Mastik Teknolojileri - Bostik

bostik.com.tr

Mastik Teknolojileri - Bostik

MS Polimer Teknolojisi nedir?

MS Polimer Teknolojisi, 1970'lerin sonunda

Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir

geçmiþe ve tecrübeye sahiptir.

Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK

tarafýndan kullanýlmýþtýr.

Solvent, silikon, izosiyanat ve bitüm

içermeyen yeni jenerasyon yapýþtýrýcý, yalýtým

ve derz dolgu malzemesidir. Tüketicilerin,

her geçen gün artan daha güvenli çalýþma

ortamý ve çevre þartlarý ihtiyaçlarýný uyumlu

bir bütünlük içerisinde karþýlar.

MS Polimer bazlý ürünler, kendi benzersiz

kimyasal yapýsý ve kürleþme mekanizmasý

ile diðer yapýþtýrýcý ve derz dolgu

malzemelerinden tamamýyla farklýdýr.

MS Polimer’ler, Poliüretan ve Silikonun güçlü

özelliklerinin birleþtiði, tek komponentli

ürünlerdir.

Kullaným Alanlarý:

• Montaj yapýþtýrýcýlarýnda

• Sýzdýrmazlýklarda

• Derz dolgu ve fugalarda

• Cephe panel kaplamalarda

• Saniter fugalarda

• Yüksek yapý derzlerinde

• Dekoratif derz dolgularýnda

• Parke yapýþtýrýcýlarýnda

• Parke fugalarýnda

• Universal yalýtýmda

• Düz çatýlarda

Özellikleri:

• Çözücü içermez

• Solvent içermez

• Ýzosiyanat içermez

• Silikon içermez

• Bitüm içermez

• Düþük emüsyonlu

• Nötral karakterde

• Düþük büzüþme özellikli

Kullaným Avantajlarý:

• Yüksek yapýþma özelliðine sahiptir.

• Ýç ve dýþ kullanýma uygundur.

• Kimyasallara karþý dayanýklýdýr.

• Boyanabilme özelliðine sahiptir.

More magazines by this user
Similar magazines