19.02.2024 Views

Tekstil Teknik February 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

bien|color<br />

Sales Channel Partner for Jay Chemical Industries Private Limited<br />

®<br />

Jakazol HQ<br />

for outstanding performance<br />

VersaEle and compact range of brilliant dyes with excellent fastness profiles & fulfilling<br />

modern day requirements of many of the fashion brands and retailers. Recommended<br />

mainly for pale and medium shades.<br />

leading with excellence in molecular<br />

chemistry<br />

www.biencolor.com<br />

+90 (282) 606 04 10<br />

info@biencolor.com<br />

www.biencolor.com


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

DANIŞMAN GRAFİK & TASARIM<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n<br />

Ma na ger<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

img@img.com.tr<br />

tekstilteknikdergisi<br />

tekstilveteknik<br />

tekstilteknikdergisi<br />

<strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong>


4<br />

Yenilikçi yaklaşım<br />

Yenilenme eskiyi silerek geleceği hedeflemek değil, mevcut durumu daha yukarı<br />

taşımaktır. Hepimiz, hızla değişen ortamda yaşayabilmek için sürekli yenilenmek<br />

zorundayız. Daha da önemlisi değişimi bir mecburiyet ve dayatma olarak görmek<br />

yerine değişimi kucaklayarak değişimin kendisi olabilmeliyiz. İnsanlar kadar şirketler<br />

için de yenilikçi olmak hayati derecede önemlidir. Bugünün kazanan şirketlerin<br />

tamamı yenilikçi olan şirketlerdir. İçinde bulunduğumuz zamanda, yeni fikirleri<br />

benimseyen kuruluşların yükselişi her zaman devam edecektir.<br />

2023 yılında gerek ülke, gerekse küresel ekonomik gelişmeler, oldukça yoğun bir<br />

seyir izledi. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik ve dövizde yaşanan gelişmeler<br />

sonucu zorlu bir süreçten geçtik. Ekonomideki daralma işsizliğin artmasına, piyasaların<br />

daralmasına ve ticari dengelerin bozulmasına neden oldu. 2023 yılında yaşanan<br />

tüm bu gelişmeleri sektör temsilcilerinin çok iyi analiz ederek geleceğe daha<br />

sağlam adımlarla ilerlemeleri gerekiyor. Bütün bu negatif gelişmelere rağmen<br />

tekstil sektörümüz, küresel anlamda dünyanın önde gelen sektörlerinden bir tanesi<br />

ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bu yüzden <strong>2024</strong> yılına ümitle bakmak<br />

ve geçmişten ders çıkarmak gerekir. Moraller, bekleyişler olumlu ise insanlar<br />

geleceklerini programlarken daha cesur ve daha gerçekçi olurlar.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

<strong>Tekstil</strong> ürünleri, hayatımızın en temel ihtiyaçlarından başlayarak, pek çok alanında ihtiyaç<br />

duyulan malzemelerdir ve üretimleri de artarak devam etmektedir. <strong>Tekstil</strong> sektörü<br />

üretimden, ürün kullanımının sona ermesine kadar tedarik zincirinin her aşamasında<br />

doğayla iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla artan çevre bilinci ile sektörde, hem<br />

üretim esnasında kullanılan malzemeler, hem de doğal kaynakların kullanımı mümkün<br />

olduğunca asgari düzeyde olmalı. Bu arada sürdürülebilir büyümenin ancak sanayi<br />

yatırımları, sanayi üretimi ve ihracat ile mümkün olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.<br />

innovative approach<br />

Renewal is not to aim for the future by erasing the old, but it is to improve the current<br />

situation. We all have to constantly renew ourselves in order to live in a rapidly<br />

changing environment. More importantly, instead of seeing change as an obligation<br />

and imposition, we should be able to embrace change and be the change<br />

itself. It is vitally important for companies and also people to Be innovative. The<br />

companies, winning today, are all innovative companies. In our current times, the<br />

rise of organizations, embracing new ideas will always continue.<br />

Both national and global economic developments in 2023 followed a very intense<br />

course. We went through a difficult process, especially as a result of the economic<br />

and foreign exchange developments in our country. The contraction in the economy<br />

caused unemployment to increase, markets to shrink and trade to unbalance.<br />

The sector representatives must to analyze all these developments in 2023 very<br />

well and take firmer steps towards the future. Despite all these negative developments,<br />

our textile sector is one of the world’s leading sectors globally and makes<br />

significant contributions to the country’s economy. For that reason, it is necessary<br />

to look to <strong>2024</strong> with hope and learn from the past. If morale and expectations are<br />

positive, people become braver and more realistic when planning their future.<br />

Textile products are materials that are needed in many areas of our lives, starting<br />

from the most basic needs, and their production continues to increase. The textile<br />

sector is intertwined with nature at every stage of the supply chain, from production<br />

to end of product use. Thus, with increasing environmental awareness, both the materials<br />

used during production and the use of natural resources should be as minimal<br />

as possible in the sector. In the meantime, we must keep in mind that sustainable<br />

growth is only possible with industrial investments, industrial production and exports.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


6<br />

PANORAMA<br />

Elektrik üreten lifler “PIECLEX”<br />

“PIECLEX”, the Electricity-Generating Fibers<br />

Ürün geliştirme ve elektriksel özelliklerin değerlendirilmesinden sorumlu mühendis Bay Takumi ve<br />

kumaş uzmanı ve üretim ve geliştirme ekibinin lideri Bay Shiomi.<br />

Mr. Takumi, an engineer in charge of product development and electrical characteristics evaluation,<br />

and Mr. Shiomi, a fabric expert and the leader of production and development team.<br />

Teknolojik gelişimler, günlük hayatımızda temizliği<br />

ve konforu artırdı ve tekstil de bu durumdan<br />

istisna değil. Bununla birlikte, geleneksel antimikrobiyal<br />

ve deodorantlı elyaflar hem güvenli<br />

hem de işlevsel olmalarına rağmen, üretim<br />

sürecinde verimlilik ve etkinlik için kullanılan kimyasal<br />

maddelerin çevresel yükü, zaman içinde<br />

fonksiyonel bozulma ve imha etme dönemlerindeki<br />

çevresel kirlilik gibi sorunlar yaşadığını<br />

unutmamak gerekir. Bu sorunları çözmek için,<br />

Murata Manufacturing ve Teijin Frontier tarafından<br />

ortaklaşa kurulan bir şirket olan PIECLEX<br />

Co. Ltd., tamamen yeni bir “Stretch güdümlü<br />

anti bakteriyel” konseptli yenilikçi bir elyaf<br />

olan “PIECLEX”i geliştirdi. PIECLEX, geleneksel<br />

kumaşlardan farklı olarak benzersiz potansiyelini<br />

bünyesinde barındırıyor; ancak konseptin yeniliğine<br />

bağlı olarak, geliştirme ve üretim aşamalarında<br />

kendine has pek çok sorun ortaya çıktı.<br />

Bu “Teknoloji Açıklayıcı Bölümü” için, PIECLEX’in<br />

avantajlarını, gelişiminin arkasındaki ilhamı ve<br />

Technological advances have improved cleanliness<br />

and comfort in our daily life, and textiles<br />

are no exception. Having said that however, although<br />

conventional antimicrobial and deodorant<br />

treated fibers are both safe and functional,<br />

they had problems such as the environmental<br />

load of chemical agents used for efficiency<br />

and effectiveness in production process, functional<br />

degradation over time, and environmental<br />

pollution at the time of disposal. To solve these<br />

problems, PIECLEX Co., Ltd., a company that<br />

was jointly launched by Murata Manufacturing<br />

and Teijin Frontier, developed “PIECLEX,” an<br />

innovative fiber with a completely new concept<br />

of “Stretch-driven Antibacterial.”<br />

PIECLEX holds its unique potentials different<br />

from conventional fabrics; however, due to its<br />

novelty of concept, there were plenty of issues<br />

of its own in the development and productization<br />

stages. For this “Technology Explainer<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 7<br />

Section,” we invited Mr. Shiomi, who is responsible<br />

for the team carrying out the production<br />

and development, and Mr. Takumi, who is in<br />

charge of product development and evaluation<br />

to discuss the advantages of PIECLEX, the<br />

inspiration behind its development, and the<br />

untold development story of its productization.<br />

Inspiration behind the development of PIECLEX<br />

PIECLEX is a special product made from a<br />

fabric that generates electricity. Please tell<br />

us how Murata, an electronic component<br />

manufacturer, decided to develop textiles,<br />

and how Mr. Takumi and Mr. Shiomi became<br />

involved in its development.<br />

“One of the focuses of Murata was the piezoelectric<br />

effect of polylactic acid and the company<br />

successfully productized “Picoleaf,” a kind of<br />

film sensor, which has piezoelectric properties.<br />

Subsequently, the company started the development<br />

of a filament sensor. At that time, there<br />

also was a boom in Wearables, so we approached<br />

many potential customers, with a lot of<br />

electrical characteristics data in hand. However,<br />

we could not close any deals. Then one day,<br />

one of our team members paid visit to a socks<br />

manufacturer. He was told, “Our biggest headache<br />

is bacteria.” That rang the bell. He thought<br />

“If we took away all the electrodes from the<br />

sensor, leaving just threads to make fabric, could<br />

bacteria be killed by the effect of electricity?”<br />

That was all about how PIECLEX development<br />

got started. By the way, the voltage generated<br />

by PIECLEX ranges from several volts to roughly<br />

tens of volts, which is a level that humans do not<br />

perceive. Compared to static electricity, which is<br />

said to reach about 3,000 V, this is an extremely<br />

small amount of energy. However, its electricity<br />

is sufficient to inhibit microbial growth, in other<br />

words, the fabric exerts antimicrobial effect.”<br />

PIECLEX<br />

Several volts to tens of volts<br />

Static electricity<br />

1,000 V Don’t feel at all<br />

2,000 V Feel slightly<br />

3,000 V Feel a sting<br />

A comparison of the voltages generated<br />

by PIECLEX and static electricity<br />

Advantages of PIECLEX<br />

There are many products that claim to be<br />

antimicrobial and deodorant. Please tell us about<br />

the advantages of PIECLEX over such rivals.<br />

“PIECLEX has two major advantages. The first is<br />

a semi-permanent antimicrobial effect. Some<br />

ürüne dönüştürülmesinin anlatılmamış gelişim<br />

öyküsünü tartışmak üzere, üretimi ve gelişimi yürüten<br />

ekipten sorumlu Bay Shiomi ve ürün geliştirme<br />

ve değerlendirmeden sorumlu Bay Takumi<br />

yeniliklerle ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

PIECLEX’in geliştirilmesinin ardındaki ilham<br />

PIECLEX elektrik üreten bir kumaştan yapılmış<br />

özel bir üründür. Lütfen bize bir elektronik<br />

bileşen üreticisi olan Murata’nın tekstil ürünlerini<br />

geliştirmeye nasıl karar verdiğini ve Bay Takumi<br />

ile Bay Shiomi’nin bu geliştirme sürecine nasıl<br />

dahil olduklarından bahseder misiniz?<br />

“Murata’nın odak noktalarından biri polilaktik<br />

asidin piezoelektrik etkisiydi ve şirket, piezoelektrik<br />

özelliklere sahip bir tür film sensörü olan<br />

“Picoleaf”ı başarıyla üretti. Daha sonra şirket<br />

bir filaman sensörü geliştirmeye başladı. O zamanlar<br />

giyilebilir teknolojilerde de bir patlama<br />

vardı, bu yüzden birçok potansiyel müşteriye<br />

elimizde çok sayıda elektriksel özellik verisiyle<br />

yaklaştık. Ancak hiçbir anlaşmayı tamamlayamadık.<br />

Sonra bir gün, ekip arkadaşlarımızdan<br />

biri bir çorap üreticisini ziyaret etti. Kendisine<br />

“En büyük baş ağrımız bakterilerdir” denildi.<br />

Tam aradığımız şey buydu. “Sensördeki tüm<br />

elektrotları çıkarsak ve kumaş yapmak için<br />

sadece iplik bıraksak, elektrik etkisiyle bakteriler<br />

öldürülebilir mi?” diye düşündü. İşte bu,<br />

tamamen PIECLEX gelişiminin nasıl başladığıyla<br />

ilgiliydi. Bu arada, PIECLEX tarafından üretilen<br />

voltaj birkaç volttan kabaca onlarca volta kadar<br />

değişiyor; bu, insanların algılayamayacağı<br />

bir seviye. Yaklaşık 3.000 V’a ulaştığı söylenen<br />

statik elektrikle karşılaştırıldığında bu son derece<br />

küçük bir enerji miktarıdır. Ancak elektriği<br />

mikrobiyal büyümeyi engellemeye yeterlidir,<br />

yani kumaş antimikrobiyal etki gösterir.”<br />

PIECLEX<br />

Birkaç volttan onlarca volta<br />

Statik elektrik<br />

1,000 V Hiç hissetmezsiniz<br />

2,000 V Hafifçe hissedersiniz<br />

3,000 V Isırık kadar hissedersiniz<br />

PIECLEX tarafından üretilen voltajların ve<br />

statik elektriğin karşılaştırılması<br />

PIECLEX avantajları<br />

Antimikrobiyal ve deodorant olduğunu iddia<br />

eden birçok ürün var. Lütfen bize PIECLEX’in bu<br />

tür rakiplere göre avantajlarını anlatın.<br />

“PIECLEX’in iki önemli avantajı vardır. Birincisi yarı<br />

kalıcı bir antimikrobiyal etkidir. Bazı malzemelerin<br />

uygulanan strese karşılık olarak voltaj ürettiği<br />

bilinmektedir. Buna “piezoelektrik etki” denir.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


8<br />

PANORAMA<br />

PIECLEX, elyaf gerildiğinde veya büzüldüğünde<br />

piezoelektrik etkinin ürettiği elektrik gücü ile<br />

antibakteriyel ve deodorant özellikler gerçekleştiren<br />

bir elyaftır. Yıkama ve eskimeye bağlı<br />

olarak bozunabilen kimyasal maddeler kullanan<br />

antimikrobiyal işlemlerle karşılaştırıldığında,<br />

piezoelektrik etki, uzun zaman yıkama işlemine<br />

karşı bozulmaz, dolayısıyla antimikrobiyal ve<br />

deodorant etkisi yarı kalıcı olarak korunur.<br />

PIECLEX’in bir diğer avantajı da çevre dostu<br />

olmasıdır. Birincisi, geleneksel antimikrobiyal<br />

ürünlerde sıklıkla kullanılan kimyasal maddeler<br />

bizim üretim sürecimizde kullanılmamaktadır,<br />

dolayısıyla çevre üzerinde daha az olumsuz<br />

etkiye sahiptir. Ayrıca piezoelektrik insanlara<br />

seramik malzemeyi hatırlatır ancak PIECLEX bitki<br />

kaynaklı biyolojik olarak parçalanabilen bir<br />

plastik olan “polilaktik asit (PLA)”den oluşuyor.<br />

Bu yüzden PIECLEX toprağa gömüldüğünde<br />

bakteri ve mikroorganizmalar tarafından parçalanır<br />

(biyolojik olarak parçalanır).<br />

PIECLEX’in biyolojik olarak parçalanabilirliğine<br />

ilişkin olarak, 6 haftalık birleştirme deneyinin<br />

materials are known to generate a voltage in<br />

response to an applied stress. This is called the<br />

“piezoelectric effect.” PIECLEX is a fiber that realizes<br />

antibacterial and deodorant properties with<br />

the electric power generated by the piezoelectric<br />

effect when the fibre is stretched or contracted.<br />

Compared to antimicrobial treatments<br />

using chemical agents, which can degrade due<br />

to washing and aging, the piezoelectric effect is<br />

degradation-free against washing process overtime,<br />

so its antimicrobial and deodorant effect is<br />

semi-permanently maintained.<br />

Another advantage of PIECLEX is its environmental<br />

friendliness . First, the chemical agents<br />

that are often used in conventional antimicrobial<br />

products are not used in our manufacturing<br />

process, so it has less negative impact on<br />

the environment. In addition, piezoelectric reminds<br />

people of ceramic material, but PIECLEX<br />

is made of “polylactic acid (PLA)”, which is a<br />

plant-derived biodegradable plastic. Therefore,<br />

PIECLEX , when buried in the soil, in turn<br />

is degraded (biodegraded) by bacteria and<br />

microorganisms. As to the biodegradability<br />

Antimikrobiyel mekanizma<br />

Antimicrobial mechanism<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 9<br />

Çevre dostu PIECLEX üstün geri dönüştürülebilirliğe sahiptir<br />

Environmentally friendly PIECLEX has superior recyclability<br />

Size zorlukları sorabilir miyiz? Diyelim ki<br />

öncelik farklılıkları elektronik ve tekstil<br />

endüstrileri arasındaki arka plandaki<br />

boşluktan kaynaklanıyordu. Ve bir diğeri,<br />

“Streç güdümlü antimikrobiyal” tamamen<br />

benzersiz bir işlevdir. Bu, mevcut elektronik<br />

geliştirme sürecindekilere kıyasla oldukça<br />

orijinal bir değerlendirme yöntemi<br />

gerektirmelidir.<br />

“Tüm bu zorlukların arasında en önemlisi, elyafla<br />

yapılan “kumaş” ürününün nasıl değerlendirileceğiydi.<br />

Murata’nın uzmanlaştığı elektronik<br />

bileşenlerin aksine, kumaşlar için doğası<br />

gereği kişiye ve mevsime bağlı olan his ve doku<br />

önemlidir. Doğrulama için sayısal veriler yeterli<br />

değildi. Bu yüzden, insanın estetik duyuları ile<br />

fiziksel sayısal duyuları arasındaki korelasyon veof<br />

PIECLEX, we obtained the data that verify<br />

about 70 to 80% of bio-degradability after<br />

6 weeks of compositing experiment. Finally,<br />

because PIECLEX can be circulated back to<br />

nature quite quickly, so no need of incineration<br />

which is notorious about CO 2<br />

emissions.<br />

As you see, PIECLEX is a highly functional fabric<br />

material that has distinguished antimicrobial effect<br />

and deodorant properties. At the same time, it<br />

is environmentally friendly, because of its superior<br />

recyclability, and best of all, no emission of CO 2<br />

.<br />

Challenges in developing PIECLEX<br />

“May we ask you about the challenges?<br />

Say, priority differences came up from the<br />

background gap between electronics and<br />

textile industries. And another, “Stretch-driven<br />

antimicrobial” is a totally unique function.<br />

That should require a quite original evaluation<br />

method versus those from existing electronics<br />

development process.<br />

“Among all the various challenges, most of<br />

all was how-to-evaluate the “cloth” product<br />

made with the fiber. In contrast to the electronic<br />

components that Murata specializes in, feel<br />

and texture matter for fabrics, which in nature is<br />

individual-dependent and season-dependent.<br />

Numerical data was not enough for validation.<br />

Therefore, we were requested to prepare lots of<br />

material samples, which were used to obtain<br />

the correlation data between human aesthetic<br />

ardından yaklaşık %70 ila %80’lik biyolojik<br />

parçalanabilirliği doğrulayan verileri elde ettik.<br />

Son olarak, PIECLEX oldukça hızlı bir şekilde doğaya<br />

geri dağıtılabildiğinden, CO 2<br />

emisyonları<br />

konusunda kötü bir şöhrete sahip olan yakma<br />

işlemine gerek kalmaz.<br />

Gördüğünüz gibi, PIECLEX, seçkin antimikrobiyal<br />

etkiye ve deodorant özelliklerine sahip<br />

son derece işlevsel bir kumaş malzemesidir.<br />

Aynı zamanda üstün geri dönüştürülebilirliği ve<br />

hepsinden önemlisi CO 2<br />

emisyonu olmaması<br />

sebebiyle çevre dostudur.”<br />

PIECLEX’in geliştirilmesindeki zorluklar<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


12<br />

PANORAMA<br />

rilerini elde etmek için kullanılacak çok sayıda<br />

malzeme örneği hazırlamamız istendi. Ayrıca bir<br />

başka zorluk da esneme ve büzülme sebebiyle<br />

oluşan elektrik deşarjının nasıl ölçüleceğiydi.<br />

Geleneksel antimikrobiyal değerlendirmeler<br />

genellikle “Esnemeden Antimikrobiyal” türdeki<br />

malzemeler için uygun olmayan bir tesiste<br />

hareketsiz şartlar altında gerçekleştirildi. Öyle<br />

bir durumdu ki, bunu kendi başımıza yapmamız<br />

gerekiyordu ama tabii ki piyasada bu tür test<br />

ekipmanları mevcut değil. Buna göre sıfırdan<br />

bir tane tasarlayıp üretmemiz gerekiyordu.<br />

Orijinal değerlendirme ekipmanı. Piezoelektrik<br />

antimikrobiyal özellikleri değerlendirmek için<br />

kumaş örneklerine bakteri aşılandı ve tekrar<br />

tekrar gerildi ve büzüldü.<br />

Çeşitli malzemelerden ürünler yapma konusunda<br />

yıllar süren çabalar sonucunda biriken<br />

Murata’nın uzmanlığına minnettarız. Pek çok<br />

türde malzemeyle çalışan şirket içi ekibin<br />

büyük desteğiyle, belirli bir aparata dayalı test<br />

ekipmanını geliştirdik ve ardından test yöntemini<br />

başarıyla oluşturduk. Zamanla, Murata’nın<br />

elektriksel özellikleri ve antibakteriyel işlevleri<br />

değerlendirdiği, Teijin Frontier’ın ise kumaş<br />

malzemesinin renklendirme ve dokunma hissini<br />

değerlendirdiği ortak bir sistem kuruldu. Bu<br />

PIECLEX’in doğuş hikayesidir.”<br />

senses versus physical numeric. Also, another<br />

challenge was how to measure the electric<br />

discharge generated by stretch and contract.<br />

Conventional antimicrobial evaluations<br />

were generally performed under motionless<br />

condition at a premise, which was not suitable<br />

for a “Stretch-to-Antimicrobial” kind of materials.<br />

Such was a case, we had to do it on our<br />

own, but of course, such test equipment is not<br />

available in the market. Accordingly, we had to<br />

design and fabricate one from the scratch.<br />

Original evaluation equipment. The cloth samples<br />

were inoculated with bacteria and repeatedly<br />

stretched and contracted in order to evaluate<br />

the piezoelectric antimicrobial properties.<br />

We were grateful for Murata’s expertise ever<br />

accumulated through years of efforts in<br />

creating products from various materials. With<br />

the great support from the internal team that<br />

handles many kinds of materials, we developed<br />

the test equipment based on a particular<br />

jig, and then successfully established the<br />

testing method. In due course, collaborative<br />

system was established where Murata evaluate<br />

the electrical characteristics and antibacterial<br />

functions, while Teijin Frontier take care<br />

of evaluation of coloring and touch feel of the<br />

cloth material. This is the birth story of PIECLEX.”<br />

Kumaş ve kumaş yüzeyinde üretilen elektrik miktarını ölçmek için özelleştirilmiş Elektrostatik Kuvvet Mikroskobu (EFM)<br />

Customized Electrostatic Force Microscope (EFM) for measuring the amount of electricity generated on the surface of fabric and cloth.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


TEKSTİL<br />

İNOVASYONLARININ<br />

ÖTESİ.<br />

PERFORMANCE.<br />

Etkileyici, vizyoner ve trend belirleyici:<br />

Yarının teknik tekstil ürünlerini deneyimleyin<br />

techtextil.com<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel.: +90-216-384 50 50<br />

20. Edisyon<br />

23. – 26. 4. <strong>2024</strong><br />

FRANKFURT, ALMANYA<br />

FUNCTION.<br />

in parallel with<br />

FUTURE.<br />

part of


14<br />

PANORAMA<br />

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı<br />

ziyaretçilerini bekliyor<br />

Doğadan aldığı ilhamla geleceğe ışık tutuyor<br />

Doğadan aldığı ilhamla daha sürdürülebilir bir<br />

gelecek konusuna dikkat çeken fuarda bu yıl da<br />

2023 yılında olduğu gibi bir sergi alanı açılacak.<br />

Fuar katılımcılarını doğa dostu üretim süreçleri ile<br />

ürettikleri, doğaya saygılı iplikleri ve bu ipliklerden<br />

elde edilen ürünlerin sergileneceği alanda,<br />

ziyaretçiler orman, deniz ve toprak temalarıyla<br />

karşılaşacak. Trend renklerin, son teknoloji ile üretilmiş<br />

ipliklerin tek platformda yer alacağı fuar için<br />

heyecanlı hazırlıklar sürüyor.<br />

Her yıl Tüyap Fuar ve Kongre<br />

Merkezi’nde düzenlenen<br />

Türkiye’nin en büyük iplik<br />

sektörü fuarı Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı 20.<br />

yılını kutluyor. 22-24 Şubat<br />

<strong>2024</strong> tarihleri arasında<br />

düzenlenecek olan fuar, bu<br />

yıl da sektörün bir numaralı<br />

tercihi olmaya hazırlanıyor.<br />

Fuar bileti için avantajlı dönem devam ediyor<br />

Yalnızca fuarın web sitesinden alınabilecek olan<br />

fuar biletlerinde avantajlı dönem devam ediyor.<br />

Fuarı ziyaret etmek isteyen sektör profesyonelleri<br />

21 Şubat tarihine kadar, 4 gün boyunca geçerli<br />

olacak indirimli biletlerini alabilirler.<br />

Tüm sektörün heyecanla beklediği<br />

fuarda buluşmak üzere...<br />

20. Yılında her zamankinden daha güçlü<br />

Bu yıl 20. yılını kutlayacak olan fuar, açılan yeni<br />

salonları ile daha da güçlü bir yıl geçireceğinin<br />

sinyallerini veriyor. 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu salonlarda<br />

