18.10.2022 Views

jenerik

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE

ANATOMİ

DERS KİTABI

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç. Dr. Sermin ALGÜL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Fizyoloji Anabilim Dalı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


ÖNSÖZ

Anatomi, tüm sağlık bilimlerinde en önemli ve temel derslerden birisidir. Anatomisiz sağlık

olmaz mottosuyla başladığımız bu yolda, kitabımız normal insan anatomisini yeterli düzeyde

detaylandırarak ele almıştır. Gerek anatomi dilinin latince olması gerek anatomik oluşumların

fazla olması öğrencilerimizi çok fazla kaygı ve korkuya sevketmektedir. Kitabımızda

bölüm sayısını artırarak ve bu oluşumları sınıflandırarak daha anlaşılır hale getirmeye

çalıştık. Çok uzun bir çalışma sonucunda hazırlanan Sağlık Bilimleri’nde Anatomi kitabımız

sistematik anatomi düzeninde yazılmıştır. Anatomik yapılarda ve kullanılan terimlerde

Terminologia Anatomica (1998) kurallarına bağlı kalınmıştır.

Sağlık Bilimleri’nde Anatomi kitabı nasıl yazıldı? Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde anatomi

derslerine yardımcı kaynak önermede çok sıkıntı yaşadım. Kitap okumadan anatomi öğrenilemezdi.

Eserler ya çok yüzeysel (sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu düzeyinde),

ya da çok detaylı (tıp fakültelerine uygun) olarak yazılmıştı. Hangisi en uygun diye seçim

yaparken, kendimiz bir ekip kurup kitap yazalım diye bir fikir oluştu. Bu fikrin oluşmasına

beni yönlendiren değerli mesai arkadaşım Sayın Araş. Gör. Fadime Ulupınar’a çok teşekkür

ederim.

Tabiki kitap editörlüğü yapmanın, bir ekip kurmanın ve bu işe girişmenin çok zorlu bir

süreç olacağını tahmin ediyordum. Fakat anatomi duayenlerinden ve GETAT’ın kurucularından,

yetişmemde büyük emeği olan, sadece anatomi alanında değil, meslek dışı bilgi, düşünce

ve ufkundan istifade ettiğim çok kıymetli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Ahmet

Kavaklı’nın ve eşsiz anatomi bilgisi ve akademisyenliğiyle bana yol gösteren kıymetli hocam

Sayın Prof. Dr. Murat Ögetürk’ün ‘yapmadan öğrenemezsin’, ‘başlamadan bitiremezsin’

düsturları, anatomi ve bilimsellik alanında verdikleri güven ve cesaret bu işe başlamamda

etkili olmuştur. Kıymetli Hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

iii


iv ÖNSÖZ

Kitabımızın oluşmasında büyük emekleri olan kıymetli ekip arkadaşlarım, saygıdeğer

hocalarım, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Asrın NALBANT’a, Sayın Öğr. Gör. Dr. Duygu AKIN

SAYGIN’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Serdar BABACAN’a, Sayın Öğr. Gör. Dr. Semahat

DOĞRU YUVARLAKBAŞ’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Şerife ALPA’ya, Sayın Öğr. Gör. Dr.

Ali KELEŞ’e, Sayın Öğr. Gör. Dr. Nazire KILIÇ ŞAFAK’a, Sayın Arş. Gör. Dr. Hüseyin

ERDEM’e, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Burhan YARAR’a, Sayın Öğr. Gör. Dr. Methiye BATUR’a,

Sayın Öğr. Gör. Uzm. Bekir DAĞDEVİREN’e, Sayın Dr. Mine ARĞALI DENİZ’e,

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Nuriye

KURBETLİ’ye, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÇİFTÇİ’ye, Sayın Öğr. Gör. Dr. Anıl Didem

AYDIN KABAKÇI’ya, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Aslı Beril KARAKAŞ’a, Sayın Dr. Öğr. Üyesi

Muhammed Furkan ARPACI’ya ve duayen hocamız Prof. Dr. Samet KAPAKİN’e sonsuz

teşekkürlerimi sunuyorum.

Kitabımızın basımında 7-24 ilgilenen, Anadolu Nobel Tıp Kitabevi sahibi Sayın Mehmet

Tekin beye, eşi Özlem Tekin hanıma, Nobel Tıp Kitabevleri yetkilisi Sayın Erol Biroğlu

beye ve dizgi bölümünden emeklerini ödeyemeyeceğimiz Sayın Hakkı Çakır beye çok

teşekkür ediyorum.

