26.04.2022 Views

ASLI PROJE Rekreasyon

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Altınpark, 640 b n m2 alanda

projeled r lm şt r.Alanın% 85’ n yeş l alan ve

gölet düzenlem şt r,ger ye kalan %15’ nde se

yapı ve meydanlar projelend r lm şt r.B l m

Merkez , uluslararası standartlarda fuar ve

kongre merkez , anaokulu ve yaz okulu, büfe ve

lokantalar, müz kl ve ışıklı su göster ler , oyun ve

eğlence alanları, göl kıyısındak amfiler , paten

alanı, kayıkları, çarpışan botlar, elektr kl gez nt

arabaları, m n gez nt tren le enternasyonel b r park

hedeflenm şt r.Park 2000 yılında Doğu Akden z ülkeler

arasında yılın parkı seç lm şt r.

50th Ann Golden versary Park Park Recreat Recreat C ty on Plann Works on Works ng

6


7

Altınpark has been des gned on an area of 640.000 m2.

85% of the area s green areas and lake. 15% s des gned

for bu ld ngs and squares. The Sc ence Center,

nternat onal standards fa r and congress center,

k ndergarten and summer school, buffet and

restaurants,water shows, playgrounds and enterta nment

areas, amph theater on the lake, skat ng r nk, rowboats,

bumper boats, electr c r des, m n r de tra n has been

targeted. The park won award park of the year among the

Eastern Med terranean countr es n 2000.


Park, su ve yeş l n b r arada

olduğu sosyal, kültürel ve sport f

amaçlı kullanılab lecek alanlar

b ç m mde projelend rlm şt r. Bunlar

arasında, Yelken Kaskatlı Ada Restoran,

Tepe Restoran, cay bahçeler , s nema

salonunun bulunduğu 1 b n metrekarel k

p kn k alanı yer alır. 1,6 k lometrel k yürüme yolu,

kuşbakışı sey r mkanı sağlayan kule ve daha

b rçok etk nl k alanları tasarlanmıştır.

Yuoth Park Recreat on Works

8


9

The park has been des gned used for

soc al, cultural and sport ve purposes,

where water and green are together.

Among these Restaurants, tea gardens

and p cn c areas,B rd's obsorv ng and

many more act v ty areas have been

des gned.


10

700 b n m2l k alanda, 50’ye yakın

b tk türü le projelend r len alanın

34b n m2 s su alanı olacak sekılde

tasarlanmıştır.Eğlence parkı, sporcular

ç n kond syon alanı ve koşu yolu, 9 adet

kafe ve restoranı le kent yaşamına 7/24

değer katacak b r alan olması hedeflenm şt r.


11

34.000 m2 of the projected area w th 50

d fferent plant spec es on an area of

700.000 m2 s des gned as a water area. It

s an enjoyable area value to the c ty l fe

24/7 w th ts amusement park, fitness

area and jogg ng track for athletes, and 9

cafes and restaurants targeted.


508 b n m2 l k alanın 141 b n

m2s n gölet alanı oluşturur. Gölet

ç nde gez amaçlı kayıklar,gölün

doğal güzell ğ n oluşturan ada ve

sazlıkların yanı sıra,dağ kızağı ve 9 adet

yüzen skele projelend r lm ş t r.Toplam

yeş l alanı 250 b n m2 alanda100 b n ağaç ve

çalı le alan yaş llend rm şt r.

12


13

141.000 m2 of the 508.000 m2 area s the

art fic al lake area. In the lake, boats for

excurs ons, slands and 9 float ng p ers

have been des gned. The total green area

was sown w th 100.000 trees and bushes

on an area of 250.000 m2.


Aydın'ın kuzey doğusu'nda yer

alan park,z yaretç ler ne Aydın'ı

panoram k olarak göreb lme fırsatı

sunacak sekılde

projelend r lm şt r.Kent merkez le park

150mt yüksekted r.Doğal eğ mden

yararlanarak projelend r len amfi t yatro

seh r panoraması le farklılık yaratır.Kafe

,çocuk alanları ve panoromık d nlenme yerler le

zeng nleşt r len proje 2006 yılında kullanıma

açılmıştır.

Güzel Valley Recreat on Works

01

14


15

Located n the northeast of Aydın.The park has

been des gned to offer ts v s tors the

opportun ty to see Aydın c ty panora. The

amph theater has been located by natural slope.


