01.09.2022 Views

Veteriner İç Hastalıklarında Klinik Muayene ve Tanı Yöntemleri (Editör Prof. Dr. Yusuf GÜL) jenerik

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Veteriner İç Hastalıklarında

KLİNİK MUAYENE VE

TANI YÖNTEMLERİ

Editör:

Prof. Dr. Yusuf GÜL

Yazarlar:

Prof. Dr. Yusuf GÜL

Prof. Dr. Utku BAKIREL

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Prof. Dr. Mustafa İSSİ

Prof. Dr. Abuzer ACAR

Prof. Dr. Hasan İÇEN

Doç. Dr. Erdoğan GÖKÇE

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah GAZIOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Aynur ŞİMŞEK

Dr. Öğretim Üyesi Akın KOÇHAN


ÖNSÖZ

Klinisyen Veteriner Hekimin görevi, evcil hayvanlarda görülen hastalıkların etiyolojilerini

belirlemek, tanı ve ayırıcı tanılarını koymak, prognozunu tayin etmek, tedavilerini yapmak ve

gerekli proflaktik önlemleri almaktır. Hastalıkların zamanında etkili tedavilerinin yapılabilmesi

ve gerekli proflaktik tedbirlerin alınabilmesi hastalığın en kısa sürede ve kesin olarak tanısının

konması ile mümkündür. Tanı da ise başarının anahtarı klinik muayene olduğundan sistemik

muayene yöntemlerinin iyi bilinmesi gerekir. Klinik muayenenin nasıl yapılacağının bilinmesi

ve modern teknolojinin gelişmelerine paralel olarak hekimlik hizmetine sunulan yöntemlerin

kullanılması kadar doğru yorumlanabilmesi de tanı da önemlidir.

Klinik tanı konusunda ülkemizde çeşitli dönemlerde kıymetli öğretim üyelerimiz tarafından

farklı isimler altında birçok kitap yayımlanmış olmasına rağmen maalesef hiçbiri süreklilik gösterememiştir.

Bu nedenle kalıcı olması ve süreklilik göstermesi umuduyla ülkemizdeki 7 değişik

üniversiteden 10 öğretim üyesinin katkılarıyla bu kitap kaleme alınmıştır.

Evcil hayvanlarda görülen hastalıkların tanısında uygulanabilecek muayene yöntemlerini verebilmek

amacıyla yazılan kitabın hazırlanmasında oldukça titiz davranılmış, literatüre uygunluk

sağlanarak birçok klasik kitap, yeni kaynaklar ve klinik deneyimlerimizden yararlanılmıştır.

Daha kolay anlaşılabilmesi için kitap II Kısım (I.Kısım: Tanı yöntemleri ve muayene metotları,

7 Bölüm halinde ve II. Kısım: Tanısal görüntüleme yöntemleri) halinde yazılmıştır. Ayrıca 35

tablo, 21 şekil ve 355 (Kısım I 312, Kısım II 43) resim ile zenginleştirilmiştir.

Hazırlanan kitaba tanı metotları ile başlanmış, genel ve özel muayenelerle devam edilmiş ve

tanısal görüntüleme yöntemleri ile tamamlanmıştır. Fiziksel muayene teknikleri, ayrı ayrı sistem

muayeneleri yanı sıra kan, rumen içeriği, gaita ve idrar muayeneleri, yaş tayinleri, hemostaz

bozuklukları, sıvı-elektrolit, asit-baz dengeleri hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Laboratuvar

muayenelerinin ve testlerinin oldukça basit, hayvan başında veya rutin klinik laboratuvarlarında

uygulanabilenleri alınmış, donanımlı laboratuvar gerektirenlerinden fazla bahsedilmemiştir.

