folder - Biuro karier - Akademia Morska w Szczecinie

biurokarier.am.szczecin.pl

folder - Biuro karier - Akademia Morska w Szczecinie

Spis treści

Słowo od Rektora 3

Historia 4

To, co wyróżnia Akademię Morską 5

Wydział Nawigacyjny 7

Wydział Mechaniczny 15

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 27

Studia podyplomowe 33

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie 33

Studium Nauki Języków Obcych 34

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 35

Organizacje studenckie 35

Ośrodki szkoleniowe Akademii Morskiej w Szczecinie 37

Osiedle Akademickie 42

Pływalnia 43

Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu 43

Europejskie Centrum Szkolenia LNG 44


Słowo od Rektora

Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje tradycję edukacji morskiej,

realizowaną przez szczecińskie szkoły morskie od 1947 roku. W 2007

roku uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu

Zachodnim. Głównym jej zadaniem jest kształcenie kadr oficerskich

— nawigatorów i mechaników — zgodnie z wymogami współczesnej

floty transportowej i rybackiej oraz szkolenie eksploatacyjnych służb

armatorskich, a także portowych floty morskiej i śródlądowej na najwyższym

światowym poziomie.

W ostatnich latach wiele szkół morskich zostało rozwiązanych, stąd dziś

są rzadkością w Europie. Można powiedzieć, że przetrwały tylko najlepsze.

Zobowiązuje to akademię do nauczania według najnowocześniejszych

systemów edukacyjnych. Uczelnia kształci oficerów z Europy

celem zachowania europejskiej autonomiczności w obsłudze szlaków

morskich. Szkoła podlega zarówno ustawie o szkolnictwie wyższym

w Polsce, jak i Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a jej dyplomy

uznawane są na całym świecie. Europejska Komisja Morska, która nadzoruje

działalność uczelni, obliczyła, że w 2012 r. w Europie będzie zapotrzebowanie

na 80 tys. oficerów.

Akademia Morska w Szczecinie od początku swojego istnienia prężnie

się rozwijała i dbała o zachowanie dobrych standardów. Obecnie kształci

na trzech wydziałach. Jej absolwenci otrzymują wynagrodzenie na tym

samym poziomie co Niemcy czy Anglicy i pływają u najlepszych armatorów.

W gospodarce morskiej akademia jest renomowaną jednostką

naukową, w szczególności w zakresie inżynierii ruchu morskiego. Doceniając

osiągnięcia naukowe uczelni, kontrahenci chętnie fundują stypendia,

nawet dla studentów pierwszego roku. Absolwenci akademii

są uznanymi specjalistami w Europie, w trakcie kształcenia zdobywają

nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, zależnie od

kierunku kształcenia.

W Świnoujściu, według koncepcji ekspertów uczelni, powstaje terminal

gazowy. Trwają również przygotowania do kształcenia kadry, która będzie

obsługiwała instalacje świnoujskiego terminalu i przewoziła gaz statkami.

Planowane jest utworzenie Europejskiego Centrum Szkolnictwa Morskiego

przy współpracy z Akademią Morską w Gdyni. W skład projektu

wejdzie kilka centrów morskich, np. ośrodek inżynierii ruchu morskiego

i ośrodek ratownictwa morskiego. Ośrodki te w oparciu o kompleksową

bazę symulatorów na światowym poziomie będą prowadzić wszelkiego

rodzaju szkolenia dla kadry oficerskiej i marynarzy, w tym również dla

oficerów zagranicznych.

Akademia Morska w Szczecinie to uczelnia z ponad 60-letnią tradycją

kształcenia dla potrzeb gospodarki morskiej. To kurs obrany na nowoczesność

i rozwój!

3


Historia

Historia Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak szkolnictwa

mor skiego na Pomorzu Zachodnim, wiąże się nierozerwalnie z historią

Wydziału Nawigacyjnego. Propozycja zlokalizowania w Szczecinie

szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała

w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru wybrano

przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej

w Gdyni do Szczecina. Powstała na jego bazie Państwowa Szkoła

Morska w Szczecinie powołana została 1 stycznia 1947 roku.

W 1949 roku została ona podporządkowana Państwowemu Centrum

Wychowania Morskiego w Gdyni, a następnie w 1951 roku przekształcona

w Nawigacyjne Technikum Morskie.

Zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 18 lipca 1953 roku technikum

postawiono w stan likwidacji.

W ciągu sześciu lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej i Nawigacyjnego

Technikum Morskiego wypromowano 492 absolwentów. Z ich

grona wywodziło się dwóch ministrów resortu żeglugi, trzech rektorów,

wielu naukowców, dyrektorów urzędów morskich i innych przedsiębiorstw

gospodarki morskiej oraz liczna kadra cenionych oficerów

i kapitanów floty handlowej.

Dynamiczny rozwój floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich

sprawił, że szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane.

W roku 1962 powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego.

Szkoła ta prowadziła dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi

Maszyn Statków Rybackich.

W 1963 roku powołano nową szkołę — była to pomaturalna Państwowa

Szkoła Morska. Kształciła ona kadrę oficerską dla floty handlowej.

Nauka trwała 3 lata. Struktura organizacyjna utworzonych wydziałów

Nawigacyjnego i Mechanicznego miała, podobnie jak w Państwowej

Szkole Rybołówstwa Morskiego, cechy uczelni wyższej.

W 1967 roku połączono obydwie szkoły. W ich miejsce powstała pomaturalna

Państwowa Szkoła Morska. Posiadała ona trzy wydziały: Nawigacyjny,

Nawigacyjno-Połowowy i Mechaniczny.

Państwowa Szkoła Morska została w 1968 roku przekształcona

w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

Działalność dydaktyczną rozpoczęła w roku akademickim

1969/70. Do roku 1974 prowadzono w niej studia inżynierskie, w latach

1974–1989 — jednolite magisterskie, a od roku 1989 dwustopniowe:

inżynierskie i magisterskie uzupełniające.

W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Transportu, do którego z Wydziału Nawigacyjnego

przeniesiony został kierunek kształcenia transport.

W roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie

geodezja i kartografia, zaś w 2002 roku uprawnienia takie, w dyscyplinie

budowa i eksploatacja maszyn otrzymał Wydział Mechaniczny.

Stanowiło to podstawę do nadania uczelni nazwy Akademia Morska

w Szczecinie, co nastąpiło 12 marca 2004 roku.

4


To, co wyróżnia

Akademię Morską

Programy studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposób

ich realizacji odbiegają od form spotykanych na innych uczelniach.

Ze względu na specyfikę przyszłej profesji studenci od pierwszych chwil

mają kontakt z morzem i praktyczną nauką zawodu.

Już kilka dni po rekrutacji prowadzone są — w ramach praktyki —

kursy z zakresu ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznego

użycia morskiego sprzętu ratunkowego. Ich celem jest przygotowanie

kandydatów do prawidłowego działania w sytuacji zagrożenia.

Po przeszkoleniu studenci otrzymują następujące świadectwa,

wydane przez Urzędy Morskie, a uznawane przez armatorów i administracje

morskie na całym świecie:

• kursu indywidualnych technik ratunkowych,

• kursu przeciwpożarowego podstawowego,

• kursu pierwszej pomocy medycznej,

• kursu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

W trakcie studiów studenci odbywają szereg innych szkoleń, np.: Global

Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — ogólnoświatowy system

bezpieczeństwa i alarmowania, Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)

itp. Po ich ukończeniu otrzymują zatwierdzane przez organy administracji

państwowej certyfikaty, niezbędne w ich przyszłej pracy na morzu.

Uzyskują także wydawane przez Urzędy Morskie świadectwa i dyplomy,

uprawniające ich do pełnienia określonych funkcji na statkach morskich:

• po ukończeniu pierwszego roku studiów i odbyciu 2-miesięcznej

praktyki morskiej – świadectwo marynarza lub motorzysty,

• po ukończeniu studiów I stopnia i zaliczeniu 12-miesięcznej (nawigatorzy)

lub 6-miesięcznej (mechanicy) praktyki morskiej –

dyplom oficera wachtowego.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje wydawany przez

uczelnię dyplom i tytuł inżyniera w zakresie danej specjalności, zaś po

ukończeniu studiów II stopnia dyplom i tytuł magistra inżyniera.

Uczelnia zapewnia i organizuje studentom atrakcyjne praktyki. Podczas

praktyk morskich studenci tzw. „specjalności pływających” zdobywają

na statkach umiejętności praktyczne, uzupełniające wiedzę teore tyczną

nabytą w trakcie wykładów oraz kształtują cechy osobowościowe

niezbędne w pracy na stanowisku oficera. Program tych praktyk zawiera

Książka praktyk morskich.

Praktyki zawodowe studentów „specjalności lądowych” w zakładach

przemysłowych to zdobywanie umiejętności pozwalających na ich pełne

przygotowanie do wykonywania zawodu.

Uczestnictwo akademii w Programie Erasmus umożliwia wyróżniającym

się studentom odbywanie części studiów za granicą, np. w Barcelonie,

Flensburgu, Elsfleth czy Liverpoolu.

Absolwenci uczelni szybko obejmują kierownicze stanowiska. Wielu

z nich pracuje we flocie światowej na stanowiskach oficerskich w tym

najwyższych: kapitanów żeglugi wielkiej i starszych oficerów mechaników.

Wielu piastuje odpowiedzialne stanowiska menedżerskie w Polsce

i za granicą w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki morskiej.

5


Wydział Nawigacyjny

ul. Wały Chrobrego 1—2, 70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 515, faks 91 48 09 466

Dziekanat:

ds. studiów stacjonarnych tel. 91 48 09 354, 91 48 09 510

ds. studiów niestacjonarnych tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578

e-mail: dn@am.szczecin.pl, www.wydzial-nawigacyjny.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora

nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Prowadzi

następujące kierunki kształcenia:

• nawigacja,

• transport,

• geodezja i kartografia,

• informatyka.

Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje ponad 1600 słuchaczy. W porównaniu

z innymi ośrodkami prowadzącymi szkolenia marynarzy w Europie

jest to duży i renomowany wydział, kształcący w oparciu o nowoczesne

programy nauczania, symulatory i laboratoria dydaktyczne oraz

wykorzystujący statek szkoleniowo-badawczy m/v „Nawigator XXI”.

Kadra wydziału to w większości nauczyciele akademiccy posiadający

obok stopni i tytułów naukowych doświadczenie zawodowe, potwierdzone

najwyższymi dyplomami morskimi. Oprócz działalności

dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa

żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji

i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.

Kształcenie zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych

odbywa się dwustopniowo:

• na studiach stacjonarnych: kierunek nawigacja — 4-letnie studia I stopnia

(inżynierskie) i 1,5 roczne studia II stopnia (magisterskie uzupełniające),

pozostałe kierunki — 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie),

• na studiach niestacjonarnych: kierunek nawigacja — 4-letnie studia

I stopnia (inżynierskie) i 2-letnie studia II stopnia (magisterskie uzupełniające),

pozostałe kierunki — 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek nawigacja

Absolwenci specjalności transport morski są przygotowani do pracy

w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i w przedsiębiorstwach

związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą

gospodarką morską.

Praktyki:

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• marynarska (II rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie, miejsce

praktyki: promy morskie;

• manewrowo-nawigacyjna (III rok studiów) — czas trwania: 3 tygodnie,

miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• indywidualna praktyka morska (III i IV rok studiów) — czas trwania:

rok akademicki, miejsce praktyki: statki handlowe armatorów

polskich i zagranicznych.

Absolwenci specjalności połowy morskie są przygotowani do pracy

w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w przedsiębiorstwach

związanych z żeglugą międzynarodową, rybołówstwem

i przetwórstwem rybnym oraz szeroko rozumianą gospodarką morską.

7


Praktyki:

• szkolenie sieciarskie (I rok studiów) — czas trwania:

2 tygodnie, miejsce szkolenia: Akademia Morska;

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania:

1 tydzień, miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• marynarska (II roku studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: promy morskie;

• nawigacyjno-połowowa (III i IV rok studiów) — czas

trwania rok akademicki, miejsce praktyki: kutry rybackie

i statki handlowe armatorów polskich i zagranicznych.

Absolwenci specjalności inżynieria ruchu morskiego

są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych

na statkach morskich i w przedsiębiorstwach

związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą

gospodarką morską, a także w jednostkach organizacyjnych

żeglugi, ze szczególnymi uwzględnieniem służb

kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów

morskich itp.