600’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapmaya<br />

hazırlanan fuarda satışlar tüm hızıyla devam ediyor.<br />

Her türlü iplik çeşidini bir arada alıcıya sunma<br />

imkanı veren fuarda bu yıl çok geniş bir ürün<br />

yelpazesi ziyaretçilerini bekleyecek.<br />

Uluslararası ticaret platformu olma<br />

konumunu sürdürecek<br />

2023 yılında 86 ülkeden profesyonel alıcıyı katılımcıları<br />

ile bir araya getiren fuarda şimdiden 94<br />

ülkeden ziyaretçi kaydı bulunuyor. Her yıl mevcut<br />

coğrafyaların yanı sıra yeni coğrafyalardan da alıcıları<br />

katılımcıları ile buluşturmayı hedefleyen fuar<br />

bu yıl ülke çeşitliliği açısından da katılımcılarını<br />

memnun etmeyi bekliyor. 100’ün üzerinde ülkeden<br />

13 binin üzerinde profesyonel alıcıyı ağırlamayı<br />

hedefleyen fuarda, alım heyeti organizasyonu için<br />

de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


16<br />

PANORAMA<br />

İhracat pazarlarına dönük çalışmalarını hızlandıran Durak <strong>Tekstil</strong>,<br />

Azerbaycan’da gerçekleştirdiği Müşteri Buluşması’nda hem geniş<br />

ve gelişmiş ürün gamını tanıttı hem de üreticiler için güvenilir bir<br />

partner olduğunu vurguladı.<br />

Accelerating its efforts towards export markets, Durak <strong>Tekstil</strong> both<br />

presented its wide and advanced product range and emphasised<br />

that it is a reliable partner for manufacturers at the Customer<br />

Meeting held in Azerbaijan.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, Azerbaycan<br />

tekstil endüstrisinde gücünü artırıyor<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> increases its strength<br />

in Azerbaijan textile industry<br />

Türkiye’nin lider endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri<br />

üreticisi Durak <strong>Tekstil</strong>, küresel pazardaki büyüme<br />

stratejisini güçlü ve emin adımlarla sürdürüyor.<br />

Firmanın Azerbaycan distribütörü Aydınlar<br />

Makine ile organize ettiği Müşteri Buluşması’na<br />

bölgenin önde gelen 60’tan fazla tekstil üreticisi<br />

katıldı. Etkinlikte hem Durak <strong>Tekstil</strong> ürün portfö-<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, Türkiye’s leading manufacturer<br />

of industrial sewing and embroidery threads,<br />

continues its growth strategy in the global<br />

market with strong and firm steps. More than 60<br />

leading textile manufacturers of the region attended<br />

the Customer Meeting organised by the<br />

company with its Azerbaijan distributor Aydınlar<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 17<br />

Makine. In the event, both presentations on<br />

sewing and embroidery threads in Durak <strong>Tekstil</strong>’s<br />

product portfolio were made and inspiring<br />

discussions on applications were held. During<br />

the more than 3-hour meeting, Aydınlar Makine<br />

company owner Aydın Abbasov, Durak <strong>Tekstil</strong><br />

Overseas Sales Director Efe Oran and Durak<br />

<strong>Tekstil</strong> Marketing Director Yiğit Durak made presentations<br />

on behalf of Durak <strong>Tekstil</strong> and answered<br />

the questions of industry professionals.<br />

In the first part of the Durak <strong>Tekstil</strong> Azerbaijan<br />

Customer Meeting held on 10 January, Aydın<br />

Abbasov made a presentation introducing Aydınlar<br />

Makine. Following this speech, Efe Oran<br />

informed the participants about Durak <strong>Tekstil</strong>’s<br />

history, current production and marketing<br />

power and future vision. The participants listened<br />

with great curiosity and attention to Yiğit<br />

Durak’s speech about the company’s distinctive<br />

R&D studies and innovations in the market.<br />

Durak said that they organised a customer meeting<br />

event for the first time in Azerbaijan and<br />

that they were very pleased with the interest<br />

they received and that direct contact with the<br />

Azerbaijan textile industry, which shows great<br />

development, created beneficial results.<br />

Mentioning that Azerbaijan and Türkiye have<br />

very close relations both historically and culturally,<br />

Durak expressed that this closeness, which<br />

is stated as ‘one nation, two states’, has great<br />

yündeki dikiş ve nakış ipliklerine ilişkin sunumlar<br />

yapıldı hem de uygulamalara dönük ilham verici<br />

görüşmeler gerçekleştirildi. 3 saati aşkın süren<br />

buluşmada Aydınlar Makine firma sahibi Aydın<br />

Abbasov, Durak <strong>Tekstil</strong> adına Durak <strong>Tekstil</strong> Yurt<br />

Dışı Satış Direktörü Efe Oran ve Durak <strong>Tekstil</strong> Pazarlama<br />

Direktörü Yiğit Durak sunum yaparak,<br />

endüstri profesyonellerinin sorularını yanıtladılar.<br />

10 Ocak’ta düzenlenen Durak <strong>Tekstil</strong> Azerbaycan<br />

Müşteri Buluşması’nın ilk bölümünde<br />

Aydın Abbasov, Aydınlar Makine’yi tanıtan bir<br />

sunum yaptı. Bu konuşmayı takiben Efe Oran<br />

katılımcıları Durak <strong>Tekstil</strong>’in tarihçesi, günümüzdeki<br />

üretim ve pazarlama gücü ile gelecek<br />

vizyonu hakkında bilgilendirdi. Katılımcılar Yiğit<br />

Durak’ın firmanın fark yaratan AR-GE çalışmaları<br />

ve pazardaki yenilikleri hakkındaki konuşmasını<br />

büyük bir merak ve dikkatle dinlediler.<br />

Azerbaycan’da ilk kez bir müşteri buluşması<br />

etkinliği düzenlediklerini söyleyen Durak, gördükleri<br />

ilgiden dolayı çok memnun olduklarını<br />

ve büyük bir gelişme gösteren Azerbaycan<br />

tekstil endüstrisi ile doğrudan görüşmenin çok<br />

yararlı sonuçlar yarattığını söyledi.<br />

Azerbaycan ile Türkiye’nin hem tarihi hem de<br />

kültürel olarak çok yakın ilişkilere sahip olduğuna<br />

değinen Durak, ‘tek millet iki devlet’<br />

şeklinde belirtilen bu yakınlığın ticari bağlamda<br />

da büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.<br />

Kendilerini yabancı bir ülkede değil, evlerinde<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


18<br />

PANORAMA<br />

gibi hissettiklerini dile getiren Durak; “Azerbaycanlı<br />

üreticiler ve Azerbaycan pazarı Türkiye’ye<br />

ve Türk ürünlerine dönük büyük bir sempati<br />

taşıyor. Birçok insanın Türkiye Türkçesi’ni konuşuyor<br />

olması da iş yapma sürecimizi hızlandırıyor.<br />

Dolayısıyla kültürel benzerliklerimiz bize daha<br />

fazlası için ortak bir zemin yaratıyor” dedi.<br />

Durak <strong>Tekstil</strong>, iplikleriyle birçok farklı sektörün<br />

çözüm ortağı<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> Azerbaycan Müşteri Buluşması’nda<br />

denim, spor giyim, nakış ve ayakkabı endüstrilerinden<br />

önde gelen üreticilerin temsilcileri<br />

hazır bulundu. Azerbaycan iç pazarının yanı sıra<br />

Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine ihracata yönelik<br />

çalışan firmaların kalite odaklı çözüm arayışlarına<br />

yanıt veren Durak <strong>Tekstil</strong>, halihazırda bu pazarda<br />

konumunu güçlendirmeye devam ediyor.<br />

“Bölgede müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu<br />

ilk buluşma çok yararlı oldu. Etkinliğimize katılan<br />

profesyonellere kendimizi ve ürünlerimizi anlatmanın<br />

yanı sıra, onların beklentilerini de öğrenerek<br />

yapılabilecek iş birlikleri üzerine yararlı<br />

görüşmeler gerçekleştirdik” diyen Yiğit Durak,<br />

sözlerini şöyle sürdürdü; “Dikiş ve nakış ipliklerimizin<br />

kalitesi kadar teknik özelliklerine ve uygulapotential<br />

in the commercial context. He noted<br />

that they feel at home, not in a foreign country,<br />

saying; “Azerbaijani producers and the Azerbaijani<br />

market have a great sympathy towards<br />

Türkiye and Turkish products. The fact that many<br />

people speak Turkish also speeds up our business<br />

process. Therefore, our cultural similarities<br />

create a common ground for us to do more.”<br />

Durak <strong>Tekstil</strong> is the solution partner of many<br />

different sectors with its threads<br />

Representatives of leading manufacturers from<br />

denim, sportswear, embroidery and footwear<br />

industries were present at the Durak <strong>Tekstil</strong> Azerbaijan<br />

Customer Meeting. Responding to the<br />

search for quality-oriented solutions of companies<br />

working for export to Russia and the Turkic<br />

Republics as well as the Azerbaijani domestic<br />

market, Durak <strong>Tekstil</strong> continues to strengthen its<br />

position in this market. “This first meeting with<br />

our customers in the region was very useful. In<br />

addition to explaining ourselves and our products<br />

to the professionals participating in our<br />

event, we also learnt their expectations and<br />

held useful discussions on possible collaborations,”<br />

said Yiğit Durak and continued; “We had<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


20<br />

PANORAMA<br />

ma olanaklarına ilişkin merak edilen neredeyse<br />

bütün noktalara değinme fırsatı bulduk. Kaliteyi<br />

temel alma noktasında Azerbaycan tekstil endüstrisi<br />

ile aynı değerleri paylaşıyoruz ve stratejik<br />

partnerlik için bunun vazgeçilmez olduğunu<br />

biliyoruz. Müşteri buluşmamızda birçok farklı<br />

uygulamaya dönük AR-GE ürünü ipliklerimizi<br />

tanıttık, beklentimizin üzerinde gerçekleşen ilgi<br />

bize pazar için güçlü bir projeksiyon sağladı.”<br />

Türkiye’nin ilk iletken ipliği Durak SilverPro<br />

Azerbaycan’da takdir edildi<br />

Birçok sektöre hitap eden zengin bir ürün<br />

portföyüne sahip bulunan Durak <strong>Tekstil</strong>’in<br />

Azerbaycanlı üreticilerle buluştuğu etkinlikte<br />

öne çıkan ürünlerden biri, Türkiye’nin ilk yerli ve<br />

milli iletken dikiş ipliği Durak SilverPro oldu. Yiğit<br />

Durak, 2020 yılında başlayan yoğun AR-GE<br />

çalışmaları ile geliştirilen ve kısa bir süre önce<br />

pazara lanse edilen bu iletken ipliğin teknik<br />

uygulama alanlarında çığır açacağını söyledi.<br />

the opportunity to touch upon almost all the<br />

points that are curious about the technical features<br />

and application possibilities as well as the<br />

quality of our sewing and embroidery threads.<br />

We share the same values with the Azerbaijani<br />

textile industry in terms of taking quality as a<br />

basis and we know that this is indispensable for<br />

strategic partnership. In our customer meeting,<br />

we introduced our R&D product threads<br />

for various applications, and the interest that<br />

exceeded our expectations provided us with a<br />

strong projection for the market.”<br />

Türkiye’s first conductive thread Durak SilverPro<br />

was appreciated in Azerbaijan<br />

One of the products that stood out in the<br />

event where Durak <strong>Tekstil</strong>, with a rich product<br />

portfolio addressing various sectors, met with<br />

Azerbaijani manufacturers was Durak SilverPro,<br />

Türkiye’s first domestic and national conductive<br />

sewing thread. Yiğit Durak stated that this<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 21<br />

conductive thread, which was developed<br />

with intensive R&D studies that<br />

started in 2020 and was launched to the<br />

market recently, will break new ground<br />

in technical application areas. Durak<br />

said; “This latest product of innovation,<br />

which has proven its success for dozens<br />

of different smart textile applications<br />

from automotive to fashion, from home<br />

textiles to work and safety clothing, from<br />

sports products to medical textiles, has<br />

managed to attract the attention of<br />

our Azerbaijani users. With these sewing<br />

threads that provide a certain level of<br />

electrical conductivity, textile surfaces<br />

(fabric, leather, composite, etc.) become<br />

functional. In today’s world where<br />

Industry 4.0, smart textiles, wearable<br />

technologies and artificial intelligence<br />

are being discussed, Durak SilverPro<br />

offers almost unlimited opportunities for<br />

numerous new different uses.”<br />

Azerbaijan administration supports<br />

investments<br />

Yiğit Durak pointed out that the Azerbaijani<br />

administration, especially President<br />

Ilham Aliyev, supports investments within<br />

the scope of the development of production,<br />

saying that the focus is especially<br />

on the development of the Karabakh<br />

region, which has become one<br />

of the independent territories of Azerbaijan<br />

again. Stating that Durak <strong>Tekstil</strong><br />

has positioned itself in the Azerbaijani<br />

market as a reliable partner in addition<br />

to its wide and advanced product<br />

range, Durak said; “Of course, investment<br />

means budget and a price-based<br />

competition is inevitable. However, it is<br />

very meaningful for us that the professionals<br />

here say ‘Durak threads are just<br />

different from the others’. We felt that<br />

we differentiated in the market with<br />

quality and brand perception. We will<br />

further strengthen this brand perception<br />

with the market studies we will carry out<br />

here in the coming period.”<br />

Taylor’s Home’s director Aynur Abbasova<br />

and designer Fakhriyak Halafova,<br />

who are among the distinguished fashion<br />

brands of Azerbaijan and use Durak<br />

<strong>Tekstil</strong> threads, also attended the event.<br />

In their speeches, these two names,<br />

who are in a strong position in the fashion<br />

industry, stated that they have gladly<br />

used Durak <strong>Tekstil</strong> threads for 14 years<br />

and underlined their trust in the brand.<br />

Durak; “Otomotivden modaya, ev tekstillerinden iş ve<br />

güvenlik kıyafetlerine, sportif ürünlerden medikal tekstillere<br />

kadar onlarca farklı akıllı tekstil uygulaması için<br />

başarısını ispatlayan bu son inovasyon ürünümüz Azerbaycanlı<br />

kullanıcılarımızın dikkatini çekmeyi başardı.<br />

Belirli düzeyde elektriksel iletkenlik sağlayan bu dikiş<br />

ipliklerimiz ile tekstil yüzeyler (kumaş, deri, kompozit,<br />

vb.) fonksiyonel hale geliyor. Endüstri 4.0, akıllı tekstiller<br />

ve giyilebilir teknolojiler ile yapay zekanın konuşulduğu<br />

günümüzde Durak SilverPro birçok yeni farklı kullanım<br />

için neredeyse sınırsız fırsatlar sunuyor” diye konuştu.<br />

Azerbaycan yönetimi yatırımları destekliyor<br />

Başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere, Azerbaycan<br />

yönetiminin üretimin geliştirilmesi kapsamında<br />

yatırımları desteklediğine dikkat çeken Yiğit Durak,<br />

özellikle tekrar Azerbaycan’ın bağımsız toprakları<br />

arasına katılan Karabağ bölgesinin kalkındırılmasına<br />

dönük çalışmalara odaklanıldığını söyledi. Durak<br />

<strong>Tekstil</strong>’in geniş ve gelişmiş ürün gamının yanı sıra güvenilir<br />

bir partner olarak Azerbaycan pazarında kendini<br />

konumlandırdığını belirten Durak; “Yatırım demek elbette<br />

bütçe anlamına geliyor ve fiyat bazlı bir rekabet<br />

kaçınılmaz oluyor. Ancak, buradaki profesyonellerin<br />

‘Durak iplikleri bir yana, diğerleri bir yana’ demesi bizim<br />

için çok anlamlı. Kalite ve marka algısı ile pazarda<br />

ayrıştığımızı hissettik. Önümüzdeki dönemde burada<br />

yapacağımız pazar çalışmalarıyla bu marka algısını<br />

daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.<br />

Etkinliğe Azerbaycan’ın seçkin moda markalarından<br />

ve Durak <strong>Tekstil</strong> ipliklerini kullanan Taylor’s Home firmasının<br />

direktörü Aynur Abbasova ve tasarımcısı Fakhriyak<br />

Halafova da katıldı. Moda sektöründe güçlü konumda<br />

bulunan bu iki isim yaptıkları konuşmalarda, 14 yıldır<br />

memnuniyetle Durak <strong>Tekstil</strong> ipliklerini kullandıklarını dile<br />

getirerek, markaya duydukları güvenin altını çizdi.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


24<br />

PANORAMA<br />

Devrim niteliğindeki yeni Oerlikon Neumag EvoSteam<br />

kesikli elyaf prosesi bluesign ® onayı aldı.<br />

The revolutionary new Oerlikon Neumag EvoSteam<br />

staple fiber process is bluesign ® verified.<br />

Oerlikon Neumag<br />

EvoSteam kesikli elyaf prosesi<br />

artık bluesign ® onaylı<br />

EvoSteam staple fiber process<br />

from Oerlikon Neumag<br />

bluesign ® verified<br />

İlgili tüm süreç verileri geleneksel iplik çekme<br />

prosesi ile karşılaştırıldı ve analiz edildi. Sonuçlar<br />

etkileyici: Oerlikon Neumag Teknoloji<br />

Geliştirme Başkanı Dr. Friedrich Lennemann<br />

sonuçları özetlerken, “Yeni EvoS süreci üzerindeki<br />

ekip olarak gerçekleştirdiğimiz yoğun<br />

geliştirme çalışmalarının ardından buhar ve<br />

elektrik için toplam enerji tüketimini %8’e kadar<br />

azaltabildiğimiz için çok mutluyum. Üretim atıklarını<br />

%50’ye kadar azaltmanın yanı sıra yılda<br />

yaklaşık 3,2 milyon litre su tasarrufu da sağlamayı<br />

bekliyoruz. Tesislerimizin operatörleri için<br />

All relevant process data was compared with<br />

the conventional drawing process and analysed.<br />

The results are impressive: “I am delighted<br />

that, following intensive development work on<br />

the new EvoS-team process, we have been<br />

able to reduce the total energy consumption<br />

for steam and electricity by up to 8%. In addition<br />

to reducing production waste by up to 50%,<br />

we expect to save around 3.2 million litres of<br />

water per year. For the operators of our plants,<br />

these are considerable cost savings while at<br />

the same time reducing impact on the environ-<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 25<br />

Oerlikon Neumag’ın yeni polyester elyaf prosesi EvoSteam,<br />

bluesign ® ’den bluesign ® VERIFIED DATA (DOĞRULANMIŞ VERİ) etiketini<br />

aldı. Bunun için yenilikçi, enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan EvoSteam<br />

sürecinin sıkı bir veri doğrulamasından geçmesi gerekiyordu. EvoSteam,<br />

enerji, su ve hammadde tüketimindeki tasarrufların yanı sıra işletme<br />

maliyetlerinde (OPEX) ve CO2 ayak izinde azalma ile etkileyiciydi.<br />

The new polyester staple fiber process EvoSteam from Oerlikon<br />

Neumag receives the bluesign ® test label “bluesign ® VERIFIED DATA”.<br />

For this, the innovative, energy and resource-saving EvoSteam process<br />

had to undergo strict data verification. It impressed with savings in<br />

energy, water and raw material consumption, as well as a reduction in<br />

operating costs (OPEX) and the CO2 footprint.<br />

ment by reducing the CO2 footprint by around<br />

6%,” says Dr Friedrich Lennemann, Head of<br />

Technology Development at Oerlikon Neumag,<br />

summarising the result. By receiving the bluesign<br />

® VERIFIED DATA label, Oerlikon Neumag is<br />

not only emphasising its commitment to sustainability.<br />

All polyester staple fibers produced<br />

with the EvoSteam process will actively contribute<br />

to the bluesign ® SYSTEM in the future.<br />

bluesign ® VERIFIED DATA<br />

For the EvoSteam process, Oerlikon Neumag received<br />

the bluesign ® VERIFIED DATA label for the<br />

first time. The label includes the verification of<br />

impact data such as water, spinning preparations,<br />

thermal and electrical energy as well as the<br />

CO2 footprint by means of a plausibility check<br />

of the supporting records for the EvoSteam draw<br />

line, the central element in the EvoSteam process.<br />

The reported data was assessed as 2.1 - fair<br />

- in accordance with the defined methodology.<br />

EvoSteam process for sustainable staple<br />

fiber production<br />

The EvoSteam process was presented to the<br />

global public for the first time at ITMA 2023<br />

in Milan. Visitors to the trade fair spoke of<br />

a major development step, as the EvoSteam<br />

process dispenses with liquid baths. The<br />

function of the immersion bath is assumed by<br />

a carefully-coordinated setup of godets and<br />

pulsed spray nozzles. With this, the moisture is<br />

metered precisely and added according to<br />

the needs of the process. This completely dispensing<br />

with liquid baths generates significant<br />

savings in terms of water, energy and finishes,<br />

while also increasing occupational safety and<br />

cleanliness at the production line.<br />

bunlar önemli maliyet tasarrufu sağlarken aynı<br />

zamanda CO2 ayak izini yaklaşık %6 azaltarak<br />

çevre üzerindeki etkiyi de azaltıyor,” diyor.<br />

Oerlikon Neumag bluesign ® VERIFIED DATA<br />

(DOĞRULANMIŞ VERİ) etiketini alarak yalnızca<br />

sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurgulamakla<br />

kalmıyor. EvoSteam prosesi ile üretilen tüm polyester<br />

elyaflar gelecekte bluesign ® SİSTEMİNE<br />

aktif olarak katkıda bulunacaktır.<br />

bluesign ® VERIFIED DATA (DOĞRULANMIŞ VERİ)<br />

Oerlikon Neumag, EvoSteam süreci için ilk<br />

kez bluesign ® VERIFIED DATA (DOĞRULANMIŞ<br />

VERİ) etiketini aldı. Etiket, EvoSteam prosesindeki<br />

merkezi unsur olan EvoSteam çekme<br />

hattı için destekleyici kayıtların uygunluk kontrolü<br />

yoluyla su, eğirme hazırlıkları, termal ve<br />

elektrik enerjisinin yanı sıra CO2 ayak izi gibi<br />

etki verilerinin doğrulanmasını içerir. Raporlanan<br />

veriler, tanımlanan metodolojiye uygun<br />

olarak 2,1- orta- olarak değerlendirildi.<br />

Sürdürülebilir kesikli elyaf üretimi için<br />

EvoSteam prosesi<br />

EvoSteam süreci ilk kez Milano’daki ITMA<br />

2023’te küresel kamuoyuna sunuldu. EvoSteam<br />

işlemi sıvı banyolarına gerek duymadığından,<br />

bu yenilik ticaret fuarını ziyaret edenler tarafından<br />

büyük bir gelişme adımı olarak nitelendirildi.<br />

Daldırma banyosunun işlevi, godeler<br />

ve darbeli püskürtme nozulların oluşturduğu<br />

dikkatli bir şekilde koordine edilmiş bir kurulum<br />

tarafından üstlenilir. Bu sayede nem hassas bir<br />

şekilde ölçülür ve prosesin ihtiyaçlarına göre<br />

eklenir. Sıvı banyolarının tamamen ortadan<br />

kaldırılması, su, enerji ve apre açısından önemli<br />

tasarruflar sağlarken aynı zamanda üretim hattındaki<br />

iş güvenliğini ve temizliğini de artırır.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


