13.11.2021 Views

978-605-335-639-4 Hemodiyaliz için Damaryolu Multisinipliner Yaklaşım JEN

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HEMODİYALİZ İÇİN

DAMARYOLU

Multidisipliner Yaklaşım

Editör

Op. Dr. Mesut KÖSEM

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Harun Arbatlı

Doç. Dr. Zerrin Pulathan

Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu

Uzm. Dr. Sadi Kemal Alim Arslan

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


Teşekkür

Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) olarak, yürüttüğümüz kitap yazma projelerimizden ikincisi olan “Hemodiyaliz

İçin Damaryolu - Multidisipliner Yaklaşım” kitabımızın sonuca ulaşmasının sevincini ve gururunu yaşıyoruz.

“Damaryolu hemodiyaliz tedavisinin olmazsa olmazıdır” “Damaryolu hayat yoludur”. Hemodiyaliz tedavisi alan son

dönem böbrek yetmezliği hastasının damaryolunda AV fistül altın standarttır, buna rağmen AV fistül edindiremediğimiz

hastalar için başka damaryolu seçenekleri vardır. Bu amaçla otojen veya sentetik AV greftler, çeşitli santral

venöz kateterler, portlar, vb kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemlerin hemodiyaliz uygulaması için kullanımında ortaya

çıkacak sorunları ile çözüm yollarının hasta takibinden sorumlu hekimlere hatırlatılması tedavi başarısında

artış sağlayacaktır. “Hemodiyaliz İçin Damaryolu - Multidisipliner Yaklaşım” kitabı ile hemodiyaliz için damaryolu

konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübe, meslektaşlarımıza aktarılacak ve meslektaşlarımızın bilgi güncellemesi

sağlanacaktır.

Bundan 2480 yıl önce yaşayan ünlü filozof Sokrates, devrinin en bilge adamı olmasına rağmen “Benim bildiğim tek

şey, bir şey bilmediğimdir” der ve şöyle ekler: “Dünya, hiçbir şey bilmediği halde, bildiğini sananlarla doludur. Bütün

kötülükler, haksızlıklar bilgisizlikten doğar ...” Bilgiye değer verenlere, bilgi üreten ve yayan bilgi toplumu için tüm

çaba gösterenlere selam olsun diyelim.

Büyük emeklerle oluşturulan bu eserin ortaya çıkmasında gösterdiği çabalar için kitap editörü Op. Dr. Mesut Kösem

ile yardımcı editörlere ve tüm yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Uzm. Dr. Sadi Kemal Alim ARSLAN

Diyaliz Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

III


V

Önsöz

Kronik böbrek yetmezliği günümüzde en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hemodiyaliz dünyada ve ülkemizde

son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde en sık uygulanan tedavi modalitesidir. Hemodiyaliz, yaşama şansı olmayan

milyonlarca böbrek yetmezliği hastası için bir umut ışığı olmuştur.

Hemodiyalizin icadından bugüne kadar damaryolu hemodiyalizin anahtarı olarak yerini korumaktadır. Damaryolu

sağlanmasında ve takibinde yaşanan sorunlar hastalarımızın yaşam kalitesi ve yaşam süresini etkilemektedir.

Son 20 yıldır damaryolu konusunda çalışan bir Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak, bilgi ve tecrübenin kolay

oluşmadığını ve bunun genç meslektaşlarımıza aktarılmasının önemini biliyorum. Ülkemizde damaryolu konusunda

çalışan tecrübeli cerrah sayısının yetersizliğini biliyoruz. Bu kitap öncelikle damaryolu konusuna ilgi duyan meslektaşlarımıza

kaynak kitap olması planlanarak oluşturulmuştur. Kitap bu konuda bilgi ve tecrübesi olan tüm branşların

yer aldığı, multidisipliner bir ekip tarafından yazılmıştır. Bu kitabın bu konuya ilgi duyan sağlık profesyonelleri için

önemli bir açığı kapatacağına inanıyorum.

Bu kitabın oluşmasında değerli emekleri sebebiyle, bölüm editörlerimize ve yazarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Op. Dr. Mesut Kösem

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

V


EDITÖR : OP. DR. MESUT KÖSEM

1970 Aydın/ Nazilli doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’ de

tamamladı.

1986-1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alarak pratisyen

hekim olarak mezun oldu.

1993-1996 Şanlıurfa ve Aydın’ da pratisyen hekim olarak çalıştı.

1996-2001 Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi

Merkezi’nde ihtisasını tamamlayarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

oldu.

2001-2006 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar

Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı.

2006-2010 yıllarında Doğan Hastanesi’nde Diyaliz Cerrahisi Merkezi

Koordinatörü olarak çalıştı.

2010-2013 yıllarında Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde Diyaliz Cerrahisi Merkezi Direktörü olarak görev yaptı.

2013-2014 tarihleri arasında Memorial Sağlık Grubu bünyesinde Hizmet Hastanesi ve Ataşehir Memorial

Hastanesi’nde Diyaliz Cerrahisi Bölümü Sorumlusu olarak görev yaptı.

2014-2020 yıllarında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde Acıbadem International Hastanesi’nde Damaryolu Cerrahisi

konusunda çalışmalarını devam ettirdi.

2020- ..... Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği 4000 hemodiyaliz amaçlı damaryolu (fistül, greft) operasyonu ile bu konuda dünya

çapında üst düzey kabul edilen bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Hemodiyaliz için damaryolu oluşturulması konusunda birçok yurtiçi ve yurtdışı kongrede bilimsel poster ve sözlü

sunuları mevcuttur. Ayrıca hemodiyaliz hastalarında damaryolu oluşturulması ve takibi konusunda bilimsel makaleleri

mevcuttur.

“Diyaliz El Kitabı” ve “Hemodiyaliz Hemşireliği” adlı kitaplarda bölüm yazarlığı mevcuttur. “Hemodiyaliz İçin Damaryolu”

adlı kitabın editörüdür.

​2017-….. Diyaliz Hekimleri Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak çalışmaktadır.

2018-….. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nde “Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grubu” başkanı

olarak çalışmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

VII


İçindekiler

BÖLÜM 1

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI........................................ 1

Tevfik Rıfkı EVRENKAYA

1.1 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İLE İLGİLİ GENEL

BİLGİLER................................................................................................... 2

1.1.1 Giriş............................................................................................ 2

1.1.2 Tanım........................................................................................ 2

1.1.3 Evrelendirme........................................................................ 2

1.1.4 Epidemiyoloji....................................................................... 4

1.1.5 Etiyoloji.................................................................................... 4

1.2 TANI TESTLERİ............................................................................... 5

1.2.1 Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi........ 5

1.2.2 Böbrek Hasarının Belirlenmesi.................................. 5

1.3 FARKINDALIK VE TARAMA...................................................... 5

1.4 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA TAKİP......................... 6

1.4.1 Progresyonun Yavaşlatılması...................................... 6

1.4.2 Nefrolojik Takip................................................................... 6

1.5 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KONSERVATİF

TEDAVİLER.............................................................................................. 6

1.5.1 Diyabet Tedavisi................................................................. 6

1.5.2 Hipertansiyon Tedavisi................................................... 8

1.5.3 Proteinüri Tedavisi............................................................. 8

1.5.4 Anemi Tedavisi.................................................................... 9

1.5.5 Mineral ve Kemik Hastalıkları Tedavisi.................. 9

1.5.6 Aşılama................................................................................. 10

1.6 RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ.................................... 10

1.7 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MORBİDİTE VE

MORTALİTE.......................................................................................... 10

KAYNAKLAR........................................................................................ 10

BÖLÜM 3

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE HASTA EĞİTİMİ VE TEDAVİ

SEÇİMİ............................................................................ 13

Gülay YILMAZ

2.1 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA HASTA EĞİTİMİ.14

2.2 HASTA EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ................................................ 14

2.2.1 Beslenme............................................................................. 14

2.2.2 Nefrotoksik Ajanlardan Kaçınılması..................... 15

2.2.3 Kan Basıncı Kontrolü.................................................... 15

2.2.4 Sigaranın Bırakılması.................................................... 15

2.3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TEDAVİ

YÖNTEMLERİ ..................................................................................... 15

2.4 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN

HASTADA RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ..................... 16

