03.01.2022 Views

Mikro dersler

EYY2022

EYY2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.Yeni okul yılına iyi planlanmış

temel değerlendirme

çalışmaları ile başlayın. Daha

sonra seviyelerine göre

gruplara ayırın ve son olarak

aktiviteler esnasında sürekli

olarak diğer öğrencilerin

gerisinde kalan öğrencilere

odaklanın.

Yapılan çalışmalarda, mikro öğrenme tekniği

oldukça olağanüstü sonuçlar ortaya koymuştur.

Finlandiya'da ilk öğretim düzeyinde bir okulda bu

öğretim metodu uygulanmış ve bu metot öncesi

sınıftaki öğrencilerin matematik dersinde %10 bu

sınıf öğrenme seviyesinde iken, bu öğrenme metodu

uygulandıktan sonra öğrencilerin %80'inin sınıf

öğrenme seviyesine ulaştıklarını ortaya koymuştur. .

OKUL YILI BAŞINDA

YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

Gelişmiş ülkelerde, bu öğretim tarzının, bazı

varyasyonlarla, genellikle farklılaştırılmış öğretim

olarak adlandırılıyor.

Bizler eğitmenler olarak sınıf düzeyindeki eğitim

potansiyelinin ne kadar önemli olduğunun her

zaman farkında olmalıyız.

Burada endişe duyulması gereken en önemli nokta

içinde bulunduğumuz eğitim bu yılında

öğretmenler, öğrencilerinin Covid-19 Pandemisine

rağmen yeni sınıf seviyelerine tamamen hazır

olduklarını varsayma olasılığıdır. Çünkü önceki yıla

ait öğrenme kayıpları öğrencilerde konular arası

bağlantı kurma sorunları, bilgi eksikliği, öğrendiğini

içselleştirip anlamlandıramama gibi sorunlar ortaya

çıkarabilir.

Sonuç olarak, Öğretmenlerin, birçok çocuğun büyük

olasılıkla geride kalacağına dair endişeyi ciddiye

almaları gerekir.

Bazı temel değerlendirme stilleri ile donanımlı

olarak eğitim yılına başlayıp, öğrenci seviyeleri

öğrenerek gruplandırmalar yaparak.en geride olan

çocukları yakalamaya odaklanın."

Araştırmalar, bu metodun öğrenci başarısı üzerinde

büyük bir etki yaratabileceğini göstermektedir.


M İ K R O Ö Ğ R E N M E Y A K L A Ş I M I

G E R E K L İ Ş A R T L A R S A Ğ L A N D I Ğ I N D A

H E R Ç O C U K Ö Ğ R E N E B İ L İ R .

@ a d l t g y n

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!