Praktyki:

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania:

2 tygodnie, miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”,

• marynarska (Il rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: promy morskie;

• morska specjalistyczna (III rok studiów) — czas trwania:

4 tygodnie, miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• lądowa specjalistyczna (III rok studiów) — czas trwania:

8 tygodni, miejsce praktyki: administracja morska

lub indywidualna praktyka morska (III rok studiów)

— czas trwania: semestr, miejsce praktyki: statki handlowe

armatorów polskich i zagranicznych.

8

Absolwenci specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie

nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze

oficerów pokładowych na statkach morskich

i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową

oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, a także

w jednostkach żeglugowych, ze szczególnym uwzględnieniem

biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa

morskiego i morskiego przemysłu wydobywczego, służb

geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi

śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych itp.

Praktyki:

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania

2 tygodnie, miejsce praktyki: m/v „Nawigator”;

• marynarska (II rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: promy morskie;

• szkolenie geodezyjne (III rok studiów) — czas trwania:

2 tygodnie, miejsce praktyki: instytucje geodezyjne;

• morska specjalistyczna (III rok studiów) — czas trwania:

6 tygodni, miejsce praktyki: administracja morska lub

indywidualna praktyka morska (III rok studiów) — czas

trwania: semestr, miejsce praktyki: statki handlowe

armatorów polskich i zagranicznych.

W zakresie specjalistycznych praktyk dla studentów specjalności

PHiON mieści się szkolenie geodezyjne, umożliwiające

nabycie umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i przeprowadzenia

pomiarów geodezyjnych.

Absolwenci specjalności ratownictwo są przygotowani

do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach

morskich i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą

międzynarodową oraz szeroko rozumianą gospodar-


ką morską, a także w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa,

w Polskim Ratownictwie Okrętowym oraz jako inspektorzy żeglugi

śródlądowej w okręgowych dyrekcjach dróg wodnych itp.

Praktyki:

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• marynarska (II roku studiów) — czas trwania: 2 tygodnie, miejsce

praktyki: promy morskie;

• górski obóz kondycyjny (I rok studiów) — czas trwania: 9 dni, miejsce:

Szklarska Poręba;

• ratownictwo wodne (III rok studiów) — czas trwania: 10 dni, miejsce

praktyki: Jezioro Ińsko i Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa

Morskiego;

• morska specjalistyczna (III rok studiów) — czas trwania: 4 tygodnie,

miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• lądowo-morska (III rok studiów) — czas trwania: 6 tygodni, miejsce

praktyki: administracja morska, Brzegowe Stacje Ratownicze,

holowniki, statek ratowniczy lub indywidualna praktyka morska

(III rok studiów) — czas trwania: semestr, miejsce praktyki: statki

handlowe armatorów polskich i zagranicznych;

• ratownictwo medyczne (IV rok studiów) — czas trwania: 4 dni, miejsce

praktyki: pogotowie ratunkowe, oddziały ratownictwa medycznego.

Szkolenia i praktyki specjalistyczne obejmują doskonalenie umiejętności

w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa

morskiego i medycznego, usług holowniczych, wykorzystania płetwonurków

w sytuacjach awaryjnych, manewrowania łodzią ratowniczą.

Absolwenci specjalności morskie systemy informatyczne są przygotowani

do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich

i w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową

oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, w działach zajmujących

się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach

gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja

morska, klasyfikatorzy i inne, w firmach tworzących i wdrażających

systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

Praktyki:

• morska przygotowawcza (I rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie,

miejsce praktyki: m/v „Nawigator XXI”;

• marynarska (II rok studiów) — czas trwania: 2 tygodnie, miejsce

praktyki: promy morskie;

• lądowa specjalistyczna (III rok studiów) — czas trwania: 8 tygodni,

miejsce praktyki: urzędy administracji morskiej lub indywidualna

praktyka morska (III rok studiów) — czas trwania: semestr, miejsce

praktyki: statki handlowe armatorów polskich i zagranicznych.

Kierunek transport

Studenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego

zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: funkcjonowania

transportu morskiego, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa.

Miejsca pracy absolwentów tej specjalności to instytucje

i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją

i organizacją transportu, jednostki administracji państwowej i samorządowej

w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami

transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne

w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Celem studiów inżynierskich o specjalności technologie i systemy

nawigacyjne jest wyszkolenie wąskiej grupy specjalistów z zakresu

projektowania i obsługi nowoczesnych systemów nawigacyjnych

i transportowych.

9


Miejsca pracy absolwentów tej specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące

się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją

i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede

wszystkim morskich, ale także lądowych.

Kierunek geodezja i kartografia

Absolwenci specjalności geoinformatyka nabywają wiedzę teoretyczną

oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej

w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie,

a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych,

satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Są przygotowani

do rozwiązywania konkretnych zadań związanych z budową

systemów geoinformatycznych.

Mają podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach

wykorzystujących informacje geograficzne, w tym w administracji

publicznej.

Kierunek informatyka

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd

też podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka

i specjalności informatyka morska będą umiejętności abstrakcyjnego

myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne

podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla

informatyka.

Będą również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny

rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze usługowym (projektowanie,

wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego absolwentów

winna osiągnąć poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwi im płynną

współpracę z firmami zagranicznymi.

W skład Wydziału Nawigacyjnego wchodzą:

• Instytut Nawigacji Morskiej,

• Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego,

• Katedra Geoinformatyki.

Instytut Nawigacji Morskiej

tel. 91 48 09 435, 91 48 09 406

www.inm.am.szczecin.pI

e-mail: inm@am.szczecin.pl

W skład Instytutu wchodzą:

• Zakład Nawigacji Morskiej,

• Zakład Łączności i Cybernetyki Morskiej,

• Zakład Meteorologii i Oceanografii,

• Zakład Budowy i Eksploatacji Statku.

Kadra

Instytut posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym

profesorów, doktorów habilitowanych, adiunktów, kapitanów żeglugi

wielkiej i starszych oficerów. Część pracowników legitymuje się jednocześnie

najwyższymi stopniami naukowymi i morskimi. Kadra zapewnia

kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie

ze standardami na prowadzonych kierunkach oraz z wymogami Międzynarodowej

Konwencji STCW.

10


Zaplecze dydaktyczne

Bazę dydaktyczną instytutu stanowią między innymi:

• symulator zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej

(ECDIS),

• symulator ogólnoświatowego systemu łączności i alarmowania

(GMDSS),

• symulator modelowania rozlewów olejowych (PISCES),

• symulator załadunku,

• laboratorium nawigacyjnych pomocy elektronicznych,

• laboratorium elektroniki,

• laboratorium łączności,

• laboratoria informatyki,

• laboratorium stateczności,

• planetarium.

Działalność naukowa

Badania naukowe prowadzone przez pracowników instytutu obejmują

między innymi:

• bezpieczeństwo nawigacji,

• pogodowe prowadzenie statku,

• transport morski,

• morskie systemy wspomagania decyzji,

• eksploatację statku,

• prace hydrograficzne.

Instytut utrzymuje współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi

zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, w tym m.in. z Satakunta

University of Applied Science (Finlandia) i Facultat de Nautica de Barcelona,

z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,

z Politechniką Warszawską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem

Technologicznym, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, a także z Polskim Ratownictwem

Okrętowym i Morskimi Służbami Ratowniczymi.

Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego

tel. 91 48 09 403

faks 91 48 09 539

www.irm.am.szczecin.pI

e-mail: irm@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu tel.: 91 48 09 485

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Inżynierii Ruchu Morskiego,

• Zakład Urządzeń Nawigacyjnych,

• Zakład Bezpieczeństwa Nawigacyjnego,

• Zakład Rybołówstwa Morskiego,

• Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.

Kadra

Instytut posiada wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych,

w tym profesorów, doktorów habilitowanych, adiunktów,

kapitanów i starszych oficerów. Część pracowników legitymuje się jednocześnie

najwyższymi stopniami naukowymi i morskimi. Kadra instytutu

zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym,

zgodnie z wymogami Konwencji STCW.

Zaplecze dydaktyczne

Baza laboratoryjna to przede wszystkim symulatory: manewrowy, radarowo-nawigacyjny

NMS-90, radarowo-nawigacyjny QR-303, symulator

11


VTS, symulator rybacki oraz laboratoria: radiolokacji, radionawigacji,

elektronawigacji i inżynierii ruchu morskiego oraz najnowszy — Centrum

Inżynierii Ruchu Morskiego.

Działalność naukowa

Badania naukowe dotyczą głównie zagadnień:

• bezpieczeństwa żeglugi,

• inżynierii ruchu morskiego,

• nawigacji pilotażowej,

• eksploatacji rybackiej wybranych rejonów Morza Bałtyckiego ze

szczególnym uwzględnieniem ryb łososiowatych,

• monitoringu ekologicznego morza,

• systemów nadzoru i regulacji ruchu VTS,

• metod sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej.

Wyniki badań są stosowane do rozwiązywania takich problemów

badawczych, jak np.:

• szacowanie i zarządzanie ryzykiem systemów morskich na akwenach

ograniczonych,

• wieloaspektowe określanie optymalnych parametrów akwenów

ograniczonych (basenów portowych, torów wodnych obrotnic itp.),

• określanie bezpieczeństwa konstrukcji pełnomorskich,

• określanie bezpieczeństwa podwodnych rurociągów i kabli w aspekcie

możliwości uszkodzenia przez kotwiczące lub poławiające statki,

• budowa systemów, zwiększających bezpieczeństwo nawigacji takich

jak pilotowe systemy nawigacyjne (PNS), w których stosuje się mapy

elektroniczne, predykcję położenia statku, systemy pozycjonujące

oraz prezentację statku jako obszaru wodnicowego,

• morskie systemy GIS do monitorowania ruchu statków oparte

na technologiach GPS, GSM oraz AIS,

• badania manewrów statków rzeczywistych w portach, kanałach

i na wodach otwartych oraz określania parametrów manewrowych

statków (GPS, DGPS i RTK).

Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego współpracuje ściśle z Uniwersytetem

w Kłajpedzie, z Wyższą Szkołą Zawodową w Wismarze, z Kaliningradzką

Bałtycką Akademią Rybołówstwa, z Uniwersytetem w St. Petersburgu,

z Morską Akademią im. Makarowa w Rosji oraz z Narodową Akademią

Morską w Odessie.

Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego dysponuje jednym z najnowocześniejszych

symulatorów w Europie. Oferuje szkolenia nawigacyjne

zgodne z Konwencją STCW 78 oraz szeroki zakres prac naukowo-badawczych,

które można wykorzystać przy ustalaniu wzajemnych relacji

nawigatora, statku, akwenu, oznakowania nawigacyjnego, czynników

hydrometeorologicznych i eksploatacyjnych w warunkach jak najbardziej

zbliżonych do rzeczywistych.

Wizualizacje statków własnych i obcych oraz akwenów tworzone są

w środowisku grafiki trójwymiarowej Multi-Gen. Akweny szkoleniowe

lub badawcze składają się z następujących baz danych połączonych

z rzeczywistym i symulowanym ekranowo sprzętem nawigacyjno-manewrowym

oraz hydrodynamicznymi modelami statków i obiektów

pływających: baz danych głębokości, oznakowania nawigacyjnego,

zobrazowania wizji, wiatru, falowania, prądów, pływów, urządzeń

odbojowych, śluz, brzegów, danych Navtex, DGPS oraz VTS.

Centrum IRM składa się z:

• wielozadaniowego symulatora mostka nawigacyjnego o projekcji

wizji w zakresie 270°, wyposażonego w rzeczywisty i symulowany

ekranowo sprzęt nawigacyjno-manewrowy, w tym konsole ARPA

i ECDIS;

12


• dwóch wielozadaniowych symulatorów mostków nawigacyjnych

o projekcji wizji w zakresie 120°, wyposażonych

w rzeczywisty i symulowany ekranowo sprzęt

nawigacyjno-manewrowy, w tym jedną konsolę manewrowo-sterową

pędników Voith-Schneider;

• dwóch symulatorów z jednomonitorową projekcją

wizji wyposażonych w symulowany ekranowo sprzęt

nawigacyjno-manewrowy.

CIRM wspiera zespół ponad 20 naukowców pod kierunkiem

prof. dr. hab. inż. kpt.ż.w. Stanisława Gucmy.

Sprzęt i oprogramowanie symulatorów CIRM to system

Polaris firmy Kongsberg Maritime AS, który otrzymał certyfikat

DNV zgodności z wymaganiami konwencji STCW’95

o szkoleniu załóg i pełnieniu wacht.

