27.07.2022 Views

978-605-335-717-9 COVID-19'dan Korunmanın 100 Pratik Yolu JEN

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COVID-19’DAN

KORUNMANIN

100 PRATİK

YOLU

Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve

Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2022 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

COVID-19’dan Korunmanın 100 Pratik Yolu

Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN

ISBN: 978-605-335-717-9

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi

veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası

çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

: Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd. Şti.

İvedik Org. San. 1420. Cad. No: 58/1

Yenimahalle/Ankara

Matbaa Sertifika No : 47479

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Şule Özdonakalan

Kapak Tasarım

: Şule Özdonakalan

Baskı Tarihi

: Haziran 2022 - İstanbul


Önsöz

COVID-19’un 2020 yılının başından itibaren ülkemizin gündemine girmesi

ve gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olması, bütün dünyada

olduğu gibi ülkemizde de bu hastalıktan korunma yollarını ve alınması gereken

tedbirleri ön plana getirmiştir.

SARS-Coronavirus 2 (SARS CoV-2) pandemisinden korunma ve bulaş

yolları konusunda görsel medya ve yazılı basında pek çok bilgi paylaşımı

yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu paylaşımlardan bilimsel verilere dayanan,

konunun uzmanı tarafından dile getirilen yaklaşımlar ve yorumlar toplumun

aydınlatılmasına ve bilinçlenmesine oldukça önemli katkılar sağlamıştır

ve sağlamaktadır.

Ancak COVID-19’dan korunmada alınması gereken tedbirler ve önlemlerle

ilgili mevcut bilgi kirliliği ve bilimsel olmayan açıklamalar da unutulmamalıdır.

Bu tarz yaklaşımlar toplum üzerinde olumsuz önemli etki bırakabilmekte

ve yanlış yönlendirilmelere sebep olmaktadır.

COVID-19’dan korunmada en önemli dört kural sosyal mesafenin korunması,

maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması ve aşı olmaktır. Bu

dört ana başlığın güçlü bir savunma kalkanı olduğu unutulmamalıdır.

Bu dört kurala toplum olarak uymamız hepimizin birer vatandaşlık

görevidir. Ayrıca kendimizi, ailemizi, yakınlarımızı ve sosyal ilişkide bulun-

iii


iv

Önsöz

duğumuz çevremizdeki kişileri de COVID-19’dan korumada yegane temel

unsurdur.

Ancak toplumun her kesiminin belirtilen bu korunma önlemlerine yeterince

uymaması ve duyarsız kalması dünyada olduğu gibi ülkemizde de

hastalığın sayısının artmasına neden olmuştur ve olmaktadır.

Bazen gösterilen ufak bir dalgınlık ya da boşluk hastalığa yakalanmada

veya hastalığı bulaştırmada önemli rol oynamaktadır. Korunma önlemlerine

uzun süre uyma gayreti içinde bulunmak ve bu sürenin, maalesef ne

zaman biteceği konusunda da belirlenmiş bir süre olmaması kişilerde psikolojik

bazı faktörleri de bir araya getirerek korunmada zafiyetlerin ortaya

çıkmasına neden olmaktadır.

Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19 etkeni SARS CoV-2’den

korunmada da en önemli faktör aşı olma gerçeğidir. Aşı sayesinde rahat bir

nefes alarak sosyal hayata yeniden dönüleceği unutulmamalıdır. Günümüzde

bir zamanlar çağın kabusu haline gelen önemli viral enfeksiyonlar bugün

aşı sayesinde artık yok edilmiş, ya da kontrol altına alınmıştır.

Aşının yaygın ve planlanan şekilde uygulanması ile COVID-19’dan korunmamız

diğer viral etkenlerde de olduğu gibi kaçınılmazdır.

Mücadelede maske kullanımının, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına

dikkat etmeninde bu dönemde bizi COVID-19’dan koruyacak diğer üç

önemli faktör olduğu unutulmamalıdır.

Kitabın başlangıç bölümü olan A bölümünde COVID-19 etkeni SARS

CoV-2 ile ilgili bilimsel temel bilgiler yer almaktadır. Kitabın A bölümünde

konular özet ve sade bir anlatımla ele alınmıştır. Kitabın B bölümünde

ise COVID-19’dan korunmak için öngörülen bilgilerin paylaşılması hedeflenmiştir.

B bölümünde yer alan korunma yollarının bazen birbirleri ile örtüştüğü

hatta çeliştiği düşünülebilinir. Ancak korunmak amacıyla alınacak

tedbirler ayrı yönleri ile farklı senaryolar oluşturularak vurgulanmış ve bu

tedbirler farklı örneklerle pekiştirilmiştir.

COVID-19’dan korunmanın 100 pratik yolu kitabında konu ağırlığı korunma

yolları, tedbirler, önlemler ve öneriler konusunda odaklaşmıştır.

Bu kitapta, COVID-19’dan korunmak için maske kullanımı, sosyal mesafenin

korunması, hijyen kurallarına uyma ve aşı olma başlığı altında


Önsöz

v

toplanan dört önemli korunma tedbirlerine ilave, bazen toplumun her

kesiminin bildiği ya da hiç akla gelmeyen, görmezden gelinen ve/veya

önemsenmeyen konular dile getirilmiştir. COVID-19’dan korunma yolları

detaylandırılarak, toplumun dikkati çekilmek istenmiş ve toplumun bilinçlendirilmesi

de amaçlanmıştır. Tabii ki, bu 100 pratik korunma yolu başlıklarına

çok daha fazla ilave başlıklar eklenerek korunma yollarının sayısının

arttırılması da mümkündür.

Ancak Mayıs 2022 tarihi itibari ile vakalarda ciddi azalmaya bağlı olarak

COVID 19’a yönelik önlemler ve tedbirler gevşetilmiştir. Mümkün olduğu kadar

korunmada rol oynayan önlemlere her bireyin kendi olanakları doğrultusunda

kişisel olarak sahip çıkması, şahsını ve çevresini koruması COVID-19

vakalarının ciddi bir oranda azaldığı günümüzde uyulması gereken en önemli

seçenektir. Önlemler ve tedbirlerle korunmaya çalıştığımız SARS CoV-2’den,

havaların ısınmasının ve açık ortamda vakit geçirilen sürenin artmasının CO-

VID-19 vakalarının azalmasına katkı sağladığı da bilinen bir gerçektir.

SARS CoV-2’ye karşı korunma tedbirleri, bundan böyle bireyin yaşı, çalışttığı

mesleğin özelliği, kronik hastalığa sahip olup olmaması ve bağışıklık

durumu gibi pek çok faktör ele alınarak bireysel düzeyde sağlanmalıdır.

Bugün itibari ile artık, toplumdaki vakaların düşmesine bağlı olarak korunmada

rol oynayan önlemlere her bireyin göstereceği şahsi hassasiyet ve

bilinç ön plana geçmektedir.

Özellikle önümüzdeki dönem sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla

birlikte tekrar COVID-19 vakalarında artış görülmemesi, kolay

bulaşan ve ağır klinik tablo oluşturan yeni varyantların ve/veya alt varyantların

ortaya çıkmaması en büyük dileğimdir.

COVID-19’dan korunmanın 100 pratik yolu kitabının gerçekleştirilmesinde,

beni destekleyen ve teşvik eden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖNEL’e içtenlikle

teşekkür ederim.

Bu kitabın, COVID-19’dan korunmada topluma faydalı olmasını ve katkı

sağlamasını diliyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN

İstanbul, 2022Yazar Hakkında

Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN

İstanbul Şehremini Lisesi’nden mezun olduktan

sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi’nde

Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Aynı yıl, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji

ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda

Mikrobiyoloji alanında Lisansüstü

eğitime başlamış ve 1991 yılında mezun

olmuştur. Daha sonra Amerika Birleşik

Devletleri California Üniversitesi, San

Francisco General Hospital ve Finlandiya

Helsinki Üniversitesi, Haartman Enstitüsü'nde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında

doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. 1995 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji alanında

Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2004-2010 yılları

arasında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1989 yılından beri kadrolu olarak görev

yapmakta olup, 2011 yılından itibaren Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda

Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanlığı ve 2013 yılından

itibaren de Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini halen

birlikte sürdürmektedir.

viiİçindekiler

Önsöz ............................................................................................................................ iii

Yazar Hakkında .........................................................................................................vii

Bölüm

A

COVID-19 Etkeni SARS CoV-2 ile İlgili Temel Bilgiler................1

A-1. SARS CoV-2 ......................................................................................................3

A-2. SARS CoV-2’nin bulaşı ve yayılması ..........................................................5

A-3. COVID-19’da klinik belirtiler.........................................................................7

A-4. COVID-19 hastalığının laboratuvar tanısı .................................................9

A-5. COVID-19’da görülen mutasyonlar ve varyantlar ................................12

A-6. COVID-19’a karşı geliştirilmiş aşılar .......................................................14

ix


x

İçindekiler

Bölüm

B

COVID-19’dan Korunma Yolları ....................................................17

B-1. Aile içinde ve dışında ortak giyim eşyası kullanmayın.......................19

B-2. Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın........................................21

B-3. Alışveriş sepetlerinin tutma yerlerine temas

etmeden önce dezenfektan/kolonya kullanarak

kağıt peçete ya da mendille silin...............................................................23

B-4. Alışverişlerde sosyal mesafeye önem verin..........................................25

B-5. Alışverişlerinizde seçme/deneme yapmayın........................................27

B-6. Asansöre binmekten kaçının, gerekirse hiç binmeyin........................30

B-7. Aşı karşıtı söylemlere inanmayın..............................................................32

B-8. Aşı olduysanız antikor yanıtınızı kontrol edin........................................34

B-9. Aşı olsanız dahi COVID-19’u başkasına

bulaştırabileceğinizi unutmayın ...............................................................36

B-10. Bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek

için gerekli tedbirleri alın ...........................................................................38

B-11. Başkasının maskesini kullanmayın..........................................................40

B-12. Başkasının telefonunu kullanmayın.........................................................42

B-13. Bireysel olmayan sporları askıya alın.....................................................44

B-14. COVID-19 aşısının ikinci doz ve üçüncü doz ve diğer

pekiştirme dozlarını olmayı ihmal etmeyin...........................................46

B-15. COVID-19 benzeri şikayetleriniz var ise acilen en yakın

sağlık kuruluşuna başvurun.......................................................................48

B-16. COVID-19 benzeri şikayetleriniz var ise kulaktan dolma

yöntemlerle kendi kendinizi tedavi etmeye çalışmayın......................50

B-17. COVID-19 etkeni virusun saptanmasında PCR

testinin yegane tarama testi olduğunu unutmayın..............................52


İçindekiler

xi

B-18. COVID-19 etkeni virusun solunum yolu ile

bulaştığını unutmayın...................................................................................54

B-19. COVID-19 PCR testiniz pozitif ise belirlenen süre

içerisinde izole olun......................................................................................56

B-20. COVID-19 PCR testiniz pozitif ise umutsuzluğa kapılmayın..............58

B-21. COVID-19 saptanmış aile bireyleri evinizde var ise

yetkililerin önerilerine titizlikle uyun.......................................................60

B-22. COVID-19 süresince serinleme amacıyla vantilatör

kullanmamaya dikkat edin..........................................................................62

B-23. COVID-19 tedbirlerine sadece ceza yeme

korkusuyla uymayın......................................................................................64

B-24. COVID-19’dan korunmak için bilimsel olmayan

hiçbir yola başvurmayın..............................................................................66

B-25. COVID-19’dan korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen

üçgeninin virusa karşı koruma kalkanı olacağını unutmayın...........68

B-26. COVID-19’dan korunmaya bireysel düzeyde özel çaba gösterin.....70

B-27. COVID-PCR testiniz negatif ise ve şikayetleriniz devam

ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna tekrar başvurun.......................72

B-28. Çantanızda ya da cebinizde kolonya veya dezenfektan taşıyın........74

B-29. Çift maske kullanmaya gayret edin..........................................................76

