⁄kt 2004

AB Brüksel Zirvesinde, Türkiye’

nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde

yerine getirdi©i teyit edildi ve katılım

müzakerelerinin 3 Ekim 2005

tarihinde ba‚lanması karara

ba©landı.

23-24 Íubat 2005

53. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı Strazburg’da

yapıldı.

17 Mart 2005

113. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı yapıldı.

26 Nisan 2005

44. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

3 Haziran 2005

Devlet Bakanı Ali Babacan, Avrupa

Birli©i ile yapılacak tam üyelik

konusunda “Ba‚müzakereci” görevini

yürütmekle görevlendirildi.

13-14 Haziran 2005

54. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu toplantısı stanbul’da

yapıldı.

29 Haziran 2005

“Türkiye için Müzakere Çerçeve

Belgesi ve Ûlgili Di©er Belgeler”

yayımlandı.

22 neu e eko no mi


AVRUPA

29 Temmuz 2005

Ankara Anla‚ması’nın AB’nin 1

Mayıs 2004 tarihli 5. Geni‚lemesi

do©rultusunda uyarlanması ve

Gümrük Birli©i uygulamalarının

yeni AB üyelerini de kapsayacak

‚ekilde geni‚letilmesine yönelik Ek

Protokol Türkiye tarafından imzalandı.

Ek Protokol’de atıfta bulunulan

GKRY’nin tanınması anlamına

gelmeyece©ine ili‚kin aynı gün

yayımlanan deklarasyon e‚li©inde

AB Konseyi Dönem Ba‚kanlı©ına

(Birle‚ik Krallık) iletildi.

21 Eylül 2005

AB, Türkiye’nin 29 Temmuz 2005

tarihli deklarasyonuna cevaben bir

kar‚ı deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda “tüm AB Üyesi

ülkelerin tanınması, katılım sürecinin

zaruri bir parçasıdır” ifadesi

yer aldı.

3 Ekim 2005

Lüksemburg’da yapılan Hükümet

lerarası Konferans ile AB, tam üyelik

müzakerelerini ba‚lattı.

20 Ekim 2005

Üyelik müzakerelerinin ilk a‚amasını

olu‚turan “Tarama Süreci”,

25. Bilim ve Ara‚tırma faslı tarama

toplantısı ile ba‚ladı.

9 Kas⁄m 2005

AB Komisyonu “Türkiye 2005 yılı

Ûlerleme Raporu” ve “Geni‚leme

Strateji Belgesi” yayımlandı.

23-24 Kas⁄m

55. Türkiye-AB Karma Parlamento

Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

20 Ocak 2006

Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne

yönelik yeni planı BM Genel

Sekreteri Sayın Kofi Annan'a

sundu.

23 Ocak 2006

Gözden geçirilmi‚ Katılım Ortaklı

©⁄ Belgesi AB Konseyi tarafından

kabul edildi.

12 Haziran 2006

Taraması tamamla nan 25. Bilim

ve Ara‚t⁄rma faslı, Avusturya

Dönem Ba‚kanlı©ı sırasında

Lüksemburg'da düzenlenen

Konferans'ta açıldı.

31 Temmuz 2006

Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne

yönelik yeni planı BM Genel

Sekreteri Sayın Kofi Annan’a

sundu. Bu planda, Türk limanlarının

Rumlara açılması kar‚ılı©ın

da, KKTC’ye uygulanan izolasyonların

kaldırılması istendi.

8 Kas⁄m 2006

“Türkiye 2006 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “2006 - 2007 Geni‚le

me Stratejisi” yayımlandı. Avrupa

Komisyonu, imzalanan Ek

Protokol’e kar‚ın, limanların ve

havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin

kullanımına açılmadı©ı

tespitinde bulundu ve Türkiye’ye

14-15 Aralık’taki liderler zirvesine

kadar süre verdi.

13 Kas⁄m 2006

AB Konseyi, Ûstanbul’un 2010

yılında Avrupa Kültür Ba‚kenti

olmasını onayladı.

11 Aral⁄k 2006

AB Genel Û‚ler Konseyi’nde bir

araya gelen AB üye ülkelerinin

Dı‚i‚leri Bakanları, 9 Kasım 2006

tarihli Komisyon Tavsiyesini

kabul ederek, Türkiye’nin deniz

ve hava limanlarını Kıbrıs Rum

Yönetimi’ne açması) yerine getirdi©ini

do©rulayana kadar, 8 faslın

müzakereler açılmayaca©ını ve

hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayaca©ını

kararla‚tırdı.

17 Nisan 2007

Türkiye’nin AB Müktesebatı

Uyum Programı açıklandı.

26 Haziran 2007

Fransa, 5 faslın (11.Tarım ve

Kırsal Kalkınma, 17. Ekonomik ve

Parasal Politika, 22.Bölgesel

Politika ve Yapısal Araçların

Koordinasyonu, 33. Ve Bütçesel

Hükümler, 35. Kurumlar) müzakereye

açılmasına, bu fasılların

aç⁄lmas⁄na üyelik ile izin vermeyece©ini

açıkladı.

6 Kas⁄m 2007

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye 2007 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “2007- 2008 Geni‚le

me Stratejisi” yayımlandı.

12 Kas⁄m 2007

58. Türkiye-AB Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Ankara’da yapıldı.

19 Aral⁄k 2007

AB Konseyi Portekiz Dönem

Ba‚kanlı©ı sırasında 28. Tüketici

nin ve Sa©lı©ın Korunması ile 21.

Trans-Avrupa A©ları fasılları

müzakerelere açıldı.

neu e eko no mi 23


18 Íubat 2008

AB Konseyi Türkiye için Katılım

Ortaklı©ı Belgesini oy çoklu©u ile

kabul etti.

17 Haziran 2008

AB Slovenya Dönem Ba‚kanlı©ı

sırasında 6. ‚irketler Hukuku ve 7.

Fikri Mülkiyet Hukuku fasılları

müzakerelere açıldı.

5 Kas⁄m 2008

“Türkiye 2008 yılı Ûlerleme Rapo

ru” ve “2008-2009 Geni‚le me

Stratejisi” yayımlandı.

19 Aral⁄k 2008

AB Konseyi Fransa Dönem

Ba‚kanlı©ı sırasında 4. Sermaye

nin Serbest Dola‚ımı ile 10. Bilgi

Toplumu ve Medya fasılları müzakerelere

açıldı.

31 Aral⁄k 2008

“Avrupa Birli©i Müktesebatının

Üstlenilmesine ili‚kin Türkiye

Ulusal Programı ile Avrupa Birli©i

Müktesebatının Üstlenilmesine

Ili‚kin Türkiye Ulusal Programı

nın Uygulanması, Koordinasyonu

ve Ûzlenmesine Dair Karar

yay⁄nland⁄.

10 Ocak 2009

Devlet Bakanı Sayın Egemen

Ba©ı‚, Avrupa Birli©i makamları

ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde

“Ba‚müzakereci” görevini

yürütme yetkileri ile görevlendirildi.

30 Haziran 2009

AB Konseyi Çek Cumhuriyeti

Dönem Ba‚kanlı©ı sırasında 16.

Vergilendirme faslı müzakerelere

açıldı.

14 Ekim 2009

“Türkiye 2009 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “2009- 2010 Geni‚le

me Stratejisi” yayımlandı. 62.

Türkiye-AB Karma Parlamen to

Komisyonu (KPK) toplantısı

Ankara’da yapıldı.

8 Aral⁄k 2009

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

(GKRY), 8 Aralık 2009 tarihli

Genel I‚ler Konseyi toplantısında,

6 fasılda ilerleme kaydedilmesini

tek taraflı olarak bloke etti©ini ve

Türkiye ile ili‚kilerin normalle‚me

si ‚artına ba©ladı©ını beyan etti.

21 Aral⁄k 2009

Ûsveç Dönem Ba‚kanlı©ında 27.

Çevre faslı müzakerelere açıldı.

26 Mart 2010

118. Türkiye-AB Ortaklık Komite

si Toplantısı yapıldı.

10 Mayıs 2010

48. Ortaklık Konseyi Toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

25 Mayıs 2010

64. Türkiye-AB Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Ûstanbul’da yapıldı.

26 Ekim 2010

65. Türkiye-AB Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

9 Kasım 2010

Avrupa Komisyonu tarafından

"Türkiye 2010 yılı lerleme

Raporu" ve “2010-2011 Geni‚le

me Stratejisi” belgesi toplulukça

yayımlandı.

19 Nisan 2010

49. Ortaklık Konseyi Toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

8 Haziran 2010

Avrupa Birli©i Bakanlı©ı kuruldu.

Avrupa Birli©i üyeli©i sürecine

ili‚kin faaliyetleri koordine etmek

amacıyla kurulan AB Genel

Sekreterli©i, Avrupa Birli©i Bakan

lı©ı olarak yeniden yapılandırıldı.

12 Temmuz 2010

Türkiye Ulusal Ajansı yasa ile AB

Bakanlı©ı’na ba©landı.

12 Ekim 2010

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye 2011 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “2011-2012 Geni‚le

me Stratejisi” belgeleri toplulukça

yayımlandı.

21Íubat 2011

66. Türkiye-AB Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Hatay’da yapıldı.

24 Mart 2011

119. Türkiye-AB Ortaklık

Komitesi Toplantısı yapıldı.

19 Nisan 2011

49. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

8 Haziran 2011

AB Bakanlı©ı kuruldu. Türkiye’

nin, Avrupa Birli©i üyeli©i sürecine

ili‚kin faaliyetleri koordine

etmek amacıyla kurulan Avrupa

Birli©i Genel Sekreterli©i, AB

Bakanlı©ı olarak yeniden yapılandırıldı.

Bu adım Türkiye’nin

kararlılı©ını ortaya koydu.

12 Temmuz 2011

Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa

Birli©i Bakanlı©ı’na ba©landı.

12 Ekim 2011

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye 2011 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “2011-2012 Geni‚le

me Stratejisi” yayımlandı. Avru

pa Komisyonu, Türkiye’nin

reform sürecine destek olmayı ve

müzakerelere ivme kazandırmayı

hedefleyen “Pozitif Gündem” kapsamın

da çalı‚ılmasını önerildi.

28 Kasım 2011

67. Türkiye-AB Karma Parla

mento Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

9 Mart 2012

3 yıl süreyle Alt-Komiteler toplanmadı.

Çalı‚ma yöntemi de©i‚tirilen

Alt Komiteler ilk kez ‚ubat

2015 de toplanmaya ba‚ladı.

12 Nisan 2012

120. Türkiye-AB Ortaklık Komite

si Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

17 May⁄s 2012

Pozitif Gündemin açılı‚ toplantısı

yapıldı. 23. Yargı ve Temel Haklar

faslı Çalı‚ma Grubu Pozitif

Gündem kapsamında ilk toplantısını

yaptı.

22 Haziran 2012

50. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Blçika’n⁄n ba‚kenti

Brüksel’de yapıldı.

30 Haziran 2012

50. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

24 neu e eko no mi


10 Ekim 2012

Avrupa Komisyonu tarafından

“Türkiye 2012 yılı Ilerleme

Raporu” ve “2012-2013 Geni‚le

me Stratejisi” belgeleri yayımlandı.

AVRUPA

12 Íubat 2013

Fransa, 22. Bölgesel Politika ve

Yapısal Araçların Koordinasyonu

faslı üzerindeki engelini kaldırdı.

25 Haziran 2013

AB Genel I‚ler Konseyi 22.

Bölgesel Politika ve Yapısal

Araçların Koordinasyonu falının

müzakereye açılaca©ı Hükümetler

arası Konferansın tarihinin 2013

Türkiye Ûlerleme Raporunun yayımlanmasının

ardından belirlenmesine

karar verdi.

9 Ekim 2013

72. Türkiye-AB Karma Parlamen

to Komisyonu (KPK) toplantısı

Brüksel’de yapıldı. Komisyonu

tarafından “Türkiye 2013 yılı

Ûlerleme Raporu” ve “2013-2014

Geni‚leme Stratejisi ve Ba‚lıca

Zorluklar Bildirimi” yayımlandı.

5 Kas⁄m 2013

Litvanya Dönem Ba‚kanlı©ı sırasında

22. Bölgesel Politikalar ve

Yapısal Araçların Koordinasyonu

faslı toplulukça müzakerelere

açıldı.

16 Aral⁄k 2013

AB ile Vize Serbestisi Diyalo©u

Mutabakat Zaptı ve Geri Kabul

Anla‚ması imzalanarak nihai

hedefi Türk vatanda‚larına uygulanan

Schengen vizesinin kaldırılması

olan Vize Muafiyeti Süreci

resmen ba‚latıldı.

26 Aral⁄k 2013

Mevlüt Çavu‚o©lu, Avrupa Birli©i

Bakanı ve Ba‚müzakerecilik görevini

Egemen Ba©ı‚’tan devraldı.

31 Ocak 2014

Türkiye ile AB arasındaki Vize

Serbestisi Diyalo©u ilk görü‚meleri

Brüksel’de gerçekle‚tirildi.

14 Nisan 2014

“Geri Kabul Anla‚ması’nın yürürlü©e

girmesine yönelik gerekli iç

prosedürlerin AB bakımından

tamamlandı©ı Konsey Sekreterya

sı tarafından bildirildi.

15 Nisan 2014

122. Türkiye-AB Ortaklık

Komitesi Toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

23 Haziran 2014

52. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Lüksemburg’da yapıldı.

28 Haziran 2014

Geri Kabul Anla‚masının onaylanmasının

uygun bulundu©una

dair 6547 sayılı Kanun Türkiye’de

Resmi Gazete ’de yayımlandı.

29 A©ustos 2014

Volkan Bozkır, Avrupa Birli©i

Bakanı ve Ba‚müzakerecilik görevini

Sayın Mevlüt Çavu‚o©lu’ndan

devraldı.

18 Eylül 2014

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birli©i

Stratejisi açıklandı.

1 Ekim 2014

Geri Kabul Anla‚ması Türkiye

Cumhuriyeti vatanda‚larına yönelik

hükümleri itibariyle yürürlü©e

girdi.

18 Ekim 2014

“Türkiye 2014 yılı lerleme

Raporu” ve “2014-2015

Geni‚leme Stratejisi ve Ba‚lıca

Zorluklar Bildirimi” yayımlandı.

20 Ekim 2014

Vize Serbestisi Diyalo©u Yol

Haritasının uygulanmasına dair

ilk Komisyon raporu toplulukça

yayımlandı.

16 Ekim 2014

Türkiye’nin Yeni AB

Stratejisi açıklandı.

leti‚im

16 Ekim 2014

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem

Planı’nın I. A‚aması (Kasım 2014-

Haziran 2015) açıklandı.

8 Kas⁄m 2014

Bakanlar Kurulu kararı ile

olu‚turulan ve Reform Ûzleme

Grubu (RÛG) toplantılarının yerini

neu e eko no mi 23


alan Reform Eylem Grubu (REG)

toplantılarının ilki, Ankara’da gerçekle‚tirildi.

1 Aral⁄k 2014

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem

Planı’nın II. A‚aması (Haziran

2015-Haziran 2019) açıklandı.

21 Aral⁄k 2014

Avrupa Birli©i Bakanlı©ı Antalya

Temsilcili©i açıldı.

11 Íubat 2015

Çalı‚ma yönetimi de©i‚tirilen Alt

Komiteler 3 yıllık aradan sonra

tekrar toplanmaya ba‚ladı.

19 Íubat 2015

Avrupa Birli©i Bakanlı©ı Ûzmir

Temsilcili©i açıldı.

20 Íubat 2015

II. REG toplantısı Ankara’da gerçekle‚tirildi.

16 Mart 2015

REG toplantısının ikincisi

Ankara’da gerçekle‚tirildi.

30 Nisan 2015

123. Ortaklık Komitesi Toplantısı

Brüksel’de yapıldı.

18 May⁄s 2015

53. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Belçika Brüksel’de

yapıldı.

13 Temmuz 2015

Türkiye-AB Geri Kabul

Anla‚masının uygulanmasına

ili‚kin konuları ele alacak Ortak

Geri Kabul Komitesinin ilk toplan

tısı Brüksel’de yapıldı.

28 A©ustos

Sayın Ali Haydar Konca, Avrupa

Birli©i Bakanı ve Ba‚müzakerecilik

görevini Büyükelçi Sayın

Volkan Bozkır’dan devraldı.

22 Eylül 2015

Prof. Dr. Beril Dedeo©lu, Avrupa

Birli©i Bakanı ve Ba‚müzakerecilik

göreviniAli Haydar Konca’dan

devraldı.

4-6 Ekim 2015

Cumhurba‚kan Erdo©an Belçika’

ya gerçekle‚tirdi©i ziyaret çerçevesinde,

AB Konseyi Ba‚kanı

Donald Tusk, AB Komisyonu

Ba‚kanı Jean-Claude Juncker ve

AP Ba‚kanı Martin Schulz’la

görü‚me gerçekle‚tirdi.

10 Kasım 2015

“Türkiye 2015 yılı Ûlerleme

Raporu” ve “AB Geni‚leme

Stratejisi” yayımlandı.

24 Kasım 2015

Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır,

Avrupa Birli©i Bakanı ve

Ba‚müzakerecilik görevini Beril

Dedeo©lu’ndan devraldı.

29 Kasım 2015

AB Kurumları ba‚kanları ve ülke

Devlet veya Hükümet Ba‚kanının

katılımıyla ilk Türkiye-AB Zirvesi

Brüksel’de yapıldı.

11 Aral⁄k 2015

III. REG toplantısı Ankara’da

ger‚ekle‚tirildi.

14 Aral⁄k 2015

17. Ekonomik ve Parasal Politika

faslı topluluk ile müzakerelere

açıldı.

17 Aral⁄k 2015

29 Kasım 2015’te gerceklestirilen

Türkiye-AB Zirvesinde kabul edilen

"Ortak Eylem Planı"na iliskin

olarak Avrupa Komisyonu tarafından

hazırlanan ilk Uygulama

Raporu yayımlandı

25 Ocak 2016

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi

Diyalog Toplantısı Ankara’da gerçekle‚tirildi.

28 Ocak 2016

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Enerji

Diyalo©u toplantısı Ûstanbul'da

yapıldı.

10 Íubat 2016

29 Kasım 2015’te gerçekle‚tirilen

Türkiye-AB Zirvesinde kabul edilen

"Ortak Eylem Planı"na ili‚kin

olarak Avrupa Komisyonu tarafından

hazırlanan ikinci Uygulama

Raporu toplulukça yayımlandı.

26 Íubat 2016

18 Eylül 2014 tarihli Türkiye’nin

Yeni AB Stratejisinin ikinci

aya©ının uygulamasına ili‚kin

hazırlanan AB’ye Katılım Ûçin

Ulusal Eylem Planı (2015- 2019)

toplulukça güncellendi.

4 Mart 2016

Vize Serbestisi Diyalo©u Yol

Haritası ikinci Komisyon raporu

toplulukça yayımlandı.

6 Mart 2016

Liderler düzeyindeki Türkiye-AB

Zirvesi’nin ikincisi Belçika

Brüksel’de yapıldı.

7 Mart 2016

II. Türkiye-AB Zirvesi Brüksel’de

yapıldı.

18 Mart 2016

Türkiye insani bir bakı‚ açısıyla

Ege Denizi’nde ya‚anan ölümleri

sonlandırmak amacıyla AB ile

geli‚tirilecek i‚birli©inin kısaca

özetlenen önerilerini sundu.

20 Nisan 2016

Türkiye-AB Zirvesi Sonuç

Bildirisinin uygulanmasına ili‚kin

ilk raporunu yayımladı.

24 May⁄s 2016

Ömer Çelik Avrupa Birli©i Bakanı

ve Ba‚müzakerecilik görevini

Büyükelçi Sayın Volkan

Bozkır’dan devraldı.

31 May⁄s 2016

24. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi

Toplantısı Belçika Brüksel’de

yapıldı.

23 Haziran 2016

Birle‚ik Krallık’ın AB’den ayrılma

kararının ardından AB’deki

mevcut sorunları ele almak ve

ortak gelecek için atılacak adımları

tartı‚mak üzere 27 üye ülkenin

Hükümet ve Devlet Ba‚kanlarının

katılımıyla Bratislava’da gayri

resmi bir AB Zirvesi düzenlendi.

9 Eylül 2016

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi

Diyalog Toplantısı yapıldı.

9 Kas⁄m 2016

“2016 yılı Türkiye (Ûlerleme)

Raporu” ve “Geni‚leme Strateji

Belgesi” yayımlandı.

Avrupa Parlamentosu Genel

Kurulunda ülkemiz ile katılım

müzakerelerinin geçici olarak

dondurulma sına ili‚kin ça©rıda

bulunan karar kabul edildi. 623

AP üyesinin katıldı©ı oylamada

479 kabul, 37 ret ve 107 çekimser

oy kullanıldı.

29 Kas⁄m 2016

Türkiye-AB ili‚kilerinin öneminin

ele alındı©ı Sivil Toplum Diyalo©u

toplantıları, akademisyenlerin,

medya ve i‚ dünyası temsilcilerinin

katılımıy la Brüksel’de gerçekle‚tirildi.

14 Aral⁄k2016

Türkiye-AB ili‚kilerinin öneminin

ele alındı©ı Sivil Toplum Diyalo©u

toplantıları, akademisyenlerin,

medya ve i‚ dünyası temsilcileri

ile Almanya Berlin’de yap⁄ld⁄.

21 Aralık 2016

Avrupa Komisyonu Gümrük

Birli©inin güncellenmesi müzakerelerini

ba‚latmak için

Konsey’den yetki talep etti.

9 Ocak 2017

Türkiye-AB ili‚kilerinin öneminin

ele alındı©ı Sivil Toplum Diyalo©u

toplantıları, akademisyenlerin,

medya ve i‚ dünyası temsilcilerinin

katılımı ile Londra’da gerçekle‚tirildi.

17 Ocak 2017

Birl‚ik Krallık Ba‚bakanı Theresa

May, 17 Ocak 2017 tarihinde

Ûngiliz Hükümetinin AB’den ç⁄k⁄‚

stratejisini açıkladı.

20 Ocak2017

Amerika Birle‚ik Devletleri’nde

(ABD) Donald Trump dönemi resmen

ba‚ladı. ABD-AB transatlantik

ili‚kilerin do©ası sorgulanmaya

ba‚landı.

23 Ocak 2017

Türkiye ve AB arasında güvenlik

ve savunma alanında i‚birli©inin

önemi bir kez daha ortaya çıktı.

3 Íubat 2017

Malta’da AB hükümet ve devlet

ba‚kanlarının katılımıyla gayriresmi

zirve toplantısı gerçekle‚tir

ildi. Toplantıda, Orta Akdeniz

rotası üzerinden AB’ye düzensiz

geçi‚ yolları ele alındı.

9 Mart 2017

AB Zirvesi yapıldı. Zirve, Haziran

2017-Kasım 2019 dönemi için AB

Konsey Ba‚kanlı©ı seçimiyle

ba‚ladı. Seçime tek aday olarak

giren Donald Tusk’un ikinci bir

dönem için daha görev yapmasına

Polonya’nın itirazı nedeniyle

oyçoklu©u ile karar verildi.

26 neu e eko no mi


AVRUPA

11 Mart 2017

Dı‚i‚leri Bakan Yardımcısı ve

Avrupa Birli©i Ba‚kanı Büyükelçi

Faruk Kaymakcı’nın da katılımıyla,

AB Üyesi ve Aday Ülkeler AB

Bakanları, Devlet Sekreterleri ve

Müste‚arları gayrıresmi toplantısı

AB Konseyi Dönem Ba‚kanı

Romanya'nın ba‚kenti Bükre‚’te

yapıldı.

27 Mart 2017

Avrupa Birli©i Adalet ve Ûçi‚leri

Konseyi, Brüksel’de bir toplantı

gerçekle‚tirdi. Konseyde; “Göç”,

“Geri Dönü‚ Politikası”, “Avrupa

Sahil ve Güvenlik Ajansı”,

“Avrupa Ortak Sı©ınma Sistemi”,

“Sınır Yönetimi alanında

geli‚meler” ile “Radikalizmle

Mücadele” ba‚lıkları ele alındı.

11 Aralık

AB Konseyi, 25 AB üyesi ülke arasında

savunma alanında

i‚birli©ini daimi hale getirmeyi

öngören Û‚birli©inin (PESCO)

kurulması kararını onayladı.

26 Mart 2018

AB ile yapılan ilk zirve olarak

Türkiye-AB Varna Zirvesi düzenlendi.

Zirve’ye Cumhurba‚kanı

Erdo©an’⁄n yanı sıra, AB Konseyi

Dönem Ba‚kanı Bulgaristan

Ba‚bakanı Borisov, AB Konseyi

Ba‚kanı Donald Tusk ve AB

Komisyonu Ba‚kanı Jean-Claude

Juncker katıldı. Zirve’de Türkiye-

AB ili‚kilerinde güven tazelendi,

Türkiye-AB birlikteli©inin önemi

liderler tarafından teyit edildi ve

ülkemizin adaylı©ı en üst düzeyde

vurgulandı.

27 Mart 2018

Türkiye ile AB arasında kar‚ılıklı

tarım tavizlerine ili‚kin 1/98

sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda

belirtilen kotanın kapsamı nın

“dondurulmu‚ sı©ır etini” de içerecek

‚ekilde “dondurulmu‚, taze

ve so©utulmu‚ sı©ır eti” olarak

geni‚letilmesi

17 Nisan 2018

Avrupa Komisyonu tarafından

“2018 yılı Türkiye (Ûlerleme)

Raporu” ve “Geni‚leme Strateji

Belgesi” yayımlandı.

26 Nisan 2018

77. Türkiye-AB Karma

Parlamento Komisyonu (KPK)

toplantısı Brüksel’de yapıldı.

17 Mayıs 2018

AB “Batı Balkanlar” Zirvesi

Sofya’da gerçekle‚tirildi. Zirve

kapsamında, Batı Balkanla rın AB

üyeli©i perspektifi teyit edildi.

Ayrıca, Batı Balkan ülkelerinin

hem birbiriyle, hem de AB ile

ili‚kilerinin nasıl güçlendirilece©i

ele alındı ve mevcut i‚birli©i

mekanizmalarına yenilerinin

eklenmesi öngörüldü.

26 Haziran 2018

AB Genel ‚ler Konseyi sonuçlarında

“ülkemizin AB’den uzakla‚makta

oldu©u, katılım müzakerelerimizin

fiiliyatta durma

noktasına geldi©i ve Gümrük

Birli©i’nin güncellemesi müzakerelerinin

ba‚latılmasının öngörülmedi©i”

belirtildi.

2 Haziran 2018

AB Zirvesi’nde, Türkiye’de bulunan

geçici koruma altındaki

Suriyelilere yönelik AB Sı©ınmacı

Mali Ûmkanı’nın ikinci 3 Milyar

Avro’luk dilimi onaylandı.

15 Temmuz 2018

Avrupa Birli©i Bakanlı©ı

Cumhurba‚kanlı©ı Hükümet

Sistemine geçi‚ ile birlikte kapatılarak

kararname ile Dı‚i‚leri

Bakanlı©ına ba©landı ve “Avrupa

Birli©i Ba‚kanlı©ı” ismini aldı.

29 A©ustos 2018

Reform Eylem Grubu’nun

(REG) dördüncü toplantısı,

Dı‚i‚leri Bakanı ve Ba‚müzakereci

Mevlüt Çavu‚o©lu’nun ba‚kan

lı©ında Adalet Bakanı Abdulhamit

Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Dr.

Berat Albayrak ile Ûçi‚leri Bakanı

Süleyman Soylu’nun katılımları ile

Ankara’da Dı‚i‚leri Bakanlı©ı AB

Ba‚kanlı©ı’nda gerçekle‚tirildi.

25 Ekim 2018

Siyasi Direktörler Düzeyindeki

Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplan

tısı Ankara’da gerçekle‚tirildi.

22 Kasım 2018

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi

Diyalog Toplantısı Ankara’da

yapıldı.

28 Kasım 2018

126. Türkiye-AB Ortaklık

Komitesi Toplantısı Brüksel’de

yapıldı.

8 Aralık 2018

Avrupa Komisyonu,

biyometrik

neu e eko no mi 27


pasaportlarla ilgili kriterin yerine

getirildi©ini teyit etti. Bu çerçevede

vize serbestisi için 72

yükümlülükten kar‚ılanması gereken

6 yükümlülük kaldı. Kalan 6

yükümlülük: Türkiye-AB Geri

Kabul Anla‚ması’nın tüm hükümleriyle

yürürlü©e girmesi, ki‚isel

verilerin korunması hakkında

mevzuatın AB standartlarıyla

uyumlu hale getirilmesi, Europol

ile operasyonel anla‚ma nın akdedilmesi

ve uygulanması, tüm AB

üye ülkeleri ile cezai konularda

etkin adli i‚birli©inin sa©lanması,

GRECO tavsiyelerinin uygulanması,

terörle mücadele mevzuatının

AB hukuku çerçevesinde gözden

geçirilmesi.

Güvenlik (24.Fasıl) fasıllarında

atılacak adımları ve Vize Serbesti

si Diyalo©unda kaydedilen

geli‚meleri ele aldı.

19 Aral⁄k 2018

78. Türkiye-AB Karma Parla

mento Komisyonu toplantısı

Ankara’da yapıldı.

1 Íubat 2019

Dı‚i‚leri Bakan Yardımcısı ve AB

Ba‚kanı Büyükelçi Faruk Kaymak

cı, Bükre‚’te gerçekle‚en AB

Dı‚i‚leri Bakanları Gayrıresmi

Toplantısı’nın (Gymnich) geni‚le

me ülkeleri olan Batı Balkanlar ve

Türkiye üzerine yapılan oturumuna

katıldı.

Sekreterleri ve Müste‚arlar gayrıtoplantısı

Konseyi Dönem Ba‚kanı

Romanya Bükre‚’te yapıldı.

15 Mart 2019

54. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi

Toplantısı Belçika Brüksel’de

yapıldı.

9 Mayıs 2019

Reform Eylem Grubu’nun altıncı

toplantısı, Cumhurba‚kanı Erdo

©an Ba‚kanlı©ında Avrupa Birli©i

Ba‚kanlı©ı e‚güdümünde, Adalet

Bakanı Abdulhamit Gül, Dı‚i‚leri

Bakanı ve Ba‚müzakereci Mevlüt

Çavu‚o©lu, Hazine Bakanı Berat

Albayrak ve Ûçi‚leri Bakanı

Süleyman Soylu’ nun katılımlarıyla

Ankara’da gerçekle‚tirildi.

Toplantının Avrupa bütünle‚-

Türkiye’ye ili‚kin olarak “Konsey,

Türkiye'nin Avrupa Birli©i'nden

uzakla‚maya devam etti©ini not

eder. 26 Haziran 2018 tarihli

kararlarını hatırlatan Konsey, bu

nedenle Türkiye'nin katılım

müzakerelerinin fiilen durdu©u

nu, ba‚ka fasılların açılmasının

veya kapanmasının de©erlendirilmedi©ini

ve AB-Türkiye Gümrük

Birli©i'nin güncelle‚tirilmesine

yönelik ba‚ka bir çalı‚manın

öngörümedi©ini kaydeder.” ifadesi

yer aldı.

2 Temmuz 2019

AB kurumlarının yeni ba‚kanları

AB Liderler Zirvesi sonucunda

belirlendi. AB kurumlarının

ba‚kan ları Türkiye-AB ili‚kileri

açısından da önem

ta‚ımakta.

15 Temmuz 2019

AB Dı‚ Ûli‚kiler Konseyi, Türkiye’

nin Do©u Akdeniz’deki faaliyetlerine

kar‚ı Kapsamlı Hava Ta‚ımacılı©ı

Anla‚ması müzakerelerinin

askıya alınması, Ortaklık Konseyi

ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının

‚imdilik yapılmaması

konusunda anla‚maya varıldı©ını

bildirdi. Ayrıca, Komisyonun

2020 yılı için katılım öncesi mali

yardımda kesintiye gitme önerisini

destekledi©ini açıkladı ve

Avrupa Yatırım Bankasının

Türkiye’ye yönelik kredilerini gözden

geçirmeye davet etti.

11 Aralık 2018

Reform Eylem Grubu’nun (REG)

be‚inci toplantısı, Avrupa Birli©i

Ba‚kanlı©ı e‚güdümünde Adalet

Bakanı Abdulhamit Gül’ün ev

sahipli©inde, Dı‚i‚leri Bakanı ve

Ba‚müzakereci Mevlüt Çavu‚o©lu,

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat

Albayrak ve Ûçi‚leri Bakanı Süley

man Soylu’nun katılımları

Ankara’da gerçekle‚tirildi. Siyasi

reformların hayata geçirilmesinde

öncü bir rol üstlenen Reform

Eylem Grubu toplantıda, AB üyelik

süreci çerçevesinde gerçekle‚tirilecek

siyasi reformları, özellikle

Yargı ve Temel Haklar (23.

Fasıl) ile Adalet, Özgürlük ve

20 Íubat 2019

AP- Türkiye ile AB arasındaki

üyelik müzakerelerinin askıya

alınmasını öneren karar tasarısı,

parlamentonun Dı‚i‚leri Komisyo

nu’nda kabul edildi.

28 Íubat 2019

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli

Ekonomik Diyalog’un üçüncü toplantısı

Ûstanbul'da gerçekle‚tirildi.

11 Mart 2019

Dı‚i‚leri Bakan Yardımcısı ve

Avru pa Birli©i Ba‚kanı

Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın

da katılımıyla, AB Üyesi ve Aday

Ülkeler AB Bakanları, Devlet

mesinin temelini olu‚turan

Schuman Deklerasyonun açıklandı©ı

9 Mayıs Avrupa Gününde

yapılması sembolik önemdedir.

2 Mayıs 2019

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri

üye ülkelerin katılımıyla gerçekle‚ti.

29 Mayıs 2019

Avrupa Komisyonu tarafından

“2019 yılı Türkiye (Ûlerleme)

Raporu” ve “Geni‚leme Strateji

Belgesi” yayımlandı.

18 Haziran 2019

AB Genel Û‚ler Konseyinde

16 Temmuz 2019

AB Konseyi tarafından Avrupa

Parlamentosunun onayına sunu

lan Avrupa Komisyonu Ba‚kan

adayı Ursula von der Leyen

383 lehte, 327 aleyhte ve 22

çekimser oy ile Komisyon

ba‚kanlı©ına seçildi.

28 neu e eko no mi


Almanya’y⁄ çok seviyoruz

4 Uluslararası finans

kurulu‚u Remitly, dünya

genelinde insanların en

fazla ya‚amak istedi©i

ülkeleri gösteren bir

harita ortaya çıkardı.

Ûnsanlar⁄n kültürel

anlamda hangi ülkede

ya‚amak istedi©ine

yönelik yap⁄lan ara‚t⁄r

mada ilginç veriler

ortaya ç⁄kt⁄.

4 Kanada’n⁄n co©rafik

güzelli©e sahip olma

nedeniyle ortaya ç⁄kan

veriler gelecekte çok

daha fazla göç olaca©⁄

sonucunun ortaya ç⁄kar⁄l

d⁄©⁄ belirtildi. Dünyadaki

di©er 30 ülke halk⁄n⁄n

özellikle Kanada’da ya‚a

mak istedi©ini belirtirken,

13 ülke halk⁄ da

Japonya’da ya‚amak

istedi©ini belirtti.

4Türkiye ve Türkler

aç⁄s⁄ndan da ilginç veriler

var. Türkiye, dünyada

sadece Fasl⁄lar⁄n en

çok tercih etti©i ülke

konumunda. Türklerin

yurtd⁄‚⁄nda en çok hangi

ülkede ya‚amak istersiniz

sorusuna ise yine

aç⁄k ara “Almanya” ceva

b⁄ verilmesi ise çok ilginç

bir cevap olarak ortaya

ç⁄kt⁄.

Uluslararası finans kurulu‚u

Remitly, dünya genelinde

insanların en fazla ya‚amak istedi©i

ülkeleri gösteren bir harita

ortaya çıkardı. Bu haritada

Türkiye’de ya‚ayanların en fazla

yerle‚mek istedi©i ülke Almanya

oldu. 30 ülke vatanda‚ının

ta‚ınmak istedi©i Kanada, Google

arama verileri kullanılarak

olu‚turulan haritada en fazla

“ya‚anmak istenilen ülke” olarak

yer aldı. Kanada’nın dost canlısı

insanları, co©rafi güzellikleri ve

yüksek maa‚lı i‚leri nedeniyle en

fazla göç edilmek istenen ülke

oldu©u belirtildi. Kanada’yı 13

ülke halkıyla Japonya, 12 ile

Ûspanya, 8 ile Almanya takip etti.

Dünyada Türkiye’de ya‚amak

isteyen ülke halkının sadece Fas

olması dikkat çekti.

2019'da 75 bin 347 Türk, AB

ülkelerinden "oturum izni" aldı

Türkler

en çok

Almanya’ya

yerle‚mek

istiyor

AB ülkelerinden 2019 yılında

ilk kez oturum izni alan Türk vatanda‚larının

sayısı 75 bini a‚tı.

Yaki gelecekte özellikle AB’nin

lider ülkelerine yönelik Türk

Göçü’nün artarak devem etmesi

dü‚ünülüyor. Pandemi döneminde

vizeye s⁄n⁄rlama getiren ülkeler

normalle‚meye yöneldi©inde

en çok vize ba‚vurusunda bulunan

ülkelerden birinin Türk

Vatanda‚lar⁄ oldu©u ortaya

ç⁄kacakt⁄r.

2019'da 75 bin 347 Türk, AB

ülkelerinden "oturum izni" aldı.

Avrupa Ûstatistik Ofisi (Eurostat),

2019 yılında AB ülkelerinden ilk

kez oturum izni alanlara ili‚kin

verileri yayımladı. Buna göre,

geçen yıl AB ülkelerinden ilk kez

oturum izni alanların, (tüm di©er

ülkelerden) sayısı bir önceki yıla

göre yüzde 6 artarak 3 milyona

ula‚tı.

Ûlk kez oturum izni alanların

yüzde 41'i i‚ imkanları nedeniyle

AB ülkelerine yerle‚irken, bunu

yüzde 27 ile ailevi nedenler,

yüzde 18 ile uluslararası koruma

gibi di©er sebepler ve yüzde 14 ile

e©itim takip etti.

Neue Ekonomi 29


Sürecin tam merkezinde

bulundu©umuzdan dolay⁄

ço©unlukla fark⁄na varmad⁄©⁄m⁄z

yeni geli‚meler

pe‚pe‚e gerçekle‚mekte. Geçen

sene birisi bize ”30 y⁄ld⁄r çözüm

bekleyen Da©l⁄k-Karaba© krizi

30 günde çözüme kavu‚turulacak“

deseydi, herhâlde inanmazd⁄k.

Geçen sene birisi bize

”Seneye Britanya’ya serbestçe

gitmeyi b⁄rak⁄n⁄z, kendisini tüm

Avrupa kurumlar⁄ndan soyutlayan

Ûngilizler tümüyle AB’ye

veda ederek kendi yollar⁄na

devam edecekler“ deseydi, herhâlde

”o kadar da de©il“ diyebilirdik.

Yine bundan sadece bir

sene önce birisi bize ”Seneye

dünya öyle bir uluslararas⁄ kriz

ile kar‚⁄ kar‚⁄ya kalacak ki,

ülkelerin tamam⁄ seyahat

özgürlü©ünüzü, sosyal ya‚am

biçimlerinizi ve ailevî ba©lar⁄m⁄

Alperen Çelik

Siyaset Bilimci

za varana kadar en özel alanlar⁄m⁄za

fiilî müdahalelerde

bulunaca©⁄“ söylenseydi, büyük

bir ihtimâlle deli muamelesi

görürdü.

Bu, birbirinden farkl⁄ alandan

örnekleri neden verdik?

Cevab⁄ gayet aç⁄k; dünya son

h⁄zla yeni ittifak bloklar⁄n⁄n

‚ekillendi©i bir döneme evriliyor.

ABD’de ya‚anan seçim

sonucu da asl⁄nda bu dünya

geneli görünen trendin bir nevî

start fi‚e©i oldu. Korkunç bir

kapasite ile dünyaya saç⁄lmaya

haz⁄rlanan gelece©in devi Çin

kar‚⁄s⁄nda dünyan⁄n farkl⁄ bölgelerinde

yeni kamp aray⁄‚lar⁄,

yeni yönelimler ve rejim modelleri

ortaya ç⁄kmas⁄n⁄n temelinde

bu gerçeklik yatmakta d⁄r. Dün,

beyaz görünen, bugün kara olabiliyor:

bugün müttefikiniz olan,

ertesi sabah kar‚⁄ kampta yer

almak suretiyle size meydan

okuyabiliyor. Dün, Katar’⁄

bo©mak üzere olan Körfez ülkeleri

‚u an ayn⁄ ülkenin liderleriyle

bir ortak cephe olu‚turmakta

ve askerî ittifaklara göz

k⁄rpmaktalar. Dün sizinle

”karde‚ ve dost“ olanlar, bugün

sizin zarar⁄n⁄za olacak aktörler

ve planlarla ba‚ba‚alar. Ne

Libya, ne Katar, ne Somali,

hatta ne de Azerbaycan, s⁄rf

duygusall⁄k ile sizinle biraraya

veya kar‚⁄ kar‚⁄ya gelmezler. Bu

kö‚emizde y⁄llard⁄r, uluslararas⁄

ili‚kilerde gayet net bir biçimde

sadece ç⁄karlar⁄n belirleyici

oldu©unu ve ülkelerin att⁄©⁄

ad⁄mlar⁄n tarihten, sosyolojiden,

dinden veya ba‚ka irasyonel

de©erlerden beslenmedi©ini

anlatt⁄k.

Pandemi

gölgesinde

‚ekillenen

jeopolitikalar

Biraz daha net olal⁄m hatta:

Zannedilmemeli ki, Avrupa

Birli©i ülkelerinin birbirine

ba©(⁄m)l⁄l⁄©⁄ ortak de©er

yarg⁄lar⁄ ile ‚ekil ve vücut bulmakta.

Pandemi dönemi gibi

nisbeten yüzey sel bir kriz bile

hemen gösterdi ki, ülkelerin

maske sipari‚lerinden tutun da

a‚⁄ dozlar⁄n⁄n sipari‚lerinde bile

birbirini ezdi©ini ve yine her sistemin

kendi öz nüfusundan

ba‚kas⁄n⁄ dikkate almad⁄©⁄n⁄

gördük ve hâlihaz⁄rda da görmekteyiz.

Bugün, ne Türkiye’

nin, ne de herhangi bir Avrupa

ülkesinin ”hangi blo©a dahil

olmak“ konusunda ne kesin

karar verme, ne de gelece©e

yönelik bir öngörüye saplanma

lüksü vard⁄r. ”Tek erkek liderli

ulus devlet“ sisteminden kar‚⁄

eksene kayman⁄n belirgin hâle

geldi©i ‚u günlerde, her rejim ve

hatta sistem, ilk sert Atlantik

lodusunda savrulmamak veya

sendelememek istiyorsa ”teklik“

modeliyle aras⁄na mesafe koymadan

edemeyecektir. Yine de,

ulus-devlet dendi©inde ‚u noktaya

dikkat çekmek gere©i

duryuyorum: ulus-devlet kavramı,

baz⁄ uç örneklerde, diktatörlerin

kendi toplumlarını gütmek

için yozla‚tırdı©ı bir ba‚ka kavram

olarak öne çıkabilmektedir.

Otoriter liderler kendi toplumlarını

farklı gerçeklik düzlemlerine

kapatmak için ulus-devlet

kavramına sı©ınıp, kalanını "dı‚

güçler" anlatısına havale edip

kendinden olmayan herkesi

hain olarak indirgeyebiliyor. Bu

ise, sak⁄ncal⁄ sonuçlar⁄ olabilecek

eksik bir bak⁄‚ aç⁄s⁄d⁄r.

Hem Almanya, hem bir çok

di©er Avrupa ülkesi için 2021

bir seçim y⁄l⁄ oldu©unu hat⁄rlarsak,

yeni ittifak bloklar⁄n⁄n kendini

giderek daha net gösterece©ini

öngörebiliriz. Britanya’

n⁄n kendini Avrupa’dan soyutlay⁄p

resmen Türkiye’nin

yan⁄na atmas⁄n⁄ da bu ba©lam

da okuyabiliriz. Ancak Ankara,

kendi co©rafyas⁄ndaki yeni

konumunu belirleme sürecine

girerken de ”Avrasya m⁄,

Atlantik blo©u mu?“ sorusundan

kendisini soyutlamak zorun

dad⁄r – çünkü üzerinde hâkim

oldu©u co©rafya, ba‚l⁄ba‚⁄na

Avrasya ismini ta‚⁄rken e‚

zamanl⁄ olarak Bat⁄’n⁄n Ortado

©u’ya uzanan kolu, Arap dünyas⁄n⁄n

nefes borusu, Rusyan⁄n

s⁄cak deniz rotas⁄, s⁄naî üretkenli©i

pandemide bile patlayacak

derecede ivme kazanan Çin’in

Bat⁄’ya aç⁄lan anadamar⁄ (veya

hançeri) oldu©unu görmezden

gelemeyiz. Türkiye’nin ‚u saatten

sonra ayr⁄laca©⁄ veya içinden

ç⁄kaca©⁄ bütün ittifak ve bloklar,

kaybedecektir ve Türkiye’

yi yan⁄na, içine alan her ittifak

ve blok, kazanacakt⁄r. Buna,

Pakistan’dan Ukrayna’ya uzanan

güzergâh⁄n üzerindeki tüm

multilateral ittifaklar⁄ dahil edebilirsiniz,

hatta etmelisiniz…

BioNTech

Almanya'da

a‚ı üretimine

ba‚ladı

Türk bilim insanı Prof. Dr. U©ur

Íahin ve e‚i Dr. Özlem Türeci

tarafından kurulan Alman biyoteknoloji

firması BioNTech'in

geli‚tirdi©i yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) a‚ısının Almanya'da da

üretimine ba‚landı©ı bildirildi.

BioNTech firmasından yapılan açıklamada,

a‚ı üretimine ba‚lanan

Marburg kentindeki tesislerde bu

yılın ilk yarısında 250 milyon doz

a‚ı üretilece©i ve ilk a‚ıların nisan

ba‚ında teslim edilmesinin planlandı©ı

belirtildi.

Ukrayna'dan

fla‚ Rus a‚ısı

kararı

Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) a‚ısının

tescilini yasakladı©ını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına

göre, Kovid-19 a‚ısının tedariki ve

testleri, Kovid-19 A‚ıları Küresel

Eri‚im Programı (COVAX) programı

altında gerçekle‚ecek. Bununla

birlikte, ülkede Rusya'ya ait Kovid-

19'a kar‚ı a‚ı ve di©er tıbbi ilaçların

tescili yasaklandı.

Parlamentoda

'kravat' krizi

Yeni Zelanda parlamentosunda

ya anan olaylar krize

dönü‚tü. Maori kabilesinin parlamento

temsilcisi toplantıda kravat

takmak istemeyince çıkan olaylar

büyüdü. Temsilci oturumu terk

etmek istedi. Yeni Zelanda'da kravat

takma zorunlulu una kar‚ı

çıkan Maori parti lideri Rawiri

Waititi’nin oturumu terk etmesi

iste i üzerine kriz ya andı. Yeni

Zelanda'da 120 sandalyeli

Temsilciler Meclisi'nde kravat

krizi ya‚andı. Maori parti lideri

Rawiri Waititi (40) meclisteki kravat

takma zorunlulu©una kar‚ı

tepki gösterdi.

30 neu e eko no mi


Sa©l⁄k

görevlilerine

1500 Euro’ya

kadar ekstra

Federal sa©lık bakanı Jens

Spahn yaptı©ı basın açıklamasında,

pandemi sürecinde kliniklerde

zorlu dönem geçiren sa©lık

görevlilere maddi destek yapılaca©ını

duyurdu. Sa©lık bakanı

Spahn, hastane yetkilileri ve

sa©lık görevlilerine Haziran sonuna

kadar 1500 Euro’ya varan

pirim ödemesini önerdi. Federal

hükümetin prim için 450 milyon

Euro bütçe ayırdı©ını belirtti.

Online

doland⁄r⁄c⁄l⁄©⁄

artt⁄

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında

ma©azaların kapanmasıyla

birlikte internet üzerinden

alısveri‚lerde patlama

ya‚andı. Ancak buna ba©lı olarak

Almanya’da e-ticaret dolandırıcılı©ı

da artı‚ gösterdi. Tüketiciyi

Koruma Derne©i geçen y⁄l binin

üzerinde doland⁄r⁄c⁄l⁄k ‚ikayeti

ald⁄klar⁄n⁄ aç⁄klad⁄.

Sürücüsüz

araçlar

trafi©e

ç⁄k⁄yor

Almanya'da, otonom (sürücüsüz)

araçların belirlenen bölgelerde

trafi©e çıkabilmesini

kolayla‚tırmak için yasa tasarısı

hazırlandı. Ula‚tırma Bakanlı©ı,

ülkede otonom sürü‚te öncü bir

rol üstlenmesi için hazırlanan yasa

tasarısının, Bakanlar Kurulu'nun

onayının ardından görü‚ülmek

üzere Federal Meclis'e gönderildi©ini

belirtti. Ûlk a‚ama da, 2022

yılına kadar otonom araçların kısa

mesafelerde servis aracı olarak

kullanılması öngörülüyor

Tüm dünya ile birlikte ‘bu

günleri de mi görecektik’

sorusunu sıkça sordurtan

bir dönemi ya‚⁄yoruz.

Hepimizin kendisine göre bir

tahmini veya beklentisi varsa

da ilk aylar⁄n⁄ ya‚amaya

ba‚lad⁄©⁄m⁄z yeni dönemin ne

getirip, ba‚ımızdaki salgının

nasıl bitece©i konusunda kafamız

bir hayli karı‚ık. Uzayda

istikbal arayan günümüz insanlı©ı,

hala nasıl meydana geldi©i

tartı‚malı bir virüsle ba‚ edememesi

ile tarihe geçecektir.

Ûnsanlı©ın u©radı©ı felaketler,

ister mahalli ister global

düzeyde olsun her‚eyden önce

kafamızı ellerimizin arasına

alıp dü‚ünmeye, neleri yanlı‚

yaptı©ımızı bulmaya ve yapmamız

gereken do©rulara yönlendirmiyorsa,

bir sonraki yıkımın

sıkıntılarını çekmeyi göze alıyoruz

demektir. Ne yazık ki

dünyamız birçok yönü ile böyle

bir görüntü sergilemektedir. Bu

görüntü gelebilecek muhtemel

felaketlerin, ya‚ananları arataca©ı

ihtarını vermektedir.

Bütün insanlı©ı tehdit eden

salgına kar‚ı topyekun kar‚ı

durulması ve ortak mücadele

verilmesi gerekirken dünya

nimetlerinden en çok yararlanan

ve dünyanın gidi‚atında en

çok pay sahibi olanlar, salgını

gezegenimiz üzerinde hakimiyet

tesis etme ve tahakkümlerini

peki‚tirme fırsatına dönü‚-

türme çabasına giri‚tiler.

Çaresizlik içerisinde çırpınan

insanların ve kitlelerin feryatları,

kazanç hırsı ile yanıp tutu‚an

kesimlerin vaveylaları arasında

duyulmaz oldu, istatistik de©ere

dönü‚tü. ‘Belki bir çare buluruz’

diye u©ra‚an ilim insanlarının

gayretleri bile hangi derde

deva olaca©ından ziyade bulu‚

larla ne kadar para kazanılaca©ı,

kimlerin kö‚eyi dönece©i,

hangi ülkenin ne kadar rant

elde edece©i ölçülerine indirgendi.

Ûnsanlık tarihinde görülmemi‚

‚ekildeki insan sa©lı©ını

rant kayna©ına dönü‚türme

hırsı, içinde cebelle‚ti©imiz ‚ok

durumunu atlattı©ımızda yeni

bir medeniyet arayı‚ını hızlandıracaktır.

Gelece©in dünyasının

ancak temelinde, merkezinde

ve hedefinde insan olan bir

anlayı‚ üzerinde in‚a edilmesi

keyfiyeti, kendisini bütün

a©ırlı©ı ile ‚imdiden göstermektedir.

Yönelimlerimizin, kazanç

sa©lamak için ihtiyaç haline

getirilen alanlar yerine temel

ihtiyaçlarımızın sa©lıklı ve sürekli

kar‚ılanması gayesine matuf

hale getirilmesi mecburiyeti

artık tüm çıplaklı©ıyla kendisini

hissettirmektedir. Sa©lıklı insan

ve sa©lıklı toplumların ya‚ayamadı©ı

bir dünyada ilerilik, kalkınmı‚lık

göstergesi gibi sunulan

hiçbir ‚eyin anlamının

olmayaca©ı açıktır.

Hastalı©ı fırsat, hastaları

mü‚teri gibi gören günümüzdeki

hakim zihniyet, yerini daha

insani ve vicdanlı bir zihniyete

terk etmek zorundadır. Bu yola,

sıkıntıları katlanarak artan

insanlı©ın patlama noktasına

Görelim

Mevlam

neyler,

Neylerse

güzel eyler

gelmesini beklemeden girilmesi

gerekmektedir. Bunalımların

‚iddetinin arttı©ı dönemlerde

insanların ve toplumların kafalarına

ü‚ü‚en fikirlerin daha

ziyade ekstrem, daha çok problem

üretme potansiyeline

sahip, tepkisel arayı‚ların

ürünü oldu©u bilinmektedir. O

sebeple böyle bir uç noktaya

varılmadan dünyamızın sakinle‚mesi,

insanlı©ın rahatlaması

ve do©ru bir istikamete yönelmesi

herkesin yararınadır.

Elbette bunu öncelikle dü‚ün

mesi gerekenler ipleri ellerinde

tutanlardır. Ancak ya‚anan

felaketlerin katlanarak artmasından

adeta bayram eden

çıkarcı egoist çevrelerin de bunlarla

birlikte oldu©u bilinmektedir.

Felaketlerin çıkması ve yayılmasında,

önlenmemesi veya

önlenememesinde asıl sorumlular

ve bir suç söz konusuysa

suçlular bu çevrelerin içindedirler.

Ûnsanlı©ın kar‚ıla‚tı©ı çözümü

en zor kısır döngü kendisini

bu noktada göstermektedir.

Íefik Kantar

Ûntertürk Genel Yay⁄n

Yönetmeni

Tüm bu karanlık tabloya

ra©men insanlı©ın çıkı‚ yolu

veya yollarını bulaca©ına inanmak

gerekmektedir. Halk arasında

çokça söylendi©i gibi

hiçbir derdin dermansız kalmayaca©ına

inanmak gerekmektedir.

Tüm aykırı tutumlara

ra©men insanlı©ın kendisine

yakı‚an ve gerekli yörüngeye

girece©ine inanmak gerekmektedir.

Tabii tüm yapılacakları

sadece ba‚kalarından talep

etme ve bekleme yerine ‘ben de

yapabilirim’ ‚uuru ile her birimizin

üzerine sorumluluk

alması kaçınılmazdır. Bu duygu

ve dü‚üncelerle önümüzdeki

dönemin hem özelde hem de

insanlık ölçe©inde sıkıntıların

a‚ıldı©ı, yeni dertlerin üretilmedi©i,

güzel, aydınlık, sa©lıklı,

huzurlu, barı‚ içerisinde bir

zaman dilimi olmas⁄n⁄ temenni

ederim.

Son söz olarak, “Görelim

Mevlam neyler, Neylerse güzel

eyler.

neu e eko no mi 31


Müzi©in ortaya çıkı‚ teorilerine

baktı©ımızda,

günümüz temel armoni

bilgisinin ku‚ seslerinde de

mevcut oldu©unun fark edilmesiyle

birlikte insanların ku‚ seslerini

dinleyerek onları taklit

etti©i yolundaki dü‚ünceler, bir

çok müzik bilimcinin ilgisini

çekmi‚tir. Di©er bir görü‚e göre

ise, insanın zevk ya da acıları,

duygusal ve duygusal durumları,

onda kasılmalara yol açmı‚,

bu kasılmalar da insan sesiyle

söylenen müzi©i do©urmu‚tur.

Daha sonraki dönemlerde ise

insanın dü‚ünsel geli‚imi sonucu

ortaya çıkan dil yetisi,

konu‚ma ve müzik olarak insan

ifadesinin ikiye bölünmesine yol

açmı‚tır.

Konu‚ma yoluyla dü‚ünceler,

müzik yoluyla da duygular

Zafer Kurt

Müzik Ö©retmeni

ifade edilmektedir. Bugün hâlen

müzi©in içerisinde sözel ö©elerin,

konu‚manın içerisinde de

müzikâl ö©elerin bulunması, bu

ayrım öncesinden bir kalıntıdır.

Tüm müzik türlerini kökenli

vokal müzik olarak gören bu

görü‚ yanında, neolitik dönemde

âlet yapımı esnasında çıkan

ritmik seslerin, rezonans etkisi

olu‚turarak bir çe‚it trans hâline

yol açm⁄‚ olması da muhtemeldir.

Yapılan ara‚tırmalarda,

yazı öncesi kültürlerde, müzi©in

sosyal ya‚am, din psikoloji ve

tıp gibi ya‚amın farklı alanlarından

ayrı olarak incelenemeyece©i

tespit edilmi‚tir. Müzik, yalnızca

konserlerde gidilip dinlenilen,

ya da ma©azalardan satın

alınan seslerden ibaret de©il;

organik, fonksiyonel ve

ya‚amsal bir olgudur.

Yazı öncesi toplumlarda ise

söz, müzik ve eylem içiçedir. Bu

ba©lamda genel kanı, insanlık

tarihinde müzi©in, dansın, sözlü

edebî sanatların, dolayısıyla

görsel sanatların da birbirlerinden

ayrılmasının çok geç

dönemde oldu©u yönündedir.

Ba‚langıçta birlikte ele alınan

bu sanatların prati©i de birbirinden

ayrılmamı‚tır.

Ûnsanl⁄k

tarihinde

müzi©in

ortaya

ç⁄k⁄‚⁄

Gerçekten de geni‚ bir

co©rafyada görülen Íamanlar,

ritme dayalı müziklerini kozmolojik

bir anlatı içerisinde transa

girerek sa©altımda ve çe‚itli

problemleri çözmekte kullanırlar.

Asıl konumuz olan “göklerin

müzi©i“ ifadesine, bugün ilkel

sayılan bazı kabilelerde de rastlamamız

tesadüf olmasa gerek.

Acaba, onlar arasında da birileri

Pisagor gibi göklerin müzi©ini

duyup ölümsüzlü©e mi

eri‚mi‚tir? Antropolojinin kurucularından

sayılan Levi Strauss,

mitlerle ilgili ara‚tırmaları

sonucu, farklı kültürlere ait insanları

ilkel ve geli‚mi‚ ‚eklinde

ayırmak yerine, yazısız ve yazılı

insanlar olarak ayırmanın daha

isabetli oldu©unu belirtir.

Yazının, insan bilinci üzerindeki

etkilerini konu edinen ara‚tırmacı

ve teorisyen Walter Ong,

üretimin sözlü kültürün temel

bir ö©esi oldu©undan bahseder.

Gerçekten de sese dayalı

ileti‚imde söz söylemek, ba‚lı

ba‚ına bir eylemdir. Sözlü kültürde,

kelimelerin anlamını

arayıp bulaca©ınız bir kaynak

yoktur. “Ses, ancak varlı©ını

getirirken i‚itilir” Ûbranice

dabar deyimi hem kelime anlamına,

hem de olay anlamına

gelmesi uçar çevrede ola©andır.

Ong, üretimin sözlü kültürdeki

önemini ‚u probleme i‚aret

eder: sözlü kültürde ya‚ayan

birisi, diyelim oldukça güç bir

sorunu irdelemeye ba‚ladıktan

sonra, o sorun kadar güç,

karma‚ık ve birkaç yüz kelimeden

olu‚an bir sonuca vardı.

Güç bela inceleyip sözelle‚tirdi©i

ni ileride anımsamak için, nasıl

aklında tutabilir?

Ong’un Birincil sözlü kültür

olarak adlandırdı©⁄ yazı öncesi

kültürün hafıza problemi, ifade

kalıplarına oldu©u kadar

dü‚üncelerin içeri©ine de etki

etmi‚tir. Kutsal sayılan bir çok

metnin üretmek ve müzikâl

yanının olması, bol tekrar içermesi,

içinde bugün abartı görülen

canlandırmaların olması,

hepsinin yazı öncesi kültüre ait

bireylerin hafıza probleminin

üstesinden gelmek için ta‚ıdıkları

ö©elerdir.

Bu yakla‚ımın izleri, oldukça

yakın bir dönemde silinmeye

ba‚lamı‚tır. Yedinci yüzyılın

sonlarından önce insanın bir

‚eyi içinden okuması mümkün

de©ildir. Yazılı olan herhangi bir

‚ey ister balmumu tabletleri,

ister papirüs ya da par‚ömene

yazılı olsun, kesintiye u©ramayan

bir harfler dizisinden

olu‚uyordu. Bir satırdan anlam

çıkarmanın, yani devamlı sesli

sözcükleri dönü‚türmenin yolu,

her satır⁄ yava‚ yava‚ yüksek

sesle okumak ve bu sözleri sözcük

dönem ayrı birimlere ayırabilmek

umudunu ta‚ımakta. Bir

yazıya girecek olan cümleler

cursus adı verilen klasik bir ritm

bir yazmana dikte edilirdi. Aynı

ritim daha sonra belli bir zerafet

ve hızla yazılan Cursive (elle

yazısı) stilinin do©masına yol

açtı.

Ûkinci Dünya

Sava‚⁄’ndan

kalma bomba

imha edildi

Köln Büyük‚ehir Belediyesin

den yapılan açıklamaya göre,

Sürth semtinde bulunan 500 kilogramlık

Ûngiliz yapımı bombanın

imha çalı‚maları sırasında bölgede

oturan 5 bin 500 ki‚i tahliye

edildi. Bölgeden tahliye edilenler

arasında 24 hastanın da bulundu©u

ve bunlardan bazılarının

yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

tedavisi gördü©ü bildirildi.

Almanya'nın

insan hakları

sorumlusu

Baerbel

Kofler'e tepki

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi

Ali Kemal Aydın, Alman hükümetinin

insan hakları sorumlusu

Baerbel Kofler'in Twitter üzerinden

yaptı©ı, "Bo©aziçi Üniversite

sindeki tutuklamalar ve toplama

yasa©ı konusunda çok endi‚eliyim"

payla‚ımına tepki gösterdi.

Aydın, Twitter üzerinden Kofler'e

cevaben yaptı©ı payla‚ımda,

Türkiye'de toplanma özgürlü©ü

nün anayasal güvence altında

oldu©unu vurguladı.

Co‚kuner’in

vasiyeti

olmad⁄

T

ürk Sanat Müzi©inin güçlü seslerinden

biri olarak bilinen

Hüner Co‚kuner 4 ‚ubat Per‚embe

günü tedavi gördü©ü hastanede

hayata gözlerini yumdu. Co‚ku

ner'in cenaze namazı cami avlusunda

toplanan ba‚ta ailesi olmak

üzere çok sayıda vatanda‚ın katılımıyla

kılındı. Co‚kuner'in “beni

küpelerimle gömün“ vasiyetinin

yerine getirilmedi©ini de ablas⁄

aç⁄klad⁄.

32 neu e eko no mi


Daralan Alman ekonomisini

dördüncü çeyrekte ihracat kurtard⁄

Almanya Federal Ûstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin geçen yılın son

çeyre©inde bir önceki çeyre©e kıyasla güçlü mal ihracatı ve in‚aat yatırımlarının

deste©iyle büyüdü©ünü bildirdi.

Destatis'in açıkladı©ı öncü

verilere göre, Almanya'da

mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmı‚ Gayri Safi

Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılının

son çeyre©inde bir önceki çeyre©e

göre yüzde 0,1 büyüdü. Beklenti

ekonominin sabit büyümede kalması

yönündeydi.

Destatis, mal ihracatı ve

in‚aat sektörünün Alman ekonomisini

geçen yılın son çeyre©inde

destekledi©ini belirterek, Kovid-

19’un ikinci dalgasının yenilenen

kısıtlamaların özel tüketimi olumsuz

etkiledi©ini kaydetti. Alman

ekonomisi geçen yılın üçüncü

çeyre©inde yüzde 8,5 büyüme

kaydetmi‚ti.

Destatis açıklamasında, “4.

Çeyrekte ekonomik toparlanma,

Kovid-19 ikinci dalga ve bundan

dolayı yıl sonunda yenilenen kısıtlamalar

nedeniyle ivme kaybetti.

Bu özellikle özel tüketimi etkilerken,

mal ihracatı ve in‚aat sektöründeki

yatırımlar ekonomiyi

destekledi.” yorumuna yer verildi.

ING Almanya Ba‚ekonomisti

Carsten Brzeski, konuya ili‚kin

de©erlendirmesinde, Alman ekonomisinin

dördüncü çeyrekte

"çift dipli" (W tipi) resesyondan

kaçındı©ını belirterek, “Bununla

birlikte, mevcut kısıtlamalar ve

a‚ılama durumu göz önüne alındı©ında,

2021'nin ilk çeyre⁄inde

aynı ‘büyüyü’ nasıl tekrarlayaca©ı

nı görmek zor.” ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMÛSÛNÛN

KRÛZ ÖNCESÛ SEVÛYEYE

2022’NÛN ÛKÛNCÛ YARISINDA

DÖNMESÛ BEKLENÛYOR

Almanya'da hükümet, 27

Ocak’ta, bu yıl için daha önce

yüzde 4,4 olarak açıklanan resmi

büyüme beklentisini Kovid-19’da

ikinci dalga ve bununla gelen sert

kısıtlamalardan dolayı a‚a©ı

yönlü revize etmi‚ti.

Almanya Ekonomi ve Enerji

Bakanlı©ı, Alman ekonomisinin

kriz öncesi seviyeye 2022’nin

ikinci yarısında dönmesini bekliyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-

19'un sebep oldu©u sa‚lık ve ekonomik

kriz nedeniyle 2020'de

yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız

büyümeye son vermi‚ti.

19 Ocak’ta Almanya’da

Kovid-19 salgınına kar‚ı mücadelede

5 Ocak'ta alınan ve 31

Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin

süresi 14 Íubat’a kadar uzatılmı‚tı.

Ekonomistler, sıkıla‚tırılan

tedbirlerin imalat ve in‚aat

sektörünü do©rudan etkilemese

de ülkede ekonomik faaliyetlerin

yılın ilk çeyre©inde durgunla‚ma

sını bekliyor.

neu e eko no mi 33


34 neu e eko no mi

A©⁄r Korona ‚artlar⁄na ra©men sürekli olarak

yeni göçmen i‚gücüne ihtiyaç duyan

Almanya ekonomisi, yak⁄n gelecekte bu

alanda ciddi s⁄k⁄nt⁄lar ya‚ayacak. De©i‚en

yasaklar ve makinala‚ma ile Almanya’da

ciddi bir kalifiye eleman s⁄k⁄nt⁄s⁄n⁄n ortaya

ç⁄kaca©⁄n⁄ belirten uzmanlar, bu alanda

mesleki e©itim ve sosyal politika uzmanlar⁄n⁄n

‚imdiden, yeni dönemin planlamas⁄

için harekete geçilmesi gerekti©ini

belirtiyorlar.


Almanya'da

yabancı i‚ gücüne

ihtiyaç artıyor

Almanya'da yapılan bir anket, ‚irketlerin nitelikli eleman sıkıntısının

korona döneminde de sürdü©ünü ortaya koydu. Uzmanlar yabancı

i‚ gücünün giderek daha da önem kazanaca©ına dikkat çekiyor.

Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdı©ı ara‚tırmaya göre

nitelikli i‚ gücü sıkıntısı ‚irketler açısından korona döneminde de

sorun olmayı sürdürüyor.

A©⁄r korona ‚artlar⁄na

ra©men sürekli olarak

yeni göçmen i‚gücüne

ihtiyaç duyan Almanya ekonomisi,

yak⁄n gelecekte bu alanda

ciddi s⁄k⁄nt⁄lar ya‚ayacak.

De©i‚en yasaklar ve makinala‚

ma ile Almanya ciddi bir kalifiye

eleman s⁄k⁄nt⁄s⁄n⁄n ortaya ç⁄kaca

©⁄n⁄ belirten uzmanlar, bu alanda

mesleki e©itim ve sosyal politika

uzmanlar⁄n⁄n ‚imdiden, yeni

dönemin planlamas⁄ için harekete

geçilmesi gerekti©ini belirtiyorlar.

Çe‚itli dönemlerin de©i‚ik

ara‚t⁄rmac⁄lar⁄n⁄n birle‚ti©i tek

nokta ise Alman Ekonomisi’nin

kalifiye yabanc⁄ i‚gücü olmadan

istedi©i üretim düzeyine

eri‚emeyece©idir. Almanya bir

taraftan ekonomisinin ihtiyaci

olan i‚gücünü bilma , diger taraftan

ise bunu e©iterek yeni uyum

sorunlar⁄na engel olmak zorundad⁄r.

Her iki durumda da sosyal

devlet olmanin gereklili©i oldukça

zor görünüyor.

Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdı©ı

ara‚tırmaya göre nitelikli i‚

gücü sıkıntısı ‚irketler açısından

korona döneminde de ciddi bir

sorun olmayı sürdürüyor. De©i‚ik

ölçekte Alman ‚irketlerinin yöneticileri

arasında yapılan ankete

göre ‚irketlerin yüzde 54'ü 2021

yılında nitelikli eleman sıkıntısı

ya‚ayaca©ını dü‚ünüyor. Geçen

yıl yapılan ankette yüzde 55'lik

kesim gerekenden az sayıda nitelikli

i‚ gücüne sahip oldu©unu

ifade etmi‚ti.

21 Eylül-20 Ekim tarihleri

arasında soruların niteli©ine göre

500 ila 2 bin 500 yöneticiyle yapılan

ankette ‚irketlerin en çok

ihtiyaç duydu©u elemanlar yüzde

37 ile meslek e©itimini tamamlamı‚

ki‚iler ve yüzde 27 ile akademisyenler

olarak kaydedildi.

Sa©lık ve in‚aat sektörleri

Bertelsmann Vakfı göç uzmanı

Matthias Meyer, büyük ‚irketlerin

nitelikli eleman ihtiyacının daha

büyük oldu©unu belirterek özellikle

sa©lık sektörü ve in‚aatçılık

alanında nitelikli i‚ gücü sıkıntısı

ya‚andı©ını kaydetti. Ankette

‚irketlerin ço©u, nitelikli i‚ gücü

ihtiyacını yeni eleman alarak

e©itme ve mevcut elemanların

e©itimi yoluyla kar‚ılama yoluna

giderken yurt dı‚ından eleman

arayanların oranı yüzde 17'de

kaldı. Yurt dı‚ından nitelikli i‚

gücü arayan ‚irketlerin büyük

bölümü ise ilk etapta AB ve di©er

Avrupa ülkelerini, ardından Asya

ve Ortado©u'yu tercih ediyor.

Alman ‚irketlerin Afrika'dan eleman

alımında ise çok az tecrübeye

sahip oldukları belirtiliyor.

En önemli engel dil sorunu

Íirketler, yurt dı‚ından eleman

alımında en önemli engelleri

dil sorunu ve gelinen ülkede edinilen

niteliklerin de©erlendirilmesinde

ya‚anan zorluklar olarak

sıralıyor. Íirketler, korona salgını

nedeniyle getirilen seyahat engellerini

ise önemli bir sorun olarak

görmüyor.

Bertelsmann Vakfı ara‚tırmacıları,

‚irketlerin yurt dı‚ından

eleman alımına öncelik vermemesinin

Almanya'ya yönelik göç

hareketlerine de yansıdı©ına dikkat

çekiyor. Buna göre 2019 yılında

di©er AB ülkelerinden

Almanya'ya göç edenlerin oranında

yüzde 7'lik gerileme kaydedilirken

ülkeyi terk eden AB vatanda‚larının

oranında artı‚

ya‚andı. Di©er ülkelerden Alman

ya'ya i‚ göçünde toplam 64 bin

ki‚iyle yüzde 6'lık hafif artı‚ oldu.

Matthias Meyer: Yabancı i‚ gücü

giderek önem kazanıyor

Ara‚tırmacılar, korona pandemisinin

"Alman ekonomisindeki

demografik dönü‚ümün getirdi©i

yapısal zorluklarda bir de©i‚ikli©e

yol açmadı©ı"na dikkat çekti. Göç

uzmanı Matthias Meyer, yerli i‚

gücü sayısındaki azalma ı‚ı©ında

yurt dı‚ından nitelikli elemanların

giderek artan bir önem ta‚ıdı

©ı"na i‚aret etti.

AB dı‚ındaki nitelikli i‚ gücü

açısından Almanya'nın çok cazip

görünmedi©ine dikkat çeken

ara‚tırmacılar, di©er OECD ülkelerine

göre Almanya'nın daha az

mesleki fırsatlar sundu©unu kaydetti.

Yabancı i‚ gücü arasında

e©itimleriyle ba©lantılı bir meslek

icra edenlerin oranının Almanla

ra göre daha dü‚ük oldu©una dikkat

çeken ara‚tırmacılar, potansiyelin

daha iyi de©erlendirilebilmesi

açısından yurt dı‚ından

diplomaların tanınması sürecinin

kolayla‚tırılması ve ‚effaflı©ın

artırılması ça©rısında bulundu.

* Yaz⁄n⁄n haz⁄rlanmas⁄nda DW Türkçe

Redaksiyonlar⁄ndan faydalan⁄lm⁄‚t⁄r.

neu e eko no mi 35


BANKA

„Otomatik

Bilgi Payla‚ımı“

hususunda vatanda‚larımız

bilgilendirilsin

Deva Partisi “Hukuk ve Adalet Politikası” sorumlu Genel Ba‚kan Yardımcısı

Mustafa Yenero©lu “Otomatik Bilgi Payla‚ımı” ile alakalı basın açıklaması yaptı

Yurtdı‚ında ya‚ayan milyonlarca

insanı yakından ilgilendiren

konunun yeterince

Avrupalı Türklere anlatılmadı©ını

dile getiren Yenero©lu, “Almanya

Maliye Bakanlı©ı yaptı©ı açıklama

ile aralarında Türkiye’nin de

bulundu©u ülkelerle bu yılın sonunda

2019 yılının bilgileri ile otomatik

bilgi payla‚ımına ba‚lanaca©ını

duyurmu‚tur” dedi.

Yenero©lu ‚unları söyledi:

„Yurtdı‚ında ikamet eden ve

Türkiye’de para ve mal varlı©ı

bulunan milyonlarca vatanda‚ımızı

etkileme ihtimali olan otomatik

bilgi payla‚ımıyla ilgili yeteri kadar

bilgilendirici ve tedbir alıcı

çalı‚manın yapılmadı©ı a‚ikârdır.

Gelir daresi Ba‚kanlı©ı tarafından

daha önceden yaptı©ımız

ısrarlı açıklamaların da neticesi

olarak 25 A©ustos 2020 tarihinde

“Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi

Konularında Kar‚ılıklı Olarak

Otomatik De©i‚im Standardı

Bilgilendirme Rehberi” yayınlanmı‚tır.

Fakat bu bilgilendirme

rehberi otomatik bilgi payla‚ımının

ne zaman ba‚layaca©ına dair

bir bilgi içermemektedir. Bu

belirsizlik durumu hem

vatanda‚larımızı haklı bir

endi‚eye sevk etmekte hem de

ülkemizin ekonomik açıdan zor

zamanlar geçirdi©i bu günlerde

otomatik bilgi payla‚ımının

Türkiye’ye ekonomik açıdan bırakaca©ı

etki hesap edilememektedir.

Yine bütün açıklamalarımızda

ısrarla ifade etti©imiz, otomatik

bilgi payla‚ımının gerek yurt

dı‚ında ya‚ayan vatanda‚larımıza

olası etkisi gerekse de Türkiye’ye

etkisi konusunda uzmanların katkısıyla

etki analizi yapılarak

kamuoyu ile payla‚ılmamı‚tır.“

Bu ba©lamda;

• Otomatik bilgi

payla‚ımı hususunda ivedi olarak

tatmin edici bilgilendirmeler

yapılmalıdır.

• Özellikle hangi ülke ile

ve ne zaman vatanda‚larımızın

bilgileri payla‚ılacaksa, o ülkelerle

bilgi payla‚ımı ba‚latılmasından

en az iki yıl önce ayrıntılı olarak

kamuoyu ve yurt dı‚ında ya‚ayan

vatanda‚larımızın bilgilendirilmesi

gerekmektedir.

• Yurt dı‚ında ya‚ayan

vatanda‚larımızın do©ru bir ‚ekilde

bilgilendirilmesi için kamu

spotları yapılmalıdır.

• Otomatik bilgi

payla‚ımının gerek yurt dı‚ında

ya‚ayan vatanda‚larımıza olası

etkisi gerekse de Türkiye’ye etkisi

konusunda uzmanların katkısıyla

etki analizi ivedilikle yapılarak

kamuoyu ile payla‚ılmalı, e©er

yapıldı ise de ivedilikle açıklanmalıdır.

• Bunun yanı sıra yurtdı‚ında

ya‚ayan vatanda‚larımız

da daha evvel yaptı©ımız açıklamalarda

belirtti©imiz hususlara

dikkat ederek konuyu yakinen

takip etmeli, resmî açıklama ve

süreçleri ihmal etmemelidir.

36 neu e eko no mi


“Ûnsan

e©itim

EÌÛTÛM

ile do©maz ama,

e©itim

ile ya‚ar”

Neue Ekonomi Dergisinin

ba‚yazar⁄ Dr. Latif Çelik

kültür tarihimize ciddi katk⁄lar⁄

olan de©erli bir arkada‚⁄m⁄zd⁄r.

Yapt⁄©⁄ çal⁄‚malar⁄n Türk-

Alman Ûli‚kileri’ne özellikle

entegrasyon ve birlikte ya‚ama

ad⁄na önemli katk⁄lar⁄ oldu©unu

y⁄llard⁄r söylüyorum. Özellikle

Neue Ekonomi Dergisi’nin her

say⁄s⁄nda bilinmeyen Türk-

Alman Ûli‚kileri’ni günümüze

ta‚⁄mas⁄ gerçekten takdire

sayan bir konudur. Geçti©imiz

günlerde ilginç bir teklif getirerek

siyasetteki son bir y⁄ll⁄k

tecrübeleri okuyucular⁄m⁄z,

dolay⁄s⁄ ile Türk Toplumu ve

seçmen kitlemiz ile payla‚mam⁄

rica etti. Elbette bir siyasetçi olarak

bana verilen bu imkan⁄

de©erlendirmek istedim.

Öncelikle siyaseti toplum

için yapt⁄©⁄m⁄ beni tan⁄yan

arkada‚lar⁄m çok iyi bilir. Seçil

dikten sonra da tüm dostlar⁄m

ile yak⁄n ili‚kim devam ederken

arakada‚, seçmen ve tan⁄d⁄k

çevrem de geni‚ledi. Yakla‚⁄k

bir y⁄l önce bu günlerde kim

yan⁄mda ise hepsi yine Ümit

Sormaz’⁄n yan⁄ndad⁄r. Belediye

meclisine seçildi©im saatlerde

ba‚ar⁄ sizin, yorgunluk benim

dedim. Özellikle siyasette samimi

dostlar⁄m⁄ hiç unutmadan

gelecekteki hedeflere yürümeye

kararl⁄y⁄m. Senin samimi

oldu©unu farkedenler seni bir

daha hiç b⁄rakm⁄yorlar. Siyaseti

hizmet ya da ‚ov amaçl⁄ yap⁄p

yapmad⁄©⁄n⁄ seçmen çok iyi

biliyor. Özellikle partim Hür

Demokratlar Türk, Alman ve

di©er milletlerden toplad⁄©⁄m

s e m p a t i y i

yak⁄ndan fark

edince giderek

artan bir

deste©i de arkamda hissetmeye

ba‚lad⁄m. Nünberg ‚ehrindeki

sosyo-kültürel sorunlar⁄ ayr⁄m

gözetmeden belediye meclisine

ta‚⁄maya kararl⁄y⁄m. Çok iyi

biliyorum ki soyal politikalar⁄n

sorunlara çözüm üretmesi insan

mutlulu©u için önemlidir.

Siyaseti toplum için yapan biri

olarak geçmi‚ten bize sarkan

sorunlar⁄ da çözüme kavu‚turarak

geni‚ halk y⁄©⁄nlar⁄n⁄n

Ümit abisi olaca©⁄m.

Ümit Sormaz yazd⁄

60’l⁄ y⁄llarda bu ülkeye i‚çi

olarak gelen Anadolu insan⁄n⁄n 4.

nesli siyaset ba‚ta olmak üzere

her kademede Almanya’ya hizmet

ediyor. Bu ülkeyi vatan belledi©i

miz için Alman vatanda‚⁄ olarak

her kademenin her kö‚esinde

görev almal⁄y⁄z. Ancak mevcut

‚artlarda Almanya’da iyi bir

e©itim ile mesafe al⁄nabildi©ini

Türklerin anlam⁄‚ oldu©unu görmekten

mutluluk duyuyorum. Ûyi

bir e©itim veya mesle©in

ba‚ar⁄lmas⁄n⁄n hedefe ula‚man⁄n

ilk ‚art⁄ oldu©unu bir defa daha bu

sat⁄rlardan tekrarlamak isterim.

Ünlü dü‚ünür Cervantes’in çok

güzel bir sözü bana hep yol göstermi‚tir;

“Ûnsan e©itimle do©maz

ama e©itimle ya‚ar”

neu e eko no mi 37


Almanya’nın eski Ba‚baka

nı Gerhard Schröder,

her zaman oldu©u gibi

yine sa©lam bir duru‚ sergiledi

ve Türkiye’nin yanında yer aldı.

Schröder ile Alman tarihçi ve

ileti‚im bilimci Profesör Gregor

Schöllgen’in birlikte kaleme

aldı©ı ‘Son ‚ans -Niçin Yeni Bir

Dünya Düzenine Ûhtiyacımız

Var’ ba‚lı©ıyla piyasaya yeni

çıkan kitapta, Türkiye’yi

dı‚lamaya devam etmesi halinde

Batı’nın büyük kayba

u©rayaca©ına yer verildi.

Schröder hep bizden yanaydı.

Avrupa’nın ho‚una gitse de

gitmese de Türkiye’nin bölgesinde

vazgeçilmez bir güç

oldu©unun altı çizilirken,

Avrupa’nın bu gerçe©i kabul

etmesinin kaçınılmaz oldu©u da

vurgulandı.

Ahmet Külahç⁄

Göç Uzman⁄

Avrupalıların, özellikle de

Almanların on yıllardır burada

ya‚ayan Türklere ve Türkiye’ye

hep tepeden baktı©ına, kendini

be©enmi‚, a‚a©ılayıcı bir tutum

sergiledi©ine dikkat çekildi.

Türkiye, Rusya ve Çin’in dünya

politikasında önemli birer aktör

oldu©u vurgulanırken, “Batı her

zaman yaptı©ı gibi onlara So©uk

Sava‚ mantı©ıyla davranırsa

kaybeder” denildi.

1998-2005 yılları arasında

Almanya’nın ba‚bakanlı©ını

yapan Sosyal Demokrat Parti’li

(SPD) Gerhard Schröder, her

zaman bu ülkede ya‚ayan

Türklerin, Türkiye kökenlilerin

ve Türkiye’nin yanında oldu.

Schröder’i 1990’lı yılların

ba‚ında A‚a©ı Saksonya Eyalet

Ba‚bakanlı©ı döneminde tanıdım.

Kendisiyle 1998 yılında

Almanya Ba‚bakanı olduktan

sonra hem Bonn’da hem de

Berlin’de, 2005 yılında görevi

bıraktıktan sonra da söyle‚iler

yaptım. 2004 yılında Türkiye’ye

yaptı©ı resmi ziyarete katıldım.

Schröder, hep Türkiye’nin

ve Türklerin yanındaydı.

2003’te Almanya’ya Türk i‚

gücü göçünün 40’ıncı yılında

yaptı©ımız bir söyle‚ide,

Türklerin, Almanya’nın kalkınmasına

ve bugünkü refah

düzeyine ula‚masına çok büyük

katkıları oldu©unu söylemi‚ti.

“Türklere müte‚ekkiriz, ülkemizi

kalk⁄nd⁄rd⁄lar” demi‚ti. Kan

ba©ına de©il, do©ulan yere

dayalı Alman vatanda‚lı©ı,

Schröder ba‚bakanlı©ında SPD

ile Ye‚iller’in olu‚turdu©u

Gerhard

Schröder

hep bizden

yanayd⁄

k⁄rm⁄z⁄ - ye‚il koalisyon hükümeti

döneminde gerçekle‚ti.

Deyim yerinde ise Almanya

Türkleri Schröder döneminde

derin bir nefes ald⁄.

Gerhard Schröder, Türkiye’

nin Avrupa Birli©i’nde (AB) yerini

almasını hep kararlı bir

biçimde savundu. Hâlâ da

savunmakta. 1999’da Helsinki

Zirvesi’nde Türkiye’ye AB’ye

adaylık statüsü verilmesinde

etkin bir rol oynadı. 2005’te

Türkiye ile AB arasında müzakerelerin

ba‚laması için a©ırlı©ı

nı koydu ve kabul ettirdi de.

‘Karde‚ partiler’ olarak bilinen

Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan

Sosyal Birlik Partileri’nin

(CDU/CSU) Türkiye’ye tam üyelik

yerine ‘imtiyazlı ortaklık’

verilmesi önerisine sistematik

olarak tepki gösterdi. Hatta,

“Nasıl ‘biraz hamile’ olunmazsa,

‘biraz üyelik’ de olunmaz”

bile dedi. Û‚te bu yüzden

Gerhard Schröder ‘Almanyalı

Türklerin’ de gönlünü fethetti.

Schröder hep bizden yanaydı

Schröder’e Berlin’deki yeni

Ba‚bakanlık binasının 5’inci

katındaki makamında yaptı©ı

mız bir söyle‚ide, “Türkiye’yi

makul bir süre içinde AB’ye tam

üye olarak görebilecek miyiz?”

diye sormu‚tum. “Türkiye,

AB’ye dönük reform paketini

kabul ederek çok önemli bir

adım attı. Û‚te bu nedenle biz,

AB’li di©er ortaklarımızla birlikte,

Helsinki Zirvesi’ndeki kararlar

temelinde Türkiye’yi AB’ye

yakınla‚tırmak için elden gelen

hür türlü deste©i verece©iz”

yanıtını vermi‚ti. Schröder

görevi bırakalı 15 yılı geçti©i

halde, Türkiye hâlâ AB kapılarında

bekletilmekte.

2005 yılındaki genel seçimlerde

koltu©unu Angela

Merkel’e kaptıran Schröder,

milletvekilli©inden de istifa edip

aktif politikayı bıraktıktan sonra

alı‚ılagelmi‚ tabuları yıkarak,

Ûsviçre’nin medya devlerinden

Ringier’in danı‚manlı©ını üstlendi.

Bir süre sonra da

Rusya’nın enerji devi Gazprom’

un yan kurulu‚u do©al gaz boru

hattı ‘Nord Stream’in (Kuzey

Akım) yönetimine girdi. Sonra

da Kuzey Akım 2’nin ve

Rostneft’in Denetleme Kurulu

Ba‚kanlı©ı’nı üstlendi.

Schröder’in Rus ‚irketinde

görev alması SPD’liler de dahil,

farklı kesimlerden politikacılar

ve çevreler tarafından ele‚tirildi.

Zamanla “Putin’in u‚a©ı” diyenler

bile oldu.

Schröder bunlara hiç kulak

asmadı, duymazdan geldi.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeli©ini

hâlâ kararlı bir ‚ekilde savundu©u

için “Erdo©an’ın adamı”

diyenler de oldu. Ama Schröder

bu konudaki tutumunu da hiç

de©i‚tirmedi. Hep, “Türkiye’nin

yeri Avrupa’dır, AB’dir” dedi ve

hâlâ da demekte.

Can kaybı 50

bin sınırına

dayandı

Almanya’daki korona salgınıyla

ilgili son durumu açıklayan

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine

göre son bir gün içinde 20

bin 398 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 1013 ki‚inin ya‚amını

yitirmesiyle ‚imdiye kadar hayatını

kaybedenlerin sayısı 50 bin

sınırına dayandı. Ûlk günden

bugüne toplam korona vaka sayısı

2 milyon 88 bin 400’e ula‚tı.

Polonya

Ba‚bakanı,

AB’ye a‚ıy⁄

sordu

Polonya Ba‚bakanı Mateusz

Morawiecki, Kovid-19 a‚ısı

tedariki sürecinde ya‚anan aksak

lıklar nedeniyle Avrupa Birli©i

(AB) kurumlarının yöneticilerine

mektup yazdı. AB Komisyonu

Ba‚kanı Ursula von der Leyen ve

AB Konseyi Ba‚kanı Charles

Michel’e gönderdi©i mektupta,

Prof. Dr. U©ur Íahin ve e‚i Dr.

Özlem Türeci’nin orta©⁄ oldu©u

BioNTech’in üretti©i a‚ıların AB

üyesi ülkelere belirlenen sürede

ula‚mamasının nedenlerini

sordu.

Salgın

göçmenleri

olumsuz

etkileyecek

A

lmanya’da göçmenlerin uyumunun

nasıl iyile‚tirilece©i

yönünde projeler geli‚tirip, hükümete

öneriler sunması için 2019

yılı ba‚ında kurulan Uyum

Uzman Komisyonu sonuç raporunu

Ba‚bakan Merkel’e sundu.

Merkel raporu “Uyum yetene©i

için kimlik belgesi” olarak niteledi.

Merkel, raporun uyum konusunda

hükümete yol gösterece-

©ini ve kendilerini bir adım ileri

götürece©ini vurguladı.

38 neu e eko no mi


2020 Yılında

Yurt Dı‚ındaki

Vatanda‚lar Ûçin Pek

Çok Alanda Yasal ve

Ûdari Ûyile‚tirme

Yapıldı

Yurtdı‚ı Türkler ve Akraba

Topluluklar Ba‚kanlı©ı (YTB)

2020 yılında, yurt dı‚ındaki

vatanda‚lara yönelik sunulan

hizmetlerin geli‚tirilmesi amacıyla

pek çok alanda yasal ve

idari iyile‚tirme yapılması için

çalı‚malar yürüttü.

Yurtdı‚ı Türkler ve Akraba

Topluluklar Ba‚kanlı©ı (YTB),

2020 yılında yurt dı‚ındaki vatanda‚ları

yakından ilgilendiren;

askerlik, sosyal güvenlik,

bo‚anma kararların⁄n tanınması,

otomatik bilgi payla‚ımı ve

ırkçılık konuları ba‚ta olmak

üzere pek çok alanda yasal ve

idari iyile‚tirme yapılması için

çalı‚malar yürüttü. YTB,

Türkiye'deki kamu kurumlarıyla

i‚birli©i içinde "Yurtdı‚ındaki

Vatanda‚larımıza Yönelik Kamu

Hizmetlerinin Geli‚tirilmesi

Projesi"ni geçekle‚tirdi. Proje

kapsamında 17 farklı konuda

yasal ve idari iyile‚tirme hayata

geçirildi.

Yurt dı‚ındaki vatanda‚ların

taleplerine daha iyi cevap verme

adına Ba‚kanlık, Almanya,

Avusturya, Fransa, Hollanda,

Belçika, Ûsveç ve Ûsviçre’de vatanda‚lar,

hukukçular ve STK

temsilcileriyle 340 adet anket ve

görü‚me yaptı. Ardından ise vatanda‚ların

yasal haklarına dair

46 kamu kurumunun mevzuatını

içeren 1288 sayfalık kamu

hizmetleri envanteri ve Yurt

Dı‚ındaki Vatanda‚lara Yönelik

Kamu Hizmetlerinin Geli‚tirilmesi

Raporu olu‚turuldu.

Projenin son a‚amasında ise 30

kamu kurum ve kurulu‚undan

üst düzey temsilcilerin katılımıyla

kapanı‚ toplantısı düzenlendi.

n

YTB'nin 2021

Türkiye Bursları’na

Ba‚vurular Ba‚ladı

Dünyanın dört bir yanından

uluslararası ö©rencilere

Türkiye'de yüksek ö©renim

imkânı sunan "YTB Türkiye

Bursları" programının 2021 yılı

ba‚vuruları 10 Ocak'ta ba‚ladı.

“Büyük Ö©renci Projesi” olarak

1992'de ba‚latılan ve 2012'de

Yurtdı‚ı Türkler ve Akraba

Topluluklar Ba‚kanlı©ı'nın (YTB)

koordinasyonuyla "Türkiye

Bursları" markasıyla dünyaya

açılan Türkiye'nin resmi uluslararası

ö©renci burs programına

talebin her yıl arttı©ını belirten

YTB Ba‚kanı Eren, ‚unları kaydetti:

"2012'de 42 bin ba‚vuru

alan Türkiye Bursları programı,

2019'da dünyanın 167 ülkesinden

145 bin 700; 2020 yılında

da pandemi ‚artlarına ra©men

172 ülkeden 156 bin ba‚vuruyla

rekor ba‚vurular aldı. Türkiye

Bursları'na olan bu ilgi bizleri

mutlu ediyor. Bizler de her yıl

giderek artan bu ilgi ve talebe

kar‚ılık olarak burs imkanlarımızı

arttırmaya ve geli‚tirmeye

çalı‚ıyoruz".

2021 yılı için de Türkiye

Bursları'na ba‚vuruların 10

Ocak'ta ba‚ladı©ını hatırlatan

Eren, “20 Íubat'a kadar tüm

dünyadan ba‚vuruları almaya

devam edece©iz. Aday ö©renciler

YTB ve Türkiye Bursları sosyal

medya hesaplarıyla Türkiye

Bursları adresinden tüm detaylara

ve ba‚vuru sayfasına

ula‚abilir. Ba‚vurular; Lisans,

Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde

e©itim almak isteyen adaylara

açık” ifadelerini kullandı.

n

neu e eko no mi 39


Uzmanlara Göre

Avrupa Birli©i

Türkiye’den

Kesinlikle

Kopamaz

SETA Avrupa Ara‚tırmaları Direktörü Enes Bayraklı, 'Türkiye

ile AB'nin birbirinden kopma gibi bir lüksü yok. Ûli‚kilerinin

kopma noktasına geldi©i yönündeki söylemlerin, psikolojik baskı

kurmak için kullanıldı©ını dü‚ünüyorum' dedi.

Uzmanlar, Türkiye ile

Avrupa Birli©i (AB) arasında

son dönemde yükselen

tansiyona ra©men, 10-11 Aralık’ta

yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde,

Türkiye’ye yönelik ciddi yaptırımlar

beklemedikleri görü‚ünü

payla‚arak, Birli©in, Türkiye’yi

dı‚layacak yola girmesinin kendi

aleyhine olaca©ı de©erlendirmesinde

bulundu.

Belçika’nın ba‚kenti Brüksel’

de 10-11 Aralık’ta yapılacak AB

Liderler Zirvesi sonras⁄nda,

Türkiye-AB ili‚kilerinin gidi‚atını

de©erlendiren uzmanlar, “ili‚kilerin

kopma noktasında oldu©u”

söylemlerinin gerçe©ini yansıtmadı©ı

belirterek, Birli©in, Türkiye’yi

kaybetmeyi hiç bir zaman göze

alamayaca©ı görü‚ünü kesin bir

dil ile savunuyorlar.

SETA Avrupa Ara‚tırmaları

Direktörü Enes Bayraklı, Türkiye

ile AB arasındaki ili‚kilerde birtakım

sorunlu alanlar oldu©unu

fakat bu sorunlu alanların paranteze

alınarak, i‚ birli©i yapılan

alanlarda ili‚kilerin güçlendirilmesi

gerekti©ini dile getirdi. Sorun

lar⁄n a‚⁄lmas⁄nda degi‚ik yönlerdeki

de©i‚ik ili‚kilerin i‚ler halde

olmas⁄n⁄n önemine vurgu yapt⁄.

Mevcut uluslararası konjonktürün

de Türkiye ile AB’yi bu

i‚birli©ini yapmaya mecbur kıldı©ı

nı belirten Bayraklı, “Türkiye ile

AB’nin birbirinden kopma gibi bir

lüksü yok. Her iki taraf açısından

da böyle bir netice yok. Asl⁄nda

yine her iki taraf ta bunun bilincinde,

fakat dile getirmekten

kaç⁄n⁄yorlar” diye konu‚tu.

Bayraklı, Türkiye’ye yönelik

olası yaptırımlara ili‚kin, “AB’den

Türkiye’ye yönelik ciddi yaptırımların

çıkmasını açıkçası mümkün

görmüyorum. Bunların söylem

düzeyinde oldu©unu dü‚ünüyorum.

Bazı sembolik kararlar alınabilir.

Burada AB’nin de Türkiye’ye

yönelik bunu bir baskı aracı olarak

kullandı©ını dü‚ünüyorum” dedi.

Zirveden, Türkiye aleyhine

önemli bir karar çıkmayaca©⁄nı

çok önceden belirttiklerini dile

getirerek önceki yorumlar⁄na dikkat

çeken Bayraklı, “(Türkiye-AB)

Ûli‚kilerinin kopma noktasına

geldi©i yönündeki söylemlerin, psikolojik

baskı kurmak için kullanıldı©ını

dü‚ünüyorum. Kopma hiç

bir zaman olmayacak. Bunu her

iki taraf ta çok iyi biliyor”

de©erlendirmesinde bulundu.

40 neu e eko no mi


AVRUPA

Birlik içerisinde “Avrupa merkeziyetçi

bir bakı‚ açısı” bulundu©unu

ve Türkiye-AB ili‚kilerindeki

bütün problemlerin de bu

bakı‚ açısı nedeniyle Türkiye üzerinden

okundu©unu söyleyen

Bayraklı, sözlerini ‚öyle sürdürdü:

“Fakat Avrupa’nın son 20 yılda

çok ciddi bir dönü‚üm geçirdi©ini

görüyoruz. Özellikle Avrupa’da

a‚ırı sa©ın ve a‚ırı sa©cı söylemlerin

yükselmesi gibi Avrupa’nın

geçirdi©i dönü‚üm nedeniyle,

Türkiye’yle olan ili‚kiler de bu

kadar gerilmi‚ durumda. Aslında,

Avrupa’nın küresel bir aktör olabilmesi

için Türkiye gibi bir ülkeye

ihtiyacı var fakat bunun için kendisiyle

ciddi bir yüzle‚meye girmesi

gerekiyor ancak bunu yapabilecek

bir kabiliyete sahip olmadı©ı

görülüyor. Aksine, daha otoriter,

a‚ırı sa©a yönelen bir Avrupa var.

Bu da Türkiye ile olan gerilimi her

geçen gün artırıyor. K⁄s⁄r döngü

içindeki bu bak⁄‚ aç⁄s⁄ toplulu©un

dinamik ve h⁄zl⁄ karar almas⁄n⁄ da

engelliyor. Avrupa Birli©i dünya

siyasetinde söz sahibi olmak istiyorsa

öncelikle kendi bünyesinde

reform yapmal⁄d⁄r”

“AB’nin, kendi açmazları

nedeniyle Türkiye’yi dı‚layacak

bir yola girmesi aleyhine olur”

Ni‚anta‚ı Üniversitesi Uluslar

arası Ûli‚kiler Ö©retim Üyesi Prof.

Dr. Nur‚in Ate‚o©lu Güney de AB

ile Türkiye arasında görünürde bir

gerginli©in oldu©unu fakat Birli©in,

Türkiye’den vazgeçece©i yönündeki

söylemlerin gerçe©i yansıtmadı©ı

görü‚ünü payla‚tı.

Güney, “AB’nin Türkiye’den

kopma yönünde bir tercihte bulunaca©ını

dü‚ünmüyorum. Bunun

pek çok sebebi var. Bunu, bir

anlamda iki taraf arasında kar‚ılıklı

ba©ımlılık olarak dü‚ünebiliriz”

ifadelerini kullandı.

AB’nin, Türkiye ile ili‚kiler

konusunda net bir duru‚ sergilemesinin

önünde birçok engel

oldu©u görü‚ünü de payla‚an

Güney, halihazırda sadece Türkiye

meselesinde de©il, birçok konuda

ortak karar almada zorlanan,

bölünmü‚ bir birlik oldu©u

de©erlendirmesinde bulundu.

AB içinde, Fransa, Avusturya,

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum

Yönetimi (GKRY) gibi bir takım

ülkelerin, Türkiye’nin kö‚eye

sıkı‚tırılması ve Türkiye’ye yaptırım

uygulanması yönünde tercihleri

oldu©unu söyleyen Güney, sözlerine

‚öyle devam etti: “Fakat AB

içinde Türkiye ile ikili ili‚kileri,

menfaatleri olan di©er ülkeler de

var. Bunu bir dakikada göz ardı

etmeleri mümkün de©il. Zaten

bunu göz ardı edemediklerini de

Birlik içerisindeki tartı‚malardan

biliyoruz. Özellikle ortak dı‚ ve

güvenlik politikası söz konusu

oldu©unda, birlik içerisinde bir

uyum olmadı©ını da görüyoruz.

Birli©in en fazla zafiyeti oldu©u

alan da burası.”

Güney, ekonomik ve güvenlik

gerekçeleri nedenleriyle, AB’nin

Türkiye ile ba©ları koparma

yönünde bir karar almayaca©ı

yorumunda bulunarak, “Avrupa

Birli©i’nin, kendi açmazları nedeniyle

Türkiye’yi dı‚layacak bir yola

girmesinin aleyhine olaca©ını

dü‚ünüyorum. Öncelikli olarak,

iktisadi açıdan bunun maliyeti

yüksek olacaktır” dedi.

AB’nin kendi içerisinde

ya‚adı©ı sorunlar nedeniyle de

do©ru karar alma konusunda

sorunları oldu©una i‚aret eden

Güney, “Umarım aklı selim kazanır

ve kazan-kazan ba©lamında

ili‚kiler yürür. Türkiye, bir çırpıda

kenara atılacak bir ülke de©il.

Bunun maliyeti kesin geri tepecektir”

de©erlendirmesinde bulundu.

n

neu e eko no mi 41


ENERJI

Türkiye'de geçen yıl yakla‚ık 4 bin 800 megavat yenilenebilir

enerji kapasitesi devreye alınırken, bu alana yapılan yatırım miktarı

yakla‚ık 7 milyar doları buldu.

Geçen yıl devreye giren

yenilenebilir enerji kapasitesinin

yakla‚ık yüzde

52'sini hidroelektrik santralleri

olu‚turdu. Bunu rüzgar, güne‚ ve

biyokütle santralleri takip etti.

Yakla‚ık 4 bin 800 megavat

seviyesinde olan bu artı‚ bir yıl

içinde devreye alınan en yüksek

yenilenebilir enerji kapasitesi olarak

kayıtlara geçti. Yenilenebilir

enerjideki rekor büyümede

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını

Destekleme Mekanizması (YEK-

DEM) ba‚vurularının sonuna

yakla‚ılması etkili oldu.

Deloitte Türkiye Enerji ve

Do©al Kaynaklar Endüstrisi yetkilileri,

yaptıklar⁄ açıklamada,

geçen yıl elektrik kapasitesinde

görülen artı©ın neredeyse tamamının

yenilenebilir kaynaklardan

sa©landı©ını söyledi.

Tek, ‚unları kaydetti:

"Bu alanda yakla‚ık 6,5-7 milyar

dolar yatırım hayata geçirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlı©ının 2019-2023 Stratejik

Planı'na göre bu yıl devreye girmesi

beklenen 2 bin 100 megavatlık

kurulu gücün yakla‚ık yatırım

büyüklü©ünün ise 2,5 milyar

doların üzerinde olması bekleniyor.

Bu kapasitenin büyük kısmını

da yenilenebilir enerji kaynaklarının

olu‚turaca©ını öngörüyoruz.

Ayrıca, geçen yıl salgının etkisiyle

santrallerin devreye girmesinde

ya‚anan gecikmelerle kurulu güç

artı‚ı ve yatırım tutarının planlananın

üzerinde gerçekle‚mesi de

olası gözüküyor."

Elektrik da©ıtım ‚irketlerinin

2021-2025 döneminde yapaca©ı

yatırım miktarlarının da belirlendi©ini

kaydeden Tek, "Elektrik

iletim ve da©ıtımı alanında bu yıl

yapılacak yatırımların 1,5 milyar

dolar seviyesinde olaca©ı hesaplanıyor"

dedi.

"Yatırımlarda yenilenebilir

enerji ön plana çıkıyor"

Tek, Türkiye'de son yıllarda elektrik

kurulu güç artı‚ına ra©men

tüketimin beklenen seviyede gerçekle‚medi©ini

ve arz fazlası

ortaya çıktı©ını anlattı. Bu durumun

yatırımların a©ırlıklı olarak

sa©lanan te‚vik ve alım garantileri

sayesinde yenilenebilir enerjiye

odaklanmasını sa©ladı©ını aktaran

Tek, "Bu yıl öncelikli olarak

YEKDEM ba‚vuru süresinin 30

Haziran 2021'e uzatılmasından

dolayı bu tarihe yeti‚meye çalı‚an

santraller ba‚ta olmak üzere

yenilenebilir enerji yatırımları ön

plana çıkacak. Di©er yandan,

güne‚ enerjisinde mini

Yenilenebilir Enerji Kaynak

Alanları projelerinin de bu yıl

netle‚mesini bekliyoruz" diye

konu‚tu.

Tek, salgının enerji sektörünü

de derinden etkiledi©ine dikkati

çekerek, ‚unları kaydetti;

"Ekonomik faaliyetin yava‚laması

enerji talebini azaltırken halen

yatırım döneminde olan enerji

sektörü oyuncularının kar‚ıla‚tık

ları finansal zorlukları yönetmesini

kolayla‚tırmıyor. Di©er taraftan

beklenenin altında seyreden

talep sebebiyle yenilenebilir enerji

alanı haricinde yeni yatırım

planlanmaması ve yeni kaynakların

devreye girmemesi salgın

etkileri geçtikten sonra hızlı bir

toparlanma ya‚anması durumunda

zaman içinde arz güvenli©i

kaygılarını yeniden ortaya çıkarabilir."

42 neu e eko no mi


Almanya'da BioNTech

Íirketinin kurucusu U©ur

Íahin'den sonra ba‚ka

bir Türk kökenli bilim insanı

olan Profesör Doktor Metin

Tolan gündemde. Tolan,

Almanya’nın en köklü üniversitelerinden

biri olan Göttingen

Üniversitesi’ne rektör olarak

seçildi.

Türk fizikçi Almanya'da bir

ilke imza attı. Almanya'nın en

köklü üniversitesi Göttingen

Georg-August'un ba‚ına Türk

kökenli bilim insanı Profesör

Doktor Metin Tolan geldi.

Profesör Tolan, 1737'de kurulan

üniversitenin bünyesindeki

senato tarafından oy birli©iyle

rektörlü©e seçildi. Üniversite

vakfının mütevelli heyeti de seçimi

onayladı. Böylece Almanya

tarihinde ilk kez Türk kökenli bir

bilim insanı, köklü bir üniversitenin

rektörü oldu.

Rektör seçilen Prof. Dr.

Metin Tolan da kendisine duyulan

güvenden dolayı mutlu

oldu©unu söyledi. "En iyi üniversitelerden

birinin rektörlü©üne

seçilmek büyük bir onurdur.

Üniversiteyi ilerideki görevlere

hazırlamak için daha çok

çalı‚aca©ız" dedi.

Profesör Tolan'ın annesi

Alman, babası ise Türk. 1965'te

Almanya'nın Oldenburg ‚ehrinde

do©an Tolan, Kiel Üniversite

si'nde fizik ve matematik e©itimi

gördü. Daha sonra ara‚tırma

için Amerika'ya gitti. Kiel

Üniversitesi'nde deneysel fizik

alanında yaptı©ı çalı‚maların

ardından doçentlik ünvanı

kazandı. 2001'den bu yana

Dortmund Teknik Üniversitesi'n

de ders veren Tolan, 2004-2008

yılları arasında yine burada

dekanlık yaptı. Son dört yıldır da

rektör yardımcılı©ı görevindeydi.

Almanya’n⁄n

Göttingen Üniversite’sine

Rektör seçildi

EÌÛTÛM

Türk Profesör

Metin Tolan

Çok sayıda ödüle sahip olan

ünlü Göttingen Üniversitesi, 30

bin ö©renciye ev sahipli©i yapıyor.

Üniversitenin bünyesinde

212 dalda e©itim görme imkanı

var. Profesör Tolan'ın rektörlük

görevine ilkbaharda ba‚laması

bekleniyor.

neu e eko no mi 43


HABER

Rheim Main bölgesinin önemli in‚aat ‚irketlerinden "Kocagöl

Group", Groß-Gerau Kaymakamlı©ı'na e©itimde ve uluslararası

etkinlikte kullanılmak üzere nakdi ba©ı‚ta bulundu.

Korana virüs salgını ya‚andı©ı

zor bir dönemde sosyal daya

nı‚manın önemini dikkate alan

Rheim Main bölgesinin önemli

in‚aat ‚irketlerinden "Kocagöl

Group", Gross-Gerau Kayma

kamlı©ı'na e©itimde ve uluslararası

etkinlikte kullanılmak üzere

maddi ba©ı‚ta bulundu. "Koca

göl Group" Yönetim Kurulu

Ba‚kanı Mehmet Kocagöl'ü

makamında kabul eden Groß-

Gerau Kaymakamı Thomas Will,

Kocagöl'e ba©ı‚ından dolayı

te‚ekkür etti. Salgından dolayı

zor zamanların ya‚andı©ına de©i

nen Kaymakam Will, zor günlerin

kar‚ılıklı dayanı‚ma ile

a‚ılaca©ını belirterek, "Kocagöl

Group' un anlamlı ba©ı‚ı bizlere

moral oldu" diyerek te‚ekkür

etti. Groß-Gerau Kaymakamı

Thomos Will Mehmet Kocagöl'e

Groß-Gerau 2020 kitabını takdim

ederken, Mehmet Kocagöl' de

günün anlamına binaen ziyarete

te‚ekkür ederek Kaymakam

Thomas Will'e Türk lokumu

hediye etti.

Salgın nedeniyle zor günler

ya‚andı©ını belirten Kocagöl

Group Yönetim Kurulu Ba‚kanı

Mehmet Kocagöl, “Kriz dönemlerinde

sorumluluk sahibi ki‚ilerin

yapması gerekenler var.

”Babasının yarım asır önce Groß-

Gerau bölgesine geldi©ini kendisi

nin de ‚irketlerini bu bölgede

kurarak i‚ hayatına atıldı©ını

belirterek, "Burada kendimi

kendi evimde gibi hissediyorum.

Ba©ı‚ımı kazandı©ım bölgede

yapmayı vazife olarak gördüm.

Û‚ insanı olarak kazanmamız

hedefimizdir. Fakat dayanı‚ma

için ba©ı‚ta bulunmak ta insani

vazifemizdir. Salgın nedeniyle

uzaktan e©itim yapılıyor. Bölge

mizdeki bazı okullarda yardıma

ihtiyacı olan ö©rencilerin bilgisayarı

veya tabletleri olmadı©ını

biliyoruz. Dolayısıyla uzaktan

e©itimden mahrum kalıyorlar.

Ba©ı‚ımızın bir kısmını okulların

ihtiyacını kar‚ılayan derneklere

aktarılmasını istedik ki bu dernekler

evlerinde bilgisayarı olma

yan ö©rencilere teknik destek

vere bilsinler. Di©er bir kısmını da

uluslararası yapılacak bir etkinlikte

kullanılacak. Ba©ı‚larımız

farklı bir ‚ekilde devam edecektir"

açıklamasında bulundu.

Kocagöl Íirketler Grubu Ceo’su Mehmet Kocagöl’ün kültür ve e©itime verdi©i destek Türkler ve Almanlar taraf⁄ndan yak⁄ndan biliniyor. Mehmet Kocagöl’ün “Bu ülkede kazan⁄yorsak,

yine bu ülkenin sorunlar⁄n⁄n giderilmesi için yard⁄m ve deste©imizi de burada yapmal⁄y⁄z“ ‚eklindeki sözleri Groß-Gerau kaymakam⁄ Thomas Will’i duyguland⁄rd⁄.

44 neu e eko no mi


Wächtersbach

DÛTÛB’den

Gelnhausen

Hastanesine

destek

Almanya'nın Hessen eyaletindeki

Diyanet Û‚leri Türk

Ûslam Birli©i’ne (DÛTÛB) ba©lı

Wächtersbach Merkez Camii,

her yıl geleneksel hale getirdikleri

yardım kampanyalarına bu yıl

koronovirüs salgını sebebiyle zor

ve yo©un günler geçiren

Gelnhausen MKK Hastanesini

dahil etti.

Wächtersbach Merkez Camii

yönetimi ve cemaati, zor ‚artlarla

hizmet veren Gelnhausen

hastanesine bin euro maddi yardımda

bulundu. Ba‚kan Hakan

Akbulut ve din görevlisi

Feyzullah Ta‚çı bin euroluk yardım

çekini Gelnhausen

Hastanesi genel müdürü Dieter

Bartsch’a takdim etti.

Gelnhausen hastanesine bir

nebze olsun destek olmak amacıyla

bir kampanya ba‚lattıklarını

söyleyen Wächtersbach DÛTÛB

Merkez Camii dernek ba‚kanı

Hakan Akbulut, “Her yıl dernek

olarak geleneksel hale getirdi©i

miz kampanyalarımızın ilk sırasına

bu yıl Gelnhausen hastanesini

dahil ettik. Bu manada her

türlü riske ra©men gece gündüz

demeden hizmetlerini en iyi

‚ekilde sürdürme gayretinde

olan sa©lık sektörünün hizmetleri

tüm insanlık için özel bir yerdedir.

Bizlerde katkımızın olması

gerekti©ini dü‚ünerek topladı©ı

mız maddi yardımı derne©imiz

adına teslim ettik” dedi.

Sa©lık çalı‚anlarının insanlık

hayatında müstesna bir yeri

oldu©unu dile getiren din görevlisi

Feyzullah Ta‚çı; tüm dünyanın

büyük bir sınavdan geçti©i bu

zorlu süreçte, hastalarının

sa©lıklarını kendi hayatlarının

önünde tutarak fedakarca

çalı‚an sa©lık çalı‚anlarına

te‚ekkür etti. Ba©ı‚ın teslimi

sırasında konu‚an Gelnhausen

Hastanesi genel müdürü Dieter

Bartsch, Wächtersbach DÛTÛB

derne©i üyelerine hastanelerine

yapılan ba©ı‚ için te‚ekkür etti.

So©uk Bir Günde, Sıcak Bir

Yardım sloganıyla bir araya

gelen DÛTÛB’li gençler sokakta

ya‚ayan ihtiyaç sahiplerine battaniye

ve kumanya yardımında

bulundu. Essen DÛTÛB Eyalet

Bölge Gençlik Birli©i gençler arasında

toplayarak hazırladıkları

yardım paketleri, Essen ve

Dortmund ‚ehirlerinde sokakta

ya‚ayan 50’ye yakın ihtiyaç sahibine

da©ıtıldı. Battaniye, hazır

makarna ve çorba, çikolata, çay,

su, mevye suyu, eldiven ve termo

bardaktan olu‚an yardım paketlerini,

DÛTÛB’li gençler ihtiyaç

sahiplerine bizzat kendileri teslim

etti.

Kom‚usu açken,

tok yatan bizden de©ildir

Farkındalı©ın artması ve iyiliklerin

ço©alması amacıyla bu kampanyayı

ba‚lattıklarını ifade eden

Essen Bölge Gençlik Birli©i

ba‚kanı Sefa Ate‚, “Üçüncü nesil

geçler olarak burada do©duk,

burada büyüdük. Bu toplumun

DÛTÛB gençlerinden

So©uk Bir Günde

Sıcak Bir Yardım

kampanyas⁄

parçasıyız. 'Kom‚usu açken, tok

yatan bizden de©ildir' diyen peygamberimizin

ümmeti olarak,

kom‚u hakkı ve payla‚ım anlayı

‚ıyla yola çıktık. Ya‚adı©ımız toplumda

ihtiyaç sahibi insanların

bir de©er oldu©unu gösterdik.

‘So©uk Bir Günde, Sıcak Bir

Yardım’ sloganıyla düzenledi©i

miz kampanya ile bu so©uk kı‚

gününde onların üzerlerini örtmek,

bir farkındalık olu‚turmak

istedik” dedi.

Bu faaliyeti sadece bir kampanya

olmaktan ziyade maneviyatı

yükselten bir eylem

oldu©unu söyleyen Essen DÛTÛB

Eyalet Bölge Gençlik Birli©i

ba‚kan yardımcısı Seher Do©an

da, “Ûlk ba‚ta olan önyargılarımda

haksız oldu©umun bir ispatıydı.

Çok samimi insanlarla

kar‚ıla‚tık. Bazıları ise, daha

muhtaç sahibi olanlar var diye,

yardımımızı kabul etmediler. Bu

cümleler ruhumu ısıttı ve ne

kadar bencil oldu©umuzu bana

hatırlattı” ifadelerini kullandı.

neu e eko no mi 45


HABER

Türkçe dersleri

koordinasyon

toplant⁄s⁄ yap⁄ld⁄

KRV’deki okullarda verilen

Türkçe derslerine katılımın

artırılması ve eyalet okullarında

daha fazla Türkçe dersinin açılmasına

yönelik yapılacak ortak

çalı‚maların belirlenmesi amacıyla,

video konferans yöntemiyle

düzenlenen geni‚ katılımlı toplantıda,

tüm payda‚ların önerileri

do©rultusunda bir eylem planı

hazırlanarak 2021 kayıt dönemi

için ortak bir yol haritası olu‚tu

ruldu.

Düsseldorf Ba‚konsolosu

Ay‚egül Gökçen Karaarslan,

Essen Ba‚konsolosu Íener

Cebeci, Köln Ba‚konsolosu

Turhan Kaya ve Münster Ba‚kon

solosu Ahmet Faik Davaz’ın

katıldı©ı toplantıda, Almanya’

daki Türk toplumunun en temel

meselesinin Türkçenin gelecek

ku‚aklara aktarılması oldu©u

vurgulanarak, eyalet okullarındaki

Türkçe derslerine katılımın

artırılması ve okullarda daha

fazla Türkçe dersi açılması için

tüm payda‚ kamu ve sivil toplum

kurulu‚larına ortak çalı‚ma

yapılması ça©rısında bulunuldu.

Düsseldorf Ba‚konsolosu

Karaarslan, toplantıda yaptı©ı

konu‚mada, “Almanya’daki

di©er eyaletlerden farklı olarak

KRV eyaletinde Türkçe dersleri

Eyalet E©itim Bakanlı©ı’nın yetki

ve sorumlulu©unda veriliyor. Bu

derslerin verilmesinin, kısmen

de olsa, güçlü yasal bir dayana©ı

var. KRV E©itim Bakanlı©ı ana

dil e©itimi konusunda yapıcı bir

tutum izlemektedir. Bu ba©lam

da sunulan bu fırsatın daha iyi

de©erlendirilmesi gerekmektedir”

dedi.

Karaarslan, eyalette ana dil

dersi olarak verilen Türkçe derslerine

katılan ö©renci sayısının

43 bin ve yabancı dil dersi olarak

okutulan Türkçe derslerine

katılan ö©renci sayısının 7 bin

civarında oldu©unu ifade ederek,

eyalet okullarında okuyan 200-

250 bin civarında Türk kökenli

ö©renci oldu©u dikkate alındı©ın

da, yakla‚ık 50 bin ki‚ilik bu

katılımın yetersiz oldu©u de©er

lendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçili©i E©itim

Mü‚aviri Prof. Dr. Cemal

Yıldız’ın moderatörlü©ünde gerçekle‚en

toplantıda hazırlanan

eylem planında, 2021 yılı kayıt

döneminde Türkçe dersleri için

yapılacak ortak çalı‚maların

yanı sıra orta ve uzun vadede

yapılacak çalı‚malar belirlendi.

Merkel’in yerine

kim gelsin?

Güney California Üniversitesi

tarafından kadınlar ve

erkekler arasında yapılan bir

ara‚tırmaya göre kadınların

erkeklere oranla daha adil ve

güçlü oldukları anla‚ıldı. Sonuç

ları ‘Proceedings of the Royal

Society B’ dergisinde yayımlanan

ara‚tırmanın ilk a‚amasında,

67 ülkeden 330 binden fazla

ki‚inin etik kararlar alırken

hangi faktörlere önem verdi©ini

içeren anket sorularına yanıtları

incelendi.

Seçime katılma hakkı olanlar

arasında yapılan ankette,

“Almanya’nın ba‚ında kimi

ba‚bakan olarak görmek istersiniz?”

sorusu soruldu. CDU’nun

ba‚kanlı©ına seçilen Armin

Laschet’in ba‚bakanı oldu©u

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde,

kendi seçmenleri bile ona onay

vermedi. Bu eyalettekilerin

yüzde 56’sı, Bavyera Eyalet

Ba‚bakanı Markus Söder’i

ba‚bakan olarak görmek istediklerini

söyledi. Ankete katılanların

yüzde 37’si ise kar‚ıt

görü‚teydi.

Söder’le Laschet arasındaki

genel bir ankette ise, Hristiyan

Birlik Partili seçmenler yine

Söder’den yana çıktı. Söder’in

deste©i yüzde 74. Laschet’in ise

yüzde 64 oranında. Her iki

CDU/CSU’lu eyalet ba‚bakanları

da son aylarda popülaritesini

artırmı‚ durumda.

Kad⁄nlar

erkeklerden

daha adil

Cumhuriyet Gazetesi’nin

haberine göre ilk a‚amadan elde

edilen veriler, di©er ara‚tırmacıların

ba©ımsız bulgularıyla, yani

19 ülkeden 12 bin ki‚inin yanıtlarından

derlenen bilgiyle

do©rulandı. Çalı‚mada kadınların

erkeklerden daha adil, saf ve

özenli, cinsiyet e‚itli©ine önem

veren kültürlerde de daha uysal

ve güçlü oldu©u gözlendi. Ara‚tır

mada, sadakat ve otorite de©er

leri konusunda cinsiyetler arası

fark görülmedi.

Almanya kara

teslim oldu

Türkiye hafta sonu gelecek

so©uk ve karlı havayı beklerken

Avrupa çoktan kara kı‚ı

ya‚amaya ba‚ladı. Almanya’da

etkili olan yo©un kar ya©ı‚ı ve

so©uk havanın yol açtı©ı buzlanma

nedeniyle birçok ‚ehirde tren

ve banliyö seferleri iptal edildi,

bazı otoyollarda araçlar mahsur

kaldı. Yollarda sabaha kadar

mahsur kalan sürücüler o anları

sosyal medyadan payla‚tı.

Ülke genelinde 3 gündür

devam eden kar ya©ı‚ı özellikle

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde

etkili oluyor. Eyalette, tipi

ve buzlanmadan dolayı tren

seferleri iptal edildi, araçlar otoyollarda

saatlerce mahsur kaldı.

46 neu e eko no mi


Almanya’da

camilere s⁄k⁄

denetim geliyor

HABER

Hristiyan Birlik partili politikacılar,

Ûslamcılıkla mücadele

kapsamında camilerin kayıt

altına alınması ve istihbarat faaliyetlerinin

geni‚letilmesi gibi

önlemlerin hayata geçirilmesini

talep etti.

Ba‚bakan Merkel’in partisi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

ile Hristiyan Sosyal Birlik’in

(CSU) meclis grubundan siyasetçiler,

Ûslamcılıkla mücadelenin

sertle‚tirilmesini öngören bir

pozisyon belgesi hazırladı.

Hristiyan Birlik partileri

meclis grubuna sunulacak belgede

“cami kayıt sisteminin” hayata

geçirilmesini talep eden siyasetçiler,

ayrıca camilere yurt

dı‚ından yapılan mali yardımları

da kontrol etmek istiyor.

Di©er yandan belgede, ülkede

sayıları be‚ milyonu bulan

Müslümanların ço©unun barı‚çıl

‚ekilde ya‚adı©ı ve “anayasal

düzenin de©erlerini payla‚tı©ı”

da vurgulandı.

Fransa’da

⁄rkç⁄ gruplar

Müslüman

kad⁄nlara

sald⁄r⁄yor

Ba‚kent Paris’te meydana

gelen olayda, Eyfel Kulesi

yakınlarındaki ma©azada alı‚-

veri‚ çıkı‚ı Cezayir uyruklu

Kenza (49) ile Amel (46) adlı

Müslüman kadınların iki ırkçı

kadın saldırgan tarafından bıçaklı

saldırıya u©radı©ı bildirildi.

Fransız medyası, olay sırasında

Müslüman kadınlara saldıran

ırkçı saldırganların “Pis

Araplar” diye ba©ırdı©ını aktardı.

Polisin, iki ırkçı saldırganı

gözaltına aldı©ı ifade edilirken,

saldırganların cinayete te‚ebbüs

suçlamalarıyla kar‚ı kar‚ıya

oldu©u kaydedildi.

Almanya’da

erken emeklili©e

rekor ba‚vuru

Almanya’da bu yıl rekor sayıda

sigortalı, 63 ya‚ında

erken emeklili©e ayrıldı. Alman

Emeklilik Sigortası, geçen yıl

260 bin 932 ki‚inin erken emeklilik

ba‚vurusuna onay

verdi©ini açıkladı.

Rekor seviyede kaydedilen

erken emeklilik sayısı federal

hükümet yetkililerini de ‚a‚ırttı.

2020’de 45 yıl aralıksız sigortalılık

süresiyle 63 ya‚ında kesintisiz

erken emeklilik hakkından

yararlanacakların sayısı 200 bin

dolayında olması bekleniyordu.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında

erken emeklili©ge ba‚vuranların

yüzde 18’i, yani yakla‚ık

her 5 ki‚iden biri, 45 yıl sigortalılık

süresine sahip olanlara tanınan

63 ya‚ındaki kesintisiz emeklilik

hakkından yararlandı.

Böylece ülke genelinde 21

milyon emekli arasında erken

ya‚ta emekli olanların sayısı 1.6

milyona yükseldi. Hükümet kaynaklarına

göre, erken emeklilik

sayısı toplamda beklenenden

300 bin daha fazla olarak kayıtlara

geçti. Rekor seviyedeki

artı‚ın, 45 yıl ve 63 ya‚ ‚artına

göre ba©lanan emekli aylı©ının

kesintisiz olmasından kaynaklandı©ı

sanılıyor.

Alman Emeklilik Sigortası’

nın yayınladı©ı 2019 verilerine

göre, emekli aylıkları ülkenin

do©u ve batısında ya‚anmasına

ba©lı olarak farklılık gösterirken,

63 ya‚ında emekli olan erkek ve

kadın sigortalılar arasında da

aylık farkı var.

Açıklanan bilgilere göre, 63

ya‚ erken emeklilik hakkından

yararlanan erkek sigortalıların

ortalama aylı©ı 1.557 euro (batı

eyaletlerinde) ve 1.262 euro

(do©u eyaletlerinde) dolayındaydı.

Kadınlarda ise batıda 1.142

euro ve do©uda 1.204 euro

seviyesindeydi. Edinilen bilgiye

göre, 2019’da emekli olanların

yakla‚ık yüzde 34’ü kesintili

emekli olurken, kesinti miktarı

ortalama 100 euro olarak açıklandı.

neu e eko no mi 47


Private Wirtschaftsschule O.Pelzl

(Özel i‚letme) ticaret okulunda

yönetim de©i‚ikli©i

Okulun eski genel müdürü Frank Fuchs

(solda) ile yeni genel müdürü Dominik Steinruck

devir teslim günü hat⁄ra resmi çektirdiler.

Resim: Özel

Frank Fuchs, 1 Ocak 2021'de

24 yıl genel müdür olarak

yönetti©i özel i‚letme okulundan

hak etti©i emeklili©e ayr⁄ld⁄. Genel

müdür olarak görev yaptı©ı süre

boyunca, Bay Fuchs sadece günlük

okul hayatının sorunsuz ilerlemesini

sa©lamakla kalmadı, aynı

zamanda okulu sürekli geli‚tirdi.

Ayn⁄ binada 2010 yılında

Realschule'nin ikinci bir e©itim

teklifi olarak kurulması ve buna

ba©lı büyük bir kilometre ta‚ı

oldu. Bay Fuchs'un büyük ba©lılı©ı

sayesinde, okul artık Schweinfurt'ta

ve kom‚u bölgelerde,

özellikle de mükemmel e©itim

imkanlar⁄ ile daha çok tanınmaya

ba‚lad⁄.

Bay Dominik Steinruck

ise, 20 Ekim 2020'de okul

birli©inin ba‚kanlı©ını devraldıktan

sonra, aynı zamanda,

Ocak ayından itibaren okulun

görevlerini de devralacak. Bay

Steinruck, 2009'dan beri

Wirtschaftsschule Pelzl'de

ö©retmenlik yapıyor ve okul

müdürü yardımcıl⁄©ının yanı

sıra okulu da yak⁄ndan

tan⁄yor. Kendisi okulda Alman

ca ve Ûngilizce ö©retmenli©ine

devam edecek. Okul müdürü

Bay Lothar Antlitz ve yardımcısı

Bayan Julia Prowald ile birlikte,

okulun gelece©i için yetkin bir

yönetim ekibi ba‚kanlık ediyor.

Pandemiden dolay⁄, veda

töreni ancak okul yönetimi ve

idari personelden olu‚an küçük

bir çevrede gerçekle‚ebildi. Bay

Steinruck, son yıllardaki sıkı

çalı‚ması için tüm okul ailesi

adına Bay Frank Fuchs'a

te‚ekkür etti ve emeklili©inde

her‚eyin en iyisini diledi.

Û‚letme okulu, (Wirtschaftsschule)

ortaokul bitirme sertifikasına

götüren ve ticari e©itime

odaklanan bir ortaokuldur.

Ö©renciler, (Mittelschule) ortaokul

5., 6. ve 7. sınıflardan sonra

ve ortaokuldan mezun olduktan

sonra girebilirler. Realschule ve

Gymnasium'dan geçi‚ de mümkündür.

Û‚letme okulundan

mezun olduktan sonra, ortaokul

bitirme sertifikasının sa©ladı©ı

tüm yollar ö©rencilere açıktır,

yani bir çıraklı©a ba‚lamak veya

lise veya teknik yüksek okuluna

(Fachoberschule) ye geçi‚ gibi.

Dominik Steinruck

Privatsschule O.Pelzl Genel Müdürü

Uzun y⁄llardan bu yana kaliteli e©itimi ile tan⁄nan

Würtscahftsschule O. Pelzl çok say⁄da Alman, Türk ve göçmen

kökenli gencin e©itim alarak hayata ba‚lad⁄©⁄ bir okul olarak biliniyor.

Bölgedeki Türk Toplumu’nun büyük ilgi gösterdigi okul

Schweinfurt ‚ehrinin sosyo-kültürel hayat⁄nda da büyük öneme

sahip. (altta)

48 neu e eko no mi


Private

Wirtschaftsschule

O. Pelzl

Türkler’in

tercihi

EÌÛTÛM

neu e eko no mi 49


AVRUPA

Türkiye-AB Ûli‚kilerinde

normalle‚me kap⁄s⁄

aralanabilir mi?

Kongre baskını sonrasında ABD’yi bekleyen belirsizlikleri fark eden AB yetkilileri Ankara’dan gelen

olumlu diplomatik ça©rılara yanıt verme fırsatını de©erlendirmeye ba‚lamı‚ görünüyorlar. Ankara-

Brüksel ili‚kilerinin ivme kazanmas⁄ sadece Türkiye de©il, Avrupa Birli©i’nin de olumlu çabas⁄ olarak

ortaya ç⁄k⁄yor. Avrupa’da atmosferin Türkiye lehine degi‚ti©ini farkeden Almanya’n⁄n D⁄‚i‚leri bakan⁄

Heiko Maas’⁄ Türkiye’ye göndermesinden AB - Türkiye ili‚kilerindeki olumlu havan⁄n gederek artaca©⁄n⁄

i‚aret etmektedir. Türkiye ve AB liderlikleri uzun vadede birlikte yürünecek yolun her iki taraf⁄n da ciddi

anlamda kazan⁄mlar içerdi©i net olarak anla‚⁄lm⁄‚ durumda.

Prof. Dr. Nur‚in Güney

Ni‚anta‚ı Üniversitesi SBF Uluslararası

li‚kiler Bölümü Ö©retim Üyesidir

Donald Trump döneminde

ABD’nin dı‚ politikasına

damga vuran öngörülemezlik

hali sadece Türkiye-ABD

ili‚kilerine zarar vermedi,

ABD’nin Avrupa Birli©i ile olan

ili‚kileri de son derece tatsız bir

dönemden geçti. Elbette bu transatlantik

ili‚kilerdeki ilk kriz

de©ildi. 2003’te de Bush yönetiminin

tek taraflı politikaları

Washington ve Brüksel’in arasını

açmı‚, Robert Kagan’ın da bahsetti©i

gibi transatlantik ortaklar

olarak Avrupa ve ABD birbirlerini

Kabil ve Ba©dat arasında bir yerlerde

kaybetmi‚ti.

“AB üyesi pek çok ülkenin

Türkiye’ye yönelik

söylemlerindeki de©i‚ik

lik bize AB-Türkiye ili‚

kilerinde Ankara’nın aç

tı©ı diplomasi hattının

çalı‚abilece©ini gösteriyor.

Özellikle birkaç y⁄l

sonras⁄n⁄n enerji piyasalar⁄n⁄

AB üyeleri farketmi‚

durumdalar”

O dönem “iki Batı” dedi©imiz

tabiri duymaya ba‚lamı‚tık. Buna

göre Batı’nın küresel politikadaki

siyasi birli©i ABD tarafından

bozulmu‚, Avrupa da isteyerek

veya istemeyerek kendi küresel

rolünü in‚a etmeye ba‚lamı‚tı.

AB-ABD krizi, Trump’ın ‚ahsına

münhasır eylem ve söylemleriyle

daha da derinle‚ti- bu tür bir “iki

Batı” tabirinin önünü açmadı.

Aslında bu farklılık oldukça ilginç,

zira Trump 2016’da ABD’de iktidara

gelip Trumpizmin ilk dı‚

politika örneklerini verdi©inde

Avrupalılar, AB’nin “küresel stratejisini”

ilan etmekle yani

Avrupa’nın küresel bir aktör

oldu©u iddiasını ortaya atmakla

me‚guldüler. Üstelik AB kendi

tecrübeleri ı‚ı©ında çıkarları söz

konusu oldu©unda Washington’

la olan ili‚kilerinde özerkli©i yani

stratejik otonomisini elinde tutmak

istiyordu. Tüm bunlara

ra©men Trump ABD’si kar‚ısında

AB, Batılı bir alternatif dü‚ünce,

hareket zemini çıkarmakta çok

zorlandı. Öncelikle Trump yönetiminin

Brüksel kar‚ıtı uygulayageldi©i

politikaların AB’nin hem

askeri hem de siyasi olarak otonom

hareket etme kabiliyetini

kısıtladı©ını kabul etmemiz gerekiyor.

Örne©in, AB’nin ABD’ye

ra©men 2015 Nükleer Anla‚masını

korumak için devreye sokmu‚

oldu©u Ûran’a yönelik yaptırmaları

a‚ma mekanizmaları (INSTEX

dahil olmak üzere) ba‚arısızlıkla

sonuçlandı. Nitekim Brüksel

Ûran’la ticaretini sürdürmek

adına Washington men‚eli yaptırımları

a‚mak için devreye

soktu©u INSTEX’i sadece bir kere

o da Tahran’a yönelik ilaç

sevkiyatı için kullanılabildi. Ûkinci

olarak Ûngiltere’nin askeri ve

siyasi olarak AB’den kopu‚u, yani

Brexit, Brüksel’i zaten zorlandı©ı

yumu‚ak ve sert güvenlik sorunlarıyla

ba‚ etme sürecinde yalnız

ba‚ına bıraktı. Üçüncü olarak AB,

27 AB ülkesini sözde de©il özde

aynı dı‚ politika ve güvenlik gündeminde

birle‚tirmekte çok zorlandı.

AB bürokrasisi pazarlıkların

alanını AB kriterleri üzerin-

50 neu e eko no mi


den daralttıkça, 27 ülke arasında

ciddi ayrımlar ve görü‚ farklılıkları

su yüzüne çıktı. Nitekim AB

geçti©imiz yıllarda ortak güvenlik

ve dı‚ politika alanında do©ru

düzgün, sorunları çözmekte

yeterli bir politika üretmekte

ba‚arısız oldu. Ne Ûran nükleer

krizinde ne Akdeniz politikasında

ne Karaba© meselesinde ne de

Ûsrail-Filistin meselesinde AB

etkili bir aktör olarak ortaya çıktı.

