27.02.2013 Views

FB 03 2011.pdf - Forum Branżowe

FB 03 2011.pdf - Forum Branżowe

FB 03 2011.pdf - Forum Branżowe

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RANKING<br />

FIRM 2010<br />

str. 22-- 24<br />

ISSN 1730-9522 NR 3 (95) MARZEC 2011<br />

Agnieszka Erlach<br />

STOLARKA<br />

BARDZIEJ SEXY


2<br />

13<br />

20<br />

24<br />

30<br />

32<br />

38<br />

43<br />

52<br />

56<br />

66<br />

70<br />

GOŚĆ NUMERU<br />

Stolarka bardziej sexy<br />

Z WIZYTĄ<br />

Wyspecjalizowany Bem<br />

REPORTAŻ<br />

Wintech i inne marki<br />

RANKING<br />

Pierwsze symptomy wiosny<br />

OKNA<br />

Obraz i światło<br />

RYNEK<br />

Drzwi fornirowane<br />

BRAMY<br />

Przed kongresem<br />

OKUCIA<br />

Niski próg<br />

REALIZACJE<br />

Apartamenty z widokiem<br />

SZYBY<br />

Ciepłochronne<br />

INTERNET<br />

Nie tylko promocja<br />

MASZYNY I URZĄDZENIA<br />

Poznań to Drema<br />

FORUM BRANŻOWE – miesięcznik<br />

Wydawca:<br />

Centrum Informacji <strong>Branżowe</strong>j<br />

ul. Turmoncka 22/110,<br />

<strong>03</strong>-254 Warszawa<br />

tel.: 22 100 52 02;<br />

tel./faks: 22 678 41 32<br />

e-mail: cib@okna-forum.pl<br />

www.okna-forum.pl<br />

Redaguje zespół: Anna Błaszczyńska<br />

(redaktor prowadząca, tel.: 782 866 272),<br />

Hanna Czerska (przeglądy), Robert<br />

Klos (analizy rynkowe), Sylwia<br />

Melon (szkło), Maksymilian Miros<br />

(badania), Magda Rocka (aktualności),<br />

Jan Stolczyk (drewno), Magdalena<br />

Stopa (okucia), Aneta Jarosz,<br />

Jadwiga Madziar, Agnieszka Bekisz<br />

(informacje).<br />

Redakcja: tel.: 22 100 52 02<br />

e-mail: redakcja@okna-forum.pl<br />

Reklama:<br />

tel./faks: 22 678 41 32,<br />

kom.: 722 289 453<br />

e-mail: marketing@okna-forum.pl<br />

Prenumerata:<br />

tel./faks: 22 678 50 73, 678 41 32<br />

e-mail: prenumerata@okna-forum.pl<br />

Nakład: 3300 egz.<br />

Skład i łamanie: Maciej Kiełkucki<br />

Za treść i formę materiałów reklamowych<br />

i promocyjnych Redakcja<br />

nie odpowiada.<br />

Ilustracje: Jerzy Czapiewski<br />

Ruch na rynku niezwykły. Jedne fi rmy się zwijają<br />

i wyprzedają majątek (str. 9), drugie inwestują<br />

w nowe hale i technologie, inne są właśnie<br />

zakładane (str. 4), a jeszcze inne, jak choćby<br />

Thermoplast, odbudowują swoją rynkową<br />

pozycję (str. 2 – 3). Powracają dawne działania<br />

i receptury techniczne (str. 12), ale wdrażane są też nowe pomysły<br />

produktowe (str. 46) i marketingowe. Firmy z naszej branży są właśnie<br />

w trakcie zmian, w momencie określania swojej pozycji na rynku<br />

i miejsca, jakie chcą na nim zająć przed spodziewanym powrotem<br />

koniunktury (str. 24). A drogą do tego jest jasne określenie własnej<br />

strategii działania (str. 64).<br />

Rok 2010 minął w fi rmach na ogół bez strat wartości sprzedaży, ale<br />

z wyraźnym, kolejnym już spadkiem marż (str. 24). Przetasowania<br />

wśród największych producentów stolarki i ślusarki budowlanej są<br />

niewielkie (str. 22), ale warto zwrócić uwagę, że tylko 10 spośród<br />

nich ma przychody roczne większe niż 50 mln euro. W skali globalnej<br />

są to fi rmy co najwyżej średniej wielkości, a jak pokazuje przykład<br />

Adopenu (str. 18 – 19), naprzeciw siebie mają światowe koncerny,<br />

wielokrotnie przewyższające je pod względem kapitału. Warto więc<br />

może rozważyć apel jednego z producentów bram (str. 38), by na<br />

wzór kolarskiego peletonu zacząć ze sobą współpracować. Już dzisiaj<br />

tworzymy czołówkę światowego rynku okien dachowych (str. 4),<br />

a polskie okna nie dość, że są montowane dobrze (str. 60), to do tego<br />

najwyżej na świecie (str. 8). Polska stolarka ma wszelkie szanse, by<br />

stać się naszą specjalnością narodową, jednak do tego nie wystarczy<br />

uczestnictwo w kongresach (str. 40). Konieczne jest śmiałe przedefi -<br />

niowane naszych fi rm, sięgnięcie po najnowsze technologie (str. 48)<br />

i umiejętne korzystanie z techniki informatycznej (str. 66 – 67). Konieczna<br />

jest chęć dokonywania zmian, bo one są jedynym pewnikiem<br />

naszej mało stabilnej, póki co, rzeczywistości.<br />

AKADEMIA FORUM<br />

ROBERT KLOS<br />

zaprasza 23 marca do Warszawy<br />

na seminarium szkoleniowe dla właścicieli fi rm<br />

Zagadnienia:<br />

� Jak dzisiaj zwiększyć wartość fi rmy?<br />

� Gdzie jeszcze znaleźć w fi rmie oszczędności?<br />

� Jak bezpiecznie zbudować kanały sprzedaży?<br />

Szczegóły na stronie: www.blokno.pl<br />

lub pod nr. tel.: 782 866 294


FORUM BRANŻOWE<br />

GOŚĆ NUMERU<br />

Agnieszka Erlach<br />

absolwentka wydziału prawa<br />

Uniwersytetu Łódzkiego,<br />

wydziału zarządzania Uniwersytetu<br />

Warszawskiego,<br />

socjologii w Collegium Civitas.<br />

Doktorantka w Polskiej<br />

Akademii Nauk. Pierwsza<br />

praca w Ministerstwie Handlu<br />

Zagranicznego, potem<br />

własna kancelaria konsultingowa.<br />

Wprowadzała do<br />

Polski spółki: Fiat, Thermoplast<br />

i większość spółek typu<br />

joint venture z początku lat<br />

90. Od kwietna 2010 roku<br />

prezes zarządu Thermoplast.<br />

Propagatorka zdrowego<br />

trybu życia i założycielka<br />

Instytutu Witalności.<br />

2 marzec 2011<br />

STOLARKA BARDZIEJ SEXY<br />

Rozmowa z Agnieszką Erlach, prezesem zarządu Thermoplast<br />

Dosyć zgrabnie udało się pani na ostatniej Budmie<br />

wpleść kobiecą urodę w okienne ramy.<br />

Czy akcenty kobiece na stałe wejdą do promocji<br />

fi rmy?<br />

Wcale nie wykluczam tego, bo ten nasz okienny biznes<br />

jest tak stechnicyzowany, tak mało sexy, że tego typu ocieplenie<br />

wizerunku mogłoby mu tylko pomóc. Te wszystkie<br />

wytłaczarki, zgrzewarki, okucia i szyby – to nie jest nic<br />

przyjemnego i miłego w dotyku czy oglądaniu. Ot, typowa,<br />

raczej męska technika.<br />

Bo to jest raczej męski biznes, w którym także<br />

w handlu i montażu dominują mężczyźni.<br />

Owszem, ale skoro naszymi klientami są w większości<br />

mężczyźni, więc staramy się dotrzeć do nich z przekazem<br />

obudowanym tym, co dla nich przyjemne. Na Budmie<br />

akurat były to piękne kobiety w pięknej bieliźnie. I do tego<br />

bardzo „kobiece” – chodziło nam bowiem o to, żeby były<br />

zmysłowe i budziły pozytywne skojarzenia. Bo i kobiety<br />

przecież chcą być piękne i atrakcyjne przede wszystkim<br />

właśnie dla mężczyzn. Można i trzeba z tego korzystać,<br />

byle tylko mądrze. Korzystanie w promocji z uroku kobiecego<br />

ciała i jego seksualności w żaden sposób nie ubliża<br />

kobietom. Jeżeli ich nie uprzedmiotawiamy, jeżeli traktujemy<br />

je z należnym szacunkiem, to nie widzę w tym<br />

niczego złego.<br />

Czy to przypadek więc, że na czele pani fi rmy stoją<br />

właśnie kobiety?<br />

Jeżeli rozważamy nadal kryteria płciowe, to owszem,<br />

jest to przypadek. Bo jeśli naszą sprzedażą kieruje Magda<br />

Majewska, to nie dlatego, że jest kobietą, ale przede<br />

wszystkim dlatego, że zna się na sprzedawaniu<br />

okien i wie, jak to skutecznie prowadzić. I choć miałam<br />

na to stanowisko kandydatury także wielu facetów,<br />

to akurat Magda była spośród wszystkich najlepsza,<br />

więc dlatego to jej właśnie powierzyłam tę funkcję.<br />

Fakt, że jest kobietą był zupełnie drugorzędny,<br />

bo przecież osoba na takim stanowisku jest rozliczana<br />

z efektów, a nie ze swojej urody czy przymiotów charakteru.<br />

Według wszelkich badań to kobiety właśnie dokonują<br />

wyboru okien. Czy szefowi kobiecie łatwiej<br />

jest stworzyć dla nich właściwą ofertę?<br />

To, że kobiety najczęściej decydują o wyborze okien,<br />

wcale nie znaczy, że kobieta lepiej odgadnie ich potrzeby.<br />

Gdyby tak było, to światem mody rządziłyby właśnie<br />

kobiety, a proszę popatrzeć: jest wręcz przeciwnie<br />

– wśród kreatorów mody zdecydowanie dominują mężczyźni.<br />

Więc płeć nie ma żadnego znaczenia – decyduje<br />

talent i umiejętności. Podobnie jest w zarządzaniu:<br />

kobiety tak samo jak mężczyźni mogą odnosić sukcesy.<br />

Proszę spojrzeć, że największą polską fi rmę okienną<br />

stworzyła i kieruje nią właśnie kobieta. Ona ma po prostu<br />

talent – chapaeu bas nie dlatego, że jest kobietą,<br />

ale dlatego, że umie kierować tym biznesem, że ma<br />

ów talent.<br />

Często jednak spotyka się opinię, że kobiety<br />

są lepszymi pracownikami.<br />

To możliwe, bo są generalnie bardziej pracowite i bardziej<br />

odpowiedzialne niż mężczyźni, co wynika chyba<br />

z ich natury. Są nastawione na budowanie dobrej atmosfery<br />

w środowisku pracy, unikają konfl iktów, dobrze<br />

się czują, kiedy jest odpowiednie otoczenie i harmonia.<br />

To jest dla nich ważne i jest też pożądane przez pracodawcę.<br />

Ale mają też swoje wady, jak choćby większą<br />

skłonność do kierowania się emocjami. Jeżeli w pracy<br />

spotyka je jakaś krytyka, to odbierają ją często bardzo<br />

osobiście, jako krytykę własnej osoby. Mężczyźni mają<br />

większą umiejętność oddzielania spraw zawodowych<br />

od osobistych. Więc i jedni, i drudzy – wszyscy mamy<br />

swoje wady i zalety.<br />

Mówi pani tak, jakby nie słyszała o dyskryminacji<br />

kobiet w miejscu pracy.<br />

Mówię przede wszystkim o tym, że każdy człowiek ma<br />

swoje wady i zalety, że każdy ma jakieś talenty, niezależnie<br />

od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną. A że kobietom<br />

jest trudniej realizować się zawodowo, to też jest oczywiste,<br />

jeśli uwzględni się macierzyństwo i opiekę nad dzieckiem.<br />

W pewnym momencie i ja sama stanęłam przed<br />

dylematem, czy kontynuować dobrze zapowiadającą się<br />

karierę biznesową, czy urodzić dziecko i zająć się jego<br />

wychowaniem? Tych dwóch rzeczy nie da się pogodzić<br />

bez szkody dla pracy lub dla dziecka, więc na coś trzeba<br />

się zdecydować. Ja wybrałam to drugie zadanie, próbowałam<br />

łączyć je z dalszym samokształceniem, ale zdaję<br />

sobie sprawę, że gdyby nie koneksje rodzinne, to wcale<br />

nie byłoby mi łatwo po tylu latach wrócić do pracy w biznesie.<br />

W tym sensie kobiecie jest rzeczywiście trudniej<br />

osiągać szczyty kariery zawodowej.<br />

Niemniej pani się to udaje, bo od roku odbudowuje<br />

pani pozycję marki Thermoplast na polskim<br />

rynku okiennym.<br />

W latach 90. była to najmocniejsza chyba marka okien<br />

tworzywowych w naszym kraju, a termoplastowski motyw<br />

dwóch ludzi z oknem był wówczas powszechnie<br />

znany. Obecnie podjęliśmy decyzję o powrocie do korzeni;<br />

o tym, że punktem ciężkości naszej fi rmy jest produkcja<br />

okien. Jesteśmy na etapie rozbudowywania sieci<br />

dilerskiej, mamy już ponad setkę partnerów handlowych<br />

i będziemy to nadal rozwijać. Naszym atutem jest fl agowy<br />

produkt – okno Royal, które jest w moim odczuciu<br />

niepowtarzalne zarówno pod względem wzornictwa, jak<br />

i jakości.<br />

Kiedyś sprzedaż odbywała się bezpośrednio,<br />

przez handlowców. Czy teraz zmieniacie ten model<br />

sprzedaży?<br />

Nie wrócimy już do sprzedaży bezpośredniej,<br />

bo to musiałoby oznaczać gigantyczne inwestycje,<br />

a dzisiaj nie jest czas na takie rzeczy. Budujemy więc<br />

sieć punktów partnerskich, które decydują się sprzedawać<br />

okna z segmentu premium. Tym, co nas wyróżnia


na rynku, jest najwyższa jakość, jednak na nowo musimy<br />

do siebie przekonywać i handlowców, i ich klientów.<br />

Przez lata naszej mniejszej aktywności, wszyscy zdążyli<br />

już o tym zapomnieć. Mam nadzieję, że jak się przekonają,<br />

to będą rozszerzać swoją ofertę o kolejne nasze<br />

propozycje okienne i drzwiowe.<br />

Większość klientów w Polsce szuka jednak okien<br />

najtańszych, a nie najlepszych.<br />

Ależ to jest zupełnie naturalne zjawisko. Gdy człowiek<br />

nie ma pieniędzy, a potrzebuje jakoś zapchać tę dziurę<br />

w murze, to kupi byle co, byle taniej. Ale jak już się dorobi,<br />

to po iluś tam latach wymieni to byle co na coś<br />

dobrego. Tak wygląda życie: najpierw jeździliśmy małym<br />

fi atem, potem przesiedliśmy się do opli, a teraz już aspirujemy<br />

do mercedesów. To jest normalny proces, wynikający<br />

z naturalnej piramidy potrzeb.<br />

Tyle że ciągle okna gorsze, lecz tańsze wypierają<br />

z rynku te lepsze.<br />

Także obserwuję, że od pewnego czasu wszyscy już walczą<br />

tylko o cenę i jak mogą, tak tną koszty. Ale w którymś<br />

momencie nie da się już dalej ciąć – to może się odbywać<br />

już tylko poprzez obniżanie jakości i rezygnację z marży.<br />

Więc doszliśmy do sytuacji, w której naprawdę trudno<br />

jest już zarabiać na oknach, a przetrzymają tylko fi rmy<br />

najsilniejsze, te o największych zasobach. I to też jest naturalne,<br />

bo rynek zawsze dąży do równowagi. Im więcej<br />

jest na nim graczy, tym bardziej cena spada, aż dochodzi<br />

do poziomu minimalnego, który przetrwają tylko najsilniejsi.<br />

Ta cena już doszła do swojego minimum, a mimo<br />

to wiele, szczególnie mniejszych fi rm, wciąż jednak prowadzi<br />

bardzo nierozsądną politykę cenową; to musi się<br />

odbić na ich kondycji w najbliższej przyszłości.<br />

W tym momencie ujawnia się przewaga fi rm,<br />

za którymi stoi mocny kapitał zagraniczny.<br />

To zależy od zamożności samego właściciela – jak jest bogaty,<br />

to rzeczywiście może pomóc w trudniejszym okresie.<br />

Ale przecież za granicą też różnie z tym bywa. Jeśli<br />

polski przedsiębiorca jest mądry, to umie sobie poradzić<br />

z pozyskaniem kapitału. Z kolei kiepski zachodni przedsiębiorca<br />

nie będzie tego potrafi ł. To naprawdę zależy<br />

od konkretnego człowieka i nie powinniśmy mieć tutaj<br />

jakichkolwiek kompleksów. Przecież i u nas przez ostatnie<br />

lata urosło kilka naprawdę gigantycznych fi rm. Z szacunkiem<br />

należy patrzeć, jak sobie poradzili w ostatnim,<br />

trudniejszym czasie.<br />

Pani fi rma też jakoś sobie poradziła, choć działa<br />

w segmentach mocno dotkniętych spowolnieniem<br />

gospodarczym.<br />

Pomogło nam to, że działamy w wielu różnych obszarach.<br />

W pewnym momencie wykorzystaliśmy po prostu<br />

naszą kompetencję w tłoczeniu profi li tworzywowych<br />

i dość mocno weszliśmy w meblarstwo, w przemysł wentylacyjny,<br />

chłodniczy, w inne profi le dla budownictwa.<br />

Jesteśmy dzisiaj dostawcą dla Boscha, Ikei, ale produkujemy<br />

też profi le, takie jak karnisze czy listwy do montażu<br />

okien. Poza tym mamy cały dział produkcji narzędzi dla<br />

wytłaczarek – robimy je nie tylko dla siebie, ale także<br />

usługowo. Przychodzi do nas klient z kształtem profi lu,<br />

a my projektujemy mu odpowiednie do tego narzędzie<br />

i, oczywiście, możemy ten profi l dla niego wytłoczyć.<br />

Dotyczy to również producentów profi li okiennych<br />

czy drzwiowych.<br />

A jednak poszerzając asortyment okienny, nie pracowaliście<br />

nad własnym profi lem, tylko podjęliście<br />

współpracę z Gealanem.<br />

To była kwestia ekonomii. Wybraliśmy Gealana, bo chodziło<br />

nam o poszerzenie oferty, w tym także eksportowej,<br />

gdzie Gealan jest znaną fi rmą, dobrze postrzeganą<br />

i do tego posiadającą wszelkie niezbędne certyfi katy.<br />

Za granicą to raczej systemodawca nas promuje niż my<br />

jego – to on jest uwiarygodnieniem wysokiej jakości naszych<br />

produktów. Dlatego też wybraliśmy najlepsze profi<br />

le Gealana, nie te „oszczędnościowe”, bo w eksporcie<br />

byle czego już się po prostu nie sprzeda.<br />

Ale dlaczego akurat Gealan spośród wielu możliwych<br />

dostawców?<br />

W swoim wyborze braliśmy pod uwagę dwa czynniki:<br />

po pierwsze musiała to być fi rma w miarę dobrze postrzegana<br />

na Zachodzie, a po drugie – otwarta na nasze<br />

potrzeby. I w Gealanie nie było kłopotu z dogadaniem<br />

się, z dodzwonieniem do fi rmy, ze spotkaniem z właściwym<br />

handlowcem i kierownictwem. Mamy pod tym<br />

względem różne doświadczenia, ale muszę powiedzieć,<br />

że nieraz zdarzyło nam się dopraszać o przedstawienie<br />

oferty danego dostawcy. Może brzmi to dziwacznie<br />

w dzisiejszym czasie spadku popytu, ale tak właśnie<br />

wciąż się zdarza, że fi rmy chcą sprzedawać, a nie mają<br />

czasu dla klienta takiego jak my. A dla nas już na początku<br />

jest bardzo ważne, jak się z tym kimś współpracuje<br />

i jak reaguje na nasze potrzeby. Gealan pod tym względem<br />

bardzo się nam spodobał.<br />

Podobnymi kryteriami wyboru kierują się chyba<br />

również dilerzy?<br />

Potwierdzam, a rozumiejąc to, staramy się im taki właśnie<br />

komfort zapewnić. Po podpisaniu umowy handlowej<br />

zapraszamy nowego partnera na kursy o produktach,<br />

szkolimy jego ekipy montażowe, certyfi kujemy je i bierzemy<br />

odpowiedzialność za ich pracę. Na bieżąco reagujemy<br />

na ich potrzeby, poszerzamy asortyment okien<br />

i drzwi, a w przyszłości zaproponujemy także inne produkty,<br />

jak choćby drzwi wewnętrzne, bramy czy nawet<br />

ogrodzenia. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest praca<br />

sprzedawcy okien, ale wiemy też, że jeśli klient będzie<br />

dobrze obsłużony i zadowolony, to jest szansa, że wróci<br />

po kolejne zakupy: drzwi, bram czy choćby parapetów.<br />

Pod warunkiem, że nie znajdzie sobie w Internecie<br />

nowego sprzedawcy.<br />

Mamy kilkuletnie doświadczenie sprzedaży internetowej<br />

okien i muszę powiedzieć, że jeszcze długo nie zastąpi<br />

ona bezpośredniego kontaktu z handlowcem. Sporo<br />

czasu upłynie, zanim odważymy się takie dobra inwestycyjne<br />

jak okna czy drzwi kupować przez Internet.<br />

Ja w każdym razie bym się bała – o wiele wygodniej,<br />

kiedy przyjedzie handlowiec, wytłumaczy, doradzi, powie,<br />

co i jak… Ale musi to być wykształcony sprzedawca,<br />

nieważne czy kobieta, czy mężczyzna; ważne, żeby był<br />

fachowcem w swojej dziedzinie.<br />

I tylko takich handlowców życząc naszej branży,<br />

dziękuję za rozmowę<br />

ROBERT KLOS<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

GOŚĆ NUMERU<br />

Korzystanie<br />

w promocji z uroku<br />

kobiecego ciała<br />

i jego seksualności<br />

w żaden sposób nie<br />

ubliża kobietom.<br />

marzec 2011 3


FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

Polska od momentu wejścia do Unii Europejskiej stała się wiodącym producentem całej branży stolarki<br />

budowlanej. W porównaniu z okresem przedakcesyjnym zainteresowanie polskimi oknami i drzwiami<br />

wzrosło trzykrotnie. Właśnie o tyle zwiększył się eksport na rynki europejskie. Dynamiczne rośnie<br />

uznanie dla drewnianej stolarki pionowej, której co roku już ponad milion sztuk wyjeżdża z naszego<br />

kraju. (...) Polska jest również największym producentem okien dachowych na świecie. Globalnie co<br />

roku sprzedaje się około 3,5 mln sztuk okien dachowych; najwięcej w Europie, bo aż ok. 70 proc.<br />

globalnej produkcji. W Polsce rocznie produkowanych jest ok. 1,4 mln okien dachowych, z czego<br />

większość, tj. ok. 75 proc. trafi a na eksport. Oznacza to, że w Polsce produkowana jest niemal połowa<br />

okien dachowych sprzedawanych na całym świecie.<br />

POZBUD w Słonawach rozpocznie w marcu produkcję<br />

drzwi, a w tym roku spółka ma nadzieję<br />

sprzedać je za kwotę 10 mln zł. Docelowo wartość<br />

produkcji przekraczać ma 50 – 60 mln zł.<br />

Zarząd Pozbudu chwali się bardzo dobrymi wynikami<br />

stycznia, a i ubiegły rok fi rma zakończyła<br />

wysoko ponad plan. Wartość sprzedaży przekroczyła<br />

w 2010 roku 90 mln zł, a wypracowany zysk<br />

netto był wyższy niż 8,4 mln zł. Zdaniem analityków,<br />

w tym sezonie w poznańskiej spółce obroty<br />

przekroczą 110 mln zł, a zysk wyniesie ponad 10<br />

mln zł netto. Pozbud podpisał niedawno z fi rmą<br />

Sebastiana Wojnickiego – Trading House,<br />

umowę o organizacji sieci sprzedaży. Wojnicki zobowiązał<br />

się do zorganizowania dla poznańskiego<br />

producenta sieci sprzedaży na terenie Czech<br />

oraz sieci punktów dilerskich w województwach<br />

śląskim, lubuskim, opolskim i dolnośląskim;<br />

w 2011 roku ma tam sprzedać wyroby o wartości<br />

nie mniejszej niż 7,4 mln zł. W ramach umowy<br />

Pozbud pozyska w ciągu trzech lat 110 punktów<br />

sprzedaży; obecnie ma ich w Polsce 120 i 25 poza<br />

granicami. @<br />

BUDVAR Centrum ze Zduńskiej Woli osiągnął<br />

w styczniu przychody ze sprzedaży na poziomie<br />

prawie 2,5 mln zł, co oznacza wzrost o 1/3 w stosunku<br />

do stycznia 2010. Ubiegły rok spółka zakończyła<br />

sprzedażą powyżej 65 mln zł, ale wynik<br />

miała wciąż ujemny. @<br />

ALUMIL z Torunia sprzedał w minionym sezonie<br />

ponad 12,5 tys. m 2 przeszklonej ślusarki ppoż.<br />

oraz prawie 5 tys. m 2 pełnej. Teraz fi rma otwiera<br />

w nowo wybudowanej 1000-metrowej hali własną<br />

linię do cięcia szkła. W marcu po oddaniu nowych<br />

biur o powierzchni ponad 400 m 2 oraz uruchomieniu<br />

drugiej linii produkcyjnej stolarki przeciwpożarowej,<br />

zakończy się tu realizacja programu inwestycyjnego<br />

współfi nansowanego, w wysokości<br />

5,6 milionów zł, przez Unię Europejską.<br />

NOTOWANIA<br />

na 28 II 2011 r.<br />

Ropa brent,<br />

transakcja terminowa<br />

(USD/baryłka): 111,76<br />

Kurs NBP (zł)<br />

EUR – 3,9763<br />

USD – 2,8765<br />

Źródła: Londyńska Giełda Metali, Londyńska Giełda Paliwowa, NBP<br />

4 marzec 2011<br />

Ceny metali (USD/tona)<br />

Cu 9830,00<br />

Sn 31 950,00<br />

Pb 2525,00<br />

Zn 2473,00<br />

Al 2585,00<br />

Ni 28 460,00<br />

JANUSZ KOMURKIEWICZ<br />

PREZES ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI<br />

EKO-OKNA z Raciborza uzyskały w minionym<br />

roku przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym<br />

87 mln zł, a sezon 2011 planują<br />

zakończyć wynikiem powyżej 100 mln zł. Firma<br />

znajduje się w okresie restrukturyzacji działu<br />

handlowego i wzmożonych działań marketingowych,<br />

stawiając w obecnym sezonie na lepszą<br />

współpracę z dilerami.<br />

MERCOR z Gdańska podał swoje wyniki za 2010<br />

rok. W czwartym kwartale 2010 r. grupa osiągnęła<br />

przychody w wysokości 113 mln zł, a zysk netto<br />

wyniósł 5,2 mln zł i był niższy o 217 tys. od tego,<br />

który osiągnięto w analogicznym okresie poprzedniego<br />

roku. Natomiast przychody ze sprzedaży<br />

za cały 2010 r. wyniosły 381 mln zł, co w porównaniu<br />

z 440,5 mln zł roku 2009 oznacza spadek<br />

o 13 procent. Zysk z działalności operacyjnej<br />

osiągnął wartość 30,8 mln zł, podczas gdy w 2009<br />

było to 42,9 mln zł. Skonsolidowany zysk netto<br />

zamknął się w kwocie około 17 mln zł, w porównaniu<br />

z 26,6 mln zł rok wcześniej. @<br />

Grupa FAKRO ocenia miniony sezon jako udany,<br />

gdyż udało jej się mimo spadku produkcji okien<br />

drewnianych utrzymać poziom sprzedaży na rynku<br />

polskim oraz zwiększyć sprzedaż poza granicami<br />

naszego kraju o ok. 30 procent. Na sezon 2011<br />

grupa zakłada 10-procentowy wzrost sprzedaży<br />

w Polsce oraz kilkudziesięcioprocentowy na pozostałych<br />

rynkach. W Nowym Sączu Fakro zamierza<br />

rozbudować obecne zakłady, jak podaje lokalna<br />

prasa, łącząc je tunelem pod torami kolejowymi<br />

dzielącymi działki należące do tej fi rmy. Fakro<br />

przybędzie 15 tys. m 2 nowych hal produkcyjnych,<br />

a w przyszłości planowana jest tu również produkcja<br />

kolektorów słonecznych.<br />

VASCO DOORS w Nysie przy ul. Karpackiej rozpoczął<br />

budowę zakładu w nyskiej podstrefi e ekonomicznej.<br />

Firma będzie produkować stolarkę<br />

budowlaną, głównie drzwi, panele i części meblowe.<br />

Założyli ją lokalni biznesmeni, którzy chcą<br />

zatrudnić około 50 osób.<br />

TEAM-PLAST z Sycowa wybuduje do końca 2012<br />

nową halę, w której znajdzie się nowy biurowiec<br />

z salonem wystawowym o powierzchni 400 m 2<br />

oraz dodatkowe 1400 m 2 powierzchni produkcyjnej.<br />

Obecnie produkcja odbywa się na powierzchni<br />

2500 m 2 ; fi rma korzysta z maszyn Rotox i Elumatec.<br />

EVERPROF z Lublina to nowy producent ślusarki<br />

aluminiowej. Firmę założyli byli menadżerowie Fabryki<br />

Okien Spectrum: Wojciech Geresz – były<br />

prezes zarządu, Michał Małek – były dyrektor inwestycji<br />

i eksportu oraz Waldemar Sałaga – były<br />

dyrektor produkcji ślusarki aluminiowej. Zakład<br />

produkcyjny działa od stycznia 2011r. w podlubelskiej<br />

miejscowości Kolonia Świdnik Mały.<br />

OPEUS z Płocka to nowa fi rma, która powstała<br />

na początku grudnia 2010 roku i już zaczęła produkcję.<br />

W jej ofercie znajdują się drzwi i ścianki<br />

stalowe uniwersalne oraz przeciwpożarowe,<br />

drzwi płaszczowe i bramy w odmianach przeciwpożarowych,<br />

a także drzwi i ścianki drewniane.<br />

Firma proponuje również fasady i świetliki dachowe<br />

wykonywane przy zastosowaniu stalowych<br />

i aluminiowych rozwiązań systemowych.<br />

JEZIERSKI z Lekomina podniósł kapitał operacyjny<br />

fi rmy i nadrabia zaległości produkcyjne z ubiegłego<br />

sezonu. Do bezpośredniego zarządzania<br />

fi rmą powrócił jej twórca Andrzej Jezierski,<br />

co zaowocowało już m.in. przywróceniem 3-tygodniowego<br />

terminu realizacji zamówień. Firma<br />

wezwała swoich konkurentów do zaprzestania<br />

aktów „nie do końca uczciwej konkurencji”.<br />

DRUTEX z Bytowa rozpocznie wkrótce produkcję<br />

okien dachowych, w których wykorzysta własną<br />

konstrukcję profi li tworzywowych. Technolodzy<br />

tej fi rmy we współpracy z austriackimi konstruktorami<br />

opracowali nowy system okien dachowych<br />

z PCW i jeszcze w ubiegłym roku otrzymali<br />

na to patent w Wiedniu. W drugiej połowie roku<br />

fi rma z Bytowa wprowadzi kolejny produkt związany<br />

ze ślusarką otworową, ale szczegóły pracy<br />

nad nim utrzymuje wciąż w tajemnicy.<br />

VELUX uruchomił w Gnieźnie kocioł grzewczy<br />

na biomasę. Dzięki tej inwestycji fi rma zaoszczędzi<br />

około 570 tys. zł rocznie. Velux przyjął strategię<br />

związaną z ochroną środowiska: kocioł przyczyni<br />

się do mniejszego zużycia CO 2 . Według Veluksa,<br />

w gnieźnieńskiej fabryce okien do poddaszy<br />

zmniejszy się wydzielanie CO 2 o około 4 tys. ton<br />

rocznie. Inwestycję zrealizowano w latach 2009<br />

– 2010, a jej całkowity koszt wyniósł 5 mln zł.


