28.03.2022 Views

978-605-335-689-9 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon JEN

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Rehber Kitap

Editör

Prof. Dr. Afitap İÇAĞASIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


sunuş

Sevgili Öğrenciler, Değerli Hekimler;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık

eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında

uluslararası düzeyde etkin, özgün ve öncü bir tıp

fakültesi olmak vizyonu ile eğitim öğretim faaliyeti

sunmaktadır.

Klasik eğitim tarzında bulunan aktarılması ve

muhafazası pek de mümkün olmayan aşırı bilgi birikimi

günümüzde önemini kaybetmiştir. Bilgi yüklemek

yerine tıbbın temel esaslarını, kavramlarının

yeterli düzeyde öğretilmesiyle birlikte eleştirel kritik

analitik düşünme ve hayat boyu öğrenme alışkanlığının

kazandırılması, bilginin yorumlanması ve

kullanılması çok daha anlamlı hale gelmiştir. Ayrıca

tek başına bilginin etkili olmadığı da bir gerçektir.

Bilginin işlevsel olabilmesi için öncelikle anlaşılması

ve içselleştirilmesi gerekir. Ancak bundan sonra

bilginin uygulaması, analiz ve sentez süreçlerinden

geçerek değere dönüşmesi mümkün olacaktır.

Bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü

gelişmeler en fazla tıbbı etkilemektedir.

Sağlık alanındaki ilerlemeler sonucu yaşamı tehdit

eden hastalık ve travmatik olaylar sağkalım oranını

önemli düzeyde artırmıştır. Bunun sonucu olarak

çeşitli düzeylerde kalıcı fonksiyon bozukluğu olan

bireylerin sayısında da belirgin artışa neden olmuştur.

Bu bağlamda insanlar yaşa, sağlık ve engellilik

düzeyine bakılmaksızın işlevsel, bağımsız ve ağrısız

bir yaşam beklentisi içindedirler. Geniş kapsamlı ve

bütüncül bir yaklaşımla bireyleri çok yönlü olarak

değerlendirme ve tedavi etme sanatını icra eden Fiziksel

Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının önemi

ve değeri giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Buna ilaveten içinde bulunduğumuz yüzyılda

giderek gelişen teknoloji ile bağlantılı olarak tanı ve

tedavi de, seçenek ve olanaklar hızla artmaktadır.

Tıp eğitiminde tüm hastalıklarda koruyucu hekimliği

önceleyen, sadece fiziksel değil, sosyal, psikolojik,

ekonomik ve etik açılardan da etkin yaklaşım

sergileyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında

erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları

bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal kazanımları

yanında geleceğe yönelik planlarını gerçekleştirebilmeleri

şansına sahip olmalarına da anlamlı destek

sağlamaktadır.

Tıp Fakültesi öğrenci eğitimine ve hekimlere

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında katkıda

bulunmak için hazırlanan bu kitabımızdan azami

derece istifade edeceğinizi düşünmekteyim. Fiziksel

Tıp ve Rehabilitasyon Kitabımız; düşünen,

kritik eden, sorgulayan, geleceğin bilim insanları

ve hekim adayları için ihtiyaç duydukları bilgiyi

sağlayacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

hekimleri ve akademisyenleri olarak; tüm insanlara,

din, dil, ırk ayrımı yapmadan ve hiçbir karşılık

beklemeden, tamamıyla insani kaygılarla ve bilimin

ışığında hizmet vermeyi önceleyen anlayışla sevgi ve

saygılarımı sunarım.

Sağlıcakla Kalınız,

Prof. Dr. Sadrettin Pençe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanı

iii


ÖNSÖZ

Değerli öğrenciler,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon geniş kapsamlı ve

bütüncül bir yaklaşımla bireyleri çok yönlü olarak

değerlendirme ve tedavi etme sanatıdır. Bu nedenle

değeri giderek öne çıkmaktadır.

Bu kitap Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanına

giren tüm konulara temel yaklaşımların kaynak

kitaplar ışığında derlendiği, gereksiz bilgiden arındırılmış,

kolay anlaşılır, kapsamlı bir çalışmadır.