Kendi içindeki en basit tart⁄‚ma

ve menfaat bölü‚melerinde bile

devasa kavgalar⁄n bir anda

ç⁄kabildi©i toplulu©un d⁄‚ politikay⁄

kolay kolay ortaya koyamayaca©⁄

art⁄k toplulu©un tüm

üyeleri taraf⁄ndan da kabul edilmi‚

durumdad⁄r. AB, Türkiye gibi

tav⁄r koyup sonuna kadar ciddi

bir ‚ekilde götürebilen müttefiklere

ihtiyac⁄ vard⁄r.

“Bu olumlu i‚aretlerin

gelmesinin ABD’deki

belirsiz siyasi ortam ve

Türkiye’nin diplomasi

kapılarını açması dı‚ın

da da bir sebebi var.

Ankara kar‚ıtlı©ını merkeze

alan politikalar, bu

politikaları güden aktörlere

bir kazanç getirmedi”

Maastricht Anla‚ması’ndan

bu yana ortak bir dı‚ politika

geli‚tirmek isteyen Brüksel,

kurumsal olarak aldı©ı tüm

kararlara ra©men yalpalayıp

durdu ve stratejik özerkli©inin,

ABD’den ba©ımsız dı‚ politika

çizgisinin altını dolduramadı. Bu

yüzden Brüksel’deki ruh hali,

ABD’de daha makul, AB’nin

isteklerini görmezden gelmeyecek

bir yönetimin olması arzusunu

yansıtıyor. 3 Kasım 2020

tarihli ABD Ba‚kanlık seçiminde

Joe Biden’ın seçimleri kazanması

da bu nedenle AB için önemli bir

fırsat olarak algılandı. Ancak 6

Ocak Kongre baskını Biden yönetiminin

önündeki sorunları ve

ABD’deki ayrı‚mayı açık hale

getirdi©i için ABD’nin küresel

liderli©e geri dönece©i sözüne ne

kadar güvenilebilece©i bilinmiyor.

Sonuçta AB dı‚ politika uyumunu

sa©layamayan ancak tüm

yumurtalarını da ABD sepetine

koymak istemeyen Brüksel’in

yeni planlara ihtiyacı var. Bu noktada

Türkiye ile ili‚kilerin normalle‚mesinin

getirece©i avantajlar

tartı‚ılmaya ba‚landı bile.

Türkiye-AB

ili‚kilerinde yeni bir

sayfa mümkün mü?

Türkiye-AB ili‚kilerinin ini‚li

çıkı‚lı olmakla beraber ilerleyen

bir ritmi vardır. Ancak son yıllarda

AB-Türkiye ili‚kilerinin bazı

AB üyesi ülkeler tarafından rehin

alınmaya çalı‚ıldı©ını görüyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

(GKRY) ve Yunanistan’ın

Türkiye’ye yönelik kara propagandası

aslında Türkiye kar‚ıtı

siyaset üzerinden Güney Lefko‚a

ve Atina’nın Akdeniz ve Ege’de

maksimalist taleplerine alan

açmayı hedefliyor. Bu propaganda

popülist nedenlerle zaman

zaman Macron Fransası ve

Avusturya tarafından da desteklendi.

Ancak Ankara’yı saldırgan

bir politika izlemekle

suçlayarak Atina ve GKRY’nin

maksimalist iddialarını Birlik

politikası haline getirme çabası,

son dönemde gerçekle‚en irili

ufaklı AB zirve ve toplantılılarının

gösterdi©i üzere ba‚arıya

ula‚madı. Bu noktada Birli©in

mutlak bir formül buldu©unu söyleyebiliriz.

Bir yandan Türkiye’

nin ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)

Akdeniz’deki me‚ru haklarına

daha olumlu bakan Macaristan,

Ûspanya, Ûtalya, Malta ve en

önemlisi AB Dönem Ba‚kanı

Almanya gibi aktörler AB’nin

Türkiye’ye kar‚ı yaptırım uygulamasına

müsaade etmeyeceklerini

AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri

Zirvesi’nden (Med 7) 10-11 Aralık

AB Liderler Zirvesi’ne kadar

geçen sürede farklı zeminlerde

gösterdiler. Di©er yandan AB

Türkiye’nin me‚ru haklarının

Yunanistan, GKRY gibi aktörler

tarafından konu edilmesinin

önüne geçerek, Brüksel-Ankara

ili‚kilerinde yeni bir beyaz sayfa

açılmasını sa©layacak nihai adımı

atmaktan çekindi ve bir tür

“öteleme” siyasetini benimsedi.

Nitekim Aralık’ta düzenlenen AB

Liderler Zirvesi’nde de Türkiye’ye

yönelik olası bir yaptırım uygulanma

fikrinin Mart ayı Birlik zirvesinde

yeniden ele alınaca©ı söylendi.

“De©i‚en uluslararas⁄

atmosferin çok iyi farkında

olan Almanya’nın

AB içerisinde ön alarak

Türkiye’nin Yunanistan

dahil olmak üzere AB

üyelerine yönelik diplomasi

ça©rılarına Alman

ya Dı‚i‚leri Bakanı Maas’

ı Ankara’ya göndererek

yanıt vermesi oldukça

önemli”

Bu kısır döngüyü kıracak adımın

Türkiye’den geldi©ini söylemeliyiz.

Transatlantik ili‚kilerde

olumlu bir beklenti içine giren

ancak 6 Ocak Kongre baskını

sonrasında ABD’yi bekleyen

neu e eko no mi 51


belirsizlikleri fark eden AB yetkilileri

Ankara’dan gelen olumlu

diplomatik ça©rılara yanıt verme

fırsatını de©erlendirmeye ba‚la

mı‚ görünüyorlar. En azından AB

üyesi pek çok ülkenin Türkiye’ye

yönelik söylemlerindeki de©i‚iklik

bize AB-Türkiye ili‚kilerinde

Ankara’nın açtı©ı diplomasi hattının

çalı‚abilece©ini gösteriyor.

Fransa Cumhurba‚kanı Emma

nuel Macron’un Türkiye Cumhur

ba‚kanı Recep Tayyip Erdo©an’a

yazdı©ı ve ikili ili‚kilerin geli‚me

sini önerdi©i son mektubu bu

de©i‚imin habercisi.

AB’de söz söyleyip, politikas⁄n⁄n

topluluk içinde

yer bulmas⁄n⁄ isteyebilen

üç ülke vard⁄. Íimdi iki

ülke kald⁄. Brexit sonras⁄

Fransa’n⁄n rol modelli©i

ni seçmesi bundan sonra

Almanya taraf⁄ndan

sürekli frenlenecek.

Do©u Akdeniz konusunda

topluluk ikiye bölününce

Almanya büyük

patron olarak ortaya

ç⁄k⁄p Türkiye’yi de

d⁄‚ar⁄da b⁄rakmayan formülleri

kabul ettirdi.

Fransa’dan olumlu i‚aretlerin

gelmesinin ABD’deki belirsiz

siyasi ortam ve Türkiye’nin diplomasi

kapılarını açması dı‚ında da

bir sebebi var. Ankara kar‚ıtlı©ını

merkeze alan politikalar, bu politikaları

güden aktörlere bir

kazanç getirmedi. Hatta ili‚kileri

gererek sadece zaman kaybettirdi.

Hatta sahanın radikalle‚mesi

riski, özellikle iktisadi ve pandemi

kaynaklı sorunlarla bo©u‚an

Fransız halkından alınacak siyasi

olur olasılı©ını Macron açısından

iyice daralttı. Bu arada, Ankara’

nın Yunanistan’ın son zamanlarındaki

provokasyonlarına itibar

etmeyip, Ege ve Akdeniz’deki

haklarına halel gelmeyecek bir

‚ekilde çoklu diplomasi hamlelerine

öncelik vermesi de AB içindeki

Ankara kar‚ıtlarının elini

bo‚a çıkardı. Son günlerde

AB’den Türkiye’ye yönelik gelen

sıcak mesajların gerisinde

Cumhurba‚kanımız Erdo©an’ın

da ifade etti©i gibi, ‘‘Ankara’nın

Do©u Akdeniz’den Karaba©’a kritik

meselelerde ortaya koydu©u

güçlü irade ile kararlılı©ının tüm

dünyaya gösterilmesi yatıyor.’’

Kısaca, AB’yi Türkiye ile yeniden

diyalo©a iten en önemli faktör,

Ankara’nın büyük bir kararlılıkla

gözetti©i saha-masa dengesi oldu.

Türkiye’nin art⁄k ciddiye al⁄nmayan

ve bat⁄n⁄n sadece ihtiyaçlar⁄

oldu©unda i‚birli©i yap⁄la

cak bir ülke olmad⁄©⁄ da topluluk

taraf⁄ndan çok iyi anla‚⁄lm⁄‚

durumda. Bunu farketmek istemeyen

küçük ülkelere bu durumun

özelikle Almanya taraf⁄ndan

anlat⁄lmas⁄ ise Türk-Alman

ili‚kilerinin geli‚mesi aç⁄s⁄ndan

da büyük önem arzetmektedir.

“AB’de lider ülke Alman

ya önümüzdeki dönemde

Türkiye’ye özellikle de

Enerji alan⁄ndaki ihtiyac⁄

en iyi anlayan ülke konumunda.

Artan enerji ihtiyac⁄n⁄

enerjinin koridoru

konumunda olan Türkiye’den

almak zorunda

olduklar⁄n⁄ farkeden

Almanya, Türkiye ile

olan ili‚kilerine hem AB

ba©lam⁄nda hem de ikili

ili‚kilerde ciddi bir özen

göstermektedir.

Ancak bu diplomasi trafi©inin

ötesinde Türkiye-AB ili‚kilerinde

yeni dönemin ba‚laması için

Ankara’nın beklentileri son derece

açık: Gümrük Birli©i’nin

reform edilmesi, vize serbestiyetinin

tanınması, mülteci anla‚-

masının gerekliliklerinin yerine

getirilmesi ve Ankara’nın Do©u

Akdeniz meselelerinin görü‚ülmesi

için kapsayıcı bir konferans

toplanması önerisinin de©erlendirilmesi.

AB’nin bir ba‚arı

hikayesine ihtiyacı var

Bu a‚amada kimse iki taraf arasında

kemikle‚mi‚ sorunların bir

çırpıda çözülmesini beklemiyor.

Bu gerçe©e ra©men AB’nin

Türkiye’nin kendi güvenli©i açısından

vazgeçilmez oldu©u

gerçe©ini nihayet idrak etmi‚

olmasını diliyoruz. Íu bir gerçek

ki, ortak dı‚ politika konusunda

aralarında uyum yakalayamayan

AB üyelerinin Yunanistan ve

destekçilerinin Türkiye kar‚ıtı

politikalarına ‚imdilik geçit vermemesi

ümitvar olmamıza sebep

oluyor ve bizleri Ankara’nın

Brüksel ile yeni bir diyalog hattı

kurma giri‚iminde do©al olarak

cesaretlendiriyor. Tabii AB içinde

ba‚ta Yunanistan olmak üzere bu

hattı sabote etmek isteyen bir

grup ülke oldu©u da biliniyor.

Nitekim, istik‚afı görü‚melerin

içeri©i üzerinden Atina’nın ‚imdiden

Türkiye’nin sabrını zorlamak

istedi©i bir gerçek. Ancak sahada

artık eli oldukça sa©lam olan

Ankara kararlı bir biçimde AB ile

e‚it egemenlik çerçevesinde yeni

bir diyalog kurmak için çoktan

harekete geçti. Umalım ki, stratejik

otonomi konusunda hayalleri

hep ertelenen Brüksel de bu yeni

aralanan fırsat penceresini

de©erlendirebilsin ve en azından

bölgesel politikalar düzeyinde

etkili ve olumlu sonuç üretebilen

bir süreç ba‚lasın. ABD’deki

belirsizlik sürdükçe bu tür bir

ba‚arı hikayesi üzerinden kendi

varlı©ını ilan etmeye AB’nin

Türkiye’den daha fazla ihtiyacı

var.

AB’nin küresel düzeyde

ABD’ye, bölgesel düzeyde

Yunanistan’a ve stratejik aktör

konumu dolay⁄s⁄ ile Türkiye’ye

ihtiyac⁄ vard⁄r ve bu ihtiyaç hep

olagelecektir. Bunu anlamayan

topluluk yöneticilerinin de vizyo

nunun olmad⁄©⁄ kendileri taraf⁄ndan

da anla‚⁄lm⁄‚ olacakki, topluluktan

Türkiye’ye tart⁄‚malar⁄

b⁄rak⁄p kendi i‚imize bakal⁄⁄m

‚eklinde mesajlar gitmektedir.

1000 y⁄ld⁄r yönü bat⁄ya dönük bir

Türkiye’yi kimsenin d⁄‚layamayaca©⁄n⁄n

fark⁄na varanlar sadece

Erdo©an kar‚⁄t⁄ politikalar

yaparak bu ili‚kileri götüremezler.

Türkiye’de i‚ba‚⁄na gelecek

yerli ve milli kadrolarda AB ile

ili‚kilerinde ‚u dönemde ya‚anan

s⁄k⁄nt⁄lar⁄ kesinlikle ya‚ayacaklard⁄r.

Çünkü ülkelerin menfaatini

savunmak sürekli tart⁄‚ma

yaratacak bir konudur. AB’nin de

Türkiye’ye ihtiyac⁄ vard⁄r ve hep

var olacakt⁄r.

(Makale Anadolu Ajans⁄’nda al⁄nm⁄‚t⁄r)

Prof. Dr. Nur‚in Ate‚o©lu Güney

Ni‚anta‚ı Üniversitesi Uluslararası Ûli‚kiler

Bölümü Ö©retim Üyesidir. Siyaset bilimci,

akademisyen, profesör. 27 Íubat 1960

do©umlu. State University College Ûdari

Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü

(1979) mezunu. Yüksek lisansını (1985) ve

doktorasını (1992) Ûstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası

Ûli‚kilerde tamamladı. Marmara

Üniversitesi Ûktisadi ve Ûdari Bilimler

Fakültesi Uluslararası Ûli‚kiler Bölümünde

(1983-92) ara‚tırma görevlili©i, aynı yerde

ö©retim görevlili©i (1992-95), yardımcı

doçentlik (1995-2001) ve doçentlik (2001)

ve profesörlük yaptı. Marmara Üniversitesi

Uluslararası Ûli‚kiler Merkezi ba‚kan yardımcılı©ı

(1999-2000), Marmara

Üniversitesi Uluslararası Ûli‚kiler Bölüm

ba‚kan yardımcılı©ı (1999-2001) görevlerini

yürüttü. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal

Tarih Vakfı, International Institute for

Strategic Studies (IISS) üyesidir.

Halen Ni‚anta‚ı Üniversitesi ÛSBF

Uluslararası Ûli‚kiler Bölümü Ö©retim Üyesi

Prof. Dr. Nur‚in Ate‚o©lu Güney, aynı

zamanda Bilge Adamlar Stratejik Ara‚tırmalar

Merkezi’nde güvenlik ve nükleer

enerji uzmanı olarak çalı‚maktadır. Orta

Do©u, ABD dı‚ politikası, güvenlik

çalı‚maları, silahların kontrolü ve silahsızlanma,

NATO ve AB üzerine pek çok kitap,

bilimsel makale ve analizin yazarıdır.

Makaleleri, uluslararası hakemli dergilerde,

Dünü ve Bugünü ile Toplum ve

Ekonomi, Sosyal Demokrat De©i‚im,

Foreign Policy (Türkiye Baskısı), Turkish

Review of the Balkan Studies, Turkish

Review of the Middle East dergilerinde yayımlandı.

Türk Dı‚ Politikasının Analizi,

Uluslararası Politikada Yeni Alanlar ve

Bakı‚lar, Yeni Balkanlar Eski Sorunlar,

Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dı‚ Politika

Gündeminde Doksanlı Yıllar: En Uzun On

Yıl, Doksanlı Yıllarda Türkiye’nin

Kom‚uları kitapları içinde bölüm yazdı.

52 neu e eko no mi


W WW.OGERTURKTUR.COM

m

Kinder

eines

Leistungsvermögen auss

TIPPS RUND UMS GELD

SEITE 14

ERNÄHRUNG

SEITE 22

dem Jugendliche mit und ohne

des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens

startete gerufensind,sichkreativmitdem

Migrationshintergrund dazu auf-

Bild: Alp Media

Staatsministerin Maria Böhmer Thema "Heimat" auseinanderzusetzen.

am08.Juli2011denWettbewerb

"Heimat Almanya –

Zeig uns Dein Deutschland", in Fortsetzung auf Seite 6

Zukunft voraussichtlich

noch weiter steigen: Denn

die neuen Sicherheitssysteme

der Banken bieten einen

immer besseren

Schutz vor Hackern.

Start des Jugendwettbewerbs

“Heimat Almanya -

Zeig uns Dein Deutschland”

Ausgewogene

Zahlreiche Prominente unterstützen

Ernährung für

den bundesweiten Aufruf

Kinder

Kinder lieben Süßes. Und

von Staatsministerin Böhmer

wer mag ihnen schon jede

Süßigkeit verbieten?

nlässlich des 50. Jubiläums

Schließlich wissen die Kids

A

von heute ja, dass sie nach

jedem süßen Genuss ihre

Zähne gründlich putzen

müssen. Und außerdem

gibt es durchaus Naschereien,

die auch wertvolle In-

„In den letzten Jahren ist mehr geschehen,

haltsstoffe vorweisen kön-

als in den 50 Jahren vorher”

CHEFREDAKTEUR

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist die zentrale

ir brauchen mehr Men-

aus Zuwanderer-

Institution in unserem Land, wenn es um Fragen rund um Integration und Wschen

Migration geht. In einem ausführlichen Interview haben wir mit dem familien im öffentlichen

Präsidenten der Behörde, Dr. Manfred Schmidt, zu allen wichtigen Aspekten

beim Thema Integration sprechen können.

D asBundesamtalsBundes-

eit Dezember letzten Jahres

Swird die Behörde von Dr.

Manfred Schmidt geleitet, der

Dienst“, sagte die Integrationsbeauftragte

Frau Maria Böhmer

kürzlich der Rheinischen

Post. Prof. Dr. Maria Böhmer

betonte dabei, dass jeder Fünfte

in Deutschland einen Migrationshintergrund

habe, wesschaftliche

Forschung zu Migrations-

und Integrationsthenungen

beim vielseitigen Thegen,

Erwartungen und Hoffoberbehörde

mit Sitz in

halb Migranten auch „angemessen“

im öffentlichen Dienst

Nürnberg ist der wichtigste men zu betreiben und diese

ma Integration ausführlich zu

Ansprechpartner in der seit möglichst mit allen partizipierenden

Akteuren zu kommuninisterium

in leitender Position stolz darauf, als erste Zeitung

zuvor beim Bundesinnenmi-

sprechen. Wir sind besonders

vertreten sein müssten.

mehreren Jahren kontrovers

Gleichzeitig stellte die Integrationsbeauftragte

aber klar,

und leidenschaftlich diskutierten

Integrationsdebatte in das BAMF die Auswirkungen in einem besonders ausführ-

und umfangreiches Gespräch

zieren. Außerdem analysiert tätig war. Dr. Schmidt hat sich ein inhaltlich derart reiches

dass eine so genannte -

Deutschland. Neben der Steuerung

sämtlicher migrationsse

für Deutschland und steuert ration einmal die Zeit genom-

obersten „Integrationsbehör-

weltweiter Migrationsprozeslichen

Gespräch mit der integ-

mit dem Präsidenten der

und zurecht kritisierte Migrantenquote

-

bezogener Prozesse hat das die Migration auf europäischer men, auf alle unsere Fragen de“ unseres Landes führen zu

nicht zur Debatte stehe.

Amt vor allem die verantwortungsvolle

Aufgabe, wissen-

uns über seine Beobachtun-

(Interview s. S. 4 und 5) Fortsetzung auf Seite

Ebene mit.

geduldig einzugehen und mit dürfen.

3

BA, Master, MBA, DBA an deutschen und in den Bereichen

ausländischen Hochschulen

•Fremdsprachen,IT/EDV,kaufmännisch,gewerblich-technisch,

Touristik, Gaststätten, Gesundheit

und Soziales, Handel und Transport, Umweltschutz

und -bildung, Qualitätsmanagement

nationale und internationale Abschlüsse an

anerkannten bzw. genehmigten Berufsfachschulen,

Fachschulen und Fachakademien

und Arbeitssicherheit

•auchmitBildungsgutschein

•Vollzeit,berufsbegleitend,modular

Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung

und -ausbildungsbegleitung

Profiling, individuelles Coaching, Vermittlung

K

Z

schung (IAB) bei der Bundesagentur

für Arbeit befasst haben.

IneinerStudie,inderdieForscher

immer mal wieder im Mittelpunkt.

Nützen sie der deutschen derer alswegziehendeAusländer

langfristig 450.000 mehr Zuwan-

WirtschaftundunseremGemeinwohl?

Oder leben Zuwanderer Ergebnis, „dass die einheimische

unterstellten,kommtdasIABzum

vor allem auf Kosten der Steuerund

Beitragszahler? Eine Frage, langfristig von Zuwanderung

Bevölkerung in Deutschland

mit der sich vor wenigen Monaten profitiert“.

auchWissenschaftlerdesInstituts

für Arbeitsmarkt-und Berufsfor-

Fortsetzung auf Seite 6

Alperen Çelik

Dipl. Soz. Wiss. (Univ.)

Ei ne neu e Zi el grup pe

Alp Me di a ist der kür zes te Weg,

den zu neh mend wach sen den tür kisc hen Markt di rek zu er re ic hen.

0931 / 35 98 385

…Alp Me di a,

gi de rek bü yü yen Türk pa zar⁄ na ula‚mak ta en k⁄sa yol dur !

Yürek ve mantık

aynı fikirde olunca

Osman S⁄nav Sayfa 63 Türkiye ilerliyor Sayfa 16 Hyundai ix35 Sayfa 60

Ausgabe 235

Alp Media

Versbacher Str. 122

97078 Würzburg

Tel.: 0931-35 98 385

Pek yak⁄nda kitapç⁄larda

Dr. Latif Çelik

Yak⁄n Tarihimizin

Bilinmeyen Çabalar⁄

Ahmet Serdar Yenice

Alman Ekonomi

Uzmanlar⁄ Avusturalya´ya Baks⁄nlar

Sait Özcan

Ben Türkiye´de

Olsam Referandumda Hay⁄r Derdim

Osman Sirkeci

Almanya´da

90 Bin Türk Giri‚imcimiz Var

Prof. Faruk Íen

Türkiye Süratle

Kendi Markalar⁄n⁄ Yaratmal⁄

Dünya Ekonomisinin Markalar⁄ 50 Çok Ûyi Kazand⁄ran Meslekler 38

Lozan Antla‚mas⁄nda Az⁄nl⁄klar 41 Türk-Alman Ticari Ûli‚kileri 67

Türkiye´nin hedefi

30 Milyon Turist

Oteller t⁄kl⁄m t⁄kl⁄m dolunca

Türkiye hedefine ad⁄m ad⁄m

29 yakla‚⁄yor

Manager Magazin´in mercek alt⁄na ald⁄©⁄ e©itimli Türkler

Alman Ekonomi Dünyas⁄´nda büyük ra©bet görüyor

DÜÌÜN 2011

Gelinlik defilesi ve dü©ün fuar⁄

15.-16.01.2011

Wachenroth´da Ebrachtalhalle salonunda

Hemen A3 Würzburg-Nürnberg otoban⁄nda

Defileler

Cts. saat 18.00 de

Paz. saat 16.00 da

96193 Wachenroth Tel. 09548 / 92 30-0

· 1. JAHRGANG · MONATLICH · KOSTENLOS

Türk Piyasas⁄

Yükselen De©er

Almanya´da pazarlama stratejilerini

Türk menejerlere emanet eden

markalar⁄n say⁄s⁄ giderek artarken,

belli ba‚l⁄ Alman firmalar⁄ da Türkçe

reklamlar ile öne ç⁄kmaya ba‚lad⁄

Ba‚yazar⁄m⁄z Dr. Latif Çelik´in

konu ile ilgili yaz⁄s⁄ 4. sayfada

www.murk.de

2011 NO. 8 · 3. JAHRGANG · VIERTELJÄHRLICH · KOSTENLOS

INHALT

Online Banking

ohne Tücken

Die Hälfte aller Deutschen

erledigt Bankgeschäfte

bereits online. Die

Anzahl der Nutzer wird in

nen. Popcorn zum Beispiel.

Der Mais, aus dem es auch

daheim im Handumdrehen

frisch zubereitet ist, zählt

nämlich zu den besonders

wertvollen Nahrungsmitteln

- und hat erfreuliche

Qualitäten.

Benzin Sparen

Bis zu 20 Prozent sind

drin: Tipps und Tricks

für eine wirtschaftliche

Fahrweise...

Prämie

Bei einigen Krankenkassen

kann man sich

die Beitragserhöhung

„zurückholen”...

Citroen DS4

Ein feines Coupé mit

vier Türen, ausgeprägten

Formen und starker

Linienführung...

n Diskussionen, provozieren-

Büchern oder in Wahl-

Iden

kampfzeiten stehen Ausländer

Facebook

Ohne Facebook geht´s

nicht mehr. Bedeutung

von Social Media bei der

Jobsuche nimmt zu...

Ausländer särken

Wirtschaft und Sozialkassen

Die Zahl der Ausländer stagniert -

aber immer mehr von ihnen sind

versicherungspflichtig beschäftigt.

Ein Plus auch für die gesetzliche Rente

Studienprogramme

Berufsausbildungen

Jugend und Beruf

Vorschule und Schule

Fort- und Weiterbildung

Personaldienstleistungen

Integrationskurse

www.integrationskurs.de

… mit über 140 vom

Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge (BAMF)

zugelassenen Kursorten:

info@integrationskurs.eso.de

Bildungsnahe Dienstleistungen

neu e eko no mi 53


HABER

Almanya

ekonomisindeki

daralma, beklentinin 0,1

puan altında gerçekle‚ti.

Koronavirüs salgını nedeniyle

2020 yılında yüzde 5,1 küçülece©i

öngörülen Almanya ekonomisi,

yüzde 5 küçüldü. Almanya

Federal Ûstatistik Kurumu'nun

açıkladı©ı verilere göre, ülke ekonomisi

koronavirüs nedeniyle

2020'de yüzde 5 daraldı.

Almanya'da hükümet, ‚irketlerin

Krizde Almanya ekonomisi

ne kadar darald⁄?

ve tüketicilerin salgını fazla

zarar görmeden atlatmasına

destek olmak için dünyanın en

büyük ekonomisinde mart ayından

beri benzeri görülmemi‚

canlandırma ve yardım önlemleri

aç⁄klad⁄.

Almanya’da salg⁄n döneminde

ekonomiden çok halk⁄n moral

yönünden etkilendi©i belirtiliyor.

THY uçu‚ say⁄s⁄ ile

Avrupa’da en önde

THY, Avrupa Hava Seyrüsefer

Emniyeti Te‚kilatı (EURO-

CONTROL)'nın yayımladı©ı verilere

göre 543 uçu‚la dün itibariyle

Avrupa'da en çok uçu‚ gerçekle‚

tiren havayolu ‚irketi oldu.

EUROCONTROL, 13 Ocak

Çar‚amba gününe ili‚kin trafik

verilerini açıkladı. Buna göre

THY, gerçekle‚tirdi©i 543 uçu‚la

Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ek‚i de

sosyal payla‚ım sitesi 'twitter'

hesabından konuya ili‚kin açıklama

yaptı. Ek‚i, "Sizin için uçuyoruz.

Zaman zor zaman fakat;

Avrupa'da hala en fazla seferi biz

yapıyoruz. Bütün zorluklara

ra©men zor uzmanlar⁄n en

ba‚ar⁄l⁄ hikayelerini yapmayam

devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ûnsanların evlerinde kendi yapabilece©i

30 ayrı hızlı test ürünüyle

ilgili inceleme yapıldı©ı kaydedildi.

Almanya’da ilaç ve sa©lık

ürünlerinden sorumlu bakanlı©a

ba©lı birimin ba‚vuruları

de©erlendirdikten sonra mart

ayında ilk onayın verilebilece©i

belirtildi. Öte yandan Federal

Sa©lık Bakanı Jens Spahn hızlı

testler konusunda temkinli

konu‚tu ve dikkatli olunması

gerekti©ini belirtti. Kullanılacak

testlerin kalitesinin çok önemli

oldu©unu ifade eden Spahn, aksi

Krize ra©men, Almanların üçte

ikisi ekonomik durumlarının

iyi oldu©unu dü‚ünüyor. Federal

Almanya Bankalar Birli©i tarafından

yapılan bir anketin sonuçlarına

göre, Almanlar ekonomik tutumlarından

memnun, hatta bir

ço©u eski yıllara kıyasla dahada

memnun. Bunun birinci nedeni

olarak Alman halkının Korona

yüzünden her hangi bir finansal

kayba u©ramaması gösteriliyor.

Anket Almanların %76'sı krizden

mali olarak neredeyse hiç etkilen-

Mart’tan itibaren evde test

dönemi ba‚l⁄yor

halde bunun virüsün yayılması

konusunda ters etki yaratabilece©ini

söyledi. Spahn, yanlı‚

sonuç veren hızlı testler nedeniyle

enfekte olmadı©ını dü‚ünenlerin

karantinaya girmeden rahatça

dola‚abilece©ini ve bunun da

virüsün yayılmasına neden

olaca©ını kaydetti.

Krize ra©men Almanlar

gelecekten ümitli

medi©ini gösteriyor. Ayrıca

birço©unun krizden ve kısıtlamalardan

dolayı daha az harcadı©ı

da ortaya çıkmı‚ oldu. Bankalar

derne©i ba‚kanı Andreas

Krautscheid, "Birçok Alman tatile

gidemedi, krizde ve kısıtlamalarda

eskisi gibi tüketmekten kaçındı

ve para biriktirdi" dedi.

54 neu e eko no mi


Türkiye ve Ûngiltere

Serbest Ticarette anla‚t⁄

Türkiye ile Birle‚ik Krallık

arasında Serbest Ticaret

Anla‚ması imzalandı. Brexit ile

ticarette öne çıkan belirsizlik

yerini yatırım planlarına bırakmaya

ba‚ladı. Uzun yıllar

Ûngiltere'de ticari giri‚imlerde

bulunan Imtiaz Holding'in Yöne

tim Kurulu Ba‚kanı Omar Imtiaz,

de©erlendirmelerinde "Ûngiltere,

AVRUPA

yatırımcılar için küresel bir

mıknatıs. Türkiye de bu mıknatısın

vazgeçilmez parçası. Türkiye,

Ûngiltere ile imzaladı©ı anla‚ma

ile global ekonomideki a©ırlı©ını

kanıtladı" dedi. Ûstanbul merkezli

Omar Imtiaz, Türkiye ile Ûngiltere

arasındaki anla‚manın her iki

ülke için önemli oldu©unu ve gelecekte

çok daha güçlü bir ortakl⁄k

yap⁄s⁄ kurulacagini belirtti.

Alman tur operatörleri

2021 için çal⁄‚⁄yorlar

Alman tur operatörleri, zor

geçece©i ‚imdiden belli olan

2021 sezonuna rezervasyon

ko‚ullarını esneterek giriyor.

Amaç, iptaller nedeniyle rezervasyon

yapmaya çekinen Alman

turistleri, rezervasyona ikna

etmek. Almanya'daki kapanma

ve dünya genelindeki Covid-19

kısıtlamaları nedeniyle Alman-

ların 2021 yılının ba‚larında

rezervasyon yapmaya çekindi©i

belirtiliyor. Alman tur operatörleri

ise, esnek iptal ko‚ulları sunarak

mü‚terileri rezervasyon yapmaya

ikna etmeye çalı‚ıyor.

Almanya pazarında erken

rezervasyonların en yüksek oldu

©u dönemlerden olan ocak ayında,

Covid-19'la mücadele kapsamında

dünya çapında getirilen

binlerce kısıtlama bulunuyor. Bu

nedenle Almanya pazarında da

tüketici talebi dü‚ük kalıyor.

Paskalya’da tatil yapmak

‚u an için mümkün de©il

Thomas Bareis bu yıl Paskalya

tatili sırasında seyahat etmenin

tekrar mümkün olup olmayaca©ı

konusunda emin olmadı©ını

söyledi. Önümüzdeki iki üç ay

içinde seyahate çıkmayı hayal

etmenin çok zor olaca©ını vurgulayan

CDU milletvekili Bareis,

RTL / NTV "Frühstart" progra-

mında, Alman ya ve Avrupa'daki

enfeksiyon durumunun endi‚e

verici durumda oldu©unu ve

korona mutasyonları ile de kar‚ı

kar‚ıya gelindi©ini söyledi. Yaz

sezonu için umutlar artsa da

Almanya’da halen çok ‚üphe

duyanlar da var. Federal

Hükümet Turizm Komiseri,

Almanya' da tatilin yaz aylarında

yeniden mümkün olaca©ına inandı©ını

ve bu yaz gerçekten büyük

bir seyahat dönemi olmasını

umut etti©ini söyledi.

AB, Ûngiltere ile ticaret

anla‚mas⁄n⁄ onaylad⁄

Avrupa Birli©i üyesi ülkeler,

Ûngiltere ile uzlasılan ticaret

anla‚masının 1 Ocak'ta yürürlü©e

girmesini oy birli©iyle onayladı.

Almanya'nın AB Konseyi

Dönem Ba‚kanlı©ı Sözcüsü

Sebastian Fischer, sosyal medya

hesabından, AB üyesi ülkelerin

daimi temsilcilerini Brüksel'de

bir araya getiren Coreper toplantısı

hakkında açıklamalarda

bulundu.

Brexit sonrası AB ve Ûngiltere

arasındaki ticari ili kileri belirleyecek

anla‚manın ele alındı©ına

i‚aret eden Fischer, "Brexit

anla‚masına ye‚il ı‚ık yakıldı. AB

ülkelerinin büyükelçileri, AB-

Ûngiltere Ticaret ve Û‚birli©i

Anla‚ması'nın 1 Ocak itibariyle

geçici olarak uygulamaya girmesini

oy birli©iyle onayladı."

neu e eko no mi 55


HABER

Otomobil sat⁄‚lar⁄n⁄n dü‚mesine

ra©men üreticiler kâr etti

Korona salgını nedeniyle Avrupa’da otomobil satı‚ları yüzde 24 oranında

dü‚erken, Almanya’da dü‚ü‚ yüzde 20 oldu. Bu dü‚ü‚e ra©men Daimler,

BMW ve Volkswagen’in yılı kârla kapatması bekleniyor

Avrupa Birli©i üye ülkelerde

2020 yılında otomobil

satı‚larında önemli düzeyde

dü‚ü‚ ya‚andı. Üye ülkelerde

otomobil satı‚larındaki dü‚ü‚

Alman otomobil sektörünü buna

ra©men derinden etkilemedi.