2.4.1 Böbrek Nakli....................................................................... 16

2.4.2 Hemodiyaliz....................................................................... 17

2.4.3 Periton Diyalizi................................................................. 18

KAYNAKLAR........................................................................................ 18

BÖLÜM 3

BÖBREK NAKLİ............................................................. 21

İbrahim BERBER, Türker ERTÜRK

3.1 BÖBREK NAKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER............ 22

3.1.1 Böbrek Naklinin Tarihçesi........................................... 22

3.1.2 Nakil Tipleri......................................................................... 22

3.1.3 Donör Çeşitleri................................................................. 22

3.1.4 Organ Nakli İçin Yasal Düzenlemeler................. 23

3.1.5 Organ Bağışının Dini Yönü........................................ 23

3.2 CANLI VERİCİDEN BÖBREK NAKLİ.................................. 23

3.2.1 Alıcının Böbrek Nakli Hazırlığı................................. 23

3.2.2 Vericinin Böbrek Nakli Hazırlığı.............................. 24

3.2.3 Organ Nakline Engel Durumlar ............................ 25

3.3 BÖBREK NAKLİ AMELİYATI.................................................. 27

3.3.1 Kadavradan Donör Nefrektomi............................. 27

3.3.2 Canlıdan Donör Nefrektomi.................................... 27

3.3.3 Alıcı Ameliyatı................................................................... 29

3.4 BÖBREK NAKLİ SONRASI İMMÜNOSÜPRESİF

TEDAVİ................................................................................................... 29

3.5 İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇLAR............................................. 29

3.5.1 İndüksiyon Tedavisinde İmmünosüpresifler .29

3.5.2 İdame Tedavisinde İmmünosüpresifler............ 30

3.5.3 Akut Rejeksiyon Tedavisinde

İmmünosüpresifler................................................................... 30

3.6 BÖBREK NAKLİ KOMPLİKASYONLARI.......................... 30

3.7 BÖBREK NAKLİ SONRASI VASKÜLER ERİŞİM YOLU

YÖNETİMİ............................................................................................. 31

KAYNAKLAR........................................................................................ 31


X

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 4

PERİTON DİYALİZİ........................................................ 33

Can SEVİNÇ

4.1 PERİTON ANATOMİSİ, İŞLEVİ VE FİZYOLOJİSİ........... 34

4.1.1 Periton Anatomisi.......................................................... 34

4.1.2 Periton Zarından Su ve Solüt Taşınması........... 34

4.2 PERİTON ERİŞİM YOLU.......................................................... 34

4.3 PERİTON DİYALİZ SIVILARI.................................................. 35

4.4 KRONİK PERİTON DİYALİZİ ÇEŞİTLERİ.......................... 35

4.4.1 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) ........... 35

4.4.2 Aletli Periton Diyalizi (APD)...................................... 36

4.5 PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİMİ......................... 36

4.6 PERİTON DİYALİZİNİN NON-ENFEKSİYÖZ

KOMPLİKASYONLARI ................................................................... 36

4.6.1 Periton Diyalizinin Mekanik

Komplikasyonları........................................................................ 36

4.6.2 Periton Diyalizinin Metabolik

Komplikasyonları........................................................................ 37

4.7 PERİTON DİYALİZİNİN ENFEKSİYÖZ

KOMPLİKASYONLARI ................................................................... 38

4.7.1 Peritonit................................................................................ 38

4.7.2 Kateter Çıkış Yeri ve Tünel Enfeksiyonları ........ 38

KAYNAKLAR........................................................................................ 39

BÖLÜM 5

HEMODİYALİZ............................................................... 41

Adem SEZEN

5.1 ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HEMODİYALİZ................ 42

5.2 HEMODİYALİZ İŞLEMİ .......................................................... 43

5.3 HEMODİYALİZ EKİPMANLARI........................................... 44

5.3.1 Su Sistemi............................................................................ 44

5.3.2 Hemodiyaliz Cihazı........................................................ 44

5.3.3 Arter-Ven Setleri.............................................................. 44

5.3.4 Arter-Ven İğneleri........................................................... 45

5.3.5 Diyalizör................................................................................ 45

5.3.6 Diyalizat................................................................................ 45

5.4 HEMODİYALİZ MODALİTELERİ........................................ 45

5.4.1 Standart Hemodiyaliz.................................................. 45

5.4.2 Kısa Günlük Hemodiyaliz........................................... 46

5.4.3 Gece Uzun Hemodiyaliz............................................ 46

5.4.4 Ev Hemodiyalizi............................................................... 46

5.4.5 Hemofiltrasyon................................................................ 47

5.4.6 Hemodiyafiltrasyon....................................................... 47

KAYNAKLAR........................................................................................ 48

BÖLÜM 6

DAMARYOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.............. 49

Caner BOZALİ

6.1 Hemodiyaliz ve Damaryolu.............................................. 50

6.2 Damaryolu Politikaları ve Önemi................................... 50

6.2.1 Hasta Eğitimi..................................................................... 51

6.2.2 Kolun Venöz Yapısının Korunması........................ 51

6.2.3 Diyaliz Öncesi AV Fistülün Hazırlanması ......... 51

6.2.4 Başarılı ve Uygun Damaryolu Operasyonları

Gerçekleştirilmesi ..................................................................... 51

6.2.5 A-V Fistüllerin İdeal Kullanımı ve Hemşire

Eğitimi .............................................................................................. 52

6.2.6 Damaryolunun ve Gelişebilecek Sorunların

Takip Edilmesi ............................................................................. 52

6.2.7 Damaryolu Sorunlarına Zamanında ve Uygun

Müdahalelerin Yapılması ...................................................... 52

6.2.8 Uygun ve Kısa Süre Kateter Kullanımı .............. 52

KAYNAKLAR........................................................................................ 52

BÖLÜM 7

HEMODİYALİZ ve DAMARYOLUNUN TARİHÇESİ.... 53

Mustafa ESENTÜRK, Sadi Kemal Alim ARSLAN

7.1 GİRİŞ ............................................................................................... 54

7.2 İLK DÖNEM GEÇİCİ DAMARYOLU ERİŞİM DÖNEMİ

(1924–1965)....................................................................................... 55

7.3 UZUN SÜRELİ DAMARYOLUNUN SAĞLANMASI

(1966–1989)....................................................................................... 60

7.3.1 Vücut Dışı Arteriyovenöz Şant................................ 60

7.3.2 Vasküler Kanüllerden İntravasküler Kateterlere

Geçiş.................................................................................................. 60

7.3.3 Direkt Arteriyovenöz Anastomoz......................... 62

7.3.4 Arteriyovenöz Greft...................................................... 63

7.3.5 Santral Ven Kateterizasyonu.................................... 64

7.4 SANTRAL VEN KATETERİZASYONU SONRASI

DÖNEM (1990- )............................................................................... 64

7.4.1 Hemodiyaliz Damaryolu Uygulamasının

Kronolojik Görünümü............................................................. 65