DOMEL z Łomży rozpoczął produkcję okien<br />

w technologii STV Gealana. Pracę przy użyciu<br />

nowego systemu fi rma zaczęła od stycznia tego<br />

roku. Domel zdecydował się na technologię STV<br />

ze względu na zwiększenie stabilności konstrukcji<br />

okna i poprawę jego termiki.<br />

TS Polska z Radomia, niemiecki oddział TS Aluminium,<br />

specjalizującego się w aluminiowych<br />

ogrodach zimowych, współpracuje już z trzema<br />

setkami fi rm w całej Polsce; zarówno producentami<br />

okien, jak i dystrybutorami. Firma ma również<br />

odbiorców w Czechach, na Słowacji i w Rosji.<br />

Od roku działa ukraińskie przedstawicielstwo<br />

w Kijowie, zatrudniające na miejscu dwóch handlowców.<br />

INTERNORM z Warszawy wprowadził do swoich<br />

okien zestaw trójszybowy Weissglas Solar, który<br />

wyróżnia się połączeniem termoizolacyjnej powłoki<br />

Solar z bezbarwnym szkłem fl oat. W takiej<br />

konfi guracji trójszybowe oszklenie ma bardzo<br />

wysoką izolacyjność termiczną (U g < 0,7), przy<br />

czym jednocześnie wartość współczynnika „g”<br />

jest wyższa niż 60 procent. Okna z takim zespoleniem<br />

przeznaczone są do budownictwa energooszczędnego<br />

i pasywnego. @<br />

Dynamika sprzedaży Martech-Małkowski<br />

(w tys. zł).<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

7048<br />

10 251<br />

16 147<br />

20 676<br />

20 619<br />

18 500<br />

23 000<br />

MARTECH-Małkowski z Kórnika, specjalizujący<br />

się w produkcji bram ppoż., zamierza wypracować<br />

w tym roku obroty na poziomie 23 mln zł oraz zysk<br />

netto wynoszący 1,5 mln zł. Oznacza to, że zarobek<br />

fi rmy wzrośnie o 50 proc. (1 mln zł w roku<br />

2010), a przychody o 24 proc., wobec 18,5 mln zł<br />

wypracowanych w 2010 r. Spółka skupia się obecnie<br />

na ekspansji na rynki wschodnie.<br />

CLASSEN ze Zwonowic wprowadził do swojej<br />

oferty drzwi wewnętrzne wejściowe Bard, o grubości<br />

46 mm (z płaskownikami stalowymi) i izolacyjności<br />

akustycznej 32 dB. Nowe drzwi wyposażono<br />

w opadający próg, bolce antywyważeniowe<br />

oraz wizjer.<br />

THERMOPLAST z Libiąża kontynuuje prace nad<br />

wprowadzeniem do swojej oferty produktów<br />

z poliamidu (PA). Tylko kilka zakładów na świecie<br />

potrafi wytwarzać profi le z tego materiału. Ostatnio<br />

fi rma rozpoczęła produkcję paneli do ekranów<br />

akustycznych, wykorzystując tworzywa sztuczne<br />

według własnego patentu.<br />

KAPICA z Zawadzkich uruchimił u siebie komputerowe<br />

centrum cięcia profi li AFS Federhenn,<br />

zintegrowane z modułem przykręcania stali<br />

i modułem, w którym wykonywane są otwory<br />

technologiczne. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym<br />

przy tej okazji jest połączenie stacji<br />

cięcia profi li z elektronicznym przymiarem długości<br />

przy pile do stali, co pozwala na cięcie stali<br />

na wymiar zgodny z aktualnie ciętym profi lem<br />

tworzywowym.<br />

TRION z Inowrocławia, po włączeniu w struktury<br />

grupy Alterco, jest odpowiedzialny za rozwój<br />

projektów mieszkaniowych w budownictwie<br />

zarówno jedno-, jak i wielorodzinnym. Spółka<br />

chce w ciągu najbliższych trzech, czterech lat<br />

oddać do użytku około 600 domów w okolicach<br />

największych polskich aglomeracji; m.in.<br />

w Gruszczynie koło Poznania zamierza zrealizować<br />

projekt osiedla składającego się z 190<br />

domów jednorodzinnych. Inwestycje będą też<br />

miały miejsce w Krakowie (200 domów), w Kiekrzu<br />

koło Poznania (60 domów) oraz w Gdańsku<br />

(100 domów). Trion zwołał na 13 kwietnia nadzwyczajne<br />

walne zgromadzenie akcjonariuszy,<br />

którego głównym punktem obrad będzie decyzja<br />

o emisji od 15 mln do 170 mln akcji serii T<br />

z prawem poboru. Cena emisyjna ma być równa<br />

wartości nominalnej, co oznacza, że wyniesie 20<br />

groszy. Pieniądze z emisji (od 3 mln do 34 mln zł)<br />

spółka przeznaczy na realizację projektów deweloperskich.<br />

NOWE LAKIERY WODNE i UV DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO<br />

PERSONALIA<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

Leszek Gierszewski,<br />

prezes zarządu Drutex<br />

został nominowany do<br />

nagrody Top Managera,<br />

przyznawanej przez<br />

„Dziennik Bałtycki”<br />

najlepszym menadżerom<br />

z Pomorza. W uzasadnieniu<br />

nominacji gazeta napisała: „Za to,<br />

że stolarka okienno-drzwiowa z Bytowa ma<br />

wiodącą pozycję na rynku polskim i europejskim.<br />

Firma pomimo kryzysu unowocześniała<br />

technologię, m.in. zakupiła nowe linie produkcyjne<br />

oraz – jako jedna z nielicznych w branży<br />

– zwiększała zatrudnienie”. To kolejne wyróżnienie<br />

dla prezesa Leszka Gierszewskiego, który<br />

rok 2010 może uznać dla siebie za niezwykle<br />

udany.<br />

Rada nadzorcza Aluprofu podjęła uchwałę<br />

o powołaniu do zarządu fi rmy na czas nieokreślony<br />

dwóch osób sprawujących funkcje członków<br />

zarządu: Jolanty Kosiec i Małgorzaty<br />

Wojtasik. Jolanta Kosiec pełni funkcję dyrektora<br />

fi nansowego, a Małgorzata Wojtasik dyrektora<br />

handlowego rynku krajowego.<br />

Vertex od 1 lutego ma nowego dyrektora<br />

handlowego. Został nim Marcin Miraś. Zastąpił<br />

on pełniącego dotychczas tę funkcję<br />

Krzysztofa Prystupę.<br />

Sprostowanie<br />

W lutowym „<strong>Forum</strong>” podaliśmy błędną informację<br />

na temat Stephana Wilda. Otóż został<br />

on 1 stycznia dyrektorem do spraw rozwoju<br />

w Geze GmbH.<br />

Za pomyłkę przepraszamy.<br />

OKNA RĄBIEŃ rozpoczęły produkcję stolarki, korzystając<br />

z profi li fi rmy Deceunick. Pierwsze okno<br />

na bazie profi lu Optima pojawiło się na rynku<br />

w marcu. Firma wciąż korzysta także z systemów<br />

Aluplastu.<br />

Remmers Polska Sp. z o.o. · ul. Sowia 8 · 62-080 Tarnowo Podgórne Tel.: 61 816 81 00 · Fax: 61 816 81 33 www.remmers.pl<br />

