02.04.2022 Views

TanIrgan Media Kurumsal-KimliĞi

Tanırgan Media Kurumsal Kimlik Rehberi

Tanırgan Media Kurumsal Kimlik Rehberi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Baskılı Materyaller

5.1 Kartvizit

ÖLÇÜ

8Sx5Smm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo, kişisel qr portfolio

ve iletişim bilgilerini içeren üç ana birimden

oluşmaktadır. Bu üç ana birimin birbirleri

ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal

fontlar dışında bir font kullanılamaz .

ÜRETİM/ BASKI

Kağıt:

700 gr. Sıvama Çift Yön Kabartma Laklı

Renk:

CMYK

EKSTRA

Çift yüz mat selefon ile kaplanmalı, çift yüz

kabartma lak uygulanmalı ve oval kesim

olmalıdır.

İsim Soyisim

Ünvon

0555 555 55 55

isim.soyisim©Jtonirgonmedio.com

0539 943 8317

info©Jtonirgonmedio.com

tanirganmedia.com

Adres: Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Kartvizit Tasarımı

E

E

il)

5mm

....

tanıro e in

bı.ı E O I A

1 www tanirganmedla com I O. I

il O 1111 il il /tanirganmedia

.... " ....

....

5mm

32mm

23mm

39mm

Kabartma Lak Yerleri

İsim Soyisim

Ünvon

0555 555 55 55

isim.soyisim©Jtonirgonmedio.com

0539 943 83 17

info©Jtonirganmedia.com

tanirganmedia.com

Adres: Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

ii

tanıroan bı.ı E O I A

www tanlrganmedla com

I O. I

■ O 1111 1111 /tanlrganmedia

KAYNAK

Kurumsal Kimlik Rehberi

> S_Baskili_Materyaller

> 5.1

Tanırgan Media

Kurumsal Kimlik Rehberi

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!