7.4.2 “Geçici” ve “Kalıcı” Hemodiyaliz Damaryolu..... 65

7.5 DAMARYOLU UYGULAMASININ GELECEĞİ............. 66

7.6 SONUÇ ......................................................................................... 67

KAYNAKLAR........................................................................................ 67

BÖLÜM 8

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA DAMARYOLU

İSTATİSTİKLERİ.............................................................. 71

Bekir İNAN

8.1 DAMARYOLUNA GENEL BAKIŞ........................................ 72

8.2 DÜNYADA DAMARYOLUNUN DURUMU.................. 73

8.3 ÜLKEMİZDE DAMARYOLUNUN DURUMU............... 75

KAYNAKLAR........................................................................................ 77

BÖLÜM 9

DAMARYOLU CERRAHI ve EĞİTİMİ........................... 79

Mehmet IŞIK

9.1 GİRİŞ................................................................................................ 80

9.2 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İHTİSAS EĞİTİMİ ....... 80


İÇİNDEKİLER

XI

9.3 DAMARYOLU CERRAHI ....................................................... 81

9.4 İHTİSAS SÜRESİNCE KAZANILMASI GEREKEN ALTI

YETKİNLİK............................................................................................. 82

9.5 İLETİŞİM KURMA YETKİNLİĞİ............................................. 83

9.6 KLİNİKLER ARASI İLETİŞİM.................................................. 84

KAYNAKLAR........................................................................................ 84

BÖLÜM 10

ANATOMİ....................................................................... 85

Fatma Tuğba İlal MERT

10.1 KALP VE BÜYÜK DAMARLAR.......................................... 86

10.1.1 Kalp...................................................................................... 86

10.1.2 Aort...................................................................................... 86

10.1.3 Subklavian Arter........................................................... 87

10.1.4 Vena Cava Superior ................................................... 87

10.1.5 Brakiosefalik Ven........................................................... 87

10.1.6 Subklavyen Ven ........................................................... 87

10.1.7 İnternal Juguler Ven................................................... 87

10.2 ÜST EKSTREMİTE ARTERİYEL SİSTEM........................ 88

10.2.1 Aksiller Arter................................................................... 88

10.2.2 Brakial Arter..................................................................... 88

10.2.3 Ulnar Arter ...................................................................... 88

10.2.4 Radial Arter ..................................................................... 88

10.2.5 Palmar Ark........................................................................ 89

10.3 ÜST EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM................................ 89

10.3.1 Sefalik Ven........................................................................ 89

10.3.2 Bazilik Ven......................................................................... 90

10.3.3 Median Kübital Ven (Median Antekübital

Ven)..................................................................................................... 90

10.3.4 Median Antebrakial Ven.......................................... 90

10.3.5 Radial ve Ulnar Ven ................................................... 90

10.3.6 Brakial Ven........................................................................ 92

10.3.7 Aksiller Ven ..................................................................... 92

10.4 ALT EKSTREMİTE ARTERİEL SİSTEM ........................... 92

10.4.1 Femoral Arter................................................................. 92

10.4.2 Popliteal Arter................................................................ 92

10.4.3 Tibialis Anterior Arteri............................................... 92

10.4.4 Tibialis Posterior Arteri.............................................. 93

10.5 ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM................................. 93

10.5.1 Femoral Ven.................................................................... 93

10.5.2 Safen Ven (V. Safena Magna)................................ 93

10.5.3 Popliteal Ven................................................................... 93

KAYNAKLAR........................................................................................ 93

BÖLÜM 11

DAMARYOLU OPERASYONU İÇİN HASTANIN

DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................. 95

Melike Elif Teker AÇIKEL

11.1 NEFROLOJİK TAKİP............................................................... 96

11.2 DAMAR CERRAHİSİ MUAYENESİ.................................. 96

11.2.1 Anamnez.......................................................................... 96

11.2.2 Fizik Muayene................................................................ 97

11.2.3 Renkli Doppler Ultrasonografi............................. 98

11.2.4 Venografi........................................................................... 98

11.2.5 Manyetik Rezonas Anjiyografi............................. 98

11.2.6 Arteriografi...................................................................... 98

11.3 OPERASYON KARARININ VERİLMESİ......................... 99

11.4 HASTANIN OPERASYON İÇİN

BİLGİLENDİRİLMESİ......................................................................... 99

11.5 DAMARYOLU AÇILDIKTAN SONRA NASIL

KORUNUR?.......................................................................................... 99

KAYNAKLAR......................................................................................100

BÖLÜM 12

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ ...................101

Mehmet Erdem MEMETOĞLU

12.1 DOPPLER ULTRASONOGRAFİ VE GENEL

TANIMLAR..........................................................................................102

12.1.1 B-mod Sonografi.......................................................102

12.1.2 Doppler Sonografi....................................................102

12.2 CERRAHİ ÖNCESİ DAMAR HARİTALAMASI..........102

12.2.1 Cerrahi Öncesi Arteriyel Haritalama...............103

12.2.2 Cerrahi Öncesi Ven Haritalaması......................104

12.3 AVF DEĞERLENDİRİLMESİ..............................................106

12.3.1 Genel Değerlendirme.............................................106

12.3.2 Maturasyonun Değerlendirilmesi...................106

12.3.3 Akımın Değerlendirilmesi....................................106

12.3.4 USG ile Stenoz ve Tromboz Tespiti.................107

12.4 PERKUTAN GİRİŞİMLERDE USG KULLANIMI........109

12.5 SONUÇ......................................................................................109

KAYNAKLAR:.....................................................................................110

BÖLÜM 13

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ.........111

Umut ÖĞÜŞLÜ, Burçak GÜMÜŞ

13.1 RENKLİ DOPPLER ULTRASON İNCELEMESİ..........112

13.1.1 Arter Değerlendirme...............................................112

13.1.2 Venöz Değerlendirme............................................112

13.1.3 Avantajları-Dezavantajları....................................112

13.2 DİGİTAL SUBSTRAKSİYON ANJİYOGRAFİ..............114

13.2.1 Arter Değerlendirme...............................................114

13.2.2 Venöz Değerlendirme............................................114

13.2.3 Protokol...........................................................................114

13.2.4 Avantajlar-Dezavantajlar.......................................114

13.3 BT ANJİYOGRAFİ..................................................................116

13.3.1 Avantaj-Dezavantajlar............................................116

13.4 MANYETİK REZONANS ANJİYOGRAFİ....................116

13.4.1 Avantaj-Dezavantajlar............................................117


XII

İÇİNDEKİLER

13.5 SONUÇLAR.............................................................................117

KAYNAKLAR......................................................................................117

BÖLÜM 14

DAMARYOLU OPERASYONLARINDA ANESTEZİ

YÖNTEMLERİ...............................................................119

Hamit Gökhan NOKAY

14.1 GİRİŞ...........................................................................................120

14.2 PREOPERATİF DEĞERLENDİRME................................120

14.2.1 Kardiyovasküler Sistem..........................................120

14.2.2 Metabolik Sistem.......................................................120

14.2.3 Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi.............................120