Kitabın öğretim üyesi arkadaşlarımıza, Veteriner Hekim meslektaşlarımıza ve Veteriner Fakültesi

öğrencilerimize faydalı olacağını umar, olabilecek eksikliklerin hoşgörü ve anlayış ile karşılanacağını

ümit eder, bilime ve ülkemize yararlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Yusuf GÜL

Yazarlar Adına Editör

Mart 2022

V


İÇİNDEKİLER

Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Yazarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

Tablolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII

Şekiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XIX

KISIM

I

TAnı YÖnTEMLERİ VE MUAYEnE METOTLARı

BÖLÜM 1

KLİNİK TANININ ÖNEMİ VE YERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Yusuf GÜL

BÖLÜM 2

KLİNİK MUAYENEYE GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Yusuf GÜL

2.1. Hayvanlara Yaklaşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.2. Hayvanların Yürütülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.3. Hayvanların tutulması ve bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.4. Büyük Hayvanlarda Ekstremitelerin Kaldırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4.1. Atlarda ön ekstremitelerin kaldırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4.2. Atlarda arka ekstremitelerin kaldırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4.3. Sığırlarda ön ekstremitelerin kaldırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4.4. Sığırlarda arka ekstremitelerin kaldırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VII


VIII İçindekiler

2.5. Yatalak büyük hayvanların kaldırılması ................................15

2.6. Sürü veya Grupların Muayenesi .....................................17

2.7. Hayvanların Muayenesi ...........................................18

BÖLÜM 3

GENEL İFADE VE TARİFLER .........................................19

Yusuf GÜL

3.1. Hekim ......................................................19

3.2. Semptom ve Sendrom ............................................20

3.3. Tanı ve Ayırıcı Tanı (Diagnoz ve Differensiyal Diagnoz, Teşhis ve Tefriki Teşhis) .....22

3.4. Prognoz .....................................................24

3.5. Tedavi .......................................................24

3.6. İndikasyon (İndication) ..........................................25

3.7. Tedavi Yolları ..................................................26

3.8. Profilaksi – Praventive – Metafilaksi ..................................27

BÖLÜM 4

KLİNİK MUAYENE METOTLARI ......................................29

Yusuf GÜL

4.1. Göz İle Muayene (Teftiş, Gözlem, Gözden Geçirme) ........................29

4.2. Koku Muayenesi (Olfaktorik Muayene) .................................31

4.3. Elle Muayene (Palpasyon, Endopalpasyon/Eksplorasyon, Sondalama) ...........32

4.4. Perkütorik Muayene (Vurma ile Muayene, Perküsyon=Ağrı ve Seda Perküsyonu) ....36

4.5. Dinleme (Öskültasyon) ...........................................40

4.6. Röntgen ....................................................45

4.7. Ölçme (Mensuration) ............................................46

4.8. Allerjik Testlerle Tanı .............................................46

4.9. Örnek Materyalin Alınması .........................................50

4.10. Anesteziyoloji . ................................................51

4.11. Diagnostik Operasyonlar ..........................................51

4.12. Diğer Diagnostik Metotlar .........................................51

BÖLÜM 5

ANAMNEZ = Anamnesis = Hastalığın Geçmişi .............................55

Yusuf GÜL


İçindekiler

IX

BÖLÜM 6

SİGNALEMENT (Eşkal) .............................................63

Yusuf GÜL

6.1. Hayvanın Türü .................................................63

6.2. Hayvanın Irkı ..................................................64

6.3. Hayvanın Cinsiyeti ..............................................64

6.4. Hayvanın Don ve İşaretleri ........................................64

6.5. Hayvanın Yaşı .................................................65

6.6. Hayvanın Canlı Ağırlığı (Beden Ağırlığı) ..............................76

6.7. Hayvanın Kullanım veya Yararlanılma Amacı ............................76

6.8. Yapma, Kalıcı Edinsel veya Özel İşaretler ...............................77

6.9. Kan Grupları ..................................................77

