Sigorta Postası - Eureko Sigorta Acente Portalı

kokpites.eurekosigorta.com.tr

Sigorta Postası - Eureko Sigorta Acente Portalı

A⁄USTOS 2009 / Say› 23

Sigorta

postas›

Eureko Sigorta’n›n yay›n›d›r.

Eureko’nun yeni

CEO’su

Willem van Duin;

‘Heyecan verici ve

yeniliklere aç›k

bir yolculu¤un

henüz bafl›nday›z…’


“H›zl› ve kârl› büyüyoruz”

Sevgili Eureko Sigortal›lar,

2009, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de endifleyle beklenen, krizin etkilerinin

nas›l ve hangi boyutlarda kendini gösterece¤inin çok da tahmin edilemedi¤i

bir y›l olarak bafllad›. Bu duygularla girdi¤imiz 2009 y›l›n›n ilk yar›s›n› geride

b›rakt›k bile. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yak›ndan hissetti¤imiz gibi, sigorta

sektörü de krizden pay›n› ald› ve hem büyüme hem de karl›l›k performans›nda

ciddi s›k›nt›lar yaflanmaya bafllad›.

Tüm bu geliflmelere karfl›l›k, flirketimiz ilk 6 ayl›k dönemde %15 büyüdü ve

2008 sonu itibari ile %4,9 olan pazar pay›n› %5,3’e ç›kard›. 6. ay sonuçlar›na göre

s›ralamada 7.’yiz, ancak rakiplerimiz bizi çok yak›ndan takip ediyor. H›zl› büyümeyle

birlikte, karl›l›k performans›m›z› da koruyor olmam›z, ne kadar önemli

ve gurur duyulacak bir baflar›ya imza att›¤›m›z› net olarak ortaya koyuyor.

Bu y›l geleneksel vizyon toplant›m›z› gerçeklefltirmek üzere Nisan ay›nda ‹stanbul’da

sizlerle bir araya geldik. Vizyon toplant›m›zda Yönetim Kurulu Baflkan›m›z

ve Garanti Bankas› Genel Müdürü Ergun Özen, Eureko BV CEO’su Willem

Van Duin ile Eureko BV ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Gerard Van Olphen da

bizlerle birlikteydi. Tüm yöneticilerimizin Eureko Sigorta’n›n baflar›lar›ndan duyduklar›

memnuniyet ve teflekkür mesajlar›n› içeren konuflmalar›, eminim sizleri

de en az benim kadar mutlu etmifl ve gururland›rm›flt›r.

Derginin ilerleyen sayfalar›nda bulaca¤›n›z Willem Van Duin röportaj› da yine

bizi gururland›racak güzel ifadelerle dolu. Van Duin flirketimizin gösterdi¤i

ilerleme çizgisinden çok memnun olduklar›n› söyleyerek k›sa zamanda Eureko

ailesinin güçlü bir üyesi oldu¤umuzu belirtiyor. Van Duin’in de çok etkilendi¤ini

söyledi¤i, flirketimizdeki çal›flma arkadafllar›m›z›n baflarma arzular› ve enerjileri

Eureko Grubu içinde her kademede hayranl›kla anlat›l›yor. ‹novasyon kelimesi

flirketimizle özdeflleflmifl durumda. fiirketimizi, Avrupa’n›n 12 ülkesinde faaliyet

gösteren güçlü bir grup içinde iki y›lda hep birlikte tafl›d›¤›m›z bu konum için tüm

çal›flma arkadafllar›ma yürekten teflekkür ediyorum.

Son üç y›ld›r oldu¤u gibi bu y›l da vizyon slogan›m›z› Cinfikir Kutusuna sizlerden

gelen öneriler aras›ndan seçtik. 1383 slogan önerisiyle k›r›lmas› zor bir rekora

imza att›k. Bilgi Teknolojileri Birimi’nin buldu¤u slogan olan Eureko=mutlulukXcesaret2

(E=mc2) ile enerjinin formülünü yeniden yazd›k. Eureko Sigorta,

çal›flanlar›, müflterileri, ifl ortaklar› ve hissedarlar› için mutluluk yaratan bir flirket.

Geçmifl baflar›lar›m›z ve performans›m›zdan ald›¤›m›z güvenle ve inançla gelece¤e

cesaretle bak›yor ve ayn› zamanda müflterilerimiz için de cesaret kayna¤›

oluyoruz.

Son iki y›ld›r vizyon sloganlar›n›n sadece vizyon toplant›s› dönemiyle s›n›rl›

kalmay›p flirket felsefemizin ve günlük uygulamalar›m›z›n bir parças› haline dönüflmesini

mutlulukla izliyorum. 2007 vizyon slogan›m›z “Düfl’ün gerçek olsun”

flirketimizdeki inovatif düflünce yap›s›n› ve kültürünü temsil ederken 2008 slogan›

“Her yüzde yüz güler yüz” ise müflteri memnuniyeti sistemimize ismini verdi.

E=mc2’nin de di¤er iki slogan›m›z gibi bizlerle daha uzun y›llar yaflayaca¤›na

inan›yorum.

De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m,

Bildi¤iniz gibi markam›z›n bilinirli¤ini artt›rmak ve hedef kitlemizde etkin bir

flekilde konumland›rmak üzere 2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda yo¤un iletiflim çal›flmalar›na

bafllam›flt›k. ‹lk reklam kampanyam›z›n ard›ndan yapt›rd›¤›m›z araflt›rmalarda

marka bilinirli¤imizin oldukça artm›fl oldu¤unu memnuniyetle gördük. Marka

bilinirli¤imizin sürdürülebilir olmas›n› sa¤lamak ve bilinirli¤imizi daha da artt›rmak

amac›yla 15 Haziran’da yeni reklam kampanyam›z yay›na girdi. Reklam filmimiz,

bir ailenin tatile ç›kma karar›n› verirken sahip olduklar›n›n›n zarar görmesinden

duyduklar› korkular›n›n ve tatile ç›kman›n cazibesinin beyinde yaflatt›¤›

çeliflkileri esprili bir dille anlat›yor. Kasko, ev, ferdi kaza, seyahat sa¤l›k ve mediko

ürünlerimize de vurgu yapt›¤›m›z yeni reklam›m›zla müflterilerimize yine cesaret

veriyor ve “siz hayat› doya doya yaflay›n gerisini bize b›rak›n” diyoruz.

Haziran ay›nda yeni ürünümüz Eureko Mediko ile sa¤l›k branfl›na da baflar›l›

ve iddial› bir girifl yapt›k. Eureko Mediko; Hollanda’da sa¤l›k sigortalar›nda lider

olan orta¤›m›z Eureko B.V.’nin bizlere aktard›¤› bilgi birikimi ile flirketimizdeki

ekiplerin özverili çal›flmalar›n›n bir ürünü. Sa¤l›k sigortalar›n›n hem müflterilerimize

yeni bir hizmet daha sunarak onlarla aram›zdaki ba¤› güçlendirme, hem

de marka bilinirli¤imizi art›rarak bizi müflteri gözünde en iyilerin aras›na konumland›rma

aç›s›ndan önemli araçlardan biri olaca¤›n› düflünüyorum.

E¤itim, kad›n, engelliler ve çevre konular›nda bir süredir yürüttü¤ümüz çeflitli

sosyal sorumluluk faaliyetlerininin hepsini Eureko Gönüllüleri çat›s› alt›nda toplad›k.

Bildi¤iniz gibi sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z sadece maddi ba¤›fl yapman›n

çok ötesinde. Çal›flanlar›m›z›n sevgi, paylaflma ve yard›mlaflma anlay›fl› çerçevesinde

tüm projelerin bizzat içinde olmas›, emek vermesi ve desteklemesi

hayata geçirdi¤imiz projeleri daha anlaml› ve sürdürülebilir k›l›yor. Benim için her

Eureko Sigorta çal›flan› do¤al olarak bir Eureko Gönüllüsü’dür. Bununla birlikte

sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol almak isteyen, organizasyonunda,

iletifliminde ve projenin yürütülmesinde bizzat çal›flmak isteyen çal›flanlar›m›za

yapt›¤›m›z ça¤r›ya ise 80’in üzerinde baflvuru geldi. Bu sonuçlar›n beni ne kadar

mutlu etti¤ini anlatamam. Eureko Gönüllüleri ülkemizin çeflitli yerlerindeki

çal›flmalar›yla Türkiye’yi fethediyorlar. ‹stanbul, Diyarbak›r, Çanakkale, Antakya,

Sivas ve Kapadokya’da hayata geçirdi¤imiz projelerle insanlar›n hayatlar›nda

yaratt›¤›m›z fark ve mutlulukla yaflad›¤›m›z topluma karfl› sorumlulu¤umuzu da

yerine getiriyoruz.

Haziran ay›nda bizi mutlu eden bir baflka etkinlikse uzun süredir Eureko

Achmea Vakf› ve Baflbakanl›k GAP ‹daresi ile birlikte üzerinde çal›flt›¤›m›z, Diyarbak›r’›n

Çermik ilçesindeki kad›n merkezimiz ÇATOM’un aç›l›fl› oldu. Bölge’den

sorumlu Devlet Bakan› Say›n Cevdet Y›lmaz’›n aç›l›fl törenimize kat›lmas›

bizleri ayr›ca onurland›rd›. ÇATOM’u aç›l›fl› yap›ld› ancak Eureko Gönüllülerinin

oradaki iflleri henüz bitmedi. E¤itim, yard›m ve destek faaliyetleriyle Genel

Müdürlü¤ümüzden kilometrelerce uzakta olan ve ad›m›z tafl›yan ÇATOM’a deste¤imiz

hep sürecek.

Sevgili Çal›flma Arkadafllar›m,

Rakamlara yans›yan baflar›l› ifl sonuçlar›m›zla birlikte yarat›c› düflünme, teknolojiyi

iyi kullanma, yenilikçi ürün ve hizmetler sunma, müflteri memnuniyeti ve

sosyal sorumluluk gibi alanlarda yaratt›¤›m›z fark›n bizi hem sigorta sektöründe

hem de grubumuz bünyesinde özel bir yere tafl›d›¤›n› memnuniyetle görüyoruz.

Bu sonucun bir tesadüf ya da flans de¤il, uzun zamand›r sürdürülen planl›, disiplinli

ve inançl› çal›flman›n ürünü oldu¤unu ve as›l fark› yaratan›n sizler oldu-

¤unu söylemeye gerek bile yok.

Tüm bu güzel haberleri ve baflar›lar› yaratarak, sizlerle paylaflma imkan›

sa¤lad›¤›n›z için hepinize binlerce teflekkürler....

Sevgilerimle

EUREKO S‹GORTA

Okan UTKUER‹

Genel Müdür

01


02

EUREKO S‹GORTA

Sigorta

postas›

Eureko Sigorta A.fi.

Ad›na imtiyaz sahibi:

Okan UTKUER‹

Yaz›iflleri Sorumlu Müdürü:

Zuhal DO⁄AN

Yay›n Kurulu:

Özlem AKKAYALI

Didem HUBULO⁄LU

Özgür ACI

Özlem GÖKTAY

Ayhan F‹fiEKC‹

Katk›da Bulunanlar:

Noyan GÜVENÇ

ES Foto¤raf Klübü

An›l Rasih GÜLCEN

ES - DASK

Eureko Sigorta A.fi.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza

No: 71 34398 Maslak-‹stanbul

Tel: (0212) 304 10 00

Faks: (0212) 285 44 24

Web: www.eurekosigorta.com.tr

Call center: 444 66 60

Yap›m

TYP

Grafik Tasar›m

Ilg›n BALA - ilgin73@hotmail.com

Bask›

Dünya Yay›nc›l›k A.fi.

"Globus" Dünya Bas›nevi

100. Y›l. Mh. 34440 Ba¤c›lar-‹STANBUL

Tel: 0212 440 20 10-11

Bilirsiniz, baflrollerinde Pierce Brosnan ile Meryl Streep’›n oynad›¤›

“Mamma Mia! ‘da hepimize, herkese kendini sorgulatan hüzünlü bir flark›

vard›r...The winner Takes it all... Yani ‘Kazanan herfleyi al›r....’

Dinlerken yaflant›m›zdaki kay›plar›, yenilgileri veya yan›lg›lar›, tökezlemeleri

hat›rlay›p, kaç›m›z derin bir duygu nehrinde ak›p gitmedik ki...

Meryl Streep, Abba’n›n bu efsanevi flark›s›n› ola¤anüstü bir perfomansla

yorumlarken neler diyordu hat›rlayal›m m›?

The gods may throw a dice

‘Belki tanr›lar bir zar atar’

And someone way down here

‘Ve biri dibe vurur’

The winner takes it all

‘Kazanan herseyi al›r’

The loser has to fall

‘Kaybeden düsmek zorundad›r’

It's simple and it's plain

‘Bu kolay ve sade’

Spectators of the show

‘fiovun izleyicileri’

Always staying low

‘Her zaman alçakta kal›r’

A big thing or a small

‘Büyük yada küçük birfley’

The winner takes it all

‘Kazanan herfleyi al›r’

Hayat›n bizlere dayatt›¤› kural bu olsa da, ben bazen kaybetmekten

yanay›m... Bazen kaybeden olmaktan da mutluluk ç›kartmak gerekti¤ini

düflünenlerin taraf›nday›m..

Kaybeden bazen ‘herfleyi’ olmasa bile ‘çok fleyi’ al›r....

Bir düflünün bakal›m...

Sevgiler,

Kazanan

herfleyi al›r

ya da ‘The

winner takes

it all...’

Zuhal

DO⁄AN


içindekiler

08

23

04 EUREKO’NUN YEN‹ CEO’SU

WILLEM VAN DUIN;

“HEYECAN VER‹C‹ VE

YEN‹L‹KLERE AÇIK B‹R

YOLCULU⁄UN HENÜZ

BAfiINDAYIZ...”

07 “KOB‹M GARANT‹DE

KAMPANYASI”NIN ÖDÜLLER‹

SAH‹PLER‹N‹ BULDU

08 2008-2009’DA % 7 OLAN HASAR

FREKANSINDAK‹ ARTIfi ORANININ,

KAZA TESP‹T TUTANA⁄I SONRASI

% 17.6’LERE YÜKSELD‹⁄‹N‹

BEL‹RTEN S‹GORTA B‹LG‹ MERKEZ‹

MÜDÜRÜ MEHMET ÜST;

“BU ARTIfiIN ÜZER‹NE

G‹DECE⁄‹Z...”

11 KOB‹ VE T‹CAR‹

‹fiKOLLARI’NDAN

HABERLER

12 ROADSHOW

13 BÖLGE YÖNET‹C‹LER‹M‹Z‹

TANIYALIM

14 ÖDÜL SEYAHAT‹ ‹Ç‹N

HOLLANDA’DAYDIK...

15 ACHMEA YÖNET‹C‹S‹

RONALD WILLEMSEN’LE

‘EXPAT’LIK

ÜZER‹NE B‹R SOHBET

18 ZEYT‹N S‹GORTA’NIN SAH‹B‹

SEMA ÇÜLEfi;

F‹YAT REKABET‹ EN BÜYÜK

SORUNUMUZ

19 EUREKO GÖNÜLLER‹

‹fi BAfiINDA

20 KURUMSAL SOSYAL

SORUMLULUK NED‹R?

NE DE⁄‹LD‹R!!!

21 EUREKO S‹GORTA ÇOK

AMAÇLI TOPLUM MERKEZ‹

D‹YARBAKIR’DA AÇILDI

22 EUREKO S‹GORTA’DAN YEN‹

SA⁄LIK S‹GORTASI:

“EUREKO MED‹KO”

23 (E)UREKO = (M)UTLULUK VE

(C)ESARET

26 TARIM S‹GORTASI’NDAN B‹R

BAfiARI ÖYKÜSÜ (MALATYA)

27 GARANT‹ BANKASI BÖLGE

YÖNET‹C‹LER‹M‹Z‹

TANIYALIM...

28 FOTO⁄RAF KULÜBÜ

BÜYÜKADA’DAYDI...

13 15


04

EUREKO S‹GORTA

Eureko’nun yeni CEO’su Willem van Duin;

Heyecan verici ve

yeniliklere aç›k

bir yolculu¤un henüz

bafl›nday›z…’

Eureko’nun yeni CEO’su Willem van Duin’i daha yak›ndan tan›mak

amac›yla kendisiyle bir röportaj yapt›k. Yap›lan röportajda, Türk çal›flma

arkadafllar›na kendisini biraz daha tan›tma ve Eureko Sigorta ile

ilgili amaçlar›n› anlatma f›rsat› buldu¤u için ne kadar memnun oldu-

¤unu belirtti.

Vizyon toplant›s›nda bizimle çok güzel bir video

paylaflt›n›z ve orada tak›m oyununun çok

önemli oldu¤unu söylediniz. Nas›l bir yöneticisiniz,

sizinle çal›flan kiflilerden ne beklersiniz?

Çok çal›flmaktan ya da mücadeleden kaç›nmayan bir kifli olarak

kendimi tan›mlayabilirim. Sonradan ç›kabilecek sürprizlerin ve yanl›fl

anlafl›lmalar›n önüne geçmek amac›yla çal›flma arkadafllar›m ile aç›k

diyalogdan yanay›m. Benimle çal›flan kiflilerin de ayn› flekilde çal›flmas›n›

ve hem iyi hem de kötü zamanlarda birbirlerini desteklemelerini

beklerim.

‘‘

Vizyon toplant›s›nda Eureko Sigorta’n›n tüm çal›flanlar›n›

bir arada gördünüz. ‹zlenimleriniz neler

oldu, ‹stanbul’dan hangi duygularla ayr›ld›n›z?

Öncelikle beni en çok etkileyen fley, flirketin yafl profili oldu; bir

çok Eureko flirketine k›yasla çok daha genç bir yafl profiline sahipsiniz.

