erdil sürücü kursu

tuzla.gov.tr

erdil sürücü kursu

Kültür - Sanat etkinliklerine

hem önem veriyor

hem de destekliyoruz


Dr. fiadi YAZICI

Tuzla Belediye Baflkan›

Sevgili Tuzlal›lar…

Tuzla Belediyesi olarak, ilçemizdeki kültür- sanat etkinliklerine

hem büyük önem veriyoruz; hem de destekliyoruz. Vatandafllar›m›z›n

rutin ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› nas›l ki asli görevimiz olarak kabul

ediyorsak, sanatsal ve bilimsel ihtiyaçlar›na da cevap vermek

zorunday›z. Bu anlamda Tuzla Bilim ve Sanat Günlerini önemsiyoruz.

Bu etkinliklerden Tuzlal› vatandafllar›m›z›n yeterince faydalanaca¤›n›

umuyor, baflta Tuzla Kaymakaml›¤› ve ‹lçe Milli E¤itim

Müdürlü¤ü olmak üzere; organizasyonda eme¤i geçen herkese

teflekkürlerimi sunuyorum.

4

Similar magazines