BÖLÜM 7

KLİNİK MUAYENELER .............................................81

7.1. GENEL MUAYENELER ...........................................81

Yusuf GÜL

7.1.1. Vücudun Tutuluşu (Duruş) ...................................82

7.1.2. Davranışlar (Genel Davranışlar) ................................85

7.1.3. Besi Durumu ...........................................103

7.1.4. Bakım Durumu (Hijyenik Olarak Genel İfadesi) ....................107

7.1.5. Gelişme Durumu .........................................107

7.1.6. Habitus (Klinik Olarak Genel İfadesi) ...........................107

7.1.7. Solunum Frekansı .........................................108

7.1.8. Nabız Frekansı ..........................................109

7.1.9. Vücut Sıcaklığı ..........................................112

7.2. ÖZEL MUAYENELER ...........................................119

7.2.1. Derinin Muayenesi ........................................119

Yusuf GÜL

7.2.2. Konjunktiva ve Mukozaların Muayenesi ..........................157

Yusuf GÜL

7.2.3. Lenf Sisteminin Muayenesi ...................................165

Yusuf GÜL

7.2.4. Dolaşım Sisteminin Muayenesi ................................172

Yusuf GÜL

7.2.4.1. Kalbin Muayenesi ........................................173

7.2.4.2. Nabzın Muayenesi .......................................193


X İçindekiler

7.2.4.3. Perifer Dolaşımın Muayenesi ................................197

7.2.4.4. Kan Muayeneleri .........................................202

7.2.5. SOLUNUM SİSTEMİNİN MUAYENESİ ..........................229

Yusuf GÜL, Abuzer ACAR

7.2.5.1. Solunum Hareketleri (Solunum Faaliyetleri) ......................229

7.2.5.2. Solunum Sesleri .........................................237

7.2.5.3. Solunum Havası .........................................241

7.2.5.4. Burun Akıntısı ..........................................242

7.2.5.5. Burun ve Sinuslar . .......................................245

7.2.5.6. Farenks, Larenks ve Trakeanın Muayenesi ........................247

7.2.5.7. Göğüs Kafesi, Akciğerler ve Plöranın Muayeneleri ..................249

7.2.6. SİNDİRİM SİSTEMİNİN MUAYENESİ ..........................261

Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL, Abdullah GAZİOĞLU

7.2.6.1 Sindirim Sisteminin Genel Muayenesi ...........................261

1. İştiha (Appetit) .........................................261

2. Yem Alımı ............................................263

3. Susuzluk ve Su Alımı .....................................266

4. Geviş Getirme (Ruminasyon) . ..............................267

5. Ön Sindirim Kanalındaki Özel Hareket Olayları ..................269

5.1. Esneme . ...........................................269

5.2. Geğirme (Ruktus) .....................................269

5.3. Öğürme ............................................269

5.4. Kusma (Vomitus, Emesia) ve Regurgitasyon ....................269

6. Gaita Yapma (Defekasyon) ................................272

6.1. Endoparazitlerin Tayini ..................................277

6.1.1. Gaita Muayeneleri ...................................277

6.1.1.1. Gaita Muayene Teknikleri .............................278

6.1.1.1.1. Makroskopik Muayene ...............................278

6.1.1.1.2. Mikroskopik Muayene (Koproskopi, koprolojik muayene, ovoskopi) .279

6.1.1.1.2.1. Natif Muayene (Direkt Dışkı Sürme Preparatı, Direkt Taze Bakı) ..279

6.1.1.1.2.2. Zenginleştirme (Çoklaştırma) Metotları . .................279

6.1.1.1.2.3. Dışkıda Nematod Larvalarını Arama Yöntemi .............281

6.1.1.1.2.4. Oksirus Tayini İçin Özel Metod (Selofan Bant Tekniği) ........282

6.1.1.1.2.5. Kriptosporidi Ookistlerinin Tayini: .....................282

6.1.2. Parazitolojik Kan Muayeneleri ............................282

6.1.3. Derideki Doku Parazitlerinin Saptanması .....................283

6.1.4. Bağırsak Protozoonlarının Saptanması ......................283

6.1.5. İndirekt (İmmunolojik) Metotlar ..........................283

7.2.6.2. Sindirim Sisteminin Özel (Spesifik) Muayenesi ...........................292

1. Ağız Boşluğu, Yutak ve Özefagusun Muayenesi ........................292

2. Midenin Muayenesi ..........................................302


İçindekiler

XI

3. Gevişgetirenlerde Önmide-Abomazum Kompleksinin Muayenesi ............302