Do budowy własnych modeli statków w CIRM służy aplikacja

modelowania hydrodynamicznego. Narzędzie to

umożliwia tworzenie dowolnych typów statków oraz samolotów

i śmigłowców.

Obecnie CIRM dysponuje siedmioma bazami danych

europejskich obszarów morskich (Europortu, Hamburga,

cieśnin duńskich, Świnoujścia) oraz jedenastoma modelami

statków.

Katedra Geoinformatyki

Kierownik katedry

tel. 91 48 09 751, 91 48 09 443

e-mail: kg@am.szczecin.pl

Sekretariat: 91 48 09 435

Kadra

Katedra posiada wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych,

w tym profesorów, doktorów habilitowanych,

adiunktów oraz asystentów. Wykładowcy zapewniają

kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym.

Zaplecze dydaktyczne

Bazę dydaktyczną katedry stanowią między innymi:

• Laboratorium GIS,

• Laboratorium hydrografii morskiej,

• Pływające laboratorium hydrograficzno-pomiarowe

„Hydrograf XXI”.

Dodatkowe laboratoria

W ramach porozumienia z niemiecką uczelnią Hochschule

Neubrandenburg, posiadającą bogato wyposażone laboratoria

w zakresie geodezji i kartografii, studenci Akademii

Morskiej korzystają z wielu innych laboratoriów (w tym

między innymi z laboratorium fotogrametrycznego, certyfikacji

urządzeń geodezyjnych, geodezyjnych urządzeń pomiarowych

itd.).

Działalność naukowa

Badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry

obejmują następujące zakresy tematyczne:

• systemy informacji przestrzennej,

• teledetekcja,

• pomiary geodezyjne,

• hydrografia,

• rzeczne systemy informacyjne.

13


Wydział Mechaniczny

ul. Wały Chrobrego 1—2, 70-500 Szczecin,

tel. 91 48 09 512, faks 91 48 09 380

Dziekanat:

studia stacjonarne tel. 91 48 09 512, 91 48 09 513

studia niestacjonarne tel. 91 48 09 594, 91 48 09 380

www.am.szczecin.pl, e-mail: dm@am.szczecin.pl

Wydział Mechaniczny kształci studentów na kierunkach mechanika

i budowa maszyn oraz mechatronika dla potrzeb gospodarki morskiej,

do obsługi i eksploatacji siłowni okrętowych statków morskich, systemów

energetycznych oraz wykonywania remontów maszyn i urządzeń

okrętowych i przemysłowych.

Programy studiów spełniają wymagania Rady Głównej Szkolnictwa

Wyższego. Ponadto, standardy kształcenia są zgodne z wytycznymi

FEANI — międzynarodowej federacji zrzeszającej zawodowe stowarzyszenia

inżynierów. Spełniają także wymogi Międzynarodowej Konwencji

STCW 78/95 dotyczącej kształcenia członków załóg statków morskich.

Wydział posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk

technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Absolwenci wydziału są bardzo dobrze przygotowani do zawodu zarówno

pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są specjalności:

• eksploatacja siłowni okrętowych — 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne i niestacjonarne. Studenci mają do wyboru

następujące kierunki dyplomowania (specjalizacje):

− układy napędowe z silnikami tłokowymi,

− napędy turbinowe,

− eksploatacja zbiornikowców,

− eksploatacja chemikaliowców,

− eksploatacja gazowców,

− eksploatacja chłodnicowców,

− komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową,

− elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania,

• diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych — 3,5-letnie

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne,

• eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych

— 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne,

• ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów — 3,5-letnie

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne,

• budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych —

1,5-roczne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne i dwuletnie

niestacjonarne,

• computer aided marine engineering — 1,5-roczne studia II stopnia

(magisterskie) stacjonarne. Studia będą prowadzone w języku

angielskim przy współpracy z Fachhochschule Flensburg. Zajęcia

dydaktyczne w poszczególnych semestrach będą się odbywać

w Polsce i w Niemczech.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu

dyplomu mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera

w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach

remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw

jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie

ścieków, przepompownie.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

może być zatrudniony jako członek załóg pływających statków,

15


w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania

ruchu takich przedsiębiorstw, jak: elektrociepłownie, papiernie, huty,

porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych

i elektroenergetycznych legitymuje się dyplomem inżyniera.

Po otrzymaniu przygotowania teoretycznego i praktycznego może być

zatrudniony do pracy w charakterze oficera mechanika na statku, w służbach

dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych

i w służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych.

Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów

może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach

odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji

państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach,

portach oraz w zakładach przemysłowych.

Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów

energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające

potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego; jest przygotowany

do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych,

do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach

przemysłu maszynowego i pokrewnych.

Absolwent specjalności computer aided marine engineering zdobywa

wykształcenie specjalistyczne odpowiadające potrzebom nowoczesnego

przemysłu. Jest przygotowany do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych

przy projektowaniu urządzeń i systemów energetycznych

z wykorzystaniem współczesnej techniki komputerowej, w firmach konsultacyjnych

branży okrętowej i przemysłowej, w jednostkach nadzoru

technicznego armatorów i zakładów przemysłowych, w towarzystwach

klasyfikacyjnych, w przemysłowych jednostkach naukowo-badawczych.

Na kierunku mechatronika prowadzone są specjalności:

• elektroautomatyka okrętowa — 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne i niestacjonarne,

• mechatronika systemów energetycznych — 3,5-letnie studia

I stopnia (inżynierskie) stacjonarne oraz 4-letnie niestacjonarne.

Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany

do pracy w składzie członków załóg obiektów pływających jako

oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego

armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych

i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego

oraz innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn

oraz układów mechatronicznych.

Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są

szczególnie predysponowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach

produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw

produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach

klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych

i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym

oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem

maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego funkcjonują

cztery instytuty, katedra oraz laboratorium realizujące zadania dydaktyczne

i naukowe:

• Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn,

• Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych,

• Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej,

• Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii,

• Instytut Nauk Podstawowych i Technicznych,

• Wydziałowe Laboratorium Badawcze.

16


Katedra Diagnostyki i Remontów

Maszyn

ul. Podgórna 51–53, 70-205 Szczecin

tel. 91 431 85 30, faks 91 431 85 42

e-mail: kdirm@am.szczecin.pl

kierownik katedry

tel. 91 431 85 40

Działalność katedry

• nauki techniczne,

• budowa i eksploatacja maszyn,

• obsługiwanie maszyn:

− nauczanie elementów obsługiwania maszyn na

poziomie inżynierskim i magisterskim według

obowiązujących programów na Wydziale Mechanicznym

Akademii Morskiej w Szczecinie,

− badania naukowe celem rozwoju metod i środków

obsługiwania maszyn,

− prace badawczo-wdrożeniowe realizowane we

współpracy z przemysłem i na zlecenie przemysłu

celem rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych,

− wykonywanie analiz, ekspertyz i recenzji z zakresu

obsługiwania maszyn.

Zaplecze dydaktyczne

Laboratorium katedry wyposażone jest w suwnicę 5 t, instalację

sprężonego powietrza, sieć komputerową, obrabiarki

do specjalistycznej obróbki ubytkowej, unikatowe

stanowiska dydaktyczno-badawcze i sprzęt pomiarowy

umożliwiający pomiary i analizy miar wszystkich wielkości

stosowanych w obsługiwaniu maszyn.

Kadra

Pracownicy katedry współpracują z innymi ośrodkami

naukowymi w kraju i za granicą. Publikują w języku

polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Działalność badawcza i usługowa

Prace prowadzone przez pracowników katedry obejmują

między innymi zagadnienia:

• oceny jakości swobodnych elementów maszyn:

− badań nieniszczących: wizualnych, penetracyjnych,

elektromagnetycznych, radiologicznych, ultradźwiękowych,

− badań szczelności,

− pomiarów odchyłek kształtu i położenia elementów

maszyn,

− pomiarów grubości warstw i ścian;

• montażu maszyn i oceny jakości wbudowanych elementów

maszyn:

− oceny jakości połączeń spoczynkowych,

− oceny jakości połączeń ruchowych,

− wyważania wirników,

− oceny jakości wzajemnego ustawienia współpracujących

maszyn,

− badań szczelności systemów;

• analizy uszkodzeń:

− faktografii, mechanizmów uszkodzeń, przyczyn

uszkodzeń,

− analizy uszkodzeń w szczególności węzłów tribologicznych:

łożysk ślizgowych, łożysk tocznych,

kół zębatych itp.;

• napraw elementów maszyn:

− napraw przez obróbkę ubytkową (szlifowanie,

honowanie, skrawanie, docieranie),

17


− napraw poprzez wstawianie elementów drugich (tulejowanie,

szycie itp.),

− napraw poprzez nakładanie warstw metodami galwanicznymi,

spawalniczymi itp.,

− napraw za pomocą klejów i mas chemoutwardzalnych;

• diagnostyki maszyn:

− diagnostyke drganiowej maszyn i zespołów maszyn wirnikowych,

− diagnostyki konwekcyjnej maszyn smarowanych olejem,

− diagnostyki termodynamicznej systemów i urządzeń,

− diagnostyki z wykorzystaniem emisji akustycznej,

− diagnostyki drganiowej zespołów maszyn z maszyną z mechanizmem

tłokowo-korbowym,

− diagnozowania maszyn w warunkach rozpędzania i wybiegu,

− eksperymentalnej analizy modalnej;

• sterowania obsługiwaniem systemów produkcyjnych:

− strategii zarządzania systemami produkcyjnymi,

− strategii obsługiwania,

− gospodarki częściami wymiennymi,

− planowania, dozorowania i zabezpieczania obsługiwania,

− kształcenia kadr na potrzeby obsługi systemów produkcyjnych.

Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni

Okrętowych

tel. 91 48 09 479, 91 48 09 552, faks 91 48 09 575

e-mail: iteso@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu

tel. 91 48 09 425

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Siłowni Okrętowych,

• Zakład Maszyn i Urządzeń Okrętowych,

• Laboratorium Siłowni Okrętowych,

• Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowych.

Kadra

W skład kadry naukowej instytutu wchodzi: 4 profesorów doktorów

habilitowanych inżynierów, 4 doktorów habilitowanych inżynierów,

11 doktorów inżynierów, 10 pracowników posiadających najwyższy stopień

morski — starszego oficera mechanika okrętowego.

Działalność naukowa

Badania naukowe koncentrują się na następujących tematach:

• racjonalne użytkowanie okrętowych układów energetycznych,

• utylizacja ciepła odpadowego silników spalinowych,

• ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami gazami spalinowymi

i produktami ropopochodnymi,

• obróbka paliw okrętowych,

• pielęgnacja olejów smarowych,

• niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji obiektów technicznych,

• obróbka odpadów ropopochodnych celem przygotowania do spalania,

• identyfikacja obciążeń systemów energetycznych,

• mechatronika systemów energetycznych.

Rozpoczęto unikalne badania wstępnego przygotowania paliw na drodze

obróbki katalitycznej oraz oczyszczania spalin z wykorzystaniem

zimnej plazmy. Badania są realizowane w ramach badań własnych

18


i statutowych wydziałowych zespołów badawczych oraz we współpracy

z przemysłem i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w ramach

projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych

i unijnych. Najważniejszymi partnerami z przemysłu są: HCP „Cegielski”,

Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, Polska Żegluga Morska,

Unity Line, Polska Żegluga Bałtycka, Euroafrica Linie Żeglugowe, Rhodia

(Stilon) Gorzów Wlkp., Intermarine, Navicon Stal, Poltrampservice,

Bosch Rexroth, MAN Diesel.

Ośrodkami naukowymi i uczelniami, z którymi współpracuje instytut

są: Fachhochschule Flensburg, Politechnika w Kaliningradzie, Instytut

Komunikacji Wodnych w Sankt Petersburgu, Instytut Max Plancka

w Greifswaldzie, Uniwersytet w Rostocku, Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska,

Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej.

Zaplecze dydaktyczne

• Laboratorium Siłowni Okrętowych,

• Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowej,

• Wydziałowe Laboratorium Badawcze.