marzec 2011 5


FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

EKO – OKNA<br />

ul. Spacerowa 4<br />

47-480 Kornice<br />

� 32 459 15 21<br />

� 32 459 15 62<br />

poczta@ekookna.pl<br />

www.ekookna.pl<br />

TECHNIKA OKIENNA<br />

EUROCOLOR<br />

ul.Toszecka 47<br />

44-120 Pyskowice<br />

� 32 330 47 77<br />

� 32 330 47 85<br />

poczta@eurocolor.com.pl<br />

www.eurocolor.com.pl<br />

6 marzec 2011<br />

PRODUCENT OKIEN PVC<br />

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6<br />

82-300 Elbląg<br />

� 55 641 01 23<br />

� 55 620 39 97<br />

biuro@avante.pl<br />

www.avante.pl<br />

MS<br />

ul. Grottgera 15<br />

76-200 Słupsk<br />

� 59 841 08 00<br />

� 59 841 08 02<br />

info@ms.pl<br />

www.ms.pl<br />

OKNOPLAST<br />

Ochmanów 117<br />

32-0<strong>03</strong> Podłęże<br />

� 12 279 71 71<br />

� 12 279 71 72<br />

biuro@oknoplast.com.pl<br />

www.oknoplast.com<br />

OKPOL<br />

THERMOPLAST<br />

PRODUCENT OKIEN PCW<br />

PRODUCENT OKIEN PVC<br />

ul. Topolowa 24<br />

49-318 Skarbimierz-Osiedle<br />

� 77 404 66 77<br />

� 77 411 57 34<br />

okpol@okpol.pl<br />

www.okpol.pl<br />

OKNA<br />

OKNA I DRZWI<br />

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC,<br />

RAU-FIPRO I ALU ORAZ ROLET<br />

ul. Żwirowa 18, Wilcza Góra<br />

05-509 Lesznowola<br />

� 32 625 86 00<br />

� 32 625 86 00<br />

biuro@thermoplast.com.pl<br />

www.thermoplast.eu<br />

OKNA<br />

OKNA<br />

OKNA<br />

PRODUCENT OKIEN DO PODDASZY i WYŁAZÓW DACHOWYCH<br />

ROTO FRANK<br />

ul. Lubelska 104<br />

21-100 Lubartów<br />

� 81 855 <strong>03</strong> 55<br />

� 81 855 <strong>03</strong> 59<br />

biuro.pl@roto-frank.com<br />

www.roto.pl<br />

OKNA<br />

OKNA I DRZWI<br />

PRODUCENT PROFILI, OKIEN I DRZWI ORAZ<br />

EKRANÓW AKUSTYCZNYCH Z PVC<br />

Grupa KĘTY zakłada na obecny sezon wzrost<br />

sprzedaży o 12 proc.,do poziomu 1,36 mld zł, oraz<br />

wzrost zysku netto o 4 proc., do kwoty 94,3 mln zł.<br />

Planowany jest aż 50-procentowy wzrost wartości<br />

usług budowlanych (Metalplast-Stolarka).<br />

W ostatnim kwartale 2010 roku o 20 proc. wzrosła<br />

sprzedaż systemów aluminiowych (Aluprof),<br />

ale spadła sprzedaż usług budowlanych i akcesoriów<br />

(Karo). Cały ubiegły rok grupa zakończyła<br />

osiągając, przychody w wysokości 1,2 mld oraz<br />

109,7 mln zł zysku operacyjnego i 90,4 mln zł zysku<br />

netto. Na ten rok Kęty zakładają 10-procentowy<br />

wzrost cen aluminium.<br />

MS WIĘCEJ NIŻ OKNA Wizualizacja: Inwestbud sc<br />

PRODUCENT OKIEN DACHOWYCH<br />

OKNA<br />

PONZIO ze Słupna rozpoczyna kolejną inwestycję<br />

na terenie swojej fi rmy: budowę hali magazynowo-produkcyjnej<br />

z budynkiem biurowym o powierzchni<br />

zabudowy ponad 4000 m 2 . W części<br />

produkcyjnej planowana jest rozbudowa lakierni,<br />

natomiast część biurową zajmie dział logistyki<br />

i zaopatrzenia. Firma w ciągu roku rozbuduje także<br />

laboratorium badawcze.<br />

ANWIL z Włocławka jest do kupienia. Firma zanotowała<br />

w 2010 roku 46 mln zł zysku netto – wobec<br />

65 mln zł w 2009 roku. Grupa Anwil jest największym<br />

w krajach CEE producentem polichlorku winylu.<br />

W grudniu Orlen kupił 5,56-procentowy pakiet<br />

Anwilu od skarbu państwa za 81 mln zł i ma obecnie<br />

90,35 proc. akcji spółki. W ubiegłym roku Orlen<br />

próbował sprzedać pakiet akcji Anwilu ZA Puławy,<br />

ale do sprzedaży tej nie doszło ze względu na zbyt<br />

niską oferowaną cenę. Orlen oczekiwał kwoty<br />

znacznie przewyższającej 1 mld zł. Od jesieni ubiegłego<br />

roku PKN Orlen prowadzi więc prace i analizy<br />

dotyczące możliwości podziału Anwilu i sprzedaży<br />

wydzielonych segmentów: nawozowego i PCW.<br />

MIELI ZŁĄ PRASĘ<br />

W powiecie przasnyskim zmorą stali się oszuści,<br />

najczęściej ludzie w wieku 25 – 30 lat, którzy<br />

podając się za akwizytorów okien lub drzwi, wyłudzają<br />

umowy kredytowe. Ofi arą padają najczęściej<br />

starsi ludzie, którzy mają nawet potrzebę<br />

wymiany okien i z wdzięcznością podpisują umowy<br />

– jak się potem okazuje, pożyczki bankowej.<br />

Państwo Wendowie z Józefowa naciągnięci zostali<br />

na podpisanie umowy z Lukas Bankiem na kwotę<br />

3200 zł, ale zorientowawszy się w oszustwie,<br />

skierowali sprawę do sądu. Sąd przyznał im rację<br />

i nakazał fi rmie z Siedlec zwrot tej kwoty wraz<br />

odsetkami i kosztami sądowymi. Ale wtedy się<br />

okazało, że właścicielka fi rmy, Monika M. „nie<br />

JAF Polska z Rokietnicy, który jest dostawcą<br />

drewna oraz przedstawicielem na Polskę austriackiej<br />

fi rmy Westag-Getalit, podpisał niedawno<br />

umowę z Pozbudem. Na mocy tej umowy JAF<br />

kupi od Pozbudu (do lutego 2014 roku) drzwi<br />

wewnętrzne o wartości powyżej 25 mln euro.<br />

Przedsiębiorstwo, które zaopatruje producentów<br />

stolarki w całej Europie, dostarczy drzwi Pozbudu<br />

na rynki Austrii, Niemiec, Słowacji, Czech, na Węgry,<br />

Ukrainę i do Rosji. @<br />

WINKHAUS z Rydzyny zatrudniać będzie niebawem<br />

nowych pracowników na sezon 2011. Ma<br />

szansę na pozyskanie dobrych, wykwalifi kowanych<br />

kadr, bo swój polski zakład w Lesznie zamyka<br />

niebawem japoński koncern Sumitomo<br />

zatrudniający 1000 osób. W Winkhausie pracuje<br />

obecnie ok. 650 osób, ale zazwyczaj w okresie<br />

wiosenno-letnim fi rma przyjmuje dodatkowo<br />

200 – 300 osób: zarówno pracowników produkcyjnych,<br />

jak i kierowców wózków widłowych, ślusarzy<br />

i elektryków.<br />

D.A. GLASS w Głogowie Małopolskim w SSE planuje<br />

kupno dwóch działek o łącznej powierzchni<br />

blisko 1,8 ha i budowę kosztem ponad 10 mln zł<br />

nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wyposażonego<br />

w kompletną linię produkcyjną do chemicznego<br />

przetwarzania szkła metodą wertykalno-zanurzeniową.<br />

Firma zamierza produkować<br />

tu specjalistyczne szkło, wytwarzane z zastosowaniem<br />

nanotechnologii, o parametrach<br />

uwzględniających kąt padania promieni słonecznych<br />

spełniających zróżnicowane zapotrzebowanie<br />

na intensywność oświetlenia. D.A. GLASS<br />

jest producentem szkła płaskiego powierzchniowo<br />

trawionego metodą chemiczną, o różnych<br />

parametrach optycznych, z przeznaczeniem<br />

dla przemysłu oświetleniowego, budowlanego<br />

i meblarskiego. Obecnie ok. 50 proc. szkła<br />

matowego o parametrach 700 DLTF (stopień<br />

rozproszenia światła), stosowanego w Polsce<br />

do produkcji drzwi, mebli, wystroju wnętrz i elewacji<br />

zewnętrznych budynków, produkowana<br />

jest przez tę fi rmę.<br />

posiada żadnego majątku, nie podlega ubezpieczeniu<br />

społeczno-zdrowotnemu, nie pozostaje<br />

w zatrudnieniu, ani nie pobiera świadczeń rentowych”.<br />

Jednym słowem: nie ma z czego oddać.<br />

Miejscowa policja ostrzega przed okienno-drzwiowymi<br />

domokrążcami.<br />

Toruńska prasa donosi o nierzetelności tamtejszych<br />

sprzedawców drzwi. Pani Bolon z Chełmży<br />

zamówiła drzwi w toruńskim sklepie specjalistycznym<br />

i wpłaciła za nie 8 tys. zł. Drzwi<br />

owszem przywieziono i zamontowano, ale bez<br />

progu, z uszkodzonym zamkiem i źle założoną<br />

klamką. Przez kilka tygodni spierała się ze sprzedawcą<br />

o usunięcie usterek, a w tym czasie drzwi<br />

nie dały się zamknąć i pani Bolon na zmianę


SELENA z Wrocławia podsumowała IV kwartał<br />

2010 r. Firma miała 4,56 mln zł skonsolidowanej<br />

straty netto wobec 16,46 mln zł straty w roku poprzednim.<br />

Narastająco od I do IV kwartału Selena<br />

osiągnęła 25,05 mln zł skonsolidowanego zysku<br />

netto. W 2009 roku zysk netto wyniósł 16,19 mln zł.<br />

Na obecny sezon Selena planuje nie tylko akwizycję<br />

fi rm i rozwój swoich mocy produkcyjnych,<br />

ale zamierza także zainwestować w centrum badawczo-rozwojowe.<br />

Pod uwagę brane były różne<br />

lokalizacje – na początku w Siechnicach pod Wrocławiem,<br />

gdzie znajduje się jedna z fabryk. Jednak<br />

znacznie bardziej atrakcyjne miejsce na inwestycję<br />

znaleziono w parku technologicznym na Praczach<br />

Odrzańskich. Znajdują się tam Europejski Instytut<br />

Technologiczny i Agencja Rozwoju<br />

Aglomeracji Wrocławskiej. Producent chemii<br />

chciałby z tymi ośrodkami w przyszłości ściśle<br />

współpracować.<br />

LEMAR z Wrzosowej buduje nową halę produkcyjną<br />

o powierzchni 3500 m 2 , która przeznaczona<br />

zostanie na produkcję szyb zespolonych.<br />

W dotychczas istniejącym obiekcie działać będzie<br />

wytwórnia witraży, którą od siedmiu lat rozwija<br />

syn właściciela fi rmy. Odbiorcami szyb z Lemara<br />

są m.in. Oknopol z Siemianowic Śląskich, Technoplast,<br />

Okna-Montex, TP-Okna z Częstochowy,<br />

Bamako z Lublińca i wielu producentów<br />

drzwi.<br />

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, MARKETING<br />

INTERDREX z Bieszkowic zaplanował w okresie<br />

marzec – maj ogólnopolską kampanię promocyjną,<br />

pod hasłem: Prowokacje zza drzwi. Zobaczyć<br />

ją będzie można w takich czasopismach,<br />

jak: „Elle Decoration, „Dobre Wnętrze”, „Czas<br />

na Wnętrze” oraz „Wnętrze i Ogród”. Kampania<br />

zostanie również wzbogacona licznymi działaniami<br />

w Internecie. Planowaniem i zakupem<br />

mediów w Internecie zajmuje się dom mediowy<br />

ArboInteractive. Kreację przygotował butik<br />

Papert, natomiast zdjęcia wykonał Szymon<br />

Brodziak, fotograf słynący z nieco kontrowersyjnych<br />

sesji zdjęciowych.<br />

z mężem musiała pełnić dyżury w swoim własnym<br />

mieszkaniu. Podobne zdarzenie miał pan<br />

Jan z Brzozówki, który drzwi kupił w toruńskim<br />

hipermarkecie, a one po dwóch miesiącach się<br />

zepsuły. Handlowcy z hipermarketu drzwi zabrali<br />

do naprawy i wysłali do producenta, który odesłał<br />

je po miesiącu. Przez cztery tygodnie pan Jan<br />

miał areszt domowy, bo musiał pilnować mieszkania<br />

pozbawionego drzwi wejściowych. Sprzedawcy<br />

w obydwu przypadkach nie zauważyli<br />

swojej uciążliwości dla klientów.<br />

Nie lepiej, niestety, jest w sąsiedniej Bydgoszczy,<br />

gdzie pani Agnieszka kupiła do swojego remontowanego<br />

mieszkania troje drzwi w sklepie<br />

Ruck-Zuck. Już po miesiącu użytkowania zaczęła<br />

M&S OKNA I DRZWI ze Słupska otrzymało Gazelę<br />

Biznesu 2010. O miejscu na liście rankingu<br />

decyduje dynamika przychodów z ostatnich<br />

trzech lat. W tegorocznym zestawieniu znalazło<br />

się jedynie 34 proc. laureatów z roku ubiegłego,<br />

więc sprostać zadaniu umiało niewiele fi rm. M&S<br />

ostatni raz w rankingu było notowane w roku<br />

2006 i 2007.<br />

INVADO z Ciasnej otrzymało certyfi kat: Przejrzysta<br />

fi rma, nadawany przez Dun and Bradstreet<br />

Poland. Odznaczone nim mogą być te przedsiębiorstwa,<br />

które opublikowały w Monitorze<br />

Polskim B lub złożyły do KRS sprawozdanie fi nansowe<br />

w postaci bilansu i rachunku zysków i strat<br />

za trzy ostatnie lata z rzędu.<br />

VETREX otrzymał Główną Nagrodę w konkursie<br />

Polski Sukces 2010, organizowanym przez Stowarzyszenie<br />

Ogólnopolskie <strong>Forum</strong> Promocji<br />

Biznesu pod patronatem Ministerstwa<br />

Gospodarki. Firma znalazła się w gronie wyróżnionych<br />

przedsiębiorstw po raz czwarty. Nagradzane<br />

są przedsiębiorstwa z polskim kapitałem,<br />

które mają znaczący wpływ na rozwój kraju.<br />

TERMO-BUD Młynarski z Bełchatowa otrzymał<br />

tytuł: Firma na medal, promujący dobre, regionalne<br />

przedsiębiorstwa. Firma istnieje od 2006 roku<br />

jako przedsiębiorstwo budowlane i zajmuje się<br />

m.in. ocieplaniem budynków i wymianą stolarki<br />

otworowej.<br />

HUMANIT Polska, działająca na miejscu upadłej<br />

fi rmy Płyty Karlino, a wytwarzająca płyty<br />

do produkcji mebli i drzwi, nagrodzona została<br />

na Noworocznej Gali Biznesu zorganizowanej<br />

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-<br />

Gospodarczych w Białogardzie. Obok Humanitu<br />

władze białogardzkie wyróżniły osiem innych<br />

fi rm i 37 przedsiębiorców działających na lokalnym<br />

rynku.<br />

AIB z Knurowa zakończyło wdrażanie Systemu<br />

Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO<br />

9001:2008.<br />

z nich odchodzić okleina – skrzydło odesłano<br />

do naprawy i niebawem odwieziono, ale z kolei<br />

porysowane. Wtedy zaczęła się odklejać okleina<br />

z kolejnego skrzydła – w mieszkaniu pani Agnieszki<br />

pojawił się serwis, ale szybko się okazało,<br />

że panowie nie mają odpowiednich narzędzi<br />

do usunięcia tej wady. Sprzedawca indagowany<br />

przez dziennikarkę „Gazety” przyznał, że ci jego<br />

klienci mają pecha, ale powiedział przy tym: „to<br />

nie nasza wina, że produkt jest wadliwy. To drzwi<br />

renomowanej fi rmy, reklamujemy je, a później<br />

musimy czekać na naprawę, wymianę czy nowe<br />

drzwi. Terminy wyznacza wykonawca”. Może<br />

i nie jego wina, ale wielu czytelników „Gazety Wyborczej”<br />

w Bydgoszczy po drzwi do jego sklepu<br />

pewnie już nie przyjdzie.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

POWIEDZIELI<br />

Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu,<br />

Fakro: Prognozy wskazują, że 2010 był ostatnim<br />

rokiem spadku na rynku i szacują wzrost<br />

produkcji o 2 – 3 proc. (...) Zakładamy wzrost<br />

sprzedaży o co najmniej 10 proc. w kraju i kilkadziesiąt<br />

procent na świecie. („Puls Biznesu”)<br />

Leszek Gierszewski, prezes zarządu, Drutex:<br />

Zwykle początek roku jest słabszy w branży<br />

stolarki okienno-drzwiowej, jednak widzimy,<br />

że zarówno styczeń, jak i luty były lepsze<br />

pod względem sprzedaży niż te same miesiące<br />

rok wcześniej. („Puls Biznesu”)<br />

Lidia Mikołajczyk-Gmur, prezes zarządu,<br />

Velux: W 2010 roku Grupa Velux osiągnęła<br />

w Europie zarówno bardzo dobre przychody,<br />

jak i zyski. (...) Prognozuję wzrost sprzedaży<br />

w tym roku. („Puls Biznesu”)<br />

Tadeusz Konaszuk, właściciel, Vikking z Białej<br />

Podlaskiej: Rynek produkcji stolarki rządzi się<br />

„przypadkiem”. Często słyszy się o działaniach<br />

nie do końca akceptowalnych przez środowisko.<br />

Wewnętrzna walka skierowana na zniszczenie<br />

przeciwnika może spowodować marginalizację<br />

polskiej stolarki w Europie. (Infookno)<br />

Augustyn Zioło, technolog, Stolbud<br />

Włoszczowa: Klienci kupujący stolarkę<br />

okienną, zwłaszcza ci ukierunkowani na energooszczędność<br />

swojego budynku, coraz częściej<br />

zadają pytania dotyczące współczynnika<br />

przenikania ciepła – nie tylko zestawów szybowych,<br />

rodzaju oraz ilości uszczelek, ale także<br />

i przede wszystkim izolacyjności termicznej<br />

całego okna. (mat. fi rm.)<br />

Marek Stajer, fi rma Budkom: Od kilku lat<br />

na targach nie spotkałem przedstawicieli fi rm<br />

budowlanych, chociaż kiedyś ich obecność<br />

była normą. Duża część klientów indywidualnych<br />

dociera do nas przez inne źródła, głównie<br />

Internet. („Gazeta Lubuska”)<br />

W poczytnym ponoć portalu branżowym jeden<br />

z użytkowników przestrzega „przed zakupem<br />

okien w Kościańskiej Fabryce Okien (Plastbud)”.Twierdzi,<br />

że okna wstawione były krzywo,<br />

parapety są za krótkie, listwy przyszybowe<br />

postrzępione w narożnikach, uszkodzenia ramy<br />

okiennej tuszowane pisakiem (już w fabryce) w kolorze<br />

okleiny (złoty dąb). Montaż odbył się pod koniec<br />

października. Dopiero po dwóch miesiącach<br />

od zgłoszenia reklamacji pojawiła się ekipa serwisowa,<br />

przemontowali okna i wstawili właściwe<br />

parapety. Klient żałuje tylko, że ekipie montażowej<br />

zapłacono całość należności za pierwszym razem,<br />

bo „gdyby nie mieli zapłacone, to pewnie znaczniej<br />

szybciej przyjechaliby w sprawie reklamacji”.<br />

I tak się tworzą opinie i praktyka na rynku… (red.)<br />

marzec 2011 7


FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

FPH KAPICA<br />

ul. Strzelecka 7<br />

47-120 Zawadzkie<br />

� 77 461 62 39<br />

� 77 462 23 71<br />

kapica@kapica.pl<br />

www.kapica.pl<br />

PINUS<br />

ul. Topolowa 15<br />

49-318 Skarbimierz - Osiedle<br />

� 77 411 39 25-26<br />

� 77 411 39 23<br />

pinus@pinus-okna.com.pl<br />

www.pinus-okna.com.pl<br />

MELKA<br />

ul. Boczna 3<br />

44-240 Żory<br />

� 32 435 94 33<br />

� 32 734 06 85<br />

melka@melka.com.pl<br />

www.melka.com.pl<br />

8 marzec 2011<br />

OKNA I DRZWI<br />

PRODUCENT OKIEN, DRZWI I OGRODÓW ZIMOWYCH Z DREWNA<br />

METALPLAST-KALISZ<br />

ul. Niecała 6<br />

62-800 Kalisz<br />

� 62 757 09 18<br />

� 62 767 20 61<br />

metalplast@metalplast-kalisz.pl<br />

www.metalplast-kalisz.pl<br />

DEFOR<br />

ul. Rolna 5<br />

63-100 Śrem<br />

� 61 282 21 55<br />

� 61 283 22 <strong>03</strong><br />

office@defor.eu<br />

www.defor.eu<br />

OPAL<br />

OKNA, DRZWI PVC i AL<br />

OKNA I DRZWI<br />

FASADY<br />

GENERALNY WYKONAWCA NOWOCZESNYCH ELEWACJI<br />

ul. Kąkolewska 13<br />

62-065 Grodzisk Wlkp.<br />

� 61 444 60 52<br />

� 61 444 60 53<br />

opal@opal.com.pl<br />

www.opal.com.pl<br />

FABRICS POLSKA<br />

ul. Kobylińska 12<br />

05-600 Grójec<br />

� 510 059 841<br />

� 510 059 839<br />

pawel@fabricspolska.pl<br />

marcin@fabricspolska.pl<br />

www.fabricspolska.pl<br />

OSŁONY<br />

dystrybutor<br />

TKANINY ROLETOWE, PANELOWE, VERTIKALOWE<br />

MASZYNY<br />

PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI, TRANSPORTU,<br />

MAGAZYNOWANIA SZKŁA I OKIEN<br />

REICHENBACHER<br />

ul. Radomska 22/17<br />

02-323 Warszawa<br />

�/� 22 822 33 77<br />

Tel. kom: 601 222 904<br />

info@reichenbacher.pl<br />

www.reichenbacher.pl<br />

OKNA I DRZWI<br />

OKNA DRZWI ROLETY Z PVC, DREWNA I ALUMINIUM<br />

FASADY<br />

PROJEKT, PRODUKCJA, DOSTAWA I MONTAŻ FASAD ALUMINIOWYCH,<br />

SZKLANO-ALUMINIOWYCH I CERAMICZNYCH<br />

MASZYNY<br />

CENTRA OBRÓBCZE (OD 1972 r) DO PRODUKCJI<br />

DRZWI, OKIEN, SCHODÓW…<br />

EUROCOLOR z Pyskowic zakończył pod koniec<br />

2010 r. wdrażanie procedury zarządzania jakością.<br />

Dzięki temu fi rma uzyskała Certyfi kat Systemu<br />

Zarządzania Jakością zgodny z normą PL-EN ISO<br />

9001:2008. Certyfi kat oznacza, że Eurocolor stosuje<br />

zintegrowane zarządzanie jakością, obejmujące<br />

zarówno procesy produkcyjne, jak i organizacyjne,<br />

a także cały system zarządzania fi rmą.<br />

OKNA RĄBIEŃ zaprosiły dilerów i kandydatów<br />

na dilerów na spotkanie integracyjne 18 marca.<br />

Spotkanie ma umożliwić zarówno dotychczasowym,<br />

jak i nowym partnerom lepsze poznanie fi rmy<br />

oraz ludzi w niej pracujących. W programie m.in.<br />

prezentacja możliwości produkcyjnych, połączona<br />

ze zwiedzaniem fabryki. Ze swoimi krótkimi prelekcjami<br />

wystąpią: Tomasz Plasa, prezes fi rmy, który<br />

powie na temat planów i przyszłości fi rmy oraz Julian<br />

Ryszkowski, dyrektor handlowy, który zaprezentuje<br />

aktualną politykę handlową i produktową.<br />

Dodatkowo przedstawiony zostanie nowy model<br />

współpracy z dystrybutorami oparty na współpracy<br />

franczyzowej. Jako uatrakcyjnienie wizyty odbędą<br />

się warsztaty z nowoczesnych technik sprzedaży.<br />

Przewidywana jest również impreza integracyjna.<br />

IFTM Internorm w lutym podpisał umowę z pracownią<br />

architektoniczną DomoForma Modern<br />

Living. Specjalizuje się ona w projektach domów<br />

mieszkalnych. Architekci pracowni planować będą<br />

w domach pasywną stolarkę Internormu.<br />

NAJWYŻEJ NA ŚWIECIE<br />

W lutowym numerze naszego miesięcznika opublikowaliśmy<br />

informację, że Michał Michnowicz<br />

(na co dzień pracujący w fi rmie Megabud<br />

w Rumii) i Romuald Sadowski (z Okmontu<br />

z Pierzchnicy) zamierzają nie tylko zdobyć szczyt<br />

Aconagua – najwyższy w obu Amerykach – ale też<br />

chcą zamontować na jego wierzchołku okno.<br />

Teraz już wiemy, ze obaj panowie obietnicę spełnili.<br />

Oto internetowy „meldunek”, jaki od nich<br />

otrzymaliśmy:<br />

23 lutego o 3.30 pobudka (i tak nikt nie spał);<br />

ruszamy o 5.30; atak na szczyt jest szacowany<br />

na 8 do 9 godzin. Kolejny członek ekipy wycofuje<br />

się: w sumie jest nas 9 osób. Ubrani jak na Syberię<br />

zmagamy sie z wiatrem i śniegiem. Aconcagua<br />

to najbardziej wietrzny ze szczytów wchodzących<br />

w skład tzw. korony ziemi. I to święta prawda!<br />

O godzinie 14.20 wchodzimy na szczyt Aconcagui<br />

– 6962 m n.p.m.<br />

YES, YES, YES! 9 osób na szczycie. Przebywanie<br />

na tej wysokości jest dozwolone tylko do kilkunastu<br />

minut. Robimy zdjęcia i schodzimy. Na szczycie<br />

wieje, że głowę chce urwać, ale to ponoć piękna<br />

pogoda jest. Schodzimy jakieś 20 – 25 metrów<br />

i na wąskiej półce znajdujemy wspaniałe miejsce<br />

na nasz plan. Za chwilkę zamontujemy najwyżej<br />

na świecie niewielkie okno. Od kilkunastu dni<br />

rozpracowywaliśmy w teorii tę chwilę. Ustawiamy<br />

okienko Avante, uzbrajamy pistolet w pianę<br />

KRISPOL z Wrześni zaoferował architektom i konstruktorom<br />

współpracę w serwisie internetowym,<br />

gdzie specjalnie zaprojektowano dla nich strefę,<br />

w której znajduje się kilkaset rysunków technicznych<br />

produktów: bram garażowych i przemysłowych,<br />

rolet zewnętrznych i krat rolowanych. Rysunki te<br />

umożliwiają między innymi właściwe przygotowanie<br />

konstrukcji do montażu produktów fi rmy.<br />

ADECO z Ostrzeszowa zorganizował warsztaty pt.<br />

Doradztwo w sprawie wzornictwa 4.0. Uczestnicy<br />

trzech spotkań dowiedzieli się m.in., jak projektować<br />

drzwi, by komponowały się z całym budynkiem,<br />

jak dobierać materiały, formy i kolory.<br />

KMM OKNO z Łodzi i jego właściciel Sławomir<br />

Perz byli autorami ogłoszenia skierowanego<br />

do Hanny Zdanowskiej, nowej prezydent Łodzi:<br />

Prosimy się ogarnąć i naprawić nawierzchnie naszych<br />

ulic zgodnie z obietnicą wyborczą. Przyczyną<br />

ogłoszenia było uszkodzenie koła fi rmowego<br />

busa, który wpadł w dziurę w jezdni na ul. Warszawskiej.<br />

Ponieważ KMM okno ma siedzibę przy<br />

ul. Infl anckiej, urzędnicy polecili sprawdzić, czy...<br />

kiedykolwiek fi rma występowała z listami i apelami<br />

do urzędu o naprawę tej ulicy. W ciągu trzech<br />

godzin z satysfakcją ogłoszono, że od stycznia<br />

2010 r. nie było takiej skargi. Natomiast Zarząd<br />

Dróg i Transportu zareagował na ogłoszenie komunikatem,<br />

z którego wynika, że remont ul. Inflanckiej<br />

odbędzie się najwcześniej... w 2013 roku.<br />

Tytana i... wszystko idzie jak po maśle. Piana wychodzi<br />

jakby nic sobie nie robiła z niskiego ciśnienia<br />

(jakieś 430 hPa) i niskiej temperatury (jakieś -20<br />

st. C, może nawet -25). Po sfi lmowaniu i sfotografowaniu<br />

wyczynu, oczywiście, wszystko demontujemy<br />

i czyścimy (Aconcagua to park – a tu zasady<br />

są jasne!). Schodzimy do Coolery. Przy namiotach<br />

jesteśmy o 17.30. Pojawia się pracownik Guardaparqa<br />

i ostrzega nas przed burzą śnieżną! Czyli<br />

jeszcze nie koniec przygód!<br />

Zdjęcie: Romuald Sadowski


STOLARKA WOŁOMIN jest do kupienia za<br />

kwotę nieco niższą niż 6 mln zł. Majątek tego<br />

przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej<br />

sprzedaje warszawski syndyk Zenon Graniszewski,<br />

z którym można skontaktować się<br />

telefonicznie (22 852 60 95). W skład ruchomości<br />

wchodzą m.in. różnego rodzaju urządzenia<br />

do produkcji i obróbki drzwi i ościeżnic,<br />

wyroby gotowe, samochody i wózki<br />

widłowe. Można je oglądać w Wołominie<br />

lub w Lęborku.<br />

RUCK-ZUCK, sieć marketów z produktami Classena,<br />

dysponuje obecne 150 placówkami handlowymi<br />

w Polsce i za granicą. Docelowo ma<br />

ich być 500, w tym 300 poza granicami naszego<br />

kraju. Do poprowadzenia sklepu sieci Ruck-<br />

Zuck niezbędna jest powierzchnia sprzedażowa<br />

300 – 400 m 2 oraz 100 – 200 tys. zł na zaopatrzenie<br />

i wystrój sklepu. Właściciel placówki Ruck-Zuck<br />

otrzymuje również wyłączność na działalność<br />

w swoim regionie.<br />

ROTO FRANK w Lubartowie gościło w swoim zakładzie<br />

uczniów miejscowego gimnazjum. Młodzi<br />

goście zapoznali się z historią koncernu, zobaczyli,<br />

jak produkuje się okna oraz doświadczyli atmosfery<br />

pracy w dobrze zorganizowanej korporacji.<br />

Po wizycie uczniowie stwierdzili, że uświadomili<br />

sobie tutaj m.in., jak ważna jest znajomość języków<br />

obcych.<br />

INTERNAUCI w Polsce w większości korzystają z Internetu<br />

codziennie (72 proc.), a w 19,1 proc. przypadków<br />

kilka razy w tygodniu. Najczęściej zajmują<br />

się tym w domu (94 proc.), w pracy (21 proc.) lub<br />

w szkole (6 proc.). 40 proc. internautów to osoby<br />

mające 25 – 40 lat, a 27 proc. liczy sobie 40 – 60<br />

lat. Biorąc pod uwagę odwiedzone strony internetowe<br />

w ciągu miesiąca, najczęściej wskazywane<br />

jest Google z 89,5 proc. wskazań. Na drugim miejscu<br />

znajduje się Allegro z 68,3 proc., a na trzecim<br />

Onet z 58,20 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały<br />

się odpowiednio: Nasza-Klasa.pl, Wirtualna<br />

Polska oraz Interia.pl. Dziesiątą pozycję wśród<br />

najbardziej liczących się portali zajął Facebook<br />

z 18,3 proc. wskazań.<br />

„Trzymaj ciepło” to wspólna akcja Urzędu Miasta<br />

Poznania oraz fi rmy Dalkia, badająca termoizolacyjność<br />

budynków. Podczas pierwszej, ubiegłorocznej<br />

edycji kamerą termowizyjną zbadano<br />

200 domów. Tegoroczna pula była większa. Na liście<br />

znalazło się w sumie 625 posesji. 470 z nich<br />

już zbadano, do końca lutego sprawdzone będą<br />

pozostałe budynki. Po dwóch tygodniach od badania<br />

właściciel posesji otrzyma raport ze zdjęciami,<br />

na których będzie dokładnie widać, którędy ucieka<br />

ciepło z jego domu, a okna i drzwi występują tam<br />

przeważnie w roli głównej.<br />

VOX Składy Budowlane podsumowały swoje<br />

wyniki fi nansowe. Pod względem przychodów miniony<br />

rok (2010) podobny był do 2009. Sprzedaż<br />

wyniosła 232 mln zł. Największą popularnością<br />

cieszyły się drzwi, materiały podłogowe oraz płyty<br />

OSB; w grupach tych produktów zanotowano największy<br />

wzrost sprzedaży. Najbardziej zaś spadła<br />

sprzedaż produktów ściennych.<br />

PSB – Polskie Składy Budowlane odnotowały<br />

w styczniu przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych<br />

aż o 56 proc. wyższe niż przed rokiem<br />

oraz o 5 proc. wyższe niż w grudniu 2010 r. Wzrost<br />

jest zdaniem PSB wynikiem łagodnej zimy w styczniu,<br />

w porównaniu z bardzo ostrą zimą w 2010 r.<br />

PRODUKCJA OKIEN i drzwi drewnianych była<br />

w styczniu o ponad 1/5 mniejsza niż w grudniu,<br />

a liczba wyprodukowanych okien i drzwi znalazła<br />

się na poziomie kiepskiego stycznia 2010 roku.<br />

Podobna również jak przed rokiem były liczba<br />

wyprodukowanych okien z drewna, PCW i aluminium.<br />

Jak poinformował GUS, ich produkcja<br />

w styczniu była o 1/4 mniejsza niż w grudniu. @<br />

DTZ w swoim najnowszym raporcie Property Times<br />

2010 dowodzi, że we wszystkich sektorach<br />

polskiego rynku nieruchomości komercyjnych widać<br />

już ożywienie. Poprawiająca się kondycja polskiej<br />

gospodarki powoduje, że spadek koniunktury<br />

na rynku nieruchomości Polska ma już za sobą. Jak<br />

podają autorzy raportu, cały rok 2010 zamknął się<br />

kwotą 1,9 mld euro zainwestowaną w nieruchomości<br />

komercyjne na terenie całej Polski. Oznacza<br />

to wzrost o 140 proc. w stosunku do roku 2009.<br />

Rzetelny i profesjonalny partner<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

Karol Niespodziewański z IFTM Internom:<br />

Przepuszczalność wyższa o 20 proc. zwiększa<br />

przepuszczalność energii słonecznej do wnętrza<br />

budynku o 20 proc., a można o niej powiedzieć,<br />

że jest darmowym źródłem ogrzewania.<br />

Co ważne, takie szyby gwarantują, że energia<br />

nie ucieka z domu. Dlatego wyposażone w nie<br />

okna doskonale sprawdzają się w budownictwie<br />

energooszczędnym i pasywnym. (Internet)<br />

Kazimierz Blachiński, właściciel, Kretapol:<br />

W Polsce każdy praktycznie ma w swojej ofercie<br />

również ogrody zimowe, ale ich... nie produkuje.<br />

(...) Jest tylko 20 fi rm na 40-milionowy<br />

kraj i te wszystkie fi rmy po prostu windują<br />

ceny, wszyscy równają do najdroższego, ponieważ<br />

pomimo to sprzedają. (Oknonet)<br />

Sylwester Karbowiak, prezes, TS Aluminium<br />

Polska: Wpływ na cenę ma kolor konstrukcji,<br />

rodzaj zastosowanej wentylacji, a także<br />

strefa klimatyczna, w jakiej budujemy ogród<br />

zimowy. Dlatego ogólnie trzeba przyjmować<br />

cenę od 2.5 do 4 tys. zł za m 2 . (Infookno)<br />

Bogdan Świątkowski, właściciel, Intertech<br />

z Białegostoku: Rolety i żaluzje to doskonały<br />

towar do sprzedaży przez Internet. Decydująca<br />

większość fi rm z naszej branży nie potrafi<br />

w pełni wykorzystać tego medium. (Oknonet)<br />

Krzysztof Stremlau, prezes zarządu, Roto<br />

Frank: Wprowadzenie CRM w wersji on-line<br />

minimalizuje koszty wejścia z naszej strony<br />

na inne rynki, pozwalając nam od razu skupić<br />

się na korzyściach z budowania jeszcze lepszych<br />

relacji z klientami. (Internet)<br />

Leszek Gierszewski, prezes zarządu, Drutex:<br />

Najistotniejsze jest przede wszystkim<br />

dostarczanie takich produktów i usług, które<br />

stanowią odpowiedź na rosnące wymagania<br />

rynku. Mianem innowacji można określać<br />

zarówno wprowadzenie nowego produktu,<br />

nowej metody produkcji, otwarcie nowego<br />

rynku sprzedaży, rynku zaopatrzenia czy też<br />

wprowadzenie nowej organizacji. („Builder”)<br />

marzec 2011 9


FKS<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

MIESZANKA FIRMOWA<br />

ul. Morownicka 1C<br />

Bronikowo<br />

64-<strong>03</strong>0 Śmigiel<br />

� 65 518 80 24<br />

� 65 518 80 30<br />

fks@home.pl<br />

www.fks.home.pl<br />

R&D TECH<br />

al. Wojska Polskiego 37<br />

65-409 Zielona Góra<br />

� 68 455 71 01<br />

� 68 455 71 02<br />

info@randdtech.pl<br />

www.randdtech.pl<br />

DYSTRYBUTOR MASZYN, NARZĘDZI I TECHNOLOGII DO PRODUKCJI<br />

STOLARKI OTWOROWEJ Z PCV, ALUMINIUM I STALI<br />

10 marzec 2011<br />

OKUCIA<br />

PRODUCENT KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH<br />

AKZO NOBEL<br />

ul. Polna 1A<br />

62-025 Kostrzyn Wlkp<br />

� 61 897 05 00<br />

� 61 897 05 19<br />

www.akzonobel.poznan.pl<br />

EFFECTOR<br />

ul. Młynarska 29<br />

29-100 Włoszczowa<br />

� 41 394 31 18<br />

wloszczowa@effector.com.pl<br />

www.effector.com.pl<br />

BORYSZEW<br />

ul. 15-go Sierpnia 106<br />

96-500 Sochaczew<br />

� 46 863 02 01<br />

� 46 863 00 96<br />

boryszew@boryszewerg.com.pl<br />

www.boryszewerg.com.pl<br />

ISOFAS<br />

ul. Pawliczka 26<br />

41-800 Zabrze<br />

� 32 370 13 40<br />

� 32 271 54 44<br />

isofas@isofas.pl<br />

www.isofas.pl<br />

INNE<br />

PRODUCENT DRZWI STALOWYCH, SIDINGU, PODSUFITEK<br />

DACHOWYCH, OPAKOWAŃ Z EPS ORAZ SUROWCÓW<br />

CHEMICZNYCH DLA PRZETWÓRSTWA PVC<br />

A-LAKIERNIA<br />

ul.B. Krzywoustego 1<br />

84-300 Lębork<br />

� 59 863 73 00<br />

� 59 863 73 08<br />

www.alakiernia.pl<br />

INNE<br />

MALOWANIE PROSZKOWE ALUMINIUM<br />

lakiernia Sp. z o.o.<br />

Licence number: 1514<br />

INNE<br />

PRODUCENT ALUMINIOWYCH OKAPNIKÓW RYNNOWYCH,<br />

OKŁADZIN OKIENNYCH, LISTEW WYKOŃCZENIOWYCH<br />

INNE<br />

PRODUCENT OKIEN, DRZWI, WITRYN, PRZEGRÓD, FASAD ALU. I PPOŻ.<br />

ŻALUZJI ZEWN., PARAPETÓW ZEWN., I WEWN.<br />

DKV Service<br />

ul. Wrocławska 159-161<br />

55-002 Kamieniec Wrocławski<br />

� 71 318 55 19<br />

� 71 318 51 99<br />

www.dkv.com.pl<br />

CHEMIA<br />

PRODUCENT MATERIAŁÓW LAKIERNICZYCH DO DREWNA<br />

INNE<br />

SPRZEDAŻ I SERWIS MASZYN DO PRODUKCJI OKIEN,<br />

GIĘCIE PROFILI<br />

INNE<br />

S.A.<br />

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła<br />

w styczniu znacząco, bo aż o 27,2 procent. Wydano<br />

również o 9,2 proc. mniej zezwoleń na budowę<br />

w porównaniu ze styczniem 2010. Dobrą wiadomością<br />

jest ta, że w pierwszym miesiącu 2011 roku<br />

rozpoczęto budowę prawie 6250 mieszkań, tj.<br />

o 40 proc. więcej niż przed rokiem. Największą aktywność<br />

wykazują deweloperzy, którzy rozpoczęli<br />

budowę o połowę więcej mieszkań niż w ubiegłym<br />

sezonie. Niewiele mniejszą dynamikę, bo 34-procentową<br />

mają inwestycje indywidualne. @<br />

Czynsze za wynajem powierzchni biurowych<br />

w Warszawie wzrosły w ciągu ostatniego roku<br />

o ponad 11 proc. – wynika z raportu fi rmy Cushman<br />

& Wakefi eld (C&W). Polska znalazła się na<br />

27. miejscu w rankingu wysokości stawek czynszowych<br />

na świecie. Według danych C&W, koszt<br />

wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie<br />

wynosi 431 euro/m 2 rocznie, a średnia stawka<br />

miesięczna to około 24,5 euro. Czynsze w Warszawie<br />

rosną, ponieważ zmniejszyła się liczba lokali<br />

niewynajętych.<br />

Wzrost kosztów działalności w roku 2011, średnio<br />

o 10 proc., przewiduje aż 63 proc. przedsiębiorców<br />

badanych przez BCC. Prawie połowa ankietowanych<br />

sądzi, że mimo to sytuacja ich fi rm poprawi<br />

się w stosunku do poprzedniego roku, a 40 proc.<br />

przygotowana jest na pogorszenie się sytuacji.<br />

Co czwarty badany zadeklarował, że nie zamierza<br />

zwiększać nakładów inwestycyjnych w swojej<br />

fi rmie, a 28 proc. planuje nawet ograniczenie nakładów<br />

o 20 – 30 proc. w stosunku do roku 2009.<br />

Blisko 57 proc. ankietowanych przedsiębiorców<br />

zadeklarowało, że nie przewiduje żadnych zmian<br />

w wynagrodzeniach pracowników w tym roku,<br />

a podniesienie płac planuje 37 proc. spośród nich.<br />

POSZUKIWALI PRACOWNIKÓW W LUTYM<br />

Rynek nieruchomości komercyjnych w całej<br />

Europie Środkowo-Wschodniej także znajduje<br />

się w fazie ożywienia, jednakże jego poziom,<br />

według Jones Lang LaSalle, jest zróżnicowany<br />

w zależności od miejsca. Chorwacja wykazuje<br />

znaczny wzrost ożywienia, Rumunia może okazać<br />

się w tym roku bardzo perspektywicznym rynkiem,<br />

a Węgry – w dalszym ciągu są niestabilne.<br />

Rynek czeski i słowacki w miarę wydostawania<br />

się z ciężkiego okresu 2009/10 wykazuje wzrastającą<br />

stabilność i dojrzałość, a już w pierwszym<br />

kwartale 2011 roku da się zauważyć tu zwiększoną<br />

aktywność, większą niż w ostatnich dwóch latach.<br />

Raport Jones Lang LaSalle informuje także<br />

o wzmożonej aktywności inwestorów na rynku<br />

polskim.<br />

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI podsumował wyniki<br />

sprzedaży za ubiegły rok. W 2010 roku nabywców<br />

znalazło prawie 1000 mieszkań z oferty<br />

fi rmy. W 2010 roku Budimex Nieruchomości rozpoczął<br />

pięć nowych projektów w trzech miastach,<br />

w których prowadzi działalność: w Warszawie,<br />

Krakowie i Poznaniu.<br />

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował<br />

rok 2010. Liczba pozwoleń na budowę<br />

wyniosła 217 694. Jest to wzrost o 3 proc. w porównaniu<br />

z 2009, w którym liczba ta osiągnęła<br />

212 279. Jeśli odniesie się tę wielkość do rodzaju<br />

budowy, to już w budownictwie mieszkalnym<br />

jednorodzinnym wzrost liczby pozwoleń był<br />

mniejszy, bo wyniósł 2 proc., a w przypadku<br />

budynków wielorodzinnych – 9 proc. w porównaniu<br />

z 2009 r. Urzędnicy wskazują, że dane,<br />

mimo iż w porównaniu z 2009 rokiem są wyższe,<br />

to jednak znacznie gorsze, gdy odniesie się<br />

je do 2008 roku. @<br />

Alumil w Łodzi – przedstawiciela handlowego<br />

Budvar Centrum ze Zduńskiej Woli – przedstawicieli ds. inwestycji<br />

Dobroplast z Zambrowa – przedstawicieli handlowych<br />

Domkat w Siemianowicach Śl. – projektanta konstrukcji aluminiowych<br />

Gebauer w Opolu – kierownika sieci sprzedaży<br />

Grubek z Sulejówka – handlowca do aluminium<br />

Jarbetal w Pruszkowie – serwisanta<br />

Komandor Pomorze z Gdańska – przedstawiciela handlowego<br />

NB Polska w Gnieźnie – inżyniera utrzymania ruchu<br />

Nexbau z Karpicka – doradcy techniczno-handlowego<br />

Okna Rąbień – country sales managera na Węgrzech<br />

Profi t w Chorzowie – montażystę okien i drzwi<br />

Sellmet w Toruniu – magazyniera<br />

Selve Polska z Krakowa – przedstawicieli handlowych<br />

Signum ze Skarżyska-Kamiennej – doradców klienta<br />

Sokółka Okna i Drzwi w Sosnowcu – handlowca/doradcę technicznego<br />

Sożal z Solca Kujawskiego – technologa-szefa produkcji<br />

Stolplast z Szalejowa – projektanta konstrukcji aluminiowych<br />

Tonal z Siemianowic Śląskich – przedstawicieli handlowych i kierownika produkcji (specjalność: aluminium)<br />

VBH w Białymstoku – handlowca<br />

Wimarol Okna we Wrocławiu – specjalistę ds. sprzedaży


Z PLANAMI NA KOLEJNE LATA<br />

W malowniczo położonej Muszynie 25 lutego została zorganizowana jubileuszowa<br />

konferencja pod hasłem: 20 lat Fakro – historia innowacyjności. Ponad<br />

120 osób, na co dzień współpracujących z fi rmą, miało okazję wspólnie świętować<br />

okrągłą rocznicę jej istnienia. Na to ważne wydarzenie zostali zaproszeni<br />

najbardziej niezawodni partnerzy biznesowi producenta okien dachowych.<br />

Wręczenie przez prezesa fi rmy statuetek dla niezawodnych partnerów.<br />

Oczywiście, głównym tematem spotkania było<br />

20-lecie istnienia Fakro. Goście reprezentowali<br />

przede wszystkim biura architektoniczne, deweloperów,<br />

instytucje i media branżowe. Nie<br />

zabrakło również najlepszych partnerów handlowych<br />

oraz dyrektorów szkół budowlanych.<br />

Po złożeniu gratulacji Krystynie i Ryszardowi<br />

CO CZYTAJĄ TECHNOLODZY<br />

U progu kolejnego sezonu zapytaliśmy technologów<br />

w fi rmach branży stolarki, co czytają, skąd<br />

czerpią informacje o nowych produktach, technologiach<br />

oraz o wydarzeniach w naszej branży.<br />

Domyślaliśmy się oczywiście, że podstawowym<br />

źródłem wiedzy są publikacje prasowe i Internet,<br />

ale chcieliśmy dowiedzieć się, które wydawnictwa<br />

i czyje strony internetowe są przez nich cenione.<br />

Zadanie to zleciliśmy niezależnej agencji<br />

badawczej, która pod koniec lutego dostarczyła<br />

nam raport ze swoich ankiet wśród technologów.<br />

Z nieukrywaną satysfakcją przeczytaliśmy w nim,<br />

że najbardziej popularnym wydawnictwem w tym<br />

środowisku jest miesięcznik „<strong>Forum</strong> <strong>Branżowe</strong>”,<br />

pięciokrotne częściej czytany przez technologów<br />

niż miesięcznik „Murator”. Co piąty technolog<br />

przegląda kwartalnik „Okno”, co osiemnasty zagląda<br />

do miesięcznika „Świat Szkła”, a co dwudziesty<br />

do kwartalnika „Profi Okno”. Korzystając<br />

z okazji, zapytaliśmy również technologów, jak<br />

Florkom przez zaproszonych gości rozpoczęła<br />

się ofi cjalna część spotkania. Najważniejszym<br />

punktem programu było niewątpliwie wręczenie<br />

statuetek Niezawodny Partner w Biznesie. Obdarowano<br />

nimi łącznie 13 osób wywodzących się<br />

z biur architektonicznych, instytucji branżowych<br />

i czasopism.<br />

oceniają informacje o nowych produktach oraz<br />

poziom artykułów technicznych, jakie pojawiają<br />

się czasem w naszym miesięczniku. O ile pokazywane<br />

w „<strong>Forum</strong>” nowości produktowe w wielu<br />

ocenach uzyskały notę bardzo dobrą (średnia 4+),<br />

o tyle artykuły techniczne otrzymywały najczęściej<br />

notę dobrą (średnia 4-). I choć nie jesteśmy pismem<br />

technicznym, to bierzemy sobie tę uwagę do<br />

serca i pracować będziemy w tym roku nad podniesieniem<br />

jakości merytorycznej części technicznej<br />

naszego miesięcznika. Obiecujemy.<br />

Nie mniejszą satysfakcję sprawiło nam zauważenie<br />

przez technologów naszego internetowego<br />

serwisu Blokno.pl, który – mimo że funkcjonuje<br />

zaledwie od kilku miesięcy – jest już znany co dwudziestemu<br />

technologowi branży stolarki. Oczywiście,<br />

dużo bardziej znane są portale od wielu lat<br />

działające w Internecie: Oknotest, Oknonet czy Infookno.<br />

Ale zaistnienie serwisu Blokno.pl w świadomości<br />

technologów cieszy nas tym bardziej, że<br />

w żaden jak dotąd sposób nie promowaliśmy tego<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

ZAPROSILI NAS<br />

Indywidualne podziękowania za wieloletnią współpracę.<br />

Następnie, za sprawą prezentacji multimedialnej,<br />

goście mieli okazję przypomnieć sobie historię<br />

przedsiębiorstwa. Pokazano jej osiągnięcia w Polsce<br />

i za granicą. Bardzo ciekawy okazał się też pokaz<br />

slajdów z archiwalnymi zdjęciami, na bieżąco<br />

omawianymi przez prezesa Ryszarda Florka.<br />

Punktem kulminacyjnym jubileuszu był występ<br />

gwiazdy wieczoru – Anny Wyszkoni. Artystka<br />

od pierwszych minut występu nawiązała świetny<br />

kontakt z gośćmi. W rytm największych przebojów<br />

wszyscy bawili się do białego rana.<br />

Konferencja z okazji 20-lecia fi rmy była nie tylko<br />

podsumowaniem dotychczasowej działalności Fakro,<br />

stała się również okazją do dyskusji na temat<br />

planowanych w przyszłości przedsięwzięć. Jak się<br />

okazało, szef nie spoczywa na laurach, a w głowie<br />

ma plany na następne 20 lat. Pozostaje nam życzyć<br />

wytrwałości w realizacji projektów oraz kolejnych<br />

tak wspaniałych okazji do świętowania.<br />

AGATA WOŹNIAK<br />

kontakt@okna-forum.pl<br />

Znajomość wydawnictw branżowych.<br />

<strong>Forum</strong> <strong>Branżowe</strong><br />

Okno<br />

Murator<br />

Świat Szkła<br />

Profi Okno<br />

0 25 50 75 100<br />

serwisu w tym środowisku. Również to będziemy<br />

nadrabiać w tym roku.<br />

Kilkuset technologom branży stolarki, którzy zechcieli<br />

wziąć udział w badaniu i odpowiedzieć na<br />

pytania ankieterów, składamy w tym miejscu serdeczne<br />

podziękowania. I zapraszamy oczywiście<br />

do stałej lektury miesięcznika „<strong>Forum</strong> <strong>Branżowe</strong>”<br />

i serwisu Blokno.pl.<br />

REDAKCJA<br />

marzec 2011 11<br />

Zdjęcia: autorka


FORUM BRANŻOWE<br />

INTERNET<br />

CIEKAWE NA BLOKNIE…<br />

Jak co miesiąc na łamach „<strong>Forum</strong>” pokazujemy wpisy wybrane z naszego internetowego<br />

blogu. Tym razem publikujemy refl eksje na temat walki cenowej,<br />

ciekawostki w projektowaniu drzwi i strategię jednego z dostawców profi li.<br />

STRATEGIA ROPLASTO<br />

Już w drugim półroczu tego roku powstanie<br />

w okolicach Kielc skład fabryczny z profi lami Roplasto<br />

Systemtechnik, dzięki czemu fi rma zapewni<br />

szybki dostęp swoim obecnym i nowym klientom<br />

do szerokiej oferty produkcyjno-handlowej. Skład<br />

ten ma być przyczółkiem do rozwoju sprzedaży<br />

profi li w Polsce. Strategia fi rmy obejmuje uruchomienie<br />

od czterech do pięciu (maksymalnie)<br />

producentów okien na systemach Roplasto, tak<br />

aby zapewnić każdej fi rmie wyłączność na obszarze,<br />

w którym działa. Dzięki takiej fi lozofi i Roplasto,<br />

producenci będą mieli swobodę działania<br />

na powierzonym obszarze Polski i nie będą zmuszeni<br />

do wyniszczającej konkurencji cenowej,<br />

którą można obecnie zaobserwować. Do tego<br />

należy dołożyć bardzo szeroką ofertę profi li okiennych:<br />

3-5-6-7-8-komorowych z uszczelnieniem<br />

zewnętrznym i wewnętrznym (AD) i (MD) oraz<br />

możliwość dostawy profi li kolorowych z czeskiego<br />

Brna w ciągu maksymalnie 14 dni.<br />

Całość:http://roplasto-systemtechnik.blokno.<br />

net/#905<br />

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI<br />

Na początku lat 90. w Polsce okna z PCW były produkowane<br />

w takich standardach techniczno-technologicznych,<br />

które gwarantowały jakość. Chodziło<br />

o określoną grubość ścianek zewnętrznych<br />

– dzisiaj nazywa się to klasa A i stanowi narzędzie<br />

przewagi konkurencyjnej w walce o klienta,<br />

i na tym argumencie buduje się kampanie reklamowe.<br />

W tychże chlubnych czasach większość<br />

okien na rynku była produkowana z tzw. uszczelnieniem<br />

środkowym MD – znacznie wydłużającym<br />

żywotność okuć umieszczonych w suchej komorze<br />

i wzmacniających konstrukcję okna (przewaga<br />

korzyści w oknach z uszczelnieniem środkowym<br />

MD nad oknami z uszczelnieniem zewnętrznym<br />

AD nie podlega dyskusji). Nikt w tamtych czasach<br />

nie wpadł na pomysł, żeby produkować profi le<br />

z odpadów recyklingowych. Jedynym surowcem<br />

do produkcji była pełnowartościowa mieszanka<br />

chemiczna. Nie wspominam już, że w tych latach<br />

stosowano niezawodną stabilizację profi li ołowiem,<br />

nadającym profi lom elastyczność i trwałość<br />

ROLLFIX<br />

ul. Bakalarska 19<br />

02-212 Warszawa<br />

� 22 575 09 00<br />

� 22 575 09 02<br />

rollfix@rollfix.pl<br />

www.rollfix.pl<br />

12 marzec 2011<br />

INNE<br />

TAŚMY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE<br />

– dzisiaj za sprawą ekologów stosuje się prawie<br />

powszechnie stabilizację cynkowo-wapniową,<br />

co niestety nie jest dobrym rozwiązaniem dla<br />

tego typu produktów (kruchość profi li, większa<br />

podatność na starzenie powierzchni). Producenci<br />

profi li okiennych tak daleko włączyli się do „wojny<br />

cenowej”, że w pewnym momencie, moim<br />

zdaniem, zatracili poczucie granic, których nigdy<br />

nie powinni przekraczać. Uleganie bowiem naciskom<br />

na obniżenie ceny ze strony producentów<br />

okien z PCW doprowadziło do znaczącego obniżenia<br />

jakości produkowanych okien. Są już jednak<br />

pierwsze pomyślne skowronki, że nadchodzi w tej<br />

DRZWI W KAŻDĄ STRONĘ<br />

Chyba każdy z nas doświadczył niemiłego<br />

uczucia, gdy chcąc otworzyć drzwi – popychał<br />

je zamiast ciągnąć. Często pomocne w tej sytuacji<br />

okazują się umieszczone na skrzydle napisy<br />

„pchać” lub „ciągnąć”, jednak stosowane<br />

są jedynie w budynkach użyteczności publicznej,<br />

a co mniej uważni i tak szarpią za klamkę.<br />

Rozwiązania zjawiska w obiektach prywatnych<br />

podjął się natomiast młody absolwent ASP z Poznania<br />

– autor idei: drzwi w każdą stronę.<br />

Projektant, dzięki zastosowaniu specjalistycznych<br />

okuć oraz dwóch osi obrotu, stworzył możliwość<br />

otwierania drzwi z każdej strony w dwóch<br />

wariantach – przez pchanie lub ciągnięcie.<br />

Umieszczone w progu i nadprożu trzpienie (po<br />

dwa na górze i dole) na przemian pełnią funkcję<br />

osi obrotu (w chwili otwierania), a znajdujące<br />

się w skrzydle drzwiowym gniazda na przemian<br />

wskakują w trzpienie. Drzwi mają także dwie<br />

„klamki”. Jedną z prawej strony, a drugą z lewej,<br />

schowaną pomiędzy odstającą krawędzią drzwi<br />

a ścianą. Otwieranie odbywa się intuicyjnie: ciągnąc<br />

za „klamkę” przy odstającej lewej krawędzi<br />

(przy otwieraniu przez pociągnięcie) lub pchając<br />

„klamkę” po prawej stronie drzwi (przy otwieraniu<br />

przez pchanie). Samo skrzydło również<br />

nie jest typowe: zostało postawione pod kątem<br />

do framugi, przełamując tym samym tradycyjną<br />

metodę osadzania drzwi w ścianie. Dzięki temu<br />

trikowi drzwi zachęcają do wejścia, ponieważ<br />

cały czas wyglądają na lekko uchylone. Ponadto<br />

rozwiązują dylemat: pchać czy ciągnąć – skośne<br />

Lange Łukaszuk sp.j.<br />

ul. Wrocławska 43, Byków<br />

55-095 Mirków k/Wrocławia<br />

� 71 398 08 18<br />

� 71 398 08 19<br />

handlowy@langelukaszuk.pl<br />

www.langelukaszuk.pl<br />

INNE<br />

DYSTRYBUTOR ELEKTRONARZĘDZI ORAZ NARZĘDZI BUDOWLANYCH<br />

I WARSZTATOWYCH, A TAKŻE DOSTAWCA ENERGOOSZCZĘDNYCH<br />

SYSTEMÓW OŚWIETLENIA<br />

materii wiosna… Otóż daje się zaobserwować,<br />

że niektórzy producenci profi li i okien z PCW zaczynają<br />

wracać do… korzeni. Świadczy o tym<br />

coraz więcej komunikatów reklamowych o wprowadzaniu<br />

następującej oferty okien: okna w klasie<br />

A, okna z uszczelnieniem środkowym MD, okna<br />

tylko z pełnowartościowej mieszanki bez recyklingu.<br />

Można więc powiedzieć, że następuje swoisty<br />

powrót do przeszłości. Nasuwa się jednak pytanie:<br />

czy warto było i czy warto jest odchudzać ofertę<br />

profi lową? Czy warto było i czy warto dalej ulegać<br />

naciskom cenowym producentów okien z PCW,<br />

którzy nie potrafi ą sprzedawać tego, co w oknach<br />

najlepsze? Czy oby powrót do przeszłości jednoznacznie<br />

nie dyskredytuje tej krótkowzrocznej polityki<br />

nastawionej na utratę rentowności i osłabienie<br />

jakościowe pozycji stolarki z PCW w ogólnym<br />

tego słowa znaczeniu?<br />

Inne wpisy autora: http://adam-grow.blokno.<br />

net/#940<br />

osadzenie samo podpowiada prawidłowy ruch.<br />

A to nie koniec zalet: osoby na wózkach inwalidzkich<br />

mogą od każdej strony wjechać w drzwi,<br />

popychając je. Jest to też korzystniejsze, gdy<br />

nie mamy wolnej ręki. Autor nie przewiduje zamykania<br />

drzwi na zamek, więc mogą one pełnić<br />

rolę jedynie przegród wewnętrznych.<br />

Cały tekst: http://design.blokno.net/#902<br />

KRISPOL<br />

ul. Budowlana 1, Psary Małe<br />

62-300 Września<br />

� 61 662 41 00<br />

� 61 436 76 48<br />

biuro@krispol.pl<br />

www.krispol.pl<br />

INNE<br />

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE, KRATY ROLOWANE,<br />

ROLETY ZEWNĘTRZNE, STOLARKA ALUMINIOWA


WYSPECJALIZOWANY BEM<br />

Kiedy w maju 2008 roku pisaliśmy o fuzji płockiego Bem-a z gdańskim Mercorem,<br />

