24.08.2021 Views

katalog 2021 (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ TOKİ PROJESİ

Yatırımcı:

Yapılan malat:

İmalat m ktarı:

İmalat yılı:

Durumu:

Kom Yapı

Tepe Betopan

29.000 (m2)

2021

Tamamlandı

Elazığ İl Merkez İlçes

Sürdü Mah. 2. Etap

Tok Projes Kapsamında

Kom Yapı Müteahh tl ğ nde

Alt Yüklen c Olarak

Tepe Betopan UygulamasıyapılmıştırHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!