3.1. Rumenenin Muayenesi .......................................303

3.1.1. Rumenin Klinik Muayene Şekilleri ..............................304

3.1.2. Rumen Sıvısı Analizleri .....................................308

3.1.3. Laparatomi – Rumenotomi – Punksiyon ..........................318

3.2. Retikulumun Muayenesi ......................................318

3.2.1. Yabancı Cisim Ağrı Deneyleri .................................320

3.2.2. Endometaloskop (Metal Dedektör, Ferroskop) İle Muayene. . . . . . . . . . . . . . 324

3.2.3. Rektal Muayene ..........................................326

3.2.4. Röntgen Muayenesi ........................................326

3.2.5. Laparoskopi .............................................326

3.2.6. Sonografi (Ultrasonografi) ...................................326

3.2.7. Abdominosentez ..........................................327

3.2.8. Kan Muayeneleri ..........................................327

3.3. Omazum Muayenesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

3.4. Abomazumun Muayenesi .....................................328

4. Bağırsakların Muayenesi .......................................332

4.1. Semptomatoloji ............................................333

4.1.1. Kusma (Vomitus) .........................................333

4.1.2. İshal (Diarrhoe, Diyare) . ....................................333

4.1.3. Kabızlık (Konstipasyon, Opstipasyon) ...........................338

4.1.4. Bağırsaklarda Gaz Toplanması (Meteorismus) ......................338

4.1.5. Abdominal Gerginlik ve Ağrı (Sancı, Kolik) ........................339

5. Sığırlarda Karın Bölgesi ve Karın Boşluğunun Muayenesi .................340

5.1. Karın Bölgesinin Adspeksiyonu .................................340

5.2. Karın Bölgesinin Palpasyonu ...................................343

5.3. Karın Bölgesinin Perküsyonu ...................................343

5.4. Karın Bölgesinin Öskültasyonu .................................344

5.5. Endopalpasyon (Rektal Muayene) ................................345

5.6. Karın Boşluğunun Punksiyonu ..................................347

5.7. Laparoskopi ..............................................351

5.7. Deneysel Laparotomi ........................................351

5.9. Deneysel Vaginotomi ........................................352

5.10. Karın Boşluğunun Röntgen Muayenesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

5.11. Karın Organlarını Ultrasonografik Muayenesi .......................352

6. Göbek Kordonunun Muayenesi ..................................352

7. Karaciğer .................................................352

7.2.7. ÜRİNER SİSTEMİN MUAYENESİ ..............................357

Mehmet ÇİTİL, Erdoğan GÖKÇE

7.2.7.1. Genel Bilgiler ...........................................357

7.2.7.2. Hayvan Türlerine Göre Üriner Sistem Organlarının Anatomik yerleri ......357


XII İçindekiler

7.2.7.3.Üriner Sistemin Muayenesi ...................................360

1. Ananmnez ............................................360

2. Üriner Sistem Organlarının Muayenesi . ........................361

3. Ürinasyon Fonksiyonun Kontrolü .............................365

3.1. Ürinasyon sırasında hayvanların aldığı pozisyonlar ve

idrar alma yöntemleri ..............................................365

3.2. Ürinasyon Sıklığı/Sayısı ..................................369

3.3. Ürinasyon Sırasındaki Ağrı Belirtileri ve Anormal Değişiklikler .......369

4. İdrar Muayeneleri ......................................370

4.1. İdrarın Fiziksel Muayeneleri ...............................371

4.2. İdrarın Kimyasal Muayeneleri . .............................375

4.3. İdrarın Mikroskopik/Sediment Muayeneleri .....................383

5. Böbrek Fonksiyon Testleri ..................................389

6. Böbreklerin Radyolojik ve Ultrasonografik Muayeneleri .............392

7.2.8. SİNİR SİSTEMİNİN MUAYENESİ ..............................393

Hasan İÇEN, Aynur ŞİMŞEK, Akın KOÇHAN

7.2.8.1. Anamnez . .............................................394

7.2.8.2. Nörolojik Muayene .......................................394

1. Adspeksiyon ..........................................394

1.1. Mental Durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

1.2. Başın Duruşu ve Hareketi ................................396

