Views
5 years ago

Gramatika e gjuhës shqipe - Mileniumi i Tretë

Gramatika e gjuhës shqipe - Mileniumi i Tretë

Gramatika e gjuhës shqipe - Mileniumi i

Gramatika e gjuhës shqipe Shkolla jopublike “Mileniumi i tretë” Punoi: Buena Aziri

 • Page 2 and 3: Projekt nga: Buena Aziri KL. VII/3
 • Page 4 and 5: Fonetika
 • Page 6 and 7: Klasifikimi i zanoreve • Zanoret
 • Page 8 and 9: Diftongjet dhe grupet e zanoreve
 • Page 10 and 11: Intonacioni • Ngritjet dhe uljet
 • Page 12 and 13: Theksi i fjalisë • Në gjuhën s
 • Page 14 and 15: Fjalëformimi Forma dhe kuptimi i f
 • Page 16 and 17: Fjalët e parme dhe jo të parme
 • Page 18 and 19: • • • Antonimet, sinonimet dh
 • Page 20 and 21: Leksikologjia • Leksikologjia ës
 • Page 22 and 23: Sintaksa
 • Page 24 and 25: Përbërësit kryesorë të fjalis
 • Page 26 and 27: Tipat e fjalive sipas llojit të ku
 • Page 28 and 29: Fjalia pyetëse • Fjalia pyetëse
 • Page 30 and 31: Fjalia nxitëse • Fjalia nxitëse
 • Page 32 and 33: Format e fjalisë • Fjalitë dëf
 • Page 34 and 35: Gjymtyrët kryesorë të fjalisë
 • Page 36 and 37: Me se shprehet kryefjala? • Kryef
 • Page 38 and 39: Kallëzuesori i kryefjalës • Kry
 • Page 40 and 41: Llojet e kallëzuesit • Llojet e
 • Page 42 and 43: Rrethanori • Rrethanori është g
 • Page 44 and 45: Me se shprehet rrethanori i kohës?
 • Page 46 and 47: Rrethanori i vendit • Rrethanori
 • Page 48 and 49: Rrethanori i mënyrës • Rrethano
 • Page 50 and 51: Rrethanori i shkakut • Rrethanori
 • Page 52 and 53:

  c) grup emëror: Rezultatet i ke t

 • Page 54 and 55:

  Me se shprehet rrethanori i sasisë

 • Page 56 and 57:

  Me se shprehet rrethanori i qëllim

 • Page 58 and 59:

  Kundrinori • Kundrinori është g

 • Page 60 and 61:

  Kundrinori i drejtë • Kundrinori

 • Page 62 and 63:

  • Në qoftë se fjalinë veprore

 • Page 64 and 65:

  c) me grup emëror: Vizitova liqeni

 • Page 66 and 67:

  Kundrinori i zhdrejtë pa parafjal

 • Page 68 and 69:

  • Ai ndërtohet gjithmonë pa par

 • Page 70 and 71:

  c) me grup emëror: Shoqes së klas

 • Page 72 and 73:

  • Kundrinori i zhdrejtë me paraf

 • Page 74 and 75:

  Me se shprehet kundrinori i zhdrejt

 • Page 76 and 77:

  Llojet e përcaktorit • Llojet e

 • Page 78 and 79:

  Morfologjia • Morfologjia është

 • Page 80 and 81:

  Emri Kategoritë gramatikore të em

 • Page 82 and 83:

  Numri dhe rasa • Emri lakohet në

 • Page 84 and 85:

  Lakimi i parë Numri njëjës Trajt

 • Page 86 and 87:

  Lakimi i dytë Numri njëjës Trajt

 • Page 88 and 89:

  Lakimi i tretë Numri njëjës Traj

 • Page 90 and 91:

  Llojet e emrit • Dallojmë lloje

 • Page 92 and 93:

  Emrat frymorë dhe jofrymorë • E

 • Page 94 and 95:

  Emrat e numërueshëm dhe të panum

 • Page 96 and 97:

  Mbiemri • Mbiemri është pjesë

 • Page 98 and 99:

  Lakimi i mbiemrit Gjinia mashkullor

 • Page 100 and 101:

  Lakimi i mbiemrit Gjinia femërore

 • Page 102 and 103:

  Shkallët e mbiemrit • Mbiemri ka

 • Page 104 and 105:

  Përemri vetor • Përemri vetor t

 • Page 106 and 107:

  Përemri vetvetor • Përemri vetv

 • Page 108 and 109:

  Përemri dëftor • Përemrat dëf

 • Page 110 and 111:

  • Përemri pronor i vetës së dy

 • Page 112 and 113:

  Përemri pyetës • Përemrat pyet

 • Page 114 and 115:

  Përemri i pacaktuar • Përemri i

 • Page 116 and 117:

  Lakimi i përemrit vetor Veta e dyt

 • Page 118 and 119:

  Lakimi i përemrave vetvetorë Emë

 • Page 120 and 121:

  Lakimi i përemrit pronor Veta e pa

 • Page 122 and 123:

  Lakimi i përemrit pronor Veta e tr

 • Page 124 and 125:

  Lakimi i përemrit lidhor Numri nj

 • Page 126 and 127:

  Folja • Folja është pjesë e nd

 • Page 128 and 129:

  Zgjedhimi • Folja ka tri zgjedhim

 • Page 130 and 131:

  Mënyrat e foljes • Dallojmë gja

 • Page 132 and 133:

  • Mënyra lidhore ka katër kohë

 • Page 134 and 135:

  • Të thjeshta: Kohët e foljes n

 • Page 136 and 137:

  • Format e pashtjelluara të folj

 • Page 138 and 139:

  Mënyra lidhore Koha E tashme E pak

 • Page 140 and 141:

  Mënyra habitore Koha E tashme E pa

 • Page 142 and 143:

  Mënyra urdhërore Ka vetëm vetën

 • Page 144 and 145:

  Mënyra lidhore Koha E tashme E pak

 • Page 146 and 147:

  Mënyra habitore Koha E tashme E pa

 • Page 148 and 149:

  Mënyra urdhërore Ka vetëm vetën

 • Page 150 and 151:

  Llojet e ndajfoljes • Llojet e nd

 • Page 152 and 153:

  Ndajfolja e vendit • Ndajfolja e

 • Page 154 and 155:

  Ndajfolja e sasisë • Ndajfolja e

 • Page 156 and 157:

  Numërori • Numërori është pje

 • Page 158 and 159:

  • Kur përdoret me nyjën e përp

 • Page 160 and 161:

  • Numërorët në përgjithësi n

 • Page 162 and 163:

  Lidhëza • Lidhëza është pjes

 • Page 164 and 165:

  • Lidhëzat shtuese janë: e, dhe

 • Page 166 and 167:

  • Lidhëzat ftilluese janë: se,

 • Page 168 and 169:

  Pjesëza • Pjesëza është pjes

 • Page 170 and 171:

  • Pjesëzat pohuese janë: po, po

 • Page 172 and 173:

  • Parafjalët, sipas strukturës

 • Page 174 and 175:

  Pasthirrma • Pasthirrma është p

 • Page 176 and 177:

  • Pasthirrma emocionale që shpre

 • Page 178 and 179:

  Onomatopetë • Onomatopetë janë

 • Page 180 and 181:

  Fjalitë e përbëra me bashkërend

 • Page 182 and 183:

  • Te fjalitë e përbëra me bash

 • Page 184 and 185:

  • Fjali të përbëra me bashkër

 • Page 186 and 187:

  Fjalitë e përbëra me nënrenditj

 • Page 188 and 189:

  Fjalia e përbërë me pjesë të n

 • Page 190 and 191:

  • Folja, në pjesën e nënrendit

 • Page 192 and 193:

  • Pjesa e nënrenditur ftilluese

 • Page 194 and 195:

  • Pjesa e nënrenditur kohore zak

 • Page 196 and 197:

  • Pjesa e nënrenditur vendore u

 • Page 198 and 199:

  • Rendi më i zakonshëm është

 • Page 200 and 201:

  Fjalia e përbërë me pjesë nënr

 • Page 202 and 203:

  • Pjesa e nënrenditur lejore zak

 • Page 204 and 205:

  Fjalia e përbërë me pjesë të n

 • Page 206 and 207:

  Fjalia e përbërë me pjesë të n

 • Page 208 and 209:

  Ligjërata e drejtë dhe ligjërata

 • Page 210 and 211:

  • Ligjërata e drejtë shpesh par

 • Page 212 and 213:

  • Në qoftë se ligjërata e drej

 • Page 214 and 215:

  Ligjërata e zhdrejtë • Ligjëra

 • Page 216 and 217:

  • Ligjërimi dhe tregimi dallohen

 • Page 218:

  Punuar nga: Buena Aziri Mësimdhën

LIBRI SHQIP 1555-1912 - Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
bluth faqe e pare.indd
Pjesa e Parë
ZONE E RREZIKSHME - Gazeta Express
NJEREZIT E PRESIDENTIT - Gazeta Express
UFOT E ABEDINIT - Gazeta Express
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
U N I V E R S
2013-01 - Radio e Jashtme e Kinës
IMPROVIZIMET E PRESIDENTIT - Gazeta Express
FUNDI I HUMBJEVE - Gazeta Express
RAPORTI I ZI - Gazeta Express
TE SEMURE, E PA SHPRESE - Gazeta Express
Hashimi i refuzon paret - Gazeta Express
Raporti vjetor 2011 i KPA-së
e - Gazeta Express
SHANSI I FUNDIT - Gazeta Express
I VRAU DHENDRI - Gazeta Express
KOLONIA E TURPIT - Gazeta Express