Views
5 years ago

Pregled metoda za automatsku detekciju i prepoznavanje ... - FESB

Pregled metoda za automatsku detekciju i prepoznavanje ... - FESB

Y = WH (3.20) Metoda

Y = WH (3.20) Metoda predstavljena u [61] invarijantna je na planarne rotacije i promjene u osvjetljenju, te robusna na skalu i na promjene u gledištu. Slika 3.16: Primjer istaknutih regija na slici. Adaptirano iz [44] U usporedbi sa Hessian detektorom i njegovim nadogradnjama (koji detektiraju i do nekoliko stotina ili tisuća značajki na slici), metodom predstavljenom u ovom poglavlju detektira se samo mali broj lokalnih značajki na slici (obično samo nekoliko desetaka) [44]. U ovisnosti o aplikaciji u kojoj će se ovi detektori koristiti, njihova svojstva mogu biti i prednosti i mane [44]. Na slici 3.16 prikazani su primjeri istaknutih regija na slici. 3.4.1.7 SUSAN detektor Smith i Brady su u [63, 64] predstavili detektor lokalnih značajki kojega su nazvali SUSAN (engl. Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus). Ovaj se detektor temelji na povezivanju svakog piksela na slici sa pikselima slične ili jednake osvijetljenosti koji se nalaze u njegovom susjedstvu. Za realizaciju detektora korištena je maska (koja se još može nazvati i prozor ili kernel) kružnog oblika čiji je središnji piksel nazvan jezgra, a ostali pikseli čija je razina osvijetljenosti slična ili jednaka osvijetljenosti jezgre, a koji se nalaze unutar područja kojega obuhvaćaju granice maske, nazvani su USAN (engl. Univalue Segment Assimilating Nucleus). Jezgra maske predstavlja onaj piksel slike koji se trenutno obra ¯duje, a uobičajeni radijus maske je 3.4 piksela (tj. obično se koristi maska površine 37 piksela). Kao što se može vidjeti sa slike 3.17, te kao što je navedeno u [63, 64], površina USAN-a je maksimalna kada se maska nalazi na jednolikom dijelu slike, gdje svi pikseli imaju otprilike jednake razine osvijetljenosti. Površina USAN-a padne otprilike na polovicu maksimalne vrijednosti kada se maska nalazi izme ¯du dva dijela slike koji imaju različite razine osvijetljenosti (tj. kada se maska nalazi na rubu), te padne još i više kada se maska nalazi na kutu. Matematički se ovo može izraziti pomoću formula 3.21, 3.22, 3.23 i 3.24. Formulom 3.21 ili formulom 3.22 (koja je stabilnija) detektiraju se oni pikseli maske čija je osvijetljenost slična ili jednaka onoj koju ima jezgra. Formulom 3.23 odre ¯duje se ukupan broj takvih piksela (tj. površina USAN-a), a formulom 3.24 traže se rubovi na slici. Iz ovoga se može zaključiti da se na temelju površine USAN-a mogu dobiti informacije o strukturi slike. 26

Slika 3.17: Princip rada SUSAN detektora. Narančastom bojom prikazana je površina USAN-a. Preuzeto iz [44] gdje je [64]: c(�r,�r0) = � 1, ako |I(�r) − I(�r0)| ≤ t. 0, ako |I(�r) − I(�r0)| > t. (3.21) �r0 – koordinate jezgre na 2D slici, �r – koordinate nekog drugog piksela unutar maske, I(�r0) – osvijetljenost jezgre, I(�r) – osvijetljenost nekog drugog piksela unutar maske, t – prag razlike osvijetljenosti izme ¯du jezgre i nekog drugog piksela unutar maske (u većini situacija t se može postaviti na 25), c – rezultat usporedbe osvijetljenosti jezgre i nekog drugog piksela unutar maske. gdje je [64]: gdje je [64]: c(�r,�r0) = e − n(�r0) = ∑ �r � � I(�r)−I(�r0 ) 6 t n – broj piksela unutar USAN-a (tj. površina USAN-a). R(�r0) = (3.22) c(�r,�r0) (3.23) � g − n(�r0), ako n(�r0) < g. 0, inače. 27 (3.24)

Hrvatski hidropotencijali i male hidroelektrane - FESB
Sifoni za balkone i terase – proizvodi – pregled - Gradimo
Ovde možete preuzeti pdf file za pregled izdanja - Darkwood
Biti stidljiv ne važi za film - Magazin
VBS Sistemi za spajanje i pričvršćivanje - OBO Bettermann
Mogućnosti za obrazovanje, kulturu i mlade u Europskoj ... - Zagreb.hr
eTwinning - Agencija za mobilnost i programe EU
PROMIDŽBA, A NE BRIGA ZA ČOVJEKA I OKOLIŠ - FSB
Mogućnosti za obrazovanje, kulturu i mlade u Europskoj ... - Zagreb.hr
VBS Sistemi za spajanje i pričvršćivanje - OBO Bettermann
Mladi na djelu - Agencija za mobilnost i programe EU
Eurodesk bilten travanj - Agencija za mobilnost i programe EU
Eko revija - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Crna Gora- - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
Eko revija broj 1 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Bijele rode u RH - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Brošura Rad na radu - Agencija za mobilnost i programe EU
Eko revija broj 7 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Regionalna saradnja za razvoj i evropsku integraciju
EU – Što to znači za mene? - Europa
Eurodesk bilten lipanj - Agencija za mobilnost i programe EU
RAD S MLADIMA - Agencija za mobilnost i programe EU
Informacije za obitelji i njegovatelje - Department of Health
eko - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Strateški okvir za razvoj 2006. - Ministarstvo regionalnoga razvoja i ...
Strategije istraživanja i pretraživanja informacija - Centar za ljudska ...
strategija za integraciju zajednica roma, aškalija i egip ana na ...
eko revija - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2012-1-2 - Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu ...