10.01.2013 Views

Ocak 2010 - Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ocak 2010 - Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ocak 2010 - Ahmet Yesevi Üniversitesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KÜNYE

“…Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir

köprüdür. Köklerimize inmeli ve olaylar›n böldü¤ü

tarihimizin içinde bütünleflmeliyiz…”

M. Kemal ATATÜRK

Resmi ad› : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas› Türk-Kazak Üniversitesi

Türü : Uluslararas› Özerk, Ortak Devlet Üniversitesi

E¤itim dili : Kazakça ve Türkçe (Baz› bölümlerde ‹ngilizce ve Rusça)

Kurulufl tarihi : 31 Ekim 1992

Mütevelli Heyet Baflkan› : Prof. Dr. Osman HORATA

Üniversite Rektörü : Prof. Dr. Lesbek TAfi‹MOV

Rektör Birinci Yard›mc›s› : Prof. Dr. Mahir NAK‹P

Yerleflke : Türkistan / KAZAK‹STAN

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› : Ankara / TÜRK‹YE


HOCA AHMET YESEV‹

ULUSLARARASI TÜRK - KAZAK

ÜN‹VERS‹TES‹

TANITIM K‹TAPÇI⁄I

Ocak 2010

ANKARA


Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sunufl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tarihçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Misyonumuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Vizyonumuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Temel De¤erlerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ahmet Yesevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

E¤itim-Ö¤retim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

E¤itim Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Örgün E¤iitim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Üniversiteye Ö¤renci Kabulü . . . . . . . . . . 20

Ö¤renci ‹flleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

D›fl ‹liflkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Denklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

E¤itim ve Rehberlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ekonomi Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tarih ve E¤itim Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . 31

Filoloji Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Hukuk Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

içindekiler

Biliflim Teknolojileri ve

Mühendislik Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

T›p Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Fen Bilimleri Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Spor ve Sanat Fakültesi . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Türkistan Uzaktan E¤itim Fakültesi . . 68

E¤itim ve Mühendislik Fakültesi . . . . . . 71

Ahmet Yesevi Meslek Yüksek Okulu 75

Türkoloji Enstitüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Ekoloji Enstitüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Arkeoloji ‹lmî Araflt›rmalar Merkezi . . . 77

Almat› Avrasya Araflt›rma Enstitüsü . . 77

Haz›rl›k, Dil Ö¤retim Merkezi . . . . . . . . . . 78

Yayg›n E¤itim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

T›p Fakültesi Hastanesi . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Sa¤l›k Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Botanik Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Kültür Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Kütüphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Resimli Türk Dünyas› Tarih Müzesi . . . 89

Arkeoloji Müzesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Prodüksiyon Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Bilgisayar Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Tercüme Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Ö¤renci Yurtlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Yemekhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Lojmanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Yesi Oteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Turan Misafirhanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Haberleflme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

‹nternet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Bas›mevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Kültür - Sanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Yesevi Sanat Toplulu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Ö¤renci Kulüpleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Süreli Yay›nlar›m›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Kazakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104


ahmet yesevi üniversitesi

LOGO

Üniversitemiz logosu, 2008 y›l›nda yeniden

tasarlanm›fl ve 33. Mütevelli Heyet toplant›s›nda

al›nan kararla 2009 y›l› fiubat ay›ndan

itibaren kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Daha

önceki logo, Türk ve Kazak bayraklar›n›n

birlikte yer ald›¤› aç›lm›fl bir kitap sayfalar›ndan

meydana gelmekte idi. Yeni logo,

Ahmet Yesevi Türbesi ile dostluk ve bar›fl›n

simgesi laleden esinlenerek oluflturulmufl

olup, dört ana renk kullan›lm›flt›r.

K›rm›z› ve mavi renklerden oluflan e¤itim

meflalesi Türkiye ve Kazakistan bayraklar›

ile Türk-Kazak dostlu¤unu sembolize etmektedir.

Logo, Türkiye’de Türkçe, Kazakistan’da ise

Kazakça olarak kullan›lmaktad›r.


Prof. Dr. Osman HORATA

Mütevelli Heyet Baflkan›

SUNUfi

aAhmet Yesevi Üniversitesi’nin kök sald›¤› Türkistan bölgesi,

Orta Ça¤’›n kaderini de¤ifltiren geliflmelerin temellerinin

at›ld›¤›, tarihî bir ilim ve kültür merkezidir. 10–12. yüzy›llarda,

Türk devletlerinin yönetimi alt›nda gerçekleflen, bilim,

düflünce, kültür ve sanat alan›ndaki büyük geliflmeler, Türkleri

Orta Ça¤’›n zirvesine tafl›rken; Bat›’da ise karanl›k dönemi

sona erdirecek Rönesans ve reform hareketlerinin fitilini

atefller.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan

Cumhuriyetleri aras›ndaki ikili anlaflma ile bu kadim ilim ve

kültür merkezini yeniden canland›rmak ve Türk devlet ve

topluluklar› aras›nda bilimsel ve kültürel iliflkilerin gelece¤ini

flekillendiren güçlü bir köprü olabilmek amac›yla yola koyulmufltur.

Üniversitenin bu anlaml› yolculu¤unda en büyük güvencemiz,

ça¤›n ruhunu özümsemifl, toplumsal sorumlulu¤u yüksek,

Atatürk’ün ifadesiyle, köklerine inip “tarihimizde” buluflarak,

Türk kültürünü “âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir

günefl gibi” do¤duracak, demokratik, laik ve hür düflünceli

ö¤rencilerimiz olacakt›r.

Ahmet Yesevi meflalesini tafl›ma onuru ve f›rsat› bulan bizler

de, bu anlaml› yolculu¤a; e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma

faaliyetleri aç›s›ndan evrensel standartlar› yakalamay›


Amac›m›z, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, gerek alt yap›,

gerekse e¤itim-ö¤retim, araflt›rma ve kültür

faaliyetleri aç›s›ndan uluslararas› sayg›nl›kta,

örnek bir kurum hâline getirmektir.

amaçlayan, kaynaklar›n› önceliklerine göre etkin ve verimli kullanan,

Üniversitemizi rekabet gücü yüksek bir kurum hâline getirerek

katk›da bulunmaya çal›flaca¤›z.

Amac›m›z, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, gerek alt yap›, gerekse

e¤itim-ö¤retim, araflt›rma ve kültür faaliyetleri aç›s›ndan uluslararas›

sayg›nl›kta, örnek bir kurum hâline getirmektir. Bu yolda

temel de¤erlerimiz, bilgelik, erdem ve cesaret olacakt›r.

Bunlar, çok erken tarihlerde Türk milletinin flahs›nda do¤mufl ve

geliflmifl; Türklerin hakanlar›nda arad›klar› vas›flar olarak bengü

tafllara kaz›nm›fl kavramlard›r. Bilgelik, bilgili olman›n ötesinde,

yüksek kavray›fl, sezgi ve düflünceyi; erdem, fedakârl›k, dostluk,

birlik, vefa, samimiyet, dürüstlük, cömertlik, konukseverlik gibi

yüksek ahlâki de¤erleri ve üstün meziyetleri ifade eder. Atatürk

de bizlere, millî vicdan›m›z› oluflturan, bizi biz yapan gerçekçilik,

cesaret, dürüstlük, a¤›rbafll›l›k, iyi ahlâkl›l›k, cömertlik, konukseverlik,

yüksek zekâ, insana sevgi ve sayg›, çal›flkanl›k, pratik

tecrübe, bilgi birikimine önem verme, güzel sanatlar sevgisi ve

özgür düflünce gibi erdemlerimizi koruyarak, millî kültürü ça¤dafl

medeniyetler seviyesinin üstüne ç›karma hedefini göstermifltir.

Ahmet Yesevi ailesinin rektöründen ö¤rencisine kadar bütün

fertlerinin idealinin, bilgelik, erdem ve cesaretle, Üniversitemizi

köklü geçmifl ile güçlü gelecek aras›nda bir köprü yapabilmek

olmas› ümidiyle, yolumuz aç›k, az›¤›m›z bol olsun!

““


ÖNSÖZ

Prof. Dr. Lesbek TAfi‹MOV

Rektör

kKazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri Cumhurbaflkanlar›n›n

destekleriyle kurulmufl olan Ahmet Yesevi Üniversitesi,

ülkemizdeki öncü ve sayg›n üniversiteler aras›nda

yer almaktad›r.

Üniversitemizde görev yapan, Türk Dünyas›n›n ortak

kültüründen ald›¤› ›fl›kla ayd›nlanan ortak bilinç sahibi,

sahalar›nda uzman kadrolar, çocuklar›m›z›n e¤itimini

üstlenmekte ve ülkelerimiz aras›nda sa¤lam köprüler

kurmaktad›r. Yine söz konusu ilim adamlar›n›n yönlendirdi¤i

Türk Dünyas› ve Akraba Topluluklar›na mensup,

otuza yak›n ülkeden gelen ö¤renciler, gelece¤imizin teminat›

olarak kardefllik ba¤lar›n› güçlendirmektedir.

Ça¤dafl e¤itim ortam›, geliflmifl araflt›rma altyap›s› sayesinde

bilim ve teknolojiyi gelifltirmeyi, bunlar› insanl›-

¤›n refah ve ortak kullan›m›na sunabilen rekabetçi bir

üniversite olmay› hedefliyor; bilimsel araflt›rmalar yaparak

gelece¤e ›fl›k tutmay› öngörüyoruz.

Evrensel de¤erler ölçe¤inde yüksek düzeyde kaliteli

e¤itim vermeyi, ayn› çat› alt›nda e¤itim alan ö¤rencilerin

sevgi, hoflgörü ve özgürlük ortam›nda, ça¤dafl


Türk Dünyasının altın beşiği olan Kazak toprağında geçmişimizi

tanıtmayı, Türkoloji çalışmalarını ilerletmeyi,

sadece ilim sahasında değil sporda, halk oyunlarında ve müzik

sahasında da sesimizi dünyaya duyurmayı hedefliyoruz.

akademik e¤itimlerini sa¤lamay›, uluslararas› alanda sayg›n

bir üniversite olmay›, Türkistan flehrini, yeniden Türk

Dünyas›n›n bilim ve kültür baflkenti yapmay› en anlaml›

görevimiz olarak görüyoruz.

Türk Dünyas›n›n alt›n befli¤i olan Kazak topra¤›nda geçmiflimizi

tan›tmay›, Türkoloji çal›flmalar›n› ilerletmeyi, sadece

ilim sahas›nda de¤il sporda, halk oyunlar›nda ve müzik sahas›nda

da sesimizi dünyaya duyurmay› hedefliyoruz.

Üniversitemiz yay›nlar›yla Türk Dünyas› aras›ndaki bilimsel

iletiflimi tesis etmek istiyoruz.

T›p Fakültesi Hastanesi, modern yatakhaneleri, yemekhanesi,

donan›ml› kütüphanesi, spor alanlar›, botanik bahçesi,

lojmanlar› ve di¤er sosyal tesisleriyle Ahmet Yesevi Üniversitesi,

gelece¤e ümitle ve emin ad›mlarla yürümektedir.

Her iki ülke hükûmetlerinin destekleriyle g›pta edilen bir

üniversitenin yak›n bir zamanda Türkistan flehrinde yükselece¤ine

inanc›m tamd›r. Bu vesileyle Üniversitemize bafllang›çtan

bugüne kadar eme¤i geçen herkesi candan kutluyor,

sayg›lar sunuyorum.

““


Ahmet Yesevi Üniversitesi

Tarihçe

Misyonumuz

Vizyonumuz

Temel De¤erlerimiz

Ahmet Yesevi


10•Ahmet Yesevi Üniversitesi


TAR‹HÇE

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas› Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan

Cumhuriyetlerinin uluslararas›, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir.

Üniversitenin temelleri, Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan NAZARBA-

YEV’in 6 Haziran 1991 tarihli karar›yla, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan

k›sa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak at›lm›fl ve üniversitenin

temel görevi, “Orta Asya’n›n tarihî ilim ve kültür merkezi olan Türkistan

flehrini kalk›nd›rmak” olarak belirlenmifltir.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Nursultan NAZARBAYEV ile Türkiye

Cumhuriyeti Baflbakan› Süleyman DEM‹REL aras›nda, 29 Mart-1 May›s

1992 tarihinde gerçekleflen Almat› zirvesinde yay›mlanan “Ortak Bildiri” ve

1 May›s 1992’de iki ülke aras›nda imzalanan “E¤itim, Bilim, Kültür ve Spor

Alanlar›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›” ile, Türkistan Devlet Üniversitesi’nin iki ülkenin

ortak üniversitesi hâline getirilmesi karar› al›nm›fl ve konuyla ilgili Mutabakat

Zapt›, 28 Eylül 1992’de Ankara’da imzalanm›flt›r.

‹ki ülke Hükûmetleri aras›nda, “Türkistan fiehrinde Uluslararas› Hoca Ahmet

Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmas›na Dair Anlaflma” ise, 31 Ekim

1992’de Türk Dili Konuflan Ülkeler Devlet Baflkanlar› Zirvesi’nde Ankara’da

imzalanm›flt›r. Anlaflma, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan 29 Nisan

1993 tarih 3904 say›l› Kanun ile onaylanm›fl ve Resmi Gazete’nin 4 May›s

1993 tarih ve 21571 say›l› nüshas›nda yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Anlaflma uyar›nca haz›rlanan ‹flbirli¤i Sözleflmesi ve Eki Tüzük, 30 Haziran

Ahmet Yesevi Üniversitesi•11


1993’te Almat›’da imzalanm›flt›r. ‹flbirli¤i Sözleflmesi ve Tüzü¤ün T.C. Bakanlar

Kurulu taraf›ndan 24 Eylül 1993 tarih 93/4848 say›l› karar ile onaylanmas›

ve 15 Ekim 1993 tarih 21729 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanmas›n›

müteakip, Üniversitenin kuruluflu tamamlanarak yönetimi Mütevelli Heyetine

devredilmifltir.

Üniversitenin ilk Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›na, 18.10.1993’te Baflbakan

Bafldan›flman› Nam›k Kemal Zeybek atanm›flt›r. 17.05.1999 tarihinde ikinci

kez bu göreve atanan Zeybek, 20.07.2006 tarihine kadar görevini sürdürmüfl

ve yerini 20.07.2006 tarihinde Em. Org. Çetin Do¤an’a b›rakm›flt›r. Do-

¤an’dan sonra Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›na, 08.03.2008 tarihinde Hacettepe

Üniversitesi ö¤retim üyesi ve AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi Baflkan›

Prof. Dr. Osman Horata atanm›flt›r.

Tüzük gere¤i Üniversite Rektörü Kazakistan Cumhuriyeti, Rektör Birinci

Yard›mc›s› ise Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Ö¤retim Kurulu taraf›ndan atanmaktad›r.

fiu an Üniversitenin Rektörlü¤ünü Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Rektör

Birinci Yard›mc›l›¤›n› ise Prof. Dr. Mahir Nakip yürütmektedir.

Üniversitenin iki ülke aras›nda ortak ve uluslararas› bir ö¤renim kurumu hâline

gelmesinden sonra, Ahmet Yesevi Üniversitesi ad›na ö¤renci al›m›

1994-1995 Ö¤retim Y›l›nda bafllam›fl ve bu çerçevede Türkiye’den ve di¤er

Türk devlet ve Topluluklar›ndan ö¤renciler Kazakistan’a gönderilmifltir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde, bugün 11 fakülte ve 1 yüksekokulda,

2600'ü Türkiye’den, 700’ü Kazakistan d›fl›ndaki Türk Devletleri ve Topluklar›ndan

olmak üzere yaklafl›k 20 bin ö¤renci ö¤renim görmekte ve 1800’ü aflk›n

akademik personel görev yapmaktad›r.

