10.01.2013 Views

Mustafa Su TSRđB'nin yeni Baēkanı - Anadolu Sigorta

Mustafa Su TSRđB'nin yeni Baēkanı - Anadolu Sigorta

Mustafa Su TSRđB'nin yeni Baēkanı - Anadolu Sigorta

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mustafa Su

TSR�B’nin

yeni Ba�kan�

Say�: 16


Sahibi Mustafa SU

Dergi Yay›n Kurulu Baflkan› Filiz T‹RYAK‹O⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Berna SEM‹Z ERGÜNTAN

Elif Banu KOCAO⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar› ‹lker DEM‹RC‹O⁄LU

Esra ERDO⁄AN

Editörler

Macit BAL

Levent KÜTÜKÇÜO⁄LU

Sevil UÇAN

Murat YÜKSEL

Say› 16 / 2011

Bask› öncesi haz›rl›k Promat Bas›m Yay›n Sanayi

Bask› Promat Bas›m Yay›n San. ve Tic. A.fi.

www.promat.com.tr

Maksimum Biz dergisi ANADOLU S‹GORTA

çal›flan ve emeklileri ile tüm da¤›t›m

kanallar›na ücretsiz olarak da¤›t›l›r.

“Maksimum Biz” ifadesi ile herhangi bir al›nt›

yap›lmas› yaz›l› izne tabidir.

Adres ‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 24

4. Levent 34330 ‹stanbul

Bilgi Hatt› 0212 350 03 23-25

Faks 0212 350 03 29

e-posta halklailiskiler@anadolusigorta.com.tr

www.anadolusigorta.com.tr


‹Ç‹NDEK‹LER

86. y›l›m›z›

coflkuyla

kutlad›k05

“Bir Usta Bin

Usta”

Projemizde yeni

dönem bafllad›18

2011 y›l›n›n

ilk yöneticiler

zirvesi21

Anadolu Sigorta,

Sigorta’n›n

tarihini yazd›27

2

Veri

temizli¤i

40

42

Sat›fl› ve

Müflteri

ba¤l›l›¤›n›

art›ral›m

50Reasürans

Müdürlü¤ümüz

60

Ahmet Kemal

Üner


MUSTAFA SU • Genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

Hepimizin çok iyi bildi¤i gibi “yenilenme” daha iyiye ulaflma ve

baflar›y› yakalama yolunda önemli bir unsur, vazgeçilmez bir

kavram. Anadolu Sigorta’n›n bugün sektöründe sahip oldu¤u etki

ve gücünü, gelecek dönemlere tafl›yacak ad›mlar› kararl›l›kla

at›yor olmak, bu ba¤lamda çok önemli bir anlam tafl›makta.

Bu kapsamda C2C de¤iflim program›m›zda geldi¤imiz son durumu

k›saca özetlemek isterim. Geçti¤imiz dönem içerisinde SAt›fl ve

Müflteri BA¤l›l›¤› (SAMBA) uygulamas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›

tamamlan›rken, acentelerimizin müflteri veri kart›, kampanya ve

sat›fl f›rsatlar› yönetimi, tak›m ve rol yönetimi fonksiyonlar›n›

kullanabilme imkan›na kavuflmalar› sa¤lanm›fl oldu.

SAMBA ekranlar›nda k›sa süre önce flirket çal›flanlar›n›n kullan›m›na

aç›lan ziyaret yönetimi ekranlar›m›z sayesinde, acente ve

müflterilerimize yap›lan ziyaretlerimiz, sistem üzerinde kay›t

alt›na al›nmaya baflland› ve kanal/müflteri iliflkilerinin daha

sa¤l›kl› takip edilmesi olana¤› sa¤land›.

Doküman Yönetim Sistemi ve SAMBA Müflteri Veri Kart› ekranlar›n›n hayata geçmesi ile birlikte mevzuat gere¤i kimlik

tespiti için gerekli dokümanlar›n faks ya da e-posta arac›l›¤› ile gönderilmesi uygulamas›na son verildi. Bundan böyle,

gerekli belgeler taranarak bu ekranlar arac›l›¤› ile flirketimiz doküman yönetim sistemine elektronik olarak eklenmeye

bafllanm›flt›r.

2011 y›l› ile birlikte sat›fl faaliyetlerine büyük katk› sa¤layaca¤›n› düflündü¤ümüz SAMBA uygulamas›n› kullanan acentelerimizin,

SAMBA-Sat›fl F›rsatlar› ve kampanya uygulamalar› ile bol kazançlar elde etmesini hedefliyoruz.

2011 y›l› C2C de¤iflim program› kapsam›nda bafllayan bir di¤er önemli çal›flmam›z da “Ürün Projemiz”dir. Bu proje ile

poliçe ve ürün yönetim sistemimizi temelden de¤ifltirmeyi hedefliyoruz. Yaklafl›k 20 ay sürmesini hedefledi¤imiz projemiz

ile flirket içinde gelifltirilen poliçe ve ürün yönetim sistemlerimiz, yerini, pazara daha h›zl› ve esnek ürünler sunabilece¤imiz,

daha geliflmifl yeni bir teknolojik altyap›ya b›rakacak.

Bu süreçte kaç›n›lmaz olarak mevcut pek çok ürünümüzün, yap›sal olarak elden geçirilmesi, hatta bir k›sm›n›n önemli

oranda de¤ifltirilmesi söz konusu olabilecek. Bu durum en nihayetinde flirketimize dinamizm, pazarda rekabet üstünlü¤ü

ve teknolojik avantaj getirecek. “Ürün Projemiz”in önceden planland›¤› gibi baflar›l› bir flekilde hayata geçirilece¤inden ve

fiirketimize büyük fayda getirece¤inden flüphe duymuyorum.

Son olarak Japonya’da geçti¤imiz ay yaflanan do¤al afetlere de de¤inmek isterim. Japonya’da meydana gelen deprem ve

ard›ndan yaflanan tsunami felaketi sonucu ortaya ç›kan kay›plar, sigortan›n önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her

üzücü olay›n sonunda hat›rlad›¤›m›z ancak sonras›nda maalesef unutmay› tercih etti¤imiz bu gerçek, kendini tekrar

tekrar hat›rlat›yor.

Ülkemizde yaklafl›k 9,5 milyon ev sahibi veya kirac› ise Türkiye’de benzer bir afet gerçekleflmesi durumunda, ekonomik

olarak zor durumda kalacakt›r. Bu durumu de¤ifltirmek ise asl›nda bu kiflilerin ellerinde bulunuyor. Yap›lmas› gereken

sigortal› olma bilinci ile hareket etmek ve sa¤l›¤›m›z dahil, sahip oldu¤umuz tüm de¤erleri sigortalatmakt›r. Ülkemizde

zaman içerisinde bu durumun düzelece¤ini ümit ediyoruz. Anadolu Sigorta olarak toplumumuzda sigortac›l›k bilincini

art›rmak için süregelen çal›flmalar›m›z›, bu do¤rultuda kararl›l›kla sürdürmeye devam edece¤iz.

Sözlerimi noktalarken, 17 y›l› aflk›n bir süredir sürdürdü¤ü Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini, geçti¤imiz günlerde

noktalayan, de¤erli büyü¤ümüz Say›n Burhan Karagöz’e de huzurlar›n›zda teflekkürlerimi sunar, kendisi ile ayn› çat›

alt›nda çal›flma flerefine ulaflm›fl olmaktan ötürü duydu¤um gururu yeniden ifade etmek isterim. Bu vesile ile yeni Yönetim

Kurulu Baflkan›m›z Say›n Caner Çimençiber'i de huzurlar›n›zda tebrik ederim.

Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

fiirketimiz bir y›l›n› daha geride b›rakt› ve Nisan ay›nda hep beraber büyük bir coflku ile 86. y›l›m›z› kutlad›k. fiirketimizin

baflar›s›n›n önümüzdeki y›llarda da artarak devam etmesini diler, bu ortak hedefimize ulaflmada emek veren tüm çal›flma

arkadafllar›ma sevgi ve sayg›lar›m› iletirim.

Mustafa Su

Genel Müdür

3

BAfiYAZI


YÖNET‹MDEN

De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m;

1 Nisan’da yine büyük bir coflkuyla kutlad›¤›m›z kurulufl

y›ldönümümüz, bu sene benim için ayr› bir gurur vesilesi

oldu. fiirketimize eme¤i geçmifl pek çok k›ymetli arkadafl›m

ile birlikte ben de, hizmet hat›ras› ald›m ve bir kez daha

Anadolu Sigorta ailesinin bir parças› oldu¤um için kendimi

ayr›cal›kl› hissettim. Dikkatimi çeken bir di¤er nokta da,

törende ödül alan arkadafllar›m›z›n say›s› oldu. Sigorta

sektörü bir yana, ülkemizin önde gelen farkl› branfllardaki F‹L‹Z T‹RYAK‹O⁄LU • Genel Müdür Yard›mc›s›

flirketlerinde dahi pek tan›k olmad›¤›m›z bir kavram, Anadolu

Sigorta’da kurum kültürümüzün temelini oluflturuyor:

Devaml›l›k. Bu olgu, çal›flanlar›m›z›n uzun y›llar fiirketimize hizmet vermesini ve kurumsal miras›m›z›n güçlenerek

artmas›n› sa¤l›yor. Bu vesile ile hizmet hat›ras› alan tüm arkadafllar›m› can› gönülden kutlar, baflar›lar›n›n artarak

devam›n› dilerim.

Geçti¤imiz dönem içerisinde sosyal sorumluluk projemiz “Bir Usta Bin Usta”n›n 2011 illerinin lansman›n› da

baflar› ile gerçeklefltirdik. Bu y›l için belirledi¤imiz 5 yeni ilimizde, geçti¤imiz y›ldan edindi¤imiz tecrübe ve deneyim

ile projemizi daha da etkin bir flekilde sürdürece¤imizi düflünüyorum. fiirketimizin flu ana kadar üstlendi¤i en

baflar›l› sosyal sorumluluk projesi olaca¤›na inand›¤›m “Bir Usta Bin Usta” ile ilgili en son bilgileri dergimizin

sayfalar›nda bulabilirsiniz.

Geçti¤imiz dönem içinde beni çok memnun eden bir baflka geliflme de Anadolu Sigorta’n›n, 2010 y›l›n›n en çok

ödül alan reklam verenlerinden birisi olmas›yd›. Türkiye’de düzenlenen befl önemli reklam yar›flmas›n›n sonuçlar›

göz önüne al›narak haz›rlanan araflt›rmaya göre, Anadolu Sigorta toplam 9 ödülle en çok ödül alan reklam

verenlerden birisi oldu. Özellikle, 85. kurulufl y›ldönümü için haz›rlad›¤›m›z film, gerek çal›flanlar›m›z›n gerekse

ifl ortaklar›m›z›n ve izleyenlerin büyük be¤enisini kazanm›flt›.

Bu ba¤lamda Ocak ay›nda bas›na ve kamuoyuna tan›tt›¤›m›z tarih kitab›m›z ile ilgili ulaflan övgü dolu teflekkür

yaz›lar›n›n da, bizlere gurur verdi¤ini ve daha da iyi ifller yapmak için cesaretlendirdi¤ini belirtmek isterim.

Baflar›l› bir çal›flma olarak gördü¤üm tarih kitab›m›z da kurumsal kültür miras›m›za yeni ekledi¤imiz bir de¤erdir.

Son olarak emekliye ayr›lan Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n Burhan Karagöz hakk›nda da hislerimi k›saca

özetlemek isterim. Say›n Baflkan›m›z ile birlikte çal›flma flans›na sahip oldu¤um 17 y›lda, pek çok fley ö¤rendim.

Ancak Say›n Baflkan›m›z›n kiflisel olarak bana en büyük katk›s›; paylaflmay› bilmenin, mütevazili¤in ve güvenin,

baflar›da ne kadar önemli oldu¤unu göstermesi oldu. Kendisinin b›rakt›¤› yoldan, onu gururland›racak flekilde,

yine ayn› azim ve kararl›l›kla yürüyece¤iz. Bu çerçevede sözlerimi yeni Yönetim Kurulu Baflkan›m›z olarak atanan

Say›n Caner Çimenbiçer'i kutlayarak bitirmek isterim.

Bu say›da dergimizde neler okuyacaks›n›z?

2011 y›l›n›n ilk dergisinde dopdolu bir içerikle yeniden karfl›n›zday›z. Dergimizin “Bizde Neler Oluyor” köflesinde,

sosyal sorumluluk projemiz “Bir Usta Bin Usta” ile ilgili son geliflmeleri, tarih kitab›m›z›n lansman›ndan notlar›

ve tabii ki 1 Nisan’daki geleneksel kurulufl y›ldönümümüzden kareleri bulabilirsiniz. Dergimizin “Tan›yal›m”

bölümünde ise; Net Sigorta acentemize, Türkiye ‹fl Bankas› Adana Ticari ile Diyarbak›r flubelerine konuk oluyoruz.

Hepinize keyifli okumalar dilerim, gelecek say›larda yeniden buluflmak üzere…

Filiz Tiryakio¤lu

Genel Müdür Yard›mc›s›

4


86. y›l›m›z›

coflkuyla kutlad›k

fiirketimizin 86. Kurulufl Y›ldönümünü her sene oldu¤u gibi

bu y›l da ayn› heyecan ve coflkuyla kutlad›k. Gecemizden

birbirinden güzel foto¤raflar› sayfalar›m›zda bulabilirsiniz...

Ersin Özince Caner Çimenbiçer Adnan Bali

Mustafa Su Metin Tiryakio¤lu Filiz Tiryakio¤lu

5

Burhan Karagöz

B‹ZDE NELER OLUYOR


Filiz Tiryakio¤lu M. Metin O¤uz Tahsin Erdo¤an

Nur Darendeli N. Levent To¤rul

Erdinç Gökalp M. Levent Sönmez

6


2011 YILI H‹ZMET HATIRASI ALAN ÇALIfiAN VE EMEKL‹LER‹M‹Z

30 YIL - ALTIN MADALYON

Tahsin Erdo¤an Genel Müdür Yard›mc›s› Genel Müdürlük

N. Levent To¤rul Emekli Müdür Bat› Anadolu Bölge

25 YIL - ALTIN MADALYON

M. Metin O¤uz Genel Müdür Yrd. Genel Müdürlük

Filiz Tiryakio¤lu Genel Müdür Yrd. Genel Müdürlük

Nur Darendeli Müdür Hasar Yönetimi

Hakan A¤ar Müdür Karadeniz Bölge

U¤ur Güler Emekli Müdür Yrd. Nakliyat ve Sorumluluk Sig.

20 YIL - ALTIN MADALYON

Erdinç Gökalp Genel Müdür Yrd. Genel Müdürlük

M. Levent Sönmez Genel Müdür Yrd. Genel Müdürlük

Bengül Göl Proje ve De¤iflim Yön. Baflkan› Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›

Altan Gürdal Müdür ‹stanbul Bölge

Ufuk Ulualp Müdür Yaz›l›m Gelifltirme

Nezih fiengel Müdür Yrd. Sa¤l›k Sigortalar›

Fatma Demirbafl Müdür Yrd. Yaz›l›m Gelifltirme

Semanur Ayfle Candan Müdür Yrd. Yaz›l›m Gelifltirme

Ali Kaplan Müdür Yrd. Kurumsal Sigortac›l›k

Aydemir H›zer II. Müdür Bat› Anadolu Bölge

Aysun Kul II. Müdür Kad›köy Bölge

Çi¤dem Özen II. Müdür Sa¤l›k Sigortalar›

Metin Köse Servis Yetkilisi Marmara Bölge

Yelda Tetik Servis Yetkilisi Kad›köy Bölge

Ayfle Meral Servis Yetkilisi Sa¤l›k Sigortalar›

Hüseyin Karabulut Memur Sa¤l›k Sigortalar›

Cemalettin fianl› Memur Sa¤l›k Sigo rtalar›

Zehra Erdo¤antekin Memur Sa¤l›k Sigortalar›

Hamza Atefl Emekli Veznedar Muhasebe ve Mali ‹fller

15 YIL - ALTIN MADALYON

‹. Erdem Esenkaya Teftifl Kurulu Baflkan› Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›

Zafer Uçar Müdür Kad›köy Bölge

Kerem Tokyürek Müdür Kurumsal Sigortac›l›k

Hülya Örtülü Müdür Organizasyon

Cengiz K›l›ç Müdür Yrd. Güney Anadolu Bölge

‹lkay Toker Müdür Yrd. Oto Sigortalar›

M. Ufuk Kantafl Müdür Yrd. Bilgi ‹fllem

Berna Yürüt Öztürk Müdür Yrd. Yaz›l›m Gelifltirme

Dilflen fienol Özcan Müdür Yrd. Yaz›l›m Gelifltirme

‹lkay Demirel Müdür Yrd. Kurumsal Sigortac›l›k

Berna Alhas Müdür Yrd. Sa¤l›k Sigortalar›

Ülkü Gürflen II. Müdür Kurumsal Sigortac›l›k

Gamze Nakkaflo¤lu Servis Yetkilisi ‹ç Anadolu Bölge

Hasan Konur Servis Yetkilisi Bat› Anadolu Bölge

Hayati Yapa Servis Yetkilisi Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat

Kay›han Turan Servis Yetkilisi Bat› Anadolu Bölge

An›l Üçer Memur ‹ç Anadolu Bölge

Neflegül Celepo¤lu Afl›k II. Müdür Kad›köy Bölge

7


Bengül Göl Ufuk Ulualp

Nezih fiengel

U¤ur Güler Fatma Demirbafl

Semanur Ayfle Candan Altan Gürdal

8


Yelda Tetik Aysun Kul Zehra Erdo¤antekin

Çi¤dem Özen Ayfle Meral

Ali Kaplan Cemalettin fianl› Hayati Yapa

9


Hamza Atefl ‹. Erdem Esenkaya Zafer Uçar

M. Ufuk Kantafl Berna Yürüt Öztürk Dilflen fienol Özcan

10


Hülya Örtülü Kerem Tokyürek ‹lkay Tokern

‹lkay Demirel Ülkü Gürflen Neflegül Celebo¤lu Afl›k

11

Hayati Yapa


TSRfiB'nin

yeni Baflkan›

Mustafa Su

Hulusi Taflk›ran'dan boflalan Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli¤i (TSRfiB)

baflkanl›k koltu¤unun yeni sahibini belirlemek amac›yla, 10 Nisan tarihinde,

Birlik’in Levent’teki Genel Merkezi’nde yap›lan ve TSRfiB üyesi 59 flirketin oy

kulland›¤› seçimlerde yar›flan Genel Müdürümüz Mustafa Su, 25 oy alarak sektörün

yeni baflkan› oldu.

Mustafa Su adayl›¤›n›, geçen hafta düzenledi¤i

bir bas›n toplant›s› ile duyurmufl ve seçilmesi durumunda

TSRfiB Baflkan› olarak projelerinin neler oldu-

¤unu kamuoyuyla paylaflm›flt›.

Seçilmesinin ard›ndan aç›klamalarda bulunan

Genel Müdürümüz ve TSRfiB’nin yeni Baflkan› Mustafa

Su, ülkemizdeki sigortac›l›k prim üretiminin, Gayri Safi

Milli Has›la’ya (GSMH) oran›n›n, geliflmekte olan di-

¤er ülkelere göre bile, oldukça düflük seviyelerde oldu¤unu

vurgulad› ve bu durumu de¤ifltirmenin tüm

sektörün ortak çabas› ile mümkün olaca¤›n› ifade etti.

Sektör olarak ekonomiye büyük katk› sa¤lad›klar›n›

ve sigortac›l›¤›n ekonomi için art›k stratejik bir

bileflen olarak de¤erlendirildi¤ini vurgulayan Mustafa

Su, bu ba¤lamda Birlik’in ana görevinin; sektör oyun-

13

cular›n› temsil etmek, haks›z rekabeti önlemek, üyeler

aras›nda dayan›flma sa¤lamak oldu¤unu belirtti.

2003 y›l›ndan bu yana Birlik’in Yönetim Kurulu’nda

görev yapan, 2007-2009 tarihleri aras›nda ise

Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini yürüten Mustafa Su, halihaz›rda

Anadolu Sigorta’da, öncesinde ise Anadolu Hayat

Emeklilik’te kazand›¤› deneyimler sayesinde, sektöre

hem elementer hem de hayat flirketlerinin perspektifinden

bakabildi¤ini ifade etti.

Bu zenginli¤in, baflkanl›¤› s›ras›nda kendisine

katk› sa¤layaca¤›na inand›¤›n› söyleyen Mustafa Su,

kendi baflkanl›¤›nda Birlik’in profesyonel kadrolar›n›

daha fazla inisiyatif kullan›r hale getirmeyi amaçlad›¤›n›

sözlerine ekledi.


Yönetim Kurulu eski

Baflkan›m›z Burhan

Karagöz, 29 Mart

tarihinde yap›lan

Genel Kurul'da

bizlere veda etti.

Say›n Baflkan›m›z›n

veda konuflmas›n›

afla¤›da sizlerle

paylafl›yoruz.

“Sevgili Anadolu

Sigortal›lar,

fiirketimiz Ortaklar

Genel Kurulu'nun

bugün yap›lacak toplant›s›

sonunda görevimden

ayr›laca¤›m. Bu itibarla

sizlere veda etmek istedim.

Burhan Karagöz’ün

1993 y›l›n›n Ekim ay›nda girdi¤im, sevgili flirketimizin

Yönetim Kurulu'nda 17 y›l› aflk›n süreden beri

baflkanl›k yapmaktay›m. Diyebilirim ki, bu 17 y›l, çal›flma

hayat›m›n en gururlu ve onurlu sürelerinden birini

teflkil etmifltir.

Anadolu Sigorta gibi büyük Atatürk'ün direktifleri

ile kurulmufl, ülkemiz sigorta endüstrisinin geliflmesinde

öncü rolü oynam›fl ve oynamaya devam eden,

kelimenin tam anlam› ile kurumsallaflm›fl, sa¤lam ge-

vedas›

14

lenekleri teflekkül etmifl

ve çok iyi yetiflmifl, çok

vas›fl› seçkin bir kadrosu

bulunan bir flirkette,

böyle uzun say›labilecek

bir süre görev yapmak,

bana gerçekten gurur ve

onur vermifltir.

Ayr›ca, gene diyebilirim

ki, kendimi bu

büyük flirket ile o kadar

bütünleflmifl ve bu seçkin

kurumu o kadar benimsemifl

hissediyorum

ki, görevim sona ermekle

beraber emekli her

Anadolu Sigortal› gibi

bundan sonraki baflar›lar›n›

da büyük bir hazla izlemeye,

artarak devam

edece¤ine emin bulundu¤um

geliflmeleriyle

sevinmeye devam edece¤im.

Ümid ederim ki, bu 17 y›ll›k görev süresinde

kimseyi k›rmam›fl›md›r veya sürçü lisan etmemiflimdir.

Ama etmifl isem emin olunuz istemeyerek olmufltur.

E¤er kimseyi üzmüfl isem mazeretlerimin kabulünü

rica ederim.

Son olarak siz de¤erli Anadolu Sigortal›lardan geleneklerimize

uyarak helallik diliyorum. Her fley için teflekkür

eder, hepinize üstün baflar›lar temenni ederim.

Sevgi ve sayg›lar›mla,”


Yeni Yönetim

Kurulu Baflkan›m›z

Caner

Cimenbiçer

29 Mart 2011 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an

Genel Kurul Toplant›s› sonras›nda Anadolu Sigorta Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤› görevine nokta koyan Burhan

Karagöz’ün yerine, Türkiye ‹fl Bankas›’n›n eski Yönetim

Kurulu Baflkan› Caner Çimenbiçer getirildi.

01 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçerli olan

de¤ifliklik ile Caner Çimenbiçer, Anadolu Sigorta’n›n

86. y›ll›k tarihindeki 18. Yönetim Kurulu Baflkan› olarak

görev yapacak.

Caner Çimenbiçer’in Özgeçmifli

1973 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹dari

Bilimler Fakültesi ‹flletme bölümünden mezun olan

Caner Çimenbiçer, ifl hayat›na ayn› y›l Koç - Burroughs'ta

bafllam›flt›r. Türkiye ‹fl Bankas›’na 1974 y›l›nda

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nda Stajyer Müfettifl Yard›mc›s›

olarak göreve bafllayan Çimenbiçer, daha sonra

bankan›n çeflitli kademelerinde görev alm›fl ve 1998 y›l›nda

I.Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, 2008 y›l›nda ise Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤›na seçilmifltir.

01 Nisan 2011 tarihinde Anadolu Sigorta Yönetim

Kurulu Baflkan› olarak atanan Caner Çimenbiçer,

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n çeflitli ifltiraklerinde Yönetim

Kurulu Baflkanl›klar›n›n yan› s›ra, Visa EU, Bankalararas›

Kart Merkezi A.fi., ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›

gibi flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevinde

bulunmufltur.

15


Genel Kurulumuz

fiirketimizin

2010 y›l› ola¤an Genel

Kurul Toplant›s›, 29

Mart 2011 tarihinde

Genel Müdürlü¤ümüzün

24. kat›nda bulunan

konferans salonunda

gerçeklefltirildi. Yönetim Kurulu Baflkan›m›z

Burhan Karagöz’ün son kez kat›ld›¤› toplant›da, baflta

Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z olmak

üzere yöneticilerimiz haz›r bulundurlar.

16

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Burhan Karagöz’ün

kat›l›mc›lara hitaben veda konuflmas› da yapt›¤› etkinlikte

flirketimizin 2010 y›l›na iliflkin mali tablolar› ve kâr

da¤›t›m teklifi onayland›.


Anadolu

Sigorta

reklamlar›yla

ödüle

doymuyor

Anadolu Sigorta, 2010 y›l›n›n

en çok ödül alan reklam

vereni oldu.

17

Media Cat Dergisi taraf›ndan, Türkiye’de düzenlenen

5 reklam yar›flmas›n›n sonuçlar› göz önüne al›narak

haz›rlanan, bu y›l üçüncüsü aç›klanan The Cat

Report sonuçlar›na göre fiirketimiz, 2010 y›l›nda reklamlar›yla

en çok ödül alan reklam veren oldu. 2010 y›l›nda

ald›¤› 9 ödülle zirveyi paylaflan Anadolu Sigorta,

birbirinden etkili reklam filmleriyle ödül almaya devam

ediyor.

2010 y›l›n›n en be¤enilen reklam çal›flmas›na da

imza atan fiirketimizin, ayn› zamanda y›l›n en çok ödül

alan ajans›m›z TBWA ile birlikte haz›rlad›¤›, 85. kurulufl

y›ldönümü filmi, 1924 Erzurum depreminden sonra

Anadolu Sigorta’n›n Atatürk taraf›ndan kurulmas›n› etkileyici

bir prodüksiyonla anlat›yor.

85. y›l reklam filmimizde, 1924 y›l›nda Erzurum-

Pasinler depreminde y›k›lan köyleri kalabal›k bir heyetle

ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün y›k›nt›lar

aras›nda sessizce oturan yafll› bir adama yaklaflmas›na

ve onunla sohbetine yer veriliyor. ‹htiyar›n zor duruma

karfl›n vakur davran›fllar›, devletten bir fley beklemeyen

tokgözlülü¤ünün Atatürk’ü çok duyguland›rd›¤›

vurgulanan filmimizde, bu konuflmadan 6 ay sonra

Atatürk’ün talimat›yla Anadolu Sigorta’n›n

kuruldu¤u anlat›l›yor.


“Bir Usta Bin Usta”

projemizde yeni dönem

bafllad›

85. y›l›m›zda Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan mesleklere ilgiyi art›rmak için hayata

geçirdi¤imiz ‘Bir Usta Bin Usta Proje’mizde ikinci y›l program› için start verdik.

Projemizin ilk y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve E¤itim Genel

Müdürlü¤ü’nün teknik dan›flmanl›¤›nda Eskiflehir’de lületafl›, Bursa’da karagöz

tasvir, Trabzon’da kazaziye, Gaziantep’te kutnu dokumac›l›¤›, Edirne’de edirnekari

e¤itimleri veren ve usta yetifltiren fiirketimiz, 2011’de de 5 ilde 5 meslek için

‘Kaybetmek Yok’ diyecek.

Bir Usta Bin Usta Projemiz’in ikinci y›l program› T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Müsteflar› ‹smet Y›lmaz ve Genel Müdürümüz Mustafa Su’nun kat›ld›¤› bir törenle

aç›kland›. 2011’de Anadolu Sigorta’n›n katk›lar›yla Çorum’da karg› bezi dokumac›l›¤›,

Hatay’da ipek dokumac›l›¤›, Mardin’de tafl ifllemecili¤i, Sivas’ta boynuz tarak yap›m› ve

Van’da savatl› gümüfl iflçili¤i meslekleri yeniden hayat bulacak.

Geçti¤imiz y›l kuruluflunun 85. y›ldönümü an›s›na

‘Bir Usta Bin Usta Projesi’ni T.C. Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› Araflt›rma ve E¤itim Müdürlü¤ü’nün teknik

dan›flmanl›¤› ile bafllatan fiirketimiz, projenin 2011

program›n› aç›klad›. Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan

mesleklere olan ilgiyi art›rarak, bu mesleklerin yeniden

canlanmas›n› sa¤lamak üzere tasarlanan projenin

2011 y›l› program›na al›nan iller ve mesleklerin aç›kland›¤›

toplant› T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteflar›

‹smet Y›lmaz ve Genel Müdürümüz Mustafa

Su’nun kat›l›m› ile ‹stanbul’da gerçekleflti.

2010’da 5 ilde 100’den fazla mezun verildi...

fiirketimiz ile T.C Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Araflt›rma ve E¤itim Genel Müdürlü¤ü aras›nda imzalanan

protokole göre, Anadolu Sigorta, kaybolmaya yüz

18

tutan mesleklerin yeniden canlanmas› için yürütülen

e¤itim çal›flmalar›na kaynak sa¤l›yor. ‹llerdeki ilgili sivil

toplum kurulufllar›n›n kursiyer seçimini gerçeklefltirdi¤i,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve

E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün teknik dan›flmanl›¤›n›

üstlendi¤i proje fiirketimiz taraf›ndan 10 y›l boyunca

sürdürülecek.

Projenin ilk y›l›nda Eskiflehir’de lületafl›, Bursa’da

karagöz tasvir, Trabzon’da kazaziye, Gaziantep’te

kutnu dokumac›l›¤›, Edirne’de edirnekari e¤itimlerinden

toplam 101 kifli yararland›. 3 ila 6 ayl›k dönemlerde

her ilde ortalama 20’fler kifliye e¤itim verilen

projede Eskiflehir’de 22, Bursa’da 28, Trabzon’da 20,

Gaziantep'te 15, Edirne’de ise 16 kifli kurslar›n› tamamlay›p

sertifikalar›na sahip oldu.


2011’de Çorum, Hatay, Mardin, Sivas,

Van’da ‘Kaybetmek Yok’

‘fiirketimiz Bir Usta Bin Usta Projesi’ kapsam›nda

2011 y›l›nda; Çorum’da karg› bezi dokumac›l›¤›, Hatay’da

ipek dokumac›l›¤›, Mardin’de tafl ifllemecili¤i,

Sivas’ta boynuz/tarak yap›m›, Van’da savatl› gümüfl iflçili¤i

mesleklerinin yeniden hayat bulmas›na destek

verecek.

Düzenlenen imza töreninde konuflma yapan T.C

19

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteflar› ‹smet Y›lmaz:

“Kültüre hizmet eden kendisine hizmet eder. Kimlik

farkl›l›k demektir. Fark›n›z yoksa kimli¤iniz de yok demektir.

Bu fark› gösteren ve gelece¤e tafl›yan da el sanatlar›d›r.

Farkl›l›k yaratan, kültürün ta kendisidir. Her

il için el sanatlar› haritas› yapt›k. Kültür tafl›y›c›lar›m›z›

gelece¤e tafl›yaca¤›z. Bu ba¤lamda en büyük destekçilerimizden

biri olan Anadolu Sigorta’ya teflekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

Mustafa Su: “Kaybolmaya yüz tutmufl

mesleklerimizle ilgili bilinirlik yarat›yoruz”

Anadolu Sigorta’n›n 85. y›l›nda bafllatt›¤› sosyal

sorumluluk projesi ile ilgili düflüncelerini dile getiren

Genel Müdürümüz Mustafa Su ise, “Anadolu Sigorta

olarak, 85. kurulufl y›ldönümümüz nedeniyle bir sosyal

sorumluluk projesi hayata geçirdik. Türkiye’nin çeflitli

illerinde kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmufl meslekleri

canland›rmak için çal›flmalar›m›z devam ediyor.

‹lk mezunlar›m›z› vermeye bafllad›k. Proje kapsam›nda,

her y›l 5 farkl› ilimizde düzenledi¤imiz e¤itimlerle o

ile özgü kaybolmaya yüz tutmufl mesle¤i icra edecek

ustalar, sanatç›lar yetifltirmeyi amaçl›yoruz. Bu e¤itimlerle

yetiflenlerin bir k›sm› gelece¤in ustas› olurken,

bir k›sm› belki de bu alanda faaliyet göstermeyecek.

Sonuç ne olursa olsun; geçmiflin ekonomik yükünü

üstlenerek, bugünü var eden meslekleri kat›l›mc›lar›n

gönüllerine yerlefltirmek, baflka bir deyiflle bilinirlik

yaratmak amac›nday›z” dedi.


Bir Usta Bin Usta Projemizin

yeni mezunlar›

85. kurulufl y›l›m›zda bafllatt›¤›m›z sosyal sorumluluk projemiz Bir Usta Bin Usta’n›n,

Edirne’de e¤itim gören Edirnekari ö¤rencileri ile Trabzon’da e¤itim göre Kazaziye

ö¤rencileri mezun oldu. Eylül ay›nda Edirne, ekim ay›nda ise Trabzon’da bafllayan

bafllayan e¤itimlere kat›lan ve 3 ay boyunca kurs gören ö¤rencilere, düzenlenen törende

kat›l›m belgeleri verildi.Proje kapsam›nda,

Edirne’de üç

ayl›k e¤itimden geçen

edirnekari ö¤rencileri

Vali Yard›mc›s› Abdullah

Arslaner ve Edirne

‹l Kültür Müdürü ‹rfan

Özcan’›n da kat›ld›¤›

bir törenle kat›l›m

belgelerini ald›lar.

Emekli, desinatör,

ö¤renci ve ev

han›mlar›ndan oluflan 16 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen

e¤itimlerde kursiyerler, ‹l Kültür Turizm Müdürlü-

¤ü Devecihan Kültür Merkezi’nde Yrd. Doç. Mehtap Cömert

taraf›ndan verilen toplam 198 saatlik bir e¤itim

sürecinden geçti.

Trabzon’da üç ayl›k e¤itimden geçen Kazaziye

ö¤rencileri; Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k, TC. Kültür

ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve E¤itim Genel Müdürü

Mahmut Evkuran, Trabzon ‹l Kültür Müdürü ‹smail

Kans›z, Trabzon Belediye Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin

Turan’›n da kat›ld›¤› bir törenle kat›l›m belgelerini

ald›lar.

Ö¤renci ve ev han›mlar›ndan oluflan 20 kiflinin

kat›l›m›yla gerçekleflen e¤itimlerde kursiyerler, Trabzon

Sanatevi’nde Serap Tabako¤lu taraf›ndan verilen

toplam 180 saatlik bir e¤itim sürecinden geçti.

20

Her y›l befl ilde mesleki e¤itim…

TC. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve

E¤itim Genel Müdürlü¤ü aras›nda imzalanan protokole

göre, fiirketimiz belirlenen illerde kaybolmaya yüz

tutan mesleklerin yeniden canlanmas› için yürütülecek

e¤itim çal›flmalar›na kaynak sa¤l›yor. ‹llerdeki ilgili sivil

toplum kurulufllar› kursiyer seçimlerini gerçeklefltirirken,

TC. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve

E¤itim Genel Müdürlü¤ü de projeye teknik dan›flmanl›k

veriyor.


2011 y›l›n›n ilk

yöneticiler zirvesi

fiirketimizin zirvesi, 04-06 Mart tarihleri aras›nda fiile’de 2011 y›l›n›n ilk de¤erlendirme

toplant›s›nda bir araya gelmifl, biten 2010 y›l›n›n de¤erlendirmesi yap›lm›fl ve 2011 y›l›n›n kâr

odakl› liderlik stratejileri belirlenmifltir.

Toplant› maratonu her y›l geleneksel olarak

düzenlenen ödül töreninin ard›ndan yenen

akflam yeme¤i ile son bulmufltur.

2010 y›l›n›n Oscarlar› niteli¤indeki

ödüller ve hak kazanan müdürlüklerimiz;

2010 Y›l› Bölge Performans Ödülleri

Birincilik Ödülü;

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

‹kincilik Ödülü;

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü

Üçüncülük Ödülü;

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

2010 Sektör Performans Ödülleri

Kara Araçlar› Branfl›nda Lider;

Oto Sigortalar› Müdürlü¤ü

Su Araçlar› Branfl›nda Lider;

Nakliyat Ve Sorumluluk

Sigortalar› Müdürlü¤ü

Genel Sorumluluk Branfl›nda Lider;

Nakliyat Ve Sorumluluk Sigortalar›

Müdürlü¤ü

Bölge Müdürlükleri Rota

Kullan›m Ödülü

Karadeniz Bölge Müdürlü¤ü

Bölge Müdürlükleri SKS

Performans Ödülü

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Keyifli, verimli bir toplant› ile bafllayan

2011 y›l›n›n yine ayn› h›zda devam etmesini

temenni ederiz.

Kenan Eke Atila Ertekin

Murat Ifl›kl› Hakan A¤ar

Kenan U¤ur Zafer Uçar

21


2011 MSU Toplant›lar›

Maksimum Sigorta Uzmanlar›m›za yönelik düzenlenen

y›ll›k de¤erlendirme toplant›s› bu y›l ilk defa

üç ayr› flehirde yap›l›yor. Toplant›lar 25 Mart tarihinde

Ankara Sheraton Hotel ve 8 Nisan tarihinde ‹stanbul

Marriott Otel’de yap›lm›fl olup 22 Nisan tarihinde de ‹zmir

Swissotel’de gerçeklefltirilecektir.

2010 y›l› performans de¤erlendirmelerinin ve

2011 y›l› hedeflerinin paylafl›ld›¤› söz konusu toplant›lara

Üst Yönetimimiz, Banka Sigortac›l›¤› Müdürlü¤ü

yöneticileri, ilgili Genel Müdürlük birim yöneticilerimiz,

Bölge Müdürlerimiz, Sat›fl Kanal Sorumlular›m›z

ve ilgili Bölge Müdürlüklerine ba¤l› Maksimum Sigorta

Uzmanlar›m›z kat›l›m gösterdi.

Toplant›lar›n son bölümlerinde, 3’er ayl›k dönemler

itibariyle uygulanmakta olan performans /ödül

sistemimize ek olarak, söz konusu toplant›lara özel

belirlenen “Ekip Lideri Performans›“, “Rehinsiz Yeni

Sat›fl Performans›”, “En ‹yi Ç›k›fl Yapan MSU” kategorilerinde

bölgesel bazda baflar›l› bulunan Maksimum Sigorta

Uzmanlar›m›za plaketleri verildi.

Ödül alan Maksimum Sigorta Uzmanlar›m›z›

tebrik eder, baflar›lar›n›n artarak devam›n› dileriz.

Ekip Lideri Performans Ödülü

Yeliz Önal (‹ç Anadolu)

Çi¤dem Uzdemir (‹stanbul)

Rehinsiz Yeni Sat›fl Performans Ödülü

Gökhan O¤ultürk (Güney Anadolu)

Gökhan Yüce (‹ç Anadolu)

Ebru Yi¤it (Orta Karadeniz)

Hakan Kara (Karadeniz)

Mustafa Delb›çako¤lu (‹stanbul)

Irmak Kozino¤lu (Kad›köy)

22

En ‹yi Ç›k›fl Yapan Ödülü

Faruk Gürbüz (Güney Anadolu)

Hamza Solak (‹ç Anadolu)

Ceylan fiahin (Orta Karadeniz)

Hüseyin Usta (Karadeniz)

Buket Erdener (‹stanbul)

Mehmet Tekiner (Kad›köy)


Acil durumlar için

‘Nefes’ al›n

Acil durumlarla karfl› karfl›ya kalanlar art›k yolda

kalmayacak. Yeni ürünümüz "Nefes Sa¤l›k Sigortas›",

acil sa¤l›k sorunu yaflayanlar›n; acil cerrahi yat›fl,

acil dâhili yat›fl, oda-yemek-refakatçi, yo¤un bak›m

ve ambulans giderlerini 10.000 TL’ye

kadar teminat alt›na al›yor. "Nefes Sa¤l›k

Sigortas›"yla acil durumlar› güvence

alt›na alanlar›n y›ll›k poliçe bedeli

ise sadece 125 lira.

“Nefes Sa¤l›k Sigortas›”

ürünümüz sadece bu hizmetlerle

de s›n›rl› kalm›yor. Rakip

sigorta hizmetlerinden farkl›

olarak, Nefes Sa¤l›k Sigortas›

sat›n alm›fl olan kiflilerin do-

¤ufltan geldi¤i tespit edilen rahats›zl›klar›na

ait akut krizlerine

yönelik tedavi giderleri, teminatlar

dâhilinde fiirketimizce ödeniyor.

Poliçeyi benzerlerinden farkl› k›lan

bir di¤er özellik de, poliçe süresinde

kullan›lmak üzere, sigortal›ya bir defal›¤a

mahsus 8 güne kadar “Yurtd›fl› Seyahat

Sa¤l›k Sigortas›’n›” ücretsiz vermesi. Ayr›ca, yo¤un

bak›m teminat›nda gün s›n›rlamas› bulunmayan “Nefes

Sa¤l›k Sigortas›”, bu yan›yla da rakip sigortalardan

ayr›l›yor.

Sa¤l›k sigortas›nda çeflitlili¤i art›rarak, ekono-

23

mik primlerle hizmet vermeyi hedefleyen fiirketimiz,

"Nefes Sa¤l›k Sigortas›" ürününde teminat limiti olarak

3 seçenek sunuyor. Buna göre, “Nefes Sa¤l›k Sigortas›

1” poliçesini sat›n alanlar, acil

Yeni

ürünümüz "Nefes

Sa¤l›k Sigortas›"yla, acil

sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›ya

kalanlar›n, acil cerrahi ve acil dâhili

yat›fl, oda-yemek-refakatçi, yo¤un

bak›m ve ambulans hizmetlerini teminat

alt›na al›yoruz. Benzerlerinden farkl›

hizmetler de sunan ürünümüzü tercih

eden sigortal›lar›m›z›n, acil

durumlar› güvence alt›na al›rken

ödeyecekleri y›ll›k poliçe

bedeli ise sadece

125 lira.

durumda karfl›laflacaklar› acil cerrahi

yat›fl, acil dâhili yat›fl, odayemek-refakatçi,

yo¤un bak›m

ve ambulans giderleri

için toplam 10 bin lira teminata

sahip oluyorlar.

Y›ll›k tutar› sadece 125

lira olan bu paket için 5

eflit taksitle ödeme imkân›

bulunuyor.

“Nefes Sa¤l›k Sigortas›

2” poliçesini sat›n

alanlara ayn› tedavi

giderleri için teminat tutar›

20 bin lira. Yine, 5 eflit

taksitle ödeme f›rsat› sunulan

poliçe için sigortal›n›n y›ll›k

ödemesi gereken toplam bedel

155 lirayla s›n›rl›.

Y›lda sadece 200 lira ödenerek teminat limitini

30 bin liraya yükselten, “Nefes Sa¤l›k Sigortas› 3” poliçesi

de, yine befl kalemden oluflan acil sa¤l›k sigortas›

teminatlar›na sahip olmak için 5 taksitle ödeme f›rsat›

sa¤l›yor.


9.5 milyon konut

Allah’a emanet

Co¤rafi konumu nedeniyle deprem, toprak kaymas›, su bask›n› gibi do¤al afetlerin yan›

s›ra yang›n, h›rs›zl›k gibi risklerin yafland›¤› Türkiye’de bulunan yaklafl›k 13 milyon

konut 2009 y›l›nda büyüklü¤ü 1.1’in üzerinde 8 bin 783 depremle sars›ld›.

13 bin 785 yerleflim birimi deprem, toprak kaymas›, su bask›n› gibi do¤al afetle karfl›

karfl›ya kald›. Yine 2009 y›l›nda, 72 bin 110 konut h›rs›zlar taraf›ndan “ziyaret” edildi.

Son dört y›lda h›rs›zlar›n ilgi alan›na giren konut ve iflyeri say›s› ise 465 bin 701’e ulaflt›.

‹stanbul itfaiyesi geçen y›l yaklafl›k 10 bin 400 bina yang›n›na müdâhale etmek zorunda

kald›. Her y›l yüzlerce kez yaflanan bu do¤al ve sosyal felaketlere ra¤men, Türkiye’deki

13 milyon konutun yaklafl›k 9.5 milyonunda hiçbir sigorta güvencesi bulunmuyor.

Deyim yerindeyse, 9.5 milyon konutu “Allah koruyor”. Bir deprem felaketi yaflanmas›

durumunda da “dünün zengini yar›n›n yoksuluna” dönüflüyor.

Co¤rafi konumu nedeniyle deprem, toprak kaymas›,

su bask›n› gibi do¤al afetlerin yan› s›ra yang›n, h›rs›zl›k

gibi kaza sonucu veya kastla gerçekleflmifl risklerin

yafland›¤› Türkiye’de, gerekli önlemlerin al›nmamas›

ciddi oranda can ve mal kay›plar›na neden oluyor. Zaman›nda

önlem al›nmamas› ve olas› risklerin gerçekleflmesi

durumunda hayatta kalabilen “dünün zenginleri,

yar›n›n yoksuluna” dönüflüyor.

fiirketimizin, Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu

(DASK), Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve

Deprem Araflt›rma Enstitüsü Ulusal Deprem ‹zleme

Merkezi, Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Afet Etüt ve Hasar

Tespit Dairesi Baflkanl›¤› Jeoloji Mühendisi Sabri Sevim’in

Kas›m 2008 tarihli “Heyelan ve Su Bask›n› Afetlerine

Genel Bir Bak›fl ve 7269 Say›l› Yasa Kapsam›nda Tan›ml›

Zarar Azalt›c› Çal›flmalar” sunumu, Emniyet Genel

Müdürlü¤ü Faaliyet Raporlar›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

‹tfaiye Daire Baflkanl›¤› ve Türkiye Sigorta ve

Reasürans fiirketleri Birli¤i’nin yay›nlad›¤› istatistiksel

verileri derleyerek oluflturdu¤u çal›flma, Türkiye’nin sahip

oldu¤u çeflitli riskler hakk›nda çarp›c› detaylar içeriyor.

24

Türkiye’de 35 bin 570 yerleflim biriminin yüzde

38,75’i deprem, su bask›n›, toprak kaymas› gibi do¤al

afetlerden birini ya da bir kaç›n› yaflam›fl bölgelerden

olufltu. 2009 y›l›nda 13 milyon konutun bulundu¤u Türkiye’de

büyüklü¤ü 1.1’in üzerinde 8 bin 783 deprem

meydana geldi. Ayn› y›l, 72 bin 110 konut h›rs›zlar taraf›ndan

“ziyaret” edildi. Son dört y›lda h›rs›zlar›n ilgi alan›na

giren konut ve iflyeri say›s› ise 465 bin 701’e ulaflt›.

Her y›l yüzlerce kez yaflanan bu “do¤al ve sosyal

felaketlere” ra¤men Türkiye’deki 13 milyon konuttan

yaklafl›k 3,5 milyonu zorunlu deprem sigortas›yla depreme

karfl›, yaklafl›k 2,2 milyonu da konut poliçesiyle

yang›n, infilak, sel, f›rt›na, h›rs›zl›k gibi çeflitli risklere

karfl› önlem ald›.

Yaklafl›k 9,5 milyon ev sahibi veya kirac› ise “oynak

bir zeminde” bulunan Türkiye’de deprem riskinin

gerçekleflmesi durumunda “gelece¤in yoksulu” haline

gelmeye aday durumda.

H›rs›zlar bofl durmuyor

Emniyet Genel Müdürlü¤ü faaliyet raporlar›nda

aç›klanan verilere göre, 2009 y›l›nda Türkiye genelinde-


ki konutlarda 72 bin

110 h›rs›zl›k olay› yafland›,

iflyerlerine yönelik

h›rs›zl›k vakas›

ise 38 bin 202 olarak

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nünkay›tlar›na

geçti. 2006-2009

y›llar› aras›ndaki dört

y›l›k dönemde azalan

ivme gösterse de konut

ve iflyerlerinin

kap›lar› toplam 465

bin 701 kez h›rs›zlar

taraf›ndan aç›ld›.

Öte yandan, yine

2009 y›l›nda sadece

‹stanbul ‹tfaiyesi

yaklafl›k 10 bin 400

* T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, 1995

B. Özmen, M. Nurlu ve H. Güler’in 1997 y›l›nd› haz›rlad›klar›

“Co¤rafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin ‹ncelenmesi” kitab›ndan al›nm›flt›r.

bina için yang›n› ihbar› ald› ve yang›nlara müdâhele etti.

Ev sahibi ya da kirac›lar›n karfl› karfl›ya kald›¤› riskler

tabii ki sadece h›rs›zl›k ve yang›nla s›n›rl› kalmad›. Türkiye’nin

co¤rafi konumu nedeniyle yaflanan deprem, su

bask›n›, toprak kaymas› gibi do¤al afetler en büyük s›k›nt›y›

oluflturdu.

Türkiye beflik gibi sallan›yor

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 2009 y›l›nda

Türkiye ve yak›n çevresinde büyüklü¤ü 1.1’in üzerinde

toplam 8 bin 783 deprem meydana geldi. Di¤er bir

ifadeyle, Türkiye her gün ortalama 24 kez, de¤iflik büyüklükteki

depremlerle sars›ld›. 1999 y›llar›nda Kocaeli

ve Düzce’de meydana gelen depremler, Türkiye’deki

deprem riski hakk›ndaki ac› gerçekleri de ortaya ç›karm›fl

oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 2002 y›l›nda

yapt›¤› araflt›rmada, iki depremin Türkiye ekonomisine

toplam mali yükünün yaklafl›k 5.5 milyar dolar oldu-

¤una dikkat çekildi. 1950 -2008 y›llar›nda, Türkiye’deki

afet say›lar› afet türlerine göre incelendi¤inde deprem,

yaflanan tüm afetler içinde yüzde 18’lik bir orana sahip

olmas›na ra¤men, konutlar›n en çok zarar gördü¤ü afet

türünün yüzde 55 ile aç›k ara deprem oldu¤u ortaya ç›kt›.