1.3. Kraniyal Sinir Fonksiyonu ................................396

1.4. Motorik Fonksiyonların Muayenesi ..........................398

1.5. Duruş ve Yürüyüş Bozuklukları (Ataksi) .......................399

1.6. Zorunlu Hareketler .....................................400

2. Palpasyon ve Peküsyon ...................................400

2.1. Kafatasının Kemiksel Yapısının Palpasyonu ve Peküsyonu ...........400

2.2. Reflekslerin Muayenesi ..................................400

7.2.8.3. BOS’un muayenesi ........................................405

7.2.8.4. Radyografik muayeneler . ...................................406

KISIM

II

Tanısal GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Tanısal Görüntüleme Yöntemleri ......................................419

Utku BAKIREL

1. RADYOGRAFİ . ................................................419

1.1. Radyografik Görüntüleme Fiziği .................................419

1.2. Radyografik kalite ..........................................420


İçindekiler

XIII

1.3. Işınlama .................................................421

1.4. Radyografik Değerlendirme ....................................422

1.5. Pozisyon ................................................422

1.6. Mimari . ................................................422

1.7. Boyut ..................................................423

1.8. Şekil ...................................................423

1.9. Yoğunluk ................................................423

1.10. Boyun ve Toraks Radyografisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

1.11. Abdomen Radyografisi ......................................429

2. ULTRASONOGRAFİ .............................................434

2.1. Abdomen Ultrasonografisi ....................................435

2.2. Toraks Ultrasonografisi .......................................442

3. EKOKARDİYOGRAFİ ............................................442

4. ENDOSKOPİ ..................................................445

4.1. Gastroskopi ..............................................446

4.2. Kolonoskopi ..............................................447

4.3. Rinoskopi ................................................447

4.4. Bronkoskopi ..............................................448

5. ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) ...................................448

6. ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) ..................................451

7. ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) .....................................452

8. TERMOGRAFİ ................................................453

İNDEKS ......................................................457


YAZARLAR VE ADRESLERİ

Prof. Dr. Yusuf GÜL

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Emekli Öğretim Üyesi, Elazığ

Prof. Dr. Utku BAKIREL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner

Fakültesi, İstanbul

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Kayseri

Prof. Dr. Mustafa İSSİ

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ

Prof. Dr. Abuzer ACAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner

Fakültesi, Afyonkarahisar

Prof. Dr. Hasan İÇEN

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Diyarbakır

Doç. Dr. Erdoğan GÖKÇE

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve

Hayvancılık MYO, Bingöl

Dr. Öğretim Üyesi Aynur ŞİMŞEK

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Diyarbakır

Dr. Öğretim Üyesi Akın KOÇHAN

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Diyarbakır

XV


Tablolar

XVII

TABLOLAR

Tablo 1. Perküsyonda Saptanan Ses Kaliteleri

Tablo 2. Öskültasyonda Alınan Sesler

Tablo 3. Davranış Bozuklukları (Ethopathie’ler)

Tablo 4. Sığırlarda Gözlenen Besi Durumu

Tablo 5. Sığırlarda Perikardial ve Endokardial Üfürümlerin Ayrıcı Bulguları

Tablo 6. Endokardial Üfürümlere Neden Olan Fonksiyon Bozuklukların Belirlenmesi

Tablo 7. Kalp Kapak Hareketlerinin Punkta Maksiması

Tablo 8. Nabız Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tablo 9. Perifer Dolaşımın Muayenesi

Tablo 10. Evcil Hayvanların Kan Hacimleri

Tablo 11. Kan Pıhtılaşmasında Rolü Olan Faktörler

Tablo 12. Trombositer Kanama Hastalıkları

Tablo 13. Hayvanlarda Sedimentasyon Hızları (mm/saat)

Tablo 14. Sağlıklı Hayvanlar İçin Normal Eritrosit Sayısı, %Hematokrit Değer ve Hemoglobin

