85.yıl - Anadolu Sigorta

anadolusigorta.com.tr

85.yıl - Anadolu Sigorta

MAKSİ MUM Bİ Z ANADOLU Sİ GORTA’NIN İ Ç YAYIN ORGANIDIR.

Anadolu

Sigorta

85 yas›nda

.

Sayı: 13


Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yangın Poliçesi

Poliçe No : 228

Sıra No : 243

Sigortalı : Karamehmetoğlu Yusufoğlu Kamil Efendi

Teminat bedeli : 109 TL

Prim : 2 TL 248 Krş

Süre : 14 Eylül 1925 - 14 Eylül 1926


Sahibi Mustafa SU

Dergi Yay›n Kurulu Baflkan› Filiz TAfiYUMRUK

Genel Yay›n Yönetmeni Berna SEM‹Z ERGÜNTAN

Elif Banu KOCAO⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar› ‹lker DEM‹RC‹O⁄LU

Esra ERDO⁄AN

Say› 13 / 2010

Bask› öncesi haz›rl›k Promat Bas›m Yay›n Sanayi

Bask› Promat Bas›m Yay›n San. ve Tic. A.fi.

www.promat.com.tr

Maksimum Biz dergisi ANADOLU S‹GORTA

çal›flan ve emeklileri ile tüm da¤›t›m

kanallar›na ücretsiz olarak da¤›t›l›r.

“Maksimum Biz” ifadesi ile herhangi bir al›nt›

yap›lmas› yaz›l› izne tabidir.

Adres ‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 24

4. Levent 34330 ‹stanbul

Bilgi Hatt› 0212 350 0 350

Faks 0212 350 0 355

e-posta maksimumbiz@anadolusigorta.com.tr

www.anadolusigorta.com.tr


‹Ç‹NDEK‹LER

85. y›l›m›za özel

muhteflem gece08

Anadolu Sigorta

85. y›l›nda

Ata’n›n

huzurunda20

85. y›l›m›z için

çok özel bir

reklam filmi23

85. y›l

34

Özel...

2

Anadolu Sigorta

prim üretimini

art›rd›

92

Kifliye özel

kasko tarifesi...

94

98

Anadolu

Sigorta’dan

kapsaml›

asistans

hizmeti...

115

Taraftar›n

gözünden...


Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

Türkiye’nin sigortas›, Anadolu Sigorta 85 yafl›nda.

1925 y›l›nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün giriflimiyle,

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta flirketi olarak kurulan

fiirketimizin 85. yafl›n›, gurur ve coflku ile kutluyoruz.

Kuruldu¤u 1923 y›l›nda i¤neden ipli¤e her ürünü ithal

etmek zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyan›n

MUSTAFA SU • Genel Müdür

en büyük yirmi ekonomisinden biri haline gelmifltir. Dünya

liginde önemli bir yere oturan ve bölge liderli¤ini

hedefleyen günümüz Türkiye’sine uzanan sürecin en önemli oyuncular› da Cumhuriyetle birlikte büyüyen

kurulufllard›r. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisinin geliflmeye bafllad›¤› y›llarda ulusal bir sigorta

flirketine ihtiyaç duyulmufl ve bu ihtiyac› karfl›lamak üzere de fiirketimiz kurulmufltur. Anadolu Sigorta, 85

y›ll›k deneyiminden ald›¤› güçle, bugün de sigortal›lar›na güven veren yenilikçi ve rekabetçi pozisyonunu

baflar› ile sürdürmektedir.

Yaflad›¤›m›z dönemde yaln›zca kendi sektörümüzde de¤il, genel olarak ekonomimizde de geçmifli uzun y›llara

dayanan köklü flirketlere ne yaz›k ki pek s›k rastlayam›yoruz. Asl›nda tek bafl›na bu durum bile, Anadolu

Sigorta’n›n baflar›s›n› göstermesi aç›s›ndan büyük bir önem arz ediyor.

Anadolu Sigorta, kuruldu¤u ilk günkü heyecan ve enerjisinden bugün hiçbir fley kaybetmemifltir. Sahip oldu¤u

çal›flma disiplinini her zaman ve her koflulda koruyan, uzman kadrosu ile sektörünün üstünde bir standart

yakalayan Anadolu Sigorta, ifltiraki oldu¤u Türkiye ‹fl Bankas›’n›n üstün niteliklerinin sigortac›l›k sektörüne

yans›t›lmas›nda da büyük baflar› sa¤lam›flt›r. fiirketimiz, ilk günden bu yana kararl›l›kla ba¤l› oldu¤u misyon ve

vizyonu ile her zaman sektöründeki öncü konumunu devam ettirecektir.

Anadolu Sigorta; çal›flanlar›, emeklileri ve acenteleri ile büyük güçlü bir ailedir. Bugün geldi¤imiz noktada

bizleri biz yapan de¤erleri yaflatmak, bu de¤erleri de¤iflen zaman›n flartlar›na göre yorumlay›p en iyiye en

mükemmele do¤ru götürmek bafll›ca görevimizdir.

85 y›ll›k tarihimizin bize ö¤retti¤i en önemli fleylerden birisi de, de¤iflimin baflar›n›n habercisi oldu¤udur.

Anadolu Sigorta köklü geçmifli boyunca her zaman sigortal›lar›na daha iyi hizmet verebilmek için kendisini

gelifltirmifltir. Bildi¤iniz üzere, fiirketimizi çok daha kuvvetli bir yap›ya kavuflturacak C2C ad›n› verdi¤imiz bir

projeyi kararl›l›kla yürütüyoruz. fiirketimizin tüm ifl süreçlerinin yeniden yap›land›r›ld›¤› bu projemiz, bizleri

sigortal›lar›m›zla daha da yak›nlaflt›racak bir köprü vazifesi görecektir.

Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

Anadolu Sigortal› olmak bir ayr›cal›kt›r. fiirketimizin bugün gerek sektöründe gerekse kamuoyunda elde

etti¤i sayg›n konum, kuruldu¤umuz günden bu yana gösterdi¤imiz baflar›n›n do¤al bir sonucudur. Bu baflar›ya

ulaflmam›zda, büyük eme¤i geçen çal›flanlar›m›za ve emeklilerimize katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederken,

destekleriyle bizi daha güçlü k›lan tüm ‹fl Bankal›lara, acentelerimize, brokerlar›m›za, ifl ortaklar›m›za,

sigortal›lar›m›za sonsuz teflekkürlerimi ve dergimize görüflleriyle katk›da bulunan herkese flükranlar›m›

sunar, Anadolu Sigortam›za daha nice mutlu ve baflar›l› y›llar dilerim.

Mustafa Su

Genel Müdür

3

BAfiYAZI


YÖNET‹MDEN

De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m;

Dile kolay, fiirketimiz 85. yafl›n› kutluyor. Bir hedef koymak ve

bu hedefe ulaflmak için ter dökmek. Zaman geçtikçe bu

hedefin gerçekleflti¤ine tan›kl›k etmeniz. San›yorum, Anadolu

Sigorta’n›n 85 y›ll›k hikayesini k›saca bu sözlerle özetleyebiliriz.

1925 y›l›nda, yokluklar içerisinde, büyük özveriler ve umutlarla

kurulan Anadolu Sigorta’m›z bugün Türkiye’nin göz bebe¤i

kurumlar›ndan bir tanesi.

Anadolu Sigorta, gibi köklü tarihe sahip kurumlar zaman içerisinde

kendi özgün kurum kültürünü de oluflturuyor. Bizim

kurum kültürümüzün temelinde ise sadakat ve yap›lan ifle verilen de¤er vard›r. Yap›lan ifle de¤er vermek

ayn› zamanda çal›flana de¤er vermektir. Anadolu Sigorta’da çal›flan memnuniyeti ve sadakatinin bu kadar

yüksek olmas›nda bu faktöründe önemli bir rol oynad›¤›n› düflünüyorum.

1985 y›l›nda ifle girdi¤im o ilk günü bugün bile hat›rl›yorum. Anadolu Sigorta’n›n büyük ve profesyonel yap›s›

beni o zaman çok etkilemiflti. fiirketimizin 85. y›l›na gelmesine katk›da bulunan kiflilerden birisi olmak ve bu

sürece tan›kl›k etmek benim için her zaman büyük bir gurur kayna¤› oldu. Bugün de, fiirketimizin 100. y›l›n›

görecek ve yaflatacak olan arkadafllar›m›z flu anda aram›zdalar. Onlardan bekledi¤imiz, fiirketimizin flu anki

öncü ve baflar›l› rolünü sürdürebilmesi için üstlendikleri sorumluluklar› sonuna kadar lay›¤› ile devam

ettirmeleridir.

Anadolu Sigorta, halihaz›rda tüm sektörüne örnek olacak nitelikte ve kalitede bir flirkettir. Bizleri bugünlere

tafl›yan sahip oldu¤umuz profesyonel yap›m›z oldu. Profesyonellik, ifl ortaklar›m›za ve sigortal›lar›m›za

mesafeli durmak veya y›llar boyunca hiç de¤iflmiyor olmak demek de¤ildir. Elbette, Anadolu Sigorta olarak

kuruldu¤umuz günden bu yana de¤iflmeden bugünlere tafl›d›¤›m›z de¤erlerimiz var. Ancak bu de¤erlerimizi

hayata geçirebilmek için kulland›¤›m›z araç ve yöntemleri elbette ki, zaman içerisinde dönemin flartlar›na

uygun hale getirmek gerekir. Anadolu Sigorta, 85 y›ll›k tarihi boyunca sigortal›lar›na en iyi hizmeti

sunabilmek için kendini sürekli olarak yeniledi. Bugün bile bu de¤iflim süreci kesintisiz bir flekilde devam

ediyor.

Anadolu Sigortam›za baflar›larla geçecek nice seneler diliyorum…

Bu say›da dergimizde neler okuyacaks›n›z?

Dergimizin bu say›s›n›, 85. kurulufl y›ldönümümüze özel olarak farkl› bir içerikte haz›rlad›k. Her zamanki

gibi fiirketimiz ilgili en son ve en yeni haberleri bulabilece¤iniz “Bizde Neler Oluyor” k›sm›nda bu say›m›zda;

02 Nisan tarihindeki 85. y›l kutlamam›zdan notlar ve renkli kareleri bulabilir, fiirketimizin 2009 y›l› sonuçlar›

ve yeni kasko tarifemiz ile ilgili bültenlerimizi okuyabilirsiniz. Bu bölümde ayr›ca, fiirketimizin köklü tarihini

konu alan ve yaln›zca Anadolu Sigorta’n›n de¤il, sigortac›l›k sektörünün tarihine de ›fl›k tutacak olan tarih

kitab›m›z ile ilgili bir yaz›m›z da sizleri bekliyor.

Yaln›zca bu say›m›z için haz›rlanan özel bölümümüzde ise, fiirketimizin 85. y›l› ile ilgili düflüncelerini bizlerle

paylaflan ifl ortaklar›m›z, bas›n mensuplar›, acente dostlar›m›z, eski ve yeni Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z ile

sektörümüzün önde gelen flirketlerinin yorumlar›na yer verdik.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum…

Filiz Taflyumruk

Genel Müdür Yard›mc›s›

4

F‹L‹Z TAfiYUMRUK • Genel Müdür Yard›mc›s›


85. gurur

y›l›m›z› kutluyoruz...

Ulu Önder Atatürk’ün giriflimiyle ilk ulusal banka

olarak 1924’te kurulan Türkiye ‹fl Bankas›’n›n öncülü¤ünde,

1 Nisan 1925’te kurulan Anadolu Sigorta 85.

y›l›n› çekti¤i reklam filmiyle kutluyor. Türkiye ‹fl Bankas›’n›n

sa¤lad›¤› güçle genç Türkiye’de yarat›lan

ulusal de¤erleri güvence alt›na al-

mak amac›yla kurulan Anadolu Sigorta’n›n

kuruluflunu anlatan film,

Erzurum’da çekildi. Reklam filmi,

1924 y›l›nda Erzurum-Pasinler

depreminde y›k›lan

köyleri kalabal›k bir heyetle

ziyaret eden Mustafa Kemal

Atatürk’ün y›k›nt›lar aras›nda

sessizce oturan yafll›

bir adama yaklaflarak,

onunla sohbetinin görüntülerine

yer veriyor. ‹htiyar›n

zor duruma karfl›n vakur

davran›fllar›n›n, devletten bir

fley beklemeyen tokgözlülü¤ünün

Atatürk’ü çok duyguland›rd›¤›

vurgulanan filmde, bu konuflmadan

6 ay sonra Atatürk’ün talimat›yla

Anadolu Sigorta’n›n kuruluflu anlat›l›yor.


500 bin TL sermaye ile kuruldu,

kay›tl› sermayesi 500 milyon TL’ye ulaflt›

Anadolu Sigorta kuruldu¤u günden bugüne kadar

geçen 85 y›ll›k süreçte, büyük mücadelelerle ve özveriyle

kurulan laik, demokratik ve ça¤dafl Türkiye

Cumhuriyeti’ne yak›fl›r yenilik ve uygulamalarla dimdik

ayakta kald›, sektörünün öncüsü bir kurulufl olarak faaliyetlerine

devam etti. Türkiye ‹fl Bankas› ve ‹ttihad-›

Milli Sigorta fiirketi ortakl›¤› taraf›ndan dörtte biri

ödenmifl 500.000 TL sermaye ile kurulan ve faaliyetine

Ça¤dafl ve

demokratik Türkiye

Cumhuriyeti’nin

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün

bizzat temellerini att›¤›

flirketimiz; genç Türkiye’nin ulusal

de¤erlerini korumak,

Türk halk›na kadercilik yerine

sigorta güvencesi anlay›fl›n›

afl›lamak amac›yla

kuruldu.

5

B‹ZDE NELER OLUYOR

‹stanbul Galata'daki Ünyon Han'da bafllayan Anadolu

Sigorta, 31.12.2009 tarihi itibariyle kay›tl› sermayesi

toplam 500.000.000 TL, ödenmifl sermayesi ise

425.000.000 TL’ye ulaflan bir kurulufl oldu. “Üstlendi¤imiz

misyonu yerine getirebilmek için flirketin

h›zla geliflmesi ve Türkiye’nin dört bir

yan›na ulaflmas› gerekiyordu. Acentelerimiz

yurt çap›nda ço¤al›rken,

aç›lan her yeni ‹fl Bankas› flubesi

de hizmet halkalar›m›za kat›ld›”

diyen Anadolu Sigorta

Genel Müdürü Mustafa Su,

2009 sonu itibariyle Anadolu

Sigorta’n›n 9 bölge müdürlü¤ü,

bir flube, 1.030 ‹fl

Bankas› flubesi ve 1.516

acente ile sigortal›lara ve

potansiyel müflterilere hizmet

verdi¤ini ifade etti.

“100. y›lda hedefimiz,

her eve bir Anadolu

Sigorta poliçesi”


Cumhuriyet tarihinin ilk sigorta

flirketi olman›n verdi¤i gurur, sorumluluk

bilinci ve tarihten al›nan güçle Türk Ulusu’na ilk

günkü heyecan ve azimle hizmet etmeye devam ettik-

‹LKER DEM‹RC‹O⁄LU

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü


lerini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa

Su, Anadolu Sigorta’n›n geliflirken sigortac›l›k sektörünü

de gelifltirdi¤ine dikkat çekti. Su, flöyle devam etti:

”Geride b›rakt›¤›m›z 85 y›lda baflar›m›za baflar› katarak

büyüdük. fiimdi ileriye dönük güzel hayallerimiz

var. 2025 y›l›na geldi¤imizde, 100. y›l›m›z› kutlarken

Türkiye’de her evde herhangi bir Anadolu Sigorta poliçesi

oldu¤unu hayal ediyoruz. Önümüzdeki 15 y›l içinde

bu hayali gerçeklefltirmek için var gücümüzle çal›flaca¤›z.

Anadolu Sigorta’y›, sigortaya ihtiyac› olan herkesin

tercih edece¤i sigorta markas› yapaca¤›z.”

“Do¤ru riske do¤ru fiyat verdik, teknik

kârl›l›¤› prim üretimi kadar önemsedik”

2008 y›l›nda ilk kez olumsuz etkilerine tan›k

olunmaya bafllanan global krizin, 2009 y›l› ikinci çeyre-

¤inden itibaren azalmaya bafllamas›n›n Anadolu Sigorta’n›n

prim üretimini olumlu yönde etkiledi¤ini vurgulayan

Mustafa Su, flirketin pazar pay›ndaki art›flta; uygulanan

fiyat politikas›, sigortal›lara sunulan hizmet ve

da¤›t›m kanallar›na verilen tam deste¤in de pay› oldu-

¤unu söyledi. Anadolu Sigorta’n›n 2009 y›l› toplam prim

6


Baflar›larla dolu 85 y›l› geride

b›rak›rken 100. y›l için de kendimize

hedef koyduk. 2025 y›l›nda

her evde bir Anadolu sigorta poliçesi

olmas›n› istiyoruz 1


Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su

üretiminin 2008 y›l›na oranla yüzde 7,07 artarak 1 milyar

243 milyon 477 bin TL oldu¤unu ifade eden Anadolu

Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su “Kârl›l›ktan ödün

vermeden pazar pay›m›z› gelifltirme hedefimiz, 2010

y›l›nda da de¤iflmeden devam edecektir. fiirketimizin

bu anlamda temel felsefesi; hizmet kalitesi, ürün çeflitlili¤i

ve güven unsurlar›n›n, salt fiyat rekabetinden

önce geldi¤idir. Bu do¤rultuda pazar pay›m›z›, do¤ru

riske do¤ru fiyat vermeye devam ederek, art›rmay›

planl›yoruz” dedi.


“Köklerimizi koruyarak gelifliyoruz, C2C

Projesi’ne milyonlarca dolar bütçe ay›rd›k”

Anadolu Sigorta’n›n kuruldu¤u günden bu yana

Türkiye’deki sigortac›l›k sektörünün geliflimine yön

vermeyi, sigorta bilincinin genifl kitlelere yay›lmas›n›

sa¤lamay› ve üstün hizmet kalitesi anlay›fl›yla sigortal›lar›na

güvence vermeyi kendisine misyon edindi¤inin

alt›n› çizen Mustafa Su, flirketin 85 y›ll›k deneyiminden

ald›klar› güçle, sektördeki öncü ve rekabetçi pozisyonunu

sürdürmek ve ifl süreçlerini dinamiklefltirmek

amac›yla yeni projeler gelifltirmeye

devam etti¤ini söyledi.

Bu kapsamda bafllat›lan

C2C (Closer to Customer)

projesi için milyonlarca dolar›n

üzerinde bütçe ayr›ld›-

¤›n› belirten Mustafa Su, C2C

projesinin amac›n›n, yap›lan

her ifli gözden geçirerek tüm

ifl süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›

ve Anadolu Sigorta’n›n

köklerini muhafaza

ederek de¤iflimi oldu¤unu

ifade etti. Mustafa Su sözlerini

flöyle sürdürdü: “Anadolu

Sigorta’n›n kurumsal hedefleri

ve vizyonu çerçevesinde

ulusal arenadaki öncülü¤ünü

sürdürmek, uluslararas›

standartlara ulaflmak amac›yla ifl süreçlerini

analiz ederek iyilefltirmek, süreç yönetimi anlay›fl›n›

flirket uygulamalar›na yerlefltirmek ve maliyetleri

azalt›p pazar pay›n› art›r›rken maksimum hizmet anlay›fl›

çerçevesinde müflteri hizmetlerinin kalitesini yükseltmek

amac›yla köklerimizi koruyarak de¤ifliyoruz.

Amac›m›z sadece markam›z›n alg›s›n› güçlendirmek

de¤il, ayn› zamanda Türk insan›n›n sigorta bilincini de

art›rmakt›r.”

“Genelge olumlu, sektördeki rekabet

daha adil seyredecek”

Dünyada 2008 y›l› son çeyre¤inde meydana gelen

küresel mali kriz sonras› al›nan tedbirlere paralel olarak,

Türkiye’de de 2010 y›l›nda ihtiyatl› biçimde sektör faaliyetlerinin

yürütülmesi amac›yla ‘Katastrofik Risklerde

Yeterli Koruma Sa¤lanmas› ile Piyasay› Bozan ve fiirket

7

Mali Yap›lar›n› Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir

Al›nmas›na ‹liflkin Genelge’ yay›nland›¤›n› hat›rlatan

Mustafa Su, söz konusu genelge ile sektördeki flirketlerin

agresif büyüme stratejilerini terk ederek, risk seçimi

ve fiyatlama konular›na daha fazla çaba harcayacaklar›n›

söyledi. Su, “Bu genelge ile, tüm flirketlerin belli kurallar

çerçevesinde ortak hareket edecekleri adil bir rekabet

ortam›n›n oluflturulaca¤›n› ve faaliyetlerini daha

sa¤l›kl› biçimde sürdüreceklerini öngörmekteyiz” dedi.

Do¤ru riske do¤ru fiyat veren ve teknik kârl›l›¤a da prim

üretimi kadar önem veren

bir stratejiye sahip

olduklar›n› ifade eden

Su, sektörde son dönemlerde

yaflanan

olumlu geliflmelerin,

Anadolu Sigorta’n›n

prim üretimini de olumlu

etkiledi¤ini, bu durumun

flirketin pazar pay›na

da yans›d›¤›n› ve

do¤al bir sonuç olarak

sat›fllarda da ayn› do¤rultuda

bir art›fl yafland›¤›n›

dile getirdi.

“2010 itibariyle

sektörde reel büyüme

yaflanacak”

2010 y›l›n›n, 2009 y›l›ndaki ekonomik krizin etkilerinin

azalaca¤›, reel ve finansal ekonominin çok daha

iyiye gitmesini takiben, sigorta sektöründe de olumlu

geliflmelerin yaflanaca¤› bir y›l olaca¤›n›n tahmin edildi¤ini

dile getiren Mustafa Su: “Reel olarak büyümenin

2010 y›l› itibariyle yaflanaca¤›n› düflünüyoruz ancak

önümüzdeki dönemde sektörde risk seçimi ve fiyatlama

konular›nda daha fazla çaban›n harcanaca¤›, dolay›s›yla

sigorta flirketleri aras›ndaki rekabetin daha da

artaca¤› bir gerçektir” diye konufltu. Türkiye’de sigortac›l›k

sektörünün üretim pay›n›n di¤er geliflmifl dünya

ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok düflük oldu¤unu belirten

Mustafa Su bu nedenle de sektörün halen yabanc›lar

için cazibesini korudu¤unu, kendi ülkelerinde art›k

sigortac›l›k anlam›nda doyma noktalar›na gelmifl ve

buna karfl›l›k ellerinde fon birikmifl flirketlerin, bakir

pazarlara yönelmelerinin kaç›n›lmaz oldu¤unu söyledi.


‹LKER DEM‹RC‹O⁄LU

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

85. y›l›m›za özel

muhteflem gece...

fiirketimizin gelenekselleflen kurulufl y›ldönümü

kutlamas›n›, 02 Nisan Cuma gecesi Ceylan Intercontinental

Otel’de düzenledi¤imiz gala yeme¤i ile

gerçeklefltirdik. Anadolu Sigorta’n›n 85. yafl›na girmesi

nedeniyle geçti¤imiz senekilerden daha çoflkulu geçen

gecemizde çal›flanlar›m›z›n yan›s›ra; emeklilerimiz

ve Türkiye ‹fl Bankas›’ndan üst düzey davetliler de

haz›r bulundular.

Gecede yap›lan konuflmalarda, köklü tarihi ve

güçlü sermaye yap›s› ile Anadolu Sigorta’n›n sektördeki

öncü pozisyonu kuvvetlendirerek sürdürmeye devam

edece¤i vurguland›.

Törende ev sahipli¤ini üstlenen Anadolu Sigorta

Genel Müdürü Mustafa Su, Türkiye’nin en köklü sigor-

8

ta flirketi olarak hedeflerinin, Anadolu Sigorta’n›n

olumlu performans›n› gelecek dönemlere de tafl›mak

ve elde edilecek yeni baflar›larla sektörde hak etti¤i yeri

sa¤lamlaflt›rmak oldu¤unun alt›n› çizdi.

Davetliler taraf›ndan büyük bir coflku ve alk›fllarla

karfl›lanan konuflmalar›n ard›ndan tören, Anadolu

Sigorta çal›flanlar›na hizmet hat›ralar›n›n verilmesiyle

devam etti. Gecede Anadolu Sigorta çal›flanlar›n›n

gerçeklefltirdi¤i Vals gösterisi nefesleri keserken,

Anadolu Sigorta’n›n 85. gurur y›l› an›s›na haz›rlanan

pastay› Mustafa Su, 10. Y›l Marfl› eflli¤inde tüm kat›l›mc›larla

birlikte kesti.

Gece, Anadolu Sigorta orkestras›n›n birbirinden

güzel flark›lardan oluflan verdi¤i konser ile devam etti.


Gecede yap›lan

konuflmalarda köklü

tarihi ve güçlü sermaye

yap›s› ile Anadolu Sigorta’n›n

sektördeki öncü pozisyonu

kuvvetlendirerek

sürdürmeye devam

edece¤i vurguland›.9


2010 YILI H‹ZMET HATIRASI ALAN ÇALIfiANLARIMIZ

25 YIL GÖREV YAPARAK ALTIN MADALYON ALAN ÇALIfiANLARIMIZ

Melike Bayaz›t Müdür Hukuk ve Rücu ‹fllemleri Müdürlü¤ü

Nail Ketenci Müdür Marmara Bölge Müdürlü¤ü

Tülin Yeniyuva Müdür Yard›mc›s› Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü

Fuat Erkufl Müdür Yard›mc›s› Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü

20 YIL GÖREV YAPARAK ALTIN SAAT ALAN ÇALIfiANLARIMIZ

Canan Kundurac› Müdür Yard›mc›s› Proje Yönetimi ve Organizasyon Müdürlü¤ü

Gültu¤ Kesimgil II. Müdür Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü

Levent Sepit II. Müdür Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

F. Murat Büyüksar› II. Müdür Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Lütfiye Aydu¤an Memur ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Hüseyin Zengin Destek Hizmetleri Personeli Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

Semih Karakufl Destek Hizmetleri Personeli Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

15 YIL GÖREV YAPARAK ALTIN ROZET ALAN ÇALIfiANLARIMIZ

Fatih Gören Genel Müdür Yard›mc›s› Genel Müdürlük

Özlem Çak›r Akyol Müdür Yard›mc›s› Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü

Gülden Ulualp Müdür Yard›mc›s› Hasar Yönetimi Müdürlü¤ü

Asuman Çil I. S›n›f Avukat ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

11


85. y›l›m›zda

Ata'm›z›n huzurunday›z

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra Ulu

Önder Atatürk’ün giriflimiyle kurulan,

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal

sigorta flirketi olan Anadolu Sigorta

yönetici ve çal›flanlar›, 85. y›l etkinlikleri

kapsam›nda An›tkabir’i ziyaret etti.

Anadolu Sigortal›lar, y›l boyunca devam edecek

olan Anadolu Sigorta’n›n 85. y›l› etkinlikleri çerçevesinde

6 Nisan 2010 tarihinde An›tkabir’de Mustafa Kemal

Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

20

Ziyarette; Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu

Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel

Müdür Yard›mc›lar›’ndan oluflan üst yönetimin yan›

s›ra, çeflitli illerden gelen acenteler de haz›r bulundu.

Ziyaretin amac› ve kapsam› hakk›nda düflüncelerini

ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa

Su, Türkiye’de yaflayan ve yaflayacak olan herkesin

Atatürk’e minnet borcu oldu¤unu vurgularken, Ulu Önder’in

gösterdi¤i ayd›nl›k yoldan kararl›l›kla yürümeye

devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette, An›tkabir Özel Defteri’ni Anadolu Sigorta

ad›na Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan›


Burhan Karagöz ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su birlikte imzalarken Anadolu Sigorta Yönetim

Kurulu Baflkan› Burhan Karagöz, deftere flunlar›

yazd›:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder

Atatürk,

22

1925 y›l›nda talimat›n›zla kurulan, Türkiye Cumhuriyeti’nin

ilk ulusal sigorta flirketi Anadolu Sigorta’n›n

85. y›l›nda, huzurunuzda olman›n gururu ve mutlulu¤u

içerisindeyiz.

‹çtenlikle belirtmek isterim ki kuruldu¤umuz

günden bugüne kadar geçen 85 y›ll›k süreçte, büyük

mücadelelerle ve özveriyle kurdu¤unuz laik, demokratik

ve ça¤dafl Türkiye Cumhuriyeti’ne yak›fl›r yenilik ve

uygulamalarla dimdik ayaktay›z. Genç Türkiye’mizin yarat›lan

ulusal de¤erlerini güvence alt›na almak amac›yla

temelleri at›lan, Cumhuriyet tarihimizin ilk sigorta

flirketi olman›n verdi¤i gurur, sorumluluk bilinci ve tarihimizden

ald›¤›m›z güçle Türk Ulusu’na ilk günkü heyecan›m›z

ve azmimizle hizmet etmeye devam ediyoruz.

Cumhuriyeti özümsemifl ilerici ve yenilikçi bireyler

olarak bize b›rakt›¤›n›z miras› yaflatmaya ve gelecek

kuflaklara aktarmaya söz veriyoruz. ‹lke ve devrimleriniz

bize güç vererek her zaman oldu¤u gibi yolumuzu

ayd›nlatmaya devam edecek.

Bizim için son derece anlaml› olan böyle bir

günde yüksek hat›ran›z önünde sayg›yla e¤iliyor, sizi

büyük bir minnet ve sevgiyle an›yoruz.”


85. y›l›m›z

için çok

özel bir reklam filmi…

85. kurulufl y›ldönümünü kutlayan Anadolu Sigorta, kurulufl öyküsünü etkileyici bir kampanyayla anlat›yor.

TV filminde, 1924 Erzurum-Pasinler depreminde y›k›lan köyleri kalabal›k bir heyetle ziyaret eden Mustafa Kemal

Atatürk’ü görüyoruz. Atatürk y›k›nt›lar aras›nda sessizce oturan yafll› bir adama yaklafl›r ve onunla sohbet eder.

‹htiyar›n zor duruma karfl›n vakur

davran›fllar›, devletten bir

fley beklemeyen tokgözlülü¤ü

Atatürk’ü çok duyguland›r›r. Bu

konuflmadan 6 ay sonra Atatürk’ün

talimat›yla Anadolu Sigorta

kurulur.

TBWA ‹stanbul’un imzas›n›

tafl›yan kampanya filmi ve

bas›n ilan› için uzun bir süre

mekan ve cast çal›flmalar› yap›ld›.

Sonuçta çekimlerin Erzurum’un

depremde y›k›lm›fl ve

terkedilmifl köylerinde yap›lmas›

ve Atatürk’ün konufltu¤u yafll›

adam› da gerçekten orada yaflayan

bir Erzurumlunun canland›rmas›

kararlaflt›r›ld›.

Bunun üzerine Erzurum’da

yaflayan birçok dede aktör

aday› olarak s›raya girdi ve

deneme çekimlerinde kendini

göstermeye çal›flt›. Büyük bir

hevesle ve heyecanla rollerini

yapan dedeler aras›ndan so-

23


nunda bir tanesi filmde rol ald›. Atatürk’ü canland›racak

oyuncuyu seçmek için de yo¤un bir araflt›rma

yap›ld›, gazetelere ilanlar verildi. Sonunda

Türkiye ve yurt d›fl›nda makyaj uzmanlar›n›n görüflleri

al›narak bir aday bu rolü kazand›.

Yönetmenli¤ini Bahad›r Karatafl’›n yapt›¤›

filmin çekimlerinde her fleyin asl›na uygun olmas›

için büyük çaba gösterildi. Filmin sanat yönetmeni

Zafer Kany›lmaz ve dönemin giysileri konusunda

Veda filminin kostüm sorumlusu Baran U¤urlu

filmde görev ald›.

Çekim toplam 3 gün sürdü. Erzurum’da

uzun saatler boyu süren çekimler, ‹stanbul’da

Anadolu Sigorta’n›n ilk binas›n› simgeleyen tarihi

merdivenlerde devam etti.

Kampanya, TV filmi, gazete ilan›, radyo spotu,

internet ve di¤er mecralardaki etkinliklerle

destekleniyor ve gururlu Türk insan› baflkalar›na

muhtaç olmas›n diye Anadolu Sigorta’n›n 85 y›ld›r

üstlendi¤i görev vurgulan›yor.

24


F‹LM‹M‹ZDEN NOTLAR...

■ Film, Erzurum’da 2 gün, ‹stanbul’da 1 gün çekildi.

Çekimler sabah güneflin do¤uflu ile bafllad›, gün bat›m›

ile motor durdu.

■ Ana mekan Erzurum’a k›rk kilometre mesafede Atl›konak

köyü. Mekan gerçekten deprem sonras› terk

edilmifl bir köydü. Bu köyün içerisinde birbirinden

farkl› on yerde giydirme yap›ld›. Dekor yirmi kiflilik dekor

ve sanat ekibinin bir haftal›k süren yo¤un çal›flmas›

sonunda oluflturuldu. ‹stanbul mekan› ise

Sirkeci Büyük Postane idi. Burada duvarlar›n

bir k›sm› var olan foto¤rafa birebir uygunluk

göstermesi amaçl› tekrar giydirildi.

■ Film iki kamera ile çekildi. Arricam

Light ve Movicam Compact.

■ Filmin çekim tekni¤i için prodüksiyon

flirketi laboratuarda “blitch

by pass” efekti için 5 aflamal› test

yapt›. Bu efekte en yak›n çal›flmay›

yapmak amaçl› film Spirit’te

scan edilip, scratch ‘te 2K

grade edildi.

■ Çekim ekibi oyuncular

dahil 135 kifli idi.

■ Çekim haz›rl›klar› mekan,

casting ve dekor

araflt›rmalar› dahil

dört hafta sürdü. Çekim

mekan› için on

26

iki il tarand›. Ana mekan “Erzurum deprem köyü” aday

yirmi sekiz köy içinden seçildi.

■ Çekimde Erzurum yerel halk›ndan altm›fl kifli kullan›ld›.

■ Dede rolü içinde Erzurum ve çevre illerinde yaklafl›k

dört haftal›k bir araflt›rma yap›ld›. Dede rolüne haz›rlanmak

için Erzurum Devlet Tiyatrosundan destek

al›nd›. Baflrolde rol alan dede otuz yedi aday aras›ndan

seçildi.

■ Atatürk’ü Mustafa Prefleva oynad›. Bu rol için

Atatürk’ü daha önce oynam›fl tüm adaylar tekrar

gözden geçirildi. Önemli bir k›sm›yla callback

yap›ld›. Mustafa Prefleva asl›nda montaj editörü.

Ancak daha önce ‹fl Bankas› reklam›nda yine Atatürk’ü

canland›rm›flt›.

■ Saç makyaj› Özdemir Egemen ve fienay Korgül

taraf›ndan yap›ld›. Saç makyaj için, post prodüksiyon

aflamas›nda da renk uyumu göstermesi amaçl› üç

ayr› peruk haz›rland›.

■ Saç makyaj yaklafl›k dört saat sürdü. Prodüksiyon

aflamas›nda oyuncu adaylar› saç makyaj ekibi ile paylafl›ld›.

Adaylar›n içinde yüz formunun Atatürk’e benzerli¤i

için yurtd›fl›na adaylar›n yüz aç›lar› gönderildi.

Gelen bilgide Atatürk’e en çok benzeyen aday›n Mustafa

Prefleva oldu¤u iletildi. Oyuncunun yüzüne plastik

makyaj uygulanmad›. Bu durum oyuncu ile close-up

çal›flma imkan› sa¤lad›. Dolay›s›

ile oldukça gerçekçi

bir etki yakaland›.


Anadolu

Sigorta’dan

85 y›l›n

öyküsü... “ Anadolu Sigorta 85. y›ll›k geçmiflini

anlatan tarih kitab›n› haz›rl›yor.

Türk sigortac›l›k sektörünün geliflimine de

Günümüz Türkiyesi’nde sigortac›l›k ülkenin geliflmifllik

düzeyiyle orant›l› bir biçimde h›zla geliflmekte.

Sigortac›l›k, 2000’li y›llarla birlikte, finansal sektörde

yabanc› sermayenin odakland›¤› ana yat›r›m alanlar›ndan

birine dönüflmüfltür. Bugüne de¤in Türkiye’de

sigortac›l›k tekni¤i ve hukuki yap›s› üzerine birçok eser

yay›nland›. Ancak tarihsel eksende, Türkiye odakl› çal›flmalar

halen son derece s›n›rl›d›r. Ço¤u eser ise çeflitli

flirketlerin haz›rlatt›¤› daha çok albüm niteli¤inde

görsel a¤›rl›kl› eserlerdir. Anadolu Sigorta da bugüne

de¤in 10’lu ve 5’li y›ldönümlerinde buna benzer albümler

yay›nlam›flt›r. Ancak bu kez Anadolu Sigorta çok

daha kapsaml› bir projeye giriflmifltir. Anadolu Sigorta’n›n

tarihsel geliflimi projesi, reasürans d›fl›nda birinci

kaynaklardan yararlan›larak Türkiye’de yaz›lan

ilk sigorta tarihidir. 2009’un yaz aylar›nda bafllayan

proje bir y›ll›k bir çal›flma sonucu 2010 ortalar›nda sonuçlanm›fl

olacakt›r.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Türkiye’de sigortac›l›¤›

ulusal tabana oturtmaya yönelik giriflimler yine bir

Türkiye ‹fl Bankas› kuruluflu olan Milli Reasürans ile

birlikte Anadolu Sigorta’dan gelmektedir. Anadolu Sigorta’n›n

kuruluflunun 85. y›l› etkinlikleri ba¤lam›nda

bir kitaba dönüflecek olan proje bir yandan Celal Bayar’›n

önderli¤indeki kurulufl evresinden yola ç›k›p,

Anadolu Sigorta’n›n günümüze kadar uzanan öyküsünü

ayr›nt›lar›yla kal›c› k›larken, öte yandan Türkiye’de

sigorta sektörünün evrimini ve bu arada ülkedeki finansal

yap›lanman›n geliflim sürecini de irdelemektedir.

28

›fl›k tutacak kitab›, Bo¤aziçi Üniversitesi

‹ktisat Tarihi Prof. Zafer Toprak

kaleme al›yor.

Tarih kitab›n›n öyküsünü yazar›n

kendisinden ö¤reniyoruz.


Proje görsellikten çok öze yönelik bir kimlik çal›flmas›d›r.

Projeye bafllad›¤›m›z günden bugüne, sigorta

dergileri dahil, ikinci kaynaklar› genifl bir flekilde

tarad›m. Ancak bu ikinci kaynaklar›n teknik konulara

a¤›rl›k verdikleri, zaman zaman sigortalar›n sosyal ve

sanat gibi yan etkinliklerini vurgulad›klar›n› gözlemledim.

Özgün bir çal›flman›n ancak Anadolu Sigorta ‹dare

Meclisi zab›t tutanaklar›yla mümkün olabilece¤ini

gördü¤ümden, bu sefer zab›t defterlerini ilk oturumdan

itibaren taramaya bafllad›m.

Ana kaynak olarak kulland›¤›m Anadolu Anonim

Türk Sigorta fiirketi Yönetim Kurulu zab›t defterleri

Anadolu Sigorta’n›n yan›s›ra Türkiye’deki sektörel geliflmeleri

de ayr›nt›l› bir biçimde vermekte. Bilgiler,

1947 sonras› ayr› yay›nlanan Anadolu Anonim Türk Sigorta

fiirketi Yönetim Kurulu Esas Kararlar› kurum

bünyesinde ne denli düzenli bir arflivinin oluflturulmufl

oldu¤unu da kan›tlamaktad›r. Tarama f›rsat› buldu-

¤um üçüncü bir kaynak, Anadolu Anonim Türk Sigorta

fiirketinin Hissedarlar Umum-i Heyet zab›tlar›d›r. Bu

zab›tlarla ba¤lant›l› olarak ayr›ca y›ll›k Faaliyet Rapor-


lar›n› da ana hatlar›yla okudum. Son olarak

1944’den itibaren gündeme gelen

Milli Sigorta fiirketleri Aras›nda Yap›lan

Mesleki Teflekküller Toplant›lar›

Zab›t Defteri görülmüfltür.

1925 y›l›n›n, Türkiye

sigortac›l›k tarihinde önemli

bir dönüm noktas› oldu¤u

art›k yads›namaz bir gerçek.

Anadolu Sigorta Türk

Sigorta fiirketi ile birlikte

Türkiye’de sigorta sektöründe

yeni bir dönem bafllam›flt›r.

Bu yap›lanman›n

bafl›n› ise Türkiye ‹fl Bankas›

çekmifltir.

Kitapta dört ana bölümün

yer almas›n› planl›yorum.

Bunlardan ilki Türkiye’de

sigortac›l›¤›n do¤ufl evresidir.

Tanzimat y›llar›ndan yola ç›karak

Anadolu Sigorta’n›n kurulufluna

kadarki bu süre Türkiye’de sigorta

sektöründe yabanc› sermayenin denetimden

uzak, kendi bildi¤ince etkinlik gösterdi¤i

bir dönemi kapsar. Nitekim Cumhuriyet

yönetimi, bu tür bir sigortac›l›k anlay›fl›na son verme

kayg›s›yla, Türkiye ‹fl Bankas›’n›n öncülü¤ünde Anadolu

Sigorta’n›n kurulufluna önayak olmufl, yabanc› uzmanlardan

ald›¤› destekle 1936 y›l›na kadar ulusal sigortac›l›¤›n

temellerini atm›flt›r. Bu ba¤lamda 1925-

1936 evresi ulusal sigortac›l›¤›n do¤ufl evresi say›labilir.

Tabii bu evrede 1929 Büyük Buhran’› nedeniyle zor

y›llar yaflanm›fl, Türk sigortac›l›k sektörü baflar›l› bir

biçimde bu evreyi atlatm›flt›r.

Öte yandan, Cumhuriyet Türkiye’si kurulurken

finansal sektörde en deneyimsiz alanlardan birinin sigortac›l›k

oldu¤u, ilk on y›ll›k tutanaklarda bariz bir biçimde

ortaya ç›kmaktad›r. Bu arada bankac›l›kta gözetilen

“denetim” süreci yeterince geliflmemifl oluflu en

az›ndan ilk yirmi y›l sigortac›l›k sektörünün engebeli

bir süreçten geçmesine neden olmufltur.

Kitab›n üçüncü bölümünü oluflturan 1936-1946

y›llar› art›k sektörde ulusal nitelikte sigorta flirketleri-

29

nin egemen oldu¤u bir dönemi kapsar.

Ancak, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n bunal›ml›

y›llar› sigortac›l›k sektöründe

de köklü önlemlerin al›nmas›na

neden olmufltur. 1947-1980 evresi

ise Anadolu Sigorta’n›n sigortac›l›k

sektöründe lider

konumunda olgunluk evresini

simgeler. ‹çeride rekabetin

getirdi¤i itici güçle Anadolu

Sigorta, h›zl› bir büyüme

evresine girer. 1980

sonras› Türkiye’de finansal

yap›da köklü dönüflümlerin

olufltu¤u bir evredir. Bu

dönemde Türkiye d›fla aç›l›r,

ithal ikameci politikalardan

kendini ar›nd›rarak

d›fla dönük bir yap›lanmaya

do¤ru gider. ‹flte bu evrede

de, Anadolu Sigorta güçlü konumundan

ödün vermez. Sektörde

en büyük paya sahip bir

kurulufl olarak 2000’li y›llar› devirir.

2000’li y›llarda sigortac›l›k sektörü

yabanc› sermayenin odakland›¤› ve

sat›n alma ya da ifltiraklerle sektörde önemli

bir paya sahip oldu¤u bir evredir. En az›ndan 2008 buhran›na

kadar h›zla büyüyen sigortac›l›kta, Anadolu Sigorta

liderlik konumundan ödün vermez.

Anadolu Sigorta Türk Anonim fiirketi kurum tarihi

bir yandan kuruluflun 85. y›ldönümünü kal›c› k›lacak,

öte yandan finansal tarihimize temel baflvuru kitaplar›ndan

birini kazand›rm›fl olacakt›r.

‹LKER DEM‹RC‹O⁄LU

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü


‹LKER DEM‹RC‹O⁄LU

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

85. y›l›nda Anadolu Sigorta'dan yerel

de¤erlerimize sahip ç›kan özgün sosyal sorumluluk projesi

Bir Usta: Bin Usta

Anadolu Sigorta olarak 2010 y›l›nda bafllatt›¤›m›z

yeni sosyal sorumluluk projemiz “Bir Usta: Bin Usta” ile

Türkiye genelinde kaybolan veya kaybolmakta olan

meslekleri canland›rmay› hedefliyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› iflbirli¤i ile gerçekleflecek

bu özgün sosyal proje ile kamuoyunun dikkatinin

kaybolmaya yüz tutan baz› mesleklere ve yerel de¤erlerimize

çekilmesi, gençlere ifl imkan› yarat›lmas› ve

meslek ustalar›n›n deneyimlerini gençlere aktarmas›na

f›rsat yaratarak yerel mesleklerin gelece¤e tafl›nmas›na

katk›da bulunulmas› amaçlan›yor.

Arya Sponsorluk ve ‹letiflim Dan›flmanl›¤› taraf›ndan

gelifltirilen “Yerel Meslekleri Yaflatal›m” projesi

kapsam›nda 2010 y›l› için pilot olarak seçilen 5 ilde

Anadolu Sigorta sponsorlu¤unda düzenlenecek kurslarda,

meslek ustalar›n›n 20'fler gence mesle¤i ö¤retmeleri

hedeflenmektedir. Projenin ilerleyen safhalar›nda

farkl› illerden farkl› mesleklerin de dahil edilerek,

projenin kapsam›n›n gelifltirilmesi ve süreklili¤inin

sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

“Bir Usta: Bin Usta” projesi kapsam›nda 2010 y›l›

için seçilen iller ve meslekler flunlard›r:

• Eskiflehir: Lületafl› ifllemecili¤i

• Gaziantep: Kutnu dokumac›l›¤›

• Bursa: Karagöz tasvir

• Trabzon: Kazaziye

• Edirne: Edirnekâri

“Bir Usta: Bin Usta” projesi kapsam›nda ülkemizin

önde gelen belgesel kanallar›ndan ‹z Tv ile de iflbirli¤i

yap›lmaktad›r. Usta gazeteci Coflkun Aral öncülü-

30

¤ündeki ‹z Tv aç›lacak kurslar› yerinde görüntüleyecek,

ustalar ve gençlerle görüflerek özel bir belgesel

haz›rlayacakt›r.

Bu belgesel daha sonra baflta ‹z Tv olmak üzere

çeflitli televizyon kanallar›nda gösterilecek ve projenin

kamuoyunda tan›t›m› için önemli bir katk›da bulunacakt›r.

Kültür ve Turizm Bakan› Sn. Ertu¤rul Günay'›n

kat›l›m› ile May›s 2010'da lansman› yap›lacak “Bir Usta:

Bin Usta” projesi kapsam›nda, Anadolu Sigorta ülkemizdeki

yaflayan meslek ustalar›n› onurland›rmay›

amaçlayan “Yaflayan ‹nsan Hazineleri” ödül töreninin

de sponsorlu¤unu üstlenmifltir.

“Bir Usta: Bin Usta” projesi kapsam›nda kurs

gören gençler ile mesle¤in deneyimli ustalar› Kas›m

ay›nda yap›lacak “Yaflayan ‹nsan Hazineleri” ödül töreninde

biraraya gelerek, bir anlamda gelenekten gelece¤e

bir köprü oluflturacaklard›r.

2010 y›l›nda seçilen meslekler hakk›nda:

Kutnu Dokumac›l›¤› - Gaziantep:

Tarihi bir de¤eri olan kutnu bezi dokumac›l›¤›,

Türkiye'de yaln›zca Gaziantep'te dokunan ipekli bir dokuma

türüdür. Ham maddesi flofl olan suni ipek ve pamuk

ipli¤idir. Tamamen el tezgahlar›nda dokunan kutnu

kumafl› de¤iflik flekillerde dokunmaktad›r. Geçmifli

çok eskilere dayanan kutnuculuk; dünyada basma sanat›

yok iken, çeflitli boyalara defalarca bat›r›larak,

kendisine has renk ve motifler verilerek yap›ld›¤› bir

dokumad›r. Kutnu kumafl› imalat› önceleri Halep, Hama

ve Humus'ta üretilip Anadolu pazar›na sunulurdu,


Foto¤raf: Mustafa Nazmi Bozhöyük

daha sonralar› bu ipekli dokumalar Gaziantep il merkezi

ile ilçe ve köylerinde de üretilmeye baflland›.

Eskiden Gaziantep'te çok yap›lan kutnu kumafl›

dokumac›l›¤› flimdilerde yok denecek kadar azald›.

Kutnu kumafl› yöresel bir k›yafet olarak kullan›ld›¤› gibi,

çeflitli aksesuar, turistik giysi, çanta, terlik, perdelik

kumafl ve milli k›yafet olarak da kullan›lmaktad›r.

Lületafl› - Eskiflehir:

Beyaz alt›n olarak da nitelenen Lületafl›n›n, beyaz,

sar›mt›rak, gri ya da k›rm›z›ms› ve mat renklileri

vard›r. Sertlik derecesi 2-2.5 olup, hafif yap›flkan ve

gözeneklidir. Topra¤›n 20-60-130 metre derinliklerin-

31

de, irili ufakl› yumrular halinde

bulunur. Küçük yumrular,

derinlere aç›lan kuyular

ve kuyulara ba¤l› tüneller

kaz›larak toplan›r.

Pek çok ülkede ç›kar›lmas›na

ra¤men dünyada

en kaliteli lületafl› Eskiflehir'de

bulunmaktad›r. Kururken nem ve gaz›n içindeki

art›klar› bünyesinde tutma özelli¤i ile çok uygun bir pipo

malzemesi oldu¤u gibi, pek çok sanayi dal›nda kullan›lan

iyi bir absorban, filtre, yal›t›m ve dolgu malzemesidir.

Lületafl› ifllemecili¤i Eskiflehir'in önemli kültürel de¤erlerinden

biridir. ‹fllenen lületafllar› a¤›zl›k, pipo ve süs

eflyas› olarak kullan›lmaktad›r.

Karagöz Tasvir - Bursa:

‹nsan, hayvan, eflya resimlerinin deri veya kartona

çizilerek, ifllenip haz›rlanmas› sonucu ortaya ç›kan

fleffaf figürlere tasvir denmektedir. Bu fleffaf figürlerin

arkadan ›fl›kland›r›lm›fl olan hayal perdesinde oynat›lmas›na

ise tasvir etme denir. En iyi tasvir deve derisinden

imal edilir.

Dana, s›¤›r, inek, keçi, o¤lak,

at, eflek, ceylan derisi de kullan›l›r.

Karagöz tasvirleri, özel olarak haz›rlanm›fl,

b›çak izi tafl›mayan temiz

deri kullan›larak yap›l›r. Derinin

izlisi, küflü ve mantarl› olan›

makbul de¤ildir. Tasvir, ›hlamur

bir kütük üzerinde, kal›ba göre

nevrekan ad› verilen keskin bir b›çakla

ifllenir. Çeflitli z›mbalar yard›m›yla

çiçek ve di¤er motifler ilave

edilerek haz›rlan›r.

Karagöz Tasviri Bursa'n›n

önemli yerel de¤erlerinden biri

olarak göze çarpmaktad›r.


Gaziantep

Bursa

Eskiflehir

Edirne

Trabzon


Edirnekâri - Edirne:

Bugün ahflap boyama olarak da bildi¤imiz bu sanat›n

geçmifli kültürümüzde çok eskilere dayanmaktad›r.

Ad›n› ilk olarak Edirnekâri olarak duyuran bu sanat,

14. yy.dan sonra ahflap ve deri gibi çeflitli malzemeler

üzerine uygulanm›flt›r. Ciltçilikte de uygulanan

bu bezeme sanat›yla kök boya ve alt›n varak ile nak›fllar

yap›lm›fl, lake denilen cila yap›larak son haline getirilmifltir.

Bu bezeme sanat›n›n ç›k›fl noktas› saray

33

kenti Edirne’dir. Kap› kanatlar›, tavanlar, çeyiz sand›klar›,

dolap kapaklar›, para kutular›, ahflap pencere kepenkleri

ve cilt kapaklar›nda kullan›ld›¤› görülmüfltür.

Kimi zaman di¤er ahflap süsleme teknikleriyle de beraber

kullan›ld›¤› olmufltur. Bunlar ahflap üzeri kakma

ve oyma sanatlar›d›r.

De¤iflen zaman, zevk ve ihtiyaçlara göre geliflen

Edirnekâri günlük hayatta kullan›lan komodin, dolap,

yatak bafl› ve paravan gibi malzemesi ahflap olan birçok

objede kendini göstermekte; sadece ahflaba de¤il

deri ve cam objelere de uygulanmaktad›r.

Kazaziye - Trabzon:

Kazaziye naylon tel üzerine burularak sar›lan

çok ince 995 ayar alt›n ve 999 ayar gümüfl teller ile yap›lan

yöresel bir el sanat›d›r. Alt›n ve gümüfl tellerin

sar›lmas› s›ras›nda, içte kalan ipek ya da naylon iplik

k›vrak tutularak sarma ifllemi yap›l›r. Bunun neticesinde

bitmifl bir telin kal›nl›¤› ise 03-05 mm kal›nl›¤›na

ulafl›r.

Kazazl›k ürünlerinin bafl›nda kolye, küpe ve bileklik

bayanlar›n, tespih ve tespih püskülleri ise erkeklerin

en çok tercih etti¤i ürünler aras›nda yer almaktad›r. Tarihi

geçmifli konusunda kesin bir bilgi bulunmayan bu

sanat›n Mezopotamya uygarl›¤›ndan günümüze kadar

ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. 1. Dünya Savafl› y›llar›nda

Trabzon’da 50’nin üzerinde kazaz dükkân› bulunurken

flu an s›n›rl› say›da sanatkarlar bulunmaktad›r.


Risk Mühendisli¤i

websitemiz sigortal›lar›m›z›n

hizmetinde...

Sigorta sektörünün öncü firmas› Anadolu Sigorta;

kurumsal ve ticari müflterilerine, flirket sahiplerine,

iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i mühendislerine ve Anadolu

Sigorta sat›fl kanallar›na yepyeni bir hizmet sunuyor.

Anadolu Sigorta’n›n uzman risk mühendisleri

taraf›ndan haz›rlanan “Anadolu Risk” web sitesi, sigortac›l›¤›n

en önemli konular›ndan bir tanesi olan

Risk Mühendisli¤i ve Yönetimi kapsam›nda faaliyet konular›na

göre risklerin belirtilip detayl› olarak aç›kland›¤›

bir site olma özelli¤ini tafl›yor.

Sitede, “faaliyet konusuna göre riskler” bölümü

alt›nda; üretim süreçleri de dâhil olmak üzere genel

bilgiler, faaliyete özgün risk unsurlar›, risklerin kontrol

edilebilmesi ve hasar fliddetinin azalt›lmas› için

34

al›nmas› gereken önlemler yer al›rken, “yap› özellikleri”

bafll›¤› alt›nda; bir binay› oluflturan tüm eleman tipleri

ve kullan›m yerine göre detayl› olarak anlat›l›yor.

‹flletme sigortalar› alt›ndaki hasarlar›n birço¤u

elektrik ve mekanik tesisattan kaynaklan›yor. Bu

amaçla websitesinde “elektrik ve mekanik” k›sm› bafll›¤›

alt›nda; genel prensipler ve yap›larda yer alan tesisat

uygulamalar›n›n yer ald›¤› bir bafll›k yer al›yor.

Websitesinde, bulunan bir baflka bilgi de “yang›n

ihbar ve söndürme sistemleri” ile ilgili. Bu k›s›mda

baflta detektörlerinin tipleri ve çal›flma prensipleri,

yang›n pompalar›, yang›n tesisat›, ba¤lant› elemanlar›

ve yang›n türüne göre söndürücü seçilmesi gibi kriterler

olmak üzere konu hakk›nda detayl› bilgiler verilmekte.

Son olarak “kimyasal malzeme” bölümünde depolama

parlama noktas›, yan›c› kimyasallar ve saklama

koflullar› “Depolama” k›sm›nda ise depolama türleri

ve bu alanda karfl›lafl›lan çeflitli risk ve önlemler

bulunabilir.

Bu bilgilerin sürekli güncel tutulmas›n›n ötesinde,

sitemizin fonksiyonlar› zaman içinde gelifltirilerek,

gerek müflterilerimizin ve kanallar›m›z›n, gerekse ilgili

çal›flanlar›m›z›n Risk Mühendisli¤i ile ilgili her türlü

genel ve özel bilgiye ulaflabilecekleri ve her türlü ifllemi

yapabilecekleri bir ortam haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Risklerden sak›n›p, önlemler alarak yat›r›mlar›n

ve de¤erli kaynaklar›n›n korunmas›na ve do¤ru risk

seçimine katk›da bulunulmas›na katk› sa¤layacak

Anadolu Risk” web sitesi “www.anadolurisk.com” adresinden

ziyaret edilebilir.


85.yılımız

için onlar ne dediler?


85.yıl

Caner Çimenbiçer

Türkiye ‹fl Bankas› Yönetim Kurulu Baflkan›

26 A¤ustos

1924 tarihinde Ulu

Önder Atatürk’ün direktifi

ve do¤rudan

kat›l›m›yla, milli mücadelenin

ard›ndan

yaflanan zorlu ekonomik

savafl›n ilk ad›m›

olarak “‹fl”e bafllayan

Türkiye ‹fl Bankas›,

kuruluflundan bu yana

bankac›l›k ve finans

sektörüne öncülük

ederken, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflimine

de katk›da bulunmaktad›r.

‹fl Bankas›’na Büyük Kurucusu taraf›ndan

verilen bu k›ymetli misyonun ülkemize sa¤lad›¤›

en önemli kazan›mlardan biri de Atatürk’ün iste-

¤i ve ‹fl Bankas›’n›n öncülü¤ünde 1925 y›l›nda kurulan

Anadolu Sigorta’d›r.

Anadolu Sigorta, Cumhuriyet’in kuruluflundan

itibaren, gelecekte Türkiye’nin altyap›s›n›

oluflturacak olan ekonomik de¤erleri güvence alt›na

alarak ülkemizin kalk›nmas›na katk›da bulunmufltur.

Bir di¤er ifadeyle Anadolu Sigorta,

Cumhuriyet'in ilk y›llar›ndan beri ülkemizdeki büyük

sanayi tesislerine, binalara ve projelere sigorta

teminat› vererek, bir nevi Türkiye’nin sigortas›

olma görevini baflar› ile sürdüre gelmifltir.

Sektörünün öncüsü ve lideri olarak Anadolu Sigorta

ülkemizde sigorta bilincinin oluflmas›nda

da son derece önemli katk›larda bulunmufltur.

85 y›ll›k tarihi süresince Anadolu Sigorta,

insan kayna¤› anlam›nda Türkiye’de sigortac›l›k

sektörünün geliflmesinde kilit bir rol oynam›flt›r.

Sektöründe bir okul görevi gören Anadolu Sigorta

yetifltirdi¤i profesyonel kadrolar ile Türkiye’deki

sigortac›l›k standartlar›n›n modern dünya seviyesine

gelmesine yard›mc› olmufltur. Anadolu Sigorta

bugün de sigortac›l›k alan›nda getirdi¤i yenilik

ve uygulamalar› ile sektöründe kalite ölçütlerini

tespit etmektedir.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n zorlu koflullar›nda

kurulan Anadolu Sigorta, sektörde 1 milyar

36

TL’nin üzerinde y›ll›k prim üretimi gerçeklefltiren

iki flirketten biri olarak bugün hepimizi onurland›ran

boyutlar›na ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Anadolu Sigorta’n›n 85. kurulufl y›ldönümünü

Türkiye ‹fl Bankas› ad›na kutluyor, baflta

Kurucumuz Ulu Önder Atatürk olmak üzere baflar›larla

dolu 85 y›lda eme¤i olan de¤erli büyüklerimizi

sayg›yla an›yorum. Anadolu Sigorta’n›n hissedarlar›,

çal›flanlar›, emeklileri, acenteleri ve

müflterilerine nice 85 y›llarda esenlik ve baflar›lar

diliyorum.

Ersin Özince

Türkiye ‹fl Bankas› Genel Müdürü

Öncelikle Anadolu

Sigorta’n›n da ‹fl

Bankas› gibi bir

Cumhuriyet Kurumu

oldu¤unu belirtmek

isterim. Bu bizim akl›m›zdanç›kartmamam›z

gereken en

önemli husustur.

Özellikle cumhuriyet

de¤erlerinin önemi

ortaya ç›kt›kça, günümüz

sosyal ve ifl

hayat› geliflip karmafl›klaflt›kça bu husus daha da

önem kazan›yor.

Günümüzde uluslararas› rekabet çok

önemli boyutlara geldi, her ne kadar yaflad›¤›m›z

günlerde uluslar aras› piyasalardaki krizin etkisiyle

sanki rekabet biraz durulmufl gibi görülmekteyse

de bunun çok k›sa zamanda gerek bankac›l›k

gerek sigortac›l›k sektörlerinde geçmifl

y›llardakinden daha güçlü bir flekilde geriye gelece¤inden

hiç tereddüdüm yok. Bizim piyasalar›m›zda

ulusal sermayeli flirketler çok daha büyük

uluslar aras› rekabetle karfl› karfl›ya kalacaklar.

Tabii ki bu durumda Türkiye’de hem sigortac›l›¤›n

okulu hem de ulusal sigortac›l›k politikalar›m›z›n

odak merkezi konumunda ve art›k neredeyse

kendi türünün yegâne örne¤i olan Anadolu Sigorta’ya

çok önemli görevler düflüyor. Anadolu Sigorta’n›n

aynen kurulufl y›llar›ndaki gibi bir sorumlulu¤u

oldu¤unu düflünüyorum. Ayn› sorum-


85.yıl

luluk ‹fl Bankas› için de geçerlidir. Anadolu Sigorta

bir ‹fl Bankas› ifltiraki olmakla beraber neredeyse

yafl› da ‹fl Bankas›’na efltir, ayn› erginlikte,

ayn› olgunlukta olan bir kuruluflumuzdur. Ama

cumhuriyet kurumlar› aç›s›ndan ben hala ‹fl Bankas›’n›n

da Anadolu Sigorta’n›n da çok genç olduklar›n›

düflünüyorum. Kurulufllar›n yafl›n› insan

ömrüyle ba¤dafl›k düflünmememiz laz›m. Anadolu

Sigorta misyonunu önümüzdeki y›llarda da baflar›yla

sürdürecektir düflüncesindeyim. Anadolu

Sigorta çal›flanlar›n›n, yöneticilerinin, bu bilinçte

ve hassasiyette oldu¤una dair hiçbir flüphem yok.

Zaten mevcut durum da bunu aç›k olarak gösteriyor.

Anadolu Sigorta bu yar›flta en iyiyi yapmaya

çal›fl›p rekabete ayak uydururken bir yandan da

mali bünyesini güçlü tutarak, halka aç›k bir flirket

olarak hissedarlar›n› memnun edecek kârl›l›ktan

da vazgeçmiyor. Kârl›l›ktan vazgeçerek bugün

baflar›l› görünmek mümkün ama Anadolu Sigorta’y›

bunu yapmad›¤› için de 85. Kurulufl Y›ldönümünde

ayr›ca tebrik etmek laz›m.

Anadolu Sigorta ve Anadolu Sigorta’ya gönül

veren herkes; yani sadece çal›flanlar›, müflterileri,

paydafllar›, acenteleri de¤il Türk vatandafllar›n›n

hepsi bilmelidir ki, ulusal sermayenin en önemli

gücü olan ‹fl Bankas› grubu kolektif yap›s›yla, bu

güçlü konumunu muhafaza edecektir. ‹fl Bankas›

grubu bugün sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde de¤il

Basra Körfezi’nden Orta Avrupa’ya kadar en büyük

öz varl›¤a, sermayeye sahip gruptur ve mali sektördeki

a¤›rl›¤›n› sürdürecektir. ‹fl Bankas› Grubunun

bankac›l›¤a verdi¤i önem neyse sigortac›l›k

alan›na verdi¤i önem de ondan afla¤›da de¤ildir.

Dolay›s›yla hiçbir tereddüt yok ki gerek ‹fl

Bankas› grubu gerekse halka aç›k bölümün sahibi

ve çok büyük bir miktar› küçük tasarrufun sahipleri

olan hissedarlar›m›z, Anadolu Sigorta’y›

yar›nlar için her yönüyle desteklemektedir, destekleyecektir.

Özellikle de Anadolu Sigorta böyle

bir itibar ve verimlilik performans›nda oldukça,

bu destek sürecektir. Dolay›s›yla önümüzdeki dönemlerde

ben, Anadolu Sigorta’n›n uluslararas›

sermaye ile yaln›zca ülke s›n›rlar› içinde de¤il, ülke

piyasas›n› hiçbir flekilde ihmal etmeden bu s›n›rlar›n

d›fl›nda da boy ölçüflece¤ini düflünüyorum.

Bunu reasürans ve hayat branfllar›nda da

yapaca¤›m›za dair hiçbir tereddüdüm yok.

37

Son y›llarda dünya çok ciddi bir kriz yaflamaktad›r.

Bu krizlerde ‹fl Bankas› grubunun tüm

flirketleri gücünü art›rarak çok iyi bir s›nav vermifltir.

Uluslararas› sigortac›l›k kurufllar› aras›nda

da çok a¤›r darbeler alanlar ortaya ç›kmaktad›r,

ama Anadolu Sigorta’n›n böyle bir sorunu yoktur.

Anadolu Sigorta’n›n arkas›nda baflta Türk halk›

sonra da kolektif sermayeden güç alan ‹fl Bankas›

grubu hiç tereddütsüz durmaktad›r. Anadolu

Sigorta, kârl› politikalarla mali bünyesini daha da

güçlendirerek büyümüfltür, geliflmifltir. Dolay›s›yla

Anadolu Sigorta, önümüzdeki 85 y›llarda çok

daha büyük bir güvenle çok daha genifl bir vizyonla

yoluna devam edecek düflüncesindeyim.

Benim Anadolu Sigorta ile ilgili ifl alan› d›fl›nda

da baz› hofl tespitlerim var. ‹fl Bankas› Grubu

görebildi¤im kadar›yla sosyal davran›fllar›nda

tedbirli olmufltur, en az›ndan ben öyle alg›lam›fl›md›r.

Anadolu Sigorta, grubumuzda sosyal iliflkilerini

çok iyi yönetmesi ile de dikkatimi çekmifltir.

Anadolu Sigorta, ‹fl Bankas› flube müdürlerinden

sigorta branfl›nda baflar›l› olanlarla toplant›lar

yapmaya bafllad›¤›nda, biz böyle bir fleyi neden

yapmad›k diye g›pta etmifltim. Hala da bu anane,

güzel bir flekilde sürdürülüyor. Çok fazla kat›lma

imkân› bulamad›m ama birkaç kurulufl y›ldönümünüze

kat›lm›fl ve orada da nas›l coflkuyla o

sosyal havay› arkadafll›k, kardefllik havas›n› yaflad›¤›n›z›

görmüfltüm. Anadolu Sigorta ile ilgili en

önemli gözlemim ve an›m bu.

Ben Anadolu Sigorta’y› sosyal iliflkilerinde

güçlü bir kurum olarak görüyorum. Bu çok

önemli bir özellik. Ço¤umuz bunu önemsememize

ra¤men prati¤e dökemiyoruz. Anadolu Sigorta’n›n

baflar›s›nda, sosyal iliflkilerindeki bu s›cakl›¤›,

sadece çal›flanlar›yla de¤il bayileriyle, temsilcileriyle,

tüm paydafllar›yla ve baflar›ya omuz

verenlerle, sosyal ortamda da paylafl›yor ve sürdürebiliyor

olmas› benim en önemli gözlemim.

85. Y›l›n Anadolu Sigorta camias›na; baflta çal›flanlar›na,

emeklilerine, hissedarlar›na, müflterilerine

ve Türk vatandafllar›na hay›rl› ve baflar›l› olmas›n›

diliyorum. Önümüzdeki uzun y›llarda da Anadolu

Sigortal›lara iyi çal›flmalar ve baflar›lar diliyorum.


85.yıl

Burhan Karagöz

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan›

Bankac›l›k ve

sigortac›l›k sektörlerinde

ulusal kimlik

aray›fl›, Cumhuriyet’in

kuruluflunun

hemen ertesinde

gündeme gelmifltir.

1924 y›l›nda Türkiye

‹fl Bankas› faaliyete

geçerken, bir y›l sonra

1925 y›l›nda, ülkemizin

ilk ulusal kimlikli

sigorta flirketi

olan Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi kurulmufltur.

Türk sigortac›l›k tarihinde önemli bir dönüm

noktas› olan bu geliflme, ülkemizin o y›llarda

en çok ihtiyaç duydu¤u ekonomik kalk›nma hamlesinin

bafllamas›na da yard›mc› olmufltur.

Anadolu Sigorta’n›n verdi¤i teminatlar ile

genç Cumhuriyet’in ekonomik anlamda geliflmesine

yapt›¤› katk› önemlidir. Bu katk› geçmifl zaman

içerisinde üretim rakamlar›m›zdaki art›fllardan

da takip edilebilir. Anadolu Sigorta’n›n kuruluflunun

beflinci y›l›ndaki y›ll›k üretimi, o günkü

rakamlarla 841 bin liray› bulurken, 1947’de 6,5

milyon, 1959 y›l›nda ise 34 milyon liraya ulaflm›flt›r.

fiirketimiz özellikle, 1965-1974 aras› büyük bir

aflama kaydetmifltir. 1965’te net prim toplam› yaklafl›k

40 milyon lira dolay›ndayken bu rakam,

1974’te 225 milyon liraya ç›km›flt›r. Di¤er bir deyiflle

on y›l içerisinde fiirketimiz alt› misli büyümüfltür.

fiirketimiz bu baflar› trendini yak›n dönemde

de sürdürmüfl, 2006 y›l›nda prim üretimimiz

1 milyar lira, 2007 y›l›nda 1 milyar dolar seviyesini

geçmifltir.

Ancak Anadolu Sigorta’n›n Türkiye’ye katk›s›n›

salt ekonomik bir fayda olarak nitelendirmek

de yanl›fl olur. fiirketimiz, kuruluflundan k›sa

bir süre sonra ulusal sigortac›l›¤›n okulu haline

gelmifltir. Sigorta endüstrisinin birçok eleman› ve

uzman› Anadolu Sigorta bünyesinden yetiflirken,

bir zamanlar yaln›zca yabanc› flirketlerin tekelinde

olan Türkiye’deki sigortac›l›k sektörü de, ulusal

bir temelde geliflmeye bafllam›flt›r.

38

Sevgili Anadolu Sigorta’l›lar, unutmay›n›z

ki geçmiflimiz gelece¤imizin rehberidir. Anadolu

Sigorta, Cumhuriyet’in ilan›ndan sadece iki y›l

sonra büyük Atatürk’ün talimat›yla kurulurken,

sektörün yol göstericisi misyonunu da üstlenmifltir.

Türkiye ekonomisinin sa¤lam temeller üzerinde

yükselmesi için Türkiye ‹fl Bankas› öncülü-

¤ünde ilk ulusal flirket olarak tesis edilen Anadolu

Sigorta, o günden bugüne sektörün her kilometre

tafl›nda öncü olarak yerini alm›fl ve seçkin

konumunu korumufltur.

Anadolu Sigorta'n›n sektöründeki konumu

ve sigortal›lar›na sa¤lad›¤› ayr›cal›kl› hizmet, bugün

de ilk gün oldu¤u gibi ayn› flevk ve heyecan ile

sürdürülmektedir. Sektörün gelifliminde büyük

rol oynayan Anadolu Sigorta, de¤iflen toplumsal

flartlara paralel olarak sigortal›lara daha genifl

bir yelpazede ve üstün kalitede hizmet verme

aray›fl›n› ça¤› yakalayan teknolojik ve yenilikçi

ürün ve hizmetlerle pekifltirerek daima daha ileri

götürme kararl›l›¤›ndad›r.

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n temelini teflkil etti¤i

köklü ve sa¤lam grup yap›lanmas› içinde; ülke

sevgisiyle ve bu ülkenin insan›n›n daha müreffeh

bir gelece¤i hak etti¤i inanc›yla çal›flan kiflilerle

birlikte hareket etmek bana büyük bir k›vanç ve

enerji veriyor.

Günümüzde, ülkemiz ve ekonomimiz halen

2008 y›l›ndan itibaren görülmeye bafllanan küresel

ekonomik krizin etkilerini atmaya çal›flmakta.

‹flte böylesi bir dönemde sigorta sektörü ülkemizde

dahil olmak üzere, tüm dünyada önemli yara

al›rken, Anadolu Sigorta olarak bu büyüklükteki

bir krizden güçlenerek ç›kt›¤›m›z› söylemek hepimize

gurur veriyor. Bu güç, kayna¤›n›; tecrübe ve

bilgide, kurumsall›kta, güvende ve finansal yap›da

bulmaktad›r.

Bu duygu ve düflüncelerle bize güvenen sigortal›lar›m›za

en iyi korumay› sa¤lamak üzere

tüm gücümüzle çal›flmaya devam edece¤imizi yineliyor;

tüm Anadolu Sigorta ailesine teflekkürlerimi

iletiyorum.

fiirketimiz Anadolu Sigorta’ya yepyeni baflar›larla

geçecek nice mutlu y›llar diliyorum.

Sayg›lar›mla


85.yıl

Metin Tiryakio¤lu

Basisen Genel Baflkan›

Modern anlam›

ile sigortac›l›¤›n

ilk ortaya ç›k›fl›, gerçekleflmesimuhtemel

risklerin ticari

yaflam ve ekonomik

faaliyetler üzerindeki

olumsuz etkilerini giderebilmekdüflüncesinden

hareketle Bat›’da

gerçekleflmifltir.

Ekonomik kay›plar›n

sigorta flirketleri taraf›ndan

önlenerek giderilmesi sigorta olgusunun

yayg›nlaflmas›n› da beraberinde getirmifltir.

Ülkemizde ise sigortac›l›k tarihi daha yenidir

ve ilk olarak Osmanl› döneminde ‹ngiliz ve

Frans›z flirketlerinin açm›fl oldu¤u flubelerle bafllam›flt›r.

Gerçek anlamda sigortac›l›k faaliyetleri

ise Cumhuriyet döneminde görülmektedir. Bu

dönemde sigortac›l›k alan›na kuralc›l›k ve hukuksall›k

hakim olmufltur. Türkiye'de bafllang›çtan

itibaren sigorta flirketlerinin kurulmas›na bankalar

öncülük etmifltir. ‹lk dönemlerde Türk sigorta

sektörü ana ifllevi olan ekonomik kay›plar›n engellenmesi

yönünde etkinlik göstermifl ve devlet

taraf›ndan belirlenen tarifeler ve uygulamalarla

s›n›rl› kalarak faaliyette bulunmufltur. Sektörün

geliflimi, 1990 y›l›nda korumac›l›¤›n kalkmas› ve

serbest tarife rejimine geçilmesi ile ivme kazanm›fl

ve fon yaratma olgusu bu dönemden sonra

ciddi biçimde gerçekleflmeye bafllam›flt›r.

Son y›llarda özellikle sosyal güvenlik kurumlar›n›n

içinde bulundu¤u durum konusundaki

tart›flmalarda, bu kurulufllar›n yeniden yap›lanmas›

sürecinde özel sigorta flirketlerinin yer almas›n›n

gereklili¤i fonlar›n verimlili¤i aç›s›ndan

makul bir alternatif gibi görünmektedir. Bu bak›fl

aç›s›, sigortac›l›¤›n gelece¤i aç›s›ndan olumlu

ipuçlar› vermektedir. Dolay›s›yla, sigorta sektörü,

finans sektörünün içinde önemli bir yere sahiptir

ve yak›n bir gelecekte etkisi hissedilir bir biçimde

artacakt›r.

Sigortac›l›k sektörünün k›saca özetledi¤im

39

bu k›sa tarihi içerisinde Cumhuriyet döneminin

tamam›na tan›kl›k eden bir kurum vard›r; Anadolu

Sigorta ...

Anadolu Sigorta, 1925 y›l›nda ulu önderimiz

Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere arma¤an› ve

Cumhuriyetimizin güzide kuruluflu olan Türkiye ‹fl

Bankas› taraf›ndan yine ulu önderimizin öncülü-

¤ünde kurulmufltur. Özel bir sigorta flirketi olarak,

Türkiye'de sigortac›l›¤›n yerleflmesine ve geliflmesine

öncülük etmifl ve Türkiye Cumhuriyeti

ekonomisinin güçlenmesi, halk›n›n ça¤dafl bir yaflam

düzeyine geçmesi için gerekli sigorta hizmetlerini

sunmufltur.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte milli sigortac›l›¤›n

önderli¤ini yüklenen Anadolu Sigorta’n›n

y›llard›r de¤iflmeyen, hasarlar› hemen ve eksiksiz

ödeme ilkesi, insanlar›m›z için bir güven kayna¤›

olmufltur. Kaza, yang›n, nakliyat, mühendislik, tar›m,

hukuksal koruma ve sa¤l›k sigortas› alanlar›nda

güçlü sermaye taban›, geliflmifl altyap›s› ve

"gecikmesiz müflteri mutlulu¤u" ilkesiyle hizmet

veren Anadolu Sigorta, sektörün lideri ve Türkiye’de

sigortac›l›k sektörünün temel tafl›d›r. Yurt

düzeyinde yayg›n faaliyet a¤›; 1500'e yak›n acentesi

ve 1000’i aflk›n ‹fl Bankas› flubesiyle Anadolu

Sigorta, yak›n tarihte uygulamaya koydu¤u "Yeniden

Yap›lanma Projesiyle" ülkemiz sigortac›l›¤›nda

biliflim teknolojisinden yararlanarak hizmette

kalitenin yükselmesini, ça¤dafl düzeye eriflmesini

sa¤lam›flt›r.

Türkiye'de sigortac›l›k sektörü büyüyen ve

geniflleyen bir pazara sahiptir. Sigorta olgusu henüz

halk›m›zca yeterince bilinmemektedir. Belli

bir sigorta bilinci yerleflti¤i ölçüde pazar daha da

büyüyecektir. Yabanc› flirketler de bu gerçe¤in

fark›ndad›rlar. Baflka bir ifade ile büyük potansiyele

sahip olan sigortac›l›k sektörü yabanc› flirketlerin

ifltah›n› kabartmaktad›r. Nitekim bu ilgi

sektörümüzün yüzde 90’›n›n yabanc›lar›n eline

geçmesi ile sonuçlanm›flt›r. Bankac›l›kta yabanc›

pay›n›n artmas› nedeniyle ülkemizin karfl› karfl›ya

oldu¤u riskler, sigortac›l›k sektörü için de geçerlidir.

Ulusal flirketlerimizin sadece kâr elde etmek

de¤il ülkemize hizmet etme gibi ulvi bir

amac› da vard›r. Sigortac›l›k sektöründe de bu

görev yine, Cumhuriyetimizin kuruluflundan itibaren

ulusal misyonu hiç de¤iflmeyen Anadolu Si-


85.yıl

gorta'n›n omuzlar›ndad›r.

Sigortac›l›k alan›ndaki uluslararas› geliflmeleri

ve yenilikleri yak›ndan takip ederek en kaliteli

ve verimli bir flekilde ülkemizin hizmetinde olan

Anadolu Sigorta'da çal›flan›ndan yöneticisine kadar

özveriyle çal›flan herkes bu misyonun bilincindedir.

Ça¤dafl toplum olman›n önemli bir ölçütü

olan örgütlü toplum anlay›fl›n› benimseyen, bu

ba¤lamda sektör içinde daima lider olma, ekonomimize

ve halk›m›za hizmet etme anlay›fl› kadar

sendikal örgütlülü¤ü de benimseyerek sosyal sorumlulu¤un

gere¤ini yerine getirmifl olan Anadolu

Sigorta, Cumhuriyet tarihimizin vazgeçilmezleri

aras›nda yerini alan 85 y›ll›k bir ç›nard›r.

Nice baflar›larla dolu y›llara ...

Hulki Yalç›n

Milli Reasürans Genel Müdürü

Ülkemizde,

özellikle finans sektöründe

yar›m yüzy›l

faaliyet gösteren kurulufllar›n

say›s› çok

s›n›rl› iken, Anadolu

Sigorta'n›n 85 y›l gibi

çok uzun bir çal›flma

süresini, sektördeki

birçok uygulamaya

öncülük ederek baflar›larla

dolu bir flekilde

geride b›rakm›fl

olmas› heyecan ve gurur duyulmas› gereken bir

durum olup, her türlü övgüye lay›k oldu¤u görüflündeyim.

Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi, Türkiye

‹fl Bankas› taraf›ndan Türk sigortac›l›¤›n›n temellerini

atmak amac›yla Cumhuriyetin ilan›ndan

hemen sonra kurulmufl ilk Türk sigorta flirketi olmas›

nedeniyle hem Cumhuriyet tarihine hem de

ülke ekonomisinin ve Türk sigortac›l›¤›n›n geçirdi¤i

geliflme ve serüvene yak›ndan tan›kl›k ederek, sektörün

ulusallaflmas›nda büyük rol oynam›flt›r.

Sigortadan tazminat alman›n din kurallar›na

ayk›r› oldu¤u gibi as›ls›z bir inan›fl›n yayg›n oldu¤u

ve Sigortac›l›k mesle¤inin Türkler taraf›ndan

ö¤renilmesinin ve yap›lmas›n›n olanaks›z

40

olarak düflünüldü¤ü ve bu düflüncenin topluma

benimsetilmesi için devaml› çal›fl›ld›¤› bir devirde

sigortac›l›k yapman›n ne kadar zor oldu¤unu bugün

yaflanan ortamda anlayabilmek, hatta düflünebilmek

imkans›zd›r. Ancak, Anadolu Sigorta

çok k›sa bir zaman içinde tüm bu zorluklar›n üstesinden

gelerek, tüm sigorta dallar›nda teminat

sunan baflar›l›, sayg›n ve yenilikçi bir Türk sigorta

flirketi olarak sigorta piyasas›nda kendini kabul

ettirmifl ve sigortac›l›¤›m›z›n ulusallaflt›r›lmas›nda

öncülük ederek sektörümüzün geliflimine büyük

katk› sa¤lam›flt›r. Bu durum do¤al olarak yönetici

ve elemanlar›n›n özverili ve baflar›l› çal›flmalar›

sonucunda gerçekleflmifltir. Anadolu Sigorta

kuruluflundan itibaren çal›flanlar›n›n mesleki

konularda bilgi seviyelerini art›rabilmesi için

onlara her türlü olana¤› tan›m›fl, yabanc› ülkelerde

e¤itim almalar›n› sa¤lam›fl ve sektörümüze

seçkin elemanlar yetifltirmifltir. Gerçekten de

özellikle Türk sigortac›l›¤›n›n ilk dönemlerinde

piyasam›zda çal›flan ulusal sigorta flirketlerinin

pek çok yöneticisinin daha önce Anadolu Sigorta'da

çal›flm›fl ve yetiflmifl oldu¤u bilinmektedir.

Anadolu Sigorta bu özelli¤i ile sektörümüzde bir

sigortac›l›k okulu gibi de faaliyet göstermifltir.

Anadolu Sigorta uzun y›llar sonucunda sahip

oldu¤u bilgi ve tecrübesiyle her zaman sektör

liderli¤ini üstlenmifl, yeniliklere öncülük etmifl ve

kurumsal bir yap›ya kavuflarak say›s›z baflar›lara

imza atm›flt›r. Güçlü sermaye yap›s› ve kurumsal

kimli¤ine uygun olarak, ifl ba¤lant›s› içinde oldu¤u

kiflilere güven vermesinin yan›nda, çeflitli zamanlarda

toplumun de¤iflik kesimlerinde yap›lm›fl olan

araflt›rmalarda ülkemizde en tan›nan sigorta flirketi

oldu¤u da tespit edilmifltir. Anadolu Sigorta'n›n

tan›n›rl›¤› sadece ülkemizle s›n›rl› olmay›p, yabanc›

ülke sigorta piyasalar›nda da sayg›n bir flirket olarak

tan›nmakta oldu¤u bilinmektedir. Nitekim,

1993 y›l›nda Azerbaycan'da Günay Anadolu ad›nda

bir Sigorta fiirketinin kurulmas›na ve faaliyete geçmesine

idari ve teknik destek veren Anadolu Sigorta'n›n

yurtd›fl›nda flirket kuran ilk Türk Sigorta kuruluflu

olmas› da bunun bir göstergesidir.

Sektörümüze çok say›da yeni ürün kazand›ran,

baflar›l› ve yenilikçi hizmet anlay›fl› sayesinde

Türk Sigorta sektörüne önemli katk›lar sa¤layan

Anadolu Sigorta'n›n kuruluflunun 85'inci y›l›na ulafl


85.yıl

m›fl olmas› nedeniyle, tüm çal›flanlar›n› flahs›m ve

Milli Reasürans ad›na yürekten kutlar, baflar›larla

dolu daha birçok y›ldönümleri kutlamas›n› dilerim.

Mete U¤urlu

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü

Sigorta sektörünün

ç›nar› Anadolu

Sigorta bu y›l 85. yafl›n›

kutlarken, geride

kalan süreçte sektöre

ve ekonomiye çok

önemli hizmetler ve

katk›lar sa¤lad›. Birçok

yenili¤e de imza

atan Anadolu Sigorta,

ülkemizde sigorta bilincini

oluflturdu, sektöre

güveni güçlendirdi

ve lider, milli, kurumsal özellikleri ile sektörün

referans noktas› oldu.

Sigorta sektörünün hacmi geliflmifl ekonomik

ve sosyal yap›n›n göstergesidir. Biliyoruz ki,

sigorta sektörü sosyo-ekonomik yap›y›, yat›r›mlara

kaynak sa¤layarak ve giriflimci say›s›n›n artmas›na

f›rsat vererek korumaktad›r ve inan›yoruz

ki, “Sigorta sektörü geliflmeyen bir ekonominin

geliflme flans› yoktur”.

Hayat›n türlü riskleri var. Geleneksel toplumlarda

sosyal dayan›flma ve yard›mlaflma yoluyla

risklerle bafl etmek öncelik al›rken, modern

toplumlarda sigorta sektörü eliyle çok daha güçlü

ve kifliler için onurlu flekilde koruma sa¤lan›r.

Bir ülkede sigorta sektörünün geliflimi, o toplumun

ekonomik ve sosyal geliflimi ile paraleldir.

Anadolu Sigorta, sektörün geliflimi için

öncü rolünü sürdürecektir.Türkiye’de sigorta

sektörü, Anadolu Sigorta’n›n öncülü¤ünde

çok önemli bir yere geldi. Ancak, önümüzde kat

edilecek çok uzun bir yol var ve bu yolculu¤un liderinin

yine Anadolu Sigorta olmaya devam edece¤inden

hiç kuflkumuz yok.

Anadolu Sigorta’m›za, çok de¤erli çal›flanlar›,

acenteleri ve ifl ortaklar›na nice 85 y›llar, nice

baflar›lar dilerim.

41

Musa Ülken

Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yard›mc›s›

De¤erli flirketimizin

kurulufl tarihi

olan 1 Nisan, biz

Anadolu Sigorta çal›flanlar›

için her zaman

bir bayram coflkusuyla

geçmekte ve

her bir kutlama, an›lar›m›zda

önemli yer

tutmaktad›r.

Anadolu Sigorta

ailesine kat›ld›¤›m

1978 y›l›nda, 53.kurulufl

y›ldönümümüz kutlanm›flt›. O dönemlerde;

bugün bile geride b›rakt›¤›m›z güzel an›lar› nedeniyle

hüzünle and›¤›m›z, tüm Anadolu Sigorta ailesinin

duygusal ba¤› bulunan Karaköy’deki binam›zda

çal›fl›r ve kutlamalar›m›z› da, muhteflem

binam›z›n teras›nda, büyük bir gururla gerçeklefltirirdik.

D›fl görünüflünün asilli¤i yan›nda, üst katlar›ndan

ve özellikle kutlamalar› yapt›¤›m›z teras›ndan

görüntülenen Topkap› Saray›, Haydarpafla

ve Sarayburnu manzaralar› ile tafl›d›¤› nefis tarihi

dokusuyla binam›z, tüm çal›flanlar›m›zda mevcut

olan Anadolu Sigortal›l›k duygular›n› daha da pekifltirir,

ayr›cal›kl› ve güçlü hissettirerek itici bir

güç olurdu.

Aradan hayli y›llar geçtikten sonra kutlad›-

¤›m›z 75’inci kurulufl y›ldönümümüz akl›ma geliyor.

Lütfü K›rdar Salonu’nun önünde k›rm›z› hal›lar

serilmifl, Bankam›z›n önde gelenleri, Türkiye’nin

güzide sanayi ve ticaret kurulufllar›n›n sahipleri

ve yöneticileri; fiirketimizin üst yönetimi

taraf›ndan güzel bir bahar akflam› içeriye davet

ediliyor ve o gece büyük bir orkestra eflli¤inde misafirlerimizi

a¤›rlayarak onurlu bir kutlama daha

yafl›yoruz…

Ve yine iple çekti¤imiz yeni 1 Nisan günleri

geliyor… Yine kutlamalar, rahmetle and›¤›m›z flirketimizi

bu günlere tafl›yan büyüklerimiz… Gözleri

p›r›l p›r›l Anadolu Sigorta’l› olman›n gururunu

yaflayan emeklilerimiz ve bayra¤› ald›¤› yerden

daha da yükseklere tafl›ma gayreti içinde olan,


85.yıl

yürekleri Atatürk sevgisiyle dolu, çal›flt›¤› Türkiye’nin

gururu büyük ‹fl Bankas› ve ifltirakleri grubunun

farkl›l›¤›n›n bilincinde olan biz çal›flanlar;

hep beraber 85. kurulufl y›ldönümümüze ulafl›yoruz.

Anadolu Sigortam›z›n, Cumhuriyetimiz ile

birlikte ilelebet ‘’Türkiye’nin Sigortas›’’ olarak yaflayaca¤›na

olan yürekten inanc›mla 85. y›l›m›z›n

kutlu olmas›n› diliyorum…

Mehmet Metin O¤uz

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Normal flartlarda

binlerce y›lla

an›lan genel tarih süreci

içerisinde 85 y›ll›k

bir dönem ilk bak›flta

çok k›sa gelebilir.

Ancak olaylar› var

olduklar› koflullar

içerisinde de¤erlendirdi¤imizde,

çok k›sac›k

süreler bile

inan›lmaz anlamlar

tafl›yabilirler. Yavrusunu

9 ay karn›nda tafl›yan bir anne için bu sürenin

çok k›sa, anlams›z oldu¤unu kim söyleyebilir.

‹flte 85 y›la da, o dönemlerde ülkemizin içinde bulundu¤u

koflullar›n çerçevesinde bakt›¤›m›zda,

fiirketimizin varl›¤›n› sürdürdü¤ü bu sürenin, asl›nda

ne kadar anlaml› oldu¤u ortaya ç›kmakta.

85 y›l dedi¤imizde, yok olufl sürecinin sonuna

gelmifl bir imparatorlu¤un sonras›nda, birkaç

neslin kendini feda etti¤i uzun kurtulufl savafl›

ile yarat›lan yepyeni bir Cumhuriyet’in filizlenmeye

bafllamas›n›n hemen ard›ndan ekilen bir tohumun,

filizlenip, büyüyüp, serpilip, ulu bir ç›nar

gibi bugünlere gelmesinden bahsediyoruz demektir.

‹flte flirketimiz de, 85 y›l önce ekilen bu

tohumdur. Ayn› dönemlerde kaç tohum ekilmifl,

kaç tanesi bugünlere gelebilmifl tam olarak bilemiyorum.

Ama bir elin parmaklar›ndan daha az

oldu¤unu düflünüyorum.

Her fleyden önce, unutulmamal›d›r ki, bu

k›sac›k görülecek 85 y›l, gerek ülkemiz ve gerekse

dünya tarihinde en s›k›nt›l› dönemlerin yan› s›-

42

ra, en h›zl› de¤iflimin yafland›¤› dönem olma özelli¤ini

de tafl›maktad›r. Dünya bir taraftan savafllar›n,

di¤er taraftan ekonomik krizlerin yafland›¤›

bu dönemde, ka¤n› arabas›ndan uzay meki¤ine

geçiflinde yer ald›¤› teknolojik bir de¤iflimi de yaflam›fl

bulunmaktad›r. Sosyo ekonomik de¤iflinler,

ideolojik çat›flmalar›n en h›zl› dönemleri ve

küreselleflme, yine k›sac›k denilecek bu süreç

içerisinde yafland›lar. Bu süreç içerisinde var olabilmek,

de¤iflime ayak uydurabilmek, ancak, sa¤lam

kökler, sa¤lam hedefler ve tükenmez inançla

sa¤lanabilecek bir özelliktir.

Ata’m›z›n 85 y›l önceki öngörüleri ve direktifleri

ile kurulan flirketimizin, kurucumuzun ilkeleri

ve hedefleri do¤rultusunda geçmiflte oldu-

¤u gibi gelecekte de ülkeme hizmet etmeye devam

edece¤inden hiç kimsenin flüphesi olmad›¤›n›

düflünüyorum.

Ben, geriye do¤ru bakt›¤›mda, her dönemi

farkl› de¤er tafl›yan iflte bu 85 y›ll›k süreçten büyük

gurur duyuyorum. Son 25 y›l›n›n içerisinde

bulunuyor olmam ise beni farkl› onurland›r›yor.

Bizden önceki nesiller, flirketimizden duyduklar›

gurur ve bizlere duyduklar› güven ile bayra¤›

bize teslim ettiler. Bizlerde ayn› duygular

içerisinde zaman› geldi¤inde bayra¤› sonraki nesillere

teslim edece¤iz. Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti

var oldu¤u sürece, flirketimiz de var olacakt›r.

Ne Mutlu Anadolu Sigortal›y›m diyene….

Hakk› Efe Gündefl

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Bir medeniyetler ittifak› sanki Anadolu

Zor bir tarihle yafllanm›fl bir co¤rafyan›n harman›,

gizemli, büyülü bir cennetin gölgesi, dostluk kokan,

her sabah yeniden do¤an bin y›ll›k bir çiçek

sanki…

Ve o ma¤rur, cesur Anadolu’nun gözbebe-

¤i, ismiyle matuf, zoru seven, sermayesi yaklafl›k

bir as›r boyunca sadece Anadolu insan› olmufl,

1925’te Atatürk devriminin timsali olarak ç›kt›¤›

uzun soluklu yolculu¤unda özünden, insan merkezli

devrimci çizgisinden ödün vermeksizin; dile

kolay 85 y›l boyunca sigorta gemisinin kaptanl›¤›n›

sürdüren Anadolu Sigorta


85.yıl

85 y›ll›k yolculu¤unda,

keflfetti¤i

çok fazla yeni liman

var bu büyük geminin.

Ticareti, etik ilkelerin

›fl›¤›nda yüzde

100 yerli sermayeyle

yapmaya ›srarla

devam ettirirken,

bünyesinden ç›kt›¤›

Türk Halk›’na aç›k

olan sermayesini, ülkesinin

insanlar› için

sürekli olarak büyütme azim ve kararl›l›¤›nda

olan, hep ilklere, hep yeniye yat›r›m yapm›fl bir sigorta

devi adeta.

Örneklerini gururla sayaca¤›m›z ilkler tiyatrosunu

sahnelerken de, tek motivasyonu, onu

seven, onunla kader orta¤› olmufl ülke insan›n›n

zor zamanlar›nda bir nebze olsun yüzünü güldürmek,

ac›lar›n› hafifletmek, kaybettiklerini geri kazand›rabilmek

olan bu büyük sanatç›n›n, içinde

bulundu¤u engin okyanusta, müflteriden öte sigortal›

olarak gördü¤ü kader dostlar›yla halka

aç›ld›¤› ilk y›l olan 1993’te 1 milyon TL, 81.y›l›n

sonunda da 1 milyar TL prim üretimini yakalam›fl

olmas› hiç de flafl›rt›c› de¤il.

Anadolu Sigorta’n›n, de¤erlerinin merkezine

yerlefltirdi¤i Türk halk›yla son 10 y›lda sermayesini

35 kat›na ç›kartmas›, büyük teflkilat yap›s›yla

sektöre önemli bir istihdam kayna¤› sa¤lamaya

devam etmesi, çalkant›larla dolu ülke ekonomisinde;

önce insan ve sonunda yine insan

perspektifiyle, her geçen y›l bir istikrar abidesi

haline gelmesi, bunu yaparken ifltiraki oldu¤u

Türkiye’nin bankas› ‹fl Bankas›’n›n kültür altyap›s›n›

bir ö¤reti haline getirmesi, onun zoru seven

yap›s› için o kadar ola¤an ki…

Üstelik, çok da alçakgönüllü bir flirket Anadolu

Sigorta

Onlarca maddeyle bir k›sm› özetlenebilecek

de¤erler manzumesinin içinde, hayatta en

hakiki mürflidin bilim, elementer sigortac›l›¤›n da

önemli bir bilim dal› oldu¤u gerçekli¤inden hareketle

sektörün birçok duayen yöneticisini sigortac›l›k

okulunda yetifltirme baflar›s›n› göstermifl tek

baflö¤retmen olmas›na, 2009 y›l› Eylül ay›nda

43

meydana gelen sel felaketinde yaklafl›k 70 milyon

TL tutar›nda hasar ödemesini 3 aydan k›sa bir süre

içerisinde gerçeklefltirmesine ra¤men, hep

gelece¤e bakmay› fliar edinen, kendisini övmeyen

bir yap›s› var.

1999 y›l›n›n kara A¤ustos’unda, depremin

paramparça etti¤i yerleflim birimlerine ilk ulaflan,

durumdan vazife ç›karan neferleriyle elinden geldi¤i

ölçüde halk›n yaralar›n› sarmaya çal›flan, en

büyük sermayesi olan ifl görenlerinin birço¤unun

bu u¤urda uykusuz geceler geçirdi¤i tek sigorta

flirketi de o...

Bunun yan›nda, içine s›¤amad›¤› bir teknoloji

kal›b› var. 1962’de ilk bilgisayar sistemine,

hem de muhasebe dal›nda geçen ilk sigorta flirketi

olmas›yla yetinmemifl, 1966’da kart sistemine

geçerken, de¤iflim rüzgar›n› da arkas›na alarak

1975’te hepimiz için mazide hofl bir seda gibi

olan IBM Sistem 3 Disc bilgisayar› ile ilk bilgi bankas›n›

oluflturmufl.

Ve, bundan 29 y›l önce sektörde bir devrimin

alt›na imza atarken de, imkans›z›n onun için

sadece biraz zaman ald›¤›n› gösterircesine; Türkiye'de

ilk on-ine IBM sistem 38 bilgisayar›n› hizmete

sokarak poliçe düzenlenmesinden, her türlü

bilgi al›flverifline kadar tüm ifllemleri h›zland›rma

baflar›s›n› gösteren bu güzide fiirket, 1986 y›l›nda

ilk elektronik cihaz sigorta poliçesini, ülke

s›n›rlar› içinde, ve online sistemiyle düzenleme

baflar›s›n› da göstermifl.