28<br />

PANORAMA<br />

Plastik içermeyen<br />

gelişmiş tekstiller sektörü<br />

Non-Plastic Advanced<br />

Textiles Sector<br />

By Seshadri Ramkumar,<br />

Professor,<br />

Texas Tech University<br />

Cary merkezli Nonwoven Kumaş<br />

Endüstrisi Derneği-INDA<br />

tarafından 17. kez düzenlenen<br />

Uluslararası «World of Wipes»<br />

(Nonwoven Mendiller Dünyası)<br />

konferansı, şimdiye kadarki<br />

en büyük toplantısına tanıklık<br />

etti. Atlanta’daki üç günlük etkinliğe<br />

yaklaşık 500 kişi katıldı.<br />

AB ve Amerika Birleşik Devletleri’nde<br />

plastik bazlı ürünlerin<br />

kullanımına ilişkin artan<br />

düzenlemeler, dokunmamış<br />

kumaşlar ve ileri tekstil sektörünün<br />

sentetik malzemelere<br />

alternatifler arama ihtiyacını<br />

artırdı. İlk gün görüşmeleri,<br />

ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik<br />

ve küresel nonwoven sektörünün<br />

karbon nötr hale gelme<br />

çabalarına odaklandı.<br />

Tek kullanımlık ve dayanıklı<br />

dokunmamış kumaşların geliştirilmesinde,<br />

kâğıt hamuru ve<br />

pamuk gibi selülozikler ve keten<br />

ve kenevir gibi diğer doğal<br />

lifler için muazzam fırsatlar var.<br />

53 yılı aşkın bir süredir sektörde<br />

olan, Hong Kong merkezli U.S.<br />

Pacific Nonwovens’ın Yönetim<br />

Kurulu Başkanı ve CEO’su, seksen<br />

yaşındaki Bay C.K. Wong,<br />

1200 m/dak hızla çalışabilen<br />

yüksek hızlı makinelerden çıkan<br />

dokusuz kumaş miktarı göz<br />

önüne alındığında, yakın gelecekte<br />

ihtiyacı karşılayacak kadar<br />

plastik olmayan malzeme<br />

kalmayabileceğini vurguladı.<br />

C. K. Wong, pamuğun nonwoven<br />

sektöründe yeni fırsatlar<br />

bulabileceğini, çünkü maliyetin<br />

biyoplastiklerle rekabet<br />

edebileceğini ekledi. Endüstri,<br />

PLA gibi biyo-bazlı malzemeleri<br />

kullanarak gıda ambalajı<br />

ve tıbbi ürünler geliştirmede<br />

başarılı olmuştur. Japon AsahiKASEI,<br />

mendil ve kozmetik<br />

endüstrisine yönelik ürünlerin<br />

Plastik içermeyen<br />

dokunmamış kumaşlara ve<br />

gelişmiş tekstillere yönelik<br />

artan bir ihtiyaç ve ilgi var.<br />

There is growing need<br />

and interest for plastic<br />

free nonwovens and<br />

advanced textiles.<br />

World of Wipes international conference<br />

organized by Cary-based Association of<br />

the Nonwoven Fabrics Industry-INDA held<br />

with its largest gathering ever, which is in<br />

its 17th edition. About 500 people attended<br />

the three-day event in Atlanta.<br />

Growing regulations on the use of<br />

plastic-based products in the EU and in<br />

the United States have heightened the<br />

need for the nonwovens and advanced<br />

textiles sector to look for alternatives to<br />

synthetic materials. The first day talks focused<br />

heavily on sustainability and the<br />

efforts by the global nonwovens sector<br />

to become carbon neutral.<br />

There are enormous opportunities for<br />

cellulosics such as pulp and cotton and<br />

other natural fibers such as flax and<br />

hemp in developing single use and<br />

durable nonwovens.<br />

Given the quantity of nonwovens that<br />

come out of high-speed machines that<br />

can operate at 1200 m/min, there may<br />

not be enough non-plastic materials to<br />

meet the need in the immediate future,<br />

stated, octogenarian Mr. C. K. Wong,<br />

Chairman and CEO of Hong Kong-based<br />

U.S. Pacific Nonwovens, who has<br />

been in the industry for over 53 years.<br />

Cotton can find new opportunities in<br />

the nonwovens sector as the cost will be<br />

competitive with bioplastics, added C.<br />

K. Wong. The industry has been succes-<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


sful in developing food packaging and<br />

medical products using bio-based materials<br />

such as PLA. Japan’s AsahiKASEI<br />

has been leading in the development<br />

of spunbond nonwovens using cotton<br />

linters, to develop products for wipes<br />

and cosmetics industry.<br />

Consumers like green products but<br />

expect products with good functionality<br />

at similar cost levels as synthetic-based<br />

nonwovens, which is a challenge for the<br />

industry. “The nonwoven industry is transitioning<br />

to less plastic-based raw materials.<br />

Consumers are becoming curious<br />

about resources, which will drive innovation.<br />

Furthermore, growing regulations<br />

such as EU Single-Use Plastic Directive will<br />

necessitate the immediate need,” stated<br />

Tom Carlyle, Nonwovens Commercial<br />

Manager-Americas at Lenzing Fibers.<br />

“Spunlace (hydro entangling) technology<br />

is employed in China to develop<br />

virgin cotton-based nonwovens with 6 or<br />

more lines running,” stated Oliver Doring,<br />

Director of Sales & Marketing at Trutzschler<br />

Nonwovens. Two spunlace lines<br />

are developing cotton-based spunlace<br />

nonwovens in India and an additional<br />

line will be online in 6-weeks which can<br />

develop cotton-based wipes.<br />

The nonwovens and advanced textiles<br />

industries are moving towards an<br />

interesting spot to develop sustainable<br />

materials at competitive price levels.<br />

geliştirilmesinde pamuk linterlerinin ham madde<br />

olarak kullanıldığı spunbond nonwovenların<br />

üretilmesinde lider konumdadır.<br />

Tüketiciler çevreci ürünleri sevmekle birlikte<br />

sentetik bazlı dokunmamış kumaşlarla benzer<br />

maliyet seviyelerinde iyi işlevselliğe sahip ürünler<br />

beklemektedir, bu da endüstri için bir zorluktur.<br />

Lenzing Fibers Kuzey ve Güney Amerika<br />

Nonwovenlardan Sorumlu Ticaret Müdürü Tom<br />

Carlyle “Nonwoven endüstrisi, daha az plastik<br />

bazlı ham maddelere geçiş yapıyor. Tüketiciler,<br />

yeniliği yönlendirecek olan kaynakları merak<br />

etmeye başlıyor. Ayrıca, AB Tek Kullanımlık<br />

Plastik Direktifi gibi artan düzenlemeler, acil<br />

dönüşüm ihtiyacını gerektirecek,” dedi.<br />

Trutzschler Nonwovens Satış ve Pazarlama<br />

Direktörü Oliver Doring, “Çin’de saf pamuk bazlı<br />

dokunmamış kumaşlar geliştirmek amacıyla şu<br />

anda mevcut çalışmakta olan altı veya daha<br />

fazla hatta spunlace (hidro karıştırma) teknolojisi<br />

kullanılıyor. Hindistan’da iki spunlace hattı pamuk<br />

bazlı spunlace dokunmamış kumaşlar geliştiriyor<br />

ve pamuk bazlı mendiller geliştirebilen ek bir hat<br />

6 hafta içinde devreye alınacak,” dedi.<br />

Nonwoven ve gelişmiş tekstil endüstrisi, rekabetçi<br />

fiyat seviyelerinde sürdürülebilir malzemeler<br />

geliştirmek için ilginç bir noktaya doğru ilerliyor.<br />

The FEYEN Maschinen GmbH<br />

buys and sells second-hand<br />

textile machines mainly<br />

for the finishing of textile goods<br />

Due to our long-lasting experience we focused<br />

our skills on textile machines, made by Küsters.<br />

After working for many years<br />

at Küsters Mr Feyen founded his own company<br />

at the beginning of the nineties.<br />

Besides overhauling and modernisation<br />

of textile machines we render repair service<br />

for all kinds of rolls and the procurement<br />

of spare parts.<br />

We have a comprehensive choice<br />

of various S-Rolls, which are ready<br />

for dispatch immediately from stock.<br />

We would be pleased to assist prospective<br />

customers with our professional consulting and<br />

support in case of selling and<br />

purchasing textile machines.<br />

If we could spark your interest please<br />

look at our website: www.feyen.de<br />

or even better – visit our warehouse<br />

in Germany for giving you a good overview<br />

of our range of business.<br />

We look forward to serving you and<br />

to welcome you at our premises.<br />

First choice in secondhand machinery<br />

More than 20 years experienced in business<br />

Gelleper Str. 10<br />

47809 Krefeld / Germany<br />

Phone: +49 / 2151 / 5267-0<br />

Fax: +49 / 2151 / 5267-39<br />

e-mail: info@feyen.de<br />

web: www.feyen.de


30<br />

PANORAMA<br />

İsveç <strong>Tekstil</strong> Makineleri Birliği TMAS’ın bir üyesi olan ACG Nyström, en yeni Tajima<br />

TMEZ modelleriyle Danimarka, Norveç, İsveç ve belki de biraz şaşırtıcı bir şekilde<br />

Ukrayna’da nakış makinesi satışlarında sağlam bir başarı elde ettiğini bildirdi.<br />

As a member of TMAS – the Swedish Textile Machinery Association – ACG Nyström<br />

reports solid success in embroidery machine sales with the latest Tajima TMEZ models<br />

in Denmark, Norway, Sweden – and perhaps a little surprisingly, also in Ukraine.<br />

ACG Nyström ve TMAS,<br />

Ukrayna’da özgün kimliği destekliyor<br />

ACG Nyström and TMAS support<br />

creative identity in Ukraine<br />

Tajima TMEZ tek ve çok kafalı nakış makineleri<br />

serisi, akıllı iplik yönetimini (I-TM)<br />

hızlı bir şekilde pazara sunarak neredeyse<br />

herkesin hızlı ve kolay bir şekilde<br />

nakış uzmanı olmasını sağlıyor.<br />

The Tajima TMEZ range of single and multi-head<br />

embroidery machines is rapidly introducing intelligent<br />

thread management (I-TM) to the market,<br />

enabling virtually anyone to quickly and easily<br />

become an embroidery specialist.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 31<br />

“With I-TM, each individual design is analysed, with<br />

automatic detection of the fabric thickness, and exactly<br />

the right amount of thread needed is precisely<br />

supplied for the job,” explains ACG Nyström sales engineer<br />

Richard Carlsson. “This eliminates the need for<br />

manual thread tension adjustment, making it much<br />

easier for non-skilled operatives to obtain consistent<br />

results. The age-old problem of pulling on designs is<br />

also a thing of the past with the TMEZ machines, so all<br />

the operator needs to master is accurately positioning<br />

the fabric through the machine.”<br />

A digitally controlled presser foot for secure fabric<br />

stability further reduces fabric fluttering, he adds, and is<br />

especially effective when working with very thick or thin<br />

fabrics, or folds of material. Fluttering can occur when a<br />

material is lifted up during embroidery, causing skipped<br />

stitches, mis-trimming and reduced quality stitching.<br />

The TMEZ machines are fully enabled for ease of operation<br />

by Tajima DG by Pulse – the strongest embroidery<br />

software on the market.<br />

Adding value<br />

ACG Nyström, which marked its 100th anniversary in<br />

2021, is a complete supplier of CAD/CAM solutions for<br />

adding value throughout the garment manufacturing<br />

processes – from product development, technical<br />

design and cutting, sewing and welding to refining<br />

with embroidery and textile printing. Its knowledge of<br />

technical production systems and processes, built up<br />

over many years of close collaboration with customers<br />

and partners, has given the company a unique<br />

role as the link between the world’s leading machine<br />

manufacturers and the garment assembly industry.<br />

“Our services and products are provided to a wide range<br />

of companies, from individual traders to multi-nationals,<br />

and we commit to helping them implement<br />

the most efficient and profitable overall solution in the<br />

areas of product development, garment assembly and<br />

labelling,” says ACG Nyström CEO Thomas Arvidsson.<br />

ACG Nyström satış mühendisi Richard<br />

Carlsson, “I-TM, kumaş kalınlığını otomatik<br />

olarak algılayarak her bir tasarımı<br />

analiz ediyor ve iş için tam olarak ihtiyaç<br />

duyulan doğru miktarda iplik tam olarak<br />

sağlanıyor,” şeklinde açıklıyor. Carlsson,<br />

“Bu, manuel iplik gerginliği ayarı ihtiyacını<br />

ortadan kaldırarak vasıfsız operatörlerin<br />

tutarlı sonuçlar elde etmesini çok daha<br />

kolay hale getirir. Tasarımları çekmenin<br />

asırlık sorunu da TMEZ makineleriyle geçmişte<br />

kalıyor, artık operatörün ustalaşması<br />

gereken tek şey, kumaşı makineye<br />

doğru şekilde konumlandırmaktır,” diyor.<br />

Güvenli kumaş stabilitesi için dijital olarak<br />

kontrol edilen baskı ayağının kumaş<br />

dalgalanmasını daha da azalttığını ve<br />

özellikle çok kalın veya ince kumaşlarla<br />

veya malzeme kıvrımlarıyla çalışırken<br />

etkili olduğunu ekliyor. Nakış sırasında<br />

bir malzeme kaldırıldığında dalgalanma<br />

meydana gelebilir, bu da dikişlerin<br />

atlanmasına, yanlış kesime ve dikiş<br />

kalitesinin düşmesine neden olur.<br />

TMEZ makineleri, piyasadaki en güçlü<br />

nakış yazılımı olan Tajima DG by Pulse<br />

tarafından kullanım kolaylığı sağlayacak<br />

şekilde tamamen etkinleştirilmiştir.<br />

Değer eklemek<br />

2021 yılında 100. yıldönümünü kutlayan<br />

ACG Nyström, - ürün geliştirme, teknik<br />

tasarım ve kesim, dikiş ve kaynaktan<br />

nakış ve tekstil baskı ile iyileştirmeyi<br />

içeren geniş bir yelpazede - giysi<br />

üretim süreçlerine değer katan CAD/<br />

CAM çözümlerinin eksiksiz bir tedarikçisidir.Müşterileri<br />

ve ortaklarıyla uzun<br />

yıllar süren yakın iş birliği sonucu oluşan<br />

teknik üretim sistemleri ve süreçlerine<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


32<br />

PANORAMA<br />

ilişkin bilgi birikimi, şirkete dünyanın<br />

önde gelen makine üreticileri ile hazır<br />

giyim dikim endüstrisi arasında bağlantı<br />

olarak benzersiz bir rol kazandırmıştır.<br />

ACG Nyström CEO Thomas Arvidsson,<br />

“Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz, bireysel<br />

tüccarlardan çok uluslu şirketlere kadar<br />

geniş bir şirket yelpazesine sunulmaktadır<br />

ve ürün geliştirme, dikim sistemleri ve<br />

etiketleme alanlarında en verimli ve kârlı<br />

genel çözüm uygulamalarına yardımcı<br />

olmayı taahhüt ediyoruz,” diyor.<br />

En yeni Tajima nakış makinelerinin özellikle<br />

de büyük şirketlerin düzenli olarak personel<br />

değiştirdiği ve makineleri hızlı ve<br />

kolay bir şekilde çalışır duruma getirmek<br />

için uzman yardımına ihtiyaç duyduğu<br />

günümüzün hızlı ve sürekli bir değişim<br />

içinde olan ortamında bir oyun değiştirici<br />

olduğunu kanıtladıklarını ekliyor.<br />

Ukrayna’da etkin<br />

2005 yılında kurulan ve merkezi Polonya<br />

sınırına 70 kilometre uzaklıktaki Lviv’de<br />

bulunan ACG Nyström Ukrayna, Rusya’nın<br />

ülkesine yönelik devam eden saldırısına<br />

rağmen, müşterilerinin şu anda<br />

son derece aktif olduğunu ve geçtiğimiz<br />

yıl ülkenin batısında çok sayıda yeni<br />

nakış makinesinin kurulduğunu bildirdi.<br />

ACG Nyström Ukrayna Genel Müdürü<br />

Halya Andrushkiv, “Halen çok korkmamıza<br />

ragmen, bazı müşterilerimiz de ülkenin<br />

doğusundaki işletmelerini bırakmak<br />

zorunda kaldılar ve şimdi nispeten sakin<br />

olan batıya başarılı bir şekilde yerleştiler,”<br />

diyor ve ekliyor: “Meşgul olmak aynı zamanda<br />

herkesin aklını buradaki durumdan<br />

uzak tutmaya da yardımcı oluyor.”<br />

Askeri rozetler bir büyüme alanı olsa da<br />

markalı kurumsal kıyafetlerde de büyük bir<br />

hareketlilik var ve bu arada, ülkede geleneksel<br />

olarak giyilen özenle işlenmiş gömlekler<br />

ve elbiseler olan vişivankalara olan<br />

ilgide de büyük bir canlanma yaşandı.<br />

Vişivankalar<br />

Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını<br />

kazanmasından bu yana, olumlu<br />

ulusal gurur ve kimliğin bir ifadesi olarak<br />

vişivankaları giymenin popülaritesi de<br />

büyük ölçüde arttı.<br />

Geleneksel olarak ülkenin her bölgesi<br />

kendine özgü tasarımlar oluşturmuştur ve<br />

The latest Tajima embroidery machines, he adds, are<br />

proving a game changer – especially in today’s fast<br />

moving environment when bigger companies are<br />

changing staff regularly and need expert assistance in<br />

getting machines up and running quickly and easily.<br />

Active in Ukraine<br />

Despite Russia’s ongoing assault on its country, ACG<br />

Nyström Ukraine, which was founded in 2005 and is based<br />

in Lviv, 70 kilometres from the Polish border, reports<br />

that its customers are currently extremely active and<br />

a number of new embroidery machines have been<br />

installed in the west of the country over the past year.<br />

“Some of our customers have also been forced to<br />

leave their businesses in the east of the country and<br />

have now successfully relocated in the west, where it<br />

is relatively calm, although we are still very scared,”<br />

says ACG Nyström Ukraine managing director Halya<br />

Andrushkiv. “Keeping busy also helps to keep everybody’s<br />

minds off the situation here.”<br />

While military badges have been one growth area,<br />

there also remains much activity in branded corporate<br />

apparel and there has meanwhile been a huge revival<br />

of interest in vyshyvankas – the elaborately embroidered<br />

shirts and dresses traditionally worn in the country.<br />

Vyshyvankas<br />

Since Ukraine restored its independence in 1991, the wearing<br />

of vyshyvankas has greatly increased in popularity<br />

as an expression of positive national pride and identity.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


34<br />

PANORAMA<br />

vişivankalar onları dünya çapında başarılı bir<br />

şekilde tanıtan büyük Ukraynalı markalar tarafından<br />

benimsenmiş olduğundan, birçok tarzda<br />

giyilebilecek şekillerde uyarlanabilmektedir.<br />

Vişivanka Günü artık her yıl Mayıs ayının<br />

üçüncü Perşembe günü düzenlenen ulusal bir<br />

bayramdır ve Rus saldırganlığına karşı direnişin<br />

sembolü haline gelmiştir.<br />

Bu yıl pek çok ünlü, bu amaca destek olmak<br />

için, Ukraynalı nakış markası Etnodim ve diğerleri<br />

tarafından tasarlanan kişiye özel vişivankalar<br />

giyerek bu etkinliğe katıldı. Yıldızlardan<br />

bazıları atalarının yaşadığı bölgelere özgü desenlere<br />

sahip gömlekler giydi; örneğin Liev Schreiber’inki<br />

Odesa’dan, Barbara Streisand’ınki<br />

ise Ternopil’dendi.<br />

Andrushkiv, “Ukraynalılar artık ülke genelinde<br />

ulusal kimliklerini ifade etme konusunda birleşmiş<br />

durumda. Vişivankalar geleneksel olarak<br />

Noel ve Paskalya gibi dini bayramlarla ilişkilendirilirdi<br />

ve Ukrayna kimliğinin herhangi bir işareti<br />

gibi bu bayramlar da elbette SSCB tarafından<br />

hoş karşılanmazdı. 1991’den sonra geri döndüler<br />

ve şimdi elbette bizim için özgürlüğü her<br />

zamankinden daha fazla temsil ediyorlar. Ve<br />

popülerlikleri artık tüm dünyaya yayıldı,” diyor.<br />

İsveç’teki ana şirketi tarafından desteklenen<br />

ACG Nyström Ukrayna, en son Tajima nakış<br />

teknikleri ve ilgili yazılımlar aracılığıyla dünya<br />

çapındaki bu büyümeyi sağlıyor.<br />

Tasarım imkanları<br />

Andrushkiv, “Geleneksel olarak tüm nakışlar<br />

elle yapılıyordu ve zengin tasarımlar, renkler<br />

ve dokular yüzyıllar boyunca rafine edilmişti.<br />

Artık en yeni Tajima teknolojisi ve ACG<br />

Nyström’ün uzman hizmetleriyle desteklenen<br />

yazılım çözümleri sayesinde, her türlü geleneksel<br />

tasarım ve günümüzün durumunu yansıtan<br />

yeni motif fikirleri yeniden oluşturulabilir veya<br />

kitlesel pazar tasarımları için daha da geliştirilebilir.<br />

Uzmanlığımız, tüm bitmiş ürün fikirlerinin<br />

geliştirilmesinde üstün kaliteyi kolaylaştırabilir<br />

ve garanti edebilir,” diyor.<br />

“Ukrayna da dahil olmak üzere tüm şirketimiz<br />

genelinde TMAS, hizmetlerimizin tanıtımı konusunda<br />

bize değerli destek sağlıyor. Diğer İsveçli<br />

tekstil teknoloji uzmanlarıyla açık tartışmalar ve<br />

iş birliklerinden pek çok sinerjik fayda elde edilmektedir<br />

ve TMAS üyelerinin tamamı dijitalleşme<br />

ve otomasyonda ön saflarda yer almaktadır.<br />

Halya Andrushkiv ve ACG Nyström Ukrayna’ya<br />

elimizden gelen her türlü yardımı yapmaktan<br />

mutluluk duyuyoruz,” diyor Thomas Arvidsson.<br />

Traditionally, each region of the country established<br />

its own unique designs and vyshyvankas are<br />

adaptable enough to be worn in many styles,<br />

having been adopted by major Ukrainian brands<br />

who have successfully promoted them globally.<br />

Vyshyvanka Day is now a national holiday held<br />

on the third Thursday of May each year, and<br />

has become a symbol of resistance against<br />

Russian aggression.<br />

This year, many celebrities joined in to support<br />

the cause, wearing tailor-made vyshyvankas,<br />

designed by the Ukrainian embroidery brand<br />

Etnodim and others. Some of the stars wore<br />

shirts with patterns specific to the regions<br />

where their ancestors lived – Liev Schreiber’s,<br />

for instance, came from Odesa and Barbara<br />

Streisand’s from Ternopil.<br />

“Ukrainians are now united across the country<br />

in wanting to express their national identity,”<br />

said Andrushkiv. “Vyshyvankas were traditionally<br />

associated with religious holidays such as<br />

Christmas and Easter, which were, of course,<br />

frowned upon by the USSR, as was any sign<br />

of Ukrainian identity. After 1991 they returned,<br />

and now, of course, they represent freedom for<br />

us more than ever before. And their popularity<br />

has now spread around the world.”<br />

Supported by its parent company in Sweden,<br />

ACG Nyström Ukraine is enabling this growth<br />

worldwide, via the latest Tajima embroidery<br />

techniques and associated software.<br />

Design possibilities<br />

“Traditionally, all of the embroidery was by<br />

hand, and the rich designs, colours and textures<br />

have been refined over many centuries,” said<br />

Andrushkiv. “Now, with the latest Tajima technology<br />

and software solutions backed by ACG<br />

Nyström’s expert services, any traditional design<br />

– as well as new ideas for motifs reflecting today’s<br />

situation – can be invented or further developed<br />

for mass market designs. Our expertise<br />

can streamline and ensure premium quality in<br />

the development of all finished product ideas.”<br />

“Throughout our company, including in Ukraine,<br />

TMAS provides us with valuable support<br />

in the promotion of our services,” says Thomas<br />

Arvidsson. “There are many synergistic<br />

benefits from open discussions and co-operations<br />

with other Swedish textile technologists<br />

and TMAS members are all at the forefront of<br />

digitalisation and automation. We are happy<br />

to provide all assistance we can to Halya<br />

Andrushkiv and ACG Nyström Ukraine.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


36<br />

PANORAMA<br />

Recyle iplikler<br />

tekstil sektöründe<br />

yükselişe geçiyor<br />

Recycled yarns<br />

are on the rise in<br />

the textile sector<br />

Türkiye’nin önde gelen tekstil<br />

üreticilerinden biri olan Hefa<br />

Group; atık pet şişelerden<br />

geri dönüştürülmüş iplik<br />

kullanarak, sürdürülebilirliğin<br />

önemine dikkat çekiyor.<br />

Hefa Group, one of Turkey’s<br />

leading textile manufacturers,<br />

draws attention to the<br />

importance of sustainability<br />

by using recycled yarn from<br />

waste PET bottles.<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörünün merkezine dijitali ve inovasyonu<br />

alarak, geçmişten bugüne ihracatını 80’den<br />

fazla ülkeye ulaştıran Hefa Group; üretim süreçlerinde<br />

zararlı kimyasallardan kaçınıyor, yenilenebilir<br />

enerji kullanıyor ve atıkları minimumda<br />

tutarak sektöre ve gelecek nesillere daha iyi bir<br />

gelecek bırakmayı odak noktasına alıyor.<br />

Hefa Group, delivered its exports to more than 80<br />

countries from past to present by placing digital<br />

and innovation at the center of the textile sector,<br />

avoids harmful chemicals in its production processes,<br />

uses renewable energy, and focuses on<br />

leaving a better future for the sector and future<br />

generations by keeping waste to a minimum.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 37<br />