z uznaniem przyjęliśmy decyzję właścicieli – rodziny Brudnickich o wejściu<br />

do większej grupy biznesowej, by wspólnie umacniać swoją pozycję<br />

na rynku.<br />

Mercor, nowy właściciel Bem-a, porównywał produkty<br />

płockiego producenta do marki Audi w motoryzacji<br />

i był bardzo zadowolony z poszerzenia<br />

portfolio swoich produktów o te właśnie wyroby.<br />

Brudniccy też chyba byli zadowoleni, bo nie dość,<br />

że zainkasowali ponad 100 mln zł, to nadal pozostali<br />

na czele fi rmy i wciąż nią kierowali; choć<br />

już w ramach Grupy Mercor.<br />

Senior rodu, Jan Brudnicki, który prowadził<br />

fi rmę od 1984 roku, a wszedł po fuzji do rady<br />

nadzorczej Mercoru, powiedział nam wówczas:<br />

„Nie sposób już rozwijać fi rmy samotnie w globalnym<br />

otoczeniu. Jeżeli jako polskie fi rmy chcemy<br />

w przyszłości coś znaczyć nie tylko na krajowym,<br />

ale i na europejskim rynku, to musimy łączyć nasze<br />

siły i potencjały”. Perspektywy zarówno dla Bem-a,<br />

jak i Mercora były bardzo dobre, a wspólne obroty<br />

w kolejnych latach miały przekraczać 600 mln zł.<br />

Niestety, przyszedł słabszy rok 2009, a po nim<br />

nie lepszy 2010 i wcześniejsze plany o ekspansji<br />

grupy trzeba było nieco przykroić. Mercor, jak wiele<br />

innych fi rm, w sytuacji osłabienia rynku wybrał<br />

drogę poszukiwania oszczędności, ale także postawił<br />

na poprawę efektywności przez restrukturyzację<br />

Grupy, co uprościłoby jej strukturę, a także<br />

jednoznacznie określiłoby kompetencje poszczególnych<br />

spółek i zakładów.<br />

– Uznaliśmy, że każdy zakład powinien się specjalizować<br />

w określonym asortymencie – mówi<br />

Jarosław Rompca, długoletni menadżer Mercora,<br />

a obecnie prezes zarządu Bem-a. – I tak m.in.<br />

produkcję drzwi i ścianek profi lowych (metalowe<br />

profi le z wypełnieniem szklanym) przenieśliśmy<br />

z Dobrzenia pod Opolem do Płocka, zostawiając<br />

na południu Polski produkcję stalowych przeciwpożarowych<br />

drzwi płaszczowych i bram.<br />

Taka perspektywa „specjalizacji” nie odpowiadała<br />

chyba założycielowi Bem-a, który w październiku<br />

ub. roku zrezygnował z funkcji w radzie nadzorczej<br />

grupy, tłumacząc to „odmiennym od zarządu<br />

spółki postrzeganiem rozwoju Grupy Mercor,<br />

a szczególnie niedostatecznym wykorzystaniem<br />

potencjału spółek zależnych”. W połowie listopada<br />

swoje rezygnacje z dalszego kierowania spółką<br />

złożyli również jego synowie, podając w uzasadnieniu<br />

„odmienne wizje co do dalszego rozwoju<br />

Bem”. Rodzina Brudnickich sprzedała należące<br />

do niej akcje Mercora, a w ten sposób straciła<br />

Uznaliśmy, że każdy zakład<br />

Grupy Mercor powinien się<br />

specjalizować w określonym<br />

asortymencie wyrobów<br />

– mówi Jarosław Rompca.<br />

już jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie płockiej<br />

fi rmy, którą przez prawie 30 lat budowała.<br />

Na czele Bem-a stanęła od listopada 2010 roku<br />

grupa menadżerów Mercora, a wkrótce jeden<br />

z nich: Jarosław Rompca, powołany został na stanowisko<br />

prezesa zarządu. Po początkowych perturbacjach,<br />

kiedy to wraz ze starym zarządem<br />

odeszła grupa kierownicza Bem-a oraz część pracowników,<br />

zarząd spółki został także uzupełniony<br />

o Rafała Krzymańskiego – dyrektora handlowego,<br />

i Piotra Błazika – dyrektora fi nansowego.<br />

Nowa kadra menedżerska awansowała najlepszych<br />

pracowników na stanowiska kierownicze<br />

i ustabilizowała rytmiczność produkcji. W nowy<br />

rok płocki zakład Mercora wszedł, zatrudniając<br />

270 pracowników (w 2008 było ich 480) i z portfelem<br />

zamówień na część sezonu 2011.<br />

– Jesteśmy obecnie na etapie analizowania rentowności<br />

poszczególnych naszych działań – mówi<br />

prezes Jarosław Rompca, oprowadzając nas po zakładzie.<br />

– Po takiej dogłębnej analizie przyjmiemy<br />

ostateczną strategię dla spółki. Naszym zadaniem<br />

będzie między innymi usprawnienie procesu produkcyjnego.<br />

Ponadto będziemy rozwijać dział<br />

obsługi klientów, z naciskiem na wykonawstwo,<br />

zwłaszcza przy dużych obiektach, oraz serwis.<br />

– Naszą specjalnością w Grupie Mercor są drzwi<br />

oraz ścianki profi lowe ze stali i aluminium; w Płocku<br />

produkujemy także oddzielenia drewniane –<br />

uzupełnia dyrektor Krzymański, pracujący w swojej<br />

karierze i dla Rockwoola, i Ruukki, i Crawforda.<br />

– Te wyroby dostarczamy do wszystkich spółek<br />

grupy, a z innych zakładów produkcyjnych, również<br />

należących do Mercora, otrzymujemy stalowe<br />

drzwi płaszczowe, bramy przesuwne i rolowane<br />

do podziemnych garaży oraz inne specjalistyczne<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

Z WIZYTĄ<br />

produkty, takie jak klapy dymowe czy świetliki.<br />

Dzięki temu potrafi my stworzyć kompleksową<br />

ofertę na każdą większą inwestycję i to nie tylko<br />

w zakresie dostaw, ale też i montażu.<br />

Aktualnie płocki Bem pracuje w całej Polsce: realizuje<br />

dostawy dla wykonawcy Stadionu Narodowego,<br />

wyposaża m.in. Gdańskie Centrum<br />

Medycyny Inwazyjnej, poznański Murawa Offi ce<br />

Park i Rezydencję Foksal w Warszawie. Dział ofertowania<br />

ma dziś pełne ręce roboty na nowy sezon<br />

i z tej perspektywy rok 2011 zapowiada się dla<br />

fi rmy obiecująco.<br />

Dużym sukcesem spółki jest zaangażowanie na stanowisku<br />

szefa produkcji Krzysztofa Śmietanki,<br />

specjalisty od systemów zarządzania, wcześniej<br />

dyrektora ds. produkcji Pilkingtona IGP w Skierniewicach,<br />

który doskonale zna się na zarządzaniu<br />

procesami produkcyjnymi; zna się również na szkle<br />

budowlanym, odgrywającym ogromną rolę w technice<br />

fasadowej. Bo wykonawstwo fasad, choć<br />

nie zawsze rentowne, czyni z Bem-a pożądanego<br />

partnera dla każdego inwestora i generalnego<br />

wykonawcy, który życzy sobie mieć całą stolarkę<br />

i ślusarkę w obiekcie „z jednej ręki”. Taki partner zapewnia<br />

dużo lepszą koordynację pracy, a i wzajemne<br />

rozliczenia są wówczas dużo prostsze. Tu nowe<br />

kierownictwo Bem-a widzi swoją dużą szansę.<br />

– Kontynuujemy także rozpoczęte w sezonie 2009<br />

działania rozwijające nasz dział serwisowy – mówi<br />

prezes Jarosław Rompca. – To ważny i wciąż rosnący<br />

obszar naszych zainteresowań. Coraz więcej<br />

klientów rozumie, że warto serwisować elementy<br />

stolarki budynku nie tylko w czasie objętym<br />

gwarancją, nie tylko ze względu na wymagania<br />

ppoż., ale także w całym okresie użytkowania.<br />

To jest o wiele tańsze niż ewentualne późniejsze<br />

naprawy czy wręcz wymiany. Nasz serwis konserwacyjny<br />

zdejmuje z ich głowy troskę o właściwe<br />

funkcjonowanie stolarki i możliwe uszkodzenia<br />

w trakcie wieloletniej eksploatacji. Z coraz większą<br />

liczbą administratorów budynków podpisujemy<br />

umowy na okresową konserwację.<br />

Zwiedzając zakład Bem-a w Płocku, daje się zauważyć<br />

zmiany. Hale są modernizowane, procesy<br />

produkcyjne upraszczane i dostosowywane<br />

do produkcji liniowej. Nade wszystko jednak widać<br />

pracę, co zimą w naszej branży nie zawsze jest codziennością.<br />

Można odnieść wrażenie, że zmiany<br />

dokonują się „w biegu”, obok toczącej się produkcji.<br />

To dobrze wróży przyszłości płockiego zakładu,<br />

a rozmowa z nowym kierownictwem utwierdza<br />

w przekonaniu, że wyznaczony jest już kierunek<br />

jego rozwoju, a na podstawie planów i działań nowego<br />

zarządu można wnioskować, że po okresie<br />

chwilowego spowolnienia gospodarczego Bem<br />

wraz z całą Grupą Mercor wraca pomału do walki<br />

o prymat na rynku krajowym i w Europie.<br />

JAN STOLCZYK<br />

j.stolczyk@okna-forum.pl<br />

marzec 2011 13


FORUM BRANŻOWE<br />

GIEŁDA<br />

Budvar<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

zł<br />

Grupa Kęty<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

zł<br />

Trion<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

zł<br />

Yawal<br />

17<br />

15<br />

13<br />

zł<br />

Mercor<br />

23<br />

21<br />

19<br />

17<br />

zł<br />

Pozbud<br />

6,5<br />

6.0<br />

5,5<br />

<strong>03</strong>.12<br />

<strong>03</strong>.12<br />

<strong>03</strong>.12<br />

<strong>03</strong>.12<br />

<strong>03</strong>.12<br />

10.12<br />

5,0<br />

zł<br />

Selena<br />

22<br />

21<br />

20<br />

19<br />

18<br />

17<br />

zł<br />

<strong>03</strong>.12<br />

<strong>03</strong>.12<br />

10.12<br />

10.12<br />

10.12<br />

10.12<br />

10.12<br />

10.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

17.12<br />

14 marzec 2011<br />

23.12<br />

23.12<br />

23.12<br />

23.12<br />

23.12<br />

23.12<br />

23.12<br />

07.01<br />

07.01<br />

07.01<br />

07.01<br />

07.01<br />

07.01<br />

07.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

14.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

21.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

28.01<br />

04.02<br />

04.02<br />

04.02<br />

04.02<br />

04.02<br />

04.02<br />

04.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

11.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

18.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

28.02<br />

CO NOWEGO NA GPW<br />

W lutym wiele spółek giełdowych odnotowało straty. Ceny akcji spadały, wywołując<br />

tym samym niepokój inwestorów. Wzmożony ruch na parkiecie uwidaczniał<br />

się we wzroście wolumenu. Nie oznacza to jednak, że żadna ze spółek<br />

nie zwiększyła swej wartości. Były bowiem i takie sytuacje.<br />

Podobne nastroje panowały śród spółek wchodzących<br />

w skład indeksu stolarki. Tu także mamy<br />

przewagę spadków i dwa zaledwie wzrosty. A zatem<br />

ogólna wartość indeksu na koniec miesiąca<br />

delikatnie spadła – o 1 proc., osiągając 13 338 zł.<br />

Spośród siedmiu spółek decydujących o wielkości<br />

naszego indeksu, tylko dwie odnotowały wzrosty:<br />

Budvar i Selena. Jednakże straty w przypadku<br />

pozostałych spółek były pod względem wartości<br />

dużo większe, stąd ogólny spadek indeksu. Co ciekawe,<br />

zmiany, choć niekorzystne, były naprawdę<br />

niewielkie.<br />

Budvar Centrum<br />

Mimo początkowego spadku, w ostatniej dekadzie<br />

miesiąca nastąpiła nagła zmiana tendencji<br />

i cena akcji wzrosła. Stąd też większa liczba zawieranych<br />

transakcji właśnie w ostatnich dniach<br />

lutego oraz na początku miesiąca, kiedy uwidocznił<br />

się wspomniany spadek. W max = 24 395, przy<br />

kursie: 3,42 (25.02.2011).<br />

Grupa Kęty<br />

Podobnie jak w przypadku Budvaru, tu także wystąpił<br />

wzrost w ostatnich dniach lutego, po znacznym<br />

spadku w drugiej dekadzie miesiąca. Obroty<br />

natomiast były bardzo zróżnicowane, wartość wolumenu<br />

rosła i malała na przemian. W max = 25 545,<br />

przy kursie: 124,50 (25.02.2011).<br />

Trion<br />

Kurs akcji nie był stabilny. Widać wyraźne wahania:<br />

w pierwszej połowie miesiąca delikatny<br />

wzrost, w drugiej natomiast spory spadek. Szybką<br />

reakcję inwestorów na każdą zmianę kursu<br />

potwierdzają wysokie i zróżnicowane wartości<br />

wolumenu. W max = 517 624, przy kursie: 0,42<br />

(01.02.2011).<br />

Yawal<br />

Na początku lutego cena akcji wzrosła, po czym<br />

w połowie miesiąca nastąpił nagły i krótkotrwały<br />

spadek. Kurs szybko wrócił do wcześniejszego poziomu,<br />

po czym znowu stracił na wartości. Mimo<br />

że okresy wzrostu były znacznie dłuższe niż czas<br />

WIG<br />

50 000<br />

45 000<br />

40 000<br />

<strong>03</strong>.12<br />

10.12<br />

17.12<br />

23.12<br />

07.01<br />

14.01<br />

21.01<br />

28.01<br />

04.02<br />

11.02<br />

18.02<br />

28.02<br />

spadków, ogólnie cena akcji nieznacznie spadła.<br />

Wolumen natomiast ustabilizował się na dosyć<br />

niskim poziomie, z wyjątkiem nielicznych wzrostów<br />

wartości. W max = 2449, przy kursie: 13,19<br />

(01.02.2011).<br />

Mercor<br />

Co parę dni następował spadek wartości papierów<br />

spółki. Obroty natomiast utrzymywały się na niskim,<br />

ale za to stabilnym poziomie. W max = 7996,<br />

przy kursie: 17,55 (17.02.2011).<br />

Pozbud<br />

Cena akcji rosła i malała na przemian, w rezultacie<br />

jednak na koniec miesiąca nastąpił spadek<br />

kursu. Równie niestabilny był wolumen – wysokie<br />

i zróżnicowane wartości obrotów wskazują<br />

na zainteresowanie inwestorów papierami<br />

spółki. W max = 202 608, przy kursie: 6,00<br />

(09.02.2011).<br />

Selena<br />

Wartość papierów rosła i malała na przemian,<br />

jednakże w drugiej i trzeciej dekadzie wartość<br />

akcji była wyraźnie niższa niż w pierwszych<br />

dniach miesiąca. Wolumen utrzymywał stabilny<br />

poziom, z nielicznymi, ale dużymi skokami wartości.<br />

W max = 100 076, przy kursie: 20,33<br />

(15.02.2011).<br />

Indeksy giełdowe wskazują niejako na stabilizację.<br />

Nie występują tu wartości ujemne, ale te dodatnie<br />

nie przekraczają nawet 1 proc. Największy<br />

wzrost dotyczy WIG20 – 0,9 proc. W przypadku<br />

pozostałych indeksów (WIG, mWIG40, sWIG80)<br />

zmiany były mniejsze niż pół punktu procentowego.<br />

(red.)<br />

Indeks stolarki: 13 407; Zmiana 1% �<br />

15 000<br />

13 000<br />

11000<br />

9000<br />

7000<br />

zł<br />

25. 02<br />

31. <strong>03</strong><br />

30. 04<br />

28. 05<br />

30. 06<br />

30. 07<br />

31. 08<br />

30. 09<br />

29. 10<br />

26. 11<br />

23. 12<br />

28. 01<br />

28. 02


FORUM BRANŻOWE<br />

PROMOCJA<br />

���������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

��������� �������� ���� ������������ �� ���������<br />

����������� ������� ���� �������� ����<br />

������� ��������� ��� ������������ ������ �����<br />

����������������������������������������������<br />

����������������������<br />

���������������������<br />

����������������������<br />

���� ����� �����������<br />

������ ������������<br />

������ ��� �������� ���<br />

���������� ������ ������<br />

���������������������<br />

��� ����������������<br />

���� ���� �����������<br />

�� ������ ��������<br />

�� ��� ���������� �����<br />

����� ���� ������������<br />

�������� ������������<br />

������������������������<br />

���������� ��� ��������<br />

����� �� �������� ������<br />

������� ��� ���� ����<br />

�����������������������<br />

��������� ���������<br />

��������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

��������� �������� ������������� ������������<br />

���� ������� ����������� ��� ������������<br />

������� ������������ �������� ���������� ������<br />

���������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

��� ����������������� �������� ������� �����<br />

���������� �� ������������� ����������������<br />

�� ������ ������������ ���������� ����� ��������<br />

��������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�� �������� �������� ���� ��������� ��� �������<br />

������� ��������� ������� �������� ���������� ����<br />

���������������������������������������������<br />

���������������������������<br />

�������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

������ ������������ ������ �������� �������<br />

��������� �������� ���������� ����� �������������<br />

�������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

����������� ������� ����������� ������ ������<br />

��� ������������ ��� ������ ��� �� ������ �����<br />

������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�������� �������� ���������������� �������<br />

��������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

��� ������ �� ����� ������� �� ��������� �� �������<br />

�����������������<br />

16 marzec 2011<br />

������������<br />

���������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

Zasadnicza struktura powłoki galwanicznej (opr. firmy EJOT).<br />

������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

����������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

���������������<br />

���������� ������<br />

������������<br />

������ ���������<br />

���� ���������<br />

��� �� ������� ���<br />

�����������<br />

�������������������<br />

���������� ���� ���<br />

�����������������<br />

�������� ��� ������<br />

�����������������<br />

������� ��������<br />

���� ���������<br />

���� ���� �� ��������<br />

��������������<br />

���������� ���<br />

�����������������<br />

�������� �������<br />

������������������<br />

���� ��� ����������<br />

��������������<br />

�����������������<br />

�������� ��������<br />

���������������<br />

Dodatkowa powłoka kryjąca (opcjonalnie)<br />

Transparentne lakierowanie: ok. 2 μm (np. EJOSEAL)<br />

Czarna powłoka TopCoat: ok. 10 μm<br />

Pasywacja<br />

Pasywacja na srebrno: ok. 0,1 μm<br />

Pasywacja grubowarstwowa: ok. 0,5 μm<br />

Właściwa powłoka antykorozyjna<br />

Cynk lub stopy cynku (cynk/żelazo lub cynk/nikiel)<br />

Grubość powłoki w zależności od wymagań (5 μm ÷ 20 μm)<br />

Materiał podstawowy (wkręt/stal)<br />

h SSN<br />

h SSN<br />

250 250<br />

200<br />

200<br />

150<br />

150<br />

100<br />

144<br />

144<br />

��������������� ����������� ������������ ���<br />

����������������������������������������<br />

�� ������ ������������ ������������ ������<br />

����������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�����������������������<br />

�������� ���� �����������<br />

���������� ����������<br />

����������� ��� ��������<br />

������ ��������� �� �����<br />

������ ������� ������ �����<br />

����������������������<br />

����� ������������� ���<br />

��������� �������� ����<br />

��������� ��� ��������<br />

����������� ��� ��������<br />

������� �������������<br />

��� �������� �� ���������<br />

������� ����� ������� ���<br />

����� ����������� ���<br />

��������������������������<br />

������������ ���������<br />

��������� �� ����������<br />

������������ �� ���������<br />

��������� ��������������<br />

������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�����������������������������<br />

������������������������<br />

������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

������ ������������� ��������������� ��� �������<br />

������������� ����������� �������� ������<br />

TEST TEST POWŁOK POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH<br />

ANTYKOROZYJNYCH<br />

96<br />

96<br />

144<br />

144<br />

240 240<br />

100<br />

50<br />

48<br />

50<br />

0<br />

48<br />

6<br />

KOROZJA �ELAZA<br />

0 PAS. NA<br />

�ÓŁTO<br />

PAS. NA �ÓŁTO<br />

6<br />

PAS. NA<br />

SREBRNO PAS. NA<br />

PAS. NA SREBRNO SREBRNO<br />

EJOSEAL<br />

PAS. NA SREBRNO<br />

EJOSEAL<br />

KOROZJA KOROZJA CYNKU �ELAZA<br />

KOROZJA CYNKU<br />

KOROZJA CYNKU KOROZJA �ELAZA �ELAZA<br />

Test wykonany w słonej mgle. Odporność podana w godzinach do wystąpienia<br />

korozji cynkowej (rdza biała) oraz metalu podłoża (rdza czerwona).<br />

(*) Zalecenia RAL – RG 607/3 dla okuć rozwiernych oraz rozwierno-uchylnych:<br />

rdza biała – 72h, rdza czerwona – 240 h.


���������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

�� ���������� ��� ������������ ������������<br />

������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

�������������� ���������� ������ ����������<br />

��������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

�������� ���������� ��������� ��������������<br />

�����������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

�� ���� ��������� ���� ������� ����������� ���<br />

���������������������������������������������<br />

�������������������������������������<br />

�� ������ ������������ ��������� �����������<br />

������������� ������� ���� �������������<br />

��������������������������������������������<br />

���������������������������������������<br />

����������������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

��������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

����������������� ����� �������������� ��� �����<br />

��� ������� ��� �������� ��� ����� �����������<br />

������������������������������������������<br />

��������� ��������������� ��� ���������� ���<br />

�����������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

��������������������������������������������<br />

���������������������������������������<br />

����������� ���������� ���������� ��� �����<br />

���� ���� �������� ������������� ��� �������<br />

�������� ����� �������� ��������� ���������<br />

���������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

���������� ��� �������������������������<br />

����������������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

�������� ��� ���������������� ����������� ���<br />

�������� ��������� ����������������� ���<br />

�������� ��� �������� �������� ���������<br />

������������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

���������������������������������������<br />

�����������<br />

������� ����������� ��� ������ ������������<br />

������ �������� ��������������� ����� �����<br />

�������������������������������������������<br />

��������������� ������� ����������� �������<br />

���������������� ��� ������ ������� ���� �����<br />

��� �������� ��� ��������� ������������ ����<br />

������������<br />

mgr inż. Marek Frąckowiak<br />

EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k.<br />

ul. Jeżowska 9<br />

42-793 Ciasna<br />

tel. +48 <strong>03</strong>4 351 06 60<br />

fax +48 <strong>03</strong>4 353 54 10<br />

ejot@ejot.pl, www.ejot.pl<br />

VBH ocenia sytuację gospodarczą w roku 2010<br />

jako „ogólnie zadowalającą”, jednak obroty<br />

w wysokości 800 mln euro świadczą, iż nie był<br />

to najlepszy rok dla koncernu. Powodem do zadowolenia<br />

jest zwłaszcza rozwój w Niemczech,<br />

gdzie Rainer Hribar, prezes holdingu liczy<br />

na dalszy wzrost. Optymistycznie wygląda także<br />

sytuacja w Europie Wschodniej, gdzie przykładem<br />

może być Rosja (wzrost obrotów o 35 proc.).<br />

Cele koncernu na rok 2011 to przede wszystkim<br />

odświeżenie asortymentu produktów, dalsze<br />

pozycjonowanie na rynku marki GreenteQ oraz<br />

wzrost obrotów.<br />

GUARDIAN poinformował, że zamierza wybudować<br />

zakład produkcji szkła fl oat w Krasnym Sulinie<br />

w Rosji. Jego wartość ma wynieść 220 milionów<br />

dolarów. Koncern planuje produkować tu 900 ton<br />

szkła dziennie.<br />

WESTAG & GETALIT wykazał na koniec roku<br />

2010 obroty w wysokości 216,6 mln euro, czyli<br />

o 7,6 proc. większe niż w roku ubiegłym. Sam<br />

eksport przyniósł wzrost w wysokości 9,1 proc.,<br />

natomiast zysk przed opodatkowaniem zwiększył<br />

się zaledwie o 0,9 proc., wynosząc 15,1 mln euro.<br />

ASAHI Glass ogłosił swoje wyniki za rok podatkowy,<br />

czyli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia<br />

2010 r. Firma zanotowała wzrost sprzedaży<br />

o 12,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.<br />

Dochód operacyjny wyniósł 229,2 miliardy jenów,<br />

w poprzednim roku zaś było to 142,5 miliardów,<br />

co oznacza wzrost o 64,4 procent.<br />

HÄFELE, międzynarodowa grupa specjalizująca<br />

się w technice okuciowej i systemach zamknięć,<br />

zakończyła rok ubiegły, osiągnąwszy obroty na poziomie<br />

881 mln euro, co było 19-procentowym<br />

wzrostem w stosunku do sezonu 2009. Oznacza<br />

to, że spadek z roku 2009 został odpowiednio<br />

zrekompensowany: po raz pierwszy obroty grupy<br />

w ciągu roku wzrosły o ponad 100 mln euro.<br />

Znacznie lepiej wygląda sytuacja na rynkach zagranicznych,<br />

gdzie odnotowano wzrost o 23 proc.<br />

(w samych Niemczech o 11 proc.). Także w pierwszej<br />

połowie tego roku grupa spodziewa się utrzymania<br />

tendencji wzrostowej.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

RYNKI ZAGRANICZNE<br />

ACIMALL – włoski związek producentów maszyn i narzędzi do drewna, ocenia, że w roku 2010<br />

produkcja maszyn we Włoszech wzrosła o 23 procent. Jednak w stosunku do roku 2000, w 2010<br />

nastąpił spadek produkcji o 35 procent. Zakłada się, że ten spadek w 2011 będzie kształtował się<br />

na poziomie 25 procent. Kryzys był dla branży maszyn bardzo dotkliwy i wciąż jest odczuwalny, choć<br />

widać już poprawę. Wzrósł import maszyn do Włoch o 46 proc., przede wszystkim z Chin (35 proc.)<br />

i Niemiec (61 proc.). O ile maszyny z Chin są zamawiane przez włoskich producentów jako element<br />

tradycyjnego wyposażenia, o tyle maszyny z Niemiec są konkurencyjne pod względem jakości dla wyrobów<br />

włoskich. Rośnie też eksport z Włoch. Największymi odbiorcami są w kolejności: Francja, Niemcy,<br />

Belgia, Rosja, Polska, Chiny, Hiszpania, Stany Zjednoczone (jeszcze pięć lat temu największy klient),<br />

Brazylia, Indie. W 2011 r. Acimall spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży: między 10 a 15 procent.<br />

