яюS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

support.downloads.sonymobile.com

яюS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

Siyabonga ngokuthenga kwakho i-Sony Ericsson

C510 Cyber-shot. Ifoni eyisitayela ye-Cyber-shot

enemisebenza ebabazekayo yekhamera yezithombe

ezimangalisayo.

Ukuthola okuqukethwe kwefoni okengeziwe, yiya ku

www.sonyericsson.com/fun. Bhalisa manje uthole isixhobo

samathuluzi, ukulondoloza mahhala kulayini, izipesheli,

izindaba nemincintiswano ku

www.sonyericsson.com/myphone.

Ngesaphothi yemikhiqizo, yiya ku

www.sonyericsson.com/support.


Izesekeli – Okwengeziwe kwefoni yakho

I-Bluetooth Headset HBH-PV715

Ihedisethi ebambekayo nesesiatyeleni yakho yansukuzonke

I-M2 USB Adapter CCR-70

Dlulisa, londa bese wabelana ngokuqukethwe yi-Memory

Stick Micro (M2) yakho

I-Digital Photo Frame IDP-100

Abelana ngezithombe zakho ngendlela engenawaya

Lezi sekeli zingathengwa zodwa kodwa kungenzeka zingatholakali kuzo zonke

izimakethe. Ukuhlola izincazelo ezigcwele zezici nokusabalala kwezesekeli yiya ku

www.sonyericsson.com/accessories.


Okuquketwhe

Ukuqalisa...............................6

Ukuhlanganisa....................................6

Ukuvula ifoni.......................................7

Usizo..................................................8

Ukushaja ibhethri...............................8

Uhlolo jikelele lwefoni.......................10

Uhlolojikelele lwemenyu...................12

Ukuhlwaya .......................................14

Imemori............................................15

Ulimi lwefoni ....................................16

Ukufaka umbhalo.............................16

I-Cyber-shot ...................18

Ukusebenzisa ikhamera...................18

Ezinye izici zekhamera.....................19

Ukuhlola nokuthega izithombe.........20

Ukusebenza ngezithombe................21

Ukubhloga........................................22

Ukuphrinta amafotho.......................24

Ukudlulisa nokusingatha

okuqukethwe.......................24

Ukusingatha okuqukethwe

kwifoni .............................................24

Ukuthumela okuqukethwe

kwenye ifoni.....................................25

Ukudlulisa okuqukethwe kuye

noma kusuke kukhompyutha...........25

Ukusebenzisa ikhebula le-USB........26

Igama lefoni .....................................27

Ukusebenzisa i-Bluetooth

wireless technology..........................27

Ukubhekhapha nokubuyisela...........29

Kushaywa ucingo................31

Ukushaya nokwamukela

izingcingo.........................................31

Oxhumene nabo...............................34

Ukudayela okusheshayo..................37

Ezinye izici zokushaya......................38

Ukuthumela imibiko............42

Eyombhalo neye zithombe

imibiko..............................................42

Imibiko yezwi....................................44

I-imeyli .............................................44

Imiyalelzo esheshayo ......................46

Umculo ...............................48

Ihendisfri ephathekayo yestiryo.......48

I-PlayNow.....................................50

I-TrackID.......................................51

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.

1


2

Umculo wakulayini namavidyo

kliphu................................................51

Isidlali sevidyo..................................51

Umsakazo........................................51

I-MusicDJ.....................................52

Rekhoda umsindo............................52

I-Inthanethi..........................53

Amabhukumaka ..............................53

Amakhasi omlando...........................54

Ezinye izici zesipheqi........................54

Ukuphepha kwe-inthanethi

nezitifiketi.........................................55

Ama-feed e-Web..............................55

Ukuvumelanisa....................57

Ukuvumelanisa usebenzisa

ikhompyutha.....................................57

Ukuvumelanisa ngokusebenzisa

eye-Inthanethi isevisi........................58

Ezinye izimpawu.................59

I-Flight mode....................................59

I-Update service...............................59

Amasevisi ezindawo.........................60

Ama-alamu.......................................60

Ikhalenda..........................................62

Amanothi..........................................62

Imisebenzi........................................63

Amaphrofayli....................................63

Isikhathi nosuku...............................64

Ingqikithi ..........................................64

Isakhiwo semenyu enkulu................64

Amaringithoni...................................64

Ukuma kwesibuko............................65

Imidlalo.............................................65

Izinhlelo............................................65

Amalokhi..........................................66

Ukuxazulula.........................68

Imibuzo evamile...............................68

Imibiko yamaphutha.........................71

Ulwazi olubalulekile............73

Inkomba..............................86

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Sony Ericsson C510 Cyber-shot

UMTS/HSPA band 1 GSM/GPRS/EDGE

900/1800/1900

Le Gaydi yokusebenzisa ifoni ishicilelwe ngabakwa-

Sony Ericsson Mobile Communications AB noma

inkampani yangakini esebenzisana nabo,

ngaphandle kwewaranti ethile. Ubungcono

nezinguquko kule ncwadi yokusebenzisa ucingo

okwenziwe amaphutha okuthaypha, ukungalungi

kolwazi lwamanje, noma ubungcono ezinhlelweni

kanye/noma amathuluzi, kungenziwa ngu-

Sony Ericsson Mobile Communications AB noma

ingasiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso.

Izinguquko ezinjalo, ngakho, ziyongeniswa

kwizihumusho ezintsha zale Gaydi yokusebenzisa

ifoni.

Wonke amalungelo agodliwe.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Inamba yesishicilelo: 1221-4863.1

Sicela wazi:

Amanye amasevisi akule Gaydi yokusebenzisa ifoni

awasekelwe yiwo wonke amanethiwethi. Lokhu

kusebenza futhi kwiNamba Yezimo Eziphuthumayo

Yomhlaba ye-GSM ethi 112.

Sicela uxhumane no-opharetha wenethiwekhi yakho

noma umnikezeli wakho wesevisi uma ungabaza

noma ungasebenzisa isevisi ethile noma qha.

Sicela ufunde Ulwazi olusemqoka ngaphambi

kokusebenzisa ifoni yakho.

Ifoni yakho inamandla okulanda, ukulonda

nokudlulisa okuqukethwe okwengeziwe, isb.

amaringithoni. Ukusetshenziswa kokuqukethwe

okufana nalokho kungaba nomkhawulo noma

kunqatshelwe ngamalungelo abantu besithathu,

okubandakanya kodwa kungakalelwe kumikhawulo

engaphansi kwemithetho yamalungelo okushicilela

efanele. Wena, hhayi u-Sony Ericsson, unamandla

aphelele kokuqukethwe okwengeziwe okulanda

noma okudlulisa kuvela efonini yakho. Ngaphambi

kokusebenzisa okuqukethwe okwengeziwe, sicela

uqinisekise ukuthi ukusebenzisa okuhlosile

kulayisensiwe noma kugunyaziwe. U-

Sony Ericsson akaqinisekisi ngokungabi naphutha,

ubuqotho noma ikhwalithi yokuqukethwe

okwengeziwe noma okunye okuqukethwe

kwabantu besithathu. U-Sony Ericsson ngeke

abekwe icala ngisho ngaphansi kwaziphi izimo

ngokusebenzisa kwakho okungalungile

kokuqukethwe okwengeziwe noma okunye

okuqukethwe kwabantu besithathu.

I-Smart-Fit Rendering wuphawu lokuhweba noma

wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwakwa-

ACCESS Co., Ltd.

I-Bluetooth wuphawu lokuhweba noma wuphawu

lokuhweba olubhalisiwe lwe-Bluetooth SIG Inc.

kanti ukusetshenziswa kwalolu phawu ngu-

Sony Ericsson kungaphansi kwelayisensi.

Ilogo ye-Liquid Identity, i-BestPic, i-PlayNow, i-

TrackID, i-MusicDJ, i-PhotoDJ ne-VideoDJ

yizimpawu zokuthengisa noma izimpawu

zokuthengisa ezibhalisiwe ze-Sony Ericsson Mobile

Communications AB.

I-TrackID inikwa amandla yi-Gracenote Mobile

MusicID. I-Gracenote ne-Gracenote Mobile

MusicID yizimpawu zokuhweba noma yizimpawu

zokuhweba ezibhalisiwe zakwa-Gracenote, Inc.

I-Cyber-shot wuphawu lokuheba noma wuphawu

lokuheba olubhalisiwe lwakwa-Sony Corporation.

I-Sony, i-Memory Stick Micro ne-M2 yizimpawu

zokuthengisa noma yizimpawu zokuthengisa

ezibhalisiwe zakwa-Sony Corporation.

I-Google and Google Maps yizimpawu

zokuhweba noma yizimpawu zokuhweba

ezibhalisiwe zakwa-Google Inc.

I-SyncML wuphawu lokuhweba noma wuphawu

lokuhweba olubhalisiwe lwakwa-Open Mobile

Alliance LTD.

I-Ericsson wuphawu lokuhweba noma wuphawu

lokuhweba olubhalisiwe lwakwa-

Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.

3


4

I-Adobe Photoshop Album Starter Edition iwuphawu

lokuhweba noma wuphawu lokuhweba olubhalisiwe

lwe-Adobe Systems Incorporated e-United States

kanye /noma kwamanye amazwe.

I-Microsoft, i-ActiveSync, iWindows, i-Outlook, i-

Windows Media ne-Vista yizimpawu zokuthengisa

ezibhalisiwe noma izimpawu zokuthengisa ze-

Microsoft Corporation e-United States nakwamanye

amazwe.

I-T9 Text Input iwuphawu noma inguphawu

lokudayisa olubhalisiwe lwe- Tegic

Communications. I-T9 Text Input inikwe ilayisense

ngaphansi kokukodwa noma ngaphezulu

kokulandelayo: I-U.S. Pat. Nos. 5,818,437,

5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat.

No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No.

HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR,

IT, NL, PT, ES, SE, GB; nezinye izincwadi zemvume

zisalindelwe emhlabeni wonke.

Lo mkhiqizo uvikelwe ngamalungelo athile olwazi

akwa-Microsoft. Ukusebenzisa nokusabalalisa

kwalo buchwepheshe ngaphandle kwalo mkhiqizo

akuvunyelwe ngaphandle kwelayisensi yakwa-

Microsoft

Abanikazi bokuqukethwe basebenzisa i-Windows

Media digital rights management technology

(WMDRM) ukuvikela impahla yabo ecatshangiwe,

kubandakanya amalungelo okushicilela. Le divaysi

isebenzisa isofthiwe ye-WMDRM ukuthola

okuqukethwe okuvikelwe nge-WMDRM. Uma

isofthiwe ye-WMDRM yehluleka ukuvikela

okuqukethwe, abanikazi bokuqukethwe bangacela

uMicrosoft ukuba asule ikhono lesofthiwe

lokusebenzisa i-WMDRM lokudlala noma

lokukopisha okuqukethwe okuvikelwe. Ukusulwa

akuphazamisi okuqukethwe okungavikelwe. Uma

ulanda amalayisensi okuqukethwe okuvikelwe,

uyavuma ukuthi uMicrosoft angabandakanya uhlu

lokusula kumalayisensi. Abanikazi bokuqukethwe

bangakudinga ukuba ukukhule izinga le-WMDRM

ukuze uthole okuqukethwe kwabo. Uma wenqaba

ukukhuphula izinga, ngeke ukwazi ukuthola

okuqukethwwe okudinga ukukhushulwa izinga.

Lo mkhiqizo unelayisensi ngaphansi kwelayisensi

ye-MPEG-4 okubonwayo ne-AVC iphothfoliyo

yephathenti yokusebenzisa komuntu siqu

nokungekona kokuhweba koku (i) faka amakhodi

kuvidyo ngokuhambisana ne-MPEG-4 visual

standard (“MPEG-4 video”) noma i-AVC standard

(“AVC video”) kanye/noma (ii) ukukhipha amakhodi

ku-MPEG4 video noma AVC video ebifakwe

amakhodi wumthengi owenza izinto zakhe siqu

okungezona zokuhweba kanye/noma etholwe

kumhlinzeki wamavidyo onelayisensi ye-MPEG LA

yokuhlinzeka i-MPEG-4 kanye/noma AVC video.

Ayikho ilayisensi enikwayo noma ezothathwa

njengekhona yanoma yikuphi okunye ukusebenzisa.

Ulwazi olwengeziwe kubandakanya lolo oluhlobene

nokusebenzisa kokugqugquzela, kwangaphakathi

nokokuhweba nokutholakala kwamalayisensi

lungatholakala ku-MPEG LA, LLC. Bheka

Ubuchwepheshe bokukhipha amakhodi be-MPEG

Layer-3 bunelayisensi ephuma kwa-Fraunhofer IIS

and Thomson.

I-Java, i-JavaScript kanye nazo zonke izimpawu

zokuthengisa ezigxile kwi-Java namalogo

kuyizimpawu zokuthengisa noma izimpawu

zokuthengisa ezibhalisiwe ze-Sun Microsystems,

Inc. e-U.S. nakwamanye amazwe.

Isivumelwano selayisense yomsebenzisi wokugcina

we-Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Izivimbelo: I-Software ingulwazi lwamalungelo

agodliwe oluyimfihlo lakwa-Sun futhi isihloko kuwo

wonke amakhophi agcinwe ngu-Sun no/noma

abantu bakhe bamalayisense. Umthengi ngeke

aguqule, ahlakaze, ahlukanise, acacise, akhiphe

noma ahlehlise i-Software kanjiniyela. I-Software

ngeke yaqashiswa, yanikezelwa, noma

yalayisenswa ngaphansi kwelayisense, iphelele

noma ingxenye yayo.

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2. Imithetho Yokuthekelisa: I-Software,

kubandakanya idatha yomsebenzi osizayo,

ingaphansi kwemithetho elawula ukuthelekisa yase-

U.S., kubandakanya Umthetho Owengamele

Ukuthekelisa wase-U.S. kanye nemigomo yawo

ehlobene nawo, futhi kungaba ngaphansi

kwemigomo yokuthekelisa noma yokungenisa

kwamanye amazwe. Umthengi uvuma

ukuzibophezela kuyo yonke imigomo enjalo futhi

uyavuma ukuthi unesibopho sokuthola

amalayisense okuthekelisa, ukuthekelisa kabusha,

noma ukungenisa i-Software. I-Software ngeke

yalandwa, noma ithekeliswe noma ithekeliswe

kabusha (i) ku, noma ezweni noma kumhlali wase,

Cuba, Iraq, Iran, North Korea, Libya, Sudan, Syria

(njengoba lolu hlu lungabuyekezwa ngezikhathi

ezithile) noma kunoma iliphi izwe i-U.S. evimbele

izimpahla kulo; noma (ii) kunoma ubani osohlwini

lwe-U.S. Treasury Department ye-Specially

Designated Nations noma i-U.S. Commerce

Department's Table of Denial Orders. 3. Amalungelo

anomkhawuko: Ukuseshenziswa, ukuphindwa

noma ukuvezwa nguhulumeni wase-United States

kungaphansi kwezivimbelo njengoba zibekiwe

ngaphambili kwi-Rights in Technical Data and

Computer Software Clauses kwi-DFARS

252.227-7013(c) (1) (ii) ne FAR 52.227-19(c) (2)

njengoba kufanele.

Amalungelo Anomkhawuko: Ukuseshenziswa,

ukuphindwa noma ukuvezwa nguhulumeni wase-

United States kungaphansi kwezivimbelo njengoba

zibekiwe ngaphambili kwi-Rights in Technical Data

and Computer Software Clauses kwi-DFARS

252.227-7013(c) (1) (ii) ne FAR 52.227-19(c) (2)

njengoba kufanele.

Amanye amagama omkhiqizo nezinkampani abalwe

lapha kungaba izimpawu zokuthengisa zabanikazi

abafanele.

Noma imaphi amalungelo anganikiwe ngokubhalwa

lapha agodliwe.

Yonke imiboniso ingeyekubonisa kuphela futhi

kungenzeka ingakhombisi ngokungenaphutha ifoni

uqobo lwayo.

Izimpawu zemiyalelo

Lezi mpawu zivela kwigaydi

yoMsebenzisi.

Yazi

Ithiphu

Isexwayiso

Isevisi noma umsebenzi uncike

kwinethiwekhi noma

kokuthengiwe. Xhumana noopharetha

wakho wenethiwekhi

ngemininingwane ethe thuthu.

> Sebenzisa ikhi yokukhetha noma

yokuhambisa ukupheqa bese

ukhetha. Bheka Ukuhlwaya

ekhasini 14.

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.

5


Ukuqalisa

Ukuhlanganisa

Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa

ifoni yakho, udinga ukufaka iSIM khadi

nebhethri.

Ukufaka iSIM khadi

1 Khipha ikhava yebhethri.

2 Shelelezisa iSIM khadi kwisibambi

sayo okokuthintana okusagolide

kubheke phansi.

Ukufaka ibhethri

1 Faka ibhethri isayidi lelebuli libheke

phezulu nezixhumi zibhekane.

6 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Shelelisa ikhava yebhethri uyigaxe

endaweni yayo.

Ukuvula ifoni

Ukuvula ifoni

1 Cindezela ubambe .

2 Faka iPIN yeSIM khadi yakho, uma

iceliwe, bese ukhetha Kulungile.

3 Khetha ulimi.

4 Landela imiyalelo ukusebenzisa

isethaphu wizadi ngezinhlelo

eziyisisekelo namathiphu alusizo.

Uma ufuna ukulungisa iphutha khathi

ufaka i-PIN, cindezela .

I-SIM khadi

I-SIM (Subscriber Identity Module)

khadi, oyithola ku-opharetha

wenethiwekhi yakho, inolwazi

lokuthenga kwakho. Njalo ubovala ifoni

yakho bese ukhipha ishaja ngaphambi

kokufaka noma kokukhipha i-SIM

khadi.

Ungagcina oxhumana nabo ku-SIM

khadi ngaphambi kokuyikhipha efonini

yakho. Bheka Ukukopishela amagama

nezinombolo kwiSIM khadi

ekhasini 35.

I-PIN

Ungahle udinge i-PIN (Personal

Identification Number) ukwenza

kusebenze amasevisi nemisebenzi

efonini yakho. I-PIN yakho ihlinzekwa

wu-opharetha wenethiwekhi yakho.

Idijithi ngayinye ye-PIN ivela njenge *,

ngaphandle uma iqala ngamadijithi

enamba yezimo eziphuthumayo,

isibonelo, 112 noma 911. Ungabona

futhi ushayele inamba yezimo

eziphuthumayo ngaphandle kokufaka

i-PIN.

Uma ufaka iPIN yakho ngokungeyikho

izikhathi ezintathu zilandelana, iSIM khadi

iyavimbeka. Bheka Ilokhi yeSIM khadi

ekhasini 66.

Ukuqalisa 7

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Okubekwe eceleni

Emva kokuba usuyivulile ifoni yakho

wakafa ne-PIN yakho, igama likaopharetha

wenethiwekhi liyavela.

Lokhu kuthiwa okubekwe eceleni.

Manje ifoni yakho isilungele

ukusebenza.

Ukusebenzisa amanye

amanethiwekhi

Ukushaya nokwamukela izingcingo,

ukusebenzisa imibiko, nokudlulisa

idatha, isibonelo, amasevisi asekeleke

ku-Inthanethi, ngaphandle

kwenethiwekhi yakho yasekhaya

(ukuzula), kungaba nezindleko

ezengeziwe. Thintana no-opharetha

wakho uma ufuna olunye ulwazi.

Usizo

Ngaphezu kwale Gaydi yomsebenzisi,

amaGaydi ezici nolunye ulwazi

kuyatholakala kuwww.sonyericsson.com/support.

Usizo nolwazi kuyatholakala futhi

efonini yakho.

Ukuhlola amathiphu namasu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isethaphu wizadi.

2 Khetha Amathiphu namac..

Ukuhlola ulwazi ngezinhlelo

• Pheqela kumsebenzi bese ukhetha

Ulwazi, uma kukhona. Kwesinye

isikhathi, Ulwazi kuvela ngaphansi kuka

Izinketh.

Ukuhlola ukuboniswa kwefoni

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > I-Demo tour.

Ukuhlola izinga lefoni

• Kokubekwe eceleni cindezela ikhi

yevolumu. Kukhonjiswa ukwaziswa

ngememori nebhethri.

Ukushaja ibhethri

Ibhethri yefoni ishajeke kancane uma

uyithenga.

8 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukushaja ibhethri

1 Xhuma ishaja kwifoni. Kuthatha cishe

2.5 amahora ukushaja ibhethri

ngokugcwele. Cindezela ikhi ukuhlola

isibuko.

2 Khipha ishaja ngokugobisela ipulaki

phezulu.

Ungayisebenzisa ifoni yakho ngesikhathi

isashaja. Ungashaja ibhethri noma nini

isikhathi esingaphezu noma

esingaphansi kuka 2.5 amahora.

Ungakumisa ukushaja ngaphandle

kokulimaza ibhethri.

Ukuqalisa 9

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Uhlolo jikelele lwefoni

1 Ispikha sendlebe

2 Ikhamera yocingo lwevidyo

3 Isixhumi seshaja, ihendisfri

nekhebula le-USB

4 Isibuko

5 Amakhi okukhetha

6 Ikhi lokuhamba

7 Ikhi yokushaya ucingo

8 Ikhi lemenyu yomsebenzi

9 Isikhala sememori khadi

10 Ikhi yekhilokhi

11 Ikhi yokuqeda nokuvula/ukucisha

12 Ikhi ye-C (Sula)

13 Ikhi ethule

10 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14 Ifleshi

15 Ilensi yekhamera

16 Amakhi evolumu, i-zoom yedijithali

17 Ikhava yekhamera

18 Ikhi yekhamera

14

15

16

17

18

Ukuqalisa 11

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Uhlolojikelele lwemenyu

I-PlayNow*

Cyber-shot

Ama-alamu

Izingcingo**

Konke

Luphenduliwe

Ludayeliwe

Aluphendulwanga

I-inthanethi

Imibiko ethunyel.

Bhala okusha

Ibhokisi lokunge/Izingxoxo*

Imibiko

I-imeyli

IM*

Fonela isiqopha.

Ifonibhuku

Mina qobo

Oxhumene naye

Umhleli

Imenenja yefayela **

Izicelo

Ucingo lwevidyo

Ikhalenda

Imisebenzi

Amanothi

Ukw. kuhambi.