Hefa Group redefines textile, shapes the future<br />

Hefa Group, increasing its production capacity<br />

by integrating technology at every stage from<br />

design to production of textile products thanks<br />

to digitalization in its artificial leather, raw fabric<br />

knitting and dyeing factories, emphasizes<br />

the importance of environmental and social<br />

responsibility in textiles throughout this process.<br />

The PET bottles, which remain idle in the<br />

oceans and nature during the production<br />

process and harm the environment, are<br />

being turned into yarn in recycling facilities.<br />

These threads, obtained by recycling plastic<br />

bottles, are being used in fabric production<br />

for use in various areas of the facility. Threads<br />

used in many areas such as clothing, upholstery,<br />

artificial leather diapers, etc. ensure the<br />

continuity of the recycling process.<br />

‘Global Recycled Standard 4.0 Certificate is a<br />

part of our social responsibility’<br />

Murat Şahinler, Deputy Chairman of Hefa<br />

Group, one of Turkey’s leading textile manufacturers<br />

and underlining respect for nature, said<br />

“That the recycled yarn is used in production<br />

is one of the cornerstones of doing business in<br />

Hefa Group, tekstili yeniden tanımlıyor,<br />

geleceği şekillendiriyor<br />

<strong>Tekstil</strong> ürünlerinin tasarımından üretimine kadar<br />

her aşamada teknolojiyi entegre ederek; suni<br />

deri, ham kumaş örme ve boyahane fabrikalarında<br />

dijitalleşme sayesinde üretim kapasitesini<br />

artıran Hefa Group, tüm bu süreçte tekstilde çevresel<br />

ve sosyal sorumluluğun önemini vurguluyor.<br />

Üretim sürecinde okyanuslarda ve doğada<br />

atıl halde bulunan ve çevreye zarar veren<br />

pet şişeler, geri dönüşüm tesislerinde ipliğe<br />

dönüştürülüyor. Pet şişelerin geri dönüşümü ile<br />

elde edilen bu iplikler ise tesisin çeşitli alanlarında<br />

kullanılmak üzere kumaş üretiminde<br />

kullanılıyor. Giyimlik, döşemelik, suni deri alt<br />

bezi vb. gibi birçok alanda kullanılan iplikler,<br />

recyle sürecinin devamlılığını sağlıyor.<br />

‘Global Recycled Standard 4.0 belgesi sosyal<br />

sorumluluğumuzun bir parçası’<br />

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden<br />

biri olan ve doğaya saygı gösterilmesinin<br />

altını çizen Hefa Group Yönetim Kurulu Başkan<br />

Yardımcısı Murat Şahinler: ’Üretimde recycle<br />

iplik kullanımı, çevre koruma ve sürdürülebilirlik<br />

ilkelerine uygun bir şekilde iş yapmanın temel<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


38<br />

PANORAMA<br />

taşlarından biridir. Bu sorumluluğumuzun<br />

bilincinde olarak çevreye zarar veren atıkları<br />

azaltmak ve doğal kaynakları korumak adına<br />

önemli adımlar atmaktayız. Gelecek nesillere<br />

daha temiz bir çevre bırakma taahhüdümüzü<br />

sürdürmeye devam edeceğiz. Pet şişelerden<br />

elde edilen recycle iplikleri kullanarak “Döngüsel<br />

Ekonomi” ye katkı sağlıyoruz.<br />

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında<br />

attığımız adımlar, Hefa Group’un vizyonu<br />

doğrultusunda ilerlemesine ve sektördeki<br />

etkisini artırmasına olanak tanıyor. Bu yolda,<br />

recycle iplik kullanımının yanı sıra, çevre dostu<br />

üretim süreçlerini benimsemeye ve daha<br />

geniş bir perspektifte sürdürülebilirlik alanında<br />

ilerlemeye devam edeceğiz. Çevresel<br />

ilkeleri, sosyal gereksinimleri, kimyasal içeriği<br />

dikkate alarak üretimin insan ve çevre üzerindeki<br />

zararlı etkilerini azaltmayı veya ortadan<br />

kaldırmayı hedefleyen Global Recycled<br />

Standard 4.0 (GRS Belgesi) alarak, ürünlerimizin<br />

geri dönüştürülmüş malzemeler içerdiğini<br />

net bir şekilde belgeledik. Bu belge hem<br />

çevresel ilkeleri hem de sosyal gereksinimleri<br />

gözeterek üretim yapmanın bir taahhüdünü<br />

ifade ediyor’ açıklamasında bulundu.<br />

accordance with the principles of environmental<br />

protection and sustainability. We take important<br />

steps to reduce waste, which is harming the<br />

environment, and protect natural resources by<br />

being aware of this responsibility. We will continue<br />

to keep our commitment to leave a cleaner<br />

environment for future generations. We contribute<br />

to the ‘Circular Economy’ by using recycled<br />

yarns obtained from pet bottles.”<br />

The steps we took in sustainability and environmental<br />

protection allow Hefa Group to move<br />

forward in line with its vision and increase its influence<br />

in the sector. On this way, in addition to the<br />

use of recycled yarn, we will continue to adopt<br />

environmentally friendly production processes<br />

and progress in the field of sustainability from a<br />

broader perspective. We have clearly documented<br />

that our products contain recycled materials<br />

by obtaining the Global Recycled Standard 4.0<br />

(GRS Certificate), which aims to reduce or eliminate<br />

the harmful effects of production on humans<br />

and the environment by taking into account<br />

environmental principles, social requirements<br />

and chemical content. This document expresses<br />

a commitment to produce by considering both<br />

environmental principles and social needs.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


40<br />

PANORAMA<br />

Heberlein’in<br />

başarı hikayesi<br />

devam ediyor:<br />

Köklü şirketin<br />

yeni İsviçreli<br />

sahipleri<br />

Heberlein<br />

success story<br />

continues:<br />

New Swiss<br />

owners for<br />

long-established<br />

company<br />

Sahipler, halihazırda geleneksel değerleri<br />

yenilikçi güçle birleştiren bir işletmenin uzun<br />

vadeli başarısına yatırım yapmaya kararlı.<br />

Marka, yüksek düzeydeki uzmanlığının yanı<br />

sıra tekstil işine yönelik kişiye özel çözümleriyle<br />

de tanınıyor. Sentetik iplikler için dünyanın<br />

önde gelen jet tedarikçisi olan Heberlein, suni<br />

elyaf endüstrisi için temel bileşenleri geliştiriyor,<br />

üretiyor ve dağıtıyor. İsviçre’nin Wattwil<br />

kentinde yaklaşık 80 çalışan ve verimli bir altyapı,<br />

uluslararası müşterilerin kalite ve güvenilirliğe<br />

inanmalarının önünü açıyor.<br />

Renaissance yatırım vakfı, emeklilik fonları<br />

tarafından, emeklilik fonları için kurulmuştur ve<br />

20 yılı aşkın bir süredir borsaya kayıtlı olmayan<br />

İsviçre KOBİ’lerine yatırım yapmaktadır.<br />

The owners are committed to investing in the<br />

long-term success of a business that already<br />

combines traditional values with innovative<br />

power. The brand is known for its high level of<br />

expertise, as well as its tailor-made solutions<br />

for the textile business. As the world’s leading<br />

supplier of jets for synthetic yarns, Heberlein<br />

develops, produces, and distributes key components<br />

for the man-made fibre industry.<br />

Around 80 employees and an efficient<br />

infrastructure in Wattwil, Switzerland, ensure<br />

that international customers can continue to<br />

rely on quality and reliability.<br />

The Renaissance investment foundation was<br />

established by pension funds, for pension<br />

funds, and has been investing in unlisted Swiss<br />

SMEs for over 20 years.<br />

1835 yılında kurulan<br />

Heberlein, işletmesinin<br />

satışını 31 Ekim 2023’te<br />

başarıyla tamamladı. Yeni<br />

ortak mülkiyet, endüstri<br />

uzmanı Daniel Lippuner ve<br />

Renaissance yatırım vakfının<br />

yanı sıra şirketin yönetimini<br />

de kapsıyor. Şirket, 1 Kasım<br />

2023’ten beri “Heberlein<br />

Technology AG” adı altında<br />

faaliyet gösteriyor.<br />

Heberlein, founded in 1835,<br />

successfully completed the<br />

sale of its business on 31st of<br />

October 2023. The new joint<br />

ownership comprises the<br />

company’s management,<br />

alongside industry expert<br />

Daniel Lippuner and the<br />

Renaissance investment<br />

foundation. From November<br />

1, 2023, the company<br />

operates under the name<br />

“Heberlein Technology AG”.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 41<br />

Under the new ownership, the Heberlein business<br />

will continue unchanged at the current<br />

location in Wattwil with the current management<br />

and all current employees.<br />

The board of directors and management of Heberlein<br />

AG welcome this solution and are convinced<br />

that the existence of the company and<br />

its traditions will now be secured in the long term<br />

and that it will continue to develop successfully<br />

– positive news also for the business location of<br />

Toggenburg and the canton of St. Gallen.<br />

Martin Zuercher, CEO of Heberlein, says of the<br />

transaction: “With this sale, we are opening<br />

a new, positive chapter in the company’s<br />

long history. With the Renaissance investment<br />

foundation, we found an owner who is focused<br />

on long-term success. Together with the<br />

energetic management team, I look forward<br />

to continuing to make a significant contribution<br />

to Heberlein’s success in the future.”<br />

Yeni mülkiyet altında Heberlein işletmesi,<br />

mevcut yönetim ve tüm mevcut çalışanlarla<br />

birlikte Wattwil’deki mevcut konumunda<br />

değişmeden devam edecek.<br />

Heberlein AG’nin yönetim kurulu üyeleri ve<br />

yönetimi bu çözümü memnuniyetle karşılıyor<br />

ve şirketin varlığının ve geleneklerinin artık uzun<br />

vadede güvence altına alınacağına ve başarılı<br />

bir şekilde gelişmeye devam edeceğine<br />

inanıyor – bu aynı zamanda Toggenburg ve St.<br />

Gallen kantonu içinde olumlu haberler.<br />

Heberlein CEO’su Martin Zuercher, satın alma<br />

işlemiyle ilgili şunları söylüyor: “Bu satışla şirketin<br />

uzun geçmişinde yeni ve olumlu bir sayfa<br />

açıyoruz. Renaissance yatırım vakfı ile uzun<br />

vadeli başarıya odaklanan bir sahip bulduk.<br />

Enerjik yönetim ekibiyle birlikte, Heberlein’in<br />

gelecekteki başarısına önemli katkı sağlamaya<br />

devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


FABRIC DYEING AND FINISHING MACHINERIES<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

WWW.BENEKS.COM


FABRIC DYEING AND FINISHING MACHINERIES<br />

<br />

<br />

50<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

WWW.BENEKS.COM


44<br />

PANORAMA<br />

MARTOR, ECO bıçak serisi için<br />

DOMO’nun TECHNYL ® 4EARTH ®<br />

sürdürülebilir poliamidini tercih ediyor<br />

MARTOR opts for DOMO’s<br />

TECHNYL ® 4EARTH ® sustainable<br />

polyamide for ECO line of knives<br />

DOMO’s PA6-based TECHNYL ® 4EARTH ® materials<br />

will be used to mold MARTOR’s new<br />

ECO line of safety knives, SECUMAX 148,<br />

and SECUMAX 350 SE. Already existing models<br />

previously developed with virgin-based<br />

alternatives from fossil oil will further<br />

expand the ECO by MARTOR approach.<br />

These new TECHNYL ® 4EARTH ® solutions<br />

with different glass fiber percentages<br />

made of 100% recycled polyamide perfectly<br />

match the application’s mechanical<br />

requirements and offer excellent aestheti-<br />

Sürdürülebilir poliamid bazlı<br />

kompozit malzemelerin<br />

Avrupa’nın önde gelen üreticisi<br />

DOMO Chemicals, sürdürebilir<br />

emniyetli bıçaklar ailesinin<br />

geliştirilmesine yönelik MARTOR<br />

ile başarılı iş birliklerini duyurdu.<br />

DOMO’nun PA6 bazlı TECHNYL ® 4EARTH ® malzemeleri,<br />

MARTOR’un yeni ECO emniyet bıçakları SECUMAX<br />

148 ve SECUMAX 350 SE’nin kalıplanmasında kullanılacak.<br />

Daha önce fosil petrolden elde edilen ham<br />

bazlı alternatiflerle geliştirilmiş mevcut modeller ECO<br />

by MARTOR yaklaşımını daha da genişletecek.<br />

DOMO Chemicals, the<br />

leading European producer<br />

of sustainable polyamidebased<br />

engineered materials,<br />

is pleased to announce a<br />

successful joint project with<br />

MARTOR for the development<br />

of a new family of sustainable<br />

safety knives.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 45<br />

cs, while also providing significant sustainability<br />

credentials compared to virgin<br />

polymer-based solutions.<br />

“At MARTOR we have been combining<br />

quality with innovation to manufacture<br />

premium cutting tools for industrial and<br />

professional purposes for more than 80<br />

years,” said Sylke Wendt, Head of Product<br />

Management at MARTOR. “Today, we have<br />

achieved a significant milestone with the<br />

launch of these new products, delivering<br />

not only safety and performance but also<br />

enhanced sustainability. Making use of recycled<br />

raw materials with certified environmental<br />

benefits is a first achievement. The<br />

next phase will be the reuse of end-of-life<br />

knives to become truly circular.”<br />

The TECHNYL ® 4EARTH ® materials used for<br />

MARTOR’s knives provide a significantly<br />

reduced CO2 footprint compared to virgin-based<br />

alternatives. As confirmed by the<br />

EPD certified data, the level of CO2 emitted<br />

in the production of an unfilled solutions<br />

is 0.3 kg CO2 equivalent and 1.3 kg CO2<br />

eq. for 35% glass fiber reinforced grades.* If<br />

compared with the global warming potential<br />

(GWP) of virgin equivalent alternatives,<br />

using the same dataset, this results in a<br />

CO2reduction of between 60 and 90%.*<br />

“DOMO’s family of TECHNYL ® 4EARTH ®<br />

solutions is continuously expanding. We are<br />

investing in new feedstocks as well as new<br />

recycling technology to meet the growing<br />

demand for sustainable alternatives, especially<br />

in the consumer goods market,” said<br />

Arndt Lechner, Global Key Account Manager<br />

C&E Market at DOMO Engineered Materials.<br />

“Today, we are supplying MARTOR<br />

with post-industrial black materials, but as a<br />

next step we are developing sustainable alternatives<br />

in natural shades, allowing them<br />

to match their corporate blue,” he added.<br />

“In DOMO we have found a new and<br />

trusted partner for sustainable development,<br />

and we will continue to collaborate<br />

with them to explore further opportunities<br />

to foster circularity,” concluded Dr. Daniel<br />

Zuber, Head of Development and Technical<br />

Design at MARTOR.<br />

* TECHNYL ® 4EARTH ® data based on EPD certification<br />

S-P-01079. Comparisons are made<br />

with equivalent virgin-based materials produced<br />

in the same plant with total GWP value of<br />

4.6 kg CO2 eq. including PA6 virgin polymer<br />

data from Plastics Europe.<br />

%100 geri dönüştürülmüş poliamidden yapılmış,<br />

farklı cam elyaf yüzdelerine sahip bu yeni TECH-<br />

NYL ® 4EARTH ® çözümleri, uygulamanın mekanik<br />

gereksinimlerine mükemmel şekilde uyum sağlar<br />

ve mükemmel estetik sunarken, aynı zamanda<br />

işlenmemiş polimer bazlı çözümlere kıyasla önemli<br />

sürdürülebilirlik özellikleri de sağlar.<br />

Açıklamasına, “MATOR’da 80 yılı aşkın süredir<br />

endüstriyel ve profesyonel amaçlara yönelik<br />

birinci sınıf kesme aletleri üretmek için kaliteyi<br />

yenilikle birleştiriyoruz,” sözleriyle başlayan MAR-<br />

TOR Ürün Yönetimi Başkanı Sylke Wendt, “Bugün,<br />

yalnızca güvenlik ve performansı değil aynı<br />

zamanda gelişmiş sürdürülebilirliği de sunan bu<br />

yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle önemli bir<br />

kilometre taşına ulaştık. Çevresel faydaları belgelenmiş<br />

geri dönüştürülmüş ham maddelerden<br />

faydalanmak ilk başarımızdır. Bir sonraki aşama,<br />

kullanım ömrü sona eren bıçakların gerçek<br />

anlamda döngüsel hale getirilmesi için yeniden<br />

kullanılması olacak,” şeklinde devam etti.<br />

MARTOR’un bıçaklarında kullanılan TECHNYL ®<br />

4EARTH ® malzemeleri, işlenmemiş bazlı alternatiflere<br />

kıyasla önemli ölçüde azaltılmış CO2 ayak izi sağlar.<br />

EPD sertifikalı verilerle onaylandığı üzere, dolgusuz<br />

çözümlerin üretiminde yayılan CO2 seviyesi 0,3 kg<br />

CO2 eşdeğeridir ve %35 cam elyaflarla kuvvetlendirilmiş<br />

ürünlerde ise 1.3 kg CO2 eşdeğeridir.<br />

Aynı veri setini kullanarak, işlenmemiş eşdeğer<br />

alternatiflerin küresel ısınma potansiyeli (GWP) ile<br />

karşılaştırıldığında bu %60 ila %90 arasında bir CO2<br />

azaltımı ile sonuçlanır. *<br />

DOMO Engineered Materials’de C&E Pazarı<br />

Küresel Kilit Müşteri Müdürü Arndt Lechner, “DO-<br />

MO’nun TECHNYL ® 4EARTH ® çözümleri ailesi sürekli<br />

genişliyor. Özellikle tüketim malları pazarında<br />

sürdürülebilir alternatiflere yönelik artan talebi<br />

karşılamak için yeni hammaddelerin yanı sıra yeni<br />

geri dönüşüm teknolojisine de yatırım yapıyoruz.<br />

Bugün MARTOR’a endüstri-sonrası kompozit materyalleri<br />

sağlamakla kalmıyor, bir sonraki adımda<br />

doğal tonlarda sürdürebilir alternatifler geliştirerek,<br />

onları kurumsal mavileriyle uyumlu hale<br />

getirmeyi planlıyoruz,” dedi.<br />

MARTOR Geliştirme ve <strong>Teknik</strong> Tasarım Başkanı Dr.<br />

Daniel Zuber ise, “DOMO’da sürdürülebilir kalkınma<br />

için yeni ve güvenilir bir ortak bulduk ve döngüselliği<br />

teşvik edecek daha fazla fırsat keşfetmek için<br />

onlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz,” dedi.<br />

* TECHNYL ® 4EARTH ® verileri S-P-01079 EPD sertifikasına<br />

dayanmaktadır. Karşılaştırmalar, Plastics Europe’un PA6<br />

ham polimer verileri de dahil olmak üzere toplam GWP<br />

değeri 4,6 kg CO2 eşdeğeri olan aynı tesiste üretilen<br />

eşdeğer ham bazlı malzemelerle yapılmıştır.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


46<br />

PANORAMA<br />

Türkiye iklimlendirme ve havalandırma sektörüne ilkleri kazandıran Systemair<br />

Türkiye, 5 bin 500 m2 alan üzerine kurulu ve 880 bin Euro maliyetli GES yatırımını<br />

hayata geçirdi. Türkiye’de sektörünün en gelişmiş GES yatırımını gerçekleştiren<br />

Systemair Türkiye, bu sayede 717 ton CO2 salımının da önüne geçecek.<br />

Systemair Türkiye’den<br />

880 bin Euro’luk GES yatırımı<br />

Yaşam alanlarına yönelik taze hava sağlama<br />

misyonunu kendi sektörüne sunduğu öncü girişimlerle<br />

sürdürülebilir kılan Systemair Türkiye, yeni GES<br />

yatırımını hayata geçirdi. Global sürdürülebilirlik<br />

hedeflerini gerçekleştirirken bir yandan da sektörüne<br />

değer katacak yeni projeler üreten Systemair,<br />

880 bin Euro’luk GES yatırımı ile yıllık 1500 MW enerji<br />

üretecek. 20 yıl kesintisiz performansa sahip GES<br />

yatırımıyla birikte fabrikasını daha sürdürülebilir<br />

kılan Systemair, kendi enerjisinin tamamını üretme<br />

hedefi konusunda da önemli bir adım attı. Dilovası’ndaki<br />

fabrikasının yıllık enerji ihtiyacını GES’te<br />

ürettiği enerjinin yüzde 65’lik kısmı ile karşılayacak<br />

olan marka, bu girişimi ile 717 ton CO2 salımını önleyip<br />

sürdürülebilirlik hamlesini daha güçlü kılacak.<br />

Systemair, GES yatırımıyla yılda 717 ton CO2<br />

salımının önüne geçecek<br />

Uzun yıllardır attıkları tüm önemli adımları sürdürebilirlik<br />

bakış açısı ile planladıklarını ifade eden<br />

Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül<br />

Eroğlu, yatırıma dair şu ayrıntıları paylaştı: “Sürdürülebilirliği<br />

üretim sahamızın en önemli yapı<br />

taşlarından biri olarak görüyor, Systemair olarak<br />

2030/31 dönemine kadar çeşitli operasyonlardan<br />

kaynaklanan kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarımızı<br />

2019/20 dönemine kıyasla yüzde 50 oranında<br />

azaltmayı amaçlıyoruz. Fabrikamızda yağmur suyunun<br />

toplanması, ısı yalıtımı, su ve enerji tasarruflu<br />

ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri,<br />

atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi geniş<br />

perspektife sahip verimli kaynak uygulamalarımız<br />

mevcut. Yine üretim süreçlerimizi de sürdürülebilirlik<br />

temelinde şekillendirirken imza attığımız GES yatırımımız,<br />

5 bin 500 m2 alan üzerinde 2 bin 200 adet<br />

550Wpe nominal güç değerinde Tier-1 güneş paneline<br />

sahip. Böylelikle harcadığımız enerjinin tamamını<br />

yenilenebilir kaynaklardan sağlama şansı<br />

yakaladık. Enerji üretiminin yüzde 65’i, fabrikamızın<br />

yıllık tüm enerji ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca enerji<br />

fazlasını da şebekeye vererek Türkiye ekonomisine<br />

de yenilenebilir kaynaklarla katma değer sağlayacağız.<br />

Yatırımımızın en önemli özelliği ise yıllık olarak<br />

717 ton CO2 salımının önüne geçecek olması.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