Üniversitenin merkez yerleflkesi, Güney Kazakistan’daki Türkistan fiehrinde

300 hektarl›k bir arazi üzerine kurulmufltur. Merkez yerleflke d›fl›nda, Türkistan

ve Kentav flehirlerinde de e¤itim binalar› bulunmaktad›r.

12•Ahmet Yesevi Üniversitesi


1993 y›l›nda Çimkent Pedagoji Enstitüsü; 1999 y›l›nda da Taraz Enstitüsü

Üniversitemize ba¤lanm›flt›r. 2009 y›l›nda da, Çimkent’teki Güney Kazakistan

T›p Akademisi ö¤rencilerinin mezun oluncaya kadar e¤itimlerini üniversitemizde

tamamlamalar› kabul edilmifltir. 2008-2009 ders y›l›ndan itibaren

ise Mütevelli Heyet karar›yla, Çimkent ve Taraz Enstitülerine Ahmet Yesevi

Üniversitesi ad›na ö¤renci al›m› durdurulmufl ve bu enstitüler Kazakistan

Cumhuriyeti E¤itim ve Bilim Bakanl›¤›na devredilmifltir.

Merkez yerleflkede, Türkistan baflta olmak üzere bölge halk›na hizmet veren

T›p Fakültesi Hastanesi, en son teknolojik araç-gereçlerle donat›lm›fl ve

1 Aral›k 2008 tarihinde hizmete aç›lm›flt›r.

Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül aras›nda, 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleflen

Ankara zirvesinde; Türkiye ve Kazakistan, 22 Ekim 2009 tarihli, taraf ülkelerin

hak ve yükümlülüklerine aç›kl›k getiren “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas›

Türk-Kazak Üniversitesi’nin ‹flleyifline Dair Anlaflma” ile, e¤itim alan›ndaki

iflbirli¤ini daha da gelifltirme iradesini ortaya koymufllard›r.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›, Ankara’daki binas›nda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayn› flekilde, Türkistan Uzaktan E¤itim Fakültesi Türkiye Türkçesiyle

Uzaktan E¤itim Programlar› (TÜRTEP)’n›n koordinasyonu ise Ankara ve ‹stanbul’daki

birimlerinden yürütülmektedir.

Her geçen gün e¤itim-ö¤retim kalitesini art›ran, fiziki altyap›s›yla Kazakistan’›n

en modern üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Atatürk’ün

1933’lerde söyledi¤i “köklerine inip tarihte buluflma” yolundaki yürüyüflünü,

sürekli geliflim anlay›fl›yla devam ettirmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•13


M‹SYONUMUZ

Türk Dili konuflan Devlet ve Topluklara mensup ö¤rencileri,

bir çat› alt›nda e¤itmek; hür ve bilimsel düflünce gücüne, ça¤dafl bilgi ve beceriye,

toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklar›na sayg›l›, hoflgörülü, millî ve

ahlaki de¤erlere ba¤l›, sorgulayan, araflt›ran, giriflimci, demokratik ve laik devlet

esaslar›na ba¤l›, tarih ve kimlik fluuruna sahip bireyler yetifltirmek;

araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile bilim ve

toplum hayat›na katk›da bulunmakt›r.

V‹ZYONUMUZ

Uluslararas› standartlarda e¤itim ortam›,

bilimsel ve teknolojik araflt›rma altyap›s› ve hizmet anlay›fl› ile, e¤itim ve

araflt›rma faaliyetleri yürüten, Türk Devlet ve Topluluklar› aras›ndaki

dostluk ve dayan›flman›n sembolü, rekabet gücü yüksek

bir üniversite olmakt›r.

14•Ahmet Yesevi Üniversitesi


TEMEL DE⁄ERLER‹M‹Z

TEMEL DE⁄ERLER‹M‹Z

• Dostluk, Eflitlik ve Hoflgörü : Üniversite, bütün faaliyetlerini kurucu devletlerin dostlu¤u, eflitli¤i ve

kültürel farkl›l›klar›na sayg› ve hoflgörü temelinde yürütür.

• Bilimsel yaklafl›m : Üniversite, bilgiye ulafl›m›n sa¤lanmas› ve yeni bilgi üretilmesinin,

temel görevi oldu¤unu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir

k›s›tlamay› kabul etmez.

• Konukseverlik : Kazakistan d›fl›ndan gelen ö¤renci ve personel baflta olmak üzere,

Türkistan flehri d›fl›ndan gelen ö¤rencilere en üst düzeyde

konukseverlik gösterilir.

• Kalite bilinci : Üniversite, e¤itim-ö¤retim ve bilimsel araflt›rma faaliyetlerini, evrensel

standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence

sistemi oluflturmay› esas al›r.

• fieffafl›k : Faaliyetler, paydafllar›n eriflimine aç›k olarak gerçeklefltirilir.

• Hesap verilebilirlik : Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlar›ndan dolay› hesap

verme yükümlülü¤ü vard›r.

• Adalet : Üniversite yönetimi kurum çal›flanlar› aras›nda ayr›m yapmaz,

her düzeyde liyakate önem verir ve eme¤e sayg› gösterir.

• Kat›l›mc› yönetim : Üniversite, çal›flanlar› ve ö¤rencileri ile iflbirli¤i, dayan›flma ve

paylaflma anlay›fl› içerisinde hareket eder.

• Yenilikçilik ve yarat›c›l›k : Çal›flanlar, yenilikçi ve yarat›c› düflünce ve görüfllerini serbestçe

dile getirir, risk al›r.

• Kat›l›mc›l›k : Çal›flanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her

kademede yönetim süreçlerine kat›l›r.

• Sürekli geliflim : Çal›flanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyilefltirmek

ve gelifltirmek anlay›fl›yla hareket eder.

• Çevrecilik : Üniversite çal›flanlar› çevreye duyarl›d›r, do¤al yaflam› korur ve

gelifltirir.

• Gelece¤e inanmak : Çal›flanlar, gelece¤e ümitle bakar.

• Toplumsal sorumluluk : Üniversite, faaliyetlerini toplum yarar› ve toplumla yak›n iliflki içinde

sürdürür ve toplumun her kesiminden insan›n yaflam boyu

e¤itimine katk›da bulunur.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•15


Ahmet Yesevi... Türklerin manevî hayat›na as›rlarca hükmeden, Türk halk sufilik gelene¤inin kurucusu;

Arslan Baba’dan teslim ald›¤› emaneti, insanlara “hikmet”leri arac›l›¤› ile damla damla özümseten; kutsal

emaneti Horasan Erenleriyle dünyan›n dört buca¤›na ulaflt›ran; Türk diliyle yazd›¤› hikmetleriyle dilimizin

geliflmesi ve zenginleflmesine büyük katk›s› olan, “Pîr-i Türkistan”, Büyük Veli, öncü flair...


AHMET YESEV‹

Ahmet Yesevi’nin hayat› hakk›nda bilinenler menk›belere dayanmaktad›r.

Eldeki bilgilere göre, Çimkent flehrine ba¤l› Sayram kasabas›nda, baz›

kaynaklara göre ise bugünkü ad› Türkistan olan Yesi’de do¤mufltur. Do-

¤um tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1093 y›l›nda do¤du¤u, 73 y›l

yaflad›¤› ve 1166 y›l›nda vefat etti¤i kabul edilmektedir.

Babas› Sayram’›n meflhur mutasavv›flar›ndan olan ‹brahim Ata (‹brahim

fieyh), annesi ise Sayraml› Musa fieyhin k›z› Ayfle Hatun’dur. Yedi yafl›ndayken

annesini, ard›ndan babas›n› kaybetmifl ve ablas› Gevher fiehnaz

taraf›ndan büyütülmüfltür.

‹lk e¤itimini babas›ndan alan Yesili Ahmet, manevî e¤itimini Yesi’de devrin

meflhur mutasavv›f› Arslan Baba’dan alm›flt›r. Daha sonra Buhara’ya

giderek Yusuf Hemedani’nin yan›nda manevi e¤itimini tamamlam›fl ve

onun ölümü üzerine 1160’da halife olmufltur. Bir süre sonra da Yesi’ye

dönerek, hayat›n›n kalan k›sm›n› insanlar› irflatla geçirmifltir.

Altm›fl üç yafl›na geldi¤inde tekkesinin avlusuna yapt›rd›¤› çilehaneye girmifl

ve ömrünü burada tamamlam›flt›r. Türbesi, Türkistan flehrindedir.

Yahya Kemal, Ahmet Yesevi’nin Türk tarihi bak›m›ndan önemini; “fiu Ahmet

Yesevi kim, bir araflt›r›n, göreceksiniz, bizim milliyetimizi as›l onda

bulacaks›n›z.” sözleriyle ifade eder.

Tasavvufi Türk halk fliirinin öncüsü olan Ahmet Yesevi, düflüncelerini yayabilmek

için millî naz›m flekli olan dörtlüklerle, hece vezninde, yal›n bir

Türkçeyle fliirler yazm›flt›r. “Hikmet” ad› verilen ve Divan-› Hikmet ad›yla

bir kitapta toplanan fliirler, ‹slamiyetin Türkler aras›nda yay›lmas›nda büyük

rol oynam›flt›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•17


E⁄‹T‹M - Ö⁄RET‹M

Üniversitemiz, e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerini, Kazakistan’›n Türkistan flehrinde

bulunan ana yerleflkesinde örgün, aç›k (d›flar›dan) ve uzaktan e¤itim (bilgisayar ortam›nda

e-e¤itim) olarak yürütmektedir. Bu programlara ek olarak, halka yönelik sertifikal›

meslek edindirmeyi amaçlayan yayg›n e¤itim faaliyetleri de yerine getirilmektedir.

Ö¤rencilerimize, ça¤dafl ve nitelikli bir e¤itim sunman›n yan› s›ra, ahlâkî de¤erlerin benimsetilmesi,

sorgulama, tart›flma ve demokrasi kültürünün yerlefltirilmesi, bunlar›n akademik

hayatta ve yerleflkelerimizde kökleflmeleri için de özen gösterilmektedir.

Üniversitemiz, denkli¤i sa¤lanm›fl akademik programlar› yan›nda, Türkçe ve Kazakça

yapt›¤› e¤itimle, Türkiye ve Kazakistan’›n di¤er üniversitelerinden farkl› bir özelli¤e sahiptir.

Her düzeydeki ö¤rencilerin akademik ihtiyaçlar›na yeterli fiziki yap›lar, laboratuvarlar, uygulama

alanlar›n›n yan›nda, ö¤rencilerin alanlar›nda kiflisel ilgi ve yetenekler gelifltirmesine

uygun rehberlik ve mesleki yönlendirme flartlar› sa¤lanm›flt›r.

Akademik personelimiz, Kazakistan, Türkiye ve di¤er ülkelerin seçkin bilim adamlar›ndan

oluflmaktad›r. Bu ve bunun gibi özellikleri sebebiyle üniversitemiz, Kazakistan’›n rekabet

gücü yüksek üniversiteleri aras›ndad›r.

18•Ahmet Yesevi Üniversitesi


E⁄‹T‹M D‹L‹

Üniversitemizde e¤itim-ö¤retim dili, Kazakça

ve Türkçedir. Üniversitede Türk

Cumhuriyetleri ile di¤er Türk ve Akraba

Topluluklar›ndan gelen ö¤renciler ö¤renim

görmektedir. Takip edece¤i program›n

e¤itim dilini bilmeyen ö¤rencilere Dil

Ö¤retim Merkezi’nde bir y›l haz›rl›k e¤itimi

verilmektedir. Bu amaçla Türkiyeli ö¤rencilere

Kazakça ve Rusça, Türk Dünyas›ndan

gelen ö¤rencilere ise Kazakça ve

Türkçe ö¤retilmektedir.

ÖRGÜN E⁄‹T‹M

Örgün e¤itim-ö¤retim, y›l olarak iki

dönemden ibaret olup, mezun olma

durumundaki s›n›flar hariç, tüm s›n›flar

için 30 haftal›k bir süreyi kapsar.

E¤itim-ö¤retim süresi, branfllar›n s›n›fland›r›lmas›na

göre belirlenir.

Dönem usulü ve kredili ders geçmeye

dayal› e¤itim-ö¤retim sistemimiz,

ö¤renci merkezli bir akademik ortamda

yürütülmektedir.

Üniversitemizde örgün e¤itim-ö¤retim,

harçs›z ve burslu (grant), harçs›z

(kvota) ve ücretli olarak yap›lmaktad›r.

Türkiyeli ö¤renciler için

e¤itim ö¤retim harçs›zd›r. Burslu ve

harçs›z okuyan ö¤renciler (haz›rl›k

s›n›f› hariç), s›n›f tekrar› hâlinde e¤itimlerine

ücretli olarak devam etmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•19


ÜN‹VERS‹TEYE Ö⁄RENC‹ KABULÜ

gGirifl s›nav›n› kazanan Kazakistan Cumhuriyeti

ve Türkiye Cumhuriyeti ve di¤er ülkelerin

lise ve dengi okul mezunu vatandafllar›,

üniversitemizde ö¤renim görme hakk›na sahiptir.

Üniversitemiz Tüzü¤ü gere¤i, ö¤renci kompozisyonu,

Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye

Cumhuriyeti, di¤er Türk Cumhuriyetleri vatandafllar›

ile Türk ve Akraba Topluluklar›

mensuplar›ndan oluflmaktad›r.

Her ö¤retim y›l› ö¤renci kontenjanlar›, Mütevelli

Heyeti taraf›ndan tespit edilmektedir.

Kazakistan’dan

Kazakistan vatandafl› olan ö¤renciler,

Kazakistan E¤itim ve Bilim Bakanl›-

¤›’nca yap›lan merkezî ö¤renci seçme

s›navlar›nda ald›klar› puanlar ve kontenjanlar

göz önüne al›narak yerlefltirilmektedirler.

Türkiye’den

Türkiye'den gidecek ö¤rencilerin seçme,

kabul ve yerlefltirme ifllemleri, ilgili

bölümler için öngörülen puan türlerine

göre Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme

Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Örgün e¤itimde her y›l Kazakistan

E¤itim ve Bilim Bakanl›¤›’nca


elirli say›da grant tahsis edilmektedir. Grant

ö¤rencilerine e¤itim ücretsiz olup, belirli miktarda

burs da verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› ö¤rencilerin,

hangi bölüme yerlefltirilmifl olurlarsa olsunlar,

bir y›l haz›rl›k s›n›f› okumalar› ve baflar›l› olmalar›

gerekmektedir. Haz›rl›k s›n›f›nda baflar›s›z

olan ö¤rencilerin Üniversite ile ilifli¤i kesilmektedir.

Haz›rl›k hariç, üst s›n›fta okuyup

da baflar›s›z olan ö¤renciler, E¤itim-Ö¤retim

ve S›nav Yönetmeli¤i’nin ilgili maddelerine

uygun olarak, akademik takvime göre ilgili s›n›f›n

müfredat program›ndaki tüm dersleri almad›¤›

takdirde, mazeretini kan›tlamak flart›yla,

ö¤renimlerine ücretli olarak devam

ederler.

Ö¤rencilerin Türkiye-Kazakistan (Türkistan

flehri) gidifl ve dönüfl, bar›nma ve kiflisel giderleri

kendilerince karfl›lanmaktad›r. Üniver-

sitemizde ö¤renim görmeye hak kazanan ö¤rencilerimizin

pasaport ve vize ifllemlerinin en

k›sa zamanda tamamlanmas›n› müteakip

Türkistan’a ulaflt›r›lmalar›, Mütevelli Heyet

Baflkanl›¤›'nca koordine edilmektedir.

Haz›rl›k s›n›f›nda yurtta kalmak zorunludur.

Yurt ücreti y›ll›k 12.500 Tenge’dir (yaklafl›k 85

ABD Dolar›).

Ö¤renci kesin kay›tlar› Üniversite Rektörlü-

¤ünce yap›lmaktad›r.

Türk Dünyas›ndan

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklar›ndan

ö¤renci seçimi, resmî kurum ve

kurulufllar arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Baz› ülke

ve bölgelerde ö¤renci seçimi ise, Rektörlükçe

yap›lan s›navlarla olmaktad›r.

Seçme ve yerlefltirme ifllemleri, Mütevelli Heyet

Baflkanl›¤› ve Rektörlükçe yap›lmaktad›r.


Ö⁄RENC‹ ‹fiLER‹

üÜniversitemize Türkiye’den ö¤renim görmek

üzere gidecek ö¤rencilerin gidifl ifllemleri,

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z bünyesinde

oluflturulan Ö¤renci ‹flleri Uzmanl›¤› taraf›ndan

yürütülmektedir.

Üniversitemizin Rektörlü¤ü bünyesinde faaliyet

gösteren Yabanc› Uyruklu Ö¤renci ‹flleri

Müdürlü¤ü, Türkiye, Türk dünyas› ve akraba

topluluklardan gelen ö¤rencilerin resmi ifl ve

ifllemlerini yürütmektedir. Müdürlük ayn› zamanda

ö¤rencilerimizin aileleri baflta olmak

üzere ülkelerindeki resmi kurum ve kurulufllarla

irtibat› sa¤lamaktad›r.

22•Ahmet Yesevi Üniversitesi

DIfi ‹L‹fiK‹LER

BÖLÜMÜ

rRektörlük bünyesinde faaliyet gösteren

D›fl ‹liflkiler Bölümü; üniversitede

e¤itim ve görev almak amac›yla gelen

yabanc› uyruklu vatandafllar›n vize,

pasaport, kay›t ve geçici ikamet ifllemlerini

yapmaktad›r. Ayr›ca, yabanc› ülkelerin

yüksek ö¤retim kurumlar›yla iflbirli¤i

anlaflmalar› gerçeklefltirmektedir.

Hâlen Türkiye, ‹ngiltere, Çin, Polonya,

M›s›r, Almanya, Rusya ve Ba¤›ms›z

Devletler Toplulu¤u ülkeleri dahil 24 ülkenin

41 üniversitesi, kurum ve vak›flar›

ile de¤iflik anabilim dallar›nda bilimsel-pedagojik

kadrolar› yetifltirmek,

e¤itim-ö¤retim, metodolojik ve bilimsel-araflt›rma

programlar› gerçeklefltirmek

üzere anlaflmalar yap›lm›flt›r.


aDENKL‹K

Ahmet Yesevi Üniversitesinin diplomalar›,

Kazakistan ve Türkiye'de ayn› alan ve seviyede

ö¤retim yapan yüksek ö¤retim kurumlar›n›n diplo-

Üniversitemizde

malar›na ve bunlar›n milletleraras› geçerlili¤ine efl

de¤erde olup, sahiplerine ayn› haklar› sa¤lamaktad›r.

Üniversitenin verdi¤i diplomalar›n baflka

devletlerde geçerli olabilmesi, bu devletlerle

yap›lan veya yap›lacak olan anlaflmalara ba¤l›d›r.

E⁄‹T‹M VE

REHBERL‹K

MERKEZ‹

ü

e¤itim ve rehberlik

iflleri bir merkezde toplanm›flt›r.

Bünyesinde; Gençlik Komitesi, Ö¤renci

Baflkanl›klar›, Yatakhaneler Müdürlü¤ü,

Spor Kulüpleri, Ö¤renci Kulüpleri

vb. faaliyetleri yürütülmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•23


Ahmet Yesevi Üniversitesi

Fakülte ve yüksek okullar

Enstitüler ve merkezler

Sa¤l›k hizmetleri

Sosyal ve kültürel hizmetler

Yararl› bilgiler


eEkonomi Fakültesi, 1991 y›l›nda üniversitenin kuruluflundan itibaren faaliyet

gösteren fakültelerimizdendir.

Fakültenin amac›; de¤iflik sektörlerde çal›flacak ekonomi, finans, muhasebe,

iflletme ve turizm alanlar›nda kalifiye eleman ve yönetici aday›

yetifltirmektir.

Mezunlar; resmî ve özel bankalar, bakanl›klar ve di¤er kamu kurulufllar›nda

ve özel flirketlerde çal›flabilmektedir.

Fakültede 4 bölüm bulunmaktad›r: Ekonomi Bölümü, ‹flletme Bölümü, Finans

ve Muhasebe Bölümü ve Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik Bölümü.

Ekonomi Fakültesi, Tavke Han Caddesindeki binas›nda e¤itimini sürdürmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•27


EKONOM‹ FAKÜLTES‹

Bölümler

Ekonomi Bölümü

1991 y›l›nda ‹ktisat Teorisi Bölümü ad›yla kurulmufltur.

Ekonomi Fakültesi bünyesinde bulunmakta

ve Hukuk Fakültesi bünyesindeki binalarda

faaliyetini sürdürmektedir.

Bölümün amac›, ticaret, uluslararas› ticaret, sanayi,

bankac›l›k ve finans sektörlerinde çal›flmak

üzere rekabetçi, bilgili, kalifiye ekonomistler yetifltirmektir.

‹flletme Bölümü

Bölüm, 1996 y›l›nda Pazarlama ve Ticaret Bölümü

olarak kurulmufl, ad› 2004 y›l›nda ‹flletme

Bölümü olarak de¤ifltirilmifltir.

Bölümün amac›, geliflen ve küreselleflen dünyada,

ça¤dafl iflletmecili¤in temel kurallar›n›, teorik

ve uygulamal› olarak vermektir.

28•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Finans ve Muhasebe Bölümü

1994 y›l›nda Uluslararas› Ekonomik ‹liflkiler ad›yla

aç›lm›fl, ad› 2004 y›l›nda ‘Finans ve Muhasebe’

olarak de¤ifltirilmifltir.

Bölümün amac›, mali konularda bilgili, dünyan›n

geliflen flartlar›na uygun olarak teorik ve pratik

bilgilerle donat›lm›fl ‘Muhasebe ve Denetim’ ve

‘Finans’ dallar›nda kalifiye eleman yetifltirmektir.

Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik Bölümü

1994 y›l›nda Turizm Bölümü ad›yla aç›lm›fl olup,

2002 y›l›ndan bu yana Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik

Bölümü ad› alt›nda faaliyet göstermektedir.

Bölümde dersler a¤›rl›kl› olarak ‹ngilizce ve Rusça

verilmektedir.

Bölümün amac›, turizm sektörüne kalifiye eleman

ve yönetici aday› yetifltirmektir.

Bu bölümden mezun olanlar, otellerin çeflitli kademelerinde

görev alabildikleri gibi turist rehberli¤i,

turizm acenteli¤i alanlar›nda da istihdam edilebilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•29


tTarih ve E¤itim Fakültesi, Üniversitenin ilk aç›ld›¤› y›l olan 1991’de

Tarih-Filoloji Fakültesi olarak kurulmufl, 2005-2006 ö¤retim y›l›ndan

bafllayarak Tarih ve E¤itim Fakültesi ad›n› alm›flt›r.

Amac›, konusunda uzman ö¤retmen ve okutman yetifltirmektir.

Fakültede, 6 bölüm bulunmaktad›r. Tarih Ö¤retmenli¤i Bölümü,

Kazakistan Tarihi Bölümü, Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü ile ‹lahiyat

Bölümü, Psikoloji Bölümü, S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü ve Okul Öncesi

E¤itimi ve Özel S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü.

E¤itim-ö¤retim faaliyetleri,

Tavke Han Caddesi ile Esim Han

meydan›ndaki binalarda yürütülmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•31


TAR‹H VE E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹

Bölümler

Tarih Ö¤retmenli¤i Bölümü

Tarih Ö¤retmenli¤i Bölümü, 1991 y›l›nda Tarih-Filoloji Fakültesi bünyesinde

aç›lm›fl olup, üniversitemizde aç›lan ilk bölümler aras›nda yer almaktad›r.

Tarih Ö¤retmenli¤i Bölümünü bitiren ö¤renciler, akademisyen, ö¤retmen,

arfliv ve kütüphanelerde uzman olarak çal›flma imkân› bulabilmekte,

Pedagoji alm›fl olanlar ö¤retmen olarak istihdam edilebilmekte, ilkö¤retim

ve liselerde tarih ö¤retmenli¤i yapabildikleri gibi yüksek ö¤renim

kurumlar›nda okutman olarak çal›flabilmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•32

Kazakistan Tarihi Bölümü

1991 y›l›nda Tarih Bölümü bünyesinde aç›lm›fl,

1994 y›l›nda da Kazakistan Tarihi Bölümü ad›yla

yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Kazakistan Tarihi Bölümünü bitiren ö¤renciler,

ilkö¤retim ve liselerde Kazakistan Tarihi ö¤retmeni

olmakta ve yüksek ö¤renim kurumlar›nda

okutman olarak görev alabilmektedir.


Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü

‹lk olarak Tarih Bölümü bünyesinde kurulan

bölüm, 1994 y›l›nda ‘Müzecilik, Tarih

ve Kültür An›tlar›n› Koruma Bölümü’

ad›yla ba¤›ms›z bir bölüm hâline getirilmifl,

2006 y›l›ndan itibaren ad› ‘Arkeoloji

ve Etnoloji Bölümü’ olarak de¤ifltirilmifltir.

Bölümde ‘Arkeoloji ve Etnoloji’ ile

‘Müzecilik’ olmak üzere iki anabilim dal›

vard›r.

Arkeoloji ve Etnoloji Bölümünün amac›,

arkeolog ve etnolog uzmanlar yetifltirmek

ve kaz› çal›flmalar›yla ö¤rencilere

deneyim kazand›rmakt›r.

Arkeoloji ve Etnoloji Bölümünü bitiren

ö¤renciler, ilkö¤retim ve liselerde arkeoloji

ve etnoloji ö¤retmeni olabilmelerinin

yan› s›ra, müzeci ve arkeolog olarak da

çal›flabilirler.

‹lahiyat Bölümü

‹lahiyat Bölümü, 1991 y›l›nda fiarkiyat

Fakültesine ba¤l› ayr› bir bölüm olarak

aç›lm›flt›r. 2005-2006 ö¤retim y›l›nda Hukuk

Fakültesi bünyesindeki “Felsefe Bölümü”

ile 2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›nda

ise Tarih ve E¤itim Fakültesi’ne ba¤l›

Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü ile birlefltirilmifltir.

‹lahiyat Bölümünün amac›, ça¤dafl e¤itim

standartlar›yla e¤itilmifl, dini as›l kaynaklar›ndan

ve do¤ru bir flekilde ö¤renip

yorumlayabilen, dinî ve kültürel miras›

özümseyip karfl›lafl›lan problemlere çözüm

üretebilen, toplumda yap›c› rol üstlenebilen,

dinî sorunlar› ak›l ve bilim ölçütleri

ile de¤erlendirebilen elemanlar yetifltirmektir.

‹lahiyat Bölümünü bitiren ö¤renciler, Din

‹flleri Dairelerinde görev alabildikleri gibi

okullarda din kültürü ahlak bilgisi ö¤retmeni

de olabilmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•33


TAR‹H VE E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹

Bölümler

34•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

‘Pedagoji ve Psikoloji Bölümü’ olarak

1991 y›l›nda kurulmufltur.

Bölümün amac›, ö¤rencilere bilim ça¤›m›za

uygun olarak sosyoloji ve psikoloji

bilimini ö¤retmek ve uygulanmas›na

yard›mc› olmakt›r.

Bu bölümden mezun olanlar ‘psikolog’

unvan› ile hastanelerin psikiyatri, pediatri,

onkoloji vb. kliniklerinde, özel ya

da resmi kurumlar›n anaokulu ve krefllerinde,

rehberlik ve dan›flma merkezlerinde,

e¤itim kurumlar›nda psikolog olarak

çal›flma imkân› bulabilmektedir.


S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü

‘Pedagoji Bölümü’ ad›yla 2001–2002 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Tarih ve

Felsefe Fakültesi bünyesinde kurulmufl, 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda

‘S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü’ ad›yla yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Bölümün amac›, ça¤dafl e¤itim-ö¤retim teknolojilerini en iyi flekilde kullanabilecek,

nitelikli ö¤retmenler yetifltirmektir.

Bölüm mezunlar›, s›n›f ö¤retmeni, e¤itim uzman›, metodist olarak ifl bulabilmektedirler.

Okul Öncesi E¤itimi ve Özel S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü

‘Felsefe, Pedagoji ve Psikoloji Bölümü’ ad›yla 1998 y›l›nda kurulmufl, 2001-

2002 ö¤retim y›l›ndan itibaren Tarih ve Felsefe Fakültesi bünyesinde

faaliyetlerini sürdürmüfl, 2003-2004 ö¤retim y›l›ndan itibaren ise ‘Okul

Öncesi E¤itimi ve Özel S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümü’ ad›n› alm›flt›r.

Amac›, özel ö¤retim ve okul öncesi e¤itimi branfl›nda ö¤retmen

yetifltirmektir.

Bölümden mezun olanlar, özel e¤itim okullar›nda ve ilkö¤retim okullar›nda

görev alabilmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•35


hHâlen Filoloji Fakültesi bünyesinde bulunan bölümler, Üniversitenin

kuruldu¤u tarih olan 1991 y›l›nda Tarih-Filoloji ve fiarkiyat Fakültelerinde

faaliyet yürütmüfltür.

1999 y›l›nda söz konusu Fakülte, Tarih-Filoloji Fakültesinden Filoloji

Fakültesi olarak ayr›lm›fl ve 2003 y›l›nda Türkoloji Fakültesi olarak ismi

de¤ifltirilmifltir. Ayr›ca fiarkiyat Fakültesi de Uluslararas› ‹liflkiler Fakültesi

olarak yeniden kurulmufltur. Ad› geçen fakülteler 2006 y›l›nda Türkistan

Sosyal Bilimler ve ‹flletme Enstitüsü bünyesinde Türkoloji ve Yabanc›

Diller Fakültesi olarak yap›land›r›lm›flt›r.

2008 y›l›ndan itibaren Filoloji Fakültesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Fakültede e¤itim-ö¤retim, modern teknik araç gereçlerle donat›lm›fl

dershanelerde yürütülmektedir.

Fakültenin amac›, uzman ö¤retmenler ve bas›n yay›n sahas›na eleman

haz›rlamakt›r.

Fakültede 8 bölüm bulunmaktad›r: Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmenli¤i

Bölümü, Gazetecilik ve Rus Filolojisi Bölümü, fiarkiyat Bölümü, Kazak

Dili Bölümü, Kazak Edebiyat› Bölümü, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü,

‹ngiliz Dili Bölümü ve Fen Bilimleri Branfllar› ‹ngilizce Bölümü,

Fakülte Bölümleri, Kaz›bek Biy’deki binada faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•37


F‹LOLOJ‹ FAKÜLTES‹

Bölümler

Türk Dili ve Edebiyat›

Ö¤retmenli¤i Bölümü

Bölüm, 1991 y›l›nda, fiarkiyat Fakültesi

bünyesinde “Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü”

ad›yla kuruldu. 2007-2008 ö¤retim

y›l›ndan itibaren, Filoloji Fakültesi bünyesinde,

‘Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmenli-

¤i’ Bölümü olarak yeniden yap›land›r›ld›.

Bölümde Türkiye Türklerinin dili ve edebiyat›,

halk bilimi dersleri verilmektedir.

Bölümden mezun olanlar ö¤retmen,

medya görevlisi ve üniversitelerde okutman

olarak ifl bulabilmektedirler.

38•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Gazetecilik ve Rus Filolojisi Bölümü

Bölümde, Gazetecilik ve Rus Filolojisi anabilim dallar› bulunmaktad›r.

Gazetecilik ana bilim dal›, 1994 y›l›nda kurulmufltur. 2007-2008 ö¤retim y›l›nda

Rus Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›yla birlefltirilerek yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Gazetecilik Anabilim Dal›ndan mezun olanlar, yaz›l› ve görsel medya organlar›nda

ifl bulabilmektedir.

Rus Filolojisi Anabilim Dal›, 2003 y›l›nda kurulmufltur. 2007-2008 ö¤retim y›l›nda

Gazetecilik Anabilim Dal›yla birlefltirilerek yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Rus Filolojisi Anabilim Dal›ndan mezun olanlar Rus Dili ve Edebiyat› ö¤retmeni

olarak çal›flabilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•39


F‹LOLOJ‹ FAKÜLTES‹

Bölümler

40•Ahmet Yesevi Üniversitesi


fiarkiyat Bölümü

fiarkiyat Bölümü, 1991 y›l›nda aç›lm›fl,

1991-1993 y›llar› aras›nda ‘Do¤u Dilleri

ve ‹lahiyat Bölümü’, 2005 y›l›ndan

itibaren ise ‘fiarkiyat Bölümü’ ad›n›

alm›flt›r. Bölümde ‘Arap ve Çin Filolojisi’

e¤itimi verilmektedir.

Bölümden mezun olan ö¤renciler,

Arapça ve Çince tercüman› olabildikleri

gibi medyada da görev alabilmektedirler.

Kazak Dili Bölümü

1991 y›l›nda ‘Kazak Dili ve Edebiyat› Bölümü’

ad›yla kurulmufltur. 1991-1993 y›llar›

aras›nda Kazak Dili ve Edebiyat› Bölümü

olarak Tarih-Filoloji Fakültesinin bünyesinde

faaliyet gösteren bölümün ad› 1993 y›l›ndan

itibaren Kazak Dili Bölümü olarak de¤ifltirilmifltir.

Bölüm çal›flmalar›n›n temelini, lengüistik

meseleler, dil sistemati¤i, Rusça veya baflka

dilli ö¤rencilere Kazakça ö¤retme oluflturmaktad›r.

Bölüm dersleri iki alanda yürütülmektedir:

1) Kazak dili ö¤retiminin teorik ve pratik meselelerini

meslek olarak okutmak.

2) Rusça ve baflka dilli ö¤rencilere devlet dili

olan Kazakçay› pratik olarak ö¤retmek.

Bölümden mezun olanlar, ö¤retmen ve araflt›rmac›

olabilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•41


F‹LOLOJ‹ FAKÜLTES‹

Bölümler

Kazak Edebiyat› Bölümü

Bölüm, 1991 y›l›nda ‘Kazak Dili ve

Edebiyat› Bölümü’ ad›yla kuruldu.

Bölümün ad› 1993 y›l›ndan itibaren

‘Kazak Edebiyat› Bölümü’ olarak

de¤ifltirildi.

Bölümden mezun olanlar, Kazak

dili ve Kazak edebiyat› ö¤retmeni

olabilmekte, ayr›ca medyada görev

alabilmektedirler.

‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü

‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü, 1991 y›l›nda

kurulmufltur.

Ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizcelerinin gelifltirilmesi,

dilbilim ve yabanc› dil ö¤retim yöntemleri

gibi dersleri de içine alan meslekî dersler bu

program›n ana hatlar›n› oluflturmaktad›r. Seçmeli

dersler yoluyla ö¤rencilere ilgi alanlar›ndaki

kültürel ve meslekî konularda kendilerini gelifltirme

imkân› sa¤lanmaktad›r.

42•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Bölümde iki bilim dal› vard›r:

1. ‹ngiliz Dili Bilim Dal›, 2. ‹ki Yabanc› Dilli Bilim

Dallar› (‹ngilizce-Türkiye Türkçesi, ‹ngilizce-

Arapça, ‹ngilizce-Çince).

Bölümün amac›, ‹ngilizce ö¤retmeni, tercüman

ve dilbilimci yetifltirmektir.


‹ngiliz Dili Bölümü

Bölüm, 1995 y›l›nda kurulmufltur.

Bölümde, üniversitenin di¤er bölümlerindeki

ö¤rencilerin ‹ngilizce

dil ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na

yönelik olarak servis dersleri verilmektedir.

Bölümün amac›, üniversite

ö¤rencilerine servis dersi

olarak ‹ngilizce ö¤retmektir.

Bölümün amac›, ‹ngilizce ö¤retmeni,

tercüman ve dilbilimci yetifltirmektir.

Fen Bilimleri Branfllar›

‹ngilizce Bölümü

Bölüm 2006 y›l›nda aç›lm›flt›r.

Fen bilimleri ve matematik bölümlerine

özel ‹ngilizce servis dersleri vermektedir.

Bölümün amac›, Fen bilimlerinde yetiflen

ö¤rencilere ‹ngilizceyi ö¤retmek ve

mesleki terminolojilerini zenginlefltirmektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•43


hHukuk Fakültesi, Üniversitenin kurulufl y›l› olan 1991’den bu yana

faaliyetini sürdürmektedir.

Bugün itibariyle fakültede afla¤›daki bölümler bulunmaktad›r:

1- Devlet Hukuku Disiplinleri Bölümü,

2- Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuku Bölümü,

3- Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve Kriminoloji Bölümü,

4- Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü,

5- Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü,

6- Felsefe Bölümü.

Fakültenin amac›, devlet mahkemelerinde çal›flabilecek savc› ve hâkim,

ayr›ca çeflitli devlet kurulufllar›nda hizmet verebilecek hukuk müflavirleri

ve avukatlar yetifltirmektir.

Fakülte, Tavke Han Caddesindeki ana binada hizmet vermektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•45


HUKUK FAKÜLTES‹

Bölümler

Devlet Hukuku Disiplinleri Bölümü

1998 y›l›nda aç›lm›flt›r.

Bölümün amac›, hukukçu, bölge uzman›

ve uluslararas› iliflkiler uzman› yetifltirmektir.

Sosyoloji ve

Siyaset Bilimi Bölümü

Bölüm, 1991 y›l›nda Sosyoloji ve Metodoloji

Bölümü olarak aç›lm›fl, 1991–2002 y›llar› aras›nda

Tarih ve Filoloji Fakültesine ba¤l› olarak

faaliyet göstermifltir.

Bölümün amac›, toplum planlamas› ve yap›lan

hizmetlerin sonuçlar›n›n izlenmesi için gereken

sosyolog ve siyasetçileri yetifltirmektir.

46•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Medeni Hukuk ve

Medeni Hukukta ‹fl Yürütme

Bölüm, 1991 y›l›nda kurulmufltur.

Amac›, insani de¤erlere sayg› duyan, araflt›r›c›,

sorgulay›c› ve çözümleyici düflünebilen,

özgür ve bilimsel düflünce gücüne sahip,

bilgiyi üreterek ve paylaflarak adaletin

sa¤lanmas› sürecine katk›da bulunan hukuk

uzmanlar› yetifltirmektir.


Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

Bölüm, 2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›nda

Devlet Hukuku Disiplinleri Bölümünden

ayr›larak yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Bölümün amac›, bilimsel ve teknolojik geliflmelere

paralel bir biçimde dünya siyasî

düzeninde ortaya ç›kan geliflmelerle

uyumlu bir e¤itim ve ö¤retim faaliyeti yürütmek,

yeni geliflmeleri takip ederek analiz

yapabilen ö¤renciler yetifltirebilmektir.

Felsefe ve Din Bilgisi Bölümü

Bölüm, 1991 y›l›nda kurulmufltur.

Bölümün amac›, maddenin, bilginin kapsam›

ve kayna¤›, insan›n dünyadaki yeri ve rolü, iyi,

do¤ru ve güzelin ne oldu¤u gibi problem alanlar›nda

düflünce üretebilecek elemanlar› yetifltirmek

ve bu alanda inceleme, araflt›rma

yapt›rmakt›r.

Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku

ve Kriminoloji Bölümü

Bölüm, 1993 y›l›nda kurulmufltur.

Bölümün amac›, suç ve ceza bilimleri alanlar›nda

araflt›rma ve uygulama yapmak, bu bilimlerin

geliflmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmakt›r.

Araflt›rma sonuçlar›na göre ceza hukuku,

cezalar›n infaz›, emniyet tedbirlerinin uygulanmas›,

suçun önlenmesi, Kazakistan, Türkiye,

Türk Dünyas› ve yabanc› ülkelerde bu konulara

iliflkin mevzuat›n ve zab›tan›n gelifltirilmesi için

her türlü faaliyetlerde bulunmak ve özellikle

suçla mücadele için ülkenin flartlar›ndan kaynaklanan

uygun bir suç ve ceza politikas›n›n

esaslar›n› tespit etmek, suç ve suçlu ile meflgul

olan ve mücadele eden devlet kurumlar› alan›nda

araflt›rma yapmakt›r.

Bölümden mezun olanlar, emniyet teflkilat› baflta

olmak üzere kamu kurum ve kurulufllar›nda

ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•47


48•Ahmet Yesevi Üniversitesi


yYeni teknolojilerin kullan›lmas›yla ilgili ça¤dafl düzeyde e¤itim vermek

amac›yla 2002 y›l›nda aç›lm›flt›r. Fakültede bilgisayar sistemleri ve ona

dayal› teknolojileri tan›ma, uygulamalar gelifltirme, bilgisayar yaz›l›m› ile

ilgili temel bilgi ve becerilerin kazand›r›lmas› hedeflenmektedir.

Bölümlerde son teknolojilerden oluflan alt yap› donan›m›na sahip e¤itim

laboratuarlar› ve odalar bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin laboratuvar dersleri

için internete aç›k bilgisayarl› derslikler kullan›lmaktad›r. Teorik dersler

ise interaktif tahtalar›n kullan›ld›¤› özel dersliklerde yap›lmaktad›r.

Fakültede 4 bölüm bulunmaktad›r: Bilgisayar Programc›l›¤› Bölümü,

Bilgi ‹fllem ve Say›sal Yöntemler Bölümü, Meslekî E¤itim ve Teknik Bilimler

Ö¤retmenli¤i Bölümü ve Bilgisayar-Matematik Modelleme ve

Otomatiklefltirme Bölümü.

Biliflim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Türkistan flehri, Kaz›bek

Biy’deki binas›nda hizmet vermektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•49


B‹L‹fi‹M TEKNOLOJ‹LER‹ VE

MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹

Bölümler

Bilgisayar Programc›l›¤› Bölümü

Bölüm, 2001 y›l›nda kurulmufltur.

Bilgisayar programc›l›¤› alan›nda konunun uzmanlar›n›

yetifltirmek, temel programlama dilleri

yan›nda meslek bilgisi yüksek, ulusal ve uluslararas›

projelerde çal›flabilen, alan›nda geliflmelere

aç›k ve topluma yararl› bilgisayar programc›lar›

yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r.

Bölümde Bilgisayar Mühendisli¤i ve Bilgisayar

Programc›l›¤› olmak üzere iki farkl› uzmanl›k alan›nda

e¤itim verilmektedir.

Mezunlar›, resmî ve özel kurum ve kurulufllarda

uygulama programc›s›, sistem programc›s›, web

programc›s› ve bilgisayar e¤itmeni gibi kadrolarda

çal›flabilmektedirler.

50•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Bilgi ‹fllem ve Say›sal

Yöntemler Bölümü

2003 y›l›nda kurulmufltur.

Amac›, bilgisayar donan›m teknolojisi,

yaz›l›m ve yaz›l›m gelifltirme

teknikleri, veri tabanlar› ve biliflim

sistemlerinin yönetimi gibi konularda

e¤itim sunarak, bu alandaki

yetiflmifl insan say›s›n› art›rmakt›r.

Bölüm mezunlar›, ifl ve endüstri

dünyas›nda kolayl›kla ifl bulabilmekte,

bilgisayar dersi ö¤retmenli¤i

yapabilmektedirler.


Mesleki E¤itim ve Teknik

Bilimler Ö¤retmenli¤i Bölümü

Bölüm 2006 y›l›nda kurulmufltur. Bölüme

2007–2008 ders y›l›nda El Sanatlar› Anabilim

Dal› da dahil edilmifltir.

Bölümün amac›, Fen Bilimleri ve T›p Bilimleri

birimlerinin ö¤rencilerine pedagoji, psikoloji,

hukuk, e¤itim malzemelerini haz›rlama

teknolojisi gibi servis dersleri vermek;

terzi‚ marangoz‚ motor tamircisi‚ dokumac›

ve ressam yetifltirmektir.

Mezunlar, yukar›da say›lan alanlarda faaliyet

gösteren resmi ve özel kurulufllarda istihdam

edilebilmektedirler.

Bilgisayar-Matematik Modelleme

ve Otomatiklefltirme Bölümü

Bölüm, 2004 y›l›n›n Kas›m ay›nda kurulmufltur.

Bölümün amac›, otomatiklefltirme ve

yönetim dal›nda, son teknolojileri bilen

uzman, programc› ve araflt›rmac› yetifltirmektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•51


tT›p Fakültesi, 1991 y›l›nda Kentav flehrinde kurulmufltur. 1995 y›l›ndan

itibaren ise 5. ve 6. s›n›f ö¤rencilerinin Üniversite Hastanesinde uygulama

yapabilmeleri amac›yla Çimkent flehrine tafl›nm›flt›r.

Fakülte ö¤rencileri için, Üniversitemiz T›p Fakültesi Hastanesi baflta

olmak üzere Türkistan fiehir Hastanesi, Kentav fiehir Hastanesi,

Türkistan Do¤umevi, Talgat Hastanesi, Sanitas Hastanesi, Dermatoloji

Dispanseri, Kentav Psikiyatri Dispanseri, Türkistan Pediatri Hastanesi,

Türkistan Verem Dispanserinde uygulama dersleri yap›lmaktad›r.

Fakülte, 2008 y›l›ndan itibaren uluslararas› standartlarda e¤itim vermeye

bafllam›flt›r. Ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerin ‹ngilizce ve Türkçe

ö¤renmeleri için uygun ortamlar haz›rlanm›fl ve özel kurslar aç›lm›flt›r.

Fakültede 6 bölüm bulunmaktad›r: Cerrahi Uzmanl›klar Bölümü, Genel

Cerrahi Bölümü, ‹nsan Anatomisi ve Fizyolojisi Bölümü, Kad›n

Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, ‹ç Hastal›klar› Bölümü ve Temel T›p

Bilimleri Bölümü.

Fakülte ve bölümleri, Rektörlük ana binas›nda e¤itim faaliyetlerini yürütmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•53


TIP FAKÜLTES‹

Bölümler

Cerrahi Uzmanl›klar Bölümü

1993 y›l›nda Kentav T›p Fakültesi

bünyesinde ‘Genel Cerrahi Bölümü’

ad›yla kurulmufltur. Bölümün ö¤retim

elemanlar›, derslerinin d›fl›nda Türkistan

ve Kentav Merkezi Hastanelerinde

hizmet vermektedirler.

Bölümün amac›, ortopedi, üroloji,

KBB, gö¤üs cerrahisi, göz cerrahisi,

çocuk cerrahisi ve anestezi dallar›nda

uzman doktor yetifltirmektir.

