22.12.2022 Views

E-Kitap

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8. Sınıf 3. Ünite

Din ve

Hayat

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din

emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve

hedefleri analiz eder

Murat Karasu


Din ve Hayat

Din

Akıl sahibi bireylerin kendi

özgü iradeleriyle iyiye ve

doğruya yönelten ve onların

mutluluğunu amaçlayan

ilahi kavramların

bütünüdür.

Din,Birey

ve Toplum

Birey

Toplumları oluşturan ve

düşünsel,duygusal iradeyle

ilgili nitelikleri toplum

içinde belirlenen insanların

her biri fert,kişi.

Toplum

Aynı toprak parçası üzerinde

bir arada yaşayan ve temek

çıkarlarını sağlamak için

işbirliği yapan insanların

tümü,insan

topluluğu,cemiyet.

Canın Korunması

Canın korunması İslam dinine göre bireyin en temel hakkıdır.

Çünkü bireyin varlığını sürdürmesi iş ve iş faaliyetlerini devam

ettirebilmesi buna bağlıdır.

Kişi İslam'a göre kendi canına bile kıyamaz çünkü haramdır, bir

kişiyi öldürmek haramdır, anne karnındaki çocuğu aldırmak

haramdır çünkü İslam'a göre canın korunması esastır.

İslam bireyin yaşama hakkını

henüz anne karnındayken

güvence altına almıştır.

1


Din ve Hayat

Neslin Korunması

Neslin korunması toplumun

devamı için bir zorunluluktur.

Neslin korunabilmesi sağlıklı

bir aile kurmakla mümkündür.

Bu nedenle İslam dini aile

kurumunun temeli olan nikah

üzerinde önemle durmuştur.

Aklın Korunması

Kişinin dinen mükellef

olabilmesi için akıl sağlığının

yerinde olması gerekir.

İslam dini,insanın akıl

sağlığına zarar veren

şeylerden uzak durulmasını

istemiştir.

Bu nedenle de akla zarar

veren içki uyuşturucu

maddeler ve diğer zararlı

maddelerin kullanımını

yasaklamıştır.

2


Din ve Hayat

Malın Korunması

Malın korunması; mülkiyet,

ekonomik haklar, üretmek, sahip

olmak, satmak ve tüketmek ile

ilgili hakları kapsar.

İslam'a göre herkes kendi imkan

ve ölçüsünde mülk edinme

hakkına sahiptir.

Dinin Korunması

Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus;

doğru ve sağlam bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır.

3


Din ve Hayat

Dinin Korunması Allah'ın emir

ve yasaklarına uymakla

mümkündür.

Helaller ve haramlar Allah'ın

koyduğu sınırlardır.

NOT

İslam dininin temel

kaynakları:

-Kuran

-Sünnet

Bilgi

Kutusu

Kuran ve

sünnete

dayanmayan din

anlayışları

kabul edilemez.

Etkinlik

...........

...........

...........

...........

İnsanların

can,akıl,nesil,

mal ve din güvenliği

olmazsa ....

...........

...........

4


Din ve Hayat

Değerlendirme Çalışmaları

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1- İslam’ın, can güvenliğine verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklayınız.

2- İslam’ın din hürriyetine verdiği önemi açıklayınız.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorunun doğru seçeneğini işaretleyiniz.

I. Miras malı

II. Faiz

III. Karaborsacılık

IV. Rüşvet

Yukarıdakilerden hangileri, İslam’ın yasakladığı haksız kazanç yollarındandır?

A. I ve II B. II ve III C. I, II ve III D. II, III ve IV

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun

olanlarıyla doldurunuz.

aklı

Kur'an

-Dinimiz ...................... korumak için içki, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri

yasaklamıştır.

-Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak .......................... ile sünnettir.

Aşağıdaki şemaya, İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esası

yazınız.

........

........

........

........

........

........

........

........

İslam’ın korunmasını

hedeflediği temel

esaslar:

........

........

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!