Genel olarak, ziyaretim s›ras›nda gözlemledi¤im müthifl enerji ve

heyecandan da çok etkilendim.

Eureko Sigorta, Grup içerisinde

inovasyon ile adeta özdeflleflmifl bir

flirket olarak görülüyor. Grup içerisinde

di¤er OpCo’lar aras›ndaki inovatif ruhun

canland›r›lmas›nda ise hakl› bir flekilde

kazan›lm›fl bu ünden yararlan›yoruz.

‹novatif kimlik ayn› zamanda flirketin

Türkiye pazar›nda konumlanmas›n›

sa¤layan etkili bir araç da…’

‘Öncelikle beni en çok

etkileyen fley, flirketin yafl

profili oldu; bir çok Eureko

flirketine k›yasla çok daha

genç bir yafl profiline

sahipsiniz. Genel olarak,

ziyaretim s›ras›nda

gözlemledi¤im müthifl

enerji ve heyecandan da

çok etkilendim...’

Sigorta sektörünün 2009 y›l›n› nas›l kapatmas›n›

bekliyorsunuz? 2010 y›l› için sigorta sektörü ile ilgili

öngörüleriniz nelerdir? Global krizle birlikte yeniden

flekillenen finansal piyasalar›n sigorta sektöründe

nas›l bir etki yarataca¤›n› düflünüyorsunuz?

Aç›kças› bununla ilgili birkaç sorun söz konusu. Sektör, insanlar›n

ürün ve hizmetlerimize olan güvenini yeniden kazanmak için u¤rafl›yor;

bu yüzden de 2009 y›l›n›n, tüm sektör aç›s›ndan zorlu bir y›l olaca¤›n›

düflünüyorum. 2010’da devam edecek flekilde bu güveni yavafl

yavafl yeniden kazanabilece¤imizi ve piyasalar›n ad›m ad›m ve

sürdürülebilir bir geliflme gösterece¤ini umuyorum. Sistemsel bütünlük

içerisinde hareket flirketlerin krizden daha kuvvetli ve daha baflar›l›

olarak ç›kmalar› için f›rsatlara sahip olduklar›n› düflünüyorum.

Bildi¤iniz gibi son zamanlarda sigorta sektörüne

çok say›da yabanc› ortak kat›ld› ve Türk firmalar›

ile yeni ortakl›k aray›fllar›na girdiler. Bunu nas›l

de¤erlendiriyorsunuz?

Bu takip edilme duygusu asl›nda çok gurur okflay›c›. Tabii ki, güçlü

ve yükselen bir ekonomi ile ülkenin sundu¤u yüksek ifl potansiyelini

göz önünde bulundurdu¤unuzda bu durumun kaç›n›lmaz oldu¤u

çok aç›k. Belki de, Eureko’nun flans› yar›fla önde bafllamas› oldu.


Ayr›ca Eureko Sigorta’n›n Garanti Bankas› ile gerçeklefltirdi¤i güçlü

ve çok de¤erli stratejik ittifaktan yararland›¤›m›z için de flansl›yd›k.

Hedefimiz, flu anda bu pozisyondan yararlanarak Türkiye’de Eureko

Sigorta markas›n› infla etmek ve inovatif bir sigortac› olarak tan›nmas›n›

sa¤lamak.

2009 y›l›ndaki büyüme yüzdelerine bakt›¤›m›zda

genelde Eureko Sigorta’n›n rakiplerinden ve

sektörden çok daha h›zl› bir büyüme sergiledi¤ini

görüyoruz. Eureko aç›s›ndan bakt›¤›n›zda durumu

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Eureko, Türkiye’deki yat›r›m›n, güçlü bir flekilde performans göstermesinden

ve hem yerel hem de uluslararas› trendleri canland›rmas›ndan

dolay› hoflnut. Bu baflar› ise, buradaki yöneticilerin ve çal›flanlar›n

baflar›s›. Zor olan ise, bu performans›n sürdürülmesi ve piyasada lider

bir oyuncu konumunu elde etmek için faaliyetlerin gelifltirilmesidir; Eureko

Sigorta’n›n bunu baflarabilece¤ine dair inanc›m ise sonsuz.

Biliyoruz ki Eureko için inovasyon çok önemli,

tabi Eureko Sigorta için de. Cinfikir kutusuna 2 y›lda

4000’ün üzerinde öneri geldi ve buradan çeflitli

projelerle h›zl› kazan›mlar elde edildi. Ayn› za-

Eureko B.V. Ceo’su

Willem Van Duin

manda yenilikçi flirket ödülü de ald›k. Bunu nas›l

de¤erlendiriyorsunuz ve Eureko Sigorta’ya nas›l

bir avantaj sa¤layaca¤›n› düflünüyorsunuz?

Eureko Sigorta, Grup içerisinde inovasyon ile adeta özdeflleflmifl

bir flirket olarak görülüyor. Grup içerisinde di¤er OpCo’lar aras›ndaki

inovatif ruhun canland›r›lmas›nda ise hakl› bir flekilde kazan›lm›fl bu

ünden yararlan›yoruz. ‹novatif kimlik ayn› zamanda flirketin Türkiye

pazar›nda konumlanmas›n› sa¤layan etkili bir araç da. Elde etti¤imiz

bu çifte faydadan memnunum ve sizin de, inovatif ruhunuzu yans›taca¤›n›z

her f›rsattan yararlanman›z› isterim.

Eureko Sigorta çal›flanlar› kurumsal sosyal sorumluluk

alan›nda da çok aktif. Bu y›l Eureko Achmea

Foundation’›n deste¤iyle Diyarbak›r’da bir

kad›n merkezi aç›ld›. Bunun d›fl›nda da gönüllülerin

kat›ld›¤› bir çok çal›flma yap›l›yor. fiirketin

sosyal sorumluluk anlay›fl› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Her flirketin, kurumsal sorumluluk anlay›fl›n› davran›fllar›na da yans›tmas›

gerekti¤ini düflünüyorum. Bu durum da giderek yayg›nlafl›yor

ve kurumsal dünyada giderek daha çok beklenir hale geliyor. Eureko

Achmea Vakf›, Eureko’da gurur duydu¤umuz fleyler baflar›yor; bu

EUREKO S‹GORTA

‘Belki de,

Eureko’nun flans›

yar›fla önde

bafllamas› oldu.

Ayr›ca Eureko

Sigorta’n›n

Garanti

Bankas› ile

gerçeklefltirdi¤i

güçlü ve çok

de¤erli stratejik

ittifaktan

yararland›¤›m›z

için de flansl›yd›k.

Hedefimiz, flu

anda bu

pozisyondan

yararlanarak

Türkiye’de Eureko

Sigorta markas›n›

infla etmek ve

inovatif bir

sigortac› olarak

tan›nmas›n›

sa¤lamak...


05


06

EUREKO S‹GORTA

kadar çok OpCo’nun da, bu tür faaliyetlerde yer ald›¤›n› görmekten

dolay› çok memnunum. Bu gibi faaliyetlerin sadece para vermek demek

olmad›¤›, çal›flan kat›l›m›n› da kapsad›¤›n› gördü¤ümde memnuniyetim

daha da katlan›yor. Hepinizi yürekten kutluyorum!

Biliyoruz ki siz sa¤l›k alan›ndan geliyorsunuz.

Eureko Sigorta da yeni bir sa¤l›k ürününü lanse

ediyor. Eureko’da bu konuda çok iyi bir knowhow

mevcut. Bunun Türkiye pazar›nda yans›malar›

nas›l olur ve nas›l bir avantaja çevrilebilir?

Evet, mesleki geçmiflimde sa¤l›k sigortas› alan›nda da deneyimlerim

oldu ve bu alan, Avrupa’da her zaman geliflmekte olan bir alan.

Eureko’da Sa¤l›k Sigortas› alan›nda çok baflar›l› sonuçlanan faaliyetlerimiz

oldu ve burada bu deneyimlerden yararlan›p yeni pazarlara

uygulamam›z gereken Eureko modeli izlendi. Türkiye’nin, Sa¤l›k sigortas›

alan›nda olumlu hamleler yapmaya haz›r önemli bir ülke örne-

¤i oldu¤una ve Eureko Sigorta’n›n, böylesine bir ivmede baflar›l› bir

giriflimde bulunabilece¤ine inan›yorum..

Son olarak Eureko Sigorta çal›flanlar›na neler

söylemek istersiniz?

Eureko ‹cra Kurulu’ndaki çal›flma arkadafllar›m ile beraber, Eureko

Sigorta’n›n ilerleme çizgisinin bizi ne kadar çok cesaretlendirdi-

¤ini ve bize güç verdi¤ini anlatmak zor. Eureko Sigorta, böylesine

k›sa bir zamanda Eureko Ailesi’nin güçlü bir üyesi oldu. Eureko Sigorta

yönetimi ile çal›flanlar›n›n, böylesine baflar›l› bir flekilde bu ailenin

bir parças› olmas›ndan dolay› minnettar›z ve oldukça heyecan

verici ve yeniliklere aç›k bir yolculu¤un henüz çok bafl›nda oldu¤umuz

inanc›nday›z.


Özlem Akkayal› – David Alexander

Türkiye’nin, Sa¤l›k

sigortas› alan›nda

olumlu hamleler

yapmaya haz›r önemli

bir ülke örne¤i

oldu¤una ve Eureko

Sigorta’n›n, böylesine

bir ivmede baflar›l› bir

giriflimde

bulunabilece¤ine

inan›yorum…

‘‘


“Kobim

Garantide

Kampanyas›”n›n

ödülleri

sahiplerini

buldu

Kobi iflkolunda 2008 y›l›n›n son kampanyas› olan “Kobim Garantide”

kampanyam›z› 7 Ekim-14 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda baflar› ile

gerçeklefltirdik.Toplam 7.745 adet tahsilat› yap›lan Kobim Garantide

poliçesi üretimi gerçeklefltirildi.Banka bölgelerimiz aras›nda en fazla

kobim garantide üretimi gerçeklefltiren 630 adet ile ‹stanbul Avrupa

1 Bölgemiz oldu.

Kampanyada hedefini gerçeklefltiren 62 flubemizi tebrik ediyoruz.Bu

flubelerimiz aras›nda ilk 3 s›ray› s›ras›yla Balbey,Seyrantepe

ve Güzelyal› flubelerimiz ald›.Hedeflerini gerçeklefltiren tüm flubelerimiz

Teknosa hediye çeki ile ödüllendirildi.

Kampanyan›n galipleri baflar› öykülerini flöyle anlatt›lar:

Mustafa Gökçe

(Kampanya 1. si Balbey flube –Kobi M‹Y)

‘Balbey flubesi olarak müflterilerimizle olan birebir iliflkilerimizi

kobim garantide ürünü ile destekleyerek kampanyada baflar›y› yakalad›g›m›za

inan›yoruz.Kampanyaya zaman›nda odaklanmam›z ve

ürünümüzü müflterilerimize onlara en uygun yönleri ile anlatmam›z

sayesinde bu sonuça ulaflt›k.Kampanya süresi boyunca Eureko Sigorta

portföy yöneticisi Serkan Çaldenk ve yetkilisi Çi¤dem Karamanda’ya

destekleri için teflekkür ederiz. Eureko sigorta ile yakalad›¤›m›z

bu güzel iflbirli¤i çok daha güzel ifllerde devam edecek...’

Suat Özkok

(Kampanya 2. si Seyrantepe fiubesi -Kobi M‹Y)

‘Kobim Garantide ekip olarak sevdi¤imiz ve özelliklerini iyi bildi¤imiz

bir ürün. Bu ürünü h›zl› bir flekilde pazarlayabilmemiz için, kobi

ekibi olarak, öncelikle hedef kitlesi belirleyip bu müflterilere odaklanmay›

planlad›k. Bu odakl›l›¤›m›z ürünün faydalar› ile birleflince bizlere

hem sat›fl baflar›s›, hem de ürün etkinli¤i sa¤lad›. Do¤ru hedef kitleye,

do¤ru fayday› sa¤layacak ürün ve do¤ru iletiflim ile ulaflarak

kampanyada baflar›y› yakalad›¤›m›z› düflünüyorum.’

Nehir ENCÜ

(Kampanya 3.sü Güzelyal› fiubesi -Kobi M‹Y)

'Kobim garantide ürününü iyi bir flekilde müflterilerimize sunabilmek

için ürünü iyi bilmek ve ürünün sundu¤u özellikleri iyi anlamak

gerekti¤ine inand›k Bu nedenle öncelikle bizler tüm kobi ekibi olarak

ürünü iyi tan›maya çal›flt›k . Daha sonras›nda ise ürünü iyi bir flekilde

özümseyerek müflterilerimize kendilerine sa¤layaca¤› faydalar› anlata-

Seyrantepe

fiubesi

ekibi

Güzelyal›

fiubesi

rak karfl›l›kl› güven ve samimiyetimiz ile kobim garantide ürünümüzü

müflterilerimize sunduk. Müflterilerimiz üzerinde kurdu¤umuz etki,

olumlu iletiflim ve kampanya üzerindeki odaklanmam›z ile de iyi bir baflar›

yakalad›k''. Eureko Sigorta Ege bölge müdürümüz Rakel han›m ve

portföyümüz Seden han›ma destekleri için çok teflekkürler.’

S›tk› Birol Bal›k

EUREKO S‹GORTA


Seyrantepe

fiubesi Md.

ödülünü

Eureko

Sigorta

Genel Md.

Okan

Utkueri ve

Genel Md.

Yrd. Gönül

Alpay’dan

ald›.

Balbey

fiubesi

07


08

EUREKO S‹GORTA

2008-2009’da % 7 olan hasar frekans›ndaki art›fl

oran›n›n, Kaza Tespit Tutana¤› sonras› % 17.6’lere

yükseldi¤ini belirten Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü

Mehmet Üst;

Bu art›fl›n

Mehmet Üst ile arkadafl›m›z Özlem Göktay görüfltü

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM)‘ nin genel olarak

organizasyon yap›s›n› ve iflleyiflini anlat›r m›s›n›z?

9 A¤ustos 2008’de Resmi Gazete’de yay›nlanan Sigorta Bilgi Merkezi

(SBM) Yönetmeli¤i önceden TRAMER yönetmeli¤inin bir nevi yerine

geçmifl oldu. Bu tarihte önceden sektörde bilinen TRAMER tüzel kiflili¤ini

SBM’ ye b›rakt›. Böylece yönetmelikle birlikte TRAMER gibi 3 tane

daha bilgi merkezi kurularak SBM organizasyonunun alt›nda 4 tane

alt bilgi merkezi oluflturuldu. Bunlar sa¤l›k sigortalar›nda tüm sa¤l›k ve

hastal›k sigortalar›n› kapsayan bilgi merkezi SAGMER, hayat sigortalar›n›

kapsayan bilgi merkezi HAYMER ve bir di¤eri de oto dahil tüm kaza

ve di¤er branfllar› zorunlu sigortalar dahil olmak üzere tamam›n›

kapsayan, deniz ve hava tafl›mac›l›¤› hariç ve tabii ki DASK, tar›m ve

bireysel emeklilik haricinde bütün sigortalar›n hasar takibinin yap›labilece¤i

merkez de HATMER. TRAMER’in mevcut fonksiyonu kaza otoda

a¤›rl›kl› olarak devam edecek.

Kaza otoda bildi¤iniz gibi trafik sigortalar›, yeflil kart (green card),

karayolu yolcu tafl›mac›l›¤› ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalar›

TRAMER’in takibinde devam edecek. Her bir merkez kendi hasar›yla

‘Yönetmelikle birlikte TRAMER gibi

3 tane daha bilgi merkezi kurularak SBM

organizasyonunun alt›nda 4 tane alt bilgi

merkezi oluflturuldu. Bunlar sa¤l›k

sigortalar›nda tüm sa¤l›k ve hastal›k

sigortalar›n› kapsayan bilgi merkezi SAGMER,

hayat sigortalar›n› kapsayan bilgi merkezi

HAYMER ve bir di¤eri de oto dahil tüm kaza ve

di¤er branfllar› zorunlu sigortalar dahil olmak

üzere tamam›n› kapsayan, deniz ve hava

tafl›mac›l›¤› hariç ve tabii ki DASK, tar›m ve

bireysel emeklilik haricinde bütün sigortalar›n

hasar takibinin yap›labilece¤i merkez de

HATMER...’

üzerine

gidece¤iz...

ilgili olan veri taban›ndan yine sorumlu olacak. Ayn› sorumluluk bu flekilde

devam ediyor. HATMER bünyesinde otoyla da çok yak›n iliflki oldu¤u

için sa¤l›k ve hayat d›fl›ndaki her fleyin hasar k›s›mlar› takip ediliyor

olacak. Mevcut olan kadro ve tüzel kiflilik komple SBM’ne geçmifl

oldu. Dolay›s›yla art›k kurumun ad› “Sigorta Bilgi Merkezi” dir.

TRAMER art›k alt bilgi merkezidir. Kadro olarak da art›k SBM’nin personeli

olarak adland›r›yoruz. Di¤er bilgi merkezlerimize gelecek olursak

çok özetle TRAMER’de oldu¤u gibi yani kendiyle alakal› branfllarda

bütün sigorta sahtekarl›klar›ndan tutun sektörel istatistiklerin takibi

ve o konuda bizzat Hazine ad›na gözetimi di¤er branfllarda da ilgili

merkezlere verilmifl durumlarda. Yönetmeli¤e bakt›¤›m›z zaman

kapsam› tamamen ayn› ölçekte TRAMER’in özelli¤inde di¤er bilgi

merkezlerinde de kendi sorumluluk alanlar› ile ilgili tüm sigorta sahtekarl›klar›n

ve ilgili branfllar›n denetimi gözetimi, daha çok gözetimi ve

Hazine ad›na, bu konularda ciddi bir flekilde raporlanmas›, istatistiklerin

oluflturulmas› gibi çok önemli görevleri ve misyonu var.

Sa¤l›k’da nas›l bir yap›lanma oldu?

