15.11.2022 Views

Tekstil Teknik Kasım 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254

KASIM NOVEMBER 2022

www.tekstilteknik.com.tr

“ 100 yıldan uzun bir süredir, çığır açıcı ve

sürdürülebilir yeniliklerle küresel yapay elyaf

endüstrisine sürekli olarak ilham veriyoruz.”

Georg Stausberg

CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions

Innovation starts with Creativity

1922 yılında kurulan yapay elyaf endüstrisinin öncüsü olarak, küresel pazar

ortamında her zaman inovasyonun ve teknolojik liderliğin yol gösterici yıldızları

rehberliğinde ilerledik. Bu biziz, bugünün Oerlikon Barmag’ı.

Güçlü girişimci ruh ve sınırsız yaratıcılık bizi şekillendirdi. Dünya çapındaki tüm

çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Güçlü ortaklar, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla

yakın iş birliği içerisinde onların deneyimlerinin ve bilgi potansiyellerinin yaratıcı

kullanımı, sürdürülebilir başarımızın anahtarıdır. Müşterilerimizle yakın iş birliğine

güveniyor ve onlara pazar odaklı yenilikler ve hizmetler sunuyoruz. Bunlar,

disiplinlerarası ve ekip odaklı geliştirme çalışmalarına ve ayrıca yüksek kaliteli

üretim süreçlerini dayanmaktadır.

Gelecekte de mevcut süreçleri tekrar tekrar sorgulamaya devam edeceğiz ve

geleneksel yöntemler ve düşünce kalıplarını yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü

yenilik, yaratıcılık ile başlar. Ve bunları çok kültürlü ve açık bir kurumsal kültürle

etkin bir şekilde teşvik ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi için bizi ziyaret edin:

www.oerlikon.com/polymer-processing


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI

Advisory Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ALKAN MAKİNA............................. 50-51

CANLAR MEKATRONİK.................. 20-21

EFFE...............................................Ö.K.İ. -1

EFFE.................................................. 33-43

EKOTEKS.................................................69

ELTEKSMAK...................................... 28-29

ERGİNER................................................63

ERTEKS CFA (CARTER)............................5

FESPA................................................A.K.İ.

INTERZUM.............................................. 67

ITME INDIA............................................47

İHLAS MATBAACILIK............................ 61

İHLAS YAPI.............................................57

İZ MÜMESSİLLİK............................... 24-25

İZGİ FUARCILIK (EGE TMF)...................55

JUMO..................................................... 13

KIRAY MAKİNA..................36-37 – 40-41

MİMAKİ...............................................A.K.

NAM ISI..................................................65

OERLIKON......................................... Ö.K.

PETNİZ ISI.................................................3

PİMMS................................................. 9-11

SANKO................................................... 31

SPGPrints............................................... 17

TÜRKİYE HASTANESİ..............................73

TÜYAP (İPLİK FUARI)..............................53

www.tekstilteknik.com.tr

img@img.com.tr

tekstilteknikdergisi

tekstilveteknik

tekstilteknikdergisi

Tekstil Teknik


4

Kendi teknolojilerimizi geliştirmeliyiz

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

EDİTÖR

İnsanın vazgeçilmesi mümkün olmayan temel ihtiyaçlarından bir tanesi giyinmedir.

Bu zorunluluk tekstil sektörünün hem üretim, hem de istihdam açısından büyük

kapasitelerle çalışmasına neden oluyor. Türkiye ekonomisi açısından büyük önem

taşıyan tekstil sektörünün geleceğini ve gelişimini etkileyen temel faktörlerin başında

ülkenin tekstil makineleri üretimi geliyor. Kendi makinelerini üretemeyen bir

ülkenin, ekonomik olarak bağımsız olamayacağının anlaşılması ile tekstil makineleri

imalatçılarımız iç ve dış pazarda önemli gelişmeler kaydetti. Kendi teknolojisine

hâkim olabilen ülkeler, katma değerli üretimle fark oluşturup, tüm üretim süreç ve

şekillerini yönlendirebilmektedir. Bu makineleri kendi ülkemizde üretmek ve geliştirmek

çok değerli. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörü önemli

gelişmeler kaydederken makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemlerini ağırlıklı

olarak yurtdışından ithal etmeye devam ediyoruz. Tekstil ülkesi olsak da makine ve

sistemlerini ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Dünyada toplamda 3’üncü en büyük tekstil

makinası ihracatçısı konumundayız. Dünya genelinde üretilen makinelerin yüzde 8’i

ülkemize geliyor. Dolayısıyla tekstil makinalarını kendi teknolojilerimizle üretip sektörü

geliştirmek zorundayız. Güçlü ve tarihsel tecrübeye sahip tekstil sektörümüz için

kendi teknolojilerimize sahip olmamız ve tekstil teknolojileri alanında dünyaya yön

verebilmemiz gerekmektedir. Dünya yeniden kuruluyor. Global ekonomi bitti. Herkes

kendi ihtiyaçları için çalışacak. O yüzden yerli makine üretimi çok önemli hale geldi.

Günümüzde, Türk tekstil makineleri sektörü Ortadoğu’dan Avrupa ve Uzakdoğu’ya

kadar yaklaşık 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türk tekstil makineleri imalat sanayinde

en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar

dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına gerçekleştiriyor. Dışa bağımlılığı

azaltmak ve tekstil ihracat ithalat dengesini sağlamak açısından öncelikle tekstilciler

kendi üreticisine sahip çıkmalı. Tekstil yaptığı ihracatın yarısını ülkeye bırakır. Makineci,

sanayici ve kamu eliyle üç saç ayağını tamamlamak gerekiyor.

We must develop our own technologies

One of the basic necessities that are Impossible for human to give up is clothing. This

necessity causes the textile sector to work with large capacities in terms of both production

and employment. The country’s textile machinery production is the primary

among the main factors influencing the future and development of the textile sector,

which is of great importance from the point of the Turkish economy. Because it was

understood that a country that are not able to produce its own machines cannot

be economically independent, our textile machinery manufacturers have made

significant developments in the domestic and foreign markets. The countries that can

dominate their own technologies can make a difference with value-added production

and direct all production processes and forms. It is very valuable to produce and

develop these machines in our own country. While the textile and ready-to-wear and

technical textiles sectors in Turkey are making significant progress, we are continuing

to import machinery, software, auxiliary equipment and systems mainly from abroad.

Although we are a textile country, we mainly import machinery and systems. We are

the 3rd largest textile machinery exporter in the world. 8 percent of the machines

produced worldwide come to our country. Therefore, we have to produce textile

machines with our own technologies and develop the sector. It is necessary for us to

have our own technologies and to be able to direct the world in the field of textile technologies

for our textile sector, having a strong and historical experience. The world

is being rebuilt. The global economy is over. Everyone will work for their own needs. For

that reason, domestic machinery production has become very important. Today, the

Turkish textile machinery industry has been exporting to approximately 160 countries

from the Middle East to Europe and the Far East. The dyeing and finishing machinery

sector has shown the greatest development in the Turkish textile machinery manufacturing

industry, and it has realized alone 75-80% of the exports reaching 1 billion

dollars. First of all, textile manufacturers should protect their own manufacturers in

order to reduce foreign dependency and to ensure the textile export-import balance.

Textile leaves half of export it did to the country. It is necessary to complete three

trivets by favor of the mechanic, the industrialist and the public.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


6

PANORAMA

Avrupa tekstil endüstrisinin

enerji paketine ilişkin açıklaması:

Daha fazla gecikme olmadan

daha fazla sert ve isabetli

önlemler alınması gerekiyor

Geçen ay, toptan gaz fiyatları 340 Euro /MWh [1]

ile rekor seviyeye ulaştığında ve aynı zamanda

çok yüksek elektrik fiyatlarını da tetiklediğinde,

Avrupa tekstil endüstrisi, Avrupa Birliği’ni gaz

için bir toptan satış fiyatı tavanı belirlemeye,

elektrik piyasasında liyakat ilkesinin gözden geçirmeye,

KOBİ’lere destek verilmesine ve tek bir

Avrupa stratejisi benimsemeye çağırdı. 14 Eylül

2022 tarihinde, Başkan Von der Leyen’in yıllık

Last month, when gas wholesale prices reached

the record level of 340 Euro /MWh [1] – triggering

also sky-high electricity prices – the European

textiles industry called on the European

Union to adopt a wholesale price cap for gas,

the revision of the merit-order principle in the

electricity market, support for SMEs and a single

European strategy. On 14 September 2022, on

the occasion of the State of the Union address

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 7

The European textiles industry

statement on the energy package:

More and more incisive

actions need to be taken

with no further delay

by President Von der Leyen, the Commission

announced initiatives aimed at tackling the

dramatic energy crisis that the Europe is facing.

We, the European associations representing

the whole textiles’ ecosystem, welcome these

proposals by the Commission to change the

TTF benchmark parameters and decouple

the TTF from the electricity market and the

Ulusa Sesleniş konuşması vesilesiyle, Komisyon,

Avrupa’nın karşı karşıya olduğu dramatik enerji

kriziyle mücadeleye yönelik girişimleri duyurdu.

Biz, tüm tekstil ekosistemini temsil eden Avrupa

birlikleri olarak, Komisyonun TTF (Hollanda merkezli

sanal doğal gaz ticaret noktası) kriter parametrelerini

değiştirmeye yönelik bu tekliflerini

ve TTF’nin elektrik piyasasından ayrıştırılması

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


8

PANORAMA

ve artık tasarlandığı amaca hizmet etmeyen

elektrik piyasası için liyakat düzeni ilkesinin revize

edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Ayrıca, bizim görüşümüze göre tekstil terbiye,

tekstil hizmetleri ve dokunmamış sektörleri

içermesi gereken devlet yardımı çerçevesini

değiştirme teklifini ve ayrıca uygulama gereksinimlerinin

basitleştirilmesini memnuniyetle

karşılıyoruz. Ayrıca, AB genelinde tek tip bir

uygulama çağrısında bulunuyoruz.

Ancak, Komisyon önerisinin azim ve tutku

yönünden eksik olduğuna dikkat çekiyor ve –

eğer öneri onaylanırsa – Avrupa’nın endüstriyel

kapasitesini ve Avrupa’daki işlerin kaybedilmesine

yol açacağından endişe ediyoruz. Sonuç

olarak, Avrupa bugün bildiğimiz gibi entegre

tekstil ekosistemi olmadan kalacaktır ve daha

sürdürülebilir ve dairesel tekstil ürünleri için AB

tekstil stratejisini gerçeğe dönüştürmek hiçbir

anlam ifade etmeyecektir.

Doğal gazın toptan satış fiyatına ilişkin iddialı

ve anlamlı bir Avrupa tavan fiyatı kesinlikle gereklidir.

Avrupa’nın kendi endüstrisini kurtarmak

için zamanı tükeniyor. Artık Avrupa düzeyinde

birlik ve beraberlik içinde hızlı ve kararlı hareket

etme zamanıdır. Şimdiye kadar Bakanlıklar

arasında çok yüksek bir fiyat üst sınırının tartışıldığını

ve bunun Avrupa’daki şirketler için güven

verici olmadığını anlıyoruz: herhangi bir üst sınır

beklendiği gibi 100/MWh’nin üzerindeyse, bu

işletmelerin çöküşüyle sonuçlanacaktır.

revision of the merit-order principle for the

electricity market, which is no longer serving

the purpose it was designed for.

We also welcome the proposal to amend the

state-aid framework that, in our view, should include

the textiles finishing, the textiles services and

the nonwoven sectors as well as a simplification

of the application requirements. Furthermore, we

call for a uniform implementation across the EU.

However, we acknowledge that the Commission

proposal lacks in ambition and – if

confirmed – it will come at the cost of losing

European industrial capacity and European

jobs. Ultimately, Europe will remain without its

integrated textiles ecosystem, as we know it

today, and no mean to translate into reality

the EU textiles strategy, for more sustainable

and circular textiles products.

An ambitious and meaningful European price

cap on the wholesale price of natural gas is

absolutely necessary. Europe is running out of

time to save its own industry. It is now time to

act swiftly, decisively in unity and solidarity at

European level. We understand a very high

price cap has been so far discussed among

Ministries and that is not reassuring for companies

across Europe: if any cap is, as expected,

above 100/MWh, these businesses will collapse.

Already in March 2022, with EU gas wholesale

prices at 200 Euro /MWh, the business case for

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


10

PANORAMA

AB gaz toptan satış fiyatlarının 200 Euro /MWh

olduğu Mart 2022’de, tekstil üretimini sürdürmek

için iş gerekçesi artık yoktu. Bugüne kadar,

doğal gaz toptan satış fiyatları, 2021’e göre 15

kat daha yüksek olan 340 Euro /MWh [2] seviyesine

ulaştı[ 3] ! Halihazırda birçok işletme, her gün

on binlerce avro kaybını önlemek için üretim

süreçlerini askıya aldı. Bunun yeni normal

olmayacağını umuyoruz ve- böyle bir senaryonun

olasılığını azaltmak için- Komisyon’u, AB

Konseyi’ni ve Parlamento’yu enerji kriziyle mücadele

etmek ve Avrupa endüstrisinin hayatta

kalmasını sağlamak için hızlı, kararlı, etkili ve

somut eylemleri benimsemeye çağırıyoruz.

AB tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren

firmaların yaşadığı şiddetli uluslararası rekabet

göz önüne alındığında, artan maliyetleri

sadece tüketicilere yansıtmak mümkün

değildir. Bununla birlikte, bu çok yüksek fiyatlar

ile şirketlerimiz bu maliyetleri karşılamayı göze

alamaz. AB tekstil şirketleri ağırlıklı olarak böyle

bir şoku kaldıracak mali yapıya sahip olmayan

KOBİ’lerdir. Avrupa’daki bu gerçekliğin aksine,

ABD ve Çin’de gazın toptan satış fiyatı 10 Euro /

MWh iken, Türkiye’de fiyat 25 Euro /MWh’dir. AB

harekete geçmezse, uluslararası rakiplerimiz

piyasada kolayca yerimizi alacak ve bu da

Avrupa’nın sanayisizleşmesi ve temel ürünlerde

daha derin bir bağımlılığı ile sonuçlanacaktır.

Tekstil endüstrisinin belirli bölümleri özellikle

savunmasızdır: Örneğin, suni ve sentetik elyaf

(MMF) endüstrisi, enerji yoğun bir sektördür

keeping textiles production was no longer there.

To date, natural gas wholesale prices have

reached the level of 340 Euro /MWh [2] , more

than 15 times higher compared to 2021 [3] ! Currently,

many businesses have suspended their

production processes to avoid the loss of tens of

thousands of euros every day. We hope this will

not become the new normal and – to reduce

the likelihood of such a scenario – we call on

the Commission, the EU Council and the Parliament

to swiftly adopt decisive, impactful and

concrete actions to tackle the energy crisis and

ensure the survival of the European industry.

Given the dire international competition in

which the EU textiles industry operates, it is not

possible to just pass on the increased costs

to consumers. Yet, with these sky-high prices,

our companies cannot afford to absorb those

costs. The EU textiles companies are mainly

SMEs that do not have the financial structure

to absorb such a shock. In contrast with such

reality in Europe, the wholesale price of gas in

the US and China is 10 Euro /MWh, whereas in

Turkey the price is 25 Euro /MWh. If the EU does

not act, our international competitors will easily

replace us in the market, resulting in the de-industrialisation

of Europe and a worsened reliance

on foreign imports of essential products.

Specific segments of the textile industry are

particularly vulnerable:

The man-made fibres (MMF) industry for

instance is an energy intensive sector and a

major consumer of natural gas and electri-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


12

PANORAMA

city in the manufacturing of its fibres. Not only

is it being affected by higher energy process,

it is also experiencing shortages and sharply

rising costs of its raw materials.

For the nonwovens segment, production processes

– which use both fibres and filaments

extruded in situ – are also highly dependent on

gas and electricity. Polymers melting and extrusion,

fibres carding, web-forming, web-bonding

and drying are energy-intensive techniques.

Nonwoven materials can be found in many

applications crucial to citizens like in healthcare

(face masks) or automotive (batteries).

ve elyaf üretiminde önemli bir doğal gaz ve

elektrik tüketicisidir. Bu segment sadece daha

yüksek enerji sürecinden etkilenmekle kalmıyor,

aynı zamanda hammaddelerinde kıtlıklar ve

keskin bir şekilde artan maliyetler yaşıyor.

Dokunmamış kumaşlar segmenti için hem elyafları

hem de işlem sırasında ekstrüde edilmiş

filamentleri kullanan üretim süreçleri de gaz

ve elektriğe oldukça bağımlıdır. Polimerlerin

eritilmesi ve ekstrüzyonu, elyaf tarama, ağ oluşturma,

ağ bağlama ve kurutma enerji yoğun

tekniklerdir. Dokunmamış malzemeler, sağlık

hizmetleri (yüz maskeleri) veya otomotiv (piller)

gibi vatandaşlar için hayati önem taşıyan birçok

uygulamada bulunabilir.

It also is to be noted that for some segments

the use of gas has no technological substitute:

for example, the dyeing and finishing production

units make very intense use of gas. These

production units are mainly composed by

boilers and driers, which only work on gas and

there is no alternative technology.

The textiles services sector is also struggling: with

the critical nature of the service they provide,

they require a considerable amount of energy

to keep services, particularly hospitals and

care homes stocked with lifesaving material as

well as clothing and bed linens for the patients

themselves. Losing these businesses would cause

a lack of clothing for healthcare professionals,

including protective sanitary gowns for surgeons,

nurses and doctors, uniforms including

other forms of personal protective equipment.

Ayrıca, bazı segmentler için gaz kullanımının

teknolojik bir alternatifi olmadığı da belirtilmelidir:

örneğin, boyama ve apre üretim birimleri

çok yoğun gaz kullanmaktadır. Bu üretim

birimleri ağırlıklı olarak sadece gazla çalışan

ve alternatif bir teknoloji bulunmayan kazan ve

kurutuculardan oluşmaktadır.

Tekstil hizmetleri sektörü de mücadele ediyor:

Sağladıkları hizmetin kritik doğasından

ötürü, özellikle, hastaların kendileri için hayat

kurtarıcı malzemeler, giysi ve yatak çarşaflarının

sürekli olarak gerektiği, hastaneler ve

bakımevleri, hizmetlerini sürdürmek için önemli

miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu işyerlerini

kaybetmek sağlık çalışanları için kıyafet

sıkıntısına neden olacaktır ki bunlara cerrahlar,

hemşireler ve doktorlar için koruyucu sıhhi

önlükler ve tüm diğer kişisel koruyucu ekipman

şeklinde üniformalarda dahildir.