Di¤er taraftan, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Gazi

Üniversitesi, Deprem Araflt›rma ve Uygulama Merkezi

taraf›ndan yap›lan çal›flmaya göre ‹stanbul’da meydana

gelecek 7.7 veya 7.5 büyüklü¤ünde bir depremde; toplamda

yaklafl›k 500 binin konutun hasar görece¤i ve 500

bin ila 600 bin civar›nda ailenin evsiz kalaca¤› öngörüldü.

Ancak, Türkiye’nin sars›nt›s› depremle s›n›rl› kalmad›.

DEPREM BÖLGELER‹ HAR‹TASI*

25

AFET ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

DEPREM ARAfiTIRMA DA‹RES‹

ANKARA - TÜRK‹YE

0 120 Kilometre

I. DERECE

II. DERECE

III. DERECE

IV. DERECE

V. DERECE

‹l merkezi

‹l s›n›r›

Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, Afet Etüt ve Hasar

Tespit Daire Baflkanl›¤›’ndan Jeoloji Mühendisi Sabri

Sevim’in Kas›m 2008 tarihinde gerçeklefltirdi¤i çal›flma,

y›llar içinde yaflanan di¤er do¤al afetlerin Türkiye’deki

yerleflim bölgelerine verdi¤i zarar›n en somut ve çarp›c›

belgesini gözler önüne seriyordu. Buna göre, 1950 ile

2007 y›llar› aras›nda Türkiye’deki 35 bin 570 yerleflim

bölgesinden 13 bin 785’i depremin yan› s›ra sel, toprak

kaymas› gibi do¤al afetlerden biri veya birkaç›na maruz

kald›.

Yerleflim birimlerinin yüzde 39’u en az bir

do¤al afet yaflad›

Söz konusu dönemler içinde 5 bin 8 yerleflim birimi

heyelan, 1.303 yerleflim birimi kaya düflmesi, 2 bin

330 yerleflim birimi su bask›n›, 3 bin 858 yerleflim birimi

deprem, 437 yerleflim birimi 盤, 849 yerleflim birimi de

di¤er afetleri yaflad›. Türkiye’de yaflanan bu do¤al afetler,

her üç yerleflim biriminden birinin, baflka bir deyiflle

yerleflim birimlerinin yüzde 38.75’i bir veya birden

fazla afet olay›ndan etkilenmesi anlam›na geldi. Söz konusu

dönemde en çok do¤al afet yaflanan yerleflim bölgesine

sahip ilk dört il Erzurum, Kastamonu, Adana ve

Trabzon olurken, en az do¤al afet yaflanan yerleflim birimine

sahip iller K›rklareli, Kilis, Edirne ve Tekirda¤ oldu.

Y›llard›r h›rs›zl›ktan depreme, yang›ndan su bask›n›na

kadar çeflitli risklerle yüz yüze kalan Türkiye’de tüm

bu felaketlere karfl› önceden önlem alarak, ekonomik

olarak gelece¤ini güvence alt›na alan hanelerin say›s›

ise hâlâ endifle verecek kadar düflük düzeyde.


9,5 milyon konutta deprem sigortas› yok

13 milyon konutun bulundu¤u Türkiye’de yaklafl›k

3,5 milyon konutun zorunlu deprem sigortas› bulunuyor.

Yani 9,5 milyon konut hala deprem sigortas› yapt›rmayanlar

aras›nda.

DASK’›n verilerine göre, deprem sigortas› konusunda

en duyarl› bölgeler, “büyük felaketlerle” karfl›

karfl›ya kalan kentler oldu. Ancak, bu duyarl›l›¤a ra¤men,

1999 depreminin yafland›¤› Marmara Bölgesi’nde

sigortal› konut oran› yüzde 33’ü geçemedi. Ço¤unlu¤u 1.

derece deprem kufla¤›nda bulunan Güneydo¤u Anadolu’da

ise çok daha trajik rakamlar söz konusu: Bölgedeki

konutlar›n yüzde 88’inde deprem sigortas› yok.

Marmara depreminde büyük darbeyi alan kentlerden

Bolu, yüzde 56.20’lik sigorta oran›yla bu konuda

en bilinçli kent olarak öne ç›karken, Türkiye’nin en büyük

kenti ‹stanbul ise oransal s›ralamada ancak sekizinci

olabildi. Son s›rada yer alan 1. derece deprem kufla-

¤›ndaki Hakkari de ise konutlar›n sadece yüzde 3.7’si

zorunlu deprem sigortas› güvencesinde.

Say›sal olarak en fazla zorunlu deprem sigortas›

yapt›ran kent olan ‹stanbul’da DASK’a göre toplam 2

milyon 714 bin 462 konut bulunuyor. Bu konutlar›n, 972

bin 878 adeti depreme karfl› sigortalanm›fl durumda.

Say›sal anlamda en fazla konutun sigortaland›¤› ikinci

kent olarak Ankara geliyor. Ankara’da 902 bin 900 konutun

380 bin 133’ü sigorta kapsam›nda. Üçüncü s›ray› ise

912 bin 585 konutun 231 bin 509 adedine sigorta yapt›ran

‹zmirliler al›yor.

Deprem bölgelerinde duyarl›l›k yüksek

Zorunlu deprem sigortal› konut say›s› bak›m›ndan

‹stanbul ilk s›rada yer alsa da sigortal› konut say›s›n›n

konut say›s›na oran› bak›m›ndan durum farkl›l›k

gösteriyor.

26

Buna göre, Marmara depreminde a¤›r darbe alan

Bolu, Düzce ve Yalova sigortal› konut say›s› oran› en

yüksek kentler olarak öne ç›k›yor. Bolu’da bulunan 38

bin 918 konutun yüzde 56.20’si sigortal› iken Düzce’de

bu oran yüzde 52.10, Yalova’da ise yüzde 43.20 olarak

gerçekleflti.

Dördüncü s›ray› yüzde 42.60 ile Mu¤la al›rken

Baflkent Ankara yüzde 42.10 ile beflinci, yüzde 40.50 ile

Sakarya alt›nc›, yüzde 38.80 ile Tekirda¤ yedinci s›rada

bulunuyor. Türkiye’nin en büyük kenti ‹stanbul ise yüzde

35.80’lik oranla sekizinci s›rada, sanayi kenti Kocaeli

de yüzde 32.90 ile dokuzuncu s›rada yar al›yor. 10. s›ray›

ise yüzde 31.50’lik oranla son y›llarda kentleflme bak›m›ndan

önemli geliflme kaydeden Eskiflehir al›yor.

Do¤u ve Güneydo¤u’da oran düflük

Zorunlu deprem sigortas›n›n en düflük oldu¤u

kentler ise Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde yer

al›yor. Son s›rada bulunan Hakkari’deki konutlar›n sadece

yüzde 3.7’si, sondan ikinci s›radaki fi›rnak’ta konutlar›n

yüzde 4.1’i, Mufl’taki konutlar›n ise yüzde 5.1’i

sigortal› görünüyor.

Sonuç olarak, co¤rafi konumu nedeniyle zaten

ciddi riskler tafl›yan Türkiye’de ev sahipleri ve kirac›lar,

konut paket poliçesi ile konutlar›n› ve eflyalar›n›; yang›ndan

h›rs›zl›¤a, yer kaymas›ndan su bask›n›na, kar a¤›rl›-

¤›ndan f›rt›naya, cam k›r›lmas›ndan dahili su hasarlar›na

kadar çok çeflitli risklere karfl› sigortalatabilirler. Ayr›ca,

acil durumlarda sadece bir telefon ile ambulans

hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir ya da konuttaki

acil tamirat iflleri için profesyonel yard›m alabilirler.

Sadece tek bir poliçe ile yaklafl›k 25 ayr› teminat

sa¤layan bir konut paket poliçesine sahip olman›n maliyeti,

ev sahibi olanlar için ayl›k ortalama 15 lira, kirac›lar

için ise 10 lirad›r. Zorunlu deprem sigortas›n›n ailelere

maliyeti ise yaklafl›k olarak ayl›k sadece 6 lirad›r.


Anadolu Sigorta,

Sigortan›n Tarihini Yazd›...

85. kurulufl y›ldönümümüzde Cumhuriyet’in finansal

tarihi ve sigorta sektörünün evrimini“Geçmiflten

Gelece¤e Anadolu Sigorta” bafll›kl› kitapta toplad›k.

Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Zafer

Toprak taraf›ndan haz›rlanan kitap, Anadolu Sigorta

arflivlerine dayanarak derlendi.

fiirketimizin geçmiflten günümüze uzanan öyküsünü

tüm ayr›nt›lar›yla kal›c› hale getirmeyi amaçlayan

eser, Türkiye’de yaz›l› ilk sigorta tarihi kitab› olma

özelli¤ine sahip.

“Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta”, Osman-

27

l› ‹mparatorlu¤u’nda Tanzimat döneminden günümüze

kadar geçen sürede, finansal ve siyasal tarihte yaflanan

de¤iflimi de gözler önüne seriyor.

Kitapla ilgili bilgi veren Bo¤aziçi Üniversitesi

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak, flunlar› söyledi;

“‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Sigortac›l›k’,

‘Cumhuriyet Türkiye’si ve Sigortac›l›k’, ‘Tam Ba¤›ms›z

Ulusal Sigortac›l›k’, ‘Yeniden Yap›lanma ve Sorunlar’,

‘‹stikrarl› Büyüme Evresi’, ‘Ulusaldan Küresele Do¤ru’

ve ‘2008 Krizi ve Sonras›’ adl› yedi bölümden oluflan kitap,

bir y›ll›k araflt›rma ve çal›flmalar›n ard›ndan içerik


olarak 2010 y›l› Haziran ay›nda tamamland›.

‘Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta’, reasürans

sektörü d›fl›nda birinci kaynaklardan yararlan›larak

- Türkiye’de yaz›lan ilk sigorta tarihidir. Bu kapsamda;

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Toplant› Tutanaklar›,

eski döneme ait ‹dare Meclisi Zab›t defterleri

ve Faaliyet Raporlar› ile eski kurulufl y›ldönümlerinde

yay›nlanm›fl olan almanak tarz› kitaplar incelendi.

Bahsedilen bu kaynaklar aras›nda kurum içi yaz›flmalar›n

yan› s›ra üçüncü taraflarla yap›lan görüflmeler ve

sektör içi her türlü güncel bilgiler de yer al›yor.

Özgün bir çal›flman›n ancak Anadolu Sigorta

‹dare Meclisi Zab›t Tutanaklar›’yla mümkün olabilece-

¤i görülmüfl, bu nedenle 20 fiubat 1929 tarihine kadar

eski Türkçe olan tutanaklar dâhil, 85 y›ll›k oturumlar›n

tümü bu kitapta de¤erlendirilmifltir.

Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta kitab›,

Anadolu Sigorta’n›n misyonu gere¤i, toplumu sigortal›

olma konusunda bilinçlendirme çal›flmalar›na da yer

veriyor. Bu çerçevede eski ilan çal›flmalar› ve yine ayn›

dönemlere ait iletiflim çal›flmalar› da titizlikle ele al›nm›flt›r.”

‘Geçmiflten gelece¤e Anadolu Sigorta

girifl bölümü

Günümüz Türkiyesi'nde risk anlay›fl› ve güvence

aray›fl›, ülkenin geliflmifllik düzeyiyle orant›l› bir biçimde

dönüflüme u¤ramaktad›r. 2000’li y›llarla birlikte, finansal

sektörde sigortac›l›k, yabanc› sermayenin

odakland›¤› ana yat›r›m alanlar›ndan birine dönüflmüfltür.

Bugüne de¤in Türkiye’de, sigortac›l›k tekni¤i

ve hukuki yap›s› üzerine birçok eser yay›nlanm›flt›r.

Ancak bu eserler güncele ve gelece¤e yönelik çal›flmalard›r.

Oysa kurumlar›n kimli¤ini geçmifl oluflturur. Sigortac›l›k

alan›nda tarihsel eksende çal›flmalar yok

denecek düzeydedir. Y›ldönümlerinde sigorta flirketlerinin

haz›rlatt›¤› albüm niteli¤inde görsel a¤›rl›kl›

eserler ise içerik aç›s›ndan son derece yetersizdir.

Anadolu Sigorta da, bugüne de¤in 5’li ve 10’lu y›ldönümlerinde

benzer albümler yay›nlam›flt›r. Bu kez

Anadolu Sigorta, çok daha kapsaml› bir projeye giriflmifl,

85. Y›ldönümü’nü, Sigorta’n›n arflivlerinde yer

alan temel kaynaklara dayanarak haz›rlanan bir kitapla

kutlamaya karar vermifltir.

Anadolu Sigorta’n›n tarihsel geliflimi projesi, birinci

kaynaklardan yararlan›larak - reasürans sektörü

hariç - Türkiye’de yaz›lan ilk sigorta tarihidir. Milli Mücadele

ertesi Türkiye’de finansal yap›n›n ulusal tabana

28

oturtulmas› görevi, Gazi Mustafa Kemal’in direktifleriyle,

1924 y›l›nda kurulan Türkiye ‹fl Bankas›’na verilmiflti.

K›sa sürede sigortac›l›¤›n da bankac›l›k kadar

önem arz etti¤i görülmüfl ve bir y›l sonra Türkiye ‹fl

Bankas›’n›n gözetiminde, Anadolu Sigorta kurulmufltu.

Bunu, 1929 y›l›nda yine Türkiye ‹fl Bankas›’n›n giriflimiyle

Milli Reasürans izlemiflti. Anadolu Sigorta’n›n

kuruluflunun 85. y›l› etkinlikleri ba¤lam›nda yay›nlanan

bu kitap, bir yandan Celâl Bayar’›n önderli¤inde kurulufl

evresinden yola ç›karak Anadolu Sigorta’n›n günümüze

kadar uzanan öyküsünü ayr›nt›lar›yla kal›c› k›larken,

öte yandan Türkiye’de sigorta sektörünün evrimini

ve bu arada, ülkedeki finansal yap›lanman›n geliflim

sürecini irdelemektedir.

Kitap, görsellikten çok, öze yönelik bir kimlik

çal›flmas›d›r. Projeye bafllad›¤›m›z günden bugüne,

Anadolu Sigorta’n›n arflivinde yer alan binlerce belge

titizlikle taranm›fl, bu arada sigorta dergileri dâhil ikinci

kaynaklar genifl bir flekilde gözden geçirilmifltir.

Önemli buldu¤umuz erken dönemi simgeleyen görüfl

ve kararlar, yer yer metin içinde ya da belge bölümünde

o günkü diliyle oynanmaks›z›n yer almaktad›r. “Vekil-i

umur”, “jeran forfeter”, “jerans”, “plen” gibi kimi

terimler, sigortac›l›k dilinin evrimini de gösterebilmek

için metinde aynen korunmufltur.

Ana kaynak olarak kulland›¤›m›z, Anadolu Anonim

Türk Sigorta fiirketi Yönetim Kurulu Zab›t Defterleri,

Anadolu Sigorta’n›n yan› s›ra Türkiye’de sektör

içerisindeki geliflmeleri de ayr›nt›l› bir biçimde yans›tmaktad›r.

Kurum içi yaz›flmalar›n yan› s›ra bakanl›klarla

yap›lan yaz›flmalar ve sektör içi her türlü bilgi ak›fl›

bu dosyalarda yer almaktad›r. Bu arada, 1947 sonras›

ayr› yay›nlanan Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi

Yönetim Kurulu Esas Kararlar›, kurum bünyesinde

ne denli düzenli bir arflivinin oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

Tarama f›rsat› buldu¤umuz üçüncü bir kaynak,

Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi’nin Hissedarlar

Umumi Heyet Zab›tlar›’d›r. Bu zab›tlarla ba¤lant›l› olarak

ayr›ca y›ll›k Faaliyet Raporlar› bir bir elden geçirilmifltir.

Son olarak 1944’ten itibaren gündeme gelen

Milli Sigorta fiirketleri Aras›nda Yap›lan Meslekî Teflekküller

Toplant›lar› Zab›t Defteri görülmüfltür. 1925

y›l›n›n, Türkiye sigortac›l›k tarihinde önemli bir dönüm

noktas› oldu¤u art›k yads›namaz bir gerçektir.

Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi’yle birlikte

Türkiye’de sigorta sektöründe yeni bir dönem bafllam›flt›r.

Bu yap›lanman›n bafl›n› Türkiye ‹fl Bankas› çek-


mifltir. Bu olanak Anadolu Sigorta’n›n

ilk y›llarda h›zl› bir biçimde büyümesine

vesile olmufltur. Bu arada, önce

Ziraat Bankas›’n›n, ard›ndan Türkiye

‹fl Bankas›’n›n genifl flube a¤›, Anadolu

Sigorta’ya acente olanaklar› sa¤lam›flt›r.

Kitap kurgulan›rken yedi ana bölüm

tasarlanm›flt›r. Bunlardan ilki Türkiye’de

sigortac›l›¤›n do¤ufl evresidir. 19.

yüzy›l›n ortalar›nda, Tanzimat y›llar›ndan

yola ç›karak, Anadolu Sigorta’n›n

kurulufluna kadarki bu süre, Türkiye’de sigorta sektöründe

yabanc› sermayenin, herhangi bir kamusal denetimden

uzak, kendi bildi¤ince etkinlik gösterdi¤i bir

dönemi kapsar. Nitekim Cumhuriyet yönetimi, bu tür

bir sigortac›l›k anlay›fl›na son verme kayg›s›yla Türkiye

‹fl Bankas›’n›n öncülü¤ünde Anadolu Sigorta’n›n kurulufluna

önayak olmufl, bir yabanc› flirketten ald›¤› “vekil-i

umur”luk ya da “jerans forfeter” hizmeti deste¤iyle,

1936 y›l›na kadar ulusal sigortac›l›¤›n temellerini

atm›flt›r. Bu ba¤lamda 1925-1935 evresi, ulusal sigortac›l›¤›n

do¤ufl evresi say›labilir. Tabii bu evrede, “Büyük

Buhran” nedeniyle zor y›llar yaflanm›fl, Türk sigortac›l›k

sektörü, baflar›l› bir biçimde bu evreyi atlatm›flt›r.

Cumhuriyet Türkiye’si kurulurken finansal sektörde

en deneyimsiz alanlardan birinin sigortac›l›k oldu¤u,

ilk on y›ll›k tutanaklarda bariz bir biçimde ortaya

ç›kmaktad›r. Kitab›n üçüncü bölümünü oluflturan

1936-1960 y›llar› art›k sektörde ulusal nitelikte sigorta

flirketlerinin egemen oldu¤u bir dönemdir. Birçok ulusal

sigorta flirketi bu dönemde do¤ar. Anadolu Sigorta,

sermayedar› her iki banka sayesinde Ankara’da etkin

konumdad›r ve büyük ölçüde kamu kurumlar›n›n sigortalar›n›

üstlenerek portföyünü büyütür.

1960 y›l›na kadarki dördüncü bölüm Türkiye’de

çok partili döneme geçifl ve Demokrat Parti’nin iktidar

dönemini kapsar. 1950-1960 aras› Anadolu Sigorta’n›n

kurucusu Celâl Bayar’›n Cumhurbaflkanl›¤› y›llar›d›r.

Bir zamanlar Anadolu Sigorta’n›n Ankara acentesi Hasan

Polatkan Maliye Bakanl›¤› koltu¤una oturur. Beflinci

bölüm planl› evreyi içerir. 1961-1980 y›llar›nda

Türkiye’de gözlenen iktisadî geliflme sigorta sektörünün

de güçlenmesine vesile olur. ‹zlenen “ithal ikâmeci”

politika sonucu sektör büyük ölçüde yerli flirketlerin

denetimine girmifltir. Ancak, sigorta bilinci henüz

kitlelere ulaflmam›flt›r. Türkiye yeni yeni kentleflmektedir.

Kent kültürü olmad›kça insanlar gelecek bilin-

29

cinden yoksundur. Türkiye’de sigortac›l›¤›n

Bat› ülkelerindeki düzeye ulaflabilmesi

için öncelikle Türk toplumunun

refah düzeyinin yükselmesi gerekir.

Ayr›ca sigorta kültürünün afl›lanmas›

bir toplumsal sorun olarak kendini

göstermektedir. 60’l› ve 70’li y›llarda

pool’lar arac›l›¤›yla sigortac›l›kta

bir geliflme izlenirse de dünya

ölçe¤inde Türkiye çok gerilerdedir.

1968 y›l›nda prim gelirleri kifli bafl›na Almanya’da

97,8 dolar iken Türkiye’de 1,7 dolar düzeyindedir.

Ayn› y›l primin gayr› safi milli hâs›ladaki oran› Almanya’da

%5,3 iken Türkiye’de %0,5’tir. Bu y›llarda sigorta

sektörünün büyük ço¤unlu¤u, portföy geniflleteceklerine

Milli Reasürans’la u¤raflmaktad›rlar. 70’li y›llar›n

sigorta sektöründeki temel sorunu Milli Reasürans’›n

mükerrer sigortadaki tekel konumudur. Ancak, geçmiflin

ac› deneyimiyle, Ankara, Milli Reasürans’a destek

ç›kmay› sürdürür. 24 Ocak kararlar›yla Türkiye ithal

ikâmeci politikalar› b›rak›r ve neoliberal çizgide d›fla

aç›l›r. “‹hracata dönük” yeni yap›lanma finans sektörünü

de etkilemifltir. Kitapta alt›nc› bölümü oluflturan bu

dönemde, Anadolu Sigorta piyasaya yeni ürünler sunar

ve bilgisayar donan›m›n› güçlendirerek teknik kâr›n›

yükseltir. Bu arada özellikle 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan

itibaren köklü yap›sal dönüflümlere gider. 1980

sonras› Anadolu Sigorta güçlü konumundan ödün vermemifl,

sektörde en büyük paya sahip bir kurulufl olarak

2000’li y›llara ulaflm›flt›r.

21. yüzy›l›n ilk y›llar›nda, dünyada likidite bollu-

¤unun da etkisiyle, sigortac›l›k sektörü, yabanc› sermayenin

odakland›¤› ve sat›n alma ya da ifltiraklerle

sektörde önemli bir paya sahip oldu¤u bir evreyi bafllatm›flt›r.

En az›ndan 2008 buhran›na kadar h›zla büyüyen

sigortac›l›kta, Anadolu Sigorta rekabet gücünü her

gün art›rm›fl, teknik kâra odaklanm›fl ve liderlik konumundan

ödün vermemifltir.

2008 krizine gelindi¤inde Anadolu Sigorta, art›k

güçlü güvencelere sahip bir flirkettir. Yedinci bölümü

oluflturan 2008 ve sonras›, dünya standartlar›n› yakalam›fl,

sürekli dönüflümler geçiren, ça¤dafl bir sigorta

kurumunun gelece¤e dönük giriflimlerinin öyküsüdür.

Anadolu Anonim Türk fiirketi kurum tarihi, bir yandan

kuruluflunun 85. y›ldönümünü kal›c› k›lmakta, öte yandan

finansal tarihimizdeki temel baflvuru kitaplar›ndan

birini oluflturmaktad›r.


Bas›nda Tarih Kitab›m›z...

30


Tarih kitab›m›z dolay›s›yla

flirketimize gelen teflekkür

mektuplar›...

➤ Göndermek nezaketinde bulundu¤unuz “Geçmiflten

Gelece¤e Anadolu Sigorta” isimli de¤erli kitab› ald›m.

Teflekkür ederim.

Anadolu Sigorta’n›n 85. Y›l’›n› tebrik ederim.

Baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim.

Süleyman Demirel

9. Cumhurbaflkan›

➤ Göndermifl oldu¤unuz Prof. Dr.

Zafer Toprak taraf›ndan haz›rlanan

“Geçmiflten Gelece¤e

Anadolu Sigortas›” adl›

eseri ald›m. Size ve eme¤i

geçen herkese teflekkür

eder, baflar›l› çal›flmalar›n›z›n

devam›n› dilerim.

Mustafa ‹flen

Cumhurbaflkanl›¤›

Genel Sekreteri

➤ “Geçmiflten Gelece¤e

Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›”adl› kitab›n›z›

ald›m, teflekkür ediyorum.

K›ymetli çal›flman›z›n, Türk finansal sektörüne önemli

katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yor, sayg› ve sevgilerimi

sunuyorum.

Dr. Masum Türker

DSP Genel Baflkan›

31

➤ Büyük bir titizlikle

haz›rlanm›fl olan

“Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigorta – Türkiye’nin Sigortas›”

bafll›kl› kitab›n›z› ald›m.

Kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen

arkadafllar›m› kutluyor, teflekkürlerimi

sunuyorum.

Abdüllatif fiener

Türkiye Partisi Genel Baflkan›

➤ De¤erli Mustafa Bey,

Anadolu Sigorta’n›n y›ldönümü için de¤erli akademisyen

Prof. Dr. Zafer Toprak taraf›ndan 85 y›ll›k arflivlere

dayanarak haz›rlanan ve taraf›ma göndermifl oldu¤unuz

“Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta, Türkiye’nin

Sigortas›” isimli kitap için çok teflekkür ederim.