54•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Genel Cerrahi Bölümü

Genel Cerrahi Bölümü,

2004 y›l›nda kurulmufltur.

Bölümün amac›, cerrahi

teknik ve beceri gerektiren

her türlü ameliyatlar›

yapabilen uzman doktor

yetifltirmektir.


‹nsan Anatomisi ve Fizyolojisi Bölümü

Bölüm, 1991 y›l›nda ‘Normal ve Tomografi

Anatomi’ ile ‘Cerrahi Bölümü’ ad›yla kurulmufl,

2004-2005 ö¤retim y›l›ndan itibaren

ise ‘‹nsan Anatomisi ve Fizyolojisi’ ad›n› alm›flt›r.

Bölümün amac›, uzmanl›¤› anatomi ve fizyoloji

olan doktor yetifltirmektir.

Kad›n Hastal›klar› ve Jinekoloji Bölümü

Kad›n Hastal›klar› ve Jinekoloji Bölümü, 1994 y›l›nda

kurulmufl, 1999 y›l›nda Ebe Hekimli¤i ad›yla

yeniden yap›land›r›lm›fl, 2004 y›l›na kadar Genel

Cerrahi Bölümüne ba¤l› kalm›flt›r. 2004 y›l›nda

ise ba¤›ms›z bölüm hâline gelmifltir.

Amac›, kad›n hastal›klar› ve do¤um mütehass›s›

yetifltirmektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•55


TIP FAKÜLTES‹

Bölümler

‹ç Hastal›klar› Bölümü

1992 y›l›nda Kentav Enstitüsü T›p

Fakültesi bünyesinde ‘Klinik Dersler

Bölümü’ olarak kurulmufl, ad›, 1993

y›l›nda ‘‹ç Hastal›klar› Bölümü’ olarak

de¤ifltirilmifltir.

Bölüm amac›, iç hastal›klar› konusunda

uzman doktor yetifltirmektir.

Temel T›p Bilimleri Bölümü

Temel T›p Bilimleri Dersleri Bölümü,

1997 y›l›nda kurulmufltur.

Amac›, t›p ö¤rencilerine klinik öncesi

temel e¤itim vermektir.

56•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Ahmet Yesevi Üniversitesi•57


tTürkistan yerleflkesinde 2004 y›l›nda kurulmufltur.

Fakültenin amac›; temel fen bilimlerinde ça¤dafl bilgi donan›m›na sahip,

araflt›rmac› bireyler yetifltirmek üzere e¤itim-ö¤retim faaliyetlerini gerçeklefltirmek

ve araflt›rma yapmak, e¤itimin ihtiyaç duydu¤u ö¤retmenleri,

gerekli teorik ve laboratuvar bilgileri ile donat›p, yetifltirmektir. Fakültenin

e¤itim ö¤retim programlar› modern anlamda haz›rlanm›fl olup,

her bölümün zorunlu ve seçmeli alan dersleri d›fl›nda ö¤rencinin sosyal

ve ekonomik görüflünü geniflletmek amac› ile serbest seçmeli alan

dersleri de okutulmaktad›r.

Fakülteye ba¤l› bütün bölümler, özel olarak haz›rlanm›fl dersliklerden

oluflturulmufl ve son model bilgisayarlarla donat›lm›flt›r. Ö¤rencilere, nitelikli

e¤itim yan›nda araflt›rma imkân› da sunulmaktad›r.

Mezunlar›, çeflitli kurumlarca tercih edilen mezunlar aras›nda yer almaktad›r.

Fakültede 4 bölüm bulunmaktad›r: Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü, Matematik

Ö¤retmenli¤i Bölümü ve Co¤rafya Bölümü.

Fakülte, Rektörlük ana binas› ile Kaz›bek Biy'deki binada faaliyet göstermektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•59


FEN B‹L‹MLER‹ FAKÜLTES‹

Bölümler

Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü, 2005–2006 e¤itim-ö¤retim

y›l›nda aç›lm›flt›r.

Bölümün amac›, biyolog ve biyoloji ö¤retmeni

yetifltirmektir.

Mezunlar› “Biyolog” unvan› ile diploma almaktad›rlar.

Biyoloji ö¤retmenli¤i d›fl›nda,

halk sa¤l›¤› laboratuvarlar›, hastaneler, tar›m

ve çevre ile ilgili kurum ve kurulufllarda biyolog

olarak çal›flabilmektedirler.

Bölüm, Kaz›bek Biy’deki binada faaliyetlerini

yürütmektedir.

60•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Fizik Bölümü

Fizik Bölümü, 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda

aç›lm›flt›r.

Bölümün amac›, fizik uzman›, elektroenerjetik

uzman› ve fizik ö¤retmeni yetifltirmektir.

Mezunlar›, pedagoji dersleri almalar› halinde

devlet okullar›nda Fizik ö¤retmeni olarak istihdam

edilebilmektedirler.

Bölüm, Kaz›bek Biy’deki binada faaliyetlerini

sürdürmektedir.


Matematik Ö¤retmenli¤i Bölümü

Matematik Ö¤retmenli¤i Bölümü, 1991 y›l›nda

Yüksek Matematik Bölümü olarak kurulmufltur.

Bölümün amac›, matematik ö¤retmeni ve

matematikçi yetifltirmektir.

Bölüm, Rektörlük ana binada faaliyet göstermektedir.

Co¤rafya Bölümü

Co¤rafya Bölümü, 2004–2005 y›l›nda aç›lm›flt›r.

Bölümün amac›, co¤rafya uzman› ve ö¤retmeni

yetifltirmektir.

Bölüm, Rektörlük ana binada faaliyetini sürdürmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•61


2001-2002 ö¤retim y›l›nda Spor ve Güzel Sanatlar›n birlefltirilmesi sonucunda

‘Spor ve Sanat Fakültesi’ ad›yla kurulmufltur.

Spor Fakültesi’nde iki (Beden E¤itimi ve Spor, Askerî Haz›rl›k ve Beden

E¤itimi), Sanat Fakültesi’nde ise üç bölüm Oyunculuk, Müzik ve Tasar›m

ve Resim Sanat› bulunmaktad›r.

Fakülte bünyesinde; dans salonlar›, sanat çal›flmalar› için s›n›flar, modern

taktik alanlar›, at›fl alanlar› ve kulübeler, sivil savunma ve ola¤anüstü

hâl haz›rl›k alanlar›, teknik haz›rl›k s›n›flar› ile birlikte spor oyun

alanlar›, jimnastik, boks, gürefl, ›s›nma salonlar› ve di¤er branfllara yönelik

haz›rlanm›fl 19 s›n›f, biri kapal› olmak üzere 3 spor salonu bulunmaktad›r.

Fakültenin amac›, beden e¤itimi ö¤retmeni ve antrenörler ile toplumun

sanatsal kalk›nmas›na katk›lar› olabilecek, Kazakistan, Türkiye ve Türk

Dünyas› ile ilgili sosyal, kültürel, sanatsal gerçeklerin bilincinde sanat

insanlar› yetifltirmektir.

Spor Fakültesi Kaz›bek Biy’de, Sanat Fakültesi ise

Rektörlük ana binada faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•63


SPOR VE SANAT FAKÜLTES‹

Bölümler

Oyunculuk Bölümü

1995 y›l›nda ‘Tiyatro ve Aktörlük Fakültesi’

olarak aç›lm›fl, 2000 y›l› Eylül

ay›ndan itibaren ad› ‘Oyunculuk Sanat›

Bölümü’ olmufltur. 2004 y›l›nda

ise Sanat ve Spor Fakültesi bünyesine

al›nm›flt›r.

Bölümde üç branflta uzman e¤itimi

verilmektedir: Aktörlük, Dans ve Vokal

sanat›.

Bölümün amac›, Türk Dünyas› kültürünü

tiyatro sahnelerine aktarabilecek

tiyatrocular, Türk Dünyas› halk

oyunlar›n› oynayabilen sanatç›lar yetifltirmektir.


Müzik Bölümü

Müzik Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesine ba¤l› olarak 2003 y›l›nda aç›lm›fl, ad›, 2006-

2007 ö¤retim y›l›nda Müzik Ö¤retmenli¤i ve Vokal (flan) Bölümü olarak de¤ifltirilmifltir.

Hâlen Müzik Bölümü ad› ile hizmet vermektedir. Bölümde; Müzik ve Geleneksel Halk

Müzi¤i olmak üzere iki sanat dal› vard›r.

Bölümün amac›, özel ve devlet okullar›na müzik ö¤retmeni yetifltirmektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•65


SPOR VE SANAT FAKÜLTES‹

Bölümler

Tasar›m ve Resim Sanat› Bölümü

66•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Sanat Fakültesinin içinde ‘Tasar›m ve Resim Sanat› Bölümü’ ad›yla

2003–2004 ö¤retim y›l›nda aç›lm›flt›r. Bölümün e¤itim programlar›,

profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat formasyonu vermek

amac›yla ö¤rencilerin beklentilerine yönelik tasarlanm›flt›r.

Bölümde dört branflta e¤itim verilmektedir: Tekstil Dokumac›l›¤›,

Resim Ö¤retmenli¤i, Giyim Tasar›m› ve Güzel Sanatlar.

Amac›, ö¤rencilere sanat kültürü ve resim formasyonu vermek,

sanat üretiminde farkl› disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve

beceriye sahip sanatç›, ressam, giyim tasar›mc›s› ve güzel sanatlar

uzmanlar› yetifltirmektir.

Tekstil Dokumac›l›¤›nda, geleneksel Türk el sanatlar› ile hal›, kilim

ve eski kumafllar incelenmekte; hal›, kilim dokuma ve tasar›m çal›flmalar›

yap›lmaktad›r. Dokuma atölyemizde 5 adet Sarma tipli

hal› dokuma tezgâh› bulunmaktad›r. Bu tezgâhlarda hal›, kilim örnekleri

uygulamal› olarak dokunmakta, ayr›ca çözgü haz›rlama ve

yün boyama uygulamal› olarak yap›lmaktad›r.


Beden E¤itimi ve Spor Bölümü

Beden E¤itimi ve Spor Bölümü, 1991 y›l›nda

Beden E¤itimi Bölümü olarak aç›lm›fl, 2000-

2001 ö¤retim y›l›nda Tarih ve Filoloji

Fakültesine ba¤lanm›fl ve ad› ‘Beden E¤itimi

Medeniyet ve Spor’ olarak de¤ifltirilmifltir.

2001-2002 ö¤retim y›l›ndan bafllayarak da

Spor ve Sanat Fakültesi bünyesinde ‘Beden

E¤itimi ve Spor Bölümü’ olarak faaliyet göstermektedir.

Ders ve antrenmanlar için jimnastik,

gürefl, boks, do¤u gürefli salonlar› ile basketbol,

voleybol ve futbol için aç›k ve kapal› spor

alanlar› mevcuttur.

Bölümün amac›, beden e¤itimi ve spor ö¤retmenleri,

antrenörler yetifltirmektir.

Askerî Haz›rl›k ve Beden E¤itimi Bölümü

Bölüm, 2000-2001 e¤itim y›l›nda kurulmufl, 2004–2005 e¤itim y›l›nda ise

‘Askerî Haz›rl›k ve Beden E¤itimi Bölümü’ ad›yla yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

E¤itim-ö¤retim için özel dershaneler ve alanlar yap›lm›flt›r.

Amac›, askerî haz›rl›k ö¤retmeni yetifltirmektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•67


TÜRK‹STAN UZAKTAN E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹

Türkistan Uzaktan E¤itim Fakültesi, “‹nternet

Üzerinden E¤itim” programlar›n› yürütmek üzere

2001 y›l›nda kurulmufltur.

Türkistan Uzaktan E¤itim Fakültesine ba¤l› olarak

ise TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle E¤itim

Programlar›) aç›lm›fl, KAZTEP (Kazak Türkçesiyle

E¤itim Programlar›) ve RUSDEP (Rus Dili

ile E¤itim Programlar›)’in ise önümüzdeki dönemlerde

aç›lmas› planlanm›flt›r.

TÜRTEP, akademik ve teknolojik altyap›s›n› k›sa

sürede tamamlayarak 2002-2003 ders y›l›ndan

itibaren e¤itim ve ö¤retime bafllam›flt›r.

Alan›nda tan›nm›fl ö¤retim üyeleriyle etkileflimli

olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat e¤itim

68•Ahmet Yesevi Üniversitesi

hizmeti verilmekte, dersler, sesli ve görüntülü

e¤itimlerin yer ald›¤› sanal s›n›flarda yap›lmaktad›r.

TÜRTEP ‹nternet Üzerinden E¤itim programlar›nda,

2009-2010 y›l› itibariyle 1 ön lisans (Bilgisayar

Programc›l›¤›), 3 lisans (Bilgisayar Mühendisli¤i,

Yönetim Biliflim Sistemleri ve Endüstri Mühendisli¤i)

ve 7 yüksek lisans (Bilgisayar Mühendisli¤i,

Yönetim Biliflim Sistemleri, ‹flletme, Sa¤l›k Kurumlar›

‹flletmecili¤i, Yönetim ve Organizasyon,

E¤itim Yönetimi ve Denetimi ile Yerel Yönetimler)

olmak üzere toplam 11 bölüm aç›lm›fl olup, yaklafl›k

2000 kay›tl› ö¤renci ile e¤itime devam edilmektedir.

Mezunlar, üniversitenin ilgili bölümlerinin

diplomalar›n› almaktad›r.


eE¤itim ve Mühendislik Fakültesi, Üniversitenin Kentav flehrindeki e¤itim

donan›m›ndan faydalanmak amac›yla 2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›nda

aç›lm›flt›r. Fakültede 52 branflta e¤itim-ö¤retim ve ilmî çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Fakülte bölümlerinde branfllara yönelik; kimya, elektrokimya,

ekoloji, üretim at›klar›n›n ifllenmesi, elektrik enerjisi, e¤itim laboratuarlar›

ile ilmî araflt›rma laboratuvarlar› bulunmaktad›r. Bu laboratuvarlarda;

mesleki uzmanlar uygulamal› çal›flmalarda dan›flmanl›k görevi yapmaktad›rlar.

E¤itim faaliyetlerini gerçeklefltirmek maksad›yla e-kitaplar,

multimedya s›n›flar›, interaktif tahtalar ve branfllara yönelik di¤er araç

gereçler bulunmaktad›r.

Fakültenin amac›, teknik e¤itim alanlar›nda farkl› branfllarda uzman eleman

yetifltirmektir.

Fakültede e¤itim-ö¤retim s›n›flar›n›n yan› s›ra, 390 yatakl› ö¤renci yurdu,

revir, yemekhane ve spor alanlar› vard›r. Ayr›ca internet sistemine

ba¤l› iki s›n›f, ö¤rencilere ücretsiz hizmet vermektedir.

Fakültede, Ekoloji ve Kimya Bölümü ile Çevre Mühendisli¤i Bölümü bulunmaktad›r.

E¤itim-ö¤retim faaliyetleri Kentav flehrinde yürütülmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•71


E⁄‹T‹M VE MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹

Bölümler

Ekoloji ve Kimya Bölümü,

Çevre Mühendisli¤i Bölümü

Ekoloji ve Kimya Bölümü, 2007 y›l›nda Biyoloji bölümünden

ayr›l›p, Ekoloji ve Kimya Bölümü ad›n› alarak

Fen Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmufl, 2008 y›l›nda

da E¤itim ve Mühendislik Fakültesine ba¤lanm›flt›r.

Ekoloji Anabilim Dal›ndan mezun olanlar ö¤retmen,

çevre koruma kurumlar›nda laborant ve araflt›rmac› olabilmektedir.

Kimya Anabilim Dal›nda ise kimyager ve kimya ö¤retmeni

yetifltirilmektedir.