[1] https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas [2] Trading Economics [3] Eurostat Data

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


Endüstri 4.0 Yolunda:

20037

Sıvı analizinde kullanılan dijital sensörler için akıllı,

bus-protokolü uyumlu bağlantı sistemi – JUMO digiLine

• Çeşitli uygulama seçenekleri sağlayan modüler sistem: tekli ölçüm noktasından 62 sensörlü geniş sensör ağına

• Minimum kablolama ihtiyacı sonucu kurulum maliyetinde tasarruf.

• Dijital veri aktarımı ile güvenilir proses izleme

• Bağlı sensörlerin otomatik olarak tanınmasıyla (Tak-Çalıştır) kısalan devreye alma ve bakım süreleri

• Elektronik parçaların yeniden kullanılabilirliği sonucu maliyet azalması (sadece sensör değiştirilir)

• JUMO DSM (Dijital Sensör Yönetimi) ile sensör verilerinin kolay yönetimi

• Ücretsiz JUMO Device App ile proses verilerinin mobil olarak izlenebilmesi

JUMO‘ya hoşgeldiniz.

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net www.jumo.com.tr We


14

PANORAMA

Sentetik Elyaflar Eğirme ve Tekstüre Çözümleri

Manmade-Fibers Spinning and Texturing Solutions

“Akışı Hisset. Kontrolü Sağla”

Tüm üretim zinciri için sürdürülebilir çözümler

İsviçreli Oerlikon Group’un Polimer İşleme Çözümleri bölümü K

2022’de “Akışı Hisset. Kontrolü Sağla” mottosu altında ürünlerini

sergiledi. Bu yıl 19-26 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf

kentinde düzenlenen plastik endüstrisinin önde gelen uluslararası

ticaret fuarında Oerlikon, plastik üretimi ve işlenmesine odaklanan

geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sundu.

Oerlikon’un yenilikçi çözümler ve süreçleri,

modern polikondenzasyon ve ekstrüzyon

sistemlerine dayalı hammadde hazırlama, en

son geri dönüşüm teknolojileri, verimli sıcak

yolluk sistemleri, yenilikçi kaplama çözümleri,

filtrasyon uygulamaları için sürdürülebilir üretim

süreçleri ve yüksek kaliteli dişli ölçüm pompaları

gibi konulara odaklandı.

Innovative solutions and technologies concentrating

on such topics as raw material

preparation based on modern polycondensation

and extrusion systems, the latest recycling

technologies, efficient hot runner systems,

innovative coating solutions, sustainable manufacturing

processes for filtration applications

and high-quality gear metering pumps.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 15

Georg Stausberg,

Oerlikon Polimer

İşleme Birimleri

Bölümü CEO’su ve

Oerlikon Grubu CSO’su

Georg Stausberg,

CEO of the Oerlikon

Polymer Processing

Solutions Division and

CSO of the Oerlikon Group

André Wissenberg,

Oerlikon Polimer

İşleme Birimleri Bölümü,

Pazarlama, Kurumsal

İlişkiler ve Halkla İlişkiler

Bölüm Başkanı

André Wissenberg,

Head of Marketing,

Corporate

Communications

and Public Affairs

at the Oerlikon

Polymer Processing

Solutions Division

‘Feel the Flow. Keep Control’

Sustainable solutions for the entire process chain

The Swiss Oerlikon Group’s Polymer Processing Solutions division

presented itself at the K 2022 under the banner of ‘Feel the Flow.

Keep Control’. At the leading international trade fair for the plastics

industry took place in Düsseldorf, Germany, between October 19

and 26 this year, Oerlikon presented a broad range of products and

services focused on manufacturing and processing plastics.

Today, innovation no longer means producing

ever faster and ever more, but also

producing sustainably. The plastics industry is

as aware of its responsibility with regards to

sustainability as it is of the demands that end

users and politicians place on their products.

Correspondingly, the focus of the eight K

2022 trade fair days concentrated on topics

Günümüzde inovasyon, artık her zamankinden

daha hızlı ve daha fazla üretmek değil, aynı zamanda

sürdürülebilir bir şekilde üretmek anlamına

da geliyor. Plastik sektörü, son kullanıcıların

ve politikacıların ürünlerine yüklediği talepler

kadar sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluğunun

da bilincindedir. Buna bağlı olarak, K 2022

ticaret fuarındaki sekiz günün odak noktası,

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


16

PANORAMA

such as reducing CO2 emissions, avoiding

waste, energy efficiency and the continual

expansion of the circular economy.

Yenilikçi Nonwoven Tesis Çözümleri

Innovative Nonwoven Plant Solutions

CO2 emisyonlarının azaltılması, atığın önlenmesi,

enerji verimliliği ve döngüsel ekonominin

sürekli genişlemesi gibi konular oldu.

İklim nötrlüğü, döngüsel ekonomi ve

dijitalleşme – K 2022’nin odak konuları

Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri bölümünün

CEO’su ve Oerlikon Group’un CSO’su Georg

Stausberg, “Teknoloji çözümlerimizi daha iyi

bir dünyanın kolaylaştırıcıları olarak görüyoruz”

diyor ve ekliyor: “Polimer işleme endüstrisinde,

örneğin, kullanılan malzemelerin geri

dönüşümünün kapsamını genişletirken, ambalaj

malzemeleri ve tekstiller için sürdürülebilir,

kapalı döngüsel bir ekonomiye ulaşmamız

gerekiyor. Mevcut teknolojilerimiz ve gelecekteki

yeniliklerimizle, tüm süreç zinciri boyunca

Climate neutrality, circular economy and

digitalization – the focal topics of the K 2022

“We see our technology solutions as enablers

of a better world”, states Georg Stausberg,

CEO of the Oerlikon Polymer Processing

Solutions division and CSO of the

Oerlikon Group. “In the polymer processing

industry, we have to come to a sustainable,

closed circular economy for packaging

materials and textiles, for example, while

simultaneously intensively expanding the

recycling of the materials used. With our current

technologies and our future innovations,

we support manufacturers along the entire

process chain in achieving their own sustainability

targets,” adds Stausberg.

From polycondensation, extrusion and pumps

all the way through to hot runner systems

High-quality melt has a direct impact on the

end product. It forms the basis for high-end

bottle, film and fiber polyester. The efficient,

high-quality Oerlikon Barmag Huitong Engineering

continuous polycondensation systems

produce homogeneous melt by means of a

chemical reaction during which different monomers

are joined together to create polymers.

Oerlikon’un 4D Deneyimi

Welcome to our 4D Experience

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


18

PANORAMA

Kesiksiz Polikondensasyon: Tüm proses hattı boyunca tam kontrol

Continuous Polycondensation: Total Control over the entire process chain

üreticileri kendi sürdürülebilirlik hedeflerine

ulaşmaları için destekliyoruz.”

Polikondenzasyon, ekstrüzyon ve pompalardan

sıcak yolluk sistemlerine tam entegre sistem

Yüksek kaliteli eriyik, nihai ürün üzerinde doğrudan

bir etkiye sahiptir. En üst kalitede şişe, film

ve elyaf polyesterin temelini oluşturur. Verimli,

yüksek kaliteli Oerlikon Barmag Huitong Engineering

sürekli polikondenzasyon sistemleri,

polimerler oluşturmak için farklı monomerlerin

bir araya getirildiği bir kimyasal reaksiyon aracılığıyla

homojen eriyik üretir.

ePDTM – Farklı bir boyutta krom

görünümlü plastik metalizasyon

ePDTM - Chrome looking plastic

metallisation on a new level

The benefits of having your own polycondensation

system: non-reliance on external granulate

manufacturers, offsetting of short-term raw

material market price fluctuations and direct

influence on the polymer quality. These also

include the new application possibilities for

processing new, sustainable materials.

Stable manufacturing processes and less waste

“Longer service lives for components and

tools increase efficiency in plastics-processing

manufacturing. But they also provide for more

stable processes and hence less waste”, explains

André Wissenberg, Head of Marketing,

Corporate Communications and Public Affairs

at the Oerlikon Polymer Processing Solutions

division. “And all our technology brands and

the innovations presented at the K 2022 had a

clear focus on this these”.

Innovative flow control equipment

Hot runner specialist Oerlikon HRSflow showcased

a comprehensive hot runner assortment

that is tailored to small shot weights as well as

its new Xp nozzle series for use in thin-wall injection

molding. Both support the trend towards

greater sustainability by helping to reduce

energy and material consumption in plastics

processing. Oerlikon FLEXflow hot runner technology

applications and other progressive hot

runner solutions specially developed for PCR

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 19

Kendi polikondensasyon sisteminize sahip olmanın

faydaları: harici granül üreticilerine bağımlı

olmama, kısa vadeli hammadde piyasası fiyat

dalgalanmalarının dengelenmesi ve polimer

kalitesi üzerindeki doğrudan etki. Bunlar aynı

zamanda yeni, sürdürülebilir malzemelerin işlenmesi

için yeni uygulama olanaklarını da içerir.

BALINIT MOLDENA: Dolgulu polimerlerin enjeksiyon

kalıplaması ve ekstrüzyonu için yeni kaplama

BALINIT MOLDENA: The new coating for injection

moulding & extrusion of filled polymers

materials and biopolymers were also presented

at the stands of several partner companies.

Coating solutions for plastic components

and tools

A further Oerlikon Surface Solutions division technology

brand also attended the K 2022, with

Oerlikon Balzers presenting BALINIT MOLDENA,

a new coating for the injection molding process,

and the extrusion of filled polymers with

outstanding abrasion and corrosion resistance.

This coating is the optimum solution for processing

new and recyclable plastics, for improving

energy efficiency and for reducing the consumption

of resources. A current application

Kararlı üretim süreçleri ve daha az atık

“Bileşenler ve aletler için daha uzun hizmet

ömürleri, plastik işleme imalatında verimliliği

artırıyor. Ama aynı zamanda daha istikrarlı

süreçler ve dolayısıyla daha az atık sağlıyorlar”,

diye açıklıyor Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri

bölümünde Pazarlama, Kurumsal İletişim ve

Halkla İlişkiler Müdürü André Wissenberg. “Ve

tüm teknoloji markalarımız ve K 2022’de sunulan

yenilikler, bunlara net bir şekilde odaklandı”.

Yenilikçi akış kontrol ekipmanı

Sıcak yolluk uzmanı Oerlikon HRSflow, küçük atış

ağırlıklarına uygun kapsamlı bir sıcak yolluk çeşitlerinin

yanı sıra ince cidarlı enjeksiyon kalıplamada

kullanım için yeni Xp nozül serisini sergiledi.

Her ikisi de plastik işlemede enerji ve malzeme

tüketimini azaltmaya yardımcı olarak daha fazla

sürdürülebilirlik eğilimini destekliyor. Oerlikon

FLEXflow sıcak yolluk teknolojisi uygulamaları ve

PCR malzemeleri ve biyopolimerler için özel olarak

geliştirilmiş diğer yenilikçi sıcak yolluk çözümleri

de birkaç ortak şirketin stantlarında sunuldu.

PET şişe granüllerinin enerji verimli üretimi

Energy efficient production of PET bottle grade granulates

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


22

PANORAMA

INUBIA I (ePD): Plastiklerin metalizasyonuna yönelik (ePD) entegre ekipman

INUBIA I (ePD): Integrated equipment for the metallisation of plastics (ePD)

Bir başka Oerlikon Surface Solutions bölümü

teknoloji markası olan Oerlikon Balzers K

2022’ye katıldı ve enjeksiyon kalıplama prosesi

ve olağanüstü aşınma ve korozyon direncine

sahip dolgulu polimerlerin ekstrüzyonu için yeni

bir kaplama olan BALINIT MOLDENA’yı sundu.

Bu kaplama, enerji verimliliğini artırmak ve kaynak

tüketimini azaltmak için yeni ve geri dönüştürülebilir

plastiklerin işlenmesi için optimum

çözümdür. Oerlikon Balzers’ın yüksek kaliteli,

metalik görünümlü yüzeyler için, plastik parçalara

akıllı işlevler kazandıran geleceğe yönelik,

çevre dostu bir kaplama süreci ePD teknolojisini

(Tasarım parçalarına yönelik gömülü PVD)

kullanan, tamamen elektrikli BMW iXe SUV

bunun güncel bir uygulamasıdır. Oerlikon Balzers

ayrıca, büyük ölçekli plastik metalizasyon

için tam entegre, otomatik çözüm olan INUBIA

I (Entegre) hakkında bilgi verdi. ePD tabanlı

kaplamaların uygulanmasında, INUBIA I 6 ve

I 15 tam otomatik, kullanıcı dostu sistemlerdir.

Tamamı Oerlikon Balzers tarafından geliştirilen

entegre sistemler, otomobil endüstrisinin talep

ettiği yüksek hacimli seri üretime izin veriyor.

Nonwoven üretimi ve sürdürülebilir filtrasyon

uygulamaları için teknolojiler

Oerlikon Nonwoven meltblown prosesi, geri dönüştürülmüş

içerikli PLA ve TPU ürünleri de dahil

olmak üzere klasik saf elastomer bazlı ve biyo

bazlı hammaddelerden yapılan nonwovenis

the fully-electric BMW iXe SUV, which utilizes

ePD technology (embedded PVD for Design

parts) from Oerlikon Balzers – a future-oriented,

environmentally-friendly coating process for high-quality,

metallic-looking surfaces on plastic

parts with intelligent functionalities. Oerlikon

Balzers also provided information on INUBIA I

(Integrated) – the fully-integrated, automated

solution for large-scale plastic metallization.

The INUBIA I 6 and I 15 are fully-automated,

user-friendly systems for applying ePD-based

coatings. The integrated systems, developed

in their entirety by Oerlikon Balzers, permit high-volume

mass production as demanded by

the automobile industry.

Plastik işleme: Enjeksiyon kalıplama ve

ekstrüzyon adına bir devrim

Plastics processing: The benchmark

for injection moulding and extrusion

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 23

Technologies for manufacturing nonwovens and

sustainable filtration applications

The Oerlikon Nonwoven meltblown process can be

used to manufacture nonwovens made from classical

virgin elastomer-based and bio-based raw materials,

including PLA and TPU products with recycled

content. With its hycuTEC hydro-charging solution,

Oerlikon Nonwoven also presented its new technology

for charging nonwovens, which increases filter

efficiency to more than 99.99% with simultaneous

material savings of up to 30%. hycuTEC enables considerably

lower water and energy consumption, as

this system allows an additional drying process to be

dispensed with in the case of many applications.

State-of-the-art systems for recycling plastics

Oerlikon’s joint venture company BBEngineering has

been looking at the topic of recycling for many years

now and has made it the focus of its presence at the

Düsseldorf trade fair this year. In addition to extruders,

filters and mixers, BBEngineering offers the VacuFil ® –

a complete system that enables innovative, unique

PET LSP recycling. VacuFil ® unites gentle large-scale

filtration and targeted IV regulation for consistently-excellent

rPET melt quality. The modular system can

be used for various recycling applications.

Ekstrüzyon Tesis Çözümleri: Sentetik elyaflara

yönelik mekanik yoldan üretilen eriyik

Extrusion Plant Solutions: Mechanical produced

melt for manmade fibers

ları üretmek için kullanılabilir. Oerlikon

Nonwoven, aynı zamanda %30’a varan

malzeme tasarrufu ile filtre verimliliğini

%99,99’dan fazla artıran, dokusuz

kumaşları şarj etmek için yeni teknolojisi

hycuTEC hidro şarj çözümünü sunacak.

hycuTEC, birçok uygulamada ek bir

kurutma işleminden vazgeçilmesine izin

verdiği için, önemli ölçüde daha düşük

su ve enerji tüketimi sağlar.

INUBIA I (ePD)

Plastiklerin geri dönüştürülmesi için son

teknoloji sistemler

Oerlikon’un ortak girişim şirketi BBEngineering,

uzun yıllardır geri dönüşüm

konusunu araştırıyor ve bu yıl Düsseldorf

ticaret fuarındaki varlığının odak noktası

haline getirdi. Ekstrüderlere, filtrelere ve

karıştırıcılara ek olarak BBEngineering,

yenilikçi, benzersiz PET LSP geri dönüşümü

sağlayan eksiksiz bir sistem olan VacuFil ® ’i

sunar. VacuFil ® , sürekli olarak mükemmel

rPET eriyik kalitesi için hassas büyük ölçekli

filtrelemeyi ve hedeflenen IV düzenlemesini

birleştirir. Modüler sistem, çeşitli geri

dönüşüm uygulamaları için kullanılabilir.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


26

PANORAMA

Tekstil sektöründen ‘yerli ve milli’ hamle

‘Domestic and national’ moves

from the textile sector

1.Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumu “Tekstile Kendi

Teknolojin ile Yön Ver” ana temasıyla 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde

Bursa’ da tekstil sanayisini, akademisyenleri ve mühendis

adayı öğrencileri tekstil makine sektörüyle bir araya getirdi.

The 1st National Textile Machinery and Systems Symposium brought

together the textile industry, academicians and engineer candidate

students with the textile machinery industry in Bursa on 20-21 October

2022 with the main theme of “Direct Textile with Your Own Technology”.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi,

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği

Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri

Derneği (TEMSAD) ile 2 gün planlanan

program kapsamında tekstil makinaları üreticileri

ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik

odaların temsilcileri, Bursa Akademik Odalar

Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde ‘Tekstile Kendi

Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil

Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nda bir

araya geldi. Tekstil sanayisi, makine sektörü ve

üniversitenin işbirliği içerisinde ortaya koyduğu

örnek niteliğindeki bildirilerin sunulmasının yanı

sıra, tekstil makine sanayisindeki güncel Ar-Ge

faaliyetlerine ilişkin de oldukça nitelikli sunumlar,

sektörümüzün gelişime ve işbirliğine açık

olan potansiyelini ortaya koydu. Açılış panelinde

tekstil sanayimizin önemli temsilcilerinin

Türk Tekstil Makine Sektörünün gelişimine ilişkin

Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects

(TMMOB) Chamber of Textile Engineers

(TMO) Bursa Branch, Bursa Uludağ University

(BUÜ) Textile Engineering Department and

Textile Machinery and Accessories Industrialists

Association (TEMSAD), textile machinery

manufacturers and users, academicians and

representatives of academic chambers came

together within the scope of the program

planned for 2 days at the 1st National Textile

Machinery and Systems Symposium with the

theme of ‘Direct Textile with Your Own Technology’

at the Bursa Academic Chambers Union

(BAOB) Campus. In addition to the exemplary

presentations of declarations that the textile

industry, machinery sector and the university

presented cooperatively, highly qualified presentations

on current R&D activities in the textile

machinery industry revealed the potential of

our sector, which is open to development and

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 27

ÜSTÜN: 30. YIL İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU

Bursa’da tekstil sektörünün makina ve sistemlerde

dışa bağımlılığı azaltma adına çok önemli

bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirten TM-

MOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Aykut Üstün, “TMMOB Tekstil Mühendisleri

Odası olarak 30’uncu yılımızı kutlarken

böylesine önemli bir etkinlikte olmaktan dolayı

çok mutluyuz. Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Yerli ve milli bir hamle için bulunucooperation.