Çok titiz bir araflt›rmayla haz›rlanan sektörümüzün bu

ilk eseri, arflivimde ki önemli yerini alm›flt›r.

Bu baflar›l› çal›flmada eme¤i geçenlere flükran ve tebrik

temennisiyle, en derin sevgilerimi ve selamlar›m›

sunar›m.

Dr. Alaattin Büyükkaya

AK Parti ‹stanbul Milletvekili

➤ fiahs›ma göndermifl oldu¤unuz çok k›ymetli kitab›n›z›

ald›m. Çok teflekkür ederim. ‹lgi ve nezaketiniz için

çok teflekkür ederim.

Size sa¤l›k ve baflar›lar diler, bilvesile sevgi ve selamlar›m›

iletirim.

‹dris Naim fiahin

AK Parti ‹stanbul Milletvekili- Genel Sekreter


➤ Büyük bir emek sonucu Tanzimat’tan günümüze

Türk Finans Sistemi ile ilgili süreci ele alan “Geçmiflten

Gelece¤e Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›”bafll›kl›

kitab›n›z› ald›m, teflekkür ederim. Çal›flmalar›n›zda

baflar›lar diler, selam ve sevgiler sunar›m.

Ömer Faruk Öz

Malatya Milletvekili

Anadolu Anonim Sigorta fiirketi’nin 85. kurulufl y›ldönümünde

haz›rlanan “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigortas›” kitab›n›n ülkemizin sigorta sektörüne katk›da

bulunmas› temennisi ile flahs›n›zda eme¤i geçenlere

baflar›lar dilerim.

Hüseyin Avni Mutlu

‹stanbul Valisi

➤ Göndermifl oldu¤unuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigorta-Türkiye’nin Sigortas›” adl› kitap için teflekkür

eder, baflar›l› çal›flmalar›n›z›n devam›n› dilerim.

En içten sevgi ve sayg›lar›mla,

Aziz Kocao¤lu

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›

➤ fiahs›ma gönderme nezaketinde bulundu¤unuz

“Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›”adl›

kitap için teflekkür eder, bu vesileyle 85.

kurulufl y›ldönümüzü kutlar›m.

Durmufl Y›lmaz

Merkez Bankas› Eski Baflkan›

➤ Taraf›ma iletilmek üzere göndermek nezaketinde

bulundu¤umuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta,

Türkiye’nin Sigortas›” kitab›n› memnuniyetle alm›fl bulunmaktay›m.

Göstermifl oldu¤unuz nazik ve yak›n ilgiden dolay› teflekkür

eder, sayg›lar sunar›m.

Prof. Dr. Nüket Yetifl

Tübitak Baflkan›

32

➤ Göndermifl oldu¤unuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigorta” isimli özenle haz›rlanm›fl, bilgilendirici

kitab›n›z için teflekkürlerimi sunar›m.

Halil Ero¤lu

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. Genel Müdürü

➤Taraf›ma göndermifl oldu¤unuz, “Geçmiflten Gelece¤e

Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›” isimli kitab›

benimle de paylaflt›¤›n›z için çok teflekkür ederim.

Bu vesileyle; sizi ve kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen

herkesi tebrik eder, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Dr. Murat Yalç›ntafl

‹stanbul Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

➤ Göndermifl oldu¤unuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›” adl› kitab› ald›m.

Türkiye’de yaz›l› ilk sigorta tarih kitab› olma özelli¤ine

sahip Anadolu Sigorta arflivlerine dayanarak haz›rlanan

bu de¤erli kitap için teflekkür eder, çal›flmalar›n›zda

baflar›lar dilerim.

Prof. Dr. Sezer fi. Komsuo¤lu

T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Anadolu Sigorta’n›n 85. kurulufl y›l› dolay›s›yla haz›rlam›fl

oldu¤unuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta,

Türkiye’nin Sigortas›” bafll›kl› tarih kitab›n›z›

memnuniyetle alm›fl bulunmaktay›m. Teflekkür eder,

fiirketinizin ve sigorta sektörünün tarihsel geliflimini

ve sigortac›l›k sektörünün evrimini anlatan bu çok de-

¤erli eserinizden dolay› sizleri kutlar, sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Dursun Koçer

T.C. ‹stanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Anadolu Sigorta’n›n 85. kurulufl y›ldönümü münasebetiyle

yay›nlam›fl oldu¤unuz ve bana da gönderme

lutfunda bulundu¤unuz “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu

Sigorta” adl› kitab› ald›m, çok teflekkür ederim.

Kurumunuzun tarihi derinli¤ini görerek gelece¤i infla

etme düflüncesiyle böyle bir eser ç›karman›zdan dola-


y› sizleri kutlar, baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim.

Sayg›lar›mla

Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Baflkan›

➤ Türkiye’de Cumhuriyetin ilan›yla birlikte sigorta

alan›nda gerek yasal, gerekse kurumlaflma aç›s›ndan

büyük ad›mlar at›ld›. Türkiye’de sigortac›l›¤›n yerleflmesine

öncülük eden Anadolu Sigorta’n›n da, bu süreçte

ülkemizdeki sigorta bilincini art›rmak amac›yla

ciddi emek verdi¤ini gözlemliyoruz.

Türkiye’de ulusal sigortac›l›¤›n kurucusu olan Anadolu

Sigorta’n›n 85. yafl›n› en içten dileklerimle kutluyor,

Türkiye’de sigortac›l›k kavram›n›n yerleflmesinde

önemli katk›lar sa¤layan Anadolu Sigorta’la sektörümüze

bu de¤erli kitab› kazand›rd›¤› için teflekkürlerimi

sunuyorum.

Arif Aytekin

Allianz Sigorta A.fi. Genel Müdürü

➤ Göndermek nezaketinde bulundu¤unuz “Geçmiflten

Gelece¤e Anadolu Sigorta, Türkiye’nin Sigortas›” kitab›n›

memnuniyet ve teflekkürlerimle alm›fl bulunuyorum.

Sigortac›l›k tarihimizde Anadolu Sigorta’n›n ayr› ve

özel bir yeri vard›r. Anadolu Sigorta, sizin de ifade etti-

¤iniz gibi, köklü bir miras›n temsilcisidir. Benim için

ayr›ca sigortac›l›k mesle¤inde stajyer olarak çal›flt›¤›m

bir okuldur.

Anadolu Sigorta’n›n 85’nci y›l›nda daha nice büyük baflar›lara

imza atmas›n› dilerim.

E. Çetin Alanyal›

Dubai Group Sigorta Genel Müdürü

➤ Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün miras b›rakt›-

¤› ve ülkemizin sigortac›l›k sektörünün öncüsü olan

Anadolu Sigorta, kuruluflundan bu yana ülkemize ve

hayat›m›za de¤er katt›.

Eskiflehir’de faaliyet gösteren temsilcilikleriniz ile bir

araya gelmeniz ve sektörel sorunlar› ele alman›zdan

33

büyük memnuniyet duydum.

fiahs›m ve Eskiflehir Ticaret Odas› ad›na göstermifl oldu¤unuz

ilgi dolay›s›yla teflekkür eder; baflar›lar›n›z›n

devam›n› dilerim.

Harun Karacan

Eskiflehir Ticaret Odas› Baflkan›

➤ fiirketinizin kuruluflunun 85. y›l› münasebeti ile, öncelikle

sektörde baflar›l› y›llar›n›z›n devam›n› temenni

eder; nezaket gösterip göndermifl oldu¤unuz, Türk sigortacl›k

tarihine ve sektörün gelece¤ine ›fl›k tutaca¤›na

yürekten inand›¤›m tarih kitab›n›z için flahs›m ve

tüm Ray Sigorta ailesi ad›na teflekkür ederim.

Levent fiiflmano¤lu

Ray Sigorta A.fi.

Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

➤ “Geçmiflten Gelece¤e Anadolu Sigorta” isimli kitab›

yay›nlaman›zdan ötürü çok memnun oldum. Kitab›n sigortac›l›k

tarihine önemli bir katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum.

Bu vesile ile Anadolu Sigorta’ya çal›flanlar› ile nice 85

y›llar diliyorum.

Dr. ‹lhan Akbulut

(E) Baflsavc›-Kadir Has Hukuk Fak. Kültür ve Tabiat

Varl›klar›n› Koruma Kurulu Üyesi


Yöneticilerimizin

Eskiflehir ve Bursa

ç›kartmas›

Genel Müdürümüz Mustafa Su,

Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z Musa Ülken

ve Filiz Tiryakio¤lu, Acenteler ve

Pazarlama Müdürümüz Macit Bal,

Marmara Bölge Müdürümüz Kamil Demirel

Sarar fiirketler Grubu Baflkan›

Cemalettin Sarar’› ziyaret ettiler.

Ziyarete Sarar Toyota Genel Müdürü

Özden Hepgüler, Sarar Sigorta

Müdürü Nilgün Tezgöçen ve Sarar Protokol

Müdürü Alaattin Çoban da efllik

etti.

Ziyaretimiz esnas›nda gösterdi¤i

yak›n ilgiden dolay› Sarar Sigorta Müdürü

Nilgün Tezgönen'e teflekkür ederiz.

Sarar Sigorta

34


ETO Baflkan› Harun Karacan'›n da kat›ld›¤›, Eskiflehir acentelerimiz ile akflam yeme¤i

Mehmet Ahmet Uras Sigorta Öztekinler Sigorta

Alpata Sigorta Seray Sigorta ve müflterisi Faik Çelik

35


....k›sa... k›sa... k›sa... k›sa.... k›sa...

Eskileri

yad

ettiler...

Akdeniz Bölge Müdürümüz

Betül Küren, Bölge Müdür

Yard›mc›s› Tibet Turan ve emekli

Bölge Müdürlerimiz Levent

To¤rul, Taner Evrensel ve Pamir

Yeniyuva ile akflam yeme¤inde

biraraya gelerek hem özlem giderdiler

hem de eskileri yad ettiler...

Bostanc› Harbiyeliler

Derne¤i’nde keyifli

buluflma...

fiirketimize gönül vermifl, halen emekliliklerinin keyfini ç›kartan bir

grup emeklimiz ve çal›flan›m›z 11 Mart 2011 Cuma günü Bostanc› Harbiyeliler

Derne¤i’nde emekli muhasebe müdürümüz Okan Türkölmez‘in organizasyonu

ile biraraya geldi. Geleneksel hale gelen yeme¤e; Genel Müdür

Yard›mc›lar›m›zdan Musa Ülken ve Tahsin Erdo¤an, Acenteler ve Pazarlama

Müdürümüz Macit Bal, Kurumsal Sigortac›l›k Müdürlü¤ü Müdür Yard›mc›m›z

Ali Kaplan ve ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ümüz Müdür Yard›mc›lar›m›z

Ömer Ceylan, Hakan Erdur ile en yeni emeklimiz U¤ur Güler kat›ld›.

Yemekte geçmifl dönemler an›larak oldukça duygusal anlar yafland›.

Emekli Bölge Müdürlerimiz Pamir Yeniyuva’n›n klavyesi ve Zeynel fiahin’in

güzel sesi eflli¤inde tüm kat›l›mc›lar, flark›lar söyleyip pistte hünerlerini

gösterdiler... Daha sonra bu anlaml› buluflman›n an›s›na hat›ra foto¤raf›

çektirildi.

Geleneksel dostlar yeme¤imiz s›radan bir yemek olmaktan ç›k›p,

adeta bir hasret giderme ortam› haline geldi. Emeklilerimizin yan› s›ra çal›flanlar›m›z›n

da kat›ld›¤› yemekler her geçen gün daha da keyifli hale geliyor.

Buluflmay› organize eden emekli müdürlerimizden Okan Türkölmez,

mümkün oldu¤unca ulaflabildi¤i emekli arkadafllara ulaflmaya çal›flt›¤›n›

belirterek, "Amac›m›z, birbirinin yüzünü bile unutabilecek kadar görüflme

flans›na sahip olamayanlar› biraraya getirip, geçmiflteki s›k› ba¤lar› yeniden

yaflatmak" dedi. Gece sonunda 13 May›s’ta tekrar buluflma konusunda

sözleflildi.

36


K›br›s'ta bir kez daha

Orkide yürüyüflü...

Kanser Araflt›rma Vakf›’n›n kanserle mücadele

ad›na her y›l düzenledi¤i “Geleneksel Orkide

Yürüyüflü”nün sekizincisi 20 fiubat 2011 Pazar günü

gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 750 kiflinin kat›ld›¤› ve zaman

zaman ya¤mur alt›nda devam eden 12 kilometrelik

yürüyüfl, Kozanköy’den bafllad›. Beflparmak

da¤lar› afl›larak Karfl›yaka’da sona erdi.

Pek çok kurum ve kurulufl ile birlikte K›br›s

fiubemiz çal›flanlar›n›n da yer ald›¤› yürüyüfl büyük

ilgi gördü. Yürüyüflün tamamlanmas›yla Karfl›yaka’da

günün önemini anlatan konuflmalar›n ve gösterilerin

ard›ndan etkinlik son buldu.

Tarsim toplant›s›

14 fiubat Pazartesi günü

Orta Karadeniz Bölge Müdürlü¤ümüze

ba¤l› olarak faaliyette

bulunan Vezirköprü Sigorta

taraf›ndan düzenlenen toplant›ya

Orta Karadeniz Bölge Müdürümüz

Mustafa Alperdem,

çal›flanlar›m›zdan Savafl Baflol

ve Ulafl Aytekin kat›ld›lar.

Acentemiz taraf›ndan davet

edilen çiftçilere “Devlet Destekli

Tar›m Sigortalar›” hakk›nda

sistemin temel özellikleri

ve 2011 y›l›ndaki uygulama

de¤iflikliklerine yönelik bir sunum

gerçeklefltirildi.

37


Mete Selvi'yi an›yoruz

Dün gibi yaflanm›flcas›na

TAHS‹N ERDO⁄AN

Genel Müdür Yard›mc›s›

Bahar aylar›, özgür kalman›n mevsimi. Önüne

arkana bakmadan çekip gitmenin dönemi.

K›fl› beraber geçirdi¤iniz dostluklar s›cac›k kal›r

içinizde. Ama baharda tabiat›n dayan›lmazl›¤› çeker sizi,

içinizdeki çocu¤u isyan ettirir. Bahara söz geçiremezsiniz.

Tabiat uyanmaya, isyan etmeye bafllar sessiz

sessiz. Diz çökerek topra¤› avuçlar›n›z aras›na al›p

koklars›n›z.

‹nsan evvelce yapamad›¤› fleyleri yapar hale geldi¤inde

kendini daha özgür, daha mutlu hisseder. Özgürlükle

ilgili fark›ndal›¤›m›z› d›fl dünyaya çevirip, çözümleri

yine orada ararsak, bir baflka yaflam biçiminin

tutsakl›¤›n›n içine gireriz. Özgürlü¤ü ararken, buldu-

¤umuzu zanneder, yeniden kaybederiz. Gerçek olan

içimizdeki özün fark›na var›p onun ortaya ç›kmas›n›

sa¤lamak, içimizdeki kal›plar› k›rabilmek, sahip oldu-

¤umuz tüm duygular›m›z› hissedip yaflamak ve

dünyay› oldu¤u gibi kabul edebilmek, koflulsuzca

sevebilmektir.

Geriye bak›nca güzel bir dostlu¤a ortak

olman›n hazz›n› tadarken paylafl›lm›fl...

dostluklar›n hat›ralar› gözünüzün önünden

geçer.

13 Nisan 2008… 3 y›l geçti Sevgili

Mete...

Nas›l diyordu Kaz›m Koyuncu;

‹flte gidiyorum

Bir fley demeden

Arkam› dönmeden

fiikayet etmeden

Hiçbir fley almadan

Bir fley vermeden

Yol ayr›lm›fl, görmeden gidiyorum

Ne küslük var ne piflmanl›k kalbimde

Yürüyorum sanki senin yan›nda

Sesin uzaklafl›r her bir ad›mda

Ayak izim kalmadan gidiyorum

Gerdi¤in tel kalbimde k›r›lmad›

Gönül kuflu flark›dan yorulmad›

Bana kimse sen gibi sar›lmad›

Ifl›¤›m›z sönmeden gidiyorum


Dostlardan an›lar…

ÖMER CEYLAN

Mete abimiz, Bursa Bölge’den muhasebeye gelince

ben de muhasebenin içindeki fon yönetimi biriminden

acente tahsilat birimine geçmifltim, o zamanda

muhasebe Karaköy’deki binam›zda 1. kattan yemekhanenin

oldu¤u zemin kata tafl›nm›flt›. ‹flimiz gere¤i

prim alacaklar›m›z ile ilgili sürekli müdürümüzle

konufluyorduk. Bir gün bir yaz› verdi bizlere; “primi

ödenmifl poliçe kutsald›r…”

Mete abimizin haz›rlatt›¤› bu yaz›y› muhasebenin

içinde bulunan ilan panosuna ast›k ve zaman zaman

tahsilat konusu ile ilgili konuflurken acente/müflterilerimize

hep bu yaz›y› örnek gösterirdik.

Bu unutamad›¤›m an›lar›mdand›r…

KAM‹L DEM‹REL

fiirketimiz 1997 y›l›n›n bafl›nda Recon sürecini

tamamlayarak AS 400 ekranlar›n› hizmete açm›flt›. O

günleri yaflayanlar, iyi bilirler. ‹lk günlerde yeni sisteme

al›flma süreci yafl›yorduk. Bütün bunlara ra¤men

yine de keyifle, azimle adapte olmaya da çal›fl›yorduk.

Mete abimiz, o tarihlerde bölge muhasebe servisinde

görev yapmaktayd›. Kendisi ile çal›flmak çok

keyifliydi. Bilgili, araflt›rmac› ve pratik çözüme odakl›

bir yap›ya sahipti. Recon için sürekli önerilerde bulunurdu.

Bir gün oturduk, kafa kafaya verdik ve ne yapmam›z

gerekti¤ini düflündük. Fikirlerimizi o tarihteki

Bölge Müdürümüz Say›n Recep Bolerden’e de sunduk.

Müdür Bey de kabul edince sonunda al›flma süreci

içindeki sorunlar›m›z› ve çözüm önerilerimizi de yan›m›za

alarak Genel Müdürlü¤e gitmeye karar verdik.

fiubat ay›n›n so¤uk bir cuma sabah›yd›, Mete abimizin

Moskovich marka arac›yla yola koyulduk.

Genel Müdürlük binam›zda o tarihte Organizasyon

ve Bilgi ‹fllem Müdürümüz, flimdiki Genel Müdür

Yard›mc›m›z Tahsin Erdo¤an’›n da kat›l›m›yla uzun süren

bir toplant› yapt›k. Toplant›m›z akflam saat 8 gibi

bitti.

39

Toplant› bitiminde o tarihteki Genel Müdür Yard›mc›m›z

Gürkan fienol yan›m›za gelerek bizi yeme¤e

götürmeye davet etti. Gürkan Bey, Tahsin Bey, Mete

Bey ve ben birlikte yeme¤e gittik. Yemek oldukça keyifli

geçmiflti. Akflam 11 gibi Bursa’ya geri dönece¤imizden

izin istedik ve yola koyulduk. Köprüye ç›kmadan önce

benzinimizi al›rken hafif bir kar ya¤›fl› vard›. ‹lk baflta çok

da dikkatimizi çekmedi diyebilirim. Yolumuza devam ettik

ve Yalova’ya ulaflt›k. Sonras›nda Süpürgelik yokuflu

denen yere geldi¤imizde her fley bir anda de¤iflti.

Zemin kar tutmaya bafllad› ama bu s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z

bir durumdu. Biraz daha ilerledi¤imizde

trafi¤in durdu¤unu gördük ve beklemeye bafllad›k. K›sa

sürede aç›lmas›n› umut etti¤imiz trafik bir türlü

aç›lm›yor ve saatler ilerliyordu. O zamanlar cep telefonu

da bugünkü gibi yayg›n de¤ildi. Dolay›s›yla kimseye

durumumuzu haber de veremedik. Ö¤rendik ki bizden

haber alamay›nca Tahsin Bey, Bursa Emniyeti’ni aya¤a

kald›rm›fl ama bütün yol karla kaplanm›fl, araçlar›n

ilerlemesi mümkün de¤il.

Bütün gece uykusuz kal›nca, ister istemez açl›k

da bafll›yor ama ne çare yiyecek bir fley yok. Sonuç itibariyle

karn›m›z aç, evde herkes panik halinde idi. Ama

beklemekten baflka da çaremiz yoktu.

Saat 06.00 civar› trafik aç›ld›, gün ›fl›d›. Ayd›nl›kta

durumun ciddiyeti daha net görülüyordu. Saat 09.00

civar› Bursa’ya vard›k. Sabah ailemiz bizi gördüklerinde

yüzlerindeki ifadeden ne kadar tedirgin olduklar›

belliydi. Biz ise, iflleri yoluna koyman›n ve karl› bir gece

ve yaklafl›k 10 saatten sonra Bursa’ya ulaflman›n

huzurunu yafl›yorduk.

Can›m Abim, seninle dertleflti¤imiz, sabahlara

kadar konufltu¤umuz çok gecelerimiz oldu. Seni çok

özlüyorum. Birlikte öyle çok an›m›z var ki, baz›lar› çok

güzel, baz›lar› çok hüzünlü, baz›lar› ise ders konusu.

‹yi ki seni tan›d›m. Topra¤›nda huzurla uyu sevgili

abim.


Masan›n üstünü adeta do¤al bir örtü gibi kaplam›fl,

parmak kal›nl›¤›ndaki tozlar, mutfak tezgah›n›

doldurmufl kirli bulafl›klar, kül tablas›ndan taflm›fl sigara

izmaritleri (Allen Carr’›n aff›na s›¤›narak:), henüz

içindekiler yerlefltirilmemifl market pofletleri, ütü bekleyen

çamafl›r da¤lar›, ”Lütfen beni boflalt” diye feryat

eden çöp kovalar›...

... ve bir sabah ifle yetiflmek için alelacele evden

ç›kmaya çal›fl›rken, di¤er tekinin nerede oldu¤una dair

hiç bir tüyo vermeyen o çorap teki sayesinde “tekrar

geldi¤i” kabullenilen gerçek: Temizlik Zaman›!!!

Veri temizli¤ine bu örnekle

at›fta bulunmak, süreci kafam›zda

somutlaflt›rmak için çok da yanl›fl

de¤il asl›nda. Özel yaflant›m›zdaki

katk›lar› inkar edilemez olan temizlik

ve düzenin, ifl hayat›ndaki karfl›l›¤›

veri temizli¤i çal›flmalar›d›r diyebiliriz.

“Veri temizli¤i” iflletmelerin

sahip olduklar› verileri efektif

kullanabilmelerini amaçlayan “veri

madencili¤i” hizmetlerinden biri

olup; hatal›, eksik, tutars›z verilerin

temizlenmesini içeren ve sürekli

devam eden bir süreci ifade eder.

Veriden Bilgiye

Teknolojinin y›llar içindeki

gelifliminin sonucu olarak yaz›l›m

ve donan›m maliyetlerinin azalmas›

40

ile her türlü verinin kay›t edilmesi ve saklanmas› ifllemi

kolaylaflm›flt›r. Bu kolayl›k, saklanan verilerin bir

y›¤›na dönüflmesinin engellenmesi gereklili¤ini, karar

alma aflamalar›n› kolaylaflt›racak “bilgiye dönüfltürülebilir”

kaliteli verinin önemini ortaya ç›karm›flt›r. Veri

taban›nda birbirinden ba¤›ms›z duran verilerin düzenli

ve iliflkilendirilebilir hale getirilmesi verileri kullan›labilir

bilgiye dönüfltürür.

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi için son derece de-

¤erli olan “do¤ru zamanda do¤ru kifli”ye ulaflma hedefine

de, kirli verilerin temizlenmesi ile mümkün olan,

sa¤l›kl› analiz ve istatistik çal›flmalar› ile ulafl›labilir.


fiirketimizde Veri Temizli¤i

fiirketimizin tüm ifl süreçlerini yeniden kurgularken

benimsedi¤i “Closer to Customer” anlay›fl›, temizlik

çal›flmalar›n›n bafllang›ç noktas›n› “müflteri verisi

temizli¤i” olarak belirlemifltir.

Bu noktada, bu güne kadar yürütülen veri temizli¤i

çal›flmalar›n›n metodolojisinden bahsetmek gerek.

Veri nas›l temizlenir?

Yap›lan veri temizli¤i çal›flmalar›n›n ilk ad›m›nda,

belirlenen kapsam do¤rultusunda, mevcut durumun

tespiti yap›larak izlenecek yol haritas› belirlenir.

‹htiyaç duyulan veriler nelerdir? Bu verilerin durumu

nedir? Hedef nedir? sorular›n›n cevaplar› aran›r.

Verilerin, farkl› analiz alternatifleri sunabilecek

flekilde veri taban›ndan çal›fl›lacak ortama al›nmas›

ikinci ad›m› oluflturur.

Bir sonraki ad›mda; ileriki aflamalarda kullan›lacak

verilerin sorunlar›n›n belirlenmesi ve profillenmesi,

saha baz›nda detayl› analizler, kullan›m verimlili¤ini

art›rmaya yönelik standardizasyon, tekillefltirme

çal›flmalar› yap›l›r.