14.2.4 Hematolojik Sistem..................................................120

14.2.5 Sinir Sistemi...................................................................121

14.3 GENEL ANESTEZİ................................................................121

14.4 LOKAL ANESTEZI (İNFİLTRASYON)............................122

14.5 REJYONAL ANESTEZİ........................................................122

14.5.1 İnterskalen Brakial Pleksus Bloğu.....................123

14.5.2 Supraklaviküler Brakial Pleksus Bloğu...........123

14.5.3 İnfraklaviküler Brakial Pleksus Bloğu..............124

14.5.4 Aksiller Periferik Sinir Bloğu.................................124

14.5.5 İnterkostabrakial Sinir Bölgesi Bloğu.............126

14.5.6 Intravenöz Rejyonal Anestezi (Bier Blok).....126

14.6 LOKAL ANESTEZİK İLAÇLARA BAĞLI

TOKSİSİTE...........................................................................................126

14.6.1 Toksisite Tipleri.............................................................126

14.6.2 Toksisitenin Oluşma Nedenleri..........................127

14.6.3 Toksisitenin Önlemesi.............................................127

14.6.4 Tedavi Yöntemleri......................................................128

14.7 SONUÇ......................................................................................128

KAYNAKLAR......................................................................................129

BÖLÜM 15

DAMARYOLU OPERASYONU SÜRECİNDE HASTA VE

HASTA YAKINLARINA PSİKOLOJİK YAKLAŞIM.......131

Ahmet Yasin ŞENYURT

15.1 GİRİŞ...........................................................................................132

15.2 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE

PSİKOPATOLOJİ...............................................................................132

15.3 KAYGI..........................................................................................133

15.3.1 Kaygı Nedir?..................................................................133

15.3.2 Ameliyat Öncesi Kaygıyı Azaltma Yolları ....134

15.3.3 Ameliyat Sonrası Kaygıyı Azaltma Yolları ...135

15.4 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE AİLE....................136

15.5 SONUÇ VE ÖNERİLER.......................................................136

15.5.1 Operasyon Öncesi....................................................137

15.5.2 Operasyon Sonrası....................................................137

KAYNAKLAR......................................................................................137

BÖLÜM 16

DAMARYOLUNUN KOORDİNASYONU VE KAYIT

TUTULMASI.................................................................139

Nurten ÖZEN

16.1 HEMODİYALİZDE DAMARYOLUNUN ÖNEMİ.....140

16.2 DAMARYOLUNA İLİŞKİN KAYITLARIN İÇERİĞİ VE

KAYIT TUTMANIN ÖNEMİ..........................................................140

16.3 MULTİDİSİPLİNER EKİP ÜYELERİNİN ROL VE

SORUMLULUKLARI.......................................................................140

16.3.1 Cerrah...............................................................................140

16.3.2 Hemşire ..........................................................................140

16.3.3 Nefrolog..........................................................................141

16.3.4 Radyolog.........................................................................141

KAYNAKLAR......................................................................................143

BÖLÜM 17

KATETER......................................................................145

Uğur EKİCİ, Murat KANLIÖZ

17.1 KATETER NEDİR? ................................................................146

17.2 DİYALİZ KATETERLERİNİN GENEL YAPISI...............147

17.3 TÜNELSİZ KATETERLER....................................................148

17.4 TÜNELLİ KATETERLER.......................................................150

17.5 SONUÇ VE ÖNERİLER.......................................................152

KAYNAKLAR......................................................................................152

BÖLÜM 18

KATETER TAKILMASI İŞLEMİ.....................................155

Ali FIRAT

18.1 ENDİKASYONLAR................................................................156

18.2 KONTRENDİKASYONLAR................................................156

18.3 HASTA HAZIRLIĞI................................................................156

18.4 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ....................................156

18.5 GEÇİCİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ............................156

18.6 KALICI KATETER YERLEŞTİRİLMESİ.............................157

18.7 KATETER TAKILMA BÖLGELERİ....................................159

18.7.1 Juguler Ven....................................................................159

18.7.2 Subklavian Ven............................................................159

18.7.3 Brakiosefalik Ven.........................................................159

18.7.4 Femoral Ven..................................................................159

18.7.5 Translumbar..................................................................159

18.7.6 Transhepatik.................................................................159

18.7.7 Transtorasik ..................................................................159

18.7.8 Transkollateral..............................................................160

18.7.9 Oklüde Venden Kalıcı Kateter

Yerleştirilmesi..............................................................................160

18.7.10 Eski Trakt Kullanılarak Kalıcı Kateter

Yerleştirilmesi..............................................................................161

18.8 KATETER DEĞİŞİMİ.............................................................161

18.9 KOMPLİKASYONLARI ÖNLEME...................................161

KAYNAKLAR......................................................................................161


İÇİNDEKİLER

XIII

BÖLÜM 19

KATETER KOMPLİKASYONLARI VE YÖNETİMİ.......163

Ali GÜL

19.1 GİRİŞ...........................................................................................164

19.2 ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR.....................164

19.2.1 Ponksiyon Yerinden Kanama..............................164

19.2.2 Arteryel Yaralanma, Büyük Damar ve Kalp

Yaralanması..................................................................................164

19.2.3 Malpozisyon.................................................................164

19.2.4 Pnömotoraks, Hemotoraks, Cilt Altı

Amfizemi.......................................................................................165

19.2.5 Hava embolisi..............................................................166

19.2.6 Sinir Yaralanmaları.....................................................167

19.2.7 Aritmiler...........................................................................167

19.2.8 Hidrotoraks, Şilotoraks............................................167

19.3 GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLAR...........................167

19.3.1 Kateterden Yetersiz Akım......................................167

19.3.2 Kateter Trombozları..................................................167

19.3.3 Kateterin Çıkması.......................................................168

19.3.4 Katetere Bağlı Enfeksiyonlar................................168

19.3.5 Venöz Trombozlar, Venöz Darlıklar..................169

19.3.6 Pulmoner Emboli.......................................................169

19.3.7 Geç Dönem Arteryel Komplikasyonlar .......169

KAYNAKLAR......................................................................................170

BÖLÜM 20

KATETERLERİN KULLANIMI VE TAKİBİ....................171

Esin ARDIÇ

20.1 KATETERLİ HASTADA HEMODİYALİZE

HAZIRLIK.............................................................................................172

20.2 KATETERLİ HASTADA HEMODİYALİZ İŞLEMİ......172

20.3 HEMODİYALİZİN SONLANDIRILMASI VE

KATETER PANSUMANI.................................................................172

20.4 KATETER KULLANIMINDA SORUNLAR VE

ÇÖZÜMLER.......................................................................................173

20.5. HEMODİYALİZDE KATETERLİ HASTA EĞİTİMİ....173

KAYNAKLAR......................................................................................174

BÖLÜM 21

DAMARYOLU VE ANASTOMOZ TEKNİKLERİ..........175

Mehmet Ali YEŞİLTAŞ

21.1 GİRİŞ...........................................................................................176

21.2 ANASTOMOZ TEKNİKLERİ..............................................176

21.2.1 Yan-Yana Anastomoz Tekniği.............................177

21.2.2 Uç-Uca Anastomoz Tekniği.................................178

21.2.3 Uç-Yan Anastomoz Tekniği..................................179

21.2.4 Onlay Anastomoz Tekniği (The Straight-Line

Onlay Technique (SLOT)).....................................................179

21.3 SÜTÜRASYONUN GENEL PROBLEMLERİ...............179

21.4 YENİ TEKNOLOJİ ANASTOMOZ TEKNİKLERİ .......180

21.4.1 Vasküler Ring................................................................180

21.4.2 Stapler ve Klips............................................................180

21.4.3 Tüp ve Stentler............................................................180

21.4.4 Adhesive Maddeler..................................................180

21.4.5 Welding Sistemleri....................................................180

KAYNAKLAR......................................................................................181

BÖLÜM 22

ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ...........................................183