Sa¤l›ktan bahsedecek olursak sa¤l›k ve hastal›k sigortalar›nda da

trafik sigortalar›nda oldu¤u gibi sektörde ciddi problemler var. Özellikle

sektörün zarar gördü¤ü en büyük branfllardan birisi de yine sa¤l›k.

Sa¤l›k alan›nda maalesef kar edilemiyor. Anlaflmal› kurumlar ile

sektörün çok ciddi problemleri var. Sigortal›lar›n sektörle zaman zaman

problemleri var. Örne¤in grup sigortalar›nda veya sigortal› flirket

de¤ifltirdi¤inde geçmifl datas›n›n paylafl›lamamas› gibi flikayetler var.

Hazine bu konuda flu anki durumdan daha farkl› düzenlemeler planl›yor.

O düzenlemelerle birlikte sa¤l›k sigortalar› bilgi merkezine birim

yöneticilerini atad›k ve alt komiteler kurduk ve ciddi çal›flmalar bafllad›.

Sektör baz›nda flirketlerden bütün veritabanlar›n› istemeye bafllad›k.

Bu veritabanlar› geldi¤i zaman nas›l bu bilgi merkezleri bünyesinde

sektörü kucaklayan veritaban› oluflturaca¤›z, bunlar›n bütün

görüflmeleri ve altyap› çal›flmalar› devam ediyor.


Foto¤raf: Sühan Karaca

‘Buradaki amaç sigorta flirketlerinin kendi

bünyesindeki uygulamalara dokunmak de¤il.

Amaç, nas›l Trafik sigortalar›nda oldu¤u gibi

herkes kendi ifl anlay›fl› do¤rultusunda bir ifl

yap›yorsa, poliçe ile ilgili bilgiler merkeze

al›n›yor ve öyle poliçeler üretiliyorsa,

HATMER’de de SBM’nin koyaca¤› ve sektörde

standardize edece¤i eksper raporlar›n›n

Türkiye genelindeki eksperler taraf›ndan yine

SBM’nin oluflturmufl oldu¤u sektörle beraber

standardize etti¤i eksper raporlar› do¤rultusunda

uygulamalar gelifltirmek...’

Tabii biz geçen y›l teknoloji yat›r›mlar›n› da ona göre planlad›k.

Bütçemiz de ona göre oluflturuldu dolay›s›yla bütçemiz de eskiye nazaran

çok artm›fl oldu. TRAMER’de son kat›lan flirketler ile 29 üye varken

flu an hayat ve sa¤l›k flirketlerinin tamam›n› da kapsay›nca

SBM’nin üye adedi 50’ye ç›km›fl oldu. fiu an yönetmelik gere¤i 50

üyemiz var.

Sa¤l›k taraf›nda Hazine’nin yine bir düflüncesi ile Türkiye‘de ilk defa

sa¤l›k konusunda Türkiye’ye has morbilite tablolar›n› oluflturmak

için protokol imzaland› ve bu konuda da Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nin

bu konuda uzman hocalar› taraf›ndan çal›flmalar yürütülüyor

ve proje bir Tekno Kent firmas›na verilmifl durumda. Türkiye genelinde

tüm hastanelerden hasta verilerini toplayarak sa¤l›k konusunda

hastal›klar›n kodlanarak standart ve Türkiye genelinde çok ciddi morbilite

tablolar›n› yapmak hedefleniyor. Bu projeye baflland› flu anda

çal›fl›l›yor. Bu da SAGMER konusunda ilk ve sektörün henüz duymad›¤›

bir bilgi…

Hayat Sigortalar›’ndaki oluflumdan da bahseder

misiniz?

Hayat sigortalar› için HAYMER’e geçecek olursak orada da Hacettepe

ve Marmara Üniversitesi bünyesinde takip edilecek olan

mortalite tablolar› yani Türkiye’ye has ölüm yafll›l›k tablolar›n›n oluflturulmas›

üzerine Tekno Park firmas› çal›flmalar› yürütmekte. Hazine taraf›ndan

çal›flma bafllat›lm›fl durumda, bugünlerde anlaflma imzalanacak.

Böylece Türkiye’nin hem morbilite hem mortalite tablolar›n›n takibi

için de SBM gerçek anlamda bir merkez görevini üstlenmifl olacak.

Bu Hazine’nin vermifl oldu¤u bir görev. Bunlar ciddi kaynaklar gerektiren,

uzun süren çal›flmalar› gerektiren projeler. Sektör ad›na bu projeler

hayata geçirilecek.

Alt bilgi merkezlerinin gündeme gelmesiyle ilk çal›flmay›, hayat sigortalar›nda

01 Mart 09 itibari ile Hazine taraf›nda yeni tarife yönetmeli¤inin

devreye girmesiyle HAYMER bünyesinde yapt›k. Dolay›s›yla

o konuda hemen çal›flmalar bafllat›ld› ve biz elektronik ortamdan

gelen, TRAMER uygulamalar›nda oldu¤u gibi tarifeleri hayat sigortalar›ndan

internet üzerinden almaya bafllad›k. Bir k›s›m flirketler tarifelerini

art›k elektronik ortamda göndermeye bafllad›lar ve bunu Hazine

de kendi taraf›nda görüyor ve ya onayl›yor ya da düzeltme istiyor.

Orada ilk uygulama olarak bu bafllat›ld›. Akabinde di¤er çal›flmalar

da devam edecek. Poliçelerin transferi vs. SAGMER’de oldu¤u gibi

alt komiteler nas›l bir veri taban› oluflturulaca¤› konusunda çal›fl›yor.

O konuda atanan birim yönetici arkadafllar da yo¤un bir biçimde çal›flmaya

devam ediyorlar.

HATMER nas›l iflleyecek?

Oto sigortalar› dahil zorunlu sigortalar› tüm sigortalar›n hayat sa¤l›k

d›fl›ndaki kaza otoyu da kapsayacak flekilde di¤er zorunlu sigortalar

örne¤in Tüpgaz Sorumluluk’tan tutun ‹flyeri Sorumluluk’a kadar bütün

sigortalar› içine alarak nakliyat yang›n h›rs›zl›k bütün bu branfllarla ilgili

hasarlar›n takip edilebilece¤i bir merkez halinde. Burada da birim yöneticisi

yeni atand›. A¤›rl›¤›m›z burada mevcut olan kaza otoyla devam

edecek çünkü orada ekspertiz raporlar›n›n standart hale getirilmesi ve

flu son dönemde özellikle kaza tespit tutanaklar›yla beraber sektörün

problemi olan kaza tespit tutanaklar›ndaki sahtekarl›klar›n önlenmesine

yönelik ciddi çal›flmalar yap›l›yor. Hasar Takip taraf›nda yönetim kadrosunda

bir Hazine temsilcisi, Ticaret Odas› Meslek Komitesi’ni temsilen

bir eksper var, 2 tane de sektörü temsil eden denetçi var. Orada özellikle

otoda Türkiye genelinde eksperlerin kullanaca¤› yeni bir eksperlik

yönetmeli¤inde de anlat›lan art›k sigortal›n›n da eksperini atamas› gibi

bir nosyon verildi¤i için ona yönelik bu tarafta da uygulamalar gelifltirmeye

bafllad›k. Nitekim yeni ç›kan, Kaza Tespit Tutanaklar› ile ilgili mevcut

olan genelgede yap›lan de¤ifliklikle beraber sigortal› e¤er kendisi

eksperini atar ise burada bizim eksperin de bilgi girece¤i bir fonksiyon

yaz›yoruz. ‹lk bafllang›çta böyle olacak ard›ndan özellikle HATMER

EUREKO S‹GORTA

09


10

EUREKO S‹GORTA

içerisinde oto ile ilgili eksperlerin flu anda bütün flirketler farkl› farkl› uygulamalar

kullan›yorlar ve eksperler de hepsinden farkl› bir ekspertiz

raporu üretiyorlar. fiimdi burada bir merkezileflme olacak. Tabii buradaki

amaç sigorta flirketlerinin kendi bünyesindeki uygulamalara dokunmak

de¤il. Amaç, nas›l Trafik sigortalar›nda oldu¤u gibi herkes kendi ifl

anlay›fl› do¤rultusunda bir ifl yap›yorsa, poliçe ile ilgili bilgiler merkeze

al›n›yor ve öyle poliçeler üretiliyorsa, HATMER’de de SBM’nin koyaca-

¤› ve sektörde standardize edece¤i eksper raporlar›n›n Türkiye genelindeki

eksperler taraf›ndan yine SBM’nin oluflturmufl oldu¤u sektörle

beraber standardize etti¤i eksper raporlar› do¤rultusunda uygulamalar

gelifltirmek.

Geçen y›l Nisan'da Kaza Tespit Tutana¤› uygulamas›

bafllad›. Uygulama bir y›l›n› doldurdu ancak

ciddi bir sahte hasar patlamas› oldu. Bu konudaki

son rakamlar nas›l? Yap›lan suistimallerden

bir kaç örnek verir misiniz?

1 Nisan 2008’den bu yana kaza tespit tutanaklar›n› biz elektronik ortamdan

art›k takip etmeye bafllad›k. 1 Nisan 2008’den 1 Nisan 2009’a

1 y›ll›k dönemde toplam 646.438 adet kaza tespit tutana¤› tutulmufl.

Bunlar›n % 94’ü flirketler taraf›ndan tamamlanm›fl. % 5.83’ü anlaflma olmad›¤›ndan

Komisyon’a devredilmifl. % 0.24’ü yani çok düflük bir oran›

da de¤erlendirme aflamas›nda. Bu rakamlar sektörün ciddi baflar›s›d›r.

Bir kaza tespit tutana¤›n›n ortalama sonuçlanma süresi 1 gün 8 saat,

ortalama günlük 1.771 adet de kaza tespit tutana¤› giriliyor.

20 May›s 2009 itibariyle bakacak olursak, kaza tespit tutanaklar›n›n

say›s› 741.000’i bulmufl durumda. 1 gün 7 saatte sonuçlan›yor, ortalama

1.790 adet kaza tespit tutana¤› giriliyor.

Emniyet verilerine bakt›¤›m›zda % 25’i Emniyet veya Jandarma taraf›ndan

kaza tespit tutanaklar›n›n tutuldu¤unu görüyoruz. % 75’i kifliler

kendi aras›nda tutmufl. 1 y›l içerisinde bu çok ciddi bir baflar›. Say›s›na

bakacak olursak 1 Nisan 2008-2009 aras› 866.708 adet maddi

hasarl› kaza oluflmufl. Bunun 220.270 adedi %25’i Emniyet ve Jandarma’ya

yans›yan, 646.438 adet yani % 75’i de flirketlere yans›yan,

kiflilerin kendi aras›nda tuttu¤u ve TRAMER üzerinden elektronik ortamdan

yap›lan kaza tespit tutanaklar›.

Önceki y›llara bakt›¤›m›zda ciddi bir art›fl var. % 13-14 oran›nda

hatta say›lara bakt›¤›m›zda 01 Nisan 2007 ile 31 Mart 2008 yani kaza

tespit tutanaklar› bafllamadan 1 y›la bak›yoruz ay ay k›yaslad›¤›m›zda

1 y›l öncekiyle kaza tespit tutana¤›n›n bafllad›¤› dönem aras›nda

maddi hasarl› kazalarda % 19 luk bir art›fl yüzdesi var. Bu ciddi bir art›fl.

Bir di¤er taraftan y›llar itibariyle poliçe art›fllar›na da bak›yoruz %

1 lik bir art›fl var. Yani poliçe art›fl›, maddi hasarl› kazalar›n art›fl›n›

göstermiyor.

% 19 luk maddi hasarlarda art›fl, poliçe adetlerindeki art›fl ise % 1.

Hasar frekanslar›na bak›yoruz. 2007-2008 döneminde hasar frekans› %

6 civar› iken 2008-2009 % 7 lere ç›km›fl. Kaza tespit tutana¤› sonras›

maddi hasarl› kazalar›n hasar frekans›ndaki art›fl oran› % 17.6. Dolay›s›yla

bunun üzerine gidilmesi laz›m. Biz de flu anda bunu yap›yoruz.

Park halindeki çarpma kazalar› % 23.68. Bunun yan› s›ra geri geri gi-

‘1 Nisan 2008’den 1 Nisan 2009’a 1 y›ll›k

dönemde toplam 646.438 adet kaza tespit

tutana¤› tutulmufl. Bunlar›n % 94’ü

flirketler taraf›ndan tamamlanm›fl. % 5.83’ü

anlaflma olmad›¤›ndan Komisyon’a

devredilmifl. % 0.24’ü yani çok düflük bir oran›

da de¤erlendirme aflamas›nda. Bu rakamlar

sektörün ciddi baflar›s›d›r. Bir kaza

tespit tutana¤›n›n ortalama sonuçlanma

süresi 1 gün 8 saat, ortalama günlük

1.771 adet de kaza tespit tutana¤›

giriliyor...’

derek çarpma % 7.39. ‹kisinin toplam›n› al›yoruz % 31. Yani 100 araçtan

31’i ya park halinde çarp›yor ya geri giderken çarp›yor. fiimdi bu bir soru

iflareti. Bu üzerine gidilmesi gereken bir grup. Tabii ki gerçekten hepsinde

problem olmas› mümkün de¤il ama % 31 lik bir oran flüpheyi uyand›r›yor.

Dolay›s›yla incelenmesi laz›m. Nitekim fluanda o inceleniyor. %

15.80’lik bir oran normal seyir halinde arkadan çarpma. Bunlar çok normal

olabiliyor. % 8 lik bir oran da kavflakta çarpma. fiimdi bunlar›n oran›

çok düflük. % 7 ›fl›k ya da iflaret olan olmayan yerlerdeki çarpmalar, toplam›n›

al›rsak kavflaklardaki çarpman›n toplam› % 15. Düflünün % 24

park halinde çarpma, % 15 kavflakta çarp›flma. fiu anda bu datan›n üzerine

gitmifl durumday›z ve sektör genelinde iflin foto¤raf›n› ç›kard›k. Geçti¤imiz

haftalarda Türkiye Sigorta fiirketleri Birli¤i Yönetim Komitesi üyelerine

sunum vard›. Bugün ya da yar›n sektöre tüm datalar› gönderiyoruz

yani bir kazada flüphe uyand›ran, park halindekini demiyorum ama,

özellikle 20 tane kaza yapan var, 17 tane 15 tane kaza yapan var. 2’nin

üzerinde kaza yapanlar›n tamam›n› biz ç›kartt›k, bunlar 35.000 adet ve

bu kay›tlar›n incelenmesi gerekiyor. Bunlardan bakt›¤›m›z fleyler var, kaza

oldu¤unda hem kaskoya hem trafik poliçesine gidenler var, bunlar›n

içerisinde rücu olup da flirketten di¤er karfl› flirkete rücu var m› diye bunlar›n

tamam›n› ay›kl›yoruz. Rücular›n d›fl›nda çift tarafl› müracaat yapan

sigortal›lar› da mercek alt›na alm›fl durumday›z. Hem trafi¤ine müracaat

etmifl hem kaskosuna müracaat etmifl. Ya da çok ciddi hasar› olup da

bak›yorsunuz karfl› araçta ciddi bir hasar vermifl mesela sizin arac›n›za

5.000 TL hasar vermifl ama kendisi kaskosu oldu¤u halde flirketine müracaat

etmemifl o zaman bu da flüpheli. Karfl› tarafa 5.000 TL hasar veren

bir araçta kendisinde de ciddi bir hasar olmas› gerekir düflüncesiyle,

s›rf hasars›zl›¤› kaybetmemek ad›na müracaat etmifl mi etmemifl mi

bak›lmas› gerek. Karfl› tarafa 5.000 TL, 10.000 TL hasar vermifl birinin

arac›nda en az›ndan hasars›zl›¤›n› göz ard› edecek flekilde bir hasar olmamas›

mümkün de¤il diyerek bunlar› da biz sigorta flirketlerine hangi

kaza tespit tutanaklar› ile ilgili ise birebir taraf flirketlere yani kazada taraf

olan bütün flirketlerle bu datay› paylaflaca¤›z. Bunu elektronik ortamda

haz›rlad›k. kaza tespit tutanaklar›n›n numaralar›ndan poliçe numaralar›na

kadar araç bilgilerine kadar bütün datay› sektöre önümüzdeki bir

iki gün içerisinde gönderiyoruz. Dolay›s›yla buradan flirketler problemleri

olanlar› kendileri tespitini yap›p keflfedecek.

Özlem Göktay


KOB‹ ve ve

Ticari ‹flkollar›’ndan

‹flkollar›’ndan

haberler

Garanti Kad›n Giriflimcilere

Tam Destek!

Garanti Bankas› 2006 y›l›ndan bu yana kad›n

giriflimcilere hem finansal ve dan›flmanl›k deste¤i

hem de kad›n giriflimcilerin Türkiye ekonomisine

katk›lar›n› artt›rmak ve dünya pazarlar›nda rekabet

edebilir düzeye ulaflabilmeleri amac› ile cesaretlendirme

ve kiflisel geliflimlerine katk›da bulunmak

amac› ile organizasyonlar›na devam ediyor.

Garanti Bankas› ve Ekonomist Dergisi iflbirli¤i

ve Türkiye Kad›n Giriflimciler Derne¤i (KAG‹DER)

’nin katk›lar›yla gerçeklefltirilen “Türkiye'nin Kad›n

Giriflimcisi Yar›flmas›”, ülkemizdeki kad›nlar›n ticari

ve sosyal "giriflimci ruhunu" ortaya ç›kartarak, Türkiye'deki

kad›n giriflimci say›s›n›n geliflmifl ülkelerin

seviyesine yükselmesi için katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Bu sene 3.sü düzenenlenen yar›flmaya 2007 y›l›nda

113, 2008 y›l›nda 806 bu 2009 y›l›nda ise 2.119

kad›n giriflimci baflvuruda bulundu.

17 Nisan 2009 tarihinde Swiss otelde yap›lan ödül töreninde

ödüller sahiplerini buldu. Kad›n ve Aileden sorumlu eski devlet

bakan› Nimet Çubukçu’nun da kat›l›m› ile gerçeklefltirilen ödül töreninde

; Türkiye’nin Kad›n Giriflimcisi kategorisinde Aytül Kaya

üçüncü, fiebnem Karasu ikinci, Ebru Çerezci ise birinci oldu.

2009 y›l› Türkiye’nin Kad›n Sosyal Giriflimcisi ise Berrin Y›ld›z oldu.

Yar›flma, gerçek baflar› hikayelerini kendileri yazan, Türkiye’nin

dört bir yan›nda faaliyetlerini sürdüren kad›n giriflimcilerin

projelerini de¤erlendiriyor. Kad›n giriflimcilerin, ekonomik ve sosyal

giriflimci ruhunu ortaya ç›kartarak Türkiye’deki tüm kad›nlara

örnek teflkil eden baflar› hikayelerinin duyurulmas› hedefleniyor.

Tuzla Tersane Ticari flubesi aç›ld›

Garanti Bankas›, Denizcilik sektöründeki konsantrasyonun artt›r›lmas›

ve sektöre özel çözümler sunmak amac›yla bu sektörde

faaliyet gösteren firmalar› 13 Nisan 2009 itibariyle aç›lan Tuzla

Tersane Ticari flubesine aktard›. Bankan›n pazar pay›n›n % 55' lere

ulaflt›¤› denizcilik sektöründe, Garanti Bankas› yine bir ilki gerçeklefltirerek

sadece bu sektöre özel bir flube ile müflterilerine

hizmet vermeye bafllad›.

Denizcilik sektörüne " Alt›n Anahtar"

Garanti Bankas› ,Atasay Kuyumculuk ile ortaklafla yürütülen

‘Alt›n Anahtar’ projesiyle Atasay ve Asgold bayilerine özel fiyat ve

çözümler içeren bir finansal paket sunuyor.Türkiye’de

kuyum sektöründe ilk olan bu çözüm paketi, sektöre, “finansal

destek”, “pazarlama ve sat›fl deste¤i” ile “fiyat cazibesi

olan ürün gam›” olmak üzere 3 ayakta destek sunuyor.

Türkiye’ de Alt›n Borsas› kuruldu¤undan bu yana kuyumculuk

sektorünün ana bankas› olan Garanti Bankas› bu paketle kuyumcular›n,

Atasay'dan alaca¤› alt›n için finansman sa¤layacak.Garanti

Bankas› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bu uygulama ile

Türk kuyum sektörüne, 60 milyon dolarl›k kredi deste¤i sa¤lanaca¤›

belirtildi. Bu projeyle alt›n, internet flubesi üzerinden kilo veya

gram de¤il, 'milyem' baz›nda al›n›p sat›labilir bir meta olacak

ve alt›na bankac›l›k sisteminde hareket serbestisi sa¤lanacak.

Garanti’den Rus Rublesi ile ifllem kolayl›¤›

Türkiye'de 'Rus Rublesi' ile ifllem yapmaya bafllayan ilk Türk

bankas› olan Garanti Bankas›, Rus Rublesiyle gerçeklefltirilen ihracat

ve ithalat ifllemlerine arac›l›k etmeye bafllad›.GarantiBank

Moscow arac›l›¤› ile 14 y›ld›r, Rusya'daki yat›r›mc›lar›n ihtiyaçlar›na

yönelik hizmetler sunan Garanti Bankas› flimdi de Türkiye'de,

Rus Rublesi üzerinden ifl yapan firmalar›n hayat›n› kolaylaflt›ran

bir yap› ile hizmet vermeye bafllad›.

Bu kapsamda firmalar, Rusya'dan Ruble ile yapt›klar› ihracat›n

bedelini Garanti Bankas› arac›l›¤›yla tahsil edebiliyor, Ruble döviz

hesab› açt›rabiliyor, Ruble bozdurabiliyor ve Ruble cinsinden

kredi kulland›r›labiliyor. Bu uygulamadan Rusya ile ticari iliflkisi

bulunan ihracatç› firmalar, Laleli piyasas›nda özel fatura kapsam›nda

ticaret yapan flirketler ve Rusya pazar›nda Ruble ile al›flverifl

yapan firmalar yararlanabiliyor.

EUREKO S‹GORTA

11


12

ROADSHOW

EUREKO S‹GORTA

Genel Md. Yrd’m›z Gönül Alpay, konuklarla tek tek ilgilendi.

Baflar›l› geçen bir y›l› de¤erlendirmek, Garanti Bankas›

ile yürütece¤imiz yeni çal›flmalar›m›za ait plan, hedef ve

stratejilerimizi Garanti Bankas› yöneticileri ile paylaflmak

üzere her y›l oldu¤u gibi bölge müdürlüklerimizin bulunduklar›

illerde bilgilendirme toplant›lar› düzenlendi.

Bu y›l bilgilendirme toplant›lar›n›n ilk aya¤› may›s ay›n›n

ikinci haftas› Ankara, ‹zmir ve Antalyada düzenlendi.

Sigorta sektörü hakk›nda genel bilgiler ile sunumuna

bafllayan Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri;

2008 y›l›nda sektörde % 6 büyüme olmas›na ra¤men Eureko

Sigorta’n›n % 15 ile sektör ortalamas›n›n 2.5 kat› büyüme

baflar›n› gösterdi¤ini belirtti. Rekabetin getirdi¤i ortamda

sektörde karl›l›klar›n düfltü¤ü, özellikle kasko ve

trafik ürünlerinin sektör karl›l›¤›n› afla¤› çeken en önemli

faktörlerin bafl›nda oldu¤u, bütün bu etkenlere ra¤men

Eureko Sigorta karl›l›k aç›s›ndan sektörün en önemli

oyuncusu oldu¤u vurguland›.

“Sektör karl›l›¤› düflük seviyede seyretmesine ra¤men,

yurtd›fl› sermayesinin Türkiye’ deki sigorta flirketlerine olan

ilgisinin artarak devam etmesi, sektörün gelece¤ine güvenin

en önemli göstergesidir” diye konuflan Okan Utkueri ,

önümüzdeki dönemde Eureko Sigorta olarak sürdürülebilir

büyüme ve karl›l›ktan ödün vermeden hedeflerimize do¤ru

h›zl› bir flekilde yürüyece¤imizin alt›n› çizdi.

Okan Utkueri'nin genel sektör ve flirket de¤erlendirmesinden

sonra, sunuma banka bölgelerinin performanlar›yla

Genel Müdür Yrd. Gönül Alpay devam etti. Gönül Alpay

, banka sigortac›l›¤›nda liderin de¤iflmedi¤i ve flube

bafl›na prim ve % 26 l›k payla banka sigortac›l›¤›nda Eureko-Garanti

ortakl›¤›n›n liderlik konumunu korudu¤unu belirtti.

2008 y›l›nda iflyeri sigortalar›m›z›n üç kat artt›, oto kredi

penetrasyonunda %50 ve ticari iflkolunda 21000 teklif ve

%43 poliçeleflme oran› yakaland›. ATM lerden sigorta ürünlerinin

sat›fl›n›a bafllanmas› ile 75.000 adet sigorta ürünü

sat›fl› gerçekleflti ve 2009’da da ATM Kanal›ndan müflterilerimize

devam ediyoruz...2008 y›l›nda yap›lan kampanyalar

ve ilgili bölgelerde kampanyalarda baflar›l› olan flubelere

teflekkür eden Gönül Alpay 2009 y›l›nda yap›lmas› düflünülen

kampanyalar ile ilgili bilgiler verdi.

Oldukça verimli geçen geleneksel bilgilendirme toplant›lar›na

26 May›s Bursa, 3 Haziran Adana

ve 4 Haziran Gaziantep’te devam edildi.

Eureko Sigorta ekibi

baflar›l› bir

roadshow’un

ard›ndan

yorgunluk att›.


Bölge yöneticilerimizi

tan›yal›m...

Eureko Sigorta -

AVRUPA 1 ve

2 BÖLGE

MÜDÜRÜ

SERKAN

TUNÇKOL:

1973 do¤umlu, Mu¤la

Üniversitesi, ‹flletme bölümü

mezunu olan Serkan Tunçkol,

ifl hayat›na 1997 y›l›nda T.Garanti

Bankas›’nda MT/ST olarak

bafllam›flt›r. Mercan ve Niflantafl›

fiubelerinde Bireysel

Portföy Yöneticisi , 2001 y›l›nda

Avrupa 6. ve Avrupa 4.

Bireysel Bölge Pazarlama

Müdürlüklerinde Bireysel

Pazarlama Yönetmeni, 2004

y›l›nda Avrupa 3. Bireysel

Bölge Sat›fl Müdürlü¤ünde

Sat›fl Planlama Yöneticisi olarak çal›flm›flt›r. 2004 y›l›nda Bulvar / Zeytinburnu

fiube Müdürü olmufltur. 2006 y›l›nda Garanti Bankas› Nispetiye

fiube Müdürü olarak görev yapt›ktan sonra 11.08.2008 tarihinde

Eureko Sigorta Avrupa 1 ve 2 Bölge Müdürlü¤ünden sorumlu bölge

müdürü olarak flirketimize kat›lm›flt›r. Evli ve 1 çocuk babas›d›r.

Eureko Sigorta -

AVRUPA 1 ve

2 BÖLGE

YÖNET‹C‹S‹

Berna

AKBULUT:

1978, ‹stanbul do¤umlu

olan Berna Akbulut, ‹stanbul

Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi

Çal›flma Ekonomisi bölümü ve

‹flletme ‹ktisad› Enstitüsü International

Management mezunudur.

Sigortac›l›k sektörüne

2000 y›l›nda Commercial

Union’da Finansal Dan›flman

olarak bafllad›. 2003 y›l›nda

flirketimizde Portföy Yöneticisi

olarak göreve bafllayan Akbulut,

2003-2005 y›llar›nda Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’nde,

Serkan

TUNÇKOL

Berna

AKBULUT

2005 y›l› itibari ile de Avrupa 1 Bölge Müdürlü¤ü’nde çal›flm›flt›r. Ekim

2007’de ES Avrupa 1 ve 2 Bölge Müdürlü¤ü Bölge Yöneticisi görevine

terfi etmifltir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Eureko Sigorta - AVRUPA 1 ve 2 BÖLGE:

Avrupa 1 ve Avrupa 2 bölgeden oluflan bölge müdürlü¤ümüzde

toplam 52 adet flube bulunmaktad›r. 3 flube özel bankac›l›k flubesi

olup, 3 flubede ticari flubedir. Bölge yap›land›rmas› içerisinde Avrupa

1 ve Avrupa 2 bölge flubelerinden sorumlu 3‘er adet olmak

üzere, toplam 6 tak›m›m›z görev yapmaktad›r. 9 portföy yetkilisi, bir

bölge asistan› (Nurcan Genç) ve bir bölge yetkilisi

(Gülgün Yenibal) ile toplam 19 kiflilik bir

ekip görev yapmaktad›r. Avrupa 1 taraf›nda

portföy yöneticisi olarak Özlem Ergözen, P›nar

Yalç›n ve Banu Pehlivan; portföy yetkilisi olarak

ise Gökçe Dinçer, Gökçe Yoldan, Ayfle Terzibafl

ve Zeynep Tuna görev almaktad›r. Avrupa

2 taraf›nda ise portföy yöneticisi olarak Demet

Teber, Volkan Tunç ve Özgen Erifl; portföy yetkilisi

olarak ise Demet Aksoy, Tülay Giro¤lu,

Eda Kesici, Elvin ‹skar ve Di¤dem Güngör görev

yapmaktad›r.

Her tak›m ortalama 8 flubeden sorumludur.

Tak›mlar›n sorumlu olduklar› flubeler lokasyon

olarak birbirine yak›n flekilde oluflturulmufltur.

Bölgemizin bulundu¤u hinterlantta,sahil kesimi

flubeler hariç,flubelere ulafl›m kolayl›kla sa¤lanabilmektedir.

Bölgemizin en önemli özelliklerinden

biri, çal›flanlar›m›z›n deneyim sürelerinin flirket ortalamam›z›n

üzerinde olmas›d›r. Sorumlu olunan banka bölge ve flubeleri ile kurulan

iyi ve sürekli iliflkiler sonucunda, Bölge müdüründen, bölge yöneticisine,

fiube müdüründen, gifle’ye kadar ortak iflbirli¤i sayesinde

kazand›¤›m›z çok say›da örnek ifllerimiz mevcuttur. Hizmet kalitesi ve

müflteri memnuniyeti ilkelerini sat›fl hedeflerimiz ile birlefltirerek, çal›flmalar›m›z›n

olumlu sonuçlar›n› üretime yans›tmaktay›z.

Bilinçli üst gelir grubu bireysel müflterilerin ve hizmet sektörünün

bulundu¤u bölgemizde çok yo¤un bir rekabet yaflanmaktad›r. Bölgemiz

tüm di¤er sektörlerin öncelikli hedef kitlesinden oluflmaktad›r. Ayn›

zamanda bölgemizde 100.000 civar›nda maafl ödemesi olan müflteri

olup, maafl ortalamalar› banka ortalamas›n›n üzerindedir. Bu

kapsamda flirketimizin yeni ç›kacak sa¤l›k poliçeleri ürünü, bölgemizde

üst gelir bireysel müflteriler için önemli bir ürün olacakt›r.

Avrupa 1 ve Avrupa 2 banka bölgenin yaklafl›k toplam 614.000

müflterisi olup, bölgemizin ürün sahibi müflteri oran› %19’dur. Çal›flt›-

¤›m›z müflterilere 151.000 adet sigorta ürünü sat›lm›fl olup, Müflteri

bafl›na ürün penetrasyonu 1,30 civar›ndad›r.

Özgür Ac›

EUREKO S‹GORTA


13


14

EUREKO S‹GORTA

Ödül seyahati için

Hollanda’dayd›k...

29-31 MAYIS tarihleri aras›nda Garanti Bankas›-Eureko sigorta

iflbirli¤i ile düzenlenen 2008 y›l›n›n son Kampanyas› nedeniyle

baflar›l› olan çal›flanlar ve yöneticilerimizle Hollandadayd›k.

Garanti Bankas› Bölge Müdür-fiube müdürü ve iflkollar› portföy

yöneticilerinden oluflan bir ekiple Amsterdam Schiphol havaliman›na

iniflle bafllayan turumuz öncelikle kat›l›mc›lar›n flehir

merkezindeki NH Carlton otele eflyalar›n› b›rakmas› sonras›nda

Eureko grubunun Hollandada bankasigortac›l›¤›nda önemli bir

yer edinmifl ‹nterpolis flirketine olan ziyaret için Tilburg kentine

do¤ru yola ç›k›lmas›yla bafllad›.

‹stanbulu hiç aratmayacak bir trafikle karfl›lafl›lmas› sonucu

90 km.lik yol ancak 3 saatte al›nabildi..Ancak kat›l›mc›lar›n keyiflerinin

kaçmas›na hiç bir fley neden olamad›.‹nterpolis flirketinin

farkl› dizayn› ve çal›flma anlay›fl› tüm kat›l›mc›lar› fazlas› ile memnun

etmeye yetti.fiirket yetkilisi Nuno Fonceca ve Henk de Jong

taraf›ndan Eureko B.V sunumu yap›ld›.

fiirketin farkl› bölümleri gezildikten sonra yorucu bir geri dönüfl

yolculu¤u bafllad›..Ve otelimize geri döndük.Akflam yeme¤imizi

tipik bir Hollanda restaurant›nda ald›k...Türkiye’den farkl›

olarak akflam karanl›¤› saat 22.30 dan sonra bafll›yor herkes için

gün oldukça uzun geçti..

2. gün çok yorucu oldu... Büyük Hollanda Turu için otelden

hareket sabah erken saatte yap›ld›, yaklafl›k 9 saat süren büyük

Hollanda Turu s›ras›nda kat›l›mc›lar idari baflkent Den Haag,La

Hay adalet divan›, volendam, maket flehir Madurodam, Rotterdam,

Schevningen, ve çinileri ile dünyaca ünlü Delft Blue gezildi..Akflam

yeme¤ini Amsterdam’›n gözde restaurant-club’ lar›ndan

d-krone da alan kat›l›mc›lar günün yorgunlu¤unu da burada

att›lar..

Dönüfl günü geldi çatt›... Kahvalt› ve ç›k›fl ifllemlerinin ard›ndan

Amsterdam flehir turu için hareket edildi. Tarihi flehri gezmeye,

Dam Meydan›’ndan bafllad›k, Leidseplein, Rembrantplein,

Kraliyet Saray›,K›rm›z› Fener Soka¤› ve dünyaca ünlü elmas fabrikas›

ilk duraklar oldu. Yaklafl›k 5 saat süren flehir turunun ard›ndan

‹stanbul uçuflu için havaliman›na hareket edildi.

Kampanya ödülünü kazanan ve hollanda turumuzda bulunan

kat›l›mc›lar›m›z›n isimleri flöyle:

Garanti Bankas› kat›l›mc›lar›:Akdeniz Bölge Müdürü Mustafa

Sa¤l›k ,Anadolu 3 bölge Müdürü Ünal Gökmen,Alaflehir fib. MüdürüTaner

Ceyhan, Çorum fiube’si KOB‹ Portföy Pelin Baykal,

fianl›urfa fiubesi Bireysel ST fiükran Sütpak, Adana Özel Bankac›l›k

fiubesi Portföyü Demet Bal ve ‹stanbul Kurumsal fiubesi Kurumsal

Bankac›l›k Portföyü ‹lker Ceylan

Eureko Sigorta kat›l›mc›lar›:Akdeniz Bölge Müdürü Zeki Murat

Hac›o¤lu ve Akdeniz Bölge Portföy Yöneticisi Serkan Özdo¤an.