48<br />

PANORAMA<br />

<strong>Tekstil</strong> endüstrisindeki yapay zeka<br />

uygulamalarının sektöre etkisi<br />

daha verimlidir. “Nesnelerin interneti ilerledikçe,<br />

gerçeklik ile sanal gerçeklik arasındaki net ayrım<br />

çizgisi kavramı, bazen yaratıcı şekillerde bulanıklaşıyor.”<br />

– Geoff Mulgan<br />

Zübeyde ŞAHİN<br />

zubeydesahin004@gmail.com<br />

Günümüz teknolojisinin hayatımızı oldukça kolaylaştırdığı<br />

ve aynı zamanda verimli hale getirdiğine<br />

şüphe yok. Ve insanlar bunu çeşitli şekillerde<br />

kendilerine fayda sağlamak için kullanıyorlar,<br />

öyle değil mi? Amaç, doğru denge ile en uygun<br />

deneyimi elde etmektir.Bugünün üreticileri, müşteri<br />

taleplerine ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğunu<br />

biliyor. Fitness takipçisi ve giyilebilir teknikler<br />

gibi ürünlere olan talepte akıllı kumaşlar ve akıllı<br />

giysiler ortaya çıkıyor. M Shahbandeh tarafından<br />

Statista’da yayınlanan bir araştırmaya göre dünya<br />

çapındaki tekstil pazarının 2020’de 1,5 trilyon dolardan<br />

2025’te yaklaşık 2,25 trilyon dolara çıkması<br />

bekleniyor. Kaliteli ürünlere olan talebin artması,<br />

tekstil endüstrisinin işçilik ve üretim maliyetlerini en<br />

aza indirmek ve müşteri tercihlerine göre ürünler<br />

sunmak için otomasyon ve yapay zekayı benimsemesine<br />

yol açtı. Grand View Research’ün bir<br />

başka raporu, küresel tekstil pazarı büyüklüğünün<br />

2019’da 961,5 milyar ABD Doları değerinde olduğunu<br />

Çin, Hindistan Meksika ve Bangladeş gibi gelişmekte<br />

olan ülkelerde hazır giyime yönelik artan<br />

talep nedeniyle 2020’den 2027’ye kadar %4,3’lük<br />

bir YBBO sergileyeceği tahmin ediliyor.<br />

Her gün yeni akıllı giyim ürünleri icat ediliyor.<br />

Akıllı tekstiller, AI’yı Bluetooth Low Energy (BLE),<br />

uç bilgi işlem ve bulut verileri gibi teknolojilerle<br />

birleştirerek kan basıncı, kalp atış hızı, nem,<br />

sıcaklık ve daha fazlası gibi biyometrik veriler<br />

dahil olmak üzere kullanıcılar hakkındaki bilgileri<br />

izleyebilir ve paylaşabilir.<br />

Bu makalede, yapay zekanın tekstil endüstrisi üzerindeki<br />

etkisine, bazı yeni uygulamalara ve ultra<br />

düşük güç (ULP) teknolojisi aracılığıyla çevreyi<br />

yapay zekanın tekstil endüstrisinde kullanımı konusunda<br />

bilinçlendirmek için çaba gösterilmiştir.<br />

<strong>Tekstil</strong> Endüstrisinde Yapay Zeka<br />

AI, IOT gibi modern teknolojiler, tekstil endüstrisini<br />

her alanda dönüştürdü. Süreçler, insanın işlevlerini<br />

daha verimli ve çok daha hızlı bir zaman<br />

diliminde yerine getiren yapay zeka ile otomatik<br />

hale geldi. İnsan müdahalesi minimum hale<br />

geldi. Ancak Hindistan’da yapay zeka tabanlı<br />

modern teknolojinin kullanımı %5’in altında.<br />

Dünyada 5 yaşından küçük makineleri kullanan<br />

şirket sayısı sadece %2’dir. Yapay zekanın tüm<br />

üretim süreci ve iş yönetimi, tekstil üreticileri<br />

tarafından yeniden şekillendiriliyor. Yapay zeka,<br />

<strong>Tekstil</strong> Endüstrisine Genel Bir Bakış<br />

<strong>Tekstil</strong> endüstrisi, ana rakipleri Çin, Avrupa Birliği,<br />

Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan sürekli büyüyen<br />

bir pazardır. Hindistan, üçüncü en büyük<br />

tekstil üretim endüstrisidir ve 30 milyar dolardan<br />

fazla ihracat değerine sahiptir. Hindistan, dünya<br />

çapındaki toplam tekstil üretiminin %6’sından<br />

fazlasından sorumludur ve yaklaşık 150 milyar<br />

ABD doları değerindedir. Yapay zeka ve Nesnelerin<br />

İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojilerin yükselişi,<br />

bir zamanlar emek yoğun olan tekstil işini değiştirdi.<br />

Çoğu tekstil endüstrisinde artık bilgisayarlı<br />

makineler mevcuttur ve belirli tasarımların büyük<br />

ölçekte üretimi, insanlarınkinden önemli ölçüde<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 49<br />

tarihsel ve operasyonel bilgilere gerçek zamanlı<br />

olarak erişip bunları toplayabilir ve operasyonel<br />

verimliliği artırabilecek bir içgörü sağlayabilir.<br />

Operasyonlarınız hakkında net bir görüşünüz<br />

varsa, insan işçilerin kapasitesini artırmak için<br />

süreçleri değiştirmek daha kolaydır. Yapay zeka,<br />

ürün maliyetleri, tekstil üretimi, kalite kontrol, tam<br />

zamanında üretim, veri toplama veya bilgisayarla<br />

entegre üretim olsun, izlenimlerinin her<br />

bölümünü sisteme kaydeder. Diğer tipik olarak<br />

entegre AI uygulamaları, tekstil üretimi için hata<br />

tespiti, desen kontrolü ve renk eşleştirmeyi içerir.<br />

AI kullanmak, akıllı giysiler veya IoT ve elektronik<br />

sensörler kullanan “Akıllı Giysiler” için daha iyi<br />

bir deneyim sunmayı mümkün kıldı. Akıllı giysiler,<br />

bu teknolojilerden yararlanarak daha keyifli<br />

ve sağlık odaklı bir deneyim sağlayabilir. Şimdi<br />

tekstil sektörünü daha yaratıcı hale getirmek için<br />

yapay zekanın bazı uygulamalarını tartışalım.<br />

İplik İmalatı:<br />

Üretim, Harman hallaçtan taraklama, çekme,<br />

vatka şekillendirme, tarama, hızlı çerçeve, ring<br />

iplik eğirme, sarım, kondisyonlama ve paketlemeye<br />

kadar her süreçte yapay zeka kullanılarak<br />

tamamen dönüştürülmüştür. AI Tabanlı kontrol<br />

panelleri, üretimin tüm gerekli parametrelerini en<br />

az insan müdahalesi ile ayarlar. Bu sadece süreci<br />

hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda kaliteyi ve<br />

maliyet düşürmeyi de iyileştirdi. İplik tahmini ayrıca<br />

dönüşleri hesaplayarak daha doğru hale geldi.<br />

Yapay zekanın uygulanması, iplik derecelendirme<br />

tahminindeki hatayı %60’a kadar azalttı ve daha<br />

iyi kumaş derecelendirmesi sağladı. AI, bir tekstilin<br />

fiziksel özelliklerini ölçmeyi ve kumaş konforunu<br />

nesnel olarak sınıflandırmayı kolaylaştırdı.<br />

Kalite Kontrol:<br />

Kalite kontrol, geleneksel olarak vasıflı işçiler<br />

tarafından fiziksel inceleme yoluyla gerçekleştirilir.<br />

Bu sektör, tekdüzelik ve kaliteyi sağlayabildiği için<br />

muazzam yapay zeka kullanımına sahiptir. Max.<br />

kullanım iplik imalatı ve konfeksiyondadır.<br />

AUTOBURST 70, TPI Tester, Dijital Nem Ölçer, Dijital<br />

Takometre CE ve Stroboskop gibi son teknoloji ve<br />

makinelerin kullanılması, en yüksek üretim kalitesini<br />

sağlar. Premier Art-2 gibi cihazlar, uzunluk mukavemeti<br />

MIC, renk ve homojenlik gibi ham pamuk<br />

özelliklerini test etmek için kullanılır. Uster Tester 6,<br />

pürüzlülük, kusur ve tüylülük açısından taramadan<br />

sarıma kadar olan süreci ölçmek ve kontrol etmek<br />

için eksiksiz bir test merkezi sistemidir.<br />

Kumaş ve Desen Değerlendirmesi:<br />

Yapay sinir ağı (YSA) teknolojisi, dokuma ve<br />

örme gibi modellerde kusurların tespit edilmesini<br />

kolaylaştırıyor. Yapay zeka özellikli, görüntüleme<br />

tabanlı bir inceleme, insan hatalarını azaltabilir<br />

ve dolayısıyla verimliliği artırabilir. Cognex ViDi,<br />

örneğin Cognex Corp. tarafından icat edilen, kumaş<br />

modellemeyi otomatik olarak inceleyebilen<br />

bir yapay zeka teknolojisi örneğidir. Yapay zeka<br />

tarafından kolaylaştırılan kumaş modellerinin denetimi,<br />

en düşük iş yükü ve maksimum doğrulukla<br />

model hatalarını azaltarak üretimi hızlandırır. Yapay<br />

Zeka, geçmişte her bir malzemenin kalitesini<br />

ayrı ayrı inceleyerek işçilik tarafından gerçekleştirilen<br />

kumaş kusurlarının tespiti için de kullanılabilir.<br />

Prosedürü daha az istila ile hızlandırmak için<br />

manuel algılama, zaman alıcı ve zordur.<br />

Renk Yönetimi:<br />

Veri rengi, orijinal renk tasarımının bitmiş tekstildeki<br />

renkle eşleştiğini doğrulayan renk yönetimi<br />

için yüksek oranda kullanılmıştır. Datacolor ,<br />

enstrümantal toleransın doğruluğunu ve verimliliğini<br />

artırmaya yardımcı olmak için bir yapay<br />

zeka Geçti/Kaldı (P/F) özelliği geliştirdiğini iddia<br />

ediyor . Datacolor, yapay zeka özelliğinin, insan<br />

operatörlerden alınan görsel değerlendirme sonuçlarının<br />

geçmiş verilerini dikkate alırken, bunun<br />

sonucunda görsel inceleme örnekleriyle yakından<br />

eşleşen yardımcı incelemelerle sonuçlanan<br />

toleransları oluşturmasını önerir.<br />

Datacolor’ın AI P/F prosedürünün aşağıdaki gibi<br />

çalıştığı ileri sürülüyor:<br />

• <strong>Tekstil</strong> uzmanı önce üretilmiş olan tüm partileri<br />

görsel olarak inceler.<br />

• Operatörler, AI P/F sisteminin eğitilmesine<br />

yardımcı olmak için Datacolor yazılımındaki tüm<br />

partiler için renk ölçümlerini ve toleranslarını girer.<br />

• AI P/F sistemi daha sonra AI toleranslarını otomatik<br />

olarak ayarlamak için yeni partiler için test<br />

edilebilir ve hangi numunelerin başarılı ve başarısız<br />

olduğunu belirlemek için sistemi eğitebilir.<br />

Gerçek dünyada, bu uygulama hem tekstil üreticilerine<br />

hem de müşterilerine, renk eşleştirme için<br />

denetim süreçlerinin hızını ve doğruluğunu iyileştirmek<br />

için fayda sağlayabilir.<br />

Örneğin:<br />

• Kumaş, eklenen renk miktarı veya her partideki<br />

(kumaşa) renk bağ seviyelerindeki farklılıklar gibi<br />

boyama işlemindeki değişkenler nedeniyle elde<br />

edilen gerçek renk açısından her partide biraz<br />

farklılık gösteren birkaç parti halinde üretilir.<br />

• Her partiden alınan numuneler, bir tolerans limiti<br />

belirlemek için Datacolor’ın platformu kullanılarak<br />

kalite kontrolünden geçirilebilir. Tolerans sınırının<br />

dışında kalan numuneler reddedilir.<br />

• Üreticinin insan teftiş görevlileri, hangi numunelerin<br />

iyi olarak kabul edilebileceğini ve hangi<br />

numunelerin reddedilmesi gerektiğini belirlemeye<br />

yardımcı olmak için ilk olarak her parti (birkaç yüz<br />

numune) için görsel tolerans okumalarını AI Başarılı/Başarısız<br />

özelliğine girmekle görevlendirilir.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


50<br />

PANORAMA<br />

Kumaş Derecelendirme:<br />

<strong>Tekstil</strong> imalatında makine öğrenimi, kumaşları<br />

daha nesnel bir şekilde derecelendirmeyi ve<br />

daha tutarlı sonuçlar üretmeyi mümkün kıldı. AI,<br />

yapay bir sinir ağı kullanılarak hassas bir şekilde<br />

ölçülebilen kumaş liflerinin inceliği, mukavemeti<br />

ve elyaf uzunluklarından yararlanır.<br />

Yapay zeka teknolojisinin bir örneği, kumaş hatalarını<br />

tespit edebilen akıllı gözdür.<br />

Desen oluşturma:<br />

Model kesme ve tasarım yapma, tekstil işinde<br />

malzemelerin öngörülen tasarıma göre kesildiği<br />

ve kumaş üzerinde çeşitli desenlerin oluşturulduğu<br />

temel bir işlemdir. CAD, tasarımcıların kalıpların<br />

temel yapısını oluşturabilecekleri ve dijitalleştirebilecekleri<br />

bilgisayarlı kalıpların üretilmesini sağlayan<br />

bir AI alt kümesidir. CAD, kumaş ve kavramların<br />

3 boyutlu resimlerinin sağlandığı kalıpları kesmek<br />

için kullanılır, bu da görüntülemeyi kolaylaştırır.<br />

Tedarik zinciri yönetimi ve mağazacılık<br />

<strong>Tekstil</strong> endüstrilerinde, nakliye ve paketlemeyi otomatikleştirmek<br />

için AI kullanılabilir. Tedarik zinciri,<br />

perakendeciler ve üreticiler arasındaki sorunsuz<br />

malzeme akışında çok önemli bir rol oynar. Tedarik<br />

zinciri yönetimi, büyük depolama alanları, iyi<br />

donanımlı bir depo, nakliye ve dokümantasyon<br />

gerektirir. Yapay zeka, robotik, RPA, makine öğrenimi<br />

vb. aracılığıyla tekstil endüstrisi için nakliye<br />

ve paketlemenin otomatikleştirilmesine yardımcı<br />

olabilir. Mağazacılık, yapay zekayı müşteri deneyimini<br />

kişiselleştirmede, tüketici davranışını izlemede,<br />

pazar trendlerini tahmin etmede vb. büyük ölçüde<br />

kullanabilir. NLP, sanal gibi yapay zeka özellikli<br />

teknolojiler yardım vb. üreticiler, üretim uç noktaları,<br />

perakendeciler ve tüketiciler arasında etkili<br />

iletişime yardımcı olur.<br />

Yapay Zekanın <strong>Tekstil</strong> Sektörüne Etkisi<br />

Trend belirleme<br />

Hızla değişen moda trendleri göz önüne alındığında,<br />

moda trendlerini tahmin etmek sadece<br />

zor değil, aynı zamanda zaman alıcı bir çabadır.<br />

Analistlerin daha önce popüler olan stilleri, sosyal<br />

medyadaki trendleri ve müşteri tercihlerini manuel<br />

olarak inceleyerek bir sonraki trendi tespit etmeleri<br />

gerekiyordu. Profesyoneller tam olarak ne yaptıklarını<br />

tahmin edebilir veya etmeyebilir. Veri kalitesi ve<br />

miktarı konusunda eğitilen AI aracı, önceki moda<br />

verilerini analiz eder, müşteri gereksinimlerini ve<br />

tercihlerini değerlendirir, rekabet hareketlerini değerlendirir<br />

ve pazar trendlerini belirler. AI teknolojisi,<br />

verileri işledikten birkaç dakika sonra modaya uygun<br />

tasarımlar hakkında doğru ayrıntılar sağlar. AI,<br />

moda firmalarının en son moda trendlerini izleyerek<br />

giyim şirketlerini dakikalar, genellikle günler ve<br />

hatta aylar içinde güçlendirmelerine olanak tanır.<br />

Ar-ge ve Ür-Ge departmanlarında çalışan <strong>Tekstil</strong><br />

Mühendislerinin bir tasarımcı kadar dünyadaki<br />

trendleri yakından takip ederek, doğru analizler<br />

yapabilmesi ve bu analizler sonucunda ürünler<br />

üretebilmesi, sunumlar hazırlayabilmesi gerekir.<br />

Makine destekli tasarım<br />

AI araçları analiz edilebilir ve araya giren fotoğraflar<br />

öğrenilebilir ve dolayısıyla tamamen yeni<br />

bir moda kendi kendine üretilebilir. Tasarımda<br />

yapay zeka vaadinin gerçekleşmesiyle, çok sayıda<br />

teknolojik dev, teknolojiyi dahil etmek için şimdiden<br />

büyük adımlar atıyor. Örneğin, Amazon’da<br />

fotoğrafları analiz edip anlayabilen ve kendi<br />

başlarına yepyeni bir moda tasarımı oluşturabilen<br />

bir grup profesyonel tarafından bir AI aracı<br />

geliştirildi. Buna ek olarak, Amazon işletme devi,<br />

beslenen görüntüleri analiz edip işleyen ve böylece<br />

belirli bir stilin moda olup olmadığı sonucuna<br />

varan başka bir yapay zeka programı oluşturdu.<br />

Yalnızca Amazon değil, yüzlerce başka dijital dev<br />

de şimdiden yapay zeka maceralarına atıldı ve<br />

tasarım süreçlerini tamamen kolaylaştırdı. IBM,<br />

iş birliği içinde, Tommy Hilfiger ve Fashion Institute<br />

of Technology (FIT) ile birlikte ürün geliştirme<br />

döngüsünün hızını artırmak üzere tasarımcıları<br />

desteklemek için yapay zekadan yararlanıyor.<br />

Müşteri deneyimi<br />

Müşteriler, zamanında destek veya hizmet<br />

alamamaktan hâlâ rahatsız ve homurdanırken,<br />

moda şirketleri, talep ettiklerini neredeyse anında<br />

sağlama konusunda sürekli baskı altındadır. Bu<br />

gelişmiş teknoloji sayesinde moda firmaları, satın<br />

alma gezileri sırasında kişiselleştirmeyi ön plana<br />

çıkarmaya çalışıyor. Kişiselleştirilmiş reklam<br />

bildirimlerinden fiyat düşüşlerine, sohbet robotları<br />

ve kişisel stil ile şüphelere veya sorulara kadar.<br />

Anında tüketici teklifleri AI tarafından sağlanabilir<br />

ve moda markaları müşteri deneyimini artırma<br />

hedeflerini gerçekleştirebilir.<br />

Reklamcılıkta Yapay Zeka, konulu bloglara göz<br />

atabilirsiniz.<br />

https://www.datatobiz.com/blog/artificial-intelligence-in-advertising/<br />

https://www.marketingaiinstitute.com/blog/ai-in-advertising/<br />

Piyasada, kullanıcıların çevrimiçi olarak giysilere<br />

göz atmasına veya resimlere tıklamasına olanak<br />

tanıyan AI stilist uygulamaları bulunmaktadır. Bu<br />

fotoğraflar girdi olarak gösterildiğinde yazılım,<br />

kullanıcının türüne, karmaşıklığına ve tercihlerine<br />

göre ve moddaki eğilimlere saygı duyarak en<br />

uygun stili önerir.<br />

AI, tasarımcılar için tasarım asistanları ve tüketiciler<br />

için kişisel stilistler olarak çalışabildiğinden, teknoloji<br />

etkisinin şimdiye kadar öngördüğümüzden<br />

daha büyük olduğu oldukça açık.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


Yeni Uygulamaları Etkinleştirme<br />

Fitness izleyicilerinin kullanıcılarının daha iyi<br />

ve daha özenli bir yaşam tarzı yaşamalarını<br />

nasıl sağlayabileceği gibi elektrikli algılama<br />

teknolojileri ile birleştirilen akıllı kıyafetler de<br />

aynı şeyi yapabilir. Bununla birlikte, giysileriniz<br />

bir akıllı saatten daha fazla fizyolojik sinyal<br />

izleme biçimi sunabilir çünkü vücudunuzla bir<br />

akıllı saatten daha fazla etkileşime sahipsiniz.<br />

Akıllı giysiler, kalp atış hızımız gibi kritik biyometrinin<br />

sürekli olarak izlenmesine izin verebilir.<br />

Daha pratik uzun vadeli gözetim ile doktorlar<br />

olası kalp hastalıklarını daha iyi tanımlayabilir<br />

veya teşhis edebilir. Akıllı giysiler, hastaların tam<br />

ve kapsamlı kardiyovasküler bilgi toplamasına,<br />

uzun vadeli kardiyovasküler hastalıkları izlemesine<br />

ve düzenli uzun vadeli izleme ile kardiyak<br />

tespit ve teşhisini artırmasına olanak tanır.<br />

İlgili blog: Kardiyolojide Yapay Zeka<br />

COVID-19 salgınının ardından tüketiciler,<br />

giyilebilir cihazlarında ve akıllı kıyafetlerinde<br />

sağlık ve tıbbi bakımı öne çıkardı. Kumaş<br />

tabanlı sensörler için verileri algılayıp kontrol<br />

edebilen ve yalnızca tüm kullanım deneyimini<br />

iyileştiren BLE tabanlı sargı sensörleri geliştirilmelidir.<br />

AI, tekstil ve hazır giyim endüstrisinin<br />

geleceği açısından parlak görünüyor. AI<br />

üretkenliği artırabilir, fiber tanımlamaya, daha<br />

güvenli çalışma koşullarına, talebi tahmin etmeye<br />

ve çok daha fazlasına yardımcı olabilir.<br />

Forbes’in moda sektörüyle ilgili bir makalesinde<br />

şöyle yazıyor: “Moda markaları, müşteri<br />

alışveriş deneyimini en üst düzeye çıkarmak,<br />

akıllı otomasyon yoluyla satış sistemi verimliliğini<br />

artırmak ve tahmine dayalı analizler ve<br />

rehberli satış süreçleri kullanarak satış süreçlerini<br />

iyileştirmek için yapay zeka ve makine öğreniminden<br />

giderek daha fazla yararlanıyor.”<br />

AI, önümüzdeki birkaç yıl içinde tekstil endüstrisi<br />

için iş büyümesinin ve sürdürülebilir modanın<br />

yeniden şekillendirilmesinde ve artırılmasında<br />

önemli bir rol oynayacak.<br />

Kaynaklar:<br />

https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificialintelligence-in-the-textile-industry-current-andfuture-applications/<br />

https://www.businessworld.in/article/AI-The-Future-<br />

Of-Textile-Industry/12-04-2021-386275/<br />

https://www.techknowgram.com/artificialintelligence-ai-in-apparel-industry/<br />

https://www.textiletoday.com.bd/smart-clothesdifferent-wearable-technology/<br />

https://www.analyticssteps.com/blogs/ai-textileindustry-applications-and-impact<br />

https://www.textileblog.com/applications-ofartificial-intelligence-in-textile-industry/


52<br />

PANORAMA<br />

Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü ITM <strong>2024</strong>’de<br />

Denim Technologies<br />

special section at ITM <strong>2024</strong><br />

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve <strong>Teknik</strong> Fuarcılık A.Ş.<br />

ortaklığı, <strong>Tekstil</strong> Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği<br />

(TEMSAD) iş birliğiyle düzenlenecek olan ITM <strong>2024</strong> Uluslararası<br />

<strong>Tekstil</strong> Makineleri Fuarı, 4-8 Haziran <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçile-<br />

ITM <strong>2024</strong> International Textile Machinery<br />

Exhibition, which will be organized in<br />

partnership with Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım<br />

A.Ş. and <strong>Teknik</strong> Fuarcılık A.Ş. and in<br />

cooperation with Textile Machinery and<br />

İlk kez ITM 2022 Fuarı’nda açılan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’<br />

ziyaretçi sayısı ve satış rakamlarıyla katılımcılarını memnun etti.<br />

Stantlarını büyütmek isteyen firmalardan gelen yoğun talep üzerine,<br />

denim teknolojileri için ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda 11A numaralı salon açıldı.<br />

The ‘Denim Technologies Special Section’, which was opened for the first<br />

time at the ITM 2022, pleased its exhibitors with the number of visitors and<br />

sales figures. Hall 11A was opened at the ITM <strong>2024</strong> for denim technologies<br />

upon the high demand from companies that want to enlarge their stands.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 53<br />

Accessories Industrialists Association (TEM-<br />

SAD), will open its doors to its visitors between<br />

4-8 June <strong>2024</strong> at Tüyap Fair and Congress<br />

Center. Exhibitors, which have achieved<br />

visitor numbers and sales figures above their<br />

expectations in the exhibitions they participated<br />

in the past years, have requested to<br />

enlarge their stands for ITM <strong>2024</strong>.<br />

The ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

which was opened for the first time at the<br />

ITM 2022-International Textile Machinery<br />

Exhibition, which broke records with both<br />

its exhibitors and visitors from all over the<br />

world, attracted great attention from the<br />

exhibitors. Reaching visitor and sales figures<br />

above their expectations at the exhibition,<br />

the denim technologies manufacturers<br />

wanted to enlarge their place in ITM <strong>2024</strong>.<br />

In addition, a larger hall was prepared for<br />

the ‘Denim Technologies Section’ in order<br />

to offer a place in ITM <strong>2024</strong> to companies<br />

that could not participate in the ITM 2022.<br />

Used in denim production; taking into<br />

account the demands of washing, bleaching,<br />

dyeing, cutting, patterning, finishing,<br />

drying, ozone machines and chemical manufacturers<br />

to be close to the ‘Dyeing-Finishing’<br />

halls, the ‘Denim Technologies<br />

Special Section’ was moved to hall 11A.<br />

Reach conscious customers with high<br />

purchasing power<br />

Participating companies, which have<br />

already completed their reservations to<br />

take part in the ITM <strong>2024</strong>, which will be held<br />

on June 4-8, <strong>2024</strong>, will host all buyers of the<br />

denim industry in their own special halls.<br />

Companies will have the opportunity to<br />

update their machines and develop new<br />

technologies in line with the demands of<br />

sector representatives. Participating companies<br />

will also be able to reach Professional<br />

visitors with high purchasing power and<br />

sign important commercial collaborations.<br />

Sustainable Denim Technologies at ITM <strong>2024</strong><br />

The ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

which will enable companies in the<br />

denim sector to introduce their sustainable<br />

innovations and latest technologies to the<br />

whole world, will guide buyers and brands<br />

looking for reliable information on sustainable<br />

products. Specialization hall where<br />

the latest technologies for the sector will be<br />

exhibited; It will also present a great opportunity<br />

for its visitors. Visitors to the ‘Denim<br />

Technologies Special Section’, where new<br />

trends and the latest technologies in the<br />

denim sector will be exhibited, will have the<br />

opportunity to see innovations closely for<br />

the first time. In addition, professional visitors<br />

who will meet new suppliers will have<br />

the opportunity to examine and compare<br />

suppliers from all over the world.<br />

rine kapılarını açacak. Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları<br />

fuarlarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi sayısına<br />

ve satış rakamlarına ulaşan katılımcı firmalar, ITM<br />

<strong>2024</strong> için stantlarını büyütme talebinde bulundu.<br />

Hem katılımcısı hem de dünyanın dört bir yanından<br />

gelen ziyaretçileriyle rekorlara imza atan ITM<br />

2022-Uluslararası <strong>Tekstil</strong> Makineleri Fuarı’nda ilk kez<br />

açılan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’ katılımcılardan<br />

büyük ilgi gördü. Fuarda beklentilerinin üzerinde<br />

ziyaretçi ve satış rakamına ulaşan denim teknoloji<br />

üreticileri, ITM <strong>2024</strong>’te yerlerini büyütmek istedi.<br />

Ayrıca ITM 2022 Fuarı’ndaki başarının ardından yerini<br />

büyütmek ya da katılımcı olmak isteyen firmalara,<br />

‘Denim Teknolojileri Bölümü’ için ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda<br />

daha büyük bir salon hazırlandı. Denim üretiminde<br />

kullanılan; yıkama, ağartma, boyama, kesme, desen<br />

verme, finisaj, kurutma, ozon gibi makine ve kimyasal<br />

üreticilerinin ‘Boya-Terbiye’ salonlarına yakın olma<br />

talepleri de dikkate alınarak ‘Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü’ 11A numaralı salona taşındı.<br />