Devrimci ruhunu asla yitirmeyen sektörün

lokomotifi, insana yat›r›m yapmay› sürdürürken,

ülkenin can damar› tar›m sektörünü de unutmam›fl

ve 1987 y›l›nda Zirai Sigorta branfl›nda hizmet

vermeye bafllam›fl.

Sat›fl ekiplerini 1980’li y›llarda, ilçe ilçe

Türk insan›yla bulufltururken, ald›¤› geribildirimleri

de bir y›l sonra, bu kez de sanayi için kullanm›fl

ve Mavi ‹flyeri Sigorta Poliçesini ülke s›n›rlar›

içinde yeni yeni filizlenmeye bafllayan sanayi kurulufllar›n›n

hizmetine sunma hazz›n› yaflam›fl.

Peki, hem sanayi hem de tar›m söylemini

ayn› anda gelifltirebilen, 1980’li y›llarda ülke çap›nda

ortaya ç›kan “ça¤ atlama” hamlesinin yal›n

gerçekli¤i haline gelen bu yap›, sizce oldu¤u yerde

mi kalm›fl? Tabii ki hay›r… Türkiye’de tekstille

birlikte en h›zl› geliflimi gösteren lojistik sektörü-


85.yıl

nün emniyet supab› haline gelen nakliyat branfl›na

ait ilk paket poliçeyi 1989’da yazma baflar›s›n›

elde ederken, 1992 y›l›nda memleket s›n›rlar› içine

yeni girmifl do¤algaz› kullanan konutlara yönelik

paket poliçeyi halk›n hizmetine sunmufl.

Kendisi için fazlas›yla önem tafl›yan aile

kavram›n› bir sigorta unsuru haline getirmesi ve

ard›ndan seyahat sigortas›n› piyasaya sürmesi de

fazla uzun sürmemifl. 1993 y›l›, bu sefer de bambaflka

bir alanda, bafl döndürücü bir geliflmeye

tan›kl›k etmifl. Tüketiciyi Koruma Kanunu'na ifllerlik

kazand›rmak üzere Türk Hukuk sistemiyle

AET direktiflerini esas alan ve tüketiciye mal ve

hizmet sunan üreticilerin sorumluluklar›na yönelik

olarak Ürün ve ‹flletme Sorumlulu¤u ile Mesleki

Sorumluluk sigorta özel ve genel flartlar›

Baflbakanl›¤›n onay›na bu y›l içinde sunulmufl.

Internet ile tan›flmaya bafllad›¤›m›z 90’l›

y›llar›n ikinci yar›s›nda, bir baflka devrimi gerçeklefltiren

Anadolu Sigorta, "Yeniden Yap›lanma

Projesi"yle ülkemiz sigortac›l›¤›nda biliflim teknolojisini

online, gerçek zamanl› tüm faaliyet

alanlar›na yay›p prim üretimi ve karl›l›k limanlar›na

do¤ru rotas›n› k›rm›fl.

K›sacas› dostlar,

• Hayalleri gerçe¤e dönüfltürmek,

Sigortal›ya bir ka¤›ttan ötesini vermek,

• Kötü zaman dostu olmak,

• ‹flletme sermayelerindeki erimenin önüne

geçmek,

• Ticaret yaparken sosyal sorumluluklardan

vazgeçmemek,

• Halk kavram›n› özümsemek,

• Gücünü Anadolu motiflerinden al›rken,

müflteri kavram›n› sigortal› kavram›na dönüfltürmek,

• Memleketin can›ndan bir can olmak

• Ulu Önder Atatürk’ün iflaret etti¤i yoldan

gitmek isteyen “kaybetmek yok” diyenlerin vatan›

olmufl Anadolu Sigorta.

Dostlukla ve sevgiyle kal›n…

44

Tahsin Erdo¤an

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Anadolu Sigorta;

yolunu ve yönünü

85 y›l önce belirlemifltir.

Bu yol, Ulu

Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün düflünce

ve emelleri do¤rultusunda

çizilmifltir.

“Yabanc› kurumlar

elinde kalm›fl

olan memleket sigortac›l›¤›n›,

tedricen

milli bir çerçeve içine

almak ve böylece Türkiye ‹fl Bankas›’n›n milli bankac›l›k

sahas›ndaki konumuna paralel milli sigortac›l›¤›n

flekillenmesi ve geliflmesi gayelerini gerçeklefltirmek”

amac›yla Mustafa Kemal Atatürk, tamamen

milli sermayeli bir sigorta flirketi kurulmas›

talimat›n› verdi. Böylece 8 Mart 1925 tarihli Bakanlar

Kurulu toplant›s›nda kuruluflumuz kabul edildi

ve 1 Nisan 1925’de ilk faaliyetlerimize bafllad›k.

85 y›ll›k bir kurumsal tarihe ve sigortac›l›k

gelene¤ine sahip, Türkiye’nin gururu ve prestiji

olan fiirketimizin 85. Kurulufl y›ldönümünü kutluyoruz.

Geçmiflten gelen gücümüzü daha da ileriye

tafl›may› hedefleyen fiirketimiz; önümüzdeki y›llarda

da tüm çal›flanlar›m›zla müflteri memnuniyetine

odakl›, yarat›c› ve yenilikçi bir anlay›fl, üstün

gayret ve çal›flma azmi ile sektörün en baflar›l›

sigorta flirketi olma özelli¤ini sürdürecektir.

Anadolu Sigorta’n›n 85. yafl günü. Onca y›l›n

yaflanm›fll›¤›n›n ve beraberinde getirdi¤i birikimin

üzerimize yükledi¤i sorumluluklar var. Türkiye’nin

di¤er alanlarda oldu¤u gibi, sigortac›l›k

alan›nda da ça¤dafl dünyan›n de¤erlerini bulmas›,

evrensel de¤erleri benimseyerek geliflmesini

sürdürmesi gereklidir.

Sevgili Anadolu Sigortal›lar,

fiöyle geriye giderek son 20 y›l› bir film fleridi

gibi gözümüzün önünden geçirdi¤imizde neler

yapm›fl›z/neler olmufl;

• 1990 bafllar›nda Zorunlu tarifelerin yürürlükten

kalkmas›yla rekabetin öne ç›kt›¤› yeni


85.yıl

bir dönem bafllad›,

• 1990 y›l› Eylül ay›nda bünyemizden Anadolu

Hayat Sigorta flirketi do¤du,

• Günümüzde gelinen noktadaki uzmanl›k

ve yüksek personel kalitesinin temelleri 1990 y›l›

bafllar›nda at›ld›,

• ‹lk yurtd›fl› ifltirakimiz olarak 1992 y›l›n›n

A¤ustos ay›nda Günay Anadolu Sigorta flirketi Bakü’de

kuruldu,

• 1993 y›l›n›n Eylül ay›nda ilk kez trilyonluk

prim hacmine ulaflan sigorta flirketi olduk,

• 1993 y›l›nda hisse senetlerimiz ilk kez halka

arz edildi, ayn› y›l birçok branflta oldu¤u gibi

Hukuksal Koruma Sigortalar›’n›n oluflumunda öncülük

edildi ve bu branflta ilk yetki belgesi al›nd›,

• 1997 y›l›nda Akdeniz ve Karadeniz Bölge

Müdürlüklerimiz aç›ld›,

• 2001 y›l› fiubat ay›nda Genel Müdürlük binam›z

Karaköy’ den ‹fl Kulelerine tafl›nd›,

• Tüm çal›flanlar›m›z›n ve acentelerimizin

müthifl özverisi, Anadolu Sigortal› duruflumuz ve

karakterimiz ile 1991 y›l›ndan itibaren ilk tohumlar›

at›l›p 1997 y›l› Ocak ay›ndan itibaren ilk ürünlerini

almaya bafllad›¤›m›z Recon/Yeniden Yap›lanma

projemiz hayata geçirildi, Türkiye’de tüm

branfllarda ilk online, real time poliçe düzenlendi,

bu proje ile Türkiye’ de online acente sigortac›l›-

¤›n›n temelleri at›ld›,

• Recon projemiz ile h›z ve kaliteyi bir araya

getirerek müflterilerimize ve ifl ortaklar›m›za

ça¤dafl hizmet verilmeye baflland›, online, real time

çal›flma yap›s›yla; tüm bölge müdürlüklerimiz,

flube ve irtibat bürolar›m›z ve ayr›lmaz bir

parças› oldu¤umuz Türkiye ‹fl Bankas›’n›n flubelerine

sürekli, kesintisiz hizmet verildi,

• 2002 y›l› Haziran ay›ndan itibaren ‹stanbul

ve çevresini kapsayacak 3 bölge müdürlü¤ü

oluflturulurken, acentelerimiz ve müflterilerimize

yerinde ve daha yak›n hizmet sunumu sa¤land›,

• 2004 y›l›n›n Nisan ay›nda Anadolu Hayat

Emeklilik flirketinden devral›nan Sa¤l›k Sigortalar›

portföyü ve sa¤l›k uygulamalar› bünyemize

dahil oldu,

• ‹lk milyon TL’l›k prim hacmine ulaflan flirket

olmam›zdan sonra 2006 y›l›nda da ilk milyar

TL’lik prim hacmine ulaflan sigorta flirketi olduk,

• 2002 y›l›ndan itibaren 2007 y›l›na kadar 6 y›l

45

üst üste prim üretiminde Türkiye birincisi olduk,

• Tüm ifl ortaklar›m›zla daha yak›n iliflkileri

sürdürmek, geliflmeleri yak›ndan aktarmak

ad›na ''Maksimum Biz '' isimli dergimizin yay›n›na

bafllad›k,

• 2008 y›l›n›n fiubat ay›nda Tramer sistemine

dahil olarak uygulamalara ilk entegrasyonu

sa¤layan flirket olduk,

• 2009 y›l›na kadar üstü üste 5 y›l müflteri

memnuniyeti ödülü ald›k,

• Reklamlar›m›zla ‘’Kristal Elma’’ ödülleri

ald›k,

• Sosyal aktivitelerde spor müsabakalar›nda

(futbol, voleybol, bowling, basketbol) önemli

baflar›lar elde edildi, özellikle futbolda son 10 y›lda

kat›ld›¤›m›z hemen hemen her turnuvada

flampiyon olduk.

Bilindi¤i üzere 2008 Ocak ay›ndan itibaren

yeni bir sürece girildi; t›pk› y›llar öncesinin Recon

projesi gibi, C2C (Closer to Customer / Müflteri

Odakl›l›k) projelerimiz bafllad›. Bir kaç y›l içerisinde

günümüzün ihtiyaçlar›, gereksinimleri do¤rultusunda

yine önemli ve sektörümüzde örnek gösterilecek

öncü projelere imza ataca¤›z ve de Türkiye’de

sigortac›l›¤a yön vermeye devam edece¤iz.

Gelinen bu noktada, çal›flanlar›m›z›n, ifl

ortaklar›m›z›n, o dönemlerde bu uygulamalarda

yer alan emeklilerimizin sarf etti¤i ortak çaba ve

gayreti çok önemlidir.

85 y›l› geride b›rak›rken ülkemizde pek çok

ilke imza att›k. Anadolu Sigorta ismi, güven ve

sayg› ile an›lan bir yerdedir. Bugün gelmifl oldu-

¤umuz noktada yöneticilerimizin, çal›flanlar›m›z›n,

emeklilerimizin, acentelerimizin ve tüm ifl ortaklar›m›z›n

eme¤i, al›n teri, ortak çaba, gayreti

ve katk›s› var. Onlara içten flükranlar›m› sunuyor,

hayatta olmayan arkadafllar›m›z› da rahmetle

an›yorum.

85 y›lda dünyada çok fleyler de¤iflti ama biz

hep buraday›z ve ebediyen de baflar›lar›m›zla var

olmaya devam edece¤iz. Anadolu Sigorta, ça¤dafl

toplumda sonsuza dek var olacakt›r.

Türk sigortac›l›¤›n›n okulu ve tart›flmas›z

önderi Anadolu Sigorta'n›n kurulufl y›ldönümünü

kutlaman›n gururu ve coflkusu ile baflar› ve mutluluklar›m›z›n

artarak devam›n› dilerim.

Sevgi, sayg› ve dostlukla…


85.yıl

M. Levent Sönmez

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Sigortac›l›k konusunda

bildi¤i, sadece

üniversite e¤itimi

s›ras›nda ald›¤› derslerin

içindeki bafll›klar

ile s›n›rl› olan bir gemi

makine mühendisi

olarak, Anadolu Sigorta’n›nKaraköy’deki

binas›n›n önünden

geçeli tam 19 y›l oldu.

O tarihi ve estetik bina

bana, baflvurmay› pek

düflünmedi¤im gazetelerdeki “Yetifltirilmek Üzere

Risk Yönetim Uzmanlar› Aran›yor” ilanlar›n› hat›rlatt›

ve yolumu binan›n içine do¤ru de¤ifltirmeme

sebep oldu. Baflvuru ertesinde yaflad›¤›m s›nav ve

mülakat süreçleri sonras›nda art›k ben “mutlaka

bu flirkette çal›flmal›y›m” diyordum. fiirkette teneffüs

etti¤im hava, çal›flanlar›n davran›fllar›, mülakat

yapanlar›n tav›rlar›, k›saca etraf›mda gördü¤üm

her fley ve her ayr›nt›, büyük, köklü, dinamik, çal›flan›na

de¤er veren ve gelece¤i çok parlak bir kurumda

oldu¤umu hissettirdi.

Nas›l geçti¤ini gerçekten anlamad›¤›m 19

y›lda, hayat›ma bambaflka bir yön çizen o “yol de-

¤iflikli¤inden” hiç piflmanl›k duymad›m. Anadolu

Sigorta, insana verdi¤i de¤erle, çal›flan›na yapt›¤›

yat›r›mlarla, s›cak ve yak›n dostluklar› kolaylaflt›ran

çal›flma ortam›yla, insana sigortac›l›k mesle-

¤ini ve yapt›¤› ifli sevdiren kurumsall›¤› ve liderli-

¤i, sektörüne yön veren dinamik ve yenilikçi yap›s›

ile çal›flmaktan ve parças› olmaktan her zaman

gurur duydu¤um bir “yuva” oldu.

Türkiye’nin ve sektörünün gözbebe¤i kurumlardan

biri olan Anadolu Sigorta’n›n 85. Kurulufl

y›l› ile ilgili sevinç ve coflkuya en içten dileklerimle

kat›l›yor, yürüttü¤ü yenilikçi ve dinamik

projelerle çok yak›nda “müflteri memnuniyeti, yenilikçilik

ve dinamiklik” gibi kavramlar› sektöründe

yeniden tan›mlayaca¤›na ve 185. y›l›n› da ayn›

coflku ve duygularla kutlayaca¤›na olan sonsuz

inanc›m› ifade etmek istiyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

46

Erdinç Gökalp

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Bu dergide, bu

sayfalarda okuyorsunuz;

kuruluflumuzdan

beri 85 y›l geçmifl olmas›,

Anadolu Sigorta’n›n

deneyim ve birikimiyle

Türkiye’de

sigortac›l›¤›n geliflmesine

k›lavuzluk etmesi,

yön vermesi,

sektöre katk›lar›…

Bunlar çok heyecan

verici…

85 y›lla k›yaslanmayacak kadar k›sa bir sürede

de olsa bu sonuca katk›da bulunmufl olmak,

halen katk›da bulunan binlerce kifliden biri olmak

ayr›ca gurur veriyor.

Siz Anadolu Sigorta’ya emek vermifl, bugüne

ulaflmam›za katk›da bulunmufl emeklilerimiz,

eski Anadolu Sigorta çal›flanlar›, acentelerimiz,

eski acentelerimiz; sizler de, sayenizde ortaya ç›kan

sonuçla, ulaflt›¤›m›z aflamayla, özvarl›klar›m›zla,

pazar pay›m›zla, itibar›m›zla ne kadar gurur

duysan›z yeridir. Siz; annesi, babas›, efli, kardefli

ya da çocu¤u Anadolu Sigorta’ya emek verenler,

onlar›n sadece para kazanmad›klar›n› ayr›ca nas›l

bir de¤er yaratt›klar›n›, yarat›lmas›na katk›da bulunduklar›n›

bilin, heyecan›m›za ortak olun.

Benim için bir o kadar daha heyecan verici

olan ve sizlerle esas paylaflmak istedi¤im duygu

ise 85. y›l›m›z› kutlama heyecan› ile deyim yerindeyse

yeniden do¤um heyecan›n›n bir araya gelmifl

olmas›:

Bir yandan 85.y›l›m›z› kutlarken bir yandan

da 85’lerce y›l daha müflterilerimizi, hissedarlar›m›z›

, çal›flanlar›m›z›, acentelerimizi, sizleri daha

mutlu edecek; daha sa¤l›kl›, daha güçlü, daha esnek,

daha dinamik, daha atak, daha etkin bir flekle

dönüflüyoruz, yeniden do¤uyoruz. Yeni nesil sigortac›l›¤›

do¤uruyoruz. Bütün süreçlerimizde

“kök hücreler” dolafl›yor, bizi biz yapan her fley

yenileniyor, yaklafl›k 800 kifli ya do¤rudan ya da

dolayl› olarak bunun için çal›fl›yor.

Dar›s› rakiplerimizin de bafl›na…


85.yıl

Fatih Gören

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›

Ulu Önder Atatürk’ün

direktifi ve

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n

öncülü¤üyle

kurulan Anadolu Sigorta’n›n

85. yafl›n›

kutlaman›n mutlulu-

¤unu yafl›yoruz.

Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan

itibaren ülkemizin

de¤erlerini

sigortalayarak geliflen

ülke ekonomisine

katk›da bulunan fiirketimiz, Türkiye’nin sigortac›s›

olman›n hakl› gururunu yaflamakta. Kuruldu¤u

tarihten bugüne üstlendi¤i misyonu baflar›yla

yerine getiren fiirketimiz’in neden her türlü

takdire lay›k oldu¤unu anlamak için tarihçesi ve

yapt›klar›na bakmak gerekir.

1925 y›l›nda Türkiye ‹fl Bankas› öncülü¤ünde

dörtte biri ödenmifl 500.000 TL sermaye ile kuruldu¤unda,

hisselerinin ço¤unlu¤u Türk sermayeli

olan tek sigorta flirketiydi ve amac›, yabanc›

sigortac›lar›n tekelinde kalm›fl olan memleket sigortac›l›¤›nda

söz sahibi olmakt›. Türkiye ‹fl Bankas›,

Milli Reasürans ve Etibank ile birlikte

1936'da Ankara Anonim Türk Sigorta fiirketi'ni

kurarak, bir baflka sigorta flirketini Türk Sigortac›l›k

sektörüne kazand›rm›flt›r. 1990 y›l›nda ise

Türkiye ‹fl Bankas› ile birlikte, hayat sigortac›l›¤›

alan›nda Türkiye'nin lider flirketi haline gelecek

olan Anadolu Hayat Sigorta flirketinin kurulmas›n›

sa¤lam›fl ve hayat branfl›nda ifllerini bu flirkete

devretmifltir. 1993 y›l›nda halka aç›lan ilk sigorta

flirketi de Anadolu Sigorta olmufltur. Böylelikle

Anadolu Sigorta sadece Türkiye’deki sigorta piyasas›n›n

büyüyen lider flirketi olmakla kalmay›p

fleffaf bir yönetim anlay›fl›yla sigortadan kazand›-

¤›n› yat›r›mc›s›yla paylaflan bir flirket olma vasf›n›

kazanm›flt›r.

Yabanc›lar›n aktif rol oynad›¤› sigortac›l›k

alan›nda söz sahibi olarak kendi içinden yetifltirdi-

¤i insan kayna¤›, teknolojik altyap›s›, yayg›n da¤›t›m

kanallar›, kaliteli hizmet ve ürünleriyle 85 y›ld›r

47

Türkiye’nin sigortac›l›ktaki markas› olmufltur.

Sigorta bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve milli

servetin korunmas›nda üzerine düflen görevi lay›k›yla

yerine getiren fiirketimiz, Türk insan›ndan

ald›¤› güçle, istikrarl› finansal yap›s›n› koruyarak

büyümeye devam etmekte, gösterdi¤i performansla

yabanc› yat›r›mc›lar›n da ilgisini çekmektedir.

85. Y›l›nda Anadolu Sigorta 1.2 milyar TL’yi

geçen prim üretimi, 1.7 milyar TL aktif büyüklü-

¤ü, 800 milyon TL’ye ulaflan öz sermayesi, 2.700

civar›nda acentesi ve 800’ü aflan çal›flan› ile milyonlarca

sigortal›s›na güvence veren önemli bir

finansal flirket haline gelmifltir. Son y›llarda Türk

piyasas›ndaki geliflmeleri takip eden yabanc›lar,

gerek sat›n almalarla gerekse ortakl›klar kurarak,

sektördeki paylar›n› artt›rma gayretine girmifllerdir.

Bu sat›fllar kimi zaman sigortac›l›kta

baflar› öyküsü olarak gazete manfletlerine yans›m›fl,

sat›n al›nan flirketlerin isimleri ise birkaç y›l

içinde de¤ifltirilerek tarih sayfas›ndan silinmifltir.

Anadolu Sigorta bugüne kadar oldu¤u üzere bundan

sonra da de¤iflime ve rekabete ayak uydurarak

üstlendi¤i tarihi misyondan ald›¤› güçle, gerek

piyasa liderli¤i gerekse kârl›l›k aç›s›ndan

beklenenin en iyisini vermeye devam edecektir.

Gelecek için en önemli hedeflerden biri de

kuflkusuz sadece Türkiye’nin Sigortac›s› olarak

kalmay›p uluslararas› alanda söz sahibi olacak güce

ulaflmak olacakt›r. Bir flirketi de¤erli k›lan ve

ona ruh veren, özünde sahip oldu¤u de¤erler ve bu

de¤erleri içinde tafl›yarak ona emek verenlerdir.

Bu bilinçten hareketle fiirketimizin 85. kurulufl y›ldönümünü

kutlarken, kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ü

sayg›yla an›yor, Bankam›z, hissedarlar›m›z,

emeklilerimiz, çal›flanlar›m›z ve acentelerimiz

baflta olmak üzere bugünlere gelmemizde eme¤i

olan herkese teflekkür ediyor, daha nice baflar›larla

dolu y›llar›n yaflanmas›n› diliyorum.

Bedii Tümer

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdürü

Daha önce anlatm›fl m›yd›m bilemiyorum.

Ama öyleyse ba¤›fllay›n.

Y›l 1939 veya 1940… ‹stanbul’un Kad›köy taraf›ndaki

bir ana caddede, bir binan›n genifl duva-


85.yıl

r›nda boydan boya bir

reklam levhas›:

Anadolu Sigorta

Türkiye’nin en büyük

sigorta flirketidir…”

Evet düflünebiliyor

musunuz aradan

70 y›l geçti… Neden

bu böyledir?

Çünkü bu fiirket,

bugün dünyan›n

en büyük aktifine sahip

bankalar aras›nda

yer alan bir bankan›n hemen yan› bafl›nda filizlenmifl

ve dolay›s›yla ayn› sistem, prensip, anlay›fl

ve ayn› müflteri felsefesiyle geliflmifl, büyümüfl bir

kurulufltur.

Bu itibarla; Anadolu Sigorta daha nice y›llar,

bu mümtaz yerini koruyacak bir sigorta flirketidir.

Bir süre Anadolu Sigorta bünyesi içinde yer

alm›fl bir kifli olarak iftihar ediyor ve en iyi dileklerimi

sunuyorum…

Bedri Özdinçer

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdür Yard›mc›s›

Görevde bulundu¤um

Ekim 1971

y›l› ile A¤ustos 2004

y›l› dönemini içeren,

önemli gördü¤üm ve

hat›rlamaya çal›flt›-

¤›m yeni ürünlerimizle

birlikte toplumu

ilgilendiren hasarlar

hakk›nda bilgilendirmek

isterim.

Yeni ürünlerimiz;

Hayat Sigortalar›’nda;

paran›n de¤er kaybetmeye bafllamas› ile

birlikte uzun y›llar›n birikimi sonucu beklediklerini

alamayan sigortal›lar indinde hayal k›rkl›¤› yaratm›flt›r.

Bu nedenle hayat sigortas› üretimi y›llar

itibariyle azalmaya bafllay›nca yeni bir poliçenin

ç›kar›lmas› için yurt içi ve yurt d›fl› çal›flmalar yap›lm›fl

(Bu çal›flmalarda eme¤i geçen say›n Alp

Ifl›k Bey’i rahmetle anmak isterim) ve ufak biri-

48

kimlerin belirli tarihlerde büyük mebla¤lara ulaflaca¤›

"Gelece¤in sigorta" poliçesi ilk olarak flirketimizde

üretilmifltir. Hayat sigortalar›nda bugün

gelinen noktaya ilk temel bu vesileyle at›lm›flt›r.

Paket Poliçelerin uygulanmas›; Yang›n Sigorta

poliçelerinde teminata ilave olarak verilen

ek teminatlar sigortal›n›n talebi do¤rultusunda

poliçelefltiriliyordu bunun sonucunda da hasarlarda

sorun yaflan›yordu. Bu sorunlar› bertaraf etmek

amac› ile öncelikle konut sigortalar›nda bafllamak

üzere (yanl›fl hat›rlam›yorsam) 17 ek teminat

içeren paket poliçe uygulamas› Mavi Poliçe ad›

alt›nda flirketimiz taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.

Önemli Hasarlar:

‹stanbul Sultanhamam Gürünhan Çarfl›s›

yang›n› birden çok iflyerinin bulundu¤u ve birden

çok sigortal›n›n zarar görmesi sonucu tazminat

ödenmifltir. Independent gemisinin Haydarpafla

aç›klar›nda karaya oturmas› nedeniyle tafl›nan yak›t›n

alev almas›yla ç›kan yang›n ve infilak sonucu

çevre binalar›n (Kad›köy) zararlar›. Erzincan depreminde

birden çok konut, iflyerinin zarar görmesi

sonucu ödenen tazminatlar. 17 A¤ustos’ta Merkez

üstü Adapazar› olmak üzere Gölcük, Yalova, Bursa,

Düzce, ‹zmit, Çorlu, Lüleburgaz, ‹stanbul ili Avc›lar

ilçesi ile Yeflilköy, Bak›rköy ilçelerinde birden çok

konut, iflyeri ve s›nai tesisler zarar görmüfl ve büyük

can kay›plar›n oldu¤u bu felaketin maddi zararlar›

k›sa süre içinde tespit edilmifl ve önemli mebla¤a

varan tazminat ödenmifltir.

Yaralar›n sar›lmas›ndan sonra Düzce ilinden

gelen talepler do¤rultusunda teminat verilmeye

bafllanm›fl neticede Kas›m 1999 Düzce depremi yaflanm›flt›r.

Sigortal›lar›n zararlar› k›sa sürede tespit

edilerek tazminatlar ödenmifltir. Ankara Ç›kr›kç›lar

yokuflu esnaf›n›n maruz kald›¤› yang›n felaketi sonucu

birden çok ticaret erbab›n›n zarar› k›sa sürede

tespit edilerek ödenmifltir. Ankara Modem Çarfl›

yang›n›; Genellikle t›bbi cihaz ve elektronik eflya satan

ifl yerlerinin bulundu¤u çarfl›da ç›kan yang›n sonucu

zarar gören sigortal›lar›m›z›n zararlar› tespit

edilerek ödemeler k›sa süre içinde gerçekleflmifltir.

‹stanbul seylap hasarlar›; Çarp›k yap›laflma ve dere

yataklar›n›n ›slah edilmemesi ve iflgali nedeniyle

Ayamama ve Ka¤›thane derelerinin taflmas› sonucu

birçok s›nai tesis hasara u¤ram›flt›r. Bu zararlar k›sa

süre içinde tespit edilerek ödenmifltir.


85.yıl

Gürkan fienol

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdür Yard›mc›s›

Anadolu Sigorta'da

çal›flmaya bafllamadan

önce sigortac›l›k

ile ilgili fazla

bir fikrim olmad›¤›n›

itiraf etmeliyim. fiirkette

çal›flmaya bafllad›¤›m

2 Ocak 1974

tarihine kadar sigortan›n

ne oldu¤unu soracak

olanlara verece¤im

ilk cevap, muhtemelen

elektrik sigortas›n›

tarif etmek olurdu. Aradan sadece bir y›l

geçti¤inde ise, flirketimizin 50. kurulufl y›l›n›n Hilton

Oteli'nde düzenlenen etkinliklerinde bizzat görev

almakla ne kadar mutlu oldu¤umu hat›rl›yorum.

fiimdi, 35 y›l sonra flirketimizin kuruluflunun,

85. y›l› etkinlikleri için böyle bir yaz›y› yazma

flans›na sahip olarak bu mutlulu¤u da sizlerle

paylaflman›n güzelli¤ini ifade etmek isterim.

fiirkette ifle bafllad›¤›mda çal›flan say›m›z

yaklafl›k 171'di. Bu say›n›n içinde benim de dahil

oldu¤um sadece 13 üniversite mezunu vard›. fiirkette

ilk lisansl› yaz›l›mc› olarak ifle bafllad›¤›m o

y›llarda kartl› bilgisayar sistemleri kullan›l›rken,

sektörde ilk olarak 1976'da manyetik ortamda

kay›t sistemine geçen flirket olduk. Bunu takiben

1981 y›l›nda, Eti Bisküvileri ve Hava Kuvvetleri ile

beraber Türkiye'de ilk çevrimiçi gerçek zamanl›

sistem olan IBM S/38 kuruldu. Poliçeler daktiloyla

haz›rlanmay›p, ekranlardan girilerek yaz›c›lardan

al›nmaya baflland›.

‹lk paket poliçe kavram›, flirketimiz taraf›ndan

konutlara Mavi Sigorta Poliçesi ad›yla sunuldu.

Hemen arkas›ndan ülke genelinde birikimli

hayat sigortalar›nda devrim yaratacak olan Gelece¤in

Sigortas› hayat sigorta poliçesi piyasaya sunuldu.

1986 Temmuz'unda piyasaya sunulan bu

poliçeye bir ayda gelen talep, 6 ayl›k y›l sonu tahminlerimizi

aflt›.

Sektörde, Banka-Sigorta çevrimiçi iletiflimini

kuran ilk flirket olma unvan› da flirketimize aittir.

1997 y›l›nda hizmete giren “RECON” ad›n›

49

verdi¤imiz yeniden yap›lanma projemiz ise sadece

Türkiye'de de¤il, Avrupa'daki sigorta sektörü

aç›s›ndan da bir ilkdir. 1986 y›l›ndan sonra bankalar›n

bafllatm›fl oldu¤u çevrimiçi bankac›l›k hizmetlerinin

benzerini sigorta sektöründe bafllatan

flirketimiz, acentelerin tüm sigortac›l›k ifllemlerini

çevrimiçi gerçek zamanl› olarak kendi ofislerinden

yapmalar›n› sa¤lam›flt›r.

Bu sistem içinde hasar ödemelerimiz de

sektörde, Türkiye ‹fl Bankas› flubelerinden ödenecek

flekilde yer alm›fl, anlaflmal› servis organizasyonu

ve daha sonra anlaflmal› oto cam servisleri

de sektörde ilkler aras›na girmifltir.

Kurumumuzun sektördeki öncü uygulamalar›n›n

hepsine bu yaz› içinde yer vermem hem kiflisel

gücümü aflacakt›r hem de benden önce veya

sonra di¤er konularda sorumluluk alm›fl de¤erli

büyüklerimize ve kardefllerimize haks›zl›k olacakt›r.

Bu sebeple yaz›m› burada sonland›r›yor, flirketimize

eme¤i geçmifl de¤erli mensuplar›m›zdan

hayatta olanlara sa¤l›klar, ebediyete intikal etmifl

olanlar›n da ›fl›klar içinde olmalar›n› diliyorum.

Cumhuriyetin ilan›ndan sadece 2 y›l sonra

kurulmufl olan milli sigorta flirketimizin cumhuriyetimizle

beraber nice yüz y›llara ulaflaca¤›na da

güveniyor ve inan›yorum.

Hamdi Sar›kaya

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdür Yard›mc›s›

Ülkemizin ilk

ulusal sigorta flirketi

olan Anadolu Sigorta

kuruluflundan bugüne

kadar geçen 85

y›ll›k tarihinde her

zaman Türk sigorta

sektörünün geliflmesinde

öncülük etmifl

ve sektöre yenilikler

getirmifltir.

1978 y›l›nda,

Anadolu Sigorta’da göreve

bafllad›¤›mda piyasada tarife rejimi yürürlükteydi.

Piyasada henüz paket poliçe uygulamas›

yoktu. Anadolu Sigorta uzun ve detayl› bir çal›flma

sonucu 1982 y›l›nda konutlar için “Mavi Sigorta


85.yıl

ad›yla konut paket poliçesi ç›kard›.

Bu poliçe piyasada çok ra¤bet gördü ve çok

k›sa sürede piyasadaki di¤er flirketler de

“Ak poliçe”, “Beyaz poliçe” gibi adlarla konut

paket poliçeleri üreterek Anadolu Sigorta’y›

takip ettiler.

Türkiye’de sa¤l›k sigortalar›n›n gelifliminde

de Anadolu Sigorta’n›n katk›s› büyüktür.

Piyasadaki sa¤l›k sigortalar›n›n temeli

Anadolu Sigorta’n›n 1980’li y›llarda ç›kard›¤› hastanede

yatarak tedavi için verilen gündelik tazminat

poliçesi ile at›lm›flt›r.

Müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›,

hizmet kalitesi ve performans›yla Anadolu Sigorta

sektörde her zaman liderli¤ini sürdürmüfltür.

Sigortal›lar› bilinçlendirmek ve bilgilendirmek

amac›yla 1978 y›l›nda kurdu¤u müflteri dan›flmanl›k

departman› ile de sektörde bir ilki oluflturmufltur.

Çal›flanlar›n ve acentelerinin e¤itimine de

sektörde en çok önem veren sigorta flirketi olmufltur.

Anadolu Sigorta’n›n ve acentelerinin bugünkü

nitelikli iflgücü, e¤itime verdi¤i önemin bir

sonucudur. E¤itime verdi¤i önem Anadolu Sigorta’y›

bir bak›ma sektöre eleman yetifltiren bir kurum

haline de getirmifltir. Bugün rakip flirketlerde

ve arac›l›k hizmeti veren kurulufllar›nda orta

ve üst düzey yönetici olan birçok sigortac› sigortac›l›¤›

Anadolu Sigorta’da ö¤renmifltir.

1992 y›l›nda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde

yerel ortak ile birlikte kurdu¤u ve 2008 y›l›nda ortakl›k

pay›n› yerel orta¤a devretti¤i sigorta flirketinde

ortakl›¤› süresince yapt›¤› çal›flmalar ve

e¤itim faaliyetleri Azerbaycan Sigortac›l›¤›’n›n temelini

oluflturmufltur. Türkiye’de oldu¤u gibi

Azerbaycan’da da sigorta sektörüne çok say›da

eleman yetifltirmifltir.

Anadolu Sigorta ile iflbirli¤i yapmak müflteri

memnuniyetinin karfl›lanmas› aç›s›ndan sigortal›lar

için önemli bir ayr›cal›kt›r. Anadolu Sigorta’dan

poliçe alan sigortal›lar ile birlikte henüz

poliçe almam›fl ve baflka flirketlerin müflterisi

olan sigortal›lar da bu gerçe¤in fark›ndad›rlar. Sigortac›l›kta

marka bilinirlili¤i ve müflteri memnuniyeti

konusunda yap›lan araflt›rmalarda Anadolu

Sigorta’n›n en be¤enilen ve en bilinen sigorta flirketi

olmas› bu gerçe¤in bir sonucudur.

Güçlü mali yap›s›, sürdürülebilir büyüme

50

ve kârl›l›k hedefi, teknolojik at›l›mlar› ve süratli

hizmeti ile her zaman sigortal›lar›n gereksinimlerini

en yüksek düzeyde karfl›lamay› ilke edinmifl

ve onlar›n güvenini kazanm›flt›r.

85 y›ll›k tarihinde oluflturdu¤u sa¤lam kurumsal

yap› ve köklü flirket kültürü ile birlikte bireysel

sigortalarda gelifltirdi¤i yeni ürünler, kurumsal

sigortac›l›¤a verdi¤i özel önem, bankasürans

uygulamalar› ve uzun bir süredir üzerinde

çal›flt›¤› C2C adl› yenilenme projesi, Anadolu Sigorta’n›n

daha çok uzun y›llar sektörde lider ve en

bilinir sigorta flirketi olarak yer alaca¤›n›n ve her

zaman “Türkiye’nin Sigortas›” olarak kalaca¤›n›n

bir göstergesidir.

Sedat ‹lkar

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdür Yard›mc›s›

Bugün özveriyle

çal›fl›p daima yükseklerde

tuttu¤umuz

o muhteflem camiam›z›n

eski bir eleman›

olarak benden

flirketimizle ilgili düflüncelerimi

içeren

bir yaz› talep edildi-

¤inde, ka¤›d› kalemi

elime ald›¤›m zaman

do¤rusu çok heyecanland›m.

Bugün

benden iyi tan›d›¤›n›za emin oldu¤um Anadolu Sigortay›

bir de kendi aç›mdan dile getirmek bana

heyecan verdi.

De¤erli çal›flanlar›m›z, Anadolu Sigorta

varl›¤› boyunca Türk sigorta sektörünün daima en

önde gelen okulu olmufl ve sektörümüze çok k›ymetli

sigortac›lar, uzmanlar yetifltirmifltir. Sizleri

bu camian›n mensuplar› olman›zdan dolay› kutlamak

isterim. Bütün bunlar lafla de¤il vaka ile ortadad›r,

flirketimiz senelerce üst üste sektör birincili¤ini

elde edebilmifl bir kurumdur. fiunu

özellikle vurgulamak isterim ki, birinci olamad›-

¤›m›z seneler olabilir, ben flahsen birincili¤i sadece

üretilen primle de¤erlendirmedi¤im için

bundan rahats›z olmam.

Anadolu Sigorta fevkalade kaliteli persone-


85.yıl

liyle, çok vak›fl› acenteleriyle, tüm uygulamalar›ndaki

do¤ru çizgisiyle, sigortalar›na sundu¤u

ciddi hizmetleriyle her zaman için birinci ve lider

durumundad›r. Bugün çok üstün vas›fl› bir yönetim

kadrosuna sahiptir. Çok iyi biliyorum ki alttan

da p›r›l p›r›l çok de¤erli gençler gelmektedir. Bu

beni gelecek için de çok mutlu ediyor.

De¤erli mensuplar, sigorta yapt›rmak isteyen

baz› dostlar›m bana fikir sorduklar› zaman

onlara daima flunu söylüyorum ‘ucuz poliçe de¤il

güvenilir poliçe sat›n al›n’. Her riskin bir bedeli

vard›r tafl›d›¤›n riskin gerektirdi¤i primi almayan

flirket, bu durum yo¤unlaflt›¤›nda bir gün zor durumda

kal›r ve güvenirlili¤ini yitirir. fiirketimizin

son derece sa¤l›kl› uygulamalar içinde oldu¤unu

görüyorum. Anadolu Sigorta çok sevdi¤im o muhteflem

‹fl Bankas› camias›n›n bir kuruluflu olmakla

da ayr› bir güç tafl›maktad›r. Anadolu Sigorta

–‹fl Bankas› birlikteli¤i bana ömür boyu güç verecek

ve mutlu edecektir. Bu iki kurum aras›ndaki

samimi beraberli¤in temeli rahmetli Genel Müdürümüz

Celalettin Aksoy zaman›nda at›lm›flt›r.

Sevgi ve sayg›yla an›yorum. Kendisi ‹fl Bankas›’ndan

flirketimize atand›¤› için iki camian›n kaynaflmas›na

önem vermifltir. Talimatlar›yla o tarihte

sigorta e¤itim programlar› haz›rlad›k ve her

sene bir hafta boyunca ‹fl Bankas› Befliktafl flubesinin

üstünde, di¤er bir haftada Ankara-Bahçelievler’deki

çok sevdi¤im ‹fl Bankas› lokalinde her

gün de¤iflik branfllarda sigorta e¤itimi veriyorduk,

Ankara’daki dersler ‹fl Bankas› fiube Müdürleri

seviyesinde oluyordu. O günler hayat›m›n en

güzel günleriydi diyebilirim. Her iki camian›n çal›flanlar›

böylece birbirini çok iyi tan›d› ve arkadafl

oldular, bunun çok faydal› oldu¤una inan›yorum.

Ayten Alpman’›n çok sevdi¤im bir flark›s›nda

‘Bir baflkad›r benim memleketim’ dedi¤i gibi

bende ‘Bir baflkad›r benim flirketim’ diyorum ve

hepinize sonsuz sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Ülay Gönen

Anadolu Sigorta Eski Genel Müdür Yard›mc›s›

Ben, uzun y›llar önce hayat›ma yön verme

aflamas›ndayken ve serbest avukatl›k yapmay›

planlarken, tesadüfler sonucu Anadolu Sigorta

camias›na kat›ld›m, bakal›m nas›l bir flirketmifl,

51

olmazsa ayr›l›r›m düflüncesiyle.

Bakt›¤›m zaman

fiirketimizin, gerek

Türk sigortac›l›k

endüstrisi içinde gerekse

yurtd›fl›ndaki

sigorta ve reasürans

flirketlerinin de¤erlendirmelerindesayg›n

bir yeri oldu¤unu

gördüm. Titizlikle seçilip

oluflturulmufl

genifl bir acente a¤›na sahipti. Yüksek mali gücünü

ve ilkeli ifl politikas›n› herkes gibi ben de fark

ettim. Güvenilirli¤i tart›fl›lmazd›. Sürekli olarak

sigortac›l›k sektörünün zirvesinde yer al›yordu.

Ayr›ca bu fiirket yuva gibiydi. Personeli ile aras›nda

emekli olduktan sonra da süregelen organik

bir ba¤ vard› ve çal›flanlar mutlu görünüyordu.

Tabii ki bir de ismini sevmifltim. Genç Türkiye

Cumhuriyeti’nin ilk kurumlar›ndan Türkiye ‹fl

Bankas›’n›n hemen ard›ndan kurulan fiirketimizin

ismi, onun bir Türk flirketi oldu¤unu gururla

vurguluyordu. Ben de burada kalmaya ve fiirketimizi

sevmeye karar verdim ve büyük bir zevkle 33

y›l çal›flt›m.

fiimdi uzaktan bakarken, fiirketimizin genç

ve bilgili kadrosuyla çok daha iyileflen çal›flma

koflullar›yla, kulland›¤› en yeni teknolojiyle hizmet

kalitesini gelifltirdi¤ini görüyor, modern yap›s›n›

be¤eniyorum. Kurumlar› h›zla yabanc›laflan

ülkemizde hala kurulufl felsefesine sad›k kalan

fiirketimizin 85. kurulufl y›ldönümünü kutluyor,

uzun ömrünü baflar›larla sürdürmesini diliyorum.


85.yıl

Tuncay Özilhan

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›

Anadolu Sigorta

ile Anadolu Grubu,

ayn› ismi tafl›yan iki

güzide kurulufl olarak,

30 y›l› aflk›n süredir

iflbirliklerine sorunsuz

devam ediyorlar.

Anadolu Sigorta’n›n

ça¤dafl kurumsal

yönetim anlay›fl›

baflar›l› ifl birli¤imizin

temelini oluflturuyor.

Grubumuz sürekli

büyüyen ve geliflen yap›s›yla çok uluslu platformda

yayg›n bir co¤rafyada faaliyet gösteriyor.

Türkiye’den Rusya’ya, Ürdün’den Kazakistan’a,

Do¤u Avrupa’dan Azerbaycan’a var oldu¤umuz

tüm ülkelerde; biradan otomotive, perakendeden

k›rtasiyeye, finanstan enerjiye kadar çok de¤iflik

ifl kollar›nda faaliyetlerimiz bulunuyor. Anadolu

Sigorta bu genifl hacmin getirdi¤i yükü rahatl›kla

tafl›yor ve bize her noktada ayn› kalite ve etkinlikte

hizmet sunabiliyor. Bu nedenle Anadolu Sigorta

acentesi olmaktan son derece memnunuz.

Günümüz dünyas›nda sürekli geliflen ihtiyaçlar

buna ba¤l› hizmetlerin h›zla gelifltirilmesini

zorunlu k›l›yor. Türk ifl dünyas› bu yeniliklere

çabuk uyum sa¤layan bir yap›ya sahip. Buna paralel

olarak tedarikçi a¤lar›n›n, örne¤in sigorta

sektörünün de bu uyuma ayak uydurmas› çok

önemli. Dünya sigortac›l›¤›nda ortaya ç›kan yeni

teminatlar› derhal uygulamaya koymas›yla, Anadolu

Sigorta’n›n ülkemiz sigorta sektöründeki gücünü

ve fark›n› yakinen hissediyoruz.

Ülkemizde sigortal›lara yeni ürünlerin sunulmas›nda

ve sigortac›l›¤›n yayg›nlaflmas›nda

Anadolu Sigorta hep öncü role sahip oldu. Türkiye’nin

küçük yerleflim birimlerinde dahi hizmet

noktas›na eriflmek mümkün.

Anadolu Sigorta, sundu¤u hizmet ve ürünlerin

yan› s›ra, yetifltirdi¤i de¤erli eleman ve yöneticilerle

Türk Sigorta Sektörünün ç›tas›n› yükselten

bir kurulufl olarak tan›nmakta.

Acenteli¤ini uzun y›llar sürdürme dile¤inde

52

oldu¤umuz Anadolu Sigorta’n›n 85. yafl›n› kutlar,

nice baflar›l› y›llar dilerim.

Murat Aziz Kaynar

Arslanl› Örme Yönetim Kurulu Baflkan›

Y›llard›r karfl›l›kl›

dostluk ve güvene

dayal› devam

eden, Arslanl› Örme

Sanayi, Anadolu Sigorta

iliflkilerinin, -

bizim için- bugünün

ekonomisinde, zorluklar›

aflmam›zda

farkl› bir anlam› ve

önemi oldu¤unu ifade

etmek isterim.

Azalan, s›naî

ve ticari kazançlar sonucunda, flirketlerin iflletme

sermayesi ihtiyac›, her geçen gün artmaktad›r.

Sahip olunan maddi ve manevi iflletme de¤erlerinin,

do¤abilecek risklere karfl› -sektöre yön veren,

müflteri odakl› hizmet anlay›fl› ile riskleri

karfl›layabilecek finansal güce sahip, uluslararas›

itibarl› ve köklü bir sigorta flirketi taraf›ndansigorta

ile güvence alt›na almas›, yönetimlerin

öncelik listelerinin bafl›nda gelmektedir.

2010 y›l› ve sonras›nda flirketler, yeni geliflen

pazar flartlar›na göre, -gözden geçirilen ve

stratejik hedeflere uygun- yeniden yap›lanma çal›flmalar›yla

yo¤un günler yaflamaktad›r. Geliflen

ifl hayat›n›n yeni düzeni içinde firmalar› baflar›ya

götürecek olan, kendi iç dinamiklerinin yan› s›ra;

güçlü, ayn› fikirleri paylaflan, fleffaf iliflkilerin hakim

oldu¤u, flirket d›fl›ndan ve yenilikçi, araflt›rmac›,

güvenli, uzun vadeli, stratejik ortakl›k anlay›fl›yla

hareket eden, tedarik zincirleriyle yap›lacak

s›k› bir iflbirli¤idir. Bu zincirin bir halkas› olan

sigorta kurumlar›ndan al›nacak risk güvencesi

hizmeti, risk yönetimi olarak tarif edilirken, bu

sayede, ifl hayat›n›n aktif oyuncular›na, kendi

mesleki çal›flmalar›na odaklanma olana¤› da tan›yacakt›r.

Anadolu Sigorta’n›n kuruluflunun 85 y›l›n›

tüm çal›flanlar›yla birlikte içtenlikle kutlar, bu tarihsel

sektör öncülü¤ü görevini, nice y›llar bafla-


85.yıl

r›yla korumas›n› diler, hepimize örnek olan ve güven

veren Anadolu Sigorta’n›n, ülkemizin ifl hayat›na

hay›rl› olmas›n› dilerim.

Serdar Bilgili

Anadolu Sigorta

ile Akaretler S›raevleri

Projesi’nde yo-

¤un olarak çal›flmaya

bafllad›k. Özellikle birinci

s›n›f tarihi eser

statüsündeki projemizin

restorasyonu aflamas›nda

Anadolu Sigorta’n›n

köklü yap›s›

ile deneyim ve uzmanl›¤›n›n

yan›m›zda olmas›,

projenin bu kadar

k›sa bir sürede hayata geçirilmesi konusunda

bize büyük destek oldu.

Gerek h›zl› ve titiz ekspertiz çal›flmalar›, gerek

poliçelerin Anadolu Sigorta güvencesi ile ancak

rekabetçi flekilde fiyatland›r›lmas› konusunda

gösterilen esneklik ve gerekse de hasar tazminat

taleplerinin en k›sa sürede takip edilip sonuçland›r›lmas›

konusundaki dinamik performans› nedeniyle

Anadolu Sigorta ile çal›flmaktan büyük mutluluk

duyuyoruz. Anadolu Sigorta ile olan baflar›l›

çal›flmalar›m›z› Akaretler S›raevleri Projesi’nde

restorasyonun tamamlanmas›ndan sonra, Bilgili

Holding’in takip eden projelerinde devam ettirmekteyiz.