1892 yılında pamuk deposu ve

çırçır fabr kası olarak nşa ed len

yapı,1997 yılında "Endüstr

M ras"alanı olarak tesc llenm şt r.Yapı

çevres le 15 b n m2 alana

sah pt r.Projede yapı çevres rekreasyon

alanları olarak değerlend r lm şt r.Mevcut

yapılara fonks yon değ ş kl ğ le Çok Amaçlı

Toplantı salonları,N kah Sarayı,Lokanta,Kafe ve

T caret Merkez eklenerek çağdaş yaşama

kazandırılmıştır.

02

16


17

The bu ld ng, wh ch was bu lt n 1892 as a cotton

warehouse and g nn ng factory, was reg stered as

an "Industr al Her tage" area n 1997. It has an

area of 15 thousand m2 w th ts surround ng

area. In the project, the surround ng of the

bu ld ng was used as recreat on areas.

Restaurant, Cafe and Trade Center were

added and brought to contemporary

l fe.


Ada Park Yeş lırmak kıyısında 1

m lyon m2 alanda Çarşamba Ev ,

Göl Lokantası,Düğün Salonu ,Sporcu

Otel ,Hamam,Em rhan Çeşmes ,

Çarşamba Meydanı, Tören Alanı, Yapay

Göl, Gençl k Merkez , Mesc t, Spor Alanları,

Hamam, Kafeterya, Çocuk Oyun Alanları

Yürüyüş, Oturma ve Mes re alanları le

projelend r len len konumu açısından eşs z b r

doğal park oluşması hedeflenm şt r.Park 2007

yılından ber h zmet vermeğe devam etmekted r.

18

07


Ada Park, on a 1 m ll on m2 area on the shore of

Yeş lırmak,Trad t onal House, Lake Restaurant,

Wedd ng Hall, Sportsman Hotel, Turk sh Bath, Em rhan

Founta n, Ceremon al Ground,Youth Center, Masj d,

Sports F elds, Turk sh Bath, Cafeter a, Ch ldren's

Playgrounds. Park has been a med to create un que

natural park n terms of ts projected locat on w th ts

recreat on areas. The park has been used s nce 2007.

08

19


400b n m2 geçk n büyüklüğü le

doğal kayalık olan topoğrafyanın

değ ş k alanlar le entegre ed lerek

şehr n tam merkez nde Halkın

kullanımına açılan b r düzenleme

Marble Palace

20


21

A natural rocky area w th a

s ze of 400 thousand m2,

ntegrat ng the topography w th

d fferent areas, s an

arrangement opened to the

publ c n the very center of the

c ty.


FIRIN

BAKKAL

KÖY KAHVESİ

KONAKLAMA BİRİMLERİ

Hayatımızın parçası olan ve

hep m z n potans yel b r engel

grubuna dah l olab lec ğ m z , bu

grupdak b reyler n ortak buluşma

noktası olarak düşünülen ve ç nde

Down sendronluların şletmes n yaptığı

kafeterya barındıran düzenleme.

AMFİ TİYATRO

HİS PARK

15

22


90.000 m2 l k Doğal S t alanında 75 ml k doğal b r

ucurum bulunur.Alanda Z pl ne,Dağ Kızağı ve yamaç

n şler projelend r lm şt r.Doğal kayalardan oluşan

kentsel balkon değerlend r lerek ust kotta Cam Teras

ve cam tup asansor le buyuk metropol ç n alternat f

b r dest nasyon kazandırılması hedeflenm şt r.

The natural protected area of 90.000 m2 and a natural cl ff of 75 m. Z pl ne, Mounta n

Sledge and r ver descents are des gned n the area. It s a med to used c ty the

balcony cons st ng of natural rocks, and to make t an alternat ve dest nat on for the

b g metropol s w th the glass terrace and glass tube elevator at the upper level.

08

23


24

Ünlü Gazetec ve yazar anısına

yaptırılan ve s mgesel olarak

yazarın kalem le özdeşleşen alan

düzenlemes .


25

The park des gned that was comm ss oned to

commemorate the famous journal st and wr ter

and s symbol cally dent fied w th the author's

pen.


50.000 m2 alana uzer nde

geleneksel Rahvan At sporunun

gel şt rlmes ve koşuların yapılacağı

alanda,H podrum,Hara,Okçuluk,Lokant

a,Tr bün ve At sporları ç çn Kulup b nası

projelend r lm şt r.