Özgür ÇAVDAROĞLU

22.1 ARTERİOVENÖZ FİSTÜL NEDİR?.................................184

22.2 AV FİSTÜL OPERASYON BAŞARISINI ETKİLEYEN

FAKTÖRLER........................................................................................184

22.2.1 Arter Özellikleri............................................................184

22.2.2 Ven Özellikleri..............................................................184

22.2.3 Anastomoz Tekniği ve Özellikleri.....................184

22.2.4 Arteriyal Kan Basıncı................................................184

22.2.5 Cerrahın Tecrübesi....................................................184

22.3 ARTERİOVENÖZ FİSTÜLÜN AVANTAJLARI............185

22.4 ARTERİOVENÖZ FİSTÜLÜN DEZAVANTAJLARI..186

22.5 TARTIŞMA................................................................................186

KAYNAKLAR......................................................................................187

BÖLÜM 23

ARTERİOVENÖZ FİSTÜL FİZYOPATOLOJİSİ............189

Cemal KOCAASLAN, Mehmet Şenel BADEMCİ

23.1 LOKAL HEMODİNAMİK ETKİLER.................................190

23.2 AKUT SİSTEMİK HEMODİNAMİK ETKİLER.............192

23.3 KRONİK ETKİLER...................................................................193

23.4 KRONİK SİSTEMİK HEMODİNAMİK ETKİLER.........195

23.5 SEKONDER ETKİLER...........................................................196

KAYNAKLAR......................................................................................196

BÖLÜM 24

ÖN KOLDA AV FİSTÜL OPERASYONLARI...............199

Esra Ertürk TEKİN

24.1 GİRİŞ...........................................................................................200

24.2 RADİO-SEFALİK AV FİSTÜLLER ...................................201

24.2.1 Snuff-Box AVF..............................................................201

24.2.2 Bilek Radio-Sefalik AVF...........................................201

24.2.3 Proksimal Radio-Sefalik AVF................................202

24.3 BAZİLİK VEN FİSTÜLLERİ.................................................202

24.3.1 Ulno-Bazilik AVF (Non-Transpoze)...................202

24.3.2 Distal Radio- Bazilik Transpozisyon.................203

24.3.3 Radio-Bazilik Loop Transpozisyonu ...............204

24.4 SONUÇLAR.............................................................................205

24.4.1 Postoperatif Bakım....................................................205

KAYNAKLAR......................................................................................206


XIV

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 25

ÜST KOLDA AV FİSTÜL OPERASYONLARI..............207

Selçuk BAKTIROĞLU

25.1 GİRİŞ...........................................................................................208

25.2 ÜST KOL DAMAR ANATOMİSİ.....................................208

25.2.1 Venöz Anatomi...........................................................208

25.2.2 Arteriyel Anatomi......................................................209

25.3 OPERASYON ÖNCESİ HAZIRLIK..................................210

25.4 ÜST KOLDA AVF OPERASYONLARI...........................210

25.4.1 Sefalik Ven Fistülleri..................................................210

25.4.2 Bazilik Ven Fistülleri .................................................211

25.5 TARTIŞMA ...............................................................................213

KAYNAKLAR......................................................................................214

BÖLÜM 26

ALT EKSTREMİTE AV FİSTÜL OPERASYONLARI.....217

Mehmet Ali KAYGIN

26.1 GİRİŞ...........................................................................................218

26.2 HASTANIN OPERASYON İÇİN

DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................................218

26.3 CERRAHİ TEKNİKLER..........................................................219

26.3.1 Femoral Arter-Safenöz Ven Fistülleri

(Femoro-Safenöz AVF)..........................................................219

26.3.2 Femoral Arter-Femoral Ven

Transpozisyonu.........................................................................220

26.3.3 Posteriyor Tibial Arter- Safen Ven Fistülleri

(Tibio-Safenöz AVF)................................................................221

26.4 SONUÇ......................................................................................222

KAYNAKLAR......................................................................................222

BÖLÜM 27

ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KOMPLİKASYONLARI VE

CERRAHİ TEDAVİLERİ................................................223

Zerrin PULATHAN

27.1 TROMBOZ VE PATENSİ ....................................................224

27.1.1 Otojen AV Fistüllerde Erken Tromboz

Sebepleri ve Önlemler..........................................................224

27.1.2 Otojen AV Fistüllerde Geç Tromboz

Sebepleri ve Önlemler..........................................................225

27.1.3 AV Fistül Trombozlarında Tedavi.......................226

27.1.4 Patensi..............................................................................226

27.2 ENFEKSİYON..........................................................................227

27.2.1 Genel Bilgiler................................................................227

27.2.2 Erken Dönem Otojen AVF Enfeksiyonları...228

27.2.3 Geç Dönem Otojen AVF Enfeksiyonları.......228

27.2.4 Tanı ve Tedavi...............................................................229

27.2.5 Enfeksiyon Dışı Sıvı Birikimleri............................229

27.2.5.1 Hematom..............................................................229

27.2.5.2 Seroma....................................................................229

27.3 ANEVRİZMA...........................................................................229

27.3.1 Anevrizma Oluşumu ve Tipleri..........................231

27.3.2 Belirti ve Bulgular.......................................................232

27.3.3 Tanı ve Tedavi Yaklaşımı.........................................232

27.3.4 Tedavi Yöntemleri......................................................233

27.4 STENOZLAR VE VENÖZ HİPERTANSİYON

(VHT).....................................................................................................238

27.4.1 Arter Stenozları...........................................................238

27.4.2 Anastomoz Stenozları.............................................239

27.4.3 Drenaj Veni Stenozları.............................................239

27.4.4 Santral Venlerin Stenoz ve Oklüzyonları......240

27.4.5 Tedavi Seçenekleri....................................................240

27.4.6 Venöz Hipertansiyon (VHT).................................240

27.5 YÜKSEK DEBİLİ FİSTÜL VE YÜKSEK DEBİLİ

KALP YETMEZLİĞİ..........................................................................242

27.5.1 Yüksek Debili Kalp Yetmezliği.............................243

27.5.2 Tedavi................................................................................243

27.6 İSKEMİK MONOMELİK NÖROPATİ (İMN) VE

DİĞER NÖROPATİLER...................................................................244

27.6.1 Genel Tanımlamalar.................................................244

27.6.2 Tedavi................................................................................245

27.7 MATÜRASYON GECİKMESİ, MATÜRASYON

OLMAMASI........................................................................................246

KAYNAKLAR......................................................................................247

BÖLÜM 28

DİSTAL HİPOPERFÜZYONA BAĞLI İSKEMİK

SENDROM...................................................................251

İsmail Oral HASTAOĞLU

28.1 DİSTAL HİPOPERFÜZYONA BAĞLI İSKEMİK

SENDROM NEDİR?........................................................................252

28.2 BELİRTİ VE BULGULAR......................................................253

28.3 TANI YÖNTEMLERİ..............................................................254

28.4 TEDAVİ ALGORİTMASI......................................................254

28.5 CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ...................................254

28.5.1 AV Fistül Kapatılması................................................254

28.5.2 Birden Fazla AV Fistül Varlığında AV Fistül

Sayısının Azaltılması ..............................................................255

28.5.3 AV Fistül Outflow Sayısının Azaltılması.........255

28.5.4 Distal/Proksimal Radial Arter Ligasyonu ....255

28.5.5 Banding ..........................................................................255

28.5.6 AV Fistül Anastomoz Plikasyonu

(Daraltılması)...............................................................................256

28.5.7 Akımı Sınırlamak Amacıyla Greft

İnterpozisyonu...........................................................................256

28.5.8 Distal Revaskülarizasyon İnterval Ligasyon

(DRIL) ve Modifikasyonları..................................................256

28.5.9 Distal Arteryel İnflow Kullanılarak Revizyon

(Revision Using Distal Inflow / RUDI)...........................258


İÇİNDEKİLER

XV

28.5.10 Anterior İnflow Kullanılarak

Proksimalizasyon (Proximalization of Arterial

Inflow / PAI).................................................................................258