Bir diğer teşekkürü de azmiyle gayretiyle her zaman örnek aldığım, gönlünün güzelliğiyle

işimizi kolaylaştıran, çok başarılı akademisyen kıymetli arkadaşım, kitabımızın diğer editörü

Sayın Doç. Dr. Sermin Algül’e yapmak istiyorum. Sonsuz teşekkürler sayın hocam, iyiki

başladık ve tamamladık.

Kıymetli Öğrencilerim, sizlere anlatma ve öğretme aşkı beni bu yolda çok uzun yıllar

koşturdu, nihayet birlikteyiz. Bu kitabın yazılma amacı sizlersiniz. Umarım Anatomi’yi severek

öğrenir ve tüm meslek hayatınız boyunca güzel hatırlarsınız. Hepinize başarılar diliyorum.

Ve son teşekkürümü kıymetli aileme yapmak istiyorum. Canım annem babam, kıymetli

zamanlarından çaldığım, en iyi arkadaşım, kıymetli saygıdeğer eşim ve canım kızıma sonsuz

teşekkürlerimi sunuyorum.

03.09.2022

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


İÇİNDEKİLER

1

2

3

4

5

6

7

İNSAN ANATOMİSİNE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Gülnihal DENİZ

KEMİKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Asrın NALBANT

APPENDİKÜLER İSKELET (SKELETON APPENDICULARE) . . . . . . . . . . . . . . .29

Duygu AKIN SAYGIN

AKSİYEL İSKELET (SKELETON AXIALE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Serdar BABACAN, Semahat DOĞRU YUVARLAKBAŞ

EKLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Şerife ALPA

APPENDİKÜLER İSKELET EKLEMLERİ (ARTICULATIONES APPENDICULARE). . 73

Ali KELEŞ

AKSİYEL İSKELET EKLEMLERİ (ARTICULATIONES AXIALE) . . . . . . . . . . . . . 85

Nazire KILIÇ ŞAFAK, Hüseyin ERDEM

v


vi İÇİNDEKİLER

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KAS SİSTEMİ (SYSTEMA MUSCULARE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Burhan YARAR

BAŞ, BOYUN ve ENSE KASLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Burhan YARAR

GÖVDE KASLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Methiye BATUR

ÜST EKSTREMİTE KASLARI (MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS) . . . . . . . . . . 125

Bekir DAĞDEVİREN

ALT EKSTREMİTE KASLARI (MUSCULI MEMBRI INFERIORIS) . . . . . . . . . . .137

Mine ARĞALI DENİZ

SOLUNUM SİSTEMİ (SYSTEMA RESPİRATORIUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ

DOLAŞIM SİSTEMİ (SYSTEMA CIRCULATORIUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Gülnihal DENİZ

LENFATİK SİSTEM (SYSTEMA LYMPHOIDEUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Bekir DAĞDEVİREN

SİNDİRİM SİSTEMİ (SYSTEMA DIGESTORUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

Nuriye KURBETLİ

ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URİNARİUM/SYSTEMA RENALE) . . . . . . . . . . .239

Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ

ERKEK GENİTAL ORGANLARI (ORGANA GENITALIA MASCULINA) . . . . . . . . . 249

Rukiye ÇİFTÇİ


İÇİNDEKİLER

vii

19

20

21

22

23

24

KADIN GENİTAL ORGANLARI (ORGANA GENITALIA FEMININUM) . . . . . . . . . 261

Rukiye ÇİFTÇİ

ENDOKRİN SİSTEM (SYSTEMA ENDOCRINAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Anıl Didem AYDIN KABAKÇI

SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Aslı Beril KARAKAŞ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM) . . . . . . 301

Aslı Beril KARAKAŞ

DUYU ORGANLARI (ORGANA SENSUUM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

Muhammed Furkan ARPACI

DERİ ve EKLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Samet KAPAKİN

Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333


YAZARLAR

*

Öğr. Gör. Dr. Duygu AKIN SAYGIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ALPA

KTO Karatay Üniveristesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Mine ARĞALI DENİZ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Furkan ARPACI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Anıl Didem AYDIN KABAKÇI

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar BABACAN

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Methiye BATUR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÇİFTÇİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Uzm. Bekir DAĞDEVİREN

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Dr. Semahat DOĞRU YUVARLAKBAŞ

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

*Yazarlar soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.

ix


x YAZARLAR

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ERDEM

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Samet KAPAKİN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Beril KARAKAŞ

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ali KELEŞ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr. Nazire KILIÇ ŞAFAK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye KURBETLİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Asrın NALBANT

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Burhan YARAR

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!