06.10.2021 Views

Sefiller

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Les Misérables


Özet


Sefiller genel olarak bir kişi veya bir topluluğun ötesinde, birbirinden farklı çeşitli

statülerde herhangi bir insanın alabileceği bir tanımdır.

Bir çocuk, bir asker, bir anne, eski bir mahkum...

Ve bu durum eserde, Jean Valjean isimli eski bir mahkumun yaşantısına yoğunlaşarak

ele alınmış. Kendisinin bir ekmek çalarken yakalanmasıyla başlayan mahkumluğu bir

çok kez özgürlük adına başkaldırmasıyla on dokuz yıl bulmuş ve daha sonrasında da

toplum onu her anlamda dışlamıştır. Ona el uzatan tek kişinin en değerli mal varlıklarını

çalması ve yakalanmasının ardından, rahip onu affeder. Ve bu onun hayatında yeni bir

dönüm noktası olur. Utancı ve vicdanı onu yeniler ve belediye başkanlığına kadar ulaşır.

Buradaki olayların sonucunda yolu onun için belki de en değerli dönüm noktası olan

Cosette ile kesişmesini sağlar. Daha sonra kaçak hayatı yaşarlarken kendisini fransız

ihtilal denemesine kadar bir çok olayın içerisinde kaldığı bu hikayede, ana odak her ne

kadar Valjean da olsa, yolunun kesiştiği diğer sefillerin de hayatlarına dair önemli

kesitler bize sunulmaktadır.


Karakterler


Jean Valjean

Javert


Fantine

Cosette


Enjolras

Marius Pontmercy


Gavroche

Éponine Thénardier


Madame Thénardier

Mösyö Thénardier


Mekansal İlişkiler

ve İhtiyaçlar


• İç mekan – Dış mekan ilişkileri

• Birbirinden farklı mekan – Atmosfer sunumu yapabilme

• Ortamsal değişimlerin sıklığı (çoğunlukla her şarkı yeni bir mekan)

• Birbirinden farklı mekanlara sahne kapanmadan geçiş ihtiyacı(aynı şarkı içerisinde

birden fazla mekan ihtiyacı)

• Senaryonunkilit kısımlarında yer alan ‘’yükseklik’’ ile oluşan akış (katlar arasında

değişim vs.)

• Solo performantan, aşırı kalabalığa sahnenin kullanılabilmesi (dönen elemanlar

sayesinde sahnenin ihtiyaçlarına bağlı sahne içerisinde odak bir başka sahne

oluşumu)


Renk ve IşıkMavi

• Bağlılık

• Milliyetçilik, fanatiklik

• Bitiş ve sonlar

• Hür irade ile hareket edememek

• Sisteme, daha üst bir güce boyun

eğmek

• Giyen kişilerin otoriteyi ya da sistem

kölelerini simgelemesi


Kırmızı

• Tutku ve hayaller

• Umut

• Başkaldırma anları

• Hür iraden için savaşmak

• Giyen kişilerin sefillerdeki sisteme

karşı gelen bireyleri simgelemesi


Beyaz

• İnanç

• Umut

• Sevgi

• Saflık ve arınma hali

• Kişinin kendiyle yüzleşme anları

• Yeni bir başlangıç


Sahne Atmosfer Renk Analizi


Sahne Atmosfer - Işık


Sahne Düzenleri – Sahne Ses Analizleri

ACTI

1-su sesleri,gardiyan bağırışları, kırbaç gibi sesler belki

2-han-bardak müzik

kilise, olay sesleri(adım yemek vs)

3-olay sesleri

4-şarkı sadece

5-fabrika sesleri, sokak gürültüsü,

6-şarkı sadece

7-gemi uğultusu,arkaplan konuşma sesleri, dalga sesleri

8-arkaplan şehir gürültüsü, kaza sesi, panik olmuş kalabalık

9-kalabalık konuşması

10-şarkı sadece

11-şarkı sadece

12-kılıç sesleri,atlama ile su sesi

13-süpürme, toparlama sesleri

14-bardak,çatal gibi elemanların masaya vurma çarpışma sesleri

15-orman uğultusu, gece orman hayvanları sesleri

16-şarkı, sonda koşuşturmaca at gibi sesler

17-kalabalık şehir atmosferi

18-"

19-"

20-şarkı sadece

21-arkaplan şehir sesi

22-bardak tokuşturma, sandalye çekme sesleri vs.

23-"

24-sakin şehir atmosferi

25-"

26-öfkeli kalabalığın uğultusu, meşaleler , tırpanların çarpışması

27-şarkı sadece

ACT II

28- barikat kurulma sesleri(kırılan sandalye sesleri sürüklenen fıçılar gibi)

29-şarkı

30-çatışma sesleri

31-şarkı arkaplan uğultusu

32-arkaplan uğultusu

33-çatışma sonrası alev çatırdamaları ve yağmur sesleri

34-çatışma

35-keskin nişancı, ateş sesi koşuşturmaca

36-fıçı sürükleme, bardak tokuşturma

37-şarkı sadece

38-şarkı sadece

39-gavroche ölüm, dramatik sesler ateş

40-top mermileri,şimşek vs

41-kanalizasyon yankı efektleri, su sesleri

42-su sesleri

43-şarkı ve sahenede toparlanma ile sürtünme

44-şarkı

45-şarkı

46-şarkı

47-çan sesleri, kalabalık gürültüsü, müzik, konukların gelişine referans

eden kelimeler

48-sessizlik ve şarkı

49-şarkı


Sahne Düzenleri – Sahne Analizleri – Sis – Görsel Efekt


JEAN VALJEAN

ENJOLRAS

JAVERT

MARIUS

PONTMERCY

FANTINE

ÉPONINE

THÉNARDIER

COSETTE

Karakter Renk Analizi


Sahne - Karakter Renk Analizi

COSETTE


Sahne - Karakter Renk Analizi

FANTINE


Sahne Renk Analizi


Sahne Renk Analizi


Sahne Mekan

Analizi


Sahne Düzenleri


Sahne Düzenleri

F


Sahne Düzenleri – Sahne Biçim Analizi


Sahne Düzenleri – Sahne Analizleri – ACT I


Sahne Düzenleri – Sahne Analizleri – ACT II


Sahne Seçimi


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris

1- SAHNE (h=15m)

sofita (h=45m)

2-Opera Çukuru (h=2.85m)

ANA SALON:

3-Parter

4- Balkon I-II-III-IV

Ana salon h=60m


Sahne Seçimi – Charles Garnier Opera Binası – Paris


Charles Garnier Opera Binası – Ana Salon


Charles Garnier Opera Binası – Ana Salon


Charles Garnier Opera Binası – Sahne Alanı


Charles Garnier Opera Binası – Sahne Alanı ve Sofito Kulesi


Charles Garnier Opera Binası – Sahne Alanı ve Perdesi


Charles Garnier Opera Binası – Orkestra Çukuru


Charles Garnier Opera Binası – Sahne Arkası Fuaye Alanı ve Kostüm Atölyesi


Charles Garnier Opera Binası – Balkon Parapet Duvar Yüzeyleri Süslemeleri

Valjean

Enjolras

Thenardier’s

Düğün Davetlileri

Javert

Gavroche

Cosette & Eponine

Lovely Ladies

Fantine

Eponine

ABC Cafe Öğrenciler

Marius

Cosette

Figüranlar-HalkSeda Aycan Bilenler

Çayan Özenç Culfa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!