14.12.2021 Views

BİLGİLENDİRME-NOKTASI-beyza-furkan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AD PRAETERİTUM

BİLGİLENDİRME NOKTASI ”INFORMATION POINT”

BEYZA KAYA FURKAN SEVEN


İÇİNDEKİLER

AD PRAETERİTUM

İÇİNDEKİLER

2

TASARIMCILAR

PROJE AÇIKLAMASI

SENARYO

FONKSİYON ŞEMASI

2

3

3

4

Furkan seven

06 Ocak 2000’de Ankara’da doğdu. Ankara

Muradiye Koleji’nde öğrenimini

tamamladıktan sonra 2018 yılında TOBB

ETÜ İç mimarlık ve Çevre Tasarımı

bölümüne başladı. Lisans programına 3.

Sınıf olarak devam etmektedir.

PLAN

KESİT

5

8

3

GENEL PERSPEKTİFLER

9

DETAY ÇİZMİ

AKSONOMETİK ÇİZİM

MOOD&MATERİAL

BOARD

15

15

15

Beyza Kaya

10 Şubat 1999’da Eskişehir’de doğdu . Ted

Eskişehir Koleji’nde öğrenimini

tamamladıktan sonra 2018 yılında TOBB

ETÜ İç mimarlık ve Çevre Tasarımı

bölümüne başladı. Lisans programına 3.

sınıf olarak devam etmektedir.

3

2


İÇİNDEKİLER

AD PRAETERİTUM

SENARYO

Bergama antik tiyatronun dünya çapında olan en dik

antik tiyatro özelliğini merak eden kullanıcılara karşı

bilgilendirme amacı güdecek olan bu mekanımız

farklı deneyim ve bilgilendirme alanlarıyla

kullanıcılara zorunlu bir bilgiden ziyade daha keyif

verici bir bilgi aktarımı sağlayıp antik kentlere ve

tarihi eserlere karşı bir farkındalık oluşturacak.

Bergama Antik tiyatro

Pergamon Tiyatrosu 30 derecelik dik bir yamaç

üzerine kurulmuştur. Antik tiyatro, Helenistik

dönemin en güzel mimari eserlerindendir. Batı

Anadolu'nun en dik tiyatrosu olan yapı 10.000

kişiliktir. Sahne kısmı Helenistik dönemde ahşap

olmakla birlikte yalnızca oyun günleri kurulur sonra

yeniden kaldırılırdı.

Bu bilgiler ışığında ülkemizce az bilinen bu en dik

tiyatroyu hem deneyimledim hem bilgi vererek daha

çok bilinmesine

ve arkeolojik ve tarihi eserlere karşı bir bakış açısı ve

farkındalık yaratmak istedik

3

3


FONKSİYON ŞEMASI

AD PRAETERİTUM

3

3

4


TEKNİK ÇİZİM

AD PRAETERİTUM

ZEMİN KAT

PLANINDA AMFİ

ALANI ,

SOSYYALEŞME

ALANI , SANAL

SERGİ ALANI VE

SANAL DENEYİM

ALANLARI

BULUNMAKTADIR.

SANAL

ALANLARINDA

BERGAMA ANTİK

KENTİN

BİLİGİLENDİRİLMES

İ AMAÇLANMIŞTIR

3

3

ZEMİN KAT PLANI

5


TEKNİK ÇİZİM

AD PRAETERİTUM

3

Pergamon bir tepe

yerleşimidir. Kentteki

şehircilik anlayışı,

büyük ölçüde

topografik

zorunluluktan

kaynaklanan bir kent

düzeninin form ve

planlama bakımından

eşsiz bir örneğini

oluşturmaktadır.Perga

mon’da doğal bir

düzlüğün olmaması

yerleşimin en erken

evresinden itibaren

arazi teraslaması

yapılmak suretiyle yer

kazanılmasını gerekli

kılmıştır.

3

ASMA KAT PLANI

6


AYDINLATMA PLANI

AD PRAETERİTUM

3

3

7


TEKNİK ÇİZİM

AD PRAETERİTUM

3

3

8


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

9


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

10


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

11


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

12


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

13


PERSPEKTİF

AD PRAETERİTUM

3

3

14


İÇİNDEKİLER

AD PRAETERİTUM

3

3

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!