Tekillefltirme çal›flmalar› kurum genelinde verinin

tek bir do¤ru anlam›n›n oluflturulmas› aç›s›ndan

büyük önem tafl›r. Ayn› flehir, isim, cinsiyet..vb. gibi verilerin

veri taban›nda ayn› flekilde tutulmas›n› sa¤lamak,

ayn› müflteri için yarat›lm›fl birden fazla müflteri

41

numaras›n› tekillefltirmek yap›lan çal›flmalar için basit

birkaç örne¤i oluflturabilir.

Veri Temizli¤i çal›flmalar›nda hedef sadece veri

taban›nda yer alan hatal› verileri temizlemek de¤il, ayn›

zamanda verinin hatal› oluflmas›na neden olan kaynaklar›

belirleyip hatal› veri girifllerini engellemektedir.

Yukar›da belirtilen çal›flmalar, verinin kaydedilmesine

yönelik, de¤ifltirilmesi ya da konmas› gereken

kontrolleri de belirler. Belirlenen kontroller ve verilerin

son halinin temizli¤inin amac›na uygunlu¤u gözden

geçirildikten sonra, programsal de¤iflikliklere iliflkin ifl

giriflleri ve son haline karar verilen veriler güncelleme

ifllemi için yaz›l›m sürecine aktar›l›r.

Veri temizli¤i çal›flmas›, bu döngüsel süreçte

devam eder.

fiirket uygulamalar›m›zdan, veri taban›na iliflkin

maksimum verim alabilmemiz için, temizlik çal›flmalar›n›n,

üretim verisinden hasar verisine, farkl› alanlarda

da yürütülmesi gerekmektedir. fiirketimiz, veri

temizli¤i çal›flmalar›n›n kapsam›n› bu do¤rultuda gün

geçtikçe geniflletmeyi hedeflemektedir.

Bunun yan› s›ra; verinin kaydedilmesi ile bafllayan

yolculukta; baflar› ile yürütülen pazarlama faaliyetleri

ve kampanyalar, çapraz sat›fl f›rsatlar› ve beraberinde

gelen müflteri memnuniyeti ve karl›l›k için,

kullan›c›lar›n gösterece¤i özenin pay› da unutulmamal›d›r.

Kaliteli veri, güvenilir kurumsal bilginin temelini

oluflturur.

Son söz:

Bilgi güçtür.

SEV‹L UÇAN

Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›


SATIfiI VE MÜfiTER‹ BA⁄LILI⁄INI ARTIRALIM

Bugünün rekabetçi ifl ortam›nda, baflar›l› flirketler en

de¤erli varl›klar› olan müflterilerinin üzerine odaklanmaktad›rlar.

Modern sat›fl yönetimi anlay›fl›nda müflteriyi

üç ana gruba (Tüketici – Consumer, Müflteri – Customer

ve Özel Müflteri - Client) ay›rarak ayr› ayr› yönetebilen

ve müflteri ba¤l›l›¤› yaratabilen flirketler, pazar

paylar›n› art›rarak sürekli kar elde etmek gibi zor bir ifli

baflarabiliyorlar. Bu nedenle müflteri odakl›l›k, C2C projemizin

de temel amac›d›r. Bu do¤rultuda, mevcut müflteri

iliflkileri yönetimi süreçlerimiz ve araçlar›m›z›n iyilefltirilmesi

proje ekibimizin ana hedefi olmufltur. Bu

hedefi gerçeklefltirmek ad›na yapt›¤›m›z tasar›mlar hayata

geçirilirken öncelikle Müflteri Yönetimi çözüm uygulamalar›

incelendi, bu konudaki sektör lideri kurulufllar

ile görüflülerek ihtiyaçlar›m›z anlat›ld› ve bunlara yönelik

çözüm teklifleri al›nd›. De¤erlendirmeler sonucunda

müflteri iliflkileri yönetimi ekranlar›n›n Chordiant

ürünü ile yaz›lmas› karar› verildi. Bu kapsam alt›nda de-

¤erlendirilen alt süreçler:

• Müflteri Veri Kart› (müflteri ba¤lant›l› süreçler ve

ekran uygulamalar›)

• Kampanya Yönetimi (sat›fl f›rsat›/kampanya süreçleri

ve ekran uygulamalar›)

• Kanal Yönetimi (acente ba¤lant›l› süreç ve ekran

uygulamalar›)

• Müflteri Talep/fiikayet Yönetimi (Müflteri talep ve

flikayetlerinin kay›t alt›na al›nmas›ndan, sonuçland›r›lmas›na

kadar geçen süreçler ve ekran uygulamalar›)

Projemizin ilk ç›kt›s› ROTA’y› takiben, SAMBA (SAt›fl› ve

Müflteri Ba¤l›l›¤›n› Art›ral›m) uygulamam›z, bu süreçlerden

sonraki gelifltirme safhas›nda pilot kullan›c›lara

aç›larak geri beslemeler do¤rultusunda güncellemeleri

yap›lm›fl ve 31.12.2010 tarihinde tüm flirket organizasyonumuzun

kullan›m›na aç›lm›flt›r. Projemizin 1. faz›

olarak niteledi¤imiz bu süreç sonunda SAMBA ile kullan›c›lar›m›za

sunulan önemli yenilikler flunlard›r:

• Müflteri Segmenti bilgisinin görüntülenmesi

42

• Müflteri Skorunun simgesel olarak gösterilmesi

• Müflteri dokümanlar›n›n görüntülenmesi ve eklenmesi

• Müflteriye özel uyar›lar›n görüntülenmesi (do-

¤um günü, eksik doküman› var, kampanyas› var gibi)

• Müflteriye özel ‹letiflim Tarihçesinin görüntülenmesi

(yenileme hat›rlatmas›, kampanya aktiviteleri gibi)

• Müflteri Kampanyalar› (Müflteriye tan›ml› kampanyalar›n,

tarihçelerinin görüntülenmesi, yan›t oluflturulmas›

ve rakip sigorta flirketi poliçe bilgilerinin girilmesi)

• Müflteri Sat›fl F›rsatlar› (Müflterinin sat›fl f›rsatlar›n›n

görüntülenmesi ve yan›t oluflturulmas›)

SAMBA ile Kampanya Yönetimi:

Y›ll›k olarak belirlenen Müflteri – Ürün- Kanal stratejilerine

uygun olarak kurgulanacak kampanya stratejilerinin

belirlenecek periyodlar içinde Kampanya Yönetimi

Arac› ile iflletilmesi tasarlanm›flt›r. Kampanya uygulama


süreci ile kanallar aras› koordinasyonun ve ifl ak›fl›n›n

yönetilmesi, yönlendirilen kampanya aktiviteleri ile ilgili

oluflturulan yan›tlar›n toplanmas› ve pazarlama veritaban›n›n

geri beslenmesi hedeflenmektedir.

Kampanya kurgusu kapsam›nda Gelen Arama ve Giden

Arama olmak üzere iki ayr› tipte kampanya aktivitesi tan›mlamas›

gerçeklefltirilecektir.

Gelen Arama tipindeki kampanya aktiviteleri için organizasyon

görevlendirmeleri yap›lmayacakt›r. Müflteriye

Önerilebilecek Ürünler (Next Best Offer) kurgusu kapsam›nda

Pazarlama ve Müflteri Yönetimi Birimleri kullan›c›lar›

taraf›ndan belirlenecek ve gerçek zamanl› karar

alma araçlar› ile iflletilecek kurallar çerçevesinde

Müflteri 360º Görünüm ekran›nda yer alan Müflteriye

Önerilebilecek Ürünler/Kampanyalar tablosunda ve/veya

Yürürlükteki Kampanyalar ekran›nda listelenebilecektir.

Giden Arama tipindeki kampanya aktivitelerinde ise Pazarlama

ve Müflteri Yönetimi Birimleri kullan›c›lar› taraf›ndan,

müflteri veri taban› kullan›larak oluflturulan

kampanya hedef listeleri kampanya yönetim arac› olan

CMD (Chordiant Pazarlama Yöneticisi) ortam›na yüklenir.

Bu ortamda ;

• Kampanya nitelikleri (ürün tan›mlar› dahil), treatment

ve ç›kt›lar›n›n tan›mlanmas›, bafllang›ç /bitifl tarihleri

ile var ise “Son ‹fllem Tarihi” ve “Son Düzenleme Tarihi”

de¤erlerinin atanmas›,

• Kampanya ve hedef müflteri listesindeki müflterilere

önerilecek kampanya teklifleri tan›mlanmas›

ifllemleri gerçeklefltirilir.

Yukar›daki ifllemleri takiben kampanya çal›flt›r›l›r. S&SP

(Sat›fl ve Hizmet Platformu) üzerinde gerçeklefltirilecek

kampanya aktivitelerinin da¤›t›m› ifllemi için önceden

müflteri baz›nda belirlenmifl olan organizasyon bilgileri

kullan›lacakt›r. Acente ve bölge kullan›c›lar›, kampanya

uygulamas› kapsam›nda ulaflmalar› gereken müflterileri

ve sat›fl f›rsatlar›n› S&SP uygulamas› üzerinde iflletilecek

olan organizasyonlara ve/veya kullan›c›lara tan›ml›

ifl havuzlar›nda listeletebilecektir.

‹lk olarak 21.02.2011 tarihine dek yürürlükte Kaskosu

Olana Konut Çapraz Sat›fl Kampanyas› sisteme tan›mlanm›fl

ve ilgili organizasyonlar›n çal›flma havuzlar›na

yüklenmifltir. Doktor ve difl hekimlerine yönelik olarak

tan›mlanm›fl olan kampanyalar›m›z ise son düzenleme

tarihine dek yürürlükte olacakt›r.

43

SAMBA ile Sat›fl F›rsatlar› Yönetimi:

Geçmiflte gerçeklefltirilen ve olumsuz olarak sonuçlanm›fl

olan sat›fl faaliyetlerinin bilgisi, pazarlama faaliyetlerinin

planlanmas›na katk›da bulunulmas› ve ifl potansiyelinin

aktive edilmesi amac›yla ilgili kanala yönlendirilmesini

kapsamaktad›r. Sat›fl f›rsat› türleri:

• Yenilenmeyen poliçelerin vadeleri itibar› ile takibi

• Müflteri talebi ile iptal edilmifl poliçelerin vadeleri

itibar› ile takibi

• Poliçelendirilmemifl tekliflerin vadeleri itibar› ile

takibi

Her ay›n 15’inde takip eden ay içerisinde vadesi sona

erecek flekilde düzenlenmifl olan yukar›da aç›klanan

kay›t tiplerdeki f›rsatlar, organizasyon ifl havuzlar›na

yüklenecektir. Takip eden ay›n sonundan 15 gün sonras›na

kadar ilgili kay›tlara havuzlar arac›l›¤›yla eriflilebilecektir.

Sat›fl F›rsat› kay›tlar›, ilgili düzenlemeyi gerçeklefltirmifl

olan organizasyonlar›n havuzlar›na atanacakt›r.


Tak›m ve Rol Yönetimi:

SAMBA kullan›c›lar›n yetkilerini yönetmek için tasarlanm›fl

ekranlard›r. SWEP kullan›c› ad› ve flifresi ile SAM-

BA’ya girifl yap›labilmektedir. Login süreçlerine eriflim

amac›yla bilgileri kaynak sistemlerde tutulan acente ve

flirket kullan›c›lar› için unvan ve ba¤l› organizasyon bilgileri

kullan›larak sistemsel olarak ilk atama yap›l›r.

SAMBA yetki seviyeleri flu flekildedir:

• Yöneticisi Yetkisi

• Tam Yetkili

• K›s›tl› Yetkili

• Yetkisiz

SAMBA’ya eriflen kullan›c›lar›n yetki seviyeleri Tak›m ve

Rol Yönetimi uygulamas› ile ihtiyaçlar do¤rultusunda Yöneticileri

taraf›ndan süreli veya süresiz olarak de¤ifltirilebilecektir.

Tarihçe butonu ile ilgili çal›flan›n yetkilerinde

daha önce yap›lm›fl de¤ifliklikler takip edilebilecektir.

Gelecekte SAMBA

Proje ekibimiz taraf›ndan yürütülen gelifltirme çal›flmalar›

devam etmektedir. Yak›n bir gelecekte SAMBA uygulamam›z

ile afla¤›daki fonksiyonalitelerin de hayata

geçirilmesi planlanm›flt›r. Ekran görüntüleri tasar›m

aflamas›ndaki örnek görüntülerdir. Kullan›ma geçifl

aflamas›nda çözünürlü¤e ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilecektir.

• Müflteri 360º Görünüm ekran›

• Müflteri veri kart› içerisinde müflteriye ait yürürlükteki

poliçeler listesi, yenilenmeyen poliçeler listesi,

iptal edilmifl poliçeler listesi, ürün baz›nda hasar bilgisi

tablosu, aç›k hasar dosyalar› listesi, tahsil edilmemifl

hasar dosyalar› listesi, prim borcu olan poliçeler listesi,

ödeme talimat› girilmifl poliçeler listesi görüntüleme

• Müflteri yaratma/güncelleme

• SAMBA önyüzlerinde kaydedilen müflteriye ait

rakip flirketlerce düzenlenmifl poliçelerin sat›fl f›rsat›

olarak vadeleri itibar› ile takibi

• Gerçek zamanl› segment atama süreçlerinin iflletilmesi

44

• Müflteri birlefltirme

• Referans müflteri tan›mlama

• Grup müflteri tan›mlama

• Aday müflteri tan›mlama

• Müflteri onay süreçlerinin iflletilmesi

• Müflteri veri kart›ndan SWEP üretim ekran›na geçifl

• Müflteri talep/flikayet yönetimi

• Kanal veri kart› önyüzü ile acente kayd› yaratma/güncelleme

süreçlerinin iflletilmesi

• Müflteriye önerilebilecek ürün ifllemleri

Yukar›da belirtilen gelifltirmeler ile müflterilerimizin ihtiyaçlar›n›

anlamaya ve karfl›lamaya odaklanarak karl› büyümeye

giden yolda en önemli araçlar›m›zdan olan SAMBA,

kullan›c›lar›m›z›n geri bildirimleri ile geliflimini sürdürecektir.

Hep beraber SAt›fl› ve Müflteri Ba¤l›l›¤›n› Art›ral›m.

MURAT YÜKSEL

Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflkanl›¤›


SAMBA baflar› öykülerini

fiirketimizin yeni CRM uygulamas› SAMBA, bilindi¤i

üzere, Müflteri, Kampanya ve Sat›fl F›rsatlar› Yönetiminin

kod ad›d›r. fiirketimizce her f›rsatta vurgulanan

“SAt›fl› ve Müflteri Ba¤l›l›¤›n› Art›rmak” hedefinin

bafl harflerinden oluflmaktad›r. SAMBA ekran›na

https://samba.anadolusigorta.com.tr web adresinden

SWEP kullan›c› ad› ve flifreleri ile girifl yapabilirsiniz.

SAMBA ekran› ile ilgili tüm merak ettikleriniz için

Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü ile iletiflime geçebilirsiniz.

Müdürlü¤ümüzce SAMBA ekranlar› arac›l›¤›

ile halen takip edilmekte olan yeni uygulamalara afla-

¤›da de¤inilmifltir.

Müflteri Skorlamas› ile 3 Ayda Bir Yeni

Y›ld›zlar›m›z› Tan›yoruz!!!

Müflteri Yönetimi Birimimizce potansiyel müflterilerimiz

dahil olmak üzere tüm müflteriler, teknik

kârl›l›k ve segment de¤erleri

esas al›narak ayr› ayr› skorland›r›lmakta

ve skorlar› y›ld›zlar

ile sembolize edilmektedir.

Yapt›¤›m›z çal›flma ile;

• fiirketimiz iç ve d›fl kullan›c›lar› için müflteri

hakk›nda bir de¤er öngörüsü yarat›lmas›,

• Müflteri skorunun hizmet süreçlerinin iyilefltirilmesinde

kullan›lmas›,

• Müflteri ile ilgili özel indirim taleplerinde ön fikir

oluflturulmas›,

amaçlanmaktad›r.

Müflterilerimizin De¤erini Biliyoruz!!!

Müflteri Yönetimi Birimimizce her üç ayl›k dö-

ar›yor!!!!

45

nemde bir kez müflterilerimizi benzer özelliklerine göre

grupland›rarak segmentlerini belirlemek üzere

müflteri segmentasyonu çal›flmas› yapmaktay›z.

Yap›lan çal›flmada

Bireysel müflterilerimiz;

• Portföy büyüklü¤ü,

• Meslek,

Tüzel müflterilerimiz ise;

• Çal›flan say›s›

• Ciro

• Sabit varl›k

• Faaliyet kodu

• Prim üretimi

kriterleri esas al›narak segmente edilmektedir.

Müflteri segmentasyon

uygulamas› ile hedefimiz tüm

müflterilerimize bulunduklar›

segment özelinde kampanyalar

tan›mlamak ve her bir

segment için hedef belirlemektir.

Hedeflerimiz;

• Özel müflterilerimize hasar, ça¤r› merkezi vb.

uygulamalarda öncelikli hizmet verilmesi,

• fiirketimize yeni kitlesel müflteriler kazand›r›lmas›

ve buna yönelik pazarlama ve sat›fl stratejileri gelifltirilmesi,

• Kitlesel varl›kl› segmenti için çapraz sat›fl adedinin

art›r›lmas› ve yeni müflteri kazand›r›lmas›,

fleklindedir.


Uygun Müflteriye Uygun Ürünü Uygun Kanal ile

Satmak Çok Kolay!!!

fiimdi ve önümüzdeki dönemde Kampanya Yönetimi

Birimimizce, sat›fl kanallar›m›z› ve müflterilerimizi

hedefleyen pek çok kampanya yürütülmesi planlanmaktad›r.

SAMBA do¤ru ürün, do¤ru kanal ve do¤ru

fiyat› içeren kampanya tan›mlamas› için bire birdir.

Geçmiflte Kaybetti¤imiz Müflterilerimize Yeniden

Merhaba Diyoruz!!!

Kampanya Yönetim modülü, her ay›n 15’inde

SAMBA ekran›na yüklenen “Yenilenmeyen poliçeler/Müflteri

talebi ile iptal edilen poliçeler/Poliçelendirilmemifl

teklifler” tipinde oluflturulan listeler ile

acentelerimize önemli sat›fl f›rsatlar› sunmaktad›r.

Yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda geçmiflte gerçeklefltirilen

ve olumsuz olarak sonuçlanm›fl sat›fl faaliyetlerinin

bilgisi pazarlama faaliyetlerinin planlanmas›na

katk›da bulunmas› amac›yla ilgili sat›fl kanal›na yönlendirilmektedir.

Müdürlü¤ümüzce yap›lan tüm çal›flmalar kapsam›nda

as›l hedefimiz de¤erli çal›flanlar›m›z›n ve sat›fl

kanallar›m›z›n görüfl ve deneyimlerini paylaflarak

SAMBA uygulamas›n› bir ad›m ileri tafl›yabilmektedir.

Bu amaçla Nisan ay› boyunca bize SAMBA uygulamas›n›n

hayat›n›za katt›¤› kazanç ve kolayl›k deneyimlerini

müdürlü¤ümüze ait pazarlama@anadolusigorta.com.tr

adresine yazarak bizimle paylafl›n. Unutmay›n

Müdürlü¤ümüz en baflar›l› SAMBA ÖYKÜSÜNÜ

ARIYOR!!!

2011 y›l› acentelerimiz için pek çok yenilik

getirdi...

Bilindi¤i üzere 2010 y›l›, sektörün kabuk de¤ifltirdi¤i

ve büyük bir de¤iflim süreci yaflad›¤› bir y›l olmufltur.

Söz konusu de¤iflim rüzgarlar› do¤rultusunda,

Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü olarak bizler, tüm

sat›fl kanallar›m›z için mevzuat› yak›ndan takip ederek

ihtiyaç duyulan aksiyonlar› h›zla alm›fl olmaktan gurur

duyuyoruz.

Bu kapsamda h›zla hayata geçirilen yeniliklerin

bafl›nda, Hazine Müsteflarl›¤›’n›n yay›mlad›¤› sektör

duyurular› çerçevesinde, yaflayan tali acenteliklerin

sona erdirilmesi ve akabinde Müdürlü¤ümüzce kapal›

ekran olarak tabir edilen “K” tipi acentelik modelinin

h›zla hayata geçirilmesi gelmektedir. Tahsilat yükünü

acentenin omzundan alan ve sadece sanal pos pe-

46

flin/blokeli tahsilat yap›s› ile çal›flabilen “K” tipi acentelik

modeli, k›sa sürede yayg›nlaflm›fl ve 2011 y›l›n›n

ilk çeyre¤inde 300 adedin üzerinde “K” tipi acente tesis

edilerek acente a¤›m›z geniflletilmifltir. Bu acentelerimizin

üretimimize olan olumlu katk›s› ilk üç ayl›k üretim

verilerimiz incelendi¤inde de aç›kça görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde say›s›n›n daha da artmas›n›

bekledi¤imiz acente adaylar›m›za daha h›zl› hizmet

verilebilmek amac›yla Müdürlü¤ümüz öncülü¤ünde,

Bölge Müdürlüklerimiz bünyesinde görev yapan seçilmifl

çal›flanlar›m›zdan oluflan ve ad› “Afet Yönetimi”

olan bir ekip kurulmufltur. Bu ekip çal›flmas›n›n en

önemli ürünü hiç kuflkusuz fiirketimize kazand›r›lan

her bir yeni acentemize ifllemlerinde k›lavuz olmas›

amac›yla haz›rlanm›fl olan “Yol Haritas›” doküman›d›r.

Di¤er taraftan acentelerimiz için her gün yenilikler

ile zenginlefltirdi¤imiz Rota Program›,

03.11.2010 tarihinde Müdürlü¤ümüzce devir al›narak

takip edilmeye bafllanm›flt›r. Bu tarihten itibaren kullan›c›

adedi h›zla artan ROTA’n›n, Bölge Müdürlüklerimiz

ve Sat›fl Kanal Sorumlular›m›z›n özverili çabalar›

ile genifl kitlelere yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Müdürlü¤ümüzce program›n;

➲Hangi acente taraf›ndan ne kadar süre kullan›ld›¤›,

➲ S›kl›kla hangi bölümlerinden faydalan›ld›¤›

konular› kolayl›kla raporlanabilir hale getirilmifltir.

Elde edilen raporlar ve acentelerimizden al›nan

feedbackler sonucu gereken iyilefltirmeler yap›lm›fl,

acentelerimizin performans›n›n h›zl› ve günlük takip

edilebilece¤i aktif bir ortam yarat›lm›flt›r. Art›k

acentelerimiz yenileme, çapraz sat›fl, tahsilat, otomatik

iptal gibi raporlar›n› kolayl›kla Rota’dan elde edebilmekte,

performanslar› da ba¤l› olduklar› sat›fl kanal

sorumlular›nca yak›ndan takip edilebilmektedir.

MAC‹T BAL

Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü


Kayak yapmay›

ö¤renmemek için

art›k bir bahaneniz kalmad›…

Okullar›n kapanmas›yla özellikle yurtd›fl›ndaki

kayak ve k›fl sporlar› merkezlerine yap›lan seyahatlerin

say›s› artmaya bafllarken, fiirketimizin, k›fl tatillerini

yabanc› kayak merkezlerinde geçirmek isteyen tatilcilere

yönelik yeni bir hizmeti hayata geçti.

Yurtd›fl› seyahat sigortas› alm›fl sigortal›lar›m›z,

tatilleri s›ras›nda, kayak veya snowboard yaparken kaza

geçirip yaralan›rlarsa, kaza geçirdikleri yerden ambulansla

al›n›yorlar. Sonras›nda sa¤l›k kurulufluna nakilleri

ve sa¤l›k kuruluflundaki t›bbi tedavileri de

30.000 Euro'ya kadar teminat kapsam›nda güvence alt›nda

al›nabiliyor.

fiirketimiz ayr›ca, tarifeli uçufl esnas›nda,

check-in iflleminden geçmifl kayak ve snowboard ekipmanlar›n›n

kaybolmas›, çal›nmas› veya zarar görmesi

durumlar›nda da 350 Euro'ya kadar tazminat garantisi

verecek.

Yurtd›fl› seyahat sigortas› ile birlikte ek bir prim

karfl›l›¤›nda, kayak ve snowboard teminat›n› isteyen sigortal›lar›m›z

tek yapmas› gereken, poliçe düzenlenirken

bu isteklerini söylemek olacak.