Laboratorium Siłowni Okrętowych

Najważniejszymi stanowiskami dydaktyczno-badawczymi są:

• silnik spalinowy napędu głównego ze śrubą stałą zanurzoną w basenie,

• okrętowy spalinowy zespół prądotwórczy,

• okrętowy silnik typu 6 AL20/24 z hamulcem wodnym sterowany

zdalnie z centrali manewrowo-kontrolnej,

• stanowisko oczyszczania paliw i olejów typu ALCAP firmy Alfa-

-Laval, w pełni zautomatyzowane i sterowane z CMK,

• system pompowy z 2 pompami wodnymi sterowanymi poprzez

falowniki, w pełni zautomatyzowany i sterowany z CMK,

• stanowisko wiskozymetrów,

• stanowisko sprężarek powietrza,

• stanowisko badania hydraulicznych regulatorów prędkości obrotowej

firmy Woodward,

• stanowisko regulacji pomp wtryskowych i wtryskiwaczy,

• stanowisko odolejaczy wód zęzowych z odolejaczem firmy DVZ,

w pełni zautomatyzowane, sterowane z centralnego pulpitu.

Większość stanowisk wyposażona jest w komputerową rejestrację

i obróbkę danych pomiarowych. Stanowiska umożliwiają szkolenie

w zakresie obsługi i diagnostyki silników spalinowych oraz maszyn

i urządzeń okrętowych. Dodatkowo przenośna wysokiej klasy aparatu-

ra kontrolno-pomiarowa umożliwia wykorzystanie stanowisk do prac

badawczych.

Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowej

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się dwa najnowocześniejsze

symulatory typu Neptun firmy Kongsberg:

• symulator operacyjny z siłowniami statków:

− typu VLCC o nośności 188 000 dwt z silnikiem 5L90MC firmy

MAN Diesel,

− kontenerowca z silnikiem 12RTA84C firmy Wartsila.

• symulator graficzny z siłowniami statków:

− rybackiego o nośności 1100 dwt z silnikiem typu MAK 8M453C,

− typu VLCC o nośności 188 000 dwt z silnikiem 5L90MC firmy

MAN Diesel,

− pasażerskiego DEIII z napędem diesel-elektric,

− kontenerowca z silnikiem typu 12RTA84C firmy Wartsila,

− z napędem od turbiny parowej,

− z napędem od turbiny gazowej.

19


Zakres szkoleń dla studentów i uczestników kursów doskonalących

obejmuje:

• szkolenie podstawowe obsługi siłowni okrętowych,

• szkolenie zaawansowane obsługi siłowni okrętowych,

• studiowanie procesów zachodzących w maszynach i urządzeniach

oraz systemach,

• zdobywanie doświadczeń praktycznych,

• diagnostykę maszyn i urządzeń.

Istniejąca w strukturze Zakładu Maszyn i Urządzeń Okrętowych Pracownia

Chłodnictwa jest wyposażona w unikalne w skali kraju stanowisko

chłodnicze pracujące z wykorzystaniem ekologicznego czynnika

chłodniczego 404-A oraz stanowisko automatyki chłodniczej.

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej

tel. 91 48 09 385, faks 91 48 09 539

e-mail: ieiao@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu

tel. 91 48 09 543

zastępca dyrektora instytutu

tel. 91 48 09 560

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej,

• Zakład Automatyki Okrętowej.

Kadra

Kadrę stanowią między innymi: 1 profesor doktor habilitowany inżynier,

1 doktor habilitowany inżynier, 9 doktorów inżynierów. Pośród

pracowników instytutu 1 osoba posiada dyplom starszego oficera mechanika

okrętowego, a 6 osób dyplomy oficera elektryka i elektroautomatyka

okrętowego.

Pracownicy instytutu to autorzy wielu podręczników i skryptów z zakresu

elektrotechniki, automatyki oraz programowania i modelowania

układów dynamicznych w środowisku MATLAB dla pracowników naukowych

i studentów politechnik.

Działalność dydaktyczna

Instytut realizuje zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących

wiedzę z podstaw elektrotechniki i elektroniki, miernictwa, elektrotechniki

okrętowej, maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego,

automatyki, informatyki, automatyki okrętowej, komputerowych systemów

automatyki.

Zaplecze dydaktyczne

Instytut dysponuje 11 specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi,

w tym laboratorium elektrotechniki okrętowej, napędów elektrycznych,

podstaw elektrotechniki i miernictwa, a także laboratoriami informatycznymi,

automatyki, sterowników programowalnych PLC, energoelektroniki,

robotyki.

Działalność naukowa

Działalność naukowa instytutu związana jest z eksploatacją urządzeń

i systemów elektrycznych statku oraz systemów automatyki i mechatronicznych.

Instytut prowadzi badania związane z:

• ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w okrętowej sieci

elektroenergetycznej,

20


• wytwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej,

• automatyzacją systemów siłowni okrętowej pod kątem optymalizacji

zużycia energii.

Efekty działalności naukowej to m.in. wdrożenie na statkach układów

kompensacji prądów rażenia typu UKPP, a także opracowanie nowych

metod kompensacji tych prądów.

W obszarze automatyzacji systemów prowadzone są badania nad sterowaniem

układu: silnik—śruba nastawna—kadłub, których celem jest

optymalne zużycie paliwa.

Instytut współpracuje m.in. z Akademią Morską w Gdyni, Politechniką

Gdańską, z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Politechniką

Poznańską, ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Polskim

Rejestrem Statków, a także z uczelniami zagranicznymi w St. Petersburgu

i Kaliningradzie.

Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii

tel. 91 48 09 369, fax 91 48 09 575

e-mail: imfich@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu:

tel. 91 48 09 541

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Matematyki,

• Zakład Fizyki,

• Zakład Chemii.

Kadra

Kadrę tworzą: 1 profesor doktor habilitowany inżynier, 1 doktor habilitowany,

9 doktorów.

Pracownicy instytutu oprócz wykładów i ćwiczeń na wszystkich kierunkach

studiów realizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie

prowadzą również zajęcia na kursach wyrównawczych z matematyki

i fizyki dla studentów pierwszego roku oraz na kursach przygotowawczych

do matury z tych przedmiotów dla potencjalnych kandydatów.

Działalność naukowa

Obok realizacji zadań dydaktycznych kadra instytutu uczestniczy w badaniach

naukowych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych,

utrzymując ścisłe kontakty z wieloma ośrodkami zagranicznymi.

W roku 2009 pracownik instytutu prof. Y. Kravtsov został laureatem

prestiżowej nagrody Zachodniopomorskiego Nobla, przyznawanej

przez kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Zespół badawczy instytutu prowadzi prace w zakresie mikrofalowej

diagnostyki plazmy.

Badania własne pracowników instytutu dotyczą:

• systemów akustycznych do monitorowania zmian naprężeń i deformacji

w ośrodkach elastycznych,

• oddziaływania fal elektromagnetycznych z powierzchniami metali,

• przejść fazowych w nieuporządkowanych magnetykach,

• oceny zmian właściwości fizykochemicznych okrętowych olejów

smarowych w czasie ich eksploatacji,

• separacji wód zaolejonych z zastosowaniem ultrafiltracji,

• metod i algorytmów automatyzacji sterowania obiektami pływającymi,

• statystycznych i niepoissonowskich modeli ruchu statków na drogach

wodnych,

• teorii grafów (matematyka dyskretna).

21


Instytut od wielu lat jest zaangażowany w program EURA-

TOM. Asocjacja Euratom — IFPiLM jest siecią instytutów

i uczelni w Polsce. Biorą one udział w europejskim programie

badań nad fuzją jądrową jako źródłem energii.

Badania te są w części finansowane ze środków 7. Programu

Ramowego. W ten sposób także Polska bierze udział

w programie, którego celem jest ostateczna demonstracja

możliwości wykorzystania energii wiązania ciężkich

izotopów wodoru (deuteru i trytu) do generacji energii

elektrycznej w cyklu cieplnym.

Specjalistyczne pracownie dydaktyczne instytutu, w tym

bardzo dobrze wyposażone laboratoria — chemii wody;

paliw, olejów i smarów; chemii technicznej — prowadzą

badania z zakresu:

• procesów odolejania wód zęzowych i odpadowych

z wykorzystaniem modułów membranowych (proces

mikrofiltracji),

• stopnia zaolejenia wód powierzchniowych, przy wykorzystaniu

spektroskopii molekularnej,

• algorytmów sterowania obiektami pływającymi,

z uwzględnieniem wykorzystanej przy ich opracowaniu

metodyki.

W poszczególnych laboratoriach Instytutu prowadzone są

zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu:

• oznaczania pH oraz alkaliczności typu p i m wody kotłowej

i chłodzącej silniki okrętowe,

22

• oznaczania zawartości jonów chlorkowych metodą

argentometryczną w wodzie kotłowej i chłodzącej silniki

okrętowe,

• oznaczania twardości ogólnej, wapniowej i magnezowej

wody kotłowej i chłodzącej silniki okrętowe,

• oznaczania zawartości tlenu i amoniaku w wodzie kotłowej

i chłodzącej silniki okrętowe,

• oznaczania zawartości inhibitorów korozji w wodzie

kotłowej i chłodzącej silniki okrętowe,

• oznaczania gęstości paliw i olejów smarowych,

• pomiaru lepkości paliw i olejów smarowych oraz wyznaczania

wskaźnika lepkości olejów żeglugowych,

• oznaczania temperatury zapłonu paliw i olejów smarowych

metodą Marcussona i metodą Pensky’ego-

-Martensa,

• oznaczania zawartości wody w paliwach żeglugowych

i olejach smarowych metodą destylacyjną,

• oznaczania liczby zasadowej i liczby kwasowej olejów

smarowych metodą potencjometrycznego miareczkowania,

• sporządzania i badania własności fizykochemicznych

roztworów rzeczywistych i koloidalnych,

• badania procesu dysocjacji elektrolitycznej kwasów,

zasad i soli;

• pomiaru pH metodą potencjometryczną oraz za pomocą

różnych wskaźników (indykatorów),

• przeprowadzania reakcji elektrolitów z wodą oraz


określania odczynów chemicznych roztworów wodnych różnych

soli w aspekcie oddziaływania korozyjnego,

• badania szybkości reakcji chemicznych oraz wpływu na ten proces

czynników zewnętrznych,

• mechaniki i ciepła (np. wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego

za pomocą wahadła rewersyjnego; ciepła topnienia i parowania;

drgań własnych struny metodą rezonansu; modułu sztywności za

pomocą wahadła torsyjnego),

• elektryczności i magnetyzmu (np. badanie zależności oporu metalu

i półprzewodnika od temperatury; pomiary rezystancji metodą

mostkową; wyznaczanie charakterystyki termopary żelazo–miedź;

badanie ruchu ramki galwanometru).

Instytut Nauk Podstawowych Technicznych

ul. Podgórna 51-53, 70-205 Szczecin

tel. 91 43 18 530, faks 91 43 41 098

e-mail: inpt@am.szczecin.pl

dyrektor Instytutu

tel.: 91 43 18 539, 91 43 18 569

W skład instytutu wchodzi:

• Zakład Inżynierii Materiałów Okrętowych,

• Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku,

• Zakład Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn.

Kadra

W skład kadry instytutu wchodzi: 3 profesorów doktorów habilitowanych

inżynierów, 1 doktor habilitowany, 8 doktorów inżynierów, 1 osoba

z dyplomem starszego oficera mechanika okrętowego.