The concrete suggestions for advancing

in a common vision with the emphasis

of cooperation between sectors came to the

fore in the opening panel, in the evaluations

and opinions of the important representatives

of our textile industry on the development of

the Turkish Textile Machinery Sector.

Üstün: it became an important event for the

30th year

Aykut Üstün, TMMOB Chamber of Textile Engineers

Chairman, stating that a very important

symposium was held in Bursa in order to reduce

the foreign dependency of the textile sector

değerlendirme ve görüşlerinde, sektörler arası

işbirliği vurgusuyla ortak bir vizyonda ilerlenmesi

yönünde somut öneriler öne çıktı.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


30

PANORAMA

yoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür

ediyorum. Birçok önemli çalışmalarımız oldu.

Sektörümüze 5 bölgede önemli katkılar sunuyoruz.

Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki

tekstil sektörünün gelişimi noktasında büyük

kazanımlara vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

HEDEF, DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller

sektörünün önemli gelişmeler kaydederken

makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemleri

ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye

devam ettiğini kaydeden TMMOB Tekstil Mühendisleri

Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu

Başkanı Hale Gürler “Türk tekstil makineleri

imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve

terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar

dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek

başına gerçekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda

tekstil makineleri, ağırlıklı olarak yurtdışından

ithal ediliyor. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön

Ver’ temasıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyum

hem dışa bağımlılığı azaltma ve tekstil

ihracat ithalat dengesini sağlama çalışmalarını

destekleyecek, hem de sektörün gelişimine

katkıda bulunacaktır. Sempozyumda hedeflediğimiz

en önemli çıktılar; iş/süreç geliştirme

çalışmaları yapmak, ortak iş birliğinin oluşturulmasını

sağlamak, pazar fırsatlarına odaklanmak.

Bursa’nın bilgi ve birikimi, üreticilere

mutlaka aktarılmalı. Bu bilinçle yaptığımız sempozyum

ile pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına

ve iş birliklerinin temellerinin atılmasına vesile

olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

KILAVUZ: TEKSTİLDE DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet

Saim Kılavuz ise “ Bursa’da böyle bir sempozyumun

ilk defa düzenlenmiş olmasından

dolayı memnuniyetimi iletiyorum. Mühendislik

in machinery and systems, said “As TMMOB

Chamber of Textile Engineers, we are very

happy to be at such an important event while

celebrating our 30th anniversary. We are breaking

new ground here today. We are here for a

domestic and national move. I thank our friends

who contributed. We have had many important

works. We make important contributions to

our sector in 5 regions. It will lead to great gains

in the development of the textile sector, which

is the locomotive of the country’s economy.”

The goal to reduce foreign dependency

Hale Gürler, Chairman of the Board of Directors

of Bursa Branch of TMMOB Chamber of Textile

Engineers, stating that the textile, ready-to-wear

and technical textiles sector in Turkey continues

to import machinery, software, auxiliary equipment

and systems mainly from abroad, said

“The dyeing and finishing machinery sector has

shown the biggest development in the Turkish

textile machinery manufacturing industry and

it realizes 75-80 percent of the exports reaching

1 billion dollars alone. However, in other areas,

textile machinery is mainly imported from abroad.

The symposium, which we held for the first

time with the theme of ‘Direct Textile with Your

Own Technology’, will both support the efforts

to reduce foreign dependency and balance

textile exports and imports and contribute to the

development of the sector. The most important

outputs we aimed at the symposium is to carry

out business/process development studies, to

ensure the establishment of joint cooperation, to

focus on market opportunities. Bursa’s knowledge

and experience must be transferred to the

producers. We are very happy to be instrumental

in the emergence of market opportunities

and laying the foundations of cooperation with

the symposium we held with this awareness.”


32

PANORAMA

Fakültesi kadromuz, sektörün ve ülkenin tıkandığı

noktalarda önümüzü görmemizi sağlayacak

yetkinlikte. Bununla gurur duyuyoruz. Tekstil

Mühendisliği Bölümü’müze ilginin sürekli artması

da mutluluk verici. Makine Mühendisliği Bölümü

ile de çok iyi iş birliği olmalı. Üniversiteler içinde

bulunduğu toplumun karakterini yansıtır. Dünyanın

ihtiyaç duyduğu pek çok alanda önemli

katkı bulunmaya devam edecektir. Dünyaların

gelişim sürecine çok ciddi adapte olmamız lazım.

Son yıllarda buna gayret ediyoruz. Bize düşen

görev; bölümlerimize tekstil makineleri ana

bilim dalını eklemek oldu. Otomasyon, dijitalleşme

ile makineleşme anlamında ileri seviyelere

ulaşmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Kapasitemiz

de bilgi-birikimimiz de var. Bu sempozyumun

hayırlara vesile olmasını, çok güzel sonuçlar

doğurmasını temenni ediyorum” dedi.

NALBANT: “KENDİ TEKNOLOJİLERİMİZE

HÂKİM OLMALIYIZ”

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği

(TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant

da “Bursa’yı ve Bursa insanını çok seviyorum.

Dinamik ve ülke için üreten karakteristik yapısı

var. Bu sempozyum teklifi geldiğinde oldukça

heyecanlandık. Tekstil çok önemli bir sektör.

Sempozyum için belirlediğimiz ‘Tekstile Kendi

Teknolojin ile Yön Ver’ temasıyla ifade etmeye

çalıştığımız gibi güçlü ve tarihsel tecrübeye

sahip tekstil sektörümüz için kendi teknolojilerimize

sahip olmamız ve tekstil teknolojileri

alanında dünyaya yön verebilmemiz gerekmektedir.

Çünkü sektörümüzde bilgi, tecrübe

ve iştiyak anlamında bu potansiyelin var

olduğunu açıkça görüyoruz. Kendi teknolojisine

hâkim olabilen ülkeler, katma değerli

üretimle fark oluşturup, tüm üretim süreç ve

şekillerini yönlendirebilmektedir. Bu makineleri

kendi ülkemizde üretmek ve geliştirmek çok

Kılavuz: Digitalization in textile is inevitable

Bursa Uludag University Rector Prof. Dr. Ahmet

Saim Kılavuz said “I express my satisfaction that

such a symposium has been held in Bursa for

the first time. Our Engineering Faculty staff is

competent enough to ensure us to see ahead

in the points that the industry and the country

are blocked. We are proud of this. It is also

pleasing that the interest in our Textile Engineering

Department is constantly increasing. A very

good cooperation with Machinery Engineering

Department should be. Universities reflect the

character of the society they are in. It will continue

to make an important contribution in many

areas that the world needs. We have to adapt

very seriously to the development process of

the world. We have been trying to do this in

recent years. Our duty was to add the textile

machinery department to our departments. We

must reach advanced levels in terms of automation,

digitalization and mechanization. That

should be our goal. We have both capacity

and know-how. I hope that this symposium will

be beneficial and produce very good results.”

Nalbant: “We should dominate our

own technologies”

Adil Nalbant, Chairman of the Textile Machinery

and Accessories Industrialists Association

(TEMSAD), said “I love Bursa and the people

of Bursa. It has a dynamic and producing

characteristic structure for the country. When

this symposium proposal came we were very

excited. Textile is a very important sector. As we

tried to express with the theme of ‘Direct Textile

with Your Own Technology’ that we determined

for the symposium, we need to have our

own technologies for our textile sector, which

has a strong and historical experience, and to

be able to direct the world in the field of textile

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


34

PANORAMA

değerli. Umarım geliştirerek devam eden

bir süreç olur. Dokuma ve teknik makinelerinden

ciddi ithal makine geliyor. Dünya

genelinde üretilen makinelerin yüzde 8’i

ülkemize geliyor. İhracatımızın yüzde 75’ini

boya apre makineleri üreticileri yaptı. Tekstil

yaptığı ihracatın yarısını ülkeye bırakır.

Tekstil ülkesi olsak da makine ve sistemlerini

ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Dünyada

toplamda 3’üncü en büyük tekstil makinası

ihracatçısı konumundayız. Dolayısıyla tekstil

makinalarını kendi teknolojilerimizle üretip

sektörü geliştirmek zorundayız. Dünyada

rekabet edeceğimiz tek sektör tekstildir.

Önce tekstilciler kendi üreticisine sahip

çıkmalı. Dünya yeniden kuruluyor. Global

ekonomi bitti. Herkes kendi ihtiyaçları için

çalışacak. O yüzden yerli makineleri çok

önemsiyorum. Makineci, sanayici ve devlet

eliyle 3 saç ayağını tamamlamak gerekiyor.

Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını

diliyorum” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER ELE ALINDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Recep Eren, ‘Tekstil Makineleri Sektörüne

Genel Bakış’ konulu sunum yaparken açılış

paneli de makine üreticilerinin yol haritalarını

ve stratejilerini belirleme amacıyla

Tekstil Sanayi Temsilcilerinin Perspektifinden

Türk Tekstil Makine Sektörü’ başlığı altında

gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Yazarı Dr.

Bader Arslan’ın moderatörlüğündeki panele

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canbolat,

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın,

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları

technologies. Because we clearly see that this

potential exists in our sector in terms of knowledge,

experience and enthusiasm. Countries that can

master their own technology can make a difference

with value-added production and direct all

production processes and forms. It is very valuable

to produce and develop these machines in our

own country. I hope it becomes an ongoing process

by developing. Serious imported machinery

is coming from weaving and technical machinery.

8 percent of the machines produced worldwide

come to our country. Dye finishing machinery manufacturers

made 75 percent of our export. Textile

leaves half of its export it did to the country. Although

we are a textile country, we mainly import

machinery and systems. We are the 3rd largest

textile machinery exporter in the world. Therefore,

we have to produce textile machines with our own

technologies and develop the sector. The only

sector in which we will compete in the world is textile.

First of all, textile manufacturers should protect

their own manufacturers. The world is being rebuilt.

The global economy is over. Everyone will work for

their own needs. For that reason, I care a lot about

domestic machines. It is necessary to complete

trivet with the help of mechanics, industrialists and

the state. I wish this symposium to be beneficial.”

Roadmap and strategies have been discussed

Bursa Uludag University, Faculty of Engineering

Department of Textile Lecturer Prof. Dr. Recep Eren

made a presentation on ‘Overview of the Textile

Machinery Sector’; the opening panel was held under

the title of ‘Turkish Textile Machinery Sector from

the Perspective of Textile Industry Representatives’

in order to determine the roadmaps and strategies

of machinery manufacturers. Dr. Vehbi Canbolat,

Chairman of the Board of Turkish Textile Finishing

Industrialists Association, Necat Altın, Board Mem-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 35

ber of Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’

Association, Hasan Hüseyin Bayram, Chairman of

Board of Turkish Home Textile Industrialists’ and Business

People’s Association attended the panel Dr.

Bader Arslan, Dünya Newspaper Writer moderated.

Journey to data from digit, to mind from data

Cybersoft Founder Dr. Semih Çetin, participating

in the symposium as an invited speaker, stated

that the rapid adaptation of our machines

and systems to the new age will be an important

factor in our sector’s needs and our competitiveness

in his presentation on “Artificial intelligence

and machine learning”.

Kandil: We should use domestic machines

Uludağ Textile Exporters’ Association (UTİB) Supervisory

Board Member and İpekiş General Manager

Aşkın Kandil said “As a company, we prefer to

use domestic machinery and we continue to do

so with great success. From here, we call on sector

representatives to use them safely. We should also

contribute to the development of these machines

while using them. We have to do this for the national

and domestic industry.”

We would like to thank all our partners who

contributed to the symposium, which has

addressed an intense audience for 2 days, and

concrete results have been obtained. We hope

that this event showing our sector has an important

development potential in R&D activities

with the textile industry and universities, becomes

tradition and contributes to the public-industry-university

cooperation we need.

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan

Hüseyin Bayram katıldı.

DİGİT’TEN VERİYE VERİDEN AKLA YOLCULUK

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılım

sağlayan Cybersoft Kurucusu Dr. Semih

Çetin, “Yapay zeka ve makine öğrenmesi”

üzerine gerçekleştirdiği sunumda, makine

ve sistemlerimizin yeni çağa hızlı bir şekilde

uyum sağlamasının sektördeki ihtiyaçlarda

ve rekabetçiliğimizde önemli bir faktör

olacağı hususunu dile getirdi.

KANDİL: YERLİ MAKİNA KULLANMALIYIZ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)

Denetleme Kurulu Üyesi ve İpekiş Genel

Müdürü Aşkın Kandil de “Firma olarak biz

yerli makine kullanmayı tercih ediyor ve

büyük başarıyla da bunu sürdürüyoruz.

Buradan da sektör temsilcilerine güvenle

kullanın diye çağrıda bulunuyoruz. Kullanırken

bu makinelerin geliştirilmesine de katkı

vermeliyiz. Milli ve yerli sanayi için bunu

yapmak durumundayız” dedi.

2 gün süresince yoğun bir katılımcı kitlesine

hitap eden ve somut sonuçların elde

edildiği sempozyuma katkı sunan tüm

paydaşlarımıza teşekkür eder, sektörümüzün

tekstil sanayisi ve üniversiteler ile

Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir gelişim

potansiyeline sahip olduğunu gösteren

bu etkinliğin gelenekselleşmesinin, ihtiyaç

duyduğumuz kamu-sanayi-üniversite işbirliğine

katkı sunmasını temenni ederiz.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği’ nin (TEMSAD)

1998 yılında kurulmasının ardından genel sekreter olarak

görev alan ve 21 yıl büyük emekler vererek;

sektörün birleşmesine, derneğimizin hüviyet kazanmasına ve

gelişmesine katkılar sağlayan sevgili

Vural SAĞIR

abimize Allah’ tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz... Mekanı cennet olsun...

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


38

PANORAMA

OUTLOOK 2022 enerji krizinden

sürdürülebilirliğe hijyen

nonwovenları değer zincirindeki

endişelere odaklandı

OUTLOOK 2022 addressed

concerns from the energy crisis

to sustainability for the hygiene

nonwovens value chain

OUTLOOK 2022, nonwoven hijyen ve kişisel bakım ürünleri değer

zinciri için enerji krizinden sürdürülebilirliğe kadar endişeleri ele

alan, üç gün boyunca süren münazaraların ardından sona erdi.

OUTLOOK 2022, 19-21 Ekim tarihlerinde Malta’da, nonwoven hijyen

ve kişisel bakım ürünleri değer zincirindeki 199 şirket ve 37 ülkeden

464 delegeyi bir araya getirerek gerçekleşti.

OUTLOOK 2022 closes after three days of discussions addressing

concerns – from the energy crisis to sustainability – for the

nonwovens hygiene and personal care products value chain.

OUTLOOK 2022 took place on 19-21 October in Malta, gathering

464 delegates from 199 companies and 37 countries across the

nonwovens hygiene and personal care products value chain.

Gündem, devam eden enerji krizi, piyasa

verileri, geri dönüşümdeki en son teknolojik

gelişmeler, sürdürülebilir elyaflar ve Avrupa

Birliği Yeşil Mutabakatı dahil olmak üzere çok

çeşitli konularda sunum yapan 33 üst düzey

konuşmacıyı içerdi.

Bu, 2019 sonrasında COVID-19 salgını nedeniyle

sanal olarak düzenlenen iki konferansın ardından

ilk kez yüz yüze düzenlenen yıllık konferanstı.

Katılımcılar, yeniden yüz yüze görüşme fırsatını

memnuniyetle karşıladı ve OUTLOOK’un

The agenda featured 33 high-level speakers

presenting on a broad range of topics including

the ongoing energy crisis, market data,

the latest technological advancements in

recycling, sustainable fibres, and the European

Union Green Deal.

This was the first time the annual conference

was held in person since 2019, after the two

previous editions were organized virtually due

to the COVID-19 pandemic. Participants welcomed

the opportunity to meet face-to-face

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 39

again, cementing OUTLOOK’s importance

as a key industry event for the sector which

provides the right balance between curated

content and networking opportunities.

“OUTLOOK is a very exceptional conference

because it leaves enough room for networking.

A lot of people come here specifically

to talk to people, as it’s a good mix between

excellent panel discussions and networking

opportunities. There are not many conferences

out there that have that opportunity. I learned

a lot and spoke to people that I only knew

through email,” said Dr Taryn Kirsch, Senior

Toxicologist at Procter & Gamble.

The 21st edition of OUTLOOK opened with a

keynote from Robert Ward, Director of Geo-economics

and Strategy at the International

Institute for Strategic Studies, addressing market

disruptions, inflation and sanctions. Russia’s

invasion of Ukraine has rocked the global

economy, strained supply chains, and resulted

in an energy crisis that is threatening the

sektör için küratörlü içerik ile ağ oluşturma

fırsatları arasında doğru dengeyi sağlayan kilit

bir endüstri etkinliği olarak önemini pekiştirdiler.

Procter & Gamble Kıdemli Toksikolog Dr Taryn

Kirsch, “Münazaralar için yeterli boşluk bıraktığı

için OUTLOOK çok istisnai bir konferans. Mükemmel

panel tartışmaları ve ağ oluşturma fırsatları

arasında iyi bir karışım olduğu için birçok

insan özellikle insanlarla konuşmak için buraya

geliyor. Bu fırsatları sağlayan çok fazla konferans

yok. Çok şey öğrendim ve sadece e-posta

yoluyla tanıdığım insanlarla konuştum” dedi.

21. OUTLOOK etkinliği, Uluslararası Stratejik

Araştırmalar Enstitüsü Jeo-ekonomi ve Strateji

Direktörü Robert Ward’ın piyasa aksaklıkları,

enflasyon ve yaptırımları ele alan bir açılış

konuşmasıyla açıldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali

küresel ekonomiyi sarstı, tedarik zincirlerini zorladı

ve birçok işletmenin hayatta kalmasını zorlaştıran

bir enerji kriziyle sonuçlandı. Ward’ın açılış

konuşmasını, enerji durumunun hijyen endüstrisi

üzerindeki etkisi üzerine bir panel tartışması izledi.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


42

PANORAMA

Berry Global’de Genel Müdür Yardımcısı,

Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’dan

sorumlu Genel Müdür ve EDANA Yönetim

Kurulu Üyesi Achim Schalk için bu tartışma

çok kritikti ve katılımcılar tarafından takdir

edildi: “Koridorlardaki insanlardan topladığım

geri bildirimler, kesinlikle bir endüstri olarak

hepimizin sahip olduğu endişeleri ele almanın

önemiyle ilgiliydi. Zaten OUTLOOK gibi etkinlikler

sırasında bu konuları ele alıyor ve bizim

için bir tartışma noktası haline getiriyoruz.”

EDANA Genel Müdürü Murat Doğru da bu

fikirde: “Bu sorunlara uyum sağlayabildiğimiz

ve enerji krizi gibi günümüzün temel endişelerinden

bazılarını çözebildiğimiz için gurur

duyuyorum. Bugün enerjiyi nasıl tükettiğimizi

revizyondan geçirirken ve üzerinde yeniden

düşünürken, [Enerji krizi] panel tartışmasında

karşılaştığımız zorluklardan neler öğrenebileceğimizi

ve bu zorlukların yenilik açısından

nasıl olumlu bir dönüşe sahip olabileceğini

görmek gerçekten ilginçti.”

Konferans programı boyunca devam eden diğer

ortak temalar, sürdürülebilirlik, düzenleyici

zorluklar, yenilik ve ortaklıklardı. Sunucular ve

panelistler, döngüsellik olmadan neden net

sıfıra ulaşamayacağımız, emici hijyen ürünlerinin

geri dönüşümü için fırsatlar ve zorluklar ve

hastaların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi

çözümler gibi iç görüleri paylaştılar.

Kimberly-Clark Nonwovenlardan Sorumlu

Küresel Başkan Yardımcısı ve EDANA Yönetim

Kurulu Üyesi Lori Shaffer, sunumunu endüstriye

“iş birliği içinde rekabet” (ortak bir sorunu

toplu olarak çözmek için endüstrinin farklı

üyelerini birleştirmek) için harekete geçirmeye

çağırarak tamamladı: “Bir araya gelelim

ve yaratıcı ve biraz farklı düşünelim. Bunu

daha önce hiç yapmadık ama gelecekte

yapmamamız için de bir neden yok.”

Doğru, gelecek etkinlikler sözkonusu olduğunda,

enerji krizi gibi ortak sorunları nasıl ele

aldıklarını paylaşmaları için diğer pazarlardan

konuşmacıları davet ederek diğer endüstrilerle

yeni köprüler oluşturmak gibi yeni fırsatları

keşfetmek istiyor. Bir sonraki OUTLOOK’un

Ekim 2023’te Portekiz’in Algarve kentinde yapılması

planlanıyor. Hindistan genelinde pazar

büyümesini desteklemeye odaklanan bir

kardeş konferans olan OUTLOOK India, 18-19

Ocak 2023’te Yeni Delhi’de gerçekleşecek.

survival of many businesses. Ward’s keynote was

followed by a panel discussion on the impact of

the energy situation on the hygiene industry.

For Achim Schalk, Executive Vice President and

General Manager EMEIA at Berry Global, and

EDANA board member, this discussion was very

critical and appreciated by the attendees:

“The feedback I collected from people in the

hallways is definitely about the importance as

an industry to address the concerns that we all

have together, ensuring that during events like

OUTLOOK we pick up on these topics and

make them a discussion point for us.”

Murat Dogru, General Manager at EDANA

agreed: “I am proud that we have been able

to adapt ourselves and addressed some of the

main concerns of today like the energy crisis.

The [energy crisis] panel discussion was really

interesting to see what we can learn from the

challenges we are facing and how these things

can have a positive spin with regards to innovation

as we revamp and rethink how we are

consuming energy today.”

Other common themes running across the conference

programme were sustainability, regulatory

challenges, innovation, and partnerships.

Presenters and panellists shared insights such as

why we cannot achieve net zero without circularity,

opportunities and challenges for recycling

absorbent hygiene products, and innovative

solutions to improve the lives of patients.

Lori Shaffer, Vice-President for Global Nonwovens

at Kimberly-Clark and EDANA board member,

concluded her presentation by challenging the

industry with a call to action for ‘coopetition’;

uniting different members of the industry to solve

a common problem collectively: “let’s come

together and think creatively and a little bit differently.

We’ve never done that before, but don’t

let that be a reason we don’t do it in the future.”

Looking to the future, Dogru would like to explore

new opportunities, including creating bridges

with other industries by inviting speakers from other

markets to share how they addressed common

challenges, such as the energy crisis. The

next edition of OUTLOOK is scheduled to be

held in the Algarve, Portugal in October 2023.

OUTLOOK India, a sister conference focusing

on supporting market growth across India will

take place in New Delhi on 18-19 January 2023.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


INDIA ITME

SOCIETY

ESTD. 1980

Supported by

B2B Partner

BOTSWANA TEXTILE &

CLOTHING ASSOCIATION

ON

AT

IEML., Greater Noida, India

11th I ndia International Textile Machinery Exhibition

Soul of Textiles

Tradition to trend under one roof

CONFERENCE

Circular Economy in the Indian Context

Presented By

Mr. Thomas Gries, RWTH Aachen University, Germany, Mr. Uday Gill, Group Chief Strategy Officer,

Indorama Ventures Limited, Indonesia, Mr. Prashant Agarwal, Co-Founder and JMD, WAZIR Advisors,

Mr. Justin Kühn, Aachen University, Germany, Mr. Gurudas Aras, India consultant to the ITA group

Innovate: Smart Manufacturing Conference

Presented By

WTiN, UK

Technical Symposium on of ‘Reduce-Reuse

-Recycle:State of the Art' in Textile Sector

Presented By

VJTI

Circular Composites Economy for the in Energy the Indian Sector Context in India

Presented By

Mr. Mr. PKC Thomas Bose, Gries, Global RWTH Sustainability Aachen University, Advocate, Dr.-Ing. Germany, Mohit Mr. Uday Raina, Gill, Managing Group Chief Director, Strategy Raina Officer, Industries

Pvt. Indorama Ltd, Mr. Ventures Kumar Jois, Limited, Scientist, Indonesia, RWTH Mr. Aachen Prashant University Agarwal, (ITA), Co-Founder Germany, and Prof JMD, Asim WAZIR Tewari, Advisors, Indian

Institute Mr. Justin of Technology Kühn, Aachen Bombay, University, Dr. Rajalakshmi Germany, Mr. Natarajan, Gurudas Aras, Former India Senior consultant Scientist to and the Head, ITA group Centre

for Fuel Cell Technology, ARCI, IIT Madras, Ms. Gözdem Dittel, RWTH Aachen University, Germany

Customised Circular Joining Economy Technologies in the for Indian Technical Context Textiles

Presented By

Mr. Mr. Thomas Philip Huber, Gries, RWTH Aachen University, Germany, Mr. Dr.-Ing. Uday Yves Gill, Simon Group Gloy, Chief Strategy RWTH Aachen

Officer,

Indorama University, Ventures Germany, Limited, Mr. Antonio Indonesia, Braz Mr. dos Prashant Santos Costa, Agarwal, General Co-Founder Manager and at JMD, CITEVE WAZIR – Portuguese

Advisors,

Mr. Technological Justin Kühn, Centre Aachen for University, Textile and Germany, Clothing Industries, Mr. Gurudas Portugal.

Aras, India consultant to the ITA group

For more details, please contact us on :

+91 9820507570 / +91 8010823774

itme@india-itme.com

Scan QR Code for

Visitor Registration


44

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

“İstisnalar kuralları güçlü kılar;

İstisna Olun”

“Exceptions make rules strong;

Be the Exception”

Hindistan ITME Birliği’nin kendi çalışma alanlarında

yetenekli, öne çıkan liderler, yenilikçiler ve kararlı azim

arayışına yön veren fikir budur. Hindistan ITME Topluluğunun

4 yıllık başarılı yolculuğunun nişanesi olarak bir

ödül başlatıldı.İkinci kez sunulacak ödüller, Hindistan

ITME Birliği’nin Hint ulusunun tekstil mühendisliği sektöründeki

olumlu değişimi etkileyen istisnai ve önemli

katkıları tanımaya yönelik mütevazı girişimidir.

Bu ödüller, büyükelçileri, konsey üyelerini, çeşitli

bakanlıkları, devlet bakanlarını, tekstil endüstrisi ve

devletin üst düzey yetkililerini ve küresel yatırımcıları

temsil eden uluslararası ve ulusal delegelerin

katılacağı en büyük tekstil mühendisliği gösterisinin

başlangıcını temsil edecek. Ünlü tekstil girişimcileri ve

yükselen tekstil yatırımcıları bu etkinliğin bir parçası

olacak. Kazananlar, kategoriye en uygun formatta

nakit ödül, plaket ve sertifika ile ödüllendirilecektir.

Hindistan ITME Topluluğunun geniş ağı sayesinde,

ödüllerin tanınması sadece ödül töreninde bulunan

delege ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda Hindistan

ITME Topluluğu ile ilişkili geniş veri tabanına ve

tüm basın ve bakanlığa dağıtılacaktır. Kitapçık kop-

This is the idea which drives India ITME

Society’s search for talented, stand out

leaders, innovators and determined perseverance

in their field of work. To mark

4-decade old successful journey of India

ITME Society an award was initiated.

2nd edition of awards is Society’s humble

attempt to recognize the exceptional

& significant contributions that have

influenced positive change in the textile

engineering sector of our nation.

India ITME Society Awards 2022 is scheduled

to be presented on 10th December

2022 at India Exposition Mart,

Greater Noida, Uttar Pradesh.

With India aiming towards becoming a

super technology provider to the world

and having a vision of developing 100

Indian textile machinery champions,

the India ITME Society has been instru-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

45

mental in textile engineering and technology

provider’s rise from scratch.

To ensure fair practice and true unbiased

nature towards the awards

selection, the society has brought on

board reputed textile technocrats from

different sectors of textile.

“Encouragement and recognition are

essential for people to innovate and

grow to their full potential. While there are

many prestigious awards, the India ITME

Society promotes necessary niche categories

and provides proper due diligence

to the selection process. I am extremely

proud to be on the jury panel and highly

impressed by the caliber of nominations,”

says Mr. Uday Gill, Group Chief Strategy

Officer, Fibers, Indorama Ventures Ltd.

“Winning India ITME Awards will be an

accelerator for the growth of engineering

firms. The Society’s wide network

will not only enhance the company’s

reputation amongst the fellow industry

but among the most prestigious customer

industry of the sector. Credits to

Society for curating such an enormous

opportunity for recognition. The award

formations and the precision in the

collection of information for the evaluation

was perfectly poised,” adds Mr.

Updeep Singh, President & CEO, Sutlej

Textiles and Industries Ltd.

yaları, Hindistan ITME Topluluğunun aktif bir parçası

olduğu mevcut ve sonraki tüm etkinliklerde uluslararası

ve ulusal delegelerin tamamına sunulacak.

Hindistan’ı dünyaya süper bir teknoloji sağlayıcısı haline

getirmeyi hedefleyen ve 100 Hintli tekstil makine

şampiyonu geliştirme vizyonuna sahip olan Hindistan

ITME Topluluğu, tekstil mühendisliği ve teknoloji sağlayıcılarının

sıfırdan zirveye yükselişini gördü.Ödül seçiminde

adil uygulama ve gerçek tarafsızlık sağlamak

için topluluk, tekstilin farklı sektörlerinden tanınmış

tekstil teknokratlarını bünyesine kattı.

Jüri üyeleri arasında yer alan Indorama Ventures Ltd.,

Elyaflardan sorumlu Grup Baş Strateji Sorumlusu Bay

Uday Gill, “İnsanların yenilik yapmaları ve tam potansiyellerine

ulaşmaları için teşvik ve tanınma esastır.

Pek çok prestijli ödül olsa da Hindistan ITME Topluluğu

gerekli niş kategorileri teşvik etmekte ve seçim sürecine

uygun durum tespiti sağlamaktadır. Jüri üyeleri

arasında yer almaktan son derece gurur duyuyorum

ve adaylıkların kalitesinden çok etkilendim.”

This year Society launched a Textile

Maestro award to honor the legendary

industry leaders of India and bestow

the deserved respect and regard to

the role model who inspires all. Jury

Member, Mr. R Anand, Partner, Eastern

Engineering Company opinioned “India

ITME has chosen multiple avenues

to remain connected with the textile

industry eco system in India and overseas.

The decision to recognize people

in this eco system through a rigorous

and independent selection process is

a good initiative. India ITME underlines

its position as the platform of choice for

all engagements with the textile and

textile engineering industries.”

Mr. Gurudas V Aras, India consultant to

the ITA group, Germany and APS GmbH

Hari Shankar, Hindistan ITME Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

Hari Shankar, Chairman, India ITME Society

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


46

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

Uday Gill, Elyaflardan sorumlu Grup

Baş Strateji Sorumlusu, Indorama Ventures Ltd.

Uday Gill, Group Chief Strategy Officer,

Fibers, Indorama Ventures Ltd.

Updeep Singh, Başkan & CEO,

Sutlej Textiles and Industries Ltd.

Updeep Singh, President & CEO,

Sutlej Textiles and Industries Ltd.

R Anand, Ortak, Partner,

Eastern Engineering Company

R Anand, Partner,

Eastern Engineering Company

Gurudas V Aras, ITA, Almanya ve APS GmbH’nin

Hindistan Danışmanı ve Stratejik İş Danışmanı & Mentör

Gurudas V Aras, India consultant to the ITA group, Germany

and APS GmbH & Strategic Business Advisor & Mentor

S P Oswal, Yönetim Kurulu Başkanı ve

İdari Müdür, Vardhman Group of Companies

S P Oswal, Chairman and Managing Director,

Vardhman Group of Companies

Neha Jhunjhunwala, Direktör,

Sarla Performance Fibers Ltd

Neha Jhunjhunwala, Director,

Sarla Performance Fibers Ltd

Bir diğer jüri üyesi, Sutlej Textiles and Industries

Ltd. Başkan ve CEO’su Bay Updeep Singh, “Hindistan

ITME Ödüllerini kazanmak, mühendislik

firmalarının büyümesi için bir hızlandırıcı olacak.

Hindistan ITME Birliği’nin geniş ağı, ödül kazanan

şirketin sadece diğer endüstriler arasında değil,

aynı zamanda sektörün en prestijli müşteri endüstrisi

arasında itibarını da artıracaktır. Bu kadar

büyük bir tanınma fırsatını geliştirip düzenlediği

için derneğe teşekkür ederiz. Ödül oluşumları ve

değerlendirme için bilgi toplamadaki hassasiyet

mükemmel bir şekilde dengelendi,” diye ekliyor.

Bu yıl ITME Topluluğu, Hindistan’ın efsanevi endüstri

liderlerini onurlandırmak ve herkese ilham veren

rol modeline hak ettiği saygınlığı ve takdiri göstermek

için bir Tekstil Maestro Ödülünü başlattı. Jüri

üyelerinden Eastern Engineering Company Ortaklarından

ve Jüri Üyesi Bay R Anand, Doğu Mühen-

& Strategic Business Advisor & Mentor

for many textiles & engineering businesses

stated and the jury member for both

the edition comments: “I have been

fortunate to be a jury member for the

India ITME Society awards since its inception

in 2019. The award nominations

for both editions have simply amazed

me. Having worked in our engineering

sector for decades, this technology

award creation by the Society was a

feeling of achievement since it will yield

deserving recognition to fellow Indian

machinery producers. The domain-specific

categories and the keen focus

on encouraging women leaders by

bringing extremely talented women

leader’s nominations is an inspirational

work done by the Society. It will be my

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


48

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

dislik Şirketi Ortağı “Hindistan ITME, Hindistan ve

denizaşırı ülkelerdeki tekstil endüstrisi ekosistemiyle

bağlantıda kalmak için birden fazla yol seçti. Bu

ekosistemdeki insanları titiz ve bağımsız bir seçim

süreciyle tanıma kararı iyi bir girişim olarak öne

çıkıyor. Hindistan ITME, tekstil ve tekstil mühendisliği

endüstrileriyle tüm ilişkiler için tercih edilen platform

olarak konumunun altını çiziyor.”

ITA, Almanya ve APS GmbH’nin Hindistan Danışmanı

ve Stratejik İş Danışmanı & Mentör olan ve bunun

yanında her iki ödülün de jüri üyeleri arasında

yer alan Bay Gurudas V Aras ödülleri, “2019’daki

başlangıcından bu yana Hindistan ITME Topluluğu

ödüllerinde jüri üyesi olduğum için kendimi şanslı

hissediyorum. Her iki ödül için de adaylıklara hayran

kaldım. Onlarca yıldır mühendislik sektörümüzde

çalışan biri olarak, ITME Topluluğu tarafından

oluşturulan bu ödül, diğer Hintli makine üreticilerine

hak ettiği değeri vereceğinden büyük bir başarı

duygusudur. Alana özel kategoriler yanında son

derece yetenekli kadın liderlere yönelik bir adaylık

başlatarak kadın liderleri teşvik etmeye odaklanma,

ITME Topluluğu tarafından gerçekleştirilen

ilham verici bir çalışmadır. Sektörümüz için tanınma

ve yön vermeye yardımcı olma yolculuğuna

devam etmek benim için büyük bir onur olacaktır.

Ödül kazananların başarısı, diğer rakiplere oyunlarını

daha da geliştirmeleri için ilham vereceğinden

rekabetin daha da çetin geçeceğinden eminim,”

şeklinde değerlendiriyor.

Tüm adayların, uygunlukları yönünden etkinliğin

teknik koordinatörü Suvin tarafından taranmasını

takiben özetlenen başvurular ayrıntılı inceleme ve

kazananın seçimi için jüriye sunuldu. Suvin’in Genel

Müdürü Bay Avinash Mayekar, bu ödüllerde kendisinin

ve ekibinin teknik bilgi ve formatı sağladığı

son 2 yıldaki deneyimlerini paylaşıyor: “Hindistan

ITME Topluluğunun yıllar içinde düzenledikleri her

bir aktiviteye sürekli olarak değer kattığını gördüm.

Onların canlı başarı hikayeleriyle anılmak büyük bir

onurdu. ITME ödül töreninde sektörün liderleri ve dinamik

ITME yönetim ekibiyle birlikte olmak elbette

büyük bir onurdu. İlk ödül etkinliğimiz Hindistan’daki

dernekler içindi ve bu ödül etkinliğimizde araştırmadan

inovasyona, kurumsal liderlerden kabile

topluluklarına, kadınların güçlendirilmesinden yeşil

girişimlere kadar tüm segmentlerde sektöre adalet

sağlamaya karar verdik. Nüfuzlu jüri üyeleriyle

gerçekten cesaret verici bir görev ve ITME yönetim

kurulu üyeleriyle harika bir birliktelikti.”

ITME Yönetim Kurulu Başkanı Bay S. Hari Shankar,

diğer yönetim kurulu ve ödülün jüri üyeleriyle kazananları

açıkladı:

utmost honor to continue this journey of

aiding recognition and mentorship for

our industry. I am sure the competition

will go tougher and tougher as the success

of other will inspire other competitors

to further enhance their game.”

All the nominations were screened for

their eligibility by Suvin –the technical

coordinator for the event and then the

summarized applications were presented

to the jury for further scrutiny and

selection of the winner. Mr. Avinash Mayekar,

Managing Director of Suvin shared

his experience over the last 2 years

whereby he and his team has provided

the technical know-how and format in

these awards. “I have seen India ITME

society adding value in each and every

activity year by year. It was a great

honor to be associated with their vibrant

success stories. Of course, ITME award

ceremony was also a great honor to be

with leaders of industry and dynamic

ITME management team. Our first edition

was for associations across India and in

this edition, we decided to give justice to

the industry in all segments from research

to innovation, from corporate leaders

to tribal communities, from woman

empowerment to green initiatives. It was

real encouraging assignment with heavy

weigh jury members and a great association

with ITME board members.”