‹steyen sigortal›lar›m›z›n, düflük ek bir prim karfl›l›¤›nda,

seyahat s›ras›nda oluflabilecek ölüm ve sürekli

sakatl›k durumlar›na karfl›, ferdi kaza teminat›n›

da ekleyebildikleri, yurtd›fl› seyahat sigortam›z ile belirli

limitler dahilinde sunulan teminatlar flu flekilde s›ralan›yor;

• Yaralanma veya hastal›k nedeniyle t›bbi tedavi

ve sigortal›n›n nakli,

• Taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakil,

• Vefat eden sigortal›n›n nakli,

• Tur ile yap›lan seyahatin iptali

• Yaralanma veya hastal›k nedeniyle yurtd›fl›nda

konaklama süresinin uzat›lmas›,

Sigortal›ya yap›lacak tedavi nedeniyle aile üye-

47

fiirketimizin yurtd›fl› seyahat sigortas›,

art›k kayak yaralanmalar› ile ilgili giderleri

de kaps›yor. Dileyen sigortal›lar,

yurtd›fl› seyahatine ç›kmadan önce,

hemen yurtd›fl› seyahat sigortas› yapt›rarak,

kayak veya snowboard yaparken de

kendilerini güvence alt›na alabilecekler.

lerinden birinin seyahati ve konaklamas›,

• Aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana

gelen hasar nedeniyle yolculu¤un durdurulmas› sonucu

geri dönüfl seyahati,

• Bagaj›n bulunmas› ve sigortal›ya ulaflt›r›lmas›,

• Tarifeli bagaj kayb›, zarar görmesi, çal›nmas›,

• Gecikmeli bagaj,

• Borç olarak kanuni ifllemlerle ilgili kefalet,

• ‹laç gönderilmesi organizasyonu,

• Acil mesajlar›n iletilmesi


Acente ziyaretlerimiz...

‹stankol Sigorta

Irmak Sigorta

‹shak Köksal Sigorta

48

Geliflen Sigorta

Konuk Sigorta

Orta Karadeniz Bölgesi Acenteleri


Orta Karadeniz Bölgesi Acenteleri

Elif Duygu Sigorta

Esen Grup Sigorta Zelluho¤lu Sigorta

Adem Yolcu Sigorta Bilge Sigorta

Turnalar Sigorta Sakarya Asr›n Sigorta

49


Reasürans Müdürlü¤ümüz

Ayaktakiler: Onat Akal›n, Didem Gürgensuyu Ermifl, Mehmet Ali Özdemir, Pelin Köseo¤lu, Erdal Turgut.

Oturanlar: Dilek O¤uz, Burcu Altunbafl Özdemir, Sevim Kosif

Halk aras›nda çok farkl› söylenifl ve okunufllar›

olan müdürlü¤ümüzün ad›, sigorta camias› taraf›ndan

Reasürans olarak bilinir. Sigortan›n sigortas› olarak k›saca

tan›mlanan reasürans ifllevini fiirketimizin sigortas›

olarak da tan›mlayarak, iflimizin ne denli önemli oldu-

¤u düflüncesi mesleki tatminimizi göklere ç›karmaya

yetiyor. Bu duygu ile donan›ml› sekiz kifli üç ayr› bölüm

halinde flirketimize reasürans hizmeti vermekten gurur

duyuyor. Müdürümüz Mehmet Ali Özdemir komutas›nda

faaliyetlerine devam eden bu bölümleri k›saca tan›tmak

istiyoruz:

Trete Birimi

Müdürlü¤ümüzün en Reasürans kokan bölümü

fiirketimiz çal›flanlar› aras›nda Trete bölümü olarak bi-

50

linir. Trete, bizim reasürans hizmeti sa¤layan flirketlerle

yapt›¤›m›z uzun süreli anlaflmalara verilen genel

isimdir. Birçok çeflidi, alengirleri ve cinlikleri olan anlaflmalard›r

bunlar. Hepinizin bildi¤i gibi bir sigorta flirketi

ile bir reasürans flirketi aras›ndaki ilk anlaflma Alman

Vaterländische Feuerversicherungs-Gesellschaft

(Vatanperver Yang›n Sigorta flirketi olarak tercüme ediliyor)

ile Köln Re aras›nda 1852 y›l›nda imzalanm›flt›r.

Sigorta flirketlerinin risklerini tuzla buz etme çabas› bu

tarihten sonra da artarak devam etmifl ve reasürörlerle

aras›nda karfl›l›kl› güven ve dürüstlü¤e dayal› bu ticari

iliflki günümüze kadar süregelmifltir.

Trete birimi –t›pk› di¤er birimlerimiz gibi ka¤›t

üzerinde kimlerin çal›flt›¤› belli olsa da- asl›nda Reasü-


ans Müdürlü¤ü çal›flanlar›n›n tamam›n›n dahil oldu¤u

bir birimdir. fiirket içi ve d›fl› çeflitli raporlamalar,

istatistikler, di¤er birimlere verilen çeflitli dan›flmanl›k

hizmetleri bu birimin yenileme çal›flmalar›

d›fl›ndaki ifltigal konular›d›r. Reasürans anlaflmalar›n›n

yürürlü¤e girdi¤i tarih (Genelde 1 Ocak tarihine

tekabül eder) asl›nda bir sonraki yenileme koflusunun

bafllang›ç noktas›d›r. Tüm y›l devam eden bu koflu

y›l›n son aylar›nda tüm Reasürans Müdürlü¤ü çal›flanlar›n›n

kat›ld›¤› bir depara dönüflür. Asl›nda bunun

tam tersi di¤er birimler için de geçerlidir. Trete

biriminin flirket d›fl› ile telefon trafi¤imizin birkaç tane

Broker ve Reasürans flirketi ile s›n›rl› olmas› ( ve

bu temaslar›n genelde sene sonuna do¤ru artmas›)

di¤er Müdürlüklerden gelen ziyaretçilerimizin bizi

sessizli¤in ve huflunun hüküm sürdü¤ü bir Müdürlük

olarak görmelerine sebep olmaktad›r. Sessiz ve derinden

yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z cephede müflteri

ve acenteler ile savaflan Anadolu Sigorta neferlerinin

görünmez kalkanlar›d›r asl›nda. Her yenileme

sonras› bu kalkanlar› daha güçlü k›lman›n hakl›

gururunu yafl›yor olmaktan duydu¤umuz mutlulu¤a

paha biçilemez.

Operasyon Birimi:

Bu birim Müdürlü¤ümüzün flirket içine aç›lan

penceresidir. Reasüransa dair sisteme yans›yan her

fley bu birimin en az bir kez elinden geçer. Bu da demektir

ki üretilen her poliçenin, meydana gelen her

hasar›n reasürans taraf›nda bir yans›mas› vard›r. Bir

flekilde tüm kontrolleri atlatarak bize kadar ulaflmay›

baflaran talihsiz hatalar taraf›m›zca özenle imha

edilirler. Ek hizmet olarak size sundu¤umuz hata avc›l›¤›

d›fl›nda esas görevlerimiz aras›nda risk takibi,

Reasürans Projesi baflta olmak üzere çeflitli projeler,

araflt›rma gelifltirme faaliyetlerini sayabiliriz. Ayr›ca

yang›n kümülleri üzerine özel ihtisas›m›z vard›r.

Mesai saatleri d›fl›nda da peflimizi b›rakmayan meslek

hastal›¤›m›z bulundu¤umuz her mekanda flirketimize

ait kümül oluflturan riskleri fark›nda olmaks›z›n

tespit etmek ve yan›m›zdaki kifliler de sanki bizim

kadar heyecanla karfl›layacakm›fl gibi bu kümülleri

göstermektir. Bir gün bu kiflilerin yerinde olursan›z

heyecan›m›z› paylaflman›z bize verece¤iniz en büyük

hediye olacakt›r.

Reasürans Muhasebe Birimi

fiirketimizin en çok para harcayan birimi olarak

bilinen Teknik Muhasebe Birimi, ayn› zamanda

al›nan ifllerin tahsilatlar› yoluyla flirketimizin prim

Operasyon Birimi

Trete Birimi

Reasürans Muhasebe Birimi

51

TANIYALIM


üretimine de katk› sa¤layarak hakk›nda ç›kar›lan bu

iddiay› çürütme çabas› içindedir. Operasyon birimimiz

taraf›ndan reasürans devri yap›lan her bir poliçe

ile bir gün bir yerde karfl›lafl›r›z dersek yalan olmaz.

Bu karfl›laflma bazen bir Teknik Müdürlü¤ün gönderdi¤i

ihtiyari ödeme talimat›nda, bazen çekilen

üçer ayl›k ekstrelerde, bazen de teknik kar zarar hesaplar›n›n

›ss›z bir köflesinde gerçekleflir. Öder, tahsil

eder, maddesini düfler ve hakk›ndan geliriz hepsinin.

‹fllerin üzerimize seferler halinde gelmeye

bafllad›¤› flu günlerde biraz neflelenmek ad›na bir

parça nükteyle anlatal›m istedik Müdürlü¤ümüzü ve

ifllerimizi. Yoksa “iyi s›k›lmam›fl bir vidad›r bazen

koca uça¤› düflüren” düsturu ile yetifltirilmifl bir

nesil olarak, en büyük iflimiz gibidir en küçük iflimize

bak›fl aç›m›z, ciddiyetinden sual olunmaz.

Sürç-i lisan ettiysek affola.

MEHMET AL‹ ÖZDEM‹R - Müdür

Uzuuun zaman önceydi, fiirkete girifl mülakat›nda “Teftifl

Kurulu’ndan sonra nerede çal›flmak istersin” diye sormufllard›

bana. Bilinçsizce “Reasürans Müdürlü¤ü” demiflim.

Herhalde sigortac›l›¤›n ad› gibi ilginç bir bölümü oldu¤unu

düflündü¤üm için. Mülakat› yapanlar aras›nda bulunan, o zamanlar

reasüranstan sorumlu olan Genel Müdür Yard›mc›m›z,

bu tercihimi hayretle karfl›lad›¤›n› söylemiflti, böylece birbirimizin

sözlerine karfl›l›kl› flafl›rm›flt›k.

O gün kaderimi bir flekilde belirleyen ad›m› atm›fl›m fark›nda

olmadan. Yeni tan›fl›p mesle¤imi söyledi¤imde “peki ne tür

sigorta yapt›¤›m›” soran afl›r› merakl› kiflilere “reasürans” deyince

ald›¤›m “yani çarfl›da m› çal›fl›yorsun?”(*) gibi tepkilere al›flt›m.

Bafl›ma as›l ne bela ald›¤›m› ise y›llar sonra idrak ettim.

Müdürlü¤ümüzün beni de cezbeden güzel imaj›n›n arkas›nda,

zaman zaman bir muhasebeci, istatistikçi, diplomat, poker

oyuncusu, psikolog, edebiyatç› ve tabi sigortac› gibi davranmam›z›

gerektiren muhtelif görevler bizi bekliyor. Ben de çal›flma arkadafllar›m

gibi bu görevleri elimden gelen en iyi flekilde yerine

getirmeye çal›fl›yorum, bu çeflitlili¤e duydu¤um minnetle, sab›rla,

bizden önceki ustalar›m›z›n izinden giderek.

(*) Söz konusu çarfl›n›n Teflvikiye’de Milli Reasürans binas› alt›ndaki

“Reasürans Çarfl›s›” oldu¤u tahmin edilebilir.

52


Türkiye ‹fl Bankas›

Adana Ticari fiube

Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

1979 y›l›nda Bursa ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi

‹flletme Bölümü’nden mezun oldum ve ayn› y›l

Marmara Bölge Müdürlü¤ü’nde göreve bafllad›m. Türkiye

‹fl Bankas› Marmara Bölge Müdürlü¤ü’nde Servis

Yetkili Yard›mc›s›, 1987-1992 tarihleri aras›nda I. Krediler

Müdürlü¤ü’nde Servis Yetkili Yard›mc›s›, Servis

Yetkilisi ve II. Müdür, 1993-1997 tarihleri aras›nda Bireysel

Krediler Müdürlü¤ü’nde II. Müdür, 1997 y›l›ndan

2006 y›l› A¤ustos ay›na kadar Sorunlu Krediler Müdürlü¤ü’nde

Müdür Yard›mc›s› ve Bölge Müdürü, 2006-

2008 y›llar› aras›nda da Adana fiube Müdürü olarak görev

yapt›m. ‹ki y›l› aflk›n süredir Adana Ticari fiube Müdürü

olarak görevimi sürdürmekteyim.

fiubeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Bankam›z›n Müflteri Odakl› Dönüflüm (MOD) politikalar›

kapsam›nda; Adana’n›n önemli ticari ve sanayi

kurulufllar› ile üst düzey ortaklar›na kaliteli ve özel

hizmet vermek ve Bankac›l›k sistemindeki rand›manl›

ifllerinden azami pay almak üzere Ticari ‹htisas fiubesi

olarak aç›lmas›na karar verilen fiubemiz, 23.12.2008

tarihinde Adana fiubemiz hizmet binas›nda sat›fl ve

operasyon ekiplerinden oluflan 13 kiflilik çal›flan› ile fa-

53

TÜRK‹YE ‹fi BANKASI

aliyetine bafllam›flt›r. 23 Mart 2009 tarihinden itibaren;

Adana’n›n en ifllek mevkilerinden olan, rakip bankalar›n

büyük flube müdürlüklerinin, ticari firmalar›n merkez

ofisleri ile plazalar›n yer ald›¤› Turhan Cemal Beriker

Bulvar›’nda infla edilen 10 katl› yeni hizmet binam›z›n

3, 4 ve 5. katlar›nda hizmet vermeye devam etmektedir.

Bafllangݍta 417 adet ticari ve kurumsal segment

müflterisine hizmet vermek üzere faaliyete geçen

flubemizde bugün itibar›yla, tekstil, g›da, otomotiv,

plastik, sa¤l›k, e¤itim, turizm, g›da, metal, tar›m vb. iflkollar›nda

yer alan 1284 adet ticari ve kurumsal segment

müflterisine ve üst düzey ortaklar›na hizmet verilmektedir.

Ticari ‹htisas fiubemizin kurulmas› ile birlikte;

Adana flubemizde hizmet verilen ticari ve kurumsal

segment müflterilerinin ve ortaklar›n›n yan› s›ra, Adana

ilinde faaliyetini sürdüren karma flubelerimizdeki

ayn› segmente dahil Bankam›z müflterileri etap etap

fiubemize devredilmifl, piyasa araflt›rmalar›m›z çerçevesinde

çok say›da yeni müflteri kazan›lm›fl, müflteri

odakl› dönüflüm projesi kapsam›nda iflbafl›nda ve Ge-


nel Müdürlü¤ümüzde

seri e¤itimlere

tabi tutulan ekibimizin

özverili gayretleri

ile, “dokunulmayan

ticari segment

müflterisi kalmayacak”

slogan›ndan

hareketle, fiubemizin

mevduat ve plasman

hacmi öngörülen

hedeflerin üzerinde

art›fl göstermifl ve son iki y›lda piyasam›zda mevcut

rakip bankalar›n büyüme oranlar›n›n üzerinde geliflme

kaydedilmifltir.

Türkiye’de sigortac›l›k sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Türk sigortac›l›k sektörünün geçmifli çok eski

y›llara dayanmas›na ra¤men, sektör 2000’li y›llardan

sonra önemli bir geliflme kaydederek, yabanc› yat›r›mc›lar›n

da ilgisini çekmifl ve sektöre giren yabanc› sermayeli

sigorta flirketleri yo¤un bir rekabet ortam›n› da

beraberinde getirmifltir.

Bunun yan› s›ra ülkemizin nüfusu ve dünya s›ralamas›ndaki

ekonomik büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda,

kifli bafl›na düflen sigorta primi üretim miktar› s›ralamas›nda

çok gerilerde ve bat› standartlar›n›n alt›nda

olmas›, ülkemizde sigortac›l›k sektörünün büyüyen ve

geniflleyen bir pazara sahip oldu¤unun göstergesidir.

Bireylerin ve flirketlerin büyük bedeller ödeyerek

sahip olduklar› tafl›n›r/tafl›nmaz mal varl›klar›n›n

kaybedilmesi halinde yerine konulmas›n›n zor oldu¤u

göz önüne al›nd›¤›nda; “sigorta”, riskleri en aza indiren

finansal ürün olarak finans sektörü içinde önemli bir

yer almakta, kaybedecekleri varl›klar›n de¤erlerini ve

riskin ne demek oldu¤unu alg›layan bilinçli müflterilerin

tercih sebebi olmakta ve etkisi hissedilir bir biçimde

artmaya devam etmektedir.

Sektördeki önemli aksakl›¤›n, gelir düzeyinin

düflüklü¤ü, ürün çeflitlili¤i, ürünlerin yeterince tan›nmamas›/tan›t›lamamas›,

güven sorunu gibi nedenlerden

kaynakland›¤›, sektörün büyümeye devam etmesi

için; bireylerin gelir düzeylerinin ve flirketlerin fon yaratma

kapasitelerinin artmas› paralelinde, do¤ru pazar

ve fiyat uygulanmalar›n›n, iyi ve kaliteli hizmet ve-

54

rilmesinin, tan›t›m

çal›flmalar›/e¤itim

aktivitelerinin nitelikli,

zihinlerde kal›c›

reklamlarla desteklenmesinin

ve bu

yollarla sigortan›n

toplum olarak ihtiyaç

oldu¤unun benimsenmesinin/“sigorta

bilincinin yerleflmesinin”

gerekli

oldu¤u, do¤ru yol ve yöntemlerle talebin artarak devam

edece¤i görüflündeyim.

Anadolu Sigorta hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?

Büyük önderimiz Atatürk’ün iste¤i ve Bankam›z›n

öncülü¤ünde Cumhuriyet kurumu olarak kurulan

ilk ulusal sigorta flirketi olan Anadolu Sigorta, baflar›l›

ve yenilikçi hizmet anlay›fl› ile ülkemizde sigortac›l›¤›n

yerleflmesinde ve sigorta bilincinin oluflmas›nda

önemli bir mihenk tafl›d›r. Bilgi ve tecrübesiyle her zaman

sektör liderli¤ini üstlenmifl, sektöre getirdi¤i yenilik

ve uygulamalar› ile sektörün kalitesinde odak

noktas› olmufl, ekonomik de¤erleri güvence alt›na alarak

ülkemizin kalk›nmas›na katk›da bulunmufltur.

Güçlü sermaye taban›, geliflmifl teknolojik altyap›s›

ve gecikmesiz müflteri mutlulu¤u ilkesiyle hizmet

veren Anadolu Sigorta, “sigorta bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›”

ve “milli servetin korunmas›nda” çok önemli

görevler üstlenmekte, pazardaki pay›n› sürekli art›rmaktad›r.

Bunda Bankam›zla birlikte yaratt›¤› sinerjinin

pay› büyüktür ve Banka Sigortac›l›¤› Birimi’nin kurulmas›yla

yarat›lan dayan›flma ve iflbirli¤i sayesinde

pazar pay› artarak büyümeye devam etmektedir.

Ülkemizin en tan›nan ve güven duyulan sigorta

flirketi oldu¤unu da çal›flmalar›m›z ve sonuçlar›m›z teyit

etmektedir.

Sigorta denince ak›llara, “Anadolu Sigorta” geliyorsa;

sektöre yön veren, sigorta bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›n›

sa¤layan müflteri odakl› hizmet anlay›fl› uygulamas›ndan,

en kaliteli hizmet ve ürünü sunmas›ndan,

kötü zaman dostu olmas›ndan ve sigortal›s›n›n

her daim yan›nda yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Sosyal iliflkilerinde güçlü bir kurum olmas›n›n


yan› s›ra, baflar›lar›n› çal›flanlar›yla, acenteleriyle,

temsilcileriyle paylafl›yor olmas›n›n çok önemli oldu-

¤unu düflünüyorum.

Geçmiflten bugüne tafl›nan baflar›l› performans›n

bundan sonra daha da güçlenece¤i, bugüne kadar

oldu¤u gibi gelecekte de sektördeki öncü ve dinamik

yap›s›n› koruyaca¤› inanc›nday›m.

Bankac›l›k ve sigorta iliflkisi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Birbirini tamamlayan ve birbirinden ayr›lmayacak

iliflkiler içinde olmas› gerekti¤ini düflündü¤üm

yönleri nedeniyle, Bankac›l›k ve Sigortac›l›k ciddi

sinerji yaratabilme özelli¤ine sahip bulunmakta,

Bankac›l›k kanal›n›n etkin

kullan›lmas› ve bunun paralelinde bireysel,

ticari ve kurumsal ifllemlerde

sat›fl orta¤› olunmas› pazar pay›n›

art›rmaktad›r.

Sigortac›l›k sektörü, Türkiye’nin

her köflesine hizmet veren

yayg›n Banka flube a¤lar› ve çal›flanlar›

arac›l›¤› ile en ücra yerlere

kadar ürünlerini pazarlamakta/tan›tmakta,

potansiyel her müflteriye

kolayl›kla ulaflabilmekte,

bankac›l›k sektöründe gelifltirilen

ürünler paralelinde ürün ve hizmetlerini

gelifltirmekte, sigorta prim tahsilat›n›

daha kolay ve zaman›nda yapabilmektedir.

Türkiye ‹fl Bankas›

Adana Ticari fiube

Müdürü R. Serap

Tavflano¤lu

Banka ve sigorta iliflkisi denince ilk akla gelen

kredi risklerinin teminat›nda bulunan varl›klar›n sigorta

kapsam›na al›nmas›d›r. Günümüz rekabet koflullar›nda,

Bankalar›n müflterilerine sunabilece¤i enstrümanlar

aras›nda sigorta ürünleri önemli bir yer edinmifltir.

Kredinin teminat› olarak görülen tafl›n›r/tafl›nmazlar

ile varl›kl› kefillerin malvarl›klar›n›n teminat›n›n

ise “sigorta” oldu¤unu gözden uzak tutmamak gerekmektedir.

Bu çerçevede; Adana Ticari ‹htisas fiubesi olarak

tüm sat›fl ve operasyon ekiplerimizce, “Teminat›m›z›n

teminat› Anadolu Sigortad›r kural› önemle benimsenmifl

olup,

Müflteri portföyümüze uygun olarak, ticaretin

bütün alanlar›na sigorta kavram› ve gereklili¤ini aktar-

55

maya devam ediyoruz. Her müflterimizi potansiyel sigorta

müflterisi olarak görüyor, pazarlama çal›flmalar›m›zda

da firma ihtiyaçlar› paralelinde ürünlerimizi

tan›t›rken ya da kulland›r›rken, sigorta ifllemlerinin

Bankam›za celbi için de gereken çabay› gösteriyoruz.

Kredisini kulland›rd›¤›m›z, mevduat›na kazand›rd›¤›m›z

müflterilerimizin, varl›klar›n› korumalar›n›

da, sigorta ürünlerimizi pazarlayarak gerçeklefltirmek

ve bu hizmete iliflkin gelirlerin fiubemiz sonuç hesaplar›na

yans›d›¤›n› görmek bizlere mutluluk veriyor.

Bu noktada, her bir ayr›nt›n›n Anadolu Sigorta’m›zca

Bankam›z özelinde de¤erlendirildi¤inden

kuflkumuz olmayarak, küçük bir dile¤imizi

de iletmek isterim. Son zamanlarda yapt›¤›m›z

fiyatlama çal›flmalar›nda, rakip sigorta

flirketlerinin de acenteli¤ini yapan

Banka d›fl› sigorta acenteleri prim pazarl›¤›n›n

son noktas›nda primlerinden

vazgeçerek Banka acentelerine rakip

oluyorlar. Banka d›fl› acentelerimizle

Bankam›z müflterileri özelinde eflit

flartlarla çal›flmam›z›n, teminat›m›z›n

teminat›n›n kontrolümüzde olmas›n›,

sigortalanmas›n›n devam›n›, sigortalanan

tafl›nmazlara yap›lacak müstakbel

yat›r›mlara konu k›ymetlerin de sigorta

kapsam›na dahil edilmesini, herhangi bir

hasar durumunda müflterinin davran›fl ahlak›

konusunda bilgi sahibi olunmas›n›, prim tahsilat›n›n

kolayl›kla ve zaman›nda yap›lmas›n› ve

portföyümüzün gelecekte rakip sigorta flirketlerine

kaymas›n›n önlenmesini sa¤layacakt›r.

Bankam›za ulu bir ç›nar, Anadolu Sigorta’m›za

da bu ç›nar›n 1925 y›l›nda filizlenen ana dal› dersek,

müflterilerimiz hem s›rt›n› dayad›¤› hem de gölgesinde

huzur duydu¤u bu ç›nara sonsuza dek güvenle yaslanmaya

devam edecektir.

Bu vesile ile, ayn› kültür birikimi ile büyüyen iki

büyük kurumun güçlü iflbirli¤inin y›llar itibar›yla nice

güzel ve büyük baflar›lar› birlikte kucaklamas›n› temenni

eder, fiubemize her zaman destek veren sat›fl

ve çözüm orta¤›m›z Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

/ Banka Sigortac›l›¤› Birimi çal›flanlar›na ve görüfllerimizi

aktarma f›rsat› veren Anadolu Sigorta ailesine

gönülden teflekkür ederim.


Türkiye ‹fl Bankas›

Diyarbak›r fiubesi

Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

1963 Diyarbak›r do¤umluyum. Anadolu Üniversitesi

‹flletme Fakültesi mezunuyum. 1987 y›l›nda Melikahmet/Diyarbak›r

fiubesi’nde memur olarak göreve

bafllad›m.1994 y›l›nda Siverek fiubesi’ne flef yard›mc›s›

olarak atand›m. Diyarbak›r fiubesi, Güneydo¤u Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’nde flef olarak, 2005 y›l›nda da Diyarbak›r

fiubesi’nde II. müdür olarak görev yapt›m. 2005-

2007 y›llar› aras›nda memur olarak göreve bafllad›¤›m

Melikahmet fiubesi’nde müdürlük görevinde bulundum.

