Views
5 years ago

Artykuł Jason ® membrane - botiss.com

Artykuł Jason ® membrane - botiss.com

Artykuł Jason ® membrane -

Biomateria³y Daniel Rothamel* 10 Biokompatybilnoœæ i biodegradacja naturalnej, wieprzowej membrany osierdziowej. Wyniki badañ in-vitro/in-vivo Biocompatibility and biodegradation of native, porcine pericardial membrane. Results of in vivo/in vitro studies. *dr Daniel Rothamel, Uniwersytet w Kolonii, Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej oraz Chirurgii Plastycznej Twarzy, Kolonia Has³a indeksowe membrana kolagenowa, GBR, GTR, na- turalny, regeneracja koœci, osierdzie, bio- degradacja, kolagen Key words: collagen membrane, GBR, GTR, native, bone regeneration, pericardium, biode- gradation, collagen Streszczenie Zasada sterowanej regeneracji tkanek i koœci w leczeniu ubytków kostnych i przyzêbia stosowana jest od wielu lat. Jako 2/2009 bariera os³aniaj¹ca tkanki miêkkie i na- b³onek, obok materia³ów ulegaj¹cych resorpcji, sprawdzi³y siê przede wszystkim naturalne i usiatkowane poprzecznie kolageny, które jednak czêœciowo ró¿ni¹ siê pod wzglêdem pe³nienia funkcji bariery i biokompatybilnoœci. Celem niniejszych badañ pilota¿owych by³o badanie in-vitro i in-vivo nowej, naturalnej membrany kolagenowej pozyskiwanej z osierdzia wieprzowego. Trzy ró¿ne naturalne membrany kolage- nowe (Jason® Kollagenmembran [JM], botiss dental GmbH, Berlin, Bio Gide® [BG], Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Szwajcaria i Tutodent® [TD], Zimmer

P∏ynna membrana Bituthene® Liquid Membrane - Grace ...
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
Peri-lmplant Bone Level Around Implants with ... - Dental-Depot