Mr. S. Hari Shankar, Chairman & Members

of Steering committee of India International

Textile Machinery Exhibitions

Society along with the Jury members

takes great pride & pleasure in announcing

the winners as below:

Top Performance in Textile Engineering

Industry

• Spinning: M/S Lakshmi Machine

Works.Limited

• Weaving & Preparatory: Rabatex

Industries

• Finishing: Texfab Engineers (India) Pvt. Ltd

• Printing: ColorJet India Ltd.

• Accessories: Lakshmi Card Clothing

Manufacturing Company Private Limited

Best Initiatives for Pollution Control

Technology

S. A. Pharmachem Pvt. Ltd.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

49

Special Award for Women

• Women Entrepreneur: Deepa A Kumar,

Yashram Lifestyle Brands, CEO & Founder

• Nurturing Women Empowerment:

Neha Jhunjhunwala, Director, Sarla

Performance Fibers Ltd

• Woman Master Weaver: Santoshi Kewat

• Restoring Traditional Skills: Kumari Raita

Research Excellence:

Dr. Rekha Ramakrishnan, SASMIRA

Textile Maestro:

S P Oswal, Chairman and Managing Director,

Vardhman Group of Companies

“Every edition of India ITME Society

Awards will try to do justice and grow

bigger, better & bolder by introducing

strategic categories and reaching

a wider audience. The credit for the

growth of the awards goes to none

other than the fellow participants

themselves. It is their dedication and

hard work that add value to the award

categories. We are grateful for all the

applications received which were

exceptional in their domain. We also

thank every applicant for their belief

in the society and urge all the other

fellow companies to participate in the

next edition and help us build a bigger

and bolder award ceremony during

the next editions. Sincere appreciation

goes to the elite jury panel who took

time out of their busy schedule to help

us ensure smooth and unbiased decision

making,” points out Hari Shankar,

Chairman, India ITME Society.

The awards will be presented on 10th

December 2022 at India Exposition

Mart at the highly prestigious CEO

Conclave – “Empowering Textiles

through Technology”. CEO conclave

is an interactive closed-loop forum

conceptualized to bring together

high-level decision-makers from Government

& eminent industry leaders

from India and key stake holders from

across the globe. The conclave will

have representation from Overseas

Delegates, Government Officials, and

CEO & Managing Directors of top-notch

Indian & International Textile &

Textile Machinery companies.

Tekstil Mühendislik Endüstrisinde En İyi Performans:

• Eğirme: M/S Lakshmi Machine Works Limited

• Dokuma ve Dokuma Hazırlık: Rabatex Industries

• Terbiye: Texfab Engineers (India) Pvt. Ltd

• Baskı: ColorJet India Ltd.

• Yan sanayi: Lakshmi Card Clothing Manufacturing

Company Private Limited

Kirlilik Kontrol Teknolojisi için En İyi Girişimler:

S. A. Pharmachem Pvt. Ltd.

Kadınlara Özel Ödül:

• Kadın Girişimci: Deepa A Kumar, Yashram Lifestyle

Brands, CEO ve Kurucu

• Kadının Güçlendirilmesinin Desteklenmesi: Neha

Jhunjhunwala, Direktör, Sarla Performance Fibers Ltd

• Kadın Usta Dokumacı: Santoshi Kewat

• Geleneksel Yeteneklerin Yeniden Canlandırılması:

Kumari Raita

Araştırma Mükemmeliyeti:

Dr. Rekha Ramakrishnan, SASMIRA

Tekstil Üstadı:

S P Oswal, Yönetim Kurulu Başkanı ve İdari Müdür,

Vardhman Group of Companies

Hindistan ITME Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bay

Hari Shankar, “Her bir Hindistan ITME Topluluğu ödülü

stratejik kategoriler sunarak ve daha geniş bir kitleye

ulaşarak adaleti sağlamanın yanında daha büyük,

daha iyi ve daha cesur olmaya çalışacaktır. Ödüllerin

büyümesinin saygınlığının tek ve gerçek sahipleri

kıymetli aday katılımcılardan başkası değildir. Bu

onların ödül kategorilerine değer katan özverileri ve

sıkı çalışmalarıdır. Alanlarında istisnai olan tüm başvurular

için minnettarız. Ayrıca, her başvuru sahibine

ITME Topluluğu’na olan inançları için teşekkür ediyor

ve diğer tüm diğer şirketleri bir sonraki ödüllerimize

katılmaya ve sonraki ödül törenlerimizde daha büyük

ve daha cesur bir ödül töreni geliştirmeye yardımcı olmaya

çağırıyoruz. Sorunsuz ve tarafsız karar vermemizi

sağlamamıza yardımcı olmak için yoğun programlarından

zaman ayıran seçkin jüri heyetine en içten

teşekkürlerimizi sunuyoruz,” dedi.

Ödüller, 10 Aralık 2022’de, India Exposition Mart’ta, son

derece prestijli CEO Oturumu- “Tekstilleri Teknoloji Yoluyla

Güçlendirmekte” takdim edilecek. CEO Oturumu,

Hindistan’dan Hükümet ve seçkin endüstri liderlerinden

üst düzey karar vericileri ve dünyanın dört bir yanından

önemli paydaşları bir araya getirmek için kavramsallaştırılmış

etkileşimli bir kapalı döngü forumdur. Toplantıda

Denizaşırı Delegeler, Devlet Memurları ve birinci sınıf

Hint ve Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri şirketlerinin

CEO ve Genel Müdürleri temsil edilecek.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


52

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

Stäubli, Hindistan ITME 2022’de

Jakar teknolojisindeki

en son gelişmeleri sunuyor

Stäubli presents the latest

in Jacquard technology

at India ITME 2022

Hindistan ITME, Hindistan tekstil imalat endüstrisine hizmet veren

teknoloji sağlayıcıları için en önemli pazar etkinliğidir. Fuar, 8-13

Aralık 2022 tarihleri arasında onbirinci kez düzenlenecek. Hindistan,

tekstil üretiminde dünya lideridir ve tüm tekstil işleme zincirini

kapsayan geniş bir oyuncu yelpazesine ev sahipliği yapmaktadır.

India ITME 2022, Hintli oyunculara bir araya gelme, tekstil işlemeye

yönelik en son çözümleri keşfetme ve tedarikçileriyle tanışma fırsatı

veriyor. C1/ H15 standında orada olacak olan Stäubli, enerji tasarruflu

çözümler ve Jakarlı dokumadaki yeni gelişmeler dahil olmak

üzere dokuma fabrikalarına etkileyici faydalar sağlayan en son

teknolojilerini, makinelerini ve çözümlerini sunacak.

India ITME is the most important market event for technology providers

serving the Indian textile manufacturing industry. The trade fair will

be held for the eleventh time from 8 - 13 December 2022. India is a

global leader in textile manufacturing and home to a wide spectrum

of players covering the entire textile processing chain. India ITME 2022

gives the Indian players an opportunity to come together, discover the

latest solutions for processing textiles, and meet with their suppliers.

Stäubli will be there at Booth C1/ H15, presenting its latest high-end

technologies, machinery, and solutions that provide weaving mills

with impressive benefits, including energy-efficient solutions and new

advancements in Jacquard weaving.

Stäubli, dünya çapında Jakar teknolojisinin lider

tedarikçisidir. Hintli fabrikalar, ev tekstilinden teknik

kumaşlar, dar ve geniş formatlı uygulamalar

ve özellikle sariler için hazır giyim kumaşlarına

kadar her türlü Jakarlı kumaşı dokumak için

Stäubli is a leading supplier of Jacquard technology

around the world. Indian mills rely on

Stäubli solutions for weaving all sorts of Jacquard

fabrics, from home textiles to technical fabrics,

narrow to large-format applications, and

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


54

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

Noemi elektronik mimarisine sahip TC8 kontrolör

TC8 controller with Noemi electronic architecture

Stäubli çözümlerine güveniyor. Aslında, Stäubli

tarafından bir çözüm üretilmeyen bir dokuma

fabrikasını tahayyül etmek zor. Stäubli Jakar makineleri,

çok çeşitli belirleyici faydalar sundukları

için yüksek üretkenlik ve en yüksek kalite talep

eden fabrikalarda merkezi bir unsur haline geldi:

en yüksek enerji verimliliği, en yüksek üretim

hızları, optimal olarak dengelenmiş kinematik

sayesinde minimum titreşim, TC8 kontrolör, veri

iletiminde eşsiz güvenilirlik için NOEMI elektronik

mimarisi yanında enerji tasarrufu sağlayan yeni

piyasaya sürülen MX PRO modülleri ile her türlü

dokuma kumaş için güvenilir kanca seçimi.

Daha az bakım gerektiren yeni geliştirilmiş

hareket gruplarıyla yüksek hızlı çerçeveli

dokuma çözümleri

Ağızlık oluşturma çözümü ile dokuma makinesi

arasındaki bağlantı olarak hareket grubu, herhangi

bir çerçeve dokuma kurulumunda hayati

bir bağlantıdır. Hareket grupları çok sayıda

yüke ve kuvvete güvenilir bir şekilde dayanıklı

olmalıdır. Ürünlerini sürekli geliştirmeye adamış

olan Stäubli, hareket grubu yelpazesini daha

da iyileştirip alt hareket armürleri için e32/33,

apparel fabrics, particularly for saris. In fact, it’s

difficult to imagine a Jacquard weaving mill

without a solution by Stäubli. Stäubli Jacquard

machines have become a central element in

mills that demand high productivity and top

quality because they deliver a broad range

of decisive benefits: top energy efficiency, the

highest production speeds, minimum vibration

thanks to optimally balanced kinematics, the

TC8 controller, NOEMI electronics architecture

for unmatched reliability in data transmission,

and the recently launched MX PRO modules

that provide energy savings and reliable hook

selection for all kinds of woven fabrics. Visitors

to the Stäubli booth are welcome to discover

the latest in Jacquard technology and learn

all about solutions that will take them a step

further towards sustainable production.

High-speed frame-weaving solutions with lowmaintenance

transmissions

As the link between the shed formation solution

and the weaving machine, the transmission

is a vital link in any frame-weaving installation.

Transmissions must reliably handle a great

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


Milyonlarca liralık ticaret hacmi ile

DENİZLİ TEKSTİL MAKİNELERİ FUARI

yeni rekorlara hazırlanıyor

EGE TMF

4. EGE TEKSTİL, HAZIRGİYİM MAKİNELERİ, TEKSTİL KİMYASALLARI VE

TEKSTİL BASKI TEKNOLOJİLERİ FUARI

15 - 18 Şubat 2023

DENİZLİ

İSTANBUL MERKEZ

TELEFON: 0212 515 05 21 GSM: 0544 928 75 59

WEB: www.izgifuarcilik.com.tr

E-MAİL: info@izgifuarcilik.com.tr

DENİZLİ OFİS

TELEFON: 0258 263 71 76 GSM: 0544 767 53 85

WEB: www.paydostur.com

E-MAİL: murat@paydostur.com - murat@izgifuarcilik.com.tr

DENİZLİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

DENİZLİ

TEKSTİL VE GİYİM

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

MAKİNA SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

THIS FAIR HAS BEEN ARRANGED ACCORDING TO THE LAW OF 5174 BY TOBB(TURKISH UNION OF STOCK EXCHANGES AND CHAMBERS)


56

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

many loads and forces. Committed to continuous

improvement, Stäubli has further developed

its range of transmissions, now offering

the e32/33 for low-mounted dobbies & cam

motions and the de82/83 for top-mounted

dobbies. With sealed and patterned bearings,

these new transmissions require hardly any maintenance.

They enhance the performance of

the overall installation, be it weaving machines

operating with dobbies like the S3000 / S3200

electronic rotary dobby series or with cam

motions like the S1792. Visitors to the Stäubli

booth will learn about the latest frame-weaving

solutions and get a very good idea of the

operational performance and running speeds.

S3260 elektronik rotatif armür

S3260 electronic rotary dobby

üst hareket armürleri için de de82/83 bağlantılarını

sunuyor. Patentli rulmanları sayesinde bu

yeni hareket grupları neredeyse hiç bakım gerektirmiyor.

Hem S3000/S3200 elektronik rotatif

armür ailesi gibi armürlerle çalışan, hem de

S1792 kam hareket grubu ile çalışan dokuma

makinelerinde genel kurulumun performansını

artırırlar. Stäubli standını ziyaret edenler en son

çerçeve dokuma çözümleri hakkında bilgi edinecek

ve operasyonel performans ve çalışma

hızları hakkında çok iyi bir fikir edinecekler.

İpekten pamuğa, yüne ve PP şerite kadar her

türlü iplik için Stäubli çözgü bağlama çözümleri

Çözgü bağlama, çoğu dokuma fabrikasında

çok önemli bir işlemdir. Stäubli, çok ince iplikler

için TOPMATIC çözgü bağlama makinesini ve

konik bobinlerle tamamen yeni bir iplik ayırma

ilkesine sahip olan en son çözgü bağlama

çözümü olan TIEPRO bağlama makinesini

sunuyor. 2019’da tanıtılan TIEPRO, kullanım

kolaylığı yanında ne yağ banyosuna ne de

yedek iğnelere ihtiyaç duymaması ve bu

sayede fabrikada sürekli kullanılabilirlik sağlamasıyla

çok sayıda çözgü bağlama uzmanını

şimdiden ikna etmiştir. Çözgüye otomatik

kenetlenme ile düğümlenecek çözgünün

işlenmesine yönelik kolay başlatma sağlar.

Ekran operatöre rehberlik eder, böylece yeni

personel makineyi nasıl çalıştıracağını kolayca

öğrenebilir. Sadece TIEPRO çözgü düğümleme

makinesinde bulunan başka bir avantaj ise,

otomatik geri çalışma fonksiyonudur. Makine

çift iplik algıladığında, geri çalışma fonksiyonu

otomatik olarak geri dönüp iplik ayırma adımını

tekrarlar. Bu işlem anında ve iplik kesilmeden

önce gerçekleşir – kaliteli kumaş dokumayı

destekleyen benzersiz bir üstün özellik.

Stäubli warp-tying solutions for any kind of

yarn, from silk to cotton, wool and PP tape

Warp tying is a crucial process in most weaving

mills. Stäubli is presenting its TOPMATIC

warp-tying machine for very fine yarns and

its latest warp-tying solution, the TIEPRO tying

machine featuring a completely new yarn

separation principle with cones. Introduced in

2019, the TIEPRO has already convinced numerous

warp tying specialists with its ease in use

and the fact that it requires neither oil bath,

nor spare needles which results in continuous

availability in the mill. It offers easy start-up by

automated docking to the warp and processing

of the warp to be knotted. The screen

guides the operator, so new staff can easily

learn how to run the machine. A standalone

advantage of the TIEPRO tying machine is the

exclusive auto-reverse function: If a double

end is detected, the machine automatically

reverses and redoes that yarn separation step.

This process takes place instantaneously and

before the yarn is cut – a unique outstanding

feature that supports quality fabric weaving.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022

TIEPRO çözgü bağlama makinesi

TIEPRO warp tying machine


58

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

Dilo Hindistan

ITME 2022 fuarında

sürdürebilirliğe odaklanacak

Hindistan ITME 2022, tekstil endüstrisi için önemli bir fuardır ve bu

nedenle tekstil üretim sektörü içinde tekstil makine yapımı, elyaf

üretimi, yardımcı ürünler ve aksesuarlardan oluşan ilgili tedarik

zinciri ile diyalog için merkezi bir forum sunmaktadır. DiloGroup

bu etkinliği, iğne keçelerine odaklanarak üretim teknolojilerini

geliştirmeye yönelik yeni gelişmeler hakkında müşterileri ve

ilgilileri bilgilendirmek için iyi bir fırsat olarak görüyor.

Dilo to focus on sustainability

at India ITME 2022

India ITME 2022 is an important exhibition for the textile industry and

thus offers a central forum for dialogue within the textile production

sector with the relevant supply chain comprising textile machine

building, fibre production, ancillaries and accessories. DiloGroup

sees this event as a good oppportunity to inform customers and

interested parties about new developments aimed at improving

production technologies with a focus on needlefelts.

Tekstil endüstrisi daha da belirgin bir şekilde sürdürülebilirlik

ilkelerine saygı gösterilmesini zorlayan

ve yeni bir kanunlar bütünü başlatan düzenleyici

otoritelerin odak noktası haline geliyor. Bu

nedenle tüm sanayi sektörlerinden malzeme ve

enerji tasarrufu sağlamaları istenmektedir. Tekstil

It becomes more evident that the textile industry

comes into the focus of regulatory authorities

who push respecting sustainability principles

and who initiate a new body of laws. Hence

all industrial sectors are requested to achieve

savings in material and energy. The textile machine

building, of course, plays an important role

by seizing this initiative and offering solutions for

fibre pulp recycling and reduction of energy,

water and ancillaries. DiloGroup has made big

efforts to meet these challenges together with

a circle of partner companies. In this regard

focal points of the development work are:

1. Intense Needling

Needling per se is a mechanical production

method with a high energy efficiency. For this

reason, the development efforts of DiloGroup

aim at producing nonwovens by “intense ne-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

59

2. “Elyaf Hamuru Geri Dönüşümü”

Dokunmamış kumaşlardaki lifli malzeme ve

özellikle kullanılmış giysiler, yırtılma işleminedling”

instead of water entangling, even for

light nonwovens made of fine fibres for the medical

and hygiene sector with an area weight

of 30 – 100 g/m2. This would result in a reduction

of the environmentally relevant production

costs; per annum to about 1/3 to 1/5 of current.

Despite the prospective advantages of the

mechanical intense needling method over

the hydrodynamical, water entanglement is

at the moment the most important production

method for low area weights and highest production

capacity and is also offered by the DiloGroup

as general contractor in cooperation

with partner companies.

2. “Fibre Pulp Recycling”

Fibrous material in nonwovens and particularly

used clothes can be successfully recycled,

if staple length can be conserved in the tearing

process. In the classical tearing process,

staple lengths are dramatically reduced and

therefore these fibres can only be used as

base material for inferior uses in thermal or

acoustic insulation or in protective textiles,

transportation or protective covers etc.

