Çağdaş Eğitime Geçiş Haftası Etkinlikleri

uludag.edu.tr

Çağdaş Eğitime Geçiş Haftası Etkinlikleri

22

kültür / sanat

Ça¤dafl E¤itime Geçifl Haftas›’nda

son sözü ö¤renciler söyledi

Üniversitemizin “Ça¤dafl E¤itime Geçifl

Haftas›” etkinlikleri, ö¤rencilerin kat›ld›¤› panelle

sona erdi. “E¤itim Sistemimize Ö¤renci Gözü ile

Bak›fl” konulu panelde konuflan ö¤renciler, yüksek

ö¤retimin nas›l olmas› gerekti¤i konusundaki

görüfllerini dile getirdiler.

Rektörlük A Salonu’nda yap›lan paneli

Uluda¤ Üniversitesi’nin E¤itimden Sorumlu Rektör

Yard›mc›s› Prof. Dr. Ercan Tuncel yönetti.

Prof. Dr. Tuncel, bilimin san›ld›¤› gibi üniversitelerden

de¤il, üniversite d›fl›nda geliflti¤ini, ancak

üniversitelerin d›flar›da geliflen bu bilimi sonradan

içsellefltirmede bir sorun yaflamad›¤›n› belirtti.

Üniversitelerdeki e¤itimi toplumsal yap›n›n ve siyasal

güçlerin belirledi¤ini anlatan Prof. Dr. Tuncel,

20. yüzy›ldan bafllayarak küreselleflmenin getirdi¤i

anlay›flla, bilim için bilgi üretmekten, piyasa

için bilgi üretmeye do¤ru geçifl oldu¤unu, bu

konuda da AB dahil tüm ülkelerin Amerikan e¤itim

modelini örnek ald›¤›n› kaydetti.

Panelde konuflan T›p Fakültesi ö¤rencisi ‹smet

Baflkurt, ülkemizdeki e¤itim sistemini elefltirerek,

“Bu e¤itim sisteminde almak istedi¤imizi

alam›yoruz. Ama mezun olup d›flar›ya ç›kt›¤›m›zda,

bizim en baflta almak isteyip de alamad›¤›m›z

fleyler bizden isteniyor. Buna bir an önce çözüm

bulmak gerekir” dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi Ayflegül

U¤ur da, altyap›s› haz›rlanmadan çok say›da üniversite

aç›lmas›n› do¤ru bulmad›¤›n›, bunun e¤itim

kalitesini düflürdü¤ünü dile getirdi.

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas›

‹liflkiler Bölümü ö¤rencisi Öner Akgül

ise, üniversitelerin; ö¤rencilerin yönetime kat›ld›-

¤›, akademisyenlerin daha fazla desteklendi¤i, ö¤retim

üyesi bafl›na daha az ö¤rencinin düfltü¤ü,

ana dilde e¤itimin yap›ld›¤› ama bir yabanc› dilin

çok iyi ö¤retildi¤i, uluslararas› alanda ö¤renci de-

¤ifliminin sa¤land›¤›, kütüphane ve internet olanaklar›n›n

s›n›rs›z oldu¤u, ö¤rencileri sosyallefltirecek

topluluklar›n etkin oldu¤u bir üniversite olmas›

gerekti¤inin alt›n› çizdi.

“Piyasa için bilgi üretmesi beklenen üniversitelerin

kaynak s›k›nt›s›n› sanayicilerle iflbirli¤i

yaparak niçin gidermedikleri” konusundaki bir

soru üzerine Prof. Dr. Tuncel, “Üniversitemiz, flu

anda Teknoloji Gelifltirme Bölgesi çal›flmalar›n›

sürdürüyor. Bu bölge hizmet vermeye bafllad›¤›nda,

ileri teknolojiye yönelik çal›flan firmalar sayesinde,

üniversitenin üretti¤i bilginin ekonomik

de¤ere dönüflmesi de sa¤lanm›fl olacakt›r” yan›t›n›

verdi.

More magazines by this user
Similar magazines