B-30. Dış ortamda bulunduktan sonra eve gelince

kıyafetlerinizi değiştirin...............................................................................78

B-31. Disiplini elden bırakmayın...........................................................................80

B-32. Düşmeyen ateşiniz var ise en yakın sağlık

kuruluşuna başvurun...................................................................................82

B-33. Ellerinizi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize değdirmeyin...............84

B-34. Ellerinizi sık sık yıkayın................................................................................86


xii

İçindekiler

B-35. Evden çalışma şartlarını oluşturun..........................................................88

B-36. Eve dışarıda kullandığınız ayakkabılarınızla girmeyin.......................90

B-37. Eve getirdiğiniz alışveriş poşetlerini/paketlerini yemek masası

ve/veya mutfak tezgahı üzerine koymayın............................................92

B-38. Eve sipariş getiren kişilerden sosyal mesafeyi koruyarak ve

maskeli olarak hizmet alın..........................................................................94

B-39. Evinizi ve/veya iş yerinizdeki odanızı sık sık havalandırın................96

B-40. Fırın, market, bakkal ve kasap gibi kişi alma kapasitesi

sınırlı olan yerlerde yapacağınız alışverişlerde sosyal

mesafeye dikkat ederek içeridekilerin çıkmasını bekleyin...............98

B-41. Gençlerin de COVID-19’a yakalanabileceğini

aklınızdan çıkarmayın............................................................................... 100

B-42. Gerekirse maske ve siperliği birlikte kullanın.................................... 102

B-43. Gereksiz özgüvenden uzak durun.......................................................... 104

B-44. Hasta ziyaretlerinden mecbur olmadığınız sürece sakının............ 106

B-45. Hijyen kurallarına uyun............................................................................. 108

B-46. Hobiler edinin............................................................................................... 110

B-47. İkram yapmayın. Size yapılmasına da müsaade etmeyin.............. 112

B-48. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın......................................................... 114

B-49. Kağıt mendil kullanın................................................................................. 116

B-50. Kapalı ortamlarda birden fazla kişiyle uzun süre kalmayın.......... 118

B-51. Karamsar olmayın...................................................................................... 120

B-52. Karantina tedbirlerine uyun..................................................................... 122

B-53. Karşınızdaki kişide belirti yok ise güvenip

maskesiz sohbet etmeyin........................................................................ 124


İçindekiler

xiii

B-54. Kredi kartı ile temassız alışveriş yapmaya özen gösterin.............. 126

B-55. Kuaför/berbere gittiğinizde maskenizi çıkarmayın.......................... 128

B-56. Maskeyi doğru kullanın............................................................................. 130

B-57. Maskeyi kullanmadığınızda direkt cebinize ya da çantanıza

koymayın....................................................................................................... 132

B-58. Medya ve basında yer alan kamu spotlarına uyun

ve dikkate alın.............................................................................................. 134

B-59. Medyada yer alan bilimsel programları izleyin

ve bilimsel yorumları takip edin............................................................. 136

B-60. Merdivenlerden Çıkarken veya İnerken Gerekmedikçe

Korkuluklara Tutunmayın ve Ortak Dokunulan

Alanlarda Dikkatli Olun............................................................................. 138

B-61. Misafirlikten ve ev ziyareti yapmaktan kaçının.................................. 140

B-62. Mümkünse yürümeyi tercih ederek gideceğiniz yere gidin............ 142

B-63. Obeziteden korunun................................................................................... 144

B-64. Pandemi süresince on-line/çevrim içi kurslara

ve toplantılara katılmayı tercih edin...................................................... 146

B-65. Pandemi süresince torunlarınızla ve yeğenlerinizle

sosyal mesafeyi koruyun.......................................................................... 148

B-66. Para ile temas ettiğinizde ellerinizin hijyenini sağlayın.................. 150

B-67. Restaurant ya da lokantada yemek yemeniz zorunluysa

bireysel olarak gidin................................................................................... 152

B-68. Risk grubunda iseniz grip (influenza) ve zatürre

(pnömokok) aşısı olun............................................................................... 154

