avatar

LARS.publikasjoner

LARS er forkortelse for Landsforeningen for Ryggmargsskadde. LARS utgir bl.a medlemsbladet Patetra 4 ganger årlig og diverse andre publikasjoner slik som f.eks vår ABC-serie.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!