Üretim miktarı bir önceki yıla

göre geriledi. Satı‚lar da azaldı.

Ancak otomobil devleri yine de

kazanç elde etti. Otomobil satı‚la

rındaki dü‚ü‚ün kayna©ı olarak

ise korona salgını gösterildi

30 YILIN EN DÜÍÜK SEVÛYESÛ

Avrupa Otomobil Üreticileri

Birli©i (ACEA) verilerine göre AB

içinde 2019 yılına göre satı‚ların

kaybı yüzde 23.7. Geçen yıl üye

ülkelerde bir önceki yıla göre 9.9

milyon daha az otomobil satıldı.

Satı‚lardaki dü‚ü‚ Almanya’da

geliri azalttı. Almanya geçen yılı,

otomobil satı‚larındaki dü‚ü‚

nedeniyle bir önceki yıla göre

yüzde 19.1 oranında gelir kaybıyla

kapattı. Duisburg/Essen

Üniversitesi Ö©retim üyesi Prof.

Ferdinand Dudenhöffer “Geçen

yıl ya‚anan satı‚lardaki dü‚ü‚ iki

Almanya’nın birle mesinden bu

yana gerçekle‚en en dü‚ük

rakam oldu” dedi. Satı‚ rakamları

en alt düzeyde olmasına

ra©men Almanya’nın en büyük

üç otomobil üreticisi Daimler,

BMW ve Volkswagen, bilançolarındaki

tahminleri tutturdu. Üç

otomobil üreticisi de gelir kaybı

ya‚arken, kaybın çok büyük

olmadı©ı kaydedildi.

468 MÛLYAR EURO CÛRO

Alman otomobil sanayinin en

büyük payına sahip üç üreticisi

2020 yılında satı‚lardan 468

milyar euro ciro elde etti. En

büyük ciroyu Volkswagen sa©la

dı. Volkswagen 2020 satı larından

218 milyar euro gelir elde

ederken, Daimler’in geliri 135

milyar euro olarak gerçekle‚ti.

BMW ise geçen yıl 97 milyar

euroluk satı‚ yaptı. BMW’nin

gelir kaybı bir önceki yıla göre

yüzde 7, Daimler’in yüzde 11 ve

Volkswagen’in de yüzde 14 civarında

oldu. Üç üreticinin yılı yine

de ciddi kârla kapatması bekleniyor.

Daimler 2020 yılında 2

milyar 500 milyon euro kâr

beklerken, BMW’nin 2020 yılının

kârının 3 milyar 500 milyon

olması bekleniyor. 2019 yılında

vergi öncesi kârı 19 milyar 300

milyon euro olan Volkswagen,

vergi dü ürülünce elinde kalan

kâr miktarı 13 milyar 300 milyon

euro olmu‚tu.

DEVLET DESTEÌÛ ALDILAR

Volkswagen’in 2020 yılı kazancının

ise 4 milyar 400 milyon euro

olması bekleniyor. Volkswa

gen’in kâr kaybı yüzde 70 civarında

oldu. Uzmanlara göre

Alman otomobil üreticilerin

korona salgını krizine ra©men

geçen yılı kazançlı kapatmalarının

iki temel nedeni var. Birinci

neden kaliteli otomobil üretip

bunları oldukça yüksek fiyata

satmaları. Ûkinci neden ise

Alman hükümetinin deste©i.

Gençlerin

üniversite

tercihi

Federal Ûstatistik Dairesi bilgilerine

göre, 2019-2020

ö©retim yılında Almanya’ daki

tüm üniversitelerde e©itim gören

2 milyon 948 bin ö©renciden

237 bini i‚letme bölümünde

e©itim gördü. Yüz binlerce

ö©rencinin i‚letme e©itimi alıp

okulu bitirmesine ra©men i‚

bulma korkusu ya‚amadı©ı belirtildi.

Mezunla rın i‚ piyasasında

‚ansının çok yüksek oldu©una

dikkat çekildi.

Turizm Fuar⁄

Online

olacak

Fuar, tarihinde ilk kez çevrim

içi gerçekle‚ecek. Turizmcile

rin internet üzerinden ula‚aca©ı

ITB 2021, 9-12 Mart tarihleri

arasında gerçekle‚ecek. Önceki

yıllarda kapılarını 3 günü sektör

çalı‚anlarına, 2 günü de halka

olmak üzere 5 gün boyunca açık

tutan fuar, bu yıl sadece sektör

çalı‚anlarının eri‚imine açık olacak.

Profesyonel turizmciler için

fuar gün sayısı böylece 4’e çıkarıldı.

Dünyanın dört bir yanında

düzenlenen panelleri, etkinlikler

internetten takip edecek.

AÛHM

dilenciyi

hakl⁄ buldu

Avrupa Ûnsan Hakları

Mahkemesi (AÛHM), Ûsviçre’

de Romanya uyruklu bir ki‚iye

dilencilik yaptı©ı gerekçesiyle

hapis cezası verilmesini insan

hakları ihlali olarak de©erlendirdi.

Strasbourg’da görülen davada

mahkeme, dilenen ki‚inin

içinde bulundu©u olumsuz

ko‚ullar nedeniyle durumunu

ba‚kalarına bildirme ve temel

ihtiyaçlarını ‘dilenerek kar‚ılamaya

çalı‚ma hakkına’ sahip

oldu©una karar verdi.

56 neu e eko no mi


Kadın

cinayetleri

artt⁄

Korona virüs salgını ile mücadele

eden Almanya’da pandemi

döneminde ya‚anan aile içi

‚iddetin arttı©ı ortaya çıktı.

Federal Kriminal Polis Bürosu

ara‚tırmalarına göre, Almanya

genelinde 2018 yılında kaydedilen

122 kadın cinayetine kar‚ı

lık, 2019 senesinde 135 kadın

eski e‚i ya da eski sevgilisi tarafından

öldürüldü. 63 kadın a©ır

yaralanırken, 5 kadın ise kayboldu.

Ailelere

300 euro

ek yardım

Almanya'da koronavirüs salgını

nedeniyle çocu u olan

dü ük gelirli ailelere sonbaharda

ödenen 300 euroluk yardımın

tekrarlanması gündemde.

Almanya Çocuk Fonu, federal

hükümete bu konuyla ilgili yeni

ba‚vuru yaptı.

Çocuk Yardım Örgütü Basın

Sözcüsü de konuyla ilgili yaptı©ı

açıklamada “Íu an için ailelere

yapılacak bundan daha iyi bir

korona yardımı olamaz” dedi.

Hükümetin önünde çocuklu ve

dar gelirli ailelere yeniden 300

euroluk çocuk yardımı çalı‚ması

bekliyor durumda. Geçti©imiz

sonbaharda toplamda 18 milyon

çocuk için yardım yapıld⁄.

THY Avrupa

birincisi

Ûstanbul Havalimanı, geçen yıl

23.4 milyon yolcu sayısı ile

Avrupa havalimanları arasında

birinci sırada yer aldı. Yeni tip

koronavirüs salgını nedeniyle

sınırların kapanması ve seyahat

yasakları nedeniyle dünya genelindeki

havalimanları yolcu sayılarında

ciddi dü‚ü‚ ya‚andı.

Ûstanbul Havalimanı 2020 yılında

Avrupa havalimanları yolcu

sayısı sıralamasında 23.4 milyon

yolcusu ile birinci sıraya geldi.

Zorunlu ehliyet de©i‚imi ba‚l⁄yor!

Federal Ula‚tırma Bakanlı©ı ve Federal Ûçi‚leri Bakanlı©ı’nın aldı©ı kararla

ehliyet de©i‚tirme i‚lemleri ya‚lara ve ehliyetin alındı©ı tarihe

göre takvime ba©landı.

Avrupa Birli©i’nin (AB) sahte

ehliyet üretilmesini önlemek

amacıyla aldı©ı ‘AB içinde tek tip

ehliyet kullanılması’ kararına

Almanya da uydu. Artık sürücü

belgelerinin yenileriyle de©i‚tirilmesi

zorunlu oldu.

Federal Ula‚tırma Bakanlı©ı

ve Federal Ûçi‚leri Bakanlı©ı’nın

aldı©ı kararla ehliyet de©i‚tirme

i‚lemleri ya‚lara ve ehliyetin

alındı©ı tarihe göre takvime

ba©landı. Ehliyet yenilenme

süreci yarın ba‚lıyor. Belirlenen

takvim gere©i 1953 ile 1958 yılları

arasında do©anlar defter

‚eklindeki ehliyetlerini en geç

gelecek yıl ocak ayına kadar

yenilemek zorunda. 1953 yılından

önce do©anlar ise ehliyetlerini

2033 yılına kadar de©i‚tirebilecekler.

Sürücü belgesini yenisiyle

de©i‚tirmeyenler direksiyon

ba‚ına geçemeyecek. Ehliyet

de©i‚tirme süresi 2033 yılına

kadar sürecek. Ehliyetini belirlenen

tarihte de©i‚tirmeyenlerin

sürücü belgeleri geçersiz olacak

ancak araç kullanma hakkını

kaybetmeyecekler. Bakanlık

yenileme ücretini de 25 euro olarak

belirledi.

BELÛRLENEN TARÛHÛ

BEKLEME ZORUNLULUÌU YOK

Ya‚ ve sürücü belgesi alma tarihine

göre belirlenen takvimden

önce de dileyen sürücü belgesini

de©i‚tirebilecek. Bunun için

öngörülen tarihi beklemesine

gerek olmayacak. Sürücü belgesinin

yenilenmesinde biometrik

foto©raf zorunlulu©u bulunuyor.

2013 yılından sonra alınan ehliyetlerin

yenilenmesi ise zorunlu

de©il.

1998’E KADAR 15 MÛLYON

Alman Otomobil Kurumu (ADAC)

1998 yılına kadar verilen defter

‚eklindeki ehliyet sayısının 15

milyon olarak tahmin ediyor.

ADAC’nın rakamlarına göre

1999 ile 2013 yılları arasında

kredi kartı büyüklü©ündeki

ehliyet sayısı da yakla‚ık 28

milyon. Bakanlık ya‚ ve ehliyet

alım tarihine göre yenileme takvimini

‚u ‚ekilde belirledi:

1953-1958 do©umlular 19 Ocak

2022’ye kadar

- 1959-1964 do©umlular 19

Ocak 2023’e kadar

HABER

- 1965-1970 do©umlular 19

Ocak 2024’e kadar

- 1971 ve daha sonraki do©umlular

19 Ocak 2025’e kadar

- 1999-2001 yıllarında ehliyet

alanlar 19 Ocak 2026’a kadar

- 2002-2004 yılları arasında

ehliyet alanlar 19 Ocak 2027’e

kadar

- 2005-2007 yılları arasında

ehliyet alanlar 19 Ocak 2028’e

kadar

- 2008 yılında alanlar 19 Ocak

2029’a kadar

- 2009 yılında alanlar 19 Ocak

2030’a kadar

- 2010 yılında alanlan 19 Ocak

2031’e kadar

- 2011 yılında alanlar 19 Ocak

2032’e kadar

- 2012 yılında alanlar 19 Ocak

2033’e kadar yenilemek zorunda.

Belirtilen tarihe kadar ehliyetlerin

mutlaka de©i‚mesinin

zorunlu oldu©u belirtildi.

neu e eko no mi 57


ARAÍTIRMA

Çay içmek

o kadar faydal⁄ki

Siyah çay; günümüzde tüm dünyada yaygın olarak bulunan

faydalı içeceklerden biridir ve do©ru oranda, ‚ekilde içildi©inde

insan sa©lı©ına pek çok faydası bulunur. Peki siyah çayın yararları

nelerdir? Siyah çay neye iyi gelir? Û‚te mucizevi etkileri ve

faydaları...

58 neu e eko no mi


Çay içmenin faydaları nelerdir?

Siyah çay; günümüzde tüm

dünyada yaygın olarak kullanan

faydalı içeceklerden biridir ve

do©ru içildi©inde insan sa©lı©ına

pek çok faydası bulunur. Peki

siyah çayın yararları nelerdir,

Siyah çay neye iyi gelir? Û‚te mucizevi

etkileri ve faydaları...

Çayda bulunan vitaminler

Pek çok vitamin ve mineral içeren

siyah çayın ba‚lıca türleri arasında

ye‚il çay, oolong çayı ve beyaz

çay bulunmakta ve bunların hepsi

aynı bitkiden (camellia sinensis)

üretilir. Sadece farklı i‚lemlerden

geçti©i için renkleri farklıdır. Çay

içmek ba‚ta kalp sa©lı©ı olmak

üzere diyabet ve bazı kanser türlerine

kar‚ı koruyucudur. Ancak

a‚ırı çay tüketimi ba‚ta kabızlık

ve demir eksikli©i olmak üzere

bazı sorunlara da neden olabilmektedir.

Bu nedenle günde ortalama

3-5 bardak civarında taze

çay tüketilmesi önerilmektedir.

Siyah çayın içerdi©i vitaminler

arasında; A vitamini, D vitamini

ve B12 vitamini bulunurken ayrıca

Sodyum Potas yum gibi mineraller

de bulunmaktadır. Siyah

çay üretilirken, yaprakları di©er

çay türlerine göre daha fazla

oksitlenir. Bu yüzden demi ve tadı

daha yo©undur ama besin de©eri

azal⁄r.

Çay içmenin Faydaları Nelerdir?

Son yıllarda yapılan bilimsel

ara‚tırmalar; siyah çayın kalp ve

damar sa©lı©ını korudu©unu

bunun yanında ayrıca, felç ve kalp

krizi riskini azalttı©ını göstermektedir.

Yine siyah çayın antioksidan

özelli©i nedeniyle kansere

kar‚ı koruyucu özelli©i de vardır.

Damarların sertle‚mesini de

önleyen siyah çayın böbrek ta‚ı

riskini azalttı©ı ileri sürülmü‚tür.

Daha iyi Çalı‚an Kalp için:

2009 yılında yapılmı‚ bir

çalı‚mada; günde 3 – 4 fincan

siyah çay içen ki‚ilerde; çevresel

etkenlerle birlikte de©erlendirildi©inde,

inme riskini günde 1 fincan

içenlere göre %21 oranında

azalttı©ını göstermi‚tir. Harvard’

ta yapılan ba‚ka bir çalı‚ma ise

kalp krizi riskini %44 oranında

azaltabilece©ini göstermi‚tir. Kötü

kolesterol dedi©imiz LDL kolesterol

seviyesini ise %11 oranında

dü‚ürebilir.

Kansere Kar‚ı Koruyucudur:

Yapılan çalı‚malar siyah çay tüketimi

ile alınan polifenol ve kafeinlerin

bazı kanser türlerinin

olu‚umuna kar‚ı koruyucu etki

yarattı©ını göstermi‚tir. Örne©in

düzenli olarak günde 2- 3 fincan

siyah çay içen kadınlarda; meme

ve yumurtalık kanseri olu‚umunun

azaldı©ı tespit edilmi‚tir.

Ayrıca akci©er kanseri geli‚imini

de azaltabilir.

Sa©lıklı Kemikler Ûçin:

Siyah çayda bulunan; fitokimyasallar

ile düzenli tüketim

sa©landı©ında güçlü kemikleri

destekler, kemik yo©unlu©una

katkıda bulunur, osteoporoz ve

artrit riskini azaltır.

Diyabet Riskini Azaltır:

Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde

ya‚ayan ya©lı bireyler ile yapılmı‚

çalı‚malar da düzenli olarak

günde 1- 2 fincan siyah çay tüketimi

ile, Tip 2 diyabet olu‚umunun

%70 oranında dü‚ürülebildi©i

ortaya ç⁄k⁄yor.

A©ız Sa©lı©ı Ûçin:

Siyah çayın plak olu‚umunu azalttı©ı

ve çürük olu‚umuna neden

olan bakteri geli‚imini kısıtladı©ı

üzerinde duruyor. Siyah çayda

bulunan polifenoller, a©ız

bo‚lu©unda bulunan bakterilerin

d⁄‚ plak olu‚umunu ve

yapı‚kanlık tadına neden olan

enzimlerin geli‚imini engelliyor.

Asırlık Denetimini Sa©lar:

Özellikle karın çevresi ya©lanmasını

azaltırken, ya© yakımını ve

a©ırlık kaybını destekleyici etki

gösterir.

Antioksidanlar:

Polifenol içeri©i yüksek olan siyah

çay; DNA hasarını engelleme ile

ili‚kilidir. Tütün ve di©er toksin

maddelerden kaynaklı olarak

olu‚an bu DNA hasarı için özellikle

meyve ve sebzelerle desteklenmi‚

bir diyette siyah çayın yeri

mutlaka olmalıdır. Açık ve limon

ilave edilerek içilen çay ile antioksidan

alım kapasitenizi arttırmanız

kolayla‚ır.

Dünyada çay⁄ en çok

tüketen ülke hangisi

Dünya Çay Komitesi'nin 2018 raporuna göre, dünyada

yılda ki‚i ba‚ı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında

3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer aldı.

Dünya Çay Komitesi verilerinegöre,

dünyada yılda ki‚i ba‚ı

en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında

3,5 kilogram ile Türkiye

ilk sırada yer aldı. Dünya çay üretiminde

2,270 milyon ton ile

Çin’in birinci olurken, Türkiye’nin

259 bin ton ile be‚inci sırada yer

aldı©ı kaydedildi.

Dünyada en çok tüketilen içeceklerin

ba‚ında Türkiye’de de

çok sık tüketilen ‘çay’ geliyor.

Birkaç istisna dı‚ında bütün

dünyada bu içece©in iki söyleni‚i

Stresi Azaltır:

Siyah çayda bulunan L- theanine

rahatlama ve uzun süreli daha iyi

konsantrasyon sa©ladı©ı çalı‚ma

ların ortak sonuçlarıdır. Gün içerisinde

ortalama 2- 3 fincan siyah

çay tüketildi©inde stres hormonu

olan kortizol seviyesinin dü‚tü©ü

gözlemlenmi‚tir.

Güçlü Ba©ı‚ıklık Sistemi Ûçin:

Siyah çay; içeri©inde bulunan

alkylamine antijenleri ile ba©ı‚ık

lık sistemini güçlendirir. Siyah

çay virüsler ile sava‚ır. Bu da

sizin ba©ı‚ıklık sisteminiz için

koruyucu kalkan olur.

Düzenli Sindirim Sistemi Ûçin:

Ba©ı‚ıklık sistemini geli‚tirmeye

ek olarak siyah çayda bulunan

tanenler aynı zamanda mide ve

ba©ırsak hastalıkları üzerinde

var: Biri Türkiye’de de kullandı©ı

mız ‘çay’, di©eriyse özellikle batı

ülkelerinde kullanılan ‘te’ kelimesine

dayanıyor. Her ülkede farklı

‚ekillerde demlenen ve tüketilen

çayın hangi ülkede nasıl adlandırıldı©ı,

o ülkenin çayla tanı‚masının

hikayesine dayanıyor.

Çay ve te kelimelerinin

kayna©ı çayın ana vatanı olan

Çin’den geliyor. Bu ülkeden yola

çıkan çayın dünyaya yayılırken

izledi©i güzergah, aldı©ı isim üzerinde

belirleyici rol oynamı‚.

iyile‚tirici etki sa©lar ve sindirim

sistemi aktivitesinin azalmasına

yardımcı olur.

Enerjinizi arttırır:

Yüksek kafein içeri©i olan di©er

içeceklere göre siyah çayda bulunan

dü‚ük kafein oranı kan

akı‚ına yardımcı olurken, beyin

fonksiyonlarını da güçlendirir.

Ayrıca metabolizma ve solunum

sistemiyle kalp ve böbrekleri de

uyarır.

Mutluluk Faktörüdür:

Do©ru ‚ekilde toplanmı‚ ve kurutulmu‚

çay yapraklarından elde

edilen siyah çayı demledi©inizde

size mutluluk vermez mi? Hem de

bunu tüm vücut fonksiyonlarını

korurken yaparsa. Bu nedenle

do©ru ‚ekilde toplanmı‚, do©ru

markaları tercih etmelisiniz.

neu e eko no mi 59


FUAR

Berlin Turizm Fuar⁄

bu y⁄l Online olacak

Dünya turizminin kalbinin attı©ı Berlin Turizm Fuarı (ITB), geçen yıl korona

salgını yüzünden gerçekle‚ememi‚ti. Bu yıl ise fuar online olacak.

ITB tarihinde ilk kez çevrim içi

gerçekle‚ecek. Turizmcilerin

internet üzerinden ula‚aca©ı

ITB 2021, 9-12 Mart tarihleri arasında

gerçekle‚ecek. Önceki yıllarda

kapılarını 3 günü sektör

çalı‚anlarına, 2 günü de halka

olmak üzere 5 gün boyunca açık

tutan fuar, bu yıl sadece sektör

çalı‚anlarının eri‚imine açık olacak.

Profesyonel turizmciler için

fuar gün sayısı böylece 4’e çıkarıldı.

Sektör çalı‚anları 4 gün boyunca

dünyanın dört bir yanında

düzenlenen panelleri, etkinlikleri,

toplantıları, tanıtımları ve bilgilendirme

faaliyetlerini internet

üzerinden takip edecek. Ülkeler

de tanıtımlarını bizzat Berlin’e

gelip yapmak yerine, fuar yönetiminin

sundu©u internet platformu

üzerinden yapabilecek.

TÜRKÛYE HÜNEZ

BÛLDÛRMEDÛ

Her yıl önemli katılımcılar arasında

bulunan ve Türk turizminin

tanıtımı için 3 bin metrekarelik

bir alanda yüzün üzerinde stant

açan Türkiye’nin, bu yıl çevrim içi

olarak düzenlenecek fuara da

katılması bekleniyor. Türk turizminin

tanıtımı için ITB platformundan

etkin bir ‚ekilde nasıl

yararlanılaca©ına ili‚kin çalı‚ma

lar sürüyor. Bakanlık, geçen yıl

ülkeyi ziyaret eden turist sayını

da açıklamı‚tı. Bakanl⁄k verilerine

göre 2020 yılının ocak kasım

dönemini kapsayan zaman diliminde

Türkiye’yi 12 milyon 34

bin turist ziyaret etti. 2019 yılında

ise Türkiye 42 milyon 910 bin

408 ziyaretçiyi a©ırladı. Salgın

nedeniyle geçen yıl Almanya’dan

giden turistlerin sayısında önemli

dü‚ü oldu. 11 aylık dönemde,

2019 yılı ile kıyaslandı©ında

yüzde 77 oranında kayıp ya‚andı.

2019 yılında 4 milyon 835 bin

626 ziyaretçi Almanya’dan

Türkiye’ye giderken, 2020’de bu

rakam 1 milyon 71 binde kaldı.

Avrupa genelinden 2019’da 8

milyon 66 bin 911 ziyaretçiyi

a©ırlayan Türkiye, geçen yıl ise

ancak 1 milyon 822 bin 371 turiste

ev sahipli©i yaptı.

60 neu e eko no mi


Alman i‚ dünyasının

morali a‚ı beklentisiyle

düzeliyor

Ifo Ba‚kanı Clemens Fuest "Kovid-19'a kar‚ı kısıtlamalar

bazı sektörleri zorlarken genel olarak Alman ekonomisi direnç gösteriyor.

Alman yöneticiler arasındaki duyarlılık aralıkta iyile‚ti" dedi.

Almanya'da geçen ay 90,9

puan olan Ifo Dünyası

Endeksi, aralıkta 92,1

puana yükselirken, ülkede Kovid-

19 vakalarındaki artı©ın yeni

kısıtlamalara neden olmasına

ra©men virüse kar‚ı a‚ıdaki

geli‚melerle Alman ‚irketlerinin

daha iyimser oldu©u bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan

Ekonomi Ara‚tırma Enstitüsü

(Ifo), yakla‚ık 9 bin firmanın katılımıyla

gerçekle‚tirdi©i aralık ayı

Almanya Û‚ Anketi nihai sonuçlarını

yayımladı.

Buna göre, kasımda 90,9

puan olan Almanya'da sanayi ve

ticarete ili‚kin Û‚ Dünyası

Endeksi, Kovid-19’a kar‚ı

a‚ılama görünümü nedeniyle bu

ay 92,1 puana yükseldi. Böylece

endeks, 2 aydır art arda dü‚ü-

‚ünün ardından yükseli‚ kaydetti.

Söz konusu dönemde

Almanya'da Ifo Beklentiler

Endeksi 91,8'den 92,8 puana,

Mevcut Durum Endeksi de

90’dan 91,3 puana çıktı.

Ifo Ba‚kanı Clemens Fuest,

konuya ili‚kin de©erlendirmesinde,

Alman yöneticiler arasındaki

duyarlılı©ın aralıkta iyile‚ti©ini

belirterek "Ifo Dünyası Endeksi,

kasımda 90,9 puandan aralıkta

92,1 puana çıktı. Íirketlerin

mevcut durum de erlendirmeleri

de biraz daha iyiydi. Gelecek

altı ay için daha öncesine göre

daha az endi‚eyleydiler. Kovid-

19'a kar‚ı kısıtlamalar bazı sektörleri

zorlarken, genel olarak

Alman ekonomisi direnç gösteriyor”

ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, ülkede salgının

yayılmasının önlenmesi ve

vakalardaki artı‚ hızının dü‚ürülmesi

için 2 Kasım'da uygulamaya

aldı©ı yeni kısıtlamaları 16

Aralık’ta sıkıla‚tırılarak 10 Ocak

2021’e kadar uygulanmasına

karar verdi.

Ekonomistler, ülkede sıkıla‚

tırılan kısıtlamaların imalat ve

in‚aat sektörünü do©rudan etkilemese

de ülkede ekonomik faaliyetlerin

yılın son çeyre©inde durgunla‚masını

ve ekonominin

yeniden küçülmesini bekliyor.

Ifo, dün gelecek yıl Alman

ekonomisinde büyüme beklentisini

yüzde 5,1’den 4,2’ye revize

etmi‚ti.

Almanya'da ekonomi, ikinci

çeyrekte yüzde 9,8 küçüldükten

sonra üçüncü çeyrekte yüzde 8,5

geni‚lemi‚ti. Dördüncü çeyre©in

ba‚ındaki ekonomideki toparlanmaya

ra©men Kovid-19 salgınında

artan vaka sayısı, seyahat uyarıları

ve yeni kısıtlamalarla ilgili

endi‚elerin bundan sonraki

süreçte toparlanmanın kırılgan

kalmasını sa‚layaca©ı belirtiliyor.

neu e eko no mi 61


Duayen

Gazeteciler

Almanya’da

“Telif Haklar⁄”na

dikkat çektiler

Avrupa’daki Türkçe haber portallarının ve gazetelerin yayıncıları “Çevrimiçi

Gazetecilikte Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu”nu masaya yatırdı. Yayıncı ve gazeteciler

telif hakkına gerekli özen gösterilmezse kesilecek cezaların iflasa yol açabilece©ine

i‚aret ederek,“Telif hakkına dikkat edilmezse iflasa sürükler” dediler.

ATGB taraf⁄ndan düzenlenen

Sempozyum”un altıncı

bölümünde “Çevrimiçi

Gazetecilikte Fikri Mülkiyet

Hakları Sorunu” mercek altına

alındı. Programda “Telif hakkı ne

zaman ihlal edilmi‚ olur?”, “Ûhlal

durumunda neler yapılabilir?”,

“Foto©rafların hangi siteler tarafından

kullanıldı©ı nasıl tespit ediliyor?”,

“Avrupa’daki Türk yayıncılar,

gazeteciler dijital dünyada

ihlal cezalarına kar‚ı nasıl korunuyor?

Hukuk sigortaları ve avukatları

var mı?” sorularına yanıt

arandı. Moderasyonunu ATGB

üyesi ve Yeni Posta gazetesi kurucusu

Mustafa Bozdurgut’un üstlendi©i

toplantıda konu‚macılar

çevrimiçi yayıncılı©ın giderek yaygınla‚tı

©ı ve gelece©inin parlak

oldu©una i‚aret ederken, Türkiye

kökenli yayıncı ve gazetecilerin

hukuki, teknik ve maddi açıdan

zorlandı©ı na dikkat çektiler.

Özellikle telif hakları konusunda

uzman hukukçu ve sigortalarla

gazetecilerin ba©lı oldukları

meslek örgütleriyle toplu

anla‚malar yaparak uygun

imkânlardan yararlanabilece©i

vurgulanan konu‚malarda “kopya

la yapı‚tır”, “habere takla attır”,

“birebir tercüme” ve “foto©rafı

izinsiz alıp yayınlamak” gibi

konuların gazetecilerin ba‚ını

ciddi ‚ekilde a©rıtaca©ı da

belirtildi.

ATGB‘nin Facebook sayfasında

ve Zoom üzerinden canlı yayınlanan

toplantıya, ATGB üyesi –

ATMB Ba‚kanı, Birlik gazetesi

Kurucusu Dr. Latif Çelik, ATGB

üyesi – Almanya Bülteni

Redaktörü Arif Íentürk , ATGB

üyesi ve “ha-ber.com” sitesi imtiyaz

sahibi M. Sefa Do©anay

konu‚macı olarak katıldı.

Yayın organlarının yasal

zeminde sa©lam olmaları gerekti©i

ve künyelerinin de hukuki açıdan

sa©lam hazırlanması gerekti©i

bildirilen toplantıdan satır

ba‚ları ise ‚öyle:

“KÛÍÛ, ÜRETTÛKLERÛNÛN

SAHÛBÛDÛR”

ATGB üyesi – ATMB Ba‚kanı,

Birlik Gazetesi Kurucusu Dr. Latif

Çelik: Ûnternetin hızına, internet

hukukunun yeti‚ebilmesi çok zor

görünüyor. Sürekli yeni modeller

ke‚fediliyor. Íu anki internet

hukuku hak arayı‚ında çok yetersiz.

Telif hakları konusuna gelince,

resmi ve metni ben üretiyorsam

bana aittir. Ûlle de tescil ettirmek

gerekmez. Kar‚ı taraf ise

kanıtlamak zorundadır. Telif hakkının

korunması temel hukukun

korunmasıdır. Ki‚i ürettiklerinin

sahibidir.

“KURUMLARDAN GELEN

HABER BÜLTENLERÛNDEKÛ

RESÛMLERE DÛKKAT”

Telif hakkı ihlali herkesin ba‚ına

az çok gelmi‚tir. Bavyera’da bir

siyasi partiden resimler bültenlerle

birlikte aynı mailde geliyor. Biz

de haberi yayınlarken parti ismini

yazıyorduk. Ancak bu da yetersiz

oluyormu‚. Resmin ve yazının

telif hakları birbirinden farklılık

gösterebiliyor. Bu nedenle kurumlardan

gelen haber bültenlerinde

foto©rafın telif hakkını dikkatlice

incelemek gerekiyor. Di©er taraftan

1840’lardan itibaren hariçte

Türk basın tarihini kaleme alıyorum.

Elbette o dönemden bugüne

telif hakları da yer alacak.

“MUTLAKA HUKUKÇU ÛLE

HAREKET EDÛN”

Gazetecilerin, yayıncıların bu

konuda uzman olan hukukçularla

i‚birli©ine gitmesi gerekir.

Örne©in bin küsur avroluk

faturayı bile avukatım konu‚arak

100 avroya indirmeyi ba‚armı‚tı.

Çünkü abartılı faturalar gelebiliyor.

Sehven de yapılsa cezai yaptırımı

var. Sigorta ve avukat ‚art,

bir de görsellerin seçiminde dikkatli

olmak gerek. Türkiye’deki

büyük gazetelerin Avrupa’daki

gazetelerin haberlerini izinsiz

kullanmasının önüne geçmek ise

sanırım mümkün de©il. Ûnternet

gazetecili©inin gelece©ini parlak

62 neu e eko no mi


görüyorum. Çevrimiçi yayıncılık

giderek yaygınla‚ıyor. Hukukçular

la ve sigortalarla toplu anla‚malar

yaparak uygun imkanlardan

yararlanabiliriz.

“TELÛF HAKLARI HABER POR-

TALLARI ÛÇÛN BÜYÜK SORUN”

ATGB üyesi – Almanya Bülteni

Redaktörü Arif Íentürk ise yapt⁄©⁄

konu‚mada, “Telif hakları konusu

online yayın yapan gazeteler için

büyük sorun. Almanya’da elbette

Türkiye’ye kıyasla yasal açıdan

daha güçlü. Öncelikle künyenin iyi

olu‚turulması gerekiyor. Künyede

sorumlu kim ise o ki‚i sorumlu

tutuluyor. Günümüzde izinsiz kullanılan

resimler kolayca tespit ediliyor.

“ÛZÛNSÛZ KULLANILAN

GÖRSELLERÛN TESPÛTÛ

ARTIK ÇOK KOLAY”

Google’un yeni uygulamasında

arayaca©ımız resmi arama motoruna

koyabiliyorsunuz. Kimler

kullanmı‚ tespit ediliyor.

Listeleniyor. Di©er takip yöntemi

ise foto©rafın içine takip kodu

konabiliyor. Kim indiriyorsa ÛP’si

size bildiriliyor. Bu nedenle resimleri

titizlikle yayına almak gerekiyor.

Siteden resmi kaldırdınız

diyelim. Sosyal mecradan da kaldırmak

gerekiyor. Ancak bu i‚le

ilgilenen hukuk bürosu sayfanın

screenshot’unu aldıysa ya da

almasa bile internetin hafızası var

orada da kopyalanmı‚ olabiliyor.

Bu resimlerin sahipleri de genellikle

büyük ajanslar. Bu nedenle

bununla ilgilenen hukuk büroları

var. Onlar ajanslara ‚u teklifle

gidiyorlar: ‘Takip hakkını verin,

bize de pay verin’. Avukatlar hem

i‚lem parasını kullanıcıya yüklüyor.

Ayrıca bir foto©rafçının

çekti©i resmin bedeli 100 avro ise

ajansın servis etti©i 20 avro.

Avukat foto©rafçının bildirdi©i

bedeli talep ediyor.

“EMEK HIIRSIZLIÌINA

GEÇÛT YOK”

Emek hırsızlı©ı çok kötü ve müsamaha

göstermemek gerekir. Bir

de haber tercümesi gibi sorunlu

bir konu var. Birebir tercüme edemezsiniz.