Sigortac›l›k sektöründe birçok konuda

öncülük etmekte olan Anadolu Sigorta ile çal›flmalar›m›z›n,

Gaye Kaymak Sigortac›l›k’›n grubumuza

olan yak›n ilgi ve iflbirli¤i ve profesyonel çal›flma

sistemlerinin de katk›s› ile gelecekte de geliflerek

devam edece¤inden eminiz.

Anadolu Sigorta ailesinin seksen beflinci y›l›n›

içtenlikle kutluyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Erdo¤an Demirören

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Demirören fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›

Anadolu Sigorta'n›n Cumhuriyetle beraber

kurulan ilk sigorta flirketlerinden olmas› ve içinde

bulundu¤umuz 2010 senesinde, kuruluflunun

53

85. y›l›n› kutluyor olmas›

önemli bir gurur

kayna¤›m›zd›r.

Biz Türk Sanayicilerinin,

Türkiye

Ekonomisi'nin dinamizmine

ilave olarak

güçlü bir Türk Sigorta

fiirketi'nin güvencesini

hissediyor olmas›

önem arz eder.

Küreselleflen

dünyada uzun soluklu

firmalar›n var olmalar›, ülkelere istikrar ve

prestij kazand›rmaktad›r. Bizde Demirören Grubu

olarak bu y›l 55. y›l›m›z› kutlaman›n gururunu yaflamaktay›z.

Bununla birlikte; Anadolu Sigorta'n›n

85 y›ld›r Türkiye'de sigortal›lara hizmet

vermesi yine ülkemiz ve biz ifladamlar›na örnek

olmaktad›r.

fiirketlerimizin baz› sigorta ihtiyaçlar› için,

Anadolu Sigorta'dan sigorta poliçeleri düzenlettik.

Hasar sonras› hizmetinin deneyimini de yaflad›k,

memnuniyetimizi ve teflekkürümüzü iletmek

isterim.

Özellikle LPG faaliyetlerimizde, halk›m›za

hizmetimizi uluslararas› düzeyde sunmay› vaat

ederken, sorumluluklar›m›z›n sigortalar›n› Cumhuriyetin

ilk sigortac›lar›ndan olan 85 y›ll›k Anadolu

Sigorta'dan düzenletmek, bafl›m›z› yast›¤a

güvenle koymak anlam›na da gelmektedir.

Bu vesileyle Anadolu Sigorta'n›n 85.y›l›n›

kutlar, nice nice y›llar dilerim.

‹brahim Hattat

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizde, Atatürk’ün talimat› ile 1925 y›l›nda

kurulmufl olan ilk yerli sigorta flirketi Anadolu

Sigorta ile 1999 y›l›ndan bu yana gelen müflterek

çal›flmam›z, muntazaman ve iki taraf için de

verimli bir flekilde devam etmektedir. Anadolu Sigorta’y›

tercih nedenlerimizden biri de Hattat

Holding’de oldu¤u gibi Anadolu Sigorta’n›n da

yerli sermayeye dayan›yor olmas›d›r ve ülkemizde

sahas›n›n en büyü¤ü olmas›d›r.

Anadolu Sigorta ile uzun süreli karfl›l›kl›


85.yıl

menfaatlerimiz do¤rultusundamüfltereken

çal›flmaktay›z.

Bizlerin amac› sanayici

olarak istihdam

yaratmak ve ne olursa

olsun her koflulda

üretmektir. Kendi

kendine yeten ve d›flar›da

söz sahibi olan

bir Türkiye için tüm

yerli firmalar›n dayan›flma

içinde olmas›

kaç›n›lmazd›r. Bizler de bu ba¤lamda a¤›r sanayide,

enerji ve inflaat sektöründe d›fla ba¤›ml›l›¤›

azaltmak amac›yla çal›flmaktay›z. Bu çal›flmalar›m›zda

kendi flirketlerimden birisi gibi gördü¤üm

Anadolu Sigorta’n›n yat›r›mlar›m›n güvencesi olarak

her zaman yan› bafl›m›zda oldu¤una inan›yorum.

Burada her zaman be¤endi¤im ve holdingimizin

giriflinde de her zaman övünçle okudu¤um

Atatürk’ün ‘’Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük

olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçland›r›lmazlarsa

meydana gelen zaferler devaml›

olamaz, az zamanda söner.’’ sözüne de¤inmeden

geçemeyece¤im. Atam›z›n bu sözünden esinlenerek,

Atam›z›n talimat›yla kurulan, Anadolu Sigorta’n›n

Türk Sigortac›l›k sektöründe göstermifl oldu¤u

baflar›lar›n devam edece¤i inanc›nday›m.

Bir ifladam› olarak Anadolu Sigorta’ya güvenmekle

birlikte sektörde her zaman öncü olmufl

bir sigorta flirketi ile çal›flmaktan dolay›

mutlu ve gururluyuz. Bu iflbirli¤imizin uzun süre

devam›n› diler, 85’nci kurulufl y›l›n›z› içtenlikle

kutlar›m.

Mehmet Fuat Ekmekçio¤lu

Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü

Kurucu orta¤›m›z Ahmet Fethi Ekmekçio¤lu,

sanayicili¤e ad›m›n› att›¤› 1951 y›l›ndan beri ‹fl

Bankas› Grubu ile çal›flmaktay›z. ‹fl Bankas› grubunun

85 y›ll›k tarihinin 59 y›l›nda Ekmekçio¤lu

grubu hep var olmufltur.

Ekmekçio¤lu Grubu, ‹fl Bankas› Grubu ile

54

1951-1961 y›llar› aras›nda

‹zmir’de, Alt›n

Ya¤ ve Alt›n Kiremit;

1961-1973 y›llar› aras›nda

‹stanbul’da,

Topser Seramik ve

Ahmet Fethi Ekmekçio¤lu’nun

flahsi firmas›yla

çal›flm›flt›r.

1973 y›l›ndan itibaren

bugünkü firmam›z,

Kil-San Kil Sanayi ve

Ticaret Anonim fiirketi,

‹fl Bankas› Grubu ile daha yo¤un bir flekilde çal›flmaya

bafllam›flt›r. Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye ‹fl

Bankas› Emekli Sand›¤› ve Türkiye S›nai Kalk›nma

Bankas› flirketimizin 1973-1986 y›llar› aras› ortaklar›

aras›nda yer alm›fl, yat›r›mlar›n›n her aflamas›nda

da ‹fl Bankas› grubu flirketimize destek olmufl

ve bugünlere gelinmifltir. En önemlisi her türlü

ticari iliflkimizin yan›nda, Türkiye ‹fl Bankas›

Grubu ile bir gönül ba¤›m›z oluflmufltur. Tabii ki

tüm bu yat›r›mlar›m›z›n sigortas› ‹fl Bankas› grubunun

sigorta flirketi Anadolu Sigorta taraf›ndan

yap›lm›flt›r. fiirketimiz, deprem, yang›n, sel, makine

k›r›lmas› gibi sabit k›ymet sigortalar›n›n yan› s›ra

personelle ilgili mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortas›

gibi sigorta branfllar›n›n tamam›na yak›n›n›

kullanmaktad›r. Her y›l sigorta poliçelerimizin yenilenmesi

esnas›nda en do¤ru fiyatland›rma ve

teklifi Anadolu Sigorta’dan alan flirketimiz, bu iliflkiden

büyük bir mutluluk ve keyif almaktad›r. Her

y›l sigorta poliçelerimizi yenilerken, sigorta hasar›m›z›n

hiç olmamas› dile¤iyle sigorta primlerimizi

ödemekteyiz.

fiirketimiz, Anadolu Sigorta’n›n güvencesi

ile faaliyetlerini sürdürürken, flimdiye kadar

önemli bir hasar yaflamam›flt›r. 2009 y›l›nda kojenerasyon

tesisindeki sigorta hasar›n› ise, Anadolu

Sigorta sayesinde süratle gidererek, üretimini aksatmadan

devam ettirmifltir.

Anadolu Sigorta ile çal›flmaktan son derece

memnun oldu¤umuzu belirtirken, Anadolu Sigorta’n›n

85.y›l›n› kutlar, flirketimize katk›lar›ndan dolay›

teflekkürlerimizi sunar›m.


85.yıl

M. Süha Aktafl

Nemtafl Nemrut Liman ‹flletmeleri A.fi. Genel Müdürü

1925 y›l›nda

Ulu Önderimiz Atatürk'ün

giriflimiyle,

Türkiye’nin en büyük

bankas› Türkiye ‹fl

Bankas›'n›n öncülü-

¤ünde kurulan Anadolu

Sigorta, 85 y›ll›k

tarihi boyunca bir

yandan Türk Sigortac›l›¤›n›n

kurulufluna

önderlik edip, bir

sektörün ortaya ç›k›fl›n›

sa¤larken, bir yandan da bu misyonunun gere¤i

olarak, ilklerin ve yeniliklerin yarat›c›s› ve uygulay›c›s›

olmufltur. Y›llard›r ürün ve hizmetlerinden

en fazla memnun kal›nan sigorta flirketi olma

özelli¤ini sürdüren Anadolu Sigorta, bu özelli¤ini

ardarda ald›¤› ödüllerle kan›tlam›fl ve prim üretmede

1 milyar ABD Dolar› s›n›r›n› geçen ilk Türk

sigorta flirketi olma baflar›s›n› göstererek tüm

Türkiye ‹fl Bankas› grubu flirketlerinin ve çal›flanlar›n›n

övünç kayna¤› olmufltur.

Türkiye ‹fl Bankas› çat›s› alt›nda birlikte ve

yanyana faaliyette bulunmaktan onur duydu¤umuz

ve baflar›lar›yla gururland›¤›m›z Anadolu Sigorta’n›n

müflteri odakl› ve onlara % 100 güven

veren yaklafl›m›, deneyimli, iyi e¤itimli, disiplinli,

mevzuata ve teknolojiye hakim uzman kadrosu ve

sürekli biçimde kaliteli ve müflteri tatminine dönük

ürün ve hizmet sunmakta olan yayg›n acente

a¤›, kuflkusuz bu baflar›daki önemli faktörlerdir.

Kurumsal yap›s› ile Türk sigortac›l›¤›n›n lideri

olan ve sektörü yönlendiren Anadolu Sigorta

ile Nemtafl Denizcilik aras›ndaki iflbirli¤i 1980’li

y›llarda bafllam›fl ve her iki firma, liman ve denizcilik

sigortas› alan›nda ilklere imza atm›fllard›r.

1990’l› y›llarda Nemtafl Liman› ile Makine K›r›lmas›

ve Yang›n Sigortalar› yan›nda 3.flah›slara

karfl› Terminal (Liman) Mali Mesuliyet ve Sorumluluk

Sigortas› Türkiye’de ilk kez Anadolu Sigorta

taraf›ndan uygulanm›flt›r. Böylece tümüyle 3.

flah›slara karfl› limanc›l›k faaliyetleri sigorta kapsam›na

dahil edilmifl ve bu durum bugünkü mo-

55

dern ve ça¤dafl limanc›l›¤›n gelifliminde önemli

rol oynam›fl, katk› sa¤lam›flt›r.

Anadolu Sigorta ile Lojistik Grubumuz aras›ndaki

karfl›l›kl› iflbirli¤i ve sinerji anlay›fl›, 2000’li

y›llar›n bafl›ndan itibaren, Türkiye’nin ilk özel liman›

olan ve sektöründeki baflar›s›n› ve at›l›mlar›n›

devam ettiren “Gemport Gemlik Liman ve Depolama

‹flletmesi A.fi.” ve Bursa hinterland›nda kara

nakliyesi ve depoculuk alanlar›nda giderek etkinleflen

“Nemtrans Nakliye ve Depoculuk fiti.” iliflkileri

çerçevesinde daha da pekifltirilmifl durumdad›r.

Nemtafl’›n 1995’ten itibaren gemi iflletmecili¤i

ve armatörlük faaliyetlerine girmesiyle birlikte,

bugün 300.000 DWT’a yaklaflan filosu için

tekne, makine ve di¤er denizcilik sigortalar› uygulanmaya

bafllam›flt›r. fiirketimizin de sahip oldu¤u

yurtiçi ve yurtd›fl› tecrübeleriyle birlikteli¤imiz

perçinlenmifl ve 20 adede yak›n sigorta konusu

için Nemtafl Denizcilik, Gemport Liman› ve

Nemtrans’a bu hizmetler sunulmufltur.

Türk armatörlerine ve Türk bayrakl› gemilere

sunulan sigorta hizmetlerinde büyük bir bofllu¤u

dolduran Anadolu Sigorta’n›n bu özel ifllevinin

kamu ve özel kesim taraf›ndan desteklenmesi,

denizcilik sektörü ve Anadolu Sigorta için son

derece faydal› sonuçlar do¤uracakt›r.

Ayn› çat› alt›nda olmaktan büyük bir mutluluk

ve onur duydu¤umuz Anadolu Sigorta ailesinin

baflar›larla ve at›l›mlarla geçen 85 y›l›n› kutluyor,

gelecekte de bu baflar›lar›n devam edece¤inden

emin olarak bugünlere gelinmesinde eme¤i

olan tüm Anadolu Sigorta çal›flanlar›n› tüm Lojistik

Grubumuz çal›flanlar› olarak tebrik ediyoruz.

Mehmet Nejat Tolunay

Aon Sig. ve Reasürans Brokerli¤i A.fi. Ülke Yöneticisi

Rakamlar çok fleyi ifade edebilir bazen her

fleyi tan›mlayabilir.

22 y›l önce sigorta sektöründe çal›flmaya

bafllad›¤›mda, ilk tan›flt›¤›m sigorta flirketlerinden

biriydi Anadolu Sigorta. Hizmet vermeye bafllad›¤›m›z

büyük bir grubun çok uzun y›llard›r çal›flt›¤›

sigorta flirketiydi. Sektörde yeni oldu¤um


85.yıl

için bir müflterinin bir

sigorta flirketi ile bu

kadar uzun süredir

çal›flmas›na flafl›rm›flt›m.

Geçen y›llar

içinde, bugün neredeyseCumhuriyetimizle

yafl›t bu büyük

kuruluflun neden

müflterilerinin güven

ve sevgisine lay›k oldu¤unu

anlad›m. Bu

sene 85 yafl›n› kutlayan Anadolu Sigorta, köklü

geçmifli ve gelene¤inin yan›nda kendini yenileyerek,

kendine duyulan güveni sürdürmek ve müflteri

memnuniyetini yakalayabilmek için her zaman

büyük gayret sarf etmifl. Kurumsal kimli¤ini

korurken, insan kayna¤›n› gelifltirerek müflteri ile

diyalo¤unu her zaman en iyi flekilde sürdürmüfl.

Bu sayede müflterilerinin güven ve sevgisini kazanm›fl.

Baz› kurumlar ticaretin, rekabetin ve çeliflen

ç›karlar›n bileflkesinde her zaman en önde

gelmeyebilir. Ancak, güvenilirlikleri, sayg›nl›klar›

ve içtenlikleri ile baz› kurumlar her zaman, 1 numaral›

adrestirler. fiahsen benim için bu 1 numaral›

adreslerin içinde Anadolu Sigorta en önde gelenlerdendir.

Her birey ve kurum kendi ç›karlar›na göre

seçimlerini yapar. Dolay›s› ile Anadolu Sigorta ile

de çal›flan veya çal›flmayan birey ve kurumlar

vard›r. Ancak ben Anadolu Sigorta ile çal›flmayan

birey ve kurumlar›n da, Anadolu Sigorta’n›n ticari

kararlar›na sayg› duydu¤unu ve do¤ru flartlar

olufltu¤unda çal›flmaya haz›r olduklar›n› düflünürüm.

‹flte, birey ve kurumlar›n ak›l ve gönlünde bu

flekilde yer almak, bence 1 numaral› adres olmak

demektir. Bu güvendir, gönül birli¤idir, takdirdir.

Anadolu Sigorta’n›n 85 yafl›n› kutlar, nice

y›llar boyunca 1 numaral› adres olarak kalmas›n›

dilerim.

56

M. fievket Tanzer

Kositafl Sig. ve Reasürans Brokerli¤i Yönetici Orta¤›

Sermaye yap›s›

tamamen yerli olan

ender sigorta flirketlerinden

biri olarak,

sektörümüz için gerçek

bir gurur kayna-

¤›s›n›z. Tüm dünyan›n

ve özelinde ülkemizin

yaflad›¤› “küreselleflme”furyas›nda,

flirketiniz ile ayn›

düflünceleri ve heyecanlar›

paylaflan kurum

ve kifliler için daima do¤ru bir örnek oldunuz.

Üstelik sadece bununla da yetinmeyerek,

85 y›l›n getirdi¤i birikim ve pek çok konudaki liderlik

vas›flar›n›z ile sektörümüzün önemli yap›

tafllar›ndan birini oluflturdunuz.

Her geçen gün giderek a¤›rlaflan bu rekabet

ortam›nda, her zaman kendinizi yenileyerek

yolunuza sa¤lam ad›mlar ile devam ettiniz. Uzun

zaman önce, rekabetin ve müflteri memnuniyetinin

sadece fiyat ile de¤il, hizmet kalitesi ile de

sa¤lanabilece¤ini kan›tlad›n›z.

Anadolu Sigorta olarak, ciddiyet ile esnekli¤in,

disiplin ile tolerans›n ahenk içerisinde bir

arada bulunabilirli¤ini bizlere ispat ettiniz. Uygulamalar›n›zda,

mesle¤imizin özünü oluflturan

“güven” tan›mlamas›n›n bofl bir kelimeden ibaret

olmad›¤›n› gösterdiniz.

Bizler, kurumsal bir yap›ya sahip olup, ayn›

zamanda “amatör” bir ruhun tafl›d›¤› heyecanlar›

yitirmemenin ne demek oldu¤unu flirketiniz ile

çal›flmaya bafllad›ktan sonra daha iyi anlad›k.

fiüphesiz ki, tüm bu yukar›da belirtti¤im

konular çal›flanlar›n›z›n varl›¤› ve emekleri ile

mümkündür. Bir flirketin çal›flanlar› ne kadar kal›c›

ise, kurum kültürü de o denli uzun solukludur.

85 yafl›nda olup da ruhunu daima genç tutmay›

baflaran Anadolu Sigorta’n›n tüm Yönetim

Kadrosunu ve Çal›flanlar›n› yeni yafllar›ndan dolay›

kutluyor, baflar›lar›n›n kal›c› olmas›n› diliyorum.


85.yıl

Mert Yücesan

Marsh Sigorta Brokerli¤i Genel Müdürü

Baz› kurumlar

toplum içerisinde bir

tak›m misyonlar yüklenirler.

Bu ço¤u zaman

o kurumun tercihi

de olmayabilir,

ancak bu rol ve misyon

o flirketin üzerine

yüklenir.

‹fl Bankas› ve

Anadolu Sigorta,

Cumhuriyetimizin

kuruluflunda Türk

sanayisini kalk›nd›rmak ve korumak için 1925 y›l›nda

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimat›yla kuruldu¤unda

acaba kimler 2010 y›l›n› görebiliyordu?

Kurtulufl Savafl›’n›n hemen 2 sene gibi k›sa bir süre

sonras›nda bu kadar önemli bir görüfl ile Anadolu

Sigorta’n›n kurulmas› gerçekten bu grubun

kurucusu olan Atatürk’ün nas›l bir insan oldu¤unu

bize tekrar hat›rlat›yor.

2010 y›l›nda durup da geriye bakt›¤›m›zda

ise de¤iflen onca fley içerisinde Anadolu Sigorta’n›n

ilk kuruldu¤u gün üstlenmifl oldu¤u görev

yani Türk sanayisinin kurulmas›nda ve korunmas›ndaki

görevi son derece önemli bir flekilde devam

etmektedir. Dünyadaki de¤iflim rüzgarlar› ve

dünya sigortac›l›¤›n›n bizleri getirdi¤i bugünlerde,

küresel sermayenin meslek alan›m›zdaki hakim

konumu kendini Türkiye‘de de göstermektedir.

Anadolu Sigorta ise geçmifl olan bu dönemde

yaratm›fl oldu¤u sermaye birikimi ile Türk Sigortac›l›¤›n›n

en önemli kurumu olarak görevini baflar›

ile sürdürmesi tüm tüketiciler ve meslektafllar›m›z

aç›s›ndan çok önemlidir.

Anadolu Sigorta’n›n Türk tüketicisinin karfl›s›nda

tan›d›k bir isim, tan›d›k bir yüz, de¤iflmeyen

güven duygusu ile hizmet veriyor olmas› da

çok anlaml›d›r.

Tüm Anadolu Sigorta ailesinin, günümüz

dünyas›nda her alanda, Türk sigorta sektörü ve

tüketicilerine ilk günlerdeki misyonuyla, günümüzün

gerektirdi¤i teknik ve finansal becerileri

de her geçen gün gelifltirerek hizmet verdiklerini

57

görmek, bizlere baflka bir güven vermektedir.

Anadolu Sigorta’n›n mesle¤imizde temel olan

“Güven” duygusunu bizlere hissettirmesi de, Atatürk’ün

onlara verdi¤i görevi en güzel flekilde devam

ettirdiklerinin bir kan›t›d›r.

M. Levent Nart

Nart Sigorta ve Brokerlik Yönetim Kurulu Baflkan›

1987 senesi

bafllar›nda Genel Müdür

olarak Almanya’n›n

2 numaral›

grubunun bafl›na

Türkiye’ye geldi¤imde,

pazar›n lideri olarak

ilk ziyaret etti¤im

flirket genel müdürü

o tarihlerdeki Türkiye

Sigorta ve Reasürans

fiirketleri Birli¤i Baflkan›

olan Bedii Tümer

idi.

Ulu Önder Atatürk’ün giriflimi ile 1925 senesinde

kurulan Anadolu Sigorta, Cumhuriyetin

geliflimi ve yükselifli ›fl›¤›nda faaliyet göstererek,

milli sigortac›l›¤›n önderli¤ini üstlendi. Anadolu

Sigorta d›fl›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde,

hemen hemen tamam›yla yabanc›lar›n elinde

olan sigortac›l›k sektöründe, tümüyle yerli sermaye

ve iflgücüyle çal›flan bir sigorta flirketi yoktu.

1987 senesinde ülkemiz sigorta ve reasürans

endüstrisine girdi¤imde dikkatimi çeken

Milli Re, Ankara Sigorta, Destek Reasürans gibi

kurulufllar›n da Anadolu Sigorta’n›n ana hissedar›

Türkiye ‹fl Bankas› kanal› ile kurulmufl güzide

kurulufllar olup, Anadolu Sigorta ile akrabal›k

iliflkileri bulunmas› idi.

Türk Sigorta Sektörünün en eski yabanc› sigorta

flirketi olan Nordstern ‹mtafl ‘›n Yönetim Kurulu

Baflkan› oldu¤um y›llar ile Axa Oyak Hayat Sigorta’n›n

kurucu genel müdürlü¤ünü üstlendi¤im

y›llarda, grubun 7’ye yak›n genel müdürünü ve say›s›z

yöneticisini tan›ma f›rsat›na sahip oldum.

Daha sonra NART Sigorta ve Reasürans

Brokerli¤i A.fi’nin ve Türkiye Brokerler Derne


85.yıl

¤i’nin Baflkan› olarak müflterilerimize götürülen

hizmetlerde, Anadolu Sigorta, tedarikçilerimizin ve

ifl ortaklar›m›z›n en önemlileri aras›nda yer ald›.

12 senelik Genel Müdürlük, 10 y›ll›k brokerlik

hayat›mda, Anadolu Sigorta yönetimlerini,

bilgisini, yöntemlerini ve uzman kadrosunu, gerekti¤inde

rakipleri ile paylaflan bir flirket olarak

tan›d›m. Kanunlar›n, yönetmeliklerin ve rekabet

koflullar›n›n yarat›lmas›nda ve düzenlenmesinde

Anadolu her zaman ülkemizde önemli bir rol oynad›.

Reasürans kapasitelerinin yarat›lmas›nda

birbirimize zaman zaman müflteri olduk.

22 y›ll›k mevcut deneyimlerime bakt›¤›mda,

tan›d›¤›m tüm Anadolu Sigorta yöneticilerini

sa¤lam karakterli, sözüne güvenilir, iflbilir, geleneksel

de¤erlere ve Türkiye’ye önem veren, yurdunu

seven insanlar olarak tan›d›m.

Broker flirketinin ve Brokerler Derne¤i’nin

Baflkan› olarak da Anadolu Sigorta, gerek insan

iliflkilerinde, gerek hasar, teknik, uzmanl›k desteklerinde

her zaman yan›m›zda yer ald› ve tüm

gri alanlarda kalan hasarlar› iyi niyet çerçevesinde

müflterilerimiz lehine yorumlad›.

Bu vesile ile Anadolu Sigorta’n›n 85. y›ldönümünü

flahs›m ve çal›flanlar›m ad›na can› gönülden

kutlar, yerel sermayenin ve Türk Sigorta

sektörünün itibar merkezi olan Anadolu Sigorta’n›n

Cumhuriyetimizin 100. ve 200. y›ldönümlerinde

de ayn› baflar›l›, onurlu ve kaliteli hizmet ve

faaliyetlerinin devam›n› dilerim.

fiahap Tezer

Sigortam.Net Sig. ve Rea. Bro.Hiz. A.fi. Yön. Kur. Üyesi

Y›l 2000...Haziran

ay›n›n 12’si.

O akflam ‹stanbul

Lütfi K›rdar Kongre

Saray› görkemli

bir kutlamaya ev sahipli¤i

yap›yordu.

Anadolu Sigorta

75.kurulufl y›ldönümünü

kutluyordu.

Bine yak›n

seçkin konuk, Cumhuriyet’le

yafl›t köklü

58

bir kurumun, Anadolu Sigorta’n›n, 75 y›ll›k yaflam›ndan

kesitler izliyordu.

Ve izledikleriyle, Anadolu Sigorta’n›n, Türkiye’nin

Sigortas› oldu¤una bir kez daha flahit

oluyordu.

Türkiye’nin Sigortas›...

Bu slogan› yan›lm›yorsam o y›l reklamlarda

da kullanmaya bafllam›flt›k. Daha sonra kurucumuz

‹fl Bankas› da bu slogana Türkiye’nin Bankas›

fleklinde kendi reklamlar›nda yer verecekti.

Evet, ‹fl Bankas›’ndan Anadolu Sigorta’ya

yönetici olarak geldi¤im 1991 y›l›ndan 2004’te ayr›l›ncaya

kadar geçen 13 y›lda akl›mda yer eden

birkaç unutulmaz an›dan biri de o görkemli 75.y›l

kutlamalar› olmufltu.

Bu günlerde Anadolu Sigorta, kuruluflunun

85.y›ldönümü efli¤inde. Bu kurumun sigorta sektörü

içindeki yeri ve önemi onun sadece 85 y›ll›k

bir flirket olmas›yla aç›klanamaz. Prim üretimi,

bilanço büyüklü¤ü gibi rakamsal büyüklükleri de

esasen bir sonuç. Bu sonucu sa¤layan unsurlar

Anadolu Sigorta’n›n sayg›nl›¤›, güvenilirli¤i ve

farkl› olmas›d›r.

Sayg›nl›k ve güvenilirli¤inin temelinde bu

flirketin sermaye yap›s› yat›yor. fiirketin kurucusu

ve büyük orta¤›n›n Cumhuriyet’le yafl›t Türkiye ‹fl

Bankas› olmas› burada belirleyici bir rol oynuyor.

Bugün sigorta sektörünün neredeyse 2/3’üne yabanc›

sermayenin hakim oldu¤u bir ortamda birçok

tüketicinin salt ulusal sermayeli olmas›ndan

ötürü Anadolu Sigorta’y› tercih etti¤ini görmezden

gelemeyiz.

Anadolu Sigorta’y› farkl› k›lan unsurlar›n

bafl›nda, müflteri ile pozitif diyalog kurabilen ve

çözüm odakl› çal›flan insan kayna¤› geliyor. Bir

di¤er önemli farkl›l›¤› da teknolojinin gereklerini

uygulamada, dolay›s›yla kaliteli hizmet sunumunda

sektörde öncü rolü oynamas›ndan kaynaklan›yor.

Bütün bu faktörler bir araya geldi¤inde de

sektör liderli¤i ortaya ç›k›yor.

Anadolu Sigorta’n›n art›lar›yla ilgili bu yorumumu

flirketin eski bir yöneticisi s›fat›yla yap›yor

olsam objektiflikten uzaklaflabilirim. Ama

2004 y›l›ndan bu yana Anadolu Sigorta d›fl›nda birçok

sigorta flirketiyle de çal›flan, bu flirketlerin

çal›flma biçimlerini çok yak›ndan de¤erlendirebilen,

müflterilerin, ayn› platformda yer alan flirket-


85.yıl

ler aras›nda Anadolu Sigorta’y› kolayl›kla tercih

etti¤ini gören bir brokerlik flirketinin yöneticisi

olarak yukar›daki yarg›lar›m› daha bir objektiflikle

söyleyebiliyorum.

Kuruluflunun 85.y›l›nda Türkiye’nin Sigortas›

Anadolu Sigorta’y› kutluyor, sektör liderli¤inde

nice on y›llar diliyorum.

A. Atefl Erker

Eczac›bafl› Sigorta Genel Müdürü

Ça¤dafl Türkiye’nin

temellerinin

at›ld›¤› y›llarda Atatürk’ün

önderli¤inde

kurulmufl, Türkiye’nin

ilk ulusal sigorta

flirketi olan

Anadolu Sigorta, 85

y›ll›k tarihinde Türk

sigorta sektörüne

yön vermifl ve her zaman

kendi alan›nda

gerek verdi¤i hizmet,

gerekse dürüst sigortac›l›k anlay›fl›yla rakiplerine

örnek olmufltur.

Her geçen gün daha iyi anl›yorum ki, kurulufl

amac› Ulu Önderin, Anadolu Sigorta’n›n kurulufl

talimat›nda dedi¤i gibi; “yabanc› kurumlar

elinde kalm›fl olan memleket sigortac›l›¤›n›, tedricen

ulusal bir çerçeve içine almak ve böylece

ulusal sigortac›l›¤›n flekillenme ve geliflme gayelerini

gerçeklefltirmek” olan Anadolu Sigorta, tarihten

günümüze bu amac›na ulaflm›fl oldu¤unu

sektörün her alan›nda bize göstermifltir.

Sigortac›l›¤›n mihenk tafl› olan “do¤ru ve

süratli hizmet verme” ilkesini, her zaman yerine

getirmifl, ülkemizde yaflanan bir çok felakette,

güçlü mali yap›s› ve iyi reasürans ba¤lant›lar› sayesinde

hasarlar›n› gecikmeksizin ve tam olarak

tazmin ederek, sigortal›lar›na en zor anlar›nda

yanlar›nda oldu¤unu hissettirmifl ve böylece ne

kadar mükemmel bir uygulay›c› oldu¤unu da birçok

kez kan›tlam›flt›r. Hasar ödemelerindeki bu

titiz yaklafl›m›n, ülke ekonomisine olan katk›s›n›

da göz ard› etmemek gerekir. Bu anlamda, alm›fl

oldu¤u “sigortac›l›kta müflteri memnuniyeti”

59

ödüllerinin Anadolu Sigorta için bir sürpriz olmad›¤›n›

düflünüyorum.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan bu yana, Türkiye’nin

yerli sermayeye sahip olan sigorta flirketi

olma özelli¤ini koruyan Anadolu Sigorta, ülkenin

en büyük sanayi tesislerine ve projelerine teminat

vermifl, y›llarca üst üste prim üretimi birincilik

ödülleri alarak sektördeki farkl›l›¤›n› ortaya

koymufltur.

Eczac›bafl› Sigorta Acenteli¤i olarak temel

prensiplerimizden olan, topluluk flirketlerimiz ve

müflterilerimiz için, etkin risk yönetimi, genifl teminat

kapsam› ve en uygun maliyetle do¤ru poliçe

tanzimi konular›nda Anadolu Sigorta ile ayn›

hizmet anlay›fl›n› benimsemifl olmak, bu uyumlu

ve sa¤lam birlikteli¤in temelini oluflturmufltur.

Eczac›bafl› Sigorta, acenteli¤ini ald›¤› ilk sigorta

flirketi olan Anadolu Sigorta’ya ba¤l›l›¤›n› ve

karfl›l›kl› güvene dayanan ifl ortakl›¤›n› 20 y›l› aflk›n

süredir devam ettirmekte olup, daha uzun y›llar

sürece¤i için mutluluk duymaktad›r.

Mahmut Ertek

fiiflecam Sigorta fiirket Müdürü

Ülkemizin sigorta

sektöründe en

önde gelen kuruluflu

olan Anadolu Sigorta’n›n

85 y›ll›k tarihi

sadece kendisi için

de¤il Cumhuriyetimiz

için de önemli bir dönüm

noktas›d›r.

Bireysel sermaye

birikiminin yeterli

düzeyde olmad›-

¤› bir ülkede 85 y›l

boyunca hizmet sektöründe var olmak, ancak Ulu

Önder Atatürk’ün kurulufl talimat›n› verdi¤i bir

flirketin ilk günkü heyecan›n› hala devam ettirmesi

ile mümkündür.

Anadolu Sigorta‘n›n sigorta sektöründe üstlendi¤i

kollektif sigortac›l›k bilgi birikimini daha nice

85 y›llara, geçmiflte görev alan de¤erli yöneticilerinin

yan› s›ra, bugün mevcut yönetici ve çal›flanlar›n›n

özverili çal›flmalar› sayesinde cumhuriyeti-


85.yıl

mizin gelecek nesillerine tafl›yaca¤›ndan hiç flüphemiz

yoktur. Böyle bir flirketin acentesi olman›n,

bizler de hakl› gururu içindeyiz. Bence 85 y›ll›k tarihi

ile övünmek sadece Anadolu Sigorta’n›n de¤il,

sektördeki di¤er sigorta flirketlerinin de mesleki

aç›dan örnek almalar› gereken bir durumdur.

Toplulu¤umuzun yurtiçi ve yurtd›fl› ifllerinde

Anadolu Sigorta’n›n göstermifl oldu¤u hassasiyet

ve uluslararas› piyasalardan teminat almadaki baflar›lar›yla,

bugün oldu¤u gibi gelecekte de gerek

bulundu¤umuz co¤rafya, gerekse Avrupa Birli¤i

içinde Anadolu Sigorta’n›n önemli bir uluslararas›

sigorta aktörü olaca¤›na inanmaktay›m.

Anadolu Sigorta’n›n, sigorta sektörünün mevcut

dinamik yap›s›na, toplumun sigortac›l›ktan beklentilerine

ayak uyduran de¤il; dinami¤i oluflturan,

beklentileri önceden gören ve yön veren düflünce yap›s›

ile sektörün lider oyuncusu olma özelli¤ini her

zaman devam ettirece¤ine inanc›m›z sonsuzdur.

Tayfun Demirk›ran

Agora Sigorta

1 Nisan 1925’

de Ulu Önder Atatürk'ün

giriflimiyle, ‹fl

Bankas›'n›n öncülü-

¤ünde kurulan Anadolu

Sigorta’n›n 85.

kurulufl y›l dönümünde

söylenecek o

kadar güzel fleyler

var ki, umar›m sat›rlar›ma

aktarabilirim.

Bir düflünceye

göre, bugünün ekonomisinde

de¤er yaratan bir strateji için iki kaynak

önemlidir: Bilgi ve iliflkiler veya bir organizasyonun

yetenekleri ve müflterileri.

Anadolu Sigorta ile tan›flt›¤›m andan itibaren

yönetici yeteneklerinin acenteleri anlamada

ve müflteriye hizmet sunmadaki iletiflim becerilerinden

çok etkilendi¤imi ifade etmek isterim.

Anadolu Sigorta’n›n memnun ve mutlu

müflterileri gün geçtikçe ço¤al›yor çünkü tazmin

etmekten mutlu olan bir sigorta flirketleri var. Bu

yüzden zaman geçtikçe Anadolu Sigorta müflteri-

60

leri taraf›ndan daha çok takdir ediliyor.

Günümüzün teknolojik flartlar›nda neredeyse

her türlü bilgiye ulaflmak ve bu suretle de bunlar›

telaffuz düzeyinde dillendirmek art›k marifet

olmaktan ç›km›flt›r. Ancak, y›llara meydan okuyan

kurum ya da flirketlerden söz edebilmek ancak ve

ancak icraat odakl› ifl kültürü ile mümkün olmaktad›r.

Anadolu Sigorta 85 y›ld›r Türk insan›na bunu

en güzel flekilde sunmay› sürdürmektedir. Milli

sermaye ile kurulan Anadolu Sigorta’ya ülkemizin

her zaman ihtiyac› oldu¤unu düflünüyorum. Dün

de vard›, bugün de var, gelecekte de olacak.

Nice 85 y›llara…

Erkan Tonguro¤lu

Erman Sigorta

1 Nisan 1925

tarihinde, Türkiye ‹fl

Bankas›’n›n öncülü-

¤ünde kurulan flirketimiz,

ülkemizde kurulan

ilk milli sigorta

flirketidir. Bugünlerde

ne mutlu ki 85.

kurulufl y›l›m›z› doldurmuflbulunmaktay›z.

Sigortac›l›k sektöründe

ekol, okul,

mali güç, liderlik gibi

özellikler flirketimizin uzun y›llar vazgeçilemez

amaçlar› aras›nda yer alm›flt›r. Cumhuriyetle yafl›t

olan flirketimiz, sektörün geliflmesinde müstesna

bir yere sahiptir.

fiirketimiz sigortac›l›¤›n geliflimindeki 85

y›ll›k süreçte, bendenizin de acizane acente olarak

26 y›l, bilfiil 38 y›ld›r Anadolu Sigorta ile olan

beraberli¤im devam etmektedir.

Talebeli¤im ile bafllayan bu beraberlik

bende, -iktisatç› olarak- sevdi¤im bir meslek sevgisi,

cumhuriyet de¤erleri, dürüstlük, güven gibi

yüce duygulara yol açm›flt›r. Y›llar içinde krizlerin

en belirgin oldu¤u dönemlerde bile hasar ödemelerini

“eksiksiz öder, tam öder” prensibi ile hiçbir

zaman aksatmam›fl bir flirkettir Anadolu Sigorta.

Bu konuda mali gücümüzü etkileyen Türkiye ‹fl

Bankas›’ndan bahsetmeden geçemeyiz.


85.yıl

Bu süreçte flirketimiz dedi¤im gibi bir okul

olmufltur. Sigortac›l›k sektöründe yetiflen nice

yöneticinin ilk bilgi ald›¤› yerdir. Biz acentelerine

de bu zaman içinde gerekli olan bilgi, teknik ve

mali destek konusunda flirketimiz hep öncü hareket

etmifltir.

Bu günlere gelmemizde katk›s› bulunan

tüm yönetici kadroyu, çal›flan arkadafllar›m›z› ve

de acente arkadafllar›m› kutluyor, nice senelere

derken "kaybetmek yok" diyorum.

F. Gaye Kaymak

F. Gaye Kaymak Sigorta

1980’li y›llardan

itibaren, Anadolu

Sigorta ile çal›flma

hayat›m devam ediyor.

Anadolu Sigorta

için ilk izlenimim buras›n›n

benim için bir

e¤itim alan› olmas›yd›.

Bugünlerden o y›llara

bak›nca, gurur

verici de¤iflimleri de

görmekteyim.

fiirketimizin

2000 y›l›ndaki yeniden yap›lanmas› ve onun öncesinde

bafllam›fl olan on-line sistem çal›flmalar›, sigorta

sektöründeki tüm gelgitlerin içinde, Anadolu

Sigorta olarak, kararl›l›klar› ve acentesini koruyucu

giriflimleri, benim de her zaman dikkatli ve gözlemci

olmam› gerektirmifltir.

Anadolu Sigorta’n›n ürün çeflitlili¤i ve yeniliklere

aç›k olmas›yla çal›flma hayat›ma kazand›rd›¤›

ivmenin benim gibi tüm acente arkadafllar›m›za

da tempo verdi¤ini umuyorum.

Benim 25 y›l›n üstündeki Anadolu Sigorta

kararl›l›¤›mdaki neden; çok de¤er verdi¤im sigortal›lar›ma

hizmet verirken, Anadolu Sigorta’dan

ald›¤›m destektir. 25 y›ld›r aral›ks›z poliçelerini

yeniledi¤im kurumsal firmalar, Anadolu Sigorta’dan

ald›¤›m destekle, yo¤un bir rekabetin yer

ald›¤› sektörde hala bizim portföyümüzün güvencesindeler.

Hizmet verdi¤imiz müflterilerimizin

mutlu olduklar›n› görmek de apayr› bir ayr›cal›k

oluyor.

61

Bu arada sektördeki geliflmeler sonras›, Segem-Tramer-Tahkim

Kurumlar›n›n varl›¤›, özellikle

genç nesilleri daha güvenli ve dikkatli bir çal›flma

ortam›na itece¤inden, genç sigortac›lar›m›z›n çok

daha rahat yola devam edeceklerini görüyorum.

Türkiye gerçe¤inde sigortac›l›k oldukça sab›r

istiyor. ‹nsan›m›z›n bu konuda gerçek bir ayd›nlanmaya

varmas› ile çok fleylerin de¤iflece¤ine

inan›yorum. Sektörde bu konuda elbirli¤i ile destek

verici çal›flmalara geçilmesinin çok faydal›

olaca¤›n› düflünüyorum.

Anadolu Sigorta’n›n tüm geçmiflteki idareci

ve çal›flanlar› ile bugünkü kadrosuna ve benden

hiç ayr›lmayan kadromdaki arkadafllar›ma gönül

dolusu teflekkürlerimle.

Halil ‹brahim Derleyen

Halil ‹brahim Derleyen Sigorta

fiirketimizin 85

y›ll›k tarihi dendi¤inde,

hayat›m›n ilk y›llar›

bir film fleridi gibi

gözlerimin önünden

geçti.

1930’da ‹stanbul

tenha büyük bir

flehir; sessiz sokaklarda

hava gaz› lambalar›,

2 katl› ahflap

elektriksiz evler, bofl

arsalar, gelincik tarlalar›

ve çocukluk günlerim…

Mektep hayat›m, 1938 Ata’n›n ölümü ve

Dolmabahçe’de yap›lan son görev, 2.Cihan Harbi

y›llar›; ‹stanbul boflalm›fl, herkes Anadolu’ya göç

ediyor, gece karartmalar›, karneli ekmek ve aç

yatt›¤›m geceler…

Haydarpafla Lisesi’ndeki y›llar ve askerlik,

1953’te bankac›l›k ile bafllayan ifl hayat›… Banka

kredisi ile konut edinme ve 20 y›ll›k borç ödeme

dönemi, yerli yap›lm›fl ilk Renault 12 arac›n al›n›fl›,

çal›flma ve terfiler, 1978 y›l› Emekli fiube Müdürü.

1979 Karaköy’deki Anadolu Sigorta binas›na

acente olarak girifl. Güzel günler geçirdi¤im

flirket…

‹smini hat›rlad›¤›m çok k›ymetli arkadafl-


85.yıl

lar; kaza servisinden Musa Bey, yang›ndan Ekrem

Bey, rahmetli Alp Bey, hasardan Bedri Bey, Naci

Bey, nakliyattan Zeki Bey ve Banu Han›m, Um.

Md. Muavini Muzaffer Bey ve de¤erli Umum Müdürüm

Bedii Bey... Acentelerden rahmetli ‹brahim

Göktalay ve Kaya Tüke Bey...

fiirketin Levent’teki yeni gökdelene tafl›nmas›,

bölge müdürlüklerinin aç›lmas› ve baflar›l›

çal›flmalar.

31 y›ll›k acentelik hayat›m süresince flirketimin

ilkelerine uygun hizmet vererek katk›da bulundu¤uma

inan›yorum.

fiirketimizin 85.y›l›n›n ve daha nice y›llar›n›n

iyi geçirilmesini dilerim.

Hasan-Türker Gülsoy

Hastür Sigorta

fiirketimizin

kesintisiz 62 y›ll›k

köklü bir acentesi

olarak bugünlere

gelmifl olmak bizlere

gurur vermektedir.

2009 senesinde flirketimizin

verdi¤i en

k›demli acentelik berat›

da vefa göstergesi

olarak bizleri çok

duyguland›rm›flt›r.

1948 y›l›nda,

acenteli¤imiz kurucusu Hasan Gülsoy’un Anadolu

Sigorta camias›nda prodüktör olarak görev almas›yla

bafllayan bu birliktelik; biz çocuklar›na da

devrolarak sevgi ve ba¤l›l›¤›nda eksilme olmaks›z›n

bugünlere kadar geldi. Var oldu¤umuz sürece

de ayn› duygularla devam ettirmek en büyük idealimiz.

Bizler Anadolu Sigorta ile büyüdük. Bafllang›ç

y›llar›n› düflünürsek zaman›n flartlar›nda

damlaya damlaya oluflturulan bir portföy sayesinde;

sevgi, sayg› ve dostluk çemberinde bize sunulan

imkanlarla bu güzide grup içerisinde bir yerlere

geldik ve sayg›nl›k kazand›k. Burada kurucumuz

Hasan Gülsoy’un Anadolu Sigorta’ya gönülden

ba¤lanmas› ve inanmas› bizler için en büyük

›fl›k kayna¤› olmufltur.

62

Bugüne kadar flirketimizin de¤erli üst kurulundan

tutun da her kademesinden bütün çal›flanlar›na

kadar herkesle güzel, hofl, unutulmaz

anlar›m›z oldu. Dostluklar olufltu. Bizim flirketimizi

sevdi¤imiz kadar Anadolu Sigorta ailesinin

bir ferdi olarak; flirketimizin de bizi sevdi¤ini hep

hissettik. Bundan hiç flüphemiz olmad›.

Her fleyden önce; kurulan ilk sigorta flirketi

olmas›, ulu önder Atatürk’ün talimat›yla kurulmufl

olmas›, özellikle de bu günlerde sektörümüzün

yabanc›laflan flirketleri içerisinde Anadolu Sigorta’ya,

vermifl oldu¤u maksimum hizmetlerin

yan›nda tarif edilemez bir de¤er katmakta.

‹lkeli, güvenilir, sektörde hep önder olmufl,

yeniliklere öncülük etmifl ve son senelerde kamuoyu

taraf›ndan da kalite ödülü alm›fl itibarl› bir

flirket ile çal›flman›n gerçekten bir ayr›cal›k oldu-

¤una inan›yoruz.

Bütün güzel vas›flar›n›n yan›nda ad›n›n güzelli¤i

bile insan›n içini ›s›t›yor.

85. y›l›n› kutlad›¤›m›z büyük flirketimizin

hep daim olmas› ve sektörün büyü¤ü olarak maksimum

hizmete ara vermeden devam etmesi en

büyük dile¤imiz.

Nice y›llar geldi, geçti

Sevgi, dostluk, güven dolu

Eriflilmez varl›¤›nla

Sen çok yafla Anadolu

‹smail K›rkbir

‹safl Sigorta

Anadolu Sigorta,

köklü flirket kültürüyle

85 y›ld›r gerek

Türk sigortac›l›k

tarihinde, gerekse

özel sektörde çok

önemli bir dönemi

temsil eder. Son y›llarda

de¤iflen piyasa

koflullar› ve kendini

h›zla yenileyen sigorta

sektöründeki de¤iflikliklere

en h›zl› flekilde

adapte olarak, onlarca y›ld›r sürdürdü¤ü liderli¤ini

devam ettiriyor.


85.yıl

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda yerli sermayenin

geliflmesi ve güçlenmesi ihtiyac›na karfl›l›k

Atatürk’ ün talimat›yla Türkiye ‹fl Bankas› ve ‹ttihad-›

Milli Sigorta fiirketi ortakl›¤› taraf›ndan kurulan

Anadolu Sigorta, bugün milli sermayeli sigorta

flirketi unvan›n› koruyarak sektörümüze her

konuda önderlik ediyor.

Anadolu Sigorta kuruldu¤u andan itibaren

genifl bir acentelik a¤› tesis etmek için çal›flmalar›na

bafllam›fl ve acentelerini ticari faaliyetinin

merkezi haline getirmifltir. Profesyonel acentelerine

ek olarak, tüm Türkiye ‹fl Bankas› flubelerine

de Anadolu Sigorta acenteli¤i unvan› verilmifltir.

Y›llar içinde gücünü ve güvenilirli¤ini kan›tlayan

Anadolu Sigorta, geliflen Türk sigorta sektöründe

rekabet edebilmek için bir çok yenili¤e

imza atm›flt›r. Örne¤in, paket poliçenin ilk uygulamas›

olan Mavi Sigorta’ y› (flimdiki konut poliçesi)

piyasaya sürerek birçok ayr› teminat› tek bir

poliçede toplam›flt›r. Sonras›nda Elektronik Cihaz,

Tar›m Sigortalar›, Hukuksal Koruma Sigortalar›

gibi yeni branfllarda da sektörümüze önderlik

yapm›flt›r.

Sigortac›l›k sektörünün yabanc›lar›n katk›s›

ile geliflece¤ini düflünenlerin aksine Anadolu

Sigorta 85 y›ld›r “Yabanc› kurumlar elinde kalm›fl

olan memleket sigortac›l›¤›n›, tedricen milli bir

çerçeve içine almak ve…milli sigortac›l›¤›n flekillenme

ve geliflme gayelerini gerçeklefltirmek.” ilkesiyle

tek yerli sermayeli sigorta flirketi olarak

ayakta kalmay› baflarm›fl ve sektöre yön vermeye

devam etmifltir.

34 senedir parças› oldu¤umuz Anadolu Sigorta

ailesi, acentelik a¤›n› en de¤erli ticari varl›klar›ndan

biri olarak görerek günlük flartlar ne

kadar zor olursa olsun bize gücünü hissettirmifltir.

