03.12.2022 Views

Platon OSGB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

İşinizi Güvenle Yapın

İş Sağlığı ve

İş Güvenliği


Sayfa - 01

ORTAK SAĞLIK VE

GÜVENLİK BİRİMİ

Platon OSGB İş Yerlerinize İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak adına

kurulmuş ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Ortak Sağlık

Güvenlik Birimi (OSGB) yetkisi almış sektörde öncü bir kuruluştur.

OSGB’ler işletmelre iş sağlığı ve güvenliği

hizmetlerini vermekle Bakanlıkça yetkili

kuruluşlardır. İSG hizmetlerini doğru

adresten almanız iş yerinizde sağlıklı ve

güvenli bir çalışma ortamı oluşmasını

sağlayacaktır.


Sayfa - 02

İş Yeri

Hekimi

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında

işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak hükmündedir.

İş Sağlığı Hizmetini Doğru

Yerden Alın

Çalışanlarınızın sağlığını

gözeterek işinizin sağlıklı

sürdürülmesiyle birlikte verimli

ve kaliteli bir çalışma ortamı

sağlayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

15. maddesi gereğince

çalışanların maruz kalacakları

sağlık ve güvenlik riskleri

nedeniyle belirli periyotlarda

sağlık tetkikleri, taramalar ve

muayenelere tabii tutulmalıdır.

Platon OSGB çalışan

personellerinizin işe giriş

periyodik muayenelerini ve

periyodik sağlık muayenelerini

gerçekleştirip iş sağlığı

konusunda kaliteli bir çözüm

sunmaktadır.


Sayfa - 03

İş

Güvenliği

Platon OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6. maddesi gereğince iş güvenliği ile ilgili tüm

çalışmları koordine ederek, gerekli tüm yasal

zorunlulukları yerine getirmektedir.

Tehlike sınıfına göre - A, B ve C - sınıfı sertifika

sahibi uzman arkadaşlarla hizmet vermekte.

İşinizi

Güvenle

Yapın

İş güvenliği güvenli çalışma ve sağlıklı yaşama

bilinci kazanılmasıdır. İş güvenliği bilinci ile

alınan eğtimler ve önlemler sayesinde hem

çalışanlarınızı hem de işletmenizi oluşabilecek

kazalardan koruyabilirsiniz.


Sayfa - 04

6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bütün işleyişi profesyonel

olarak sağlamaktayız.

Platon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş güvenliği profesyoneline ulaşın.

İş Güvenliği

Uzmanı

İşyeri

Hekimi

Acil Durum

Eylem Planı

Mobil

Sağlık Aracı

Risk

Analizi

Acil Durum

Tatbikatları


Sayfa - 05

ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ

BU ALANDA YAPILAN İŞE UYGUN KİŞİSEL

Önceliğimiz

İş Güvenliği

BARET

ELDİVEN

GÖZLÜK

FOSFORLU

YELEK

İŞ

AYAKKABI

EMNİYET

KEMERİ

KORUYUCU KULLANMAK ZORUNLUDUR

İş Güvenliği Saha Gözetimleri

Yasal Mevzuatın Takibi

Tehlikelerin ve Risklerin Belirlenmesi

İş Sağlığı Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

Acildurum Ekipleri Eğitimleri

Patlamdan Korunma Dökümanı

İşe Giriş Periyodik Muayeneler

Sağlık Taramsı ve tetkikler

Yangın Eğitimi

Acil Durum Tatbikatları

Risk Analizi Hazırlanması


Sayfa - 06

İş Yeriniz

Güvende Olsun

Teknik Ölçüm ve Kontroller

İşletmenizin temel yapı taşlarından

olan makina ve ekipmanların

periyodik kontrolleri ve muayeneleri

profesyonel ekiplerimizle

gerçekleştirmekteyiz

Çalışanların Sağlık Taramaları

Belirli periyotlarda sağlık

tetkiklerinin ve raporlarının alınması

zorunludur. Platon OSGB sağlık

birimleri çalışanlarınız için tüm

sağlık hizmetlerini sunmaktadır.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

İş kazaları ve meslek hastalıklarını

önlemek adına yapılan en hayati

çalışma doğru risk analizi ve

değerlendirmesinin yapılmasıdır.

İSG Hizmet Süreleri

Personel başına;

Çok Tehlikeli Sınıflar İçin 16 Saat

Tehlikeli Sınıflar İçin 12 Saat

Az Tehlikeli Sınıflar İçin 8 Saat

hizmet verilmektedir


İş Güvenliği Uzmanlık İster.

www.platonosgb.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!