Bunun da müsaadesi

yok. Tercüme eden kayna©ı bildirilerek

alıntılarla yayınlayabilir.

Ayrıca habere takla attırsanız da

kaynak bildirmek gerekir. Özet

tercüme olmalı. Birebir de©il. Telif

hakkı talep edilmeyen siteler var.

Pixabay gibi yerler var. Íöyle bir

risk var, hepsinin kullanım ‚artlarını

okursanız her resim ile ilgili

kurallar oldu©unu görürsünüz.

“ÇEREZ UYARILARI

AB NORMLARINA UYUYOR MU?”

Ajansların videolarını YouTube

kanalında yayınlama hakkımız

yok. Bu konuya da hassasiyet

göstermek gerekir. Uzun vadede

YouTube da buna müsaade

etmeyecektir. Bir de çerez uyarıları

var. Hepsini onaylayıp geçiyoruz.

Bu çerez uyarılarının AB’nin

kanunlarıyla uyumlu olması gerekiyor.

Böyle olmayan siteleri avukatlık

siteleri uyarmaya ba‚layacak.

Yayın organının yasal zeminin

de sa©lam olması gerek.

“ACELEDEN YA DA BÛLMEDEN

ÛHLAL ETTÛM VE CEZAMI DA

ÇEKTÛM”

ATGB üyesi – ha-ber.com imtiyaz

sahibi M. Sefa Do©anay: Aceleden

zaman zaman da bilgisizlikten telif

hakkını ihlal ettim, cezasını da

çektim. Dikkat etmezseniz iflasa

dahi sürekler. Bizim ilk günden bu

yana bir hukuk danı‚manımız var.

Teknolojinin ilerlemesi ile

1993’ten itibaren, televizyon

kanallarının ço©alması, internetin

hız kazanması ile insanlar ürünlerine,

i‚lerine sahip çıkmak istediler.

Bugün ise de©erli bir konu

olmaya ba‚ladı. Birincisi ahlaki

de©il. Birisinin üretti©i eseri,

makaleyi, haberi alıp yayınlamak

uygun de©ildir. Telif haklarına dikkat

edilmezse gerçekten de iflasa

dek konu sürüklenebilir.

Meslekta‚larımızın bazıları takla

attırma yöntemine ba‚vuruyorlar.

“GÖRSELLERE RESÛM TAKÛP

KODU KOYUYORLAR”

Elbette itirazlarımız oluyor, uyarılarda

bulunuyoruz. Agentur59.de

diye resim payla‚ım sitesi var. Bu

sitede resimlere takip kodları

koyuyorlar. Görsellerin yer aldı©⁄

ajansın sitesinde o resmin tutarı

10 ya da 15 avro olmasına ra©men

hukukçu foto©rafı çekenin talep

etti©i bedelin üzerinde, örne©in

480 avroluk fatura gönderebiliyor.

Bir ajansın haberinin yanındaki

bir görseli kullandık ve bize

7 ay sonra avukattan yazı geldi ve

ödeme talep ettiler. Birkaç defa

ceza ödedim ama kimseye fatura

çıkartmadım. Bu da benim eksikli©im.

Ancak hukuk sigortasına

ba‚vurdum ve ‘Berufshaftpflicht’

yaptırdım. Sigortaları yaptırırken

de dikkat etmek gerekir. Telif

ihlalini iyice inceliyorlar ve her

‚eyi de üstlenmiyorlar.

“EN HIZLI BEN YAYINLAYAYIM

DERKEN CEZA ALMAYIN”

Dikkat etmezseniz sonuçlarına

katlanmak gerekir. Ajansların

abonelik sözle‚melerini iyi okumak

gerekiyor. Online gazetecili©in

önü ise çok açık.

Teknolojinin nasıl ilerledi©ini

görüyoruz.

“HABERÛ BÛREBÛR

KOPYALAYIP YAYINLIYORLAR”

ATGB üyesi – Yeni Posta gazetesi

kurucusu Mustafa Bozdurgut da,

“Armin Laschet hakkında Ûsmail

Tipi bir yazı kaleme aldı. Yazdı

çizdi ve gönderdi. Hemen yayınladık.

Bir site bunu birebir almı‚.

Müsaade almak yok. Haberin

ba‚lı©ına bir iki bir ‚eyler yazıp

haberi ve fotoyu kullanmı‚.

Online gazetelerin mutlaka dikkat

etmesi gerekiyor. Sorunlarımız

hep tek tek vardı ancak toplu olarak

masaya yatırmak birçok noktayı

da ı‚ı©a çıkardı. 1992’de

yayına giren Yeni Posta gazetesi

1997’de haber portalı kurdu,

ama o zaman portala kimse bakmıyordu,

‚imdi ise online gazeteler

hızla yayılıyor. Dijital yayıncılı©ın

gelece©i parlak, ancak hukuki,

teknik konular zorluyor.

(Kaynak: http://atgb-press.eu/)

neu e eko no mi 63


EKONOMÛ

Almanya’n⁄n 2021 de

büyüme oran⁄

belli oldu

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Ba‚kanı Siegfried Russwurm, yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda büyük bir belirsizlik oldu©unu

belirterek, GSYH'de bu yıl için yakla‚ık yüzde 3,5 artı‚ beklediklerini bildirdi

Russwurm, Alman ekonomisi

ve sanayisinin

2021’deki durumuna

ili‚kin düzenlenen toplantıda

yaptı©ı konu‚mada, Kovid-19

sonrası ekonomik toparlanmanın

tehdit altında oldu©unu söyledi.

Russwurm, “Koronavirüs

salgınının daha da geni‚lemesi

konusundaki belirsizlik büyük,

ekonomik durum hala zor.”

dedi. Belirsizli©in yüksek olmasından

dolayı Alman ekonomisinde

kriz öncesi seviyeye

dönü‚ün bu yıl olmayaca©ını

belirten Russwurm, “Ancak

2022’nin ilk yarısında kriz öncesi

seviyeye dönme ihtimali yüksek”

ifadesini kullandı.

Sanayinin Alman ekonomisi

için önemine dikkati çeken

Russwurm, 2021’de de Alman

sanayisinin ülkenin ekonomisine

ve refahına yön vererek lokomotif

olaca©ını vurguladı.

Alman federal hükümetine

ve eyalet hükümetlerine Kovid-

19 salgını politikasında “daha

fazla öngörülebilirlik” ve “daha

güvenilir bir planlama” ça©rısı

yapan Russwurm, “Umuda

dayalı sembolik politika de©il,

kanıt ilkesine dayalı orta vadeli

bir strateji…” ifadesini kullandı.

Siyasilerden geni‚ kısıtlamalar

yerine farklıla‚tırılmı‚ ve

daha inovatif çözümler beklendi©ini

aktaran Russwurm,

“Mümkün olan her yerde kısıtlamaların

hafifletmesi için açık

öneriler önemli. Daha az bürokrasi,

daha iyi altyapı, inovasyon

ve yatırım için daha fazla

te‚vik…” ‚eklinde konu‚tu.

Russwurm, GSYH’de bu yıl

için yakla‚ık yüzde 3,5 artı‚

beklediklerini de bildirdi.

64 neu e eko no mi


ÛKTÛSAD

Almanya'da

fabrika sipari‚leri

giderek art⁄yor

Almanya'da fabrika sipari‚

leri, kasımda, ülke dı‚ı

sipari‚lerin yükselmesiyle

aylık bazda yüzde 2,3 artarken,

verideki yükseli‚ ivme kaybetse

de 7'inci ayda da devam etti.

Almanya Federal Ûstatistik

Ofisi (Destatis), fabrika sipari‚lerine

ili‚kin 2020 Kasım dönemi

geçici verilerini açıkladı. Buna

göre, ülkede yurt içinde üretilen

ürünler için sipari‚ler, kasımda

bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3

yükseldi. Fabrika sipari‚leri

2019'un aynı ayına göre ise yüzde

6,3 arttı. Böylece fabrika

sipari‚lerindeki artı‚, kasımda

ivme kaybetse de yükseli‚ini art

arda 7'nci aya ta‚ıdı.

Fabrika sipari‚lerine ili‚kin

piyasa beklentisi, aylık bazda

yüzde 1,5 azalması yönündeydi.

Ekim ayına ili‚kin söz konusu

veri ise yukarı yönlü revize edilerek

yüzde 3,3'lük artı‚a güncellendi.

Almanya'da kasımda yurt

içi sipari‚ler aylık bazda yüzde

1,6, yabancı sipari‚ler 2,9 artı‚

kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro

Bölgesi'nden yeni sipari‚ler yüzde

1,6 ve di©er ülkelerden gelen sipari‚ler

yüzde 0,9 arttı.

Ülkede kasımda aylık bazda

ara malı üreticilerinin sipari‚leri

yüzde 4,9, tüketici malı üreticilerinin

sipari‚leri 0,5 ve sermaye

malı sipari‚leri yüzde 1,1 yükseldi.

Almanya Ekonomi ve Enerji

Bakanlı©ı'ndan yapılan açıklamada,

ekim-kasımda, a©ustos-eylüle

göre imalat sanayisindeki

sipari‚lerin yüzde 4,9 arttı©ı belirtilerek,

kasım 2020'de sipari‚lerdeki

artı‚ın yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) salgını öncesi dönemin

yüzde 6 üzerinde oldu©u ifade

edildi.

Alman ekonomisi, 2020'nin

ikinci çeyre©inde yüzde 9,3 küçülmesinin

ardından hane halkı

tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki

artı‚ın etkisiyle geçen yılın üçüncü

çeyre©inde bir önceki çeyre©e

göre yüzde 8,5 büyümü‚tü.

Ekonomistler, Kovid-19’un

ikinci dalgasında uygulanan kısıtlamaların

imalat ve in‚aat sektörünü

do©rudan etkilemese de

Almanya’da ekonomik faaliyetlerin

yılın son çeyre©inde durgunla‚masını

ve ekonominin yeniden

küçülmesini bekliyor.

neu e eko no mi 65


HAYVANAT

Foto: Thomas Hahn

Foto: Thomas Hahn

Korona kısıtlamaları, hayvan

ta‚ımacılı©ı ve Nürn

berg hayvanat bahçesindeki

günlük hayatı da etkiliyor.

Birkaç aylık planlama ve korona

ile ilgili çok sayıda kısa vadeli

de©i‚iklikten sonra, Aralık 2020'

nin ba‚ında Avrupa içi kapsamlı

bir bizon nakliyesi gerçekle‚tirildi.

Sekiz Avrupa hayvanat bahçesi

ve üç ülke, Almanya, Polonya

ve Ûspanya da nakliyeye dahil

edildiler.

Avrupa Hayvanat Bahçesi

Birli©i'nin koruma ıslah programının

(EEP) tavsiyesi üzerine,

Gdansk Hayvanat Bahçesi'nden

yeni bir üreme bo ası Nürnberg

Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

2018 yılında Nürnberg'de do©an

iki genç bizon bo©a, aynı nakliye

arac⁄ ile Ûspanya'ya teslim edildi.

Biri yeni üreyen bo©a olarak

Cabárceno Hayvanat Bahçesi'ne,

di©eri Segovia'daki bir otlatma

projesine gitti. Gelecekte bu projeden

bir sürüm projesi ortaya

çıkacaktır.

Yak⁄n akrabal⁄©⁄ önlemek

için, Nürnberg hayvanat bahçesindeki

on ya‚ından büyük

üreme bo©ası daha önce bir

kur‚unla vurulmu‚ ve hayvanat

bahçesindeki vah‚i hayvanlara

yem olarak yedirilmi‚ti. Genetik

olarak çe‚itli ve sa©lıklı popülasyonların

korunması, sadece hayvanat

bahçelerinin yasal sorumlulu©u

de©il, aynı zamanda

EEP'nin de amacıdır. Son zaman-

66 neu e eko no mi


Tiergarten

Nürnberg

Avrupa bizon

ta‚ımacılı©ına

dahil oldu

Pelikanlar k⁄‚

bar⁄na©⁄na

çekildiler

Íehrin hayvanat bahçesindeki

hayvanların ço©u, so©uk günlerde

açık alanlarda veya

ah⁄rlarda barındırılırken, bazı

ku‚lar ve sürüngenler kı‚lık

bar⁄naklara geliyor. Kuzey

kelaynakları, Avrupa ka‚ıkçı

ku‚ları veya pelikanlar da özel

kı‚a uygun bar⁄naklar⁄na

ta‚⁄nd⁄lar. Bu sayede Yunan

kaplumba©aları da kı‚ı donmadan

geçirebilecekler.

larda, hayvanat bahçesi ile

i‚birli©i içinde Avrupa bizonunun

geneti©i üzerine bir çalı‚ma gerçekle‚tirildi.

Öldürülen hayvanın

eti, örne©in nesli tükenmekte olan

kar leoparlarına, Asya aslanlarına

ve sakallı akbabalara gitti.

Erkek bizonun üreme süresi

on iki ya‚ından itibaren keskin

bir ‚ekilde dü‚er. Özellikle

yeti‚kin bo©aların ta‚ınması,

büyüklükleri ve güçleri nedeniyle

de çok karma‚ıktır. Önceki üreyen

bo©a, do©an son iki di‚inin

babasıydı.

Hayvanat bahçesi ‚u anda

bizon için yeni bir üreme grubu

olu‚turuyor. Grup sözde anne

soyuna dayanmaktadır, yani di‚i

buza©ılar anneleriyle ve muhtemelen

büyükanneleriyle birlikte

kalır ve bu da yeti‚kin ve istikrarlı

bir sürü olu‚turur. Bunun nedeni,

özellikle grup halinde ya‚ayan

toynaklılarda, di‚i yavrular anneleriyle

kalırken, erkek yavrular

cinsel olgunlu©un ba‚lamasıyla

grubu terk etmektedir.

Nesli tükenme tehdidi altında

olan bizon için iyi haberler var:

1965 yılında Uluslararası Do©a

Koruma Birli©i'ne (IUCN) göre

bizon "çok nadir" olarak sınıflandırılırken,

2000 yılında "kritik

tehlike altında" ve 2008'den beri

sadece "nesli tükenmekte" olarak

kabul edildi. Son zamanlarda,

bizon "potansiyel olarak tehlike

altında" seviyesine bile indirildi.

Bu, bu yıl itibariyle, Avrupa'nın

en büyük kara memelisinin artık

do©rudan nesli tükenme tehdidi

altındaki türlerden biri olmadı©ı

anlamına geliyor. Uluslararası

türlerin korunması için büyük bir

ba‚arı ve hayvanat bahçelerinin

koruma ıslahı yoluyla türlerin

korunmasına önemli bir katkı

sa©layabilece©inin açık kanıtı.

Foto: Thomas Hahn


Bavyera Ûçi‚leri Bakanı

Joachim Herrmann:

“Müslümanların birinci

sınıfta din dersi alma

hakları var”

Dijital ortamda Türk toplumu Ba‚kanı Bülent Bayraktar ile konu‚an Bavyera Ûçi‚leri Bakanı

Joachim Herrmann Türk toplumunu yakından ilgilendiren konular hakkında açıklamalar yaptı.

Almanya’da din özgürlü©ünün garanti edildi©ini belirten Herrmann, “Müslüman ö©rencilerin de

ilk sınıftan itibaren din dersi alma hakları var” dedi.

Pandemi sürecinde Nürnberg

Metropol Bölgesi Türk

Toplumu (tgmn), Almanca

ve Türkçe yapılan dijital söyle‚iler

ile halkı bilgilendirmeye devam

ediyor. Bugüne kadar yayımlanan,

Ba‚kan⁄ Bülent Bayraktar’ın

31 canlı söyle‚isine Nürnberg

Ba‚konsolosu Serdar Deniz,

Bavyera milletvekili Arif

Ta‚delen, Nürnberg, Fürth ve

Erlangen büyük‚ehir belediye

ba‚kanları, belediye encümenleri,

STK yönetecileri ve esnaflar katıldılar.

Söyle‚iler bugüne kadar

100 bin kere izlendi. 32’nci tgmn

LIVE söyle‚isinin konusu ise

Bavyera Ûçi‚leri Bakanı Joachim

Herrmann oldu. Herrmann, salgından

derneklere, Ûslam din dersinden

ırkçılı©a her konuda çok

Joachim Herrmann Türk toplumunu ziyareti sırasında, Aydın Kaval (solda) ve Bülent Bayraktar (soldan ikinci) ile görü‚mü‚tü.

net konu‚tu. Medyanın genelde

korona kurallarını ele‚tirenlere

ve kurallara uymayanlara odaklandı©ını

belirten Herrmann,

‚unları söyledi: “Aslında kurallar

toplum tarafından büyük destek

görüyor ve ço©unluk kurallara

uyuyor. Pandemi sürecinde sadece

kurallara uyanlara de©il,

destek olanlara da te‚ekkür

ediyorum. Kom‚usunun hal ve

hatırını soranlara, alı‚veri‚lerini

yapanlara. Ûkinci kapanmada

ba‚arılı sonuçlar elde ettik, binlerce

insanın ölümünü önledik.

Di©er ülkelerle kıyasladı©ımızda,

çok daha az ölümcül vakalar

ya‚adık. Virüs, bilhassa 80 ya‚

üzeri insanlarımızın ölümüne

neden oldu. Maalesef, yine de

Bavyera’da ya‚ayan birçok insanımız

vefat etti. Biz de sürekli

metotlarımızı sorgulayarak kendimizi

yeniden konumlandırıyoruz.

Mükemmel bir planımız yok,

hiç kimsede yok.”

68 neu e eko no mi


NÜRNBERG

SÖYLEÍÛ

ÖZEL HABER

Taner Tüzün

MUTASYON YENÛ TEHLÛKE

“Yeni koronavirüs mutasyonları

hakkında çok az bilgi mevcut.

Ûngiltere’den gelenin mevcut

olandan daha tehlikeli oldu©u

henüz kesinle‚medi. Güney

Afrika’dan gelen mutasyon çok

tehlikeli. Önlemlerimizi almamız

gerekiyor. Yeni vatanda‚larımız

dünyada en iyi a‚ıyı buldular,

Avrupa bazında a‚ılama konusunda

problemlerimiz var.

Randevu sisteminde de problemlerimiz

var. Elimize geçen her

a‚ıyı ‚u anda de©erlendiriyoruz.

A‚ı çe‚itleri ve miktarı önümüzdeki

günlerde artacak. A‚ılamanın

olumlu etkilerini ‚imdiden

görüyoruz. Bavyera’da ücretsiz

test stratejimiz devam edecek.

Okullar açılınca oralarda da

ücretsiz testler yapaca©ız. Ne

kadar çok test yaparsak o kadar

çok güven sa©lıyoruz. E©itim

konusu çok önemli. Kapanmadan

dolayı okula yeni ba‚layanların

okuma ve yazmada büyük problemleri

oldu©unu görüyoruz, bilhassa

e©itimsiz ailelerin çocuklarında.

Di©er sınıflarda da problemler

mevcut. Dijitalle‚mede

maalesef noktada de©iliz. Kapalı

‚irketlerin açılması için çalı‚ıyoruz.

Berberlerin açılması ilk

adım. Û‚yerlerine yardımların

geç ula‚ması do©ru bir ele‚tiri.

Bir an evvel buradaki eksikleri

gidermek için bugün Bakanlar

Kurulu’nda yeni kararlar aldık.

Biz de kapanmayı sonsuza dek

sürdürmek istemiyoruz. Biz de

açılmak istiyoruz, ama süreci

temkinli bir ‚ekilde yürütece©iz.”

Herrmann aynı zamanda

eyalette uyum ve spordan sorumlu

bakan. 27 Ocak 2020 tarihinde

Bakan Herrmann bizzat tgmn ofisini

ziyaret ederek, Türk toplumuna

sıcak mesajlar vermi‚ti. Bu

toplantıdan sonra bölgede cami-

Nürnberg Türk Toplumu Ba‚kan⁄ Bülent Bayraktar Bavyera Ûçi‚leri Bakan⁄ Joachim Herrmann’a te‚ekkür ederek, “Ûçi‚leri ve integrasyondan

sorumlu bakan⁄m⁄z⁄n eyaletteki en büyük göçmen grubuna gösterdi©i ilgiden çok memnunuz” dedi.

lere yönelik saldırılar gerçekle‚

mi‚, iyi ili‚kiler sayesinde saldırganlar

yakalanmı‚tı.

SPOR DERNEKLERÛ KRÛZDE

“Pandemiden dolayı spor dernekleri

çok ma©dur oldu. Bu konuyla

ilgili Bavyera Spor Federasyonu

ile bir görü‚mem oldu. Elimizden

gelen yardımları yapıyoruz. Pek

yakında açık havada yapılan

sporları kademe kademe serbest

bırakmayı planlıyoruz. Ûnsanların

spor yapması da toplumun

sa©lı©ı için çok önemli. Fit olanlar

koronavirüsü çok az hasarla atlatabiliyor.”

BAVYERA’DA

ÛSLAM DÛN DERS

“Ûslam din dersi bizim için çok

hassas bir konu. Kendim de önümüzdeki

haftalarda bu konuyla

bizzat ilgilenece©im. Erlangen

modeli çok ba‚arılıydı. 20 yıldan

beri bu model ile ilgileniyorum.

Din, uyum için çok önemli.

Ya‚adı©ımız ülkede din özgürlü©ü

garanti edilmi‚tir. Müslü

man ö©rencilerin de ilk sınıftan

itibaren din dersi alma hakları

var. Burada dengeyi sa©lamamız

gerekiyor. Federal Almanya

Anayasası çerçevesinde içerikler

üzerinde çalı‚mamız gerekiyor.

Radikal dü‚ünenlerin önünü kesmemiz

‚art. Diyorlar ki,

‘Müslümanlık Alman Anayasası

ile uyumlu olamaz’. Öte yandan

Alman a‚ırı sa©cılar da, Alman

olanların Müslüman olamayaca

©ını savunuyor. Ûkisi de yanlı‚ bir

yakla‚ım. Ortak bir mevzuat üzerinde

çalı‚ıyoruz. Bu konuda göçmen

derneklerin katkıları muhak

kak olmalı.”

MÜSLÜMANLARIN DA BÛRÛNCÛ

SINIFTAN ÛTÛBAREN DÛN DERSÛ

ALMA HAKLARI VAR

Türk sivil toplum kurulu‚larının

pandemi sürecinde gerek maske

üreterek, gerek yemek servisi

yaparak önemli katkı sa©ladıklarını

belirten Bülent Bayraktar,

“Esnaflarımızın da sa©lık çalı‚an

larına büyük katkısı oldu.

Kesinlikle bu dayanı‚ma tarih

kitaplarında yerini alacak” dedi

.

HEPÛMÛZE GÖREV DÜÍÜYOR

“Müslümanlara, Musevilere ve

yabancılara ayrımcılıkta hepimize

büyük görevler dü‚üyor, sadece

yetkililere de©il. Halle ve

Hanau kentlerindeki saldırıy⁄

ya‚adık. Irkçılık ancak toplumda

kabul görürse ye‚erebilir.

Irkçılı©ı hep beraber engellememiz

gerekiyor. Bu do©rultuda

derne©inizin faaliyetlerini çok

önemli buluyorum. Ortak ya‚ama

konusuna hedeflenmemiz gerekiyor.

Anayasamızı baz alarak,

‘Senin dinin sana, benim dinim

bana’ dememiz gerekiyor.

Diyalog içinde ortak yönlerimize

odaklanmamız gerekiyor. Saygı

ve tolerans çok önemli de©erler.”

‚eklinde konu‚tu.

neu e eko no mi 69


EKONOMÛ

Resim: http://gerhard-schroeder.de/tag/turkei/

Almanya’n⁄n Eski Ba‚bakanı

Gerhard Schröder’den ilginç Türkiye analizi:

"Türkiye,

Do©u Akdeniz’de

hakim güç"

Eski Almanya Ba‚bakanı

Gerhard Schröder, ‘Son

‚ans’ adlı yeni kitabında

Türkiye ile ilgili önemli siyasi

de©erlendirmelerde bulundu.

Kitabında, yeni bir dünya düzeni

kurulmasının Batı’nın son ‚ansı

oldu©unu ifade eden Gerhard

Schröder, “Avrupa’nın ho‚una

gitsin gitmesin, Türkiye Do©u

Akdeniz’de artık yadsınamaz

hâkim güç” dedi ve Avrupa’nın

bu gerçe©i kabul etmesi

gerekti©ini vurguladı. Eski

ba‚bakan⁄n ilginç Türkiye analizine

‚u ana kadar mevcut siyasetten

bir cevap verilememi‚

olmas⁄ da bu alanda çal⁄‚anlar⁄n

ilgisini çekmi‚ durumda.

444

70 neu e eko no mi


Gerhard Schröder: “Türk bakan ve cumhurba‚kanlarının,

vatanda‚larına vize serbestisi için Bonn veya Berlin’de

onur kırıcı ‚artlarda ön odalarda beklemek zorunda

kaldı©ı dönemler artık sona ermi‚tir”

Son aylarda Do©u Akdeniz’deki

Türk-Yunan

tart⁄‚malar⁄n⁄n üzerine

gitti©i aç⁄klamas⁄nda Gerhard

Schröder asl⁄nda AB’ye Türkiye

ile Yunanistan aras⁄nda taraf tutmadan

ve Türkleri d⁄‚lamadan

gelece©imizi garanti alt⁄na

alman⁄n son ‚ans oldu©unu

belirtti. Schröder’in kitab⁄ bir

anda terkar gündem olurken

AB’nin ba‚⁄ndaki Alman kökenli

bakan Ursula von der Leyen’in

tart⁄‚malara girmeden sadece

denemeyi seçmesi ise Brexit’in

hala etkisini atlatamayan toplulu©a

bir de yeni bir Türkiye

tart⁄‚mas⁄ açmak istemedi©i

‚eklinde yorumland⁄.

Almanya’da Ba‚bakan

Angela Merkel’den önce iki

dönem bu koltukta oturan Sosyal

Demokrat Partili (SPD) Gerhard

Schröder (77), siyasi görü‚ ve

açıklamalarıyla halen gündem

yaratan bir politikacı. Schröder;

New York, Oxford ve Londra

Üniversitelerinde ders veren tarih

profesörü Gregor Schöllgen ile

birlikte yeni bir kitap yayınladı.

Genelde AB yetkililerine ve özelde

Almanya siyasetine ciddi uyar⁄larda

bulunan eski Almanya

ba‚bakan⁄, önümüzdeki dönemde

toplulu©un akil adamlar⁄ ve

önde gelen siyasetçileri ak⁄llar⁄n⁄

ba‚lar⁄na toplamazlarsa toplulu©un

nerde ise da©⁄lma yönüne

evrilebilece©ini belirterek özellikle

Alman yetkilileri uyard⁄.

YENÛ DÜNYA DÜZENÛ

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine

göre, DVA yayınevinden

çıkan ‘Letzte Chance’ (Son Íans)

adlı kitap dünya çapındaki krizleri

irdeliyor. Kitapta, yeni bir

dünya düzenine ihtiyaç duyuldu©u

belirtiliyor ve bunun Batı

için son ‚ans oldu©u vurgulanıyor.

Kitabın sonunda Türkiye,

Rusya ve Çin’in dünya politikasında

önemli birer aktör oldu©una

i‚aret edilerek ‚öyle deniyor:

“Batı her zaman yaptı©ı gibi onlara

So©uk Sava‚ mantı©ıyla davranırsa

kaybeder. Biz Avrupalıların

ho‚una gitsin ya da gitmesin,

Türkiye Do©u Akdeniz’de artık

yadsınamaz hakim güç.”

BATI HATA YAPTI

Türkiye’nin bugün Batı’ya ters

dü‚mesinin 1952’den beri üyesi

oldu©u NATO’nun ve onu hiç istemeyen

Avrupa Birli©i’nin yanlı‚

politikalarının bir sonucu oldu©u

vurgulanan kitapta ‚u görü‚ler

yer alıyor: “Biz Avrupalılar, özellikle

de Almanlar, onlarca yıldır

bu ülke ve insanlarına kar‚ı kendini

be©enmi‚ ve a‚a©ılayan bir

tavırla davrandık. Avrupa ekonomi

Toplulu©u ve Türkiye’nin

1963 yılında ortaklık anla‚ması

imzalamasından bu yana hiç

kimse, Türkiye’ye Almanya kadar

sık üyelik perspektifi açmadı.

Ama SPD-Ye‚iller koalisyonunun

son dönemi hariç bunların hiçbiri,

samimi de©ildi. Elbette

Almanya’nın arka planda göç ve

mülteci hareketlerini dü‚ünerek

1980’de getirdi©i vize rejiminin

kaldırılması itinayla tartılmalı.

Ama devamlı oyalama takti©i

kabul edilemez.”

BU POLÛTÛKA BAÌDAÍMIYOR

“Hem vize serbestisi için onlarca

‚artın yerine getirilmesini istemek,

hem AB’ye üyelik müzakerelerinde

önemli ilerlemeleri ya

da Gümrük Birli©i’nin güncellenmesini

ertelemek, seni istemiyoruz

demektir. Ankara’nın Irak,

Suriye, Libya ya da Da©lık

Karaba©’da sava‚masını bazı

haklı gerekçelerle kınayan biri, o

zaman Türkiye’ye sava‚ bölgelerinden

gelen mültecilerin AB’ye

geçmesini engellemesi için bir

ödeme de yapmamalı. Artık

olmayan Batı’nın, yeri gelince her

fırsatta dile getirdi©i de©erleriyle

bu politika ba©da‚mıyor. Ve bu

politika iflas etmeye mahkûm.

Recep Tayyip Erdo©an’dan sonra

i‚ ba‚ına gelecek bir hükümetin

Türkiye’nin dı‚ politikasını temelden

gözden geçirece©ini ve Do©u

Akdeniz’de yeni güç durumundan

vazgeçece©ini dü‚ünmek

dünyadan bihaber olmak demektir.

Türkiye bunu yapamaz.

Türkiye’nin, di©er ülkelerin de,

politikası ve sava‚ı onların

görü‚ünce Batı’nın tehditlerine

bir kar‚ılık.”

BEKLEME ODASI

DÖNEMÛ BÛTTÛ

Ortado©u’daki geli‚melere de

de©inilen kitapta, “Suriye’deki

sava‚ bugün Ankara ve

Mosko_va’nın onayı olmadan

çözülemez. Suriye’de hem

kom‚usu hem NATO müttefiki

olan hem de milyonlarca mülteciyi

a©ırlayan Türkiye’ye anahtar

rol dü‚üyor. Nasıl Ukrayna sorunu

Putin’e kar‚ı çözülemezse,

Erdo©ansız da mülteci ve göç krizini

sonlandırmak zor. Türk

bakan ve cumhurba‚kanlarının,

vatanda‚larına vize serbestisi için

Bonn veya Berlin’de onur kırıcı

‚artlarda ön odalarda beklemek

zorunda kaldı©ı dönemler artık

sona ermi‚tir.”

ANKARA’NIN ÛNCÛRLÛK

VE KÜRECÛK KOZU

Eski ABD Ba‚kanı Donald

Trump’ın Türkiye’ye yönelik

‘Ekonominizi çökertiriz’ tehdidini

Cumhurba‚kanı Erdo©an’ın çok

‚a‚ırtıcı bir ‚ekilde so©ukkanlılıkla

kar‚ıladı©ına de©inilen

kitapta ‚u yorum yapıldı:

“Birincisi Türkiye’nin buna kar‚ı

‚u veya bu ‚ekilde baskı araçları

vardı. Amerikan ordusu Ûncirlik

Üssü’ne ve Kürecik’teki radar

üssüne ba©ımlı. Ûkincisi Türkiye

artık dikkate de©er bir silah

sanayisine sahip. Türk firmaları

helikopter, tank ve Ûsrail gibi çok

az ülkenin sahip oldu©u insansız

hava araçları (ÛHA) geli‚tiriyor,

üretiyor ve satıyor. Gerçi motor

tekni©ini hâlâ yabancı ülkelerden

tedarik ediyorlar ama etkili silah

sistemleri Da©lık Karaba©’da,

Suriye’de, Irak’ta ve Libya’da kullanımda.

Ankara’nın silah

sanayisi ve bölgedeki birçok ülkenin

bu silahlara ba©ımlılı©ı

Türkiye’yi Do©u Akdeniz’de bölgesel

güç olma hedefine hızla

yakla‚tırıyor. Ve bu kaçınılmaz

olarak dünyanın en eski ve en

çatı‚malı kriz bölgesi Yakın

Do©u’yu etkiliyor.”

SCHRÖDER KÛMDÛR?

Sosyal Demokrat Partili Gerhard

Schröder, 1998-2005 yılları arasında

Almanya Ba‚bakanlı©ı

yaptı. Hali hazırda Rusya’dan

Almanya’ya do©algaz ta‚ıyacak

Kuzey Akım projesinde hissedarlar

komitesinin ba‚kanı ve

Rothschild Yatırım Bankası’nın

danı‚manı. Schröder ayrıca,

Hannover 96 futbol takımının da

yönetim kurulu ba‚kanı.

n

neu e eko no mi 71


Hijyen

Mesafe

Güleryüz

Kültür

Helal

Temizlik

Dikkat

Ciddiyet

Herkesin korktu©u ihtiyarl⁄©⁄n da çaresi var. Modern toplum

geli‚tikçe, insano©lu bundan sadece genç ya‚takilerin de©il, ileri

ya‚taki insanlar⁄m⁄z⁄n da faydalanmas⁄na imkan sa©lam⁄‚.

Biz Türklerde anne babam⁄z⁄n ömrünün sonuna kadar rahat ve

huzurlu bir ‚ekilde ya‚amas⁄ hepimizin iste©i ve arzusudur.

Giderek artan ilgi ile Nürnberg-Fürth Bölgesindeki birinci nesil

Türklere hizmet vermek amac⁄ ile yahata geçen “Hayat Günlük

Bakimevleri” bölgedeki vatanda‚lar⁄m⁄zdan büyük ilgi görüyor.

Kendisi ile görü‚tü©ümüz Hayat bak⁄mevleri Íirketler Grubu

Yönetim Kurulu Ba‚kan⁄ Mühibe Serçe, “Hayallerini ve gerçekleri

Neue Ekonomi Dergisi’ne anlatt⁄.