Bu güvenle temsil etmekten büyük heyecan

duydu¤umuz Anadolu Sigorta ismini daha da yukar›lara

tafl›mak için y›llarca kendimizden ve hatta

ailelerimizden fedakarl›k ederek çal›flt›k. Bugün

mutlulukla görüyoruz ki, Anadolu Sigorta

olarak her gün daha da güçlenerek gelece¤e

emin ad›mlarla yürüyoruz.

63

Muharrem Deha Köksal

‹shak Köksal Sigorta

Acenteli¤imiz,

25 Eylül 1963 y›l›nda

dedem ‹shak Köksal

taraf›ndan kurularak,

Anadolu Sigorta‘n›n

Ordu – Samsun – Giresun

acentesi olarak

faaliyetine bafllam›flt›r.

Benim bayra¤› devir

almamla 3. nesile

geçerek, kesintisiz 47

y›ld›r faaliyetine devam

etmektedir.

“‹shak Köksal Sigorta Acentesi” olarak, 47

y›ld›r tafl›d›¤›m›z gururla, sadece 1 Nisan 1925 y›l›nda

Ulu Önderimiz Atatürk‘ün talimat›yla kurulmufl

olan Anadolu Sigorta flirketi ile çal›flmaktay›z.

Türkiye‘nin ilk ulusal sigorta flirketi olmas›n›n

yan›nda, 1983 y›l›nda 17 ayr› teminattan oluflan

ilk paket sigorta poliçesi olan mavi sigortay›

müflterilerine sunmas›, 1996 y›l›nda ilk hukuksal

koruma sigorta poliçesini üretmesi, 2006 y›l›nda

prim üretiminde 1 milyon TL’yi aflan ilk sigorta

flirketi olmas› ve bunun gibi nice ilkleri sektöre ve

müflterilerine yaflatmas›yla, 85 y›ll›k tarihinde rakiplerinden

farkl› oldu. Gerek ürün yaratmada,

gerekse hizmet ve teknolojide öncü oldu.

Ülkemizde, sigorta bilincinin tam olarak

yerleflmedi¤ini, hala sigortal› say›s›n›n düflük oldu¤unu

ve 2009 y›l›nda prim üretim art›fl›n›n ülkenin

büyüme h›z› olan % 6,5 den bile daha düflük

oranda, sadece % 5,5 oran›nda artt›¤›n› göz önüne

al›rsak, biz acentelere de büyük sorumluluk

düfltü¤ünü ve daha çok çal›flmam›z gerekti¤ini

anlar›z. Günümüzde, sigorta flirketlerinin hemen

hemen hepsinin el de¤ifltirerek yabanc› sermaye

ak›fl›na kap›lmas›yla, en büyük yerli sermayeli sigorta

flirketi olan ve arkas›nda 85 y›ll›k bilgi, birikim

ve tarihi yaflatan flirketimize daha da çok sahip

ç›kmam›z gerekti¤ini farkederiz.

Türkiye‘de sigorta denince ak›llara, Anadolu

Sigorta geliyorsa, yap›lan anketlerde en çok bilinen

markalardan biri olarak karfl›m›za Anadolu

Sigorta ç›k›yorsa; -bu durum- müflterilerin güven


85.yıl

ve memnuniyet duymas›ndan, flirketimizin sektöre

yön veren, sigorta bilincinin yayg›nlaflmas›n›

sa¤layan, müflteri odakl› hizmet anlay›fl›n› uygulamas›ndan

kaynaklanmaktad›r.

Metin Koç

Öz At›l›m Sigorta

1982 y›l›nda

flah›s baflvurusu ile

bafllayan acenteli¤imiz,

1989 y›l›nda flirketleflerek

bu günlere

kadar gelmifltir.

Sigortac›l›¤›n, sosyal

güvenlik sistemi ile

kar›flt›r›ld›¤› günlerden,

bugün teknolojik

olarak en üst seviyelere

gelmesi memnuniyet

vericidir.

fiirketimiz sektörün lideri olma özelli¤i ile

daima sektörün ufkunu açm›fl ve yol göstermifltir.

E¤itime yap›lan yat›r›mlar hem çal›flan kalitemizi

hem de acente kalitemizi çok yükseltmifltir. Tek

acente çal›flma oran› çok yüksek olan flirketimizin

bu yap›s›yla, acentesi ile olan iliflkilerinin ne kadar

kal›c› ve uzun süreli oldu¤unu göstermektedir.

Daima hizmet kalitesini ve müflteri memnuniyetini

ön planda tutan flirketimiz bu tutumuyla,

bu günkü hak etti¤i sektörün öncüsü ve lideri

konumuna gelmifltir. Sektörün ihtiyac› olan yenilikleri

daima titizlikle, aceleye getirmeden ortaya

ç›karmas›, problemleri çözmedeki h›zl› ve kararl›

tutumu ile sektöre ve di¤er flirketlere her zaman

örnek olmufl ve yön vermifltir.

E¤itime verdi¤i önem aç›s›ndan da hem

sektördeki oyunculara örnek olmufl, katk›da bulunmufl

hem de sektörün ilerlemesine ön ayak olmufltur.

Reklam kampanyalar›nda sadece kendisini

ön plana ç›karmadan sigorta bilincini üst seviyelere

yükseltmeyi amaçlayan tutumu ile de

hakl› övgüler ve ödüller alarak, gerçek liderlik

özelli¤ini ortaya koymufltur.

Eskiden beri ortaya koydu¤u “Eksiksiz

Öder, Hemen Öder” ve “Kaybetmek Yok” gibi sloganlar›n›

gerçekten inanarak ortaya koymufl ve

64

uygulamalar›n› buna göre flekillendirmifltir.

85 y›ll›k Cumhuriyet ile birlikte bafllayan sigortac›l›¤›n

bir dal› olmaktan duydu¤umuz hakl› gururu

belirtmek isterim. Bunu ilelebet yaflatmak ve

daha ileri götürmek hepimizin öncelikli hedefidir.

Mustafa Bertan Balta

Refsan Sigorta

Anadolu Sigorta

ile birlikteli¤imiz

18.07.1977 tarihinde

imzalad›¤›m›z acentelik

sözleflmesiyle

bafllam›flt›r. Acenteli¤imiz

o tarihten beri

de kesintisiz olarak

devam etmektedir.

Bu dönemde sadece

tek bir sigorta flirketi,

Anadolu Sigorta ile

çal›flmaktay›z. 85.y›l›na

her dönem oldu¤u gibi sektörünün lideri olarak

ulaflan flirketimiz Anadolu Sigorta’n›n bu süreçte

33 y›l›n› paylaflman›n ve bu tarihe tan›k olman›n

mutlulu¤unu yaflamaktay›z.

Günümüzden, o günlere geri dönüp bakt›-

¤›mda her konuda ne kadar çok yol al›nd›¤›n› daha

iyi fark edebiliyorum. ‹lk acentelik sözleflmemizin

bugün art›k hiçbir yerde görmedi¤imiz daktilo

makinesinde yaz›ld›¤›n›, üzerinde damga pullar›n›n

oldu¤unu görüyorum. fiehirleraras› iletiflim,

telefon santrallerine kay›t yapt›r›larak yap›l›yordu.

‹flletmelerde mekanik hesap makineleri

kullan›l›yordu. Bilgisayar bilinen, görülen de¤il

sadece duyulan bir fleydi.

Anadolu Sigorta ile çal›flmaya bafllad›ktan

k›sa bir süre sonra flirketimizin o dönemde Karaköy’de

bulunan flirket merkezinde bilgisayar kullan›ld›¤›n›

duydum. Çok merak etti¤im bu sistemi

görmek ve bilgilenmek için flirketimize müracaat

ettim. Bir süre sonra da flirketimizi ziyaretimde,

genel müdürlük binas›nda bulunan bu sistemi

görme f›rsat›m oldu. Binan›n zemin kat›nda bulunan

özel bir bölümdeydi. Girifllerin izne ve denetime

tabi oldu¤u bu bölümde, klimalarla s›cakl›k ve

nem kontrol ediliyordu. ‹çeride dönemin en gelifl-


85.yıl

mifl bilgisayar teknolojileri bulunmaktayd›. O y›llarda

bu sistemlere sahip olunam›yor, hat›rlad›-

¤›m kadar›yla sadece kiralanabiliyordu. Kocaman

bir bölümde bulunan o devasa bilgisayarlar›n iflini

bugün ceplerimizdeki bilgisayarlarla yapabiliyoruz

san›r›m. fiartlar›ndan örnekler verdi¤im o

y›llarda flirketimiz Anadolu Sigorta’n›n dönemin

en üst teknolojisini bu kadar yak›ndan takip ederek

kullan›yor olmas› beni çok etkilemiflti. Daha

sonraki y›llarda gerek teknolojide gerekse pek

çok konuda da flahidi olaca¤›m, flirketimizin kurumsal

de¤erlerinden biri haline gelen öncülü¤ü

ile o y›llarda tan›flm›fl oldum.

85. kurulufl y›l›na ulaflt›¤›m›z Anadolu Sigorta

ulusal kimli¤i ile sa¤lad›¤› köklülük, her konudaki

öncülü¤ü, ilke edindi¤i dürüstlük prensibi

ve bu süreçte meydana gelen güçlü yap›s› ile her

firmaya nasip olamayacak kurumsal de¤erlere

sahip olmufltur.

fiirketimize nice baflar›l› y›llar dilerken, bu

camian›n mensubu olmaktan ayr› bir gurur ve

mutluluk duydu¤umu ayr›ca sizlerle paylaflmak

isterim.

Mehmet Zelluho¤lu

Zelluho¤lu Sigorta

Sözlerime, ülkemizdekuruluflundan

bu yana sigortac›l›k

sektörünün her

zaman öncü ve lider

flirketi olan Anadolu

Sigortam›z›n 85. kurulufl

y›ldönümünü

kutlayarak ve baflar›lar›n›n

hep kal›c› olaca¤›na

olan inanc›m›n

gün geçtikçe artarak

devam etti¤ini

ifade ederek bafllamak istiyorum.

Anadolu Sigortam›z kuruluflundan bu yana

sektörde sürekli olarak ilklere imza atm›fl ve atmaya

da devam etmektedir.

Bu ilklerin baz›lar›n› flöyle bir hat›rlayacak

olursak;

Neredeyse Cumhuriyetimiz ile yafl›t olan ilk

65

Türk Sigorta fiirketi: Anadolu Sigorta

Sektörde 1.000.000.TL. prim üretimini 1993

y›l›nda aflan ilk flirket: Anadolu Sigorta

Yurt d›fl›nda sigorta flirketi kuran ‹lk Türk

Sigorta fiirketi: Anadolu Sigorta

Sektöründe, 5 y›l üst üste üretim lideri olan

sigorta flirketi : Anadolu Sigorta

Hisseleri ‹MKB’de ifllem görmeye bafllayan

ilk Türk Sigorta fiirketi: Anadolu Sigorta

fiu an sektörde olan birçok sigorta branfl›n›

uygulamaya alan ilk Sigorta fiirketi: Anadolu

Sigorta

Ürün ve hizmetlerinden genel olarak en

fazla memnun olunan Sigorta fiirketi: Anadolu Sigorta

Teknolojik yeniliklere bafllayan ilk Türk Sigorta

fiirketi: Anadolu Sigorta

Bu örnekleri daha da ço¤altmam›z mümkündür.

Anadolu Sigortam›z kuruluflundan bu yana

ülkemizde yaflanan ve portföyünde bulunan say›s›z

büyük s›nai ve do¤al afet hasarlar›ndan sürekli

yüzünün ak›yla ç›km›fl, zararlar› olabildi¤ince

seri ve eksiksiz bir flekilde ödeyerek, ülke ekonomisine

ve sanayisine olumlu katk›da bulunman›n

yan› s›ra, “bir kara gün dostu nas›l olmal›d›r” sorusuna

en güzel cevap olmufltur.

Ulu Önder Atatürk, Anadolu Sigorta’n›n

kurulufl talimat›n›, ülke ekonomisi ve sanayisinin

geliflimine getirebilece¤i katk›lar› öngörerek vermiflti.

Anadolu Sigorta da üzerine düflen görevin

ve sorumlulu¤un bilinci ile olabilece¤inin en güzelini

yap›yor, yapmaya da devam edecektir. Do-

¤al olarak da bunun hakl› gururunu yafl›yor ve her

kesimden takdir topluyor.

Anadolu Sigorta müflterisi olmak bir ayr›cal›kt›r.

Anadolu Sigorta acentesi olmak hem ayr›cal›k,

hem mutluluk, hem de gurur kayna¤›d›r.

Biz, Anadolu Sigorta acentelerinin de bu

gururu ve mutlulu¤u yaflamas›nda baflta de¤erli

yöneticilerimiz olmak üzere, eme¤i geçen ama

büyük ama küçük katk›s› olan herkese flükranlar›m›

sunuyorum.

Nice 85 y›llara Anadolu Sigorta, iyi ki vars›n…


85.yıl

Dr. Ömer Karahan

Ac›badem Sa¤l›k ve Hayat Sigorta Genel Müdürü

Anadolu Sigorta

ile ilk kez üniversite

ö¤rencisi iken bana

birikimli hayat poliçesi

satmay› baflaran

bir sat›fl temsilcisi

vas›tas›yla tan›flt›m.

Zaten bir iki ay

ödedikten sonra ödemelerimi

aksatt›m,

sonra da tamamen

vazgeçtim. Ö¤renci

halimle neyimeyse

birikim...

Y›llar sonra t›p fakültesinden mezun olup

doktorluk yapmamaya karar verdi¤imde kader

icab›, hastane yöneticisi oldum. Tam 20 y›l önceydi,

International Hospital’›n Pazarlama Koordinatörü

olmufltum. Sa¤l›k sigorta flirketleri ile görüflüp

bu yeni hastaneyi tan›tmaya, anlaflma yapmaya

çal›fl›yordum. Anadolu Sigorta’n›n Eminönü’ndeki

binas›na ilk o zaman gitmifltim.

Bir y›l sonrayd› san›r›m, ifl gelifltirmeden

sorumlu Perim Adal›, beni transfer oldu¤um

Amerikan Hastanesi’nde buldu. Sa¤l›k maliyetleri,

ortalama giderler, ilaç maliyetleri gibi bir sürü

soru sorup durdu. Ne için istedi¤ini sordu¤umda

“yeni sa¤l›k sigortas› planlar› ç›kartaca¤›z, Genel

Müdürüm araflt›rma için gönderdi beni” dedi. Perim’in

merakl› ve ak›ll› sorular› benim de ilgimi

çekmiflti. K›sa bir süre içinde kendimi o planlar›n

haz›rlanmas›nda yo¤un destek verirken buldum.

Bir sürü fikir uçufluyordu ortal›kta ve asl›nda bu

sigortac›l›k zevkli miydi ne?.. Onu da kapsas›n,

bunu da yaps›n, o fiyata zarar ederiz bu fiyat olsun...

San›r›m birkaç ay sonra Zümrüt, Yakut ve

Elmas ad› ile üç ürün ç›karm›fllard›. Beni yeme¤e

davet ettiler Genel Müdürlük binalar›na, yard›m

ve desteklerime teflekkür için. ‹çimde sigortac›l›k

tohumlar› at›lm›flt›. Ürün tasar›m›n›n ilk aflamalar›nda

bulunmak, sonra da onun birilerine sat›ld›¤›n›

görmek, sigortal›lar›n elinde kartlar› ile gelip

hizmet ald›klar›n› görmek gizliden gurur vermiflti

bana.

66

Y›llar sonra MedNet’i kurarken, yeni ürünler

gelifltirirken Perim’den ö¤rendiklerimin çok

yarar› oldu. Onunla dostlu¤umuz bugün bile devam

eder. Belki de bu yüzden Anadolu Sigorta’y›

hala kendime yak›n hissederim. Anadolu Sigorta’n›n

getirdi¤i yenilikleri, yapt›¤› reklamlar› büyük

bir keyifle izlerim. Sa¤l›kta rakip gibi göremedi¤im

flirketlerin bafl›nda gelir, ifli onlara kaybedersem

hiç üzülmem. A¤abey’e duyulan sayg›yla

kar›fl›k bir sevgi san›r›m benimki...

Sa¤ol Anadolu Sigorta. ‹yi ki vars›n. Sektörümüzün

yüz ak›s›n. Nice 85 y›llara...

George D. Sartorel

Allianz Sigorta Genel Müdürü

Türkiye’de ulusal

sigortac›l›¤›n kurucusu

olan Anadolu

Sigorta’n›n 85. yafl›n›

en içten dileklerimle

kutluyorum.

Türkiye’de sigorta

sektörünün oluflumunda

önemli katk›lar

sa¤layan Anadolu

Sigorta’ya sektörümüzün

bir temsilcisi

olarak teflekkürlerimi

sunuyorum.

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan›yla birlikte

sigorta anlam›nda gerek yasal, gerekse kurumlaflma

aç›s›ndan büyük ad›mlar at›ld›. Anadolu Sigorta

kuruldu¤u günden beri ülkemizdeki sigorta

bilincini art›rmak amac›yla emek veriyor.

Nice y›llara Anadolu Sigorta...

fiaban Ça¤›ran

Ankara Anonim Türk Sigorta fiirketi Genel Müdürü

1923 y›l›nda Cumhuriyet’in ilan› ile beraber,

ülkemizde ça¤dafl medeniyetler seviyesine

ulafl›lmas› için her sektörde yap›lanmalar ve at›l›mlar

yap›lm›flt›r. Tüm sektörlerde oldu¤u gibi

sigortac›l›k sektöründe de ülkemizin kalk›nmas›na

yönelik olarak ad›mlar at›lm›flt›r. O dönemde

gerçekleflen önemli at›l›mlar; Türkçeyi kullanma


85.yıl

zorunlulu¤u kanunu

kapsam›nda Frans›zca

ve ‹ngilizce poliçe

tanzimlerinin kald›r›lmas›,

Sigortac›lar

Kulübü’nün kurulmas›

ve nihayetinde

de 1925 y›l›nda Anadolu

Sigorta’n›n çal›flma

hayat›na bafllamas›

olmufltur.

O dönemde ‹fl

Bankas› Müdürü olan

Celal Bayar, Ünyon Grubu ile anlaflarak Anadolu

Sigorta’n›n kurulufluna bafllam›flt›r. ‹fl Bankas›n›

temsilen Yönetim Kurulu Baflkan› Celal Bey, Ünyon

grubu ad›na da Trabzon Milletvekili Hasan

Bey anlaflmay› imzalam›fllard›r. Rahmetli Cumhurbaflkanlar›m›zdan

Celal Bayar, 1936 y›l›nda

kurulan Ankara Sigorta’n›n da Yönetim Kurulu

Baflkan› olmufltur.

Anadolu Sigorta’n›n kuruldu¤u döneme bakarsak

1. Dünya Savafl›, 1930 ekonomik buhran›

gibi olumsuz etkiler neticesinde zaten toparlanma

sürecinde olan ulusun sigortac›l›k alan›na çok

fazla e¤ilim göstermedi¤i görülmektedir. 1929 y›l›nda

tarifeye geçifl, takip eden y›llarda yeni sigorta

flirketlerinin kurulmas› ve artan milli gelir ile

birlikte sigortac›l›k da geliflim göstermifltir.

Bu geliflimin en önemli etkenlerinden biri

flüphesiz Anadolu Sigorta olmufltur. Sadece sigortac›l›¤›n

milli bir hüviyet içerisinde yap›lmas›n›

sa¤layan flirket olarak de¤il ayn› zamanda sigortac›l›¤a

halk›n ilgisinin artmas›n› ve sigortac›l›¤›n

toplum taraf›ndan benimsenmesini sa¤layan

flirket olarak da ülke de¤erlerine katk› sa¤lam›flt›r.

Uzun y›llar sektörde prim üretim liderli¤ini

devam ettirmesinin yan›nda ilk kez 1.000.000.000

TL prim üretim baraj›n› geçen flirket olmas› ayr›

bir anlam ifade etmektedir.

Ne mutlu ki geçen y›llar içerisinde sigortac›l›k

geçmiflte at›lan sa¤lam temeller üzerinde

yükselmeye devam etmifl ve bu gün 10 Milyar TL

büyüklü¤e sahip bir sektör halini alm›flt›r. Ancak

rakamsal olarak de¤erlendirdi¤imizde yaklafl›k

73.000.000 kifliye ulaflm›fl ülke nüfusumuz içerinde

hala yeterli sigortal›ya ulafl›lamam›flt›r. Bu ve-

67

ri, henüz ülke de¤erlerimizi tam anlam›yla koruma

alt›na alamad›¤›m›z›, bir baflka ifadeyle de

üzerimize düflen, yapmam›z gereken daha büyük

görev ve sorumluluklar›m›z›n oldu¤unu bizlere

göstermektedir. Özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün belirledi¤i muhas›r medeniyetler

seviyesine yükselmenin sektörümüz için henüz

gerçekleflmemifl oldu¤u ancak bu yolda emin

ad›mlarla ilerlendi¤i görülmektedir. Son y›llarda

sigortac›l›k kanununda yap›lan de¤ifliklikler ile

birlikte sektörümüzde hem sigortac›l›¤›n daha

profesyonel olarak icra edilmesine yönelik tedbirler

al›nm›fl, hem de denetim yap›s› kuvvetlendirilmifltir.

Bu yap›lanmalar ile beraber önümüzdeki

dönemlerde sigortac›l›¤› birlikte daha baflar›l›

günlere tafl›yaca¤›m›za yürekten inan›yorum.

1936 y›l›ndan beri Türk sigorta sektöründe

yer alan ve gelecek y›l sektördeki 75. yafl›n› kutlayacak

Ankara Sigorta’n›n geçmiflte ‹fl Bankas›’n›n

bir ifltiraki olarak uzun y›llar Anadolu Sigorta ile

birlikte ayn› çat›da yer ald›¤›n›, flirketlerimizin

köklü dostlu¤undaki önemli etkenlerden biri olarak,

ayr›ca vurgulamak isterim. ‹ki flirket aras›ndaki

ortak özellikler sadece bununla s›n›rl› de¤ildir.

Yukar›da belirtti¤im gibi her iki flirketin Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤›’n› da geçmifl Cumhurbaflkanlar›m›zdan

Celal Bayar yapm›fl, ‹fl Bankas› her

iki flirketin de kuruluflunda sermayedar› olmufl,

uzun y›llar her iki flirket de ‹fl Bankas›’n›n ifltiraki

olarak çal›flm›fl, ayr›ca büyük risklerin teminat alt›na

al›nmas›nda ortak hareket etmifllerdir.

Sonuç olarak 85 y›ll›k çal›flma hayat› içerisinde,

hem Türk sigortac›l›¤›na yapm›fl oldu¤u

katk›lardan hem de imza atm›fl oldu¤u birçok baflar›dan

dolay› tüm Anadolu Sigorta çal›flanlar›n›

gönülden tebrik eder, baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim.

Meral Ak Egemen

AvivaSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü

Bu topraklardan ç›km›fl en güçlü markalardan

biri olan Anadolu Sigorta’n›n 85. y›ldönümünü

en içten dileklerimle kutluyorum.

Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de heyecan

verici geliflmelerin yafland›¤›, dinamik bir sektör-


85.yıl

de hep birlikte çal›fl›yor

ve üretiyoruz.

1925 y›l›nda ilk ulusal

bankam›z ‹fl Bankas›

öncülü¤ünde kurulan

Anadolu Sigorta’n›n

sadece sektörümüzde

de¤il Türkiye’deki

di¤er firmalar ve

sektörler için de baflar›

örnekleri oluflturdu¤unainan›yorum.

Tüm ekosisteminizle

birlikte, toplum için “de¤er yaratan” bir

grup oldu¤unuzu, ülkemize ve sektörümüze büyük

bir zenginlik katt›¤›n›z› düflünüyorum.

Sizi ve 85 y›ll›k serüveninizde Anadolu Sigorta’da

eme¤i bulunan herkesi özverisi ve baflar›s›

için içtenlikle kutluyorum.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat ailesi olarak

sizlere nice y›llar diliyoruz.

Ertan F›rat

AvivaSA Sigorta Genel Müdürü

Anadolu Sigorta

benim hayat›mda

önemli yer tutan kilometre

tafllar›ndan biri.

Öncelikle mesle¤e

bu kurumda bafllad›m;

çok ciddi, kaliteli

ve o günün flartlar›na

göre uzun süreli

bir e¤itim ald›m. Daha

da önemlisi sevgili

eflim Neslihan ile

burada tan›flt›m. Ayn›

zamanda çok de¤erli dostluklar edindim ve bugünkü

bilgi birikimimin önemli bir k›sm›n› burada

elde ettim. Bu kuruma iliflkin en önemli gözlemlerimden

biri; befleri kayna¤› hep kendi içinden

yetifltirdi¤idir. Do¤as› gere¤i global bir endüstri

olan sigortac›l›kta sadece kendi befleri kaynaklar›yla

geliflim ve performans göstermek ve bunu

y›llarca zirvede kalarak sürdürmek çok önemli

bir baflar›. Bu politikan›n en önemli bilefleni güç-

68

lü bir kültürdür diye düflünüyorum.

Aile olmak, ortak de¤erler bütünü yaratabilmek,

samimi ve dürüst olmak. Bunlar›n do¤al

sonucu olarak rakiplerinin takdirini kazanan; sayg›n,

rekabeti ilkeli ve etik de¤erler çerçevesinde

yapan, liderleri de¤iflse de çizgisi de¤iflmeyen bir

flirket olmak, olabilmek... Bu bence çok de¤erli...

85 y›ll›k deneyim ve tecrübe ile sektöre çok

ciddi katk›lar› olan bu kurumda çal›flm›fl biri

olarak, sektörün gelifliminde eme¤i geçmifl herkesi

en içten dileklerimle kutluyor ve nice baflar›l›

85 y›llara ayn› çizgide eriflilmesini temenni ediyorum.

H. Cemal Ererdi

Axa Sigorta Genel Müdürü

Özellikle Cumhuriyet’inkurulmas›ndan

itibaren Türkiye’nin

her alanda

ça¤dafl ve geliflmifl

ülkeler seviyesine

ulaflt›r›lmas› idealinden

yola ç›kan Cumhuriyet

Hükümeti, sigorta

ve reasürans

alan›nda da o güne

göre devrim diye nitelenebilecek,yeniden

yap›lanma çal›flmalar›na bafllam›fl ve Türk

kanunlar›na göre kurulmufl flirketlerin faaliyet

göstermesine uygun bir yap› oluflturmufltur. 1925

y›l›nda Anadolu Sigorta’n›n kurulmas›, 1926 y›l›nda

ç›kar›lan Mükerrer Sigorta ‹nhisar› kanununu

takiben, 1929 y›l›nda Milli Reasürans’›n kurulmas›,

bu çabalar›n bir sonucu olarak gerçekleflmifltir.

Anadolu Sigorta’n›n kuruluflunda ve iflletilmesinde

Ünyon grubunun çok önemli görevler

üstlenmesi ile birlikte çok önemli geliflmeler sa¤lanm›flt›r.

Bu bak›mdan flirketlerimiz aras›nda

çok eskilere dayanan bir tarihi dayan›flma da görülmektedir.

Kuruluflundan bugüne kadar Anadolu Sigorta,

ülkemiz sigortac›l›¤›nda her zaman güçlü


85.yıl

ve güvenilir kimli¤i ile çok önemli görevler üstlenmifl,

ülkemiz sigortac›l›¤›n›n geliflmesine çok

önemli katk›lar sa¤lam›flt›r.

Ülkemizde geçmifli çok gerilere dayanan

çok az flirket oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda Anadolu

Sigorta’n›n baflar›s› daha da öne ç›kmaktad›r.

Tüm Anadolu Sigorta ailesinin 85. y›l›n›

kutlarken, baflar›lar›n›n daha nice uzun y›llar devam›n›

dilerim.

Ali Ersoy

Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü

Ulu Önder Atatürk'ün

giriflimiyle

ülkemizin ilk ulusal

bankas› olan Türkiye

‹fl Bankas›'n›n öncülü¤ünde

kurulan

Anadolu Sigorta, sigortac›l›k

prensip ve

kurallar›na ba¤›ml›l›kta

taviz vermeyen,

müflteri memnuniyeti

ve sermayedar olarak

günümüz koflullar›nda

"milli" kelimesinin geçerlili¤ini yitirmedi-

¤i nadir flirketlerden biri haline gelmifltir.

Kurtulufl Savafl› ile müteakip kazan›lan siyasal

ba¤›ms›zl›¤›n, ekonomik ba¤›ms›zl›kla devam

edilmesi ad›na, devlet teflebbüsü ile kurulan

bankalar baflta olmak üzere di¤er iktisadi teflebbüslerin

kurulufluna h›z verilmiflti. Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk, günümüzde ekonomik

hayat›n vazgeçilmez sektörlerinden biri haline

gelen sigortac›l›¤› iflaret ederek ‹fl Bankas›'n›n

öncülü¤ünde kurulan Anadolu Sigorta'y› hayat›m›za

kazand›rarak ne kadar ufku genifl bir önder

oldu¤unu ortaya koymufltur.

Mustafa Kemal Atatürk taraf›ndan kurulan

ve 85 y›ll›k bir geçmifli olan Anadolu Sigorta sektörümüze

yön veren prensipleriyle tutarl›, istikrarl›,

yapt›rd›¤› sigorta reklamlar›yla toplumumuzda

sigortac›l›k bilincini önemli derecede art›ran

bir rolü üstlenmifltir. Ayr›ca seçmifl oldu¤u

mavi renkle sektörümüzün yürüttü¤ü ve yürütece¤i

tüm branfllara yelken açarak önemli bir vazi-

69

feyi üstlenmifl olup hakk›yla yürütmektedir.

Yurt içinde örgütlenmesinin yan›s›ra yurtd›fl›nda

da teflkilatlanan Anadolu Sigorta, kanaatimizce

sektörümüzün hem içeride hem d›flar›da

önemli bir yüzü haline gelmifltir. Anadolu Sigorta,

belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde sigortaya

ihtiyac› olan herkesin tercih edece¤i bir sigorta

markas› olma yolunda emin ad›mlarla ilerleyerek,

Türkiye'de sigortac›l›k bilincini yayg›nlaflt›rmak

ad›na ve müflteri odakl› sat›fl vizyonu ile

görevini baflar›yla yürütmektedir.

Bizler de flirketimiz ad›na daha nice uzun

y›llara ulaflmas› temennisiyle, Anadolu Sigorta'n›n

85. y›ldönümünü yürekten kutlar, baflar›lar›n›n

artarak devam etmesini arzu ederiz.

Deniz Yurtseven

Deniz Emeklilik ve Hayat Sigorta Genel Müdürü

Anadolu Sigorta’n›n,

85. y›l›n› kutluyor

olmas›n›n Türkiye’nin

ekonomi ve

sigortac›l›k tarihinde

çok önemli bir yeri

oldu¤una inan›yoruz.

Y›llar boyu, gerek

sektördeki istikrarl›

varl›¤›, gerekse köklü

geçmifli ile Anadolu

Sigorta Türkiye’nin

sigortac›l›k tarihini

de temsil ediyor.

Kurumun, 1 Nisan 1925’te Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk'ün giriflimiyle Cumhuriyetin

ilk ürünlerinden biri olarak kurulmufl olmas›,

Anadolu Sigorta’y› bafll› bafl›na özel k›l›yor. Anadolu

Sigorta, kuruldu¤u günden bu yana birçok ilki

gerçeklefltirerek sigorta sektörünün di¤er flirketlerine

de cesaret vermifl bir kurumdur.

1984’te kamuoyu ve sektörde büyük yank›lar

uyand›ran, bu tarihe kadar Türkiye koflullar›na

uygulanm›fl en kapsaml› hayat poliçesi olan "Gelece¤in

Sigortas›"n› sunmas› ve 1993’te yurtd›fl›ndaki

Türk Sigorta kuruluflu olan Günay Anadolu

Sigorta’y› Azerbaycan'da faaliyete geçirmesi bu

alandaki dönüm noktalar›n› oluflturmaktad›r.


85.yıl

Anadolu Sigorta’n›n tarihinde, bunlar gibi

birçok ilki bar›nd›ran ve sigorta sektörünün geneline

ilham kayna¤› olan uygulama bulunuyor.

Türkiye’de sigorta sektörü oyuncular› olarak

hepimizin öncelikli hedeflerinden biri sigorta

bilincinin Türkiye’de art›r›lmas›d›r. Sektörün önde

gelen kurumlar›ndan biri olan Anadolu Sigorta’da,

elementer branflta yapt›¤› uygulamalar ile

iddial› bir profil çizerken bir yandan da yürüttü¤ü

iletiflim çal›flmalar›yla da, özellikle son 10 – 15 y›la

kadar, Türkiye’de sigorta hizmetinin bilinirli¤ini

art›rm›flt›r. Sonras›nda di¤er sigorta flirketleri

de yürüttükleri iletiflim çal›flmalar›yla bu önemli

çabaya destek vermifltir. Bu sebeptendir ki Türkiye’de

sigorta bilinci bir nebze olsun artm›flsa ve

hala artmaya devam ediyorsa bunda Anadolu Sigorta’n›n

katk›lar› göz ard› edilemez.

Deniz Emeklilik ve Hayat olarak Anadolu

Sigorta ile sektörün farkl› kulvarlar›nda hizmet

etsek de sigortac›l›¤›n genel ç›karlar› bizi iki ayr›

kurum olarak birbirimize yaklaflt›rmaktad›r. Sigorta

sektöründe faaliyet gösteren her bir flirket

ve bu flirketlerin çal›flanlar› bilmelidir ki; ancak

beraber büyürsek içinde bulundu¤umuz sektör

hak etti¤i büyüklü¤e ve poliçe say›s›na yaklaflacakt›r.

Bu hedeften hareketle sektörün ortak sorunlar›

olan sigorta bilincinin eksikli¤i, sigortac›l›k

ifllemlerini h›zland›racak yasal düzenlemelerin

ç›kmas› gibi alanlarda ortak bir tav›r gelifltirmemizin

gereklili¤ine inanc›m›z tamd›r.

Sektör olarak bunu bugüne kadar baflar›yla

yerine getirdi¤imize ve yar›n da bu anlay›flla

hep birlikte hareket edece¤imize inanmaktay›z.

Bu iflbirli¤i çerçevesinde Anadolu Sigorta, flimdiye

kadar oldu¤u gibi bundan sonra da sektörü flekillendiren

bir ortak ak›l oluflturmak konusunda

önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Sigorta sektörünü Türkiye’de, gerek elementer,

gerekse hayat ve emeklilik branfl›nda güzel

günlerin bekledi¤ine inan›yoruz. Türkiye’deki

mevcut potansiyelin henüz çok k›s›tl› bir bölümünü

de¤erlendiren sektörümüz, ilerleyen y›llarda

da dört bir koldan çal›flmalar›n› art›rarak devam

ettirecektir. Cumhuriyetimizin ürünü olan Anadolu

Sigorta ile beraber kurumumuz Deniz Emeklilik

ve Hayat’›n da gelecek y›llarda sigortac›l›k alan›n›n

önemli kurumlar› aras›nda olaca¤›na inan-

70

c›m tamd›r. Bu iki de¤erli kurum da Türkiye’deki

sigortac›l›¤›n teminatlar› aras›ndad›r.

Uzun y›llar sektördeki birlikteli¤imizi sürdürmeyi

ümit ederek, Anadolu Sigorta ve tüm çal›flanlar›na

baflar›lar diler, 85. y›l›n› kutlar›m.

Çetin Alanya

Dubai Group Sigorta Genel Müdürü

Anadolu Sigorta’n›n

85’inci y›l› nedeni

ile de¤erlendirme

ve görüfllerimin

talep edilmesi, beni

bir anda 35 y›l öncesine

götürdü. Yüzüme

bir gülümseme

yay›ld›. Bir çok hofl

an›lar›m›n yeniden

zihnimde canlanmas›na

neden oldu¤u

için teflekkür ederim.

Sigorta sektörüne, bundan 35 y›l önce,

Anadolu Sigorta’n›n 50 inci kurulufl y›ldönümünde,

tamam› Türkiye ‹fl Bankas›’na ait olan Destek

Reasürans fiirketi’nde ad›m›m› att›m. Destek Reasürans’›n

bir özelli¤i de o zamanlar Anadolu Sigorta’n›n

hisselerinin %56’s›na do¤rudan sahip

olmas› idi. ‹fl Bankas›’ndaki %44 hisse ile Anadolu

Sigorta’n›n tamam› böylece ‹fl Bankas›’n›nd›.

Ankara Sigorta’da da Destek Reasürans’›n % 35,

‹fl Bankas›’n›n % 20 hissesi vard›. Böylece bu flirkette

de toplamda % 55 hisse, ‹fl Bankas›’nda bulunuyordu.

‹flte bu nedenle ilk mesleki stajlar›m›

bu iki flirkette yapt›m. Nakliyat Sigortalar›’n› Anadolu

Sigorta’da ö¤rendim.

Destek Reasürans’ta çal›flt›¤›m 14 y›ll›k süre

içinde Anadolu Sigorta’n›n reasürans anlaflmalar›ndan

en büyük paylar› ald›k. O zamanlar

Anadolu Sigorta’n›n özellikle yang›n portföyünü

ezbere bilirdim. Bugün dahi iddia ederim ki, birçok

sigorta flirketi için deyim yerinde ise “a¤z›n›n

suyunu ak›tacak” kadar büyük ve temiz bir portföydür.

Böylece birinci tespitim: Anadolu Sigorta

büyük risklerin sigorta flirketidir.

Anadolu Sigorta hiçbir zaman 1970 ve

1980’li y›llarda moda olan yurtd›fl›ndan ifl kabul


85.yıl

eden bir flirket olmad›¤›ndan, her sene s›ralamada

bir zorluk yaflard›. Esasen Türkiye ifllerinde

aç›k ara farkla birinci iken, di¤er baz› sigorta flirketleri

brokerler kanal› ile dünya üzerinde akl›n›za

gelen her ülkeden reasürans ifli kabul eder,

böylece örne¤in Madagaskar primleri ile Türkiye’de

birincili¤e oynarlard›. ‹kinci tespitim: Anadolu

Sigorta hep bir s›ralama yar›fl› içinde olmufltur.

Destek Reasürans’ta görev yapt›¤›m 14 y›l

içerisinde sektörümüzdeki tüm sigorta flirketleri

ile reasürör-sedan flirket iliflkisi içerisinde yak›n

çal›flma f›rsat›n› buldum.

Ancak anlafl›laca¤› gibi en sevgili sedan

flirketimiz Anadolu Sigorta idi. ‹liflkimiz o derece

güvene dayal› idi ki, örne¤in Anadolu Sigorta, reasürans

hesaplar›n› yurtd›fl›na göndermeden önce

Destek Reasürans’a gönderir, mutab›k kald›ktan

sonra yurtd›fl›na iletirdi. Üçüncü tespitim:

Anadolu Sigorta hesab›n› kitab›n› iyi bilen, yay›nlad›¤›

tablolar› güvenilir ve do¤ru bir flirkettir. San›yorum

bu önemli bir tespittir.

Anadolu Sigorta’da stajyerken ifl saatleri

içinde çok ciddi çal›fl›r, ö¤le tatillerinde ya da di-

¤er bofl zamanlarda alabildi¤ine gülecek konular

bulurduk.

Hele hele Muhtes Han›m ya da Müsebbiha

Han›m’lar koridora ç›km›flsa, sus pus olur, kafam›z›

e¤er, önümüzdeki iflle meflgul olurduk. Bu

isimler flimdi bile gülme hissi uyand›r›yor bende.

Özellikle bir Müdire Han›m› rahmetli Safiye Ayla’ya

benzetir, Safiye afla¤›, Safiye yukar› gülmekten

k›r›l›rd›k. Dördüncü tespitim: Anadolu Sigorta

tüm ciddiyeti içerisinde çok sevimli bir flirkettir.

Bu yüzü ile sigortal›lar› aras›nda tan›n›r ve tan›nmal›d›r.

Ço¤u zaman eski ve büyük olmak a¤›r hareket

etmek ve hantall›kla eflde¤er tutulur. Anadolu

Sigorta böyle de¤ildir.

Örne¤in hayat sigortalar›n›n yeniden sektörümüzde

ivme kazanmas›n›n mimar› 1980’lerin

bafl›nda Anadolu Sigorta olmufltur. Bünyesi içinden

bugün dev bir Anadolu Hayat ve Emeklilik

fiirketini ç›karm›flt›r. Ben de 1984 y›l›nda bafllad›-

¤›m hayat sigortam›, 2004’de bireysel emeklilik

sistemine geçirdim ve 2007 y›l›nda Anadolu Hayat

ve Emeklilik fiirketi’nden emekli oldum. San›r›m

71

ilk emeklilerden biriyim. Yine ayn› flirkette olan iki

ayr› hayat sigortas› poliçemi 20 y›ll›k süreyi doldurunca

sona erdirdim ve bu sayede menfaattarlara

birer otomobil hediye edebildim. Beflinci tespitim:

Anadolu Sigorta taahhütlerinin arkas›nda

duran, müflteri memnuniyetini ilke edinmifl bir

flirkettir.

Anadolu Sigorta’n›n da mensubu oldu¤u ‹fl

Bankas› camias›ndan ayr›ld›¤›mdan beri yaklafl›k

21 y›l geçti. Bu zaman zarf›nda sektörümüzde

Anadolu Sigorta’ya rakip di¤er flirketlerde üst düzey

yönetici olarak görev yapt›m. Yine bu süre

zarf›nda Anadolu Sigorta’ya hep ayn› sevgi, ayn›

iyi duygularla bakt›m. Sempatim hiç azalmad›.

Sevgili Anadolu Sigorta’n›n 85 inci kurulufl y›ldönümünde

benden görüfl ve de¤erlendirme istenmesi

çok ince, çok güzel bir davran›fl.

Tüm yöneticileri kutlar, Anadolu Sigorta’ya

daha nice çok baflar›l› ve öncü y›llar dilerim.

Hasan Okan Utkueri

Eureko Sigorta Genel Müdürü

Türkiye’nin

milli sigortac›l›¤a geçiflindeki

ilk ad›m›

temsil eden ve yine

ilk ulusal bankam›z

Türkiye ‹fl Bankas›’na

ba¤l› olarak faaliyete

geçen Anadolu Sigorta’n›n

sektördeki varl›¤›n›n

85. y›l›n› doldurmas›

hepimiz için

çok büyük bir gurur

kayna¤›d›r. Anadolu

Sigorta’n›n kuruluflu, ülkemizi sigortac›l›k sektöründe

söz sahibi yapmak için al›nm›fl çok önemli

bir karar› simgeler.

Sigorta kavram›, 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Fransa’dan getirdi¤i

yük gemilerinin yabanc› flirketler taraf›ndan

güvence alt›na al›nmas›yla birlikte Anadolu topraklar›na

ulaflt›. ‹mparatorlu¤un Avrupa’yla h›zl›

entegrasyonu neticesinde 19. yüzy›l ortalar›nda

sigortac›l›¤a duyulan ihtiyaç artt› ve yabanc› flir-


85.yıl

ketler Osmanl› ‹mparatorlu¤u topraklar›nda ilk

acenteliklerini açmaya bafllad›. H›zla büyüyen

sektöre 1925’te kat›lan Anadolu Sigorta ise sektörün

geliflmesine büyük katk›lar sunarken ayn›

zamanda sonradan kurulan pek çok sigorta flirketine

örnek teflkil etti.

Anadolu Sigorta, giderek büyüyen ve geliflen

Türk sigorta sektöründeki rekabet ortam›nda,

bugün de güçlü bir oyuncu olarak faaliyet gösteriyor.

Anadolu Sigorta’n›n, uluslararas› sigortac›l›kta

da ülkemizi baflar›yla temsil eden ve referans

gösterilen bir kurum haline geldi¤ini görmekten

büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Anadolu Sigorta’ya emek harcayan ve bu

önemli miras› bugünlere tafl›yan tüm yönetici ve

çal›flanlar› yürekten tebrik ederiz. Anadolu Sigorta’n›n

85. kurulufl y›ldönümünü kutluyor, baflar›l›

sigortac›l›k faaliyetlerinin daha uzun y›llar devam

etmesini diliyoruz.

Ajlan Sözütek

Finans Emeklilik Genel Müdürü

Türkiye’nin ilk

ulusal sigorta flirketi

olan ve kuruldu¤u

günden bu yana Türkiye'de

sigorta bilincinin

yayg›nlaflmas›n›

sa¤lamak amac›n›

güden Anadolu Sigorta’n›n

sektörde

85. y›l›n› kutlamas›,

sadece kendisi için

de¤il sektör ad›na da

çok anlaml› bir geliflmedir.

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin genç flirketi

olarak, 1925 y›l›nda kurulan Anadolu Sigorta, kuruluflundan

bu yana sigortac›l›k sektöründe, sektörün

geliflimine ve de¤iflen sosyal flartlar›na paralel

olarak gereken çal›flmalar› yaparak ve sektörde

öncü konumunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu anlamda bak›ld›¤›nda Anadolu Sigorta'n›n

85 y›ll›k bir flirket olarak sektördeki birçok

uygulamas› zamanla sektörün standard› haline

72

gelmekte ve bu anlamda sektörün ilerlemesine

ciddi katk›lar sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yine kuruldu-

¤u günden bu yana ayn› zamanda sigorta okulu

olma niteli¤ine sahip olan Anadolu Sigorta sektöre

bu anlamda da ciddi katk›larda bulunmaktad›r.

Sürekli yeniledi¤i teknolojisi, hizmet kalitesi

ve çeflitlili¤i gibi kendisine avantaj yaratacak

olan özelliklerini 85 y›lda elde etti¤i pazar bilgisi

ve tecrübesiyle desteklemesi sonucunda bugün

gelinen noktada Anadolu Sigorta iç, hatta d›fl piyasalarda

rakipleriyle ciddi anlamda rekabet edecek

güce ulaflm›flt›r.

Bu geliflme sigorta sektörünün bir temsilcisi

olarak bizleri mutlu etmektedir. Bu vesile ile

bir kez daha Anadolu Sigorta ailesine baflar›lar›n›n

devam› için dileklerimizi iletiyor ve nice 85 y›llara

diyorum.

Erhan Adal›

Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü

1925 y›l›nda

Ulu Önder Atatürk'ün

giriflimiyle kurulan

Anadolu Sigorta, Türkiye’de

sigorta sektörünün

temellerini

oluflturmufltur. Geride

b›rakt›¤› 85 y›l ile

neredeyse Cumhuriyet

tarihiyle yafl›t

olan Anadolu Sigorta’n›n,

kurulufl tarihçesi

nedeniyle sahip

oldu¤u misyonu baflar›yla yerine getirdi¤i ve getirmekte

oldu¤u düflüncesindeyim.

Yenilikçi uygulamalar›yla sigorta sektörünün

ülkemizdeki gelifliminde her zaman çok

önemli bir rol oynayarak, bu aç›dan adeta bir ‘sigorta

okulu’ ifllevi görmüfl olan Anadolu Sigorta’n›n

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalk›nmas›ndaki

yerini çok önemsiyorum. ‹nan›yorum

ki, bir sektörün güvenilir olmas› ve geliflmesi

ancak, sektördeki aktörlerin güvenilir olmas›

ve geliflimiyle mümkün olabiliyor. Bu anlamda,

Anadolu Sigorta, sigortac›l›k bilincinin yay›lma-


85.yıl

s›nda gösterdi¤i çabalarla, yetifltirdi¤i kaliteli insan

kayna¤›yla, sektörümüzün bugünlere gelmesinde

önemli bir paya sahip olan, takdire de¤er

bir kurum.

Y›llar itibar›yla, sigorta sektörüne yeni

oyuncular›n kat›lmaya bafllad›¤›nda dahi, Anadolu

Sigorta’n›n, öncü kimli¤ini koruyarak, baflar›l›

ve yenilikçi at›l›mlar›n› sürdürdü¤ünü görüyoruz.

Anadolu Sigorta, sektörün ilklerinden olmas›n›n

yan›s›ra sigortac›l›kta çok önemli bir faktör olan

da¤›t›m a¤› aç›s›ndan da son derece baflar›l› bir

kurum. Yayg›n da¤›t›m a¤› sayesinde ismiyle örtüflen

Anadolu’nun dört bir yan›na ulaflarak, insanlar›m›za

farkl› birçok branflta güvence sa¤lamaya

devam ediyor.

Öte yandan, tüm sektör flirketleri gibi hizmette

kaliteyi ilke edinen Anadolu Sigorta’n›n hizmet

sa¤larken, bir yandan da sosyal sorumlulu-

¤unu unutmuyor olmas›n› da de¤erli buluyorum.

Ülkemizin yaflad›¤› deprem, sel gibi do¤al afetlerde

sigortal›lar›n›n kay›plar›n› en k›sa sürede kapatmak

için gösterdi¤i ola¤anüstü gayret de kan›mca

bunun en önemli örneklerinden biri oldu.

Anadolu Sigorta’n›n tarihi, asl›nda Türk Sigortac›l›k

sektörünün tarihidir. Türk Sigortac›l›k

tarihini yazm›fl Anadolu Sigorta’y›, flimdiye dek

gerçeklefltirmifl oldu¤u baflar›lar› nedeniyle yürekten

kutluyor; baflar›larla dolu daha nice ‘85’

y›llar geçirmesini diliyorum.

Mine Ayhan

Generali Sigorta Genel Müdürü

Anadolu Sigorta,

1 Nisan 1925 tarihinde

Ulu Önder Atatürk

‘ün giriflimiyle

kuruldu. 85 y›ld›r Sigorta

sektörünün lider

sigorta flirketi

olarak faaliyetini sürdürmektedir.Anadolu

Sigorta denince

köklü, geleneksel ve

ayn› zamanda yeniliklerde

öncü bir flir-

73

ket akl›ma geliyor.