Zanotowano, że w czwartym kwartale 2010 r. liczba zamówień od włoskich fi rm wzrosła o 9,1 proc.<br />

w stosunku do 2009 r., podczas gdy z zagranicy ich poziom powiększył się o 13, 4 procent. Największym<br />

klientem były Chiny, Indie i Bliski Wschód. Natomiast kraje tzw. starej Europy wciąż są daleko<br />

od poziomu sprzed kryzysu.<br />

SISECAM – turecki producent szkła, 7 lutego<br />

otworzył fabrykę w Tyrgowiszte w Bułgarii. Podczas<br />

otwarcia obecni byli m.in. Ahmet Kirman,<br />

członek zarządu fi rmy wraz z premierem Bułgarii<br />

Boyko Borisovem. Szacuje się, że nowa inwestycja<br />

pochłonęła 25 milionów dolarów, a w fabryce<br />

znajdzie pracę 130 osób. Jest to już piąty zakład<br />

Sisecam produkujący szkło w Bułgarii.<br />

WINKHAUS zgodnie z obietnicą, uruchomił<br />

w Meiningen nowe urządzenia galwaniczne,<br />

dzięki czemu możliwe będzie udoskonalenie powierzchni<br />

rygli i blach w zamkach drzwiowych. Instytut<br />

LGA potwierdził wysoką odporność nowych<br />

powłok na korozję (klasa 4 wg DIN EN 1670). Jak<br />

wszystkie elementy budowlane, były one sprawdzane<br />

na zgodność z normą DIN ISO 9227 w teście<br />

mgiełki solnej, gdzie wytrzymały 240 godzin<br />

w ekstremalnych warunkach klimatycznych.<br />

SAINT GOBAIN, dzięki oszczędności kosztów<br />

i zwiększonemu popytowi, powiększyło swoje<br />

przychody za rok 2010. Zysk netto wzrósł aż<br />

o 459 proc., osiągając poziom 1,13 mld euro<br />

(2009: 202 mln euro). Obroty wzrosły o 6,2 procent.<br />

Została podwyższona także dywidenda<br />

za rok ubiegły, do kwoty 1,15 euro za akcję (wzrost<br />

o 15 proc.). W roku 2011 koncern spodziewa<br />

się dalszych wzrostów, zwłaszcza w przypadku<br />

renowacji i nowego budownictwa w Europie,<br />

czyli najistotniejszych dla siebie rynków. Wzrost<br />

kosztów surowców i energii koncern chce częściowo<br />

skompensować wzrostem cen, aby mimo<br />

wzrostu kosztów zysk pozostał na stabilnym poziomie.<br />

Grupa MAPEI przejęła działalność fi rmy Henkel<br />

na terenie Korei Południowej, gdzie dotychczas<br />

rozpowszechniano markę Ceresit i Thomsit. Utworzone<br />

zostało odrębne przedsiębiorstwo: Mapei<br />

Korea z siedzibą w Seulu i oddaloną o 100 km<br />

fabryką. Prócz własnych produktów, Mapei nadal<br />

będzie dystrybuował markę Ceresit i Thomsit w Korei<br />

Płd., jednakże potrwa to nie dłużej niż trzy lata.<br />

Przejęcie działalności Henkla w Korei jest częścią<br />

programu inwestycyjnego grupy Mapei na obszarze<br />

południowej-wschodniej Azji, w co koncern<br />

zainwestował 200 mln euro.<br />

marzec 2011 17


FORUM BRANŻOWE<br />

RYNKI ZAGRANICZNE<br />

HOME DEPOT, międzynarodowa sieć marketów<br />

budowlanych z Atlanty (USA), odnotowała<br />

w I kwartale roku obrotowego (koniec stycznia<br />

2011) wzrost obrotów o 4 proc. w porównaniu<br />

z odpowiednim okresem roku poprzedniego. Czysty<br />

zysk (nadwyżka) wzrósł o 72 proc., natomiast<br />

zysk w podziale na jedną akcję – o ok. 80 procent.<br />

Rok 2011 zapowiada się zatem niezwykle optymistycznie,<br />

co spowodowało korektę szacowanych<br />

wyników. Obecnie Home Depot spodziewa się<br />

na koniec roku wzrostu obrotów o 2,5 procent.<br />

HENKEL wprowadza na całym świecie nowy wizerunek<br />

grafi czny oraz nowe hasło przewodnie:<br />

Henkel – Excellence is our passion. Wdrażanie<br />

nowego wizerunku grafi cznego rozpoczęło się<br />

w lutym. Podstawowym elementem wizerunku<br />

marki Henkel jest logo fi rmy, które ma długoletnią<br />

tradycję. Owal w kolorze fi rmowej czerwieni<br />

pojawił się po raz pierwszy na opakowaniu<br />

w 1907 roku, a nazwa Henkel została w nim<br />

umieszczona w 1920 roku. Zarówno logo, jak<br />

i wizerunek grafi czny fi rmy były korygowane<br />

i unowocześniane w późniejszym okresie, po raz<br />

ostatni w 2002 roku.<br />

INTERNORM wyróżnił zamki złożone fi rmy KFV<br />

ze względu na jakość produktu i serwis. W konkursie<br />

brało udział ok. 200 fi rm. Jury w swej ocenie<br />

brało także pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa,<br />

nowe technologie oraz czas reakcji w momencie<br />

tzw. pilnych zleceń. Decydującym kryterium było<br />

zaangażowanie KFV we współpracę z fi rmą Internorm<br />

przy produkcji nowej serii drzwi do budynków<br />

mieszkalnych.<br />

Grupa Finansowa LSB ogłosiła wynik badań,<br />

z których wynika, że rozwija się niemiecki rynek<br />

modernizacji. Co piąty właściciel mieszkania przeprowadził<br />

w ciągu ostatnich trzech lat prace renowacyjne.<br />

17 proc. planuje ich przeprowadzenie<br />

w ciągu następnych trzech lat. 5 proc. jako motyw<br />

remontu podaje przystosowanie mieszkań do potrzeb<br />

ludzi starszych, 9 proc. deklaruje chęć takiej<br />

przebudowy w przyszłości.<br />

HEINZE zajmujące się analizami rynkowymi przeprowadziło<br />

badania dotyczące budownictwa<br />

niemieszkaniowego. 240 produktów i systemów<br />

została przeanalizowane pod kątem ich przydatności<br />

w przyszłości. W badaniu uczestniczyło 206<br />

architektów i planistów, którzy szukali odpowiedzi<br />

na następujące pytania: Jakie tematy związane<br />

z budownictwem będą miały znaczenie w przyszłości;<br />

jakim nowym wymaganiom będą musieli<br />

sprostać producenci wyrobów budowlanych<br />

i wyposażenia wnętrz. Wyniki pokazały, że w przyszłości<br />

najważniejsze będą: oszczędność energetyczna,<br />

modernizacja, wytrzymałość produktów<br />

oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.<br />

18 marzec 2011<br />

Niemieckie zrzeszenie dystrybutorów wyrobów<br />

żelaznych z Wuppertalu ocenia miniony<br />

rok jako najlepszy w swojej 80-letniej historii.<br />

Całkowity obrót na koniec roku 2010 wyniósł<br />

4,62 mld euro, co oznacza wzrost o 13,3 proc.<br />

w porównaniu z rokiem poprzednim. Osiągnięty<br />

wynik jest dużo lepszy niż przewidywano, mimo<br />

że pierwsze dwa miesiące ubiegłego roku były<br />

słabe.<br />

Niemiecki urząd statystyczny podał,<br />

że w branży budowlanej (przedsiębiorstwa zatrudniające<br />

minimum 20 osób) odnotowano<br />

w roku 2010 wzrost liczby zleceń o 1,1 proc.<br />

w porównaniu z rokiem 2009. Popyt w budownictwie<br />

wysokościowym powiększył się o 5,5 proc.,<br />

w głębokościowym natomiast spadł o 2,9 procent.<br />

Obroty ogółem zmalały o 0,3 proc. w porównaniu<br />

z rokiem poprzednim. Duży spadek<br />

odnotowano zwłaszcza w grudniu 2010 roku,<br />

zarówno w budownictwie wysokościowym, jak<br />

i głębokościowym (obroty były o 4,9 proc. niższe<br />

niż w grudniu 2009).<br />

Centralny związek przemysłu budowlanego<br />

w Niemczech liczy na to, że spadek obrotów<br />

w budownictwie publicznym będzie skompensowany<br />

wzrostem w budownictwie mieszkaniowym<br />

i przemysłowym; na koniec roku 2011<br />

można się spodziewać się obrotów w wysokości<br />

82,65 mld euro (1,1 proc. wzrostu w porównaniu<br />

z rokiem 2010). W starych landach<br />

spodziewany jest wzrost, w nowych natomiast<br />

– utrzymanie poziomu z roku ubiegłego. Spadek<br />

obrotów w budownictwie publicznym wynieść<br />

powinien 2,7 proc., natomiast w budownictwie<br />

przemysłowym szacuje się dokładnie taki sam<br />

wzrost. W budownictwie mieszkaniowym związek<br />

spodziewa się zwiększenia obrotów o ok.<br />

3,2 procent.<br />

PLUSTEC GmbH jest w stanie upadłości. Ogłosił<br />

ją sąd rejonowy w Bebra, w Niemczech. Obecnie<br />

fi rmą zarządza syndyk. Jak się dowiedzieliśmy<br />

– polski oddział pracuje bez zmian.<br />

Największy plagiat – taki tytuł<br />

przypadł w udziale chińskiemu<br />

producentowi Shenzhen<br />

Guro Hardware, który<br />

skopiował klamkę Atlanta<br />

produkowaną przez Hoppe;<br />

podróbka trafi ła na rynek<br />

na przełomie czerwca i lipca<br />

2010 roku. Skopiowany został<br />

m.in. mechanizm charakterystycznego<br />

kliknięcia.<br />

Tytuł został przyznany<br />

po raz 35., a odbyło się<br />

to na targach Ambiente<br />

we Frankfurcie nad Menem (11 – 15 lutego).<br />

W „nagrodę” do zwycięzcy powędrowała fi -<br />

gurka czarnego karła z pozłacanym nosem<br />

– symbolizującym tzw. nos do interesów. @<br />

Popyt na PCW będzie rosnąć w tempie 6,9 proc.<br />

rocznie, a według brytyjskiego raportu „Dynamika<br />

globalnego rynku PCW do 2020 roku” w ciągu<br />

10 najbliższych lat osiągnie poziom 64,3 mln ton.<br />

Duży udział w tym wzroście ma i będzie miała<br />

branża budowlana – główny odbiorca PCW. Analitycy<br />

brytyjscy przypominają, że Europa jest drugim<br />

po Azji, co do wielkości, konsumentem PCW<br />

na świecie. W 2009 roku zapotrzebowanie na polichlorek<br />

winylu na naszym kontynencie wyniosło<br />

6,1 mln ton, zaś na rynku północnoamerykańskim<br />

było niemal o jedną trzecią niższe – 3,9 mln ton.<br />

Popyt na PCW w Ameryce Południowej i Środkowej<br />

w 2009 roku wyniósł 2,4 mln ton.<br />

Niemiecki związek handlu drewnem poinformował,<br />

że na koniec roku 2010 obroty w tym sektorze<br />

wyniosły o 8,7 proc. więcej niż w roku 2009.<br />

Wyniki te oparte są jedynie na danych pochodzących<br />

od członków związku, ale ci – według własnych<br />

szacunków niemieckiego związku – stanowią<br />

60 proc. wszystkich przedsiębiorstw i wypracowują<br />

80 proc. obrotu branży. Przyczyną wzrostu był<br />

nie tylko większy popyt na wyroby z drewna, lecz<br />

także wzrost cen.<br />

Grupa BOSCH, obchodząca w tym roku 125-lecie<br />

swojego istnienia, planuje na obecny sezon osiągnięcie<br />

rekordowych obrotów w wysokości 50 mld<br />

euro. Już rok 2010 zakończył się rekordową wysokością<br />

obrotów: 47,3 mld euro, co oznaczało<br />

24-procentowy wzrost w stosunku do sezonu<br />

2009 (38,2 mld euro). Dochód przed opodatkowaniem<br />

osiągnął poziom 7 – 8 procent. Największą<br />

stopą wzrostu może pochwalić się dział techniki<br />

motoryzacyjnej, którego obroty zwiększyły się<br />

o 29 proc., do poziomu ok. 28 mld euro (w roku<br />

ubiegłym: 21,7 mld euro). Również w dziale techniki<br />

przemysłowej wyraźnie dało się zauważyć<br />

wzrost obrotów, który wyniósł 27 proc., osiągając poziom przeszło 6,5 mld euro (w roku ubiegłym:<br />

5,1 mld euro). Znacznie mniej dotknięty załamaniem koniunktury w latach 2008/2009 dział dóbr użytkowych<br />

i technicznego wyposażenia budynków odnotował znaczny, blisko 10-procentowy wzrost<br />

obrotów, do poziomu ok. 12,5 mld euro (w roku ubiegłym: 11,3 mld euro).


FORUM BRANŻOWE<br />

RYNKI ZAGRANICZNE<br />

W BUDOWNICTWIE BĘDZIE LEPIEJ<br />

Tegoroczne targi Bau w Monachium dały odczuć, że europejskie budownictwo<br />

zaczęło już sobie radzić ze skutkami światowego kryzysu. Jednak wzrost<br />

nie nastąpi wcześniej niż w 2012 roku – do takiego wniosku doszli eksperci<br />

Euroconstructu.<br />

Globalny kryzys w budownictwie stał się zauważalny<br />

w 2009 roku, po tym jak doszło do załamania<br />

na rynku mieszkaniowym w 2008 roku. Analitycy<br />

Euroconstructu określają rok 2009 jako najgorszy<br />

od ponad dekady. Dramatyczny spadek popytu,<br />

szczególnie w budownictwie mieszkaniowym,<br />

doprowadził do zmniejszenia się europejskiego<br />

wolumenu budowlanego (w rozumieniu Euroconstructu,<br />

wolumen budowlany to wszystkie roboty<br />

mające na celu postawienie nowych obiektów, jak<br />

i utrzymanie obecnych zasobów) o 8,4 procent,<br />

czyli do poziomu 1,4 mld euro. Dla porównania:<br />

produkt krajowy brutto w 19 europejskich państwach,<br />

które obejmuje badaniami Euroconstruct,<br />

spadł „tylko” o 4 procent.<br />

Kryzys dotknął te kraje w różnym stopniu, przy<br />

czym aktywność budowlana nie obniżyła się jedynie<br />

w dwóch: w Polsce i Szwajcarii. Prawie bez<br />

szwanku wyszły Niemcy (spadek o 1,2 proc.), ale<br />

już w Hiszpanii czy Irlandii, gdzie boom budowlany<br />

był opóźniony, ubiegły rok wypadł dramatycznie;<br />

spadek w tych krajach wyniósł odpowiednio<br />

21,5 i 32,2 procent.<br />

Huśtawka<br />

Liczba robót budowlanych w europejskiej mieszkaniówce<br />

spadła w 2009 roku o 22,5 procent.<br />

Ale to tylko średnia. Bo na przykład, według prognoz,<br />

w Hiszpanii i Irlandii wolumen budowlany<br />

za cztery lata (2009 – 2012) będzie aż o połowę<br />

niższy. W krajach tych wiele osób zaczęło traktować<br />

nieruchomości jak dobrą inwestycję, licząc na nieograniczone<br />

zyski. Jednak boom się zakończył i fi -<br />

nał może być taki, jak w przypadku Dubaju, gdzie<br />

anulowano ponad 50 procent zarejestrowanych<br />

projektów budowlanych (dane według agencji regulacji<br />

rynku nieruchomości w Dubaju). Gdyby taki<br />

los czekał większość europejskich krajów, Niemcy<br />

mogą liczyć na lekkie ożywienie, rzędu 4 procent.<br />

Przeciwwagą dla gwałtownego spadku w budownictwie<br />

mieszkaniowym są dane z rynku budownictwa<br />

niemieszkaniowego i robót ziemno-drogowych<br />

(Tiefbau). W pierwszym przypadku, a więc prac<br />

związanych z budynkami komercyjnymi czy użyteczności<br />

publicznej, spadek w 2009 roku był dużo<br />

niższy – wyniósł 9,7 procent; w drugim – zanotowano<br />

umiarkowany wzrost, bo o 1,7 procent.<br />

Rozziew pomiędzy spadkami a wzrostami ma być<br />

jednak coraz większy; analitycy spodziewają się,<br />

że do 2012 roku udział budownictwa podziemnego<br />

wzrośnie z 22 do 25 procent, a budownictwo<br />

mieszkaniowe i niemieszkaniowe będą tracić rynek.<br />

Trochę otuchy<br />

Na szczęście w istniejących obiektach trzeba dokonywać<br />

ulepszeń i prowadzić prace modernizacyjne.<br />

Do nich niewątpliwie zalicza się wymiana stolarki.<br />

Budownictwo przetrwało czas kryzysu m.in. dlatego,<br />

że istnieją tego typu roboty, a co więcej w wielu<br />

krajach są one wspierane fi nansowo ze specjalnych<br />

programów (w Polsce: Fundusz Termomodernizacji<br />

i Remontów, w Niemczech: programy banku KfW,<br />

udzielającego rządowych kredytów i zapomóg).<br />

W 2009 roku aktywność budowlana w tym zakresie<br />

spadła tylko o 3 procent. Ale widać już poprawę;<br />

przypuszcza się, że ze względu na już wysokie<br />

wskaźniki wzrostu, jego tempo pozostanie na poziomie<br />

1 – 2 procent w ciągu roku.<br />

Jest też inna dobra wiadomość: najgorszy czas<br />

branża budowlana ma już za sobą. Jeśli chodzi o zeszły<br />

rok, instytuty zrzeszone w Euroconstruct liczą<br />

się wprawdzie ze spadkiem aktywności budowlanej<br />

(o 2,2 procent), ale od tego roku ta tendencja ma się<br />

zmienić. W 2011 roku nastąpi wzrost – według szacunków,<br />

o 1,6 procent. Taką nadzieję dały też tegoroczne<br />

targi Bau: organizatorzy nie mogli narzekać<br />

na brak zarezerwowanych powierzchni pod stoiska,<br />

a liczba odwiedzających wyniosła blisko 235 tysięcy.<br />

W 2012 roku wolumen robót budowlanych powinien<br />

znów szybciej rosnąć niż wielkość produktu<br />

krajowego brutto, przekroczy bowiem 2,5 procent.<br />

Rynek robót globalnych<br />

Wolumen robót budowlanych w krajach, których<br />

instytuty badawcze budownictwa należą do Euroconstruct,<br />

jest dziś szacowany na 1,4 mld euro. Kraje<br />

uznawane za liderów i określane mianem wielkiej<br />

piątki – do których należą Niemcy, Wielka Brytania,<br />

Hiszpania, Włochy i Francja – wypadają jednak<br />

nie najlepiej, jeśli ich wyniki porównać z wynikami<br />

Stanów Zjednoczonych (950 mld dolarów), Japonii<br />

(725 mld) czy Chin (508 mld). (Dane te opierają się<br />

na obliczeniach amerykańskiej fi rmy konsultingowej<br />

IHS Global Insight.) Chiny zaliczyć należy do trójki<br />

największych rynków budowlanych, bo roczny<br />

wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto<br />

od ponad dziesięciu lat jest tu dwucyfrowy.<br />

Jednak globalizacja rynku budowlanego jest faktem.<br />

Z ankiety przeprowadzonej przez amerykański<br />

magazyn „Engineering News Record” wynika,<br />

że w 2008 roku wartość ponadgranicznej aktywności<br />

budowlanej (czyli np. prac wykonywanych<br />

przez międzynarodowe koncerny) wzrosła do poziomu<br />

390 mld dolarów, a tym samym wartość<br />

ta podwoiła się w ciągu czterech lat. Przedsiębiorstwa<br />

z Chin czy Turcji to dziś dla amerykańskich,<br />

japońskich i europejskich oferentów duża, być<br />

może nawet coraz większa konkurencja. Na przykład<br />

w Afryce obecność chińskich fi rm doprowadziła<br />

już do wzrostu wartości międzynarodowego<br />

wolumenu budowlanego, do poziomu ponad<br />

50 mld dolarów. Na Bliskim Wschodzie natomiast<br />

europejskich oferentów blokują przedsiębiorstwa<br />

z Turcji. Ich wyniki są godne pozazdroszczenia,<br />

gdy spojrzy się też na rankingi tworzone w samej<br />

Europie. Listę fi rm z największymi międzynarodowymi<br />

obrotami otwierają Francuzi (28 mld euro),<br />

za nimi są Niemcy (25,5 mld euro), a Turcy z wynikiem<br />

12 mld euro plasują się na piątej pozycji.<br />

Na podstawie materiałów z Bau 2011 opracowała<br />

Anna Jankowska.<br />

marzec 2011 19


FORUM BRANŻOWE<br />

REPORTAŻ<br />

WINTECH I INNE MARKI<br />

Antalya w Turcji to miasto, które wielu kojarzy się z piękną pogodą, morzem<br />

i wypoczynkiem. Nic dziwnego, bo na Riwierze Tureckiej już od kwietnia zaczyna<br />

się sezon wakacyjny. Do miasta przybywa co roku około miliona turystów.<br />

Ale Antalya to nie tylko turystyka. Swoją siedzibę ma tu fi rma, w której wytwarzane<br />

są profi le marki Wintech.<br />

Fabryka drzwi Sakelli.<br />

W Polsce profi le tworzywowe, które wytwarza<br />

koncern Adopen, sprzedaje się pod marką Wintech.<br />

Ta nazwa jest w naszym kraju bardziej znana.<br />

Jednak systemy z PCW to nie jedyna dziedzina,<br />

którą zajmuje się fi rma. Wytwarza ona bowiem<br />

większość komponentów potrzebnych do produkcji<br />

okien, a swoje wyroby dostarcza do wielu<br />

krajów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej,<br />

gdzie rozlokowane są jej przedstawicielstwa.<br />

Koncern ma także zakłady produkcyjne w różnych<br />

państwach na świecie. A zatem mówiąc o Adopenie,<br />

odnosimy się do międzynarodowej, działającej<br />

na globalnym rynku fi rmie. Jednak największe<br />

hale fabryczne oraz siedziba fi rmy znajdują się<br />

na południowym zachodzie Turcji, właśnie pod<br />

Antalyią.<br />

„<strong>Forum</strong> <strong>Branżowe</strong>” zostało zaproszone przez turecką<br />

fi rmę, by zwiedzić jej siedzibę. Pojechałyśmy<br />

we dwie. Najpierw odwiedziłyśmy oddział i biuro<br />

handlowe w Stambule, a potem wraz z towarzyszącymi<br />

nam pracownikami fi rmy udaliśmy się<br />

do Antalyi. Tam zaś, gdy wyjechaliśmy już z miasta,<br />

oddalając się od Morza Śródziemnego, a kierując<br />

w głąb lądu, dotarliśmy do siedziby Adopenu.<br />

Ulokowana jest na terenie parku przemysłowego,<br />

gdzie zakłady produkcyjne, magazyny i część<br />

biurowa koncernu zajmują ponad 500 tys. m 2 .<br />

Nie sposób tu więc nie trafi ć, poza tym gdy jedzie<br />

się trasą, już z daleka widać pojawiające się logotypy<br />

z nazwą Adopen. Najważniejsze dla fi rmy<br />

20 marzec 2011<br />

jest przetwórstwo polichlorku winylu i produkcja<br />

komponentów do stolarki.<br />

Profi le z PCW<br />

Przy wytłaczaniu profi li pracują aż 124 ekstrudery.<br />

Proces wytłaczania jest w pełni zautomatyzowany,<br />

a poprzez sterowanie elektroniczne regulowane<br />

są wszystkie parametry techniczne pierwszego<br />

Wnętrze laboratorium do badania jakości profi li.<br />

Komora do badania okna.<br />

etapu, m.in. skład mieszanki oraz dopływ ilościowy<br />

granulatu, który dalej trafi a do poszczególnych ekstruderów.<br />

Profi le wytłaczane są w ponad 800 różnych<br />

kształtach – tyle jest dostępnych form-matryc.<br />

Natomiast systemów profi lowych fi rma opracowała<br />

26. Matryce są robione na miejscu, przygotowuje<br />

je odpowiedni dział w fabryce. Z jednej strony<br />

opracowywane są tam nowe wzory, z drugiej zaś<br />

tworzone są te na wymianę – stare, zniszczone zastępowane<br />

są nowymi. Co ważne, zatrzymanie linii<br />

do wytłaczania jest dość kosztowne, gdyż matryca<br />

wymaga później zabiegów czyszcząco-regeneracyjnych,<br />

kiedy w jej wnętrzu zastygnie tworzywo.<br />

Jaka jest wydajność produkcji wyrobów z PCW?<br />

Otóż rocznie z fabryki wyjeżdża do klientów 120 tys.<br />

ton tworzywa. Przy tej skali produkcji stale trzeba<br />

prowadzić kontrolę jakości. W specjalnym laboratorium,<br />

które zostało wydzielone w części hali z ekstruzją,<br />

badana jest jakość profi li. Prowadzone są m.in.<br />

testy na starzenie – w specjalnej komorze profi l<br />

poddawany jest naświetlaniu przez osiem miesięcy,<br />

a efekt, jaki się uzyskuje, w warunkach „normal-


Praca w fabryce okuć.<br />

nych” byłby widoczny po pięciu latach. Badana tam<br />

jest także barwa, jakość granulatu oraz tolerancje<br />

wymiarowe. W sytuacji, gdy dana partia nie spełnia<br />

wymagań, jest przeznaczana do recyklingu.<br />

Adopen bowiem, na terenie parku przemysłowego,<br />

ma również fabrykę kompozytu. I tam właśnie trafi a<br />

m.in. wadliwe PCW, z którego potem wytwarzany<br />

jest regranulat. Firma specjalnie na własne potrzeby<br />

prowadzi także badania gotowych okien. Odbywają<br />

się one na takiej samej zasadzie jak w instytutach<br />

budowlanych. To kolejny sposób, by obserwować<br />

właściwości i jakość profi li.<br />

Na terenie hali z ekstaruzją pracują także wytłaczarki,<br />

w których z granulatu TPV produkuje się<br />

uszczelki; dziennie – 250 tys. metrów. Tu także<br />

znajduje się linia do okleinowania profi li. I choć<br />

cała powierzchnia produkcyjna jest rozległa,<br />

planuje się już wkrótce dokupić kolejne linie<br />

do ekstruzji. Już dzisiaj przygotowuje się miejsca<br />

na nowe urządzenia.<br />

Drzwi<br />

Drugim ważnym produktem są drzwi marki Sakelli.<br />

Hala do ich produkcji ma powierzchnię<br />

25 tys. m 2 . Powstają tu drzwi, których ościeżnica<br />

składa się w 100 procentach z kompozytu; wytwarzany<br />

jest on w jednym z zakładów na terenie odwiedzanego<br />

przez nas kompleksu przemysłowego<br />

Adopenu. Standardowym wypełnieniem skrzydła<br />

jest tzw. plaster miodu lub wkład o właściwościach<br />

przeciwpożarowych. Całość zaś obustronnie<br />

pokrywa się płytami z PCW, na które przyklejana<br />

jest w specjalnej technologii folia imitująca różne<br />

wzory i kolory. Odbywa się to w taki sam sposób,<br />

jak w przypadku profi li okiennych.<br />

Wydajność zakładu wynosi 3000 drzwi na dobę.<br />

Ich produkcja odbywa się bez względu na porę<br />

roku, mimo że popyt uzależniony jest od sezonu,<br />

a więc najwięcej zamówień wpływa latem. Jednak<br />

drzwi można robić na zapas. Zimą, z powodu<br />

mniejszych zakupów, produkowana jest stolarka<br />

z myślą o dobrym zaopatrzeniu w okresie<br />

wzmożonego popytu. W najbardziej gorącym<br />

okresie sprzedaż osiąga liczbę nawet 1,2 tys.<br />

sztuk dziennie.<br />

Okucia<br />

Każdy segment produkcji Adopenu sygnowany<br />

jest swoją własną marką. Tak też jest z okuciami<br />

– w Antalyi wytwarza się je pod marką Accado.<br />

Egemen Özkaya, menadżer ds. eksportu, deklaruje,<br />

że fi rma produkuje wszystkie okucia potrzebne<br />

do okien. Kilka miesięcy temu zaczęto<br />

też wytwarzać te do okien rozwierno-uchylnych.<br />

Co ciekawe, opracowywane są tu nowe rozwiązania,<br />

które fi rma poddaje własnym badaniom,<br />

zanim trafi ą na rynek. Sprawdzana jest tu m.in.<br />

wytrzymałość produktu na obciążenia.<br />

W Adopenie można prześledzić cały proces powstawania<br />

okucia – od projektu, poprzez przetapianie<br />

sztabek metalu, aż do gotowego, złożonego wy-<br />

Końcowy etap produkcji skrzydła.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

REPORTAŻ<br />

robu, który pakuje się w specjalnie przygotowane<br />

i oznaczone pudełka. Kartony, na przykład z klamkami,<br />

wysyłane są potem nie tylko do Europy,<br />

ale też Azji czy Afryki. W najbliższym czasie okucia<br />

obwiedniowe Accado będą również dostępne dla<br />

polskich odbiorców.<br />

***<br />

Adopen to koncern międzynarodowy, świadczy<br />

o tym wielkość produkcji oraz miejsca, gdzie fi rma<br />

dostarcza swoje produkty. Wartość sprzedaży<br />

profi li tworzywowych marki Wintech, pochodzących<br />

z wszystkich fabryk, wyniosła w zeszłym roku<br />

175 milionów euro. Natomiast sprzedaż eksportowa<br />

tylko z Antalyi – 30 milionów.<br />

Magazyny, w których jest przechowywana stolarka,<br />

należące do Adopenu, znajdują się w Bukareszcie<br />

i Timisoarze (Rumunia), w Teheranie (Iran),<br />

w Dżabal Ali (Dubaj), Aktau i w Ałma-Acie (Kazachstan);<br />

we francuskim Lyonie oraz w Polsce<br />

– w Łodzi. Do koncernu należy także fabryka Wintech<br />

w Hanowerze. Jest to jedyny zakład, gdzie<br />

wytwarzane są okna. Inne zaś, w których odbywa<br />

Wystawa produkowanych okuć.<br />

się ekstruzja profi li z PCW, znajdują się w Rosji,<br />

na Ukrainie, w Indiach, Azerbejdżanie i Tunezji.<br />

Widać z tego, że turecka fi rma rozwija swoją<br />

działalność przede wszystkim w Afryce Północnej,<br />

na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowej i Europie<br />

Środkowo-Wschodniej. Ten kierunek ekspansji<br />

wypływa z prostego faktu, że są to kraje, do których<br />

jest z Turcji bisko.<br />

Dla Europejczyka może to być zaskakujące,<br />

ale żywe są kontakty handlowe Adopenu z Irakiem<br />

czy Sudanem; tureckie profi le tworzywowe<br />

sprzedają się bardzo dobrze również w Kuwejcie.<br />

Ale komponenty do wytwarzania okien to tylko<br />

część działalności koncernu. Adopen zajmuje<br />

się również produkcją polimerowych systemów<br />

ściennych i dachowych do budowy hal komercyjnych<br />

(systemy te noszą nazwę Panado), systemów<br />

Pladeck do modelowania betonu oraz Deckado<br />

– kompozytowych paneli zewnętrznych. Dziedziny,<br />

w których koncern prowadzi też działalność,<br />

to produkcja cementu, energetyka, przemysł wydobywczy<br />

i lotnictwo.<br />

W tureckiej fi rmie kryzys, który opanował północną<br />

półkulę, był mało odczuwalny. Przede wszystkim<br />

dlatego, że produkcja odbywa się w wielu<br />

krajach, na odległych od siebie rynkach, w których<br />

panują odmienne warunki gospodarcze.<br />

MAGDALENA ROCKA<br />

m.rocka@okna-forum.pl<br />

marzec 2011 21<br />

Zdjęcia: Małgorzata Klos


FORUM BRANŻOWE<br />

RANKING<br />

NAJWIĘKSI PRODUCENCI 2010<br />

Nazwa fi rmy Siedziba Szef fi rmy Główny produkt Adres internetowy<br />

Powyżej 200 mln zł<br />

Fakro Nowy Sącz Ryszard Florek okna dachowe www.fakro.pl<br />

NB Polska Gniezno Lidia Mikołajczyk-Gmur okna dachowe www.velux.pl<br />

Grupa Mercor Gdańsk Krzysztof Krempeć drzwi stalowe www.mercor.com.pl<br />

Drutex Bytów Leszek Gierszewski okna PCW i drewniane www.drutex.com.pl<br />

Dobroplast Zambrów Renata Kaczyńska okna PCW www.dobroplast.pl<br />

Porta KMI Poland Bolszewo Jacek Sarnowski drzwi www.porta.com.pl<br />

Oknoplast Group Podłęże Mikołaj Placek okna PCW www.oknoplast.com.pl<br />

PHU Wiśniowski Wielogłowy Andrzej Wiśniowski bramy i ogrodzenia www.wisniowski.pl<br />

Hörmann Polska Komorniki Krzysztof Horała bramy www.hormann.pl<br />

Rationel<br />

Powyżej 100 mln zł<br />

Wędkowy Dariusz Rutkowski okna drewniane www.rationel.com<br />

Grupa Roto Frank Lubartów Marcel Trimborn okna dachowe www.roto-frank.pl<br />

Petecki Łódź Ignacy Petecki okna PCW www.petecki.com.pl<br />

Pol-Skone Lublin Jan Szulżyk drzwi i okna drewniane www.pol-skone.pl<br />

Velfac Swarożyn Dariusz Rutkowski okna drewniane www.velfac.dk<br />

D.R.E. Elbląg Leszek Berbeć drzwi drewniane www.dre.pl<br />

Gerda Warszawa Marek Wieczorkiewicz drzwi stalowe www.gerda.pl<br />

Okna Rąbień Rąbień Tomasz Plasa okna PCW www.oknarabien.eu<br />

Excellent Kraków Edward Ziębicki okna drewniane www.excellent.com.pl<br />

Velux Polska Warszawa Lidia Mikołajczyk-Gmur okna dachowe www.velux.pl<br />

Classen (Drzwi) Zwonowice Maciej Górecki drzwi drewniane www.classen.pl<br />

Metalplast-Stolarka<br />

Powyżej 50 mln zł<br />

Bielsko-Biała Grzegorz Skrzek fasady, ślusarka Alu www.metalplast-stolarka.pl<br />

Pozbud T&R Luboń Tadeusz Andrzejak okna drewniane www.pozbud.pl<br />

Stollar Systemy Okienne Suwałki Tadeusz Godlewski okna drewniane www.stollar.com.pl<br />

Eko-Okna Kornice Mateusz Kłosek okna PCW www.ekookna.pl<br />

Invado Dzielna Bogumił Kochel drzwi drewniane www.invado.pl<br />

Grupa M&S Słupsk Szymon Sarna okna PCW i drewniane www.ms.pl<br />

Stolbud Włoszczowa Włoszczowa Roman Grudniewski okna i drzwi drewnane, PCW www.stolbud.pl<br />

Goran (Grupa Stolbud Pruszyński) Grybów Wojciech Pakosiński okna i drzwi drewnane, PCW www.goran.pl<br />

Vetrex Tczew Jarosław Ogórkiewicz okna PCW www.vetrex.com.pl<br />

Komandor Radom Mariusz Głogowski drzwi przesuwne www.komandor.pl<br />

Markisol Wejherowo Hjalmar Kimmo Karlsson żaluzje www.markisol.pl<br />

Portos Kalisz Tomasz Szukalski rolety www.portosrolety.pl<br />

Hörmann Legnica Legnica Martin Hörmann bramy www.hormann.pl<br />

Budvar Centrum Zduńska Wola Marek Trzciński okna PCW www.budvar.pl<br />

Defor Śrem Wojciech Fornalik fasady, okna PCW www.defor.eu<br />

Sokółka Okna i Drzwi Sokółka Robert Rutkowski okna i drzwi drewnane, PCW www.sokolkasa.pl<br />

Sonarol Jedwabne Stanisław Najda okna PCW www.sonarol.pl<br />

Anwis Włocławek Antoni Wiśniewski żaluzje i rolety www.anwis.pl<br />

Krispol Września Karol Krysiński bramy i rolety www.krispol.pl<br />

Eurocolor Pyskowice Zbigniew Rutkowski, Grzegorz Gazda okna PCW www.euro-color.com.pl<br />

Jezierski Zagnańsk Andrzej Jezierski okna PCW www.jezierski.com.pl<br />

Trion Inowrocław Jarosław Żołędowski okna PCW www.trion.pl<br />

Urzędowski Ziębice Janusz Urzędowski okna i drzwi drewniane www.urzedowski.pl<br />

Ispol Kielce Robert Łosiński żaluzje www.sunfl ex.pl<br />

Seeger Dach Łeba Jarosław Mikos drzwi drewniane www.seegerdach.pl<br />

Eljako-Al Legionowo Jacek Kołodziejski fasady, ślusarka Alu www.eljako-al.pl<br />

Adams Mrągowo Henryk Pędzich okna PCW www.adams.com.pl<br />

Filplast Głogówek Waldemar Filipowsky okna PCW www.fi lplast.eu<br />

Witraż Choroszcz Tamerlan Mucha okna PCW www.witraz.bialystok.pl<br />

Opal Grodzisk Wlkp. Ryszard Szulc fasady, ślusarka Alu www.opal.com.pl<br />

Kolejność w rankingu na podstawie przychodów w roku 2010, szacowanych przez Centrum Analiz Branżowych.<br />