Zaplecze dydaktyczno-badawcze

Najważniejszymi stanowiskami dydaktyczno-badawczymi są:

• stanowisko do badań ciśnienia hydrodynamicznego w łożyskach,

• stanowisko do badań naprężeń w wałach sprzęganych,

• stanowisko do badań błędów geometrycznych czopów wałów,

• stanowisko do badań błędów geometrycznych otworów,

• stanowisko do badań złączy śrubowych wstępnie napiętych,

• stanowisko do badań charakterystyk sprzęgła ciernego,

• stanowisko do badań luzów międzyzębnych,

• pracownia komputerowa CAD/CAM,

• laboratorium pneumatyki,

• laboratorium prób technologicznych,

• laboratorium spawalnictwa,

• laboratorium analiz struktury materiałów,

• laboratorium obróbki cieplnej i powierzchniowej,

• laboratorium materiałów niemetalowych,

• laboratorium metaloznawstwa,

• laboratorium technologii odlewniczych,

• laboratorium pomiarów i analiz drgań mechanicznych,

• stanowisko do badań własności dynamicznych układu dyskretnego

o dwóch stopniach swobody,

• stanowisko do badań i modyfikacji charakterystyk częstotliwościowych

układu o jednym stopniu swobody,

• stanowisko do wyważania statycznego i dynamicznego elementów

wirujących,

• stanowisko do badań drgań skrętnych linii wałów,

• stanowiska maszyn wytrzymałościowych,

• stanowisko do badań twardości materiałów,

23


• stanowisko do badań zmęczeniowych,

• stanowiska maszyn do obróbki ubytkowej (toczenie, skrawanie,

dłutowanie, szlifowanie, frezowanie)

Działalność naukowo-badawcza i usługowa

Główne kierunki badań i działalności usługowej instytutu to:

• opracowywanie technologii złożonych materiałów – kompozytów

metalowo-ceramicznych,

• badanie właściwości materiałów, ekspertyzy materiałowe,

• spajanie metali i kompozytów,

• badania wytrzymałościowe elementów na rozciąganie, ściskanie,

zginanie (w Instytucie znajduje się maszyna wytrzymałościowa

o zakresie pomiarowym 1000 kN (100 ton),

• badania tensometryczne naprężeń i odkształceń,

• badania lin stalowych,

• badania wibroakustyczne konstrukcji, urządzeń mechanicznych,

• badania statycznych i dynamicznych własności wibroizolatorów,

• pomiary drgań mechanicznych i hałasów,

• badania twardości metali,

• badania udarności metali,

• symulacje komputerowe naprężeń i odkształceń konstrukcji mechanicznych

(w szczególności odbojnic elastomerowych, wibroizolatorów

gumowych, prętowych ustrojów nośnych),

• ]rojektowanie i wykonanie stanowisk laboratoryjnych oraz pomocy

naukowych,

• szkolenie w zakresie CAD (prowadzone są kursy AutoCAD 2002, po

ukończeniu których uzyskiwany jest międzynarodowy certyfikat

autoryzowany przez firmę Autodesk),

• pomiary dużych elementów maszyn: pomiary błędów kształtu

i położenia osi zespołu otworów gniazd łożyskowych, zespołu czopów

głównych wału korbowego, opracowanie wyników pomiarów

z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych,

• konstrukcja i wykonanie maszyn i oprzyrządowania technologicznego:

obróbka metalu, przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy,

konstrukcja form wtryskowych, tłoczników.

Wiedza praktyczna kadry oraz bogato wyposażone laboratoria pozwalają

Instytutowi Nauk Podstawowych Technicznych utrzymać ciągłą

współpracę z przemysłem związanym zarówno z gospodarką morską,

jak i z przedsiębiorstwami lądowymi.

Instytut prowadzi współpracę zarówno z placówkami naukowymi

w Polsce (Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), jak i za granicą.

Wydziałowe Laboratorium Badawcze

24

tel./faks 91 48 09 527

e-mail: wlb@am.szczecin.pl

kierownik laboratorium

tel. 91 48 09 383

W skład Wydziałowego Laboratorium Badawczego wchodzą:

• Laboratorium Paliw i Olejów,

• Laboratorium Ochrony Środowiska,

− Pracownia Badań Wód Zaolejonych,

− Pracownia Badań Gazów Spalinowych,

• Laboratorium Badań Czystości Cieczy Roboczych,

• Laboratorium Dyfrakcji i Spektometrii.

Zadaniem laboratorium jest wspieranie badań pracowników uczelni,

jak również pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu


Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego oraz świadczenie

usług badawczych dla przemysłu. Większość stanowisk posiada uznanie

Polskiego Rejestru Statków.

Zakres badań laboratorium obejmuje:

• badania standardowych własności fizykochemicznych paliw i olejów

smarowych,

• badania zawartości cząstek metali metodą spektrofotometrii emisyjnej

w paliwach i olejach,

• analizę zawartości siarki w produktach ropopochodnych,

• badania pozostałości po koksowaniu w produktach naftowych metodą

micro,

• analizę gazów spalinowych z silników o zapłonie samoczynnym

• badania wód zaolejonych,

• badania czystości i określanie klasy czystości olejów hydraulicznych

• analizę wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej,

• analizę zawartości Ca, Ba, Si, Pb, P, S w apatytach, fosfatach, siarce

pylistej, popiołach dymnicowych, pyłach zbożowych na zasadzie

fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF),

• spektrometrię w podczerwieni oraz pomiary wzbudzenia i emisji

fluorescencji w systemie skaningowym i w układzie komputerowej

analizy danych z software FL WinLab.

Stanowiska badawcze:

• oznaczanie pozostałości po koksowaniu — aparat do oznaczania

zawartości koksów metodą mikro typ: MCRT-160,

• oznaczanie zawartości osadów w paliwach pozostałościowych

— typ TST 9,

• oznaczanie lepkości dynamicznej / kinematycznej — urządzenie

typ: TV2000,

• oznaczanie zawartości pierwiastków — typ: SPEKTROIL-M,

• oznaczanie smarności paliw dieslowskich przy ruchu posuwisto-

-zwrotnym wysokiej częstotliwości — typ: HFRR V1.0.3,

• oznaczanie zawartości siarki metodą fluorescencji rentgenowskiej

na zasadzie dyspersji energii — typ: SLFA-2800,

• oznaczanie gęstości / ciężaru właściwego — typ: DMA4500,

• oznaczanie zawartości wody ciał stałych metodą wirówkową —

typ: Petrotest 6–15H,

• oznaczanie wielkości cząstek — typ: Mastersizer 2000 i Hydro2000MU,

• pomiar potencjału zeta — typ: Zetasizer,

• oznaczanie lepkości dynamicznej wg Hopplera — typ: 03,

• oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla Pensky’ego–Martensa

— typ: PM SEMI,

• oznaczanie pierwiastków — spektrometr rentgenowski SPECTRO

XEPOS 03 STD GAS,

• analiza chemiczna i biochemiczna (spektrometria w podczerwieni

i emisji fluorescencji) — PERKIN ELMER Spektrum One FT-IR Spektrometer

i Perkin Elmer LS-50B Luminescence Spektrometer,

• analiza wód zaolejonych — Oil Content Analyzer HORIBA OCMA 310,

• oznaczanie składników spalin:

− analizatory typu CEB-II Pierburg — AVL, wielogazowy spektrofotometryczny

z transformacją Fouriera (MIR-FTIR Environment),

− dwuskładnikowy analizator gazów spalinowych do oznaczania

cząstek stałych (PM–Particulate Matter) — HORIBA 1230PM

typu EXSA-240CL i MEXA-1170HFID,

− dwuskładnikowy analizator do oznaczania stężenia cząstek stałych

typ MEXA-1230PM,

− zespolony przetwornik pomiaru parametrów otoczenia —

VAISALA OYJ typ PTU-200, HMP45A-P.

25


Wydział Inżynieryjno-

-Ekonomiczny

Transportu

ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin

tel. 91 48 09 632, faks 91 44 80 419

e-mail: dt@am.szczecin.pl, www.am.szczecin.pl

Dziekanat:

studia stacjonarne tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686

e-mail: dtd@am.szczecin.pl

studia niestacjonarne tel. 91 48 09 631, 91 48 09 630

e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu jest najmłodszym wydziałem

Akademii Morskiej w Szczecinie. Został powołany w lipcu 2002

roku. Na wydziałowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone

są dwa kierunki kształcenia:

• zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II stopnia),

• transport (I stopnia).

Program studiów na wydziale koncentruje się na teoretycznych i praktycznych

zagadnieniach inżynieryjnych, ekonomicznych, technologicznych

i zarządczych. Pozwala on na samodzielne podejmowanie decyzji

i rozwiązywanie problemów w warunkach konkurencji i globalizacji

procesów gospodarczych, z zastosowaniem najnowszych metod i technik

informatycznych.

Głównym celem działalności wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych

kadr w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, eksploatacji

portów i floty oraz logistyki i systemów transportu, na potrzeby firm

spedycyjnych, transportowych i logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem

portów morskich i żeglugi śródlądowej.

Absolwenci wydziału uzyskują dyplom inżyniera lub magistra inżyniera

wybranego kierunku i specjalności oraz charakteryzują się:

• dobrym przygotowaniem zawodowym,

• nowoczesną wiedzą technologiczną i menedżerską,

• dobrą znajomością języka angielskiego / niemieckiego,

• znajomością procesów produkcyjnych,

• umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym,

• umiejętnością wdrażania postępu technicznego.

Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej,

w administracji morskiej, w przedsiębiorstwach transportowych,

logistycznych i spedycyjnych.

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji funkcjonują

specjalności:

• Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym,

• Zarządzanie jakością produkcji i transportem zintegrowanym,

• Informatyka w logistyce,

• Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i ochrony w produkcji

i transporcie.

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany

do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach

produkcyjnych i usługowych sektora TSL (Transport,

Spedycja, Logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw

gospodarki morskiej.

27


Posiada umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych

i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli

wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania

procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym

oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Uzyskuje wiedzę

o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności

gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności

przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu

zarządzania i inżynierii produkcji zdobyte w laboratoriach naukowych

wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach

krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem

angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających

znajomość języków obcych.

W trakcie studiów student ma możliwość pracy w kołach naukowych,

uczestniczenia w badaniach naukowych oraz uprawiania sportu i rozwijania

indywidualnych zainteresowań.

W ramach kierunku transport funkcjonują specjalności:

• eksploatacja portów i floty morskiej,

• żegluga śródlądowa,

• logistyka transportu zintegrowanego,

• ekologistyka,

• ubezpieczenia transportowe.

Absolwenci tych specjalności uzyskują wiedzę w zakresie:

• inżynierii ruchu transportowego,

• inżynierii środków transportu,

• analizy systemów transportowych,

• zarządzania procesami eksploatacyjnymi

• logistyki transportu.

Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji

terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz

organizacji zarządzania łańcuchem transportowym, „dom–dom”. Posiadają

umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy

zawodowej. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych

i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji, w podmiotach

gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w administracji

regionalnej i państwowej.

Z wydziałem współpracują m.in. Północno-Zachodni Instytut Politechniczny

w St. Petersburgu, Uniwersytet Komunikacji Wodnej w St. Petersburgu,

Swedish Maritime Administration w Szwecji, Verein zur

Foerderung des Oderstromgebietes w Berlinie, British Waterways

w Wielkiej Brytanii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centralny Instytut Ochrony

Pracy, Ministerstwo Infrastruktury Departament Administracji Morskiej

i Śródlądowej.

Wydział jest aktywnym członkiem organizacji i stowarzyszeń: International

Society of Commodity Science and Technology, Internationale

Gesellschaft für Warenkunde und Technologie oraz Polskiej Akademii

Nauk — Komisji Nauk Towaroznawczych o Jakości.

W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonują dwa instytuty realizujące

zadania dydaktyczne i naukowe:

• Instytut Inżynierii Transportu,

• Instytut Zarządzania Transportem.

28


Instytut Inżynierii Transportu

tel. 91 48 09 640, faks 91 48 09 643

e-mail: iit@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu

tel. 91 48 09 641

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością,

• Zakład Techniki Transportu,

• Zakład Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej,

• Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska,

• Zakład Metod Komputerowych.

Działalność naukowo-badawcza

Główne kierunki badań naukowych to:

• eksploatacja portów i floty,

• towaroznawstwo ogólne,

• inżynieria ładunków w transporcie wodnym i lądowym,

• ochrona środowiska w transporcie,

• bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

i procesie transportowym,

• identyfikacja problemów, diagnoza i prognoza rozwoju żeglugi

śródlądowej,

• systemy zarządzania jakością i systemy z nimi zintegrowane,

• transport multimodalny,

• zarządzanie jakością produkcji i transportem zintegrowanym,

• logistyka teoretyczna i stosowana,

• krajowe, europejskie i międzynarodowe systemy transportowe,

• badania eksploatacyjne portowych urządzeń przeładunkowych,

• nowe technologie produkcji zwiększające podatność przewozową

i magazynową towarów,

• strategia rozwoju turystyki wodnej w Polsce,

• procesy zużycia w systemach transportowych i niezawodność

techniczna systemów transportowych w aspekcie bezpieczeństwa

środowiska,

• badania składu atmosfery na statkach przewożących ładunki

płynne,

• badania składu chemicznego i granulometrycznego ładunków

przechodzących przez port szczeciński i świnoujski.

Wymienione badania są prowadzone w ramach prac statutowych

finansowanych przez Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badań

własnych oraz zleconych prac naukowo-badawczych.

Zaplecze badawcze

Instytut Inżynierii Transportu oferuje usługi badawcze dla przedsiębiorstw

i instytucji. Posiada specjalistyczną aparaturę do oznaczania

właściwości ładunków, w tym występujących w transporcie morskim.