2007-2009 y›llar›nda Ticari Sat›fl Koordinatörü olarak

Diyarbak›r Bölge’de görev yapt›ktan sonra 30.12.2009

tarihinde memur, flef ve II. müdür olarak görev yapt›¤›m

Diyarbak›r fiubemizde fiube Müdürü olarak halen bu

görevimi onur, gurur ve heyecan duyarak sürdürmekteyim.

Evli ve 2 çocuk babas›y›m.

fiubeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Medeniyetlerin bulufltu¤u ve köklü bir tarihi olan

Diyarbak›r’da flubemiz 1931 y›l›nda faaliyete geçmifl

olup, halen 33 kifliyle hizmet vermekteyiz. Nakliyecilik

ve inflaat sektörünün yo¤un oldu¤u ve son zamanlarda

Organize Sanayi Bölgesi’nde doluluk oran›ndaki art›fl ile

sanayi yat›r›mlar›n›n da yer ald›¤› ilimizde özellikle kasko

ve trafik sigortas› alanlar›nda ve ayr›ca konut ve dask

sigortalar›na yo¤un poliçe üretmemizin yan›nda, iflyeri

56

sigortalar›nda çal›flmalar›m›z sonucu bu alanda da baflar›l›

sonuçlar elde edilmifltir.

Türkiye’de sigortac›l›k sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bilindi¤i üzere, dünyada, modern anlam› ile sigortac›l›k;

gerçekleflebilecek fiziki risklerin ticari yaflam

ve dolay›s› ile ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz

etkilerini giderebilmek düflüncesinden hareketle bafllad›.

Ekonomik kay›plar›n sigorta flirketleri taraf›ndan önlenerek

giderilmesi sigorta olgusunun yayg›nlaflmas›n›

getirdi.

Türkiye'de bafllang›çtan itibaren sigorta flirketlerinin

kurulmas›na bankalar öncülük etmifltir.‹lk dönemlerde

Türk Sigorta Sektörü ana ifllevi olan ekonomik kay›p

yar›n engellenmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmüfltür.

Bu dönemde sigorta sektörü devlet taraf›ndan

belirlenen tarifeler ve uygulamalarla s›n›rl› olarak faaliyet

göstermekte idi. Ayr›ca yeni sigorta flirketi kurulmas›

da mümkün de¤ildi. Sektörün geliflimi, 1990 y›l›nda

korumac›l›¤›n kalkmas› ve serbest tarife rejimine geçilmesi

ile ivme kazand› ve fon yaratma olgusu bu dönemden

sonra ciddi biçimde gerçekleflmeye bafllad›.

1990 'da serbest tarife rejimine geçilmesi ve flirket

kurulufllar›na izin verilmesi ile önemli bir ad›m at›lm›flt›r.

Her flirket, ticari yaklafl›mlar› ve politikalar› do¤-


ultusunda var olan ürün yelpazesini

gelifltirmifl ve tarifelerini oluflturmufltur.

‹lk y›llarda fiyatland›rmalarda

teknik ölçülere s›¤mayacak baz›

uygulamalar olmufl ise de daha sonra

flirketlerin teknik karl›l›klar›n›n

önemli ölçüde düflmesi ve buna ba¤l›

olarak yurtd›fl› piyasalarda yaflanan

olumsuzluklar fiyatlar›n belirli ölçüler

içinde seyretmesini sa¤lam›flt›r.

Bugün ülkemizde herhangi bir

alanda yat›r›mc›lara "risk" olarak gözüken

her fley Türk Sigorta flirketlerince teminat alt›na

al›nabilir durumdad›r. fiirketler, mali yap›lar›n› giderek

güçlendirmektedirler. Önümüzdeki dönemde yat›r›m

enstrümanlar› aç›s›ndan sa¤lanabilecek esnekliklerle,

prim girdilerinin daha da verimli flekilde de¤erlendirilmesi

mümkün olabilecektir. Bunun en önemli etkisi, sigorta

flirketlerinin elindeki fonlar›n dolayl› olarak ekonomik

yaflama geri dönmesi, yat›r›ma yönlenmesidir.

Sigorta sektörü, finans sektörünün içinde önemli bir yere

sahiptir ve yak›n bir gelecekte etkisi hissedilir bir biçimde

artacakt›r.

Sigorta sektörünün eksikliklerinin bafl›nda talebin

yarat›lmamas› gelmektedir. Vatandafl sigorta bilincine

yeteri kadar sahip olamad›¤› için talepte de bulunamamaktad›r.

Dolay›s›yla at›l kalm›fl ve devreye sokulamam›flt›r.

Bu sadece e¤itimle de alakal› de¤ildir. E¤itimsizli¤in

sigorta ihtiyac›n›n hissedilmesine engel teflkil

etti¤i söylenebilse de iyi e¤itimli kiflilerin büyük bir

bölümünün otomobil d›fl›nda sa¤l›k, hayat, konut sigortalar›

yoktur. ‹statistiklerden elde edilen neticelerden

bu ortaya ç›k›yor. Sigortan›n bir ihtiyaç oldu¤u henüz

toplum olarak yeteri kadar benimsenememifltir. Örnek

olarak Türkiye'de trafik sigortas› verilebilir. Yasal zorunluluk

oldu¤u halde, araçlar›n ancak % 60'› sigorta

edilebiliyor. Buna karfl›n %40 › sigortas›z. Bugün evlerin

% 25'i sigortal›, % 75'i sigortas›z. Türkiye'de sadece s›nai

sigortalar, deniz sigortalar› ve ticari rizikolarda baflar›l›

neticelere ulafl›labilmifltir. Bu alanlarda sigortal›l›k

oran› yüksektir. Ferdi sigortalarda, hayat ve sa¤l›kta

% 10'larda, %15'lerde kal›nm›flt›r. Halen de¤erlendirilememifl

büyük bir potansiyel vard›r. Sigorta flirketleri

aras›ndaki rekabet nedeniyle bas›n ve yay›n organlar›nda

s›kça yer alan reklam ve tan›t›m kampanyalar› ile kamuoyunun

ilgisi artmakta ve sigorta konusunun sürekli

olarak gündemde kalmas›n› sa¤lamaktad›r.

Sektörün yasal altyap›s› yasa ve yönetmelikler ile

güçlendirilmeye devam etmektedir.

Hazine Müsteflarl›¤›’n›n yo¤un çabalar›, sektörün

57

Türkiye ‹fl Bankas›

Diyarbak›r fiubesi Müdürü

Turgay Sevimli

yasal altyap›s› konusunda geçmiflte

yaflanan s›k›nt›lar›n bitmesinde büyük

rol oynam›fl; AB mevzuat›na

uyumlu haz›rlanm›fl olan yeni mevzuat›n

yürürlü¤e girmesiyle Türk sigorta

sektörü uluslararas› standartlara

ve güncel uygulamalara uygun

bir yasal çerçeveye kavuflmaya bafllam›flt›r.

Geliflmekte olan ülkelere

yönelik yat›r›m iste¤i artacakt›r.

Global sigorta flirketlerinin

henüz doygunlu¤a ulaflmam›fl, demografik

özellikleri nedeniyle potansiyeli yüksek geliflmekte

olan piyasalara yönelme e¤ilimi kriz ortam›nda

azalmakla beraber; geliflmekte olan piyasalar›n kriz süresi

boyunca sergiledi¤i dayan›kl›l›k bu piyasalara olan

ilginin yeniden artmaya bafllamas›na neden olmufltur.

2010 ve sonras›nda, Türkiye gibi geliflmekte olan ekonomilere

yönelik yat›r›m iste¤inin güçlenerek sürmesi ve

2011 ile birlikte sigortac›l›k sektöründe reel büyümenin

artarak sürmesi beklenmektedir.

Anadolu Sigorta hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?

Kuruluflu bankam›z kadar eski olan ve bankam›z›n

en önemli mali ifltiraklerinden olan Anadolu Sigorta,

ülkemizde sigortac›l›¤›n geliflmesinde en önemli sigorta

flirketi olmufltur. Güvenin ve istikrar›n sembol flirketi

olan Anadolu Sigorta özellikle 2000'li y›llarda gelifltirdi-

¤i iletiflim teknikleri ile sektördeki öncü, yenilikçi ve lider

konumunu pekifltirmifltir. Kuruluflundan bugüne oldu¤u

gibi bundan sonra da bankam›zla dayan›flma ve iflbirli¤i

çerçevesinde hareket ederek sektördeki güçlü

konumunu devam ettirecektir. Bununla birlikte operasyonel

maliyetlerin daha da düflürülmesi ile birlikte fiyat

alan›nda da daha rekabetçi olmam›z gere¤i aç›kt›r.

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k iliflkisi hakk›nda ne

düflünüyorsunuz?

Ülkemizde bankalar özellikle konut ve tafl›t kredisi

alanlar›nda baflar›l› konumda bulunmaktad›rlar. Bu

ürünlerin teminat›n› oluflturan tafl›t ve konutlar›n sigortalanmas›,

bunlarla birlikte Ferdi Kaza Sigortas›, Kredi

Kart› Destek Sigortas›, Bireysel Emeklilik Sistemi gibi

öne ç›kan sigorta ürünleri Bankalar ile Sigorta flirketlerini

iki önemli ortak haline getirmektedir. Bankalar›n

hedef müflteriye ulaflma olanaklar› sigorta flirketlerinin

ürünlerinin kalite ve fiyat›yla birleflince ortaya en önemli

mali ortakl›klar ç›kmaktad›r. Bu ortakl›k iki taraf› da

memnun eden karl› ve risk unsurunu bertaraf eden bir

yap›y› oluflturmaktad›r.


Acentenizin tarihçesinden

bahseder

misiniz?

Net Sigorta Arac›l›k

Hizmetleri Limited

fiirketi 17 Temmuz

1991 tarihinde ‹stanbul

Kad›köy’de kurulmufltur.

Sigortac›l›¤a o dönemde

yine Anadolu Sigorta’n›n

bünyesinden

ç›k›p hayat branfl›nda

faaliyet göstermek üzere

yeni kurulmufl olan

Anadolu Hayat A.fi. ile

acenteli¤e bafllam›flt›r.

Hemen ard›ndan Anadolu

Sigorta A.fi. ile de

acentelik sözleflmesi

yapan flirketimiz, son

20 y›lda gerek hayat

branfl›nda gerekse hayat

d›fl› branfllarda gerçekleflen

birçok de¤iflime

tan›kl›k etmifltir.

Bu çerçevede acenteli-

¤imiz, dönemin gerektirdi¤i

flekilde kendini

yenileyerek, istikrarl›

bir flekilde ve hizmet

kalitesini yükselterek güncel olan› yakalamay› baflarm›flt›r.

17 Temmuz 2011’de 20.y›l›n› tamamlayacak olan

flirketimiz her ne kadar geçmifl dönemlerde hayat ve

bireysel emeklilik alan›nda öncü rolü üstlenmiflse de,

özellikle 2007’den sonra elementer branfllarda da büyümede

ivme göstermifl, sektörde yerini alm›flt›r. Bugün

art›k 40 kiflilik kadromuzla müflteri ihtiyaçlar›n› en

kaliteli seviyede karfl›layacak büyüklü¤e ulaflan flirketimizin

hedefi bunu gelecekte daha da ileri götürmektir.

Net Sigorta

‹stanbul Acentesi Net Sigorta- Reflit Çakas

58

Müflteri portföyüzü

de¤erlendirir misiniz?

Müflteri seçiminde

ve müflterilere

verilen hizmetlerde

nelere dikkat ediyorsunuz?

Bugün itibari ile

yaklafl›k 10.000 müflteriye

hizmet vermekteyiz.

Bunun büyük ço-

¤unlu¤u bireysel müflterilerdenoluflmaktad›r.

Portföyümüzün

yaklafl›k %90’› bireysel

%10‘u da ticari müflterilerden

oluflmaktad›r.

Müflterilerimizin ço-

¤unlu¤u ‹stanbul‘da yer

almaktad›r. Birçok

müflterimiz acenteli¤imizin

merkezinin nerede

oldu¤unu bilir, zaman

zaman da bizi ziyaret

ederler. Bunun

müflteri sadakatini artt›rd›¤›n›

düflünüyoruz.

O yüzden ofislerimizi

müflteriye yüz yüze hizmet

verecek flekilde

düzenledik. Bunun için

2010 y›l›nda ciddi denilebilecek teknolojik yat›r›m yapt›k.

Bilgi ifllem sistemimizi, büyüyen hedeflerimiz do¤rultusunda

oluflacak ihtiyaçlar›m›z› karfl›layacak hale

getirmeye çal›fl›yoruz. Büyüme devam ederken kalite

düflmemeli.

A¤›rl›k hangi branfllarda çal›fl›yorsunuz? Sektörün

bugünkü durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Portföyümüzü olufltururken belirli bir branfla

yönelmedik, o yüzden portföy da¤›l›m›m›zda belirli bir


anfl›n çok göze batan bir a¤›rl›¤› yok. Ancak müflteri

profiline çok dikkat ettik, seçici davrand›k. Bu nedenle

hasar prim frekans›m›z çok düflük oldu¤u gibi, tahsilatta

da ciddi bir s›k›nt› yaflamamaktay›z.

Müflterilerimize hizmet verirken sigortal› ile flirketimiz

aras›nda iletiflimi kolaylaflt›rarak köprü olmaya

özen gösteriyoruz. Böylece hem flirketimiz, hem

müflterimiz hem de biz asgari müflterekte kolayca buluflabiliyoruz.

Bugün sektörde birçok yerli yabanc› flirketin olmas›n›n

flüphesiz yads›namayacak kadar yararlar› vard›r.

Rekabetin hizmet kalitesini yükseltti¤i bilinen bir

gerçektir. Ancak ayn› fleyi fiyatland›rmak için söylemek

çok güç.

Sektör, zaman içinde gerek fiyatland›rma, gerek

hizmet kalitesi gerekse arac›lar›yla kendi standartlar›n›

oluflturup daha iyi noktalara ulaflacakt›r.

59

Hedefleriniz?

Hedefimiz de¤iflimleri yakalayarak hizmetlerimizi

sürdürmek, günün ihtiyaçlar›na göre ürün pazarlama

gam›m›za yenisini ekleyerek bizim de pay›m›z› almay›

hedefledi¤imiz pastan›n büyümesine katk›da bulunmakt›r.

Eklemek istedikleriniz

Türkiye nüfusu ile sigortal›l›k oran›na bak›ld›¤›nda

hala sigortal›l›k oran›n›n çok düflük oldu¤u görülmekte.

Ancak günümüz tüketicisinin geçmiflle k›yaslanamayacak

kadar bilinçli ve seçici oldu¤u da bir gerçek.

Bu potansiyelden pay almak için bugün var olan rekabetin

gelecekte de artarak devam edece¤i ortada. Bunu

göz önünde bulundurarak acentelerde rekabetçi olabilmek,

kendimizi gelifltirmek, hem altyap› hem de insan

kayna¤›na yat›r›m yapmak zorunda. Zaten yak›n geçmiflte

yürürlü¤e giren 5684 say›l› sigortac›l›k kanunu da

bunu gerekli k›lmakta, buna ayak uydurabilen acenteler

daha uzun süre kal›c› olabilecektir.


RÖPORTAJ

Ahmet Kemal Üner

“ Ahmet Kemal Üner, güzel insan, ciddi bir sanatsever, dost canl›s› ve enerjisini nereden edindi¤ini

bilemedi¤imiz çok önemli bir Anadolu Sigorta dostu… Kendisini yak›ndan tan›ma ve bana bu söylefli

f›rsat›n› verdi¤i için kendimi çok flansl› hissediyorum. Söyleflimizde bahsetmemesine ra¤men kendisi

ile ilgili yapt›¤›m küçük bir araflt›rmada dedesinin, jandarma genel komutan› ve Edirne Milletvekili

Ahmet Kemal Yafl›nk›l›ç, babas›n›n da ‹çiflleri ve Sa¤l›k bakanl›klar› yapm›fl olan Nevflehir milletvekili

ve senatörü Prof. Dr. Rag›p Üner oldu¤unu ö¤rendim. Bu bilgiyi kendisinin hoflgörüsüne s›¤›narak

sizlerle paylaflmak istedim. Asl›nda bir belgesele konu olmas› gereken bu güzel insan› yerimiz

yetti¤ince tan›tmak ve kendisiyle arkadafl oldu¤um için sizleri k›skand›rmak istedim. Birazdan

okuyaca¤›n›z söyleflide ne kadar hakl› oldu¤umu göreceksiniz. Bu kadar yard›msever ve iyi kalpli bir

büyü¤üm oldu¤u için onur duyuyor ve kendisini sizlerle bafl bafla b›rak›yorum.


Kemal Bey sizi e¤itim hayat›n›zdan

bafllayarak biraz tan›mak

isteriz… Kariyeriniz?

Ankara Koleji ve ODTÜ ‹nflaat

Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun

oldum. Askerli¤imi K.K.K. ‹nflaat

Emlak D. Bflk.l›¤›nda mühendis olarak

yapt›m. Asker dönüflü TPAO Orta

Anadolu Rafinerisinde çal›flt›m.

Daha sonra ST-FA Libya da o zamanlar

dünyan›n en büyük limanlar›ndan

“Misurata Iron and Steel Project”

te çal›flt›m. Yurda döndüm ve Yüksel ‹nflaat’ta

“Adnan Menderes Havaliman›” inflaat›nda flantiye flefi

olarak, daha sonra da Kutlutafl SWK’da Yap›m fiefi ve

fiantiye Müdür Yard›mc›s› olarak Ankara – Gerede Otoyol

inflaat›nda çal›flt›m. Daha sonra Sn. Kamuran ‹nan

zaman›nda “GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›-

¤›”nda uzman koordinatör olarak görev yapt›m. DHM‹

‹nflaat Daire Baflkanl›¤›, ard›ndan Türkiye’nin ilk enerji

fluras›n› gerçeklefltiren tak›mda genel sekreter olarak

görev yapt›m… En son olarak Baflbakanl›k Proje

Uygulama Birim Koordinatörü olarak Deprem Konutlar›

Yap›mlar›n’da çal›flt›m ve ard›ndan emekli oldum.

Bu arfliv merak› nas›l ne zaman bafllad›?

Arfliv merak›m rahmetli babam Prof. Dr. Rag›p

Üner’in bana gramofonunu ve tafl plaklar›n› hediye etmesi

ile bafllad›. Ard›ndan ald›¤› pikaplar da bu arflive

ciddi bir ivme kazand›rd›. Bizim lise ça¤lar›m›zda Türk

60

bask› plaklar› bulmak kolayd› ama

yabanc›lar çok zordu. Bütün bu zorlu¤a

ra¤men ciddi rakamlarda plak

edindi¤imi hat›rl›yorum… Ve bu y›llarca

devam etti.

Arflivinizden bahseder misiniz?

Yaklafl›k 1.973.000 flark›l›k bir

arflivim oldu¤unu söyleyebilirim.

4700 plak ve 2300 plak kayd› (Mühim

say›labilecek ve zor bulunan tafl plaklar,

45’likler ve LP’ler), 1.400 kaset bant

ve on binlerce cd mevcut. Bu arada 4.000 adede yak›n filmim

ve 3.000’e yak›nda kitab›m oldu¤unu söyleyebilirim.

Teknoloji ile aran›z›n çok iyi oldu¤unu biliyoruz.

Biraz anlat›r m›s›n›z?

Teknoloji ile hep iç içe oldum. ‹lk bilgisayar destekli

hak edifli ben “Adnan Menderes Havaliman› ‹nflaat›”

flantiyesinde DLH’ye kabul ettirdi¤imi söyleyebilirim.

1 kurufl, 10 kurufl hatalar›n› zamanla çözmemize ra¤men

o devirde bunu kabul eden DLH Genel Müdür Vekili

Nurten Ürünay han›mefendiye halen çok minnettar›m.

Di¤er yandan evimde ciddi say›labilecek bir ses stüdyosu,

resim stüdyosu da mevcuttur. Bilgisayar ve programlar›

halen güncel takip etti¤imi de söyleyebilirim.

Anadolu Sigorta ile olan iliflkiniz?

Genel müdürümüz kadim dostum sevgili Mustafa

Su, benim Ankara Koleji’nden arkadafl›md›r. Anado-


lu Hayat Emeklilik Genel Müdürü iken, ondan habersiz

Tunus Caddesi’ndeki Anadolu Hayat ‹ç Anadolu Bölge

Müdürlü¤ü’ne bir e¤itim projesine sponsor olmalar›

için baflvurdum ve ODTÜ Mezunlar› Derne¤i’nin 40. kurulufl

y›l›nda, Burs Fonu yarar›na “Sevgi Damlalar›” Cd

sini yapt›k. Elde edilen sat›fl gelirinden 40 çocu¤umuza

da burs verdik. Tabii ki de bu s›ralarda da hep Anadolu

Sigortal›’yd›m ben. Daha sonra sevgili Genel Müdürüm

Anadolu Sigorta’ya geçti. Baflar›l› çal›flmalar› halen

devam eden Mustafa Bey, hat›rlanaca¤› üzere, “Y›l›n

Ceo”su seçildi.

Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder

misiniz?

fiahs›m ad›na yine ODTÜ Mezunlar› Derne¤i için

birçok proje yaparak “Burs Fonu” na katk› sa¤lamaya

çal›flt›m. Son projem de, konsepti bana ait olan, Hakan

Aysev, Leyla Çolako¤lu ve Prof. Erol Erdinç yönetiminde

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestras› ile gerçeklefltirilen

“Zeybekten Tangoya” idi… Çok baflar›l› bir

proje oldu¤unu ifade edebilirim.

Ayval›k?

Ayval›k asla vazgeçemeyece¤im, son 30 y›ld›r

yaz tatillerimi geçirdi¤im bir yer. Bence Türkiye’nin

do¤a güzelli¤i aç›s›ndan en güzel köflelerinden biri.

Orada huzuru buluyor, enerji depoluyorum. Gerçekten

dinlenebiliyorum. Ayn› zamanda gelen ziyaretçilerim

ve orada mevcut dostlarla beraber olmak çok büyük

bir zevk benim için.

61

Birçok organizasyonun düzenleyicisi moderatörüsünüz?

Son y›llardaki en hoflland›¤›m organizasyon “Retro

Parti” ler. ‹lk parti Ankara’da, sevgili Genel Müdürüm

ve di¤er ilkokul arkadafllar›m›n kat›l›mlar› ile gerçekleflti.

‹kincisini ‹stanbul’da tertip ettik. Bu iki parti daha

çok benim haz›rlad›¤›m görsellerle ve müziklerle gerçekleflti.

Üçüncü partide “Anadolu Sigorta Orkestra” kurulmufltu

art›k. Bu etkinli¤i konsept de¤ifltirip, canl› müzikle

gerçeklefltirdik. Kalam›fl’ta yap›lan partide, Erkut

Taçk›n, Metin Ersoy, efsane Mo¤ollar grubunun solisti

Aziz Azmet, sevgili Gülsün Kamu, Türkiye’nin en iyi gitaristlerinden

Kamil Özler, Korkut Koray, Tango Kral›m›z

Erdener Koyutürk, “Cici K›z” Bilgen Bengü, Tarkan Tüzmen

(T2), ‹lhan Gencer ve sevgili Genel Müdürüm Mustafa

Su orkestra eflli¤inde sahne ald›lar. ‹nan›lmaz zevkli

bir parti oldu. Anadolu Sigorta orkestras›na büyük bir

teflekkür borçluyuz. Son parti ise Tarabya’da yine ayn›

konsept ile gerçekleflti… ‹nflallah 2011’in ilk partisini

May›s ay›nda Büyükada’da düzenleyece¤iz.

Bir gününüz nas›l geçiyor?

Bir günüm genellikle arfliv ve kay›t çal›flmalar›,

yeni ç›kan kitaplar ve filmleri takip etmekle geçiyor.

Yaklafl›k 10 saat çal›fl›yorum... 1993 y›l›nda Radyovizyon

ve Radyo ODTÜ’de zaman zaman “Eskinin Tad›”

adl› program› yapt›m. Asl›nda uzun soluklu programlard›.

‹nflallah yak›nda çok yeni bir formatta, arflivimi

paylaflabilmek ad›na ciddi bir radyo program› daha

yapmay› planl›yorum…


Maddi de¤eri belki de milyon TL’lerle ölçülebilecek

olan koleksiyonunuzun manevi de¤erinin henüz ölçülemedi¤ini

biliyoruz. Koleksiyonunuza son kat›lan parçalar hangileri?

Son edindi¤im kitap Yekta Kopan’›n “Bir de bakt›m

yoksun.” Son cd ler ise “Nilüfer 12 Düet”, say›n Genel Müdürümün

hediyesi olan Naz›m Hikmet’in kendi sesinden hiç duyulmam›fl

iki fliirinin de bulundu¤u Bedri Rahmi Eyübo¤lu kay›tlar›n›n

da mevcut oldu¤u “Büyük ‹nsanl›k”, cd’si. Bar›fl

Manço Kitap Vcd’si. Son izledi¤im filmler aras›nda ise en sevdi¤im

bir Ça¤an Irmak filmi olan “Prensesin Rüyas›”.

Hemen hemen tüm türlere sahip olman›za ra¤men

dinlemekten hiç b›kmad›¤›n›z birkaç flark›c›/grup kimlerdir?

Hiç s›k›lmayaca¤›m grup/flark›c›lar, Queen, The Beatles,

Neil Diamond, Leonard Cohen’dir. Bence tüm zamanlar›n

en iyi parças› Queen’den “Bohemian Rhapsody”dir. S›k

aral›klarla dinlerim. Favori Türk grup /flark›c›lardan Erkut

Taçk›n, Durul Gence, Mo¤ollar, Cem Karaca, Bar›fl Manço beni

dinlerken hiç s›kmaz.

Son olarak paylaflmak istedi¤iniz?

Türk sigorta sektörünün en büyük flirketinin ç›karm›fl

oldu¤u “Maksimum Biz” dergisinde bana yer vermifl olman›z,

Ahmet Kemal Üner’i ailenizden biri olarak görmeniz beni çok

duyguland›rd›. Baflta sevgili dostum, de¤erli yöneticiniz Mustafa

Su ve çal›flma arkadafllar›na, bu fikri ortaya atan ve evime

kadar gelip foto¤raf çekimlerini gerçeklefltiren sevgili

kardeflim Levent Kütükçüo¤lu’na teflekkür etmek isterim.

Kendimi her zaman güvende hissetmemi sa¤layan Anadolu

Sigorta bu harika sürprizi ile beni çok heyecanland›rd›. Bu ailenin

bir ferdi olarak sizlerle arflivimi, bilgi birikimimi paylaflmaktan

mutluluk duyar, baflar›l› çal›flmalar›n›z›n devam›n›

dilerim.

LEVENT KÜTÜKÇÜO⁄LU

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

62


➤ Say›n ‹lgili,

2 Nisan 2011 günü, ya¤›fll› bir havada arabam›z

E-5 yolu üzerinde Küçükyal›’da

spin atarak yola 90 dereceyle

baflka bir araçla hafif temas

ederek durabildi.

Mucize eseri di¤er araçlar›n

da durmas› ile ufak

bir hasarla büyük bir faciadan

döndük.

Hemen arad›¤›m sigorta acentem TUNGA S‹GORTA

CEO’su Say›n Mehmet Tunga, yurt d›fl›nda olmas›na

ra¤men, her zamanki s›cak ve içten alakas›yla gerekli

uyar› ve yönlendirmeleri yaparak o ilk kaza flokunu

üzerimden atmama ve kendimi güven içinde hissetmeme

yard›mc› oldu.

Arkas›ndan hemen arad›¤›m Anadolu Sigorta ça¤r›

hatt›nda (444 0 350) cevap veren kardefllerimin yak›n

alaka, nezaket ve yard›mseverlikleri için söyleyecek

söz bulam›yorum. Arac›m›n onar›m ifllemleri için gösterdikleri

yak›n ilgi nedeniyle eksperimize ve Anadolu

Sigorta Hasar-Kasko departman›na, çekici ça¤r› merkezine

bildirdikten 20 dakika içinde gelip arac›m›z› çeken

ve gene içten yard›msever davran›fllar›yla gönlümüzü

çelen “Tur Assist” firmas›nda çal›flan arkadafllar›m›za,

kazadan sonra geldi¤imiz servisimiz “Akyüzler/Kartal”

çal›flanlar›n›n içten geçmifl olsun dilekleri,

hemen olaya intikal ederek gereken ifllemleri h›zla

yapmalar›, arac›m›z› en güzel ve ivedilikle onararak

müflteri memnuniyetimizi bir kere daha perçinlemelerinden,

kiral›k araç kazadan sonra ikame araç sa¤lanmas›nda

arac› olan Anadolu Sigorta’n›n candan çal›flanlar›na,

gene kiral›k araç flirketi “Eresinler Rent-a-

Car” firmas›nda görüfltü¤üm, arac› getiren ve teslim

alan samimi ve sayg›l› çal›flanlar›na çok ama çok teflekkür

ederim. Beni Avrupa’da bile bulamayaca¤›m

güleryüz ve candan davran›fllar›n›zla minnettar ettiniz.

Dr. Dt. A. Suat Erce

➤ Selamlar,

Ben böyle bir hizmet görmedim. Yaflad›¤›m olay› anlatmayaca¤›m.

Anlatmakla bitmez çünkü. Öncelikle Bak›rköy

FÜZYON S‹GORTA çal›flan› Sinan Özgüç'e daha

63

S‹GORTALILARIMIZDAN

sonra da SIRTIMI GÜVENLE DAYA-

DI⁄IM "ANADOLU S‹GORTA" ailesine

binlerce teflekkür ederim. Yüce insan

ATATÜRK'ün ad›na ve kendine yak›fl›r

bir firmada çal›flman›n gururu

içerisinde oldu¤unuzu

düflünmekteyim. Sadece

müflteriniz olarak bu

hakl› gururu ben sonuna

kadar yafl›yor

isem sizin gurunuzun

taflma noktas›nda olmas› gerekiyor. Hepinize binlerce

teflekkür ederim.

Ça¤lar Özkan

➤ Merhabalar,

21 fiubat 2011 tarihinde saat 22:30 civar›nda ‹stanbul

TEM otoyolunda yapm›fl oldu¤um kaza sonucu, Anadolu

Sigorta tüm çal›flanlar›na gösterdikleri ilgi yard›m

ve anlay›fl için çok teflekkür ederim, ayr›ca kazal› arac›m›n

tamirat iflleminin yap›ld›¤› Akyüz Otomotiv Kartal/‹stanbul

flirketine gösterdikleri iyi çal›flma azmi için

teflekkürlerimi borç bilirim.

‹yi çal›flmalar, bol kazançlar.

Sinan Bulhan

➤ Say›n Yetkili,

Arac›m›n kontak anahtar›n› kaybetmifltim. Sigorta ifllemlerimi

yapan ‹PEKO⁄LU S‹GORTA’ya durumu bildirdim.

Onlar›n yönlendirmesi ile, arac›m›n yetkili servisine

müracaat ettim. Benden sigorta poliçe numaras›n›

istediler. Almanya’ya siparifl geçtiler. Yaklafl›k 20

gün sonra da, yeni anahtar›m› teslim ettiler. Hepsi bu!

Teflekkürler ANADOLU S‹GORTA.

Dr. Ahmet Ustural›


Acentemiz Elit Sigorta'n›n yetkilisi Ak›n

Duman'›n Uluda¤'›n zirvesine yapt›¤› yolculuktan

sat›rbafllar›n› sizinle paylafl›yoruz.

T›rman›fl Uluda¤ oteller bölgesinden bafllar.

Uluda¤ her zaman t›rman›fla aç›kt›r. Fakat yine de t›rman›fla

bafllamadan önce oteller bölgesinde bulunan

Jandarma Arama-Kurtarma Birimi’ne haber vermekte

fayda var. Özellikle k›fl›n izinsiz t›rman›fl yap›l›rsa hakk›n›zda

yasal ifllem yap›labilir.

Tempolu bir yürüyüfl ile 2,5-3 saatte Uluda¤ zirveye

ulafl›labilir. Oteller bölgesi 1950 m yüksekliktedir.

Zirve 2542 m. Otellerin arkas›ndan bafllayan patika takip

edilerek Keflifl Tepe ete¤inden yalanc› (küçük) zirve

önlerine gelinir. ‹lk molay› vermek için müsait bir yerdir.

Daha sonra buradan sa¤ tarafa do¤ru yükselen yaz

aylar›nda t›rmanmas› oldukça kolay ve keyifli bir duvar

bulunmaktad›r. Burada dikkat edilmesi gereken t›rman›fl

esnas›nda kopabilecek kaya parçalar›n›n arkan›zdan

sizi takip eden partnerinizi yaralayabilece¤idir.

Uluda¤ t›rmanmas› en zevkli ve basit olmakla birlikte

Türkiye'de da¤ kazalar›n›n en çok yafland›¤› zirvedir.

Yalanc› zirvenin eteklerinden yükseldikten sonra

sola do¤ru babalar (Yol üzerinde kaya y›¤›nlar› vard›r

bunlara baba denir. Özellikle karl› ve sisli havalarda

rotaya do¤ru bir flekilde ulaflmak için iflaret amaçl›

kullan›l›rlar.) takip edilir. Bu t›rman›flta s›cakl›k durumu

oldukça h›zl› de¤iflimler gösterir. Ciddi bir ›s› düflüflünü

hissedersiniz. Yaz aylar›nda da olsan›z yan›n›zda

mutlaka bir polar bulundurun. Sis durumunu da göz

64

Anadolu

Sigorta

Uluda¤'›n

Zirvesi'nde

önünde bulundurun. Bir metre görüfl ile ilerlemek zorunda

kalabilece¤iniz bir durumla karfl›laflabilirsiniz.

Babalar› takip ederken sa¤ taraf›n›zda Ege bölgesini,

sol taraf›n›zda ise Marmara bölgesini göreceksiniz.

Uluda¤'›n bize sundu¤u bu güzelli¤i kaç›rmay›n.

Babalar takip edilerek ilerledi¤inizde yolun ikiye ayr›ld›¤›

bir noktaya geleceksiniz. Siz sa¤ tarafa do¤ru ilerleyin.

Gerçek zirve daha iç bölgelerde büyülü bir durufla

sahiptir ve dibinde göller bulunmaktad›r. Bu yol ayr›m›ndan

sola do¤ru devam ederseniz de göllerin oldu-

¤u alana ulafl›rs›n›z. Bu yol üzerinde ilerlerken sa¤ taraf›n›zda

biraz afla¤›larda otlaklar vard›r. Genelde Bursa'n›n

ilçelerinden çobanlar buraya koyun sürüleri getirirler.

Koyunlar ne alaka demeyin bizi ilgilendiren

k›sm› çoban köpekleri. Ve art›k zirve karfl›n›zda. Yan›n›zda

bofl bir defterde bulundurun. Oraya kadar t›rman›r

kutusunun içinde zirve defterini bulamazs›n›z filan

(benim bafl›ma geldi) bak›n›r bak›n›r dönersiniz. Bu

yüzden yan›n›zda bir bofl defter olsun.

Volfram Maden Tesisleri’nin sahas›n› terkettikten

sonra stabilize yoldan bir miktar yukar› ç›kt›¤›n›zda,

vard›¤›n›z ilk düzlükte, bir krater a¤z›n› and›ran derin

ve genifl Kar Çukuru'nu göreceksiniz. Kar Çukuru'nun

solundaki yamaçta sizi Keflifltepe'nin alt›ndaki

s›rta götürecek dik ve dolambaçl› patikan›n bafllang›c›n›

bulacaks›n›z. Uluda¤'a t›rman›fl serüveniniz bu noktada

bafllayacakt›r.

E¤er Uluda¤'a yabanc› iseniz veya s›k yürüyen

bir kifli de¤ilseniz, bu noktadan zirveye kadar olan ro-


tada sizi en çok yorabilecek ve dikkatli olman›z› önerdi¤imiz

bölüm bu patikan›n ç›k›fl›d›r. Zira patika, bir

hayli dik ve dolambaçl› olmas›n›n yan› s›ra gevflek tafl

ve kayal›k zeminden olufltu¤undan kayma tehlikesi

vard›r.

Patika üzerinde yükseldikçe Kar Çukuru'nun ürpertici

güzelli¤i ile karfl›laflacaks›n›z. Bir yandan da

Keflifltepe ve üzerindeki zirve kulübesinin ayr›nt›lar›

belirginleflmeye bafllayacakt›r.

Kar Çukuru'nun üzerindeki s›rta yaklaflt›kça,

Keflifltepe'nin üzerindeki zirve kulübesi art›k neredeyse

elinizle dokunabilece¤iniz bir yak›nl›ktad›r(!)

Art›k s›rta ulaflman›z için sadece birkaç metre

kald›. ‹flte buras› 1 - 2 dakikal›k mola vermek için uygun

bir yerdir.

Art›k s›rttas›n›z. fiöyle bir çevrenize bakt›¤›n›zda,

neden parkurun en zor k›sm›n› geride b›rakt›¤›n›z›

anlayacaks›n›z. Ancak durum hiç de öyle de¤ildir. Zira

bu önünüzde uzanan uçsuz bucaks›z düzlük, Uluda¤'›n

hiç de seyrek olmayan ani sis basmalar›nda çok kiflinin

kaybolma tehlikesi atlatt›¤› bir bölgedir. Bu yüzden, iyi

yürekli da¤c›lar›n sizler için yapt›¤›, ancak bir k›sm›

kötü niyetli da¤c›lar(!) taraf›ndan tahrip edilmifl olan

"dikme tafl" y›¤›nlar›n› mutlak surette izlemenizi ve

ekibiniz ile mesafenizi açmaman›z› öneririz.

Yürüyüfle devam etmeden önce Kar Çukuru'na

bir de kuflbak›fl› bakmaya ne dersiniz? Ancak bu bölgede

zaman zaman esen sert rüzgarlar› da hesaba katman›z›

ve uçuruma çok fazla yaklaflmaman›z› öneririz.

Art›k zirve yürüyüflünüze devam edebilirsiniz.

Önünüzde genifl bir düzlük uzan›yor. ‹zledi¤iniz patika

yer yer belirsizleflebilir, "dikme tafl" y›¤›nlar›n›n k›lavuzlu¤una

lütfen uyunuz ve sise karfl› dikkatli olunuz.

Oldukça düz olan yürüyüfl parkurunuzu kesintiye

u¤ratacak olan ilk yükselti karfl›n›zda duran Rasatdüzü

Tepesi’dir.

-Rasatdüzü Tepe'yi geçtikten bir süre sonra Karatafl

Silsilesi karfl›n›za ç›kacakt›r. Silsile içerisinde en

yükse¤i olan Karatafl Tepesi, heybeti ve dizi kayal›klardan

oluflan taçl› zirvesi ile bu noktaya kadar hala Uluda¤'›n

zirvesini göremeyen ve sab›rs›zlananlar için son

bir tuzakt›r. Nitekim, Uluda¤'a ilk kez gelen baz› da¤c›

gruplar›n Karatafl Tepesi'ne ç›kt›klar› ve burada zirve

dire¤ine benzer bir yap›y› da görünce yan›lg›lar›n› asla

farkedemeden flehrimizden mutlu bir yorgunlukla ayr›ld›klar›

da bir gerçektir. Ancak birazdan zirveye var›p

da yüzünüzü Karatafl Tepesi'ne çevirdi¤inizde siz bile

65

zirvenin hangisi oldu¤una karar veremeyeceksiniz.

Bu kadar yol geldi¤iniz halde hala zirveyi görememifl

olman›n yaratt›¤› gerginlik ile yürürken önemli

bir yol ayr›m›na vard›n›z. Buras›, içinizde zirve yapmak

veya Uluda¤ göllerine gitmek aras›nda karars›z kalarak

yola ç›km›fl olanlar›n›z için kesin bir tercih yapma

noktas›d›r. "Dikme tafl" y›¤›n›n›n solundan ileriye ve

yukar› giden patika sizi göllere götürecektir. Di¤eri ise

zirveye devam edecektir.

"Dikme tafl" y›¤›n›n›n sa¤›ndan ve afla¤› devam

eden patikay› seçerek zirve yolunda devam etmeye karar

verdiniz. Bu patika sizi Karatafl Silsilesi’nin eteklerinden

geçirecektir. Silsilenin en sonunda taçl› zirvesi

ile az önce hepimizi yan›ltan Karatafl Tepesi art›k çok

yak›n›m›zda ve sanki heybetinden bir fleyler kaybetmifl

gibi. Burada patika irili ufakl› koyaklardan geçiyor ve

neredeyse tamamen kayboluyor. Patikay› kaybetseniz

bile Karatafl Tepesi'ne do¤ru yükselerek yürümenizi

öneririz.

Karatafl Tepesi'nin ete¤ini döndünüz ve iflte!

Uluda¤ Tepe yani Uluda¤'›n zirvesi, 2542 m yüksekli¤i

ile rotan›z boyunca ilk kez ve sonunda karfl›n›zda!

S›rt hatt›nda biraz daha yükseldikten sonra Uluda¤

Tepe'nin zirveden Karagöl'e dek inen kesintisiz ve

muhteflem kuzeydo¤u duvar›n› tüm ç›plakl›¤›yla görüyorsunuz.

Bulundu¤unuz noktada, kuzeydo¤u duvar›n›n

hemen alt›ndaki Karagöl'ün bir parças›n› da görmeniz

mümkün.

Zirveye art›k az bir yolunuz kald›, bu noktadan

gördü¤ünüz her fley zirveden daha güzel görünecektir.

T›rman›fla s›rt hatt›ndan devam ediyorsunuz. Sol yan›n›zdaki

kayal›k setin sarp kuzeydo¤u duvar› ile sonland›¤›n›

bir kez daha an›msatmal›y›z. Mutlu sona bu kadar

az kalm›flken kim bir aksilikle karfl›laflmak ister?

Geriye dönüp son bir kez bakt›¤›n›zda Karatafl Tepesi'nin

taçl› zirvesini görüyor ve gerçek zirvenin hangisi

oldu¤una iliflkin az önce yaflad›¤›n›z tedirginlik flöyle

bir yokluyor. Ancak içinizi ferah tutman›z› öneririz, zira

jeolojik bir sürpriz olmad›¤› sürece Uluda¤ Tepe bu unvan›

birkaç metre fark ile elinde bulunduracakt›r!

Zirve çubu¤una ulaflt›¤›n›z an Uluda¤ ile dost oldu¤unuz

and›r. Bu dostlu¤u pekifltirmek için zirve çubu¤unun

hemen dibinde, tafllar›n alt›ndaki metal bir

kutunun içine saklanm›fl olan zirve defterine bir fleyler

yazmaya ne dersiniz?


BERR‹N AKBULUT

1983 Arakl› do¤umlu olan Berrin

Akbulut, Baflkent Üniversitesi E¤itim

Fakültesi Bilgisayar Ö¤retmenli¤i

Bölümü mezunudur. 08.11.2010 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde ‹flletmen Yard›mc›s›

olarak göreve bafllam›flt›r.

HÜSEY‹N BERBERO⁄LU

1986 ‹stanbul do¤umlu olan Hüseyin

Berbero¤lu, Ege Üniversitesi E¤itim

Fakültesi Bilgisayar ve Ö¤r. Teknolojileri

E¤itimi Bölümü mezunudur.

01.12.2010 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m Uzman›

olarak göreve bafllam›flt›r.

‹BRAH‹M HAL‹L YETK‹NGÖZ

1986 Antakya do¤umlu olan ‹brahim

Halil Yetkingöz, Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

01.12.2010 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

KÜBRA CAMBAZ

1986 Erzurum do¤umlu olan Kübra

Cambaz, On Sekiz Mart Üniversitesi

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

06.12.2010 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

EMRE TANRIVERD‹O⁄LU

1987 Sivas do¤umlu olan Emre

Tanr›verdio¤lu, Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

20.12.2010 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

BEYTUN ÖZKAN

1986 K›rcaali do¤umlu olan Beytun

Özkan, Ege Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Bilgisayar Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 01.01.2011

tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

08.11.2010 - 08.03.2011

tarihleri aras›nda göreve bafllayan

arkadafllar›m›z...

66

NURHAYAT BAYAR

1984 Karadeniz Ere¤li do¤umlu olan

Nurhayat Bayar, lise mezunudur.

03.01.2011 tarihinde Sat›n Alma,

Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü’nde

Destek Hizmetleri Personeli olarak

göreve bafllam›flt›r.

EMRE LAT‹FO⁄LU

1982 Lefkofla do¤umlu olan Emre

Latifo¤lu, Do¤u Akdeniz Üniversitesi

Uygulamal› Matematik ve Bilgisayar

Bilimleri Bölümü mezunudur.

03.01.2011 tarihinde K›br›s fiube’de

Memur olarak göreve bafllam›flt›r.

FATMA Ç‹MEN

1985 Ankara do¤umlu olan Fatma

Çimen, Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k

Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

10.01.2011 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve bafllam›flt›r.

FARUK ERBAfi

1977 Elaz›¤ do¤umlu olan Faruk

Erbafl, Marmara Üni. Teknik E¤itim

Fak. Elektronik ve Bilgisayar E¤itimi

Bölümü mezunudur. 17.01.2011 tarihinde

Bilgi Teknolojileri Mimari ve

Güvenlik Dan›flmanl›¤›’nda II.S›n›f BT

Mimar› olarak göreve bafllam›flt›r.

MURAT KARADAfi

1984 ‹stanbul do¤umlu olan Murat

Karadafl, Lise mezunudur.

17.01.2011 tarihinde Oto Hasar

Müdürlü¤ü’nde Destek Hizmetleri

Personeli olarak göreve bafllam›flt›r.

YUSUF COfiKUN

1985 ‹stanbul do¤umlu olan Yusuf

Coflkun, Lise mezunudur. 17.01.2011

tarihinde Oto Hasar Müdürlü¤ü’nde

Destek Hizmetleri Personeli olarak

göreve bafllam›flt›r.


HÜLYA ÇINARLI

1983 ‹stanbul do¤umlu olan Hülya

Ç›narl›, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k

Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

24.01.2011 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman

Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

U⁄UR KARADA⁄

1984 Adana do¤umlu olan U¤ur

Karada¤, Anadolu Üni. Mühendislik-

Mimarl›k Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

26.01.2011 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde IV. S›n›f Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve bafllam›flt›r.

HANDE S‹LAY

1985 Samsun do¤umlu olan Hande

Silay, ‹stanbul Üni. Mühendislik

Fakültesi Bilgisayar Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 01.02.2011 tarihinde

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü-

¤ü’nde Yaz›l›m Uzman Yard›mc›s›

olarak göreve bafllam›flt›r.

YEfi‹M DEM‹R

1987 Kars do¤umlu olan Yeflim Demir,

‹stanbul Arel Üniversitesi Bankac›l›k

ve Sigortac›l›k Bölümü mezunudur.

18.02.2011 tarihinde Nakliyat ve

Sorumluluk Sigortalar›

Müdürlü¤ü’nde Memur olarak göreve

bafllam›flt›r.

‹LHAN ERCELEP

1974 Merzifon do¤umlu olan ‹lhan

Ercelep, Bo¤aziçi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

21.02.2011 tarihinde Yaz›l›m Gelifltirme

Müdürlü¤ü’nde III. S›n›f Yaz›l›m

Uzman› olarak göreve bafllam›flt›r.

YASEM‹N POLAT

1989 ‹zmir do¤umlu olan Yasemin

Polat, Y›ld›z Teknik Üniversitesi

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Bölümü

mezunudur. 21.02.2011 tarihinde

Hasar Yönetimi Müdürlü¤ü’nde

Memur olarak göreve bafllam›flt›r.

67

‹NSAN KAYNAKLARI

ÖZGE TOPGÜNER

1987 ‹stanbul do¤umlu olan Özge

Topgüner, Bahçeflehir Üniversitesi

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Bölümü

mezunudur. 21.02.2011 tarihinde Oto

Hasar Müdürlü¤ü’nde Memur olarak

göreve bafllam›flt›r.

fiENGÜL YAfiAR

1989 ‹stanbul do¤umlu olan fiengül

Yaflar, Sakarya Üniversitesi

Sigortac›l›k Bölümü mezunudur.

21.02.2011 tarihinde Hukuk ve Rücu

‹fllemleri Müdürlü¤ü’nde Memur

olarak göreve bafllam›flt›r.

EL‹F KISA

1990 ‹stanbul do¤umlu olan Elif K›sa,

‹stanbul Ayd›n Üniversitesi

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Bölümü

mezunudur. 21.02.2011 tarihinde Oto

Hasar Müdürlü¤ü’nde Memur olarak

göreve bafllam›flt›r.

ÖZGE KÜZEL

1989 ‹stanbul do¤umlu olan Özge

Küzel, Do¤ufl Üniversitesi Bankac›l›k

ve Sigortac›l›k Bölümü mezunudur.

28.02.2011 tarihinde Hukuk ve Rücu

‹fllemleri Müdürlü¤ü’nde Memur

olarak göreve bafllam›flt›r.


Evlenenler& Bebe¤i olanlar

Kurumsal Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

Eda Gözde Acar 02.04.2011

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

Asl› Coflkun 16.04.2011

68

Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Erkan Abak’›n 10.11.2010’da bir o¤lu

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Hasan Konur’un 10.11.2010’da bir k›z›

Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Sercan Ergör’ün 27.11.2010 bir k›z›

Hasar Yönetimi Müdürlü¤ü

Nilay Yurttutan’›n 06.12.2010’da k›z›

Karadeniz Bölge Müdürlü¤ü

M. Edip ‹skender’in 15.12.2010’da bir o¤lu

Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü

Hüseyin Karabulut’un 20.12.2010’da k›z›

Oto Hasar Müdürlü¤ü Ekrem Y›ld›z’›n

24.12.2010’da bir o¤lu

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Gökhan Yüce’nin 17.01.2011’da bir o¤lu

Yaz›l›m Gelifltirme Müdürlü¤ü

S. Oben Çövener’in 18.01.2011’da bir o¤lu

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü Soner ve Ulafl

Çanga’n›n 26.01.2011’de bir o¤lu

Sat›n Alma, Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü

Burak Yaflar’›n 28.01.2011’da bir o¤lu

Proje ve De¤iflim Yönetimi Baflk.

‹. Deniz Savc›o¤lu’nun 16.02.2011’da bir k›z›


����������������

������������������

��������������

����������������������������������������������

�������������������������������

����������������������������������������������

������������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

����������������������������

���������������������

����������������������

������������������������������

��������������������

���������������������

�����������������������������

���������������������

����������������������

��������������������������

���������������������

����������������������

�������������������������

���������������������

����������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

�������������

���������������������

����������������������

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!