Anadolu Sigorta’y› farkl› k›lan çok önemli

bir özelli¤i de çal›flanlar›n›n flirkete olan ba¤l›l›¤›

ile bilgi ve tecrübelerinin de katk›s›yla hizmette

süreklilik sa¤layabilmeleridir. Uzmanlaflma sektörümüz

için çok önemlidir, Anadolu Sigorta’n›n

mesle¤e yeni bafllayanlar›n sektörümüze önemli

katk›lar sa¤lamas›nda önemli bir misyon üstlendi¤ini

düflünüyorum.

Anadolu Sigorta, genifl kitlelere hitap etti¤i

için ürün yelpazesini sürekli gelifltirerek müflteri

odakl› yaklafl›m› ile hizmette de öncüdür. Sigortac›l›k

dendi¤inde akl›m›za ilk gelen güven sözcü-

¤üdür. Yap›lan memnuniyet anketlerinde Anadolu

Sigorta’n›n en güvenilir flirketlerinden biri oldu¤u

belirlenmektedir.

Anadolu Sigorta Türkiye’de sigorta bilincinin

yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak amac›yla etkin

reklam çal›flmalar› yapmaktad›r. Bu reklamlar›n

sadece Anadolu Sigorta için de¤il, tüm sigorta

sektörü ad›na çok önemli oldu¤unu düflünüyorum,

insanlar›n bafl›na gelebilecek kötü olaylar›

ince bir mizahi dille anlatarak, sigortan›n önemini

vurgulamaktad›r. Yay›nland›klar› dönemde

hepsini büyük bir zevkle izlemiflimdir.

Anadolu Sigorta’n›n köklü yap›s› ve yenilikçi

yönetim anlay›fl› çerçevesinde sigorta sektörünün

en önemli flirketlerinden biri olmay› çok uzun

y›llar boyunca sürdürece¤ine inan›yorum.

Anadolu Sigorta’n›n 85.y›l›n› en içten dileklerimle

kutlar›m…

Y›lmaz Y›ld›z

Groupama Emeklilik Genel Müdürü

Bu y›l 85. yafl›n› kutlayan Anadolu Sigorta,

Türk sigorta sektöründe ilerici anlay›fl›n ve proaktif

yaklafl›m›n baflar›l› temsilcilerindendir. Türkiye

Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan

Anadolu Sigorta, sektörde “ilk” niteli¤i tafl›yan

baflar›l› giriflimleriyle dikkat çekmifltir. 85 y›l boyunca

kendini günün ihtiyaçlar› ötesinde yenilemeyi

baflaran kurum ayn› zamanda sektörün gözbebe¤idir.

Türkiye’de sigorta sektörünün geliflim sürecine

büyük katk›larda bulunmufl olan Anadolu


85.yıl

Sigorta, dünden bugüne

sundu¤u yenilikçi

ürünler ve kaliteli

hizmetlerle sektöre

öncülük eden

güzide bir flirkettir.

Anadolu Sigorta bu

alanda yeni giriflimcilere

örnek olmas› ve

Türk halk›n›n yaflam›na

sigortay› yerlefltirmesibak›m›ndan

sürdürülebilir

baflar›n›n da sembollerinden biri olmufltur.

Groupama Emeklilik olarak, Mustafa Kemal

Atatürk’ün deste¤iyle, Türk sigorta sektöründe

kurulumundan bu yana öncü anlay›fl›yla hizmet

veren Anadolu Sigorta’n›n 85. y›l›n› içtenlikle

kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Alain Patrick Baudry

Groupama Sigorta Genel Müdürü

Türkiye’de sigortac›l›k

sektörü,

ülke ekonomisindeki

geliflme ve teknolojik

imkanlar›n art›fl›yla

birlikte h›zl› bir flekilde

büyüyor. Türkiye’nin

sahip oldu¤u

genç nüfus, potansiyel

ve yeniliklere

ayak uydurabilme yetene¤inin,

Türk sigorta

sektörünün gelecekte

çok daha fazla geliflmesini destekleyecek

önemli faktörler aras›nda oldu¤unun da alt›n› çizmek

isterim.

Türkiye’deki bu heyecan verici pazar koflullar›nda,

Groupama ve di¤er tüm sigorta flirketleri

gibi Anadolu Sigorta da sektör dinamiklerini

özümseyerek müflterilerine en iyi çözümleri sunma

prensibiyle hizmetlerine devam ediyor. Bununla

birlikte, halk›n sigortaya olan yaklafl›m›n›

pozitif yönde etkilemek ve daha fazla insan›n si-

74

gortac›l›k hizmetlerinden faydalanmas›n› teflvik

etmek gayesiyle aral›ks›z çal›flmalar gerçeklefltiriyor.

Bugün itibariyle 85 y›ld›r sektörün ilklere

imza atan temsilcilerinden biri olan Anadolu Sigorta’y›

Türk sigorta sektörüne kazand›rd›¤› de-

¤erlerden dolay› takdir ediyor, Groupama olarak

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

M. ‹lker Ayc›

Günefl Sigorta Genel Müdürü

Cumhuriyetin

ilan›ndan iki y›l sonra,

1925’te ulu önderimiz

Mustafa Kemal

Atatürk’ün iste¤i ile

kurulan Anadolu Sigorta,

Türkiye’nin ilk

ulusal sigorta flirketi

olma özelli¤ini tafl›maktad›r.

85 y›ll›k birikimiyle

ve Türkiye

Cumhuriyeti’nin ilk

sigorta flirketi olmas›n›n

verdi¤i sorumlulukla hareket ederek, sektörün

geliflimine ve büyümesine de büyük katk›

sa¤lamaktad›r.

Tamam› yerli sermayeden müteflekkil olan

Anadolu Sigorta, bu özelli¤i ile de Türk sigorta

sektöründeki öncü flirketlerden biridir.

Tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin

bugünlere geldi¤i süreçte yer alan, ülkemizin bugünlerine

ulaflmas›ndaki katk›s› yads›namayacak

olan Anadolu Sigorta, sigorta sektörünün de geliflimi

ile de¤iflen ekonomik ve toplumsal koflullara

paralel olarak, sigortal›lara üstün kalitede hizmet

vermifl ve de vermeye devam etmektedir. Bu anlamda

da sektördeki yeri, konumu ve imaj›yla

kendisini kan›tlam›flt›r.

Günefl Sigorta olarak, biz de Anadolu Sigorta

gibi köklü ve lider bir kurumla ayn› sektörde,

ayn› amaca hizmet etmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Amac›m›z; üstün hizmet ve kalite anlay›fl›n›

prensip edinmifl Anadolu Sigorta gibi flirketlerle

Türk sigorta sektörünün yükselmesini sa¤-


85.yıl

lamak ve hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde

sektörümüzün sayg›nl›¤›n› art›rmakt›r.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan beri faaliyet

gösteren, Türkiye’de sigorta bilincinin yayg›nlaflmas›na

katk› sa¤layan Anadolu Sigorta’n›n 85. y›l›n›

en samimi dileklerimle tebrik eder, baflar›lar›n›n

devam›n› dilerim.

Enis Talaflman

HD‹ Sigorta Genel Müdürü

Baz› markalar

vard›r. Onlar marka

olman›n da üzerinde

bir de¤er olufltururlar.

O markalar art›k

kendilerine de¤il yaflad›¤›

ülkeye aittirler.

Onlar›n de¤erleri,

rakamlar›n ve bilançolar›n

da üzerindedir.

Yaflad›¤› topluma

tan›kl›k etmifllerdir.

Toplumun, toplumsal

kurumlar›n, içinde bulundu¤u sektörün

büyümesi ve geliflmelerinde öncülük yapm›fllard›r.

Ülkelerin tarihleriyle özdeflleflmifl olan

markalar, ayn› zamanda geçmiflin miras›n› tafl›d›-

¤› gibi, gelece¤in sorumlulu¤unu da tafl›r. Tarih, o

ülkede yaflayan herkesin geçmifl haf›zas›, birikimidir.

Çal›flan› ya da müflterisi olmasan›z da baz›

markalar bizlerindir. O markan›n geçmifle, gelece¤e,

içinde bulundu¤u topluma karfl› sorumlulu-

¤u vard›r. Çünkü o kendisine ait olmaktan ç›km›flt›r.

Kamunundur, herkesindir.

Tüm kurumlar›n ve bireylerin iyi, kötü, eksik,

fazla yönleri olabilir. Be¤enir, be¤enmezsiniz;

ancak sayg› duyars›n›z. Geçmifl hepimizin geçmiflidir.

Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet’i.

Anadolu Sigorta, Cumhuriyet tarihimizle

yafl›t. Türk Sigortac›l›k tarihinin en önemli halkalar›ndan

biridir.

Nice y›llara Anadolu Sigorta

75

Kemal Gül

Hür Sigorta Genel Müdürü

“Geçmiflten

gelen birikimi, deneyimi

ve kurumsal

kültürü günümüzün

de¤erleriyle birlefltirip

bulundu¤u sektörde

daima öncü olmaya

devam edebilmek”

çok çok önemli

bir baflar›. Hem de sigorta

sektörü gibi,

ülkemizde geliflimi

çok kolay olmam›fl

bir sektörde bunu sa¤layabilmifl olmak özellikle

önemli.

Anadolu Sigorta Türk Sigorta sektöründe

her zaman referans al›nan bir flirket olmufl, bu

özelli¤ini bugün de¤iflen flartlara ra¤men yine koruyabiliyor.

Özellikle de son y›llarda sektörde say›lar›

ve a¤›rl›klar› artan yabanc› sermayeli flirketlere

ve ölçe¤i art›k dünya çap›nda geniflleyen

rekabet koflullar›na ra¤men milli sermayeli bir

flirket olarak bunu yapabiliyor olmas› da ayr›ca

takdir edilmeye de¤er.

Anadolu Sigorta’n›n 85 y›ll›k kurumsal tarihi

içerisinde ülke ekonomisine, sigorta sektörümüze,

sigortac›l›k mesle¤inin geliflmesine yapt›¤›

çok de¤erli katk›lar›n önümüzdeki y›llarda da geliflerek

devam etmesini diliyor ve 85. kurulufl y›ldönümünü

kutluyorum.

Recep Koçak

Ifl›k Sigorta Genel Müdürü

Küreselleflmenin etkisi ve rekabet koflullar›n›n

her gün biraz daha a¤›rlaflmas›, kurumsal

yaflamda bugüne dek al›flt›¤›m›z ve benimsedi¤imiz

baz› prensiplerin de ne yaz›k ki tarihte kalaca¤›n›

ortaya koyuyor. Kültürümüzün ayr›lmaz bir

parças› olan “esnafl›k prensipleri”, yeni nesiller

için art›k yabanc› bir kavram.

Anadolu Sigorta’n›n 85. y›ldönümü ile ilgili

yay›nlayaca¤›n›z özel dergide bizlere de yer ay›rman›z,

ayn› alanda rekabet eden iki kurumun,


85.yıl

“esnafl›k” anlay›fl›

içinde nas›l bir dayan›flmasergileyebilece¤ini

de ispat ediyor.

Bunun için teflekkür

ediyor ve

Anadolu Sigorta gibi

bulundu¤u sektöre

okul olmay› baflarm›fl

köklü bir kurumla

ayn› pazarda, ilkeli

bir rekabet içinde olmaktan

gurur duydu-

¤umuzu belirtmek istiyorum.

Kuruluflunuzun 85. y›l›n›n size, tüm çal›flanlar›n›za

ve sektöre hay›rl› olmas›n› dilerim.

Rag›p Yergin

Liberty Sigorta Genel Müdürü

Türkiye’nin ilk

ulusal sigorta flirketi

olan Anadolu Sigorta,

Cumhuriyet’in ilan›ndan

iki y›l sonra Atatürk’ün

iste¤i ile kurulmufl,

1936’lara

gelindi¤inde sermayesinin

yüzde yüzü

ulusal sermayeden

oluflmufl olarak, genç

Cumhuriyet’in kurulufl

dönemlerinden

bafllayarak sigortan›n öneminin ve sigorta bilincinin

ülkemizde oluflmas›na katk›da bulunmufltur.

Anadolu Sigorta’n›n bu uzun soluklu yolculu¤unda

kuruluflunun 85. y›l›n› kutlad›¤›n› bilmek, imza

att›klar› baflar›lar› ve at›l›mlar› izlemek, bizleri

gururland›r›yor.

Bu zorlu yolculukta Anadolu Sigorta’n›n istikrarl›

bir flekilde büyümesi, yap›lanmas›, hizmetlerini

ve ürünlerini ça¤›n gereklerine göre gelifltirerek

biçimlendirmesi, sektörde pek çok yenili¤i,

rekabeti ve dolay›s›yla da sektörel geliflimi

beraberinde getirmifltir. Anadolu Sigorta’n›n sektördeki

ilkleri, yenilikleri, bir yandan sektördeki

rekabeti h›zland›r›rken di¤er yandan, h›zlanan bu

76

rekabetle, halk›n sigorta flirketlerini daha fazla

tan›mas›, ihtiyaçlar›na yönelik daha fazla ürün çeflitlili¤iyle

karfl›laflmas›n› sa¤lam›fl ve bu da sektörün

geliflimine katk›da bulunmufltur.

Gelecekte karfl›m›za ç›kabilecek olas› risklere

karfl› ak›lc› önlemler almak için, Türk halk›n›n

gelece¤e dair kaderci bak›fl aç›s›n› yenmeye

çal›flarak onlara ulaflabilmeyi baflarmak, Anadolu

Sigorta’n›n sadece kendisi için de¤il, ayn› zamanda

sektörün geliflimi için de katk› sa¤lad›¤› di¤er

bir unsur olmufltur. Bu ba¤lamda Anadolu Sigorta’n›n

reklam ve tan›t›m faaliyetlerine verdi¤i

önem, sigorta bilinci pek de geliflmemifl olan toplumumuzun

sigortaya bak›fl›n› de¤ifltirmifl, yeni

ve bilinçli bir kitlenin oluflmas›na ön ayak olmufl,

büyüyen sektör içerisinde daha genifl kitlelerin

sigorta ve sigortac›l›kla tan›flmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu tan›t›m faaliyetlerinin, daha geliflmifl ve daha

farkl› hizmetler ve ürünlerle de desteklenmesi,

sigortac›l›k anlay›fl›n›n flirketlerin kendi bünyelerindeki

de¤iflimini de beraberinde getirmifltir.

Bir yandan tarihsel misyonu, bir yandan

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n gerçek kurumsal yap›s›n›n

baflar›s›n› arkas›na almas› ve onun gücüyle Anadolu

Sigorta, milli köklerini her zaman yenilikçi

çal›flmalar›yla bütünlefltirerek yoluna devam etmifl,

ülkenin dört bir yan›nda, gerek banka, gerek

acenteler arac›l›¤›yla büyümesini sürdürmüfltür.

Küresel bir ifl olan sigortac›l›k, Anadolu Sigorta’n›n

yerli sermayesi ve kurumsal kimli¤iyle

ülkenin genelinde yaratt›¤› güven, tüm sektörü

“sigortac›l›k güvenle büyür” paydas›nda birleflerek,

sigortac›l›k yap›lanmalar›n›n bir güven inflas›

olarak kurgulanmas›n› sa¤lam›flt›r. Hizmet sektörlerinde,

son y›llarda özellikle üzerinde durdu-

¤umuz “müflteri memnuniyeti” konular›nda da

Anadolu Sigorta’n›n izledi¤i yolun oldukça baflar›l›

bir yol oldu¤unu, müflteri memnuniyetinin, ald›-

¤›m›z her geri bildirimle sektörümüze olan katk›s›n›

da dile getirmenin önemli oldu¤unu düflünüyorum.

Anadolu Sigorta’n›n tüm bu konulardan ba-

¤›ms›z olarak bende farkl› bir yeri daha vard›r.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Bey ile

eski dönemlerde, spora, özellikle de futbola verdi-

¤imiz önem ve elde etti¤imiz baflar›lar Anadolu Sigorta

ekibiyle dostlu¤umuzun pekiflmesinde ayr›-


85.yıl

ca etken olmufltur. fiirketleraras› rekabetlerin yan›

s›ra, TSRfiB’de geçmifl dönemlerdeki dört y›ll›k

birlikteli¤imizde de pek çok önemli geliflmeye birlikte

imza atm›fl olman›n mutlulu¤unu yaflad›k.

Anadolu Sigorta’yla yollar›m›z genellikle

rekabet çerçevesinde kesiflmifl olsa da, sektör

içerisinde geliflen böylesine güzel rekabetlerin

her zaman daha iyiyi hedeflemek ve onun için çal›flmakla

ilgili oldu¤unu düflünüyorum. Türkiye sigortac›l›k

tarihinde böylesine önemli bir yere sahip

olan bir sigorta flirketinin kuruluflunun 85. y›l›n›

en içten dileklerimle kutluyor, nice senelere

diyorum.

Serdar Gül

Mapfre Genel Sigorta Genel Müdürü

Türkiye’nin sigortac›l›k

geçmiflini,

Anadolu Sigorta’n›n

etkilerini irdelemeden

incelememiz

mümkün de¤ildir.

1925 y›l›n›n Nisan

ay›nda genç bir Türkiye

Cumhuriyeti

kimli¤i alt›nda ilk

ulusal bankam›z olan

Türkiye ‹fl Bankas›

öncülü¤ünde kurulan

Anadolu Sigorta, Türk Sigortac›l›k tarihinin öncü

kurulufllar›ndan biri olarak tarihte yerini alm›flt›r.

Anadolu Sigorta’n›n kuruluflu, Türk ekonomisinin

büyük bir h›zla sanayileflti¤i ve büyüdü¤ü

bir döneme denk gelmektedir. ‹lk ulusal sigorta

flirketi olarak Anadolu Sigorta, bu büyüme içinde

misyonunu gerçeklefltirerek, Türk sigorta sektörünün

geliflmesi anlam›nda öncü flirket rolünü lây›k›yla

üstlenmifltir. Sigortac›l›k birikiminin getirdi¤i

güçlü kurumsal yap›s› ile sundu¤u hizmet anlay›fl›

sektörde bu mesle¤i seçmifl ve benimsemifl

birçok meslektafl›m›za öncülük etmifltir.

‘Maksimum Hizmet Sigortac›l›¤›’ ad› alt›nda

bafllatm›fl oldu¤u hizmet anlay›fl› ile Anadolu

Sigorta, insan›m›z›n, geliflkin hizmet anlay›fl›na

olan özlemini sezmifl, bu anlamda da bas›n ve

medyaya yönelik kampanyalarla sigortac›l›¤›n fi-

77

yat rekabetinden ziyade, hizmet farkl›l›¤› ve müflteri

memnuniyeti yönünde gelifltirilmesi gereken

rekabetini vurgulayarak, farkl› bir bak›fl aç›s› yaratma

amac› içinde olmufltur.

Tüm sektörler için mümkün olmakla birlikte

özellikle ‘güven müesseseleri’ de diyebilece¤imiz

sigorta flirketleri için olmazsa olmaz koflullar›

özetleyen; süreklilik ve istikrar kavramlar›

Anadolu Sigorta’n›n bugüne kadar izleyebildi¤imiz

kadar› ile vazgeçilmez de¤erlerini oluflturmaktad›r.

Özellikle, maalesef son derece yo¤un

bir rekabetin süregeldi¤i sektörümüzde etik de-

¤erlere sahip, sözünün daima arkas›nda olan,

fleffaf ve özellikle nitelikli insan kayna¤›na sahip

olmay› vizyon edinmifl bir rakibimizin olmas› bizleri

bu anlamda son derece mutlu etmekte, meslektafl

olarak gurur duymam›z› gerektirmektedir.

Anadolu Sigorta’n›n gerek yönetim kadrosu,

gerek acente ve arac›lar› ve müflteri kitlesi ile

Türk sigortac›l›¤›n›n vazgeçilmez oyuncular›ndan

biri olarak mevcudiyetini sürdürece¤ine ve bu

anlamda sektörün örnek ve öncü flirketlerinden

biri olmay› daima hedef olarak belirleyece¤ine

olan inanc›m tamd›r.

Cumhuriyetimizin ilk sigortac›lar›ndan biri

olarak kendilerini kutluyor, seksen beflinci y›l dönümlerinin

öncelikle tüm Anadolu Sigorta ailesine

ve tüm sigorta sektörüne kutlu ve u¤urlu olmas›n›

diliyorum.

Muhittin Yurt

Mapfre Genel Yaflam Sigorta Genel Müdürü

Ulu önder Atatürk’ün ilkeleri ve dünya üzerindeki

her sa¤duyulu insan› sayg›ya davet eden

vizyon geniflli¤i 1925 y›l›nda Anadolu Sigorta’n›n

kuruluflunda da kendini göstermektedir. Sigorta

sektörünün büyüklü¤ü ve gücünün, ülkenin ekonomisi

ve ülke insan›n›n kazan›mlar›n›n korunmas›ndaki

anlaml› rolü günümüzde kabul görmüfl

bir gerçektir. Anadolu Sigorta, kurulufl aflamas›

olan 1925 y›l›ndan itibaren, bu de¤erli ve anlaml›

rolü baflar›yla gerçeklefltirmifl olman›n ve

günümüzde sektörümüzün nadir ulusal flirketlerinden

biri olarak çal›flmalar›n› devam ettiriyor

olman›n hakl› gururunu yaflamal›d›r.

Bu hakl› gururun, kuruluflunda geçen Ata-


85.yıl

yoktur.

türk isminin ve ülkemiz

insan› için Anadolu

kavram›n›n ayn›

zamanda Anadolu Sigorta’ya

büyük bir

sorumluluk yükledi¤i

de aç›kt›r. Ancak bu

büyük sorumlulu¤un

Anadolu Sigorta taraf›ndan

bugüne kadar

oldu¤u gibi bundan

sonra da baflar›yla

tafl›naca¤›na flüphem

Sektörümüzü; hizmet alan sigortal›lar,

hizmet sa¤lay›c›lar ve da¤›t›m kanallar› da dahil

olarak sigorta flirketleri olarak bir üçgen benzetmesi

ile tan›mlad›k ço¤unlukla. Son birkaç y›ld›r

da art›k bu üçgen tan›m›m›z› bir kenar daha ekleyerek

de¤ifltirdik ve bir kareden bahsetmeye bafllad›k.

K›saca, tüm sigorta branfllar› için 4. kenar

olarak tan›mlad›¤›m›z ülke gerçeklerimiz ve sistemlerimiz

ile var olan kamusal ihtiyaçlar›n da di-

¤er 3 kenara eflit bir büyüklük, aç› ve uyumu için

sektör olarak çabal›yoruz.

Kamusal sorumluluklar›m›z olarak addedebilece¤imiz

bu dördüncü kenar›n, ulusal varl›klar›m›z›n

korunmas› güvencesi aç›s›ndan ne kadar

önemli oldu¤u aflikard›r. Tüm dünyada oldu-

¤u gibi ülkemizde de, sigorta endüstrisi; bireylerin

tasarruflar›na, özel ya da kamuya ait tüm sabit

varl›k ve yat›r›mlara güvence sa¤layan en

önemli sektördür. ‹flte bu noktada globalleflen

dünya gerçekleri ile dünyan›n en büyük sigorta

gruplar›n›n faaliyette bulunduklar› ülkemizde, yerel

sermayedar kimli¤i ile milli de¤erlerimize ve

ülkemiz s›n›rlar› içindeki her de¤ere koruma sa¤layan,

güçlü bir kurumun varl›¤› her daim gereklidir.

Bu anlamda Anadolu Sigorta’n›n, sektördeki

etkinli¤ini, gerek vatandafl kimli¤i ile ve gerekse

sektör profesyoneli kimli¤i ile gurur kayna¤›m›z

olarak de¤erlendiriyorum.

Anadolu Sigorta’n›n en baflta reklam kampanyalar›ndaki

sadeli¤i ve sektörümüzün önemine

a¤›rl›kla dikkat çekti¤i içeri¤i ile ortaya koydu-

¤u vizyonu milli bir yaklafl›m olarak addediyorum.

Foto¤raf ve benzeri sanatsal etkinlikleri, teknik

78

bilgi ve donan›m gibi mesle¤imiz insan kayna¤›

aç›s›ndan önemli, zevkli ve rekabet ile bilgilendirici

programlar›na kadar pek çok projesini bir vatandafl

ve bir sektör profesyoneli olarak ilgi, be-

¤eni ve gurur ile takip ediyorum.

Anadolu Sigorta’n›n bu anlay›fl›n› ülkemiz

insan›na ve de¤erlerine yap›lan bir yat›r›m olarak

görmenin yan›nda, tüm sigorta endüstrisi ad›na

da yap›lan bir yat›r›m olarak görüyor ve ülkemizdeki

sigorta bilincinin geliflmesinde önemli bir

misyonu yerine getirdi¤ini düflünüyorum.

Sektörümüzde bu büyüklükte var olan tek

olan ulusal sigorta flirketi olmak vasf›yla Anadolu

Sigorta’n›n ülkemiz gerçekleri ve ihtiyaçlar›n›n

gerektirdi¤i flekilde ekonomik ve sosyal yönden

bütünlefltirici ve sektörümüzün 4. kenar› da dahil

tüm ihtiyaçlar› aç›s›ndan, elbette içinde bulundu-

¤umuz sigorta sektörünün tüm branfllar›nda sektöre

yön veren çal›flmalar içinde daha etkin olarak

yer almas› en büyük arzumdur.

Sektör içindeki 20 y›ll›k mesleki geçmiflim

boyunca gördü¤üm yönetimlerdeki ve anlay›fllardaki

istikrar›n devaml›l›¤›n›n sektörümüz aç›s›ndan

son derece önemli oldu¤unu da ayr›ca ifade

etmek isterim.

Ülkemiz, insan›m›z ve sistemlerimiz için,

Anadolu Sigorta taraf›ndan sigorta sektörü kayna¤›nda

yarat›lacak katma de¤er hiç flüphesiz sadece

sektörümüz ve biz profesyonelleri ile s›n›rl›

kalmayarak, her Türk vatandafl› taraf›ndan gururla

izlenmek üzere beklenmektedir.

Anadolu Sigortan›n 85 inci kurulufl y›l›n›

kutlar, nice y›llar› artan baflar›larla karfl›lamalar›

dile¤iyle emek veren her Anadolu Sigorta çal›flan›n›

tüm içtenli¤imle kutlar›m.

Nüzhet Atabek

Ray Sigorta Genel Müdürü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk taraf›ndan,

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta flirketi olarak

kurulan Anadolu Sigorta, Türkiye’ye ve Türk sigorta

sektörüne y›llard›r hizmet etmekte, sigorta bilincinin

yerleflmesi için çal›flmaktad›r. Türkiye’deki

sigorta sektörünün geliflmesi için Milli Reasürans’›n

kuruluflunda da imzas› bulunan Anadolu

Sigorta, yine Atatürk taraf›ndan kurulan güzide ‹fl


85.yıl

Bankas›’n›n ifltiraki

olman›n verdi¤i gücü

Türkiye’nin her yerine

yay›labilmifl ve bu

yap›yla Türk halk›na

ulaflarak sigorta bilincinin

yay›lmas›na

öncülük etmifltir ve

etmektedir.

Anadolu Sigorta,

y›llard›r Türk sigorta

sektörünün geliflmesi

için çal›flarak

sektöre insan kayna¤› sa¤lam›fl, pek çok konuda

öncülük etmifl, Türk sigorta tarihinde birçok ilke

imza atm›flt›r. Farkl› sigorta ürünlerinde ve

branfllarda yapt›¤› yenilikler ile sektörümüzün 85

y›ld›r geliflmesi için çabalar›n› sürdürmektedir.

Özellikle, Türkiye’de sigortan›n ve sigorta

bilincinin yayg›nlaflmas› için çal›flan Anadolu Sigorta,

sigortay› Türk halk›na sevdirmek için faaliyetlerinde

sigorta bilincini ön planda tutan sosyal

çal›flmalara da imza atm›flt›r.

Günümüz koflullar›nda ise, globalleflme ve

artan rekabet karfl›s›nda, Anadolu Sigorta kurulufl

amac›na uygun olarak ulusal kimli¤ini korumakta

ve markas›n› ad›na yarafl›r flekilde güçlendirerek

hizmete devam etmektedir. Anadolu Sigorta kurumsal

kimli¤i, sad›k acenteleri ve organik banka

iliflkisi ile liderli¤e her zaman aday olacakt›r.

Anadolu Sigorta’n›n Türk sigorta sektörüne

verdi¤i 85 y›ll›k eme¤i için teflekkür eder, 100’üncü

y›l›na beraber ulaflma temennisi ile yeni yafl›n›

kutlar›m.

Taylan Türkölmez

Yap› Kredi Emeklilik Genel Müdürü

Dünyan›n bilinen en eski flirketinin kurulufl

tarihi 500’lü y›llara dayan›yor. Bir Japon aile flirketi

olan Kongo Gumi Co. 578 y›l›nda kuruldu ve

1.432 y›ld›r faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin bilinen

en eski flirketi ise 233 y›ll›k bir geçmifle sahip.

1777 y›l›nda kurulan bu flirket, hepimizin yak›ndan

tan›d›¤› bir aile flirketi: Hac› Bekir Lokumlar›…

Ülkemizde 100 y›l›n üzerinde geçmifle sahip

flirket say›s› çok fazla olmamakla birlikte, pek çok

79

sektörde temsilcileri bulunuyor. G›da sektörü

a¤›rl›kl› bu flirketlerin aras›nda ünlü kebapç› ‹skender,

Ziraat Bankas›, Sabuncakis, Komili, Tuzcuo¤lu

Nakliyat, Vefa Bozac›s›, Arkas Holding, Erden

Giyim Sanayi bir ç›rp›da akla gelenler.

Sektörümüze gelince dünyadaki ilk sigorta

flirketinin 1424 y›l›nda Cenova flehrinde kuruldu-

¤unu biliyoruz. Ülkemiz topraklar›nda ise 1800’lü

y›llardan itibaren sigortac›l›k faaliyetlerinin oldu-

¤u tespit ediliyor. Örne¤in çeflitli kaynaklardan

1864 y›l›nda ‹ngiliz Royal Insurance Kumpanyas›’n›n

acentesinin ‹stanbul’da faaliyet gösterdi¤ini

ö¤reniyoruz.

Bir ulusun ekonomisinin en temel de¤erlerinden

biri de köklü veya kökleflmekte olan flirket

say›s›… Ülkemizde köklü flirketin az bulunma nedenlerinden

en önemlisi ise Osmanl› döneminde

kurulan birçok flirketin Cumhuriyet dönemine geçiflte

kapanmalar›. Buna karfl›n ülkemiz ekonomisinin

çok önemli yap› tafllar›ndan olan birçok

flirketin temelinin de Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda

at›ld›¤›n› görüyoruz. T›pk› Cumhuriyet’in ilan›ndan

çok k›sa bir süre sonra, 1925 y›l›nda kurulan

Anadolu Sigorta gibi…

O tarihteki ‹fl Bankas› Müdürü Celal Bayar’›n

talimat›yla kurulmas› gündeme gelen Anadolu

Sigorta, 85 y›ll›k

geçmifliyle sektörümüze

büyük katk›lar›

olan önemli kurulufllar

aras›ndad›r. Her

zaman yapt›¤› baflar›l›

ifllerle iyi bir sektör

temsilcisi, bizler için

iyi bir rakip oldu. Ben

ve ailem için ise her

zaman ayr›, özel bir

yere sahipti. Çünkü

babam Okan Türkölmez,

Muhasebe Müdürlü¤ü

görevinden emekli oluncaya dek 23 y›l

boyunca Anadolu Sigorta’ya hizmet verenler aras›nda

yer ald›.

Anadolu Sigorta’n›n 85. yafl›n› kutluyor, çal›flanlar›,

ifl ortaklar› ve müflterileriyle birlikte

uzun ömürler diliyorum.


85.yıl

Sezai Giray Velio¤lu

Yap› Kredi Sigorta Genel Müdürü

Osmanl›’n›n

son döneminde, ülkemizde

yaflayan yabanc›lar

taraf›ndan

kurulan sektörümüz

yüz y›l› aflan bir geçmifle

sahiptir... 1923

y›l›nda, Cumhuriyet’in

ilan›yla birlikte,

yabanc›lar›n öncülük

etti¤i sektörümüzde

milli sigortac›l›k konusunda

h›zl› ad›mlar

at›lmaya bafllan›r. Türkiye’de milli sigortac›l›-

¤›n öncülerinden bugün 85’inci kurulufl y›ldönümünü

kutlad›¤›m›z Anadolu Sigorta’n›n temelleri

de iflte tam bu dönemde, 1925 y›l›nda at›ld›.

Anadolu Sigorta’n›n kuruldu¤u Cumhuriyet’in

bafllang›ç döneminde ülkemizde kifli bafl›na

sigorta prim üretiminin 0.35 dolar civar›nda oldu-

¤u biliniyor. Bu kifli bafl› prim üretimi, 1980’li y›llar›n

bafl›nda, sektörümüzde Cumhuriyet sonras›

ikinci önemli geliflim ça¤› bafllamadan önce 4.2

dolara kadar ulaflt›. 2009 y›l› sonunda ise kifli bafl›

prim üretiminin 115 dolar seviyesine yaklaflt›¤›n›

görüyoruz. Dünyadaki kifli bafl›na prim üretiminin

600 dolar oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ise,

sektörümüzün geliflme potansiyeli aç›kça ortaya

ç›k›yor.

Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 50’nin

üzerindeki sigorta flirketinin toplam prim üretimi

2009 sonu itibariyle 12.5 milyar TL’ye ulaflt›. Anadolu

Sigorta, 2009 y›l› sonunda 1.1 milyar TL’nin

üzerinde prim üretimi ve yüzde 10’a yaklaflan pazar

pay›yla sektörümüzün önemli bir yap› tafl› olarak

aram›zda yer al›yor. Önümüzdeki dönemde

sektörümüzün aktif büyüklü¤ünün, GSYH art›fl

oran› üzerinde bir büyüme gerçeklefltirece¤ini ve

Anadolu Sigorta’n›n 90. yafl›na girece¤i 2015’e

do¤ru ilerlerken, 40 milyar TL civar›na ulaflaca¤›n›

tahmin ediyoruz.

Sektörümüz hem ticari tarafta büyümenin

etkisi, hem bireysel tarafta beklentilerin iyileflmesi

ve yeni da¤›t›m kanallar›n› kullanma potan-

80

siyeliyle var olan üretimini art›rma hedefinde ilerlerken,

inan›yoruz ki Anadolu Sigorta da bugün

oldu¤u gibi bu geliflimde önemli paya sahip flirketler

aras›nda olacak, sektördeki yerini hep koruyacak.

Ülkemizin gelece¤i için fevkalade öneme sahip

oldu¤una inand›¤›m sigortac›l›¤›n gelifliminde

ve yayg›nlaflmas›nda ald›klar› görev için tüm Anadolu

Sigorta ailesine teflekkür ederim.

Centilmence rekabet içinde sektörümüzü

ve ülkemizi yüceltme çabalar›m›z›n devam edece¤i

inanc›yla, Anadolu Sigorta’n›n 85. yafl›n› gönülden

kutlar›m…


85.yıl

Ayfer Y›ld›z

Sigortac›l›k

sektörü, prim üretimine

göre yap›lan

flirket s›ralamalar›

ile ifade etmenin yeterli

olmad›¤› bir dönemi

yafl›yor. Sektördeki

cirosal da¤›l›m,

bu iflin giderek artan

ölçüde büyük operasyonlara

dayand›-

¤›n› gösterirken, hem

müflteri hem de operasyon

taraf›nda yaflanan de¤iflimi yakalamak kal›c›

baflar›n›n en önemli dayana¤› ve ölçütü olarak

ortaya ç›km›fl durumda.

Teknolojiyi do¤ru kullanarak müflterileri iyi

analiz etmek ve ihtiyaçlar› tam olarak karfl›layan

özel çözümler ortaya ç›karmak kadar, yine teknoloji

yard›m›yla kendi riskini en aza, verimlili¤ini ise en

üst düzeye çekmek gibi konular, yeni sigortac›l›k

dünyas›n›n en önemli konular› aras›nda yer al›yor.

Finans ve teknolojinin bu say›sal a¤›rl›¤›n›n

yan›na, insan›n s›cakl›¤›n› eklemek zorlu s›nav›n

son ve en önemli aya¤›n› oluflturuyor.

De¤iflimini sürdüren sigortac›l›k sektörünün

önemli oyuncular›ndan Anadolu Sigorta, Atatürk’ün

giriflimiyle Türkiye ‹fl Bankas›’n›n öncülü-

¤ünde 1925 y›l›nda kurulmas›ndan bu yana sürdürdü¤ü

yaflam çizgisiyle, büyüklük ve dinamizme dayanan

sigortac›l›k oyun sahas›nda gelecekte de baflar›l›

olaca¤›n›n iflaretlerini ortaya koyuyor.

Anadolu Sigorta’n›n müflteri odakl›l›k ve

kalite sözcüklerinde somutlaflan vizyonu, günümüzün

sadece yerli de¤il, uluslararas› flirketleri

aras›nda da sayg›n bir yere sahip olmas›n›n güvencesi.

Anadolu Sigorta’n›n genifl müflteri taban›

üzerinde ça¤›n›n gereklerini karfl›layan çözümleri

ile liderli¤ini pekifltirdi¤i yeni do¤um günlerini

görmek flafl›rt›c› olmayacak.

81

Bar›fl Bekar

Milliyet Gazetesi Para Dergisi

Anadolu Sigorta,

Türkiye’de sigorta

denilince akla gelen

ilk sigorta markas›d›r

kuflkusuz. 85 y›ld›r

Türkiye’de sigortac›l›k

yapmak, Anadolu

gibi Türkiye için özel

bir öneme sahip olan

isim tafl›mak bir sigorta

flirketi için ayr›

bir öneme sahip olmal›.

85 y›ld›r Anadolu Sigorta’n›n bu sorumlulu-

¤unun bilincinde oldu¤unu ve bu yükün alt›ndan

fazlas›yla kalkt›¤›n› söyleyebilirim kendi ad›ma.

Çünkü sigortac›l›k güven iflidir, güven ifli oldu¤u

kadar da sermaye iflidir. H›z› demektir. Arkan›zda

Anadolu ismiyle duran bir sigorta flirketinin varl›-

¤›n› bilmek bile güven verir insana. Ne yalan söyleyeyim

bana güven veriyor. Anadolu Sigorta müflterisi

olarak y›llard›r bu yak›nl›¤› hissettim. Bundan

sonra da hissedece¤ime güvenim tam.

Anadolu Sigorta’n›n en önemli özelli¤i bana

göre bize, babalar›m›z›n, dedelerimizin tavsiyesiyle

tan›flm›fl olmam›z. Bizim çocuklar›m›z da Anadolu

Sigorta ile bizler arac›l›¤› ile tan›flacaklar.

Her zaman en kârl›, en ucuz sigorta flirketi olmayabilir

bizim gibi tüketiciler için, ama kuflkusuz bize

en yak›n sigorta flirketidir Anadolu Sigorta. Arkas›nda

‹fl Bankas›’n›n gücü ve güçlü da¤›t›m a¤›

ile eriflilebilirli¤inin kolay olmas› ayr› bir tercih nedenidir.

Neredeyse Cumhuriyetle yafl›t olan Anadolu

Sigorta’n›n, bu ülke oldu¤u sürece yerli sermaye

olarak var olmaya devam edece¤ine dair beklentiler

var olacakt›r. K›sacas› Anadolu Sigorta 85 yafl›nda

ama hala genç bir flirket olarak görüyorum

ben. Yönetimiyle yeni ürünleriyle her fleyiyle…


85.yıl

Can Kantar

fiemsiye Dergisi

Hani mahallelerde

a¤abeyler vard›r.

Mahalleli taraf›ndan

sayg› görür, ona

güvenilir. A¤abey ise

bu güvene ve sayg›ya

karfl›l›k o mahalle

için bir fleyler yapar,

korur kollar ve de-

¤erlere sahip ç›kmaya

çal›fl›r. Anadolu

Sigorta’da benim için

sektörün gerçek bir

a¤abeyi. Ben öyle görüyorum. 85 y›l önce Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluflundan hemen sonra kurulmufl

ilk ulusal sigorta flirketi olmufl. Belki o

günlerde pazar ne kadar küçük bile olsa Avrupa’n›n

dev sigorta flirketleri ile yar›fl halindeydi.

Çünkü o tarihlerde ülkemizdeki sigortac›l›k faaliyetleri

yabanc› flirketlerin temsilcilikleri ile yürütülüyordu.

Onlar›n karfl›s›na ç›kan ilk ulusal sigorta

flirketi olarak büyük bir baflar›ya imza atm›fl.

Günümüzde de bakt›¤›m›zda de¤iflen pek bir

fley yok. fiimdi de dünyan›n dev sigorta flirketleri

pazar›n yüzde 80’ini ele geçirmifl ve karfl›s›ndaki

en büyük öz ve öz yerli sermayeli sigorta flirketi

yine Anadolu Sigorta. Daha da büyüyerek ve güçlenerek.

Anadolu Sigorta’n›n tarihine bak›ld›¤›nda

birçok ilke imza att›¤›n› görebiliyoruz. Türkiye’nin

en güçlü finans kurumu olan Türkiye ‹fl Bankas›’n›n

da gücünü arkas›na alarak 85 y›ld›r bence

Türkiye sigortac›l›k tarihine kol kanat geriyor.

Sektör için bir fleyler yap›yor, tafl›n alt›na elini sokuyor,

çünkü gücünü ismindeki gibi Anadolu’dan

al›yor. “Birisi bir fley yaps›n da ben de oradan geçineyim”

demiyor “kendisi” yap›yor. Bir bak›yorsunuz

ulusal bir bayram›m›z için gazetelere reklam

veriyor, bir bak›yorsunuz sigorta bilincinin

art›r›lmas›na yönelik tan›t›mlar yap›yor. Ben gerek

TRT’de, gerekse gazete ve dergide yazd›¤›m

yaz›lara okuyucu ve izleyicilerden gelen örneklerin

yüzde 90’›n›n Anadolu Sigorta tan›t›m enstrümanlar›n›n

oldu¤una tan›k oldum. Sektörde her

82

yapt›¤›n›n iz b›rakt›¤›n› biliyorum.

Sözün özü, benim “mahallenin a¤abeyi”

benzetmesi öyle güç kuvvet ile paralel bir fley de¤il.

Bu a¤abeylik baflka bir fley, rakamlarla, primlerle

ölçülebilecek bir fley de¤il. Anadolu Sigorta’n›n y›llarca

yapt›¤› a¤abeyli¤e y›llarca rakamlar› da primleri

de katt›¤›n› biliyoruz. Bana sorarsan›z her zaman

lider, her zaman 1’inci ve her zaman önder…

Daha nice 85 y›llara…

Cem Y›lmazer

Best Dergisi

Sigortac›l›k tarihinde

önemli bir yere

sahip olan Anadolu

Sigorta, 85. y›l›nda

sektörün mihenk tafl›

olma özelli¤ini koruyor.

Gerek sigorta

sektörünün geliflimi

için yapt›klar›yla, gerek

uzmanl›¤›yla Türkiye’nin

en köklü kurumlar›ndan

biri olan

Anadolu Sigorta’n›n

y›llard›r oldu¤u gibi önümüzdeki uzun y›llar boyunca

da liderlik ve prestijini devam ettirece¤ine

inanc›m tamd›r.

Milli bir simge olarak da varl›¤›n› sürdüren,

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda kurulan ve onunla

birlikte geliflen, sigorta sektörünün en önemli

temsilcisi Anadolu Sigorta’n›n sigorta bilincinin

art›r›lmas› konusundaki fonksiyonu tart›fl›lmaz

bir gerçek. Yaln›zca sigortac›l›kta de¤il yaratt›¤›

istihdam potansiyeliyle ülke ekonomisinde de

önemli bir role sahip olan bu de¤erli kurumu takip

etmek ve geliflmelerden okuyucular›m›z› da

haberdar etmek Best Yay›nc›l›k için büyük bir de-

¤er teflkil ediyor.

Anadolu Sigorta’n›n bir as›ra yaklaflan baflar›

çizgisini daha nice y›llar boyunca devam ettirece¤ini

ümit ediyor ve sigorta sektörünün amiral

gemisi olan bu nadide kurumun de¤erli yöneticilerinin

ve çal›flanlar›n›n 85. kurulufl y›ldönümünü

kutluyorum.


85.yıl

Ça¤r› Bilgin

Anadolu Sigorta,

‹fl Bankas›... benim

çocuklu¤umun

markalar›. Fakat çocuklu¤umunan›lar›nda

kalan markalar›ndan

de¤il bunlar.

Cumhuriyet birikimini

tafl›yan, Türkiye'ye

yolunda efllik eden,

kimi zaman da ›fl›k

tutan markalar. Kimli¤ini

yitirmeden yeni

kalabilmek denilince akl›ma gelir Anadolu Sigorta.

Türkiye'de sigortac›l›¤›n geliflmesine katk›s›n›

ben gazeteci olarak burada s›ralamak istemiyorum

çünkü o zaman çok uzun bir yaz› ortaya ç›kar.

Öncü olman›n misyonunu elinde tutan birkaç

kurumdan biri olan Anadolu Sigorta'n›n en son

domuz gribinin akut krize dönüfltü¤ü en cafcafl›

zaman›ndaki tavr› beni çok etkilemiflti:

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su,

kamuoyunda domuz gribine karfl› oluflan hassasiyeti

de¤erlendirerek, poliçe özel flartlar›nda 'resmen

ilan edilmifl salg›n hastal›klara ait giderler

ödenmez' ibaresi bulunsa dahi, domuz gribiyle ilgili

giderleri, belirlenmifl uygulamalar çerçevesinde

ödemeye karar verdiklerini duyurmufltu.

Cesaretli bir tav›rd›. Kendine güvenen bir

flirketin poliçe sahiplerine gösterdi¤i ‘maksimum’

bir duyarl›l›kt›. Çünkü, salg›n hastal›klar

devlet kontrolü alt›nda tutuluyor. Bu hastal›klar›n

tan› ve tedavisi Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen

hastanelerde yürütülüyor. Bu da hastan›n

ma¤dur olmas›na neden olabiliyor. Anadolu Sigorta

ise, 'Git istedi¤in hastanede tedavini ol, ben

öderim' diyebildi.

85 y›l› deviren Anadolu Sigorta iyi ki var.

83

Ercan ‹nan

Radikal Gazetesi Vatan Gazetesi

Arabas›n› ya da

evini bir nazar boncu-

¤unun, kendisini de

boynuna takt›¤› bir

cevflenin tüm belalardan

uzak tutaca¤›na

inanan kaderci bir

toplumda sigorta anlay›fl›n›n

geliflimine

büyük katk›lar› olan

Anadolu Sigorta’n›n

85’inci y›l›n› kutlar›m.

Dilerim Türk

insan›, sigortan›n önemini deprem oldu¤unda,

evini ya da iflyerini su bast›¤›nda hat›rlamaz, bu

bilince her daim sahip olur.

Emre Yazman

Sigorta Dünyas› Dergisi

Anadolu Sigorta’n›n

85. kurulufl y›ldönümü

dolay›s›yla

görüfllerimi yazmam

istendi¤inde geçmifle

bir yolculu¤a ç›kt›m.

Seksen befl y›l›n son

k›rk›n›n yak›ndan tan›¤›y›m.

Karaköy’den

Tophane’ye uzanan

R›ht›m Caddesi üzerindeki

o hofl yap›…

Ana kap›dan girince aç›k büro sisteminde iki yanda

iki servis: Kaza ve yang›n servisleri… Harika

manzaral› üst katlar… Genel müdürlük kat›… Tan›d›¤›m

ilk genel müdürü Celalettin Aksoy… Sonra

Bedii Tümer… Sonra s›ras›yla Ahmet Yavuz,

Mahir Bayyurdo¤lu ve Mustafa Su. K›rk y›lda befl

Genel Müdür… Ortalamas› flimdilik 8 y›l…

Anadolu Sigorta sektörde hep önde gelen

flirketlerden oldu. Hep güçlü ve istikrarl›… ve de

öncü… ‹mza at›lan birçok “ilk” aras›nda “Mavi Sigorta”y›

unutmam imkâns›z. Bir paket poliçe… Si-


85.yıl

gortac›l›k terimiyle bir “ilk atefl sigortas›”… 1 numaral›

poliçeyi siftah›n›n u¤uru “tescilli” merhum

baflyazar›m›z Aslan Tufan Yazman sat›n alm›flt›. 2

numaral› poliçe de benimdi. Gerçekten de iyi satt›

“Mavi Sigorta”…

Anadolu Sigorta’y› Anadolu Sigorta yapan

özelliklerinin sürece¤ine olan inanc›m tam. Sektördeki

özel yerini hep koruyacakt›r.

85. yafl›n kutlu olsun Anadolu Sigorta!

Kayhan Öztürk

Türkiye’de sigortac›l›k

sektörünün

yaklafl›k 150 y›ll›k bir

tarihi var. Anadolu

Sigorta 85 y›ll›k geçmifliyle

bu tarihin en

önemli kilometre

tafllar›ndan birini

oluflturuyor. ‹fl Bankas›’n›n

bir ifltiraki

olarak kurulan Anadolu

Sigorta sektörün

geliflmesi ve büyümesinde,

sigortac›l›¤›n Türkiye’de tan›nmas›nda

da önemli ifllevler üstlenmifl bir kurum olarak

dikkat çekiyor.