When recycling textile waste in the context of

the collection of used clothes, the so called

“filament-saving” tearing using special tearing

machines and methods must be used to produce

fibres with longer staple lengths which can

makine imalatı alanı da elbette, bu inisiyatifi

yakalayarak ve elyaf hamuru geri dönüşümünü

teşvik ederek ve enerji, su ve yardımcı maddelerin

azaltılması için çözümler sunarak önemli bir

rol oynamaktadır. DiloGroup, bir dizi ortak şirketle

birlikte bu zorlukların üstesinden gelmek için

büyük çaba sarf etti. Bu bağlamdaki geliştirme

çalışmasının odak noktaları şunlardır:

1. “Yoğun İğneleme”

Kendi başına iğneleme, yüksek enerji verimliliğine

sahip mekanik bir üretim yöntemidir. Bu

nedenle DiloGroup’un geliştirme çalışmaları,

30 – 100 g/m2 alan ağırlığı ile medikal ve hijyen

sektörüne yönelik ince liflerden yapılmış hafif

nonwovenlar için bile su ile bağlama yerine

“yoğun iğneleme” ile nonwoven üretmeyi

hedefliyor. Bu, çevreyle ilgili üretim maliyetlerinin

yılda yaklaşık 1/3 ila 1/5 kat aralığına kadar

azalmasıyla sonuçlanacaktır.

Mekanik yoğun iğneleme yönteminin hidrodinamik

üzerindeki olası avantajlarına rağmen,

su ile bağlama şu anda düşük alan ağırlıkları

ve en yüksek üretim kapasitesi için en önemli

üretim yöntemidir ve DiloGroup tarafından

ortak şirketlerle iş birliği içinde ana yüklenici

olarak sunulmaktadır.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


60

HİNDİSTAN ITME 2022

INDIA ITME 2022

de ştapel uzunluğu korunabilirse başarılı bir şekilde geri

dönüştürülebilir. Klasik yırtılma işleminde, ştapel uzunlukları

önemli ölçüde azalır ve bu nedenle bu lifler yalnızca

termal veya akustik yalıtımda veya koruyucu tekstillerde,

ulaştırma veya koruyucu örtülerde vb. daha düşük düzeyde

kullanımlar için temel malzeme olarak kullanılabilir.

Kullanılmış giysilerin toplanması bağlamında tekstil

atıklarının geri dönüştürülmesinde, dokunmamış kumaş

üretiminde kullanılabilecek daha uzun ştapel uzunluklarına

sahip lifler üretebilmek için, özel yırtma makineleri

ve yöntemleri kullanılarak “filament tasarrufu sağlayan”

yırtılma denen yöntemler kullanılmalıdır. Böylece ürün

özellikleri daha iyi belirlenebilir ve kontrol edilebilir.

3. Katkılı nonwoven üretimi

“3D-Lofter”ın katkılı üretim yöntemi, özellikle farklı dağılmış

kütlelere sahip otomotiv parçaları için uygundur; ancak

giyim ve ayakkabı üretimi sektöründe kullanımları artırma

potansiyeli de mümkündür.

4. “IsoFeed”-tarak besleme

Tarak besleme alanında, “IsoFeed” yöntemi, daha homojen

bir tarak beslemesi için büyük bir potansiyel sunarken,

makineler arası elyaf kütle dağılımındaki değişimi ve dolayısıyla

son ürün kalitesini korurken elyaf tüketimini azaltır.

DiloGroup, Techtextil fuarı sırasında iğneleme teknolojisinin

yukarıda bahsedilen gelişmelerini ve ayrıca daha fazla dijitalleşme

için Endüstri 4.0 uygulamalarının modüllerini tartışmak

istiyor. Dilo, elbette, komple nonwoven teknolojisinin sayısız

evrensel ve özel uygulamaları hakkında da bilgi verecek.

be fed to a nonwoven installation.

Hence product characteristics can

be better specified and controlled.

3. Additive nonwoven production

The additive production method of

the “3D-Lofter” is especially suited

for automotive parts with differently

distributed masses; but there

may also be potential for increasing

uses in the sector of apparel

and shoe production.

4. “IsoFeed”-card feeding

In the field of card feeding, the “Iso-

Feed” method offers great potential

for a more homogeneous card

feeding at the same time reducing

the variation in cross-machine fibre

mass distribution and thus the fibre

consumption while conserving the

end product quality.

DiloGroup would like to discuss the

above-mentioned developments

of needling technology as well as

modules of Industry 4.0 applications

for further digitalization during the Techtextil

exhibition. Dilo, of course, also

inform about the numerous universal

and special applications of the

complete nonwovens technology.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


62

PANORAMA

İşletmelerde tecrübe yönetimi

Günümüz dünyasında tıp alanında elde edilmiş olan bilimsel gelişmeler ortalama

insan ömrünün uzamasını sağlamıştır. Özellikle genetik biliminde yapılmakta olan

çalışmalar bunun daha da uzayacağını gösteriyor. Daha önceleri Cahit Sıtkı Tarancı’nın

meşhur dizelerinden dilimize pelesenk olan “yaş 35 yolun yarısı” cümlesi artık

geçerliliğini yitirmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü ortalama yaşam süresi arttığı

için insanları 18 yaşına kadar ergen, 18 yaşından 65 yaşına kadar ise genç olarak

tanımlıyor. Günümüzde artık 65’in üstündeki yaşlara “orta yaş” deniliyor. İş hayatı için

en verimli yaşların da 40-70 yaş aralığı olduğu belirtiliyor.

Bu durum iş dünyasını nasıl etkiliyor? Bu sayıdaki yazımızda bu konuyu inceleyeceğiz.

Günümüz iş dünyasında işletmeler, başarılı olmak için hem eğitimli, hem bilgili,

hem de tecrübeli insan kaynaklarına sahip olmak zorundadırlar. Bu önemli üç

unsuru ayrı ayrı ele alalım;

Dr. Ahmet Temiroğlu

Özen Mensucat

Yönetim Kurulu Başkanı

temiroglu@ozenmensucat.com

atemiroglu@gmail.com

YÖNETMEK

EĞİTİM

Ülkemizde gençlerin çok büyük çoğunluğu orta öğretimi veya yükseköğretimi bitirerek

iş dünyasına katılmaktalar. Lise mezunu, meslek lisesi mezunu ya da 2-4 yıllık üniversitelerden

mezun olan bu gençler eğitimli iş gücü olarak kabul ediliyorlar. Ancak

özellikle ülkemizde iş dünyasıyla eğitim kurumları arasındaki ilişkiler çok zayıf olduğundan,

bu gençlerin okullarından mezun olduktan sonra iş hayatına hazır oldukları pek

söylenemez. Bu nedenle eğitim, çalışmaya başladıktan sonra da gençlerimizin hayatında

önemli bir unsur olarak yer almak zorundadır. İşletmelerdeki insan kaynakları

yönetimi bu konuda eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli olarak eğitim programları

hazırlamalı ve iş hayatı boyunca eğitimler sürekli olarak devam etmelidir.

BİLGİ

Öncelikle, bilgi nedir? Bunu biraz inceleyelim. Çünkü değişen dünyada bilginin

de tanımı değişmiş bulunuyor. Web sayfalarında, gazete sayfalarında, kitap ya

da ansiklopedilerde yazılı olan şeylere günümüzde artık bilgi denilmiyor. Bunlara

yalnızca enformasyon deniliyor. Bilgi ise insanın kafasında olan enformasyonlardır.

Başka bir deyişle internette her türlü enformasyona kolayca ulaşabildiğimiz için ya

da koca bir kütüphaneye sahip olduğumuz için bilgili sayılmayız. Bütün bu kaynaklardan

kafamızın içine ne yerleştirmişsek ancak o kadar bilgiliyiz demektir. Hatta bu

bile yeterli değildir. Bu bilgiyi kullanmamız da gereklidir. Kafamızın içinde olsa bile

kullanılmayan bilginin kimseye faydası olamaz.

Öte yandan kullanılan bilginin güncel olduğundan da emin olmak gereklidir. Çünkü

İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunda, bilgi de hızla değişime uğramaktadır. Bugün

doğruluğundan emin olduğumuz bir bilgi yarın saçma bir şey haline gelebiliyor. Ya

da bir fakülteyi bitirerek bir meslek edinmiş, belirli bir bilgi seviyesine gelmiş bir insan,

mesleği ve bilgileriyle ilgili değişim ve yenilikleri dört-beş yıl içinde yeterince izlemezse o

mesleği kaybetmiş olabiliyor. Bazı mesleklerde bu zaman belki aylarla ifade edilebiliyor.

TECRÜBE

Sözlüklerde tecrübe, “bir işi yaparak edinilen bilgiler ve becerileriler” olarak tanımlanıyor.

Yukarıda bilginin tanımını yaparken sürekli değişken olduğunu belirtmiştik.

İşletme ortamında sürekli değişen şartlar altında sürekli değişen olayları yaşayarak

elde edilmiş olan bilgiler, tecrübe olarak tanımlanabilir.

Tecrübe, daha tecrübeli insanlarla çalışarak ve onları izleyerek elde edilebileceği

gibi işleri bizzat yaparak ve yaşayarak da elde edilebilir. Kişinin çeşitli konularda okuyarak,

araştırmalar yaparak, öğrenerek ve denemeler ile öğrendiklerini uygulayarak

elde ettiği tecrübeler en değerli ve çok pahalı tecrübelerdir.

İŞLETMELERDE GENÇ-YAŞLI ÇALIŞAN DENGESİ

Yukarıda işletmelerin başarıları için hem eğitimli, hem bilgili, hem de tecrübeli insan

kaynağına sahip olmaları gerektiğini belirtmiştik. Bu durumda işletmeler sadece okulla-


ından yeni mezun olmuş genç insanları istihdam

etmekle yetinmemelidirler. Aynı zamanda

deneyimli ve konusunda uzman olmuş insanlardan

da yararlanmak zorundadırlar. Tecrübeli

insanların daha pahalıya mal olduklarını, onların

artık zamanlarının geçmiş olduğunu, günümüz

şartlarında işletmeye çok katkıları olmayacağını

düşünmek çok büyük hata olabilir.

Çünkü tecrübe sahibi olmak için en önce

zaman gereklidir. Bildiği gibi zaman, çok önemli

ve çok pahalı bir şeydir. Günümüz rekabet

şartlarında işletmelerin öğrenmek için uzun

zaman harcamaları doğru değildir. Bu bakımdan

deneyimli, tecrübeli insanları kadrolarında

bulundurmak çok önemli bir rekabet avantajıdır.

Öte yandan bu tecrübeli insanlar, işletmelerdeki

genç ve tecrübesiz yeni kuşakların eğitilmesinde

ve tecrübe kazanmasında da öğretici olurlar.

Tecrübeli insanların yanında yetişen bu genç

insanlar okullarında almış oldukları bilgilerle

işletmede elde ettikleri tecrübe ürünü bilgileri

harmanlayarak kendileri de tecrübeli insan

olma yolunda ilerlerler.

Öte yandan bu sürecin tersi de doğrudur ve

gereklidir. Yani tecrübeli ve kıdemli çalışanların

da yeni nesil X, Y ve Z kuşağı gençlerden

öğrenecekleri çok şeyler vardır. Bu karşılıklı bilgi

alışverişi ve etkileşim işletmelerin güçlü insan

kaynağına sahip olmalarına büyük katkı sağlar.

Ancak, tecrübe ve tecrübeli çalışanlar iyi yönetilmezlerse,

işletmeler ve tecrübeli kişiler için bir

tehdit unsuru da olabilirler. Tecrübeli insanlar

tehditler karşısında daha soğukkanlı olabilirler.

Kriz dönemlerinde bu çok işe yarasa da normal

zamanlarda bilgilerine ve deneyimlerine güvenerek

olası tehditleri hafife alabilirler. Değişen

şartları göz ardı ederek kendilerini her zaman

yeterli görebilirler. Daha da kötüsü bu bilgi ve

deneyimlerine güvenerek daha genç ve bakış

açıları daha farklı insanlarla işbirliği yapmakta

isteksiz olabilirler.

Oysa tecrübeli insanlar da mesleklerindeki

güncel bilgileri, yeni yöntemleri, yeni çıkan

teknolojileri ve teknolojik cihazları, çok iyi takip

ederek kendilerini geliştirmelidirler.

Böyle yapıldığında işletmelerde deneyimli

insanlarla genç kuşakların birlikte çalışarak

birbirlerini tamamladıkları çok etkin bir insan

kaynağı oluşabilir. Çok pahalı olan tecrübe de

israf edilmemiş olur.

Sonuç olarak ortalama yaşamın uzadığı günümüzde,

işletmeler sağlık açısından herhangi bir

sorunu olmayan “yeni orta yaştaki” tecrübeli

çalışanlarından yukarıda sözünü ettiğimiz çerçevede

olabildiğince yararlanmaya çalışmalıdırlar.


64

PANORAMA

Aksa Akrilik, sürdürülebilirliğin

yol haritasını çizdi

Aksa Akrilik drew

the roadmap of sustainability

Türk hazır giyim sektörünün prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu

yıl 15’incisi düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Konferansı dünyanın önde

gelen markalarını bir araya getirdi. Sektörün liderlerinin konuşmacı

olarak katıldığı konferansta Aksa Akrilik Pazarlama Müdürü Atakan

Koru, “Sürdürülebilirliğin Tamamlayıcı Parçası” başlıklı konuşmasında

tüketici beklentilerine odaklanan yaklaşımlarının ayrıntılarını anlattı.

Istanbul Ready-to-Wear Conference, one of the prestigious

organizations of the Turkish ready-to-wear sector and held for the 15th

time this year, brought together the leading brands of the world. At the

conference where the leaders of the sector participated as speakers,

Aksa Akrilik Marketing Manager Atakan Koru explained the details of

his approach focusing on consumer expectations in his speech titled

“Complementary Part of Sustainability”.

Küresel modaya yön veren isimler ile dünyanın

önde gelen markalarının temsilcileri, sürdürülebilir

giyim ve tekstil sektöründeki gelişmeler

için İstanbul Hazır Giyim Konferası’nda buluştu.

Türkiye’nin tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf

The names shaping the global fashion and the

representatives of the world’s leading brands

met at the Istanbul Ready-to-Wear Conference

for developments in the sustainable apparel

and textile sector. Marketing Manager Atakan

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


Koru, speaking at the event, supported

by Aksa Akrilik, which is Turkey’s only and

the world’s leading acrylic fiber producer

said “Production, consumption and

recycling, which are the parts of sustainability,

are very important. In our work,

we have focused on recycling, which is

an integral part of sustainability. For this,

we developed Acrycycle, one of our

recycled products, and EcoDye, which is

dyed without water.”

The names that shape global fashion

and the representatives of the world’s

leading brands met at the Istanbul

Ready-to-Wear Conference in order to

share the steps taken and planned to be

taken in the textile industry for a sustainable

world. Marketing Manager Atakan

Koru, speaking at the event, supported

by Aksa Akrilik, which is Turkey’s only and

the world’s leading acrylic fiber producer

said “Production, consumption and

recycling, which are parts of sustainability,

are very important. We have

carried out very important works in both

production and recycling sections. But in

this process, we realized that we did not

focus on a fact as much as we should.

When we consider a product, its 1/3 of

the effect on the environment occurs

üreticisi Aksa Akrilik’in de destek verdiği

etkinlikte konuşan Pazarlama Müdürü

Atakan Koru, “Sürdürülebilirliğin parçaları

olan üretim, tüketim ve geri dönüşüm

oldukça önemli. Bizler de çalışmalarımızda

özellikle sürdürülebilirliğin tamamlayıcı

parçası olan geri dönüşüme

odaklandık. Bunun için geri dönüştürülmüş

ürünlerimizden Acrycycle ve susuz

boyanan EcoDye’ı geliştirdik” dedi.

Küresel modaya yön veren isimler ile

dünyanın önde gelen markalarının temsilcileri,

sürdürülebilir bir dünya için tekstil

sektöründe atılan ve atılması planlanan

adımları paylaşmak adına İstanbul Hazır

Giyim Konferansı’nda buluştu. Türkiye’nin

tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi

Aksa Akrilik’in de destek sağladığı etkinlikte

konuşan Pazarlama Müdürü Atakan

Koru, “Sürdürülebilirliğin parçaları olan

üretim, tüketim ve geri dönüşüm oldukça

önemli. Bizler hem üretim hem de

geri dönüşüm kısmında şimdiye kadar

çok önemli çalışmalar yaptık. Fakat bu


66

PANORAMA

süreçte bir gerçeğe gerektiği kadar

odaklanmadığımızı fark ettik. Bir ürünü

ele aldığımızda, bu ürünün çevreye olan

etkisinin 1/3’ü üretim, geri kalan 2/3’ü ise

ürünün yıkanması, kurutulması ve kullanıma

hazır hale getirilmesi sırasında ortaya

çıkıyor. Bu bilgiden hareketle, altı önemle

çizilmesi gereken nokta sürdürülebilirliğin

tam olarak sağlanabilmesi için 2/3’lük

etkiyi oluşturan eylemleri gerçekleştiren

tüketicinin sürece mutlaka dahil edilmesi

gerekliliğidir” şeklinde açıklama yaptı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN TÜKETİCİ

LİDERLİĞİ GEREKİYOR”

Sürdürülebilirliğin tüketiciyi karar mekanizmasına

dahil ederek sağlanacağı yönünde

konuşmasını sürdüren Koru, yarını

tasarlarken yeni bir bakış açısı benimsemek

yerine mevcut çalışmalarla tüketici

liderliğinde ilerlemenin daha uygun bir

strateji olacağını dile getirdi. Tüketici

araştırmalarına göre tüketicinin kullanım

sırasında nasıl bir destek aradığını, daha

az yıkama, daha uzun ömürlü kullanım,

daha hızlı kuruma, daha az leke tutma,

leke tutmama ve hızlı kuruma şeklinde

sıralayan Koru, sözlerinin devamında

şu ifadelere yer verdi; “Bu toplantının

amacı daha çok satmak değil, sürdürülebilir

olanı bulmak. Daha kaliteli ürünler

satarak, dünya için iyi bir şey yapmak

sürdürülebilirlik sürecinde tüketiciyi merkeze

koymakla mümkün görünüyor.”

Başarılı bir sürdürülebilirlik politikasının,

tüketicinin de karar mekanizmasına

dahil edilerek sağlanabileceği yönünde

konuşmasını sürdüren Koru, yarını tasarlarken

bugünün çalışmalarıyla hareket

etmek yerine, tüketiciyi, konunun merkezine

alan yeni bir bakış açısı benimsemek

gerektiğine dikkat çekti. Tüketici

araştırmalarına göre tüketicinin huzursuz

olduğu konuların, bir ürünün kullanıma

hazır hale getirilmesi ve kullanılması sırasında

doğaya bıraktığı iz olarak değerlendiren

Koru, bu ihtiyacın özellikle daha

az yıkama, daha uzun ömürlü kullanım,

daha hızlı kuruma, daha az leke tutma

ya da leke tutmama ve hızlı kuruma

şeklinde sıralandığının altını çizdi. Koru,

sözlerinin devamında şu ifadelere yer

verdi; “Green Revalolution” teması altında

sektörün çok değerli isimlerinin bir

araya geldiği bu etkinlik, tamamlanmış

bir bakış açısı sunarak sürdürülebilirliğin

tamamlayıcı parçasını bulma ve plana

dahil etme konusunda önemli bir adım.”

during production, and the remaining 2/3 occurs

during washing, drying and making it ready for use.