An›l Rasih Gülcen


Achmea Yöneticisi

Ronald Willemsen’le

‘expat’l›k üzerine

bir sohbet

Expat olmadan önceki kariyeriniz hakk›nda

bize bir fleyler söyleyebilir misiniz?

Çal›flmaya bafllamadan önce Otel Yönetimi’nden mezun olmufltum.

Bankac›l›k ve sigorta sektörlerinde özellikle pazarlama, sat›fl ve

Biliflim Teknolojileri alanlar›nda uzun y›llar çal›flt›m. Expat olarak çal›flmaya

bafllamadan önce BtB Centraal Beheer Achmea’n›n Pazarlama

Müdürü olarak görev yapt›m.

Expat olman›z öncesi süreç nas›l ilerledi?

Eureko Kurulunun baflkan yard›mc›s›, benden Do¤rudan Sat›fl Yapacak

bir kanal›n kuruluflunda yer almam için Yunanistan’a gitmemi

istedi. Bunun istenmensinin nedeni, benim Do¤rudan Sat›fl ve Pazarlama

alan›ndaki deneyimim olsa gerek diye düflünüyorum. Zaten bu

olaydan önce Eureko’da üst düzey yöneticilere birkaç sene yurtd›fl›nda

çal›flmay› düflünebilece¤imi belirtmifltim. Daha sonra ise her fley

o kadar h›zla geliflti ki, birden bire kendimi Yunanistan’da buluverdim!

Tabi ki, Eureko Uluslararas› De¤iflim Program› çerçevesindeki

meslektafllar›mdan yard›m ve destek gördüm.

Bu tercihinizin nedenleri nelerdi?

Hollanda’da içerisinde bulundu¤um kendi tan›d›k ortam›mda y›llard›r

yapt›klar›m› (yeni giriflimler gibi), referans›n›z›n olmad›¤› ve tamam›yla

yeni ve farkl› bir kültüre sahip bir ortamda yap›p yapamayaca¤›m›

görmek istiyordum.

Bir expat olarak neler yapt›n›z?

Inter Amerikan Greece flirketinde, Do¤rudan Sat›fl Kanal›n›n kurulmas›

ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için, Do¤rudan Sat›fl Faaliyetlerinden

sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapt›m. Yunanl› meslektafllar›m

ile beraber, @nytime insurance online (istedi¤iniz zaman ulafl›labilir

sigorta) ad›n› verdi¤imiz Hollanda d›fl›nda ilk Eureko Do¤rudan

Kanal sistemini kurduk.

Peki bu sizin sosyal ve ifl hayat›n›z› nas›l

etkiledi?

Benim ve ailemin hayat›n› tamam›yla de¤ifltirdi diyebilirim. Ben,

eflim ve üç çocu¤um, dostlar›m›z› ve ailemizi b›rak›p Yunanistan’da

yeni dostlar edindik. Bundan dolay› çok flansl›y›z ve bu yeni dostlar›m›z

ile hala irtibat halindeyiz.

Yaflad›¤›n›z bu deneyim öncesi beklentileriniz

ile yaflad›klar›n›z aras›nda herhangi bir fark

var m›yd›?

Bekledi¤imden daha iyiydi diyebilirim. Hayat›m›z, bu yeni ifl ve

sosyal alandaki deneyimler ile çok daha zengin hale geldi. Ve art›k

amaçlad›klar›m› yapabilece¤imi biliyorum. (3. soruya cevab›mda belirtti¤im

flekilde)

Bunu geçici bir deneyim gibi gördünüz mü?

Neden?

Aç›kças›, bir görev gere¤i tekrar gitmek isterim, ancak çocuklar›m›z

art›k arkadafllar›na ve okullar›na al›flt›klar› bir dönemde olduklar›

için böyle bir fley flu an çok da gerçekçi de¤il. Ama ben yine de asla

‘asla’ demeyece¤im.

Peki orada kalmay› hiç düflünmüfl müydünüz?

Hay›r, asl›nda biraz daha uzun süre kalmay› düflündüm, ancak

ömrümün kalan›n› orada geçirmeyi asla düflünmedim. Ben tüm iyi ve

EUREKO S‹GORTA

Achmea Yöneticisi

Ronald Willemsen

15


16

EUREKO S‹GORTA

kötü yanlar› ile birlikte, ülkesiyle gurur duyan bir Hollandal›y›m. Öte

yandan Hollanda, köklerimin oldu¤u ülke. Bir çok expat›n da benim

gibi düflündü¤ünü tahmin edebiliyorum.

(Bir expat olarak) di¤er expatlar›n aksine farkl›

olarak yapt›¤›n›z› söyleyebilece¤iniz

baflka bir fley var m›?

Bunu söylemesi zor. Orda herkesin kendi hedef ve amaçlar› var.

Görevim ile ilgili hedeflerimi yerine getirdi¤im ve ailemin tüm fertlerinin

de mutlu oldu¤unu gördü¤üm için kendimi flansl› addediyorum.

Bu deneyimden neler kazand›n›z? fiu an

bulundu¤unuz konumda bu deneyimden

nas›l istifade ediyorsunuz?

Farkl› bir kültüre sahip farkl› bir ortamda bir fleyler yapabildi¤im ve

ayaklar›m›n üzerinde durmay› baflarabildi¤im için, bugün gerçeklefltirmekte

oldu¤um herfleyde fazlas›yla güvenli hissediyorum. Bana

göre bu, baflar›yla geçti¤im bir tür s›navd›.

‹nsanlar hakk›nda edindi¤im bilgi ve esneklik beni fazlas›yla zenginlefltirdi

ve Do¤rudan Da¤›t›m Birimi bünyesinde üst düzey yönetici

olarak flu anda yürüttü¤üm görevde de yard›m› oldu¤unu söyleyebilirim.

Bu deneyimden temel ediniminiz ne oldu?

Tam bir deneyim; insanlar ile etkileflim, farkl› (yeni) durumlarda

ifllerin üstesinden gelebilme, yapabilece¤im fleylerde kendime

duydu¤um güven ve tabi ki e¤lence ve müthifl insanlar ile kurdu-

¤um ba¤lar.

Bu deneyim, iflinize bak›fl aç›s›n› de¤ifltirdi mi?

Evet, iflime(Hollanda’da) farkl› bir aç›dan bak›yorum; yani, d›flar›dan

bir gözle bak›yorum. Marjinal ayr›nt›lar üzerine odaklan›p, bazen

büyük resme bakmay› ihmal ediyoruz. Çok fazla yap›lanm›fl, hatta bazen

afl›r› yap›lanm›fl oldu¤umuzu söyleyebilirim. Bu her ne kadar kötü

birfley olmasa da, her iki dünyan›n da en iyi yanlar›n› bir araya getirmek,

mesela Hollanda'n›n yap›lanm›fl yaklafl›m› ile yarat›c›l›k konusunda

Yunan yaklafl›m›n› birlefltirmek iyi olabilir. fiu anda yürüttü¤üm

görevde de bunu yapmaya çal›fl›yorum.

Dönme her zaman

kolay olmuyor.

Hollanda’ya dönüp

sosyal ve çal›flma

hayat›na yeniden

al›flmaya çal›flmak

benim aç›mdan

daha da zor

oldu.

Hangi zorluklar ile karfl›laflt›n›z?

Baz› zorluklar ile karfl›laflt›¤›m› söyleyebilirim. Sosyal anlamda oldu¤u

gibi günlük ifllerde de karfl›laflt›m bu zorluklarla. Örne¤in, hiyerarfli

Yunanistan’da Hollanda’da oldu¤undan daha önemlidir. Bu sorunun

üstesinden gelmek ve yeni ülkedeki yolu bulmaya çal›flmak biraz

zaman alsa da, asl›nda benim çok sevdi¤im zorlu bir deneyim.

Bir tür macera gibi.

Yunanl›lar›n çal›flma tarz›na al›flt›ktan sonra

kendi çal›flma tarz›n›zda bir de¤ifliklik oldu mu?

Belki de olmufltur, ama ben, yine de bu yeni ülkede yaflama ve çal›flma

tarz›n› sevdi¤imi söyleyebilirim. Zamanla ilgili baz› fleylere(teslim

tarihleri, toplant› organizasyonlar› gibi) adapte olmak zorundayd›m

ve oldum da. Öncelikle bekledi¤iniz ya da kabul etti¤iniz flekilde

gerçekleflmeyen fleylerden dolay› bazen hayal k›r›kl›¤›na u¤rayabiliyorsunuz,

ama daha sonra kabullenip terminleri yerine getirmek için

kendinizi zorlamak zorunda olmad›¤›n›z› görebiliyorsunuz. Sonuçta,

her fley zaman›nda yap›lm›fl oluyor.

Expat olmay› bir dezavantaj olarak

gördü¤ünüz oldu mu?

Evet, dönme zaman›, her zaman kolay olmuyor. Hollanda’ya dönüp

sosyal ve çal›flma hayat›na yeniden al›flmaya çal›flmak benim

aç›mdan daha da zor oldu. Eski yaflant›m›za al›flmam›z, ben ve ailem

için oldukça fazla bir zaman ald›.

Bu deneyimi herkese tavsiye eder miydiniz?

Bu uygulamay›, globalleflme anlam›nda

faydal› bir araç olarak görüyor musunuz?

Bunu herkese tavsiye edip edemeyece¤imi söylemek zor, zira

herkes farkl› bir yap›ya sahip. fiöyle diyebilirim: E¤er yeni bir deneyim

aray›fl› içerisinde ancak her fleyin yerli yerinde olmas›n› isteyen

biriyseniz, gitmeseniz daha iyi olacakt›r. Zira her zaman gitmemek

için bulaca¤›n›z 100.000 nedeniniz bunun yan›nda gitmek içinse


ulaca¤›n›z 1 nedeniniz olacakt›r: mücadele! Baz› zorlu durumlar

ile karfl› karfl›ya kalmaya hevesliyseniz ve sonraki hamlenin

ne oldu¤undan emin olamamaktan hofllan›yorsan›z, o zaman size

gitmenizi öneririm. Aksi durumda gitmeyin. Sizi ba¤layan bir

iliflkiniz varsa, efliniz expat olman›za olumsuz bak›yorsa, yine

gitmemenizi öneririm.

Expat olmak, size daha genifl ve belki de, daha evrensel bir

bak›fl aç›s› ve anlay›fl kazand›r›yor, bu aç›dan globalleflme anlam›nda

faydal› olabilir.

Bir kiflinin expat

olabilmesi için

afl›mas› gereken

temel nitelikler

nelerdir?

Yeni bir ülkedeki yeni bir

OpCo’ya yeni bir fleyler katabilme

anlam›nda do¤ru

vas›flar› tafl›yor olman›z gerekiyor.

Bunun en önemli

husus oldu¤unu düflünüyorum.

Aksi takdirde hiçbir

de¤er katamayacaksan›z,

o zaman niye gidesiniz?

Davran›fl›n›z da çok

önemlidir. Yeni meslektafllar›n›za

ve ortama karfl› duyarl›

olman›z ve etkili bir flekilde

iletiflim kurman›z gerekli.

(dil, ses tonu vs.) Birikiminiz

olsa da, iletiflim kuram›yor,

bunu aktaram›yorsan›z,

bunun hiçbir etkisi

olmayacakt›r. Mant›kl› görünüyor,

siz de öyle düflünmüyor

musunuz?

Herhangi bir kifliye

kariyerinin hangi

aflamas›nda yurtd›fl›nda

expat olarak

çal›flmas›n› tavsiye

ederdiniz?

Ben en az›ndan belli bir

konuda (proje yönetimi, sigortac›l›k

becerileri vs gibi)

bir deneyim sahibi olunmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Yani, kariyerin

bafllang›ç seviyelerinde de¤il. Bazen Yönetim Gelifltirme birimi, daha

deneyimli bir yönetici olabilmeniz için yurtd›fl›na gitmenizi gerekli görür.

Bir expat olarak geri dönüp bakt›¤›n›zda nas›l

görüyorsunuz, bunu yeniden yapar m›yd›n›z?

Cevab›n›z evet ise, hangi Eureko ülkesi

listenizin üst s›ras›nda yer al›rd›?

Siz de görmüflsünüzdür; bana verilen görevler ve expat deneyi-

mim konusunda çok olumluyum. fiu ana kadarki yaflam›mda bu deneyimin

hayat›m›n en ilginç deneyimlerinden biri oldu¤unu düflünüyorum

gerçek anlamda. Her expat›n, benim ve ailemin edindi¤i ayn›

olumlu deneyimi yaflamas›n› dilerim. Yak›n gelecekte bunu tekrar

yapabilirim; kim bilir, belki de Türkiye hofl bir deneyim olabilir. Zaman

bunu gösterecek…

Didem Hubulo¤lu


EUREKO S‹GORTA

17


18

EUREKO S‹GORTA

Zeytin Sigorta’n›n sahibi Sema Çülefl;

Fiyat rekabeti en

büyük sorunumuz...

Zeytin Sigorta’y› tan›yabilir miyiz?

Zeytin sigorta arac›l›k hiz. Ltd fiti. 1997 y›l›n›n flubat ay›nda kurulmufltur.

Zeytin sigorta çocu¤um gibi severek, büyüttü¤üm s›cak bir yuva

haline gelen bir aile flirketidir.

Müflteri portföyünüzü nas›l yönetiyor sunuz?

Güven, özveri s›k› takip,%100 müflteri memnuniyeti temel prensiplerimizdir.Tamamen

referanslarla oluflan bir portföye sahibiz.Yan›lmad›¤›m›z›

y›llar kan›tl›yor.

Sektörü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Acente olmaktan, bulundu¤umuz sektörde y›llar içerisinde tecrübe

kazanmaktan, bu mekanizman›n difllisi olmaktan mutluyuz.Uygulamaya

giren kanun ve yönetmeliklerle eskisinden çok daha sa¤lam

bir durufl sergiliyoruz.

‹flinizi yaparken sizi en çok hangi konular zorluyor?

En çok karfl›laflt›¤›m›z sorunlar; sektördeki afl›r› fiyat rekabeti , sürekli

de¤iflen fiyatland›rma politikalar›d›r. ‹yi hizmet’ i kendine mihber

alm›fl her sektör birimi afl›r› rekabet karfl›s›nda y›pranmaktad›r.Rekabet

ad›na fiyattan vadeden kaliteden ödün vermemek gerekiyor diye

düflünüyorum.

Küresel finans krizinin etkilerini nas›l hissediyorsunuz?

Sadece insanlar yeni yat›r›mlardan korkuyorlar ve üretimdeki art›fl›

dura¤an hale getiriyor.Biz bu zamanlarda daha ziyade çapraz sat›fl

ile h›z›m›z› kesmeyerek san›r›m ucuz atlatt›k.

‹flinizden gelecek beklentiniz nedir?

Konumumuzdan memnunuz.Bizler sektör olarak verdi¤imiz eme-

¤in karfl›l›¤›n› alabiliyoruz.Bireysel a¤›rl›kl› çal›flma konusundaki kararl›¤›m›z›

2000 y›l›nda uygulamaya sokmufltuk.Yine bir kriz dönemindeyiz

ve ayaktay›z.Bizden sonraki neslinde en az bizim kadar ifline

afl›k olarak yapmas›n› beklemekteyiz.Teslim edece¤imiz bayra¤› daha

yükseklere ç›karmalar›n› umuyoruz.

Eureko Sigorta ile ilgili görüflleriniz nas›l?

Birbirine s›k›ca ba¤l› personel yap›s›na sahip, acentelerle aras›na

Zeytin Sigorta

Sema Gülefl

hiçbir bariyer koymayan ve acentesine inan›p sahip ç›kan bir flirket.Kendini

sürekli gelifltirmesi, yap›land›rmaya h›zla devam etmesi,

verilen her teklife dönüfl h›z›ylada cevaps›z sorular b›rakmamas› güçlü

bir flirket oldu¤unun di¤er göstergeleridir.Bunun yan›s›ra, Öncelikle

muhasebe konusunda çok daha güncel ve kullan›m› kolay bir

program seçilmeli. Genel müdürlük deste¤i olmadan ekrandan yapabileceg›m›z

3-5 hareket ancak olabiliyor. Muhasebe konusunun süratle

çözülmesi gerekmekted›r. Trafik sigortalar›ndaki taksitin blokeli

olmas› ve ekrandan tahsilat›n›n müflteriye poliçe teslim edilmeden yap›labilmesini

bekliyoruz.

S›tk› Birol Bal›k


Eureko Gönüllüleri

‹fl Bafl›nda

Eureko Sigorta’da KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) çal›flmalar›

toplumda belli olanaklardan yoksun kesimlere sadece maddi olanaklarla

de¤il; sevgi gibi, yard›mlaflma gibi önemli paylafl›mlarla katk›da

bulunmak amac›yla gerçeklefltirilir. Bu sebeple çal›flanlar›m›z›n duyarl›l›¤›

ve projelerimize gönüllü kat›l›mlar› sosyal sorumluluk süreçlerimiz

aç›s›ndan oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sürece sahip ç›kanlar ise

Eureko Gönüllüleri’dir. Eureko Gönüllüleri, sosyal sorumluluk projelerinin

parças› olan tüm Eureko Sigorta çal›flanlar›d›r. Eureko Gönüllüleri

için engelliler, e¤itim, çevre bilinci, toplumdaki kad›n sorunu ve sa¤l›k,

üzerinde çal›fl›lmas› gereken alanlard›r.

Gönüllü çal›flanlar›m›z, Eureko Gönüllüleri ad›yla ilk etkinliklerini

13 Nisan 2009 tarihinde Genel Müdürlü¤ümüzde düzenlelen K›z›lay

Kan Ba¤›fl› ile gerçeklefltirdiler. Kan ba¤›fl›nda bulunan 61 Eureko

Gönüllüsü hem kendi sa¤l›klar› hem de toplumsal sa¤l›k faydal› bir

ifl yapman›n gururunu birlikte paylaflt›.