Çevre Mühendisli¤i Anabilim Dal›ndan mezun olanlar,

çevre mühendisi olarak görev alabilmektedirler.

72•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Aç›k Ö¤retim Fakültesi

Aç›k Ö¤retim Fakültesi, 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Fen Bilimleri ve E¤itim, Sosyal

Bilimler ve E¤itim ile Mühendislik ve E¤itim Fakültesi olarak kurulmufltur.

Fakülte, Kentav’da bulunan E¤itim ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Fen Bilimleri ve E¤itim Fakültesi (Aç›k Ö¤retim)

Fen Bilimleri ve E¤itim Fakültesi, 2008–2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Aç›k Ö¤retim Fakültesi olarak kurulmufltur.

9 farkl› bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.

Beden E¤itimi ve Spor, Ekonomi, ‹flletme, Muhasebecilik ve Denetim, Finans, Devlet ve Yerel Yönetim,

‹lk Askerî Haz›rl›k, Co¤rafya, Turizm.

Sosyal Bilimler ve E¤itim Fakültesi (Aç›k Ö¤retim)

Sosyal Bilimler ve E¤itim Fakültesi 2008–2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Aç›k Ö¤retim Fakültesi olarak kurulmufltur.

12 farkl› bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.

Hukuk Bilimine Girifl, Hukuk ve Ekonomi Esaslar›, Gazetecilik, Tarih, Kazak Dili ve Edebiyat›, Rus Dili

ve Edebiyat›, Yabanc› Dil: ‹ngiliz Dili ve Türk Dili, Meslekî Ö¤retim, Müzik Ö¤retimi, Geleneksel Müzik

Sanat›, Sahne Sanat›, Tasvir Sanat› ve Çizim.

Mühendislik ve E¤itim Fakültesi (Aç›k Ö¤retim)

Mühendislik ve E¤itim Fakültesi 2008–2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Aç›k Ö¤retim Fakültesi olarak kurulmufltur.

15 farkl› bölümde faaliyetlerini yürütmektedir.

Kimya Bölümü, Kimya Ö¤retmenli¤i, Ekoloji, Elektrik Enerjisi Bilimi, Çevre Koruma, Bilgi ‹fllem, Otomatik

Yönetimi, Sayma Tekni¤i, Matematik, Fizik, Biyoloji Bölümü, Biyoloji Ö¤retmenli¤i, Pedagoji ve Psikoloji,

‹lkö¤retim Pedagojisi ve Metodu, Okul Öncesi E¤itim.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•73


üÜniversitemize ba¤l› Türkistan Ahmet Yesevi Meslek Yüksek Okulu,

Temmuz 2006 y›l›nda aç›lm›flt›r.

Üniversitenin erkek ve k›zlar yatakhanesi, merkezi yemekhane, laboratuvarlar,

kütüphane, kültür merkezi ve bilgisayar s›n›flar›, yüksek okul

ö¤rencileri için hizmet vermektedir.

Amac›, tar›m sektörünün ara eleman ihtiyac›n› karfl›lamakt›r.

Türkistan Ahmet Yesevi Meslek Yüksek Okulunda afla¤›daki

uzmanl›klara göre e¤itim - ö¤retim hizmetleri verilmektedir:

1. Malzeme kalitesinin analizi,

2. Bitki korunmas› ve agroekoloji,

3. Tar›m Mühendisli¤i,

4. Bilgisayar tekni¤i ve sistem programc›l›¤›,

5. Ekonomi: Muhasebe ve Denetim,

6. Sebze ve Meyvelerin saklanmas› ve üretimi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•75


ENST‹TÜLER VE MERKEZLER

‹lmî araflt›rma faaliyetlerindeki ana ilke, Türkiye ve

Kazakistan aras›ndaki ekonomik, tarihî kültürel ve bilimsel

ba¤lar› güçlendirmek ve gelifltirmektir.

‹lmî araflt›rmalar, üniversitenin en önemli görevlerinden

biridir. ‹lmî araflt›rmalar›n sistemli bir flekilde gerçeklefltirilmesi

amac›yla Üniversitemiz bünyesinde ‹lmî

Araflt›rma Merkezi kurulmufltur. An›lan merkez

bünyesinde; Türkoloji Enstitüsü, Ekoloji Enstitüsü ve

Arkeoloji ‹lmî Araflt›rmalar Merkezi, faaliyetlerini yürütmektedir.

Avrasya Araflt›rma Enstitüsü ise 2009 y›l›nda Almat›’da

kurulmufltur.

76•Ahmet Yesevi Üniversitesi

TÜRKOLOJ‹

ENST‹TÜSÜ

Üniversitemizin uluslararas› kimli-

¤ine uygun olarak Türk Dili, Türk

Kültürü ve Türk örf ve âdetlerini ilmî

metotlar kullanarak ortaya koymak

amac›yla 1993 y›l›nda kurulmufltur.

Merkez taraf›ndan, Türkolojinin

güncel konular›, Türk halklar›n›n

tarihi, edebiyat› ve dili gibi manevî

ve kültürel de¤erler do¤rultusunda

karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar›n

yer ald›¤› yaklafl›k 20 monografi

serisi ile “Türk Halklar›n›n Tarihi”,

“Türk Dünyas›n›n Tarihî fiahsiyetleri”,

“Hunlar Tarihi”, “Türk Lehçeleri”,

“Ortaça¤ K›pçak Dili Yadigârlar›”

ve “Hoca Ahmet Yesevî’nin

Dünya Görüflü” vb. eserler

de ders kitaplar› olarak yay›na haz›rlanm›flt›r.


EKOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ

Merkez, Üniversitenin kuruldu¤u bölge ve

çevrenin ekolojik yap›s›n› araflt›rarak ortaya

koymak amac›yla 1998 y›l›nda kurulmufltur.

Merkezde, çevre ve bölge halk›n›n nelere

maruz kald›¤›n›n, di¤er yandan bölgenin

çevreyle ilgili foto¤raf›n›n nas›l oldu¤unun

ortaya konulmas› için çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Ayr›ca, her türlü ekolojik problemlere

yönelik yüksek ihtisasl› ekoloji uzmanlar›n›n

kat›l›m›yla araflt›rmalar gerçeklefltirilmekte,

bölge ekolojisi ile ilgili konular›n

tespit ve tahlili için laboratuvar çal›flmalar›

yap›lmaktad›r. Kazak uzmanlar baflta olmak

üzere di¤er araflt›rma merkezleri ile

ortak çal›flmalar yürütülmektedir.

Kazakistan’›n çeflitli bölgeleri ve özellikle

Türkistan bölgesindeki üretim merkezlerinin

ekolojik duruma etkisini takip edecek

mevzuat bilgi ve belgelerinin haz›rlanmas›na

da bafllanm›flt›r.

AVRASYA ARAfiTIRMA ENST‹TÜSÜ

ARKEOLOJ‹ ‹LMÎ

ARAfiTIRMALAR

MERKEZ‹

Güney Kazakistan’›n arkeolojik

eserlerinin ortaya ç›kar›lmas›

amac›yla kaz› çal›flmalar› yürütmek,

ç›kan materyalleri kay›t alt›na

al›p sergilenmesini sa¤lamak

ve bu alanda bilimsel yay›nlar ortaya

koymak amac›yla 1997 y›l›nda

kurulmufltur.

Merkez bünyesinde, Türk tarihinin

önemli kal›nt›lar›n› ortaya

koyma ve dünyaya tan›tma amac›

ile I-XII. yüzy›llara ait eski Karafl›k

ve fiarapkent flehirlerinde kaz›

çal›flmalar› devam etmektedir.

Araflt›rma sonuçlar›n›n Belçika,

Fransa ve Rusya Federasyonu’nda

ç›kan dergilerde yay›mlanmas›

sa¤lanm›flt›r.

Avrasya bölgesinde yaflayan Türk Dili konuflan Devlet ve Topluluklar›n tarihî, sosyokültürel,

siyasî ve ekonomik yap›s› üzerinde disiplinleraras›, bilimsel araflt›rmalar yapmak, bu alandaki

projeleri planlamak, desteklemek, bölgenin tarihî ve kültürel miras›n›n korunmas›na, bölgesel

bar›fl›n ve iflbirli¤inin tesisine katk›da bulunmak amac›yla 2009 y›l›nda Almat›’da kurulmufltur.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•77


HAZIRLIK, D‹L Ö⁄RET‹M

MERKEZ‹

Haz›rl›k, Dil Ö¤retim Merkezi, üniversite

tüzü¤ünde e¤itim dili olarak belirlenen Kazakça,

Türkçe ve Rusçan›n ö¤retilmesini

sa¤lamak, Türk Dünyas›n›n de¤iflik bölgelerinden

gelen ö¤rencilerimizin Kazakçan›n

ve Türkçenin ortak yönlerini tan›malar›,

Türkçenin di¤er lehçe ve a¤›zlar›n› karfl›laflt›rma

f›rsat› bulabilmeleri ve dil birli¤i bilincine

kavuflabilmeleri amac›yla 1995 y›l›nda

kurulmufltur.

Kazakça, Türkçe ve Rusça derslerinin ortak

bir program dahilinde yürütülmesinde

Merkez ö¤retmenleri taraf›ndan haz›rlanan

müfredat program› takip edilmektedir. Her

ö¤retim y›l› bafl›nda günümüz flartlar›na

göre yeniden haz›rlanan müfredat program›,

Rektör Vekilinin onay›ndan sonra uygulamaya

konulmaktad›r.

Haz›rl›k ve Dil Ö¤retim Merkezi, e¤itim-ö¤retim

faaliyetlerini, Türkistan'da sürdürmektedir.

78•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Merkez bünyesinde iki bölüm bulunmaktad›r.

Bunlar;

• Kazak Dili Bölümü,

• Türk Dili Bölümü.

Merkezde e¤itim 1 y›l süre ile ücretsiz verilmektedir.

Haz›rl›k, Dil Ö¤retim Merkezi’nde Türkiye’den

gelen ö¤rencilere, y›lda;

• 900 saat Kazak Türkçesi,

• 180 saat Rusça dersi verilmektedir.

Türk Cumhuriyetlerinden ve akraba topluluklardan

gelen ö¤rencilere ise,

• 660 saat Kazakça

• 420 saat Türkçe dersi verilmektedir.

Y›l sonunda baflar›l› olan ö¤rencilerimiz,

üniversitemize ö¤renci olarak kabul edilmekte

ve kendilerine dil sertifikas› düzenlenmektedir.


Ahmet Yesevi Üniversitesi•79


YAYGIN E⁄‹T‹M

MERKEZ‹

Üniversitemiz bünyesinde, örgün e¤itim

sisteminin belli bir kademesinden

daha ileri gitmeyerek hayata at›lacak

gençlere yönelik yayg›n e¤itim programlar›yla

meslek kazand›rma kurslar›n›n

bafllat›lmas› amac›yla aç›lan Yayg›n

E¤itim Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Üniversitemiz

aras›nda 1998 y›l›nda imzalanan

iflbirli¤i protokolü ile kurulmufltur.

Merkez, ilk y›llarda Türkistan Sa¤l›k

Koleji’nin yan›ndaki binada hizmet vermifl,

daha sonra Kentav’a tafl›nm›flt›r.

Yayg›n E¤itim Merkezi’nde aç›lan

kurslar›n amac›; gençlere yayg›n e¤itim

programlar›yla bir meslek kazand›rmak

ve piyasan›n ihtiyaç duydu¤u

alanlarda nitelikli meslek eleman› yetifltirmektir.

80•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Merkezde bugüne kadar; hal› kilim, triko dokumac›l›¤›, el

sanatlar›, haz›r giyim, bilgisayar, kuaförlük, a¤aç iflleri, s›hhi

tesisat ve kaynakç›l›k ile elektrik meslek dallar›nda 2500

kursiyere e¤itim verilmifl, 2009 y›l›ndan itibaren Motor ve

Mobilya kurslar› da ilave edilmifltir. Merkezde ayr›ca Türkçe

kursu da verilmektedir.

Yukar›da say›lan bu meslekî e¤itimler, ücretsiz olarak gerçeklefltirilmekte

olup, mezuniyet sonras› ö¤rencilere sertifika,

e¤itimde üstün baflar› gösterenlere “Teflekkür Belgesi”

verilmektedir.

Merkezden mezun olan ö¤rencilerimiz Astana, Almat› gibi

flehirlerde istihdam edilmektedir. Merkez bugüne kadar

yaklafl›k 2000 kursiyeri meslek sahibi etmifltir.

Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Ajans› (T‹KA) da Merkeze destek

vermektedir.

Yayg›n E¤itim Merkezi’nde Kazak görevlilerle birlikte Türkiye

Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan gönderilen

ö¤retmenler görev yapmaktad›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•81


TIP FAKÜLTES‹

HASTANES‹

Üniversitemiz Türkistan Yerleflkesinde,

bütçesinin tamam› Türkiye Cumhuriyeti

taraf›ndan karfl›lanan 106 yatak kapasiteli,

Kazakistan Cumhuriyetinin en modern

hastanelerinden biri olan T›p Fakültesi

Hastanesi, 1 Aral›k 2008 tarihinden

itibaren hizmet vermeye bafllam›flt›r.

T›p Fakültesi Hastane binas› toplam

13223 metrekare kapal›, 12224

metrekare park ve bahçe alan› ile 4 katl›

olarak infla edilmifltir. Hastane için gerekli

t›bbî cihazlar da Türkiye’den temin

edilmifltir.

82•Ahmet Yesevi Üniversitesi

Hastane bünyesinde; Dahiliye, Genel Cerrahi,

Nöroloji, KBB, Göz, Difl, Dermatoloji, Plastik

Cerrahi, Jinekoloji, Pediatri ve Fizik Tedavi poliklinikleri

ile Kardiyoloji, Gastroentroloji poliklinikleri

ile ameliyathane, yo¤un bak›m ve reanimasyon,

sterilizasyon, endoskopi, odyometre,

radyoloji laboratuarlar› ve hasta haklar›

birimi faaliyet göstermektedir.

Kazakistan yönetimi taraf›ndan da büyük destek

gören hastanemiz, ayn› zamanda ülkenin

ilk üniversite hastanesi olma özelli¤ini tafl›maktad›r.


Ahmet Yesevi Üniversitesi•83


SA⁄LIK MERKEZ‹

Üniversitemiz yerleflkelerinde bulunan ö¤renciler, çal›flanlar

ve ailelerin ilk sa¤l›k kontrolünün ve tedavilerinin yap›ld›¤› bir

sa¤l›k merkezi bulunmaktad›r.

Türkistan Merkez Yerleflkesi Ö¤renci Yurtlar› içerisinde bulunan

Sa¤l›k Merkezi, 1993 y›l›ndan bu yana hizmet vermektedir.

Üniversite görevlilerine, ailelerine ve ö¤rencilere 24 saat acil

yard›m hizmeti sunan merkezde; terapi (bütün personele yönelik),

fizik tedavi ve pansuman hizmetleri verilmektedir.

Merkezde dört yatakl› bir de revir bulunmaktad›r.

Sa¤l›k Merkezi’nde, üniversitemiz T›p Fakültesi mezunu olan

hekimler görev yapmaktad›r.

Merkezde, günde yaklafl›k 60 hastaya sa¤l›k hizmeti verilmekte

olup, y›lda en az bir defa bütün üniversite personeli

sa¤l›k taramas›ndan geçirilmektedir. Üniversiteleraras› spor

müsabakalar› gibi yar›flmalarda da yard›mc› sa¤l›k hizmeti, yine

bu merkez taraf›ndan yerine getirilmektedir.

Üniversitemizin yemekhane, kafeterya ve di¤er birimlerinin temizlik

ve çevre sa¤l›¤› konular› da yine Sa¤l›k Merkezi personeli

taraf›ndan denetlenmektedir. Sa¤l›k Merkezi’nde, acil durumlardaki

ilâçlar, ö¤rencilere ücretsiz olarak verilmektedir.

84•Ahmet Yesevi Üniversitesi


BOTAN‹K

BAHÇES‹

Üniversitemiz taraf›ndan 100 hektarl›k bir arazi üzerinde

1994 y›l›nda oluflturulmaya bafllanm›flt›r. Üniversitemiz

yerleflkesinin a¤açland›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda

oluflturulan Botanik Bahçesi, bölge iklimine etki edebilecek

bir hâle gelmifltir.

Botanik Bahçesinde 127 türden yaklafl›k 50.000 a¤aç bulunmaktad›r.

Bahçeye, TEMA Vakf› ile ortaklafla 3000

adet mefle palamudu ekilmifltir.

Bahçe içerisinde ayr›ca 12 çeflit gül fidan› yetifltirilmekte,

üzüm ba¤lar›, sebze ve bu¤day üretimi gibi konularda deneme

çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Botanik Bahçesinde yetifltirilen fidanlar, bölge halk›na da-

¤›t›lmakta, yeflillikler içerisinde bir Türkistan olmas›na katk›

sa¤lanmaktad›r.

Bahçede ayr›ca 200 metrekare büyüklü¤ünde bir adet

›s›tmal› fide üretim seras› yap›lmas› yönünde proje haz›rlanm›flt›r.

Botanik Bahçesi, Türkistan'›n oksijen deposu durumundad›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•85


KÜLTÜR MERKEZ‹

Üniversitemiz Türkistan Yerleflkesi’nde, kültür-sanat

hizmetleri veren bir Kültür Merkezi bulunmaktad›r. Merkezde

bir de Kütüphane vard›r.

Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan infla edilen Kültür Merkezi’nde,

680 kiflilik büyük salon, 200 kiflilik küçük salon,

komisyon çal›flmalar› için 40 kiflilik bir mini salon ile

hediyelik eflya ve kitap sat›fl ma¤azas›, Resimli Türk

Halklar› Tarihi Müzesi, bilgisayar salonu, dans salonu ile

bir kafeterya bulunmaktad›r.

Büyük salon, ayn› anda dört dilde eflzamanl› (simültane)

tercüme imkân›, mültivizyon perdesi, yaka ve telsiz mikrofon

imkânlar›, ayr›ca 450 metrekare çok amaçl› sahne,

kongre, konser, müzik ve tiyatro gösterileri için ideal bir

ortam oluflturmaktad›r.

Mini salonlar›m›z, komisyon çal›flmalar› ve çal›flma grubu

toplant›lar› için tasarlanm›flt›r.

Kültür Merkezi’nde 160 metrekare kullan›m alanl› her

türlü sanat ve sergi faaliyetleri için “Sanat Galerisi” bulunmaktad›r.

Merkezde her hafta bir seminer, film ve tiyatro gösterisi

yap›labilmektedir.

86•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Ahmet Yesevi Üniversitesi•87


KÜTÜPHANE

Üniversitelerin amaçlar›n›n bafl›nda e¤itim ve

araflt›rma gelmektedir. E¤itim ve araflt›rma faaliyetlerinin

gerçeklefltirilmesinde bilginin toplanmas›,

korunmas› ve de¤erlendirilmesi önem tafl›maktad›r.

Kütüphanemiz, 6 modülden ibaret ‹RB‹S program›

deste¤i ile hizmet sunmaktad›r. Kütüphanede

uygulanan programlardan biri de DOS s›n›fland›rma

sistemi gere¤i Aç›k Raf sistemidir. Bu

amaçla, üniversitemiz bünyesindeki fakülte, enstitü

ve yüksekokullar›n ö¤renci ve ö¤retim üyelerinin,

araflt›rma görevlilerinin ve personelin yararlanmalar›

amac›yla gerekli kütüphane ve materyal

hizmetlerini sa¤lamak üzere Kültür Merkezi

bünyesinde yaklafl›k 6500 metrekare üzerine kurulan

kütüphanemiz, Bölgenin en büyü¤ü olma

yolundad›r. Yerleflkelerde oluflturulan zengin kitapl›klarda

Kazak, Türk, Rus ve bat› dillerinde bir

milyonu aflk›n kitap bulunmaktad›r.

88•Ahmet Yesevi Üniversitesi

25 adet internet ba¤lant›l› bilgisayarlar›yla araflt›rma

yapmak isteyen personel ve ö¤rencilere

imkân sunan kütüphanemiz, 09:00-20:00 saatleri

aras›nda, günde ortalama 2500 kifliye hizmet

vermektedir.

Alfabetik s›raya göre sistematik ve elektronik

kataloglar› olan kütüphanemizde tüm kitaplar

bilgisayara kaydedilmektedir. Bilginin güç ve

zenginlik oldu¤u günümüzde, büyük bir hazineye

sahip olman›n hakl› gururunu yaflamakta,

ö¤renci ve personelimizle bu zenginli¤i paylaflmaktay›z.


RES‹ML‹ TÜRK

DÜNYASI

TAR‹H MÜZES‹

“Resimli Türk Dünyas› Tarih Müzesi”, 306 metrekarelik

resim yüzeyine sahip, yuvarlak kubbeli bir salondan

ibarettir. Salonun bu özelli¤i, tüm dünyaya yay›lan

Türk halklar›n›n Tafl Devri’nden günümüze kadar olan

tarihini bir bütün olarak resimli bir panorama fleklinde

seyretmemize imkân sa¤lamaktad›r.

Türk halklar›n›n milli k›yafetlerinden; Azerbaycan, Kazak,

Türkiye, K›rg›z, Özbek, Türkmen, Karakalpak, Saha,

Tuva, Tatar, Baflkurt, Altay, Gagauz, Uygur, Çuvafl,

Da¤›stan halklar›n›n giyim kuflamlar›ndan örnekler,

müzede sergilenmektedir.

ARKEOLOJ‹

MÜZES‹

Rektörlük ana binas›n›n zemin

kat›nda, Türk Tarihinin en

eski yerleflim yerlerinden olan

Türkistan ve çevresinde yap›lan

arkeolojik kaz›lardan elde

edilen eserlerin sergilendi¤i

etnografya ve arkeoloji müzesi

bulunmaktad›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•89


PRODÜKS‹YON MERKEZ‹

Kültür Merkezi bünyesinde; Türk Dünyas›n›n farkl› co¤rafyalar›ndan

gelen ö¤rencilerin kaynaflmalar›n› sa¤lamak ve her türlü

sosyokültürel faaliyetlerini planlayarak ö¤renci faaliyetlerini daha

düzenli ve yararl› hale getirmek, ö¤rencilerin yeteneklerini gelifltirmek

ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne mensup ö¤rencilerin

seslerini uluslararas› düzeyde duyurmak amac›yla Prodüksiyon

Merkezi kurulmufltur.

Üniversitemiz ö¤rencilerinden oluflan yaklafl›k 50 kiflilik “Dostluk

Dans Grubu” da, Merkez bünyesinde faaliyet göstermektedir.

90•Ahmet Yesevi Üniversitesi


B‹LG‹SAYAR

MERKEZ‹

Kazakistan Cumhuriyetinin yüksekö¤retim

kurumlar›nda e¤itim ve ö¤retim sürecini,

bilgi ifllem teknolojisi ile destekleme

projesi çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde

Bilgisayar Merkezi kurulmufltur.

Bu merkez, bütün fakültelerdeki bilgisayar

ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta, mevcut bilgisayarlar›n

bak›m ve onar›m›n› yapmaktad›r.

Ayr›ca multimedya, ak›ll› tahta ve

bilgisayar destekli projeksiyon hizmetlerini

de yürütmektedir.

Merkeze ba¤l› olarak programlama ve

test merkezi ile teknik servis dairesi faaliyet

göstermektedir.

TERCÜME

MERKEZ‹

Tercüme Merkezi, 1995 y›l›nda

“Türk Dünyas› Ortak Terimler

Sözlükleri Haz›rlama” ad›yla

kurulmufltur.

Merkezde, Kazakistan, Türkiye

ve di¤er Türk Cumhuriyetlerinin

E¤itim ve Bilim Bakanl›klar›,

kamu kurum ve kurulufllar›

ile üniversitemiz aras›ndaki

resmî yaz›flmalar›n çeviri iflleri,

Tercüme Merkezi taraf›ndan

gerçeklefltirilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•91


Ö⁄RENC‹ YURTLARI

Üniversitemiz, modern k›z ve erkek ö¤renci yurtlar›na

sahiptir. Türkistan Yerleflkesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti

katk›lar›yla infla edilen yaklafl›k 650’fler kifli

kapasiteli erkek ve k›z yurtlar›m›z, ö¤rencilerimize

hizmet vermektedir.

Yurtlar›m›z 4-6 kiflilik odalara sahiptir. Yurtlar›m›z›n

bulundu¤u yerleflke içerisinde; okuma salonlar›, kütüphane,

yemekhane, tenis, futbol ve basketbol sahalar›,

sa¤l›k merkezi ve kafeterya bulunmaktad›r.

Kentav Yerleflkesi’ndeki 390 kiflilik yurtta ise; yine 4-

6 kiflilik odalar, kafeterya, yemekhane,

toplant› ve dinlenme salonlar› mevcuttur.

Türkistan flehrinde ayr›ca Kazakistan ve Türk Dünyas›ndan

gelen ö¤rencilerin kald›¤› 400 kiflilik bir

yurt daha bulunmaktad›r.

Haz›rl›k s›n›f›nda okuyan ö¤rencilerin yurtlarda kalmas›

zorunludur. Haz›rl›k s›n›f›ndan sonra ö¤rencilerimiz,

diledikleri takdirde yurtlarda kalmaya devam

etmektedirler.

92•Ahmet Yesevi Üniversitesi


YEMEKHANE

Ayn› anda 400 kiflinin yemek yiyebilece¤i

ö¤renci yemekhanesi, günde yaklafl›k 1500

kifliye hizmet verebilecek modern bir donan›ma

sahiptir. Zemin ve teras katlar› dinlenme

salonu, orta kat› ise yemek salonu olarak

kullan›lmaktad›r.

Hijyenik flartlara uygun yemekhaneden, sadece

ö¤renciler de¤il, ö¤retim elemanlar›

ve üniversite çal›flanlar› da istifade etmektedirler.

Ö¤rencilerimiz, yemekhaneden, tabldot

usulüyle yiyebilecekleri 4 çeflit yemek için

200 ila 250 Tenge aras›nda ücret ödeyerek

yararlanabilmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•93


LOJMANLAR

LOJMANLAR

Üniversitemizde görev yapan ö¤retim üyelerinin konaklama ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak amac›yla Türkistan yerleflkesi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti

taraf›ndan 80 adet lojman yapt›r›larak, 2000 y›l›nda hizmete

aç›lm›flt›r. Her biri iki katl› ve sekiz daireli olarak infla edilen lojmanlar,

mimarî yap›lar› itibar›yla Türkistan flehrinin genel görünümüne ayn›

zamanda estetik katk› sa¤lamaktad›r. Lojmanlar›m›zda oturma gruplar›,

buzdolab›, yatak odas›, ocak ve gerekli ev eflyalar› mevcuttur.

Lojmanlardan, akademik personelin yan› s›ra, mevcut imkânlar dahilinde

idarî personel de yararlanmaktad›r.

94•Ahmet Yesevi Üniversitesi


YES‹ OTEL‹

Türkistan'a gelecek misafirlerin konaklama ihtiyac›n› karfl›lamak

ve Türk dünyas› için büyük manevî de¤eri bulunan flehrin turistik

geliflimine katk›da bulunmak maksad›yla, modern ve seçkin bir

otel, 2000 y›l›nda üniversitemiz vas›tas›yla Türkistan flehrine kazand›r›lm›flt›r.

Türkistan flehrinin 1500. kurulufl y›l› kutlamalar›ndan

önce genel onar›m› yap›lan bu otel, toplant› ve seminerler düzenlemeye

uygun bir mekân haline dönüfltürülmüfltür. Bu otel vas›tas›yla

ayn› zamanda flehrin ekonomik ve kültürel canl›l›¤›n›n art›r›lmas›

hedeflenmifltir.

Otelimizde bir kral dairesi, üç süit oda olmak üzere toplam 53 oda

ve 90 yatak kapasitesi mevcuttur.

Yesi Oteli, ayn› zamanda Üniversitemiz Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik Bölümü ö¤rencileri

için uygulama oteli olarak da kullan›lmaktad›r.

TURAN M‹SAF‹RHANES‹

Türkistan yerleflkesi ö¤renci yurtlar› içerisinde ayr›ca, Türkiye

ve di¤er Türk Cumhuriyetlerinden gelenler ile Kazakistanl› idari

ve akademik personelin konaklamalar› için (43 ailelik) bir misafirhane

mevcuttur.

Misafirhane içerisinde lokanta bulunmakta, baflta idari ve akademik

personel baflta olmak üzere isteyen misafirlerimiz buradan

faydalanmaktad›rlar.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•95


HABERLEfiME INTERNET ‹NTERNET

Dünyan›n hemen her yeriyle gerek telefon, gerekse

internet vas›tas›yla haberleflme imkân›

bulunmaktad›r. Sabit telefon hatlar›yla görüflmeler

gerçeklefltirilebildi¤i gibi, GSM hatlar› ile

de görüflmeler rahat bir flekilde yap›labilmektedir.

Üniversitemizin Türkistan Merkez Yerleflkesinde,

kablosuz internet a¤› bulunmaktad›r.

Rektörlük yerleflkesindeki ö¤renci

yatakhaneleri, yemekhane, Kültür merkezi

ile rektörlük binas› aras› ve lojmanlar› kapsayacak

flekilde kablosuz internet a¤›,

2009 y›l› May›s ay›ndan itibaren tüm personelimiz

ve ö¤rencilerimizin hizmetine

sunulmufltur. Personel ve tüm ö¤rencilerimiz,

kapsama alan›ndaki herhangi bir yerden

(yatakhanedeki odalar› dahil) internete

kolayca eriflebilmektedirler. ‹nternet

ba¤lant› h›z› 10 Mbit/s. oluflmaktad›r. Üniversitemiz

Microsoft Biliflim Teknolojiler

Akademisi ve MSDN AA üyesidir.


Üniversitemizin Türkistan Yerleflkesine,

tüm bask› ifllemlerini karfl›layabilecek

kapasiteye sahip modern

bir matbaa kurulmufltur.

2003 y›l›nda faaliyete geçen matbaam›zda

bugüne kadar 250’ye

yak›n ilmî eser ve ders kitab› bas›m›

gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Üniversitemiz

taraf›ndan yay›mlanan

“Türkoloji” ve “Habarfl›” dergilerinin

bas›m› da yine bu matbaam›z

taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Matbaa bünyesinde grafik-tasar›m

ünitesi bulunmaktad›r.

BASIMEV‹

Ahmet Yesevi Üniversitesi•97


KÜLTÜR-SANAT

Üniversitemiz, yetenekli ö¤rencileri

tespit edip, onlara

sanat e¤itimi verme, sahne

ve sanat rekabetine haz›rlama

gibi çal›flmalar› baflar›yla

yürütmektedir.

Üniversitemizde kurulan ö¤renci

ve ö¤retim üyelerinin

oluflturdu¤u sanat toplulu¤u,

ulusal ve uluslararas› alanda

faaliyet göstermektedir.

Kazakistan’da kültür ve sanat

alan›nda birincilik ödülü

alan ö¤renci ve ö¤retim üyelerimizin

say›s› oldukça çoktur.