Miktarları

Tablo 15. Sağlıklı Hayvanlar İçin Normal MCH, MCHC, MCV Değerleri

Tablo 16. Sağlıklı Hayvanlarda Total Akyuvar Sayısı ve Akyuvarların % Oranları

Tablo 17. Hayvanlarda Kan Serumu Total Protein Yüzdesi ve Serum Protein Fraksiyonlarının

Miktarları (g/dL)

Tablo 18. Hayvan Türlerine Göre Akciğer Muayene Sahasının Kaudal Sınırları

Tablo 19. Evcil Hayvanların Fizyolojik Gaita Bulguları

Tablo 20. Evcil Hayvanlarda Stomatitisle Seyreden Bakteriyel ve Viral Hastalıklar

Tablo 21. Ruminantlarda Değişik Ön Mide Hastalıklarında Bazı Önemli Rumen Sıvısı

Parametreleri

Tablo 22. Sola Deplasmanların Ayırıcı Tanısında Sol Karın Duvarının Öskültasyon Bulguları

Tablo 23. İnce Bağırsak veya Kalın Bağırsaktan Köken Alan İshallerin Ayırımı

Tablo 24. Vücut Ağırlığı 30 kg Olan Akut İshalli Bir Buzağıda Klinik Semptomlar, Vücut

Ağırlığı ve Sıvı Kayıpları İlişkisi.

XVII


XVIII Tablolar

Tablo 25. Saha Şartlarında Metabolik Asidoz ve Klinik Semptomlar İlişkisi

Tablo 26. Sığırlarda Karın Boşluğu Punktatının Normal Bulguları ve En Önemli Değişiklikleri

Tablo 27. Karaciğer Hastalıklarında Biyokimyasal Muayene Metotları

Tablo 28. Evcil Hayvanlarda İdrar Özgül Ağırlıkları (g/l)

Tablo 29. Evcil Hayvanlarda Proteinürinin Nedenleri

Tablo 30. Evcil Hayvanlarda Hematürinin Nedenleri.

Tablo 31. Azoteminin Sınıflandırılması

Tablo 32. Akut veya Kronik Renal Yetmezliğin Özellikleri

Tablo 33. Erişkin Hayvanlarda Normal Serum BUN Yoğunlukları (mmol/L)

Tablo 34. Erişkin Hayvanlarda Normal Serum Kreatinin Yoğunlukları (mmol/L)

Tablo 35. Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri


Şekİller

XIX

ŞEKİLLER

Şekil 1. Önemli kalp öskültasyon bulgularının şematik gösterimi

Şekil 2. Sığırlarda kalp kapaklarının punkta maksimalarının yeri

Şekil 3. Normal bir elektrokardiogramda dalga ve aralıklar

Şekil 4. Normal bir elektrokadioagramın kısımları

Şekil 5. Nabız bulgularının şematik görünümü

Şekil 6. Eritrositoz çeşitleri

Şekil 7. Solunum ritim bozuklukları

Şekil 8. Karın duvarının arkadan gözlenmesinde farklı adspeksiyon bulguları

Şekil 9. Atlarda üriner sistem organlarının görünümü

Şekil 10. Erkek sığırlarda genital organlar

Şekil 11. Erkek köpeklerde böbreklerin konumu ve genital organlar

Şekil 12. Köpeklerde böbreklerin konumu ve genital organlar

Şekil 13. Kedilerde böbrek ve genital organların görünümü

Şekil 14. Kedide böbreklerin palpasyonu

Şekil 15. Köpekte sol böbreğin palpasyonu

Şekil 16. Sığırlarda sol böbreğin palpasyonu

Şekil 17. Köpekte idrar kesesinin palpasyonu

Şekil 18. Sığırlarda idrar kesesi ve ureterlerin rektal palpasyonu

Şekil 19. Dişi köpekte idrar kateteri uygulaması

Şekil 20. Köpekte lateral sistosentez

Şekil 21. Köpekte ventral sistosentez ve idrar kateteri boyunun ölçülmesi

XIX

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!