B-69. Sabırlı olun ve telaşlı iş yapmayın......................................................... 156

B-70. Sağlık Bakanlığının COVID-19 ile ilgili verilerini

ve gündemini takip edin............................................................................ 158


xiv

İçindekiler

B-71. Sağlık hizmetini randevu ile alın............................................................ 160

B-72. Sıklıkla dokunulan yüzeylerin temizlenmesine

ve dezenfekte edilmesine özen gösterin............................................. 162

B-73. Sıranızı beklerken sosyal mesafeyi koruyun...................................... 164

B-74. Sigara içmekten ve sigaralı ortamda

bulunmaktan uzak durun......................................................................... 166

B-75. Sokakta yürürken yere tükürmeyin ve

kullandığınız maskeyi yere atmayın...................................................... 168

B-76. Sosyalleşmeden kaçının, kutlama ve

eğlence ortamlarından uzak durun....................................................... 170

B-77. Şehir içi toplu ulaşımlarda gereksinim yok ise

kullanımda yoğun yolcu olan saatleri tercih etmeyin ..................... 172

B-78. Şehiriçi otobüslerde veya ulaşım araçlarında seyahat

ederken pencerelerin mümkün olduğu kadar açık

olmasına dikkat edin. Kapalı ise açılmasını sağlayın ...................... 174

B-79. Şikayetleriniz ve/veya şüpheleriniz var ise COVID-19

PCR testinizi kayıt altına alınma kaygısıyla ertelemeyin

ve/veya yaptırmaktan kaçınmayın ....................................................... 176

B-80. Taksiye binerseniz arka koltukta oturun ............................................ 178

B-81. Teknolojinin nimetlerinden yararlanın ................................................ 180

B-82. Testiniz pozitif çıkmış ve/veya hastalanmış ve

sonrasında iyileşmiş iseniz tekrar COVID-19’a

yakalanmam düşüncesine kapılmayın ................................................ 182

B-83. Tokalaşmayın, öpüşmeyin ve sarılmayın ............................................ 184

B-84. Toplantılarda ya da davetlerde maskenizi çıkartıp

yiyecek yemeyin, içecek içmeyin............................................................ 186

B-85. Toplu olarak yapılan ibadetlerde sosyal mesafeyi

koruyun ve maske kullanın ..................................................................... 188


İçindekiler

xv

B-86. Toplu ortamlarda yüksek sesle konuşmayın ..................................... 190

B-87. Toplu taşıma araçlarında ayakta seyahat ederken diğer

yolcularla yüz yüze değil sırt sırta durmaya özen gösterin .......... 192

B-88. Toplu törenlerden ve kutlamalardan uzak durun.............................. 194

B-89. Trafik ışıklarından karşıdan karşıya

geçerken yolun sağından gidin............................................................... 196

B-90. Turistik amaçlı seyahat etmekten kaçının .......................................... 198

B-91. Umumi tuvaletleri zorunlu olmadıkça kullanmayın......................... 200

B-92. Uyku düzeninizi koruyun.......................................................................... 202

B-93. Uyumak ve/veya dinlenmek için başkasının

eşyalarını kullanmayın ............................................................................. 204

B-94. Uzun süreli aynı maskeyi kullanmayın ............................................... 206

B-95. Uzun süreli seyahat ederken yiyecek ve içecek tüketmeyin.

Maskenizi çıkartmayın ............................................................................. 209

B-96. Vesveselerden uzak durun....................................................................... 211

B-97. Virustan korunmanın en etkin yolunun

aşı olduğunu unutmayın........................................................................... 213

B-98. Virusun aile içinde daha kolay bulaşabileceğini unutmayın.......... 215

B-99. Vücut sıcaklığının yüksekliğinin COVID-19 hastalığı ile

ilişkili olduğunu ve ölçülmesinin önemini unutmayın...................... 217

B-100.Yolda yürürken grup halinde bulunan bireyler var

ise arasından geçmeyin, yolunuzun yönünü değiştirin .................. 220

Kaynaklar................................................................................................................. 222

Dizin .........................................................................................................................233


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!