Bilinçli Çal›flan Hareketi

Eureko Sigorta çal›flanlar› olarak, çal›flmalar›m›z› Eureko Gönüllüleri

olarak devam etti¤imiz Nisan 2009 tarihinden önce

de pek çok sosyal sorumluluk projesine imza att›k. 14 Ocak

2009 tarihinde lansman›n› yapt›¤›m›z ve tüm çal›flanlar›m›z›n katk›da

bulundu¤u Bilinçli Çal›flan Hareketi baflar›s›n› Nisan 2009’da Active

Academy Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü ile tescillemifltir.

Çevreyle ilgili örnek bir proje olarak 2009 y›l› bafl›nda hayata geçen

Bilinçli Çal›flan Hareketi’nin çal›flmalar› 2008 y›l›nda Cinfikir Kutusu’na

Kaynaklar›m›z› Efektif Kullanmak konusunda gönderilen

önerlerin projelendirilmesiyle bafllam›flt›. Günlük hayatta hepimizin

fark›nda olmadan yapt›¤› afl›r› kaynak tüketimini, bireysel sorumlulukla

ve çevre bilinciyle k›s›tlamay› hedefleyen Bilinçli Çal›flan Hareketi

projesi 14.01.2009 tarihinde hayata geçirildi. Elektrik ve su tüketiminin

makul ölçülerde tutulmas›, geri dönüflümlü ka¤›tlar›n, çevreye

duyarl› bardaklar›n kullan›lmas› gibi küçük ama önemli çevresel

ad›mlar› Eureko Gönüllüleri’yle beraber at›yoruz. Eureko Gönüllüleri’nin

katma de¤er yaratarak yürüttü¤ü Bilinçli Çal›flan Hareketi

projesinin baflar›s› ise Nisan 2009’da Active Academy Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Ödülü ile taçlanm›fl oldu.

Eureko Sigorta Çok Amaçl›

Toplum Merkezi

Toplumda öne ç›kan ve katk›da bulunabilece¤imiz meselelerin

çözümüne, konuyla ilgili toplumdaki di¤er paydafllarla aç›k diyologlar

kurarak, yeni önermeler gelifltirerek katk›da bulunmay› amaçl›yoruz.

Bu bak›fl aç›s›yla, büyük toplumsal fayda sa¤layaca¤›na

inand›¤›m›z Eureko Sigorta Çok Amaçl› Toplum Merkezi’ni (ÇATOM)

Haziran 2009’da hayata geçirmeyi planl›yoruz. Diyarbak›r’›n Çermik

ilçesinde bulunan merkezimizin çal›flmalar› Eureko Sigorta, Eureko

Achmea Foundation ve Baflbakanl›k GAP ‹daresi iflbirli¤iyle yürütülmektedir.

Kad›nlar›n sorunlar›n›n fark›na varmalar›na, tan›mlamalar›na

ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine f›rsat yaratmak; kad›n

istihdam›n› ve kad›n giriflimcili¤ini art›rmak; kad›n› güçlendirerek f›rsat

eflitli¤inin sa¤lanmas›na katk›da bulunmak amac›yla kurulan

merkez, Eureko Gönüllüleri’nin deste¤iyle hayatta kalacakt›r. Eure-

ko Gönülleri bu merkeze il katk›s›n› May›s 2009’da düzenlenen kitap

kampanyas›yla yapt›. Merkezimizde bulunan kütüphane için düzenlenen

kitap kampanyas›na gönüllülerimiz büyük bir ilgi gösterdi. Koliler

dolusu kitab›n yan› s›ra bir adet fotokopi makinas› ile bir adet

yaz›c› da Eureko Sigorta Çok Amaçl› Toplum Merkezi’ne teslim edildi.

Önümüzdeki günlerde de ÇATOM için gönüllü deste¤i gereken

her aflamada Eureko Gönüllüleri ile iflbirli¤i devam edecektir.

Görme Engelliler ‹çin Sesli

Kitap Projesi

2008 y›l› bafl›nda bafllatt›¤›m›z Görme Engelliler ‹çin Sesli Kitap

projesi ile görme engelli ö¤rencilerin e¤itim sorununu bir ölçüde

de olsa gidermek istedik. Bu konuda ilk çal›flmam›z› 2007 y›l›nda

gerçeklefltirdi¤imiz “Konuflan Kitaplar” projesiyle bafllatm›flt›k.

2008 y›l›nda ise Sesli Kitap Gönüllülleri’yle iflbirli¤i yaparak gönüllüler

taraf›ndan CD’lere okunan ders kitaplar›n›n ço¤alt›lmas›n› ve

Türkiye’deki Görme Engelliler okullar›na da¤›t›lmas›n› sa¤lad›k. Bu

kapsamda, Türkiye’nin 15 ilinde faaliyet gösteren 20 Görme Engelliler

‹lkö¤retim Okuluna ders kitaplar›n›n CD’lerini ulaflt›rd›k. CD’lerin

okullara iletilmesinde Bölge Müdürlüklerimizdeki Eureko Gönüllüleri’nin

de deste¤ini ald›k.

Engellilerle aram›zda uçurumlar›n de¤il, yard›mlaflma ve dayan›flmaya

dayal› bir sevgi ba¤›n›n oldu¤unu kan›tlamak için Eureko

Gönüllüleri 30 Aral›k 2008 tarihinde Levent Sanayi bölgesinde bulunan

Selahaddin Korkmaz E¤itim Uygulama Okulu’ndaki çocuklar›

ziyaret etti. Sevgiyle yap›p getiridikleri yiyecekleri bu çocuklarla

paylaflan ve onlarla flark›lar eflli¤inde dans eden Eureko Gönüllüleri

yanlar›nda getirdikleri puzzle, boya kalemleri ve boyama kitab›ndan

oluflan hediye paketlerini de onlarla paylaflt›.

E¤itim alan›nda Eureko Gönüllüleri’nin yürüttü¤ü çal›flmalar ise

h›zla devam ediyor. 2007 y›l›nda bafllayan ve tamamen gönüllülük

iliflkisine dayanan Yarat›c› Kütüphane - Gökkufla¤› Projesi ‹stanbul-

Ba¤c›lar Kurtdereli Mehmet ‹lkö¤retim Okulu’nda Eureko Gönüllüleri

taraf›ndan hafta sonlar› yürütülüyor. 6., 7. ve 8. s›n›f ö¤rencileri

aras›ndan seçilen ö¤rencilere periyodik olarak "kitap okuma, paylaflma

ve yarat›c› yazma" seanslar› düzenlenleyen Eureko Gönüllüleri

yapt›¤› bu çal›flmayla, çocuklardaki yarat›c› potansiyeli ortaya

ç›karmay› amaçl›yor.

E¤itimle ilgili çal›flmalara son derece duyarl› olan Eureko Gönüllüleri,

2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda Sivas’›n Gaziköy’ünde bulunan Gaziköy

‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine destek olmak için bafllat›lan

yard›m kampanyas›na yo¤un bir kat›l›m gösterdi. Kitap, atlas, ansiklopedi,

kalem, boya kalemi, A4 ka¤›d›, çocuk klasikleri, difl macunu,

difl f›rças› ve çorap ba¤›fllar›ndan oluflan koliler, 24 Kas›m Ö¤retmenler

Gününde ihtiyaç sahibi ö¤rencilere teslim edildi.

Eureko Sigorta’da sosyal sorumluluk çal›flmalar›, çal›flanlar›m›z›n

da projelere aktif olarak kat›ld›¤› ve sürdürülebilir bir yaklafl›m› ifade

eder. Gerçek sosyal sorumlulu¤un gönüllülük istedi¤i ve sürdürülebilirlik

gerektirdi¤i inanc›yla var olan Eureko Gönüllüleri, kurumsal

sosyal sorumluluk ilkemizin vazgeçilmez unsuru olmaya devam

edecektir.


EUREKO S‹GORTA

Proje Yönetimi ve Kurumsal ‹letiflim

19


20

EUREKO S‹GORTA

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

nedir? Ne de¤ildir!!!

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), flirketlerin gönüllü olarak, toplumsal

ve çevresel konular› operasyonlar›na ve paydafllar›yla olan etkileflimlerine

bütünlefltirmeleridir (Yeflil Kitap, 2001). Bu tan›mda 4

önemli noktaya dikkat çekilmektedir. KSS’nin konusu toplumsal ve

çevresel konulard›r. ‹fl stratejileri veya faaliyetlerinden ayr› düflünülemez.

Gönüllülük esas›na dayan›r ve flirketlerin kendi paydafllar›yla

paylafl›mda bulunmalar›yla ilgilidir.

Bireysel ya da kurumsal anlamda toplumsal bir soruna odaklanmayan,

belirli ve yönetilebilir bir süreci kapsamayan, sürdürülemeyen,

tüm kurum çal›flanlar› ve yönetimi taraf›ndan benimsenmemifl,

kat›l›m› olmayan, ölçülemeyen, kal›c› de¤er ve fayda üretmeyen uygulamalar

KSS kapsam› içinde de¤erlendirilemez.

Türkiye’de KSS uygulamalar›n›n geçmifli Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’ndaki vak›f kurumlar›na uzan›r. Özellikle e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik

gibi alanlarda toplumun ihtiyaçlar› için hizmet veren bu vak›flar

günümüzde de varl›¤›n› sürdürmektedir. Günümüzde pek çok büyük

flirket bir vakfa sahiptir. Toplumsal beklenti bu vak›flar›n tarihsel misyonlar›yla

hizmet vermesi yönündedir ve sosyal sorumluluk flirketlerin

ba¤›fllar› ve hay›rseverlik faaliyetleri olarak anlafl›lmaktad›r. Bu kurumlar

taraf›ndan yap›lan ba¤›fllar›n miktarlar› genellikle gizli tutuldu¤undan

sonuçlar›n de¤erlendirilmesi her zaman mümkün olmamaktad›r

(Bikmen, 2003). Giderek artan say›da uluslar aras› anlaflmalara imza

at›lmas›, kampanya ve etkinliklerin parças› olmas› ülkemizin sosyal

sorumluluk konular›ndaki bilinç düzeyinin artmas›nda etkili olmufltur.

Yak›n dönemde Türk dernek ve vak›flar hakk›ndaki kanunun Avrupa

Birli¤i’ne uyarlanmas› da sivil toplum kurulufllar›n›n de¤iflim ve geliflim

sürecini h›zland›rm›fl ve sivil kat›l›m için daha uygun bir ortam do-

¤urmufltur (Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk De¤erlendirme

Raporu, 2008).

Türkiye’deki KSS çal›flmalar› Birleflmifl Milletler taraf›ndan da yak›ndan

takip edilmektedir. UNDP taraf›ndan 1986’dan beri ülkemizde 86

program yürütülmüfltür. Bu programlar›n öncelikli hedefi, Türkiye’nin

kalk›nma yolunda karl›laflt›¤› problemlere çözümler bulabilmektir.

UNDP’nin 2006-2010 stratejik

plan›nda projelerle desteklenecek

3 temel alan belirlenmifltir.

Bunlar, demokratik yönetim için

kapasite gelifltirme, yoksullu¤u

azaltmak için çal›flma ile çevre

ve sürdürülebilir kalk›nmad›r. Bu

temel alanlar›n yan› s›ra kad›nlar›n

rolü, özel sektör, kapasite gelifltirme

ve bilgi iletiflim teknolojileri

konular› da programlarda yer

almaktad›r.

KSS, son y›llarda tüm dünyada

ülkelerin gündemine girmifl

KSS çal›flmalar›n›n

baflar›l› olmas› için

belli konulara dikkat

edilmelidir.

Yürütülen çal›flman›n

toplumsal

gereksinimlere hitap

etmesi kadar

kuruluflun faaliyet

alan›yla ilgili olmas› ve

kurum kültürü,

felsefesi ve

hedefleriyle

ba¤daflmas› da

önemlidir.

Bireysel ya da kurumsal anlamda toplumsal bir

soruna odaklanmayan, belirli ve yönetilebilir bir

süreci kapsamayan, sürdürülemeyen, tüm

kurum çal›flanlar› ve yönetimi taraf›ndan

benimsenmemifl, kat›l›m› olmayan,

ölçülemeyen, kal›c› de¤er ve fayda üretmeyen

uygulamalar KSS kapsam› içinde

de¤erlendirilemez.

durumdad›r. Baflta Birleflmifl Milletler olmak üzere, AB, OECD, Dünya

Bankas› gibi uluslararas› kurulufllar KSS kavram›na büyük önem vermektedir.

20 ülkede gerçeklefltirilen bir araflt›rma, dünya kamuoyunun

flirketlerden beklentisini kara odaklanmak yerine, standartlar›n›

yükseltip daha iyi bir toplum için çal›flmas› olarak ortaya koymufltur.

KSS çal›flmalar›n›n baflar›l› olmas› için belli konulara dikkat edilmelidir.

Yürütülen çal›flman›n toplumsal gereksinimlere hitap etmesi

kadar kuruluflun faaliyet alan›yla ilgili olmas› ve kurum kültürü, felsefesi

ve hedefleriyle ba¤daflmas› da önemlidir. Di¤er yandan ifl ortaklar›n›n

ve STK’lar›n seçimi, uzun soluklu ve ölçülebilir sonuçlar

hedeflenmesi de sosyal sorumluluk projelerinin baflar›s›n› etkileyen

faktörlerdir.


Esma Yal›ngök K›z›ltafl

‹novasyon ve Kurumsal ‹letiflim Yetkilisi


Eureko Sigorta Çok

Amaçl› Toplum Merkezi

Diyarbak›r’da Aç›ld›

Yüzlerce kad›na e¤itim olana¤› sa¤lamak ve emeklerini de¤erlendirme

flans› vermek amac›yla kurulan Eureko Sigorta Çok Amaçl› Toplum

Merkezi (ÇATOM), Eureko Achmea Foundation ve Baflbakanl›k GAP

‹daresi iflbirli¤iyle 12 Haziran 2009 tarihinde Diyarbak›r’›n Çermik ilçesinde

hizmete girdi.

Çermik'te gerçeklefltirilen aç›l›fl törenine, Devlet Bakan› Cevdet Y›lmaz,

Diyarbak›r Valisi Avni Mutlu, T.C. Baflbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma

‹daresi Baflkan› Sadrettin Karahocagil, Genel Müdürümüz Okan Utkueri,

Division Europe ‹letiflim Koordinatörü Lorrie Morgan, Eureko Achmea

Vakf› Koordinatörü Wim Stille, Kurumsal ‹letiflim Birim Müdürümüz Özlem

Akkayal›, Bas›n Dan›flman›m›z Zuhal Do¤an, Garanti Bankas› Diyarbak›r

fiube Müdürü Faruk Tomurcuk, Çukurova ve Güneydo¤u Anadolu

Bölge Müdürümüz Celil Gülflen, Kurumsal ‹letiflim Birimi’nden Selen Ar›kan,

Esma Yal›ngök ve Burcu Er, Çukurova ve Güneydo¤u Anadolu Bölge

Yöneticimiz Erdal Erdal, Çukurova ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne

ba¤l› Portföy Yöneticimiz Burhan Demircan kat›ld›. Ayr›ca, aç›l›fla

kat›lmak için baflvuru yapan ve isimleri çekilifl ile belirlenen 5 Eureko Gönüllüsü;

Hülya Güntekin Uras, Esra Kormaz, Ferda Kant, Nesrin Alpay ve

Özlem Turgut da bizleri aç›l›flta yanl›z b›rakmad›.

ÇATOM bünyesinde, kad›nlara e¤itim ve sa¤l›k programlar› ile gelir

getirici ve kad›n istihdam›n› destekleyici programlar sunularak kad›nlar›n

sosyal ve ekonomik hayat›n içinde daha donan›ml› ve aktif olmalar›

amaçlan›yor.

Eureko Sigorta ÇATOM’da genç k›zlar, kad›nlar ve çocuklar için E¤itim

ve Sa¤l›k Programlar›, Gelir Getirici ve Kad›n ‹stihdam›n› Destekleyici

Programlar, Okul Öncesi E¤itim Programlar›, Çocuk Okuma Odalar›,

Sosyal Destek Programlar› ve Kültürel-Sosyal Etkinlikler yer alacak. Bu

programlarla kad›nlar›n sorunlar›n›n fark›na varmalar›na, tan›mlamalar›na

ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine f›rsat yarat›lmas›; kad›n istihdam›n›n

ve kad›n giriflimcili¤inin art›r›lmas› ve f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›

hedefleniyor.

Bas›n›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›k

Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i tören günü sabah› gönüllülerimizle ve

Eureko Sigorta ekibi

bir de hat›ra

foto¤raf› çektirdi.

bas›n mensuplar›yla birlikte tarihi Hasan Pafla Han›’n›nda Diyarbak›r’›n

yöresel lezzetlerinden oluflan güzel bir kahvalt› yapt›k. Kahvalt› sonras›

Diyarbak›r’›n tarihi dokusunu keflfetmek için yola ç›kt›k. ‹lk dura¤›m›z

olan Ulu Camii’yi gezdikten sonra Anadolu’nun ilk medreselerinden olan

Mesudiye Medresesi’ni ziyaret ettik. Dinler tarihi aç›s›ndan da önemli bir

merkez olan Diyabak›r’daki son dura¤›m›z ise tarihi bir Süryani kilisesi

olan Meryem Ana Kilisesi oldu. Bu güzel flehir turunun ard›ndan aç›l›fl töreni

için Diyarbak›r’›n Çermik ilçesine gittik. Çermik halk› bizi güler yüzleriyle

karfl›lad›.

Eureko Gönülleri ÇATOM’a destek verecek...

Törende bir konuflma yapan Devlet Bakan› Cevdet Y›lmaz, hükümet

olarak Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'ne verdikleri öneme dikkat çekti.