Alım Gücü Yüksek, Bilinçli Müşterilere<br />

Ulaşabilecekler<br />

4-8 Haziran <strong>2024</strong>’te düzenlenecek ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda<br />

yerlerini alan ve sözleşmelerini tamamlayan<br />

katılımcı firmalar, denim sektörünün tüm alıcılarını<br />

kendi özel salonlarında ağırlayacak. Firmalar, sektör<br />

temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda<br />

makinelerini güncelleyip, yeni teknolojiler geliştirme<br />

imkânı bulacak. Katılımcı firmalar ayrıca, alım gücü<br />

yüksek yatırımcı ve profesyonel ziyaretçilere ulaşabilecek,<br />

önemli ticari iş birliklerine imza atabilecek.<br />

Sürdürülebilir Denim Teknolojileri ITM <strong>2024</strong>’te<br />

Denim sektöründeki firmaların sürdürülebilir yeniliklerini<br />

ve son teknolojilerini tüm dünyaya tanıtmalarını<br />

sağlayacak olan ‘Denim Teknolojileri Özel<br />

Bölümü’, sürdürülebilir ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler<br />

arayan alıcılar ve markalara kılavuzluk edecek.<br />

Sektöre yönelik en yeni teknolojilerin sergileneceği<br />

ihtisas salonu; ziyaretçileri için de büyük bir fırsat<br />

sunacak. Denim sektöründeki yeni trendlerin ve<br />

son teknolojilerin sergileneceği ‘Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü’nü ziyaret edenler, yenilikleri ilk kez<br />

yakından görme imkânına kavuşacak. Ayrıca yeni<br />

tedarikçilerle tanışacak olan profesyonel ziyaretçiler,<br />

dünyanın dört bir yanından tedarikçileri<br />

inceleme ve karşılaştırma fırsatı yakalayacak.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


54<br />

PANORAMA<br />

KOBİ’ler risk yönetimi yaparken<br />

nelere dikkat etmeli?<br />

Stratejik Planlama<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), risk yönetimini<br />

iş stratejilerinin vazgeçilmez bir unsuruna dönüştürmelidir.<br />

Stratejik planlama sürecinde, potansiyel<br />

risklere karşı alınacak önlemler titizlikle belirlenmeli<br />

ve bu önlemler, işletmenin stratejik hedefleriyle<br />

uyumlu bir şekilde entegre edilmelidir. KOBİ’lerin karşılaşabileceği<br />

belirsizlikleri öngörmek ve bu risklere<br />

karşı etkili bir şekilde hazırlıklı olmak, uzun vadeli başarılarını<br />

güvence altına alacaktır. Bu çerçevede risk<br />

yönetimi sadece bir güvence aracı olmanın ötesine<br />

geçerek, iş stratejilerinin bir parçası olarak görülmeli<br />

ve uygulanmalıdır. Bu yaklaşım işletmelerin değişen<br />

koşullara hızlı ve esnek bir şekilde adapte olmalarına<br />

yardımcı olarak rekabet avantajı sağlayacaktır.<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), iş dünyasındaki<br />

hızlı değişimlere uyum sağlama sürecinde<br />

çeşitli belirsizliklerle ve risklerle karşılaşıyor.<br />

Bu bağlamda, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme ve<br />

etkili bir yönetim için kritik bir öneme sahip olan risk<br />

yönetimi stratejilerini benimsemeleri gerekiyor. 150<br />

yıllık köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren<br />

Generali Sigorta, KOBİ’lerin sektördeki belirsizlikleri<br />

anlama, finansal riskleri etkili bir şekilde değerlendirme<br />

ve uygun önlemleri alma sürecinde dikkate<br />

almaları gereken unsurları sıraladı.<br />

Risk Değerlendirmesi<br />

Herhangi bir işletme, gelecekteki belirsizlikleri ve<br />

olası riskleri etkili bir şekilde yönetebilmek adına<br />

sistematik bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Bu<br />

süreç işletmenin iş süreçlerini, pazar koşullarını ve<br />

finansal durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek<br />

potansiyel riskleri önceden tespit etmeyi hedefler.<br />

Risk değerlendirmesi, işletmenin karşılaşabileceği<br />

olumsuz durumları öngörmesine ve buna karşı stratejik<br />

önlemler geliştirmesine olanak tanır. Bu yöntem<br />

işletmenin sürdürülebilirliğini artırmak, finansal stabilitesini<br />

korumak ve rekabet avantajını güçlendirmek<br />

adına kritik bir rol oynar. Etkili bir risk değerlendirmesi,<br />

işletmelere gelecekteki belirsizliklere daha hazırlıklı<br />

ve dirençli bir şekilde yaklaşma fırsatı sunar.<br />

Finansal Yönetim<br />

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) finansal<br />

yönetimi, riskleri minimize etme konusunda etkili<br />

bir strateji olarak öne çıkmalıdır. Güçlü bir finansal<br />

plan ve bütçe, işletmenin nakit akışını etkin bir şekilde<br />

yönetmesine ve mali durumunu güçlendirmesine<br />

yardımcı olacaktır. Doğru bir finansal planlama<br />

potansiyel riskleri önceden tespit etmeyi, kaynakları<br />

verimli kullanmayı ve işletmenin uzun vadeli<br />

istikrarını sağlamayı sağlar. Ayrıca bütçe kontrolü,<br />

gider yönetimi ve finansal hedeflere odaklanma,<br />

KOBİ’lerin rekabetçiliklerini artırarak sürdürülebilir<br />

bir büyümeyi hedefler. Finansal yönetim, KOBİ’lerin<br />

değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına ve<br />

başarılı bir gelecek inşa etmelerine destek olur.<br />

İş Sürekliliği Planı<br />

İş sürekliliğini etkileyebilecek herhangi bir olayın<br />

farkında olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler<br />

(KOBİ’ler) iş sürekliliği planları oluşturmalıdır. Bu<br />

planlar kriz anlarında işletmenin operasyonlarını<br />

devam ettirme ve olası zararları en aza indirme konusunda<br />

rehberlik sağlar. İş sürekliliği planları, acil<br />

durumlar, doğal afetler, teknolojik sorunlar gibi potansiyel<br />

risk senaryolarına hazırlıklı olmayı amaçlar.<br />

Bu sayede KOBİ’ler, etkin bir kriz yönetimi ve hızlı bir<br />

toparlanma süreciyle müşteri güvenini koruyabilir,<br />

çalışanlarının güvenliğini sağlayabilir ve iş sürekliliğini<br />

sürdürerek dayanıklılıklarını artırabilir.<br />

Personel Eğitimi ve Farkındalık<br />

İşletmedeki her seviyedeki personelin risklere karşı<br />

bilinçlenmesi ve doğru tepkileri verebilmesi için eğitim<br />

alması kritik bir öneme sahiptir. Bu, risk yönetimi<br />

kültürünün işletme içinde kökleşmesine ve etkin bir<br />

şekilde uygulanmasına katkı sağlar. KOBİ’ler, bu<br />

beş temel faktörü göz önünde bulundurarak etkili<br />

bir risk yönetimi stratejisi oluşturabilir ve iş sürekliliği<br />

ile başarılarını sürdürebilirler. Doğru stratejiler ve<br />

yönetilen riskler, KOBİ’lerin uzun vadeli başarılarına<br />

destek sağlayan fırsatlara dönüşebilir. Bu nedenle,<br />

personel eğitimi ve risk yönetimi stratejilerinin<br />

entegrasyonu, işletmelerin değişen koşullara daha<br />

güçlü bir şekilde adapte olmalarına imkân tanır.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


56<br />

PANORAMA<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörü yeniden<br />

yükseliş için düğmeye bastı<br />

Textile industry pulled<br />

the trigger on a rise again<br />

2023 yılı 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinin ardından geçen 1 yıllık<br />

süreci değerlendiren İstanbul <strong>Tekstil</strong> ve Hammaddeleri İhracatçıları<br />

Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Yaşanan zor<br />

süreçleri daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam<br />

atağı ile güçlenerek atlattık. Birlik olup, ülke menfaatine olan<br />

politikaları uygularsak yine yapabiliriz, buna yürekten inanıyoruz” dedi.<br />

Ahmet Öksüz, Chairman of the Board of Directors of Istanbul Textile<br />

and Raw Materials Exporters Association (İTHİB), evaluating the 1-year<br />

period following the disaster of the century, occurred on <strong>February</strong> 6,<br />

2023, said “We have overcome the difficult times by getting stronger<br />

with more investment, more production and more employment moves.<br />

We can do it again if we unite and apply policies that are in the interest<br />

of the country, we believe this wholeheartedly,”<br />

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin üzerinden bir yıl<br />

geçti. Yaşanan deprem felaketi başta deprem bölgesindeki<br />

şehirler olmak üzere ülkenin tamamını etkiledi. Deprem<br />

sonrasında devletin tüm kesimlerinden sivil toplum<br />

kuruluşlarına kadar herkes yaraları sarmak için seferber<br />

oldu. Konu ile ilgili değerlendirmeler yapan İstanbul <strong>Tekstil</strong><br />

ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Ülkemiz, 6 Şubat tarihinde<br />

yer kürede yaşanan en büyük afetlerden biri olan<br />

deprem felaketi ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan depremin<br />

ardından gelişen süreçte devletimizin ve sektörümüzün<br />

el birliği ile Kahramanmaraş’ta üretimin büyük bir kısmı<br />

yeniden devreye alındı. Bölge, Türkiye’nin üretim gücü<br />

bakımından büyük bir önem taşıyordu. Bu kapsamda<br />

deprem sonrasında bölgede hızlı bir toparlanma süreci<br />

yaşandığını da söylememiz gerekiyor. Bölgeye ne kadar<br />

destek olursak üretim gücümüz o kadar yükselir” dedi.<br />

82,5 milyar dolarlık sektörü besliyor<br />

Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen<br />

Kahramanmaraş’ın ihracatının 2023 yılında yüzde 30 gerilediğine<br />

dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Kahramanmaraş’tan<br />

üretimlerin aksamasına, istihdamdaki kayıplara ve küresel<br />

ticaretteki daralmalara rağmen 2023 yılında 1 milyar doların<br />

üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Yaşanan felaketten en<br />

One year has passed since the earthquake<br />

disaster on <strong>February</strong> 6, 2023.<br />

The earthquake disaster affected<br />

the entire country, especially the<br />

cities in the earthquake zone. After<br />

the earthquake, everyone from all<br />

segments of the state to non-governmental<br />

organizations mobilized<br />

to heal the wounds. Ahmet Öksüz,<br />

Chairman of the Board of Directors<br />

of Istanbul Textile and Raw Materials<br />

Exporters Association (İTHİB) making<br />

evaluations on the subject, said “Our<br />

country faced an earthquake disaster,<br />

one of the biggest disasters in the<br />

world, on <strong>February</strong> 6. In the process<br />

experienced after the earthquake, a<br />

large part of the production in Kahramanmaraş<br />

was restarted with the<br />

cooperation of our state and sector.<br />

The region was of great importance<br />

in terms of Turkey’s production power.<br />

In this context, we need to say that<br />

there was a rapid recovery process in<br />

the region after the earthquake. The<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 57<br />

more we support the region, the more<br />

our production power will increase.”<br />

It supports the 82.5 billion dollar sector<br />

Ahmet Öksüz, pointing out that the<br />

exports of Kahramanmaraş, one of<br />

the cities, which were most affected<br />

by the earthquake, decreased by<br />

30 percent in 2023, said “Despite the<br />

disruption of production from Kahramanmaraş,<br />

losses in employment<br />

and contractions in global trade,<br />

more than 1 billion dollars of exports<br />

were achieved in 2023. Our textile<br />

sector was one of the sectors most<br />

negatively affected by the disaster. In<br />

addition to being an exporter in the<br />

textile sector, our city of Kahramanmaraş<br />

is a strategic city for our textile<br />

sector, supporting Turkey’s 82.5 billion<br />

dollars of textile and ready-made clothing<br />

production and supplying raw<br />

materials to our sectors in the domestic<br />

market. During this period, Kahramanmaraş’s<br />

textile and ready-made<br />

clothing sector exports decreased by<br />

30 percent and reached approximately<br />

700 million dollars.”<br />

‘We succeeded before,<br />

we can do again’<br />

Ahmet Öksüz, underlining that the<br />

earthquake disaster that occurred<br />

at the beginning of 2023 had a great<br />

impact on exports, said “After the<br />

disaster in <strong>February</strong>, the markets stopped<br />

for a while. When the recovery<br />

process began, a global economic<br />

recession came into play. As the<br />

textile sector, we closed 2023 with an<br />

export of 11.6 billion dollars, decreasing<br />

by 10 percent compared to 2022.<br />

We are one of the few countries in the<br />

world that can carry out all stages<br />

from cotton production to ready-made<br />

clothing production. We have also<br />

faced a global demand contraction<br />

in previous years. However, with the<br />

cooperation of the private sector<br />

and our state, we emerged stronger<br />

from all the contractions and political<br />

and economic instability in our<br />

nearby geography. We overcame the<br />

difficult times by becoming stronger<br />

with more investment, more production<br />

and more employment. The<br />

textile sector, one of Turkey’s leading<br />

sectors, will continue to produce and<br />

contribute to our country’s economy<br />

in this temporary period, as in its past<br />

experiences. We will come out of<br />

these difficult days even stronger.”<br />

olumsuz etkilenen sektörlerin başında ise tekstil sektörümüz<br />

geldi. Kahramanmaraş şehrimiz tekstil sektöründe ihracatçı<br />

olmasının yanında Türkiye’nin 82,5 milyar dolar tekstil ve<br />

hazırgiyim üretimini besleyen, sektörlerimize iç piyasada<br />

hammadde tedariki sağlayan, tekstil sektörümüz açısından<br />

stratejik bir şehrimiz. Bu dönemde Kahramanmaraş’ın tekstil<br />

ve hazırgiyim sektörü ihracatı yüzde 30 gerileyerek yaklaşık<br />

700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.<br />

‘Daha önce başardık, yine başarırız’<br />

2023 yılının henüz başında yaşanan deprem felaketinin<br />

ihracata etkisinin büyük olduğunun altını çizen Ahmet<br />

Öksüz, “Şubat ayında yaşanan felaketin ardından piyasalar<br />

bir süre durdu. Toparlanma sürecine girildiğinde<br />

ise küresel ölçekte yaşanan ekonomik resesyon devreye<br />

girdi. <strong>Tekstil</strong> sektörü olarak 2023 yılını 2022’ye göre yüzde<br />

10 gerileyerek 11,6 milyar dolarlık ihracatla kapattık.<br />

Dünyada pamuk üretiminden hazırgiyim üretimine kadar<br />

tüm aşamaları gerçekleştirebilen birkaç ülkeden bir<br />

tanesiyiz. Geçmiş yıllarda da küresel talep daralması ile<br />

karşı karşıya kalmıştık. Ancak özel sektör ve devletimizin<br />

el birliği ile tüm yaşanan daralmalardan, yakın coğrafyamızdaki<br />

siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan güçlenerek<br />

çıktık. Yaşanan zor süreçleri daha fazla yatırım, daha<br />

fazla üretim ve daha fazla istihdam atağı ile güçlenerek<br />

atlattık. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan tekstil<br />

sektörü geçmişteki deneyimlerinde de olduğu gibi bu<br />

geçici süreçte de üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı<br />

sağlamaya devam edecektir. Zor günlerden daha da<br />

güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


58<br />

PANORAMA<br />

Sürdürülebilir<br />

başarıda<br />

“çalışan<br />

deneyimi”<br />

Özellikle pandemi sonrası, değişen iş dünyası dinamiklerinde<br />

çok sayıda organizasyon, resesyon<br />

korkusuyla maliyetleri kıstı; inovasyon ve kârlılık<br />

konusundaki hedefleri ise devam ediyor. Bu noktada<br />

pozitif çalışan deneyimi oluşturmak önem<br />

kazanıyor. Çünkü düşük maliyetle inovasyonu ve<br />

kârlılığı artırmanın anahtarı “çalışan deneyimi.”<br />

Şirketler için sürdürülebilir başarı ancak, kurum<br />

kültürünü sağlamlaştırıp, çalışanları için güvenli,<br />

istikrarlı, gelişebilecekleri bir ortam sağlayarak<br />

ve onları uzun vadede en yüksek potansiyellerini<br />

ortaya çıkarmaları için destekleyerek mümkün.<br />

Bu sebeple “çalışan deneyimi”, sürdürülebilir<br />

başarı hedefleyen şirketlerin <strong>2024</strong> yılı İK stratejilerinde<br />

çoktan yerini aldı.<br />

30 yılı aşkın süredir işyeri kültürü ve çalışan deneyimi<br />

konusunda uzman küresel otorite olan Great Place<br />

To Work ® pozitif çalışan deneyiminin sürdürülebilir<br />

şirket başarısına katkılarını düşük istifa oranı, güçlü<br />

psikolojik yapı, inovasyon ve üretkenlik artışı, zor<br />

durumlar karşısında dayanıklılık gibi faktörlerle açıklıyor.<br />

Organizasyonları çalışan deneyimi açısından<br />

değerlendirip, sertifikalandıran Kurum, bu açıklamasını<br />

destekleyen araştırma sonuçlarını da paylaştı.<br />

En İyi İşverenler’de iş gücü devir hızı<br />

yarı yarıya daha düşük<br />

İşe alım, eğitim harcamaları, üretkenlik kayıpları, kurumsal<br />

bilgi kaybı gibi maliyetler sebebiyle çalışan<br />

devir hızı, organizasyonlar için oldukça maliyetli bir<br />

durum. Great Place To Work ® ’ün her yıl hazırladığı<br />

en önemli liste olan Türkiye’nin En İyi İşverenleri<br />

listesine giren organizasyonların çalışan devir hızı,<br />

diğer şirketlere kıyasla yarı yarıya daha düşük. Amerika<br />

ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya<br />

yayılan Büyük İstifa Dalgası döneminden geçilirken;<br />

pozitif deneyim yaşayan çalışanlar, işte kalmaya<br />

devam ediyor ve işleri için en yüksek çabayı gösterip,<br />

en yüksek katkıyı sağlamaktan kaçınmıyorlar.<br />

En İyi İşverenler’de 10 çalışandan 6’sı mutlu<br />

Great Place To Work ® araştırmasına göre En İyi<br />

İşverenler listelerindeki organizasyonların çalışanlarının<br />

%58’i, refah ve mutluluk seviyelerinin<br />

yüksek olduğunu belirtiyor. Standart organizasyonlar<br />

için bu oran sadece %16. Refah seviyesi<br />

düşük, psikolojik olarak yıpranmış, tükenmişlik<br />

yaşayan çalışanlar, sürekli izin alarak, düşük<br />

iş performansı göstererek ya da işten ayrılma<br />

riskleriyle şirket için olumsuzluk teşkil ediyorlar. Bu<br />

yüzden üretkenlik için yüksek refah seviyesi oldukça<br />

önemli. Great Place To Work ® ’ün globalde<br />

yaptığı araştırmaya göre ise çalışanlara psikolojik<br />

olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilen<br />

ve onlara önem verdiğini gösteren organizasyonlarda<br />

tükenmişlik yaşayan ebeveynlerin<br />

oranı daha düşük; beş ebeveynden dördü işine<br />

devam etmek istediğini bildiriyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


En İyi İşverenler’de çalışan inovasyonu ile<br />

gelir artışı beş kat fazla<br />

Great Place To Work ® araştırmasına göre, kendilerini<br />

iyi hisseden çalışanlar, işlerine daha fazla<br />

katılım gösteriyor ve yeni fikirler üretme konusunda<br />

daha istekli oluyor. Tüm çalışanların inovasyon<br />

çalışmalarına dahil olmaya teşvik edildiği”<br />

Innovation by All (Herkes Tarafından Yenilik)”<br />

yaklaşımını uygulayan organizasyonlar da en<br />

yüksek inovasyon seviyelerine ulaşıyor. Daha<br />

fazla sayıda çalışanın inovasyon süreçlerine dahil<br />

edildiği ve kapsayıcılığın olduğu organizasyonlarda<br />

yıllık gelir artışı, çalışanları inovasyon<br />

süreçlerine dahil etme puanı daha düşük olan<br />

organizasyonlardan beş kat daha fazla.<br />

Zorluklarda en hızlı toparlananlar,<br />

yine En İyi İşverenler<br />

Great Place To Work ® ’ün yürüttüğü araştırma<br />

sonuçları; kadınlar, farklı etnik yapıya sahip<br />

olanlar, yarı zamanlı çalışanlar, daha kıdemliler<br />

gibi farklı ve çoğu şirkette daha arka planda<br />

kalan çalışanlara ekibin gerçek bir üyesi gibi<br />

davranan organizasyonların büyüdüğünü<br />

gösteriyor. Benzer şekilde COVID-19 salgınının<br />

ardından, 2020’de başlayan küresel krizin<br />

beraberinde getirdiği zorluklara karşı en hızlı<br />

toparlanma, yüksek güvene dayalı kültürlere<br />

sahip, kapsayıcı bir çalışma iklimi oluşturmuş<br />

organizasyonlarda gözlendi.<br />

En İyi İşverenler’de 3,33 kat daha iyi<br />

finansal performans<br />

İstifa oranının düşük olması, çalışanların üretken<br />

ve inovatif olması, zorluklara karşı dayanıklılık<br />

gibi yukarıda sayılan etkenler şirketin uzun<br />

vadeli finansal başarılarına da olumlu yansıyor.<br />

Araştırma sonuçlarına göre Great Place To<br />

Work ® En İyi İşverenler listelerinde yer alan organizasyonlar,<br />

piyasanın geneline kıyasla 3,33<br />

kat daha iyi finansal performans gösteriyor.<br />

Avantajlardan faydalanmak için<br />

doğru adres Great Place To Work ®<br />

<strong>2024</strong> stratejilerine çalışan deneyimini dahil<br />

ederek, “En İyi İşveren” olmanın avantajlarından<br />

faydalanmak isteyen kurumlar Great<br />

Place To Work ® ’ten destek alabilirler. 30 yıldan<br />

fazla süredir tüm sahip olduğu kurum kültürü ve<br />

çalışan deneyimi ile global çapta otorite olarak<br />

kabul edilen Great Place To Work’ün araştırmaya<br />

dayalı güçlü metodolojisi ile “çalışan<br />

deneyimi” açısından değerlendirilen şirketler,<br />

güçlü yönlerini ve geliştirmeye açık alanlarını<br />

içeren bir yol haritası oluşturuyor. Great Place<br />

To Work harika iş yeri sertifikası ve “En iyi İşveren”<br />

unvanına sahip olan organizasyonlar; global<br />

çapta güvenilir, adil, çalışan memnuniyeti<br />

ve gelişimini önemseyen tescilli bir işyeri olarak<br />

çalışanlar için cazip konuma geliyor.