W skład wyposażenia bazy laboratoryjnej wchodzi między innymi:

• aparat PM-2 typu Martens–Pensky do precyzyjnego oznaczania

temperatury zapłonu cieczy palnych w zakresie 20–400oC,

• specjalistyczna aparatura do szybkich pomiarów wilgotności różnorodnych

ładunków (np. zboża, pasze, drewno);

• aparatura do pomiarów kąta nasypu i naturalnego zsypu —

według survey test i tilting box oraz granicy płynności ładunków

masowych: aparat Casagrande’a, stół wstrząsowy (Flow Table);

• aparatura do pomiarów wpływu czynników mikroklimatycznych

(temperatury i wilgotności) na zmiany cech ładunków — szafy klimatyczne

firmy MYTRON, psychrometry Assmana, termohigrografy;

29


• aparatura do badania właściwości ładunków płynnych (olejów,

ropy itp.): wiskozymetr Höpplera, aparaty Abel–Pensky, aparat

Marcussona, wiskozymetr Englera, refraktometr RL-3;

• aparatura do badania składu atmosfery (gazów wybuchowych):

eksplozymetr MX-11, eksplozymetr EX-10, radiometry RK-67-3,

analizator ABGAS;

• aparatura do badania jakości ryb mrożonych, mączek rybnych oraz

olejów jadalnych i tranów technicznych;

• aparatura do badania jakości i zmian parametrów fizykochemicznych

transportowanych towarów żywnościowych (cukier, tłuszcze,

herbata, ryby), mikroskopy, refraktometr RK-3, spektrofotometr

Marcel, kolorymetry Specol, kolorymetry KF, piec sylitowy, konsystometr

Höpplera, solomierz;

• aparatura do oznaczania cech jakościowych węgla kamiennego:

kalorymetr KL-11, wagosuszarka typu Mettler;

• aparatura do badania zużycia korozyjnego z potencjostatem EP

20A i komputerowym systemem rejestracji wyników,

• stanowisko wibracyjne do badania zużycia kawitacyjnego z układem

stabilizacji temperatury i możliwością integracji ze stanowiskiem korozyjnym,

oparte o procesor ultradźwiękowy Sonics VCX-500,

• układ stabilizacji temperatury stanowisk na bazie ultratermostatu

programowanego PolyScience 9712,

• aparatura do badania jakości i zmian parametrów fizykochemicznych

wody: wielofunkcyjny analizator wód i ścieków Horiba, przenośny

analizator wód i ścieków Pastel UV, tlenomierz.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: iit@am.szczecin.pl

Instytut Zarządzania Transportem

30

tel. 91 48 09 690, faks 91 48 09 693

e-mail: izt@am.szczecin.pl

dyrektor instytutu

tel. 91 48 09 691

zastępca dyrektora instytutu

tel. 91 48 09 692

W skład instytutu wchodzą:

• Zakład Organizacji i Zarządzania,

• Zakład Logistyki i Informatyki,

• Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych,

• Zakład Metod Ilościowych i Prognozowania,

• Zakład Finansów i Marketingu,

• Zakład Gospodarki Morskiej i Polityki Transportowej.

Instytut Zarządzania Transportem posiada cztery szesnastostanowiskowe

sale komputerowe z zainstalowanym nowoczesnym oprogramowaniem

specjalistycznym pozwalającym poznać najnowsze technologie

stosowane w sektorze TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).

Działalność naukowo-badawcza

Zakres badań naukowych obejmuje:

• międzynarodowe rynki transportowe,

• politykę transportową i morską Polski i Unii Europejskiej,

• rynki usług portowych,

• ekonomikę transportu,

• ekonomikę portów morskich,

• zarządzanie łańcuchem transportowym lądowo-morskim w ramach

transportu intermodalnego,


• zarządzanie strategiczne w gospodarce morskiej,

• konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych,

• metody i techniki zarządzania,

• transport morski, kolejowy, samochodowy, śródlądowy,

lotniczy,

• porty morskie i rzeczne,

• żeglugę bliskiego zasięgu,

• infrastrukturę transportu,

• logistykę,

• modelowanie procesów transportowych,

• modelowanie logistyki miejskiej,

• systemy informacyjne w transporcie,

• bezpieczeństwo transportu,

• spedycję,

• technologie transportu,

• środki transportowe,

• metody sztucznej inteligencji w logistyce,

• inteligentne systemy transportowe,

• telematykę w transporcie i logistyce,

• prawo transportowe i morskie.

Badania naukowe są prowadzone w ramach prac statutowych

i własnych, a także projektów badawczych rozwojowych

i własnych — finansowanych przez MNiSW oraz

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Instytut Zarządzania Transportem współpracuje z następującymi

ośrodkami naukowymi i instytucjami: Polską

Akademią Nauk, Szkołą Główną Handlową, Politechniką

Warszawską, Akademią Morską w Gdyni, Uniwersytetem

Gdańskim – Wydziałem Ekonomicznym w Sopocie,

Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską, Uniwersytetem

Ekonomicznym we Wrocławiu, Zachodniopomorskim

Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem

Szczecińskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Koszycach,

Politechniką Kijowską, Instytutem Morskim — Centrum

Techniki Okrętowej, Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem

Morskim w Szczecinie, Polskim Rejestrem Statków,

Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA,

Zarządem Morskiego Portu Police sp. z o.o., ZCh „Police”

SA, Biurem Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu,

Euroafrica Linie Żeglugowe sp. z o.o.

31


Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dają możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności

zdobytych wcześniej. Są przeznaczone dla absolwentów uczelni

wyższych, dążących do podniesienia swojej wiedzy zawodowej, co zwiększa

ich konkurencyjność na rynku pracy. Studia realizowane są w kilkutygodniowych

systemach zjazdowych, obejmujących cykle wykładów

i ćwiczeń w uczelni, jak i zajęcia praktyczne na sesjach zjazdowych.

Uczelnia posiada w ofercie następujące studia podyplomowe:

• Administracja morska, opracowane przy udziale administracji

morskich krajów należących do UE, dające przygotowanie specjalistyczne

zarówno już pracującym w administracji państwowej jak

i zamierzającym podjąć w niej pracę,

• Informatyka przemysłowa,

• Chłodnictwo okrętowe,

• Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska,

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem Transportu Drogowego,

• Transport LNG i eksploatacja terminali.

Biuro Karier

Akademii Morskiej

w Szczecinie

tel. 91 48 09 587

faks 91 48 09 597

e-mail: biurokarier@am.szczecin.pl

www.biurokarier.am.szczecin.pl

Naczelnym zadaniem Biura Karier jest wsparcie studentów i absolwentów

uczelni w momencie wejścia w aktywne życie zawodowe, a także

w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej.

Studenci i absolwenci Akademii Morskiej mają do dyspozycji portal

Biura Karier, który umożliwia uzyskanie dostępu do aktualnych ofert

pracy, praktyk i staży.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów i studentów

uczelni mają możliwość bezpłatnej rejestracji na portalu oraz umieszczenia

aktualnych ofert. Dzięki temu firmy mogą się zaprezentować

w środowisku akademickim.

Każdy student czy absolwent AM może zwrócić się do doradcy zawodowego,

aby porozmawiać na temat własnej drogi zawodowej, przygotować

się do rozmowy kwalifikacyjnej czy wykonać testy preferencji

zawodowych.

Biuro Karier organizuje również bezpłatne warsztaty i szkolenia poświęcone

planowaniu kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, doskonaleniu

własnych umiejętności oraz coroczny konkurs fotograficzny.

W siedzibie biura są dostępne wydawnictwa adresowane do studentów

i absolwentów uczelni wyższych, np. Informator Kariera, Pracodawcy

oraz prasa i literatura związana z funkcjonowaniem na rynku

pracy.

33


Studium Nauki

Języków Obcych

Studium Nauki Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką

organizacyjną, powołaną do realizacji zadań dydaktycznych, zdobywania

i rozwijania przez studentów Akademii Morskiej znajomości języków

obcych niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu.

W centrum uwagi znajduje się nauczanie języka obcego ukierunkowanego

na działanie i komunikację. Uwzględniając potrzeby przyszłych

absolwentów, nauczanie to obejmuje głównie aspekty zawodowe.

Studentom zapewnia się starannie zaplanowany system nauczania,

którego celem jest uzyskanie wiedzy z zakresu specjalistycznej znajomości

języka. System przyczynia się do zwiększenia efektywności

nauczania również poprzez rozwijanie strategii uczenia się. Studenci

zdobywają umiejętność aktywnego wykorzystania literatury fachowej,

co zwiększa szanse uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

W Studium Nauki Języków Obcych zatrudnionych jest 20 anglistów

oraz 2 germanistów. Pracownicy dydaktyczni są dobrze wykształconymi

nauczycielami o dużym doświadczeniu pedagogicznym i morskim,

umożliwiającym nauczanie tak specjalistycznego języka, jakim jest

morski rejestr języka angielskiego. Doświadczenie to zdobyli zarówno

uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach umożliwiających

praktyczne zastosowanie swojej wiedzy pedagogicznej, jak

i biorąc udział w rejsach.

Studium Nauki Języków Obcych dysponuje większością wydanych

w Europie materiałów z zakresu morskiego rejestru języka angielskiego

w formie podręczników, kursów elektronicznych, oryginalnych

nagrań z rejsów oraz własnych skryptów. Zajęcia odbywają się w podgrupach

językowych, w zależności od poziomu opanowania języka,

wyłonionych na podstawie testu kwalifikacyjnego na początku pierwszego

roku studiów. Celem takiej organizacji zajęć jest zwiększenie

efektywności nauczania.

Nauka języka odbywa się trójstopniowo. W pierwszej części zajęć studenci

poznają język morski w zakresie czterech sprawności: rozumienia

ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. W następnych latach zdobywają

wiadomości z morskiego rejestru języka angielskiego, potrzebne

do wykonywania pracy zawodowej lub do kontynuowania studiów.

Proporcje czasowe pomiędzy tymi częściami zależą od stopnia zaawansowania

grupy.

Studium dysponuje:

• laboratorium audio, które używane jest do pracy z autentycznymi

nagraniami komunikacji morskiej,

• laboratorium komputerowym, w którym wykorzystywane są techniki

multimedialne i specjalistyczne testy wspomagające nauczanie,

• 8 salami ćwiczeniowymi przygotowanymi do prowadzenia nowoczesnych

technologii nauczania, uwzględniających bezpośrednią

komunikację: nauczyciel — student — nauczyciel, student —

student.

Po ukończeniu studiów absolwenci są właściwie przygotowani do pracy

na ogólnoświatowym rynku żeglugowym oraz w przemyśle morskim,

w którym obowiązującym językiem zawodowym jest język angielski.

34


Studium Wychowania

Fizycznego i Sportu

Ze względu na wymogi dotyczące sprawności fizycznej przyszłych oficerów

floty uczelnia przywiązuje duże znaczenie do wychowania

fizycznego studentów. Tę część programu nauczania realizuje międzywydziałowa

jednostka dydaktyczna — Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu. Podstawowym jej zadaniem jest przygotowanie psychofizyczne

absolwenta do pracy na morzu i w innych działach gospodarki morskiej.

Zajęcia obejmują:

• kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

• nauczanie nowych i doskonalenie już nabytych umiejętności,

• wytwarzanie nawyków umożliwiających racjonalne wykorzystanie

aktywności ruchowej.

W zależności od wydziału i specjalności zajęcia trwają od dwóch do sześciu

semestrów i zawierają gry sportowe, pływanie, ćwiczenia w siłowni

i sali fitness. Wykorzystywane jest własne zaplecze sportowe, w tym

sala do gier sportowych, 25-metrowy kryty basen, sala fitness i siłownia.

Większość studentów kończy szkolenie z pływania dyplomem młodszego

ratownika wodnego (specjalność ratownictwo, stopień płetwonurka)

oraz przeszkoleniem narciarsko-ratowniczym (GOPR).

W czasie wolnym studenci mogą korzystać z zajęć fakultatywnych na pływalni,

siłowni i na sali do gier sportowych. Zajęcia te od wielu lat cieszą się

popularnością wśród studentów i pracowników uczelni.

Organizacje studenckie

Samorząd Studencki

Ważnym elementem życia studenckiego w uczelni jest działalność

Zarządu Samorządu Studenckiego. Wybierani przez studentów przedstawiciele

tej społeczności zasiadają w senacie oraz w radach jej

wydziałów. Ich głos jest decydującym w sprawach socjalnych, dotyczących

studentów, np. ustalenia zasad podziału stypendiów socjalnych

i za dobre wyniki w nauce, przydziału zapomóg losowych, opracowania

regulaminu domów studenckich, ustalania struktury budżetu Samorządu

Studenckiego, organizacji imprez studenckich itp.