Türkiye'de kad›nlar›n sosyal, siyasi ve ekonomik hayata daha fazla kat›lmalar›n›n

da gerekli oldu¤unu ifade eden Y›lmaz, ÇATOM gibi kurulufllar›n

bu aç›dan çok önemli oldu¤unu vurgulad›.

Aç›l›fl konuflmas› s›ras›nda Eureko Sigorta'n›n ÇATOM projesi ile ilgili

görüfllerini aç›klayan Genel Müdürümüz Okan Utkueri ise, Eureko Sigorta

bünyesinde sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde aktif rol

oynayan Eureko Gönüllüleri’nin ÇATOM'daki programlara deste¤ini sürdürece¤ini

vurgulad›. Utkueri, ÇATOM projesi kapsam›nda, kad›nlar›n el

becerilerini gelifltirecek programlara, okuma-yazma ve bilgisayar kurslar›na

kat›labileceklerini ifade etti. Merkezde kad›nlar›n sa¤l›k e¤itimleri

alabileceklerini, çocuklar için de bir ana s›n›f› oldu¤unu vurgulayan Utkueri,

kad›nlar›n bu merkezde gelifltirdikleri el becerileriyle gelir de elde

edebileceklerini söyledi.

Eureko Sigorta Çok Amaçl› Toplum

Merkezi’ne Eureko Sigorta Çal›flanlar›ndan

Tam Destek

Haziran ay›nda aç›lmas› planlanan Eureko Sigorta Çok Amaçl› Toplum

Merkezi için düzenlenen kitap kampanyas›na çal›flanlar›m›z büyük

ilgi gösterdi. ÇATOM’da yer alacak kütüphane için 12-21 May›s aras›nda

düzenlenen kitap kampanyas›nda 1000’in üzerinde kitap topland›.

EUREKO S‹GORTA

Devlet Bakan› Y›lmaz, katk›lar›ndan

dolay› Genel Müdürümüz

Okan Utkueri’ne teflekkür etti.

21


22

EUREKO S‹GORTA

Eureko Sigorta’dan yeni sa¤l›k sigortas›:

Eureko Mediko”

fiirketimizin yeni sa¤l›k sigortas› “Eureko Mediko”nun sat›fl›na

26 Haziran 2009 itibariyle baflland›. Farkl› beklenti ve ihtiyaçlara

cevap verebilen üç ana plan ile genifl bir müflteri yelpazesine hitabeden

ürünümüz; kapsaml› ve çok çeflitli koruyucu bak›m paketleri

ile de bir ilke imza at›yor.

Sa¤l›k Sigortalar› Biriminin yan›s›ra Pazarlamadan Sat›fla, Kurumsal

‹letiflimden Bilgi Teknolojileri ve Raporlamaya, ‹nsan Kaynaklar›ndan

Aktüerya’ya pek çok birimin ortaklafla bir çal›flmas›

olan “Eureko Mediko”, ana hissedar›m›z Eureko B.V.’nin sa¤l›k alan›ndaki

uluslararas› bilgi birikiminden de yararlan›larak oluflturulmufl,

fiirketimize özgün bir sa¤l›k sigortas› ürün ailesidir.

Eureko Mediko sektördeki ilkleri bar›nd›r›yor

Eureko Mediko seçenekleri aras›nda Master, Plus ve Elit olmak

üzere üç ana plan yer al›yor. Sa¤l›k ihtiyaçlar›n› genifl kapsaml› teminatlarla

karfl›lamak isteyen müflterilere Elit, temel sa¤l›k ihtiyaçlar›

için daha ekonomik bir çözüm arayan müflterilere Plus mevcut

sa¤l›k sigortas›n›n içerdi¤i hizmetlere ek olarak tamamlay›c› teminatlara

sahip olmak isteyen müflterilere ise ve y›l›n sonuna do¤ru

sat›fl›na bafllamay› planlad›¤›m›z Master planlar›m›z ile sigorta çözümleri

sunuyoruz.

Poliçelerimizde hastane kal›fl ve ameliyat masraflar›n› karfl›layan

yatarak tedavi teminatlar›m›z, limitsiz kemoterapi, radyoterapi

ve diyaliz teminat›yla ve hastane yat›fl›n› gerektirmeyecek küçük

müdahale ve müflahadeler için de Küçük Cerrahi ve T›bbi Gözlem

teminat›yla desteklenmektedir. Bunun yan›s›ra el, kol, bacak protezleri,

hastal›k veya kaza sonucu fonksiyon kayb›na u¤ram›fl organlar

suni uzuv teminat›, atel, ortopedik bot, elastik bandaj gibi

kifliye özel ekipman ve aparatlar da t›bbi malzeme teminat› alt›nda

kapsama al›nmaktad›r.

Ürünümüzün bir baflka yenilikçi özelli¤i ise Gündelik Tazminat

veya Ameliyat Tazminat Teminatlar›d›r. Sigorta kapsam›nda olmas›na

ra¤men flirketimizden talep edilmeyip baflka sigortal›m›z›n

baflka bir poliçesinden, kendi bütçesinden veya Genel Sa¤l›k Sigortas›

taraf›ndan karfl›lanm›fl yatarak tedavi tazminatlar› için ifllemin

belgelenmesi flart›yla bu teminatlar dahilinde ödeme yap›labilmektedir.

Ürünümüzde ayr›ca doktor, ilaç, tetkik ve tan› yöntemlerini içeren

ayakta tedavi teminatlar›nda da limitsiz dahil farkl› limit seçeneklerimiz

bulunmaktad›r.

Öte yandan Eureko Mediko, do¤um ve aile bireylerinin çeflitlenebilen

ihtiyaçlar›na yönelik birden fazla plan seçenekleri ile de

sektörde farkl›l›k yarat›yor. Do¤umda sadece annenin de¤il baban›n

da ihtiyaçlar› oldu¤unu düflünerek babal›k teminat› sunan Eureko

Sigorta, müflterilerinin sigortal›l›k süreleri devam ettikçe do-

¤um teminatlar›n›n limitini art›r›yor ve yeni do¤an bebeklerin sigortal›

olana kadar olan ihtiyaçlar›n› anne ve baban›n sigortal› olmas›

kayd›yla belirli limitler dahilinde karfl›l›yor. Ayr›ca, sigortal›lar›na ih-

tiyaçlar›na uygun hizmet sunmay› hedefleyen Eureko Sigorta aile

paketleri ile bireylerin ayn› ürün paketi kapsam›nda de¤iflik limitlerle

sigortalanmas›na olanak tan›yor.

Eureko Mediko ile sigortal›lar›m›z›n sadece hastal›kta de¤il

sa¤l›kta da yanlar›nda olmay› planl›yoruz. Bu do¤rultuda hayata

geçirilen ve sektörde sundu¤u çeflitlilikle bir ilk olma özelli¤i tafl›yan

koruyucu bak›m paketleri, sigortal›lar›n her türlü hastane baflvurular›nda,

rahats›zl›klar›n›n tan› ve takip aflamalar›nda baflvurabilece¤i,

çok yönlü tetkikleri içeriyor.

Çi¤dem Onsun


(E)ureko = (M)utluluk

ve (C)esaret

Geleneksel vizyon toplant›m›z 18 Nisan 2009 tarihinde ‹stanbul

Hilton Convention Center’da gerçekleflti. Toplant›ya tüm Eureko Sigorta

personeli ile birlikte Eureko BV CEO’su Willem van Duin, Eureko

BV ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Gerard van Olphen, Garanti

Bankas› Genel Müdürü ve Eureko Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan›

Ergun Özen ile Garanti ve Do¤ufl Grubunun üst düzey yöneticileri

kat›ld›.

Toplant›da flirketimizin 2008 y›l›ndaki performans› de¤elendirilirken

2009 hedef ve stratejileri de paylafl›ld›.

Toplant›m›z›n konsepti mutluluk ve cesaretti. Konsept son 3 y›lda

oldu¤u gibi Eureko Sigorta’n›n inovasyon sistemi Cinfikir Kutusuna

çal›flanlar taraf›ndan gönderilen aras›ndan belirlendi. Gönderilen

1383 öneri aras›ndan E=mc2 seçildi. Enerjinin formülü Eureko

Sigorta taraf›ndan Eureko=Mutluluk X cesaret2 olarak yeniden

tan›mland›.

Aç›l›fl konuflmas›n› Garanti Bankas› Genel Müdürü ve Eureko

Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Özen yapt›. Ergun Özen

yapt›¤› konuflmas›nda Garanti Bankas›n›n 2009’da da büyümeye

devam edece¤ini, bu zorlu ortamda bile flube a¤lar›na ve sat›fl

güçlerine yat›r›m yapacaklar›n› söyledi. Ard›ndan sözlerine flöyle

devam etti: “Eureko Sigortaya bakt›¤›m›zda güçlü bir teknolojik altyap›m›z

var, ürün yelpazemiz çok genifl ve sürekli yeni ürünler gelifltirmeye

devam ediyoruz. Müflteri odakl› bir flirket olarak da¤›t›m

kanallar›m›za önem veriyoruz ve da¤›t›m kanal› çeflitlili¤inde sektörde

çok güçlü bir yerdeyiz.” Daha sonra Eureko Sigorta perso-

neline hitaben flunlar› söyledi: “Sahip oldu¤umuz en önemli varl›-

¤›m›z sizler gibi genç, dinamik ve yarat›c› bir insan kayna¤›. Eureko

Sigortay› bu güçlü konuma sizler getirdiniz.”

Ergun Özen Eureko Sigorta’n›n %15 büyüyerek sektörün 2,5

kat› bir büyüme yakalamas›ndan çok memnun oldu¤unu ve 2009’a

da çok iyi bafllad›klar›n› ifade etti. Garanti Bankas› ve Eureko Sigorta’n›n

çok iyi bir sinerji ile çal›flt›¤›n› söyleyen Özen bunun sonucu

olarak da banka sigortac›l›¤›n› en iyi yapan flirket olduklar›n›

belirtti.

Özen sözlerine, 2007 y›l›nda Eureko BV ile çok baflar›l› bir ortakl›k

gerçeklefltirdiklerini sektörde gelinen konum ve pazar pay›ndaki

geliflmelerinde bunun göstergesi oldu¤unu belirterek son

verdi.

Daha sonra sahneye gelen Eureko BV CEO’su Willem van Duin

kat›l›mc›lar› Türkçe selamlayarak büyük alk›fl ald›. Eureko Sigorta’n›n

2008 y›l›nda rakiplerine fark atarak elde etti¤i baflar› karfl›s›nda

gurur duyduklar›n› ifade ederek söze bafllayan van Duin

‘krizden Eureko’nun güçlü sermaye yap›s›, kaliteli portföyü ve mükemmel

personeli sayesinde baflar›yla ç›kacaklar›n› söyledi.

Türkiye’de sigortac›l›k anlam›nda hala çok büyük bir potansiyel

oldu¤unu ifade eden van Duin Türkiye’ye yat›r›m yapmaya devam

edeceklerini belirtti ve sözlerini flöyle bitirdi:

Eureko Sigorta’n›n baflar›s›ndan çok mutluyum ve gururluyum.

Eureko Sigorta çal›flanlar› olarak sizler de kendinizle gurur duymal›s›n›z.’

EUREKO S‹GORTA

Geleneksel toplu foto¤raf›m›z

Enerjinin formülünü ‘ Eureko=Mutluluk X Cesaret2’

olarak yeniden tan›mland›k.

23


24

EUREKO S‹GORTA

Eureko BV ‹cra Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Gerard van Olphen

sözlerine Türkiye’ye, özellikle vizyon

toplant›lar›na gelmekten ve

Eureko Sigorta personeliyle bir

arada olmaktan çok büyük keyif

ald›¤›n› söyleyerek bafllad›. Ekonomik

koflullar iyi oldu¤unda baflar›ya

ulaflman›n kolay oldu¤unu

ancak zor koflullarda sadece güçlü

flirketlerin fark yaratabileceklerini

söyleyen van Olphen Eureko’nun

çok güçlü bir sermaye yap›s›

oldu¤unu Hollanda’daki orta¤›

Rabobank devletten yard›m almayan

tek banka oldu¤unu söyledi.

Türkiye’nin çok büyük potansiyeli

oldu¤unu ve Eureko Sigorta’n›n

da bu f›rsat› çok iyi de¤erlendirdi¤ini

belirten van Olphen

sözlerine : “Okan Utkueri’nin biz-

Eureko B.V. Ceo’su Willem Van Duin

lerle paylaflt›¤› sonuçlar her

CEO’nun gurur duyaca¤› rakamlar.

Eureko Sigorta hem çok h›zl›

büyüyor ve pazar pay› kazan›yor,

hem de karl›l›¤›n› sürdürüyor. Bu

büyük baflar› için tüm Eureko Sigorta

ekibine teflekkür ederim.”

diyerek son verdi

Eureko Sigorta Genel Müdürü

Okan Utkueri, 2008 y›l›nda 479

milyon TL prim üretimiyle %15 büyüdüklerini

ve bu büyüme rakam›-

Gerard Van Olphen

n›n sektörün 2,5 kat› oldu¤unu ifade etti. 2008 y›l›nda ilk 10 flirket

içinde büyüme h›z›, özkaynak karl›l›¤› ve teknik karda 1. olduklar›n›

belirterek bu sonuçlar›n her flirketin ulaflmak için can att›¤› rakamlar

oldu¤unu ve böyle bir flirketin Genel Müdürü oldu¤u için

çok mutlu oldu¤unu söyledi.

Bu y›lki toplant› temas›n› son 3 y›lda oldu¤u gibi Cinfikir Kutusu’na

gelen 1383 öneri aras›ndan seçtiklerini söyleyen Utkueri:

“Aç›ld›¤› 2007 y›l›ndan bu yana Cinfikir Kutusuna 4000’in üzerinde

öneri geldi. Çal›flanlar›m›z›n flirketi sahiplenme arzusu, enerjisi,

katk› sa¤lama iste¤i ve neler yapabileceklerinin kan›t› bu rakam-

Genel Md. Okan

Utkueri, hepimizin

dikkatle dinledi¤i

dinamik bir

sunum yapt›

larda gizli. Enerjinin formülünü (E=mc2) yeniden yazd›k. Art›k Eureko

eflittir mutluluk çarp› cesaretin karesi. Bu slogan bizi çok iyi

yans›t›yor. Öyle bir flirketiz ki, çal›flanlar›m›z, müflterilerimiz, ifl ortaklar›m›z

ve hissedarlar›m›z için mutluluk yarat›yoruz. Geçmifl baflar›lar›m›z

ve performans›m›zdan ald›¤›m›z güvenle ve inançla gelece¤e

cesaretle bak›yor ve ayn› zamanda müflterilerimiz için de

cesaret kayna¤› oluyoruz.” dedi.

Krizi bir tehdit unsuru görmektense baflar›ya giden yolda yeni

bir meydan okuma olarak alg›lad›klar›n› söyleyen Utkueri sözlerini

flöyle sürdürdü: “‹fl ortaklar›n›za, hissedarlar›n›za ve çal›flanlar›n›-

Garanti Bankas› yöneticileri ile Eureko B.V. yöneticileri toplant›da bir araya geldiler. Soldan sa¤a; Gerard Van Olphen, Willem Van Duin, Ergun Özen, Okan Utkueri ve Gökhan Erün


za güveniyorsan›z çok daha çevik hareket edebilirsiniz. Bu güveni

yaratan ise ortaya ç›kan baflar›l› rakamlar›m›zd›r. Her zaman

söyledi¤imiz gibi insanlar dudaklar›n›z› de¤il ad›mlar›n›z› takip

ederler.”

Vizyon toplant›s›nda ayr›ca Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›m›z

(CFO) Coen Van Der Lubbe, Banka Sigortac›l›¤› Genel Müdür Yard›mc›m›z

Gönül Alpay, Acente / Broker / DASK Genel Müdür Yard›mc›m›z

‹smet Güngör, Teknik Genel Müdür Yard›mc›m›z M.Emin

Alkan, Yönetim Destek Genel Müdür Yard›mc›m›z Özlem Odar

kendi alanlar›nda 2008 y›l› içinde yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirerek

2009 y›l›na iliflkin mesajlar verdiler..

Vizyon konsepti paralelinde haz›rlanan vizyon 2009 flark›s› ve

Eureko çal›flanlar›n›n rol ald›¤› vizyon klibi coflkuyla izlendi. Enerji,

mutluluk ve cesaret konular›nda çal›flanlar›m›zla yap›lan röportajlar

ve kamera arkas› görüntüler ise güne nefle katt›.

Toplant›da ayr›ca Emre K›nay’›n Genel Sanat Yönetmenli¤i’ni

yapt›¤› Duru Tiyatro ‹mpro fiah-Mat ekibi oldukça keyifli bir do¤açlama

tiyatro gösterisi sundu. Gösteriye çal›flanlar›m›zda kat›ld› ve

baz› bölümlerde sahneye ç›karak oyunda yer ald›lar.

Toplant›dan sonra gerçekleflen gala yeme¤inde önce 5, 10, 15

ve 20. y›l›n› dolduran çal›flanlar›m›z k›dem ödüllerini ald›lar.

2009 Vizyon toplant›s› bu y›l güzel bir tesadüfe de ev sahipli¤i

yapt›. 18 Nisan Eureko Sigorta’n›n kurulufl y›ldönümüydü ve flirketin

20. y›l› kesilen pasta eflli¤inde kutland›.

Eureko Sigortan›n 540 çal›flan› tüm y›l›n yorgunlu¤unu Vizyon

Toplant›s›nda e¤lenerek att› ve baflar›lar›n› dans ederek kutlad›lar.

Sadece sigortac›l›kta de¤il, inovasyon ve çal›flanlar›na yat›r›m

projeleriyle de oldukça baflar›l› bir y›l geçiren Eureko Sigorta’n›n

çal›flanlar›ndan oluflan Dans Grubu ise gösterileri ile geceye renk

katt›.

Gala yeme¤i MFÖ konseri ile çoflku içinde son buldu.