15

26


27

The Horse club bu ld ng has been des gned on

50.000 m2 area, for the development of trad t onal

horse sports and the area where the races w ll be

held, for H ppodrome, Hara, Archery, Restaurant,

Tr bune and Horse sports.


28

Keç ören Beled ye önünden

başlayan gen ş akslı b r kent

meydanı gece ve gunduz kullanımı

hedeflenerek projelend r lm şt r.


The c ty square w th a w de ax s start ng

n front of Mun c pal ty bu ld ng has been

des gned w th the a m of day and n ght

use.

11

29


78.500 m2 alanda tematık b r şeh r

parkı projelend r lm şt r.Parl alanında

Lokanta ve kafeler,Mevlev ,M ll Mucadele

ve B l m meydanları oluşturularak 7 den 70

e parkın kullanımı hedeflenm şt r.

15

30


31

A themat c c ty park has been projected on an area

of 78.500 m2. Restaurants and cafes, Mevlev ,

Nat onal Struggle and Sc ence squares are created

n the parl area and the use of the park from 7 to 70

s a med.


32

Karagöl T.V.K.tarafından 1

Derece Doğal S t alanı olarak

tesc ll b r alandır.Halk le

buluşturulması amacıyla Karagöl’ün

çevres ndek mes re alanları, yürüyüş

parkurları ve kır bahçeler projelend r lerek

doğal hayatın korunması

sağlanm ştır.İlkbahar ve sonbahar aylarında

muhteşem fotoğrafların çek leb leceğ fotosafar

parkurları le de farklı b r caz be noktası olab lmes

hedeflenm şt r.


33

Karagöl s a Protected Area. In order to br ng t together w th the

publ c, the recreat on areas, track ng routes and natural gardens

around Karagöl have been des gned to protect the natural l fe. It

s also a d fferent attract on po nt w th the photo safar tracks

where magn ficent photos can be taken n the spr ng and

autumn months. ntended to be.Karagöl s an area reg stered as

a 1 Degree Natural Protected Area by the T.V.K. In order to br ng

t together w th the publ c, the recreat on areas, track ng routes

and natural gardens around Karagöl have been des gned to

protect the natural l fe. It s also a d fferent attract on po nt w th

the photo safar s.


34

300.000 m2 l k alanda

dumanlı/dumansız p kn k alanı

b ç m mde projelend r lm şt r Hafta

sonu alternat f b r gün geç r leb lmes

ç n Kayıkhane,kuş Gözlem ev ,kule

B s klet yolları ve kampa alanları

projelend rlm şt r.


It has been des gned n the form of a

smokey/smoke-free p cn c area on an area

of 300,000 m2. Boathouse, b rd

observatory, tower, b cycle paths and

camp ng areas have been des gned so that

an alternat ve day can be spent on the

weekend.

20

35


36

16


ODAK NOKTASI 1 , FOCUS POINT 1

ODAK NOKTASI 2 , FOCUS POINT 2

ODAK NOKTASI 3 , FOCUS POINT 3

ODAK NOKTASI 4 , FOCUS POINT 4

37


38

ODAK NOKTASI 1 , FOCUS POINT 1


ODAK NOKTASI 2 , FOCUS POINT 2

ODAK NOKTASI 3 , FOCUS POINT 3

39


Azerbaycan'a a t tüm özel kler n

serg lend ğ açık hava müzes

konsept nde b r rekreasyon alan

düzenlemes .

PROJECT OBJECTIVES

40


A recreat on area des gned n the concept of

an open a r museum where all the cultural of

Azerba jan are exh b ted.

AZERBAIJAN LANDSCAPE & URBANISM CONCEPTUAL

CITY PARK DESIGN PROJECT

41


42


43

ODAK NOKTASI 3 , FOCUS POINT 3


320.000 b n m2 l k alanın 75.000

b n m2s n gölet alanı

oluşturur.Oluşturulan gölet ç nde

akvaryum kule projelend r lm şt r.Gölet

ç nde gez amaçlı kayıklar kamp alanları

ve ahşap evler tasarlanmıştır.

15

44


45

The park s located 320,000 m2 area.75,000 m2 s art fic al lak earea. An aquar um

tower has been projected n the lake. Excurs on boats, camp ng areas and wooden

houses have been des gned n the park.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!