EndometrioseNL

De Endometriose Stichting zet zich in voor aandacht en erkenning van de ziekte endometriose. Dit doen we met een team van 34 goed toegeruste vrijwilligers en 2 parttime medewerkers. Samen zorgen we voor onder andere de website, de buikspreker, de bijeenko

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !