03.08.2022 Views

GAP'TA HASAT ZAMANI

GAP Sosyal Invest , kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan özel sektör kuruluşları ile GAP Bölgesi'nde faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan bir etkileşim platformudur.

GAP Sosyal Invest , kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan özel sektör kuruluşları ile GAP Bölgesi'nde faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan bir etkileşim platformudur.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!