Klub Uczelniany AZS AM

Uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego jest program oferowany

przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego zapewniający

warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Studenci mają do dyspozycji

12 sekcji sportowych: żeglarską, wioślarską, karate, pływania

i płetwonurkowania, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, szalupingu,

narciarską, aerobiku, ergometru wioślarskiego, trójboju siłowego

i kulturystyki.

Członkowie poszczególnych dyscyplin biorą udział w rywalizacji międzyuczelnianej

na arenie lokalnej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej.

Akademia Morska osiąga bardzo dobre wyniki w wioślarstwie,

ergometrze wioślarskim, szalupach, pływaniu i narciarstwie. Także na

35


arenie ogólnopolskiej zajmuje czołowe lokaty w powyższych dyscyplinach

sportowych.

Klub prowadzi także upowszechnianie kultury fizycznej, które ściśle związane

jest z rozwojem sportu masowego wśród studentów, organizując

dla studentów I roku uniwersjadę w koszykówce, siatkówce, trójboju

siłowym, tenisie stołowym i ergometrze wioślarskim. Prowadzona

w tych dyscyplinach sportowych liga wyłania najlepsze roczniki i grupy

studenckie.

Klub jest organizatorem takich imprez, jak Mistrzostwa Polski w pływaniu

oraz odbywających się rokrocznie na Odrze wyścigów szalup wiosłowych

pn. „Szalupiada”. Prowadzi również szkolenia żeglarskie.

Studenckie koła naukowe

Studenci zainteresowani szerszą niż to przewidują programy nauczania

wiedzą mogą realizować swoje pasje badawcze w ramach działalności

następujących studenckich kół naukowych:

• Stateczności Statku „METACENT”,

• Nautycznego,

• Inżynierii Ruchu Morskiego (KNIRM),

• Badań Siłowni Okrętowych,

• Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej,

• „Mechanik”,

• Zastosowań Informatyki „KENZI”,

• Ekologicznego,

• Inżynierii Transportu,

• Logistycznego,

• Żeglugi śródlądowej „Barka”,

• „Teraz Jakość”,

• Logistyki i Transportu „KNLiT”.

Studenci zrzeszeni w kołach naukowych są organizatorami dwóch ogólnopolskich

konferencji:

• KSKN — Konferencja Studentów Kół Naukowych działających na

wydziałach polskich uczelni, kształcących w kierunkach związanych

z gospodarką morską;

• Sea Point — konferencja w zakresie logistyki i transportu.

Biorą także czynny udział w konferencjach organizowanych przez inne

uczelnie, włączając prezentację swoich referatów.

Chór

Chór został utworzony wiosną 2003 roku. Kierownikiem artystycznym

i dyrygentem jest Sylwia Fabiańczyk-Makuch, absolwentka Akademii

Muzycznej w Poznaniu. Zespół działa w czterogłosowym składzie

mieszanym (soprany, alty, tenory, basy). Koncertuje na terenie Szczecina

i okolic, oraz występuje jako gość specjalny na wielu imprezach. Bierze

udział w akcjach charytatywnych (m.in. podczas Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy), wykonuje utwory sakralne w kościołach, a także

koncertuje na terenie uczelni.

W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory a cappella o tematyce

morskiej (szanty). Wykonuje również muzykę rozrywkową,

gospel, kościelną, świecką, jak też muzykę ludową. Zespół stale

rozszerza repertuar i przyjmuje nowych chórzystów. Nawiązuje kontakty

z grupami o podobnym charakterze, a także bierze udział w festiwalach

w kraju i za granicą.

36


Ośrodki Szkoleniowe

Akademii Morskiej

w Szczecinie

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa

Morskiego

ul. Ludowa 7/8, 71-700 Szczecin

tel. 91 42 81 765, 91 42 80 125, faks 91 42 81 767

tel. 91 48 09 614

e-mail: osrm@am.szczecin.pl

Ośrodek jest jednym z największych i najlepiej wyposażonych ośrodków

w Polsce. Jest członkiem IASST (International Associacion for

Safety and Suryiyal Training) — Międzynarodowego Stowarzyszenia

Ośrodków Ratownictwa. Prowadzi kursy zgodne z międzynarodową

konwencją SCTW. Posiada uznanie Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Organizuje szkolenia związane z bezpieczeństwem, ratowaniem życia,

ochroną zdrowia i środowiska morskiego. Celem szkoleń jest przygotowanie

uczestników do właściwego zachowania się w sytuacji awaryjnej,

ekstremalnej. Zajęcia teoretyczne są łączone z poligonowymi

zajęciami praktycznymi i treningami na akwenie o długości 100 m i szerokości

14 m. Na nim odbywają się także ćwiczenia na stopień ratownika

i starszego ratownika morskiego. Od czerwca 2007 roku, jako jedyny

w kraju, prowadzi kursy na łodzi zrzutowej.

Atrakcyjne położenie ośrodka w bezpośrednim sąsiedztwie Odry i jeziora

Dąbie pozwala studentom na rozwijanie umiejętności żeglarskich

i wioślarskich oraz uczestniczenie w kompleksowych ćwiczeniach morskich

z zakresu ratowania życia lub ochrony środowiska z udziałem

jednostek SAR itp. Osprzęt (szybkie łodzie ratownicze, tratwy ratunkowe,

indywiduaIne środki ratunkowe, sprzęt ppoż.) i wyposażenie

ośrodka odpowiada wymogom stawianym przez Międzynarodową Organizację

Morską.

W ośrodku prowadzone są kursy:

• eksploatacji zbiornikowców do przewozu chemikaliów (podstawowy

i wyższy),

• eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych

(podstawowy i wyższy),

• eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych (podstawowy

i wyższy),

• udzielania elementarnej pomocy medycznej (podstawowy),

pierwszej pomocy medycznej, opieki medycznej, indywidualnych

technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej (podstawowy

i wyższy), bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności społecznej,

ratownictwa morskiego, starszego ratownika morskiego,

• bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa pasażerów

dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów

na statkach pasażerskich ro-ro oraz na statkach pasażerskich innych

niż ro-ro,

• dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich,

o bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz o szczelności kadłuba

na statku pasażerskim ro-ro oraz statkach pasażerskich innych

niż ro-ro,

• eksperta ADN dla żeglugi śródlądowej.

37


Ośrodek prowadzi także szkolenia przewidziane Międzynarodowym Kodeksem

Ochrony Statków i Obiektów Portowych oraz Konwencji SOLAS 74:

• oficera ochrony statku,

• oficera ochrony obiektu portowego

oraz szkolenia załóg podstawowych, w zakresie ochrony statków na

kursie personelu ochrony.

Certyfikaty ukończenia tych kursów są uznawane przez administrację

innych państw, jak np.: Liberii, Vanuatu, Gibraltaru, Cypru, Wysp Marshalla.

Morski Ośrodek Szkoleniowy

ul. Komandorska 5, 72-600 Świnoujście

tel./faks 91 321 7261, 91 321 7262

e-mail: mos@amszczecin.pl

Ośrodek Prowadzi specjalistyczne kursy kwalifikacyjne dla marynarzy,

o tej samej tematyce, jaką realizuje Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa

Morskiego w Szczecinie.

Do dyspozycji uczestników kursów są nowoczesne urządzenia audiowizualne

i pomoce dydaktyczne, sale specjalistyczne do ćwiczeń praktycznych

(np. unikalna komora dymowa). Zamiejscowym uczestnikom

Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe w części hotelowej w pokojach

1-, 2-, 3-osobowych oraz całodobowe posiłki. Dodatkową atrakcją jest

położenie ośrodka w pięknej dzielnicy nadmorskiej, w odległości 200

metrów od morza i plaży.

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

ul. Wały Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

Dział Maszynowy i GMDSS tel. 91 48 09 715

e-mail: a.smigielska@am.szczecin.pl

Dział Pokładowy tel. 91 48 09 716

e-mail: m.miler@am.szczecin.pl

Kursy Specjalistyczne tel. 91 48 09 717

e-mail: j.bienkiewicz@am.szczecin.pl

faks 91 48 09 489

e-mail: sdko@am.szczecin.pl

Studium zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla oficerów

floty handlowej i rybackiej. Szkolenia te obejmują m.in.:

• kursy kwalifikacyjne, przygotowujące do egzaminów na poziomie

operacyjnym zarządzania w dziale pokładowym i maszynowym

(od dyplomów oficerów wachtowych do dyplomu kapitana lub

starszego oficera mechanika okrętowego),

• specjalistyczne, np. radiowe (GMDSS, UKF), obsługi urządzeń

radarowych (np. ARPA), przewozu ładunków niebezpiecznych

HAZMAT, ECDIS itp.;

• od połowy 2010 r. również kursy dla kadry terminali LNG.

W kursach również uczestniczą słuchacze z zagranicy, np. Czesi, Słowacy,

Ukraińcy, Rosjanie.

Studium, wypełniając postanowienia konwencji STCW i zarządzeń ministra

właściwego ds. gospodarki morskiej dotyczące ośrodków szkoleniowych,

uzyskało niezbędne do swojej działalności certyfikaty:

38


• systemu zarządzania jakością ISO 9001 wydanego przez Lloyds

Register Quality Assurance,

• uznania do prowadzenia szkoleń Nr C-4\Xl\98 wydany przez

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

• zgodności prowadzonych szkoleń z konwencją STCW 95 —

LR/WMC/001 wydany przez Warsash Maritime Centre I Lloyds

Register of Shipping.

Certyfikaty te są nie tylko niezbędne do prowadzenia kursów zakończonych

wydaniem świadectwa uznawanego przez administrację morską

RP i inne administracje na świecie, ale także stanowią opinię zewnętrznych

instytucji potwierdzających przystosowanie systemu szkolenia

w studium do światowych standardów zgodnych z konwencją STCW

78/95.

Ambicją pracowników studium jest rozszerzenie współpracy z armatorami

krajowymi i zagranicznymi.

Maritime English Center

ul. Wały Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 537

e-mail: mec@am.szczecin.pl

Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających,

podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu

się językiem angielskim jako językiem zawodowym.

Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wymogami znowelizowanej

konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of

Training, Certification a Watchkeeping for Seafarers). Oznacza to, że

programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym

je do zmian w obowiązujących standardach. Dla potrzeb organizowanych

kursów MEC wykorzystuje laboratoria językowe (multimedialne

laboratoria językowe oraz komputerowe laboratorium nauki języków

obcych) należące do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia w MEC to pracownicy dydaktyczni

Studium Nauki Języków Obcych Akademii Morskiej w Szczecinie,

specjalizujący się w rejestrze morskim języka angielskiego.

Kursy językowe zawsze dostosowywane są do poziomu słuchaczy. Przygotowywane

są one w oparciu o materiały dydaktyczne własne oraz firm

takich jak: Marlins, Seagull, Seamanship, Oxford University i innych.

Statek szkoleniowo-badawczy

m/v „Nawigator XXI”

Kształcenie marynarzy wymaga solidnej praktyki morskiej. Jedną z ważniejszych

praktyk odbywanych przez studentów jest praktyka na nowoczesnym

statku m/v „Nawigator XXI”, którego armatorem jest Akademia

Morska.

Spełnia on dwie funkcje:

• szkoleniową — realizuje programowe praktyki morskie dla studentów

uczelni morskich,

• badawczą — prowadzi szeroko pojęte badania środowiska morskiego,

w zakresie hydrografii, hydrobiologii, geologii podmorskiej, poszukiwań

i inwentaryzacji obiektów podwodnych oraz tworzenia

baz danych.

Oprócz kabin dla załogi i studentów statek posiada trzy dwuosobowe

kabiny przeznaczone dla członków ekip badawczych. Prowadzenie

39


adań i rejestrację wyników ułatwia zintegrowany system zarządzania

danymi, a także specjalistyczne wyposażenie do badań hydrograficznych,

sprzęt łączności radiowej zgodny z wymogami GMDSS wraz

z terminalem do łączności satelitarnej w systemie INMARSAT C i B oraz

system łączności wewnętrznej. Analiza materiałów badawczych odbywa

się w laboratoriach pokładowych posiadających przyłącza do sieci

komputerowej, umożliwiającej wymianę danych.

Statek może być czarterowany lub udostępniany zarówno krajowym,

jak i zagranicznym instytucjom i ośrodkom naukowym.