Toplant›da k›dem

ödülleri de

sahiplerini

buldu.

Eureko çal›flanlar› y›l›n

yorgunlu¤unu böyle

att›lar.

Mazhar Fuat Özkan’›n

performans› çok

be¤enildi.

EUREKO S‹GORTA

K›yafet free idi.

Ancak yine de fl›kl›ktan

vazgeçilmedi.

25


26

EUREKO S‹GORTA

Tar›m Sigortas›’nda bir

baflar› öyküsü (Malatya)

Eureko Sigorta Tar›m Sat›fl ekibi olarak Malatya ve çevresindeki

üretim rakamlar›m›zda kayde de¤er art›fllar sa¤lamak amac›yla yola

ç›kt›k.Tar›m ekibimizden Burak Kayagil Ocak ay›ndan Mart ay› sonuna

kadar Malatya’da ikamet ederek çal›flmalar›m›z›n yürütülmesi ve

takibini sa¤lad›.

Çal›flmalar›m›z da önceli¤imiz, üreticileri tar›m sigortalar› konusunda

tam anlam›yla bilinçlendirmek ve sigorta ürünü sat›n ald›klar›

taktirde ne gibi avantajlar ile karfl›laflacaklar›n› tek tek onlara anlatmakt›.

Bu sayede önümüzdeki dönem içinde gerek bizim, gerek üreticilerin

ma¤duriyetini engellemeyi ve bizim için esas olan müflteri

memnuniyetini sa¤lamay› hedefledik.

2008 y›l›nda sektörde 72.666.355 TL’lik bitkisel tar›m üretimi gerçeklefltirilirken

, bu üretimde en büyük pay toplam üretimin %16’s›

(11.941.800 TL) ile Malatya bölgesine aittir. Bu üretimin içerisinde Eureko

Sigortan›n üretimi 9.731 TL olarak gerçekleflmiflti.

Yapm›fl oldu¤umuz bilgilendirme ve hizmetten tüm üreticilerin yararlanmas›

ad›na çeflitli ilçe ve köylerde yerel kamu görevlileri ve

muhtarlar›m›z›n da deste¤i ile toplant›lar düzenleyip 1000’i aflk›n üreticiye

ulafl›ld› ve dönem boyunca 13.000 km yol yaparak ziyaretler

gerçeklefltirildi. Hem çiftçileri hemde tar›m sektöründe çal›flan insanlar›

ayd›nlatmaya hem de çiftçilerimizin genel s›k›nt› ve flikayetlerini

dinlemeye onlarla ayn› dili konuflmaya çal›flt›k. Bu çal›flmalar›m›z sonucunda

da toplamda 173 adet poliçede 554.000 TL lik bir prim hacmine

ulaflt›k.

Avantajlar›m›zdan en büyü¤ü olan kurumsal kimli¤imizi, ulaflabildi¤imiz

üreticilerin tümü üzerinde göstermeye çal›flt›k. “Neden üreticiler

bizi tercih etmeli?” sorusu tüm sunumlar›m›zda, tüm konuflmalar›m›zda

hep akl›m›zdayd›. Çal›flmalar›m›z›n tümünü banka taraf› ile

koordineli bir flekilde yürütmemiz çiftçilere ayr› bir güven sa¤lad›.

Eureko Sigorta ve Garanti Bankas›’n›n çiftçilere verdi¤i destek ve

hasar zaman›nda da müflterilere gösterilen ilg ile hem Malatya’da

hem de tüm Türkiye genelinde tar›m sektöründe giderek a¤›rl›¤›m›z›n

hisedilece¤ine inanc›m›z sonsuz ....

Fazilet ‹LHAN (TGB MALATYA –DÖRTYOL fiube Müd.)

‘Bizim için yeni bir ürün, yeni bir kitle idi. Aç›kcas› ilk etapta tek

portföyle zorlanaca¤›m›z› düflündük.Sonras›nda iyi bir organizasyon

ve odaklanma ile güzel bir sonuç al›nd›¤›na inan›yorum.Özellikle

mesai saatleri sonras›nda da geç saatlere kadar köy ziyaretleri

yapan Portföyümüz Alpaslan beye ve ekibe teflekkür ederim...’

Tuncay YUMUfiAK (TGB Malatya fiube Müd.)

‘Burada odaklan›lan ilk y›l olmas›na ra¤men iyi ifl ç›kt›.Özellikle köy

ziyaretlerinin etkisi çok önemli idi.Bu arada Dörtyol flubenin hakk›n›

vermek laz›m, bize göre çok iyi ifl ç›kard›lar.fiube içinde odaklanan

kifli say›s›n›n fazla olmas›n›n semeresini ald›lar...’


Garanti Bankas›

Bölge

yöneticilerimizi

tan›yal›m...

TGB AVRUPA 1 BÖLGE: Bölge müdürümüz Yeflim fiimflek

1965 do¤umlu ve Ankara Üniversitesi mezunudur. 1999 – 2001

y›llar› aras›nda Osmanl› Bankas›nda flube yöneticisi olarak görev

yapm›flt›r. 2001 y›l›nda Garanti bankas› – Osmanl› bankas› birleflmesi

sonucu Garanti bankas› Gebze ticari flubede fiube müdürü

olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. 2003 y›l›nda 1. Levent ticari flubede

flube müdürlü¤ü yapt›ktan sonra, 2004 y›l›nda Avrupa 3 bireysel

bölge sat›fl müdürü olarak atanm›flt›r. 2005 y›l›nda Avrupa 1

bölgenin bölge müdürü olmufltur. Bu tarihten itibaren Avrupa 1

bölgede Bölge müdürü olarak görev yapmakta olan Say›n fiimflek

evli ve 1 çocuk annesidir.

13 kiflilik bir ekipten oluflan TGB Avrupa 1. bölgede ‹liflki bankac›l›¤›

bölge sat›fl yöneticisi olarak Özlem Çakan, Emel Sa¤layan,

Birgül Ergün, Canan Nayman, Feykan Çakmak, Handan Bayrak

çal›flmaktad›r. Özlem Özçiçek ve Sevim A¤lamaz ise bireysel

kitle bankac›l›¤› bölge yöneticileridir. Ayr›ca bu bölgede mini flubelerden

sorumlu sat›fl yöneticisi olarak Nevflen Özayd›n görev

yapmaktad›r. Bölgenin idari takip sorumlular› ise Hülya Oruç ve

P›nar Erdal’d›r. Bölge müdürü asistan› ise Meltem Avc›.

Zekeriyaköy’den Levent’e kadar uzanan hinterlantta 1.Levent

Ticari ve Maslak Bulvar Ticari flube ile birlikte toplam 26 flubesi

vard›r. 9 Ticari Miy, 80 gifle, 30 SY/ST, 24 Bireysel Miy, 35 Küçük

‹flletme Miy Portföyü, 13

Yeflim fiimflek

Obi Miy Portföyü ile toplam

290.000 müflteriye

hizmet vermektedirler.

Bölgede Akmerkez, Do-

¤ufl Power Center ve ‹stinye

Park AVM flubeleri

bulunmaktad›r. Bireysel

Miy segmentindeki müflterilerde

ortalama çal›flma

büyüklü¤ü di¤er bölgelere

göre oldukça yüksektir.Ayn›

zamanda bölgedeki

maafl ödemesi

yap›lan müflterilerin maafl

ortalamas› banka ortalamas›n›n

üzerindedir.

TGB AVRUPA 2 BÖL-

GE: 1966 do¤umlu, Bo¤aziçi

Üniversitesi ekonomi

bölümü mezunu olan bölge

müdürümüz Tijen Akdo¤an,

1997 – 2001 y›llar›

aras›nda Osmanl› Bankas›nda

flube yöneticisi olarak

görev yapm›flt›r. 2001

y›l›nda Garanti bankas› –

Osmanl› bankas› birleflmesi

sonucu Garanti Bankas›

Üstbostanc› Ticari

fiubede flube müdürü olarak

çal›flmaya bafllam›flt›r.

2002 y›l›nda Mecidiyeköy

Ticari fiubede flube müdürlü¤ü

yapt›ktan sonra,

2003 y›l›nda TGB Avrupa

1 bireysel bölge sat›fl müdürü

olarak atanm›flt›r. 2005 y›l›nda TGB Avrupa 2 bölgenin bölge

müdürü olmufltur. Bu tarihten itibaren TGB Avrupa 2 bölgede Bölge

müdürü olarak görev yapmakta olan Say›n Akdo¤an evli ve 1

çocuk annesidir.

TGB Avrupa 2. bölge 12 kiflilik bir ekipten oluflmaktad›r. ‹liflki

bankac›l›¤› bölge sat›fl yöneticisi olarak Duygu ‹lgün Erten, Nazan

Gürler, Berna Demira¤, Selim Aflkar, Fikriye Erdeniz, Murat Ç›nar

çal›flmaktad›r. Filiz U¤urtan ve Müge Kekeç ise bireysel kitle bankac›l›¤›

bölge yöneticileridir. Bölgenin idari takip sorumlular› ise

Aysun Ayan Camc› ve fiule Usta’d›r. Bölge müdürü asistan› ise

Burcu Gencer.

TGB Avrupa 2 bölgenin Mecidiyeköy’den Taksim’e kadar

uzanan hinterlantta Mecidiyeköy Ticari fiube ile birlikte toplam 23

flubesi vard›r. 20 Ticari Miy, 88 gifle, 30 SY/ST. 23 Bireysel Miy, 42

Küçük ‹flletme Miy Portföyü, 20 Obi Miy Portföy ile birlikte toplam

325.000 müflteriye hizmet vermektedirler. Bölgede Cevahir AVM

flubeside bulunmaktad›r. Bireysel Miy segmentindeki müflterilerde

ortalama çal›flma büyüklü¤ü di¤er bölgelere oldukça yüksektir.

Ayn› zamanda bölgedeki maafl ödemesi yap›lan müflterilerin

maafl ortlamas› banka ortalamas›n›n üzerindedir.

Özgür Ac›

EUREKO S‹GORTA


Tijen Akdo¤an

27


28

EUREKO S‹GORTA

Foto¤raf Kulübü

Büyükada’dayd›

15 Mart Pazar günü ES-Fotograf kulübümüzle gezi organizasyonlar›m›zdan

sorumlu üyelerimizden Seyhan Yener’in çal›flmalar› sonras›nda

Büyükada gezimiz gerçekleflti. Gezimize üyelerimiz ; Kadriye Çapan ,

Burak Tekkalm›fl, Soner Karakiraz, Seyhan Yener,Özlem Karakoç, Sema

Vardal ve Dan›flman›m›z Özer Kanburo¤lu kat›ld›lar.

Büyükada’n›n Eski ad› ‘Prinkipo’... ‘Prinkipo’, Yunanca ‘büyük’ demek...

Troçki'nin bir dönem sürgün yaflad›¤› Büyükada, ‹stanbul Adalar›'n›n

en büyü¤ü. 5400 Km2 yüzölçümüne, yaklafl›k 7320 kiflilik nufusa

sahip.Adan›n nüfusu yaz aylar›nda 10 -15 kat›na kadar ç›k›yor. ‹ki tepeden

oluflan Ada’n›n kuzeyindeki ‹sa Tepesi (Hristos) 164 metre,güneyindeki

Yüce Tepe (Aya Yorgi) ise 202 metre.

Büyükada'da bulunan 4 camiden mimari bak›mdan en dikkat çekeni

2. Abdülhamid taraf›ndan yapt›r›lan Hamidiye Camii. Mimari aç›dan bat›

etkisinde infla edilmifl olan camii,Ada Cami soka¤›’nda yer al›yor.

Ada’n›n gezip-görülecek mekânlar› aras›nda; Leon Troçki'nin, Lenin

taraf›ndan kovuldu¤unda Türkiye'ye gelip yaflad›¤› ev ve Aya Yorgi Manast›r

ve Kilisesi'nin özel bir yeri var. Her y›l 23 Nisan ve 24 Eylül günlerinde

say›s›z her dinden insan›n 200 metrelik bu tepeyi soluksuz t›rman›p

kiliseye ulaflt›¤›n› ve inanc› do¤rultusunda dua etti¤ini görebilirsiniz.

Büyükada, di¤er ‹stanbul Adalar› gibi yaklafl›k 7 yüzy›ll›k Bizans döneminde

hapishane ve manast›rlar›yla ün kazand›. Bu dönemde Bizans'ta

ortaya ç›kan taht kavgalar›, siyasi ve dini içerikli anlaflmazl›klar

neticesinde Büyükada’ya prensesler, prensler, din adamlar› sürgün edilmifl

ve korkunç iflkenceler gördüler.

Ada'ya Türklerin yerleflmesi ise 1846'da küçük gemilerin yolcu seferine

bafllamas›yla gerçekleflti. 1875'de daha büyük gemilerin gelmesiyle

düzenli seferlere geçildi. 1861’de Padiflah Abdülaziz döneminde ‹stanbul'da

kurulan ilk üç belediye dairesinden biri olarak ‘Yedinci Daire’ diye

an›lan ‘Adalar Belediyesi Teflkilat›’ kuruldu ve merkezi Büyükada oldu.1894’de

meydana gelen depremde ve 1900'lü y›llar›n bafllar›nda ç›kan

çarfl› yang›n›nda Ada’da önemli hasarlar meydana geldi.

fiehirden uzaklaflman›n en iyi alternatifi

fiehirden uzaklaflmak için birçok farkl› alternatifiniz var ama ‹stanbul'da

trafikten kaçmak için tek yol adalara gitmek. Biz de Bostanc›'dan

ada vapuruna bindik ve Büyükada'ya do¤ru yola koyulduk. Ada

vapurlar›, Bostanc›, Sirkeci ve Kabatafl'tan yaz döneminde yaklafl›k yar›m

saatte bir kalk›yor. Vapura binerken vapurun do¤rudan Büyükada'ya

gidip gitmedi¤ine bakmakta yarar var. Çünkü birçok vapur di¤er

adalara u¤rayarak Büyükada'ya ulafl›yor. Deniz otobüsleri, daha az say›da

sefer yap›yor, ama daha h›zl› ulafl›m sa¤l›yor. Özel yolcu motorlar›

ile ulafl›m da di¤er bir alternatif. Adaya geldi¤inizde arabalar›n gürültüsü

ve egzost duman› art›k tamamen arkada kal›yor, sadece temiz hava,

bugonviller ve nal sesleri var.

Faytonla gezinti için iki alternatifiniz bulunuyor; küçük tur 5 km, büyük

tur 12 km lik gezinti. Faytona binerken eski adal›lar›n uyar›s›; Ara-


ac› binmeden sak›n siz faytona binmeyin diyorlar. Nizam caddesindeki

sa¤l› sollu köflkler o kadar etkileyici ki, zaman içerisinde bu köflklerde

kimlerin neler yaflad›¤›n› merak etmemek elde de¤il. Eskiden

Rumlar›n yo¤unlukla yaflad›¤› adada Osmanl› ayd›nlar› ve yazarlar›n›n

da yaflad›¤› tarihi köflklerin hepsinin ayr› bir hikayesi var. Troçki'nin sürgün

s›ras›nda yaflad›¤› ev ve flimdi Adalar Kaymakaml›¤› olarak kullan›lan

Hacapulos Köflkü...

Büyükada'n›n birçok yerinden denize girilebiliyor. Yörük Ali Plaj› da

en çok ra¤bet gören yerlerden biri. Yörük Ali Plaj› ve Naki Bey Plaj› adan›n

eskiden beri denize girilen yerlerinden. fiimdi bir de bunlara Beach

Club'lar eklenmifl. Prenses koyundaki Yaman Beach Club bunlardan biri.

Burada su sporlar› yapmak da mümkün.

Aya Yorgi'nin bulundu¤u Yücetepe'de, bir mola verip, k›r lokantas›nda

bir çay içebilirsiniz. Sonra da bin y›l› aflan bir maziye sahip olan Aya

Yorgi Rum Manast›r›'n› gezersiniz. Buraya gelenlerin hepsi çok etkilendiklerini

söylüyor.

Büyükada'da sahil boyunca s›ra s›ra bal›k lokantalar› var. Ali Baba,

Büyükada'n›n en eski bal›k lokantalar›ndan biri. fiimdi eskiden Atatürk'ün

de yemek yedi¤i lokantan›n yerinde hizmet veriyor. Bal›klar› kadar mezeleri

de son derece leziz.

Adada bal›k yiyecekseniz, mutlaka pazarl›k etmek gerekiyor. Hatta

bal›kç›lara girmeden fiyat listesini sormakta fayda var. Fiyatlar bütün sahil

lokantalar›nda afla¤› yukar› ayn›.

Sahilde saat kulesinin çevresindeki pastaneler Bahar, Dolçi ve Güven'de

de birfleyler at›flt›rabilirsiniz. Ayr›ca civarda farkl› zevklere hitap

eden barlar da var.

Kal›nacak yerlerin bafl›nda 1911'den beri hizmet veren Splendid Oteli

geliyor. Splendid, genifl avlusu, avluyu çevreleyen odalar› ve odalardaki

antika nitle¤indeki mobilyalar› ile eskiyi yaflat›yor. Ama ayn› zamanda

havuzu ve sunduklar› hizmetlerle modern bir otel. Haftasonu gitmek istedi¤inizde

çarflambadan rezervasyon yapmakta fayda oldu¤unu söylüyor

otel iflletmecileri... Büyükada Princess Oteli, saat kulesinin bulundu-

¤u meydanda, Hotel Saydam ise iskelenin tam karfl›s›nda.

Büyükada'da bir kaç saat geçirmek bile, bütün havan›z› de¤ifltiriyor.

Asl›nda flehire çok yak›n oldu¤unuzu unutuveriyorsunuz. Bu yüzden genelde

gece saat bir civar›ndaki son vapuru kaç›rmamak gerekiyor.

ES-Foto¤raf Kulübü


EUREKO S‹GORTA

29

Similar magazines