Hayat Günlük Bakımevi’nde kendi kültürünüzü yaşayın…

Mühibe Serçe ve Ekibi

Íube 1

Hayat Tagespflege Nürnberg

Rheinstraße 18 • 90451 Nürnberg

Íube 2

Hayat Tagespflege Fürth

Hermann-Glockner Str. 5 • 90763 Fürth

Íube 3

Hayat Tagespflege Nürnberg

Kopernikusstr. 26 • 90459 Nürnberg

Merkez Büro: 0911 923 503 40 • Mobil: 0177 670 439 9

Merkez Fax: 0911 923 503 41 • E-Mail: info@pflegedienst-hayat.de

72 neu e eko no mi


BAKIM

Ba‚arılı Û‚ Kadını Mühibe Serçe

hizmetlerini, hayallerini ve bilgilerini

Neue Ekonomi Dergisi’ne aç⁄klad⁄.

Aç⁄ld⁄©⁄ günden buyana

önemli bir sosyal ihtiyac⁄

kar‚⁄layan Û‚kad⁄n⁄

Mühibe Serçe’nin Hayat Günlük

Bak⁄mevi ileri ya‚taki Türklerin

bak⁄mlar⁄n⁄ üstlenerek onlar⁄n

sosyo-kültürel ihtiyaçlar⁄na cevap

veriyor, çal⁄‚an Türklerin ihtiyar

ebeveynlerine kendi kültüründe

bak⁄m hizmeti almas⁄n⁄ sa©l⁄yor.

Sorular⁄m⁄z⁄ cevapland⁄ran

Mühibe Serçe bir taraftan giderek

büyürken di©er yandan sorulan

sorulara cevaplar vererek vatanda‚lar⁄m⁄z⁄n

rahatlamas⁄na ve

gelecek için üzerlerindeki korku

ve endi‚eyi atmalar⁄na imkan

sa©l⁄yoruz“ ‚eklinde konu‚tu.

Okuyucular⁄m⁄z için ba‚ar⁄l⁄ i‚

kad⁄n⁄ Bayan Serçe’ye yöneltti©imiz

sözleri sizinle payla‚⁄yoruz.

Neue Ekonomi:

Mühibe Han⁄m, nereden akl⁄n⁄za

geldi böyle güzel ve hay⁄rl⁄ bir i‚

yapmak?

Mühibe Serçe:

Bu i‚ asl⁄nda benim mesle©im idi.

Y⁄llarca sa©l⁄k sektöründe hem de

e©itimini alarak çal⁄‚t⁄m. Û‚yerimdeki

‚eflerim bile kültürel anlamda

Türkler ile sorun ya‚ad⁄klar⁄n⁄

ve böyle Müslümanlara yönelik

bir bölüm aç⁄lmas⁄n⁄ sürekli

konu‚tular. Ama bölümde olsa

san⁄r⁄m yine de problemler olabilirdi.

Neue Ekonomi:

Û‚çilikten i‚verenli©e soyunman⁄n

san⁄r⁄m riskleri de vard⁄ sizin

için?

Mühibe Serçe:

Elbette, hayatta nerede risk

yokki. Zaten bir i‚ elinden geliyorsa

riski daha az dü‚ünür ve

harekete geçersin. Biz kad⁄nlar

yeterki konuya hakim olal⁄m,

erkeklerden daha gözü kara ve

cesaretliyizdir.

Neue Ekonomi:

Türk Toplumu sizin bu i‚inizi

nas⁄l kar‚⁄lad⁄ ilk ba‚larda?

Mühibe Serçe:

Tabiki yeni oldu©u için biraz

anlayana kadar veya biz kendimizi

anlatana kadar zaman geçmedi

de©il. Ama duyanlar ve ilgisi olanlar,

hatta bu alanda anne babam

evde ihtiyar, ama benim de çal⁄‚-

mam gerek diyenler hemen bizi

arad⁄lar. K⁄sa bir zamanda kapasitemizi

doldurduk ve yerimiz dar

gelmeye ba‚lad⁄.

Neue Ekonomi:

Íehir idaresi ile de çok güzel bir

diyalo©un var?

Mühibe Serçe:

Evet beni resmi makamlardan

tebrik edenler oldu. Bir bo‚lu©u

doldurup, bir ihtiyac⁄ kar‚⁄lad⁄m

diye bana en az⁄ndan manevi

destek dolu moral verdiler.

Neue Ekonomi:

Ûlk i‚yeriniz iyi gidince san⁄yorum

cesaretiniz de artm⁄‚t⁄r?

Mühibe Serçe:

O bende hep var zaten, gerçekten

i‚ten ve çal⁄‚maktan korkmayan

biriyim. Çocuklar⁄m da san⁄r⁄m

annelerini örnek al⁄yor olmal⁄lar

ki, her biri ayr⁄ dallarda kendi

ba‚ar⁄ hikayelerini yazmaya gayret

ediyorlar.

Neue Ekonomi:

Bu çal⁄‚malar⁄n⁄z yak⁄n ‚ehirlere

yay⁄labilir mi diye sorabilirmiyiz?

Mühibe Serçe:

Öncelikle kalitemizi ve bize emanet

edilen misafirlerimize kar‚⁄

olan sorumluluklar⁄m⁄z⁄ aksatmak

istemeyiz. Bu alanda bizimle

çal⁄‚mak isteyen ilgililer olursa

onlar ile oturup konu‚abilirim.

Çünkü burada biz de bizim toplumumuza

kar‚⁄ sorumlulu©umuz

var.

Neue Ekonomi:

Türk kurum ve kurulu‚lar⁄ndan

destek görüyormusunuz?

Mühibe Serçe:

Elbette, özellikle i‚adam⁄ arkada‚lar⁄m⁄z

bizim ve benim yapt⁄-

©⁄m⁄ çok iyi anl⁄yorlar. Bunun

d⁄‚⁄nda çe‚itli dernek, cami ve

kültür evleri de zaman zaman

bizi davet ederek çal⁄‚malar⁄m⁄z

hakk⁄nda bilgi ald⁄klar⁄ oluyor.

Neue Ekonomi:

Bizim vatanda‚lar⁄m⁄z⁄n bilgisi

artt⁄kça ilgisi de artaca©⁄na inan⁄yormusunuz?

Mühibe Serçe:

Çok güzel sordunuz ve asl⁄nda

cevab⁄ da içinde geldi. Bilgisiz

insandan ilgi beklemek bo‚ad⁄r.

Misal vereyim, bilgilendirme toplant⁄lar⁄nda

hizmetlerimizin tama

m⁄n⁄n devlet güvencesi ile

kar‚⁄land⁄©⁄n⁄ belirtince gerçekten

bunu ilk defa duyduklar⁄n⁄

belirtiyorlar. Bizden bilgi alanlar⁄n

bu konuyu daha iyi anlamas⁄

da çok do©al.

Neue Ekonomi:

Gerçekten biz de bilgilendik.

Te‚ekkür ediyoruz.

Mühibe Serçe:

Ûnsan⁄m⁄za yard⁄m⁄m⁄z dokunup

onlar⁄ mutlu edebiliyorsak ne

mutlu bize. Biz de size te‚ekkür

ediyoruz.

neu e eko no mi 73


Almanya´da Türk Temsilcilikleri

Türkiye’de Alman Temsilcilikleri

T.C. Berlin Büyükelçili©i

Tiergartenstr. 19-21,

10785 Berlin

Tel : 0049 / 30 / 275 85 0

Faks : 0049 / 30 / 275 90 915

info@tuerkischebotschaft.de

Aç⁄l⁄‚ Saatleri

Pazartesi – Cuma : 09.00 -

18.30

Berlin Büyükelçili©ine

Ba©l⁄ Mü‚avirlikler

Ekonomi Mü‚avirli©i

Tel : 0049 / 30 / 27 89 800

e-Posta :

wirtschaftsabteilung@t-online.de

Silahlı Kuvvetler Ata‚eli©i

e-Posta : berlskade@yahoo.com

Maliye ve Gümrük Mü‚avirli©i

e-Posta : maliye@t-online.de

E©itim Mü‚avirli©i

Tel : 0049 / 30 / 27 59 10 17

e-Posta : berlin@meb.gov.tr

www.tcberlinea.com

Çalı‚ma ve Sosyal Güvenlik

Mü‚avirli©i

Tel : 00 49-30-27 89 68 50

e-Posta : calismamus@gmx.de

Kültür Tanıtma Mü‚avirli©i

Tel : 0049 / 30 / 27 58 52 11

e-Posta : info@tuerkei-kulturinfo.de

www.tuerkei-kultur-info.de

Din Hizmetleri Mü‚avirli©i

Tel: 0049 / 30 / 27 58 51 11

e-Posta : info@ditib.de

Basın Mü‚avirli©i

Tel : 0049 / 30 / 27 89 88 26

e-Posta : berlin@byegm.gov.tr

Ticaret Mü‚avirli©i

Tel: 0049 / 30 / 27 89 80 55

e-Posta : dtber@t-online.de

T.C. Berlin Ba‚konsoloslu©u

Heerstr.2, 14052 Berlin

Tel : 0049 / 30 / 89680210 - 11

T.C. Düsseldorf Ba‚konsoloslu©u

Cecilienallee 41

40474 Düsseldorf

Tel : 0049 / 211 / 45 47 80

T.C. Essen Ba‚konsoloslu©u

Alfredstr.307, 45133 Essen

Tel: 0201-84216-0

T.C. Frankfurt Ba‚konsoloslu©u

Türkisches Konsulat

Zeppelinalleestr.17

60325 Frankfurt

Tel: 069- 713773 /7950030

T.C. Hamburg Ba‚konsoloslu©u

Tesdorpfstr.18, 20148 Hamburg

Tel : 040-44 80 330

T. C. Hannover Ba‚konsoloslu©u

An der Christuskirche.3,

30167 Hannover

Tel : 0511-768550

T. C. Karlsruhe Ba‚konsoloslu©u

Tel : 0721-9844000

Kriegsstr.123, 76135 Karlsruhe

T.C. Köln Ba‚konsoloslu©u

Luxemburgerstr.285

50354 Köln

Tel : 02233-974180

T. C. Mainz Ba‚konsoloslu©u

An der Karlsschanze. 7

55131 Mainz

Tel: 06131-982600

T. C. Münih Ba‚konsoloslu©u

Menzingerstr.3 ,

80638 München

Tel: 089-17 80 310

T.C. Münster Ba‚konsoloslu©u

Lotharingerstr.26-27

48147 Münster

Tel: 0251-414700

T.C. Nürnberg Ba‚konsoloslu©u

Regensburger Str. 69,

90478 Nürnberg

Tel : 0911 – 946 760

T.C. Stuttgart Ba‚konsoloslu©u

Kernerstr.18/B 70182 Stuttgart

Tel: 0711 – 166 670

Botschaft der

Bundesrepublik Deutschland

114 Atatürk Bul. Kavakl⁄dere,

06540 Ankara

Tel : 0090 / 312 / 455 51 00

Wirtschaftsreferat

Fax : 0090 / 312 / 455 53 31

Rechts- und Konsularreferat

Paris Cad. 29, Kavakl⁄dere,

06540 Ankara

Fax : 0090 / 312 / 455 53 30

Visastelle

Paris Cad. 29, Kavakl⁄dere,

06540 Ankara

Fax : 0090 / 312 / 455 53 36

info@ankara.diplo.de

http://www.ankara.diplo.de

Generalkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland in

Ûstanbul

Ûnönü Caddesi 16-18, Ûstanbul.

Tel : 0090 / 212 / 3 34 61 00

RK-Abteilung

Fax : 0090 212 / 249 99 20

Visastelle

Selim Hatun Camii Sok. 46-48,

Ûstanbul

Fax : (0090 212) 3 34 61 67

info@istanbul.diplo.de

http://www.istanbul.diplo.de

Generalkonsulat

der Bundesrepublik Deutschland

in Ûzmir

Atatürk Caddesi 260,

35220 Ûzmir.

Tel : 0090 / 232 / 488 88 88

PK 156, 35212 Ûzmir, Türkei.

Visastelle

Fax : 0090 / 232 / 488 88 86

Paßstelle

Fax : 0090 / 232 / 488 88 87

info@izmir.diplo.de

www.izmir.diplo.de

Honorarkonsulat

der Bundesrepublik Deutschland

in Antalya

Ye‚ilbahçe Mahallesi, 1447

Sokak, B.Gürkanlar Apt., Kat 5,

Tel : 0090 / 242 / 314 11 01

Honorarkonsulat

der Bundesrepublik Deutschland

in Adana

Paksoy A. S. Karata‚ Yolu,

No.: 184

01120 Adana

Tel : 0090 / 322 / 311 43 53

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland

in Bodrum

Aç⁄kk⁄rlar Mevkii Yeni Kar‚⁄s⁄

Zeytindal⁄ Sokak No: 15,

Bitez-Bodrum.

Tel : 0090 / 252 / 316 56 08

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik

Deutschland in Bursa

Cemal Nadir Cad. 6/3,

16371 Bursa.

Tel : 0090 / 224 / 221 00 21

Honorarkonsulat

der Bundesrepublik Deutschland

in Edirne

Bal⁄kpazar⁄ Cad. Of Sitesi, C Blok

D. 2

22020 Edirne.

Tel : 0090 / 284 / 213 55 63

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland

in Erzurum

Cumhuriyet Cad. 29/1,

25100 Erzurum.

Tel : 0090 / 442 / 234 12 19

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland

in G.Antep

Gazi Mahhallesi, Zübeyde Han⁄m

Bulvar⁄ No. 54/b, Íehitkamil,

27160 Gaziantep

Tel : 0090 / 342 / 336 14 00

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland in

Kayseri

Org. San. Bölgesi 23. Cadde

No.32, Kayseri

Tel : 0090 / 352 / 321 34 74

Honorarkonsulat der

Bundesrepublik Deutschland in

Trabzon

Gazipa‚a Cad., Saruhan Han⁄

Kat 1, Trabzon

Tel : 0090 / 462 / 323 08 24

74 neu e eko no mi


Hakan Elmal⁄ ile

Salep Sohbeti

Kı‚ günlerinin vazgeçilmez içece©i salep’i Hakan Elmal⁄’dan dinledik.

Ülkemizin az bilinen lezzetini anlat⁄rken, “Öksürü©e iyi geliyor, gö©sü yumu‚atıp

insan ruhunu sakinle‚tiriyor. Türkiyemizin yalç⁄n da©lar⁄ndaki yabani orkidelerin

yumrusundan yapılan salep aslında gözümüz gibi bak⁄p korumamız gereken

bir lezzet hazinemiz. Bir deneyenin bir daha vazgeçemedigi salep’in binbir faydas⁄na

ula‚mak isteyenleri yakinda bu Türk içece©i tani‚tiraca©⁄z” diyen

Hakan Elmal⁄ uzun sohbette salep ile ilgili sorular⁄m⁄z⁄ cevapland⁄rd⁄.

neu e eko no mi 75


SALEP

BMI Ethno-Marketing

masas⁄ sorumlusu

Hakan Elmal⁄

So©uk k⁄‚ günlerinin vazgeçilmez

içece©i salep aynı zamanda

Türk damak tadi milli dondurmam⁄z⁄n

da

hammaddesidir. Salep tozu orkide

familyasından köklü, otsu, do©ada

kendili©inden yeti‚en bir bitkiden

üretilmektedir.

Yalç⁄n da©lar⁄n yüksek yaylalarinda

yeti‚en orkide adli bitkinin

yumrularının yıkanıp, kaynatılıp,

kurutulup, de©irmende çekilerek toz

haline getirilmesiyle elde edilir.

Tükenme tehlikesiyle kar‚ı kar‚ıya

oldu©u için 1974’ten bu yana salep

yumrularının ihracatı yasaktır.

Ülkemizde salep en fazla

Burdur’un Bucak ilçesinde

üretilir ve üretilen

salebin %90’ı dondurma

yapımında kullanılır.

Ege ve Bat⁄

Akdeniz’de dondurmas⁄

ile ünlü Bucak

ilçesi yazin salepli

dondurmaseverlerin

bunun için ak⁄nina

u©rar. Salep, temelinde

geleneksel

bir Türk

içece©idir. Hatif

kirli beyaz renkte

olup üzerine

tarçın serpilerek

içilir. 8.

y ü z y i l d a

Û s l a m i y e t ’ i n

kabulü ve alkolün

yasaklanması

ile

Türkle rin

h a y a t ı n a

girmi‚tir. Ûlk

Toros Da©lar⁄’n⁄n zirveleri ile Safranbolu, Mu©la, Antalya,

Siirt, Van ve Mara‚ salep’in ana maddesi yabani orkidenin

yeti‚ti©i bölgelerdir. Türkiye’de 160 orkide türü var. Latince

adını Anadolu’dan alan Orchis anatolica ile belki antik

Romal⁄lar bile salep içtiler. Çift orkide olan yumrular⁄n biri

buru‚ buru‚, koyu renkli eski yumru, biri ise yeni

büyüyen krem rengi ya‚ yumru ‚eklinde yeti‚iyor.

Ûkincisine “iyisi” deniyor ve salep yapmak için o toplanıyor.

Yumruları toplandıktan sonra su, süt veya peynir altı

suyunda ha‚lanıyor, kurutuluyor ve ö©ütülüyor ve

bildi©imiz salep oluyor.

ça©larda sa©lık amaçlı kullanılmı‚

olup, sonrasında birçok tıp

kitabında adına rastlanmı‚tır.

Ûbn-i Sina’nın filozoflar macunu

yapımı malzemeleri arasında bile

adı geçer. Osmanlı saray

mutfa©⁄n⁄n ba‚kö‚esinde kendine

yer bulan salep, aynı zamanda

yemeklere tat veren en önemli

çe‚niler arasında yer almaktad⁄r.

15. yy.’da Avrupa’da tüketilmeye

ba‚lanmı‚ olup kahve

alı‚kanlı©ı ve kültürü yerle‚me

den önce Avrupa’da daha fazla

yaygınmı‚. Öyle ki, sokak satıcıları

sabahlara kadar salep satarmı‚

ve Ûngiltere ve Fransa’da

özellikle sabahları tüketildi©ini

biliyoruz.

17. yy.’da içine çe‚itli baharatlar

ve gülsuyu eklenerek içilmi‚

olup 18. ve 19. yy.’larda pekmez,

bal veya ‚ekerle tatlandırılıp üzerine

zencefil, tarçın, muskat serpilerek

günümüzdeki haline

yakın ‚ekilde tüketilmeye

ba‚lanmı‚.

Bu genel bilgilerden sonra

BMI Ethno-Marketing masas⁄

sorumlusu Hakan Elmali Bey ile

salep’p ba‚ka acilardan tanyialim

dedik. Kendisi ile yapt⁄©⁄miz

görü‚me de sorularinizi cevaplandirdi.

Üretim öncesi ürünlerin

incelenmesine verdigi önem ile

bilinen ve yeni ürünleri Alman

gida teknoolojisi sertrikalari ve

damak tadi testlerinden sonra

piyasa arastirmalarina gecen

Elmal⁄ Türk damak tadi milli içecegimgiµiz

salep konusunda

ilginç bilgiler verdi.

Neue Ekonomi:

Hakan Bey bize Saleb’i bize salep

tad⁄nda anlat⁄rm⁄s⁄n⁄z?

Hakan Elmal⁄:

Salep tozunun içinde ni‚asta

benzeri glikomannan maddesi

bulunur. Bu madde sütle

bulu‚tu©unda ‚i‚meye ba‚lar;

dolayısıyla sütün yo©unla‚masına

neden olur ve salep kıvamına

eri‚ilir. Mara‚ dondurmasına

kıvamını veren de yine aynı maddedir.

Ayrıca Mara‚ dondurması

sadece Kahramanma ra‚

da©larında yeti‚en bir orkide

türünden elde edilen salep bitkisinden

yapılır. Ama salep’in en

lezzeletilisinin Tororslarin

zirvsindeki yalç⁄n da©lar⁄n eteklerindeki

Elmal⁄ ve Gökoluk yaylalar⁄nda

yeti‚mektedir.

76 neu e eko no mû


Türkler salebi dertlerin devas⁄, hastal⁄klar⁄n ‚ifas⁄ olarak bilmi‚tir

Neue Ekonomi:

Hakan Bey, Salep gerçekten bu

kadar faydal⁄ m⁄?

Hakan Elmal⁄:

Hazmı kolayla‚tırır, mideye iyi

gelir. Vücut direncini arttırır, kuvvet

verir. Öksürük ve solunum

yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kabızlı©ı önler. Dokular üzerinde

yumu‚atıcı etki yapt⁄©⁄ da hekimlerin

aç⁄klamalar⁄ndan bilinmektedir.

Neue Ekonomi:

Pekiyi Salep nasıl yapılır?

Hakan Elmal⁄:

Bir litre süte bir tatlı ka‚ı©ı salep

tozu eklenerek yapılır. Gerçek

salebin kilosu oldukça pahalıdır.

Salep tozu az miktarda sütün içinde

topaklanmayı önleyecek ‚ekilde

yava‚ yava‚ karı‚tırılır.

Ardından bütün süt eklenir, kısık

ate‚te karı‚tırarak pi‚irilir. Salep

kıvam aldıktan sonra istenildi©i

kadar ‚eker ile tatlandırılır.

Neue Ekonomi:

Güncel bir soru soral⁄m, Salep

zayıflatır mı?

Hakan Elmal⁄:

Salep içinde rejim yapanların

gönül rahatlı©ı ile tüketebilece©i

glukomannan maddesi bulunuyor.

Glukomannan a©ırlı©ının 80-

100 katı sıvı tutma kapasitesine

sahip lif açısından zengin bir polisakarit.

Vücut tarafından emilemiyor,

çözünemeyen yapısıyla

ba©ırsaklarda su tutarak ‚i‚iyor

ve hazmı kolayla‚tırıyor. Tok

tutucu özelli©i yüzünden diyetlerde

önerilmeye ba‚landı. Ûçti©imiz

salebin asıl zararlı kısmı içine

koydu©umuz ‚eker. Gerçi ona da

bir çare bulmu‚, insülin dengesini

sa©layan tarçın ile birle‚tirmi‚iz,

salebin kendine has tadı tarçın

kokusuyla özde‚le‚mi‚.

Neue Ekonomi:

San⁄r⁄m bu Türk lezzeti d⁄‚ar⁄da

pek bilinmiyordu?

Hakan Elmal⁄:

Kı‚ın sıcak bir salep içmek güzel,

yazın ise salepten yapılan dondurma

gibisi yok. Ama acı gerçek

‚u ki salep elde edilen orkide türleri

tehdit altında korunması

gerekli bitkiler arasında. Bu yüzden

1974 yılından beri yurtdı‚ına

ihracatı yasak. Türkiye orkideleri

ve salep konusunda dünyanın

önde gelen uzmanlarından olan

Prof. Ekrem Sezik bu konuda uyarıyor.

Her yıl 120 milyon civarında

orkide salep yapmak için sökülüyor.

Salep zor büyüyen bir bitki,

yumrusu çimlenip yeni filiz verdikten

sonra ancak 4 ila 6 yılda

yeni bitki olu‚turuyor.

Unutmayalım ki 1 kilo salep için

1000 ila 4 bin orkide toplanıyor.

Ûhracat⁄n⁄n yasaklanmas⁄ bence

do©ru bir tedbir.

Neue Ekonomi:

Türklerde salep kültürü çok eski

olsa gerek?

Hakan Elmal⁄:

Salep eskiden bazen balla veya

pekmezle de tatlandırılır, bazen

de içine zencefil, karanfil veya

kakule konurmu‚. Osmanlı

co©rafyasını karı‚ karı‚ gezip tatlılar

üzerine ara‚tırma yapan

Alman asıllı Yunan Kralı Otto’nun

Alman pastacısı Friedrich Unger

1838 y⁄l⁄nda verdi©i salep tarifinde

5 okka süt, yarım okka bal, 50

dirhem salep kullanmı‚, yani 6.5

lt süt, 600 g bal ve 160 g salep”

diye bahsediyor.

Neue Ekonomi:

Pekiyi evde salep hazırlayabilirmiyiz

desem ne dersin?

Hakan Elmal⁄:

Okuyucular⁄m⁄z⁄n hat⁄r⁄na bir

tarif vereyim. Salebi önce iyice

karı‚tırın topaklanmasın. Bal

hariç bütün malzemeyi orta ate‚

üstünde iyice koyulana kadar

sürekli karı‚tırarak 15 dakika

kadar pi‚irin. Kaynama noktasına

gelince iyice kabarıp köpürecektir.

Son anda bal ile tatlandırın.

Güvenilir aktarlardan ö©ütülmü‚

saf salep alabilirsiniz.

4 fincan süt (600 ml)

1 tatlı ka‚ı©ı saf salep, 15 g

2 çorba ka‚ı©ı 60 g. bal

1 çay ka‚ı©ı toz zencefil veya,

1 adet kakule çekirdeklerini hafif

ezin. Ama en iyi ne biliyormusunuz?

Neue Ekonomi:

Buyrun?

Hakan Elmal⁄:

Bizi bekleyin, yak⁄nda bütün marketlerde

lezzet kral⁄ bizim salebimizi

bulacaks⁄n⁄z.

Neue Ekonomi:

O zman salep piyasas⁄ için bir

haz⁄rl⁄©⁄n⁄z omal⁄?

Hakan Elmal⁄:

Elbette, ‚u an bir ara‚t⁄rma ‚irkei

bizim için belli ya‚ gruplar⁄ndan

insanlar ile görü‚erek salep içenler

ile görü‚üyor. Formülünü

saklad⁄©⁄m⁄z bir yöntemle test

saleplerimizi deneyen salepseverler

ile birebir görü‚erek sonuçlar⁄

de©erlendiriyoruz. Müthi‚ bir ilgi

var ve çok çok sevinçliyiz.

Neue Ekonomi:

Çok te‚ekkür ediyoruz.

Hakan Elmal⁄:

Rica ederim, bizim lezzetimizden

okuyucuyu haberdar ediyorsunuz

ve ilgi uyand⁄r⁄yorsunuz.

n

neu e eko no mi 77


Neue Ekonomi:

O zaman çocuklar⁄ zorlamamak

gerek, ‚u ya da bu meslek diye?

Necdet K⁄‚:

Ben de tam bunu söylemek istiyordum.

Ûleri ya‚taki insan önce

hayat⁄n mecburiyetinden bir

mesle©e girip zamanla orada

ba‚ar⁄y⁄ yakalam⁄‚ olabilir. Ama

çocuklar neyi istiyorsa okul y⁄llar⁄nda

o alanda kalmalar⁄ çok

önemlidir. Küçük beyinler hangi

yönde ilerlemek istiyorsa b⁄rak o

yönde kendini geli‚tirsin.

Ba‚arılı bir esnaf olmak için öncelikle mü‚teriye sayg⁄l⁄ olmak gerek.

Mü‚teriye bir defal⁄k gözü ile bakan esnaf her gün mü‚teri aramaya mecbur

kalacakt⁄r. Mü‚terisi sürekli de©i‚en esnaf ise bir gün mutlaka kepenk kapatacakt⁄r.

Kuzey Bavyera’n⁄n en büyük esanflar⁄ndan Necdet ve Mehmet K⁄‚

karde‚ler ile esnaf dünyas⁄n⁄n ba‚ar⁄ kriterlerini konu‚tuk.

Her esnaf ba‚ar⁄l⁄ olmak

ister, hatta henüz ba‚ar⁄l⁄

olamayanlar da ne yapsam

daha ba‚ar⁄l⁄ olabilirim diye

dü‚ünür. Mesle©in duayenleri ile

konu‚tuk.

Neue Ekonomi:

Öncelikle her iki misafirimizi de

selaml⁄yor ve yak⁄ndan tan⁄d⁄©⁄m

sevgili babalar⁄ Mustafa Amca için

geçmi‚ olsun diyorum. Necdet Bey

hayat devam ediyor ve i‚inizi de

en güzel ‚ekilde devam ettirmeye

çal⁄‚⁄yorsunuz. Ba‚ar⁄ konusu

aç⁄l⁄nca sürekli öncelikle ismi

zikredilen esnaflardans⁄n⁄z?

Necdet K⁄‚:

Çok te‚ekkür ederiz, insan dostlar⁄

ile ya‚⁄yor ve moral düzeyini dostlar⁄n⁄n

sayesinde yüksek tutuyor.

Son aylarda ne kadar çok sevenimiz

oldu©unun daha iyi fark⁄na

vard⁄k. Allah kimseyi dostsuz

b⁄rakmas⁄n derim öncelikle.

Neue Ekonomi:

Ûzmir Feikost deyince insanlar⁄n

akl⁄na hep ba‚ar⁄ haberleri gelir,

size göre bir yolu varm⁄ ba‚ar⁄ya

ula‚man⁄n?

Mehmet K⁄‚:

Öncelikle sevgi ve sayg⁄ya inanmal⁄

insan. Her‚ey bir güleryüz,

birazc⁄k mütevazilik ve ho‚görüden

ibarettir.

Neue Ekonomi:

K⁄sa tarif ile ba‚ar⁄n⁄n bir yolu

yordam⁄ varm⁄ sizce?

Necdet K⁄‚:

Ûnsanlar malesef doyumsuzluk ile

çal⁄‚kanl⁄©⁄ ka⁄‚t⁄r⁄yor. Doymayan

insan⁄n ba‚ar⁄ ölçüsü ne olabilir ki

sizce? Íükür diyebiliyormusun

sen, oras⁄na bak.

Neue Ekonomi:

O zaman ba‚ar⁄ ölçüsü herkesin

bak⁄‚⁄na göre de©i‚ir diyorsunuz?

Mehmet K⁄‚:

Tabiki, bu dünyaya ad⁄m at⁄‚⁄m⁄

z⁄n bir sebebi oldu©unun ne kadar

fark⁄nday⁄z. Kazanc⁄m⁄zda fakirlerin

de hak ve hukuku oldu©unu ne

kadar biliyoruz. Bunlar⁄n hepsi

önemli ‚eylerdir. Çok çal⁄‚arak çok

kazanmak ilk akla gelen çekici bir

i‚tah olsa da, ba‚ar⁄ sadece maddi

rakamlar ile ölçülmemeli.

Neue Ekonomi:

Ba‚ar⁄n⁄n birinci ‚art⁄ piyasay⁄

takip etmek diye söylenir hep?

Necdet K⁄‚:

Maddi ba‚ar⁄ için do©ru da olabilir

ama, etik de©erlere sahip bir

esnaf öncelikle ahlaki de©erlere de

uygun hareket etmelidir. Basit bir

cevap vereyim. Bana sorarlar hep,

iyi bir esnaf nas⁄l olmal⁄d⁄r diye.

Bu herkese göre de©i‚ir. Bana

göre bir esnaf, öncelikle ticarette

dürüstlük kurallar⁄n⁄n yan⁄s⁄ra

mü‚terisine sayg⁄ duyan iyi bir

insan olmal⁄d⁄r öncelikle.

Neue Ekonomi:

Esnafl⁄k genetik bir kazan⁄md⁄r,

herkes esnaf olamaz derler. Sizce

bu do©ru mu?

Mehmet K⁄‚:

Ûnsan⁄n öncelikle sevdi©i i‚te

ba‚ar⁄l⁄ oldu©u do©rudur. Zeka ile

kalp birbiri ile yak⁄ndan ba©lan

t⁄l⁄d⁄r. Bir futbolcuu ile mühendis,

sanatç⁄ ya da manav ayn⁄ de©ildir.

Ancak ‚unu ara‚t⁄rd⁄©⁄nda bir gerçek

ortaya ç⁄kacakt⁄r. Bu sayd⁄©⁄

m⁄z guruplardaki insanlar⁄n tama

m⁄ sevdikleri i‚lerde ba‚ar⁄l⁄ olanlard⁄r.

Neue Ekonomi:

Bu kadar senelik esanafl⁄k yap⁄yorsunuz

ve piyasada güzel bir

isminiz var, gelece©i hangi meslekte

görüyorsunuz?

Mehmet K⁄‚:

Elbette her meslek güzel ve hepsinin

ayr⁄ bir önemi vard⁄r.

Üretim ile ta‚⁄mac⁄l⁄k birbirine

yak⁄n gibidir ama yine de tamamen

ayr⁄d⁄rlar. Ama bir biri ile

ba©lat⁄s⁄ varm⁄d⁄r derseniz

“Elbette” derim. Gelece©in

mesle©ine gelince kesinlikle ticaret,

modern ismi ile marketing

demek isterim. Çünkü insano©lu

var oldukça mal de©i‚imi olacak

ve sat⁄c⁄ ile al⁄c⁄ aras⁄nda bir

arac⁄ her devirde mutlaka olacakt⁄r.

Aradaki insan sürekli

kazanacakt⁄r.

Neue Ekonomi:

Sizce ticari hayatta insan⁄n anl⁄k

olaylardan ve ba‚⁄ndan geçen

süprizlerden alaca©⁄ dersler

varm⁄d⁄r?

Necdet K⁄‚:

Elbette, bazen ortaya ç⁄kan anl⁄k

durumlar e©er size zarar vermiyorsa

kesinlikle ders al⁄nacak

kadar önemlidir. Bir anlık “hata”

gibi görünen neticelerden ders

çıkarmayı ba‚arabildi©imiz de

onları birer hata olmaktan çıkarıp,

tecrübe sınıfına koymal⁄y⁄z.

Böyle dü‚ündü©ümüzde, hayatta

ba‚arılı olmamızı sa©layacak

tecrübelerimize bir yenisi ekledi©i

mizi çok net görürüz.

Neue Ekonomi:

Güzel bir söyle‚i oldu, her ikinize

de te‚ekkür ederiz.

Necdet ve Mehmet K⁄‚ Karde‚ler:

Toplumsal duyarl⁄l⁄k ad⁄na güzel

bir yay⁄nc⁄l⁄k yap⁄yorsunuz. Esas

biz te‚ekkür ederiz.

78 neu e eko no mi


www.izmir-feinkost.de

info@izmir-feinkost.de

Alsenbergerstr

. 17

95028 Hof

Telefon: 09281 / 8600290

Telefax: 09281 / 860

002958

www.izmir-feinkost feinkost.de

grosshandel@izmir-feinkost.de

Alsenbergerstr. 17 A

95028 Hof

Telefon: 09281 / 86002920

Telefax: 09281 / 86002959

Öffnungszeiten

Mo-Fr: 08:000 - 19:00

Uhr

Sa: 08:00 - 18:000 Uhr

Öffnungszeiten

Mo-Fr: 08:00 - 18:00 Uhr

Sa: 08:00 - 12:00 Uhr

Türkiye’nin nefis damak tadı çesitleri ¸ ile,

tanınmıs ¸ ve kaliteli Akdeniz Bölgesi ürünlerini

sizlere sunmanın mutlulugunu ˘ duyuyoruz!

neu e eko no mi 79


More magazines by this user
Similar magazines