Isikhathi

Isimisa washi

Umshi. wokubala

Isiqophi sekhodi

Imidlalo

Amasevisi akulayi.*

TrackID

Amasevisi ezindawo

Imidlalo

VideoDJ

PhotoDJ

I-MusicDJ

Isiqhebeza buqama

Rekhoda umsindo

I-Demo tour

Imidiya

Ifotho

Umculo

Ividiyo

Imidlalo

Ama-Web feed

Izinhlelo

Umsakazo

Izinhlelo**

Okujwayelekile

Amaphrofayli

Isikhathi nosuku

Ulimi

I-Update service

Lawula izwi

Izigamek. ezintsha

Oshothikhathi

I-Flight mode

Ezokuphepha

Isethaphu wizadi

Ukungeneka*

Izinga lefoni

Isihleli esikhulu

Imisindo nezibonis

Ivolumu yeringith.

Iringithoni

Imodi ethule

Nyusa umsindo

Isixwa. sokudlikiza

Osungafundwa

Ikhi lomsindo

Khombisa

Iphepha lodonga

Isakh menyu enk

Ingqikithi

Isibuko sokuqalisa

Londa isibuko

12 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Usayizi wewashi

Ukugqama

Hlela ulayini*

Izingcingo

Dayela ngokushesh

UkuCinga ngobuhlak

Phambula

Phendulela ku-2*

Singatha izin.

Isikhathi nezindlek*

Kho./fihla ina.yami

Ihendsfri

Ukuxhumana

I-Bluetooth

I-USB

Igama lefoni

Ukw. kuhambi.

Ukusingathwa kwedi.

Amanethiwekhi a

Ukuxhumana kweda.*

Izinhlelo ze-inthan

Amaseth okudl ngqo

Izinhlelo zombiko*

Amasethingi e-SIP

Izesekeli

* Amanye amamenyu ancike

ku-opharetha, kwinethiwekhi

nasekuthengeni.

** Ungasebenzisa ikhi

lokuhamba ukupheqa

kumathebhu kumamenyu

amancane. Ngolunye ulwazi,

bheka Ukuhlwaya

ekhasini 14.

Ukuqalisa 13

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuhlwaya

Ukuhamba kumamenyu efoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu.

2 Sebenzisa ikhi yokuhamba ukuhamba

kumamenyu.

Ukukhetha izenzo esibukweni

• Cindezela ikhi yokukhetha

esesinxeleni, ephakathi noma

ekwesokudla.

Ukuhlola okukhethwa kukho kwento

• Khetha Izinketh ukuze, isibonelo,

uhlele.

Ukuqeda umsebenzi

• Cindezela .

Ukubuyela kokubekwe eceleni

• Cindezela .

Ukuhamba kwimidya yakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya.

2 Pheqela kwinto yementu bese

ucindezela ikhi lokuhambisa esidleni.

3 Ukubuyela emuva, cindezela ikhi

lokuhambisa esinxeleni.

Ukususa izinto

• Cindezela ukususa izinto ezifana

nezinamba, izinhlamvu, izithombe

nemisindo.

Amathebhu

Amathebhu angatholakala. Isibonelo,

lokhu Izinhlelo kunamathebhu.

Ukupheqa phakathi kwamathebhu

• Cindezela ikhi yokuhambisa

kwesokunsele noma kwesokudla.

Amashothikhathi

Ungasebenzisa amashothikhathi

ekhiphedi ukuya ngqo kwimisebenzi.

14 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukusebenzisa amashothikhathi ekhi

lokuhamba

• Kokubekwe ecele cindezela , ,

noma ukuya ngqo kumsebenzi.

Ukuhlela ishothikhathi yekhi

lokuhamba

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Oshothikhathi.

2 Pheqela kokukhethwa kukho bese

ukhetha Hlela.

3 Pheqela kokukhethwa kukho

kwemenyu bese ukhetha Shotkh.

Amashothikhathi emenyu enkulu

Ukufakwa kwezinamba kumamenyu

kuqala kuphawu oluphezulu esinxeleni

kunqamule kuye kolunye uhlangothi

bese kwehla umugqa ngomugqa.

Ukuya ngqo entweni yemenyu enkulu

• Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu

bese ucindezela – , ,

noma .

I-Isakh menyu enk kufanele isethelwe ku

Igridi. Bheka Ukushintsha isakhiwo

semenyu enkulu ekhasini 64.

Imenyu yomsebenzi

Imenyu yomsebenzi yenza ufinyelele

ngokushesha kwi:

• Izig. ezintsha – izingcingo

ezingabanjwanga nemibiko emisha.

• Izinhlelo eziha. – izinhlelo ezisebenza

ngemuva.

• Amashothikh. ami – ngeza imisebenzi

yakho eyizintandokazi ukuze

uyithole ngokushesha.

• I-inthanethi – ukungena

ngokushesha ku-Inthanethi.

Ukuvula imenyu yomsebenzi

• Cindezela .

Imemori

Ungagcina okuqukethwe kumemori

khadi, kumemori yefoni naku-SIM

khadi. Izithombe nomculo kugcinwa

kwimemori khadi, uma ifakiwe imemori

khadi. Uma kungenjalo, noma uma

isigcwele imemori khadi, amafotho

nomculo kugcinwa kumemori yefoni.

Imibiko noxhumana nabo kugcinwa

kumemori yefoni, kodwa ungakhetha

ukukugcina ku-SIM khadi.

Imemori khadi

Kungadingeka uthenge imemori khadi

eceleni.

Ifoni yakho isekela imemori khadi

yeMemory Stick Micro (M2)

okwengeza esinye isikhala

sokulondoloza efonini yakho.

Ukuqalisa 15

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ingasetshenziswa futhi njengememori

khadi ephathekayo namanye

amadivaysi afanelene.

Ungagudlula okuqukethwe phakathi

kwememori khadi nememori yefoni.

Bheka Ukusingatha okuqukethwe

kwifoni ekhasini 24.

Ukufaka imemori khadi

• Vula ikhava bese ufaka imemori khadi

izixhumi ezisagolide zibheke phezulu.

Ukukhipha imemori khadi

• Vula ikhava bese ucindezela

ekugcineni kwememori khadi

ukulikhulula bese uyalikhipha.

Ulimi lwefoni

Ungakhetha ulwimi ozolusebenzisa

efonini yakho.

Ukushintsha ulimi lwefoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Ulimi > Ulimi lwefoni.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Ukufaka umbhalo

Ungasebenzisa i-multitap text input

noma i-T9 Text Input ukufaka

umbhalo. Indlela ye-T9 Text Input

16 Ukuqalisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


isebenzisa isichazamazwi esakhelwe

ngaphakathi.

Ukushintsha indlela ye-text input

• Uma ufaka umbhalo, cindezela bese

ubamba .

Ukushintsha pakathi

kosonhlamvukazi abakhulu

nabancane.

• Uma ufaka umbhalo, cindezela .

Ukufaka izinamba

• Uma ufaka umbhalo, cindezela bese

ubamba – .

Ukufaka amafulstophu namakhoma

• Uma ufaka umbhalo, cindezela .

Ukufaka uphawu

1 Uma ufaka umbhalo, khetha Izinketh >

Faka uphawu.

2 Pheqela ophawini bese ukhetha Faka.

Ukufaka umbhalo usebenzisa i-T9

Text Input

1 Kokubekwe eceleni khetha , isibonelo,

Imenyu > Imibiko ethunyel. > Bhala

okusha > Umbiko.

2 Uma kungaveli, cindezela ubambe

ukushintshela ku-T9 Text Input.

3 Cindezela ikhi ngayinye kanye kuphela,

noma ngabe lolo hlamvu olufunayo

akulona olokuqala kwikhi. Isibonelo,

ukubhala igama “Jane”, cindezela

, , , . Bhala lonke

igama ngaphambi kokubuka imibono.

4 Sebenzisa noma ukuhlola

iziphakamiso.

5 Cindezela ukwamukela

isiphakamiso.

Ukufaka umbhalo ngokusebenzisa imultitap

1 Kokubekwe eceleni khetha , isibonelo,

Imenyu > Imibiko ethunyel. > Bhala

okusha > Umbiko.

2 Uma kuvela, cindezela bese

ubamba ukushintshela kumultitap

text input.

3 Cindezela – uphindelele

kuze kuvele uhlamvu olufunayo.

4 Uma igama libhalwa, cindezela

ukwengeza isikhala.

Ukwengeza amagama

kwisichazamazwi esakhelwe

ngaphakathi

1 Uma ufaka umbhalo ngokusebenzisa i-

T9 Text Input, khetha Izinketh > Pela

igama.

2 Bhala igama ngokusebenzisa imultitap

input bese ukhetha Faka.

Ukuqalisa 17

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


I-Cyber-shot

Ungathatha izithombe futhi urekhode

amavidyo kliphu ozowahlola, uwagcine

noma uwathumele. Uthola amafotho

namavidyo kliphu okugciniwe ku-

Imidiya naku Imenenja yefayela.

Ukusebenzisa ikhamera

1

1 Sondeza noma hlehlisa

2 Thatha izithombe/Rekhoda ividyo

3 Amafotho: Ukuphayiza Ividyo:

Ilambu

4 Ifotho: I-Focus

2

7

3

4

5

6

5 Ifotho: Izithombe zezwe Ividyo:

Imodi yasebusu.

6 Ifotho: Imodi yokushutha Ividyo:

Imodi yokushutha

7 Ukugqama

Ukucupha ikhamera

• Vula ikhava yelensi egodlekayo.

Ukuthatha isithombe

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Cindezela uhhafu ukuya phansi

ukuze usebenzise i-otho focus.

18 I-Cyber-shot

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


3 Uma ichashaza nefremu ye-focus

kuluhlaza, cindezela kuye phansi

ngokugcwele ukuthatha isithombe.

Isithombe sigcinwa nge-othomathiki.

Ukurekhoda ividyo kliphu

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Cindezela kwehle ngokugcwele

ukuqala ukurekhoda.

3 Ukumisa ukurekhoda, cindezela

yehle ngokugcwele. Ividyo kliphu

igcinwa nge-othomathiki.

Ukusebenzisa i-zoom

• Cindezela ikhi yevolumu.

Ukuhlela ukugqama

• Cindezela ikhi yokuhambisa. Umthamo

wokugqama ukhonjiswe eceleni kwe

.

Ukuhlola izithombe

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Pheqa ezithombeni.

Ukuhlola amavidyo kliphu

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Pheqela kuvidyo kliphu bese

ucindezela ikhi yokukhetha ephakathi.

Ezinye izici zekhamera

Ukushintsha amasethingi

• Cupha ikhamera bese uyakhetha .

Ukuhlola ulwazi ngamasethingi

• Pheqela kwisethingi bese ukhetha .

Ukwenza ngcono isithombe nge-

Photo fix

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Qinisekisa ukuthi i-Hlola isethwe ku-

Vuliwe. Khetha > Amasethingi bese

upheqela ku Hlola > Vuliwe.

3 Thatha isithombe.

4 Ngesikhathi sokuhlola, khetha Izinketh

> Photo fix.

Ukutholwa kobuso

Ungasebenzisa ukutholwa kobuso

uukqondaniso nesibuko ubuso

obuseceleni. Ikhamera izitholela ubuso

olufinyelela kobuthathu, obukhonjiswa

ngmafremu amhlophe. Ifremu eluhlaza

ikhombisa lobo buso obukhethiwe uma

kusetshenziswa i-otho focus. I-focus

isethwa kulobo buso obuseduze

kakhulu kwekhamera.

Ukusetha ukutholwa kobuso

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

I-Cyber-shot 19

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha > I-Focus > Ukuthola ubuso.

I-Smile Shutter

I-Smile Shutter ikuvumela ukuthi

ubambe ukumamatheka komndeni

nabangani. Ikhamera ibona ubuso

obuthathu bese ikhetha obubodwa

bokubonwa kobuso ne-auto focus.

Ifremu eliphuzi likhombisa ukuthi

ibuphi ubuso obukhethiwe. Uma ubuso

obukhethiwe bumamatheka, ikhamera

ithatha ifotho ngokuzenzela.

Ukusetha i-Smile Shutter

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Khetha > Imodi yokushut. > Smile

Shutter.

3 Uma ivela, ikhamera ikwimodi ye-

Smile Shutter.

Ukusebenzisa i-Smile Shutter

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

2 Uma ubona ifremu eliphuzi, cindezela

ikhi yekhamera ngokugcwele iye

phansi. Uma ivela, isibonisi

sesimamatheki siyaqaliswa.

3 Ikhamera ithatha amafotho

ngokuzenzela uma umuntu

emamatheka.

4 Ukuthatha ifotho yize kungekho

kumamatheka okuboniwe, cindezela

futhi ikhi yekhamera ngokugcwele

phansi.

Ukuhlola nokuthega

izithombe

Ukuhlola izithombe nge-slide show

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > I-slide show.

5 Khetha isimo-ngqondo.

Ukuhlola izithombe kwimephu

Uma kuvela esibukweni, indawo

yakho okuyo igcinwa nezithombe

ozithathayo. Lokhu kuthiwa yi-geo

tagging, futhi kukhombisa indawo

lapho kwathathwa khona isithombe.

Ukuhlola izithombe emephini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > Hlola kwimephu.

Ukushintsha isethingi yamathegi yegeo

1 Qalisa ikhamera bese ucindezela ikhi

lokuhambisa ukupheqela ku .

20 I-Cyber-shot

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha > Amasethingi > Ngeza

indawo.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Amathegi ezithombe

Ungafaka amathegi ezithombeni

ukuzehlukanisa ngononina ku-

Amathegi amafotho. Isibonelo, ungakha

ithegi yokuvakasha bese uyifaka kuzo

zonke izithombe zakho zokuvakasha.

Ukwakha ithegi yesithombe entsha

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Cindezela bese ukhetha Izinketh >

Ithegi entsha.

5 Faka igama bese ukhetha Kulungile.

6 Khetha uphawu.

7 Ukuthega ifotho, khetha Izinketh >

Lengisa lesithomb.

Ukuthega izithombe

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Cindezela bese upheqela kuthegi.

5 Khetha Izinketh > Lengisa lesithomb.

6 Ngesithombe ngasinye ofuna

ukusithega, pheqela kusona usikhethe

Izinketh > Lengisa lesithomb.

Ukusebenznisa izithombe

Ungongeza isithombe koxhumana

naye, sisebenzise ngesikhathi uqalisa

ifoni, njengephepha lodonga

kokubekwe eceleni noma

njengesivikeli sibuko.

Ukusebenzisa izithombe

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > Sebenzisa njenge.

5 Khetha ongakhetha kukho.

Ukusetha uhlelo lwe-Java

njengephepha lodonga

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Khombisa ithebhu.

2 Khetha Iphepha lodonga > Uhlelo.

3 Khetha uhlelo lwe-Java.

Ungabona kuphela izinhlelo ze-Java

ezisekela iphepha lodonga.

Ukusebenza ngezithombe

Ungahlola, uthuthukise futhi uhlele

izithombe namavidyo kliphu kwakho

kukhompyutha yakho ngokufaka i-

Adobe Photoshop Album Starter

Edition. Kukhona kwi-CD efika nefoni

yakho kuthi kungalandwa kuwww.sonyericsson.com/support.

I-Cyber-shot 21

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Sebenzisa i-Sony Ericsson Media

Manager ukudlulisa okuqukethe okuya

noma okuvela efonini yakho. Ngolunye

ulwazi, bheka Ukudlulisa okuqukethwe

kuye noma kusuke kukhompyutha

ekhasini 25.

I-PhotoDJ ne-VideoDJ

Ungahlela izithombe namavidyo kliphu.

Ukuhlela nokugcina isithombe

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > Hl. ku-PhotoDJ.

5 Hlela isithombe.

Ukuhlela nokugcina ividyo kliphu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela >

Amavidyo.

2 Pheqela kuvidyo kliphu bese ukhetha

Izinketh > Seb i-VideoDJ.

3 Hlela ividyo kliphu.

4 Khetha Izinketh > Gcina.

Ukunquma ividyo kliphu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela >

Amavidyo.

2 Pheqela kuvidyo kliphu bese ukhetha

Izinketh > Seb i-VideoDJ > Hlela >

Nquma.

3 Khetha Kulungile > Setha > Qala

ukusetha indawo yokuqala.

4 Khetha Setha > Vala ukusetha indawo

yokuqeqa.

5 Khetha Nquma > Izinketh > Gcina.

Ukubhloga

I-blog yikhasi lakho siqu le-Web. Uma

ukuthenga kwakho kuyisekela le sevisi,

ungathumela izithombe noma

amavidyo kliphu kwi-blog. Uma

ungeke ukwazi ukusebenzisa

ukubhloga, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Amasevisi eWeb angadina isivumelwano

selayisense esihlukile phakathi kwakho

nomnikezeli wesevisi. Kungasebenza

izilungiso namashaji engeziwe. Xhumana

nomnikezeli wesevisi yakho.

Ukuthumela izithombe ku-blog

ekhona

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

22 I-Cyber-shot

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


4 Khetha Izinketh > Thumela > Ku

Websaythi > IWebhusaythi Entsha >

Engeza.

5 Faka ikheli le-blog bese ukhetha

Kulungile.

6 Faka ikheli nesihloko.

7 Khetha Gcina bese ukhetha i-blog.

8 Faka umbhalo.

9 Khetha Qhubeka > Thumela.

Ukuthumela izithombe ku-Blogger

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

2 Khetha inyanga.

3 Pheqela kwifotho bese ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > Thumela > Ku

Websaythi.

5 Khetha I-Blogger.

6 Khetha isihloko nombhalo bese

ukhetha Kulungile > Shicilel..

Ukuthumela kwi-blog amafotho noma

amavidyo osanda kuwathatha

1 Uma usuthathe isithombe, khetha

Thumel > Ku Websaythi.

2 Khetha IWebhusaythi Entsha > Engeza.

3 Faka i-akhawunyi yekheli le-imeyli

elisetshenziswa ukuthumela ku-blog

yakho.

4 Faka ikheli le-Web nesihloko.

5 Khetha Gcina bese ukhetha i-blog.

6 Faka umbhalo.

7 Khetha Qhubeka > Thumela.

Ukuthumela amavidyo kliphu kwiblog

ekhona

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ividiyo > Amavidiyo.

2 Khetha Izinketh > Thumela > Ku

Websaythi.

3 Khetha IWebhusaythi Entsha > Engeza.

4 Faka i-akhawunyi yekheli le-imeyli

elisetshenziswa ukuthumela ku-blog

yakho.

5 Faka ikheli le-Web nesihloko.

6 Khetha Gcina bese ukhetha i-blog.

7 Faka umbhalo.

8 Khetha Qhubeka > Thumela.

9 Faka umbhalo.

Ukuthumela amavidyo kliphu kwi-

Blogger

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ividiyo > Amavidiyo.

2 Pheqela kwividlo kliphu.

3 Khetha Izinketh > Thumela > Ku

Websaythi.

4 Khetha I-Blogger.

5 Khetha isihloko nombhalo bese

ukhetha Kulungile > Shicilel..

Ukuya ekhelini le-blog koxhumana

nabo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela koxhumana naye bese

ukhetha select Vula.

I-Cyber-shot 23

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


3 Pheqela ekhelini le-Web bese ukhetha

Yiya ku.

Ukuphrinta amafotho

Ungaphrinta izithombe

ngokusebenzisa ikhebula le-USB

elixhunywe kwiphrinta evumelana

nayo.

Ungaphrinta ngokusebenzisa iphrinta

ehambisana ne-Bluetooth esekela i-

Object Push Profile.

Ukuphrinta izithombe

ngokusebenzisa ikhebula le-USB

1 Xhuma ikhebula le-USB efonini.

2 Xhuma ikhebula le-USB kwiphrinta.

3 Linda impendulo efonini bese ukhetha

Kulungile.

4 Faka amasethingi ephrinta (uma

edingeka) bese ukhetha Phrinta.

5 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > I-albhamu yekhamera.

6 Khetha inyanga.

7 Pheqela kwifotho bese ukhetha

Izinketh > Phrinta.

Kufanele unqamule ukuxhumana bese

uxhuma kabusha ikhebula le-USB uma

kunephutha lephrinta.

Ukudlulisa nokusingatha

okuqukethwe

Ungadlulisa futhi usingathe

okuqukethwe njengezithombe

nomculo.

Awuvumelekile ukushintshanisa enye

impahla enamalungelo avikelwe. I- isho

into evikelwe.

Ukusingatha okuqukethwe

kwifoni

UngasebenzisaImenenja yefayela

ukusingatha amafayela agcinwe

kwimemori yefoni noma kwimemori

khadi. Amathebhu nezimpawu ku-

Imenenja yefayela ziveza lapho

kugcinwe khona okuqukethw. Uma

imemori igcwele, susa okunye

okuqukethwe ukwakha isikhala.

Ukuhlola izinga lememori

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela.

2 Khetha Izinketh > Izinga lesiqophi.

3 Khetha Imemori khadi noma Ifoni.

Ukukhetha ngaphezu kwento eyodwa

kwifolda

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela.

24 Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Pheqela kwifolda bese ukhetha Vula.

3 Khetha Izinketh > Maka > Maka

okuningi.

4 Ngento ngayinye ofuna ukuyimaka,

pheqela kuyona bese ukhetha Maka.

Ukugudlula izinto phakathi

kwememori yefoni nememori khadi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela.

2 Thola into bese ukhetha Izinketh >

Singatha ifayela > Gudlula.

3 Khetha Imemori khadi noma Ifoni.

4 Pheqela kwifolda bese ukhetha Vula.

5 Khetha Namek.

Ukuhlola ulwazi ngokuqukethwe

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela.

2 Thola into bese ukhetha Izinketh >

Ulwazi.

Ukuthumela okuqukethwe

kwenye ifoni

Ungathumela okuqukethwe, isibonelo,

kumiyalezo noma ngokusebenzisa i-

Bluetooth wireless technology.

Ukuthumela okuqukethwe

1 Pheqela entweni bese ukhetha

Izinketh > Thumela.

2 Khetha indlela yokudlulisa.

Qinisekisa ukuthi idivaysi eyamukelayo

iyayisekela indlela yokudlulisa

oyikhethayo.

Ukudlulisa okuqukethwe kuye

noma kusuke kukhompyutha

Ungasebenzisa i-Sony Ericsson Media

Manager ukudlulisa okuqukethwe

phakathi kwefoni yakho

nekhompyutha.

Isofthiwe ye-Sony Ericsson Media

Manager ifakiwe ku-CD efika nefoni yakho

futhi ingalandwa kuwww.sonyericsson.com/support.

Uma ugudlula noma okupisha

okuqukethwe kusuke kukhompyutha

kuya efonini yakho okuqukethwe

okungaziwa kugcinwa kweye-Okunye

ifolda ku-Imenenja yefayela.

Izinhlelo zokusebenzisa ezidingekayo

Udinga olunye lwalezi nhlelo

zokusebenza ukusebenzisa isofthiwe

efakwe kwi-CD yakho:

• I-Microsoft® Windows Vista (32

bhithi no 64 bhithi izihumusho ze: I-

Ultimate, i-Enterprise, i-Business, i-

Home Premium, i-Home Basic)

• I-Microsoft ®Windows XP (i-Pro

noma i-Home), iService Pack 2 noma

ngaphezulu

Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe 25

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukufaka i-Sony Ericsson Media

Manager

1 Vula ikhompyutha yakho bese ufaka i-

CD. I-CD iqala nge-othomathikhi bese

iwindi lokufaka liyavuleka.

2 Khetha ulimi bese uqhebeza OK.

3 Qhebeza Faka i-Sony Ericsson Media

Manager bese ulandela imiyalo.

Ukudlulisa okuqukethwe

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson

Media Manager

1 Xhuma ifoni kwikhompyutha

ngekhebula le-USB elisekelwa yifoni

yakho.

2 Ikhompyutha: Qala/Izinhlelo/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

3 Ifoni: Khetha Ukudlulisa imidiya.

4 Ikhompyutha: Khetha Idivaysi

ephathekayo bese uqhebeza OK.

5 Linda kuze kuvele ifoni ku-

Sony Ericsson Media Manager.

6 Hambisa amafayela phakathi kwefoni

nekhompyutha kwakho kwi-

Sony Ericsson Media Manager.

Ungalikhiphi ikhebula le-USB efonini

noma kwikhompyutha ngesikhathi

sokudlulisa, njengoba lokhu

kungonakalisa imemori khadi noma

imemori yefoni.

Ngolwazi lokudlulisa umculo wakho,

qhafaza ekhoneni eliphezulu

kwesokudla lewindi le-Sony Ericsson

Media Manager.

Ukusebenzisa ikhebula le-

USB

Ungaxhuma ifoni yakho

kwikhompyutha ngekhebula le-USB

ukuvumelanisa, ukudlulisa

nokubhekhapha okuqukethwe kwefoni

nokusebenzisa ifoni yakho

njengemodemu. Ngolunye ulwazi, yiya

ku www.sonyericsson.com/support

ukufunda iGaydi yezici.

26 Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ngaphambi kokusebenzisa ikhebula

le-USB

Bheka Izinhlelo zokusebenzisa

ezidingekayo ekhasini 25.

Sebenzisa kuphela ikhebula le-USB

elisekelwe yifoni yakho. Ungalikhiphi

ikhebula le-USB efonini noma

kwikhompyutha yakho ngesikhathi

sokudlulisa ngoba lokhu kungonakalisa

imemori khadi noma imemori yefoni.

Ukunqamula ukuxhuma ikhebula le-

USB ngokuphephile

1 Ikhompyutha: Vala noma iyiphi

isofthiwe oyisebenzisa nefoni yakho.

2 Khipha ikhebula le-USB.

Hudula uphonse okuqukethwe

Ungahudula uphonse okuqukethwe

phakathi kwefoni yakho, imemori khadi

nekhompyutha ku-Microsoft Windows

Explorer.

Ukuhudula bese uphonsa

okuqukethwe

1 Xhuma ifoni yakho kwikhompyutha

usebenzise ikhebula le-USB.

2 Ifoni: Khetha Ukudlulisa imidiya. Ifoni

izolokhu icuphekile ngesikhathi

sokudlulisa amafayela.

3 Ikhompyutha: Linda kuze kube

imemori yefoni nemememori khadi

kuvela njengamadiski angaphandle ku-

Windows Explorer.

4 Hudula bese uphonsa amafayela

akhethiwe phakathi kwefoni

nekhompyutha.

Igama lefoni

Ungafaka igama lefoni yakho elivezwa

kwamanye amadivaysi uma

usebenzisa, isibonelo, iBluetooth

wireless technology.

Ukufaka igama lefoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Igama lefoni.

2 Faka igama lefoni bese ukhetha

Kulungile.

Ukusebenzisa i-Bluetooth

wireless technology

Uhlelo lwe-Bluetooth lwenza

ukuxhumana okungenawaya

kwamanye amadivaysi e-Bluetooth

enzeke. Isibonelo, unga:

• Xhuma kumadivaysi ehendisfri.

• Xhuma kumadivaysi amaningi

ngesikhathi esisodwa.

• Xhuma kumakhompyutha bese

ungena kwi-Inthanethi.

• Shintshanisa izinto.

Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe 27

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


• Dlala imidlalo yabadlali abaningi.

Kunconywa ukusabalala okungaphakathi

kwamamitha ayi-10 (33 amafidi), kungabi

nezinto eziqinile phakathi kwalo,

ngokuxhumana kwe-Bluetooth.

Ngaphambi kokusebenzisa

ubuchwepheshe obungenawaya be-

Bluetooth

Kufanele uvule umsebenzi we-

Bluetooth ukuxhumana namanye

amadivaysi. Kungadingeka futhi ukuthi

ubhangqe ifoni yakho namanye

amadivaysi e-Bluetooth.

Ukuvula umsebenzi weBluetooth

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Vula.

Qinisekisa ukuthi idivaysi ofuna

ukuyibhangqa nefoni yakho inomsebenzi

we-Bluetooth ocushiwe futhi

obonakalayo.

Ukubhangqa ifoni nedivaysi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Amadivaysi ami.

2 Pheqa ku Idivaysi entsha bese ukhetha

Engeza ukucinga amadivaysi

atholakalayo.

3 Khetha idivaysi.

4 Faka iphasikhodi, uma kudingeka.

Ukuvumela ukuxhumana nefoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Amadivaysi ami.

2 Khetha idivaysi ohlwini.

3 Khetha Izinketh > Vumela ukuxhum..

4 Khetha Cela njalo noma Vumela njalo.

Lokhu kwenzeka kuphela kumadivaysi

adinga ukungena kwisevisi evikelekile.

Ukubhangqa ifoni nehendisfri ye-

Bluetooth ngokokuqala

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Ihendsfri.

2 Pheqela kwidivaysi bese ukhetha

Yebo.

3 Faka iphasikhodi, uma kudingeka.

Ukonga amandla

Ungonga amandla ebhethri

ngomsebenzi wokonga Amandla.

Kwimodi yoKonga amandla

ungaxhuma kuphela ngedivaysi

eyodwa ye-Bluetooth. Kufanele ucishe

lo msebenzi uma ufuna ukuxhumana

namadivaysi e-Bluetooth angaphezu

kweyodwa.

28 Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuvula ukonga amandla

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Ukonga amandla > Vuliwe.

Ukudlulisa umsindo oya noma ovela

kwihendisfri ye-Bluetooth

Ungadlulisa umsindo uye noma ovela

kwihendisfri ye-Bluetooth

ngokusebenzisa ikhi yefoni noma

yehendisfri.

Ukudlulisa umsindo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu > I-

Bluetooth > Ihendsfri > Ucingo

olungenayo.

2 Khetha okukhethwa kukho. I Efonini

idlulisela umsindo efonini yakho. I

Kwihendsfri idlulisela umsindo

kwihendisfri.

Ukudlulisa umsindo ngesikhathi

socingo

1 Ngesikhathi socingo, khetha Umsind.

2 Khetha ohlwini.

Ukubhekhapha nokubuyisela

Ungabhekhapha ubuyisele oxhumana

nabo, ikhalenda, imisebenzi, amanothi

namabhukhmaki ngokusebenzisa i-

Sony Ericsson PC Suite.

Ungabhekhapha ubuyisele

okuqukethwe okufana nomculo,

izithombe namavidyo kliphu

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson Media

Manager

Ngaphambi kokubhekhapha

nokubuyisela, udinga ukufaka i-

Sony Ericsson PC Suite ne-

Sony Ericsson Media Manager.

Ungabhekhapha ubuyisele oxhumana

nabo efonini yakho ngokusebenzisa

imemori khadi ye-Memory Stick

Micro (M2). Ungagudlula

okuqukethwe phakathi kwememori

khadi nememori yefoni. Bheka

Ukusingatha okuqukethwe kwifoni

ekhasini 24.

Bhekhapha okuqukethwe efonini yakho

njalo ukuqinisekisa ukuthi akukulahlekeli.

Ukwenza ibhekhaphu

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson PC

Suite

1 Ikhompyutha: Qala i- Sony Ericsson

PC Suite ku-Qala/Izinhlelo/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC

Suite.

2 Landela imiyalo ku-Sony Ericsson PC

Suite ngezindlela zokuxhuma.

3 Ifoni: Khetha Imodi yefoni.

Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe 29

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


4 Ikhompyutha: Yiya kubhekhaphu bese

ubuyisela ingxenye ku-Sony Ericsson

PC Suite bese wenza ibhekhaphu.

Ukubuyisela okuqukethwe kwefoni

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson PC

Suite

I-Sony Ericsson PC Suite izobhala phezu

kwako konke okuqukethwe ngesikhathi

sokubuyisela. Ungalimaza ifoni yakho

uma uphazamisa le nqubo.

1 Ikhompyutha: Qala i- Sony Ericsson

PC Suite ku-Qala/Izinhlelo/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC

Suite.

2 Landela imiyalo ku-Sony Ericsson PC

Suite ngezindlela zokuxhuma.

3 Ifoni: Khetha Imodi yefoni.

4 Ikhompyutha: Yiya kubhekhaphu bese

ubuyisela ingxenye ku-Sony Ericsson

PC Suite bese ubuyisela ifoni yakho.

Ukwenza ibhekhaphu

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson

Media Manager

1 Xhuma ifoni yakho kwikhompyutha

usebenzise ikhebula le-USB.

2 Ifoni: Khetha Ukudlulisa imidiya imodi.

3 Ikhompyutha: Qala i- Sony Ericsson

Media Manager ku-Qala/Izinhlelo/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

4 Yiya engxenyeni yebhekhaphu ku-

Sony Ericsson Media Manager.

5 Khetha amafayela ofuna

ukuwabhekhapha bese wenza

ibhekhaphu.

Ungaxhuma futhi ifoni yakho

kwikhompyutha ngokusebenzsa i-

Bluetooth.

Ukubuyisela okuqukethwe kwefoni

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson

Media Manager

I-Sony Ericsson Media Manager

izoqhathanisa okuqukethwe kwefoni

yakho nebhekhaphu yekhompyutha

yakho bese ibuyisela amafayela angekho

efonini yakho. Ungalimaza ifoni yakho

uma uphazamisa le nqubo.

1 Xhuma ifoni yakho kukhompyutha

yakho.

2 Ifoni: Khetha Ukudlulisa imidiya imodi.

3 Ikhompyutha: Qala i- Sony Ericsson

Media Manager ku-Qala/Izinhlelo/

Sony Ericsson/Sony Ericsson Media

Manager.

4 Yiya engxenyeni yebhekhaphu ku-

Sony Ericsson Media Manager.

5 Khetha amafayela ofuna

ukuwabuyisela bese uyawabuyisela.

Ngolunye ulwazi ngokubhekhapha

nokubuyisela ku-Sony Ericsson Media

Manager bheka eye-Sony Ericsson Media

30 Ukudlulisa nokusingatha okuqukethwe

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Manager iGaydi yezici kuwww.sonyericsson.com/support.

Kushaywa ucingo

Ukushaya nokwamukela

izingcingo

Udinga ukuvula ifoni yakho bese uba

sendaweni eyamukela inethiwekhi.

Ukushaya ucingo

1 Kokubekwe eceleni faka inamba yefoni

(nekhodi lamazwe omhlaba jikelele

nekhodi lendawo, uma kudingeka).

2 Cindezela .

Ungashayela izinamba ezikoxhumene

nabo nasohlwini lwezingcingo. Bheka

Oxhumene nabo ekhasini 34, kanye

Uhla lwezingcingo nasekhasini 33.

Ungasebenzisa futhi izwi lakho ukushaya

izingcingo. Bheka Ukulawula izwi

ekhasini 38.

Ukuqeda ucingo

• Cindezela .

Ukushaya izingcingo zomhlaba

jikelele

1 Kokubekwe eceleni cindezela ubambe

kuze kuvele uphawu “+”.

2 Faka ikhodi yezwe, ikhodi yendawo

(ngaphandle kuka-zero wokuqala)

nenamba yefoni.

3 Cindezela .

Kushaywa ucingo 31

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukudayela kabusha inombolo

• Uma Phinda uzame? kuvela khetha

Yebo.

Ungayibeki ifoni yakho endlebeni

ngenkathi usalindile. Uma ucingo

luxhuma, ifoni inika isignali enomsindo.

Ukuphendula ucingo

• Cindezela .

Ukudikila ucingo

• Cindezela .

Ukushintsha ivolumu yespikha

sasendlebeni ngesikhathi socingo

• Cindezela ikhi yevolumu iye phezulu

noma ezansi.

Ukuthulisa imakhrofoni ngesikhathi

socingo

1 Cindezela bese ubamba .

2 Cindezela bese ubamba futhi

ukuqhubeka.

Ukuvula ilawudispikha ngesikhathi

socingo

• Cindezela Ispikha.

Ungayibeki endlebeni ifoni yakho

ngenkathi usebenzisa ilawudispikha.

Lokhu kungalimaza izindlebe zakho.

Ukuhlola izingcingo ezingabanjwanga

kokubekwe eceleni

• Cinezela ukuvula uhlu

lwezingcingo.

Amanethiwekhi

Ifoni yakho izishintsha ngokwayo

phakathi kwamanethiwekhi e-GSM

nawe-3G (UMTS) kuncike

ekutholakaleni. O-opharetha abathile

bamanethiwekhi bakuvumela ukuba

ushintshanise amanethiwekhi

ngesandla.

Ukushintsha amanethiwekhi

ngesandla

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Amanethiwekhi a > Amanet. e-GSM/3G.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Izingcingo eziphuthumayo

Ifoni yakho isekela izinombolo

zamazwe omhlaba jikelele

eziphuthumayo, isibonelo u-112 no

911. Lezi zinombolo

zingasetshenziswa ngendlela

ejwayelekile ukushayela izinombolo

eziphuthumayo kunoma yiliphi izwe,

usebenzisa noma ungayisebenzisi i-

32 Kushaywa ucingo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


SIM khadi, uma nje inethiwekhi

itholakala.

Kwamanye amazwe, ezinye izinombolo

eziphuthumayo zingakhangiswa. Uopharetha

wakho kungenzeka ukuba

uvele usezigcinile kwi-SIM khadi yakho

izinombolo ezengenziwe eziphuthumayo

zasekhaya.

Ukushaya ucingo oluphuthumayo

• Kokubekwe eceleni faka 112 (inamba

yezimo eziphuthumayo yomhlal

awonke) bese ucindezela .

Ukuhlola izinombolo eziphuthumayo

zakho zasekhaya

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Izinombolo ezithile >

Izinamba eziphuth..

Ucingo lwevidyo

Ungacobelela abangani nomndeni

okwenzekayo khathi kwenzeka noma

ukugcine ubacobelele kamuva.

Uyambona umuntu okhuluma naye

esibukweni. Lona omunye ubona wena

noma okukukhamera yakho.

Ngaphambi kokwenza izingcingo

zevidyo

Isevisi ye-3G (UMTS) iyatholakala uma

kuvela. Ukushaya ucingo lwevidyo,

womabili amaqembu asocingweni

kufanele nokuthenga kwefoni okuyi-3G

(UMTS) okusekela isevisi ye-3G

(UMTS) nokutholakala kwe-3G

(UMTS).

Ukushaya ucingo lwevidyo

1 Kokubekwe eceleni faka inamba yefoni

(nekhodi lamazwe omhlaba jikelele

nekhodi lendawo, uma kudingeka).

2 Khetha Izinketh > Shaya ucingo lwe.

Ukusebenzisa i-zoom nocingo

oluphumayo lwevidyo

• Cindezela noma .

Ukuhlola okukhethwa kukho

kwezingcingo zevidyo

• Ngesikhathi socingo, khetha Izinketh.

Uhla lwezingcingo

Ungahlola ulwazi mayelana

nezingcingo zakamuva.

Ukushayela inombolo ohlwini

lwezingcingo

1 Kokubekwe eceleni cindezela

bese upheqela kwithebhu.

Kushaywa ucingo 33

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Pheqela kwigama noma inamba bese

ucindezela .

Oxhumene nabo

Ungagcina amagama, izinamba

zezingcingo nolwazi oluqondene nawe

ku-Ifonibhuku. Ulwazi lungagcinwa

kwimemori yefoni noma kwi-SIM khadi.

Ungavumelanisa oxhumene nabo

ngokusebenzisa i-Sony Ericsson PC

Suite.

Oxhumene nabo bedifolthi

Ungakhetha ukuthi yiluphi ulwazi

loxhumene nabo olukhonjiswa

njengedifolthi. Uma Abangani

ekhethwe njengedifolthi, oxhumana

nabo bakhombisa lonke ulwazi

olugcinwe ku Ifonibhuku. Uma ukhetha

Izinombolo zeSIM njengedifolthi,

oxhumana nabo bakhombisa

amagama nezinamba okugcinwe

kwiSIM khadi.

Ukukhetha oxhumana nabo bedifolthi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile >

Oxhumene nabo a..

3 Khetha ongakhetha kukho.

Oxhumene nabo befoni

Oxhumana nabo befoni bangaba

namagama, izinamba zefoni nolwazi

oluqondene nabo. Igcinwa kwimemori

yefoni.

Ukwengeza oxhumene naye efonini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Engeza.

3 Faka igama bese ukhetha Kulungile.

4 Pheqela ku Inombolo entsha: bese

ukhetha Engeza.

5 Faka inamba bese ukhetha Kulungile.

6 Khetha okukhethwa kukho inamba.

7 Pheqa phakathi kwamathebhu

wengeza ulwazi kuzindima.

8 Khetha Gcina.

Ukufonela oxhumana nabo

Ukushayela ucingo oxhumana naye

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela koxhumana naye bese

ucindezela .

Ukuya ngqo ohlwini loxhumana nabo

• Kokubekwe eceleni cindezela bese

ubamba – .

34 Kushaywa ucingo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukufona nge-Smart search

1 Kokubekwe eceleni cindezela –

ukufaka ukulandelana

kwamadijithi (okungenani amabili).

Konke okufakwayo okuhambisana

nokulandelana kwamadijithi noma

izinhlamvu kukhonjiswa ohlwini.

2 Pheqela koxhumana naye noma

inamba yocingo bese ucindezela .

Ukuvula noma ukuvala i-Smart search

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

UkuCinga ngobuhlak.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Ukuhlela oxhumana nabo

Ukwengeza ulwazi koxhumene naye

efonini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela koxhumana naye bese

ukhetha Izinketh > Hlela oxhumene n.

3 Pheqa phakathi kwamathebhu bese

ukhetha Engeza or Hlela.

4 Khetha okukhethwa kukho nento

ozokuhlela noma ozokwengeza..

5 Khetha Gcina.

Uma okuthengwayo kwakho kusekela

isevisi Ukwaziswa Kolayini Ofonayo (CLI),

unganikezela amaringithoni nezithombe

okuqondene noxhumene nabo.

Ukukopisha amagama nezinamba

koxhumene nabo efonini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile >

Kopisha kwi-SIM.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Ukukopishela amagama nezinombolo

kwiSIM khadi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile >

Kopisha kwiSIM.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Uma ukopisha bonke oxhumene nabo

basuke efonini baye kwiSIM khadi, lonke

ulwazi olukwiSIM khadi luyasuswa

kufakwe olusha.

Ukugcina nge-othomathikhi

amagama nezinamba zefoni kwiSIM

khadi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile >

Ukulonda nge-Otho.

Kushaywa ucingo 35

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


3 Khetha ongakhetha kukho.

Ukugcina oxhumana nabo kumemori

khadi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile >

Saphotha i-M.C..

oxhumene nabo be-SIM

Oxhumana nabo be-SIM bangaba

namagama nezinamba kuphela.

Bagcinwa kwi-SIM khadi.

Ukwengeza oxhumene naye we-SIM

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Engeza.

3 Faka igama bese ukhetha Kulungile.

4 Faka igama bese ukhetha Kulungile.

5 Khetha okukhethwa kukho kwenamba

bese wengeza olunye ulwazi, uma

lukhona.

6 Khetha Gcina.

Ukususa oxhumana nabo

Ukususa bonke oxhumana nabo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile > Susa

bonke oxhum..

3 Khetha ongakhetha kukho.

Izinga lememori yoxhumana nabo

Isibalo soxhumene nabo ongabagcina

kwifoni yakho noma kwiSIM khadi

sincike kwimemori etholakalayo.

Ukuhlola izinga lememori yoxhumene

nabo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Kuthuthukile > Izinga

lesiqophi.

Mina

Ungafaka ulwazi olumayelana nawe

bese, isibonelo, uthumela ibhizinesi

khadi yakho.

Ukufaka ulwazi Lwami

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Mina qobo bese ukhetha

Vula.

3 Pheqela kokukhethwa kukho bese

uhlela ulwazi.

4 Khetha Gcina.

36 Kushaywa ucingo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukwengeza ibhizinesi khadi lakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Mina qobo bese ukhetha

Vula.

3 Pheqela ku Iminin yokux nami bese

ukhetha Engeza > Qamba okusha.

4 Pheqa phakathi kwamathebhu

wengeza ulwazi kuzindima.

5 Faka ulwazi bese ukhetha Gcina.

Amaqembu

Ungakha iqoqo lezinamba zefoni

namakheli e-imeyli nge Abangani

ozothumela imibiko kuzo. Bheka

Ukuthumela imibiko ekhasini 42.

Ungasebenzisa futhi amaqembu

(nezinamba zezingcingo) uma wakha

uhlu lwabafonayo abamukelekile.

Bheka Yamukela izingcingo

ekhasini 40.

Ukwakha iqoqo lezinamba namakheli

e-imeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Amaqembu.

3 Pheqela ku Iqembu elisha bese ukhetha

Engeza.

4 Faka igama leqoqo bese ukhetha

Qhubeka.

5 Pheqela ku Okusha bese ukhetha

Engeza.

6 Kuleyo naleyo namba yoxhumana naye

noma ikheli le-imeyli ofuna ukukumaka,

pheqela kukona bese ukhetha Maka.

7 Khetha Qhubeka > Kwenziw..

Ukudayela okusheshayo

Ukudayela okusheshayo kukuvumela

ukhethe oxhuman anabo

abayisishiyagalolunye ongabashayela

ngokushesha. Oxhumana nayo

bangagcinwa ezindaweni 1-9.

Ukwengeza oxhumana nabo

kwizinamba zokudayela ngokushesha

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Dayela ngokushesh.

3 Pheqela kunamba yendawo bese

ukhetha Engeza.

4 Khetha oxhumana naye.

Ukudayela ngokushesha

• Kokubekwe eceleni faka inamba

yendawo bese ucinezela .

Kushaywa ucingo 37

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ezinye izici zokushaya

Imeyili yezwi

Uma ukuthenga kwakho

kubandakanya isevisi yokuphendula,

umshayilucingo angashiya umbiko

kwisiqophambiko uma ungeke ukwazi

ukuphendula ucingo.

Ukufaka inamba ye meyili yezwi yakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Imibiko > Izinhlelo > i

Izinhlelo zombiko thebhu > Inombolo

yesiqoph.

2 Faka inamba bese ukhetha Kulungile.

Ukushayela isevisi yemeyili yezwi

yakho

• Kokubekwe eceleni cindezela bese

ubamba .

Ukulawula izwi

Ngokwakha imiyalo yezwi unga:

• Dayela ngezwi – fonela umuntu

ngokuthi usho igama lakhe.

• Phendula noma udikile izingcingo

ngenkathi usebenzisa ihendisifri.

Ukurekhoda umyalo wezwi

ngokusebenzisa ukudayela ngezwi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Lawula izwi > Ukudayela ngezwi >

Cupha.

2 Khetha Yebo > Izwi elisha lomyalelo

bese ukhetha oxhumana naye. Uma

oxhumana naye enezinamba

ezingaphezu kweyodwa, khetha

inamba ozofaka kuyo umyalo wezwi.

3 Rekhoda umyalelo wezwi njengokuthi

“John mobile”.

4 Landela imiyalelo evelayo. Linda ithoni

bese usho umyalelo ozowurekhoda.

Umyalelo wezwi ubuye udlalelwe

wona.

5 Uma okurekhodiwe kuzwakala kahle,

khetha Yebo. Uma kungenjalo, khetha

Cha bese uphinda izinyathelo 3 no 4.

Imiyalo yezwi igcinwa kwimemori yefoni

kuphela. Ayikwazi ukusetshenziswa

kwenye ifoni.

Ukudayela ngezwi

1 Kokubekwe eceleni cindezela bese

ubamba ikhi yevolumu.

2 Lindela ithoni bese usho igama

elirekhodiwe, isibonelo “John mobile”.

Ifoni ikudlalela leli gama bese ifaka

ucingo.

38 Kushaywa ucingo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukudlulisela phambili izingcingo

Ungadlulisela phambili izingcingo,

isibonelo, ziye kwisevisi yokuphendula.

Uma Kholi alawuliwe isetshenziswa,

okunye okukhethwa kukho kokushaya

izingcingo akutholakali. Bheka Ukudayela

okukalelwe ekhasini 41.

Ukudlulisela phambili izingcingo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Phambula.

2 Khetha uhlobo locingo nokukhethwa

kukho kokudlulisela phambili.

3 Khetha Vuselela.

4 Khetha ozodlulisela kuyo izingcingo

bese ukhetha Kulungile.

Ngaphezu kocingo olulodwa

Ungasingatha ngaphezu kocingo

olulodwa ngesikhathi. Isibonelo,

ungalindisa ucingo oluqhubekayo,

khathi ushaya noma uphendula ucingo

lwesibili. Ungashintshanisa futhi

phakathi kwezingcingo ezimbili.

Awukwazi ukuphendula ucingo

lwesithathu ngaphandle kokuqeda

olunye lwezingcingo ezimbili zokuqala.

Ucingo lulindile

Uzizwa ibhiphu uma wamukela ucingo

lwesibili khathi ukulindisa ucingo

kucushiwe.

Ukucupha ukulindisa ucingo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Singatha izin. > Azophendulwa >

Vuselela.

Ukushaya ucingo lwesibili

1 Ngesikhathi socingo, cindezela .

Lokhu kumisa ucingo olusaqhubeka.

2 Khetha Izinketh > Engeza ucingo.

3 Faka inamba oyishayelayo bese

ucindezela .

Ukushaya ucingo lwesibili

• Ngesikhathi socingo, cindezela .

Lokhu kumisa ucingo olusaqhubeka.

Ukudikila ucingo lwesibili

• Ngesikhathi socingo, cindezela

bese uqhubeka nocingo

oluqhubekayo.

Ukuqeda ucingo oluqhubekayo bese

uphendula olwesibili

• Ngesikhathi socingo, khetha Faka

ucingo oluse.

Kushaywa ucingo 39

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuphatha izingcingo zezwi ezimbili

Ungaba nezingcingo eziqhubekayo

nezimile kanyekanye.

Ukushintsha phakathi kwezingcingo

ezimbili

• Ngesikhathi socingo, cindezela .

Ukujoyina izingcingo ezimbili

• Ngesikhathi socingo, khetha Izinketh >

Hlanganisa izingc..

Ukuxhuma izingcingo ezimbili

• Ngesikhathi socingo, khetha Izinketh >

Dlulisa ucingo. Unqanyuliwe kulezi

zingcingo ezimbili.

Ukuqeda ucingo oluqhubekayo bese

ubuyela ocingweni olulindile

• Qala ucindezele bese kuba .

Izingcingo zenkomfa

Ngocingo lwesigungu, ungaba

nengxoxo ebanjiswene nabantu

abafinyelela kwabahlanu.

Ukwengeza omunye engxoxweni

1 Ngesikhathi socingo, cindezela .

Lokhu kumisa izingcingo

ezihlanganisiwe.

2 Khetha Izinketh > Engeza ucingo.

3 Faka inamba oyishayelayo bese

ucindezela .

4 Khetha Izinketh > Hlanganisa izingc.

ukwengeza umhlanganyeli omusha.

5 Phinda lo msebenzi ukwengeza

abanye abahlanganyeli.

Ukudedela umuntu obambe iqhaza

1 Khetha Izinketh > Khulula iqembu.

2 Khetha umhlanganyeli ozomkhulula.

Ukuqala ingxoxo yangasese

1 Ngesikhathi socingo, khetha Izinketh >

Khuluma no bese ukhetha

umhlanganyeli ozokhuluma naye.

2 Ukuqhubeka nocingo lwenkomfa,

khetha Izinketh > Hlanganisa izingc..

Izinombolo zami

Ungahlola, wengeze bese uhlela

izinombolo zakho zefoni.

Ukuhlola izinombolo zefoni yakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ifonibhuku.

2 Pheqela ku Oxhumene naye bese

ukhetha Izinketh > Izinombolo ezithile >

Izinombolo zami.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Yamukela izingcingo

Ungakhetha ukwamukela izingcingo

ezivela ezinambeni zamafoni athile

kuphela.

40 Kushaywa ucingo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukufaka ezinye izinombolo

kubashayizingcingo abemukelekile

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Singatha izin. > Mkela izingcingo >

Ezisohlwini kup.

2 Pheqela ku Okusha bese ukhetha

Engeza.

3 Khetha oxhumana naye noma

Amaqembu.

Bheka Amaqembu ekhasini 37.

Ukwamukela zonke izingcingo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Singatha izin. > Mkela izingcingo >

Bonke abafonile.

Ukudayela okukalelwe

Ungakalela izingcingo eziphumayo

nezingenayo. Iphasiwedi elivela

kumnikezeli wakho wesevisi

liyadingeka.

Uma udlulisela phambili izingcingo

ezingenayo, ngeke ukwazi ukusebenzisa

okunye okukhethwa kukho kokukalela

izingcingo.

Okukhethwa kukho kokukalela

izingcingo

Okukhethwa kukho okujwayelekile

yilokhu:

• Eziphumayo – zonke izingcingo

eziphumayo.

• Eziya emazweni – zonke izingcingo

zomhlaba jikelele eziphumayo.

• Oluphumay uma uzul – zonke

izingcingo zomhlaba jikelele

eziphumayo, ngaphandle kwalezo

eziya ezweni lakini.

• Ezingenayo – zonke izingcingo

ezingenayo.

• Olungenayo uma uzu – zonke

izingcingo ezingenayo uma

uphesheya kwezilwandle

Ukukalela izingcingo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Singatha izin. > Kholi alawuliwe.

2 Khetha ongakhetha kukho.

3 Khetha Vuselela.

4 Faka iphasiwedi yakho bese ukhetha

Kulungile.

Isikhathi sokufona nezindleko

Ngesikhathi socingo, ifoni ikhombisa

ukuthi usukhulume isikhathi

esingakanani. Ungahlola isikhathi

socingo lwakho lokugcina, izingcingo

eziphumayo nesikhathi esiphelele

sezingcingo zakho.

Kushaywa ucingo 41

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuhlola isikhathi socingo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Isikhathi nezindlek > Isilinganiso.

Ukuveza noma ukufihla inamba yefoni

yakho

Ungakhetha ukuveza noma ukufihla

inamba yefoni yakho uma ushaya

ucingo.

Ukufihla inombolo yefoni yakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Izingcingo ithebhu >

Kho./fihla ina.yami.

2 Khetha Fihla inombolo.

Ukuthumela imibiko

Eyombhalo neye zithombe

imibiko

Imibiko ingaqukatha umbhalo,

izithombe, imiphumela yomsindo,

ama-animation, nemiculo. Ungakha

futhi bese usebenzisa izibonisi

ngemibiko yakho.

Uma uthumela imibiko, ifoni ikhetha

indlela elungele kunazo zonke

(njengombiko wombhalo noma

wesithombe) yokuthumela umbiko.

Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa

imibiko yezithombe, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Ukuthumela imibiko

Ungathumela imibiko evela efonini

yakho.

Ukwakha nokuthumela umbiko

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Bhala okusha >

Umbiko.

2 Faka umbhalo. Ukwengeza izinto

kumbiko, cindezela , pheqa bese

ukhetha into.

3 Khetha Qhubeka > Bheka ifonibhuku.

42 Ukuthumela imibiko

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


4 Khetha umemukeli bese ukhetha

Thumela.

Uma uthumela umbiko eqenjini,

uyakhokhiswa ngelungu ngalinye. Bheka

Amaqembu ekhasini 37.

Ukukopisha nokunamathisela umbalo

kumbiko

1 Uma ubhala umbiko, khetha Izinketh >

Kopisha & unama..

2 Khetha Kopisha konke noma Maka &

kopisha. Pheqela kumbhalo

osembikweni bese uyawumaka.

3 Khetha Izinketh > Kopisha & unama. >

Namek.

Ukwamukela nokugcina imibiko

Uyaziswa uma wamukela umbiko.

Imibiko igcinwa nge-othomathikhi

kwimemori yefoni. Uam imemori yefoni

isigcwele, ungasusa imibiko noma

uyigcune kwimemori khadi noma kwi-

SIM khadi.

Ukugcina umbiko ongenayo

kumemori khadi

• Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Imibiko > Izinhlelo >

Gcina ku > Imemori khadi.

Ukugcina umbiko kwi-SIM khadi

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Imibiko bese

ukhetha ifolda.

2 Pheqela kumbiko bese ukhetha

Izinketh > Gcina umbiko.

Ukuhlola umbiko ovela ebhokisini

lengenayo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Ibhokisi lokunge.

2 Pheqa kumbiko bese ukhetha Hlola.

Ukushayela ucingo inamba

esembikweni

• Uma uhlola umbiko, pheqela

kwinamba yefoni bese ucindezela

.

Izibonisi

Uma usebenzisa njalo imishwana

nezithombe okufanayo kumbiko,

ungagcina lowo mbiko njengesibonisi.

Ukwengeza isibonisi semibiko

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Imibiko > Izibonisi >

Isibonisi esisha > Engeza.

2 Faka umbhalo. Ukwengeza izinto

kumbiko, cindezela , pheqa bese

ukhetha into.

3 Khetha Gcina.

4 Faka isihloko bese ukhetha Kulungile.

Ukuthumela imibiko 43

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukugcina umbiko njengesibonisi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Ibhokisi lokunge.

2 Pheqela kumbiko bese ukhetha Hlola >

Izinketh > Gcina njengesibo..

Okukhethwa kukho imibiko

Ungasetha okunye okukhethwa kukho,

njengesixwayiso soMbiko nendawo

yokulondoloaza yedifolthi, uukba

kusebenze kuyo yonke imibiko.

Ungasetha okunye okukhethwa kukho,

njengoBumqoka bokudiliva neSikhathi

sokudiliva, kombiko ngamunye

owuthumelayo.

Ukusetha okukhethwa kukho kwayo

yonke imibiko

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Imibiko > Izinhlelo.

2 Pheqela kokukhethwa kukho bese

ukhetha Khetha.

Ukusetha okukhethwa kombiko othile

1 Uma umbiko usulungile nomamukeli

esekhethiwe, khetha Izinketh >

Kuthuthukile.

2 Pheqela Kokukhethwa kukho bese

ukhetha Hlela.

Imibiko yezwi

Ungathumela futhi wamukele umsindo

orekhodiwe njengombiko wezwi.

Umthumeli nomemukeli kufanele

bathenge okusekela ukuthunyelwa

kwemibiko yezithombe.

Ukurekhoda nokuthumela umbiko

wezwi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > Bhala okusha >

Umbiko wezwi.

2 Bhala umbiko bese ukhetha Misa >

Thumela > Bheka ifonibhuku.

3 Khetha umamukeli bese ukhetha

Thumela.

I-imeyli

Ungasebenzisa imisebenzi

ejwayelekile ye-imeyli nekheli le-imeyli

lekhompyutha yakho efonini yakho.

Ungavumelanisa i-imeyli yakho

ngokusebenzisa i-Microsoft® Exchange

ActiveSync®.

Ngaphambi kokusebenzisa i-imeyli

Ungasebenzisa isethaphu wizadi

ukuhlola noma amasethingi

ayatholakala e-akhawunti yakho yeimeyli

noma ungawafaka ngesandla.

Ungathola futhi amasethingi kuwww.sonyericsson.com/support.

44 Ukuthumela imibiko

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukwakha i-akhawunti ye-imeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Amaakhawunti.

2 Pheqela ku I-akhawunti entsha bese

ukhetha Engeza.

Uma ufaka amasethingi ngesandla,

ungaxhumana nomnkezeli we-imeyli

yakho ngeminye imininingwane.

Umnikezeli we-imeyli kungaba

yinkampani eyakunika ikheli lakho leimeyli.

Ukubhala nokuthumela umbiko weimeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Bhala

okusha.

2 Khetha Engeza > Faka ikheli le-imeyli.

Faka ikheli le-imeyli bese ukhetha

Kulungile.

3 Ukwengeza abemukeli, pheqa ku Ku:

bese ukhetha Hlela.

4 Pheqela kokukhethwa kukho bese

ukhetha Engeza > Faka ikheli le-imeyli.

Faka ikheli le-imeyli bese ukhetha

Kulungile. Uma usulungile, khetha

Kwenziw..

5 Khetha Hlela bese ufaka isihloko.

Khetha Kulungile.

6 Khetha Hlela bese ufaka umbhala.

Khetha Kulungile.

7 Khetha Engeza bese ukhetha ifayela

ozolinamathisela.

8 Khetha Qhubeka > Thumela.

Ukwamukela nokufunda umbiko weimeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Ibhokisi

lokunge > Izinketh > Hlola imeyl entsha.

2 Pheqela kumbiko bese ukhetha Hlola.

Ukugcina umbiko we-imeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Ibhokisi

lokunge.

2 Pheqela kumbiko bese ukhetha Hlola >

Izinketh > Gcina umbiko.

Ukuphendula umbiko we-imeyli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Ibhokisi

lokunge.

2 Pheqela kumbiko bese ukhetha

Izinketh > Phendula.

3 Bhala impendulo bese ukhetha

Kulungile.

4 Khetha Qhubeka > Thumela.

Ukuhlola isinamathiselo embikweni

we-imeyli

• Uma uhlola umbiko, khetha Izinketh >

Izinamathiseli > Sebenzisa > Hlola.

Ukuthumela imibiko 45

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


I-akhawunti ye-imeyli esebenzayo

Uma ukhethe ama-akhawunti ambalwa

e-imeyli, ungashintsha ukuthi yiliphi

elisebenzayo.

Ukushintsha i-akhawunti ye-imeyli

esebenzayo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Amaakhawunti.

2 Khetha i-akhawunti.

I-Push imeyli

Ungamukela isaziso efonini yakho

esiphuma kwiseva ye-imeyli yakho

esithi unemibiko emisha ye-imeyli.

Ukuvula isaziso se-push email

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > I-imeyli > Izinhlelo >

I-Push imeyli.

Imiyalelzo esheshayo

Ungaxhuma bese ungena kwiseva

yeMibiko esheshayo ukuxhumana

kulayini nemibiko yokuxoxa. Uma

ungeke ukwazi ukusebenzisa Imibiko

esheshayo, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhsini 69.

Ngaphambi kosebenzisa Imiyalezo

Esheshayo

Uma amasethingi achazwe

ngaphambilini engekho efonini yakho,

ngeke uwadinge amanye amasethingi.

Umnikezeli wakho wesevisi

angakunika ulwazi lwamasethingi

oluvamile njenge:

• Igama lomsebenzisi

• Iphasiwedi

• Ikheli leseva

• Iphrofayli ye-Inthanethi

Ukufaka amasethingi eseva yeMibiko

esheshayo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > Hlela.

2 Pheqela kwisethingi bese ukhetha

Engeza.

Ukungena kwiseva yeMibiko

esheshayo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > Qalisa.

Ukuphuma kwiseva yeMibiko

esheshayo

• Khetha Izinketh > Qeda.

46 Ukuthumela imibiko

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukwengeza oxhumene naye

wokuxoxa

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Oxhumene

nabo ithebhu.

2 Khetha Izinketh > Engeza oxhumana.

Ukuthumela umbiko wengxoxo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Oxhumene

nabo ithebhu.

2 Pheqela koxhumana naye bese

ukhetha Ingxoxo.

3 Bhala umbiko bese ukhetha Thumela.

Izinga

Ungakhombisa izinga lakho, isibonelo,

Thokozile noma Bhizi, koxhumana nabo

kuphela. Ungakhombisa futhi izinga

lakho kubo bonke abasebenzisi

kwiseva yeMibiko esheshayo.

Ukuhlola izinga lami

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM.

2 Ungowokuqala okuxhunyanwa naye

oklelisiwe.

Ukubuyekeza izinga lakho

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Oxhumene

nabo ithebhu.

2 Pheqela egameni lakho bese ukhetha

Shintsh.

3 Hlela ulwazi bese ukhetha Gcina.

Iqembu lengxoxo

Iqembu lengxoxo lingaqaliswa

umnikezeli wakho wesevisi, ngumuntu

ongumsebenzisi weMiyalezo

Esheshayo noma nguwe. Ungalonda

amaqembu engxoxo ngokugcina

isimemo sezingxoxo noma ngokucinga

iqembu elithile lengxoxo.

Ukwakha iqembu lengxoxo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Amaqembu

engxo. ithebhu.

2 Khetha Izinketh > Engeza iqe. lengx. >

Iqe. lengxo. elisha.

3 Khetha ofuna ukubamema ohlwini

loxhumana nabo bese ukhetha

Qhubeka.

4 Faka umbhalo omfushane wokumema

bese ukhetha Qhubeka > Thumela.

Ukwengeza iqembu lengxoxo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Amaqembu

engxo. ithebhu > Izinketh > Engeza iqe.

lengx..

Ukuthumela imibiko 47

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha ongakhetha kukho.

Umlando wengxoxo ulondwa phakathi

kokuphuma nesikhathi sokungena futhi

ukuvumela ukuthi ubuyele emibikweni

yengxoxo esezingxoxweni ezidlule.

Ukugcina ingxoxo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imibiko ethunyel. > IM > eye Izingxoxo

ithebhu.

2 Faka ingxoxo.

3 Khetha Izinketh > Okuthuthukile > Gcina

ingxoxo.

Umculo

Ungalalela umculo, amabhuku

alalelwayo nama-podcasts. Sebenzisa

i-Sony Ericsson Media Manager

ukudlulisa okuqukethe okuya noma

okuvela efonini yakho. Ngolunye

ulwazi, bheka Ukudlulisa okuqukethwe

kuye noma kusuke kukhompyutha

ekhasini 25.

Ihendisfri ephathekayo

yestiryo

48 Umculo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukusebenzisa ihendisfri

• Xhuma ihendisfri ephathwayo. Umculo

uyama uma wamukela ucingo bese

uqhubeka uma seluvaliwe ucingo.

Ukudlala umculo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Umculo.

2 Pheqa ngomkhakha ngokusebenzisa

ikhi yokuhambisa.

3 Pheqela kwisihloko bese ukhetha

Dlala.

Ukumisa ukudlala umculo

• Cindezela ikhi yokukhetha ephakathi.

Ukusheshisa phambili nokusheshisa

emuva

• Cindezela ubambe noma .

Ukuhamba phakathi kwamathrekhi

• Cindezela noma .

Ukushintsha ivolumu

• Cindezela ikhi yevolumu iye phezulu

noma ezansi.

Ukunciphisa isidlali

• Khetha Izinketh > Nciphisa.

Ukubuyela kusidlali

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya.

Izinhla zokudlala

Ungakha izinhla zokudlala ukuhlela

umculo wakho. Ungongeza amathrekhi

ezinhleni zokudlala ezingaphezu

kolulodwa.

Ukususa uhlu lokudlala, noma ithrekhi

esohlwini lokudlala, akuyisusi ithrekhi

kwimemori, kuphela irefarensi yaleyo

threkhi ohlwini.

Kungathatha imizuzu embalwa ukuba

ifoni yakhe uhlu lokudlala.

Ukwakha uhla lokudlala

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Umculo > Izinhla zokudlala.

2 Pheqela ku Uhlu lokudlala olus. bese

ukhetha Engeza.

3 Faka igama bese ukhetha Kulungile.

4 Ngethrekhi ngayinye ofuna

ukuyengeza, pheqela kuyona bese

ukhetha Maka.

5 Khetha Engeza ukwengeza amatrekhi

amakiwe ohlwini lokudlala.

Amabhuku alalelwayo

Ungalalela amabhuku alalelwayo

owadlulisele efonini yakho esuka

kwikhompyutha ngokusebenzisa i-

Sony Ericsson Media Manager.

Kungathatha imizuzu embalwa

ngaphambi kokuba ibhuku elilalelwayo

Umculo 49

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


elidluliselwe livele ohlwini lwamabhuku

alalelwayo atholakalayo.

Ukuthola amabhuku alalelwayo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Umculo > Amabhuku e-audio.

Ungathola amabhuku alalelwayo

ngezinhlobo ezihlukile ku-M4B nalawo

angenawo amathegi ezahluko e-ID3v2

kwiAmathrekhifolda.

Thenga Manje

Uma usayinela ukukhokhela isevisi

yomculo evumela ukusetshenziswa

okukalelwe, okungokwesikhathi

esithile ngefoni yakho, ungamaka

ithrekhi othanda ukuyithenga

ngesikhathi esizayo. Ngesikhathi

esizayo uma uvumelanisa umculo

wakho ne-Windows Media® Player

kwikhompyutha ngokungena kwiinthanethi

eyenziwe yavuleka,

uyobuzwa ukuthi ufuna ukuthenga

ithrekhi owayimaka ekuqaleni yini. Uma

ukwamukela lokho, ithrekhi ilandelwa

kwikhompyutha yakho ne-akhawunti

yakho yesevisi yomculo oyikhethile

iyoshajwa imali. Le sevisi idinga

usayinele ukukhokha kanye neakhawunti

enesevisi yomculo

olandekayo, ikhompyutha ene-

Microsoft® Windows Media® Player

11 noma uhlobo oluhambelana ne-

Windows Media® Player,

nekhompyutha enokuxhumana kwe-

USB.

Ungabona ukuthi ithrekhi imakiwe. Ngeke

ukwazi ukususa umaka kumathrekhi

asemakiwe.

Ukumaka ithrekhi

• Uma ithrekhi ofuna ukuyimaka idlala,

cindezela bese ubamba phansi .

I-PlayNow

Ungaxhuma kwiPlayNow ukulanda

amaringithoni, imidlalo, umculo,

izingqikithi namaphepha odonga.

Ungalalela noma uhlole okuqukethwe

ngaphambi kokukuthenga bese

ukulandela efonini yakho. Uma ungeke

ukwazi ukusebenzisa i-PlayNow,

bheka Angikwazi ukusebenzi amasevisi

asekeleke ku-Inthanethi ekhasini 69.

Le sevisi ayitholakali kuwo wonke

amazwe.

Ukusebenzisa iPlayNow

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > I-

PlayNow.

2 Pheqela ku-Web saythi yePlayNow

bese ulandela imiyalo ukuze uhlole

bese uthenga okuqukethwe.

50 Umculo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


I-TrackID

I-TrackID iyisevisi ekhumbula

umculo. Ungacinga isihloko, umculi

negama le-albhamu ngeculo olizwa

lidlala kwilawudispikha noma elidlala

emsakazweni. Uma ungeke ukwazi

ukusebenzisa i-TrackID, bheka

Angikwazi ukusebenzi amasevisi

asekeleke ku-Inthanethi ekhasini 69.

Ukucinga ulwazi lwethrekhi

• Uma uzwa ithrekhi ngelawdispikha,

kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > TrackID > Qala.

• Uma umsakazo udlala khetha Izinketh >

TrackID.

Uma ufuna imiphumela engcono

kunayoyonke, sebenzisa i-TrackID

endaweni ethule.

Umculo wakulayini

namavidyo kliphu

Ungahlola amavidyo kliphu bese

ulalela umculo ngokuwathuthela

efonini yakho evela kwi-Inthanethi.

Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa i-

Inthanethi, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Ukukhetha i-akhawunti yedatha

ngokuthuthela

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Amaseth okudl ngqo > Xhuma ngo:.

2 Khetha i-akhawunti yedatha

ozoyisebenzisa.

3 Khetha Gcina.

Ukuthutha umculo namavidyo kliphu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > Iinthanethi.

2 Khetha Izinketh > Yiya ku >

Mabhukumaka.

3 Khetha ukuxhumana ozothutha ususa

kukho.

Isidlali sevidyo

Ukudlala amavidyo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ividiyo > Amavidiyo.

2 Pheqela kwisihloko bese ukhetha

Dlala.

Ukumisa ukudlala amavidyo

• Cindezela ikhi yokukhetha ephakathi.

Umsakazo

Ungayisebenzisi ifoni yakho

njengomsakazo ezindaweni lapho

kungavunyelwe khona.

Umculo 51

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuvula umsakazo

1 Xhuma ihendisfri kwifoni.

2 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umsakazo.

Ukucinga amashaneli ngeothomathikhi

• Khetha Cinga.

Ukucinga amashaneli ngesandla

• Cindezela noma .

Ukushintsha ivolumu

• Cindezela ikhi yevolumu iye phezulu

noma ezansi.

Ukunciphisa umsakazo

• Khetha Izinketh > Nciphisa.

Ukubuyela kumsakazo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umsakazo.

Ukugcina amashaneli

Ungagcina kuze kufike kumashaneli

angu 20 asethwe phambilini.

Ukugcina amashaneli

1 Uma usuthole isiteshi somsakazo,

khetha Izinketh > Gcina.

2 Pheqela endaweni bese ukhetha Faka.

Ukukhetha amashaneli agciniwe

1 Khetha Izinketh > Amashaneli.

2 Khetha ishaneli yomsakazo.

Ukushintsha phakathi kwamashaneli

agciniwe

• Cindezela noma .

I-MusicDJ

Ungaqamba bese uhlela imiculo yakho

ukuyisebenzisa njengamaringithoni.

Imisindo esihleliwe enezici ezihlukene

iyatholakala.

Ukuqamba umculo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > I-MusicDJ.

2 Khetha uku Faka, Kopisha noma

Namek imisindo.

3 Sebenzisa , , noma ukupheqa

phakathi kwemisindo.

4 Khetha Izinketh > Gcina umculo.

Rekhoda umsindo

Ungarekhoda imemo yezwi noma

umsindo. Imisindo erekhodiwe

ingasethwa njengamaringithoni.

Kwamanye amazwe noma izifundazwe

kudingwa wumthetho ukuba wazise

umuntu ngaphambi kokuqopha ucingo.

52 Umculo

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukurekhoda umsindo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > Rekhoda umsindo >

Rekhoda.

Ukurekhoda ucingo

1 Ngesikhathi socingo oluqhubekayo,

khetha Izinketh > Rekhoda.

2 Khetha Gcina ukugcina okurekhodiwe.

Ukulalela okurekhodiwe

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imenenja yefayela.

2 Pheqela ku Umculo bese ukhetha Vula.

3 Pheqela kokurekhodiwe bese ukhetha

Dlala.

I-Inthanethi

Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa i-

Inthanethi, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Ukuqala ukupheqa

1 Ku okubekwe eceleni khetha Cinga.

2 Khetha ikheli le-Web, umusho

wokucinga noma igama lebhukhmaki.

3 Pheqela entweni ohlwini bese ukhetha

Yiya noma Cinga.

Ukuphuma kwisipheqi

• Uma upheqa i-Inthanethi, khetha

Izinketh > Isipheqi sokuph..

Amabhukumaka

Ungakha bese uhlela amabhukhumaka

njengokuxhumana okusheshayo okuya

kumakhasi akho athandwayo e-Web.

Ukwakha ibhukhumaka

1 Uma upheqa i-Inthanethi, khetha

Izinketh > Amathuluzi > Engeza

ibhukuma..

2 Faka isihloko nekheli. Khetha Gcina.

Ukukhetha ibhukhumaka

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > Iinthanethi.

I-Inthanethi 53

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha Izinketh > Yiya ku >

Mabhukumaka.

3 Pheqela kwibhukhmaki bese ukhetha

Yiya.

Amakhasi omlando

Ungahlola amakhasi e-Web

osuwapheqile.

Ukuhlola amakhasi omlando

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > Iinthanethi

> Izinketh > Yiya ku >

Umlando.

Ezinye izici zesipheqi

Ukusebenzisa i-pan ne-zoom ekhasini

le-Web

1 Uma upheqa i-Inthanethi, cindezela

.

2 Sebenzisa ikhi yokuhamba

ukuhambisa ifremu.

3 Cindezela Zoom.

4 Ukubuyela ku-pan, cindezela .

Ukusebenzisa i-pan & zoom, i-I-Smart-Fit

kufanele ivulwe.

Ukuvula noma ukucisha i-Smart-Fit

Rendering

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > Iinthanethi

> Izinketh > Thuthukile > I-

Smart-Fit.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Ukushaya ucingo ngenkathi upheqa

• Cindezela .

Ukugcina isithombe esiphuma

kwikhasi le-Web

1 Uma upheqa i-Inthanethi, khetha

Izinketh > Amathuluzi > Gcina izithom..

2 Khetha isithombe.

Ukuthola umbhalo ekhasini le-Web

1 Uma upheqa i-Inthanethi, khetha

Izinketh > Amathuluzi > Thola ekhasini.

2 Faka umbhalo bese ucinsezela Thola.

Ukuthumela ukuxhumana

1 Uma upheqa i-Inthanethi, khetha

Izinketh > Amathuluzi > Thumela ukuxh..

2 Khetha indlela yokudlulisa.

Qinisekisa ukuthi idivaysi eyamukelayo

iyayisekela indlela yokudlulisa

oyikhethayo.

Amashothikhathi ekhiphedi ye-

Inthanethi

Ungasebenzisa ikhiphedi ukuya ngqo

kumsebenzi wesipheqi se-Inthanethi.

Ikhi Ishothikhathi

Mabhukumaka

54 I-Inthanethi

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


- Faka umbhalo ku Faka ikheli,

Cinga i-inthanethi noma

cinga ku Mabhukumaka

Zoom

I-Pan & zoom (uma i-I-Smart-

Fit icishiwe)

Ukukhetha amashothikhathi

ekhiphedi ye-Inthanethi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu > Iinthanethi.

2 Khetha Izinketh > Thuthukile > Imodi

yekhiphedi > Amashothikhathi.

Ikhi Ishothikhathi

Mabhukumaka

- Faka umbhalo ku Faka ikheli,

Cinga i-inthanethi noma cinga

ku Mabhukumaka

Isibuko esigcwele noma

Isithom. sendawo noma

Isibuko esijwayel. (uma i-

Zungezisa nge-otho icishiwe)

Zoom

I-Pan & zoom (uma i-I-Smart-

Fit icishiwe)

Ukuphepha kwe-inthanethi

nezitifiketi

Ifoni yakho isaphotha ukupheqa

okuphephile. Amanye amasevisi e-

Inthanethi, njengokubhenka, adinga

izitifiketi efonini yakho. Ifoni yakho

kungenzeka ibe nezitifiketi ngenkathi

uyithenga noma ungazilanda izitifiketi

ezintsha.

Ukuhlola izitifiketi efonini

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Ezokuphepha > Izitifiketi.

Ama-feed e-Web

Ungathenga bese ulanda

okuqukethwe okubuyekezwa njalo,

njengezindaba, ama-podcasts,

ngokusebenzisa ama-Web feeds.

Ukwengeza ama-feeds ezindaba

ngekhasi leWeb

1 Uma upheqa ekhasini ku-Inthanethi

elinama-Web feeds, elikhonjiswa nge-

, khetha Izinketh > Ama-Web feed.

I-Inthanethi 55

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Nge-feed ngayinye ofuna ukuyengeza,

pheqela ku-feed bese ukhetha Maka.

3 Khetha Qhubeka.

Ukucinga ama-Web feeds

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ama-Web feed.

2 Khetha I-feed entsha bese ufaka ikheli

le-Web.

Ukulanda okuqukethwe

ngokusebenzisa ama-Web feeds

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ama-Web feed.

2 Pheqela ku-feed ebuyekeziwe bese

ukhetha Hlola noma .

3 Khetha isihloko ozoselula.

4 Khetha uphawu kuye ngokuquketwhe,

ukuvula ikhasi le-Web,

ukulanda elalelwayo i-podcast,

ukulanda eyevidyo i-podcast noma

ukulanda ifotho.

Ungabuye futhi uthenge bese ulandela

okuqukethwe kwikhompyutha ngamafeeds

ngokusebenzisa iSony Ericsson

Media Manager. Emva kwalokho

ungalanda okuqukethwe okusha ukufake

efonini yakho.

Ukubuyekeza ama-Web feeds

Ungazibuyekezela wena ama-feed

akho, noma uhlele ukuba abuyekezwe.

Uma kunezibuyekezo, lokhu kuvela

esibukweni.

Ukuhlelela izibuyekezo zama-Web

feeds

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ama-Web feed.

2 Pheqela kwi-feed bese ukhetha

Izinketh > Ukuvusele. okuhl..

3 Khetha ongakhetha kukho.

Izibuyekezo ezenziwa njalo zingabiza.

Ama-Web feeds kokubekwe eceleni

Ungaveza izibuyekezo zezindaba

esibukweni sokubekwe eceleni.

Ukuveza ama-Web feeds kokubekwe

eceleni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ama-Web feed.

2 Pheqela kwi-feed bese ukhetha

Izinketh > Amasethingi > Ithikha yokube.

ecel. > Khombisa kokube.

Ukufinyelela kuma-Web feeds

kokubekwe eceleni

1 Kokubekwe eceleni khetha Ticker.

2 Ukufunda kabanzi nge-feed, cindezela

noma ukupheqela kusihloko bese

ukhetha Yiya.

56 I-Inthanethi

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ama-podcasts

Ama-podcasts ngamafayela, isibonelo,

izinhlelo zomsakazo noma

okuqukethwe kwividyo, ongakulanda

bese ukudlala. Uthenga bese ulanda

ama-podcasts ngokusebenzisa

amaWeb feeds.

Ukuthola ama-podcast alalelwayo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Umculo > Ama-podcasts.

Ukuthola ama-podcast evidyo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ividiyo > Ama-podcasts.

Ama-feed ezithombe

Ungathenga ama-photo feeds bese

ulanda amafotho. Ukuqala

ukusebenzisa ama-Photo feeds, bheka

Ama-feed e-Web ekhasini 55.

Ukuthola ama-photo feeds

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Ifotho > Ama-feed amafotho.

Ukuvumelanisa

Ungavumelanisa ngezindlela ezimbili

ezihlukene: Ungavumelanisa ifoni

yakho ngokusebenzisa uhlelo

lwekhomyputha noma isevisi ye-

Inthanethi.

Sebenzisa kuphela eyodwa yezindlela

zokuvumelanisa ngesikhathi nefoni

yakho.

Ngolunye ulwazi, yiya ku

www.sonyericsson.com/support

ukufunda eye-Ukuvumelanisa Igaydi

yezici.

Ukuvumelanisa usebenzisa

ikhompyutha

Ungasebenzisa ikhebula le-USB noma

ubuchwepheshe obungenawaya be-

Bluetooth ukuvumelanisa oxhumana

nabo befoni, ama-aphoyintimenti,

amabhukumaka, imisebenzi

namanothi nohlelo lwekhompyutha

olufana ne- Microsoft Outlook®.

Ngaphambi kokuvumelanisa, udinga

ukufaka i-Sony Ericsson PC Suite.

Isofthiwe ye-Sony Ericsson PC Suite

ikhona ku-CD efike nefoni yakho futhi

ungayilanda kuwww.sonyericsson.com/support.

Ukuvumelanisa 57

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Bheka Izinhlelo zokusebenzisa

ezidingekayo ekhasini 25.

Ukufaka i-Sony Ericsson PC Suite

1 Vula ikhompyutha yakho bese ufaka i-

CD. I-CD iqala nge-othomathikhi bese

iwindi lokufaka liyavuleka.

2 Khetha ulimi bese uqhebeza OK.

3 Qhebeza okuthi Faka i-Sony Ericsson

PC suite bese ulandela imiyalo

esesibukweni.

Ukuvumelanisa ngokusebenzisa i-

Sony Ericsson PC Suite

1 Ikhompyutha: Qala i-Sony Ericsson PC

Suite ku Qala/Izinhlelo/Sony Ericsson/

Sony Ericsson PC Suite.

2 Landela imiyalo ku-Sony Ericsson PC

Suite ngezindlela zokuxhuma.

3 Ifoni: Khetha Imodi yefoni.

4 Ikhompyutha: Uma waziswa ukuthi i-

Sony Ericsson PC Suite isithole ifoni

yakho, ungaqala ukuvumelanisa.

Ngemininingwane yokusebenzisa, bheka

ingxenye ethi Sony Ericsson PC Suite

Help uma isofthiwe isifakiwe

kwikhomyutha yakho.

Ukuvumelanisa

ngokusebenzisa eye-

Inthanethi isevisi

Ungavumelanisa futhi nesevisi ye-

Inthanethi ngokusebenzisa i-

SyncML noma i-Microsoft®

Exchange Server ngokusebenzisa

iMicrosoft Exchange ActiveSync.

Ngolunye ulwazi, yiya ku

www.sonyericsson.com/support

ukufunda eye-Ukuvumelanisa Igaydi

yezici.

58 Ukuvumelanisa

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ezinye izimpawu

I-Flight mode

Ku I-Flight mode ama-transceivers

enethiwekhi nawomsakazo ayavalwa

ukunqanda ukuphazamiseka

empahleni ebucayi.

Uma kucushwa imenyu ye-flight mode

uyacelwa ukuba ukhethe imodi

ngokuzayo uma uvula ifoni yakho:

• Imodi ejwaye. – ukusebenza

okugcwele

• I-Flight mode – ukusebenza

okunomkhawuko

Ukuqalisa imenyu ye-flight mode

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

I-Flight mode > Qhubeka > Khombisa

ekuqal..

Ukukhetha i-flight mode

1 Uma imenyu ye-flight mode iqaliswa,

cisha ifoni yakho.

2 Vula ifoni yakho bese ukhetha I-Flight

mode.

I-Update service

Ungabuyekeza ifoni yakho ngesofthiwe

entsha usebenzise yona noma i-PC.

Le sevisi ayitholakali kuwo wonke

amazwe/izifunda.

Ukuhlola isofthiwe yamanje efonini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

I-Update service.

2 Khetha Isihum. sesofthiwe.

I-Update Service ngokusebenzisa

ifoni

Ungabuyekeza ifoni yakho emoyeni

ngokusebenzisa ifoni yakho.

Awulahlekelwa yimininingwane

eqondene nawe noma yefoni.

I-Update Service ngokusebenzisa ifoni

yakho idinga uthole idatha efana ne-

GPRS, 3G noma HSDPA.

Ukukhetha amasethingi esibuyekezo

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

I-Update service > Izinhlelo > Amaseth einthaneth.

Ukusebenzisa i-Update Service

ngokusebenzisa ifoni

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

I-Update service.

2 Khetha Cinga ukuvuselela bese

ulandela imiyalelo evelayo.

Ezinye izimpawu 59

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


I-Update Service ngokusebenzisa i-

PC

Ungabuyekeza ifoni yakho

ngokusebenzisa ikhebula elihlinzekiwe

le-USB kanye nexhunywe ku-

Inthanethi i-PC.

Qinisekisa ukuthi yonke idatha yakho siqu

kwimemori yefoni yakho iyabhekhaphwa

ngaphambi kokubuyekeza

ngokusebenzisa i-PC.

Ukusebenzisa i-Update Service

ngokusebenzisa i-PC

• Yiya ku

www.sonyericsson.com/updateservice

.

Amasevisi ezindawo

Ungathola usizo ukuthola indlela yakho

ugcine izindawo zakho ozithandayo.

Ngolwazi olukumathawa eselula

aseduze nawe, ungakwazi ukuhlola

indawo eseduze nawe kwibalazwe.

Ungathola ulwazi oluthe xaxa oludingayo

mayelana nendawo yakho ngesisekeli

se-GPS esisaphothwe ifoni yakho.

Uma ungeke uzisebenzise ezinye izici

zesevisi yeNdawo, bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Ukusebenzisa ama-Google Maps

eselula

• Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > Amasevisi ezindawo > I-

Google Maps.

Ukufunda okunye nge-Google Maps

• Uma usebenzisa i-Google Maps,

khetha Izinketh > Usizo.

Ukuhlola indawo okuyo

• Uma usebenzisa i-Google Maps,

cindezela .

Ukuhlola indawo egcinwe kumephu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidlalo > Amasevisi ezindawo >

Izintandokazi zami.

2 Pheqela endaweni bese ukhetha Yiya

ku.

Ukuthola izintandokazi ku-Google

Maps

• Cindezela .

Ama-alamu

Ungasetha umsindo noma umsakazo

njengesignali ye-alamu. I-alamu ikhala

noma ifoni icishiwe. Uma i-alamu ikhala

ungayithulisa noma uyicishe.

60 Ezinye izimpawu

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukusetha i-alamu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Hlela.

3 Pheqela ku Isikhathi: bese ukhetha

Hlela.

4 Faka isikhathi bese ukhetha Kulungile >

Gcina.

Ukusetha i-alamu yansukuzonke

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Hlela.

3 Pheqela ku Phindaphinda: bese

ukhetha Hlela.

4 Pheqela osukwini bese ukhetha Maka.

5 Ukukhetha olunye usuku, pheqela

kulolo suku bese ukhetha Maka.

6 Khetha Kwenziw. > Gcina.

Ukusetha isignali ye-alamu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Hlela.

3 Pheqela kweye ithebhu.

4 Pheqela ku Isignali ye-alamu: bese

ukhetha Hlela.

5 Thola bese ukhetha isignali ye-alamu.

Khetha Gcina.

Ukuthulisa i-alamu

• Uma i-alamu ikhala, cindezela noma

iyiphi ikhi.

• Ukuphinda i-alamu, khetha Buthisa.

Ukucisha i-alamu

• Uma i-alamu ikhala, cindezela noma

iyiphi ikhi, bese ukhetha Cisha.

Ukukhansela i-alamu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Cisha.

I-alamu kwimodi yokuthula

Ungasetha ukuthi i-alamu ingakhali

uma ifoni ikwimodi yokuthula.

Ukusetha i-alamu ukuba ikhale noma

cha kwimodi yokuthula

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Hlela.

3 Pheqela kweye ithebhu.

4 Pheqela ku Imodi ethule: bese ukhetha

Hlela.

5 Khetha ongakhetha kukho.

Ukusetha ubude bokozela

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Ama-alamu.

2 Pheqela ku-alamu bese ukhetha Hlela.

3 Pheqela ku Ubude be-snooze: bese

ukhetha Hlela.

4 Khetha ongakhetha kukho.

Ezinye izimpawu 61

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ikhalenda

Ikhalenda lingavumelaniswa

nelekhompyutha, nekhalenda elikwi-

Web noma ne-Microsoft® Exchange

Server (Microsoft® Outlook®).

Ama-aphoyintimenti

Ungongeza ama-aphoythimenti

amasha noma usebenzise kabusha

ama-aphoythimenti akhona.

Ukwengeza i-aphoyintimenti

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Ikhalenda.

2 Khetha usuku.

3 Pheqela ku I-aphoyintiment. bese

ukhetha Engeza.

4 Faka ulwazi bese uqinisekisa okufakile.

5 Khetha Gcina.

Ukuhlola i-aphoyintimenti

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Ikhalenda.

2 Khetha usuku.

3 Pheqela kwi-aphoyntimenti bese

ukhetha Hlola.

Ukuhlela i-aphoyintimenti

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Ikhalenda.

2 Khetha usuku.

3 Pheqela ku-aphoyintimenti bese

ukhetha Hlola.

4 Khetha Izinketh > Hlela.

5 Hlela i-aphoyntimenti bese uqinisekisa

okufakile.

6 Khetha Gcina.

Ukusetha ukuthi izikhumbuzi zikhale

nini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Ikhalenda.

2 Khetha usuku.

3 Khetha Izinketh > Okuthuthukile >

Izikhumbuzi.

4 Khetha ongakhetha kukho.

Okukhethwa kukho izikhumbuzi

okusethwe ekhalendeni kuphazamisa

okukhethwa kukho izikhumbuzi

okusethwe kwimisebenzi.

Amanothi

Ungenza amanothi bese uyawagcina.

Ungakhombisa futhi inothi kokubekwe

eceleni.

Ukwengeza inothi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Amanothi.

2 Pheqela ku Inothi entsha bese ukhetha

Engeza.

3 Bhala inothi bese ukhetha Gcina.

62 Ezinye izimpawu

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukukhombisa inothi kokubekwe

eceleni

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Amanothi.

2 Pheqela kwinothi bese ukhetha

Izinketh > Khombisa kokube.

Ukufihla inothi kokubekwe eceleni

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Amanothi.

2 Pheqela kwinothi ekhonjiswe

kuokubekwe eceleni. Lokhu kumakwe

ngophawu. Khetha Izinketh > Fihla

kokubekwe.

Imisebenzi

Ungongeza imisebenzi emisha noma

usebenzise kabusha imisebenzi

ekhona.

Ukwengeza umsebenzi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imisebenzi.

2 Khetha Umsebenzi omusha bese

ukhetha Engeza.

3 Khetha ongakhetha kukho.

4 Faka imininingwane bese uqinisekisa

uhlu ngalunye.

Ukusetha ukuthi izikhumbuzi zikhale

nini

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Imisebenzi.

2 Pheqela kumsebenzi bese ukhetha

Izinketh > Izikhumbuzi.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Okukhethwa kukho izikhumbuzi

okusethwe kwimisebenzi kunomthelela

kokukhethwa kukho izikhumbuzi

okusethwe kwikhalenda.

Amaphrofayli

Ungashintsha amasethingi

njengevolumu yokukhala nesixwayiso

sokudlikiza ukuze aqondane

nezindawo ezihlukene. Ungasetha

kabusha wonke amaphrofayli abuyele

kumasethingi asekuqaleni.

Ukukhetha iphrofayli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Amaphrofayli.

2 Khetha iphrofayli.

Ukuhlola nokuhlela iphrofayli

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Amaphrofayli.

Ezinye izimpawu 63

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Pheqela kwiphrofayli bese ukhetha

Izinketh > Hlola bese uhlela.

Ngeke ukwazi ukuqamba kabusha e-

Jwayelekile iphrofayli.

Isikhathi nosuku

Isikhathi nosuku kungasethwa kabusha

uma ibhethri likhishiwe.

Ukusetha isikhathi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isikhathi nosuku > Isikhathi.

2 Faka isikhathi bese ukhetha Gcina.

Ukusetha usuku

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isikhathi nosuku > Usuku.

2 Faka usuku bese ukhetha Gcina.

Ukusetha izoni yesikhathi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isikhathi nosuku > Indawo yami

yeskhati.

2 Khetha umkhawuko wesikhathi okuwo.

Uma ukhetha idolobha, Indawo yami

yeskhati kubuyekeza futhi isikhathi

okushintsha ngaso ukonga isikhathi

kwasemini.

Ingqikithi

Ungashintsha ukubukeka kwesibuko

ngezinto ezifana nemibala nephepha

lodonga. Ungakha futhi izingqikithi

ezintsha bese uyazilanda. Ngolunye

ulwazi, yiya ku

www.sonyericsson.com/fun.

Ukusetha ingqikithi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Khombisa ithebhu >

Ingqikithi.

2 Pheqela kwingqikithi bese ukhetha

Hlela.

Isakhiwo semenyu enkulu

Ungashintsha isakhiwo sezimpawu

kwimenyu enkulu.

Ukushintsha isakhiwo semenyu

enkulu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinketh > Isakh menyu enk.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Amaringithoni

Ukusetha iringithoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Imisindo nezibonis

ithebhu > Iringithoni.

2 Thola bese ukhetha iringithoni.

64 Ezinye izimpawu

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukusetha ivolumu yeringithoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Imisindo nezibonis

ithebhu > Ivolumu yeringith..

2 Cindezela noma ukushintsha

ivolumu.

3 Khetha Gcina.

Ukucisha iringithoni

• Kokubekwe eceleni cindezela bese

ubamba .

Isignali ye-alamu ayiphazamiseki.

Ukusetha isixwayisi sokudlikiza

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Imisindo nezibonis

ithebhu > Isixwa. sokudlikiza.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Ukuma kwesibuko

Ungashintsha phakathi kwe-landscape

ne-portrait, noma khetha Zungezisa

nge-otho ukwenza ukuma kushintshe

uma uzungezisa ifoni.

Ukushintsha ukubonakala kwesibuko

kusipheqi

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

I-inthanethi.

2 Khetha Izinketh > Thuthukile > Ukuma.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Ukushintsha ukubonakala kwesibuko

kuMidya

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Izinhlelo > Ukuma.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Imidlalo

Ifoni yakho iqukethe imidlalo esifakiwe.

Ungalanda futhi imidlalo. Imibhalo

yosizo iyatholakala emidlalweni

eminingi.

Ukuqala umdlalo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Imidiya > Imidlalo.

2 Khetha umdlalo.

Ukuqeda umdlalo

• Cindezela .

Izinhlelo

Ungalanda bese usebenzisa izinhlelo

ze-Java. Ungahlola futhi ulwazi noma

usethe amazinga emvume ahlukene.

Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa

izinhlelo ze-Java , bheka Angikwazi

ukusebenzi amasevisi asekeleke ku-

Inthanethi ekhasini 69.

Ukukhetha uhlelo lwe-Java

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Izicelo.

Ezinye izimpawu 65

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha uhlelo.

Ukusetha izimvume zohlelo lwe-Java

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Izicelo.

2 Pheqela ohlelweni bese ukhetha

Izinketh > Izimvume.

3 Setha izimvume.

Usayizi wesibuko sohlelo lwe-Java

Ezinye izinhlelo ze-Java zenzelwe

osayizi abathile besibuko. Ngolwazi

oluthe xaxa, xhumana nomthengisi

wohlelo.

Ukusetha usayizi wesibuko ngohlelo

lwe-Java

1 Ku okubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Izicelo.

2 Pheqela ohlelweni bese ukhetha

Izinketh > Isibuko.

3 Khetha ongakhetha kukho.

Amalokhi

Ilokhi yeSIM khadi

Le lokhi ivikela kuphela ukuthenga

kwakho. Ifoni yakho izosebenza ne-

SIM khadi entsha. Uma ilokhi ivuliwe,

kumele ufake i-PIN (Personal Identity

Number).

Uma ufaka i-PIN yakho ngokungeyikho

izikhathi ezintathu zilandelana, i-SIM

khadi iyavinywa futhi udinga ukufaka

eyakho i-PUK (Personal Unblocking

Key). I-PIN ne-PUK yakho kuhlinzekwa

ngu-opharetha wenethiwekhi yakho.

Ukuvula ukuvinjwa kwe-SIM khadi

yakho

1 Uma I-PIN ivinjiwe kuvela, faka i-PUK

yakho bese ukhetha Kulungile.

2 Faka iPIN entsha enamadijithi amane

kuya kwayisishiyagalombili bese

ukhetha Kulungile.

3 Phinda ufake i-PIN entsha bese

ukhetha Kulungile.

Ukuhlela i-PIN

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ihebhu >

Ezokuphepha > Amalokhi > Ukuvikel.

kweSIM > Shintsha iPIN.

2 Faka i-PIN yakho bese ukhetha

Kulungile.

3 Faka iPIN entsha enamadijithi amane

kuya kwayisishiyagalombili bese

ukhetha Kulungile.

4 Faka kabusha i-PIN entsha bese

ukhetha Kulungile.

Uma lokhu Amakhodi awahambelani

kuvela, uyifake ngokungalungile i-PIN

entsha. Uma IPIN okungesiyo kuvela,

66 Ezinye izimpawu

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


kulandelwa yi-IPIN endala:, ufake i-PIN

yakho endala ngokungeyikho.

Ukusebenzisa ilokhi ye-SIM khadi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Ezokuphepha > Amalokhi > Ukuvikel.

kweSIM > Vikela.

2 Khetha ongakhetha kukho.

3 Faka i-PIN yaphasiwedi yakho bese

ukhetha Kulungile.

Ilokhi yefoni

Ungaqeda ukusetshenziswa

okungagunyaziwe kwefoni yakho.

Shintsha ikhodi yokukhiya ifoni (0000)

ngokufaka noma iyiphi ikhodi

eqondene nawe enezinombolo

eziphakathi kwezine

neziyisishiyagalombili.

Kubalulekile ukuthi uyikhumbule ikhodi

yakho entsha. Uma uyikhohlwa, kufanele

uhambise ifoni yakho kumthengisi

wakwa-Sony Ericsson oseduze nawe.

Ukusebenzisa ilokhi yefoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ihebhu >

Ezokuphepha > Amalokhi > Ukuvike.

kwefoni > Ukuvikelwa.

2 Khetha ongakhetha kukho.

3 Faka ikhodi yelokhi yefoni bese

ukhetha Kulungile.

Ukuvula ukhiye wefoni

• Faka ikhodi yakho bese ukhetha

Kulungile.

Ukushintsha ikhodi yokukhiya ifoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Ezokuphepha > Amalokhi > Ukuvike.

kwefoni > Shintsha ikhodi.

2 Faka ikhodi endala bese ukhetha

Kulungile.

3 Faka ikhodi entsha bese ukhetha

Kulungile.

4 Phinda ikhodi bese ukhetha Kulungile.

Ilokhi yekhiphedi

Ungasetha le lokhi ukugwema

ukudayela ngephutha. Izingcingo

ezingenayo zingaphendulwa

ngaphandle kokuvula ilokhi

yekhiphedi.

Izingcingo ezishayelwa inombolo

yomhlaba yezimo eziphuthumayo u-112

zisengenziwa.

Ukusebenzisa ukhiye ikhilokhi yeothomathiki

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Ezokuphepha > I-othoma. khilokhi.

2 Khetha ongakhetha kukho.

Ezinye izimpawu 67

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukuvula ilokhi yekhiphedi ngesandla

• Kokubekwe eceleni cindezela

bese ukhetha Vula.

Inamba ye-IMEI

Gcina ikhophi yenamba yakho ye-IMEI

(International Mobile Equipment

Identity) ukuze isize uma ifoni yakho

yebiwa.

Ukuhlola inamba ye-IMEI yakho

• Kokubekwe eceleni cindezela ,

, , , .

Ukuxazulula

Izinkinga ezithile zizodinga ukuba

ufonele u-opharetha wenethiwekhi

yakho.

Ukuze uthole ukusekelwa okuthe xaxa,

yiya ku

www.sonyericsson.com/support.

Imibuzo evamile

Nginezinkinga nomthamo wememori

noma ifoni isebenza ngokunensa

Qala kabusha ifoni yakho zonke

izinsuku ukukhulula imemori noma

yenza i Isihleli esikhulu.

I-master reset

Uma ukhetha Hlela izinhlelo, izinguquko

osuzenzile kumasethingi zizosuswa.

Uma ukhetha Hlela konke, amasethingi

nokuqukethwe kwakho,

njengoxhumene nabo, imibiko,

izithombe, imisindo nemidlalo

elandiwe, kuzosuswa. Ungalahlekelwa

futhi okuqukethwe obekusefonini

khathi ithengwa.

Ukusetha kabusha ifoni

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isihleli esikhulu.

68 Ukuxazulula

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


2 Khetha ongakhetha kukho.

3 Landela imiyalelo evelayo.

Angikwazi ukushaja ifoni noma

umthamo webhethri uphansi

Ishaja ayixhumekile kahle noma

uxhumano lwebhethri lubuthaka.

Khipha ibhethri bese uhlanza izixhumi.

Ibhethri igugile idinga ukushintshwa.

Bheka Ukushaja ibhethri ekhasini 8.

Alukho uphawu lwebhethri oluvelayo

uma ngiqala ukushaja ifoni

Kungathatha imizuzu embalwa

ngaphambi kokuthi uphawu lwebhethri

luvele esibukweni.

Okunye okukhethwa kukho imenyu

kuvela kumpunga

Isevisi ayicushiwe. Xhumana noopharetha

wenethiwekhi yakho.

Angikwazi ukusebenzi amasevisi

asekeleke ku-Inthanethi

Ukuthenga kwakho akubandakanyi

ikhono ledatha. Izinhlelo ziyashoda

noma azilungile.

Ungalanda amasethingi

ngokusebenzisa isethaphu wizadi

noma ngokuya kuwww.sonyericsson.com/support.

Ukulanda amasethingi

ngokusebenzisa iwizadi yeSethaphu

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Okujwayelekile ithebhu >

Isethaphu wizadi > Landa izinhlelo.

2 Landela imiyalelo evelayo.

Xhumana no-opharetha wenethiwekhi

yakho noma umnikezeli wakho wesevisi

ngolwazi oluthe xaxa.

Angikwazi ukuthumela imibiko esuka

efonini yami

Iningi lemibiko lidinga inamba

yesikhungo sesevisi ukuyithumela.

Inamba ihlinzekwa wumnikezeli

wesevisi yakho futhi ngokuvamile

igcinwa kwi-SIM khadi. Uma inamba

yesikhungo sesevisi yakho ingagciniwe

kwi-SIM khadi yakho, kufanele uyifake

wena inamba.

Ukuze uthumele iningi lemibiko,

kufanele usethe iphrofayili ye-MMS

kanye nekheli leseva yemibiko yakho.

Uma lingekho iphrofayli le-MSS noma

iseva yemibiko ekhona, ungamukela

wonke amasethingi nge-othomathikhi

avela ku-opharetha wakho

wenethiwekhi ku

www.sonyericsson.com/support.

Ukuxazulula 69

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ukufaka inamba yesikhungo sesevisi

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Izinhlelo zombiko > Umbiko obhaliwe

bese upheqela ku Isikhungo sokuse.

Uma inamba yesikhungo sesevisi

igcinwe kwi-SIM khadi iyakhonjiswa.

2 Uma ingekho inamba eveziwe, khetha

Hlela.

3 Pheqela ku Isikhungo esisha s bese

ukhetha Engeza.

4 Faka inamba, kubandakanya

olwamazwe omhlaba uphawu oluthi

“+” nekhodi yezwe.

5 Khetha Gcina.

Ukukhetha iphrofayli ye-MMS

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Izinhlelo zombiko > Umbiko wesitho..

2 Khetha iphrofayli ekhona noma yakha

entsha.

Ukusetha ikheli leseva yemibiko

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Izinhlelo > eye Ukuxhumana ithebhu >

Izinhlelo zombiko > Umbiko wesitho..

2 Pheqela kwiphrofayli bese ukhetha

Izinketh > Hlela.

3 Pheqela ku Unolwazi wombiko bese

ukhetha Hlela.

4 Faka ikheli bese ukhetha Kulungile >

Gcina.

Ifoni ayikhali noma ikhala kancane

Qinisekisa ukuthi i- Imodi ethule

ayisethelwanga ku Vuliwe. Bheka

Ukucisha iringithoni ekhasini 65.

Hlola ivolumu yerinigthoni. Bheka

Ukusetha ivolumu yeringithoni

ekhasini 65.

Hlola iphrofayli. Bheka Ukukhetha

iphrofayli ekhasini 63.

Hlola okukhethwa kukho kokuchezula

izingcingo. Bheka Ukudlulisela

phambili izingcingo ekhasini 39.

Ifoni ayikwazi ukutholwa ngamanye

amadivaysi ngobuchwepheshe

obungenawaya be-Bluetooth

Awukaluvuli uhlelo lwe-Bluetooth.

Qinisekisa ukuthi ukubonakala

kusethelwe ukukhombisa ifoni. Bheka

Ukuvula umsebenzi weBluetooth

ekhasini 28.

Angikwazi ukuvumelanisa noma

ukudlulisa okuqukethwe phakathi

kwefoni yami nekhompyutha yami,

uma ngisebenzisa ikhebula le-USB.

Ikhebula noma isofthiwe okufike nefoni

yakho akufakwanga kahle. Yiya ku

www.sonyericsson.com/support

ukuze ufunde amaGaydi ezici

70 Ukuxazulula

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


anemiyalelo egcwele yokufaka

namagaydi okuxazulula izinkinga.

Sengiyikhohliwe iphasikhodi yekhodi

memo yami

Uma ukhohlwa iphasikhodi yakho,

kufanele usethe kabusha ikhodi memo

yakho. Lokhu kusho ukuthi konke

okufakwe kwikhodi memo kuyasuswa.

Ngokuzayo uma ufaka ikhodi memo,

kufanele wenze sengathi uyivula

okokuqala.

Ukusetha kabusha ikhodi memo

1 Kokubekwe eceleni khetha Imenyu >

Umhleli > Isiqophi sekhodi.

2 Faka iphasikhodi engeyiyo izikhathi

eziwu 3.

3 Setha kabusha iKhodi memo bese ususa

zonke izinto? kuyavela.

4 Khetha Yebo.

Ngingalutholaphi ulwazi lokuqondisa

olunjengenamba yami ye-IMEI uma

ingavuleki ifoni yami?

Imibiko yamaphutha

Faka ikhadi

Ayikho i-SIM khadi efonini yakho noma

uyifake ngokungesikho.

Bheka Ukufaka iSIM khadi ekhasini 6.

Izixhumi ze-SIM khadi zidinga

ukuhlanzwa. Uma ikhadi lilimele,

xhumana no-opharetha wenethiwekhi

yakho.

Faka ikhadi o kuyilo le-SIM

Ifoni isethwe ukuthi isebenze kuphela

nama-SIM khadi athile. Hlola noma

Ukuxazulula 71

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


usebenzisa iSIM khadi ka-opharetha

elungile yini.

IPIN okungesiyo/UPHINI 2 ayilungile

Ufake i-PIN noma i-PIN2 yakho

ngokungesikho.

Faka i-PIN noma i-PIN2 okuyiyo bese

ukhetha Yebo.

I-PIN ivinjiwe/Pini-2uvalekile

Ufake iPIN noma iPIN2 ngokungesikho

izikhathi ezintathu zilandelana.

Ukuvula ukuvinjwa, bheka Ilokhi yeSIM

khadi ekhasini 66.

Amakhodi awahambelani

Amakhodi owafakile awahambelani.

Uma ufuna ukushintsha ikhodi

yokuphepha, isibonelo i-PIN yakho,

kufanele uqinisekise ikhodi entsha.

Bheka Ilokhi yeSIM khadi ekhasini 66.

Ayikho inethiwekhi

Ifoni yakho ikwi-flight mode. Bheka I-

Flight mode ekhasini 59.

Ifoni yakho ayemukeli neyodwa isignali

yenethiwekhi, noma isignali

eyamukelwe ayinamandla. Xhumana

no-opharetha wenethiwekhi yakho

uqinisekise ukuthi inethiwekhi

iyadonsa lapho ukhona.

I-SIM khadi ayisebenzi kahle. Faka i-

SIM khadi yakho kwenye ifoni. Uma

lokhu kusebenza, kungenzeka kube

yifoni ebangela inkinga. Sicela

uxhumane nesevisi ye-Sony Ericsson

yasendaweni.

Izingc. eziphu. kup.

Usendaweni lapho inethiwekhi

itholakala khona, kodwa awuvunyelwe

ukuyisebenzisa. Kepha, esimeni

esiphuthumayo, abanye o-opharetha

benethiwekhi bayakuvumela ukuba

ushayele inombolo ephuthumayo

yomazwe omhlaba jikelele u-112.

Bheka Izingcingo eziphuthumayo

ekhasini 32.

IPuk ivaliwe. Xhumana no- opharetha.

Ufake ikhodi yakho yokuvula ukuvinjwa

(iPUK) ngokungesikho izikhathi ezi-10

zilandelana.

72 Ukuxazulula

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Ulwazi olubalulekile

Iwebhsaythi yaBathengi

yakwa-Sony Ericsson

Ku-www.sonyericsson.com/support kunengxenye

yesaphothi/yokusekela lapho kutholakala khona

usizo namathiphu. Lapha uthola ukuvuselelwa

kwesofthiwe yekhompyutha yakamuva namathiphu

okuthi ungawusebenzisa kanjani umkhiqizo wakho

ngokuyimpumelelo.

Isevisi nesaphothi

Ungathola inhlanganisela yosizo lwesevisi

olukhethekile njenge:

• AmaWebhusaythi omhlabajikelele nawasekhaya

anikezela ngesaphothi.

• Inethiwekhi yomhlabajikelele yama-call center.

• Inethiwekhi ebanzi yophathina besevisi yakwa-

Sony Ericsson.

• Isikhathi sewaranti. Funda kabanzi ngezimiso

zewaranti kuleGaydi yomsebenzisi.

Ku-www.sonyericsson.com/support, ungathola

amathuluzi okwesekwa nolwazi okusha sha.

Ngamasevisi nezimpawu eziqondene no-opharetha,

sicela uxhumane no-opharetha wakho

wenethiwekhi.

Ungaxhumana futhi nama-call center ethu. Uma

izwe/isifunda sakho singamelwe ohlwini

olungezansi, sicela uxhumane nomthengisi

wangakini.

Uma umkhiqizo wakho udinga isevisi, sicela

uxhumane nomthengisi lapho uthengwe khona,

noma oyedwa wophathina bethu besevisi.

Ngezinhloso zezibizo zewaranti, gcina ubufakazi

bokuthenga.

Anguilla 1-800-080-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Antigua and Barbuda 1-800-081-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Argentina 0800-333-7427 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Australia 1300 650-050 (Toll Free) questions.AU@support.sonyericsson.com

The Bahamas 1-800-205-6062 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Barbados 1-800-082-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Belgique/België 02-0745 1611 questions.BE@support.sonyericsson.com

Belize AN 815, PIN 5597 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bermuda 1-800-083-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Bolivia 800-100-542 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Brasil 4001-0444 (ligação gratuita) questions.BR@support.sonyericsson.com

Canada 1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais) questions.CA@support.sonyericsson.com

Cayman Islands 1-800-084-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Central and Southern

Africa

+27 11 506 0123 questions.CF@support.sonyericsson.com

Ulwazi olubalulekile 73

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Česká republika 0844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

Chile 1230-020-0656 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Colombia 01800-0966-080 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Costa Rica 0 800 011 0400 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Danmark 3331 2828 questions.DK@support.sonyericsson.com

Deutschland 0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren) questions.DE@support.sonyericsson.com

Dominica 1-800-085-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Ecuador 1-800-0102-50 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Eesti 06 032 032 questions.EE@support.sonyericsson.com

Egypt/رصم 16727 questions.EG@support.sonyericsson.com

Ελλάδα 801 11 810 810

+30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)

questions.GR@support.sonyericsson.com

El Salvador 800-6323 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

España 902 180 576 (tarifa local) questions.ES@support.sonyericsson.com

France 0825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com

Guatemala 1-800-300-0057 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Haïti/Ayiti AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo

gratis)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Honduras AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Hong Kong/香港 +852 8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvatska 062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com

India/भारत 1800 11 1800 (Toll Free)

+91 (011) 39011111

questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia 021 2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Ireland 1850 545 888 (Local rate) questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia 06 48895206 (tariffa locale) questions.IT@support.sonyericsson.com

Jamaica 1-800-442-3471 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Κύπρος/Kıbrıs 0800 90 909 questions.CY@support.sonyericsson.com

Latvija 67 21 43 01 questions.LV@support.sonyericsson.com

Lietuva 8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com

Magyarország 01 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com

74 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Malaysia 1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol) questions.MY@support.sonyericsson.com

Maroc/برغملا +212 2 2958 344 questions.MA@support.sonyericsson.com

México 0 1800 000 4722 (número gratuito) questions.MX@support.sonyericsson.com

Nederland 0900 8998318 questions.NL@support.sonyericsson.com

Nederlandse Antillen 001-866-509-8660 (gratis nummer) questions.CO@support.sonyericsson.com

New Zealand 0800-100-150 (Toll Free) questions.NZ@support.sonyericsson.com

Nicaragua AN 1800-0166, PIN 5600 (número

gratuito)

questions.CO@support.sonyericsson.com

Norge 815 00 840 (lokaltakst) questions.NO@support.sonyericsson.com

Österreich 0810 200 245 questions.AT@support.sonyericsson.com

Pakistan/ناتسکاپ 021 - 111 22 55 73 questions.PK@support.sonyericsson.com

Panamá 00800-787-0009 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Paraguay 009 800 54 20032 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Perú 0800-532-38 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Philippines/Pilipinas +63 2 7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Polska +48 22 22 77 444 questions.PL@support.sonyericsson.com

Portugal 808 204 466 (chamada local) questions.PT@support.sonyericsson.com

República Dominicana 1-800-751-3370 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

România +40 21 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com

Saint Kitts and Nevis 1-800-087-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Saint Vincent and the

Grenadines

Schweiz/Suisse/

Svizzera

1-800-088-9518 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Singapore +65 6744 0733 questions.SG@support.sonyericsson.com

Slovensko 02 5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com

South Africa 0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com

Suomi 09 299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Sverige 013 24 45 00 (lokal taxa) questions.SE@support.sonyericsson.com

Trinidad and Tobago 1-800-080-9521 (Toll Free) questions.CO@support.sonyericsson.com

Türkiye +90 212 473 77 77 questions.TR@support.sonyericsson.com

Ulwazi olubalulekile 75

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


United Kingdom 08705 237 237 (Local rate) questions.GB@support.sonyericsson.com

United States 1 866 766 9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Uruguay 000-401-787-013 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Venezuela 0-800-1-00-2250 (número gratuito) questions.CO@support.sonyericsson.com

Việt Nam 1900 1525 (miễn phí) questions.VN@support.sonyericsson.com

Беларусь 8 82 00 361 0001 questions.BY@support.sonyericsson.com

България 0800 1 8778 questions.BG@support.sonyericsson.com

Россия +7 (495) 7870986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Україна (+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com

ندرألا +971 4 3919 880 questions.JO@support.sonyericsson.com

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا +971 4 3919 880 (UAE) questions.AE@support.sonyericsson.com

تيوكلا +971 4 3919 880 questions.KW@support.sonyericsson.com

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 800-8200-727 questions.SA@support.sonyericsson.com

中国 +86 400 810 0000 questions.CN@support.sonyericsson.com

台灣 +886 2 25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com

ไทย 02 2483 030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Imihlahlandlela

Yokusetshenziswa

Ngokuphephile

Nangokuyikho

Sicela ulandele le mihlahlandlela.

Ukwehluleka ukwenza lokho

kungadala ingozi empilweni noma

ukungasebenzi kahle komkhiqizo.

Uma ungabaza ngokusebenza

kwawo okufanele, hambisa umkhiqizo uyohlolwa

wuphathina wesevisi oqinisekisiwe ngaphambi

kokuwushaja noma ukuwusebenzisa.

Iziphakamiso mayelana

nokunakekelwa nokusetshenziswa

ngokuphephile kwemikhiqizo yethu

• Yiphathe ngokunakekela futhi uyigcine endaweni

ehlanzekile nengenalo uthuli.

• Isixwayiso! Ungaqhuma uma ulahlwa emlilweni.

• Ungawubeki umkhiqizo wakho endaweni

emananzi noma eswakeme noma

enomhwamuko oweqile.

• Ukuze usebenze

ngokusezingeni eliphezulu,

umkhiqizo akufanele

usetshenziswe emazingeni

okushisa angaphansi kuka

-10°C(+14°F) noma ngaphezu kuka

+45°C(+113°F). Ungalilahli ibhethri emazingeni

okushisa angaphezu kuka +60°C(+140°F).

76 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


• Ungalisondezi amalangabini

noma kugwayi ovuthayo.

• Ungawuwisi, ungawujikijeli

noma uzame ukuwugobisa

umkhiqizo wakho.

• Ungawupendi noma uzame

ukuwuqaqa noma

ukuwuguqula umkhiqizo

wakho. Umsebenzi

ogunyazwe ngu

Sony Ericsson kuphela okufanele enze isevisi.

• Buza abasebenzi bezokwelapha abagunyaziwe

futhi ufunde imiyalelo kamakhi wedivaysi

yezokwelapha ngaphambi kokusebenzisa

umkhiqizo wakho eduze kwama-pacemakers

(imishini elekelela inhliziyo) noma amanye

amadivaysi noma imishini kwezokwelapha.

• Nqamula uuksebenzisa amadivaysi eelekthronikhi

noma cisha okuhambisa

amagagasi omoya kedivaysi lapho kudingeka

khona noma uma ucelwa ukuba wenze njalo.

• Ungayisebenzisi lapho kungaba neziqhumane

khona.

• Ungayibeki ifoni yakho noma ufake impahla

engenawaya endaweni engaphezu

kwesikhwama somoya emotweni yakho.

• Qaphela: Imiboniso eklayekile noma ephukile

ingadala okuseceleni okubukhali okungaba

yingozi uma kuthintwa.

• Ungayisebenzisi iHedisethi yeBluetooth yakho

ezindaweni lapho ingakuphathi kahle khona

noma lapho izocindezeleka khona.

Izingane

Isixwayiso! Yigcine kude

nezingane. Ungavumeli izingane

zidlale ngamaselula noma

ngezisekeli zawo. Zingazilimaza noma zilimaze

abanye. Imikhiqizo ingaba nezingxenye ezincane

ezingakhipheka bese zidala ingozi yokubindeka.

Amandla kagesi (Ishaja)

Xhuma ishaja emithonjeni yamandla njengoba

kumakiwe kumkhiqizo. Ungayisebenzisi emnyango

noma ezindaweni eziswakeme. Ungayishintshi

noma ulimaze noma ugqilaze intambo. Khipha

iyunithi epulakini ngaphambi kokuyihlanza.

Ungalokothi ushintshe ipulaki. Uma iplagi ingangeni

kule ndawo yamandla, thola abasebenza ngogesi

abaqeqeshiwe bakufakele lezo zinto ezifanele

zokudonsa ugesi. Uma okuphakela amandla

kuxhunyiwe kunokusebenza okuncane

kwamanadla. Ukugwema loko kumosheka

okuncane kwamandla, nqamula okuphakela

amandla uma umkhiqizo usushajeke wagcwala.

Ukusebenzisa amashaja angagunyaziwe

wuSony Ericsson kungandisa izingozi

zezokuphepha.

Ibhethri

Amabhethri amasha noma ahleli isikhathi eside

angaba nomthamo wesikhashana omncane. Yishaje

ngokugcwele ibhethri ngaphambi kokuyisebenzisa

okokuqala. Yisebenzisele okuhloselwe yona

kuphela. Shaja ibhethri emazingeni okushisa

aphakathi kuka +5°C(+41°F) and +45°C(+113°F).

Ungalifaki ibhethri emlonyeni wakho. Ungavumeli

okothintana kwebhethri kuthintane nezinye

izinsimbi. Icime ifoni yakho ngaphambi kokukhipha

ibhethri. Ukusebenza kuncika emazingeni okushisa,

amandla esignali, izindlela zokusebenzisa, izimpawu

ezikhethiwe kanye nokuhanjiswa kwezwi noma

kwedatha. Makube wophathina besevisi

bakwaSony Ericsson kuphela abakhipha noma

abashintsha amabhethri akhelwe ngaphakathi.

Ukusebenzisa amabhethri angagunyazie

wuSony Ericsson kungandisa izingozi

zezokuphepha. Shintsha ibhethri kuphela ngenye

ibhethri ye-Sony Ericsson ehambisana nomkhiqizo

ngokwezinga le-IEEE-1725. Ukusebenzisa ibhethri

elingagunyaziwe kungaba nengozi yomlilo,

ukuqhuma, ukuvuza nezinye izingozi.

Ulwazi olubalulekile 77

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Izinto ezakhelwe wena zezokwelapha

Amaselula angaphazamisa imishinyana

yezokwelapha efakwa kubantu. Nciphisa ingozi

yokuphazamiseka ngokugcina ibanga okungenani

eliwu 15 cm (6 amayintshi) phakathi kwefoni

nedivaysi. Sebenzisa ifoni endlebeni yakho

yesokudla. Ungafaki ifoni ephaketheni elisesifubeni.

Cisha ifoni uma usola ukuphazamiseka. Kuwo

wonke amadivaysi ezokwelapha, buza udokotela

nomakhi.

Ukushayela

Abakhi bezimoto ezithile bayakwenqabela

ukusetshenziswa kwamafoni ezimotweni zabo

ngaphandle uma kunekhithi eyihendsfri enothi

lwangaphandle esekela ukufakwa. Buza komele

umakhi wemoto yakho ukuze uqinisekise ukuthi

iselula yakho noma ihendsfri yeBluetooth ngeke

kuphazamise amasistimu e-elekthronikhi emotweni

yakho. Gxilisa ngokugcwele umqondo ekushayeleni

ngasosonke isikhathi nasekuhlonipheni imithetho

yangakini elawula ukusetshenziswa kwamadivaysi

angenawaya ngesikhathi sokushayela.

Imisebenzi esekeleke ku-GPS/

Indawo

Eminye imikhiqizo ihlinzela ngemisebenzi esekeleke

ku-GPS/Indawo. Umsebenzi wokuthola indawo

uhlinzekwa “Njengoba unjalo” futhi “Nawo wonke

amaphutha”. I-Sony Ericsson akukho

ekuthembisayo noma ekuqinisekisayo mayelana

nokunemba kwalolu lwazi lwendawo.

Ukusetshenziswa kolwazi olusekeleke kwindawo

yidivaysi ngeke kungaphazamiseki noma kungabi

namaphutha kuthi kungancika ekutholakaleni

kwesevisi yenethiwekhi. Sicela uqaphele ukuthi

ukusebenza kungancipha noma kuvimbeke

ezindaweni ezithile njengaphakathi kwamabhilidi

noma eduze kwamabhilidi.

Isexwayiso: Ungasebenzisi i-GPS ngendlela

ezophazamisa ukushayela.

Izingcingo eziphuthumayo

Izingcingo ngeke ziqinisekiswe ngaphansi kwazo

zonke izimo. Never rely solely upon mobile phones

for essential communication. Calls may not be

possible in all areas, on all networks, or when certain

network services and/or phone features are used.

Uthi

Ukusetshenziswa kwamadivaysi ezinti

angamakethwanga wuSony Ericsson angalimaza

ifoni yakho, anganciphisa ukusebenza, akhiqize

amazinga e-SAR angaphezu kwemikhawulo

ebekiwe Ungalwembozi uthi ngesandla sakho

ngoba lokho kuphazamisa izinga lezingcingo,

amaqophelo amandla futhi kunganciphisa izikhathi

zokukhuluma nezokubekwe eceleni

Ukuvuleleka kwamagagasi omoya

(RF) nereythi yokumunca ethile (SAR)

Uma ifoni noma ihendsfri yeBluetooth yakho ivulwa,

ikhipha amazinga aphansi amandla efrikhensi

yegagasi lomoya. Imikhombandlela yokuphepha

yamazwe omhlaba isithuthukisiwe ngokuhlaziya

izingcwaningo zezesayensi. Lemi khombandlela

isungula amazinga avunyelwe okusondelana

namagagasi omoya. La mazinga afaka nesilinganiso

sokuphepha esiqinisekisa ukuphepha kwawo

wonke umuntu kanye nokuphendula mayelana

nanoma ikuphi ukuhluka okungenzeka uma

kukalwa.

I-Specific Absorption Rate (SAR) issetshenziswa

ukukala amandla efrikhensi yegagasi lomoya

amuncwa wumzimba uma usebenzisa iselula. Inani

leSAR likalwa ngezinga eliphakeme kunawowonke

eliqinisekisiwe ezimweni zaselebhu, kodwa ngenxa

yokuthi ifoni yakhelwe ukuba isebenzise amandla

awubuncane bokugcina adingekayo ukuthola

78 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


inethiwekhi ekhethiwe, izinga langempela leSAR

lingaba ngaphansi kakhulu kwaleli nani. Abukho

ubufakazi bomehluko ekuphepheni okusekeleke

kumehluko wenani leSAR.

Imikhiqizo enokukhipha amagagasi omoya edayisa

e-US kufanele iqinisekiswe ngabe Federal

Communications Commission (FCC). Uma

kudingeka, kwenziwa ukuhlola uma ifoni ibekwe

endlebeni nalapho igqoke emzimbeni. Uma

isetshenziswa ilenga emzimbeni, ifoni ihlolwe khathi

isebangeni okungenani elingu of 15 mm ukusuka

emzimbeni zingekho izingxenye zensimbi eduze

kwefoni noma uma isetshenziswa nesisekeli

esifanele sakwaSony Ericssonfuthi isemzimbeni.

Ngolunye ulwazi mayelana neSAR nokusondelana

nefrikhensi yamagagasi omoya, yiya ku:

www.sonyericsson.com/health.

I-Flight mode

Umsebenzi we-Bluetooth ne-WLAN, uma ukhona

kudivaysi, ungaqaliswa ku-Flight mode kodwa hleze

unqatshelwe endizeni noma kwezinye izindawo

lapho kungavunyelwe ukwemukelwa kwamagagasi

omsakazo. Ezimweni ezinjalo, sicela uthole

ukugunyazwa okufanele ngaphambi kokuqalisa

umsebenzi we-Bluetooth noma we-WLAN ngisho

naku-Flight mode.

I-Malware

I-Malware (isifinyezo sika-malicious software)

yisofthiwe engalimaza ifoni yakho noma amanye

amakhompyutha. I-Malware noma izinhlelo

ezilimazayo kungahlanganisa ama-virus

(amagciwane e-elekthronikhi), ama-worms, ispyware,

nezinye izinhlelo ezingafuneki. Phezu

kokuba idivaysi yakho izisebenzisa izinyathelo

zokuvikeleka zokulwa nale mizamo, u-

Sony Ericsson akaqinisekisi noma akathembisi

ukuthi idivaysi yakho ngeke ingenwe yi-malware.

Nokho unganciphisa ingozi yokuhlaselwa yimalware

ngokuqaphela uma ulanda okuqukethwe

noma wamukela izinhlelo, ukwenqaba ukuvula

noma ukuphendula imibiko ephuma kwimithombo

engaziwa, ukusebenzisa amasevisi athembekile

ukungena ku-Inthanethi, nokulanda kuphela ufake

efonini yakho okuqukethwe okuvela kwimithombo

eyaziwayo nethenjwayo.

Izesekeli

Sebenzisa kuphela izesekeli eziyizonazona

nophathina besevisi abaqinisekisiwe kwakwa

Sony Ericsson. U-Sony Ericsson akazihloli izesekeli

zamaqembu esithathu. Izesekeli zingaba nomthelela

ekusondelaneni ne-RF, ukusebenza komsakazo,

umsindo, ukuphepha kukagesi neminye imikhakha.

Izesekeli zamaqembu esithathu zingaba yingozi

empilweni nasekuphepheni kwakho noma

zinganciphisa ukusebenza kwefoni.

Izixazululo Ezitholakalayo/Izidingo

Ezikhethekile

E-US, amafoni ahambisanayo akwa-Sony Ericsson

anganika ukuhambisana namatheminali eTTY (uma

isetshenziswa nesisekeli esidingekayo). Ngolunye

ulwazi shayela kwa-Sony Ericsson Special Needs

Center ku 877 878 1996 (TTY) noma 877 207 2056

(izwi), noma yiya ku www.sonyericsson-snc.com.

Ukulahlwa kwezinto

ezindala zikagesi nezeelekthronikhi

Impahla ye-elekthronikhi namabhethri akufanele

kufakwe kwimfucuza yomndeni kodwa makushiywe

endaweni efanele yokujikelezisa. Lokhu kusiza

ekunqandeni imiphumela engaba mibi kwimvelo

nasempilweni yabantu. Hlola imithetho yangakini

ngokuthintana nehhovisi ledolobha langakini, isevisi

ethwala imfucuza ngakini, isitolo owathenga kuso

umkhiqizo noma ngokufonela i-call center yakwa-

Sony Ericsson. Ungazami ukukhipha amabhethri

Ulwazi olubalulekile 79

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


angaphakathi. Amabhethri angaphakathi

azokhishwa kuphela abaqeqeshelwe ukulungiswa

kwemfucuza ukusevisa.

Ukulahlwa kwebhethri

Hlola imigomo yangakini noma

shayela isikhungo sezingcingo

sakwa Sony Ericsson ngolwazi

oluthe xaxa. Ungalokothi usebenzise imfucuza

kamasipala.

Imemori khadi

Uma umkhiqizo ufika uphelele nememori khadi

ekhiphekhayo, ngokuvamile iyahambisana

nehendsethi ethengiwe kodwa hleze ingahambisani

namanye amadivaysi noma imithamo yamamemori

khadi awo. Hlola ukuhambisana nememori khadi

ngaphambi kokusebenza noma kokuthenga. Uma

ifoni yakho ifakwe okokufunda imemori khadi, hlola

ukuhambisana nememori khadi ngaphami

kokuthenga noma kokusebenzisa.

Ngokuvamile amamemori khadi afomathwa

ngaphambi kokuthunyelwa. Ukufometha kabusha

imemori khadi, sebenzisa idivaysi efanelene.

Ungasebenzisi uhlelo lokufometha oluvamile

lokusebenzisa uma ufometha imemori khadi kwi-

PC. Ngemininingwane, bheka imiyalelo

yokusebenzisa yedivaysi noma uthintane

nabasekela amakhastoma.

Isexwayiso!

Uma idivaysi yakho idinga i-adaptha ukuze

ishuthekwe kwihendisethi noma kwenye idivaysi,

ungashutheki ikhadi ngqo ngaphandle kweadaptha.

Okumele kuqashelwe

Ngokusebenzisa iMemori Khadi

• Ungayibeki imemori khadi emhwamukeni.

• Ungazithinti izixhumi zetheminali ngezandla

zakho noma ngento eyinsimbi.

• Ungayishayi, uyigobise, noma uyiwise imemori

khadi.

• Ungazami ukuqaqa noma ukuguqula imemori

khadi.

• Ungayisebenzisi noma ulonde imemori khadi

ezindaweni ezinomswakama noma ezibolisa

insimbi noma ekushiseni okweqile njengemoto

evaliwe ehlobo, elangeni eliza ngqo noma eduze

nehitha, njll.