Halen ana hissedar› olan ‹fl Bankas› ile birlikte

Türkiye’nin yüz ak› kurumlar›ndan biri olan

Anadolu Sigorta’n›n 85.y›l›n› kutlar baflar›lar›n›n

devam›n› dilerim..

Metin Öztürk

Finansgündem.com

Sigortac› Gazetesi

Anadolu Sigorta, Türk sigorta sektörünün

yerli sermayeyle kurulan ve yoluna bu flekilde devam

eden sektörümüzün en köklü ve nadir flirketlerinden

biri…

Y›llard›r Türkiye ekonomisine verdi¤i teminatlarla

hayati bir ifllevi yerine getiren Anadolu

Sigorta, sektörün tan›t›m›na da büyük katk› sa¤l›yor.

Çok farkl› mecralarda tan›t›m ve reklam

kampanyalar› yapan Anadolu Sigorta, bu çal›flmalar›nda

kendi ad›ndan çok sigortac›l›¤› tan›t›c› ça-

84

balar›yla da öne ç›k›yor,

fark yarat›yor.

fiirket, bu yap›s›yla

da bir misyon

üstlenmifl durumda.

Kendi markas›n›n

reklam›n› yaparken,

sigorta konusunda

vatandafl› bilinçlendirici

mesajlar vermeyi

asla ihmal etmiyor.

Bunu yaparken de

baflar›l› reklam filmleri

sayesinde reklamc›l›k ödülleri al›yor ve hepimizin

gurur duymas›n› sa¤l›yor.

Anadolu Sigorta ayr›ca, sigorta sektöründe

1 milyar liran›n üzerinde prim üreten iki flirketten

biri olarak ekonomiye verdi¤i teminat aç›s›ndan

önemli bir ifllevi üstlenmifl durumda. Yurt çap›nda

acenteleri ve ‹fl Bankas› flubeleriyle en ücra

köflelerdeki vatandafllara sigorta teminat› tafl›yan

Anadolu Sigorta’n›n 85 y›ld›r yüksek hizmet kalitesiyle

sundu¤u bu hizmeti daha da ilerilere tafl›yaca¤›na

inan›yorum.

Tan›t›m ve iletiflime büyük önem veren

Anadolu Sigorta, sektör içi iletiflimin 25 y›ld›r en

önemli organlar›ndan olan Sigortac› Gazetesi vas›tas›yla

sektörle ve acentelerle kurdu¤u s›k› iletiflimi

hiç kopartmadan sürdürdü, sürdürmeye de

devam ediyor. Anadolu Sigorta’ya Sigortac› Gazetesi’ne

ve sektöre y›llard›r verdi¤i desteklerden

ötürü teflekkür ediyorum.

Daha uzun y›llar kol kola yürümek dile¤iyle…

Olcay Büyüktafl

Cumhuriyet Gazetesi

Anadolu Sigorta’n›n 85. y›l› nedeniyle özel

bir say› yap›laca¤› söylenerek benden de bir yaz›

istenince önce ‘Hay Allah, haber de de¤il flimdi ne

yazaca¤›m’ diye düflündüm kara kara.

Halbuki Türkiye gibi, meydana gelen her

kayb› devletin tazmin etmesi istenen ve ‘ne gelirse

Allah’tan’ tevekkülü ile yetiflen bir toplumda

bir sigorta flirketinin 85 y›l› geride b›rakmas› bafll›

bafll›na dikkate de¤er bir konuydu.

Hele bir de ‘bana bir fley olmaz’ mant›¤›n›


85.yıl

yediden 70’e hepimizin

hiç fark›nda olmadan

içsellefltirdi-

¤imizi göz önünde

bulundurdu¤umuzda,

bir sigorta flirketi

aç›s›ndan durumun

zorlu¤unu görmek

hiç de zor olmayacakt›.

Bu nedenle kalabal›k

nüfus ve bakirli¤i

ile sigorta sektörü

aç›s›ndan yabanc›lar

için çok iyi bir pazar olarak görülen Türkiye’de,

bir yerli flirketin, yepyeni kurulmufl bir

Cumhuriyet’te temellerini atmas› oldukça önemli

bir nokta.

Bu arada mesleki ilgi alan›m d›fl›nda Anadolu

Sigorta deyince akl›ma ilk ne geliyor diye düflündü¤ümde,

direkt olarak ne sektöre kazand›rd›¤›

yeni ürünler, ne y›llard›r kârla kapat›lan bilançolar,

ne al›nan ödüller, ne sat›lan poliçe say›lar›,

ne üretilen prim, ne de ‹fl Bankas› gibi köklü

bir kuruluflun arkas›nda yer almas› de¤il.

Benim akl›ma, her gördü¤ümde yüzümde

bir tebessüm oluflturan, vermek istedi¤i mesaj

kadar, o mesaj› verirken tercih etti¤i yöntemle de

ak›lda kalan reklamlar› oldu¤unu söylemek isterim.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilen

bu günlerde, gerek yaratt›¤› istihdam, gerek üretti¤i

de¤er aç›s›ndan ciddi katk› yaratan böylesi

flirketlerin ço¤almas› dile¤iyle...

Özlem Ayd›n

Capital Dergisi

2008'de yerle bir olan Wall Street "itibar”

kavram›n› flirketlerin gündemine yeniden ve çok

güçlü bir biçimde soktu. Çünkü o güne kadar gayet

“itibarl›” olan, nitelikli insan kayna¤›na sahip,

kurumsal yönetim ilkeleri ve kurumsal sosyal sorumluluk

alanlar›na kaynak ay›ran onlarca gösteriflli

dev flirket bugün aram›zda de¤il.

Bu durumu her hat›rlay›fl›mda asl›nda etraf›m›zda

ne kadar fazla “gösteriflli itibarl›lar” oldu¤unu

düflünüyorum. Kendime hangi flirketlere

85

gerçekten güvendi¤imi ve hangi flirketleri itibarl›

buldu¤umu soruyorum.

Yan›tlar›m aras›nda hiç de gösteriflli olmayan,

hem hizmetlerini hem toplumla iletiflimini

ba¤›rmadan yapan, hem de dünyaya karfl› sorumluluklar›n›

yerine getiren Anadolu Sigorta mutlaka

yer al›yor. Cumhuriyet

tarihimizin ilk

sigorta flirketi olan

Anadolu Sigorta kuruldu¤u

günden bugüne

sektöründe

standartlar› belirliyor.

Her dönem yenilikçi

uygulama ve çözümleriyle

Türk sigortac›l›¤›na

yön vermeye

devam ediyor.

Toplumdan ald›¤›n›

topluma vermesiyle

ise maddi, manevi anlamda tüm hissedar ve çal›flanlar›n›

memnun etti¤ini düflünüyorum.

Anadolu Sigorta’ya eme¤i geçen herkesin

85’inci do¤um günü kutlu olsun…

Talat Yeflilo¤lu

Ekonomist Dergisi

85 y›l geçmifl…

Tarihin yapraklar›na

göz atacak olursak,

‹ki Balkan Savafl›,

Trablusgarp Savafl›’n›n

yaralar› sar›lmadan

I. Dünya Savafl›

ve bu savafl›n yaratt›¤›

büyük y›k›m›n

ard›ndan Ulusal Kurtulufl

Savafl›… Cumhuriyet,

bu y›k›m›n

üzerine kuruldu.

Savafl›n ard›ndan yeni ulusu, ekonomiyi infla

etmenin ilk giriflimlerinden biri. Ulusal banka

(Türkiye ‹fl Bankas›) ve yine yabanc›lar›n etkin oldu¤u

sigortac›l›k alan›nda ilk ulusal flirketin ortaya

ç›k›fl›. Ne kadar do¤ru bir karar, gelece¤i öngören

bir liderlik örne¤i. San›r›m bundan ç›kacak


85.yıl

çok önemli dersler var.

Ad› üzerinde ‘Anadolu’… Ekonomi bas›n›

olarak, Türk ifl dünyas›, bankalar, finans kesimi,

1990’lar›n ard›ndan ‘Anadolu’ oda¤›nda ifl yapmaya

kalk›flt›. Oysa, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda

Anadolu’ gerçe¤i, bu isimle öne ç›km›flt›.

O dönemde ve sonras›nda kurulan baz› flirketler,

tabela oldu, kimileri tamamen ortadan

kayboldu. Anadolu Sigorta ise ana hissedar› ‹fl

Bankas› gibi, dimdik ayakta duruyor. Milyonlarca

kifliye küçücük harflerle yaz›lm›fl, birkaç sayfay›

geçen ve muhtemelen hiç okunmayan poliçelerle

tuttu¤u flemsiyesini büyüttükçe büyüttü. Belki de

85 y›l› en iyi tan›mlaman›n yolu da buydu. Gittikçe

büyüyen bir kitle ve büyüyen bir flemsiye...

Bu flemsiyeyi, sa¤l›k, otomobil, konut, ferdi

kaza, bireysel emeklilik, hayat branfllar›nda kullanan

bir tüketici olarak, flirketin 85’inci y›l›n› kutluyor,

bu flemsiyenin her y›l büyüyece¤ine inanc›m›

dile getiriyorum.

Turhan Bozkurt

Zaman Gazetesi

Anadolu Sigorta,

Türkiye’nin sigortac›l›k

tarihinin önemli

kilometre tafllar›ndan

biri…

Cumhuriyet’in

ekonomide lider kurulufllar›

tesis etme

gayesine matuf ilk

ad›mlardan biri olmas›na

ra¤men faaliyete

geçti¤i 1925’ten

beri milli ekonominin

gözde eserleri aras›nda yer alma baflar›s›n› göstermifltir.

Osmanl› döneminde de sigortac›l›k vard›.

Ancak milli sermayeli kurulufl yoktu. Anadolu Sigorta,

tüccar ve sanayicinin yan› s›ra, kamunun

da bu sahada yerli bir sigorta flirketine duydu¤u

ihtiyac›n bir neticesidir. Anadolu’nun gerçekte

bereketli ancak dönemsel olarak çoraklaflm›fl

topra¤›nda gelecekteki hasatlar›n ilk tohumuydu.

Ad›ndaki bu husus marka de¤eri ile ifade edile-

86

meyecek kadar k›ymetlidir benim nazar›mda.

Savafltan yeni ç›km›fl, var›n› yo¤unu kaybetmifl

bir milletin yeni bir medeniyet inflas›na talip

oldu¤u o günlere ait yaflayan bir tarih Anadolu

Sigorta. S›cakkanl›, fedakâr Anadolu insan›na duyulan

güven de sigorta sözcü¤ü ile flirket unvan›nda

yer bulmufl kendine.

Küreselleflmenin getirdi¤i ötekilefltirme,

yabanc›laflma sendromu giderek derinleflirken

Anadolu Sigorta gibi bize ait de¤erlerle moral buluyoruz.

‹fl Bankas› ile sergiledikleri performans

ülkenin yar›nlar› ad›na umudumuzu art›r›yor. Bu

topraklar bereketlidir. Bu söze inanmak için zor

zamanlar›n en kal›c› meyvesi olan Anadolu Sigorta’n›n

dününe, bugününe bakmak yeterli. Bereketli

topraklar›n poliçesini düzenleyenlere flükran

borçluyuz.


85.yıl

Munich Re Ekibi (Soldan sa¤a)

Manfred Brandmaier, J. Adrian von Lucius,

Jürgen Brucker, Joachim Mathe

Adrian von Lucius Melissa Ford

Tarihi bir olay olan Anadolu Sigorta’n›n kuruluflunun

85. y›ldönümü, 1 Nisan 2010 tarihine

damgas›n› vurmaktad›r. Bu vesileyle, flirketinize

ve tüm çal›flanlar›n›za en iyi dileklerimizi sunmaktan

büyük mutluluk duyuyoruz.

Uzun y›llard›r Türk sigortac›l›k sektörüne

sa¤lad›¤› örnek hizmet anlay›fl› ile gurur duymay›

hak eden Anadolu Sigorta, tarihi boyunca gösterdi¤i

muazzam ilerleme ve sektördeki öncü rolü ile

her zaman için büyük bir övgüye lay›kt›r. fiirketinizin

bu baflar› hikâyesini gelecekte de sürdürmesini

içtenlikle diliyoruz.

Munich Re olarak, Anadolu Sigorta’yla geçmifli

uzun y›llara dayanan iflbirli¤imizden büyük

mutluluk ve onur duyuyor, flirketlerimiz aras›nda

süregelen dostane ifl iliflkileri ve kiflisel ba¤lant›lar›m›z›

takdirle karfl›l›yoruz. Her iki taraf için de faydal›

oldu¤una inand›¤›m›z bu yak›n iliflkinin daha

nice y›llar devam etmesi dile¤iyle, bir kez daha en

derin sayg›lar›m›z› ve en iyi dileklerimizi sunar›z.

87

Everest Re ekibi (Soldan sa¤a) Marjorie Gomes,

Melissa Ford, Heroo Hingorani

Munich Re Everest Re

Anadolu Sigorta’daki sevgili dostlar›m›za;

Everest Re ile Anadolu Sigorta’n›n ortak

geçmifli, bizim Türkiye’de faaliyet göstermeye bafllad›¤›m›z

1996 y›l›na kadar uzan›yor. Amerikal› bir

reasürör olmam›za ra¤men her zaman hofl bir flekilde

karfl›land›¤›m›z için Karaköy’deki ofiste Hamdi

Sar›kaya ve Erdinç Gökalp ile birlikte yapt›¤›m›z

toplant›lar› hâlâ net bir flekilde hat›rlar›m.

O zamanlar, Amerikal› bir flirket taraf›ndan ziyaret

edilmek, al›fl›lmad›k bir durumdu. Asl›nda Türk

dostlar›m›z› Everest’in Türk pazar›na olan inanc› konusunda

ikna etmemiz de oldukça zaman alm›flt›.

fiimdi Anadolu Sigorta ile çal›flmaya bafllamam›zdan

bu yana 10 y›ldan fazla bir zaman geçti¤ine

inanmak zor geliyor. Anadolu Sigorta ile

olan iflbirli¤imize her zaman en üst seviyede de-

¤er veriyor ve sizi Türkiye’deki en iyi ifl ortaklar›m›zdan

birisi olarak görüyoruz.

fiirketinizin 85 y›ll›k baflar›l› tarihi; profesyonelli¤inizin,

yenilikçi ruhunuzun, müflteri odakl›

yaklafl›m›n›z›n ve dürüstlü¤ünüzün bir sonucudur.

Bu önemli kilometre tafl›na ulaflmas›ndan

dolay› Anadolu Sigorta’y› tebrik ediyorum.

Baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyor, Anadolu

Sigorta’n›n parlak gelece¤inin bir parças› olmay›

umut ediyoruz.


85.yıl

Dilniflin Bayel

Accenture fiirket Orta¤›

Osmanl› ‹mparatorlu¤udöneminde,

yabanc›lar›n elinde

olan sigortac›l›k

sektöründen, bugünlere

geldi¤imizde

yerli ve yabanc› ortakl›

flirketlerin faaliyet

gösterdi¤i bir sigorta

sektörüne sahibiz.

01 Nisan 1925

tarihinde tümüyle

yerli sermaye ve iflgücüyle

çal›flan bir sigorta flirketi olarak faaliyete

geçen Anadolu Sigorta, sadece yerli sermayenin

bu sektördeki öncüsü olmakla kalmam›fl; milli

de¤erlere sahip ç›kan, kendi yetifltirdi¤i çal›flanlar›

ve yayg›n da¤›t›m a¤› ile sigortac›l›k bilincinin

afl›lanmas›nda da öncü olmufltur.

Geliflmekte olan pazar olarak tan›mlanan

Do¤u Avrupa ülkelerinin neredeyse tümünde ilk

s›ralarda çok uluslu yabanc› sigorta flirketleri olmakla

birlikte, her ülkenin yerel büyük sigorta

flirketleri ilk üç içerisindeki yerlerini koruyorlar.

Türkiye’de de bu misyonu üstlenen, liderlik bayra¤›n›

elinde tutan flirketimiz uzun süreden beri

Anadolu Sigorta olmaya devam ediyor.

Anadolu Sigorta, kendi alan›ndaki teknik

bilgi ve tecrübesiyle, sigortal›lar›na ihtiyaca uygun

hizmet sunarak; onlara; acente, banka flubeleri

ve -yak›n dönemde kullan›ma geçecek olanalternatif

da¤›t›m kanallar›yla eriflebilir. Anadolu

Sigorta, müflteriye kendisini daha yak›n konumland›rarak;

kötü günlerinde, hasarlar›n› h›zl› de-

¤erlendirerek ve -bunlar›n tümüyle desteklenengüçlü

ve güvenilir markas›yla, sektörün büyümesi

ve sigorta bilinicinin art›r›lmas›na destek olmaya

devam etmektedir.

Accenture olarak, Anadolu Sigorta ile yaklafl›k

2 y›ld›r birlikte çal›fl›yoruz. Bu sürede etkilendi¤imiz

temel yönler, kurum kültürü ve lider

konumu koruma yönündeki hedef birli¤i oldu.

Bizler bankac›l›k denildi¤inde ‹fl Bankas›’n›n, sigortac›l›k

denildi¤inde Anadolu Sigorta’n›n bilin-

88

di¤i bir neslin torunlar› ve çocuklar› olarak sizlerle

birlikte çal›flmaktan, sizlerin baflar›lar›na katk›da

bulunmaktan gurur duyuyoruz.

Nice 85 y›llara…

Süha Al›c›

Towers Watson Türkiye Temsilcisi

Bir ülkenin geliflmifllik

düzeyi ile o

ülkenin sigortac›l›k

sektörünün geliflmifllik

düzeyi aras›nda

do¤rudan bir iliflki olmakla

beraber, Türkiye’de

sigortac›l›k

sektörü ülkenin geliflmifllik

düzeyinin de

gerisinde kalm›flt›r.

Toplumun sigorta bilincinin

ve de¤er yarg›lar›n›n

yan›s›ra sigorta flirketlerinin sundu¤u

hizmetlerin yeterli nitelikte ve yayg›nl›kta olmamas›

da bunda etkili olmufltur. Ülke ekonomisi ve

sosyal yaflama olan katk›lar› itibariyle Türkiye sigorta

sektörünün geliflmesine ne kadar ihtiyaç

oldu¤u, son y›llarda yaflanan toplumsal ve ekonomik

olaylar ile daha belirginleflmifltir.

Ülkemizdeki yüksek sigortac›l›k potansiyeli,

son y›llarda pek çok global sigorta flirketinin ilgisini

çekmifl ve bu ilgi sektörde yabanc› pay›n›n

artmas› ile somutlaflm›flt›r. Ancak sigortac›l›¤›n

ülke genelinde genifl kitlelere ve yörelere ulaflt›r›lmas›nda,

Anadolu Sigorta gibi ulusal flirketlere

büyük rol düflmektedir. Türkiye ‹fl Bankas› flubeleri

ve 1,500 profesyonel acenteden oluflan güçlü

ve genifl hizmet a¤› ile Anadolu Sigorta, bu ifllevi

en iyi yerine getirebilecek lider flirket konumundad›r.

Anadolu Sigorta, sundu¤u hizmetler ve yerel

flirket olman›n kendisine yaratt›¤› avantaj ile

toplumun sektöre olan güvenini art›rmak ve sigorta

bilincinin yerleflmesine katk›da bulunmakta

daha etkin bir rol üstlenmelidir. Bu aflamada

müflteri odakl› bir yap›lanmaya yönelik olarak

Anadolu Sigorta taraf›ndan yürütülen projeler bu

amaçlar›n gerçekleflmesine katk›da bulunacakt›r.


85.yıl

‹nsan kaynaklar›, risk ve finansal yönetim

konular›nda lider dan›flmanl›k flirketlerinden biri

olan flirketimiz, aktüeryal dan›flmanl›k alan›nda

Anadolu Sigorta’n›n bir ifl orta¤› olarak 2007 y›l›ndan

beri hizmet sunmaktad›r. Anadolu Sigorta’n›n

yetkinliklerinin artmas›na ve flirketin daha baflar›l›

ve kârl› sonuçlar elde etmesinde her türlü

deste¤i sunmay› önemli bir görev olarak düflünmekteyiz.

Ülkemizin ve sigortac›l›k sektörümüzün

geliflimi aç›s›ndan kilit role sahip olan Anadolu

Sigorta’n›n 85 y›ll›k yaflam› baflar›lar›n›n bir kan›t›d›r.

Dile¤imiz, lider özellik ve olanaklara sahip

Anadolu Sigorta’n›n baflar›lar›n›n süreklili¤i ve

ülke sigortac›l›k sektörünün geliflimine daha etkin

ve belirleyici katk›lar sunmas›d›r.

Cem Topçuo¤lu

TBWA-‹stanbul Ajans Baflkan›

Öncelikle Anadolu

Sigorta’n›n 85.

y›l›n› içtenlikle kutluyorum.

Bugün hemen

herkes sigortac›l›¤›n

önemini biliyor.

Ama 85 y›l önce,

gelece¤e yönelik güvence

sa¤layacak bir

flirketin ürünlerini

kabul ettirmesi ve

büyümesi elbette kolay

de¤ildi. Anadolu

Sigorta zoru baflard›. Kendisini sürekli gelifltirmekle

kalmad›, çok önemli bir sektörü büyüterek

baflar›lara imza att›.

Anadolu Sigorta’n›n en do¤ru zamanda kuruldu¤unu

söyleyebiliriz. Kurtulufl Savafl›’ndan

zaferle ama yorgun ç›kan Cumhuriyet’imizin

önünde bu kez ekonomik cepheler vard›. Modern

binalar, fabrikalar, okullar, köprüler, yollar yap›lacak,

flehirler kurulacak, Türkiye her alanda geliflecekti.

Bunlar yap›l›rken, her fley güçlükler

içinde yoktan var edilirken, kimsenin elindekini

kaybetmeye tahammülü olamazd›. Atatürk’ün talimat›yla

kurulan Anadolu Sigorta, üstüne düflen

her fleyi fazlas›yla yerine getirdi. 85 y›ld›r birçok

89

felakette, yang›nlarda, depremlerde, sel bask›nlar›nda,

trafik kazalar›nda kaybedileni hemen yerine

koydu. Geçmiflteki bu tür olaylara bakt›¤›m›z

zaman, on binlerce ev ve iflyerinin, araçlar›n›n sahiplerine

tekrar kazand›r›ld›¤›n› görüyoruz.

Anadolu Sigorta, yukar›da de¤indi¤im gibi,

Türkiye’de sigortac›l›k kavram›n›n yerleflmesine

ve sektörün büyümesine de katk›da bulundu. Y›llarca

tek bafl›na ulusal sigorta flirketimiz olarak,

sigortac›l›¤a güven duyulmas›n›, sigortal› say›s›n›n

artmas›n›, pazara yerli ve yabanc› yeni flirketlerin

girmesini, rekabetten dolay› sektörün daha

hareket kazanmas›n› sa¤lad›. Anadolu Sigorta,

bizim birlikte çal›flmaktan en çok mutlu oldu¤umuz

reklam verenlerimizden biri. Bu kurumun

yenilikçili¤i, dinamizmi, çok yönlü bak›fl aç›lar›,

sigortac›l›kta oldu¤u kadar reklamlar›nda da

kendini gösteriyor. Birlikte daha çok güzel ifllere

imza ataca¤›m›za inan›yorum.

Ünal Uzun

Lobby Pr Ajans Baflkan›

Cumhuriyetin

ifl hayat›m›zdaki en

müstesna eserlerinden

biri olarak gördü¤üm

Anadolu Sigorta,

kuruldu¤u

günden bugüne kadar

geçen sürede

Türkiye'de sigortac›l›k

sektörünün gelifliminde

büyük bir rol

üstlenerek bizlerin

hayat›nda önemli bir

yer edinmifltir.

1925 y›l›nda Ulu Önder Atatürk’ün talimat›yla

kurulan ve kuruluflundan bu yana yürüdü¤ü

yolda daima sa¤lam ad›mlar atan Anadolu Sigorta’n›n

85. y›l›n› en içten dileklerimle kutluyor, bu

müstesna kuruluflumuzun daha nice y›llar ayn›

baflar›l› çizgide yürümesini can› gönülden temenni

ediyorum.


85.yıl

Can Yükler

Sigorta Eksperlik Ltd fiti.

Anadolu Sigorta

ile ilk tan›flmam otuz y›l

önce oldu. Ankara’da

babam›n ekspertiz firmas›nda

çal›flt›¤›m donemde,

fiirketin “sade

logosu” ilgimi çekmifl,

zaten kendi inanc›m olan

gösterifl ve süslemenin

insan olgusu içinde esasen

yer almamas› gerekti¤i

gösteriflin ve

önem kazanman›n fikir

ve eylemler ile kendini gösterdi¤i konusunda, ayn› kanaat

ve fikir do¤rultusunda bulundu¤umuzu fiirket yöneticilerinin

zaman içindeki davran›fllar› ile iyice anlam›flt›m.

Ankara’da ve ço¤unlukla Anadolu’da yapt›-

¤›m›z kaza ve yang›n ekspertizlerinde, sigorta flirketinin

tavr›n›n ve deste¤inin, hangi ölçüde olabilece¤ini

gösteren çok olay yaflad›m. Bir seferinde

Kars’ta, sigortal›n›n tahmin edemeyece¤imiz bir

davran›fl› ile karfl›laflt›¤›m›zda temasa geçti¤imiz,

Anadolu Sigorta flirketi yöneticileri ve hasar servisi

ilgililerinin aradaki uzun mesafeye ra¤men

hemen bize ulaflmas› ve destekleri beni çok etkilemiflti.

Ayn› olay daha sonras›nda yapt›¤›m›z birçok

ekspertiz çal›flmalar› s›ras›nda yine bölgede

yaflam›fl ve ayn› tarz yaklafl›m ile fiirketin desteklerini

tarafs›zl›¤a gölge düflürmeden çal›flmam›z›n

devam›n› sa¤lamak koflulu ile birlikte hissetmifltim.

Yine, fiirketin kimli¤i ile ilgili olarak beni

çok etkileyen baflka bir olayda; meydana gelen

a¤›r hasar sebebiyle duyulan s›k›nt›n›n fiirket yöneticilerini

ne kadar etkilemifl olmas› idi. Belki de

ömür boyu çekilebilecek fiziksel rahats›zl›klar›n

önemsenmedi¤ini, tüm gayretlerini olaya vermifl

olmalar›n› ilgiyle ve ibretle izlemifltim. Bu örnekler

uzay›p gidebilir. Sigorta eksperi olarak görevimizin

devam› s›ras›nda karfl›lafl›lan engelleri aflma

konusunda halen fiirketinizden ayni destekleri

ve olumlu katk›lar› görmekteyiz.

‹lk çal›flmaya bafllad›¤›m günlerden sonraki

dönemde hep yenilikleri ve fiirketin sektöre

90

katk›lar›n› izledik. Bunlar›n bizleri ilgilendiren taraflar›

hasar uygulamas› olarak hep önümüzde

oldu ve iflin güzel taraf› çoklukla ilgili konulardaki

görüfllerimiz al›nd›.

Bizim de içinde bulundu¤umuz bu piyasada

ilginç bir durum var. Markalar için aradan geçen

uzun y›llar “yafllanmaya” neden olmuyor. Tam

tersine kurumlar “delikanl›lafl›yor”. fiirketinizin

de ilk 85 y›l›n›n ayn› özellikler ile geçti¤ini ve yine

ayn› tarzda devam edece¤ini biliyorum.

Nice y›llara.

Sad›k Tart›c›

Tareks Tart›c› Sigorta Eksperlik Hizmetleri Ltd. fiti

Ulu önder

Mustafa Kemal Atatürk’ün

iste¤i üzerine

Türkiye Cumhuriyetinin

kuruluflundan iki

y›l sonra Türkiye ‹fl

Bankas›’n›n önderli-

¤inde kurulan Anadolu

Sigorta, ülkemizin

büyük sanayi kurulufllar›

ve projelerine

sigorta teminat›

vererek Türkiye ekonomisinde

etkin rol oynam›flt›r.

Sigorta sektöründe öncü olup birçok ilklere

imza atarak sigorta sektörünün önemli bir pazar

olmas›nda etkin rolü olan, çal›flanlar›na ve ifl

ortaklar›na güven veren Anadolu Sigorta ile çal›flmak

bana her zaman mutluluk vermifltir.

Anadolu Sigorta kuruldu¤u tarihten beri

kurumsal de¤erleri olan köklü, öncü, dürüst ve

güçlü yap› ilkelerine ba¤l› kalarak sigorta sektöründe

ne kadar güvenilir bir flirket oldu¤unu tüm

Türkiye’ye kan›tlam›flt›r. Kuruluflunun 85. y›l›nda

de¤erlerinden vazgeçmeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin

tarihi kadar köklü bir geçmifle sahip sigorta

flirketi olan Anadolu Sigorta’y› ve çal›flanlar›n›

kutlar ve baflar›lar›n›n devam›n› dilerim.


Ola¤an Genel Kurul

toplant›m›z

yap›ld›

fiirketimizin 2009 y›l› ola¤an Genel

Kurul Toplant›s› 29 Mart 2010 tarihinde Genel

Müdürlü¤ümüzün 24. kat›nda bulunan

konferans salonunda gerçeklefltirildi.

Baflta Yönetim Kurulu Baflkan›m›z,

Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z

olmak üzere yöneticilerimizin

haz›r bulundu¤u toplant›da, fiirketimizin

2009 y›l›na iliflkin Yönetim Kurulu

kararlar› ve mali tablolar› onayland›.

2010 y›l›n›n ilk bas›n toplant›s›

fiirketimizin kuruluflunun 85. y›l› dolay›s›yla, Feriye Lokantas›’nda 24 Mart 2010 tar›hinde gerçeklefltirilen

bas›n toplant›s›nda, 85. y›l için haz›rlanan özel reklam filmi bas›n ve medyaya tan›t›ld›.

91

ESRA ERDO⁄AN

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

Sabah kahvalt› ile

bafllayan program, Genel

Müdürümüz Mustafa

Su’nun sunumu ile devam

etti. Mustafa Su konuflmas›nda;

Anadolu Sigorta’n›n

2009 y›l›ndaki performans›,

2010 y›l› beklentileri ve

C2C- Closer to Customer

yeniden yap›land›rma projesi

hakk›nda bilgi verdi.

Etkinlik Anadolu Sigorta’n›n

85. y›l› kapsam›nda

haz›rlanan özel reklam

filminin lansman›yla sürdü.


Anadolu Sigorta prim

üretimini art›rd›...

Türk sigortac›l›k sektörünün öncü firmas› Anadolu Sigorta, prim üretimini,

2009 y›l›nda, bir önceki y›la göre yüzde 7 art›flla, 1 milyar 243 milyon TL’ye

ç›kartt›. 2009 y›l› prim üretimi sonuçlar›yla ilgili aç›klamalarda bulunan

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, istikrarl› büyüme stratejisinin

ödün vermeden sürdürülece¤ini vurgulad›.

Aç›klanan rakamlara göre; Anadolu Sigorta,

2008 y›l› 12 ayl›k dönemde; 1 milyar 161 milyon 386 bin

TL olan brüt prim üretimini, 2009 y›l›n›n ayn› döneminde

yaklafl›k yüzde 7’lik art›flla, 1 milyar 243 milyon 477

bin TL’ye ç›kard›.

Detayl› bak›ld›¤›nda; Yang›n, Mühendislik, Sa¤l›k,

Tar›m ve DASK

92

gibi önemli branfllarda prim art›fllar› gerçeklefltiren

Anadolu Sigorta, en yüksek prim üretimini ise yaklafl›k

420 milyon Türk Liras›’na ulaflan Kaza branfl›nda yazd›.

Anadolu Sigorta’n›n Kaza d›fl›ndaki di¤er branfllarda

prim üretimi ise

yaklafl›k olarak flu fle-


kilde s›ralan›yor; Yang›n branfl› 232 milyon 201 bin, Zorunlu

Deprem Sigortas› DASK branfl› 40 milyon 174

bin, Nakliyat branfl› 63 milyon 244 bin, Oto Mali Sorumluluk

branfl› 252 milyon 493 bin, Mühendislik branfl›, 65

milyon 668 bin, Sa¤l›k branfl› 153 milyon 127 bin, Tar›m

branfl› 8 milyon 709 bin, Hukuki Sorumluluk branfl› 4

milyon 896 bin ve Kredi branfl› 114 bin Türk Liras›.

2009 y›l› 12 ayl›k prim üretimi sonuçlar› ile ilgili

aç›klamalarda bulunan Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su, küresel krizin etkilerinin ciddi bir flekilde

hissedildi¤i bir dönemde elde edilen üretim art›fl›n›n,

Anadolu Sigorta’n›n gücünü yans›tmas› bak›m›ndan

önemli bir gösterge oldu¤unu belirtti.

Anadolu Sigorta’n›n özellikle altyap›, insan kaynaklar›

ve iletiflim alan›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlarla,

kriz süresince olumlu bir çizgi yakalad›¤›n› belirten

Mustafa Su sözlerine flu flekilde devam etti; “Bu rakam-


Bu rakamlar

sektörümüzde, krizin

etkilerinin azalt›lmas›

yolunda önemli bir ad›m

at›ld›¤›n› da bize

gösteriyor.

Anadolu Sigorta olarak

hedefimiz, göstermifl

oldu¤umuz bu baflar›l›

performans›,

2010 y›l›na da tafl›mak

ve istikrarl› büyüme

stratejimizi

kararl›l›kla sürdürmektir.


lar sektörümüzde, krizin etkilerinin

azalt›lmas› yolunda önemli bir ad›m

at›ld›¤›n› da bize gösteriyor. Anadolu

Sigorta olarak hedefimiz, göstermifl

oldu¤umuz bu baflar›l› performans›,

2010 y›l›na da tafl›mak ve istikrarl›

büyüme stratejimizi kararl›l›kla sürdürmektir.”


Tek bir poliçe ile ihtiyaç duyulabilecek tüm sigorta

teminatlar›n›, benzersiz avantajlarla sunan Anadolu

Sigorta, kasko tarifesini yeniledi. Yeni kasko tarifesi

ile primler, art›k genel segmentlere göre de¤il sigortal›lar›n

bireysel özelliklerine ve risklerine göre özel

olarak belirlenecek. Yeni tarife ile sigortal›lar›n, kendi

kiflisel risklerini yans›tan çok daha gerçekçi primleri

tespit edip uygulamak da art›k mümkün olacak.

Yeni kasko tarifesinin haz›rlanmas› sürecinde,

tüm dünyada kabul görmüfl sigortac›l›k teknikleri uy-

Anadolu Sigorta’dan

kifliye özel

kasko tarifesi…

‹LKER DEM‹RC‹O⁄LU

Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü

94

Anadolu Sigorta, yeni y›l ile birlikte

kasko tarifesini yeniledi. Birçok etken

göz önünde bulundurularak haz›rlanan

yeni kasko tarifesi, fiubat ay› itibariyle

sigortal›lar›n hizmetine sunulacak.

gulan›l›rken, milyonlarca kay›ttan oluflan veri taban›

üzerinde çal›flan geliflmifl yaz›l›mlar kullan›larak kapsaml›

modeller oluflturuldu.

Söz konusu bu modellemelerde; araçlara ait

a¤›rl›k, h›z, yak›t türü, yedek parça maliyetleri, piyasa

de¤erleri gibi teknik özelliklerin yan› s›ra, sigortal›lara

ait yafl, cinsiyet, sürücülük deneyimi, burç gibi bireysel

özellikler ve co¤rafi özellikler olarak s›ralanabilecek

yüzlerce de¤iflken incelemeye tabi tutuluyor. ‹nceleme

sonras›nda, -de¤iflkenler içinde sonucu etkileyebilecek

a¤›rl›kta olanlar- risk primini belirlemek amac›yla

fiyatland›rmada kullan›l›yor.

Yeni kasko tarifesi, deprem muafiyeti anlam›nda

da önemli bir yenilik getiriyor. Eski tarifede deprem teminat›nda

yüzde 15 muafiyet uygulanmakta iken, yeni

tarifede iste¤e ba¤l› olarak deprem teminat›n›n muafiyetinin

kald›r›labilmesi sa¤land›. Sel ve terör teminat-


lar›nda ise muafiyetsiz uygulama devam ediyor.

Yeni tarifede ayr›ca yüzde 65’e varan hasars›zl›k

indirimi oranlar›n›n küçük hasarlarda etkilenmemesi

mümkün olurken, büyük hasarlarda, sigortal›lar taraf›ndan

talep edildi¤i takdirde, hasars›zl›k indiriminin

korunmas›na iliflkin uygulama da yürürlü¤e al›nd›.

Yeni tarife ile birlikte de¤iflen uygulamalar

Yeni tarifede sigortal›lara sunulan bir di¤er

avantaj da, s›n›rs›z mali mesuliyet teminat› oldu. Uygulama

ile normalde zorunlu trafik sigortas› kapsam›nda

verilen düflük limitli teminata karfl›n, belirli bir ek ödeme

ile sigortal›lar›n üçüncü flah›slara karfl› verebilecekleri

zararlar s›n›rs›z teminatla koruma alt›na al›n›yor.

Sözgelimi özel bir otomobil için ödenmesi gereken

senelik ek ödeme 57,5 TL’ye karfl›l›k geliyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, yeni

kasko tarifesinin, Anadolu Sigorta’n›n, sigortal›lar›na

verdi¤i hizmetin kalitesini art›rmaya yönelik aray›fl›n›n,

bir yans›mas› oldu¤unu vurgularken, Anadolu Sigorta’n›n

sektörüne öncü hizmet ve ürünleriyle de¤er katmaya

devam edece¤ini belirtti.

95


Anadolu Sigorta’dan acentelere destek...

Acentelik sözleflmelerini ek maddelerle geniflletiyor

acentelerinin portföy hakk›na sahip ç›k›l›yor

Mustafa Su: “Acenteleri de

içine alan yap›c› rekabetten

tüm sektör kazançl› ç›kar”

Sektörün öncü flirketlerinden Anadolu Sigorta, yaflanabilecek ayr›l›klardan sonra

dahi ifl orta¤› olan acentelerinin haklar›n› korumak için, acentenin portföy hakk›na sahip

ç›k›yor ve bu yönde acentelik sözleflmelerini ek maddelerle geniflletiyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, ekonomik kriz ortam›nda yarat›lan agresif

fiyat rekabeti nedeniyle acentelerin prim üretimlerinin düfltü¤ünü belirterek yarat›lan

haks›z rekabet ortam›nda acentelerin tek gelir kayna¤› olan komisyon gelirlerinin

sekteye u¤rad›¤›n› söyledi.

5684 say›l› yeni Sigortac›l›k Kanunu'nun 23.

maddesi kapsam›nda düzenlenen acentelerin portföy

mülkiyet hakk› düzenlemesi kapsam›nda hareket eden

Anadolu Sigorta, yaflanabilecek ayr›l›klardan sonra dahi

ifl orta¤› olan acentelerinin haklar›n› korumak için,

acentenin portföy hakk›na sahip ç›k›yor ve bu yönde

acentelik sözleflmelerini ek maddelerle geniflletiyor.

Anadolu Sigorta yapt›¤› bu çal›flmas› ile iflbirli¤i

yapt›¤› acentelerinin her zaman yan›nda ve destekçisi

oldu¤unu bir kez daha ispatl›yor. Böylelikle Anadolu

Sigorta, da¤›t›m kanallar›n›n portföy hakk›n› korumufl

oluyor.

Sigorta sektörünün öncü flirketlerinden Anadolu

Sigorta, acentelik sözleflmelerinde yapt›¤› de¤ifliklik

ile, acentenin gayreti sonucunda, flirkete kal›c› biçimde

kazand›r›lan -flirket sisteminde, kimlik bilgileri eksiksiz

ve do¤ru olarak yer alan- sigortal›lara iliflkin yasalarda

öngörülen kapsamda portföy hakk› tan›yor.

96

Acentelik sözleflmesi acentenin kusuru olmaks›z›n,

Anadolu Sigorta taraf›ndan sona erdirilirse bu durumda

acente, çal›flmalar›yla flirkete kazand›rd›¤› sigortal›lar

ve ç›karlar do¤rultusunda uygun bir tazminata

hak kazan›yor.

Acente taraf›ndan flirkete kazand›r›lan sigortal›lar›n

sigorta sözleflmelerini, acentelik sözleflmesi son

bulduktan sonra da Anadolu Sigorta’dan yenilemeleri

halinde, flirketin önemli ç›kar elde etti¤i kabul edilmektedir.

Portföy mülkiyet hakk›ndan daha fazlas›n›

veriyor

Bunlara ek olarak Anadolu Sigorta, acentelerine,

yeni yasada belirtilen portföy mülkiyet hakk›ndan fazlas›n›

veriyor. Acentelik sözleflmesinde yapt›¤› düzenlemeyle;

acente, sözleflmesi sona erdi¤i anda -daha önce

yapm›fl oldu¤u üretim için- ileride gerçekleflecek prim

tahsilâtlar› üzerinden, yap›lan tahsilât ölçüsünde, ko-


misyon almaya hak kazanm›fl

oluyor veya yapm›fl bulundu¤u,

henüz sonuçland›r›lmam›fl sigorta

teklifleri için de -o sigortalar

makul bir süre içinde flirketten

yap›lm›fl olmak kayd›ylayap›lan

tahsilât ölçüsünde komisyon

talep edebiliyor.

Mustafa Su:

“Acente memnuniyeti

bizim için öncelikli”

Konuyla ilgili aç›klamalarda

bulunan Anadolu Sigorta

Genel Müdürü Mustafa Su,

üretimlerinin yaklafl›k dörtte

üçünü acenteleri üzerinden gerçeklefltirdiklerini vurgulayarak

flunlar› söyledi: “Anadolu Sigorta olarak her

zaman acentelerimizin menfaatlerini en üst düzeyde

savunmaktay›z. Bu çerçevede bir taraftan acentelerimizin

moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutabilmek

için yurt genelinde kendilerini ziyaret etmekte, di-

¤er taraftan tüm acentelerimize ayn› davran›fl modeli

ile dokunup -tek sigorta flirketi ile çal›flan veya çal›flmayan-

tüm acentelerimizin memnuniyetini öncelikli

hedef kabul etmekteyiz.”

“Anlams›z bir rekabet ortam› yarat›ld›,

acenteler olumsuz etkilendi”

Ekonomik krizin etkilerini art›rd›¤› son dönemde,

acentelerin mevcut portföylerini korumak ve tahsilât

zorluklar›n› aflabilmek ad›na zor günler geçirdiklerini

de hat›rlatan Mustafa Su, bu güç dönemde acentelerin,

fiyat rekabetinin doru¤a ulaflt›¤› s›k›nt›l› bir rekabet

ortam› içinde faaliyet göstermek zorunda kald›klar›n›

vurgulad›. “Bu durumun en önemli sebebi ise sigorta

piyasas›n›n lokomotifi olan acentelerin, en çok

sat›fl›n› yapt›¤› kasko ve trafik ürünlerinin fiyatlar›n›n

afla¤›ya çekilerek anlams›z bir rekabet ortam› yarat›lmas›

oldu“ diyen Su, bu dönemde araçlar›n fiyat›n›n

artmas›na ra¤men, poliçelerinin primlerinin geçen y›la

nazaran düflüfl e¤ilimi gösterdi¤ini ifade etti. Su, “Poliçe

adetleri artsa da geçen y›l›n alt›nda komisyon geliri

olufltu” dedi.

“Tek flirketle çal›fl›p çal›flmad›klar›na

bakmadan acentelere can suyu veriyoruz”

Söz konusu fiyat rekabetinin, acentelerin prim

97

üretimlerinin düflmesine sebep

oldu¤u gibi gelirlerini de

olumsuz yönde etkiledi¤ini ifade

eden Mustafa Su sözlerini

flöyle sürdürdü: “Agresif bir

tav›rla fiyatlar› dibe vurdurmak

ve zarar›na sat›fl yapmak

yüzünden birçok acentenin

hem portföyü küçülmüfl hem

de komisyon geliri düflmüfl ve

düflmektedir. Söz konusu agresif

tutum ve yarat›lan haks›z

rekabet ortam›, acentelerin

tek gelir kayna¤› olan komisyon

gelirlerine de sekte vurmufltur.

Böyle bir ortamda Anadolu Sigorta; tek flirket

ile çal›fl›p çal›flmad›klar›na bakmadan tüm de¤erli

acentelerine can suyu vermek, güçlerine güç katmak

için ekstra komisyon kazanma f›rsat› sunan kampanyalar

düzenlemekte ve kârl› portföy sahibi acentelere

kâr pay› da¤›tarak bizzat kendi kâr›n› acenteleriyle

paylaflmaktad›r.

Anadolu Sigorta fark› ile acente gelirlerine

olumlu katk› sa¤layan maddi deste¤in, haks›zca yarat›lan

bu rekabet ortam›nda, acentelerin yaras›na merhem

oldu¤unu düflünüyoruz. Anadolu Sigorta, sahada

acentelerine tam destek vermeye devam ederek, sektörün

ancak acenteleri ile birlikte dimdik ayakta durabilece¤inin

yeniden alt›n› çizmektedir.”

“Rekabet görüntüsü alt›nda fiyatlar› afla¤›

çekmek, acentelerin komisyonunu azalt›yor”

“Acenteler, sigorta flirketi seçme konusunda

özgür olmal›d›r ve öyledirler. Acentenin; iyi hizmet ald›¤›,

çal›flma koflullar›n› uygun buldu¤u ve misyon/vizyonuyla

kendisine yak›n hissetti¤i sigorta flirketini seçti¤i

bir gerçektir“ diyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su, Anadolu Sigorta acentelerinin büyük ço-

¤unlu¤unun tek flirketle çal›flt›¤›n› vurgulad›. Mustafa

Su, “Türkiye’deki acentelerin büyük ço¤unlu¤u özgürce

flirket de¤ifltirebiliyorlar veya birden fazla flirketle

çal›flabiliyorlar, aksi söylemlerle acentelerin kafas›nda

soru iflaretleri oluflturman›n ve serbest rekabet görüntüsü

ile fiyatlar› afla¤›lara çekip piyasaya zarar›na

ifl yazd›rman›n yanl›fl oldu¤unu düflünüyorum’’ diyerek

sözlerini bitirdi.


Anadolu Sigorta’dan

kapsaml› asistans hizmeti…

Anadolu Sigorta, konut sigortas› yapt›ran müflterilerine

acil ev yard›m hizmetleri kapsam›nda birçok

kolayl›k sa¤l›yor. Poliçe ile verilen genel teminatlar

sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda,

sigortal›n›n talebi ve Anadolu Sigorta’n›n onay› ile konutu

koruma ve gözetim alt›na alma hizmeti, tecrübeli


Türk sigortac›l›k sektörünün öncü

flirketlerinden Anadolu Sigorta, sundu¤u

konut asistans hizmetleriyle

sigortal›lar›n›n hayatlar›n›

kolaylaflt›rmaya devam ediyor. Konutta

meydana gelen hasar sonucu oluflan

tesisat ve elektrik sorunlar›n›n

tamirat›ndan, doktor veya ambulans gönderilmesine,

otel hizmetinden, konutun

fatura ödemelerine destek vermeye

kadar birçok hizmet, Anadolu Sigorta

konut sigortas› sahiplerine sunuluyor.

Bu hizmetlerden en ilgi çekici olan› ise

konutta meydana gelen bir hasar durumunda,

sigortal›n›n talebi ile profesyonel

bir güvenlik görevlisinin konutu koruma

ve gözetim alt›nda tutma görevini yerine

getirmesi. Güvenlik görevlisi kap›da

beklerken Anadolu Sigortal›lar, evlerinde

huzur içinde uyuyabiliyorlar.


98

güvenlik görevlileri taraf›ndan yerine getiriliyor.

Anadolu Sigorta’n›n konut sigortas› ile birlikte

herhangi bir ek ücret istemeden sigortal›lar›na sundu-

¤u asistans hizmeti kapsam›nda sundu¤u örnek baz›

hizmetler ise flu flekilde;

• Kalorifer ve konut iç tesisatlar›nda s›z›nt› veya

k›r›lma olmas› durumunda Anadolu Sigorta, daha ileri

zarara karfl› konutu korumak için gerekli acil tamiri

yerine getirecek bir tesisatç›y› konuta göndererek gerekli

ifllemlerin yap›lmas›n› sa¤l›yor.

Sigortal›ya ait konutun içerisinde, konutun

içinden kaynaklanan elektrik tesisat›n›n bozulmas› veya

hasar görüp çal›flamaz duruma gelmesi halinde,

Anadolu Sigorta tesisat› çal›fl›r hale getirmek için gerekli

acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi sigortal›n›n

konutuna gönderiyor.

• Herhangi bir kaza veya h›rs›zl›k sonucu kilit

hasar›, anahtarlar›n çal›nmas› veya kaybedilmesi sonucunda,

konutun emniyetsiz bir halde olmas› veya konuta

girilememesi durumunda, Anadolu Sigorta, gerekli

acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarc›y›

konuta yönlendiriyor.

• Konutun d›fl cephesinde bulunan camlar›n hasar

görmesi durumunda, Anadolu Sigorta hasar gören

parçay› eski haline getirmesi için bir camc›n›n konuta

gönderilmesini sa¤l›yor.

Anadolu Sigorta, konutta meydana gelen bedeni

yaralanma veya ciddi hastal›k durumlar›nda; doktor,

ambulans ve hemflire gönderilmesini belirli limitlere

kadar üstleniyor.

• Poliçe ile verilen genel teminatlar sonucu konutta

meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz

durumda ise ve onar›m› 24 saati aflarsa, si-


gortal›n›n talebi ve Anadolu Sigorta’n›n onay› ile konutta

ikamet eden herkes için, otel masraflar› belirli limitlere

kadar karfl›lan›yor.