Based on this information, the point that should be underlined

importantly is that the consumer who performs

the actions making the 2/3 effect must be included

in the process in order to fully ensure sustainability.”

“CONSUMER LEADERSHIP IS REQUIRED FOR A

SUSTAINABLE FUTURE”

Koru, continuing his speech that sustainability will be

achieved by including the consumer in the decision

mechanism, stated that instead of adopting a new perspective

while designing the future, it would be a more

appropriate strategy to advance under the leadership

of the consumer with current studies. Koru, listing what

kind of support the consumer seeks during use such as

less washing, longer-lasting use, faster drying, less staining,

stain-proofing and fast drying according to consumer

research, continued; “The purpose of this meeting is

not to sell more, but to find what is sustainable. It seems

possible to do something good for the world by selling

better quality products, by putting the consumer at the

center of the sustainability process.”

Koru, continuing his speech that a successful sustainability

policy can be achieved by including the consumer

in the decision mechanism, pointed out that

it is necessary to adopt a new perspective, putting

the consumer in the center of the issue, instead of

acting with today’s studies when designing tomorrow.

Koru, evaluating that the issues, which the customer

is uneasy according to consumer research, are the

trace that a product leaves on the nature during the

preparation and use, underlined that it was listed

especially as less washing, longer-lasting use, faster

drying, less staining or non-staining and fast drying.

Koru gave the following statements in the continuation

of his words; “his event, which brings together very

valuable names of the industry under the theme of

“Green revolution”, is an important step in finding the

complementary part of sustainability and including it

in the plan by offering a completed perspective.”

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


68

PANORAMA

Tekstil sektörünün teknoloji

dönüşüm liderleri Denizli’den çıkacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

finanse edilen ve 2020’de Denizli’de başlatılan

“Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi”, çalışmalarına

hız kesmeden devam ediyor. T.C. Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü “Rekabetçi

Sektörler Programı” kapsamında desteklenen ve

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) uygulayıcısı olduğu

proje ile ilgili konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı

Uğur Erdoğan, projeyi sadece Denizli tekstil

sanayisini dönüştürecek bir iş olarak değil, Türkiye

tekstilinin tüm dünyada tanınmasına aracı olacak

kapsamda, sanayide çığır açacak, Denizli’ye ve

faaliyet gösterilen birçok sektöre çağ atlatacak

bir hamle olarak ele aldıklarını söyledi. Erdoğan;

“Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye’nin tekstil alanındaki

teknoloji dönüşüm liderleri, Denizli’mizden

dünyaya açılacak” dedi.

İHRACAT HACMİ ARTACAK

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan DTO Başkanı Uğur

Erdoğan, sadece Türkiye’de değil, dünyada da

havlu ve bornoz denilince akla ilk gelen şehir olan

Denizli’nin, ev tekstilinde sahip olduğu tecrübe ve

rekabetçi yapıdan da güç alarak, tekstil sektörünü

teknik tekstil sektörüne dönüştürmek için iki yıldır

bu proje ile ilgili çok yoğun günler yaşadığını ifade

etti. Erdoğan; “Özelikle havlu ve bornoz üretiminde

önemli bir merkez olan Denizli’miz, bu alanda ülkenin

yıllık ihracatının önemli bir kısmını karşılamaktadır

ve pamuklu tekstil alanında dünya başkenti

olarak kabul görmektedir. İhracat ve sanayide

daha iyi yerlere gelebilmek için bilişim ve teknolojiyi

yakından takip etmeyi, inovasyon ve AR-GE

çalışmalarına gerekli yatırımları yaparak katma

değeri daha yüksek ürünler üretmeyi, dolayısıyla

üretim çeşitliliğimizi artırmayı ilk hedeflerimiz olarak

belirlemiştik. Bu sayede, ithalat için yurt dışına

ödenen milli servetimizin de ülke içinde kalmasını

sağlayacağız. Aynı zamanda yeni istihdam alanları

açarak Türkiye ekonomisine büyük ve önemli bir

katkı sağlayabilmek için de hedefimizi her geçen

gün daha da büyütüyoruz” diye konuştu.

TEKSTİLİN KİLOGRAM BAZINDAKİ

FİYAT DEĞERİ YÜKSELECEK

DTO tarafından hayata geçirilen Denizli’de Teknik

Tekstile Dönüşüm Projesi (DTTD), Denizli tekstil

sanayini dönüştürmeyi ve zamanla Türkiye tekstil

ihracatının çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Ülkedeki yüzlerce proje arasından seçilmiş TOBB’a

bağlı oda ve borsalardan gönderilen ve desteklenmeye

layık görülen inovatif iki projeden biri

olan DTTD Projesi ile, Denizli sanayisi ve ihracatçısı

yüksek katma değerli tekstil ürünleri ile tanışacak.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan; “Teknik Tekstil Merkezi’miz,

sanayimize ve şehrimize yeni bir yol çizecek,

ufkumuzu açacak nitelikte yenilikçi ve önemli bir

girişimdir. Sadece yeni ürünler ve buluşlar ortaya

çıkmasını sağlamakla kalmayacak, bu alanda

faaliyet gösteren firmalar ve ilgili sektörlerle iş

kollarının kümelenmesine de katkı sağlayarak

şehrimizde yeni iş kollarında yeni şirketler kurulmasının

da önünü açacak. Projenin Denizli’nin

tekstil yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracağını,

ürün yelpazesini genişleteceğini ve zaman içinde

Denizli ihracatının kilogram fiyat değerini yükselteceğini

de büyük bir mutlulukla şimdiden söyleyebilirim”

diyerek de nihai hedeflerini sıraladı.

TEKNİK DÖNÜŞÜME BÜYÜK YATIRIM

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

uygulanan “Rekabetçi Sektörler Programı”

kapsamında yürütülen Denizli’de Teknik Tekstile

Dönüşüm Projesi’ne büyük bir yatırım yapıldığına

da dikkat çeken DTO Başkanı Uğur Erdoğan; “Tek-


nik Tekstil Merkezimiz için 1000 metrekarelik bir

alan, Denizli Organize Sanayi Bölgemiz tarafından

odamıza tahsis edildi. Merkezimizin makine

alım inşaat/tesisat işlemleri ile kurulumları

da tamamlandı. Denizli Ticaret Odası olarak,

OSB Müdürlüğü ile iş birliği halinde, tekstil sektörümüz

başta olmak üzere KOBİ’lerimizin rekabet

gücünü artırmaya yönelik eş güdümlü yeni bir

proje de başlattık. Bu merkezimizin yanında

aynı zamanda Mesleki ve Test Eğitim Merkezi

de kuruluyor. Teknik tekstil ve tekstil teknolojisinin

yer aldığı Mesleki Eğitim Merkezi’mizin yan

yana olmasıyla, katılımcı şirketlerimiz tüm iş

geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini,

tek noktadan alabilecek. Denizli Teknik Tekstil

Merkezi’mizin bölgedeki çekim noktası olarak

sürdürülebilir bir yapıyla hizmet vermesi için her

türlü girişimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

GENİŞ İMKANLAR SUNULUYOR

Proje öncesinde şirketlerin ve yeni girişimcilerin

ihtiyaçlarını tespit ve optimize etmek üzere, 65

tanesi KOBİ statüsünde olan 100 tekstil şirketi ile

anket ve çalıştaylar, proje döneminde ise danışma

ve yönlendirme kurulu toplantıları, paydaş

çalıştayı ile 166 şirketin analizi gerçekleştirildi.

DTO Başkanı Erdoğan: “Yaptığımız çalışmalar

doğrultusunda tekstil şirketleri için sınıf ve uygulamalı

eğitimler başlattık. Anketlerin tamamlanıp,

analizinden sonra düzenlediğimiz çalıştayımıza

ise 55 şirket katıldı. Düzenlediğimiz tanıtım

toplantıları ve katıldığımız platformlarda projenin

lansmanı ile ilgili sürekli paylaşımlarda bulunduk

ve gördük ki ilgi her geçen gün daha da arttı.

Proje sonunda Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin

kurulması ve en az 50 şirketin bu merkezden yararlanması,

100 şirkete veya girişimcimize teknik

tekstil üzerine iş geliştirme desteği verilmesi, 30

şirketin satışlarının ve/veya ihracatının artırması

ile enerji dahil tüm girdi maliyetlerinin azaltılması,

en az 5 yeni şirketin kurulması ve yeni istihdam

sağlanması gibi hedeflerimiz başta tekstil

şirketlerimizi akabinde projede emeği olan tüm

paydaşlarımızı heyecanlandırmaya devam ediyor.

Aynı zamanda Denizli Teknik Tekstil Kümesi’ni

(DTTK) de oluşturacağız” dedi.

Projeleriyle Denizli’de bir ilke imza attıklarını

da kaydeden Erdoğan, projelerinin önemini

“Türkiye’miz, teknik tekstil sektörüyle de dünya

liginde söz sahibi olmaya aday. Çünkü, emeği

olan tüm taraflar olarak hepimiz iyi biliyoruz ki

bu projemiz ile gelecekte teknoloji dönüşüm

lideri olarak anılacak şirketlerin güç birliği ve

inancıyla tekstil sektöründeki başarılarımız

daha da yukarılara taşınacak. Ve altını tekrar

çizmek isterim ki tekstil sektörünün teknoloji

dönüşüm liderleri ne mutlu ki önce Denizli’den

çıkacak” sözleriyle vurguladı.


70

PANORAMA

CIFM/interzum guangzhou 2023

to continue focus on innovation,

spotlight upholstery accessories

with upgraded exhibition space

The upcoming CIFM /interzum guangzhou will also

continue its focus on presenting innovative furniture

production technologies and applications to

provide new momentum for industry growth.

Asia’s largest furniture manufacturing event -

CIFM/interzum guangzhou - will take place once

again in China from March 28 to 31, 2023. As the

weathervane of the furniture industry, the exhibition

attracts more than 1,000 leading companies

to participate every year.

The industry celebrates positive signals on development

following the recent release of an action plan

by the Chinese government to promote high-quality

development of the home furnishing market.

A gathering of leading companies

CIFM/interzum guangzhou 2023 will cover 330,000

square meters in space and feature over 1,100 exhibitors,

including about 200 international leading

companies. More than 140,000 trade visitors are

expected to walk the exhibition halls.

Product exhibits cover hardware accessories and

components, interior decoration materials and

accessories, upholstered furniture production

machinery and accessories, wood products and

panels, adhesives, coatings and other chemical

raw materials as well as woodworking furniture production

machinery, equipment and accessories.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 71

Originating from interzum Cologne - the world’s leading

exhibition in the industry - interzum guangzhou

entered the Chinese market in 2004 and has

been joining forces with the China International

Furniture Fair (CIFF). As one of the few international

platforms integrating innovative technologies

and applications in the furniture industry in China,

CIFM/interzum guangzhou brings together furniture

manufacturers with international influence

and the promising Chinese and Asian furniture

markets, providing exhibitors with more exposure,

attention, and cross-regional opportunities.

The industry heavyweights to exhibit

at the event in 2023 include:

• Machinery and Equipment for Woodworking:

Freud, Hiteco, HSD, Paolino Bacci, SCM, Wemhoener

• Hardware and Components: FGV, King Slide,

Reggar, Repon, Sugatsune

• Decorative Papers, Decor Surfaces: Ahlstrom-Munksjö,

impress, Interprint, LamiGraf, LX

Hausys, Rehau, Schattdecor, Senosan

• Wood, Wood Products and Panels: American

Hardwood Export Council, American Softwoods, DE-

COSPAN, Kronospan, Quebec Wood Export Bureau

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


72

PANORAMA

• Materials for Upholstery and Bedding: Coolist,

Love Home Fabrics (GTA, Symphony Mills, Ter Molst,

Artilat, Talalay Global)

• Adhesives and Chemical Products: H.B. Fuller,

Henkel, IWG, Kleiberit, Simalfa

• Machinery and Equipment for Upholstery and

Bedding: Adler, DewertOkin, limoss, LINAK, Timotion

Anticipating market demand

Participants can expect an expanded and

upgraded upholstery accessories zone in Hall

14.2, Zone C for the new edition of CIFM/interzum

guangzhou to accommodate more new

technologies and products.

According to statistics from iResearch, the post-80s

and 90s consumer segment have become the backbone

of the market. Their demands for variety,

customization, and environmental sustainability of

furniture are constantly emerging, presenting new

business opportunities, pushing traditional furniture

makers to think out of the box, integrating advanced

technologies and applications from abroad

to enhance competitiveness, and in turn driving

the recovery of the entire industry.

The well-received Vitality of Sustainable Innovation

to Life (VSIL) Forum to be held during the

exhibition will also launch a dedicated session

on furniture upholstery accessories, and feature

experts and scholars at home and abroad to discuss

and share their industry insights alongside key

opinion leaders. Cutting-edge solutions and hot

topics such as material innovation, product R&D,

and cross-border technical integration.

Celebrating outstanding furniture accessories

Originating from the famed interzum Award, the

interzum guangzhou AWARD - 20 PLUS 20 Outstanding

Furniture Accessories Annual List is the Asian

equivalent attracting the active participation of

leading furniture accessories enterprises at the exhibition

annually. The winning list has been serving

as a constructive source for guiding and shaping

the development of the industry.

The Awards is open for nomination. Selections

will be made based on the innovativeness,

sustainability, safety and functionality of the

nominated products.

A special exhibition area will showcase the

winning products throughout the entire exhibition

period, and winning companies will also be

honored at the 2023 awards ceremony.

To learn more about the event,

visit www.interzum-guangzhou.com.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


74

PANORAMA

Pamuk ve tekstil sektörleri

ekonomik belirsizlik altında

Cotton and textile sectors

under economic uncertainty

Ekonomik belirsizlik, pamuk ve tekstil talebi üzerinde

doğrudan etkiye sahiptir.

Economic uncertainty has direct influence

on the demand of cotton and textiles.

By Seshadri Ramkumar,

Professor,

Texas Tech University

40 yılın zirvesine ulaşan enflasyon,

birçok ülkede ulusal

bankaların dikkatini çekiyor. 21

Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri

Federal Rezervi, son aylarda

üst üste üçüncü kez faiz oranını

artırarak, enflasyon üzerinde

üstünlük sağlamak için kısıtlayıcı

para politikasına ihtiyaç duyulduğunun

sinyalini verdi.

Diğer faktörlerin yanı sıra, Avrupa’da

devam eden savaş, enflasyona

çanak tutuyor. Avrupa Birliği

temsilcisi BM Güvenlik Konseyi

toplantısında belirttiği gibi savaş

dünyayı durgunluğa ve küresel

gıda krizine sürükledi.

Enflasyon ne kadar kötü?

Tüketiciler, günlük yaşamlarında

ortak ürünlerin fiyat artışını

çeşitli şekillerde deneyimliyorlar.

Lubbock’taki bir perakende

satış noktasında 5 galon Glacier

suyu için 1,25 ABD doları öderdim.

Kısa bir süre önce, fiyat 2,5

ABD dolarına yükseldi. Emtia

ve yiyecek fiyatlarındaki artış

tüketicilerin satın alma gücünü

olumsuz etkiliyor.

İsviçre Ulusal Bankası, yıllardır

sürdürdüğü negatif faiz rejimine

son vererek faiz oranını yükseltirken,

öte yandan İngiltere Merkez

Bankası da talebin yumuşatılması

gerektiğine işaret ederek

faiz oranını yükseltti.

Inflation which has reached a

40-year high level is getting due

attention by national banks in many

countries. On September 21, United

States’ Federal Reserve increased

the interest rate for the third straight

time in recent months signaling the

need for restrictive monetary policy

to gain an upper hand on inflation.

Among other factors, the ongoing

war in Europe is enabling the inflation.

The war is dragging the world

into recession and global food crisis

stated the representative of European

Union in today’s U.N. Security

Council meeting.

How bad is the inflation? Consumers

experience the increase in price for

common items in their daily lives in

multiple ways. I used to pay US$1.25

for 5-gallons of Glacier water in a

retail outlet in Lubbock. Just recently,

the price has shot up to US$2.5.

Prices of commodity items and

groceries have climbed up affecting

consumers’ purchasing power.

Swiss National Bank has raised the interest

rate ending its years of negative

rate regime and the Bank of England

has also raised the interest rate signaling

the need to moderate demand.

Price stability is needed to control

inflation according to Jerome

Powell, Chair of the United States’

Federal Reserve, who stated on Sep-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 75

tember 21 after the Federal Reserve raised the

interest rate that restrictive policy is needed to

bring down inflation to 2% level.

The raise in interest rate will increase the rate

of borrowing by companies, which will affect

employment and subsequently may lead to

recession. This situation will have direct effect

on the global textile sector and the results will

be witnessed in months to come.

As textiles fall under the category of non-high

priority items, high price for goods will lead consumers

to prioritize on essentials such as food,

energy, mortgage payments, etc. In general,

high interest rate will lead to demand softening.

“Yarn enquiry is dull even though we are entering

into Diwali festive season in India and Christmas

times in the West,” stated Velmurugan Shanmugam,

General Manager of Aruppukkottai,

India-based cotton spinning mill, Jayalakshmi

Textiles. Mills in India are selling yarns at a loss of

about 30-40 Rupees/Kg. “Our mill has cut down

the capacity utilization from 98% to 85% and is

exploring other options like weekly closures for a

day or two,” stated Velmurugan Shanmugam.

While national banks are focused on bringing

down the inflation by raising the borrowing

cost, uncontrolled inflation and restrictive policies

have their effect on increasing unemployment,

which may lead to economic slowdown.

United States is expected to have increased

unemployment in 2023 at about 4.4 percent.

Demand will be a great influencer in the coming

months for the global textile sector. Mills must anticipate

for lesser demand and plan accordingly.

Mills in India such as Jayalakshmi Textiles have

reduced consumption of cotton by about 30%

signaling demand weakening.

Anticipation is that United States’ Federal

Reserve may raise the interest rate again in

November as controlling prices is its priority.

Actions by the United States’ Federal reserve

will have ripple effects around the world, which

will affect all sections of the society.

While we hope for a soft landing without recession,

raising interest rates will lead to slowdown

affecting the demand of products.

Demand side of the economy needs careful

watch. The textile industry will be better served

if they plan for careful stocking and manage

production without excessive inventory.

Careful planning of stocks with help with price

gains, when the economy rebounds, provided

there is no recession in 2023.

Prediction is a game, but careful planning is

the best way forward.

21 Eylül’de Federal Rezerv’in faiz oranlarını

yükseltmesinin ardından enflasyonu %2 seviyesine

indirmek için kısıtlayıcı politikaya ihtiyaç

olduğunu belirten ABD Merkez Bankası Başkanı

Jerome Powell’a göre enflasyonu kontrol

etmek için fiyat istikrarı gerekiyor.

Faiz oranındaki artış, şirketlerin borçlanma

oranını artıracak ve bu da istihdamı etkileyecek

ve daha sonra durgunluğa yol açabilecektir.

Bu durum küresel tekstil sektörünü doğrudan

etkileyecek ve sonuçları önümüzdeki aylarda

görülecektir. Tekstil ürünleri yüksek öncelikli

olmayan kalemler kategorisine girdiğinden, malların

yüksek fiyatı tüketicilerin gıda, enerji, ipotek

ödemeleri vb. gibi temel ihtiyaçlara öncelik

vermesine neden olacaktır. Genel olarak yüksek

faiz oranı talep yumuşamasına yol açacaktır.

Hindistan merkezli pamuk iplik fabrikası Aruppukkottai,

Hindistan merkezli Jayalakshmi Textiles’ın

Genel Müdürü Bay Velmurugan Shanmugam,

“Hindistan’da Diwali festival sezonuna ve

Batı’da Noel zamanlarına girmemize rağmen

iplik için arayış sönük,” dedi. Hindistan’daki fabrikalar,

yaklaşık 30-40 Rupi/Kg zararla iplik satıyor.

Velmurugan Shanmugam, “İplik fabrikamız

kapasite kullanımını %98’den %85’e düşürdü ve

bir veya iki günlüğüne haftalık kapatma gibi

diğer seçenekleri araştırıyor” dedi.

Ulusal bankalar borçlanma maliyetini yükselterek

enflasyonu düşürmeye odaklanırken, kontrolsüz

enflasyon ve kısıtlayıcı politikalar işsizliği

artırarak ekonomik yavaşlamaya neden olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizliğin 2023’te

yaklaşık yüzde 4,4 oranında artması bekleniyor.

Önümüzdeki aylarda küresel tekstil sektörü için

talep büyük bir etken olacak. İplik fabrikaları

daha az talep öngörmeli ve buna göre plan

yapmalıdır. Hindistan’daki Jayalakshmi Textiles

gibi fabrikalar, pamuk tüketimini yaklaşık %30

oranında azalttı ve bu da talebin zayıfladığını

gösteriyor. Beklenti, fiyatları kontrol etmenin önceliği

olduğu için ABD Federal Rezervinin Kasım

ayında faiz oranını tekrar artırabileceği yönünde.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervinin

eylemleri, tüm dünyada toplumun tüm kesimlerini

etkileyecek dalgalanma etkilerine sahip

olacaktır. Resesyonsuz yumuşak bir geçiş beklerken,

faiz oranlarının yükselmesi ürün talebini

etkileyen yavaşlamaya yol açacaktır.

Ekonominin talep tarafının dikkatle izlenmesi

gerekiyor. Dikkatli stoklamayı planlarlarsa ve

aşırı stok olmadan üretimi yönetirlerse tekstil

endüstrisine daha iyi hizmet verilecektir.

2023’te resesyon olmaması kaydıyla, ekonomi

toparlandığında stokların dikkatli bir şekilde

planlanması fiyat artışlarına yardımcı olacaktır.

Tahmin bir oyundur, ancak dikkatli planlama

ileriye dönük en iyi yoldur.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


76

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

Son fiyat hareketleri

Pek çok piyasa dalgalanmalara sahne olurken

referans fiyatların çoğunluğu geçtiğimiz ayda

sert düşüşler yaşadı.

• Aralık vadeli NY/ICE kontratı Eylül başında

105 cent/lb’ye yakın seviyelerden Ekim başındaki

83 cent/lb’ye kadar düştü. Bir miktar

toparlanmadan sonra fiyatlar en son ABD Tarım

Bakanlığı raporunun yayınlanmasıyla dört

cent limitinde düşerek 84 cent/lb’ye geriledi.

• A Endeks geçen ay 124’ten 102

cent/lb’ye düştü.

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B) 103’ten 98

cent/lb’ye gevşeyerek NY/ICE vadeli işlemler ve

A Endeksten daha sakin geriledi. Yerel fiyatlar

15.700’den 15.500 RMB/ton’a düştü. RMB dolar

karşısında değer kaybederken kur 6,92’den 7,18

RMB/USD’ye çıktı.

• Geçen ay sert bir şekilde düşmesine rağmen,

Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)

tüm referans fiyatların en yükseği olmaya

devam ediyor. Değerler Eylül başı ile Ekim başı

arasında yaklaşık 30 cent/lb inerek 139 cent/

lb’den 110 cent/lb’ye geriledi. Düşüş, yerel

bazda 86.500’den 71.000 INR/candy’ye oldu.

Hint rupisi USD karşısında değer kaybetti ve kur

79’dan 82 INR/USD’ye çıktı.

• Pakistan fiyatları 119’dan 102 cent/lb’ye

geriledi. Yerel fiyatlar 22.500’den 18.300 PKR/

maund’a düştü. Pakistan rupisi USD karşısında

dalgalandı ancak geçen ayı daha güçlü bitirdi

(kur 230’dan 217 PKR/USD’ye indi).

Arz, talep ve ticaret

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu, dünya

üretiminde düşüşe (-395.000 balya ile 118,1

milyona) ve global işletme kullanımında

daha büyük bir düşüşe (-3,0 milyon balya,

115,6 milyona) yer verdi. 2022/23 tüketim

tahminindeki düşüş, 2021/22’de işletme

kullanımındaki -2,1 milyon balyalık düşüşle

katlandı. Hem 2018/19 hem de 2019/20 için

Recent price movement

Volatility was a feature of many markets, and

most benchmark prices moved sharply lower

over the past month.

• The December NY/ICE futures contract fell

from levels near 105 cents/lb in early September

to those as low as 83 cents/lb in early October.

After some rebound, prices fell the four

cent limit with the release of the latest USDA

report to 84 cents/lb.

• The A Index dropped from 124 to 102 cents/

lb over the past month.

• The China Cotton Index (CC 3128B) decreased

more calmly than NY/ICE futures and the A

Index, with values easing from 103 to 98 cents/

lb. In domestic terms, prices fell from 15,700 to

15,500 RMB/ton. The RMB weakened against

the dollar, from 6.92 to 7.18 RMB/USD.

• Despite dropping sharply over the past

month, Indian spot prices (Shankar-6 quality)

remain the highest of all benchmarks.

Values fell nearly 30 cents/lb between early

September and early October, from 139 to

110 cents/lb. The decline was from 86,500 to

71,000 INR/candy in domestic terms. The INR

weakened from 79 to 82 INR/USD.

• Pakistani prices fell from 119 to 102 cents/

lb. In domestic terms, prices dropped from

22,500 to 18,300 PKR/maund. The PKR traded

erratically against the USD but ended the past

month stronger (from 230 to 217 PKR/USD).

Supply, demand, & trade

The latest USDA report featured a decrease

to world production (-395,000 bales to 118.1

million) and a larger decrease to global

mill-use (-3.0 million bales, to 115.6 million).

The reduction to the 2022/23 consumption

estimate was paired with a -2.1 million bale

decrease to milluse in 2021/22. Upward revisions

for mill-use near one million bales for both

2018/19 and 2019/20 muted the net effect on

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 77

işletme kullanımına yapılan yaklaşık birer milyon

balyalık yukarı yönlü revizyonlar, 2022/23

dünya kapanış stokları tahmini üzerindeki net

etkiyi azalttı, ancak artış yine de +3,1 milyon

balyalık ciddi bir yükselişle 87,9 milyona ulaştı.

Gerçekleştirilirse, bu 2019/20’den bu yana

küresel stoklarda görülen en büyük hacim

olacaktır. Ülke bazında üretim rakamlarındaki

en büyük değişiklikler Pakistan (-300.000 balthe

forecast for 2022/23 world ending stocks,

but the increase was still a substantial +3.1

million bales to 87.9 million. If realized, this

would be the largest volume for global stocks

since 2019/20. At the country-level, the largest

changes to production figures included those

for Pakistan (-300,000 bales to 5.2 million)

and Benin (-175,000 bales to 1.4 million). For

mill-use, all notable revisions for 2022/23 were

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


78

PANORAMA

ya ile 5,2 milyona) ve Benin (-175.000 balya ile

1,4 milyona) için yapıldı. İşletme kullanımında

2022/23 için yapılan tüm dikkate değer

revizyonlar negatif oldu. Bunların arasında

Çin (36,5 milyona) ve Hindistan (24,0 milyona)

için -1,0 milyon balyalık düşüşlerin yanı sıra

Pakistan (-500.000 balya ile 10,0 milyona), Türkiye

(-200.000 balya ile 8,3 milyona), Meksika

(-100.000 balya ile 1,8 milyona) ve Vietnam

(-100.000 ile 6,7 milyona) için yapılan düşüşler

yer aldı. Global ticaret tahmini -1,0 milyon

balya azaltılarak 43,6 milyona geriledi. İthalat

rakamlarına yapılan en büyük güncellemelerin

tümü negatif olurken bunların arasında

Çin (-300.000 balya ile 8,7 milyona), Pakistan

(-200.000 balya ile 4,8 milyona), Meksika

(-100.000 balya ile 1,0 milyona), Türkiye

(-100.000 balya ile 4,7 milyona) ve Vietnam

(-100.000 balya ile 6,8 milyona) için olanlar

vardı. Ülke bazlı ihracat tahminlerine yapılan

dikkate değer ayarlamaların tümü de olumsuzdu.

Bunların arasında Avustralya (-200.000

balya ile 6,2 milyona), Brezilya (-200.000 ile

8,4 milyona), Hindistan (-200.000 balya ile

3,5 milyona), Benin (-100.000 ile 1,4 milyona),

Fildişi Sahili (-100.000 ile 875.000’e) ve Yunanistan

(-100.000 ile 1,2 milyona) yer aldı.

Fiyatlara bakış

Geçen ay yaşanan fiyat düşüşleri, tedarik

zinciri devamında daha zayıf talep ve pamuk

yetiştiren birkaç önemli ülkede düşük üretim

beklentileri içeren rakip hikayeler arasındaki

rekabeti taleple ilgili endişelerin kazandığına

işaret ediyor. Buna ek olarak, ABD ve Pakistan’daki

şiddetli hava koşullarına bağlı üretim

zorlukları gündemi meşgul ederken dünya

üretimine ilişkin kontrpuanlar daha az dikkat

çekti. Pamuk küresel bir emtiadır. Herhangi

bir hasat yılında, bir ülke veya bir grup ülke

olumsuz koşullara maruz kaldığında, diğer

ülkeler daha iyi hava koşullarına sahip olma

eğiliminde olur. 2022/23’te Brezilya ve Avustralya’nın

rekor veya rekora yakın hasat alması

bekleniyor. Çin ve Hindistan’ın da 2021/22’den

daha fazla pamuk yetiştireceği tahmin ediliyor.

Bunun net sonucu olarak da, ABD ve

Pakistan’daki sorunlara rağmen küresel üretimin

yıldan yıla artması bekleniyor. Bilançonun

talep tarafında bu ay yapılan revizyonlarla,

üretimdeki artış tüketimi aşan bir üretim fazlası

yaratmaya yetiyor. ABD’deki stokların tarihsel

standartlara göre düşük kalacağı tahmin

edilirken, dünya çapında depolanan arzda

negative. These included -1.0 million bale

reductions for China (to 36.5 million) and

India (to 24.0 million) as well as reductions

for Pakistan (-500,000 bales to 10.0 million),

Turkey (-200,000 bales to 8.3 million), Mexico

(-100,000 bales to 1.8 million), and Vietnam

(-100,000 to 6.7 million). The global trade

forecast was lowered by -1.0 million bales to

43.6 million. The largest updates to import

figures were all negative ant included those

for China (-300,000 bales to 8.7 million), Pakistan

(-200,000 bales to 4.8 million), Mexico

(-100,000 bales to 1.0 million), Turkey (-100,000

bales to 4.7 million), and Vietnam (-100,000

bales to 6.8 million). All notable adjustments

to export forecasts were also all negative.

These covered Australia (-200,000 bales to 6.2

million), Brazil (-200,000 to 8.4 million), India

(-200,000 bales to 3.5 million), Benin (-100,000

to 1.4 million), Cote d’Ivoire (-100,000 to

875,000), and Greece (-100,000 to 1.2 million).

Price outlook

Price decreases over the past month indicate

that demand-related concerns have been

winning the contest between the competing

storylines involving a weaker downstream

outlook and lower production expectations

in a couple key cotton-growing countries.

In addition, while the severe weather-driven

production challenges in the U.S. and

Pakistan have garnered many headlines,

related counterpoints concerning World

production have gotten less attention.

Cotton is a global commodity. In any given

crop year, when a country or a group of

countries suffer adverse conditions, other

countries tend to have better weather. In

2022/23, Brazil and Australia are forecast to

collect record or near-record harvests. China

and India are also projected to grow more

cotton than in 2021/22. The net result is that

global production is expected to increase

year-over-year, despite the problems in the

U.S. and Pakistan. With this month’s revisions

to the demand side of the balance sheet,

the increase in production is enough to result

in a surplus of production beyond consumption.

While stocks in the U.S. are forecast to

be low by historical standards, an increase in

warehoused supply is predicted at the world

level (+2.6 million bales). Another supply-related

point that has relevance for price discussions

is that low U.S. stocks do not always

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2022


PANORAMA 79

translate into high prices. While current

projections for U.S. ending stocks and the

U.S. stocks-to-use ratio (SURs, ending stocks

divided by demand) rank among the

lowest recorded in recent decades, values

close to these levels have been observed

relatively frequently in the recent past. The

current value for the U.S. SUR for 2022/23

is 19%. There were years when low U.S.

SUR values coincided with high prices. For

example, in 2010/11, when demand was resurfacing

after the financial crisis ant China

was scrambling to secure supplies, the U.S.

SUR was 14% ant NY/ICE futures averaged

143 cents/lb. In other years when the U.S.

SUR was low and demand was more stable,

high prices were not a result. Examples include

2013/14 (SUR 17% and average NY/ICE

prices of 84 cents/lb), 2016/17 (SUR 15% and

average NY/ICE prices of 73 cents/lb), and

2020/21 (17% and average NY/ICE prices of

78 cents/lb). For supplies to be truly tight,

not only do inventories need to be low, but

there needs to be a strong enough pull

from the demand side to create urgency

and motivate buyers to bid up prices. In

the current market, U.S. stocks are low, and

there has been additional import demand

from Pakistan. A question for the market is

whether that is enough to warrant prices

above current levels when the global macroeconomic

outlook is deteriorating. Other

important questions come from China.

China represents onethird of global mill-use

and has accounted for one-third of U.S.

exports in recent crop years. The size of the

Chinese market is large enough to create

the demand pull necessary to move the

market. However, China has a large volume

of available stocks within the country and

Chinese prices are near parity with the A

Index. Traditionally, Chinese prices trade

15-20 cents higher than the A Index, so this

is an indication that domestic prices are

more competitive internationally than they

usually are. Chinese government policy is

always an important (unknowable) variable,

but neither the volume inventories nor

lower relative Chinese prices suggest robust

Chinese import demand. If China does not

emerge as an aggressive buyer, it is unclear

where the volume of demand necessary

to lift prices may come from in the current

macroeconomic environment.

artışın oluşması (+2,6 milyon balya) bekleniyor.

Fiyat tartışmalarıyla bağlantılı olarak arzla ilgili

bir diğer nokta da düşük ABD stoklarının her

zaman yüksek fiyatlara dönüşmemesidir. ABD

kapanış stokları için mevcut tahminler ve ABD

stok/kullanım oranı (S/KO, kapanış stoklarının

talebe bölünmesi) son yıllarda kaydedilen

en düşük değerler arasında yer alırken, bu

seviyeler civarındaki değerler yakın geçmişte

nispeten sık gözlenmiştir. 2022/23 için ABD S/

KO mevcut değeri %19’dur. Düşük ABD S/KO

değerlerinin yüksek fiyatlar ile çakıştığı yıllar

oldu. Örneğin, 2010/11’de, mali krizden sonra

talebin yeniden canlandığı ve Çin’in arzı

güvence altına almak için çabaladığı dönemde,

ABD S/KO %14 ve NY/ICE vadeli işlemlerin

ortalaması 143 cent/lb idi. ABD S/KO düşük ve

talebin daha istikrarlı olduğu diğer yıllarda,

yüksek fiyatlar sonuç değildi. Örnekler arasında

2013/14 (%17 S/KO ve 84 cent/lb’lik ortalama

NY/ICE fiyatları), 2016/17 (%15 S/KO ve 73 cent/

lb’lik ortalama NY/ICE fiyatları) ve 2020/21 (%17

ve 78 cent/lb’lik ortalama NY/ICE fiyatları). Arzın

gerçekten daralması için yalnızca stokların düşük

olması değil, aynı zamanda alıcıları fiyatları

artırmaya motive etmek ve aciliyet yaratmak

için talep tarafından yeterince güçlü bir çekim

olması gerekir. Mevcut piyasada ABD stokları

düşük ve Pakistan’dan ilave ithalat talebi var.

Ancak piyasaların gündemindeki soru, küresel

makroekonomik görünüm bozulurken bunun

fiyatları mevcut seviyelerin üzerinde çekmeye

yeterli olup olmadığıdır. Diğer önemli sorular ise

Çin’den geliyor. Çin, küresel işletme kullanımının

üçte birini temsil ediyor ve son hasat yıllarında

ABD ihracatının üçte birinin varış noktası

oldu. Çin pazarının büyüklüğü piyasayı hareket

ettirmek için gerekli talep çekimini yaratacak

kadar büyük. Diğer yandan, Çin’in ülke içinde

büyük hacimlerde stokları mevcut ve Çin

fiyatları A Endeks ile neredeyse aynı seviyelere

ulaştı. Geleneksel olarak Çin fiyatları A Endeksten

15-20 sent daha yüksek işlem görmekteydi,

bu nedenle mevcut seviyelerdeki yerel fiyatların

uluslararası açıdan normalde olduğundan

daha rekabetçi hale geldiğinin bir göstergesi

olarak kabul edilebilir. Çin hükümet politikası

her zaman önemli (bilinmeyen) bir değişkendir,

ancak ne stok hacimleri ne de düşük nispi Çin

fiyatları Çin’den güçlü ithalat talebine işaret

etmekte. Çin agresif bir alıcı olarak ortaya

çıkmazsa, mevcut makroekonomik ortamda

fiyatları yükseltmek için gerekli hacimdeki talebin

nereden gelebileceği belirsiz.

KASIM | NOVEMBER | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 360 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


TEKSTIL

BASKISININ

(D)EVRIMI

Yüksek baskı kalitesiyle

yüksek hızı bir arada sunan

Mimaki TS55-1800,

pazar dengelerini alt üst eden bir

fiyat/performans verimliliği sağlar.

Standart besleme ünitesinin

yanı sıra yüksek metrajlı üretim

için tasarlanan opsiyonel

mini jumbo rulo ünitesi

sayesinde makineniz de

şirketinizle birlikte büyür.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!