22 marzec 2011


FORUM BRANŻOWE<br />

RANKING<br />

PIERWSZE SYMPTOMY WIOSNY<br />

„Producenci stolarki budowlanej przetrwali<br />

pierwszy, trudniejszy okres dekoniunktury<br />

na rynku i z optymizmem weszli w rok 2010.<br />

Liczyli na wzrost zamówień, na sprzedaż<br />

zagraniczną, na odreagowanie rynku, a tymczasem<br />

pierwsze zimowe miesiące ostudziły<br />

nieco te nadzieje. Według prognozy Centrum<br />

Analiz Branżowych na rok 2010,<br />

pierwsze półrocze będzie kontynuacją niekorzystnej<br />

koniunktury z końcówki ubiegłego<br />

sezonu. Nadzieje na wyraźny wzrost popytu<br />

można wiązać dopiero z drugą połową roku,<br />

a i to pod warunkiem odmrożenia większości<br />

projektów deweloperskich i optymizmu<br />

inwestorów indywidualnych. Producenci<br />

stolarki nie powinni jednak mieć jeszcze poczucia<br />

wychodzenia na prostą. Przed nami<br />

długa droga pod górkę”.<br />

Taką oceną sytuacji kończyliśmy naszą analizę<br />

ankiet producentów, gdzie znalazły się wyniki<br />

roku 2009. Mądrzejsi o całe 12 miesięcy możemy<br />

z satysfakcją przyznać, że prognoza była trafna,<br />

a kolejny pakiet ankiet z wynikami sezonu 2010<br />

utwierdza nas w przekonaniu, że szczyt tej „górki”<br />

wciąż jeszcze przed nami.<br />

Przystępując do ankietowania producentów<br />

na początku roku, zdawaliśmy sobie sprawę,<br />

że dla niewielu przedsiębiorstw był to rok naprawdę<br />

korzystny. Spodziewaliśmy się, że częściej niż<br />

zwykle spotykać się będziemy z odmową ujawnienia<br />

wyników za sezon 2010. I przyznać musimy,<br />

że skala takich odmów rzeczywiście rośnie<br />

wprost proporcjonalnie do pogarszania się sytuacji<br />

ekonomicznej w fi rmach. Tym bardziej więc<br />

dziękujemy tym wszystkim producentom, którzy<br />

udostępnili nam swoje wyniki, choć nie zawsze<br />

były one dodatnie. Dzięki waszemu zrozumieniu<br />

udało nam się zebrać dane od fi rm, które osiągnęły<br />

łączną sprzedaż ponad 1 mld zł, zatrudniających<br />

ponad 4000 pracowników. To wystarczająca<br />

naszym zdaniem reprezentacja, by mówić o generalnych<br />

zjawiskach w przedsiębiorstwach naszej<br />

branży, choć już zbyt mała, by móc wiarygodnie<br />

analizować poszczególne części branży. A zatem<br />

w analizie dokonań minionego roku pozostaniemy<br />

na dużym poziomie ogólności, informując jedynie,<br />

że pomiędzy segmentami okien, drzwi czy fasad<br />

wystąpiły jednak także w minionym sezonie wyraźne<br />

odmienności.<br />

Po pierwszym roku globalnego kryzysu gospodarczego,<br />

kiedy spadek sprzedaży okien i drzwi<br />

wyniósł ponad 4 proc., polscy producenci stolarki<br />

planowali na drugi rok tego kryzysu 9-procentowy<br />

wzrost sprzedaży. Chcieli to uzyskać przede<br />

wszystkim poprzez odrobienie strat na rynkach<br />

eksportowych, gdzie nasza sprzedaż zmniejszyła<br />

się rok wcześniej ogółem o 20 procent. Założenia<br />

były słuszne, choć jak się okazało na koniec roku,<br />

zbyt optymistyczne.<br />

24 marzec 2011<br />

Co prawda, wskaźnik sprzedaży eksportowej<br />

wzrósł wśród ankietowanych fi rm średnio<br />

o 2,3 proc., wartość eksportu udało się zwiększyć<br />

średnio o 17 proc., ale to wciąż było za mało,<br />

by odrobić wcześniejsze straty. Do tego wyraźnie<br />

spadł popyt na rynku krajowym i mimo zwiększonej<br />

sprzedaży w drugiej połowie roku, ankietowane<br />

fi rmy produkujące stolarkę i ślusarkę otworową<br />

zdołały poprawić swoją sprzedaż o zaledwie<br />

1,5 proc. w stosunku do sprzedaży roku 2009.<br />

Wśród badanych fi rm obserwujemy co prawda<br />

takie, które odnotowały dwucyfrowe wzrosty<br />

sprzedaży, ale niestety są i takie, które wykazały<br />

dwucyfrowe spadki. Wydaje się, co potwierdzają<br />

również biuletyny Centrum Analiz Branżowych,<br />

że w roku 2010 powtórzenie wartości sprzedaży<br />

osiągniętej w sezonie 2009 oznaczało utrzymanie<br />

swojego udziału w rynku. Jeśli fi rma nie eksportowała<br />

swoich wyrobów, mogło to oznaczać nawet<br />

wzrost udziałów w rynku krajowym. W minionym<br />

sezonie brak wzrostu sprzedaży także mógł być<br />

więc realnym sukcesem. A już na pewno dużym<br />

wyczynem było w ub. roku utrzymanie rentowności<br />

sprzedaży.<br />

Po wyraźnym spadku zysków netto w roku 2009<br />

do średniego poziomu 5,8 proc., ubiegły sezon<br />

przyniósł w tym zakresie dalsze straty rentowności.<br />

Co prawda, fi rmy ankietowane przez nas tym<br />

razem charakteryzowały się ponadprzeciętną rentownością,<br />

to jednak i wśród nich da się wyliczyć<br />

20-procentowy spadek wartości tego wskaźnika.<br />

Przyjmujemy więc na razie, że średnia rentowność<br />

netto fi rmy produkującej stolarkę w Polsce<br />

nie przekroczyła poziomu 5 proc., choć zdajemy<br />

sobie sprawę, że w niektórych segmentach, jak<br />

choćby stolarce drewnianej, była znacznie niższa.<br />

Ostateczna weryfi kacja tej wartości nastąpi pod<br />

koniec obecnego sezonu, po opublikowaniu większości<br />

bilansów rocznych.<br />

Miniony sezon zaowocował wśród ankietowanych<br />

przedsiębiorstw dość wysokim, bo prawie 7-procentowym<br />

wzrostem zatrudnienia. Jeżeli jednocześnie<br />

znacznie wolniej rosła sprzedaż, łatwo się domyślić,<br />

że spadła wydajność w naszej branży.<br />

I rzeczywiście, spadła ona prawie o 5 proc.,<br />

co – biorąc pod uwagę ubiegłoroczną średnią<br />

240 tys. zł na jednego zatrudnionego – oznacza<br />

powrót do nieco gorszej wydajności, którą<br />

zanotowaliśmy w roku 2008. Dla zachowania<br />

rzetelności powiemy tylko, że fi rmy, które<br />

nie wahały się tym razem ujawnić swoich wyników,<br />

charakteryzują się wysoką wydajnością,<br />

sięgającą średnio 290 tys. zł na jednego<br />

zatrudnionego. I na pewno jest to dużo powyżej<br />

średniej w naszej branży.<br />

Na koniec wreszcie plany, jakie da się stworzyć<br />

na podstawie odesłanych nam ankiet.<br />

Firmy stawiają na ten sezon przeciętny wzrost<br />

wartości sprzedaży o 15 procent. Część tego wzrostu<br />

ma się dokonać przez zwiększenie sprzedaży<br />

eksportowej, która z obecnych 25 proc. ma objąć<br />

w roku 2011 średnio prawie 30 proc. całości sprzedaży.<br />

Niemniej jednak, fi rmy ankietowane liczą,<br />

że większą część tego wzrostu uzyskają na rynku<br />

krajowym. Czy jest to realne? W pierwszej części<br />

sezonu jak najbardziej, gdyż ubiegłoroczne pierwsze<br />

półrocze pod względem wartości zamówień<br />

było jednym z najsłabszych w ostatnich latach.<br />

Obraz sytuacji drugiego półrocza nie jest już tak<br />

oczywisty, gdyż tu najwięcej zależy od aktywności<br />

inwestorów i optymizmu konsumentów, podejmujących<br />

remonty swoich budynków. Budowy rozpoczynane<br />

w styczniu i lutym tego roku przemawiają<br />

za optymistycznym scenariuszem, ale już ograniczenia<br />

w fi nansach publicznych wróżą nie najlepiej<br />

rynkowi remontów. I pamiętać należy, że jesień<br />

tego roku to czas wyborów parlamentarnych,<br />

a kampanie wyborcze rzadko napawają nas optymizmem<br />

i skłonnością do wydawania oszczędności<br />

akurat na okna i drzwi.<br />

W zależności więc od rozwoju sytuacji społecznogospodarczej<br />

w nadchodzącym drugim półroczu,<br />

obecny sezon może się okazać ostatnim rokiem<br />

„pod górkę” albo też pierwszym wyraźnego wzrostu.<br />

Dużo lepiej powinno już być w roku 2012.<br />

Jednak, zanim to nastąpi, na pewno najbliższe<br />

miesiące okażą się okresem prawdy dla wielu<br />

przedsiębiorców i menadżerów naszej branży.<br />

Wracamy pomału z „dalekiej podróży”, ale jak<br />

mówią statystyki, najwięcej wypadków zdarza się<br />

właśnie na tym ostatnim odcinku. Skoncentrowani<br />

jeszcze przez chwilę, mamy szansę spokojnie dojechać<br />

do celu, jakim niewątpliwie będzie ponowny<br />

okres koniunktury na produkty stolarki i ślusarki<br />

budowlanej. Pierwsze symptomy w postaci wzrostu<br />

sprzedaży eksportowej mieliśmy już w ubiegłym<br />

sezonie, kolejnych dostarczy nam zapewne<br />

rozpoczęta wiosna. Po wakacjach już wszystko<br />

będzie jasne. (stol)<br />

CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH


FORUM BRANŻOWE<br />

ANALIZY<br />

SPÓŁKI GIEŁDOWE<br />

W lutym na stronach internetowych Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych<br />

pojawiły się kwartalne sprawozdania fi nansowe spółek, zamykające rok<br />

2010. Pokusiliśmy się zatem o kolejną analizę wskaźników fi rm reprezentujących<br />

w mniejszym bądź większym zakresie stolarkę otworową.<br />

Tym razem omówimy wyniki roczne, opierając się<br />

na liczbach zamykających IV kwartał 2010. Zwrócimy<br />

także uwagę na zmiany, jakie w ciągu 12 miesięcy zaszły<br />

w polityce fi nansowej prezentowanych fi rm.<br />

Płynność bieżąca, obrazująca zdolność przedsiębiorstw<br />

do regulowania zobowiązań handlowych<br />

ze środków pochodzących z działalności bieżącej,<br />

na koniec roku ubiegłego wyniosła 1,16. Jest to wynik<br />

pozytywny. U producentów notowanych na giełdzie<br />

i związanych ze stolarką nie widać istotnych<br />

zmian dotyczących tego właśnie wskaźnika w ciągu<br />

roku, mamy bowiem wzrost zaledwie o 1 proc.<br />

Dużo większe zmiany widać w przypadku wskaźników<br />

rotacji. Cykl obrotu zapasami uległ<br />

w ciągu roku skróceniu o cztery dni. Zmiana<br />

ta jest na tyle mała (spadek o 12 proc.), iż nie można<br />

tu jednoznacznie mówić o polepszaniu sytuacji<br />

(im niższa wartość wskaźnika rotacji zapasów,<br />

tym bardziej racjonalna logistyka w fi rmie). Może<br />

to być bowiem tylko przypadek, zwłaszcza że połowa<br />

z analizowanych fi rm nie podała do publicznej<br />

wiadomości części danych, stąd brak możliwo-<br />

Wskaźniki fi nansowe wybranych przedsiębiorstw.<br />

NAZWA FIRMY<br />

WSKAŹNIK<br />

26 marzec 2011<br />

ści wyliczenia tego i innych wskaźników (w tabeli<br />

oznaczone jako bd.).<br />

Rotacja należności wzrosła o 5 proc., osiągając<br />

74 dni, a więc 2,5 miesiąca. Wynik jest wysoki<br />

i wskazuje na problemy ze ściąganiem należności.<br />

Nieterminowy spływ zobowiązań od kontrahentów<br />

może po pewnym czasie spowodować<br />

problemy z utrzymaniem płynności. Tak więc windykacja<br />

wymaga udoskonalenia, jeśli ma zostać<br />

utrzymana płynność bieżąca fi rm.<br />

Dużo szybciej rośnie wskaźnik rotacji zobowiązań.<br />

Tu mamy wzrost aż o 29 proc., co wskazuje<br />

na rosnące kłopoty z regulacją płatności wobec kontrahentów.<br />

Należy dodać, iż w przypadku wskaźników<br />

rotacji pożądane są niskie wartości, wyższe bowiem<br />

świadczą o problemach w polityce wewnątrz<br />

poszczególnych fi rm (logistyce, windykacji itd.).<br />

Rentowność wzrosła, co oczywiście, jest zjawiskiem<br />

pozytywnym. Zwłaszcza, że na koniec roku<br />

2009 wyniki były ujemne lub dodatnie, lecz zbliżone<br />

do zera. Ogólnie efektywność działania zła<br />

nie jest, jeśli weźmie się pod uwagę sytuację go-<br />

1. Wsk. bieżącej płynności 1,02 1,16 2,21 bd. bd. 1,16 1,15 1%<br />

2. Wsk. rotacji zapasów w dniach 84 27 25 bd. bd. 27 31 -12%<br />

3. Wsk. rotacji należności w dniach 286 151 36 74 69 74 71 5%<br />

4. Wsk. spłaty zobowiązań w dniach 154 82 31 155 93 93 72 29%<br />

5. Wsk. rentowności sprzedaży netto w % -60% 4% 0% 1% 6% 1% 0,09% 1394%<br />

6. Wsk. rentowności aktywów w % -22% 3% 0% bd. bd. 0% -4% 112%<br />

7. Wsk. rentowności kapitału własnego w % -88% 6% 1% 4% 10% 4% 0,41% 907%<br />

8. Mnożnik: 4,10 1,81 1,18 bd. bd. 1,81 1,89 -4%<br />

9. Wsk. ogólnego zadłużenia w % 76% 45% 11% bd. bd. 45% 47% -5%<br />

10. Wsk. udziału zadłużenia w kapitale<br />

własnym w %<br />

Trion SA<br />

Mercor SA<br />

Budvar Centrum<br />

SA<br />

Hefal Serwis<br />

Małkowski<br />

- Martech<br />

Mediana IV<br />

kw. 2010<br />

Mediana IV<br />

kw. 2009<br />

Zmiana<br />

310% 81% 13% 160% 123% 123% 127% -3%<br />

spodarczą w kraju i na świecie. Jednak powodów<br />

do zadowolenia też nie ma: 1 proc. zysku ze sprzedaży,<br />

brak zysku w zakresie rentowności aktywów<br />

(fi rmy wychodzą na zero, więc jest lepiej niż było)<br />

i 4 proc. zysku z każdej zainwestowanej złotówki<br />

kapitału. Proporcje między wielkościami poszczególnych<br />

wskaźników są odpowiednie, więc jeżeli<br />

utrzyma się dotychczasowy kierunek, a tempo<br />

zmian zostanie zachowane, za rok wartości wskaźników<br />

powinny być już naprawdę korzystne.<br />

Mnożnik potwierdza pozytywne zmiany w zakresie<br />

płynności. Jego wartość utrzymuje poprawny,<br />

a więc mniejszy od 2 poziom, co sugeruje prawidłową<br />

korelację pomiędzy własnym i obcym<br />

źródłem fi nansowania fi rm. Co prawda, wartości<br />

mnożnika są wysokie, lecz w ciągu roku mamy<br />

tu pozytywny spadek.<br />

Zadłużenie kapitału własnego przekroczyło<br />

100 proc., lecz mimo to wartość mnożnika utrzymała<br />

poziom mniejszy od cyfry 2. Być może takie wyniki<br />

są efektem braku danych części analizowanych<br />

fi rm – tej części, która ma dużo wyższe wskaźniki<br />

zadłużenia. Idąc tym tropem, wartość mnożnika<br />

(w przypadku dostępności wszystkich informacji)<br />

powinna być większa, co sugerowałoby osiągnięcie<br />

górnej granicy wypłacalności przedsiębiorstw.<br />

Jeżeli bowiem mnożnik przekroczy cyfrę 2, oznacza<br />

to, iż zadłużenie fi rm wzrosło na tyle, że przestało<br />

być po prostu opłacalne. Koszty obsługi długu<br />

znacznie obniżają zysk netto, co powoduje spadek<br />

wskaźników rentowności (ujemny efekt działania<br />

dźwigni fi nansowej). Inaczej mówiąc, jak na razie<br />

życie na kredyt się opłaca, bo taniej jest kredyt mieć<br />

i spłacać go niż nie mieć wcale. Niedługo jednak sytuacja<br />

może się zmienić, więc lepiej już teraz skupić<br />

się na wykorzystaniu własnych środków.<br />

W przypadku wskaźników zadłużenia, odnotowano<br />

spadek zarówno w przypadku zadłużenia<br />

w kapitale własnym, jak i zadłużenia ogółem (kolejno:<br />

-3, -5 proc.). Są to zmiany bardzo niewielkie.<br />

Jednakże również tu nie dysponujemy wszystkimi<br />

danymi. Na podstawie dostępnych informacji<br />

możemy jedynie stwierdzić, iż zadłużenie ogółem<br />

jest mniejsze niż 50 proc. Zatem przedstawiona<br />

sytuacja fi nansowa z końca 2010 roku jest korzystniejsza<br />

niż na koniec roku 2009.<br />

OPRAC. IZABELA KOLIMAGA<br />

redakcja@okna-forum.pl


FORUM BRANŻOWE<br />

NOWOŚCI<br />

EUROCOLOR<br />

wprowadza do swojej oferty okna pod marką<br />

Efektiv. Okna mają skrzydła z 6-komorowego profi<br />

lu Brügmanna, o szerokości 73 mm; ościeżnicę<br />

5-komorową oraz okucia Roto NT. U w dla okna<br />

referencyjnego (1230 x 1480) z szybą 1,0 W/m 2 K<br />

i ramką Super Spacer wynosi 1,2 W/m 2 K, natomiast<br />

z szybą 1,0 W/m 2 K i ramką aluminiową:<br />

U w = 1,3 W/m 2 K.<br />

VELUX<br />

opracował innowacyjną konstrukcję okna do poddaszy.<br />

Jest to stolarka z pakietem wyciszającym<br />

deszcz. Dzięki niej można zredukować odgłosy<br />

o 7 dB; specjalna technologia polega na pokrywaniu<br />

elementów aluminiowego oblachowania okna<br />

wyciszającą folią. Do produkcji pakietu szybowego<br />

użyto grubszych tafl i szkła, a do wypełnienia<br />

przestrzeni międzyszybowych – kryptonu. Od<br />

zewnątrz zastosowano szybę hartowaną, a wewnętrzne<br />

tafl e sklejono folią. Współczynnik przenikania<br />

ciepła okna U wynosi 1,3 W/m 2 K.<br />

KÖNIG STAHL<br />

poszerzył ofertę o system<br />

profi li Janisol Arte.<br />

Przeznaczone są one do<br />

renowacji ślusarki w zabytkowych<br />

budynkach.<br />

Profi le szprosów i skrzydeł<br />

mają widoczną szerokość<br />

40 mm, a profi le<br />

ramy – 25 mm. System<br />

daje możliwość konstruowania<br />

okien rozwiernych,<br />

uchylnych i wychylnych,<br />

zarówno do wewnątrz,<br />

jak i na zewnątrz.<br />

28 marzec 2011<br />

CLASSEN-POL<br />

ma w ofercie kolekcję skrzydeł<br />

drzwiowych wewnętrznych<br />

o nazwie Life. Kolekcja składa<br />

się z sześciu modeli z różnymi<br />

przeszkleniami (wąska lub szeroka<br />

szyba satynowa). Zastosowano<br />

w nich okleiny z grupy<br />

fi nish, które mają podwyższoną<br />

odporność na ścieranie.<br />

Zaokrąglone krawędzie drzwi<br />

są okleinowane wzmocnionym obrzeżem (profi l<br />

przylgi Hard Edge R).<br />

INVADO<br />

proponuje sprzedaż drzwi<br />

w kolekcji Richelieu. Rama<br />

wykonana jest z drewna<br />

klejonego z doklejkami<br />

MDF, obłożona płytą HDF<br />

o grubości 3 mm, skrzydła<br />

drzwiowe wytwarzane są<br />

w technologii okleinowania<br />

elementów drewnianych<br />

z doklejkami płyty<br />

MDF i HDF. Wypełnienie to<br />

płyciny z MDF o grubości<br />

10 mm, pokryte okleiną dekoracyjną lub szyba<br />

hartowana o grubości 6 mm.<br />

BiG TOR<br />

proponuje bramy garażowe<br />

wykonane w technologii<br />

Granit Wood HDS. Jej<br />

istotną zaletą jest wyższa<br />

odporność na zarysowania<br />

w stosunku do tradycyjnie<br />

lakierowanych paneli (grubość<br />

powłoki Granit Wood HDS to 35 µm, średnia<br />

grubość zwykłych lakierów to 20/25 µm).<br />

HÖRMANN<br />

wprowadził do oferty bramę segmentową, ocieploną,<br />

o nazwie RenoMatic. Firma proponuje sześć<br />

rodzajów wykończenia powierzchni: w mikroprofi<br />

lowanej powłoce w kolorach białego aluminium,<br />

białym i brązowym oraz w trzech rodzajach oklein<br />

drewnopodobnych golden oak i dark oak oraz titan<br />

metalic.<br />

ALUPROF<br />

oferuje nowy<br />

system rolet<br />

nadstawnych<br />

Opoterm;<br />

skrzynka rolety<br />

jest dostępna<br />

w trzech wielkościach<br />

i wykonana jest w całości<br />

z tworzywa, a jej<br />

powierzchnia czołowa<br />

stanowi podkład<br />

pod dowolny materiał<br />

wykończeniowy.<br />

WINKHAUS<br />

ma w ofercie nowy zamek wielopunktowy ze sterowaniem<br />

w klamce, którą zamyka się przekręcając<br />

ją o 45° do góry. Wysunięcie rygli zabezpieczających<br />

następuje po podniesieniu klamki.<br />

KLAMEX<br />

sprzedaje klamki wykonane w starym, ozdobnym<br />

stylu. Firma planuje wkrótce wprowadzić osiem<br />

serii z różnymi motywami, każda będzie z innej<br />

epoki.


DR. HAHN<br />

wprowadził do swojej<br />

oferty zawias Türband 4<br />

inductio, który przewodzi<br />

energię elektryczną.<br />

Produkt ten ułatwi wykonawcom<br />

zabezpieczeń<br />

podłączenie urządzeń<br />

kontroli dostępu. Zawias<br />

umożliwia również<br />

doprowadzenie energii<br />

zasilającej zamki z siłownikami.<br />

SIEGENIA-AUBI<br />

ma udoskonalone okucie LM D300. Przystosowane<br />

jest ono do ciężkich skrzydeł o ciężarze do<br />

300 kg. Może być używane w połączeniu ze standardowymi<br />

profi lami o wysokości przylgi od 8 mm<br />

i to bez ograniczania nośności.<br />

NORMSTAHL<br />

proponuje nową generację napędów typu Magic –<br />

Magic 600 i Magic 1000. Ich konstrukcja bazuje na<br />

pasku zębatym, który jako przeniesienie napędu<br />

porusza wszystkie rodzaje bram. Współdziałanie<br />

napędu i paska powoduje, że napęd przenosi siłę<br />

bezpośrednio, z pominięciem przekładni, na koło<br />

napędowe. Rozwiązanie to ogranicza tarcia.<br />

D+H<br />

od niedawna oferuje swoim<br />

klientom centralę RZN 45<strong>03</strong>-T<br />

– urządzenie sterujące procesem<br />

oddymiania; w przypadku pożaru<br />

uruchamia ono klapy dymowe<br />

lub okna oddymiające. Centrala<br />

ma również w standardzie funkcję wentylacji<br />

możliwą do samodzielnego zaprogramowania.<br />

HYDRO ALUMINIUM<br />

poszerzyło ofertę aluminiowych profi li standardowych<br />

o pięć nowych wyrobów, wśród których<br />

znajdują się rury okrągłe, płaskownik, teownik<br />

i pręt okrągły.<br />

SAINT-GOBAIN GLASS<br />

wprowadził nowy wzór szkła ornamentowego<br />

SGG Tarassa, który przeznaczony jest do zastosowań<br />

wewnętrznych, jako wypełnienie mebli, ścian<br />

działowych oraz drzwi. Szkło może być poddawane<br />

obróbce krawędziowej, gięciu, srebrzeniu, hartowaniu<br />

itp.; wzór o grubości 4 mm oferowany<br />

jest w kolorze bezbarwnym.<br />

ALUMA<br />

ma w sprzedaży nową metodę obróbki i zgrzewania<br />

profi li z PCW, która nazywa się Holz Fenster<br />

Look. Opracowanie i łączenie profi li jest możliwe<br />

przy zastosowaniu urządzeń fi rmy Sturtz (zgrzewarki<br />

czterogłowicowe, specjalne moduły w centrach<br />

obróbczych) lub konwencjonalnych urządzeń<br />

fi rmy Aluma.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

NOWOŚCI<br />

SOENEN<br />

proponuje klientom frezarkę do słupków CNC typ<br />

TPF/CNC, która umożliwia frezowanie w pełnym<br />

zakresie kątów oraz stwarza możliwość produkowania<br />

zupełnie nowego typu okna. Dzięki jej<br />

użyciu, wraz z odpowiednio przystosowaną zgrzewarką,<br />

możliwe jest wyprodukowanie okna, które<br />

jest łączone jak okno drewniane, czyli nie pod kątem<br />

45° (tak do tej pory zgrzewano profi le z PCW),<br />

ale pod kątem 90°.<br />

MEDOS<br />

wprowadził do sprzedaży<br />

jednoskładnikową pianę<br />

montażową, pistoletową.<br />

Jest to produkt wielosezonowy.<br />

Zakres temperatury<br />

stosowania wynosi od -12 °C<br />

do +35.<br />

DEN BRAVEN<br />

rozpoczął sprzedaż nakładki Aplikator 360; jest to<br />

końcówka do kartuszy wyposażona w specjalny<br />

przegub, dający możliwość ustawienia kąta (od<br />

0 do 90°) podczas aplikacji masy. Zastępuje ona<br />

standardową, prostą nakładkę, w jaką wyposażone<br />

są tego rodzaju pojemniki.<br />

STANLEY<br />

oferuje skrzynię narzędziową z szufl adą. Produkt<br />

stworzono z myślą o osobach, które do codziennej<br />

pracy potrzebują zestawu niezbędnych narzędzi.<br />

Skrzynia ma niewielkie rozmiary (54,5 x 28<br />

x 33,5 cm), wyposażona została w wysuwaną szufl<br />

adę o wysokości 10 cm, która pomieści średniej<br />

wielkości elektronarzędzia i niezbędne akcesoria.<br />

marzec 2011 29


Zdjęcie: Witraże Hadaś<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

OKNA<br />

OBRAZ I ŚWIATŁO<br />

Okna witrażowe, a raczej witraże w oknach, od niepamiętnych czasów kojarzą<br />

się z budownictwem kościelnym. Mają swoją historię, wybitnych twórców<br />

i światowe realizacje, które ogląda się albo odczytuje scena po scenie, z zapartym<br />