28.6 SONUÇLAR.............................................................................258

KAYNAKLAR......................................................................................261

BÖLÜM 29

PERKÜTAN ARTERİOVENÖZ FİSTÜL

OLUŞTURULMASI .....................................................263

Abdulkerim ÖZHAN

29.1 HASTA SEÇİMİ ......................................................................264

29.2 PERKÜTAN ARTERİOVENÖZ FİSTÜL

SİSTEMLERİ .......................................................................................265

29.2.1 Ellipsys Vasküler Erişim Sistemi (Medtronic

PLC, Fridley, Minnesota).......................................................265

29.2.2 WavelinQTM EndoAVF Sistemi (Becton

Dickinson, Franklin Lakes, NJ) .........................................265

29.3 HEMODİYALİZ AÇISINDAN KANÜLASYON VE

YAKLAŞIM FARKLARI ...................................................................266

29.4 CERRAHİ AVF VE PERKÜTAN AVF: AVANTAJLAR,

DEZAVANTAJLAR ..........................................................................266

KAYNAKLAR......................................................................................267

BÖLÜM 30

GREFT ........................................................................269

Serdar BADEM

30.1 GREFT NEDİR?.......................................................................270

30.2 GREFT MATERYALLERİ......................................................270

30.2.1 Biyolojik Greftler.........................................................270

30.2.2 Sentetik Greftler.........................................................271

30.3 GREFT DİZAYN ÖZELİKLERİ...........................................273

30.4 HEMODİYALİZ İÇİN GREFT KULLANIMI.................274

30.5 HANGİ HASTALARDA GREFT TERCİH EDİLİR?....274

30.6 GREFTLERİN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ ....................275

KAYNAKLAR......................................................................................276

BÖLÜM 31

ÜST EKSTREMİTE GREFT OPERASYONLARI...........277

İlhami Soykan BARLAS

31.1 GİRİŞ...........................................................................................278

31.2 ÜST EKSTREMİTEDE UYGULANABİLECEK

GREFT TİPLERİ..................................................................................278

31.3 ÜST EKSTREMİTE GREFT UYGULAMA

KONFİGÜRASYONLARI...............................................................279

31.4 AMELİYAT ÖNCESİ PLANLAMA...................................279

31.5 ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ PROSEDÜR

SEÇENEKLERİ....................................................................................280

31.5.1 Ön Kol Loop Greft.....................................................280

31.5.2 Ön Kol Düz Greft........................................................280

31.5.3 Üst Kol ‘C’ Greft ...........................................................280

31.5.4 Üst Kol Loop Greft.....................................................282

KAYNAKLAR......................................................................................282

BÖLÜM 32

ALT EKSTREMİTE GREFT OPERASYONLARI...........285

Zerrin PULATHAN

32.1 GİRİŞ...........................................................................................286

32.2 PREOPERATİF HAZIRLIK...................................................286

32.3 CERRAHİ HAZIRLIK.............................................................286

32.4 GREFT SEÇİMİ........................................................................286

32.5 CERRAHİ UYGULAMA.......................................................287

32.5.1 Proksimal Femoral Arterden Femoro-Femoral

veya Femoro-Safenöz “U” Greft Uygulaması............287

32.5.2 Distal Femoral Arterden Femoro-Femoral

Veya Femoro-Safenöz Yarım Loop Greft....................289

32.6 PERİOPERATİF KOMPLİKASYONLAR........................289

32.7 GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLAR...........................289

32.7.1 Stenoz...............................................................................289

32.7.2 Enfeksiyon......................................................................290

32.7.3 Tromboz .........................................................................290

32.8 SONUÇLAR.............................................................................290

KAYNAKLAR......................................................................................291

BÖLÜM 33

DİĞER BÖLGELERDE AV GREFT

OPERASYONLARI ......................................................293

Ahmet OKYAY

33.1 AKSİLLER ARTER (A) - AKSİLLER VEN (V)

ARASINDA GREFT (AVG) OPERASYONU..........................294

33.2 AKSİLLER ARTER (A) - JUGULER VEN(V) AVG

OPERASYONU.................................................................................296

33.3 AKSİLLER ARTER (A) - SAĞ ATRİAL (V) AVG

OPERASYONU.................................................................................297

33.4 AKSİLLO-İLİAK, AKSİLLO-FEMORAL, AKSİLLO–

KAVAL AVG OPERASYONLARI................................................298

33.5 DİĞER ARTERİOVENÖZ YAPILAR ARASINDA

GREFT İLE AVG OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ...................298

33.6 TARTIŞMA................................................................................298

KAYNAKLAR......................................................................................299

BÖLÜM 34

ARTERİYOVENÖZ GREFT REVİZYON

AMELİYATLARI............................................................301

İlhami Soykan BARLAS, Emin Barış AKİN

34.1 GİRİŞ...........................................................................................302

34.2 GREFT TROMBOZUNA YÖNELİK AMELİYATLAR.302

34.2.1 Greft Trombektomisi................................................303

34.2.2 İntimal Hiperplaziye Bağlı Gelişen Darlıkların

Onarılması....................................................................................304


XVI

İÇİNDEKİLER

34.3 GREFTİN GÖVDE KISMINDA GELİŞEN

SORUNLARA YÖNELİK AMELİYATLAR................................306

34.4 GREFTLERE SEKONDER GELİŞEN İSKEMİYE

YÖNELİK AMELİYATLAR ............................................................306

KAYNAKLAR......................................................................................307

BÖLÜM 35

GREFT KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ........309

Kanat ÖZIŞIK, Naim Boran TÜMER

35.1 GİRİŞ...........................................................................................310

35.2 GREFT KOMPLİKASYONLARI........................................310

35.2.1 Greft Trombozu..........................................................310

35.2.2 Greft Enfeksiyonları...................................................311

35.2.3 Psödoanevrizma........................................................312

35.2.4 Hematom.......................................................................314

35.2.5 Seroma.............................................................................314

KAYNAKLAR......................................................................................315

BÖLÜM 36

HeRO (HEMODİALYSİS RELİABLE OUTFLOW)

GREFT ........................................................................317

Emre DOĞAN

36.1 GENEL BAKIŞ.........................................................................318

36.2 HeRO GREFT YAPISI VE BİLEŞENLERİ........................318

36.3 HeRO GREFTİN TEMEL AVANTAJLARI.....................318

36.4 ENDİKASYONLARI..............................................................319

36.5 HeRO GREFT İÇİN HASTA SEÇİMİ..............................320

36.6 HeRO GREFT İMPLANTASYONU İÇİN GÖRECELİ

KONTRENDİKASYONLAR..........................................................320

36.7 HeRO GREFT İMPLANTASYON TEKNİĞİ.................320

36.8 HeRO GREFT KOMPLİKASYONLARI..........................321

36.9 ÖZET...........................................................................................322

KAYNAKLAR......................................................................................322

BÖLÜM 37

ARTERİYOARTERYAL GREFTLER..............................325

Canan KARAKAYA

37.1 ENDİKASYONLAR................................................................326

37.2 ARTERİYOARTERYAL GREFTİN ÖZELLİKLERİ........326

37.3 AKSİLLER ARTERİYOARTERYAL GREFTLER............327

37.4 FEMORAL ARTERİYOARTERYAL GREFTLER..........327

37.5 BRAKİYAL ARTERİYOARTERYAL GREFTLER...........327

KAYNAKLAR......................................................................................328

BÖLÜM 38

DAMARYOLU SORUNLARINDA GİRİŞİMSEL

RADYOLOJİ..................................................................329

İsmail TAŞKENT, Burçak GÜMÜŞ

38.1 KATETER DİSFONKSİYONU............................................330

38.1.1 Erken Dönem Kateter Disfonksiyonu............330

38.1.2 Geç Dönem Kateter Disfonksiyonu................331

38.1.3 Kateter Disfonksiyonunun Yönetimi ve

Endovasküler Tedavisi...........................................................332