Parametry statku

długość: 60,21 m, szerokość: 10,47 m, wysokość do pokładu głównego:

4,20 m, zanurzenie: 3,15 m, silnik: AS20 Sulzerl 1160 kW, pojemność

GT: 1208 RT, klasa PRS:*KM I L3 do 50 osób.

Obsada:

• etatowa załoga statku — 11 osób,

• liczba miejsc dla personelu naukowo-badawczego — 6,

• liczba miejsc dla praktykantów — 30.

Do wyposażenia badawczego należą m.in.

• zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV) — urządzenie służące

do inspekcji podwodnych części kadłubów, budowli hydrotechnicznych

i obiektów zalegających na dnie. Sonar, stanowiący wyposażenie

pojazdu, umożliwia podwodną nawigacją namierzanie

obiektów nawet w warunkach bardzo ograniczonej widoczności;

• sonda sejsmoakustyczna — pozwalająca na bezinwazyjne przeprowadzanie

analiz dna morskiego. Po odpowiednim wykalibrowaniu

operator otrzymuje obraz poszczególnych warstw geologicznych,

zalegających na dnie morskim do 100 metrów w głąb

gruntu;

• sonda wielowiązkowa — urządzenie służące do prowadzenia podwodnych

poszukiwań i pomiarów hydrograficznych. Umożliwia

szybkie i precyzyjne zbieranie danych dotyczących ukształtowania

dna. Dokładność pomiarów hydrograficznych jest w pełni zgodna

z wymogami HO SP-44. Dzięki systemowi tłumienia sygnałów sonda

doskonale nadaje się także do pomiarów w wąskich kanałach

i torach wodnych;

• sonar boczny (holowana „ryba”) — urządzenie umożliwiające

zbieranie informacji na podstawie pomiarów hydroakustycznych

i prezentowanie ich w plastycznej postaci obiektów rzucających

cień na dno.

Pełniejszą informację o możliwościach zainstalowanego wyposażenia

badawczego i eksploatacji statku można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 91 48 09 570.

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Wały Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 345

Dział zajmuje się koordynacją działań w zakresie szeroko pojętej współpracy

Akademii Morskiej. Do jego głównych zadań należy przygotowywanie

projektów umów i porozumień o współpracy z ośrodkami

zagranicznymi oraz sporządzanie okresowych programów działania,

koordynowanie bieżącego kontaktu z agencjami narodowymi i unijnymi.

Nadzoruje również realizację prowadzonych przez uczelnię projektów

unijnych w ramach Ramowego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7. Programu

40


Ramowego, Programu Operacyjnego Ryby, Leonardo da Vinci, programów

strukturalnych Baltic Sea Region i Południowy Bałtyk.

Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą należy ponadto promowanie

udziału naukowców i pracowników akademii w projektach unijnych poprzez

organizowanie szkoleń.

W ramach programu Erasmus dział organizuje wymianę studentów

i wykładowców z uczelniami partnerskimi z Europy:

• Universitat Politecnica de Catalunya,

• Fachhochschule Osnabrück,

• Fachhochschule Furtwangen,

• Fachhochschule Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven,

• University of Cadiz,

• Fachhochschule Flensburg,

• University of Ljubljana,

• Latvian Maritime Academy,

• Lithuanian Maritime Academy.

W ramach programu Erasmus możliwe są także wyjazdy studentów

na praktyki zagraniczne oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

Biblioteka Główna Akademii Morskiej

w Szczecinie

ul. H. Pobożnego 11, 70-507 Szczecin

tel. 91 48 09 704

e-mail: bgs@am.szczecin.pl

Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką międzywydziałową

o charakterze naukowym, dydaktycznym i usługowym. Rozpoczęła

swoją działalność w 1969 roku z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły

Morskiej, obecnie Akademii Morskiej. Od 1996 roku Biblioteka Główna

mieści się w budynku przy ul. H. Pobożnego. W jej skład wchodzą następujące

agendy:

• Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

• Wypożyczalnia,

• Sekcja Informacji Naukowej

• Czytelnia Zbiorów Zwartych,

• Czytelnia Czasopism,

• Archiwum AM.

W 2005 r. otwarta została Czytelnia Multimedialna z 12 stanowiskami

komputerowymi podłączonymi do Internetu, którą utworzono ze środków

ZPORR, niejako w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie

użytkowników zbiorami na nośnikach elektronicznych i dostępem do

baz danych on-line.

Biblioteka gromadzi księgozbiór, który odpowiada nie tylko kierunkom

kształcenia i prowadzonym pracom naukowo-badawczym na Akademii

Morskiej, ale także taki, który zaspokaja potrzeby naukowe pracowników

gospodarki morskiej i uczestników kursów organizowanych przez

uczelnię. Oprócz zasobów książek, czasopism polskich i zagranicznych

oraz zbiorów specjalnych (m.in. normy polskie i zagraniczne, instrukcje

techniczno-ruchowe, prace naukowo-badawcze) biblioteka posiada bogaty

zbiór dokumentów Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podparty

pełnotekstową bazą elektroniczną IMO VEGA. Ponadto oferuje

użytkownikom inne światowe bazy danych dostępne w wersji elektronicznej.

41


Pracownicy biblioteki opracowują i udostępniają własne bazy danych,

tzw. bazę KART, zawierającą opisy bibliograficzne artykułów z czasopism

polskich gromadzonych przez bibliotekę, bazę DOROBEK rejestrującą

dorobek naukowy pracowników AM oraz bazę PRACE rejestrującą

prace dyplomowe studentów AM. Ponadto współtworzą wraz z innymi

bibliotekami naukowymi bazę BazTech rejestrującą zawartość polskich

czasopism technicznych.

Biblioteka AM jest w pełni skomputeryzowana. Pracuje w systemie bibliotecznym

SOWA. Cały księgozbiór wprowadzony jest do katalogu

komputerowego, z którego można skorzystać na terenie biblioteki lub

on-line.

Biblioteka AM wchodzi również w skład projektu „Biblioteka cyfrowa

Świat morskich publikacji”, którego zadaniem jest tworzenie zasobów

informacyjnych oraz wolnego dostępu do narodowego i regionalnego

dziedzictwa kulturowego.

W ramach tego projektu, rozproszone katalogi on-line, naukowe bazy

danych, czasopism elektronicznych z zasobów bibliotek Szczecina i województwa

zachodniopomorskiego będą dostępne za pośrednictwem

jednolitej platformy cyfrowej.

Osiedle Akademickie

ul. T. Starzyńskiego 8–9, 70-507 Szczecin

Osiedle Akademickie położone jest w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie

mieści się główny gmach uczelni. Graniczy ono z ulicami Teofila Starzyńskiego,

Henryka Pobożnego, Szczerbcową i Zygmunta Starego.

Budynki usytuowane są w pobliżu Parku Żeromskiego, niedaleko głównego

węzła komunikacyjnego przy placu Rodła. Stąd można szybko dostać

się w każde miejsce Szczecina. Bliskie położenie osiedla od gmachu

głównego uczelni sprawia, że do sal wykładowych studenci mają niespełna

10 minut drogi.

Osiedle studenckie tworzą:

• Studencki Dom Marynarza „Korab”,

• Studencki Dom Marynarza „Pasat”.

Na osiedlu znajduje się Biblioteka Główna, Wydawnictwo Naukowe

AM, pływalnia oraz stołówka wraz z bufetem, sklepiki, punkty ksero itd.

Studenckie Domy Marynarza „Korab” i „Pasat” to dziesięciopiętrowe

wieżowce z wyposażonymi standardowo (łóżko, szafka, stolik do nauki)

pokojami dwu- i trzyosobowymi, tworzącymi boksy. Boksy połączone

są węzłem sanitarnym składającym się z kabiny prysznicowej, toalety

i dwóch umywalek. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest

kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.

W każdym pokoju jest bezpłatne łącze internetowe.

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

• sale do nauki,

• pralnie wyposażone w pralki automatyczne,

• prasowalnie,

• sale rekreacyjne (tenis stołowy, aerobik, taniec towarzyski),

• sale telewizyjne (z pakietem CYFRA+),

• depozyty.

W obydwu akademikach są pokoje gościnne 2- i 3-osobowe wyposażone

w funkcjonalne meble, telewizory, lodówki. Wszyscy studenci i goście

mają zapewnione bezpieczeństwo i ochronę — budynki są całodobowo

monitorowane i zabezpieczone przeciwpożarowo.

42


Stołówka studencka zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie

akademików. Obiady wydawane są od poniedziałku

do piątku. W budynku stołówki funkcjonuje dobrze zaopatrzony

bufet, oferujący podstawowe produkty spożywcze,

a także w dania „fast food”. Można w nim także spokojnie

spędzić wolne chwile pomiędzy zajęciami, przy kawie

lub herbacie.

W obiekcie stołówki znajdują się 3 duże sale audiowizualne.

Największa z nich jest salą amfiteatralną z piękną architekturą

wnętrza, zaś dwie pozostałe posiadają rozsuwaną

ścianę działową, co pozwala na ich łączenie. Bogate

wyposażenie audiowizualne sal ułatwia organizowanie

konferencji w nowoczesnej formie.

Pływalnia

Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w Szczecinie

Basen ma wymiary 25 m długości na 12,5 m szerokości, od

1,4 m do 1,8 m głębokości. Znajduje się tu 6 torów pływania.

Woda podlega ciągłemu uzdatnianiu, a do jej oczyszczania

zastosowano naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.

Z pływalni korzystają w ramach zajęć dydaktycznych

studenci, pracownicy uczelni jak i osoby spoza niej.

W budynku pływalni znajdują się: basen, sauna, sala fitness

i solarium.

Dom Pracy Twórczej

w Świnoujściu

ul. Komandorska 5, 72- 600 Świnoujście

tel. 91 321 72 60

faks 91 321 72 90

e-mail: dptam@fornet.com.pl

Dom Pracy Twórczej mieści się w dwóch odrestaurowanych

budynkach usytuowanych w nadmorskiej dzielnicy

Świnoujścia.

Teren ośrodka jest ogrodzony i chroniony. Piękna droga

przez park prowadzi na odległą o 200 metrów morską

plażę.

W obu budynkach, w komfortowo wyposażonych jedno-

i dwuosobowych pokojach z aneksami łazienkowymi

i kuchennymi znajduje się 70 miejsc gościnnych.

Ośrodek dysponuje salami konferencyjnymi — jedną na

80 miejsc i dwiema na 40 miejsc, wyposażonymi w łącza

internetowe i środki audiowizualne. Posiada stołówkę

i barek z własną kuchnią.

Jest wspaniałym miejscem na organizację szkoleń, konferencji,

indywidualnej pracy lub wypoczynku.

43


Europejskie Centrum

Szkolenia LNG

W związku z budową w Świnoujściu pierwszego w kraju

terminalu LNG (ang. Liquefied Natural Gas – skroplony

gaz ziemny) w Akademii Morskiej w Szczecinie powstanie

Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego

Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych.

Centrum tworzyć będzie unikalne w Europie logistyczne

połączenie czterech symulatorów nowej generacji:

• symulator mostków nawigacyjnych, w istniejącym

w Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Inżynierii

Ruchu Morskiego (na uczelni zaprojektowano już

wirtualny model portu zewnętrznego w Świnoujściu,

z posadowionymi na nim urządzeniami przeładunkowymi

LNG; obecnie na modelu tankowca LNG można

ćwiczyć manewry wejścia do portu zewnętrznego

44

w Świnoujściu oraz cumowanie statku do urządzeń

rozładunkowych),

• symulator DP (dynamic positioning system) – symulator

umożliwiający pozycjonowanie statku,

• symulator technologiczny LNG - wykorzystany podczas

szkoleń pracowników obsługi lądowej terminala,

• symulator ładunkowy statków do przewozu ładunków

ciekłych, łączności z konsolą rzeczywistą (GMDSS)

oraz terminala LNG w Świnoujściu.

Utworzenie Europejskiego Centrum Szkolenia LNG umożliwi

zainteresowanym zdobycie specjalistycznych kwalifikacji

i wybór nowej drogi rozwoju zawodowego.

Uczestnicy szkoleń będą mogli w Polsce zdobyć odpowiednie

uprawnienia w zakresie obsługi instalacji LNG zarówno

w załogach pracujących na statkach, jak i w obsłudze

lądowej terminala.

Kształcenie odbywać się będzie zgodnie z międzynarodowymi

konwencjami - STCW, SOLAS oraz MARPOL.

More magazines by this user
Similar magazines