Üniversitemizin farkl› bölümlerinde

okuyan ö¤rencilerden

oluflan “Biy Sultan

Dans Grubu” da gurur kaynaklar›m›zdan

biridir.

98•Ahmet Yesevi Üniversitesi

YESEV‹

SANAT TOPLULU⁄U

Üniversitemiz Mütevelli

Heyet Baflkanl›¤›nda

ise, Türk Dünyas›na

mensup farkl› ülkelerden

gelerek Ankara'da

yüksek lisans ve doktora

ö¤renimlerini sürdüren

ö¤rencilerden oluflan

Yesevi Sanat Toplulu¤u”

kurulmufltur.

Topluluk, resmî kurum

ve kurulufllar›n özel gün

ve anma toplant›lar›na

kat›lmakta, Türk dünyas›n›n

ortak sanat, folklor

ve müziklerinden örnekler

sunmaktad›r.

30 kiflilik bir ö¤renci

grubundan oluflturulan

Topluluk, üniversitemizin

tan›t›m›na önemli

katk› sa¤lamaktad›r.


Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Türk dünyas›n›n farkl› co¤rafyalar›ndan gelen

ö¤rencilerin kaynaflmalar›n› sa¤lamak, her

türlü sosyokültürel faaliyetlerini planlayarak

ö¤renci faaliyetlerini daha düzenli ve yararl›

hâle getirmek, ö¤rencilerin yeteneklerini gelifltirmek,

seslerini uluslararas› düzeyde duyurmak

amac›yla bütün ö¤rencilerin kat›l›mlar›n›n

sa¤land›¤› Türk Dünyas› Gençlik Kulübü,

Edebiyat Kulübü, Gezi Kulübü, Sa¤l›k

Kulübü, Spor Kulübü, Türk Dünyas›

Kültür ve Sanat Kulübü, Yesevi Yolu gibi

Ö¤renci Kulüpleri kurulmufltur. Ö¤renciler

kendi aralar›nda oluflturduklar›

kulüpler arac›l›¤›yla kültürler aras› kaynaflma

ve yak›nlaflma, yeni dostluklar

edinmenin yan› s›ra, Türkistan flehrinin

geliflimine katk›da bulunacak faaliyet

ve projeler gerçeklefltirmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•99


SPOR

Üniversitemizin yerleflkelerinde aç›k ve kapal› olmak

üzere 1 tenis, 2 basketbol, 2 voleybol, 2 futbol sahas›,

gürefl ve boks e¤itim salonlar› ile atletizm pisti

bulunmaktad›r. Ayr›ca ö¤renci yurtlar› içerisinde

masa tenisi salonlar› ile aerobik salonlar› mevcuttur.

Ö¤rencilerimiz bu imkânlardan her zaman ücretsiz

olarak yararlanmaktad›rlar.

Sporcular›m›z aras›nda 2 Dünya flampiyonlu¤una, 5

Sydney Olimpiyatlar›na kat›l›m hakk› kazanan ö¤rencilerimiz

vard›r. Bir trafik kazas›nda yaflam›n› yitiren

Sydney Olimpiyatlar› flampiyonu Bekzat Sattarhanov,

üniversitenin gurur kayna¤› olmufltur. Ayr›ca

Sambo güreflinde Sydney Olimpiyatlar›nda 1

gümüfl ve 2 bronz madalyam›z vard›r. Boksta üç

Asya flampiyonumuz bulunmaktad›r. Üniversitemizin

Bayan Basketbol tak›m› iki defa Kazakistan

flampiyonu olarak Üniversitemize alt›n madalya kazand›rm›flt›r.

Kazak millî güreflinde sporcumuz Madi Kur›mbayev

Dünya flampiyonudur. Moskova’da düzenlenen

Dünya flampiyonas›nda sambodan, Doha’da (Katar)

düzenlenen Asya flampiyonas›nda Taekwan-do’dan

ö¤rencilerimiz birincilik elde etmifllerdir.

6-8 Kas›m 2009 tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenen

Dünya flampiyonas›nda sambo dal›nda ö¤rencimiz

Sarsenbin Arman, Dünya ikincisi olmufltur.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•101


SÜREL‹ YAYINLARIMIZ

bilig-Türk Dünyas›

Sosyal Bilimler Dergisi

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› taraf›ndan

yay›mlanan bilig, Türk Dünyas›n›n

sosyal bilimler alan›ndaki birikimlerini ortaya

koymak, tarihî ve güncel konular›n› bilimsel

bir yaklafl›mla ele almak, Türkiye'de ve Türk

dünyas›nda bu bilinci oluflturmak, Türk Dünyas›na

gönül vermifl bilim adam›, uzman,

yazar, düflünürlerin ürünlerini ilgi duyanlara

ulaflt›rmak, Türk devlet ve topluluklar›n›n

kültürel ve ekonomik bütünleflmesine yard›mc›

olmak amac›yla yay›mlanan uluslararas›

standartlarda, hakemli dergidir.

102•Ahmet Yesevi Üniversitesi

1996 y›l›ndan itibaren yay›mlanmakta olan bilig,

• SSCI (Social Sciences Citation Index);

• Social Science;

• Journal Citation Reports/ Social Sciences

Edition;

• MLA (Modern Language Association) International

Bibliography, New York/USA;

• CSA (Cambridge Scientific Abstracts, Sociological

Abstracts Worldwide Political

Science Abstracts, Linguistics and Language

Behavior Abstracts), Cambridge/USA;

• IBBS (International Bibliography of the

Social Sciences), London/England ve

• TUB‹TAK / ULAKB‹M SBVT taraf›ndan taranmakta

ve makalelerin ‹ngilizce özetleri,

indekslerin servislerinde yer almaktad›r.

bilig, K›fl/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve

Güz/Ekim say›s› olmak üzere y›lda dört defa

yay›mlanmaktad›r.

(bilig’le ilgili di¤er bilgiler ve dergiye ait say›lara

www.yesevi.edu.tr/bilig adresinden ulafl›labilir.)


AYHABER

Dergisi

AYHABER dergisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› taraf›ndan

1997 tarihinden itibaren yay›mlanan, Ahmet

Yesevi Üniversitesi ile Türk Cumhuriyetleri

ve akraba topluluklara iliflkin, güncel olaylar›

içeren bir dergidir. Derginin amac›, Ahmet

Yesevi Üniversitesinin e¤itim, sanat, kültür,

spor vb. faaliyetlerini Türkiye ve Türk dünyas›na

tan›tmak, Türk dünyas› ile ilgili geliflmeleri

duyurmakt›r.

(AYHABER’le ilgili di¤er bilgiler ve dergiye ait

say›lara www.yesevi.edu.tr/ayhaber adresinden

ulafl›labilir.)

TÜRKOLOJ‹ ve

HABARfiI Dergileri

Üniversitemiz Rektörlü¤ünce uluslararas› “Türkoloji”

ve “Habarfl›” dergileri yay›mlanmaktad›r.

TÜRKOLOJ‹ Dergisi, Ocak 2002 tarihinden itibaren

y›lda alt› say› olarak yay›mlanmaktad›r.

Dergide, Kazakistan Cumhuriyeti filoloji anabilim

dal›nda yay›mlanan makalelerin geçerlili¤i,

Kazakistan Cumhuriyeti Vas›fland›rma Komitesi

taraf›ndan kabul edilmifltir.

Kazakça, Türkçe, Rusça ve ‹ngilizce olarak yay›mlanan

Türkoloji Dergisinin, Kazakistan d›fl›nda

da da¤›t›m› yap›lmaktad›r.

HABARfiI Dergisi, Üniversitemiz Rektörlü¤ü taraf›ndan

Sosyal Bilimler alan›nda 3, Fen Bilimleri

alan›nda 3 olmak üzere y›lda 6 say› olarak

yay›mlanmaktad›r. Dergi, Kazakistan Cumhuriyeti

E¤itim ve Bilim Bakanl›¤›, E¤itim

ve Bilim Kontrol Komitesi’nin

“Tezlerin Temel Bilimsel Sonuçlar›n›n

Yay›mland›¤› Yay›nlar Listesi”ne

dahil edilmifltir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•103


yararl› bilgiler

KAZAK‹STAN

Ülke ad› : Kazakistan Cumhuriyeti

Baflkenti : Astana

Nüfusu (2006) : 15.347.000

Yüzölçümü : 2.724.900

Resmi dili : Kazakça

Milletleraras› dil : Rusça

Para birimi : Tenge (2009 y›l› sonu itibariyle 1 $=yaklafl›k 150 Tenge’dir.)

Bafll›ca flehirleri : Almat›, Aktöbe, Çimkent, Türkistan, Aktau, Karagand›, Semey,

Kökçetau, K›z›lorda, Kustanay, At›rau, Pavlodar, Oral.

Komflular› : Kuzeyde ve Bat›da Rusya Federasyonu, Do¤uda Çin Halk

Cumhuriyeti, Güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve K›rg›zistan.

Göller : Aral, Balkafl, Zaysan, Alakol, Tengiz ve Seletitengiz.

Nehirler : Ural, Emba, Sirderya, Sar›su, ‹li, ‹rtifl, Talas, Çu, ‹flim.

‹klim : Ülke genelinde sert karasal iklim hakimdir.

Resmi tatil günleri : Y›lbafl› 1-2 Ocak, Dünya Kad›nlar Günü 8 Mart, Nevruz Bayram›

22 Mart, Birlik Günü 1 May›s, Zafer Bayram› 9 May›s, Baflkent Astana Günü 6 Temmuz,

Anayasa Günü 30 A¤ustos, Cumhuriyet Bayram› 25 Ekim, Ba¤›ms›zl›k Günü 16-17 Aral›k

Astana

1991 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk baflkenti, Almat› idi. Ancak

Kazakistan hükûmetinin ald›¤› radikal bir kararla yeni baflkent olarak Astana ilân edildi.

Öncelikli alt yap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan 1998 y›l›nda eski ad›yla Akmola olan

Astana, art›k Kazakistan’›n gelece¤e yürüdü¤ü baflkenti oldu.

Yaklafl›k bir milyon nüfusa sahip Astana, h›zla geliflen ve büyüyen Kazakistan’›n modern yüzü

olarak yeniden infla edilmekte; mimari ve altyap› çal›flmalar›, h›z kesmeden devam etmektedir.

104•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Almat› Kentav

Kazakistan’›n ba¤›ms›zl›ktan sonraki

ilk baflkentidir. Almat› sürekli göç

alan, büyüyen ve geliflen bir flehirdir.

Almat›’da uluslararas› havaalan› vard›r.

Burada, Türkiye Cumhuriyeti

Konsoloslu¤u bulunmaktad›r.

Türkistan’a gidecek ö¤rencilerimiz,

havayoluyla ilk önce Almat›’ya ulaflmakta,

oradan kara veya tren yoluyla

e¤itimlerini görecekleri flehirlere

ulaflabilmektedirler. Almat›-Çimkent

aras› uçak seferleri de vard›r. ‹steyen

ö¤rencilerimiz veya personelimiz,

Almat›’dan Çimkent’e yaklafl›k bir

saatlik hava, Çimkent’ten de iki saatlik

kara yolculu¤undan sonra Üniversitemizin

bulundu¤u Türkistan’a

ulaflabilmektedirler.

Türkistan’a 30 km mesafede, kuzeyde bulunan

Kentav flehri, yaklafl›k 50 bin kiflilik bir flehirdir.

Burada ö¤rencilerimiz için 390 kiflilik yurt imkân›

vard›r ve haz›rl›k s›n›f› ö¤rencilerimizin yurtlarda

kalmas› zorunludur. Ö¤rencilerimiz yurtta bulunan

4–6 kiflilik odalarda kalmakta, yemekhane,

çamafl›rhane ve kantin hizmetlerinden yararlanmaktad›r.

Yurtlarda kalmayan ö¤rencilerimiz ise

ev kiralamaktad›r. Kentav'da normal bir evin

kiras› yaklafl›k 100 ABD dolar›d›r. Bir ö¤rencinin

zaruri harcamalar› ise yine 250–300 ABD

dolar›d›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•105


yararl› bilgiler

Türkistan

Üniversitemiz merkez yerleflkesinin bulundu¤u Türkistan, Güney Kazakistan Eyaletine ba¤l›d›r.

Ünlü Türk düflünürü ve Türk dünyas›n›n ortak atas› olarak kabul edilen Ahmet Yesevi’nin yaflad›-

¤› ve Türbesinin bulundu¤u flehirdir. Ahmet Yesevi Türbesi, Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan 2000

y›l›nda yeniden restore edilmifltir.

Türkistan flehri, Ahmet Yesevi Üniversitesi kurulmadan önce 30 bin nüfuslu küçük kasaba görümünde

iken, bugün 100 bini aflan nüfusuyla geliflen ve büyüyen bir flehir hâline gelmifltir.

Türkiyeli ö¤rencilerimizin büyük ço¤unlu¤u yurtlarda kalmaktad›r. Yurtlarda kalmayan ö¤rencilerimiz

ise ev kiralamaktad›r. Türkistan’da normal bir evin kiras› yaklafl›k 100 $’d›r. Bir ö¤rencinin

zaruri harcamalar› ise 250-300 ABD Dolar› civar›ndad›r.

Türkistan’da al›flverifller daha çok pazarlardan yap›lmaktad›r. Bunun yan›nda market ve ma¤azalar

da mevcuttur. Genel olarak Türkiye’deki malzemeler bulunmakla beraber, sebze, meyve, zeytin,

peynir gibi g›da maddeleri ile baharat, Türkiye’ye k›yasla biraz pahal›d›r.

106•Ahmet Yesevi Üniversitesi


Kazakistan’a ulafl›m

Türkiye’den gidecek ö¤rencilerin Türkistan’a ulafl›m› Türk Hava Yollar› ve Astana Hava Yollar› ile Almat›

üzerinden yap›lmaktad›r. ‹stanbul-Almat› aras› yaklafl›k 6 saattir. Almat›’dan Türkistan’a ulafl›m, karayolu

ve demiryolu ile yap›labildi¤i gibi, Çimkent’e kadar uçakla, Çimkent’ten sonra karayoluyla da olabilmektedir.

Almat›’dan havayolunu tercih edenler bir saatlik yolculuktan sonra Çimkent’e ulaflmaktad›r. Almat›-

Çimkent aras› uçak bileti yaklafl›k 160 ABD Dolar›d›r.

Almat›-Türkistan aras›nda her biri yaklafl›k 1000 km. olan demiryolu ve karayolu ulafl›m imkân› mevcuttur.

Almat›-Türkistan aras› otobüs ve tren bilet ücretleri yaklafl›k 30–40 ABD Dolar›d›r. Otobüsle 10–12,

trenle 15–19 saatte var›labilmektedir.

Türkiye ile Türkistan aras›nda yaz›n 3, k›fl›n ise 4 saat fark vard›r.

Ayr›ca, Özbekistan üzerinden de vize almak flart›yla gidilebilmektedir. Bu güzergâhla gidilmesi hâlinde

Türkiye-Özbekistan aras› uçakla 4 saattir. Taflkent-Çimkent aras› karayoluyla yaklafl›k 280 km.dir.

Vize

Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›n›n bir aydan az seyahatleri için

vize almas›na gerek yoktur. Bu sürenin afl›lmas› durumunda vize

al›nmas› gerekmektedir. Ö¤rencilerimiz ise e¤itim vizesi almaktad›rlar.

Ö¤rencilerimizin vize ifllemleri, Üniversitemiz Rektörlü¤ü taraf›ndan

yap›lmaktad›r.

Ahmet Yesevi Üniversitesi•107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!