Kitabın bu özellikleri ile tıp fakültesi öğrencilerine

bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Kitabın bölümlerini hazırlamada emeği geçen

meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Afitap İÇAĞASIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

v


YAZARLAR

Prof. Dr. Afitap İÇAĞASIOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Belgin ERHAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erkan MESCİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sadiye MURAT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yasemin YUMUŞAKHUYLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Deniz KARABIÇAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Uzm. Dr. Tuğçe PASİN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Dr. İsmail Hakan AKBULUT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Dr. Şeyma Nur BAYINDIR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Dr. Gülnihal KAÇAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Betül Ceyda ŞENYURT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Uzm. Dr. Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

vii


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1.

Bölüm 2.

Sunuş...................................................................................................................................................................................iii

Önsöz....................................................................................................................................................................................v

Yazarlar..............................................................................................................................................................................vii

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kavramı ve Tarihçesi......................................................................................1

Afitap İçağasıoğlu

Kas İskelet Sistemi Muayenesi..................................................................................................................................5

Afitap İÇAĞASIOĞLU, Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN, İsmail Hakan AKBULUT

Bölüm 3. Servikal Omurga Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi........................................................................................ 17

Afitap İçağasıoğlu, Şeyma Nur Şahin

Bölüm 4. Lomber Omurga Hastalıkları.................................................................................................................................. 21

Afitap İçağasıoğlu, Şeyma Nur Şahin

Bölüm 5. Üst Ekstremite Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi............................................................................................ 27

Afitap İçağasıoğlu, Şeyma Nur Şahin

Bölüm 6. Alt Ekstremite Ağrıları............................................................................................................................................... 33

Sadiye Murat, Tuğçe Pasin

Bölüm 7. Omurilik Yaralanması ve Rehabilitasyonu....................................................................................................... 47

Belgin Erhan

Bölüm 8. Omurilik Yaralanması Sonrası Görülen Komplikasyonlar ve Tedavileri............................................ 51

Belgin Erhan

Bölüm 9. Dejeneratif Eklem Hastalıkları.............................................................................................................................. 57

Yasemin Yumuşakhuylu, Gülnihal Kaçar

Bölüm 10. Skolyoz ve Diğer Omurga Deformitelerinin Tanı ve Tedavisi................................................................. 63

Yasemin Yumuşakhuylu

Bölüm 11. Ağrı Mekanizması, Patofizyolojisi ve Tedavisi............................................................................................... 73

Erkan Mesci

Bölüm 12. Nonsteroid antiinflamatuvar İlaçlar ve Kas Gevşeticiler.......................................................................... 79

Belgin Erhan

Bölüm 13. Osteoporoz ve Osteomalazi.................................................................................................................................... 85

Afitap İçağasıoğlu, Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN

Bölüm 14. Ankilozan Spondilit Patoloji Tanı ve Tedavisi................................................................................................ 93

Erkan Mesci

Bölüm 15. Romatoid Artrit Patoloji Tanı ve Tedavisi......................................................................................................... 97

Erkan Mesci

ix


x

İÇİNDEKİLER

Bölüm 16.

Bölüm 17.

Bölüm 18.

Bölüm 19.

Bölüm 20.

Bölüm 21.

Bölüm 22.

Bölüm 23.

Bölüm 24.

Bölüm 25.

Bölüm 26.

Bölüm 27.

Pediatrik Rehabilitasyon........................................................................................................................................101

Afitap İçağasıoğlu, Bilinç Doğruöz Karatekin

İnme Rehabilitasyonu..............................................................................................................................................107

Afitap İçağasıoğlu, Bilinç Doğruöz Karatekin

Diğer Nörolojik Hastalıklar...................................................................................................................................111

Belgin Erhan

Kas İskelet Sisteminde Kronik Ağrılı Durumlar...........................................................................................115

Belgin ERHAN, Deniz KARABIÇAK

Fibromiyalji ve Kronik Yorgunluk Sendromu...............................................................................................121

Belgin Erhan, Erkan Mesci

Muskuloskeletal Hastalıklarda Görüntüleme..............................................................................................127

Yasemin Yumuşakhuylu

Tuzak Nöropatilerinde Rehabilitasyon...........................................................................................................131

Erkan Mesci

Fizik Tedavi Modaliteleri........................................................................................................................................135

Yasemin Yumuşakhuylu, Betül Ceyda Şenyurt

Lenfödem ve Rehabilitasyonu.............................................................................................................................145

Sadiye Murat

Terapötik Egzersizler................................................................................................................................................149

Yasemin Yumuşakhuylu

İmmobilizasyon ve Komplikasyonları.............................................................................................................153

Yasemin Yumuşakhuylu

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları..............................................................................................157

Sadiye Murat

Dizin.................................................................................................................................................................................163

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!