38.2 OTOLOG ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL VE

ARTERİYOVENÖZ GREFT VASKÜLER SORUNLARI.......333

38.2.1 Akut Tromboz..............................................................333

38.2.2 Hemodiyaliz AV Fistül ve Taşıyıcı Ven

Darlıkları.........................................................................................334

38.2.3 Santral Ven Darlığı.....................................................335

38.2.4 AV Fistüle Bağlı Çalma Sendromu...................337

38.2.5 Psödoanevrizma ve Anevrizma........................337

38.2.6 AV Fistül Kapatılması................................................337

KAYNAKLAR......................................................................................338

BÖLÜM 39

ÇOCUK HASTALARDA DAMARYOLU......................341

Abdurrahman EKİNCİ

39.1 GİRİŞ...........................................................................................342

39.2 ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL................................................342

39.3 ARTERİYOVENÖZ GREFT.................................................343

39.4 SANTRAL VENÖZ KATETER............................................343

KAYNAKLAR......................................................................................343

BÖLÜM 40

YAŞLI HASTALARDA DAMARYOLU.........................345

Ahmet Can TOPÇU

40.1 GİRİŞ...........................................................................................346

40.2 ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL................................................346

40.3 ARTERİYOVENÖZ GREFT.................................................347

40.4 SANTRAL VENÖZ KATETER............................................347

40.5 SONUÇ......................................................................................348

KAYNAKLAR......................................................................................348

BÖLÜM 41

DAMARYOLUNUN MUAYENESİ VE TAKİBİ .............349

Mesut KÖSEM

41.1 FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİ......................................350

41.1.1 İnspeksiyon...................................................................350

41.1.2 Palpasyon.......................................................................350

41.1.3 Oskültasyon..................................................................353

41.2 AV FİSTÜLLERİN FİZİK MUAYENE İLE

DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................................353

41.2.1 AV Fistülün Anatomisin Belirleyin....................353

41.2.2 AV Fistülün Debisini Değerlendirin................353

41.2.3 Thrillin Yerini Değerlendirin.................................353

41.2.4 Venöz Kaçışı Değerlendirin..................................355

41.2.5 El İskemisini Değerlendirin..................................355

41.2.6 Koldaki Ödem ve Çap Farkını

Değerlendirin.............................................................................357

41.2.7 Anevrizma ve Pseudoanevrizma Varlığını

Değerlendirin.............................................................................357

41.2.8 İğne Yerlerini Değerlendirin................................357


İÇİNDEKİLER

XVII

41.2.9 Kullanım Riskini Değerlendirin..........................358

KAYNAKLAR......................................................................................358

BÖLÜM 42

AV FİSTÜL VE GREFTLERİN DİYALİZDE

KULLANIMI..................................................................359

Mesut KÖSEM

42.1 AV FİSTÜL KULLANIM TEKNİKLERİ ...........................360

42.1.1 Hastanın Diyalize Hazırlanması.........................360

42.1.2 Diyaliz Hemşiresinin Diyalize

Hazırlanması................................................................................360

42.1.3 Kanülasyon İşlemi ve Diyalizin Başlaması...363

42.1.4 Diyalizin Sonlandırılması.......................................364

42.1.5 Yeni Oluşturulmuş AV Fistüllerin Kullanımı.366

42.2 GREFTLERDE KULLANIM TEKNİKLERİ .....................366

42.3 RİSKLİ DAMARYOLUNDA KULLANIM

TEKNİKLERİ .......................................................................................368

42.3.1 Riskli Damaryoluna Genel Yaklaşımlar..........368

42.3.2 Düşük Debili AV Fistüllere Yaklaşım................368

42.3.3 Venöz Stenozlu veya Venöz Kaçışlı AV

Fistüllere Yaklaşım: ..................................................................370

42.3.4 Anevrizmatik ve Pseudoanevrizmatik AV

Fistüllere Yaklaşım....................................................................370

KAYNAKLAR......................................................................................372

BÖLÜM 43

HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ VE DAMARYOLU........373

Mahmut ALTINDAL

43.1 HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ...........................................374

43.2 HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ VE DAMARYOLU

İLİŞKİSİ..................................................................................................374

43.2.1 Santral Venöz Kateter Disfonksiyonu.............375

43.2.2 Arteriovenöz Damaryolu Disfonksiyonu.....375

43.3 DAMARYOLU DİSFONKSİYONUNDA DİYALİZ

YETERLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ .........................................376

KAYNAKLAR......................................................................................378

BÖLÜM 44

DİYALİZ HEMŞİRE/TEKNİKER EĞİTİMİ.....................379

Canan YÜKSEL ACAR, Emine YILDIZ

44.1 TEMEL EĞİTİM ......................................................................380

44.1.1 Diyaliz Hemşiresi........................................................380

44.1.2 Diyaliz Teknikeri..........................................................381

44.2 DAMARYOLU EĞİTİMİ.......................................................383

44.2.1 Damaryolu Eğitiminin Önemi............................383

44.2.2 Diyaliz Hemşiresi/Teknikerinin Damaryolu

Sorumlulukları............................................................................383

44.3 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM ....................................384

44.3.1 Genel Uyum Eğitimi.................................................384

44.3.2 Hizmet İçi Eğitim........................................................384

44.3.3 Araştırmalar...................................................................385

44.3.4 Dernekler........................................................................385

44.3.5 Dergi, Yayınlar ve İnternet....................................385

44.3.6 Kongreler........................................................................386

KAYNAKLAR......................................................................................386


Editör

Op. Dr. Mesut Kösem

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Harun Arbatlı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Memorial Hizmet Hastanesi

Doç. Dr. Zerrin Pulathan

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Erdem Hastanesi – Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uzm. Dr. Sadi Kemal Alim Arslan

Adli Tıp Uzmanı, Diyaliz Hekimi

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

XIX


Yazarlar

Abdurrahman Ekinci

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Başakşehir Çam ve

Sakura Şehir Hastanesi

Abdulkerim Özhan

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Kütahya SBÜ Evliya

Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adem Sezen

Ögr. Gör., Tıp Doktoru, Diyaliz Hekimi, Demiroğlu Bilim

Üniversitesi

Ahmet Can Topçu

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Başakşehir Çam ve

Sakura Şehir Hastanesi

Ahmet Okyay

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Edirne Sultan 1.

Murat Devlet Hastanesi

Ahmet Yasin Şenyurt

Dr. Öğr. Üyesi, Psikoloji, Balıkesir Üniversitesi

Ali Fırat

Doç. Dr., Radyoloji, Erdem Hastanesi

Ali Gül

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin Şehir Eğitim

ve Araştırma Hastanesi

Bekir İnan

Dr. Öğr. Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Bezmialem

Vakıf Üniversitesi

Burçak Gümüş

Prof. Dr., Radyoloji, İstanbul Okan Üniversitesi

Can Sevinç

Dr. Öğr. Üyesi, Nefroloji, Atatürk Üniversitesi

Canan Karakaya

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Van Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

Canan Yüksel Acar

Uzman Eğitmen, Hemşire, Acıbadem Üniversitesi

Caner Bozali

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin Şehir Eğitim

ve Araştırma Hastanesi

Cemal Kocaaslan

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul Medeniyet

Üniversitesi

Emin Barış Akin

Prof. Dr., Genel Cerrahi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Emine Yıldız

Uzman Eğitmen, Hemşire, Acıbadem Üniversitesi

Emre Doğan

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Başakşehir Çam ve

Sakura Şehir Hastanesi

Esin Ardıç

Öğr. Gör., Hemşire, İstanbul Rumeli Üniversitesi

Esra Ertürk Tekin

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Mersin Şehir Eğitim

ve Araştırma Hastanesi

Fatma Tuğba İlal Mert

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, SBÜ Kanuni Sultan

Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gülay Yılmaz

Uzm. Dr., Nefroloji, Acıbadem International Hastanesi

Hamit Gökhan Nokay

Dr. Öğr. Üyesi, Anestezi ve Reanimasyon, Nişantaşı

Üniversitesi

İbrahim Berber

Prof. Dr., Genel Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi


YAZARLAR

XXI

İlhami Soykan Barlas

Doç. Dr., Genel Cerrahi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi

İsmail Oral Hastaoğlu

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Erdem Hastanesi

İsmail Taşkent

Uzm. Dr., Radyoloji, İstanbul Okan Üniversitesi

Kanat Özışık

Prof. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Şehir

Hastanesi

Mahmut Altındal

Doç. Dr., Nefroloji, Altınbaş Üniversitesi

Mehmet Ali Kaygın

Prof. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, SBÜ Erzurum Bölge

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet Ali Yeşiltaş

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Bakırköy Dr. Sadi

Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet Erdem Memetoğlu

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul Dr. Siyami

Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Eğitim Ve Araştırma

Hastanesi

Mehmet Işık

Dr. Öğr. Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Necmettin

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Mehmet Şenel Bademci

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul Medeniyet

Üniversitesi

Melike Elif Teker Açıkel

Doç Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, SBÜ İstanbul Haseki

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesut Kösem

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Başakşehir Çam ve

Sakura Şehir Hastanesi

Mustafa Esentürk

Op. Dr., Üroloji, Adıyaman Park Hospital

Naim Boran Tümer

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Şehir

Hastanesi

Nurten Özen

Doç. Dr., Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence

Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Özgür Çavdaroğlu

Op. Dr., Genel Cerrahi, İzmir Özel Sağlık Hastanesi

Sadi Kemal Alim Arslan

Uzm. Dr., Adli Tıp, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

Selçuk Baktıroğlu

Prof. Dr., Genel Cerrahi, Yeditepe Üniversitesi

Hastaneleri

Serdar Badem

Op. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Bursa Şehir Hastanesi

Tevfik Rıfkı Evrenkaya

Prof. Dr., Nefroloji, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

Türker Ertürk

Öğr. Gör., Op. Dr., Genel Cerrahi, Acıbadem

International Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi

Uğur Ekici

Doç. Dr., Genel Cerrahi, Bahçelievler Medicana

Hastanesi

Umut Öğüşlü

Uzm. Dr., Radyoloji, İstanbul Okan Üniversitesi

Hastanesi

Zerrin Pulathan

Doç. Dr., Kalp ve Damar Cerrahisi, Karadeniz Teknik

Üniversitesi

Murat Kanlıöz

Doç. Dr., Genel Cerrahi, Bahçelievler Medicana

Hastanesi


386 BÖLÜM 44 DİYALİZ HEMŞİRE/TEKNİKER EĞİTİMİ

44.3.6 Kongreler

Kongre, herhangi bir konuyu görüşmek üzere, ulusal

veya uluslararası katılımcıların yapmış oldukları bilimsel

araştırma ve konularının sunulduğu toplantılardır.

Türk Nefroloji Derneği’nin “Ulusal Nefroloji Kongresi”

ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri

Derneği’nin “Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi”

her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu kongreler de

“Damar girişim yolları kursu”, “Hemodiyaliz hemşireliği

kursu”, “Periton diyalizi hemşireliği kursu”, “Mezuniyet

sonrası Nefroloji Hemşireliği Kursu” gibi eğitimsel çalışmalar

da gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, Avrupa

Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/Avrupa

Böbrek Bakım Derneği(EDTNA/ERCA) tarafından

düzenlenen uluslararası kongrede yapılan bilimsel araştırma

ve konularının sunumları ile yeni gelişmeler takip

edilebilir.

KAYNAKLAR

1. Topuksak, B. and G. Kublay, Florence Nightingale’den Günümüze

Hemşirelik Eğitiminde Neler Değişti? Avrupa ve Türkiye’de Modern

Hemşirelik Eğitimi.

2. Deng, F.-F., Comparison of nursing education among different countries.

Chinese Nursing Research, 2015. 2(4): p. 96-98.

3. Scott, P.A., A. Matthews, and M. Kirwan, What is nursing in the

21st century and what does the 21st century health system require of

nursing? Nursing Philosophy, 2014. 15(1): p. 23-34.

4. Vascular, A., Clinical practice guidelines for vascular access. American

journal of kidney diseases: the official journal of the National

Kidney Foundation, 2006. 48: p. S176.

5. Berman, S.J., et al., Burden of infection in patients with end-stage

renal disease requiring long-term dialysis. Clinical infectious diseases,

2004. 39(12): p. 1747-1753.

6. Stolic, R., Most important chronic complications of arteriovenous

fistulas for hemodialysis. Medical principles and practice, 2013.

22(3): p. 220-228.

7. Gilpin, V. and W.K. Nichols, Vascular access for hemodialysis:

Thrills and thrombosis. Journal of Vascular Nursing, 2010. 28(2): p.

78-83.

8. Harwood, L.E., B.M. Wilson, and A. Oudshoorn, Improving vascular

access outcomes: attributes of arteriovenous fistula cannulation

success. Clinical kidney journal, 2016. 9(2): p. 303-309.

9. Berman, S., Infections in patients undergoing chronic dialysis. Antimicrobe

Infectious Disease & Antimicrobial Agents [Internet].

Pittsburgh, PA: Antimicrobe, 2017.

10. Moist, L.M., et al. Education in vascular access. in Seminars in dialysis.

2013. Wiley Online Library.

11. Bakanlığı, T.S., Sağlıkta Kalite Standartları. Hastane, 2016. 1.

12. Işık, M., Kamu Çalişanlarinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Tutumlari:

Isparta İli Örneği. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi.

6(15): p. 688-704.

13. Bluestone, J., et al., Effective in-service training design and delivery:

evidence from an integrative literature review. Human resources for

health, 2013. 11(1): p. 51.

14. Çetin, Ş., Z. Çiğdem, and H. Özsoy, Hemodiyaliz Hastalarında

Vasküler Erişim Yolları ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri

Hemsirelik Bilimleri, 2018. 10(2).

15. Parisotto, P., Vascular Access. Edtna/Erca, 2014.

16. ULUSOY, S., et al., Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi

Kılavuzu Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Damar İçi Kateter

İnfeksiyonlarının Önlenmesi Çalışma Grubu.

17. Gürol, A., R.B. Akpınar, and S.E. Apay, Simulasyon Uygulamalarının

Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi.

17(3): p. 99-104.

18. Mıdık, Ö. and M. Kartal, Simülasyona dayalı tıp eğitimi. Marmara

Medical Journal, 2010. 23(3): p. 389-399.

19. Moule, P., Simulation in nurse education: Past, present and future.

Nurse Education Today, 2011. 31(7): p. 645-646.

20. Karabulut, N., D. Gürçayır, and Y.Y. Aktaş, Hemşirelik Araştırma

Tarihi.

21. Özdelikara, A., N.M. Boğa, and S.A. Alkan, Hemşirelik öğrencilerinde

mesleki örgütlenme tutumunun belirlenmesi. Uluslararası

Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2016. 2(3): p. 58-

70.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!