60<br />

PANORAMA<br />

Spinnova ve Renewcell döngüsel<br />

modayı ölçeklendirmeye<br />

yönelik iş birliklerini duyurdu<br />

Spinnova and Renewcell announce<br />

cooperation to scale circular fashion<br />

Ödüllü döngüsel inovasyon şirketleri Spinnova<br />

ve Renewcell, tekstil atıklarından yeni nesil<br />

tekstil elyafı üretimini ölçeklendirmeye yönelik<br />

bir teknoloji konseptine yönelik iş birliklerini duyurdu.<br />

Yeni elyaf üretim konsepti, her iki şirketin<br />

Award-winning circular innovation companies<br />

Spinnova and Renewcell have announced<br />

their cooperation to introduce a technology<br />

concept for scaling the production<br />

of next-generation textile fibre from textile<br />

Sürdürülebilir tekstil malzemesi şirketi Spinnova, tekstil atığı bazlı elyafı<br />

ticarileştirmeye ve ölçeklendirmeye yönelik bir konsept geliştirmek<br />

ve tanıtmak için İsveçli tekstil geri dönüşüm yenilikçisi Renewcell<br />

ile ortaklık gerçekleştirdi. İş birliği, tekstil atığı bazlı elyafın, zararlı<br />

kimyasallar olmadan yeni elyafa dönüştürülebildiği türünün ilk örneği<br />

olma özelliğini taşıyor. Bu yeni tekstil elyafından elde edilen ilk tüketici<br />

ürünlerinin <strong>2024</strong> yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor.<br />

Spinnova, the sustainable textile material company, partners with Swedish<br />

textile recycling innovator Renewcell to develop and promote a concept<br />

to commercialise and scale textile waste-based fibre. The collaboration<br />

is the first of its kind, where textile waste-based fibre can be spun into new<br />

fibre without harmful chemicals. The first consumer products from this new<br />

textile fibre are estimated to be available by the end of <strong>2024</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 61<br />

waste. The new fibre production concept<br />

combines patented technology from both<br />

companies and advances the circularity in<br />

the fashion and textile industries.<br />

Pioneering a circular economy in the fashion<br />

industry, Renewcell recycles cellulosic-rich<br />

textile waste such as cotton and viscose<br />

using a patented process, which transforms<br />

textile waste into a pulp product called CIR-<br />

patentli teknolojisini birleştiriyor ve moda ve<br />

tekstil endüstrilerindeki döngüselliği geliştiriyor.<br />

Moda endüstrisinde döngüsel bir ekonomiye<br />

öncülük eden Renewcell, pamuk ve viskon gibi<br />

selülozik açıdan zengin tekstil atıklarını, CIR-<br />

CULOSE ® adı verilen bir elyaf hamuru ürününe<br />

dönüştüren patentli bir işlem kullanarak geri<br />

dönüştürüyor. Bu biyolojik olarak parçalanabilen<br />

ham madde %100 geri dönüştürülmüş<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


62<br />

PANORAMA<br />

tekstillerden üretilir ve yeni elyaflar geliştirmek<br />

için kullanılabilir. Şimdiye kadar CIRCULOSE ® ,<br />

viskon gibi sentetik selülozik elyafların üretiminde<br />

kullanılıyordu. Spinnova’nın dönüştürücü<br />

teknolojisiyle ortaklar, CIRCULOSE ® ’u, elyaf<br />

eğirme işleminde hiçbir zararlı kimyasal madde<br />

içermeyen yeni, biyobazlı bir tekstil elyafına<br />

dönüştürebilecek. Bu, sürdürülebilir tekstil elyaf<br />

üretimi için yeni standartlar belirlerken aynı zamanda<br />

sektörün büyüyen tekstil atık sorununu<br />

çözmeye yönelik dikkate değer bir adımdır.<br />

Spinnova, CIRCULOSE ® hamurunu yeni tekstil elyafına<br />

dönüştürerek başarılı denemeler gerçekleştirdi.<br />

İplik ve kumaş geliştirme için %100 CIR-<br />

CULOSE ® ile yapılan ilk SPINNOVA ® elyaf partileri<br />

üretildi ve ilk prototipler pamuk ve CIRCULOSE ®<br />

ile yapılan SPINNOVA ® elyaf karışımından yapıldı.<br />

Spinnova’nın CEO vekili Ben Selby, “Moda<br />

ve tekstil endüstrisinin tedarik zinciri boyunca<br />

CULOSE ® . This biodegradable raw material<br />

is produced from 100% recycled textiles<br />

and can be used to create new fibre. Until<br />

now, CIRCULOSE ® has been used to create<br />

man-made cellulosic fibres, such as viscose.<br />

With Spinnova’s transformative technology,<br />

the partners can turn CIRCULOSE ® into a<br />

new, biobased textile fibre without any harmful<br />

chemicals in the fibre spinning process.<br />

This is a remarkable step towards addressing<br />

the industry’s growing textile waste problem,<br />

while setting new standards for sustainable<br />

textile fibre production.<br />

Spinnova has already made successful trials<br />

spinning the CIRCULOSE ® pulp into new textile<br />

fibre. The first batches of SPINNOVA ® fibre made<br />

with 100 % CIRCULOSE ® have been produced<br />

for yarn and fabric development, and the first<br />

prototypes are made from a blend of cotton<br />

and SPINNOVA ® fibre made with CIRCULOSE ® .<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


64<br />

PANORAMA<br />

yeni çözümlere ve iş birliğine ihtiyacı var. Bu<br />

gereklilikte bu iş birliğini bizim için heyecan<br />

verici bir ortaklık haline getiriyor. Amacımız<br />

moda endüstrisinin döngüsel ekonomiye<br />

geçişini hızlandırmak ve tekstilden tekstile<br />

elyafı ölçeklendirme seçeneklerini keşfetmek.<br />

Yetenekli Renewcell ekibiyle ortaklığımızı<br />

geliştirmek büyük bir zevkti ve Renewcell’in<br />

malzemeleri ile Spinnova’nın teknolojisini birleştiren<br />

ilk testler çok umut verici oldu,” dedi.<br />

Renewcell CEO’su Patrik Lundström, “<strong>Tekstil</strong> endüstrisi,<br />

doğrusal bir iş modelinden döngüsel bir<br />

ekonomiye geçiş yaptığı büyük bir değişimin<br />

ortasında. Değişim, yeni ortaklıklar ve cesur, yenilikçi<br />

oyuncular gerektirir. Spinnova teknolojisi<br />

hakkında daha fazlasını öğrenmek gerçekten<br />

heyecan vericiydi ve Spinnova’nın benzersiz<br />

elyaf eğirme teknolojisini kullanarak CIRCU-<br />

LOSE ® ’dan yapılan ilk koleksiyonu piyasaya<br />

sürmek için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde konuştu.<br />

Şirketler şu anda potansiyel ortaklarla tekstilden<br />

tekstile elyaf üretimini ölçeklendirmeye başlama<br />

seçeneklerini değerlendiriyor ve CIRCU-<br />

LOSE ® bazlı SPINNOVA ® elyafından yapılan ilk<br />

tüketici koleksiyonunu geliştirmeye başlamayı<br />

bekliyorlar. İlk tüketici ürünlerinin <strong>2024</strong> yılı sonunda<br />

küresel pazara gireceği tahmin ediliyor.<br />

“The fashion and textile industry needs new solutions<br />

and collaboration across its supply chain,<br />

which makes this such an exciting partnership for<br />

us. Our goal is to accelerate the fashion industry’s<br />

transition to a circular economy and explore<br />

options to scale textile-to-textile fibre production.<br />

Developing our partnership with the skilled<br />

Renewcell team has been a great pleasure and<br />

the first tests combining Renewcell’s material and<br />

Spinnova’s technology have been very promising,”<br />

says Ben Selby, Spinnova’s Deputy CEO.<br />

“The textile industry is in the middle of a massive<br />

change, when moving from a linear business<br />

model to a circular economy. Change requires<br />

new partnerships and brave, innovative players.<br />

Learning more about Spinnova’s technology has<br />

been really exciting and we can’t wait to launch<br />

the first collection made from CIRCULOSE ® using<br />

Spinnova’s unique fibre spinning technology,”<br />

continues Patrik Lundström, CEO at Renewcell.<br />

The companies are currently assessing options<br />

to start scaling textile-to-textile fibre production<br />

with potential partners and expect to start<br />

developing the first consumer collection made<br />

from CIRCULOSE ® -based SPINNOVA ® fibre. The<br />

first consumer products are estimated to enter<br />

the global market at the end of <strong>2024</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


66<br />

PANORAMA<br />

<strong>Tekstil</strong> devrimi için<br />

döngüsel çözümler<br />

Circular solutions<br />

for a textile revolution<br />

What’s new for REVECOL ® by ERCA<br />

Textile Chemical Solutions? After the<br />

inspiring and productive meetings<br />

last June at ITMA where synergies<br />

with Patagonia ® and YKK were announced,<br />

REVECOL ® by ERCA TCS resumes<br />

its dialogue with professionals<br />

from the textile world, keeping its promise<br />

not only to “share” this responsible<br />

innovation with stakeholders,<br />

customers and the general public,<br />

but above all to illustrate its evolution<br />

and ongoing development.<br />

We are talking about a company<br />

and a range of products capable of<br />

“transforming problems into solutions”<br />

with the aim of bringing a new culture<br />

of sustainability and circularity within<br />

textile production, and inevitably<br />

leading to innovations that follow one<br />

another at an incessant pace.<br />

Thanks to a 100% Made in Italy,<br />

highly technological, pioneering<br />

and end-to-end certified production<br />

process, REVECOL ® by ERCA TCS<br />

transforms critical waste materials (in<br />

this case, used vegetable oils) into a<br />

complete range of innovative and<br />

responsible chemical auxiliaries designed<br />

for the entire textile industry<br />

and its various applications.<br />

Yeni nesil kimyasal yardımcı maddeler<br />

yelpazesi için bir ödül, daha kapsamlı<br />

sertifikalar ve “açıklayıcı” bir imaj.<br />

An award, more extensive certifications<br />

and an “explanatory” imagefor the range<br />

of new generation of chemical auxiliaries.<br />

ERCA <strong>Tekstil</strong> Kimyasal Çözümleri’nin REVECOL ® ’undaki yenilikler<br />

neler? Geçtiğimiz Haziran ayında ITMA’da Patagonia ®<br />

ve YKK ile sinerjilerin duyurulduğu ilham verici ve verimli<br />

toplantıların ardından, REVECOL ® tekstil dünyasından profesyonellerle<br />

diyaloğunu sürdürüyor ve bu sorumlu yeniliği<br />

yalnızca paydaşlar, müşteriler ve genel halkla “paylaşma”<br />

sözünü tutmakla kalmıyor, aynı zamanda her şeyden önce<br />

ürünün evrimini ve devam eden gelişimini gösterme sözünü<br />

tutuyor. <strong>Tekstil</strong> üretimine yeni bir sürdürülebilirlik ve döngüsellik<br />

kültürü getirme hedefiyle “sorunları çözüme dönüştü-<br />

Conveying the values of the new<br />

generation REVECOL ® by ERCA TCS<br />

chemicals to the public – from customers<br />

within the textile production<br />

chain to final consumers – is not an<br />

easy task, even more so if we then<br />

add the “many” unique characteristics<br />

defining REVECOL ® by ERCA TCS<br />

such as circularity, safety, high performance,<br />

competitiveness and its<br />

ability to be used on any type of textile<br />

fibre, both virgin and recycled…<br />

we are clearly facing a challenge.<br />

For this reason – and this is the first notable<br />

feature – the brand has chosen<br />

to present itself through an image that<br />

makes immediate not only the idea of<br />

responsible innovation in the REVE-<br />

COL ® by ERCA TCS range of products,<br />

but one that also shows its values,<br />

representing them as “bricks” which<br />

together and in combination constitute<br />

the uniqueness of this range.<br />

The new image captures the essence<br />

of responsible innovation: each<br />

shade in the vibrant colour composition<br />

tells a story about the company’s<br />

commitment to making a positive<br />

impact on the environment and on<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


68<br />

PANORAMA<br />

rebilen” ve kaçınılmaz olarak ardı ardına yenilikler gerçekleştiren<br />

bir şirket ve ürün yelpazesinden bahsediyoruz.<br />

%100 İtalyan yapımı, son derece teknolojik, öncü ve<br />

uçtan uca sertifikalı üretim süreci sayesinde REVECOL ® ,<br />

kritik atık malzemeleri (bu meyanda kullanılmış bitkisel<br />

yağlar) tüm tekstil endüstrisi ve bu endüstrisinin uzantısı<br />

çeşitli uygulamalara yönelik tasarlanmış eksiksiz bir dizi<br />

yenilikçi ve sorumlu kimyasal yardımcı maddeye dönüştürür.<br />

Yeni nesil REVECOL ® kimyasallarının değerlerini<br />

tekstil üretim zincirindeki müşterilerden son tüketicilere<br />

kadar kamuoyuna aktarmak kolay bir iş değil, dahası<br />

REVECOL ® ’ü tanımlayan döngüsellik, güvenlik, yüksek<br />

performans, rekabetçilik ve hem işlenmemiş hem de geri<br />

dönüştürülmüş her tür tekstil elyafında kullanılabilme<br />

yeteneği gibi “birçok” benzersiz özellikte eklendiğinde<br />

ERCA açıkça bir meydan okuma ile karşı karşıya kaldı.<br />

Bu amaçla – ve ilk kez öne çıkan bir özellik olarak- marka,<br />

REVECOL ® ürün yelpazesinin yalnızca sorumlu inovasyon<br />

fikrini değil, aynı zamanda değerlerini gösteren, onları<br />

bir arada ve bir bütün olarak bu serinin benzersizliğini<br />

oluşturan “bloklar” olarak temsil eden bir imaj aracılığıyla<br />

kendisini sunmayı seçiyor. Yeni imaj sorumlu inovasyonun<br />

özünü yansıtıyor: canlı renk kompozisyonundaki her ton,<br />

şirketin çevre ve toplum üzerinde olumlu bir etki oluşturma<br />

konusundaki kararlılığını anlatan bir hikâye anlatıyor. Kimyasal<br />

yardımcı maddeler tekstil üretim döngüsünün farklı<br />

aşamalarında önemli bir rol oynamaktadır ancak aynı<br />

zamanda çevresel etkinin azaltılması açısından karmaşık<br />

bir zorluğu da temsil etmektedirler. İmajın alt blokları ERCA<br />

TCS tarafından yapılan belirli seçimleri temsil ediyor: geri<br />

dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, döngüsellik misyonu,<br />

pazardaki rekabet gücü. Güvenliğe verilen önem bu<br />

temel üzerine inşa edilmiştir ve olağanüstü performansın<br />

yanı sıra tüm tekstil elyaflarında çeşitli kimyasal yardımcı<br />

maddeleri kullanma yeteneği ile birleştirilmiştir. Akabinde<br />

her şey uçtan uca sertifikalarla garanti edilir. <strong>Tekstil</strong> pazarına<br />

döngüsellik adına gerçek bir devrime işaret eden<br />

çözümler getiren değerler ve özelliklerin bu birleşimidir.<br />

ERCA TCS’nin REVECOL ® ürün yelpazesinde artık 18 yeni<br />

nesil kimyasal yardımcı madde bulunmaktadır. REVECOL ® ,<br />

tüm ürün gamına yönelik benzersiz ve yenilikçi özellikleri<br />

sayesinde tamamında en önemli sertifikaları almıştır: GRS,<br />

RCS, ZDHC Chemical Gateway, bluesign ® ve GOTS. Özellikle<br />

bluesign ® Academy’nin desteği ve analiziyle, mümkün<br />

olan yerlerde bazı REVECOL ® ürünleri için Ürün Karbon<br />

Ayak İzini (PCF) oluşturuyor ve geleneksel kimya kullanımına<br />

kıyasla CO2 emisyonlarının azaltıldığını belgeliyor. Son,<br />

ama bir o kadar da önemli olarak, son derece yenilikçi ve<br />

giderek çevre dostu üretim süreçleri arayışındaki bu büyük<br />

çaba ERCA’ya, 1972’de kurulan Avrupa’nın en büyük kimya<br />

endüstrisi birliği olan Cefic- Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi<br />

tarafından verilen prestijli European Responsible Care ®<br />

Ödülü 2023’ü kazandırdı. Ödül, ERCA TCS’nin REVECOL ®<br />

serisi aracılığıyla iklim nötrlüğü, döngüsellik ve güvenli ve<br />

sürdürülebilir kimyasallara geçiş konusundaki kararlılığını<br />

takdir ediyor. Ve bu ödül, REVECOL ® serisinin analizler ve<br />

sertifikalarla da doğrulandığı gibi, sürdürülebilirlik ve karbon<br />

nötrlüğüne güçlü bir şekilde odaklanarak, çevrede yoğun<br />

olarak bulunan kritik atıkları, tekstiller için tasarlanmış ve her<br />

türlü elyafa uygun, sertifikalı, yüksek performanslı, güvenli<br />

ve rekabetçi bir ürün yelpazesine dönüştürebilen yeni nesil<br />

kimyasal yardımcıların önünü açtığını pekiştirmiş oluyor.<br />

society. Chemical auxiliaries play a<br />

crucial role in different phases of the<br />

textile production cycle, but at the<br />

same time they represent a complex<br />

challenge in terms of reducing environmental<br />

impact. The bottom blocks<br />

in the image represent specific<br />

choices made by ERCA TCS: the use<br />

of recycled materials, the vocation<br />

for circularity, competitiveness in the<br />

market. Attention to safety is built on<br />

this foundation, and it is combined<br />

with exceptional performance, as<br />

well as the ability to use the range<br />

of chemical auxiliaries on all textile<br />

fibers. Everything is then guaranteed<br />

by end-to-end certifications. It is this<br />

combination of values and features<br />

that brings solutions to the textile<br />

market, solutions that mark a real<br />

revolution in the name of circularity.<br />

The REVECOL ® by ERCA TCS range<br />

now includes 18 new generation<br />

chemical auxiliaries. For all of them,<br />

thanks to its unique and innovative<br />

characteristics, REVECOL ® has obtained<br />

the most important certifications:<br />

GRS, RCS, ZDHC Chemical<br />

Gateway, bluesign ® and GOTS. In<br />

particular, with the support and<br />

analysis of bluesign ® Academy, it is<br />

creating, where possible, the Product<br />

Carbon Footprint (PCF) for some<br />

REVECOL ® by ERCA TCS products,<br />

certifying the reduction of CO2<br />

emissions compared to the use of<br />

conventional chemistry.<br />

Last, but not least, this great effort in<br />

the search for profoundly innovative<br />

and increasingly environmentally<br />

friendly production processes has<br />

earned ERCA the prestigious European<br />

Responsible Care ® Award 2023,<br />

awarded by Cefic-the European<br />

Chemical Industry Council, the<br />

largest European chemical industry<br />

association, founded in 1972. The<br />

award recognizes ERCA TCS’ commitment,<br />

through the REVECOL ® range,<br />

to climate neutrality, circularity and<br />

the transition towards safe and sustainable<br />

chemicals. And it reiterates<br />

that the REVECOL ® by ERCA TCS range<br />

paves the way for a new generation<br />

of chemical auxiliaries capable of<br />

transforming critical waste, massively<br />

present in the environment, into a<br />

range of certified, high-performance,<br />

safe and competitive products designed<br />

for textiles and suitable for any<br />

fiber, with a strong focus on sustainability<br />

and carbon neutrality, as confirmed<br />

by analyses and certifications.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


70<br />

PANORAMA<br />

Trelleborg, Dartex ® MicroClimate<br />

EcoPlus’ı piyasaya sürdü:<br />

Nefes alabilirliğin ve dayanıklılığın<br />

mükemmel kombinasyonu<br />

poliüretan kaplamalı kumaş<br />

Trelleborg launched Dartex ®<br />

MicroClimate EcoPlus:<br />

The ultimate combination<br />

of breathable and durable<br />

polyurethane coated fabric<br />

Polimer geliştirme çözümlerinde dünya lideri Trelleborg Engineered<br />

Coated Fabrics, tıbbi cihaz ve yatak kılıfı endüstrilerinde<br />

mükemmellik standartlarını yeniden tanımlamaya hazır, çığır açan<br />

bir poliüretan kaplı kumaş olan Dartex ® Microclimate EcoPlus’ı<br />

tanıttı. Bu yenilikçi kumaş benzersiz nefes alma ile kimyasal<br />

maddelere karşı olağanüstü direnç özelliklerini bir araya getirerek<br />

performans, konfor ve sürdürülebilirlik için yeni bir standart belirliyor.<br />

Trelleborg Engineered Coated Fabrics, a global leader in engineered<br />

polymer solutions, proudly introduces Dartex ® Microclimate EcoPlus,<br />

a groundbreaking polyurethane coated fabric poised to redefine the<br />

standards of excellence in the medical device and mattress cover<br />

industries. This innovative fabric combines exceptional chemical<br />

resistance with unparalleled breathability, setting a new benchmark<br />

for performance, comfort, and sustainability.<br />

Poliüretan kumaşlar uzun süreden beri üstün<br />

nitelikleriyle tanınmaktadır ve bu da onları<br />

geniş bir uygulama yelpazesi için ideal bir<br />

seçim haline getirmektedir. Yatak kılıfları söz<br />

konusu olduğunda poliüretan kumaş birçok<br />

Polyurethane fabrics have long been recognized<br />

for their superior qualities, making them an ideal<br />

choice for a wide range of applications. When it<br />

comes to mattress covers, polyurethane fabric offers<br />

several key advantages. It provides a robust barrier<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 71<br />

against liquids, dust mites, and<br />

allergens, ensuring the longevity<br />

and hygiene of the mattress. Moreover,<br />

its remarkable breathability<br />

enhances user comfort, preventing<br />

moisture buildup and maintaining<br />

an optimal microclimate for<br />

protecting vulnerable skin.<br />

Dartex ® Microclimate EcoPlus takes<br />

these benefits to a whole new<br />

level. Its cutting-edge polyurethane<br />

coating boasts outstanding<br />

chemical resistance, effectively<br />

guarding against a wide array of<br />

chemicals and cleaning agents<br />

commonly used in healthcare<br />

settings. This makes it a game<br />

changer for medical device manufacturers<br />

seeking materials that<br />

not only meet stringent safety<br />

and hygiene standards but also<br />

enhance the user experience.<br />

Richard Haxby, Technical Director<br />

at Trelleborg, expressed his<br />

enthusiasm for this revolutionary<br />

fabric, stating, “Dartex ® Microclimate<br />

EcoPlus represents a major<br />

breakthrough for medical device<br />

manufacturers. Its exceptional<br />

chemical resistance and breathability<br />

make it a game-changing<br />

material in our industry. We’re<br />

proud to offer a product that not<br />

only elevates performance but<br />

also aligns with our commitment<br />

to environmental sustainability.”<br />

Manufactured using 100% recycled<br />

polyester yarn, which is certified<br />

to Global Recycled Standard,<br />

Dartex ® Microclimate EcoPlus not<br />

only delivers exceptional performance<br />

but also contributes<br />

to Trelleborg and its customers’<br />

carbon reduction targets.<br />

61% of the finished coated textile<br />

by weight is recycled, demonstrating<br />

a reduced carbon footprint<br />

This environmentally responsible<br />

fabric showcases Trelleborg’s<br />

commitment to sustainability through<br />

its eco-friendly production<br />

methods and materials, aligning<br />

with the company’s mission to<br />

develop innovative solutions that<br />

minimize environmental impact.<br />

önemli avantaj sunar. Sıvılara, toz akarlarına ve alerjenlere<br />

karşı sağlam bir bariyer oluşturarak yatağın uzun ömürlü<br />

olmasını ve hijyenini sağlar. Üstelik olağanüstü nefes alabilirliği<br />

kullanıcı konforunu artırır, nem oluşumunu önler ve hassas<br />

cildi korumak için optimum mikroiklimi korur.<br />

Dartex ® Microclimate EcoPlus bu avantajları tamamen yeni<br />

bir seviyeye taşıyor. Son teknoloji ürünü poliüretan kaplaması,<br />

olağanüstü kimyasal dirence sahiptir ve sağlık hizmetlerinde<br />

yaygın olarak kullanılan çok çeşitli kimyasallara ve temizlik<br />

maddelerine karşı etkili bir koruma sağlar. Sonuç olarak<br />

tüm bu özellikler Dartex ® Microclimate EcoPlus’ı yalnızca sıkı<br />

güvenlik ve hijyen standartlarını karşılamakla kalmayıp aynı<br />

zamanda kullanıcı deneyimini geliştiren malzemeler arayan<br />

tıbbi cihaz üreticileri için ezber bozan bir ürün haline getiriyor.<br />

Bu devrim niteliğindeki kumaşa duyduğu heyecanı dile getiren<br />

Trelleborg <strong>Teknik</strong> Müdürü Richard Haxby, “Dartex ® Microclimate<br />

EcoPlus, tıbbi cihaz üreticileri için büyük bir atılımı<br />

temsil ediyor. Olağanüstü kimyasal direnci ve nefes alabilirliği,<br />

onu endüstrimizde oyunun kurallarını değiştiren bir malzeme<br />

haline getiriyor. Yalnızca performansı artırmakla kalmayıp<br />

aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığımıza da<br />

uygun bir ürün sunmaktan gurur duyuyoruz,” şeklinde konuştu.<br />

Global Recycled Standard sertifikalı %100 geri dönüştürülmüş<br />

polyester iplik kullanılarak üretilen Dartex ® Microclimate<br />

EcoPlus, yalnızca olağanüstü performans sunmakla kalmıyor,<br />

aynı zamanda Trelleborg ve müşterilerinin karbon azaltma<br />

hedeflerine de katkıda bulunuyor. Bitmiş kaplamalı tekstilin<br />

ağırlıkça %61’i geri dönüştürülerek karbon ayak izi azaltılıyor.<br />

Çevreye duyarlı bu kumaş, Trelleborg’un çevre dostu üretim<br />

yöntemleri ve malzemeleri aracılığıyla sürdürülebilirliğe olan<br />

bağlılığını sergiliyor ve şirketin çevresel etkiyi en aza indiren<br />

yenilikçi çözümler üretme misyonuyla uyumlu.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


72<br />

PANORAMA<br />

<strong>Teknik</strong> tekstil ve nonwoven üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Uluslararası <strong>Teknik</strong> <strong>Tekstil</strong>ler ve Nonwoven Fuarı, Ticaret<br />

Bakanlığı’nın açıkladığı ‘<strong>2024</strong> Yılında Destek Kapsamına Alınan<br />

Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar’ listesinde yer aldı. HIGHTEX <strong>2024</strong><br />

katılımcısı firmalar, 222 bin TL tutarında destek alacak.<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> International Technical Textiles and Nonwovens<br />

Exhibition, which is anticipated with impatience by technical textile<br />

and nonwoven manufacturers, was included in the list of “Sectoral<br />

Qualified Domestic Exhibitions Included in the Support in <strong>2024</strong>”<br />

announced by the Ministry of Commerce. HIGHTEX <strong>2024</strong> exhibitor<br />

companies will receive support amounting to 222 thousand TL.<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong>, Ticaret Bakanlığı’nın<br />

desteklediği fuarlar kapsamında<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Included in the scope<br />

of exhibitions supported<br />

by the Ministry of Commerce<br />

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve <strong>Teknik</strong> Fuarcılık<br />