tchem. Niektórzy mówią: z nabożną czcią.<br />

Ze względu na szczupłość miejsca, artykuł ten<br />

nie dotknie tematów związanych ze sztuką sakralną.<br />

Pokażę w nim jedynie możliwości wykorzystania<br />

witrażu we współczesnym oknie, które powinno<br />

być i ciepłochronne, i bezpieczne, i szczególnie<br />

w miastach – akustyczne.<br />

Wizyta 1. Pracownia witraży Jacka Białoskórskiego,<br />

Kraków<br />

Dawniej witraż był wstawiany jak pojedyncza<br />

szyba w stalową ramę okienną. Przed zniekształceniami<br />

spowodowanymi przez warunki atmosferyczne<br />

chroniły go wiatrownice, czyli płaskowniki<br />

lub pręty stalowe, które stanowiły usztywnienie<br />

kwater witrażowych. Dzisiaj sposoby montażu<br />

zmieniły się zasadniczo, zwłaszcza że coraz więcej<br />

witraży zamawia się do obiektów świeckich – willi,<br />

rezydencji czy np. banków. I oczywiście, ich właściciele<br />

chcą mieć okna o określonych parametrach<br />

technicznych, które gwarantują wygodę, ciepło,<br />

pewność zabezpieczeń oraz ochronę akustyczną.<br />

30 marzec 2011<br />

Zdjęcie: Witraże<br />

– Nie widzę żadnych problemów z bezpiecznym<br />

i estetycznym montażem witraży w istniejące<br />

już okna: zarówno z PCW, jak i drewniane.<br />

Nie naruszając parametrów stolarki, nakładamy<br />

witraż na istniejące zespolenie – oczywiście,<br />

od strony wewnętrznej zachowując odległość<br />

około 3 mm od szyby. Całość po obwodzie obkładamy<br />

profi lem aluminiowym, malowanym<br />

proszkowo na kolor stolarki – mówi Jacek Białoskórski.<br />

– Profi l mocujemy niewielkimi wkrętami<br />

do listwy przyszybowej. Ważne jest jedynie, aby<br />

szerokość od szyby do krańca listwy zespolonej<br />

była nie mniejsza niż 16 mm. Po zakończonym<br />

montażu, witraż jest silikonowany, by uniknąć<br />

wnikania kurzu. Ze względu na fakt, że 1m 2 witrażu<br />

może ważyć około 12 kg (zależnie od motywu<br />

– liczby linii), dobrze jest już na etapie<br />

inwestycji przewidzieć okna przeznaczone pod<br />

witraże; w dużych oknach powinny znaleźć się<br />

dodatkowe zawiasy. Poza tym można wówczas<br />

odpowiednio przygotować ramy ościeżnicy.<br />

Producenci okien, z którymi współpracuję, pozostawiają<br />

przestrzeń 10 mm od pakietu szyb ze-<br />

Zdjęcie: Witraże Białoskórski


Zdjęcie: Witraże Białoskórski Zdjęcie: Witraże Hadaś<br />

spolonych do ćwierćwałka montażowego. Unika<br />

się w ten sposób montażu przy użyciu profi li<br />

aluminiowych.<br />

Krakowska pracownia Jacka Białoskórskiego<br />

współpracuje z kilkoma niewielkimi producentami<br />

stolarki drewnianej, takimi jak Jan Pęcek<br />

z Krzczonowa czy Drwalnik z Lipnicy Wielkiej,<br />

którzy chcą i potrafi ą właściwie przygotować stolarkę<br />

pod montaż witraży.<br />

Wizyta 2. Pracownia witraży Hadaś, Wrocław<br />

Ta wrocławska fi rma rodzinna stosuje zupełnie<br />

inny sposób wytwarzania witraży okiennych.<br />

Otóż, istnieje w niej dział izolowania witraży w pakiety<br />

zespolone, i to właśnie tu pracownicy wprowadzają<br />

gotowy witraż pomiędzy tafl e szklane.<br />

– W tej pracy trzeba znać i rozumieć problemy<br />

nie tylko szklarzy, ale też witrażystów – podkreśla<br />

Krzysztof Hadaś, właściciel fi rmy.<br />

Stolarka przygotowana pod witraż.<br />

Zdjęcie: Witraże<br />

Bez wątpienia technologia wymaga precyzji i dokładności,<br />

bo jak zapewnia mój rozmówca: jego<br />

szyby mają taką samą gwarancję jak wszystkie<br />

dobrze zrobione zespolenia. I można je wykonać<br />

z każdego rodzaju szkła: ciepło- i dźwiękochłonnego,<br />

bezpiecznego czy hartowanego – żeby<br />

wymienić tylko niektóre. Pakiety są najczęściej<br />

dwukomorowe, wypełnione argonem. Mogą mieć<br />

grubość od 22 do 100 mm. Wielkość zespolenia<br />

określa fi rma produkująca całe okno; ona też ponosi<br />

odpowiedzialność za gotowy produkt oraz<br />

montaż.<br />

– Mnie nie interesuje profi l okienny; o tym, jaki<br />

on jest, decyduje inwestor – mówi Krzysztof<br />

Hadaś. – Robię wybrany witraż i przygotowuję<br />

zespolenie zgodne z zamówieniem producenta<br />

stolarki. W szyby zespolone wstawiamy najczęściej<br />

witraże wykonane metodą klasyczną, łączone<br />

ołowiem.<br />

Wizyta 3. Firma Witraże, Miedzeszyn pod<br />

Warszawą<br />

Tomasz Bieliński, jeden z trzech współwłaścicieli<br />

fi rmy, przedstawia kilka metod wykorzystania witrażu<br />

w nowoczesnych oknach: – Panel witrażowy<br />

można włożyć do wnętrza pakietu termoizolacyjnego.<br />

Tego rozwiązania<br />

jednak nie polecamy.<br />

Można witraż<br />

przykleić do szklanej<br />

tafl i zewnętrznej.<br />

Natomiast przy większych<br />

rozmiarach panelu<br />

witrażowego stosuje<br />

się usztywniające<br />

listewki, które mocuje<br />

się do ramy.<br />

Każda z wymienionych<br />

metod stworzenia<br />

okna witrażowego<br />

przy większych<br />

gabarytach paneli<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

OKNA<br />

wymaga współpracy z producentem stolarki<br />

– witraże są przecież ciężkie i grube (przeciętnie<br />

mają 6 – 7 mm grubości). Ale, jak podkreśla mój<br />

rozmówca – kwatery są równocześnie kruche,<br />

delikatne, wiotkie. Dlatego montaż okien witrażowych<br />

wymaga specjalnego nadzoru: – Przy<br />

ich wstawianiu pracują zawsze dwie ekipy: nasza<br />

i wykonawcy okien. Tak jest bezpieczniej i dla sztuki<br />

budowlanej, i dla witrażu.<br />

***<br />

W Polsce jest coraz więcej budynków mieszkalnych<br />

czy obiektów reprezentacyjnych, w których<br />

znajdują się okna witrażowe. Tak zgodnie twierdzili<br />

wszyscy moi rozmówcy. Niektórzy mówili<br />

nawet, że więcej jest zamówień składanych przez<br />

inwestorów prywatnych niż tych zleconych przez<br />

kościoły. Polskie fi rmy mają też sporo zamówień<br />

z zagranicy. Jednak nie sposób podać jakichkolwiek,<br />

choćby orientacyjnych liczb. Wygląda więc<br />

na to, że współczesne okna witrażowe to produkt<br />

ciągle głęboko schowany w stolarkowej<br />

niszy.<br />

ANNA BŁASZCZYŃSKA<br />

a.blaszczynska@okna-forum.pl<br />

marzec 2011 31<br />

Zdjęcie: Witraże Białoskórski


FORUM BRANŻOWE<br />

RYNEK<br />

DRZWI FORNIROWANE<br />

Produkcją drzwi w Polsce zajmuje się kilkaset przedsiębiorstw. Nie sposób<br />

podać precyzyjnej liczby producentów, ponieważ do tego grona zaliczają się<br />

również drobne zakłady stolarskie, dla których produkcja drzwi jest często<br />

zajęciem wręcz okazjonalnym.<br />

W branży działa kilkanaście dużych fi rm o rocznej<br />

sprzedaży na poziomie co najmniej 40 mln zł;<br />

jest kilkadziesiąt zakładów, których przychody<br />

ze sprzedaży drzwi mieszczą się w granicach od kilku<br />

do 40 mln zł, oraz dużo niewielkich fi rm, w tym<br />

m.in. właśnie kilkuosobowych zakładów stolarskich.<br />

Zdecydowanie więcej produkuje się w Polsce drzwi<br />

wewnętrznych niż zewnętrznych. Ze względu<br />

na brak szczegółowych danych, należy opierać się<br />

na szacunkach. Oto one: w ciągu kilku ostatnich<br />

lat udział drzwi wewnętrznych w ogólnej wielkości<br />

produkcji drzwi wahał się od 85 do 90 procent.<br />

Najwięcej tego typu skrzydeł produkuje się<br />

z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Te<br />

z pozostałych materiałów są raczej uzupełnieniem<br />

oferty na rynku.<br />

W segmencie drewnianych drzwi wewnętrznych<br />

oferuje się bardzo różnorodne produkty, nie tylko<br />

pod względem modelu, lecz także zastosowanego<br />

materiału, rodzaju wykończenia czy wreszcie<br />

ceny. Do bardziej wymagających klientów<br />

skierowana jest oferta drzwi fornirowanych lub<br />

masywnych. Pod względem liczby sprzedanych<br />

skrzydeł nie są to jednak zbyt duże segmenty.<br />

Szacuje się, że drzwi fornirowane stanowią kilka<br />

procent całej wielkości produkcji wewnętrznych<br />

drzwi drewnianych. Dlatego wiele fi rm nawet<br />

nie ma ich w swojej ofercie. Spośród około 20<br />

największych producentów mniej więcej połowa<br />

zajmuje się produkcją drzwi fornirowanych. Pod<br />

względem liczby wyprodukowanych skrzydeł<br />

nie są to jednak duże ilości – stanowią zaledwie<br />

kilka procent wytwarzanych przez nie skrzydeł.<br />

W mniejszych fi rmach udział drzwi fornirowanych<br />

w całej wielkości produkcji drzwi sięga czasami<br />

80 – 90 procent, a nie brakuje przypadków,<br />

w których są one jedynym produktem fi rmy.<br />

32 marzec 2011<br />

Sprzedaż drzwi fornirowanych.<br />

nowe<br />

budownictwo<br />

remonty<br />

domy<br />

jednorodzinne<br />

mieszkania<br />

Z sondy przeprowadzonej wśród producentów<br />

drzwi fornirowanych wynika, że produkty te<br />

znacznie częściej montowane są w nowych budynkach<br />

niż przy okazji remontu. Najczęściej spotykane<br />

proporcje to 70/30 lub 80/20 na korzyść<br />

nowego budownictwa. Poza tym częściej wstawia<br />

się je do domów jednorodzinnych (60 proc.)<br />

niż do mieszkań znajdujących się w budynkach<br />

wielorodzinnych. Z sondy redakcyjnej wynika,<br />

że jest to około 40 procent, co może wydawać<br />

się wskaźnikiem zbyt wysokim. Coraz częściej budowane<br />

są jednak mieszkania o podwyższonym<br />

standardzie, gdzie tego rodzaju drzwi są istotnym<br />

elementem wystroju. Jednak bez szczegółowych<br />

badań nie da się precyzyjnie określić struktury<br />

sprzedaży, więc podział 60/40 na rzecz domów<br />

wydaje się całkiem realny. (max)<br />

Przy prezentowanych wyrobach znajdują się następujące<br />

informacje: 1. producent/importer;<br />

2. nazwa wyrobu; 3. rodzaj; 4. materiał (ramiaka<br />

i wypełnienia); 5. wykończenie; 6. przeszklenia;<br />

7. orientacyjna cena.<br />

1. Barausse<br />

2. Kolekcja Dąb Cacao, model Cacao Riv-on<br />

3. Standardowo otwierane<br />

4. Ramiak z drewna litego klejonego<br />

5. Fornir – dąb cacao szczotkowany<br />

6. Przeszklenia możliwe w innych modelach<br />

7. 2127 zł (netto).<br />

1. Dierre / Dierre Polska<br />

2. Wilab – Alfi eri 3<br />

3. Jednoskrzydłowe<br />

4. Ramiak z drewna iglastego,<br />

wypełnienie – MDF<br />

5. Fornirowane; kolor ciemny<br />

orzech<br />

6. Opcjonalne – szkło bezpieczne<br />

satynowane<br />

7. 2513 zł.<br />

1. Eurodor<br />

2. Nova<br />

3. Rozwierane<br />

4. Klejonka sosnowa<br />

5. Fornir naturalny<br />

i modyfi kowany; 0,6 mm<br />

6. Możliwe<br />

7. 1500 zł.


1. Pol-Skone<br />

1. Zbydrew<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

2. Drzwi fornirowane<br />

sosnowo-dębowe<br />

3. Jednoskrzydłowe<br />

4. Ramiak sosnowy, oklejony<br />

płytą HDF (2 mm)<br />

5. Fornir sosnowy 2,5 mm;<br />

kolor – złoty dąb<br />

6. Opcjonalnie<br />

7. 1050 zł.<br />

PRZEGLĄD<br />

2. Kolekcja Calypso – wersja 05<br />

3. Rozwierane, jednoskrzydłowe<br />

4. Ramiak z klejonki drewnianej;<br />

panel z obustronną lamelą<br />

dębową o grubości 4 mm<br />

5. Fornir o grubości 0,45 mm<br />

6. Szyba biała matowa o grubości<br />

4 mm<br />

7. 1535 zł.<br />

marzec 2011 33


FORUM BRANŻOWE<br />

PRZEGLĄD<br />

1. Dana Austria / Dan-Pol<br />

2. Monolog<br />

3. Rozwierane<br />

4. Ramiak świerkowy wzmocniony; płyta<br />

drążona<br />

5. Jesion olive<br />

6. Możliwe<br />

7. 2096 zł.<br />

1. Westo<br />

2. Kanada<br />

3. Rozwierane,<br />

jednoskrzydłowe<br />

4. Drewno sosnowe<br />

5. Naturalna okleina – olcha;<br />

0,7 mm<br />

6. Szkło piaskowane<br />

7. 1800 zł.<br />

1. Stolbud Włoszczowa<br />

2. Marco 6b<br />

3. Jednoskrzydłowe<br />

4. Ramiak drewniany oraz płyta<br />

MDF oklejona fornirem<br />

5. Fornir dębowy<br />

6. Szkło mleczne bezpieczne<br />

7. 850 zł.<br />

1. Entra<br />

2. Asilo (marka); Petrini (model)<br />

3. Rozwierane, bezprzylgowe<br />

5. Fornir restrukturyzowany,<br />

grubość 0,5 – 1 mm<br />

6. Szyba hartowana (HSM)<br />

7. Od 1285 zł.<br />

1. Porta KMI Poland<br />

2. Natura Koncept Elegance, wzór K.3<br />

3. Rozwierane, bezprzylgowe<br />

4. Ramiak z drewna klejonego warstwowo;<br />

ramiaki wewnętrzne z płyty HDF<br />

5. Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną<br />

select<br />

6. Szyba hartowana matowa<br />

7. 1093,47 zł.<br />

34 marzec 2011<br />

1. Invado<br />

2. Domino 8<br />

3. Jednoskrzydłowe<br />

4. Rama z drewna klejonego; płyta HDF i MDF<br />

5. Fornir modyfi kowany – dąb bielony<br />

6. Szkło bezpieczne hartowane satinato, 4 mm<br />

7. 1040 zł.<br />

1. Nicewicz<br />

1. K&P Fabryka Drzwi<br />

2. New Classic; model Kampari S-2<br />

3. Jednoskrzydłowe, bezprzylgowe<br />

4. Ramiak z drewna klejonego<br />

warstwowo, obłogowanego;<br />

wypełnienie – płyciny z MDF<br />

5. Fornir orzechowy; grubość<br />

0,8 mm<br />

6. Szyba – satyna biała<br />

7. 1138 zł.<br />

1. Dewro Wróbel<br />

2. D10<strong>03</strong> Linia Linea<br />

3. Rozwierane jednoskrzydłowe<br />

4. Konstrukcja ramowa z drewna<br />

iglastego pokryta obustronnie<br />

płytą wiórową, oklejona<br />

elementami z drewna litego<br />

5. Fornir: buk wybarwiany na<br />

orzech<br />

6. Przeszklenia w zależności od<br />

modelu<br />

7. 2230 zł (netto).<br />

1. Drims<br />

2. LTC3 N orzech<br />

3. Jednoskrzydłowe<br />

4. Ramiak z litego drewna;<br />

wypełnienie – ekologiczna płyta<br />

o ścisłym zgniocie<br />

5. Fornir naturalny<br />

6. Możliwe w innym modelu<br />

7. 1400 zł.<br />

2. W05<br />

3. Rozwierane jednoskrzydłowe<br />

4. Drewno klejone warstwowo; kasetony ze<br />

sklejki wodoodpornej<br />

5. Obłogi o grubości 2 mm; mahoń<br />

6. Opcjonalnie<br />

7. 1484 zł (brutto).


FORUM BRANŻOWE<br />

DRZWI<br />

BEZ ZAWIASÓW<br />

Drzwi przesuwne są dobrze znane z biur czy budynków użyteczności publicznej.<br />

Jednak jak najbardziej nadają się również do mieszkań, gdzie pełnią dwie<br />

funkcje: zastępują drzwi rozwierane tam, gdzie jest mało miejsca i pozwalają<br />

łatwo podzielić przestrzeń.<br />

Drzwi przesuwne to przede wszystkim skrzydła,<br />

prowadnice i wózki. Przy czym te ostatnie mają<br />

szczególnie ważne zadanie. Umożliwiają ciche<br />

i łatwe poruszanie skrzydłem drzwiowym. Dlatego<br />

do konstrukcji mechanizmów jezdnych producenci<br />

przykładają ogromną wagę.<br />

Skrzydło jak każde<br />

Skrzydła mają budowę taką samą, jak w przypadku<br />

drzwi rozwieranych. Drzwi płycinowe są zbudowane<br />

z drewnianych ramiaków bądź ramy wykonanej<br />

z profi li z PCW, kształtowników stalowych<br />

lub aluminiowych. Wypełnieniem może być drewno,<br />

płyty drewnopochodne, szkło – w tym witraże,<br />

panele z PCW bądź aluminium. Można też spotkać<br />

drzwi stylizowane na japońskie, w których wypełnienie<br />

stanowią tkaniny lub papier.<br />

Konstrukcję drzwi płytowych stanowi drewno lite<br />

lub klejone, bądź materiały drewnopochodne,<br />

oklejone z obu stron naturalnym lub sztucznym<br />

fornirem albo cienkimi płytami drewnopochodnymi,<br />

których powierzchnia może być gładka<br />

lub dekoracyjnie tłoczona. Są też drzwi płytowe<br />

wykonane z tafl i szklanych – hartowanych lub laminowanych.<br />

Drzwi płytowo-płycinowe wyglądem przypominają<br />

płycinowe dzięki wykończeniu tłoczonymi<br />

płytami pilśniowymi, jednak ich konstrukcja<br />

opiera się na niewidocznej płycie drewnianej.<br />

Drzwi z drewna lub materiałów drewnopochodnych<br />

mogą być wykończone lakierami bezbarwnymi<br />

albo koloryzującymi, malowane farbami,<br />

okleinowane foliami jednobarwnymi, drewnopodobnymi<br />

lub fornirem.<br />

Jednym z materiałów chętnie wykorzystywanych<br />

w konstrukcji drzwi przesuwnych jest szkło. Stosuje<br />

się fl oat, jak też szkła poddawane dalszej<br />

obróbce, m.in. fusingowi. Jeżeli tafl e są duże,<br />

lepiej, aby były wykonane ze szkła bezpiecznego.<br />

W przypadku przeszkleń stosuje się najróżniejsze<br />

szkła dekoracyjne, pozbawione tych właściwości.<br />

Szkło może zatem być przejrzyste lub w różnym<br />

stopniu nieprzejrzyste, gładkie oraz z fakturą,<br />

a także lustrzane.<br />

Oprócz szkła bezbarwnego i mlecznego, dostępne<br />

są właściwie dowolne kolory. Szczególnie dekoracyjne<br />

są witraże szklane lub żywiczne oraz szkło,<br />

które zmienia kolor zależnie od kąta patrzenia<br />

na drzwi. Wśród szkieł dekoracyjnych są też tafl e<br />

o powierzchni matowionej – w tym piaskowanej<br />

i trawionej kwasem, jak też cięte oraz ekskluzywne<br />

szkła kryształowe.<br />

Nowością są szyby laminowane, wewnątrz których<br />

znajdują się diody LED – jednobarwne lub<br />

różnokolorowe.<br />

36 marzec 2011<br />

Zdjęcie: Witraże<br />

Lekko i łatwo<br />

Skrzydło drzwi przesuwnych porusza się w prowadnicach.<br />

Stosowane są szyny górne oraz dolne<br />

z metalu: aluminium i stali; coraz rzadziej spotyka<br />

się szyny dolne z tworzywa sztucznego z metalowym<br />

torem jezdnym. Prowadnice górne mogą być<br />

umieszczone w kasecie schowanej w ścianie lub<br />

montowane do ściany, sufi tu lub nadproża, dolne<br />

zaś do posadzki lub wpuszczone w podłogę. Prowadnice<br />

dolne mają istotną zaletę – umożliwiają<br />

bardziej stabilne prowadzenie drzwi niż szyny<br />

dolne, dlatego są stosowane przede wszystkim<br />

do dużych i ciężkich skrzydeł. Szyny w kształcie<br />

litery U mają tę wadę, że gromadzi się w nich kurz<br />

i piasek, dlatego w przypadku drzwi między pokojami<br />

często spotykamy szyny wypukłe i wózki,<br />

których kółka mają zagłębienie.<br />

Prowadnice mogą składać się z jednej lub dwóch<br />

szyn. Pierwsze umożliwiają zamontowanie jednego<br />

lub dwóch skrzydeł, które po zamknięciu<br />

stykają się ze sobą. Drugie zaś pozwalają na zamontowanie<br />

kilku skrzydeł, które po zamknięciu<br />

zachodzą za siebie.<br />

Skrzydła drzwiowe nie są lekkie. Wbrew wrażeniom<br />

optycznym, najcięższe są całoszklane, gdyż<br />

wykonuje się je z grubych tafl i (grubość ok 10 mm)<br />

– tafl a o powierzchni 2 m 2 waży około 50 kg. Przekrój<br />

i sztywność prowadnic musi być dostosowana<br />

do takiego właśnie obciążenia, aby konstrukcja<br />

była wystarczająco mocna i sztywna.<br />

Przesuwanie skrzydła w szynach umożliwiają<br />

wózki jezdne o parzystej liczbie kółek – najczęściej<br />

dwóch lub czterech. Najlżej i najciszej przesuwają<br />

się drzwi, których kółka mają osie osadzone w łożyskach<br />

lub obracające się na trzpieniu tefl onowym.<br />

A same kółka mogą być wykonane ze stali,<br />

(często powlekanej tefl onem) twardego nylonu;<br />

stosuje się również „opony” z twardej gumy lub<br />

z silikonu. W szklanych drzwiach o nowoczesnym<br />

wzornictwie można także zobaczyć ozdobne kółka<br />

stalowe, prowadzące drzwi w szynie dolnej.<br />

Wózki są mocowane do skrzydła drzwi za pomocą<br />

regulowanych uchwytów.<br />

A może na prąd<br />

Drzwi przesuwne mogą otwierać się na jedną lub<br />

dwie strony. W przypadku dwóch skrzydeł poruszających<br />

się po jednej prowadnicy stosuje się dwa<br />

rozwiązania: skrzydła są otwierane każde oddzielnie<br />

lub też popychanie jednego automatycznie<br />

powoduje przesunięcie drugiego. Jest to tzw. system<br />

sprzężony, w którym stosuje się linki stalowe<br />

przymocowane do każdego skrzydła. Takie rozwiązanie<br />

jest najczęściej stosowane w przypadku<br />

drzwi chowanych w ścianie. Jeśli mamy do czynienia<br />

z drzwiami naściennymi, wówczas mechanizm<br />

synchronizujący ukrywa się za maskownicą.<br />

Łatwiejsze otwieranie i zamykanie drzwi umożliwia<br />

przeciwwaga, kompensująca ciężar skrzydeł. Rozwiązanie<br />

to najczęściej jest stosowane w drzwiach<br />

chowanych w ścianie – przeciwwaga połączona<br />

z drzwiami linką stalową również jest schowana<br />

w kasecie. Pozwala to na zamykanie się samoczynne.<br />

Drzwi mogą być także wyposażone w napęd<br />

elektryczny. Uruchamiany za pomocą przycisku<br />

na ścianie lub pilota silnik przesuwa automatycznie<br />

skrzydła. Pożądanym wyposażeniem będzie<br />

w tym przypadku fotokomórka, zabezpieczająca<br />

przed przytrzaśnięciem palców.<br />

Dzielą i łączą<br />

Drzwi przesuwne można zamontować właściwie<br />

niemal wszędzie. Widziałam nawet takie prowadzące<br />

do łazienki. Z całą pewnością najczęściej<br />

spotkamy je w szafach wnękowych i garderobach.<br />

Zamontowanie ich między holem a salonem, salonem<br />

a jadalnią czy gabinetem umożliwią łatwe<br />

i szybkie powiększenie przestrzeni, tak przydatne<br />

np. podczas przyjmowania gości. Wygodne będą<br />

drzwi oddzielające kuchnię od salonu czy jadalni.<br />

Wówczas na co dzień możemy korzystać z otwartej<br />

kuchni, a w razie potrzeby móc szybko zasłonić<br />

widok garnków i talerzy. Drzwi przesuwne prowadzące<br />

do sypialni, szczególnie jeśli są to stosunkowo<br />

nieduże pomieszczenia, pozwalają wykorzystać<br />

przestrzeń normalnie zajętą na ruch<br />

rozwieranego skrzydła. W wąskich korytarzach<br />

natomiast, tam gdzie tradycyjnie pokój otwierany<br />

byłyby na zewnątrz, nie zagrażają osobom przechodzącym.<br />

Przy pomocy drzwi przesuwnych można również<br />

wydzielić w jednym pokoju – salonie czy sypialni<br />

– części o różnych funkcjach, np. ze sprzętem<br />

do fi tness czy miejscem do pracy.<br />

Ten typ drzwi bardzo przydatny jest dla osób starszych<br />

i niepełnosprawnych, gdyż skrzydła poruszają<br />

się znacznie lżej niż w przypadku tradycyjnych<br />

rozwiązań. Również osoby na wózkach skorzystają<br />

na takiej konstrukcji, szczególnie wówczas, gdy<br />

zastosuje się napęd elektryczny do ich otwierania.<br />

Zależnie od potrzeb i stylu wnętrz, można wybrać<br />

drzwi przesuwane po prowadnicy zamontowanej<br />

na powierzchni ściany i zakrytej maskownicą lub<br />

poruszające się w kasecie ukrytej w murze lub<br />

ściance gipsowo-kartonowej. Oferta jest naprawdę<br />

bogata.<br />

HANNA CZERSKA<br />

h.czerska@okna-forum.pl


Tentazione to pierwsza tak nowoczesna klamka do okien i drzwi balkonowych.<br />

W zamkniętym oknie chowa się w skrzydle: zlicowana z powierzchnią okna,<br />

prosta linia, ekstrawagancki design i wymowny kształt.<br />

Tentazione Maco - spełniamy marzenia.<br />

Tentazione ?<br />

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA<br />

MACO POLSKA SP. Z O.O.<br />

UL. GUTENBERGA 18, PL-44109 GLIWICE<br />

TEL +48 32 30 12 330, FAX +48 32 30 12 332<br />

info@maco.pl, www.maco.pl


FORUM BRANŻOWE<br />

BRAMY<br />

PRZED KONGRESEM<br />

Powodem niniejszej wypowiedzi są liczne zapytania<br />

o obecność na kongresie lub prośby o opinię<br />

na tematy merytoryczne związane właśnie z tym<br />

wydarzeniem oraz branżą bramową w Polsce.<br />

Tymczasem trudno znaleźć uzasadnienie dla<br />

uczestnictwa w przedsięwzięciach, które traktują<br />

o wszystkim i o niczym. Dotychczas nie przebiła<br />

się żadna informacja, na podstawie której można<br />

by sądzić, że oto spotkają się polscy producenci<br />

bram i uwspólnią cześć swoich problemów po to,<br />

by konkurowanie i produkcja bram na naszym rynku<br />

miały cywilizowane oblicze, tak jak dzieje się<br />

to gdzie indziej.<br />

Bramiarze, branża bramowa. O czym i o kim<br />

właściwie mówimy?<br />

Na poziomie ogólnym łatwo wyłonić liderów naszej<br />

branży, przy czym szacowanie koncentracji<br />

i rozproszenia na podstawie danych bilansowych<br />

może okazać się o tyle złudne, o ile zróżnicowany<br />

jest charakter i poziom koncentracji poszczególnych<br />

fi rm na interesującej nas produkcji bram.<br />

Nieprawidłowa jest tu ocena udziału w rynku<br />

poszczególnych producentów tylko na poziomie<br />

wartości obrotu, ponieważ produkując tę samą<br />

liczbę bram, ich wartości bilansowe mogą być<br />

drastycznie różne z logicznych powodów:<br />

1) inną wartość obrotów osiągnie producent<br />

oferujący swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej,<br />

ponieważ jednostkowy przychód<br />

ze sprzedaży zostaje wówczas powiększony<br />

o zysk i marżę pokrycia kosztów dostawy<br />

i montażu poszczególnych produktów u jednostkowych<br />

nabywców;<br />

2) inną wartość obrotów będzie miał producent<br />

oferujący swoje produkty w sprzedaży pośred-<br />

38 marzec 2011<br />

niej, ponieważ jednostkowy przychód ze sprzedaży<br />

zostaje wówczas pomniejszony o zysk<br />

i marżę pokrycia kosztów dostawy i montażu<br />

poszczególnych produktów u jednostkowych<br />

nabywców; ponadto jego cena sprzedaży poprzez<br />

naturalne siły rynku jest obniżona do takiego<br />

poziomu, by pośrednik (przedstawiciel<br />

producenta) wykonujący montaż i sprzedaż<br />

detaliczną mógł być konkurencyjny wobec<br />

producenta opisanego w punkcie 1;<br />

3) i wreszcie inną wartość obrotów osiągnie<br />

producent realizujący strategię koncentracji<br />

ukierunkowanej wyłącznie na produkcję bram<br />

niż ten producent, który oferuje również inne<br />

produkty budowlane, np. rolety, ogrodzenia<br />

czy okna.<br />

Przyjmijmy na potrzeby niniejszej dyskusji,<br />

że branża bramowa oznacza rynkowy sektor producentów<br />

bram segmentowych i innych zamknięć<br />

twardych otworowej stolarki budowlanej, z wyłączeniem<br />

producentów okien i drzwi.<br />

Trochę klasyki. Jak się ma tematyka kongresu<br />

do pięciu sił Portera oddziałujących na producenta<br />

bram w Polsce?<br />

Otóż wydaje się, że ma się kurtuazyjno-towarzysko.<br />

Modelowo przyjmuje się, że przedsiębiorstwo<br />

znajduje się w jakimś sektorze, otoczone swoimi<br />

konkurentami (1) i realizuje cele rynkowe poprzez<br />

funkcjonowanie w obrębie sił swoich dostawców<br />

(2), klientów (3), w obliczu potencjalnych wchodzących<br />

(4) oraz substytutów (5).<br />

Oceniając branżę z punktu widzenia jej uczestnika,<br />

można stwierdzić, iż w sektorze obserwujemy<br />

narastającą konkurencyjność, czego konsekwen-<br />

cją jest stopniowe obniżanie marż jednostkowych,<br />

postępująca dywersyfi kacja rozumiana też jako<br />

częściowa ucieczka z rynku poza sektor stricte<br />

bramowy lub poza sektor bramowy w Polsce oraz<br />

postępujące rozdrobnienie branży.<br />

Wśród dzisiejszych pięknych i młodych trzydziestolatków,<br />

również ich starszych kolegów, nie ma<br />

chyba nikogo, kto by nie kojarzył słynnej melodii<br />

z czołówki transmisji Wyścigu Pokoju. Osobiście<br />

pamiętam czarno-białe urywki z jakiejś ucieczki<br />

Polaka i Niemca (Krawczyk-Olaf Ludwig?). Oddalali<br />

się od peletonu, jechali gęsiego i co jakiś<br />

odcinek wymieniali się kolejnością. Jest to prosty<br />

przykład relacji konkurentów, którzy nie stracili<br />

głównego celu – bycia pierwszym, ale do czasu<br />

dojazdu do mety, dzięki współpracy, lepiej rozkładali<br />

siły, zdobywając przewagę i oddalając się<br />

od peletonu.<br />

Co ma kolarz do bramiarza?<br />

O ile na poziomie makroekonomicznym powinna<br />

cieszyć wzrastająca konkurencyjność na każdym<br />

rynku, o tyle polskich producentów powinna martwić<br />

ich niska i malejąca skuteczność przetargowa<br />

w stosunku do skoncentrowanych dostawców<br />

oraz potężnych nowo wchodzących lub w ogóle<br />

wchodzących z zewnątrz bez żadnych barier. Logiczne<br />

jest, że im bardziej sektor producentów<br />

jest rozdrobniony, tym więcej korzystają na tym<br />

skoncentrowani dostawcy i nowo wchodzący.<br />

Korzystają też klienci i skoncentrowani pośrednicy,<br />

a producenci? Cóż, producenci mają coraz<br />

bardziej pod górkę i powinni, niczym rywalizujący<br />

ze sobą kolarze, zacząć współpracować.<br />

A więc czego nam potrzeba?<br />

Silnego związku branżowego, który na początek<br />

uwspólniłby możliwe do wspólnego rozwiązania<br />

problemy branży. A jest ich wiele, choć na początek<br />

warto przytoczyć zaledwie dwa.<br />

1. Nienaturalne rozdrabnianie sektora wynikające<br />

z nieuczciwych praktyk dostawców.<br />

By wyprodukować bramę, oprócz know-how,<br />

z grubsza potrzebuję dwóch grup komponentów:<br />

a) paneli, b) okuć.<br />

Dostępność tych elementów rozumiana jako<br />

minimalna wartość zamówienia oraz koszt dostawy<br />

stanowiły zawsze główną barierę wejścia<br />

dla kogoś, kto chciał zajmować się omawianą<br />

działalnością produkcyjną. Kluczowi dostawcy<br />

podkreślają, że dbają o rozwój swoich klientów,<br />

bronią ich fi rm przed dekapitalizacją, wykluczając<br />

sprzedaż jednostkową komplementarną. Czyli<br />

w skrócie, poniżej pewnej skali, nie koszty, a minimalna<br />

skala zakupu materiałów jest zbyt wysoka,<br />

co jest spotęgowane tym, że nie można u jednego<br />

dostawcy „kupić kompletnego produktu w częściach”.<br />

Czyżby? Dzięki rozdrobnieniu branży i braku<br />

porozumienia, polscy producenci jako jedyni


w Europie pozwolili, by ich marżami, wolumenem sprzedaży, szklanym sufi -<br />

tem rozwoju zarządzali ich dostawcy.<br />

Otóż, na poziomie ogólnym wyróżniamy zaledwie cztery fi rmy dystrybuujące<br />

okucia służące do produkcji bram oraz około 12 fi rm produkujących<br />

panele. Przy czym jeden z głównych graczy na rynku komponentów zajmuje<br />

ok. 40 procent rynku europejskiego i ma oddziały w wielu państwach europejskich.<br />

