18.11.2021 Views

SNC OIL Teknoloji Serisi Tüm Ürün Kataloğu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

100.000 km

+

BAKIM

1 LT

4 LT

AŞINMIŞ MOTORU ONARIR

YAĞ YAKMAYI ÖNLER

GÜRÜLTÜYÜ DURDURUR

SIKIŞTIRMAYI YENİDEN OLUŞTURUR

4 MEVSİM KULLANILIR

5W-30 100.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ : API-SN/CL4

VİSKOZİTE 40⁰C (cSt) : ASTM D445 = 72,8

VİSKOZİTE 100⁰C (cSt) : ASTM D445 = 12,1

VİSKOZİTE INDEKS : ASTM D2270 =164

AKMA NOKTASI ⁰C : ASTM D97 = -42

PARLAMA NOKTASI (OC) ⁰C : ASTM D92 = 208

YOĞUNLUK 15⁰C g/mL : ASTM D4052 = 0,860

MOTURUN PERFORMASINI ARTIRIR

YAKIT EKONOMİSİ SAĞLAR

DAHA FAZLA KM

İLERİ TEKNOLOJİ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!