• Ungacindezeli futhi ungagobisi indawo

esekugcineni ye-adaptha yememori khadi

ngamandla eqile.

• Ungavumeli ukungcola, idasti, noma izinto

ezingaziwa zingene esikhaleni sokufaka seadaptha

yememori khadi.

• Hlola ukuthi uyishutheke kahle yini imemori

khadi.

• Faka imemori khadi ingene yonke kwi-adaptha

yememori khadi edingekayo. Imemori khadi

ngeke isebenze kahle ngaphandle uma ifakwe

ngokuphelele.

• Sincoma ukuthi wenze ikhophi yebhekhaphu

yedatha ebalulekile. Asingene ekulahlekeni noma

ekulimeleni kokuqukethwe okulonde kwimemori

khadi.

• Idatha erekhodiwe ingalimala noma ilahleke uma

ukhipha imemori khadi noma i-adaptha

yememori khadi, noma uvala amandla kagesi

ngenkathi ufometha, ufunda noma ubhala idatha,

noma uma usebenzisa imemori khadi ezindaweni

ezinogesi oqondile noma ekukhishweni

kwezindima zikagesi ezinkulu.

Ukuvikelwa kolwazi lwakho siqu

Sula idatha eqondene nawe ngaphambi kokulahla

umkhiqizo. Ukususa idatha, yenza i-master reset.

Ukususa idatha kwimemori yefoni akuqinisekisi

ukuthi ngeke isabuyiseka. U-Sony Ericsson

akaqinisekisi ukungabuyiseki kwemininingwane

futhi akathwali cala ngokudalulwa kwanoma yiluphi

ulwazi ngisho nangemuva kwe-master reset.

80 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Isexwayiso somsindo!

Gwema amazinga evolumu angalimaza izindlebe.

Isivumelwano Selayisensi

Yomsebenzisi Wokugcina

Isofthiwe efike nale divaysi nemidya yako

kungokukaSony Ericsson Mobile Communications

AB, kanye/noma izinkampani ezisebenzisana naye

nabaphakeli bakhe nabanikezeli bakhe

bamalayisensi.

U-Sony Ericsson ukunika ilayisensi okungeyona

yakho wedwa futhi enomkhawuko yokusebenzisa

iSofthiwe kuphela ngokuqondene neDivaysi efakwe

kuyo noma efike nayo Ubunikazi beSofthiwe

buyadayiswa, buyadluliswa noma buyahanyiswa.

Ungasebenzisi izindlela zokuthola ikhodi

yomthombo noma iyiphi ingxenye yeSofthiwe,

ukukhiqiza kabusha nokusabalalalisa iSofthiwe,

noma ukuguqula iSofthiwe. Unelungelo lokudlulisa

amalungelo nezibopho kweSofthiwe eqenjini

lesithathu, kuphela kuhambisane neDivaysi

owathola nayo iSofthiwe, inqobo uma iqembu

lesithathu livuma ngokubhala ukuba lizohlonipha

imigomo yale Layisensi.

Le layisensi ikhona kuyo yonke impilo esebenzayo

yale Divaysi. Ingayekiswa ngokudlulisela

amalungelo akho eDivaysi eqenjini lesithathu

ngencwadi.

Ukwehluleka ukuhambisana nanoma yimuphi wale

migomo nemibandela kuzoyekisa ilayisensi ngaleso

sikhathi.

U-Sony Ericsson nabaphakeli bakhe bamaqembu

esithathu nabanikezeli bamalayisensi bakhe

bagodla wonke amalungelo, isihloko nomhlandla

kweSofthiwe. Uma iSofthiwe iqukethe impahla

noma ikhodi lesithathu, leso sithathu, siyokuba

umudlimafa walezi zimiso.

Le layisensi ibuswa yimithetho yaseSweden. Lapho

kusebenza khona, lokhu okwedlule kusebenza

kumalungelo abathengi asemthethweni.

Uma kwenzeka ukuthi iSofthiwe ehambisana noma

ehlinzekwe ngokuhambisana nedivaysi yakho

ineminye imigomo nemibandela, lezo zimiso

zizobusa futhi ukuba nayo kwakho nokuyisebenzisa

iSofthiwe.

Iwaranti Enomkhawuko

Sony Ericsson Mobile Communications AB,

SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) noma

inkampani asebenzisana nayo ngakini, unikeza

leWaranti Enomkhawuko yeselula yakho nesesekeli

sasekuqaleni esifike nayo (emva kwalokhu

osekuzobizwa ngokuthi “Umkhiqizo”).

Uma uMkhiqizo wakho udinga isevisi yewaranti,

sicela uwubuyisele kulowo owuthenge kuye, noma

xhumana ne-Call Center yakwa-Sony Ericsson

yangakini (amareythi kazwelonke angasebenza)

noma vakashela ku www.sonyericsson.com ukuze

uthole ulwazi oluthe xaxa.

Iwaranti yethu

Kuncike kwizimo zeWaranti eneMikhawulo, u-

Sony Ericsson uqinisekisa ukuthi lo Mkhiqizo

awutholanga kulimala ekwakhiweni kwawo, kwizinto

ezikuwo, noma kulabo abebewakha ngenkathi

uthengwa umthengi okokuqala. IWaranti

Enomkhawuko izothatha isikhathi esiwunyaka

owodwa (1) kusukela osukwini lokuqala lokuthenga

uMkhiqizo.

Esizokwenza

Uma ngalesi sikhathi sewaranti, lo Mkhiqizo uhluleka

ukusebenza ngokujwayelekile nakumasevisi

ajwayelekile, ngenxa yokulimala ekwakhiweni

kwawo, kwizinto ezikuwo noma kubuchwepheshe

bawo, abasabalalisi noma ophathina besevisi

Ulwazi olubalulekile 81

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


abagunyazwe wu-Sony Ericsson, ezweni* la

uthenge khona uMkhiqizo, bazokhetha noma

bayawukhanda noma bayawushintsha uMkhiqizo

ngokuhambisana nemigomo nemibandela echazwe

lapha.

U-Sony Ericsson nasebenzisana nabo bayaligodla

ilungelo lokukhokhisa imali yokuphatha ngezandla

kwabo uMkhiqizo, uma kungukuthi ubuyiswe nje

awukho ngaphansi kwesiqinisekiso ngokwalezi

zimo ezingezansi.

Sicela wazi ukuthi amanye amasethingi aqondene

nawe, okulandwayo noma olunye ulwazi

kungalahleka uma uMkhiqizo wakho we-

Sony Ericsson ukhandwa noma ushintshwa

ngomunye. Njengamanje u-Sony Ericsson

angavinjelwa umthetho osebenzayo, ezinye

izimiselo noma imikhawulo yobuchwepheshe

ekwakheni ikhophi yokugada ingozi yokulandwayo

okuthile. U-Sony Ericsson akazibophezeli olwazini

olulahlekayo lwanoma yiluphi uhlobo futhi ngeke

akukhokhele ngokulahlekelwa kwakho. Kufanele

njalo wenze amakhophi agade ingozi alo lonke

ulwazi olugciniwe eMkhiqizweni wakho we-

Sony Ericsson njengokulandwayo, ikhalenda

noxhumene nabo ngaphambi kokuwuletha

uMkhiqizo wakho we-Sony Ericsson

ukuzokhwandwa nokushintshwa

Imibandela

1. Le Waranti Enomkhawuko isebenza kuphela uma

ubufakazi basekuqaleni bokuthenga balo Mkhiqizo

obakhishwa wumthengisi ogunyaziwe wakwa-

Sony Ericsson obunosuku lokuthenga nenombolo

yesiriyali**, buvezwa kanye noMkhiqizo

ozokhandwa noma ozoshintshwa. U-

Sony Ericsson uyaligodla ilungelo lokunganikezeli

ngesevisi yewaranti uma le mininingwane isusiwe

noma ishintshiwe emveni kokuba uMkhiqizo

wathengwa okokuqala kumthengisi.

2. Uma u-Sony Ericsson elungisa noma eshintsha

uMkhiqizo, lowo Mkhiqizo olungisiwe noma

oshintshiwe usazoba nesiqiniseko esilingene

isikhathi esisele sesiqiniseko, noma izinsuku

ezingamamashumi ayisishiyagalolunye (90) emveni

kokulungiswa noma kokushintshwa, kuye ngokuthi

yisiphi isikhathi eside. Ukulungisa noma ukushintsha

kungasho ukusetshenzisa izingxenye ezisebenza

ngokufanayo kodwa esezilungiswe kabusha.

Izingxenye ezikhishiwe kwafakwa ezinye

esikhundleni sazo noma okuyakhile ifoni kuzoba

impahla ka-Sony Ericsson.

3. Lesi siqiniseko asifaki ukuhluleka kokusebenza

koMkhiqizo ngenxa yokuguga, noma

ukungasetshenziswa kahle kwawo, kubandakanya,

kodwa hhayi kuphela, ukuwusebenzisa ngendlela

engajwayelekile nengalungile futhi engahambisani

nemithetho ka-Sony Ericsson yokusetshenziswa

nokunakekelwa koMkhiqizo. Kanti futhi lesi

siqiniseko asifaki ukuhluleka koMkhiqizo

ukusebenza ngenxa yengozi, isofthiwe ukuguqulwa

noma ukuhlelwa kabusha, ngokwenziwa nguMdali,

ngokulimala okudalwa izinto eziwuketshezi.

Ibhethri elishajekayo lingashajwa futhi

lisetshenziswe izikhathi ezingaphezu kwekhulu.

Nokho, iyogcina igugile – lokhu akulona iphutha futhi

yinto ejwayelekile. Uma isikhathi sokukhuluma

noma isikhathi sokumiswe isikhashana sisifishane

ngokuphawulekayo, yisikhathi lesi sokushintsha

ibhethri lakho. U-Sony Ericsson uncoma ukuthi

usebenzise kuphela amabhethri kanye namashaja

agunyazwe ngu Sony Ericsson.

Izinguquko ezincane ekubonisweni kokugqama

nombala kungenzeka phakathi kwamafoni.

Kungaba namachaashazi amancane akhanyayo

noma amnyama esibukweni. Lokhu kubizwa

ngamaphikseli anenkinga kanti kwenzeka uma

amachashazi engasebenzanga kahle futhi

engalungiseki. Amaphikseli amabili anenkinga

kuthiwa amukelekile.

Izinguquko ezincane ekubukekeni kwekhamera

zingenzeka phakathi kwamafoni. Lokhu

kujwayelekile futhi akuthathwa njengephutha

kwikhamera.

82 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


4. Ngoba uhlelo lweselula lapho lo Mkhiqizo usebenza

khona, lunikezelwa umnikezeli ongahlangene no-

Sony Ericsson, Sony Ericsson ngeke athweswe cala

ngokusebenza, ukubakhona, ukwembozeka

kwamasevisi kanye nokuhleleka kwalolo luhlelo.

5. Le waranti ayibandakanyi ukwehluleka koMkhiqizo

okudalwe ukufaka, ukuhlela kabusha, ukukhanda

noma ukuvulwa koMkhiqizo ngumuntu

ongagunyaziwe ngu--Sony Ericsson.

6. Le waranti/ lesi siqinisekiso asikubandakanyi

ukwehluleka koMkhiqizo okudalwe ukusebenzisa

izisekeli noma amanye amadivaysi okuxhuma ifoni

okuyizisekeli okungesizo ezakhelwe lo Mkhiqizo

ngu-Sony Ericsson.

7. Ukulimaza noma yiziphi izivalo (seals) zalo Mkhiqizo

kuyobanga ukuthi isiqinisekiso singasebenzi.

8. AZIKHO EZINYE IZIQINISEKISO EZISHIWO,

KUNGABA EZIBHALIWE NOMA ZOMLOMO,

NGAPHANDLE KWALEZI EZINOMKHAWUKO

EZIBHALWE LAPHA. ZONKE IZIQINISEKISO

EZICATSHANGELWAYO KUBANDAKANYA

KODWA HHAYI KUPHELA IZIQINISEKISO

EZICATSHANGWAYO ZOKUFAKA IMPAHLA

NOKULUNGELA KAHLE INHLOSO ETHILE, KONKE

KUKALELWE ISIKHATHI SALESI SIQINISEKISO

ESINOMKHAWUKO. AKUKHO SIMO ESINGENZA

U-SONY ERICSSON NOMA ABANIKEZELI BAKHE

BELAYISENSE, UKUBA BAKHOKHISWE

NGOKULIMALA OKUYINGONZI NOMA

OKWAMABOMU KWANOMA YILUPHI UHLOBO,

KUBANDAKANYA, KODWA HHAYI KUPHELA,

UKULAHLEKA KWENZUZO NOMA

KOKUTHENGISA, NGOKUGCWELE NJE LOKHO

KULIMALA KUNGACHITHWA NGUMTHETHO.

Amanye amazwe/imibuso ayikuvumeli

ukungabandakanywa noma ukunqunywa

komonakalo wengozi noma wamabomu, noma

umkhawukho wesikhathi esicatshangwayo,

ngakho-ke lezi ziqiniseko ezibalwe ngenhla noma

okungeke kwenziwa, kungenzeka kungakuthinti

wena.

Iwaranti ehlinzekiwe ayiwakhinyabezi amalungelo

umthengi anawo ngaphansi komthetho osebenzayo

njengamanje, futhi asiwakhinyabezi amalungelo

umthengi anawo kumthengisi avela

ekuthengiselaneni kwabo/isivumelwano

sokuthenga.

*Ukusabalala kwewaranti

ngokomhlaba

Uma uthenge uMkhiqizo wakho ezweni eliyilungu le-

European Economic Area (EEA) noma e-Switzerland

noma e-Republic of Turkey, futhi lowo Mkhiqizo

wawuhloselwe ukudayiswa kwi-EEA noma e-

Switzerland noma e-Turkey, uMkhiqizo wakho

ungaseviswa kunoma iliphi izwe le-EEA noma e-

Switzerlnoma e-Turkey, ngaphansi kwemibandela

yewaranti esebenza ezweni odinga kulo isevisi,

inqobo uma uMkhiqizo ofanayo udayiswa kulelo zwe

wumsabalalisi ogunyazwe ngu-Sony Ericsson. Uma

ufuna ukuthola noma uMkhiqizo wakho uyadayiswa

yini ezweni okulo, sicela ufonele i-Call Center

yangakini yakwa-Sony Ericsson. Sicela wazi ukuthi

amanye amasevisi ngeke enziwa noma yikuphi

kuphela ezweni othenge kulo, isibonelo, ngenxa

yokuthi uMkhiqizo wakho unengaphakathi noma

ingaphandle elehlukile kule nhlobo eanayo edayiswa

kwamanye amazwe. Ucelwa ukuba wazi ngaphezu

kwalokho ukuthi kwesinye isikhathi kungangenzeki

ukukhanda iMikhiqizo ekhiywe ama-SIM.

** Kwamanye amazwe/izifunda ulwazi olwengeziwe

(njengekhadi lewaranti elisebenzayo) lungahle

ludingeke.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of

the FCC rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference

Ulwazi olubalulekile 83

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


eceived, including interference that may cause

undesired operation.

Any change or modification not expressly approved

by Sony Ericsson may void the user's authority to

operate the equipment.

This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular

installation.

If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment

and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is

connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry

Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2)

this device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of

the device.

This Class B digital apparatus complies with

Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada.

84 Ulwazi olubalulekile

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Declaration of Conformity for

C510

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our

product

Sony Ericsson type AAD-3880009-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301

908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300

328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301

489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60

950-1:2006 following the provisions of, Radio

Equipment and Telecommunication Terminal

Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, October

2008

Rikko Sakaguchi,

Head of Creation & Development

Siyazifeza izidingo zeMiyalelo ye-R&TTE (1999/5/

EC).

Ulwazi olubalulekile 85

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


Inkomba

A

ama-alamu ...........................................60

ama-aphoyintimenti .............................62

Ama-feed e-Web ..................................55

ama-podcasts ......................................57

amabhathini okukhetha ........................14

Amabhuku alalelwayo ..........................49

amabhukumaka ....................................53

amafotho ..............................................20

Amakhasi e-Web, umlando ..................54

amakhi ..................................................10

amanothi ..............................................62

amaphrofayli .........................................63

amaqembu ...........................................37

amaringithoni ........................................64

amaringithoni aqondene nomshayi

lucingo ..................................................35

AmaRSS feeds Bheka amaWeb feeds

Amasethingi, i-Inthanethi ......................69

amasevisi ezindawo .............................60

amashothikhathi ...................................14

C

Cinga, kumakhasi eWeb ......................54

D

declaration of conformity .....................85

I

i-blog ....................................................22

I-Bluetooth wireless technology .......27

i-flight mode .........................................59

i-geo tagging ........................................20

i-imeyli ..................................................44

I-inthanethi

ukuphepha nezitifiketi ..................55

I-Inthanethi

amabhukumaka ............................53

amasethingi ..................................69

ukuma kwesibuko ........................65

i-master reset .......................................68

I-MusicDJ .........................................52

i-pan ne-zoom, amakhasi e-Web .........54

I-PC Suite .............................................57

i-photo fix .............................................19

I-PhotoDJ ..........................................22

I-PIN .................................................7, 66

I-PlayNow .........................................50

I-PUK ....................................................66

i-push imeyli .........................................46

I-SIM khadi

kukopishelwa ku/kuvela ku ..........35

lokha uvule ukuvimba ...................66

ukufakwa ........................................6

I-SMS Bheka imibiko yezithombe

I-SMS Bheka imibiko yombhalo

I-SOS Bheka izinamba zesimo

esiphuthumayo

86 Inkomba

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


I-T9 Text Input ..................................17

I-TrackID ...........................................51

I-Update service ...................................59

I-VideoDJ ..........................................22

i-zoom ..................................................19

ibhethri

ukufakwa ........................................6

ukusebenzisa nokunakekela ........77

ukushaja .........................................9

ibhizinesi khadi .....................................37

Ifoni, ukuyivula ........................................7

igama lefoni ..........................................27

ihendisfri .........................................38, 48

I-Bluetooth wireless

technology ....................................28

ikhalenda ..............................................62

ikhamera ...............................................18

uhlolojikelele .................................18

ukuphrinta ....................................24

Ikhebula le-USB ...................................26

ikhodi memo .........................................71

ilokhi

I-SIM khadi ...................................66

ifoni ...............................................67

ikhiphedi .......................................67

ilokhi yekhiphedi ...................................67

imakhrofoni ...........................................32

imemori ................................................15

imemori khadi .......................................15

imemori yefoni ......................................15

imenenja yefayela .................................24

Imenenja yeMidiya ...............................25

Imenyu yomsebenzi .............................15

imeyili yezwi .........................................38

imibiko

i-imeyli ..........................................44

izwi ...............................................44

Umbhalo nesithombe ...................42

imibiko yesithombe ..............................42

imibiko yezwi ........................................44

imibiko yombhalo .................................42

imidlalo .................................................65

imihlandlela yokuphepha ......................76

imisebenzi ............................................63

imiyalelzo esheshayo ...........................46

imodi yefoni ..........................................58

Inamba ye-IMEI ....................................68

indlela yokudlulisa

I-Bluetooth wireless

technology ....................................27

Ikhebula le-USB ...........................26

ingqikithi ...............................................64

Ireythi Yokumunca Ethile ......................78

isaphothi ...............................................73

isevisi yokuphendula ............................38

isidlali sevidyo ......................................51

isidlali somculo .....................................48

isikhathi ................................................64

isikhathi socingo ...................................41

isilawuli sezwi .......................................38

isiqophi msindo ....................................52

isivumelwano selayisensi

yomsebenzisi wokugcina .....................81

ividyo rekhoda ......................................18

Inkomba 87

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


ivolumu

iringithoni ......................................65

Ispikha sasendlebeni ....................32

iwaranti .................................................81

izibonisi ................................................43

izinamba zesimo esiphuthumayo .........32

izindleko .................................................8

izinga lememori ....................................36

izingcingo

eziphuthumayo .............................32

ezomhlaba jikelele ........................31

ividyo ............................................33

kuyarekhodwa ..............................52

ukulindisa .....................................39

ukuphatha izingcingo ezimbili ......40

ukuphendula nokudikila ...............32

ukushaya nokwamukela ...............31

ukwamukela .................................40

izingcingo eziphanjuliwe .......................39

izingcingo zesigungu ............................40

izinhla zokudlala ...................................49

izinhlelo ................................................65

izinombolo zami ...................................40

izithombe ..............................................20

ama-feeds ....................................57

amathegi ......................................21

i-geo tagging ................................20

kuyahlelwa ....................................22

ukwenza ngcono ..........................19

K

kuhanjwa kumamenyu .........................14

kuyadluliswa

izithombe ......................................25

umculo .........................................25

umsindo .......................................29

kuyavulwa/kuyavalwa

ilokhi yefoni ..................................67

Ukuvikelwa kwelokhi yeSIM .........67

Umsebenzi weBluetooth ...........28

O

okubekwe eceleni ...................................8

amanothi ......................................63

oxhumana nabo

kwengezwa oxhumana nabo

efonini ...........................................34

oxhumene nabo

amaqembu e ................................37

oxhumene nabo bedifolthi ...........34

S

shayela izinamba embikweni ................43

U

uhla lwezingcingo .................................33

uhlolojikelele lwamamenyu ...................12

ukonga amandla ...................................28

ukubhekhapha nokubuyisela ...............29

ukudayela okukalelwe ..........................41

ukudayela okusheshayo .......................37

ukudlulisa imidya ..................................26

ukufaka umbhalo ..................................16

ukufanekisa ..........................................18

88 Inkomba

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.


ukufihla inamba ....................................42

ukuhlanganisa ........................................6

Ukuhlela amavidyo ...............................22

Ukulanda umculo .................................50

ukuma kwesibuko ................................65

Ukurekhoda, lalela ................................53

ukuthega amafotho ..............................20

ukutholwa kobuso ................................19

ukuvumelanisa .....................................57

ukuzizungezela .....................................65

ukuzula ...................................................8

ulimi ......................................................16

umculo wakulayini namavidyo kliphu ...51

umkhawuko wesikhathi ........................64

Umsakazo ............................................51

usizo .......................................................8

usuku ....................................................64

Inkomba 89

Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese.

More magazines by this user
Similar magazines