A.Ş. ortaklığı ile düzenlenen HIGHTEX <strong>2024</strong> Fuarı,<br />

4-8 Haziran <strong>2024</strong> tarihleri arasında Tüyap Fuar ve<br />

Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. 5<br />

gün sürecek olan HIGHTEX Fuarı; gerek katılımcı ve<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Exhibition, organized in<br />

partnership with Tüyap Tüm Fuarcılık<br />

Yapım A.Ş. and <strong>Teknik</strong> Fuarcılık A.Ş., will<br />

host its visitors at Tüyap Fair and Congress<br />

Center between 4-8 June <strong>2024</strong>.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


74<br />

PANORAMA<br />

ziyaretçi sayısıyla gerek oluşturduğu iş hacmiyle<br />

yeni başarılara tanıklık edecek.<br />

Türkiye’nin konusunda ilk ve tek fuarı olan HIGHTEX<br />

<strong>2024</strong> Fuarı, T.C Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği<br />

fuarlar kapsamına dâhil edildi. Buna göre; Türk Ticaret<br />

kanunları hükümleri çerçevesinde kurulmuş,<br />

ihracatçı birliğine üye HIGHTEX Fuarı katılımcısı<br />

firmalar, yer kirası ve stant masrafları için ödenen<br />

fatura tutarının %50’sini destek kapsamında geri<br />

alabilecekler. Her firma için ödenecek maksimum<br />

destek tutarı ise 222 bin TL olacak.<br />

Başvurular, DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden<br />

yapılacak. Destek şartları ve hazırlanacak<br />

belgeler hakkında detaylı bilgi: https://ticaret.<br />

gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1<br />

linkinden öğrenilebilecek.<br />

Medikal <strong>Tekstil</strong>lerden Jeotekstillere kadar pek çok<br />

alandaki en yeni ürünler HIGHTEX <strong>2024</strong>’te<br />

<strong>Teknik</strong> tekstillerin her geçen gün daha fazla alanda<br />

tercih edilmesi, sektörün lider üreticilerini ve tedarikçilerini<br />

profesyonel ziyaretçilerle buluşturacak olan<br />

HIGHTEX Fuarı’na duyulan ilgiyi arttırıyor. Dünyanın<br />

önde gelen teknik tekstil ve nonwoven üreticileri ile<br />

teknoloji liderlerini küresel alıcılarla bir araya getirecek<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Fuarı’nda; medikal, otomotiv,<br />

havacılık, hijyen, tarım, gıda, inşaat, akıllı tekstiller<br />

ve jeotekstiller gibi pek çok alandaki en yeni ürünler<br />

sergilenecek. Nonwoven ürünlerin, üretim sırasında<br />

kullanılan hammaddelerin ve son teknolojilerin yer<br />

alacağı HIGHTEX <strong>2024</strong> Fuarı, teknik tekstil ve nonwoven<br />

sektörüne ivme kazandıracak. HIGHTEX <strong>2024</strong><br />

Fuarı; katılımcılara sadece iş birliği ve ağ oluşturma<br />

fırsatları sunmakla kalmayacak aynı zamanda en<br />

son trendleri öğrenme, inovatif ürünler ve geleceğe<br />

yönelik stratejiler geliştirme imkânı da tanıyacak.<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong>, Orta Doğu ve Doğu Avrupa en<br />

büyük buluşma noktası olacak<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Fuarı; sektör profesyonelleri, katılımcı firmalar,<br />

basın mensupları ve ziyaretçiler ile Orta Doğu<br />

ve Doğu Avrupa’nın da en büyük buluşma noktası<br />

olacak. Nonwoven üreticisi firmalar, sektörün global<br />

oyuncuları ile bir araya gelerek hem teknoloji yatırımı<br />

yapacak hem de geliştirdikleri en yeni ürünleri<br />

tanıtacak. Bu büyük buluşmayı sabırsızlıkla bekleyen<br />

firmalar; geliştirdikleri en yeni ürün ve teknolojilerini<br />

sergileyerek sektördeki konumlarını güçlendirecekler.<br />

The 5 day HIGHTEX Exhibition will witness<br />

new achievements with the number of<br />

exhibitors and visitors and the business<br />

volume it creates. HIGHTEX <strong>2024</strong>, Turkey’s<br />

first and only exhibition of its field, included<br />

in the scope of exhibitions supported by<br />

the Ministry of Commerce of the Republic<br />

of Turkey. HIGHTEX <strong>2024</strong> exhibitors that are<br />

members of the exporters’ association established<br />

within the scope of the provisions<br />

of the Turkish Commercial Code will be<br />

able to recover 50% of the invoice amount<br />

paid for space rent and stand expenses<br />

within the scope of the support. The maximum<br />

support amount to be paid for each<br />

company will be 222 thousand TL.<br />

Applications will be made through the DMS<br />

(Support Management System). Detailed<br />

information about the support conditions<br />

and the documents to be prepared can be<br />

found at: https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/fuarlar-mevzuat%C4%B1.<br />

The latest products in many fields<br />

from Medical Textiles to Geotextiles<br />

at HIGHTEX <strong>2024</strong><br />

The fact that technical textiles are use in<br />

more and more areas every day increases<br />

the interest in the HIGHTEX Exhibition, which<br />

will bring together the leading manufacturers<br />

and suppliers of the sector with professional<br />

visitors. At the HIGHTEX <strong>2024</strong> Exhibition,<br />

which will bring together the world’s<br />

leading technical textile and nonwoven<br />

manufacturers and technology leaders<br />

with global buyers; The latest products in<br />

many fields such as medical, automotive,<br />

aviation, hygiene, agriculture, food,<br />

construction, smart textiles and geotextiles<br />

will be exhibited. HIGHTEX <strong>2024</strong> Exhibition,<br />

where nonwoven products, raw materials<br />

used during production and the latest<br />

technologies will be exhibited, will accelerate<br />

the technical textile and nonwovens<br />

industry. HIGHTEX <strong>2024</strong> Exhibition; It will not<br />

only provide opportunities for collaboration<br />

and networking, but also provide participants<br />

with the opportunity to learn about<br />

the latest trends and develop innovative<br />

products and strategies for the future.<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> will be the largest meeting<br />

point in the Middle East and Eastern Europe<br />

HIGHTEX <strong>2024</strong> Exhibition will be the largest<br />

meeting point of the Middle East and Eastern<br />

Europe with industry professionals, exhibitors,<br />

press members and visitors. Nonwoven<br />

manufacturers will come together with the<br />

global players of the sector to invest in technology<br />

and introduce the latest products<br />

they have developed. Companies that are<br />

looking forward to this big meeting; They will<br />

strengthen their position in the sector by exhibiting<br />

their latest products and technologies.<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


76<br />

PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

SON FİYAT HAREKETLERİ<br />

Referans fiyatların çoğu geçtiğimiz ayda yükseldi.<br />

• Ocak ayının başından beri NY/ICE Mart<br />

kontratı fiyatları uzun vadeli işlem bandının alt<br />

sınırından üst sınırına doğru tırmandı. Bu uzun<br />

vadeli fiyat bandı 78’den 90 cent/lb’ye kadar<br />

uzanıyor ve Kasım 2022’den bu yana görülen<br />

değerleri barındırıyor. Geçtiğimiz ayda Mart<br />

kontratı fiyatları 80’den 88 cent/lb’ye yükseldi.<br />

• A Endeks 90’dan 96 cent/lb’ye yükseldi.<br />

• Çin fiyatları (Çin Pamuk Endeksi veya CC<br />

3128B) uluslararası bazda biraz yükselerek<br />

105’ten 107 cent/lb’ye çıktı. Yerel bazda değerler<br />

genel olarak 16.600 ile 17.000 RMB/ton<br />

arasında işlem gördü. RMB dolar karşısında<br />

istikrarını çoğunlukla koruyarak 7,18 RMB/USD<br />

civarında işlem gördü.<br />

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)<br />

değişmedi ve 85 cent/lb yakınlarında tutundu.<br />

Yerel bazda değerler 55.000 ile 55.900 INR/<br />

candy arasında hareket etti. Hint rupisi 83 INR/<br />

USD civarında sabit kaldı.<br />

• Pakistan spot fiyatları 79’dan 89 cent/lb’ye<br />

yükseldi. Yerel değerler 19.000 PKR/maund’dan<br />

20.500 PKR’ye çıktı. Pakistan rupisi 280 PKR/USD<br />

yakınlarında tutundu.<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu küresel pamuk<br />

üretiminde (-355.000 balya ile 112,8 milyona)<br />

ve işletme kullanımında (+38.000 balya ile<br />

112,5 milyona) küçük değişikliklere yer verdi.<br />

Önceki hasat yılları tahminlerine yapılan<br />

revizyonlar başlangıç stoklarını -249.000 balya<br />

düşürerek 83,0 milyona çekti. 2023/24 kapanış<br />

stokları için net etki -686.000 balyalık azalma<br />

şeklinde yansıdı. 83,7 milyon balyalık güncel<br />

tahmin, COVID kaynaklı kapanmalardan<br />

etkilenen 2019/20’den bu yana görülen en<br />

yüksek seviyede bulunuyor. Ülke bazında üretim<br />

rakamlarına yapılan en büyük değişiklikler<br />

Avustralya (-300.000 balya ile 4,8 milyona) ve<br />

Recent price movement<br />

Most cotton benchmarks increased over the<br />

past month.<br />

• Since early January, prices for the NY/ICE<br />

March contract climbed from the lower to<br />

the higher end of the longer-term trading<br />

range for nearby prices. That longer-term<br />

range extends from 78 to 90 cents/lb and has<br />

contained values since November 2022. Over<br />

the past month, prices for the March contract<br />

increased from 80 to 88 cents/lb.<br />

• The A Index increased from 90 to 96 cents/lb.<br />

• Chinese prices (China Cotton Index or CC<br />

3128B) were marginally higher in international<br />

terms, rising from 105 to 107 cents/lb.<br />

In domestic terms, values generally traded<br />

between 16,600 and 17,000 RMB/ton. The<br />

RMB was mostly stable against the dollar,<br />

trading near 7.18 RMB/USD.<br />

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) were<br />

unchanged, holding around 85 cents/lb.<br />

In domestic terms, values ranged between<br />

55,000 and 55,900 INR/candy. The INR was<br />

steady near 83 INR/USD.<br />

• Pakistani spot prices increased from 79 to 89<br />

cents/lb. In domestic terms, values rose from<br />

19,000 to 20,500 PKR/maund. The Pakistani<br />

rupee held near 280 PKR/USD.<br />

Supply, demand, & trade<br />

The latest USDA report featured only minor<br />

changes to global cotton production<br />

(-355,000 bales to 112.8 million) and mill-use<br />

(+38,000 bales to 112.5 million). Revisions to<br />

estimates for previous crop years lowered<br />

beginning stocks -249,000 bales to 83.0 million.<br />

The net effect for 2023/24 ending stocks<br />

was a -686,000 bale reduction. The current<br />

forecast of 83.7 million bales is the highest<br />

since 2019/20, which was affected by shutdowns<br />

driven by COVID. The largest changes<br />

to country-level production figures included<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 77<br />

those for Australia (-300,000 bales to 4.8 million)<br />

and Benin (-130,000 bales to 1.0 million).<br />

The largest updates for mill-use included those<br />

for China (+500,000 bales to 37.0 million),<br />

Thailand (-100,000 bales to 525,000), and the<br />

U.S. (-150,000 to 1.8 million). The global trade<br />

projection fell -173,000 bales to 42. million. In<br />

Benin (-130.000 balya ile 1,0 milyona) içindi.<br />

İşletme kullanımında en büyük değişiklikler ise<br />

Çin (+500.000 balya ile 37,0 milyona), Tayland<br />

(-100.000 balya ile 25.000’e) ve ABD (-150.000<br />

ile 1,8 milyona) için yapıldı. Küresel ticaret tahmini<br />

-173.000 balyalık düşüşle 42.0 milyona revize<br />

edildi. İthalat bazında en büyük değişiklikler<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


78<br />

PANORAMA<br />

Çin (+500.000 balya ile 12,0 milyona), Vietnam<br />

(+100.000 balya ile 6,8 milyona), Tayland<br />

(-100.000 balya ile 525.000’e), Türkiye (-100.000<br />

balya ile 4,0 milyona), Pakistan (-200.000 balya<br />

ile 3,6 milyona) ve Hindistan (-300.000 balya<br />

ile 1,0 milyona) için yapıldı. İhracat bazında<br />

yapılan en büyük değişikliklerin arasında ABD<br />

(+200.000 balya ile 12,3 milyona), Burkina<br />

Faso (+100.000 balya ile 775.000’e), Arjantin<br />

(-100.000 balya ile 700.000’e), Avustralya<br />

(-100.000 balya ile 5,7 milyona) ve Brezilya<br />

(-300.000 balya ile 11,2 milyona) yer aldı.<br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Pamuk tedarik zincirlerinde talebin dibe<br />

ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmese de<br />

siparişlerin dikkatli bir şekilde pazara geri<br />

dönebileceğine dair bazı raporlar mevcut.<br />

Küresel talebin en güncel göstergelerinden<br />

biri ABD’nin haftalık ihracat satış ve sevkiyat<br />

raporları olabilir. Bu verilerde Çin ağırlıklı olarak<br />

öne çıkıyor. Çin’in 2023/24 teslimatlı ABD<br />

ihracat taahhütlerindeki payı şu anda %41<br />

seviyesinde bulunuyor. Bu, Çin’in 2010/11 fiyat<br />

sıçramasından sonra aşırı seviyelerdeki rezerv<br />

alımları yaptığı dönemden bu yana ve hasat<br />

yılının bu noktasındaki en yüksek oran oldu<br />

(Çin’in ABD taahhütlerindeki payı 2011/2012<br />

ve 2012/13 hasat yıllarının bu noktasında<br />

%54 ve %41 idi). Yaklaşık on yıl önce yaşadığımız<br />

döneme benzer şekilde, Çin rezerv<br />

sistemi içinde bulunduğumuz hasat yılında<br />

da önemli bir rol üstlenmiş gibi görünüyor.<br />

Temmuz sonu ve Kasım ortası arasında dört<br />

milyondan fazla balya (yaklaşık 885.000 milyon<br />

ton) sattıktan sonra, Çin’in stok ikmali için<br />

uluslararası pazara baktığı varsayımı yapıldı.<br />

Bu alımların en önemli farkı, bunların tedarik<br />

zinciri boyunca talebi karşılamak üzere geleneksel<br />

işletme satın alımlarına bağlı olmaması.<br />

Çin’in rezerv sistemi için yaptığı alımlarının<br />

ne zaman yavaşlayabileceği (veya bunlarla<br />

ilgili raporlanmanın ne zaman yavaşlayabileceği)<br />

bilinmiyor, ancak piyasa için diğer bir<br />

soru da tedarik zincirindeki talebin ne zaman<br />

yeniden ortaya çıkabileceği. 2023/24’te geldiğimiz<br />

noktaya kadar ABD’nin Çin dışındaki<br />

pazarlara yönelik taahhütleri toplu olarak<br />

yıllık bazda -%20 azaldı ve 2022/23 pamuk<br />

talebi açısından güçlü bir hasat yılı olmamıştı.<br />

Beş yıllık ortalamaya göre Çin dışındaki<br />

toplam taahhütler %30 azaldı. Makroekonomik<br />

açıdan koşullar doğru yönde ilerliyor<br />

gibi görünüyor. ABD’de resesyon korkuları<br />

terms of imports, the largest changes were for<br />

China (+500,000 bales to 12.0 million), Vietnam<br />

(+100,000 bales to 6.8 million), Thailand<br />

(-100,000 bales to 525,000), Turkey (-100,000<br />

bales to 4.0 million), Pakistan (-200,000 bales<br />

to 3.6 million), and India (-300,000 bales to 1.0<br />

million). For exports, the largest changes were<br />

for the U.S. (+200,000 bales to 12.3 million),<br />

Burkina Faso (+100,000 bales to 775,000),<br />

Argentina (-100,000 bales to 700,000), Australia<br />

(-100,000 bales 5.7 million), and Brazil<br />

(-300,000 bales to 11.2 million).<br />

Price outlook<br />

It remains to be seen whether the bottom<br />

has been reached for demand throughout<br />

cotton supply chains, but there have been<br />

some reports that order placement may be<br />

cautiously returning to the market. One of<br />

the more timely indicators of global demand<br />

can be U.S. weekly export sales and<br />

shipment reports. In those data, China has<br />

featured heavily. China’s share of U.S. export<br />

commitment for 2023/24 delivery currently<br />

stands at 41%. This is the highest proportion<br />

for this point in the crop year since the<br />

period when China was building reserves<br />

to the extreme levels experienced after the<br />

2010/11 price spike (China’s share of U.S.<br />

commitment was 54% and 41% at this point<br />

in 2011/12 ant 2012/13). Similar to the period<br />

nearly a decade ago, the Chinese reserve<br />

system appears to be a feature in the current<br />

crop year. After selling over four million<br />

bales (near 885,000 million tons) between<br />

late July and mid-November, the assumption<br />

has been that China has been looking to the<br />

international market to replenish supplies.<br />

A key distinction for these purchases is that<br />

they are not tied to traditional mill-buying<br />

to fulfill downstream demand. It is unknown<br />

when Chinese purchases related to<br />

the reserve system might slow (or when the<br />

reporting of those sales might slow), but another<br />

question for the market is when downstream<br />

demand might resurface. Thus far into<br />

2023/24, U.S. commitment to markets outside<br />

of China is collectively down -20% year-over-year,<br />

and 2022/23 was not a strong crop<br />

year for cotton demand. Relative to the<br />

five-year average, collective commitment<br />

outside China is down -30%. Macroeconomically,<br />

conditions appear to be moving in the<br />

right direction. In the U.S., fears of recession<br />

TEKSTİL & TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong>


PANORAMA 79<br />

and skepticism regarding the possibility of a<br />

soft landing have given way to acceptance<br />

that inflation can be tamed with limited<br />

economic harm. Financial markets anticipate<br />

several decreases in interest rates in<br />

the U.S. and around the world this calendar<br />

year, which would slow a headwind for global<br />

growth. After underlining downside risks<br />

throughout 2023, the International Monetary<br />

Fund (IMF) made upward revisions to its projections<br />

for global GDP in <strong>2024</strong> (+0.2 points<br />

relative to the October estimates, from 2.9%<br />

to 3.1%). Although the current forecast remains<br />

sluggish by standards set in recent decades,<br />

world economic growth is associated<br />

with growth in global milluse, and upward<br />

revisions should be considered a positive for<br />

demand. The timing and strength of a recovery<br />

in downstream order placement and<br />

mill buying may prove important for price<br />

direction. Because of the persistent drought<br />

in West Texas last growing season, the bar<br />

for offtake to generate tightness in the U.S.<br />

has been set relatively low, with the current<br />

U.S. harvest expected to be the lowest since<br />

2009/10. After this month’s increase to the<br />

U.S. export forecast, U.S. stocks are projected<br />

to dip below three million bales and the<br />

stocks-to-use ratio is expected to fall below<br />

20%. Price movement over the past month<br />

may have been a reaction to the tightening<br />

situation in the world’s largest exporter, but<br />

U.S. stocks-to-use have been lower in other<br />

recent crop years with lower cotton prices<br />

(e.g., 16.7% in 2013/14 with average NY/ICE<br />

near of 84 cents/lb, 15.1% in 2016/17 with an<br />

average NY/ICE nearby of 73 cents/lb, 16.8%<br />

in 2020/21 with an average NY/ICE nearby<br />

of 78 cents/lb). A potential reason for the<br />

inconsistency between the U.S. supply situation<br />

and global prices is the availability<br />

of non-U.S. supply. Global stocks in 2023/24<br />

are expected to reach the highest level<br />

outside the period of high Chinese reserves<br />

(2012/13 and 2015/16) and 2019/20 (COVID),<br />

which could inhibit further upward movement<br />

in prices. Meanwhile, price ratios for<br />

cotton relative to competing crops suggest<br />

a mild increase in planted acreage for<br />

<strong>2024</strong>/25. Additional acreage and improvement<br />

in the weather in West Texas could<br />

lift production in the U.S. and globally next<br />

crop year, which will have to be balanced<br />

against any recovery in demand.<br />

ve yumuşak iniş olasılığına ilişkin şüpheler,<br />

yerini enflasyonun sınırlı ekonomik zararla<br />

dizginlenebileceği kabulüne bıraktı. Finansal<br />

piyasalar, bu takvim yılında ABD’de ve dünya<br />

genelinde faiz oranlarında çok sayıda düşüş<br />

öngörüyor ve bunların da küresel büyümeye<br />

karşı esen rüzgarı yavaşlatması bekleniyor.<br />

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2023 yılı boyunca<br />

aşağı yönlü risklerin altını çizdikten sonra,<br />

<strong>2024</strong> yılı küresel GSYİH tahminlerinde yukarı<br />

yönlü revizyonlar yaptı (Ekim tahminlerine<br />

göre +0,2 puan ile %2,9’dan %3,1’e). Her ne<br />

kadar mevcut tahmin son yıllarda belirlenen<br />

standartlara göre zayıf kalsa da, dünya<br />

ekonomik büyümesi küresel işletme kullanımındaki<br />

büyümeyle ilişkilidir ve yukarı yönlü<br />

revizyonlar talep açısından olumlu olarak<br />

değerlendirilmelidir. Tedarik zinciri boyunca<br />

verilen siparişlerdeki ve işletme alımlarındaki<br />

toparlanmanın zamanlaması ve gücü,<br />

fiyatların yönü açısından önemli olabilir.<br />

Mevcut ABD hasadının 2009/10’dan bu yana<br />

en düşük seviyede olması beklenirken, geçen<br />

yetiştirme sezonunda Batı Teksas’ta devam<br />

eden kuraklık nedeniyle, ABD’de daralma<br />

yaratacak alım çıtası nispeten düşük tutuldu.<br />

Bu ay ABD ihracat tahminine yapılan artışın<br />

ardından ABD stoklarının üç milyon balyanın<br />

altına düşmesi ve stok-kullanım oranının %20<br />

’nin altına gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz<br />

aydaki fiyat hareketi, dünyanın en büyük ihracatçısındaki<br />

daralmaya bir tepki olmuş olabilir,<br />

ancak ABD’nin stok/kullanım oranları son<br />

birkaç hasat yılında düşük pamuk fiyatları ile<br />

birlikte de düşük olmuştu (örneğin, 2013/14’te<br />

%16,7 ve NY/ICE yakın vadeli ortalama 84<br />

cent/lb, 2016/17’de %15,1 ve NY/ICE yakın<br />

vadeli ortalama 73 cent/lb, 2020/21’de %16,8<br />

ve NY/ICE yakın vadeli ortalama 78 cent/lb).<br />

ABD arzındaki durum ve küresel fiyatlar arasındaki<br />

tutarsızlığın potansiyel bir nedeni, ABD<br />

dışında arzın bulunabilir olmasıdır. 2023/24’te<br />

küresel stokların, yüksek Çin rezervleri (2012/13<br />

ve 2015/16) ve 2019/20 (COVID) dönemleri<br />

dışında, en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor<br />

ve bu da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi<br />

kısıtlayabilir. Bu arada, pamuğun rakip mahsullere<br />

göre fiyat oranları, <strong>2024</strong>/25 için ekim<br />

alanlarında küçük bir artışa işaret ediyor.<br />

Batı Teksas’ta daha fazla ekim alanı ve hava<br />

koşullarındaki iyileşme, ABD’de ve küresel<br />

olarak gelecek hasat yılında üretimi artırabilir<br />

ve bu durumun talepteki herhangi bir toparlanmaya<br />

karşı dengelenmesi gerekecektir.<br />

ŞUBAT | FEBRUARY | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 480<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 600 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


+90 (282) 606 04 10<br />

info@biencolor.com<br />

www.biencolor.com<br />

professionalism<br />

speaks...<br />

YOUR LINK TO THE BEST TEXTILE MARKET<br />

SINCE 1985 TO <strong>2024</strong><br />

ISSN 2148-9254<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

bien|color<br />

Sales Channel Partner for Jay Chemical Industries Private Limited<br />

®<br />

Jakazol HQ<br />

for outstanding performance<br />

VersaEle and compact range of brilliant dyes with excellent fastness profiles & fulfilling<br />

modern day requirements of many of the fashion brands and retailers. Recommended<br />

mainly for pale and medium shades.<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

leading with excellence in molecular<br />

chemistry<br />

www.biencolor.com<br />

39<br />

years<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 454 22 22 | Fax: +90 212 454 22 93 | web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


401-SF&M MANŞON REKTEFİYE MAKİNESİ<br />

AKILLI BESLEME SİSTEMLİ & İKİ BAĞIMSIZ TAŞLAMA ÜNİTESİ<br />

2. BAĞIMSIZ<br />

TAŞLAMA<br />

ÜNİTESİ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!