Sigortal› geçirdi¤i kaza sonucunda doktor onay›

ile konutundan veya yat›r›lm›fl oldu¤u hastaneden

ayr›lam›yor ve yard›m edecek yak›n› yok ise, konutunun

abone faturalar›n›n bedelleri tüm tedavi ve nekahat

devresi süresince Anadolu Sigorta taraf›ndan ödeniyor.

Sigortal›, sa¤l›¤›na kavufltu¤unda bu harcamalar› daha

sonra Anadolu Sigorta’ya geri ödeyebiliyor.

Anadolu Sigorta’n›n konut poliçeleri

kapsam›nda sigortal›lara

sundu¤u di¤er önemli

ayr›cal›klar ise Medline ve

Konut Mini Onar›m

asistans hizmetleridir.

Medline hizmeti

ile, Türkiye ve

KKTC’de, sigortal›

kifli ve sigortal›

kifli

ile ayn›

konutta

99

yaflayan aile bireylerine 24 saat süreyle kara, hava ve

deniz ambulans› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca sigortal› olan

konutta bulunan kiflilere, konut içinde bulunduklar›

süre zarf›nda t›bbi dan›flmanl›k ve acil sa¤l›k hizmeti

verilir.

Sigortal›lar›n ihtiyaçlar›na en iyi seviyede cevap

vermek amac›yla, ‹stanbul’daki sigortal›lar için verilmeye

bafllanan Konut Mini Onar›m hizmeti ise; “mobilya

mini hasar onar›m›”, “sert zemin onar›m›”, “döfleme

ve hal› onar›m›”, “leke ç›karma

ve su hasarlar› acil müdahalesi

ve kurutma restorasyonu”

bafll›klar›nda sunulmaktad›r.

Poliçe ile sigortal›lara

sa¤lanan tüm ek hizmetler,

kitapç›k halinde

poliçelerle birlikte

sigortal›lara verilmektedir.


Sigorta sektörünün

öncü flirketi Anadolu

Sigorta, yepyeni bir

uygulamaya daha

imza at›yor.

Sigortam Cepte” ad›

verilen bu mobil uygulama ile

kullan›c›lar; sahip olduklar› tüm

poliçelere iliflkin detay bilgileri

görüntüleyip, ödemelerini takip edebiliyor.

Bunun yan›s›ra, hasar dosyalar›n›

takip etme, kasko veya trafik

poliçelerine iliflkin yenileme primlerini

görüntüleme veya yeni poliçe primi

hesaplamaya kadar pek çok temel

sigortac›l›k ifllemini de kendi cep

telefonlar›ndan kolayca yapabiliyorlar.

100

Anadolu Sigorta’dan bir ilk daha

Mobil

Sigortac›l›k

dönemi

bafll›yor!

Öncelikli olarak iPhone’larda çal›flmak

üzere hayata geçirilen “Sigortam Cepte”,

bireysel kullan›c›lara özel olarak gelifltirilen,

Anadolu Sigorta’dan sigortas› olsun

ya da olmas›n herkesin kullanabilece¤i bir

mobil sigortac›l›k uygulamas›. Sigortam

Cepte, sektörde mobil ortam üzerinden temel

sigorta ifllemlerinin kolayl›kla yap›labilece¤i,

kapsaml› ilk uygulama olmas›yla dikkat çekiyor.

Uygulama, çok k›sa bir süre içerisinde iPhone d›fl›ndaki

di¤er telefonlar için de kullan›l›r hale geçecek.

Sigortam Cepte, Anadolu Sigorta’l›lara, tüm poliçelerinin

ödeme planlar›n› görüntüleme, poliçe veya

ek bilgilerini e-posta veya faks ile alabilme olana¤› sunuyor.

Ayr›ca mevcut Birleflik Kasko veya trafik poliçelerinin

yenileme zaman› gelmifl ise sigortal›lar acenteleri

ile irtibata geçmeden önce yenileme primlerini

kendileri de görebiliyorlar.

Uygulama ile Anadolu Sigorta’dan poliçesi olmayan

kullan›c›lar da kasko ya da trafik poliçe primlerini

hesaplayabiliyor. Kullan›c›lar; prim hesaplama ifllemi

sonunda e¤er poliçe düzenletmek isterlerse, ken-


di iletiflim bilgilerini, o an bulunduklar› noktaya en yak›n

acenteye e-posta ile de gönderebiliyor. Bu sayede

acente, en k›sa sürede sigortal›yla temas kurup ifllemlerin

h›zl›ca gerçeklefltirilmesini sa¤layabiliyor.

Kullan›c›lar poliçe ifllemlerinden ba¤›ms›z olarak

ayr›ca diledikleri konum bilgilerini girerek ya da telefonlar›n›n

GPS özelli¤inden yararlanarak en yak›n Anadolu

Sigorta acentesinin ya da oto servisin bilgilerini de görüntüleyebilme

olana¤›nda sahipler.

Sigortam Cepte uygulamas› ayr›ca, GPS destekli

telefonlarda harita üzerinden adres görüntüleme kolay-

101

l›¤› da sunmakta.

iPhone kullan›c›lar› Sigortam Cepte uygulamas›n›

Apple Store üzerinden telefonlar›n›za hemen ücretsiz

olarak yükleyebilirler. Sigortam Cepte uygulamas›n›n

yaz›l› ACM Yaz›l›m Çözümleri fiti. taraf›ndan

yap›lm›flt›r.


Anadolu Sigorta sel

ma¤durlar›n›n yaralar›n› sar›yor

K›br›s’› etkisi alt›na alan fliddetli ya¤murlar sonucu baz› bölgelerde oluflan

sel felaketleri dolay›s›yla, Anadolu Sigorta h›zla hasar tasfiye sürecine bafllad›.

Anadolu Sigorta, belgeleri ve eksper raporu tamamlanan hasarlar› üç ifl

günü içerisinde ödeyece¤ini aç›klad›.

Ekspertiz süreci devam edecek büyük

boyutlu hasarlarda ise, sigortal›lar›n

ma¤duriyetini en aza indirebilmek

amac›yla avans ödemeleri

gerçeklefltirildi.

Sektörün öncü firmalar›ndan Anadolu Sigorta,

geçti¤imiz aylarda Kuzey K›br›s’ta yaflanan sel felaketleri

sonucunda bafllatt›¤› çal›flmalar›n› h›zla sürdürüyor.

Bu kapsamda her bir sigortal›n›n hasara u¤rayan

k›ymetlerinin niteli¤i ve boyutlar› göz önüne al›narak

eksper görevlendirmeleri süratli bir flekilde gerçeklefltirildi.

Anadolu Sigorta, eksper raporlar›n›n mümkün

olan en k›sa sürede ve do¤ru bir flekilde eksperler taraf›ndan

tamamlanmas›n› ve kesinleflen tazminat ödemelerini

derhal gerçeklefltirmeyi hedefliyor.

Eksper raporlar›n›n en k›sa sürede tamamlanmas›

amac›yla gerek kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi

gerekse teknik konularda telefon görüflmeleri ve

toplant›lar düzenleyen Anadolu Sigorta, tüm hasar dosyalar›n›

sistem üzerinden ve eksper baz›nda yak›ndan

takip ediyor. Anadolu Sigorta’n›n K›br›s’ta bugüne kadar

ald›¤› sel hasarlar›na ait ihbar tutarlar› 8.000.000

TL’yi bulurken, ekspertiz süreci devam eden büyük boyutlu

hasarlarda, sigortal›lar›n ma¤duriyetini en aza indirebilmek

amac›yla avans ödemelerine baflland›.

102

Levent fiirketler Grubu

Oskar Grup fiirketleri


Anadolu Sigorta sosyal paylafl›m sitesi Facebook’ta

açt›¤› sayfas› ile sigortal›lar›na art›k her zamankinden

daha yak›n. Anadolu Sigorta’n›n Facebook’taki

yeni sayfas› ile kullan›c›lar fiirketimiz ile

ilgili en güncel bilgilere ulafl›p etkinliklerimizden foto¤raflar›

ve bas›nda yer alan haberlerimizi de takip

edebilir.

Anadolu Sigorta’n›n Facebook’taki sitesi zaman

içerisinde gelifltirilen yeni uygulamalar ve bilgilerle

gelifltirilip güncellenmeye devam edilecek.

Anadolu

Sigorta

aflk›n›z›

sigortal›yor...

Anadolu

Sigorta

Facebook’ta...

Anadolu Sigorta’n›n Facebook’taki yeni uygulamas›

‘Aflk Eksperi’ internet kullan›c›lar›n›n hizmetine

sunuldu. Daha ilk günden büyük bir ilgiyle karfl›lanan

bu uygulamay› kullanmak çok kolay. Facebook kullan›c›lar›n›n

öncelikle ‘Aflk Eksperi’ uygulamas›na üye

olmas› gerekiyor. Sonras›nda tek yap›lmas› gereken

ise ‘arkadafl seç’ seçene¤ini kullanarak sevgilinizin

ismini Aflk Eksperi’ne girmeniz. Aflk Eksperi, sevgilinizin

sahip oldu¤u özelliklere bakarak, aflk›n›z›n riskini

hesapl›yor ve riskine göre sevgilinizi gül ile sigortal›yor.

Aflk Eksperi, aflk›n›z›n riskini hesaplarken; sizin ve sevgilinizin isimleri, do¤um tarihleriniz, yaflad›¤›n›z flehirler

ve arkadafl say›lar›n›z gibi pek çok farkl› bilgiyi kullan›yor. Gül ile sigortalanan sevgilinize Facebook üzerinden

Aflk Eksperi’nin özel gül poliçesi gidiyor ve böylece aflk›n›z ölümsüzlefliyor.

Anadolu Sigorta’n›n Aflk Eksperi uygulamas›na http://apps.facebook.com/askeksperi/ adresinden ulafl›labiliyor.

103


Orkestram›z büyülüyor...

Anadolu Sigorta’n›n flirket orkestras›n›n kurulma

fikri ilk olarak, 2008 y›l› Eylül ay›nda bir flirket gecesinde,

Anadolu Sigorta Kad›köy Bölge Müdürü Altan

Gürdal’›n o güne de¤in bilinmeyen müzikal yetene¤ini

flüt ile icra etmesiyle ortaya ç›kar. Bunun üzerine,

2009 Ocak ay›nda tüm flirket geneline, benzeri gizli yetenekleri

ortaya ç›karmak amac› ile “gizli müzik yetenekleri

aran›yor” bafll›kl› bir ilan gönderilir.

Hikayenin gerisini Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su flu flekilde anlat›yor; “O ilk ilana 20 kadar

Anadolu Sigorta çal›flan› geri dönüfl yapt›. Ama iflin

104

ilginç yan›, flimdiki orkestram›z›n çekirdek üyelerinden

Nejat Güler (gitar), ‹lkay Bulut (ba¤lama), Koray Yücel

(bas gitar) ve Ertan Ertan’› (akustik gitar) daha sonra,

ço¤unlukla da referanslar üzerine, bir bir tespit edip

dahil etmemiz oldu. Bununla birlikte, tumbac›m›z Fuat

Erkufl’un kendisinin bile o güne de¤in fark›nda olmad›-

¤› müzik yetene¤ini ortaya ç›kar›p orkestraya dahil ettik.

Orkestram›z ilk aflamada biraz da kendisini deneyebilmek

için genifl bir ekip ile geçen sene fiubat ay›nda

Anadolu Sigorta Orkestras›” ad› alt›nda çal›flmalara

resmen bafllad›. Bugün itibar› ile orkestram›z, solistlerimiz

Gizem Haykufl ve Sinem Mertcan ve orkes-


tram›z›n en büyük destekçilerinden Acenteler ve Pazarlama

Müdürümüz Macit Bal ile birlikte hepsi birbirinden

yetenekli toplam 11 kiflilik bir çekirdek kadrodan

oluflmakta.

Ekipte yer alan arkadafllar›m›z›n tümü, ‹stanbul

içinde, memurundan müdürüne farkl› birimlerde ve uzmanl›k

alanlar›nda görev yapan çal›flanlar›m›z. Orkestram›z,

provalar›n› mesai saatlerinin d›fl›nda akflam

7’den sonra yap›yor. Zaman zaman gece 12’lere kadar

çal›flt›klar› da oluyor. Ço¤unlukla da flirketimizin e¤itim

salonundaki mevcut ses ve görüntü imkanlar›n› kullanarak

prova yapmaktalar. Elbette orkestra üyelerimizin

provalar›n›, ifllerine ve flirketimizin aktivitelerine göre

de ayarlamas› gerekiyor. Mesela özellikle konser öncelerinde

neredeyse haftan›n her günü çal›flmaktalar”

Profesyonel anlamda d›flar›dan destek almad›klar›n›n

alt›n› çizen Mustafa Su sözlerini flu flekildi sürdürdü:

“Bizim yaklafl›m›m›z daha çok bu iflin amatör

bir ruhla yap›lmas› yönünde. Ancak ekip üyelerimizin

aras›nda daha önceden profesyonel altyap›s› olanlar

da var. Sözgelimi orkestram›z›n klavyecisi Fuat Bozkurt,

profesyonel geçmifli ile orkestram›za büyük destek

vermekte”.

105

Anadolu Sigorta orkestras› kuruldu¤u günden

bu yana, bir y›l içinde toplam befl etkinlikte yer ald›. ‹lk

etkinlik orkestran›n sahne acemili¤ini atmak üzere sadece

Anadolu Sigorta’n›n yöneticilerine yönelik bir akflam

yeme¤i s›ras›nda oldu. Daha sonras›nda, tüm flirket

çal›flanlar›n›n bulufltu¤u ve Haziran ay›nda gerçeklefltirilen

y›ll›k motivasyon etkinli¤inde sahne alan orkestra,

son olarak bölgesel acenteler toplant›lar›nda

tüm acentelere hitaben ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da

konserler verdi.

Gerek orkestra üyeleri, gerekse çal›flanlar ve

acenteler, flirketin kendi bünyesinde böyle bir organizasyonun

olmas›ndan dolay› son derece mutlu ve gururlular.

Anadolu Sigorta’n›n sigortac›l›k alan›ndaki

profesyonel baflar›s›n› sosyal aktivitelerde de görüyor

olmas› da onlara ayr› bir keyif veriyor. Do¤al olarak bu

baflar›n›n çal›flanlar ve acenteler nezdinde motivasyonu

üst seviyelere ç›kard›¤› da yads›namaz.

Konser repertuar›, tamamen konser verilecek

kitle ve bölgeye göre, poptan türküye oldukça genifl bir

yelpaze içinde farkl›l›klar gösterebiliyor. Bununla birlikte

her konserde olmazsa olmaz, bir nevi hit olmufl

özgün flark›lar da bulunmakta.

ADK toplant›m›z yap›ld›...

fiirketimiz, 2010 y›l›n›n ilk Acente Dan›flma Kurulu

(ADK) toplant›s›n› 26 Mart 2010 tarihinde ‹stanbul

Ceylan Intercontinental Hotel’de gerçeklefltirdi.

Tüm Bölge Müdürlüklerinden davetli 24 acente-

nin kat›l›m› ile gerçekleflen toplant›da, kat›l›mc› acenteler

ve yöneticilerimiz 2009 y›l›n›n genel de¤erlendirmesi

ve 2010 y›l› için fiirketimizin pazarlama stratejilerinin

belirlenmesi amac›yla fikir al›flveriflinde

bulundular.


Brokerler

toplant›s›

fiirketimizin sat›fl kanallar›na yönelik düzenledi¤i

toplant› maratonu bu y›l da brokerlerimizin

kat›l›m› ile 03.12.2009 tarihinde Ceylan Inter

Cont›nental Otel’de gerçeklefltirilen organizasyon

ile son buldu. Gündüz düzenlenen toplant›da

brokerlerimiz ile biten y›l›n rakamlarla genel

de¤erlendirmesi ve gelecek y›l beklentilerine

iliflkin önemli paylafl›mlar yap›ld›.

Toplant› bitiminde Sigorta Brokerleri Derne¤i

baflkan› Mert Yücesan dernek üyesi brokerler

ad›na sigorta sektörüne katk›lar›ndan dolay›

Genel Müdürümüz Mustafa Su’ya bir baflar› plaketi

sundu. Birlikte yenen akflam yeme¤i ve eflli¤indeki hofl sohbetler ile günün

yorgunlu¤u at›ld›.

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya

Bilimleri ö¤rencileriyle bulufltuk...

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü taraf›ndan düzenlenen “Aktüeryal Hesaplamalar›n

Uygulamadaki Yeri” konulu seminerde konuflan Anadolu Sigorta Sorumlu Aktüeri Taylan Matkap, Avrupa

Birli¤i'ne uyum sürecinde aktüerlik mesle¤inin ülkemizde h›zla geliflmekte oldu¤unu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Risk ve Sigorta Toplulu¤u’nun giriflimiyle 26 fiubat 2010 tarihinde düzenlenen seminerde

konuflan Matkap, Aktüerin sahip oldu¤u teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçi oldu¤unu

söyledi.

fiirket mali bünyesine iliflkin finansal analiz, tarife tasar›m› ve ürün fiyatland›rma, hasar karfl›l›k hesaplamalar›

ve sonuçlar›n›n bilançoya etkileri,

Solvency II uygulamalar›,

varl›k yükümlülük analizi, destekten

yoksun kalma tazminat

hesaplamalar›, kurumsal risk yönetimi

süreci, k›dem tazminat

karfl›l›k hesaplamalar›, flirket de-

¤erleme konular›nda aktüerlerin

yükümlülükleri konusunda ö¤rencilere

bilgi veren Matkap,

"Özellikle hayat d›fl› sigorta

branfllar›nda bu uygulamalar için

elementer alanda yetiflmifl yeterli

say›da aktüer yoktur." dedi.

106


➤ Merhaba Anadolu Sigorta,

Söze nas›l bafllayaca¤›m› bilemiyorum ama k›sa bir

iki cümle ile duygular›m› anlatmak istiyorum. Ben

28 yafl›nda evli ve sürekli tv programlar›n› takip

eden biriyim. Bu yafl›ma kadar tv izlerken reklamlar›

hiç izlemezdim ama bu reklam filmi o

kadar güzel ki her seferinde sonuna kadar izliyorum,

sizleri zekan›z, büyük düflünceniz ve insanlara

de¤erlerimizi bir kez daha hat›rlatt›¤›n›z

için çok teflekkür ediyorum. Bu günlerde bu duyguyu

yaflamaya gerçekten ihtiyac›m›z vard›, elinize eme-

¤inize sa¤l›k. Kurucumuza, kuruluflun tüm çal›flan

personeline acizane teflekkürlerimi bir borç bilir baflar›lar›n›z›n

devam›n› dilerim. Sayg›lar›mla

Ersal Sinano¤lu

➤ Say›n yetkili, son reklam›n›z herkesi a¤lat›yor ve

düflündürüyor, çok büyük bir ses getirdi¤inizin fark›nda

m›s›n›z? Kim düflündüyse, kim haz›rlad›ysa, eme¤i

geçenlere gönül dolusu teflekkürler... Sayg›lar›mla

Tijen Özel

➤ Bizlere bir kez daha Anadolu Sigorta’l› olman›n gururunu

yaflatt›¤›n›z için minnettar›z.

Ülkemizin en çok ihtiyaç duydu¤u zamanda Anadolu

Sigorta ayr›cal›¤›yla televizyonlarda gösterilen reklamlar›m›z,

biz Anadolu Sigorta’ya gönül verenler ve

müflterilerimizi onurland›rm›flt›r. fiahs›n›za, Anadolu

Sigorta yöneticilerine minnet ve sayg›lar›m›z› sunar›z.

Figen Bayülken / Figen Bayülken Sigorta

➤ Kurulufl y›ldönümümüzde yay›nlanan reklam filmimizi

son derece baflar›l› ve manidar buldum.

Filmimizin, birlik ve beraberli¤e ihtiyac›m›z olan flu

günlerde yerinde ve zaman›nda yay›nland›¤›n› düflünüyorum.

Markam›za olan güvenin pekifltirece¤ini diler,

bu reklamda eme¤i geçen herkese teflekkürlerimizi

sunar›m.

Arzu Nalbant / Kartel Sigorta

➤ fiirketimiz için haz›rlatm›fl oldu¤unuz reklam› seyrettim.

Böyle çok önemli ince düflünce içeren bir reklama

imza att›¤›n›z için baflta siz olmak üzere eme¤i

geçen herkese teflekkür ediyorum. Sizlerle çal›flt›¤›m

için gurur duyuyorum. Tekrar teflekkür eder iyi çal›flmalar

dilerim. Sayg›lar›mla

Necati Gürbüz / Ça¤dafl Sigorta Arac›l›¤› A.fi.

107

S‹GORTALILARIMIZDAN

➤ Öyle bir reklam yapt›k ki inan›n günde on kifli

ar›yor ve tebrik ediyor. Son yapt›¤›m›z tv reklam›

hem çok anlaml› hem de her zaman ifade ettigim

Anadolu ruhunu öne ç›kar›yor. fiirketimize

katt›¤›n›z tüm de¤erler ve hizmetler için sizi ve

ekibinizdeki di¤er de¤erli yönetici ve çal›flanlar›m›z›

kutlar sizin gibi de¤erli yöneticilerimizle çal›flm›fl

olmaktan ziyadesi ile memnun oldu¤umu

belirtmek istedim.

85 y›ld›r varolan Anadolu Sigortan›n da bu ruhla daha

çok y›llar varolaca¤›n›, artan baflar›lar›n›n devam etmesi

konusundaki umutlar›m› yeflertmifltir. Allah bu

yolda yard›mc›m›z olsun.

Sevgi ve sayg›lar›mla

Erhan Yaz›c›

Anadolu Sigortay›, büyük önder Atatürk’ün yaln›zca

ülkeyi iflgalcilerden kurtaran bir asker de¤il her alanda

efli görülmemifl bir devlet adam› oldu¤unu sergileyen

reklam› için tüm kalbimle tebrik ediyor ve flükran

hislerimi iletiyorum.

Sayg›lar›mla

Selma Bartan, Ayd›n

➤ 1924 Erzurum depremi zaman dilimindeki, Atam›z›n

köylüyle konuflmas› konulu reklam filmi flirketimizi

çok güzel takdim etti¤i gibi, milli de¤erlerimizin yüceli¤ini

anlatarak, bugünlerde tam da ihtiyaç duydu¤umuz

bir anda duygular›m›z› parlatt›. Ben flahsen çok

etkilendim gözlerim doldu. Bu vesile ile baflta sizi ve

eme¤i geçenleri kutluyorum.

Çal›flan› ile acentesi ile bizi birbirimize kenetleyen esasen

en önemli duygu vatan, memleket, cumhuriyet,

Atatürk sevgisidir. Bunun flirketimizde yafl›yor olmas›

herfleyin üstündedir. Bu nedenle Anadolu Sigortam›z›n

bir parças› olmaktan, Genel Müdürümüz olman›zdan

gurur duyuyorum.

fiahs›m›n ve acenteli¤imdeki tüm çal›flanlar›m›n size

selam ve sevgilerini iletiyorum.

Sayg›lar›mla

Do¤an fien

Maksimum Sigorta Acentecilik Hiz. Ltd. fiti.


Anadolu Sigorta'n›n baflar›larla dolu 85 y›l›n› geride

b›rakt›¤›m›z bugünlerde, büyük bir coflku ve

mutlulukla kutlad›¤›m›z 85. gurur dolu yafl›m›z›

flahs›n›zda kutlar›m. Ayr›ca radyo ve televizyonlarda

yap›lan reklam kampanyas› nedeniyle

flahs›n›zda tüm eme¤i geçenlere teflekkür

ederim.

Türkiye'nin sigortas›na yak›flan tek kelime ile

harika bir kampanya.

Sevgi ve sayg›lar›mla

Mehmet L. Tunga / Tunga Sigorta

➤ Hayat›m boyunca izledi¤im en güzel reklam çal›flmas›n›

gerçeklefltirmiflsiniz. Her izledi¤imde gözlerim

doluyor; o kadar anlaml›, o kadar özel bir çal›flma olmufl

ki hayran olmamak elde de¤il. Güzel ülkemde tafl›d›¤›n›z

misyonu tafl›may› baflaran çok az flirket kald›,

sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bir fiiflecam Grubu

çal›flan› olarak hepinizle gurur duyuyorum. Can›m

Atam'›n bizlere emanet etti¤i bu güzel ülkenin bizlere

en çok flu dönemde ihtiyac› var. Tüm olas› tepkilere

ra¤men bu görevi baflar›yla yerine getirdi¤iniz için sizlere

minnettar›z. Çal›flmada eme¤i geçen herkesi tan›mak

isterdim. Hepinize çok ama çok teflekkür ederim.

Sevgi ve sayg›lar›mla

Fatofl Bilgin

➤ ‹smi Cumhuriyet'imiz ile özdeflleflmifl, ayn› zamanda

geçmifli Türkiye Cumhuriyeti kadar temiz olan

"Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi'ni" içtenlikle

kutluyorum.

Ülkemizin içinde bulundu¤u günlerde dikkate al›nacak

olursa, bizlere ve bizden sonra gelecek nesillere

önemli bir mesaj verildi¤ini düflünmekteyim. Anadolu

Sigorta kendi sektöründe hep lider olan, dolay›s›yla

flimdiye kadar üstlenmifl oldu¤u, misyonu ve vizyonu

ile haketmifl oldu¤u gururla ve onurla, bundan sonra

da uzun y›llar hep böyle kalaca¤› inanc›m tam ve sonsuzdur.

Olas› bir do¤al afet sonras›nda flimdiye kadar elde edilen

kazan›mlar›n korunmas›n›n yan›s›ra, ülkemizin

her alanda yeniden imar edilmesine sunaca¤› katk›n›n

büyük olaca¤› hiç flüphesizdir.

Dünyada yaflanan do¤al afetler düflünüldü¤ünde, sigortac›l›¤›n

büyük önemi kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.

‹flte bu sayede sigorta, bizlerin daha huzurlu ve

güvenli ortamlarda yaflamas›n›n garantisidir. Bu vesile

ile 85. y›l›n›z› can-› gönülden kutlar, bu hakl› onuru ve

k›vanc› tüm çal›flanlar›n›z ile beraber yaflaman›n mut-

108

lulu¤unu sizler ile paylaflarak, sa¤l›k, mutluluk

ve esenlikler dilerim.

Sayg›lar›mla,

Cemal Aktan

➤ Bugün televizyonda Atatürk’ün de canland›r›ld›¤›

televizyon reklam›n› izledim. Evi y›k›lan

Anadolu insan› ile aralar›ndaki duygusal konuflma

beni ve ailemi çok etkiledi. A¤lad›k desek yalan

olmaz do¤rusu. Sizleri kutluyor, baflar›lar›n›z›n

devam›n› diliyorum. Gururumuzu okflad›n›z.

Bülent Selci

➤Son zamanlardaki çal›flmalar›n›zdan iflinize olan ba¤l›l›¤›n›zdan

ve televizyonda yay›nlanan o muhteflem reklam›n›zdan

k›sacas› tüm Anadolu Sigorta Ailesi gönülden

ve yürekten tebrik ederim. Durmak yok yola devam.

Sayg›lar›mla,

Volkan Çamur

➤ Selam

Ad›m Afflin Cudi. Tebriz-‹ran’dan bu maili size gönderiyorum.

Aziz Atatürk’lü olan reklam›n›z› çok seviyorum.

Atam›z›n yapt›klar›n› her okudu¤umda veya izledi¤imde

gözlerim yafllarla doluyor.

Afflin Cudi Cebari

➤ Yapt›¤›n›z televizyondaki reklamdan dolay› sizi kutluyorum.

Sayg›lar›mla

Osman Samangül

➤ Halen televizyonlarda yay›nlanan Erzurum Depremi

konulu reklam baflar›n›zdan dolay› sizleri kutluyorum.

‹lk kez bir reklam filmini gözlerim dolu dolu seyrettim.

Katk› verenlerin gönlüne sa¤l›k. Sayg›lar›mla.

Tali Özdemir

➤ Son reklam›n›z bir harika. Kutluyorum. Düflünenlere,

üretenlere sayg›lar...

Sedat Bafl


Acente ziyaretlerimiz...

Ekol Sigorta - Ankara

Tatsür Sigorta - Rize

Erhan Yaz›c› Sigorta - Ankara

Andiç Sigorta - A¤r›

109

Funda Kazanc› - Rize

‹ndeks Sigorta - Ankara

Mahmut fiahin - Ankara


Acente ziyaretlerimiz...

Ada Sigorta - Trabzon

Opafl Sigorta - Ankara

Öz fieref Sigorta - Rize

Biyel Sigorta - Adana

110

Akvel Sigorta - Rize

Bo¤aziçi Sigorta - Ankara

Hakan Ak›n

Sigorta - Adana


Acente ziyaretlerimiz...

Sonat Sigorta - Adana

Cander Sigorta - Adana

Gençay Sigorta - Trabzon

111

K›raç Sigorta - Adana

Gezerflen Sigorta - Adana


Acente ziyaretlerimiz...

Mehmetçik Vakf› Sigorta - Ankara

Murat Cellat Sigorta - Kars

Türkiye ‹fl

Bankas›

Ka¤›zman

fiubesi

Kars

Metro - Deniz Sigorta - Ankara AC Sigorta - Ankara

112

Burak Sigorta - Ankara


Acente ziyaretlerimiz...

KA Sigorta - Ankara

Depar Sigorta - Ankara

Süleyman Özer - Antalya

Bar›fl Gülsoy Sigorta - Adana

Kybele Sigorta - Adana

Milazim fiakar Sigorta - Van

113


Acente ziyaretlerimiz...

Kavi Sigorta - Trabzon

Emsal Sigorta - Bursa

DHB Sigorta - Adana

Saim Aflma Sigorta - Van

Ali Fatih Topal - Rize

114


Turnuvan›n ard›ndan

Taraftar›n gözünden…


115

SPOR

Spor yaln›z beden kabiliyetinin bir üstünlü¤ü say›lmaz.

‹drak ve ahlak da bu ifle yard›m eder. Zekâ ve kavray›fl› k›sa olan kuvvetliler,

zekâ ve kavray›fl› yerinde olan daha az kuvvetlilerle bafla ç›kamazlar.

Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlakl›s›n› severim.

Mustafa Kemal Atatürk

Mücadele seviyesi yüksek, zorlu mevsim flartlar›

alt›nda yap›lm›fl bu uzun turnuvada flartlar ne olursa

olsun fair-play ruhumuzdan ödün vermedi¤imizi görünce

Büyük Önder Atatürk’ün yukar›daki veciz sözlerini

sizlere hat›rlatmak istedim. Turnuva boyunca arkadafllar›m

sahada ter dökerken, saha kenar›nda

onlar›n bu ruhu sahaya yans›t›fllar›n› izlemenin

keyfini yaflad›m. fiimdi de turnuva

boyunca arkadafllar›n›n yan›nda olmaya

çal›flan bir taraftar olarak bu hakl› gururumu

sizlerle paylafl›yorum…

Turnuva bitti ve bu defa bizler

al›fl›k oldu¤umuz gibi birincilik

kupas›n› havalara kald›ramad›k.

Hatta ilk üçte de yer alamad›k.

Ancak ben biliyorum ki her biri

bizce dost olan rakiplerimiz de

en az bizim kadar mücadele ettiler.

Futbol da sadece mücadeleye

dayal› bir spor dal› de¤il. Her

fleyden önce futbol bir ak›l oyunudur.

Sahip olunan akl›n pratik bir

flekilde sahaya yans›t›lmas› becerisidir.

Bunun da ötesinde bu becerinin

flansa da ihtiyac› oluyor. Bizim

aç›m›zdan bak›ld›¤›nda bu dördüncülü-

¤ün çok fleyler ö¤retti¤ine ve ö¤retece¤ine

inan›yorum.

Bu turnuvadan akl›mda kalan çok fazla

foto¤raf var ama özellikle ikisini sizlerle paylaflmak

istiyorum. Her ikisinin de ayn› maça ait oldu¤unu hemen

söylemeliyim. Maç öylesine yüksek bir mücadele-


ye sahne oluyordu ki ister istemez kas›t olmasa da sakatl›klar

yaflan›yordu. Tam böyle bir anda bir arkadafl›m›z›n

(Raflit Y›ldan) kafl› aç›ld›. Durumu oldukça ciddi

olmal›yd› çünkü akan kan durumun pek de basite al›n›r

bir yan› olmad›¤›n› söyler gibiydi. Sa¤l›k görevlileri

ilk müdahaleyi yapm›fl ve kan durdurulmufltu

ki oyuncu arkadafl›m›z sahaya

yöneldi. Oysa oyuncu de¤iflikli¤inin

hamlesi çoktan yap›lm›flt›. Ancak

buna ra¤men kafl› aç›lan arkadafl›m›z

iyi durumda oldu¤unu

ve oynamak istedi¤ini söylüyordu.

Ondaki mücadele azmini

görünce Anadolu Sigorta’n›n

baflar›s›na adanm›fll›¤›

ancak bu kadar somut görebilirim

diye düflündüm.

Yine ayn› maçta bir

arkadafl›m›z daha (Engin

Aslan) sakatland›. Burnundan

akan kana bak›l›nca durumun

epey ciddi oldu¤u görülüyordu.

Yedek kulübesine

al›nm›fl burada sa¤l›k görevlisi

taraf›ndan kan durdurulmaya

çal›fl›l›yordu. Bir yandan da oyun

devam ediyordu. Oyundaki bir pozisyon

sonras›nda teknik sorumlu arkadafl›m›z

oyundaki bir oyuncumuza “Hemen

yerine geç” diye seslenince henüz akan

kan› bile durdurulamam›fl arkadafl›m›z yerinden kalkt›¤›

gibi sahaya yöneldi. Sa¤l›k görevlisi bir yandan di-


¤er bir arkadafl›m›z da öbür yandan kendisini yakalay›p

“sen de¤il, sen de¤il” diyerek geri oturttular. Maça öylesine

motive olmufl ki ne burnundan akan kan›n fark›ndayd›,

ne de çekti¤i ac›y› tam alg›layabiliyordu. Tabi

ki bu oyuncumuzu da de¤ifltirmek zorunda kald›k.

Maçtan sonra hastaneye gidildi. Kafl› aç›lan arkadafl›m›za

12 dikifl at›ld›, di¤er arkadafl›m›z›n ise burun kemi¤i

çatlam›flt›!

Sonucu ne olursa olsun, turnuva boyunca sergiledikleri

mücadele ve fair –play ruhu takdir edilmeye

de¤erdir. Hepsini bu vesile ile buradan da kutluyorum.

Bu turnuvaya dair izlenimlerime Milli futbolcu

Gündüz K›l›ç’›n bir hat›ras› ile son veriyorum:

Atatürk, yak›n arkadafl› K›l›ç Ali’nin evinde, Gündüz

K›l›ç ile sohbet etmektedir. ‹flte Gündüz K›l›ç’›n dilinden

o hat›ra:

“O s›ralarda Milli Futbol Tak›m›m›z, Halkevleri

Tak›m› ad› alt›nda, Rusya da befl, alt› maç yapm›flt›.

Maçlar›n ço¤unda fena sonuçlar al›nm›flt›. Yafl›m›n pek

genç olmas›na ra¤men ben de kadroya al›nm›flt›m. Ülkesinde

olup biten her fleyle ilgilenen Atatürk’ün, Rusya

yenilgileri de gözünden kaçmam›flt›. ‹lk sorusu “neden

yenildiniz?” oldu. Kem küm ederek bir fleyler söylemeye

çal›flt›m. Atatürk, pek üstelemeden ikinci sorusunu

sordu: “Peki bu yenilgiler seni çok üzdü mü?” de-

116

di. Son derece üzüldü¤ümü anlatmaya çal›fl›rken bir el

hareketiyle beni susturup kendi konufltu:

“- Dünyada yenilmeyen kimse, yenilmeyen ordu,

yenilmeyen tak›m, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenildikten

sonra üzülmek de tabiidir. Ancak bu üzüntü

insan›n maneviyat›n› yok edecek, onu çökertecek seviyeye

varmamal›d›r. Yenilen, hemen toparlanmal›, kendini

yeneni yenmek için olanca gücüyle, azmiyle daha

çok çal›flmal›d›r” dedi. Sonra futbolun nas›l oynand›¤›n›

anlatmam› istedi. Hemen ka¤›t kalem ald›m. Oyun

sahas›n› çizerek, o zaman ki deyimiyle müdafileri,

muavinleri ve muhacimleri yerlerine yerlefltirip, onlar›n

görevlerini ve ana kaideler ile hedeflerini anlatt›m.

Atatürk:

“-Yahu desene, bizim harp oyunlar› gibi bir fley

sizin oyun da. Sizin ifl de, strateji bilgisi ve kurmay kafas›

ister” diye önemser önemser bafl›n› sallad›.”

Not: ‹fl Bankas› Turnuvas› 13 Mart’da bafllad›.

Maçlar da hafta sonu ‹fl Bankas› tesislerinde oynan›yor.

Havalar da ›s›nmaya bafllad›. Tesisler hem çocuklar›n

hem sizlerin güzel saatler geçirebilece¤i bir yer.

Gelip bu alanda Anadolu Sigorta’n›n baflar›s› için mücadele

eden arkadafllar›m›zla birlikte olal›m.


G‹ZEM GÜLERYÜZ

1988 ‹zmir do¤umlu olan Gizem

Güleryüz, A.Menderes Üniversitesi

Yenipazar M.Y.Okulu

Sigortac›l›k Bölümü mezunudur.

04.11.2009 tarihinde Bat› Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’nde Maksimum

Sigorta Uzman› olarak göreve

bafllam›flt›r.

MEL‹S AZ‹ZLER

1986 Uflak do¤umlu olan Melis

Azizler, Dokuz Eylül Üniversitesi

E¤itim Fak. ‹lkö¤retim Matematik

Ö¤retmenli¤i Bölümü

mezunudur. 23.11.2009 tarihinde

Bat› Anadolu Bölge

Müdürlü¤ü’nde Maksimum

Sigorta Uzman› olarak göreve

bafllam›flt›r.

ERHAN MERT

1986 Ankara do¤umlu olan Erhan

Mert, Sakarya Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 01.12.2009 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

ONUR BATUHAN KURT

1987 ‹stanbul do¤umlu olan Onur

Batuhan Kurt, Ortado¤u Teknik

Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Teftifl Kurulu’nda Müfettifl

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

ÖZGE F‹L‹Z

1986 ‹stanbul do¤umlu olan Özge

Filiz, Ortado¤u Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü mezunudur.

04.01.2010 tarihinde Teftifl

Kurulu’nda Müfettifl Yard›mc›s›

olarak göreve bafllam›flt›r.

117

‹NSAN KAYNAKLARI

26.10.2009-30.03.2010 tarihleri aras›nda

göreve bafllayan arkadafllar›m›z...

GÖZDE LAGO

1981 ‹stanbul do¤umlu olan

Gözde Lago, Marmara Üniversitesi

‹‹BF Siyaset Bilimi ve

Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Teftifl Kurulu’nda Müfettifl

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

ORHAN ‹fiLER

1986 Ankara do¤umlu olan Orhan

‹fller, Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Teftifl Kurulu’nda Müfettifl

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

SEDA KARAGÖZ

1988 ‹stanbul do¤umlu olan Seda

Karagöz, Do¤ufl Üniversitesi

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Acenteler ve Pazarlama

Müdürlü¤ü’nde Destek

Hizmetleri Personeli olarak

göreve bafllam›flt›r.

SEÇ‹L ERBAY

1982 Ankara do¤umlu olan Seçil

Erbay, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Hukuk ve Rücu ‹fllemleri

Müdürlü¤ü’nde Yard›mc› Avukat

olarak göreve bafllam›flt›r.


ÇA⁄DAfi TURAN

1986 ‹stanbul do¤umlu olan

Ça¤dafl Turan, Yeditepe Üniversitesi

‹‹BF Kamu Yönetimi

Bölümü mezunudur. 04.01.2010

tarihinde Teftifl Kurulu’nda

Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

NUR ‹PEK KARAB‹BER

1986 Ankara do¤umlu olan Nur

‹pek Karabiber, Ortado¤u Teknik

Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Kimya Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 04.01.2010

tarihinde Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

EMRE ZENG‹N

1980 ‹stanbul do¤umlu olan

Emre Zengin, Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Makine Fakültesi

Makine Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 04.01.2010 tarihinde

Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

AL‹ BORA BAYHAN

1985 ‹stanbul do¤umlu olan Ali

Bora Bayhan, Kadir Has Üniversitesi

‹‹BF Uluslararas› ‹liflkiler

Bölümü mezunudur. 11.01.2010

tarihinde Kad›köy Bölge

Müdürlü¤ü’nde Maksimum

Sigorta Uzman› olarak göreve

bafllam›flt›r.

BEK‹R HACIBEK‹R

1985 ‹zmir do¤umlu olan Bekir

Hac›bekir, Selçuk Üni.

Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 13.01.2010 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

118

S‹MGE ULAfiMAN

1984 ‹stanbul do¤umlu olan

Simge Ulaflman, Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Kimya-Metalurji

Fakültesi Kimya Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 01.02.2010

tarihinde Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

HÜNKAR BARAN GEY‹K

1985 Diyarbak›r do¤umlu olan

Hünkar Baran Geyik, Portsmouth

Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 01.02.2010

tarihinde Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

BURÇAK BULUT

1984 Ankara do¤umlu olan

Burçak Bulut, Ortado¤u Teknik

Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Maden Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 01.02.2010

tarihinde Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

KAYAHAN KULA

1986 Eskiflehir do¤umlu olan

Kayahan Kula, TOBB Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Elektrik ve

Elektronik Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 01.02.2010 tarihinde

Kurumsal Sigortac›l›k

Müdürlü¤ü’nde Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.


SERP‹L MADEN

1982 Konya do¤umlu olan Serpil

Maden, Yeditepe Üniversitesi

Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi

Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 18.01.2010 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve

bafllam›flt›r.

NUR DARKINO⁄LU

1983 Samsun do¤umlu olan Nur

Dark›no¤lu, Mithatpafla Lisesi

mezunudur. 18.01.2010 tarihinde

Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat

Müdürlü¤ü’nde Destek

Hizmetleri Personeli olarak

göreve bafllam›flt›r.

DO⁄UKAN GÜZEY

1986 Adana do¤umlu olan

Do¤ukan Güzey, Osmangazi

Üniversitesi Mühendislik-

Mimarl›k Fakültesi ‹nflaat

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

04.01.2010 tarihinde Kurumsal

Sigortac›l›k Müdürlü¤ü’nde

Uzman Yard›mc›s› olarak göreve

bafllam›flt›r.

HAYDAR ÖZEL

1981 Yozgat do¤umlu olan

Haydar Özel, Marmara Üniversitesi

Teknik E¤itim Fakültesi

Makine E¤itimi Bölümü

mezunudur. 15.02.2010

tarihinde Oto Hasar

Müdürlü¤ü’nde Hasar Denetim

Memuru olarak göreve

bafllam›flt›r.

B‹LAL EM‹N D‹LL‹

1986 ‹stanbul do¤umlu olan Bilal

Emin Dilli, ‹stanbul Üniversitesi

Teknik Bilimler M.Y.O. Otomotiv

Bölümü mezunudur. 15.02.2010

tarihinde Oto Hasar

Müdürlü¤ü’nde Hasar Denetim

Memuru olarak göreve

bafllam›flt›r.

119

SEL‹N KOYUTÜRK

1986 ‹stanbul do¤umlu olan Selin

Koyutürk, ‹stanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge

Yönetimi Bölümü mezunudur.

01.03.2010 tarihinde ‹nsan

Kaynaklar› ve E¤itim

Müdürlü¤ü’nde Memur olarak

göreve bafllam›flt›r.

SEDA ÜZMEZ

1987 ‹stanbul do¤umlu olan Seda

Üzmez, Beykent Üniversitesi

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Program› mezunudur. 03.03.2010

tarihinde ‹nsan Kaynaklar› ve

E¤itim Müdürlü¤ü’nde Memur

olarak göreve bafllam›flt›r.

BANU TURGUT KUSEYR‹O⁄LU

1973 Ankara do¤umlu olan Banu

Turgut Kuseyrio¤lu, ‹stanbul

Kültür Üniversitesi Mühendislik-

Mimarl›k Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

18.03.2010 tarihinde Yaz›l›m

Gelifltirme Müdürlü¤ü’nde IV.

S›n›f Yaz›l›m Uzman› olarak

göreve bafllam›flt›r.

CEM Y‹⁄‹T

1969 ‹stanbul do¤umlu olan Cem

Yi¤it, ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektrik Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 18.03.2010 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde II. S›n›f Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve

bafllam›flt›r.


Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü

Gültu¤ Ayd›ner, 06.12.2009

Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

Abdullah Da¤c›, 09.01.2010

Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü

Sezen Tekin, 23.01.2010

Oto Hasar Müdürlü¤ü Ekrem Y›ld›z

06.02.2010

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

A. Nihat Uzakgören, 13.02.2010

120

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

Murat Can 26.10.2009‘da bir o¤lu,

K›br›s fiube Gülflah Özkan

30.10.2009’da bir o¤lu,

Oto Hasar Müdürlü¤ü Ayhan Mert

01.11.2009’da bir o¤lu,

Kurumsal Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

Murat Haluk Balc› 16.11.2009’da bir k›z›,

Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürlü¤ü

Asl› Demirhan 25.11.2009’da bir k›z›,

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü¤ü Mevlüt Uflan

16.12.2009’da bir k›z›,

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü Özlem Ye¤eno¤lu

21.12.2009’da bir k›z›,

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü Çi¤dem Okan

19.01.2010’da bir o¤lu,

Marmara Bölge Müdürlü¤ü Alper Çak›r

01.02.2010’da bir o¤lu,

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü Didem K›pçak

05.02.2010’da bir k›z›,

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Ela Leyla ‹nmeler Gürsoy/Hakan Gürsoy

05.02.2010’da bir o¤lu,

Hukuk ve Rücu ‹fllemleri Müdürlü¤ü

Mustafa Gürkan 08.03.2010‘da bir k›z›,

Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Müdürlü¤ü

‹nanç Duyar 16.03.2010’da bir o¤lu,

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü Fatma Tijen

Haz›r’›n 24.03.2010’da bir o¤lu,

Oto Hasar Müdürlü¤ü Seda Salt›k’›n

27.03.2010’da bir o¤lu,

Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü

Zerrin Kutlu 30.03.2010‘da bir k›z›,


ANADOLU SİGORTA

ANADOLU SİGORTA BÖLGE

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Müdürlük

Tel: (0212) 350 0 350 / Faks: (0212) 350 0 355

Genel Müdürlük

Tel: (212) Kurumsal 350 0 350 Sigortacılık / Faks: (212) Müdürlüğü 350 0 355

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İstanbul

Tel: (212)

Bölge

484 24

Müdürlüğü

24

Faks:

Tel:

(212)

(0212)

350

484

0 120

24 24

Faks: (0212) 350 01 20

Kadiköy Bölge Müdürlüğü

Kadıköy

Tel: (216)

Bölge

571 88

Müdürlüğü

00

Faks:

Tel:

(216)

(0216)

571

571

88

88

48

00

Faks: (0216) 571 88 48

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Akdeniz

Tel: (242)

Bölge

248 26

Müdürlüğü

80

Faks:

Tel:

(242)

(0242)

241

248

42

26

80

80

Faks: (0242) 241 42 80

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Batı

Tel:

Anadolu

(232) 455

Bölge

33 33

Müdürlüğü

Faks:

Tel:

(232)

(0232)

455

455

33

33

43

33

Faks: (0232) 455 33 43

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Batı Karadeniz

Tel: (372) 322

Bölge

72 40

Müdürlüğü

Faks:

Tel:

(372)

(0372)

312

322

11

72

00

40

Faks: (0372) 312 11 00

Tel: (0212) 368 38 68 / Faks: (0212) 350 01 80

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Güney

Tel:

Anadolu

(322) 455

Bölge

32 00

Müdürlüğü

Faks:

Tel:

(322)

(0322)

455

455

32

32

32

00

Faks: (0322) 455 32 32

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

İç Anadolu

Tel: (312)

Bölge

457 17

Müdürlüğü

17

Faks:

Tel:

(312)

(0312)

457

457

17

17

49

17

Faks: (0312) 457 17 49

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Karadeniz

Tel: (462)

Bölge

230 61

Müdürlüğü

61

Faks:

Tel:

(462)

(0462)

230

230

70

61

20

61

Faks: (0462) 230 70 20

Marmara Bölge Müdürlüğü

Marmara

Tel: (224)

Bölge

270 05

Müdürlüğü

55

Faks:

Tel:

(224)

(0224)

270

270

05

05

88

55

Faks: (0224) 270 05 88

Kıbrıs Şubesi

Tel: (392)

Kıbrıs

227

Şubesi

95 95

Faks:

Tel:

(392)

(0392)

227

227

95

95

96

95

Faks: (0392) 227 95 96


BÖYLE BİR FOTOĞRAF

HER KURUMA NASİP OLMAZ.

Ulu önderi Anadolu Sigorta’nın önünde gösteren bu eski fotoğraf,

bugün milyonlarca TL’lik portföye ve milyonlarca müşteriye

sahip şirketimizin en değerli varlığı.

Bu fotoğraf bize kuruluş hikayemizi anlatıyor.

Türkiye’nin ulusal sigorta şirketi olarak üstlendiğimiz misyonu hatırlatıyor.

Her zor anında Türk halkının yanında olabilmek için,

hep daha fazla çalışmak için bize güç veriyor.

1 Nisan 1925’te Atatürk’ün talimatıyla kurulan

Anadolu Sigorta, bugün 85 yaşında.

85 yıldır olduğu gibi, daima bu fotoğrafın bize gösterdiği yolda.

More magazines by this user
Similar magazines