Natomiast tylko w Polsce może sobie pozwolić na oferowanie:<br />

� z jednej ręki: monogeniczne dostawy, całopojazdowe, o ogromnej wartości<br />

jednostkowej, które w Polsce są realizowane z dwóch różnych krajów<br />

UE jednocześnie;<br />

� z drugiej ręki: praktycznie w wymiarze jednostkowym dostawy komplementarne,<br />

czyli niemal gotowe produkty swoich polskich, dużych klientów<br />

dostarczane są wprost na miejsce budowy – oferta adresowana tak<br />

naprawdę do dilerów, czyli klientów tych podmiotów z akapitu powyżej.<br />

Koledzy producenci: dlaczego bezkarnie pozwalamy jako najbardziej atrakcyjny<br />

rynek dzisiejszej Europy robić z siebie pastwisko?<br />

2. Niska moralność płatnicza fi rm budowlano-montażowych dokonujących<br />

sprzedaży i montażu bram, tzw. dilerów.<br />

W klasycznym schemacie dystrybucji bram – na końcu łańcucha znajduje<br />

się ostateczny użytkownik, który nabył bramę od pośrednika = dilera. Diler<br />

kupuje bramę od swojego dostawcy = producenta i sprzedaje z marżą<br />

handlową produkt, oferując jego montaż. Pomijając poziom cen i jakości,<br />

w przypadku zapłaty z odroczonym terminem zapłaty dilerzy dywersyfi kują<br />

swoje zakupy, optymalizując portfel dostawców z uwzględnieniem ograniczenia<br />

w postaci kredytu kupieckiego. Często posiadając wykorzystane limity,<br />

np. u dotychczasowego dostawcy, być może niechcący generują płatności<br />

przeterminowane, by w kluczowym momencie przenieść swoje zamówienia<br />

do kolejnego dostawcy.<br />

Ten pierwszy nie ma materiału i zapłaty, ten ostatni jest zadowolony, bo pozyskał<br />

nowego „dużego klienta” i pozwala mu się zadłużać do momentu,<br />

aż historia zacznie się powtarzać. To zjawisko można nazwać huśtawką zadłużenia,<br />

choć czasami to wręcz zabawa w odbijanego; zły płatnik potrafi<br />

po pięciu latach wrócić do „pierwszego” swojego dostawcy, zapraszając<br />

do ponownej ryzykownej gry…<br />

Liczba oferentów produktów na rynku przedhurtowym (czyli głównie producentów<br />

bram) jest wyraźnie niższa niż odbiorców. Jednak gdy sięgnąć pamięcią,<br />

producenci nie potrafi ą się porozumieć i połączyć swoich baz danych<br />

kwerendą „dłużnicy”. A co, gdyby producent w określonych okolicznościach<br />

żądał „rekomendacji związku” od nowego klienta?<br />

Panowie producenci – dlaczego, dopiero przeglądając korespondencję sądowo-komorniczą,<br />

dowiadujemy się, że jesteśmy wierzycielami tego samego<br />

niewypłacalnego dłużnika?<br />

Coś więcej?<br />

W dążeniu do przedstawienia jak najkrótszej wypowiedzi, zabrakło szczegółów<br />

z zakresu dostrzeganych problemów prawa pracy, lojalności pracodawców,<br />

wzajemnego – partnerskiego rekomendowania kolegów z branży<br />

i dostawców z branży.<br />

Silny związek producencki może przecież też być arbitrem w postępowaniach<br />

reklamacyjnych i wobec dostawców, i wobec klientów. Może być, potrzebnym<br />

mieczem i tarczą. Dlatego, cieszą liczne inicjatywy pana Roberta<br />

Klosa i jego Czasopisma. Obyśmy obudzili się w czasach, w których np. organizator<br />

targów branżowych zwróci się do ciała reprezentującego branżę<br />

z prośbą o rekomendację, ponieważ nie wie, w której alei wystawców umieścić<br />

nowo wchodzącą fi rmę. A takie sytuacje są znane z R+T sprzed lat, gdzie<br />

niejeden oferent nie został zakwalifi kowany przez niemiecki związek jako<br />

przedstawiciel branży i w związku z brakiem rekomendacji można go było<br />

znaleźć gdzieś na peryferiach…<br />

MARCIN ORWAT<br />

Zapraszam do wyrażania swoich uwag pod adresem: marcin.orwat@bigtor.pl<br />

marzec 2011 39


FORUM BRANŻOWE<br />

SONDA<br />

ZA I PRZECIW<br />

Zbliża się drugi już Kongres Stolarki Polskiej, tym razem poświęcony tematyce<br />

drzwi i bram. Producentów i dostawców tych ostatnich postanowiliśmy więc<br />

zapytać, czego oczekiwaliby po takim spotkaniu.<br />

Marek Mularczyk,<br />

Wayne-Dalton<br />

Nie wybieram się<br />

na kongres, ponieważ<br />

o nim nie wiedziałem;<br />

ponadto nie wiem,<br />

jakie zalety dla mojej<br />

fi rmy miałoby uczestnictwo<br />

w tym przedsięwzięciu.<br />

Inicjatywy tego typu zbyt dobrze mi się<br />

nie kojarzą, jeśli nie są organizowane przez fi rmy<br />

i nie rozwiązują ich rzeczywistych problemów.<br />

Na udział w przedsięwzięciu zgodziłbym się, gdyby<br />

był on nieodpłatny – bo w istocie organizowano<br />

by je z funduszy ministerstw i innych instytucji<br />

zainteresowanych współpracą z producentami.<br />

Co więcej, uważam, że zapraszani powinni być<br />

wszyscy uczestnicy z danej branży na rynku,<br />

a o tym spotkaniu wiedzą nieliczni. Niestety,<br />

kongresy kojarzą mi się z próbą pozyskania pieniędzy<br />

– czy to w postaci składek członkowskich,<br />

czy innych opłat – na działalność różnego rodzaju<br />

przedstawicieli, którzy do życia samych fi rm<br />

wnoszą niewiele konkretów, a jedynie bawią się<br />

na ich koszt. Czasami można wyłowić coś ciekawego<br />

i wówczas okazuje się, że dla tej jednej informacji<br />

warto tutaj być – ale, oczywiście, to zależy<br />

od sytuacji. Moim zdaniem kongresy są przydatne,<br />

jeśli służą wymianie doświadczeń pomiędzy fi rmami.<br />

W przypadku bram mogą na przykład służyć<br />

próbom porozumienia się i przeciwdziałania niezgodnym<br />

z prawem praktykom, jakie prowadzą<br />

niektóre fi rmy. Nie od dziś wiadomo, że na rynek<br />

wprowadzane są produkty bez CE lub takie, które<br />

nie powinny mieć takiego oznaczenia, ponieważ<br />

dla fachowca już na pierwszy rzut oka nie spełniają<br />

norm. Tymczasem w polskich sieciach handlowych<br />

nieraz widziałem bramy niebezpieczne,<br />

czyli np. bez zabezpieczenia przeciw opadnięciu<br />

– co zdarza się w przypadku pęknięcia sprężyny;<br />

widziałem też bramy ciężkie, o wadze płaszcza<br />

powyżej 40 kg – z jedną tylko sprężyną lub też<br />

inne, które po prostu nie miały prawa znaleźć<br />

się na rynku. Zdarzało się też, że na ekspozycjach<br />

w marketach bramy miały panele zamontowane<br />

do góry nogami; klienci podpatrują to i tak potem<br />

montują u siebie. W przypadku jednej sieci moja<br />

próba zwrócenia uwagi na niezgodne z normami<br />

produkty skreśliła nas z listy potencjalnych dostawców.<br />

W moim odczuciu, inaczej powinien wyglądać<br />

kongres organizowany dla pracowników<br />

działów kontroli jakości, inaczej – dla dyrektorów<br />

czy właścicieli, a jeszcze inną grupą są konstruktorzy.<br />

Organizatorzy powinni też móc realizować<br />

praktyczne ustalenia z kongresu; a działalność<br />

ta powinna być egzekwowana.<br />

40 marzec 2011<br />

Tomasz Chmielewski,<br />

Novoferm<br />

Przyznam, że w ogóle<br />

nie wiedziałem o kongresie.<br />

Wprawdzie na czas,<br />

kiedy się on odbywa, miałem<br />

inne plany, ale nawet<br />

teraz nie wykluczam<br />

– że mógłbym je zmienić.<br />

Jestem wielkim zwolennikiem tego typu inicjatyw.<br />

Uważam, że przedstawiciele branży powinni<br />

się spotykać, by dowiedzieć się, co dzieje się<br />

na rynku, poznać swoje wzajemne doświadczenia<br />

i oczekiwania. W grupie siła – i właśnie wtedy, gdy<br />

spotyka się więcej osób, mogą się zrodzić mądre<br />

idee, które jakoś ukierunkują branżę. Dla mnie<br />

jako przedsiębiorcy bolączką jest niewątpliwie<br />

brak zharmonizowanej normy dotyczącej drzwi<br />

przeciwpożarowych. Sądzę, że sprzyja to realizacji<br />

partykularnych interesów przez kraje członkowskie<br />

Unii Europejskiej. A w przypadku bram udało<br />

się to pokonać, obowiązuje przecież zharmonizowana<br />

norma PN-EN 13241-1:2005. To, na ile<br />

producenci i montażyści stosują się do przepisów,<br />

to już całkiem odrębna kwestia. Niestety, praktyka<br />

dostarcza wielu nie najlepszych przykładów. Sam<br />

miałem do czynienia z sytuacjami, gdy w trakcie<br />

montażu ktoś nie zadbał o zabezpieczenie przed<br />

opadnięciem blatu bramy. Jest wiele tematów,<br />

którymi można by się zająć.<br />

Krzysztof Horała,<br />

Hörmann<br />

Jestem zdania, że całemu<br />

naszemu społeczeństwu<br />

potrzeba więcej<br />

spotkań. Przedstawiciele<br />

zarówno różnych<br />

fi rm, jak i miast powinni<br />

mieć możliwość wymiany<br />

poglądów i ustalenia opinii; co więcej powinni<br />

się szerzej włączać w życie społeczne poprzez<br />

działalność w różnego typu organizacjach – sam<br />

jestem członkiem stowarzyszenia producentów<br />

techniki osłonowej i bram. Dlatego też do wszelkich<br />

kongresów podchodzę z entuzjazmem; liczę<br />

na to, że również najbliższy zrodzi większe zaufanie<br />

pomiędzy uczestnikami tego rynku. Bo jeśli<br />

ludzie się znają, to – mimo konkurencyjnej pozycji<br />

– mniej sobie szkodzą nawzajem. Rzeczą,<br />

której jestem ciekaw, są też aktualne tendencje.<br />

Nie wykluczam, że to, co ważne w przypadku<br />

okien, może się nagle okazać istotne i przydatne<br />

również dla mnie jako producenta bram; a także<br />

na odwrót. Jestem przekonany, że dzięki udziałowi<br />

w takim spotkaniu nowinki dotrą do mnie<br />

szybciej niż do nieobecnych na nim uczestników<br />

rynku. Jestem też ciekaw, jak sprawdzi się i co da<br />

nam ostatnia nowelizacja ustawy o wyrobach<br />

budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.<br />

Sama zmiana przepisów to według mnie krok<br />

w dobrym kierunku. Jednak teraz potrzeba,<br />

by państwo zaczęło czuwać nad jakością materiałów<br />

budowlanych; mam na myśli bramy czy drzwi<br />

sprowadzane z różnych regionów i niespełniające<br />

przyjętych norm – a mimo to tolerowane w obrocie<br />

handlowym.<br />

Grzegorz Koc, Wiśniowski<br />

Wiśniowski to duży producent stolarki otworowej<br />

w Polsce. Taka pozycja zobowiązuje, by poważnie<br />

zastanowić się, jak rozwój rynków i technologii<br />

wpłynie na pozycję poszczególnych działów fi rmy<br />

i całej branży. Kongres Stolarki Polskiej, który<br />

w tym roku poświęcony jest tematyce bram<br />

i drzwi, to doskonała okazja, by przedstawiciele<br />

różnych segmentów branży mogli podzielić się<br />

swoją wiedzą o najnowszych osiągnięciach,<br />

a także zapoznać się z prognozami dotyczącymi<br />

produkcji i sprzedaży w 2011 r. Duży wpływ<br />

na podjęcie decyzji uczestnictwa w drugiej edycji<br />

kongresu miał program. Uwzględniono w nim<br />

nie tylko kwestie stricte produktowe, ale również<br />

z zakresu nowelizacji Prawa budowlanego. Liczę,<br />

że wspólnymi siłami uda się wszystkim uczestnikom<br />

wyznaczyć kierunki rozwoju w dziedzinie<br />

drzwi i bram.<br />

Grzegorz Ratajczak,<br />

Krispol<br />

Oczywiście, planuję<br />

wziąć udział w kwietniowym<br />

kongresie stolarki.<br />

Uważam, że śledzenie<br />

zmian technologicznych,<br />

rynkowych i prawnych<br />

jest w naszej branży<br />

koniecznością. Dodatkowo, tego typu konferencje<br />

mają tę szczególną zaletę, że umożliwiają bezpośrednie,<br />

osobiste spotkania z ekspertami i licznymi<br />

przedstawicielami naszej branży. Mam nadzieję,<br />

że konferencja będzie ciekawym podsumowaniem<br />

bieżącej sytuacji na rynku technik osłonowych<br />

i stolarki przed zbliżającym się sezonem.<br />

Dyrektor ds. handlowych w fi rmie produkującej<br />

bramy i rolety zewnętrzne<br />

(prosił o nieujawnianie nazwiska)<br />

Wiem, że takie rzeczy jak kongresy stolarki się<br />

odbywają, ale nie biorę w nich udziału. Powodem<br />

jest brak czasu. Może podchodzę do tego zbyt luźno,<br />

ale mając tyle obowiązków, ile mam, po prostu<br />

z czegoś muszę zrezygnować. W tym przypadku<br />

ważniejszy będzie dla mnie kolejny klient niż<br />

udział w kongresie. Jestem rozliczany z wykonania<br />

konkretnych zadań związanych ze sprzedażą,<br />

a nie z reprezentowania fi rmy na zewnątrz.<br />

A czy tego typu przedsięwzięcia są potrzebne? Jak<br />

najbardziej.<br />

(mst, mroc)


WWW.FUHR.PL<br />

Zasuwnica<br />

automatyczna FUHR -<br />

magnetyczna<br />

siła przyciągania<br />

We wszystkich zasuwnicach wielo-<br />

punktowych serii 833 ryglowanie od-<br />

bywa się automatycznie. Dzięki temu<br />

oferujemy komfortowe rozwiązania<br />

wszędzie tam, gdzie Klienci kładą<br />

nacisk na bezpieczeństwo, trwałość<br />

i oszczędność energii. Wszystkie<br />

produkty serii multisafe i autotronic<br />

zaprojektowano do stosowania zarówno<br />

w domach jednorodzinnych,<br />

jak i obiektach użyteczności publicznej.<br />

Technika tworząca historię.


FORUM BRANŻOWE<br />

PROMOCJA<br />

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT DZIĘKI<br />

KLAMKOM OKIENNYM Z FUNKCJĄ TBT4 HOPPE<br />

Zamykane klamki okienne TBT (Tilt Before Turn = uchyl zanim otworzysz) stosuje się coraz częściej w budynkach<br />

użyteczności publicznej i instytucjach, takich jak szkoły, przedszkola, kliniki czy domy spokojnej starości, aby<br />

uniknąć nieuprawnionego otwarcia od środka. Technika TBT umożliwia blokadę klamki kluczem w pozycji<br />

uchylnej (90°). Dalsze przekręcenie klamki do pozycji otwarcia okna (180°) możliwe jest dopiero po jej ponownym<br />

odblokowaniu. Funkcja TBT4 HOPPE jest bardziej zaawansowaną wersją techniki TBT.<br />

Zapewnia jeszcze więcej bezpieczeństwa oraz komfortu:<br />

Klamkę okienną HOPPE z funkcją TBT4 można zablokować kluczem w pozycji zamknięcia (0°), dzięki temu uzyskuje<br />

się dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Klamkę można przekręcić w pozycję uchylną (90°)<br />

dopiero po jej odblokowaniu (przekręceniu klucza). Po przekręceniu klamki okiennej do pozycji uchylnej zostaje<br />

ona, inaczej aniżeli w przypadku zwykłej techniki TBT, automatycznie w tej pozycji (90°) zablokowana — w prosty<br />

i komfortowy sposób, bez konieczności przekręcania klucza!<br />

Ponowne przekręcenie do pozycji zamknięcia jest również możliwe<br />

bez konieczności odblokowania. Aby możliwe było przekręcenie<br />

klamki okiennej z pozycji uchylnej do pozycji otwarcia (180°),<br />

konieczna jest obsługa oburącz: jedynie przez jednoczesne przekręcenie<br />

klucza i klamki blokada zostaje zdjęta, a klamkę można<br />

ustawić w pozycji otwarcia. Dzięki temu klamka okienna jest zabezpieczona<br />

przed nieupoważnionym lub przypadkowym przekręceniem<br />

jej w pozycję otwarcia.<br />

Przekręcenie klamki okiennej TBT4 firmy HOPPE z pozycji otwarcia<br />

HOPPE, jako producent marki, udziela naturalnie<br />

10-letniej gwarancji na funkcjonowanie<br />

wszystkich modeli klamek okiennych<br />

wyposażonych w nową funkcję TBT4.<br />

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyjątkowej funkcji TBT4 HOPPE, po prostu zamów nasze aktualne materiały na ten temat, pisząc na poniższy adres:<br />

HOPPE AG<br />

Krzysztof Michta<br />

Pl. Grunwaldzki 10/56<br />

50 - 384 Wrocław<br />

tel.: +48 71 3220211<br />

fax: +48 71 3220212<br />

42 marzec 2011<br />

lub<br />

w pozycję uchylną możliwe jest bez konieczności jej odblokowania. W pozycji uchylnej ponownie automatycznie<br />

uruchamia się technika blokady klamki, która uniemożliwia jej dalsze przekręcenie bez użycia klucza. Można ją<br />

teraz wprawdzie przekręcić dalej do pozycji zamknięcia, jednakże nie jest już możliwy powrót do pozycji otwarcia.<br />

Możliwe jest to jedynie przez wspomnianą już obsługę obiema rękami.<br />

Podsumowanie: Bezpieczniej tam, gdzie to konieczne, łatwiejsza i bardziej komfortowa obsługa tam, gdzie to<br />

możliwe — zalety, które odgrywają ważną rolę również w wyposażeniu budynków użyteczności publicznej.<br />

Aluminiowa klamka okienna HOPPE Atlanta<br />

z funkcją TBT4<br />

Model:<br />

Nazwa:<br />

Wymiary:<br />

Opis:<br />

Wykończenie:<br />

Kolory:<br />

0530S/U26 (TBT4)<br />

Atlanta<br />

patrz w prawo na załączony rysunek<br />

Aluminiowa klamka okienna firmy HOPPE, zamykana (w pozycji 0° i 90°) z<br />

funkcją blokady TBT (uchyl zanim otworzysz): zamocowana na sprężynie<br />

obracalna pokrywa, rozeta z tworzywa z czopem, trzpień 7 mm, boczny<br />

mechanizm z precyzyjnym pozycjonowaniem, cylinder blokady z przyciskiem<br />

i kluczem, samoczynna blokada.<br />

• Klamka okienna TBT4, zamykana:<br />

trzpień 7 mm (wystający na 32 mm), czop o średnicy Ø 10 mm<br />

• Klamka okienna TBT4, zamykana:<br />

trzpień 7 mm (wystający na 35 mm), czop o średnicy Ø 10 mm<br />

• F1 — aluminium, kolor naturalny (kolor przedstawiony na ilustracji)<br />

• F9 — aluminium, stal<br />

• F9016 — aluminium, z powłoką w kolorze białym<br />

HOPPE AG<br />

Bronisław Grzelczak<br />

Ul. Letniskowa 14<br />

02 - 797 Warszawa<br />

tel.: +48 22 6415954<br />

fax: +48 22 6415954<br />

Pozycja zamknięcia<br />

(0°)<br />

Pozycja uchylna<br />

(90°)<br />

Pozycja otwarcia<br />

(180°)


Zdjęcie: Oknoplast<br />

NISKI PRÓG<br />

Czy może ktoś z czytelników pamięta, kiedy niski próg pojawił się po raz pierwszy?<br />

I kto... wpadł na jego pomysł?<br />

We wrześniu 2004 roku Oknoplast-Kraków<br />

informował, że wprowadza do sprzedaży nowy,<br />

nieprzekraczający wysokości 20 mm próg, w którym<br />

wykorzystano specjalne zaczepy okuciowe<br />

wykonane przez Maco; a to z kolei rozwiązanie<br />

miało swoją premierę na targach Fensterbau Frontale<br />

w Norymberdze w 2004 roku. Próg, wykonany<br />

z PCW barwionego w masie na kolor szary,<br />

z założenia miał pasować do drzwi balkonowych,<br />

a więc robionych podobnie jak okna i okuwanych<br />

za pomocą okuć obwiedniowych.<br />

Z drugiej strony, jak dowiedziałam się od doradcy<br />

technicznego fi rmy Winkhaus, niski próg istnieje<br />

tak długo jak drzwi zewnętrzne z PCW; a rozwiązanie<br />

zostało jedynie zaadaptowane przy wyjściu<br />

na balkon. W Maco podpowiadają mi, że pierwsze<br />

niskie progi aluminiowe były w sprzedaży<br />

już w roku 1997, a te z włókna szklanego to wynalazek<br />

późniejszy.<br />

W drzwiach balkonowych niski próg stosuje się<br />

w zastępstwie dolnego profi lu ramy. Najczęściej<br />

jest on wykonany z aluminium. Tym, co proponują<br />

koncerny okuciowe, są właśnie zaczepy. To odlewy<br />

znalowe, które umieszcza się na progu i w niego<br />

wpuszcza. Przy tym dolny rygiel na okuciu może<br />

mieć różną długość. W fi rmie Siegenia-Aubi<br />

dowiaduję się o dwóch podejściach do wykonania<br />

drzwi z niskim progiem. Dolny zawias może<br />

być obniżony a skrzydło powiększone – wówczas<br />

zmniejsza się luz okuciowy i można zastosować<br />

standardowe okucia. Gdy jednak dolny zawias<br />

i wielkość skrzydła pozostają niezmienione, luz<br />

okuciowy także się nie zmienia, a grzybki ryglujące<br />

w elementach na dole są dłuższe. Warto<br />

przypomnieć, że zaczepy jako elementy ramowe<br />

najczęściej zależą od profi lu i mogą być stosowane<br />

z jednym jego rodzajem. W zależności od przeznaczenia,<br />

służą jako punkty, w których skrzydło<br />

jest dociskane do ramy, albo jako punkty zabezpieczenia<br />

antywłamaniowego. Ta funkcja niskiego<br />

progu często jest wymieniana przez oferujące<br />

go fi rmy.<br />

W praktyce okazuje się, że dostawcy okuć, w odpowiedzi<br />

na hasło: niski próg, zwracają uwagę na różne<br />

cechy tego rozwiązania. Winkhaus koncentruje<br />

się na zaczepach do niskiego progu w drzwiach<br />

balkonowych uchylno-rozwieranych. Odsadzenie<br />

progu jest różne: może wynosić 10, ale i 15 mm<br />

– zależy to od rodzaju okucia (activPilot albo autoPilot,<br />

czyli z odwróconą kolejnością otwierania:<br />

najpierw uchył, a potem otwarcie) oraz systemu<br />

profi lowego (np. profi le Aluplastu); chodzi o to,<br />

by połączenie zaczepu z płaszczyzną progu było<br />

szczelne. Montaż polega na wycięciu niewielkiego<br />

fragmentu profi lu maskującego i przykręceniu<br />

w tym miejscu zaczepu z zaślepką, która znajduje<br />

się w komplecie.<br />

Z kolei przedstawiciel Roto Frank podkreśla przede<br />

wszystkim zalety wynikające z zastosowania<br />

niskiego progu. Rozwiązanie o nazwie BKV Eifel<br />

TB, które fi rma oferuje od dwóch lat, to próg tzw.<br />

ciepły, z przekładką termiczną – czyli nieprzemarzający<br />

przy niskich temperaturach. Gdy posadzka<br />

jest już gotowa, jego montażu dokonuje się przy<br />

użyciu dybli, a otwarty kanał okuciowy zasłania<br />

deklem. W przypadku montażu przed wylaniem<br />

posadzki, stosuje się dodatkowe elementy poszerzające,<br />

izolacyjne i folie przeciwwilgociowe. Próg<br />

jest zintegrowany z blachą zamka, jego szerokość<br />

wynosi od 40 do 120 mm. Co ciekawe, może być<br />

wykorzystywany nie tylko w drzwiach balkonowych,<br />

ale i wejściowych (z drewna i PCW); sposób<br />

ich otwierania nie ma znaczenia. Niski próg<br />

drzwiowy, wyposażony w przekładkę termiczną,<br />

oferuje też Maco. Rozwiązanie to, czyli Transit<br />

ma odsadzenie 9 lub 13 mm, różna może być też<br />

– ze względu na ruchome części zewnętrzne – szerokość<br />

progu: od 58 do 76 mm. Uzupełnieniem są<br />

tutaj: uszczelka skrzydła, gumowa podkładka wyrównująca<br />

i zakończenia. Próg ma zastosowanie<br />

w drzwiach rozwierno-uchylnych.<br />

Innym rodzajem drzwi z niskim progiem są te<br />

prowadzące na taras. Ich cechą charakterystyczną<br />

jest to, że składają się z dużych i ciężkich elementów.<br />

Są wyposażone w innego rodzaju okucia:<br />

przesuwne, podnoszono-przesuwne, uchylnoprzesuwne<br />

albo harmonijkowe. Co istotne, w tym<br />

przypadku problem potykania się o próg z wystającymi<br />

zaczepami i uszczelkami, a w efekcie<br />

ich niszczenia nigdy nie istniał. I znów, przykłady<br />

rozwiązań oferowanych przez fi rmy okuciowe<br />

można by mnożyć. Co do jednego nie ma natomiast<br />

wątpliwości: to rozwiązanie zdecydowanie<br />

droższe od wariantu uchylno-rozwiernego. Ten<br />

temat wydaje mi się jednak dobrym pomysłem<br />

na odrębny artykuł.<br />

MAGDALENA STOPA<br />

m.stopa@okna-forum.pl<br />

marzec 2011 43


FORUM BRANŻOWE<br />

OSŁONY<br />

NA FASADZIE<br />

W kolejnych artykułach publikowanych w ubiegłym roku pokazywaliśmy rozmaitość<br />

rolet i żaluzji chroniących pomieszczenia od wewnątrz. Tym razem<br />

prezentujemy osłony znajdujące się na zewnętrz okien. Naszym przewodnikiem<br />

było i jest „Vademecum technik osłonowych”, wspólne przedsięwzięcie<br />

wydawnicze fi rm: Somfy, Anwis, Dragon, Heroal i Hörmann.<br />

Żaluzje fasadowe służą jako osłony zewnętrzne<br />

okien, witryn oraz dużych, przeszklonych powierzchni.<br />

Montowane na ścianie albo we wnękach<br />

okiennych, chronią wnętrze przed promieniami<br />

słonecznymi, nie dopuszczając do wzrostu temperatury<br />

wewnątrz pomieszczenia. Zamontowana<br />

w rynnie górnej przekładnia umożliwia dowolne<br />

ustawienie kąta pochylenia lameli, które są za-<br />

44 marzec 2011<br />

sadniczym elementem żaluzji. Na rynku jest kilka<br />

ich typów; mają szerokość od 50 do 90 mm, przekrój<br />

łukowy lub profi lowany, typu zet. Sterując kątem<br />

pochylenia lameli, decydujemy o ilości światła<br />

i energii słonecznej, jaka poprzez szybę może przeniknąć<br />

do wnętrza pomieszczenia. Zastosowanie<br />

napędów elektrycznych i automatyki pogodowej<br />

zwiększa funkcjonalność tego typu osłon.<br />

Niektóre typy żaluzji fasadowych.<br />

65<br />

TYP C-65<br />

93,2<br />

TYP Z-90<br />

Żaluzje fasadowe zbudowane są ze specjalnych<br />

materiałów. Rynna górna wykonana jest z blachy<br />

stalowej cynkowej o przekroju poprzecznym<br />

58 x 56 mm i grubości 0,6 mm. Zastosowana<br />

w lamelach taśma aluminiowa o grubości 0,4 mm<br />

pokryta jest specjalnym lakierem o podwyższonej<br />

odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych.<br />

Prowadnice oraz rynna dolna są zrobione<br />

z aluminium i zabepieczone przed korozją<br />

powłokami nanoszonymi metodą proszkową.<br />

Pozostałe elementy wykonywane są z wysokiej jakości<br />

tworzyw sztucznych charakteryzujących się<br />

wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne.<br />

Automatyzacja sterowań systemami żaluzji fasa-<br />

50<br />

TYP C-50<br />

80<br />

TYP C-80<br />

Zdjęcia i rysunki: Anwis


dowych pozwala na stosowanie ich w wysokościowcach<br />

o nietypowych bryłach. W takich obiektach<br />

standardowo wyposaża się systemy sterowań<br />

w czujniki pogodowe.<br />

W ostatnich latach pojawiły się na rynku zewnętrzne<br />

rolety tkaninowe (potocznie nazywane screenami).<br />

Są to zasłony wykonywane z syntetycznych,<br />

siatkowych tkanin nawiniętych na stalowy<br />

wałek i sterowane za pomocą sznura, przekładni<br />

z korbą lub elektrycznie.<br />

W górnej części rolety znajduje się kaseta, gdzie<br />

umieszczony jest system nawijający tkaninę.<br />

To właśnie kaseta pełni rolę konstrukcji nośnej;<br />

zabezpiecza też zwój przed oddziaływaniem<br />

opadów atmosferycznych. Osłony te wyposażone<br />

są dodatkowo w prowadnice aluminiowe<br />

(w kształcie litery U) lub linkowe, chroniące całość<br />

przed podmuchami wiatru.<br />

Jak już wspomniano, stosuje się tu specjalne tkaniny<br />

siateczkowe, wykonane z włókien szklanych zabezpieczonych<br />

specjalną powłoką PCW nadającą<br />

im kolor. Wielkość oczek w tkaninie jest wystarczająco<br />

mała, aby skutecznie zatrzymać oddziaływanie<br />

promieni słonecznych i jednocześnie umożliwić<br />

obserwację tego, co dzieje się na zewnątrz<br />

okna bez konieczności podciągania rolety.<br />

Screeny pełnią przede wszystkim funckję antysolarną<br />

– wskaźnik odbicia promieni słonecznych (R)<br />

wynosi od 50 do 60 procent.<br />

OPRAC. ANNA BŁASZCZYŃSKA<br />

a.blaszczynska@okna-forum.pl<br />

Typ Szerokość<br />

maksymalna<br />

Żaluzja fasadowa<br />

Obciąznik profilu<br />

Wymiary żaluzji (mm) Wysokość<br />

maksymalna<br />

Szerokość minimalna<br />

silnik korba<br />

C 65 4000 600 700 4000<br />

C 80 4000 600 700 4000<br />

Z 90 4000 600 700 4000<br />

Typ Sterowanie/maks.<br />

powierzchnia żaluzji<br />

ręczne elektryczne<br />

sposób<br />

prowadzenia<br />

lameli<br />

C 65 9 m 2 12 m 2 linka/prowadnice<br />

C 80 9 m 2 12 m 2 linka/prowadnice<br />

Z 90 9 m 2 12 m 2 linka/prowadnice<br />

Zewnętrzna roleta tkaninowa<br />

Szerokość min. (mm) szerokość maks. wysokość maks<br />

600 3500 5000<br />

Zewnętrzna roleta tkaninowa.<br />

Wieszak silnika<br />

Silnik<br />

Wałek nawojowy<br />

Profil<br />

obciążający<br />

Klapa rewizyjna<br />

Profil<br />

blokady tkaniny<br />

Zaślepka<br />

profilu obciążającego<br />

Tkanina<br />

(screen)<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

Kaseta<br />

Profil blokady<br />

tkaniny<br />

Końcówka wałka<br />

Prowadnica<br />

OSŁONY<br />

Pokrywa boczna<br />

SYSTEMY SKRZY� ROLETOWYCH<br />

Wykorzystaj<br />

trendy!<br />

Jest wiele mo�liwo�ci.<br />

WWW.EXTE.PL<br />

Produkty i rozwi�zania dla okien i drzwi<br />

marzec 2011 45


FORUM BRANŻOWE<br />

PROFILE<br />

CIEPŁE ALUMINIUM<br />

Producenci stolarki z PCW i drewnianej od kilku lat mają<br />

w swojej ofercie okna do domów energooszczędnych i pasywnych.<br />

Aluminium zaś traktowane było do niedawna<br />

jako tworzywo, które ze względu na dobre przewodnictwo<br />

termiczne nie nadaje się do stworzenia tzw. ciepłego okna.<br />

Czas pokazuje, że idą zmiany.<br />

Dostawcy systemów aluminiowych prezentowali swoje rozwiązania do domów<br />

pasywnych m.in. podczas tegorocznych targów Bau w Monachium. Są<br />

to w większości nowe produkty. Nad kilkoma systemami nadal trwają prace, ba-<br />

ALUPROF<br />

System profi li MB-W86 ma kilka wersji: Aero, MB-<br />

W86 ST oraz MB-W86 SI. Zastosowano w nich tzw.<br />

aerożel, dzięki któremu osiągnięto współczynnik<br />

U f od 0,5 W/m 2 K. Profi le mają konstrukcję trzykomorową.<br />

Częścią centralną jest komora izolacyjna<br />

pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi<br />

o szerokości 43, 42 lub 30,5 mm. Zastosowano<br />

także 2-komponentową uszczelkę centralną (z komórkową<br />

częścią izolacyjną) oraz uszczelki przyszybowe<br />

i przymykowe. Głębokość konstrukcyjna<br />

kształtowników wynosi 77 mm (ościeżnica) i 86<br />

mm (skrzydło). Parametry techniczne systemu: przepuszczalność powietrza – klasa<br />

4; wodoszczelność – klasa E 1500; izolacyjność termiczna kształtowników: MB-<br />

W86 ST od 1,3 W/m 2 K; MB-W86 SI od 0,9 W/m 2 K; MB-W86 Aero od 0,5 W/m 2 K;<br />

odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5. Nowy system umożliwia wykonywanie<br />

okien mających wielkość: L – 1,7 m; H – 2,8 m oraz ciężar – 200 kg.<br />

46 marzec 2011<br />

dania i testy, dlatego też nie znajdziemy jeszcze tzw. ciepłych profi li w stałej<br />

ofercie wszystkich producentów.<br />

Nowe rozwiązania w zakresie profi li aluminiowych to o tyle ważny krok,<br />

że dotychczas ich główną wadą była mało zadowalająca, w porównaniu<br />

z oknami z PCW czy drewna, izolacyjność termiczna. A przecież aluminium<br />

ma wiele cech i parametrów lepszych niż drewno czy PCW; są to na przykład<br />

trwałość czy wytrzymałość. Niestety, nie nadawało się ono do produkcji<br />

okien przeznaczonych do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.<br />

Teraz jednak profi le z aluminium stają się interesujące również dla tego typu<br />

obiektów.<br />

PONZIO<br />

System okienny PE 78 ma czterokomorową<br />

konstrukcję z rowkiem okuciowym. Przekładka<br />

termiczna z przegrodą aluminiową<br />

(aluminium naturalnie utleniane) tworzy dodatkową<br />

komorę, wpływając na izolacyjność<br />

termiczną kształtowników. Wprowadzono<br />

nowe, w porównaniu z innymi systemami,<br />

rozwiązanie dodatkowego uszczelnienia<br />

centralnego, z wykorzystaniem uszczelki<br />

2-komponentowej. Zastosowano uszczelkę<br />

przyszybową – również 2-komponentową.<br />

Współczynnik izolacyjności termicznej<br />

kształtowników U f wynosi 1,5÷1,9 W/m 2 K. System pomyślnie przeszedł badania<br />

typu wg PN-EN 14351-1.<br />

SCHÜCO<br />

Nowy system do budowy okien w standardzie<br />

pasywnym Schüco AWS 90.SI+<br />

ma współczynnik termoizolacyjności<br />

na poziomie U f = 1,0 W/m 2 K. Przy zastosowaniu<br />

szyby o współczynniku<br />

U g = 0,6 W/m 2 K oraz ramek dystansowych<br />

z tworzywa sztucznego, całe okno<br />

osiąga U w = 0,8 W/m 2 K. Te parametry<br />

przy niewielkiej szerokości zewnętrznej<br />

profi li (od 117 mm) i głębokości zabudowy<br />

wynoszącej zaledwie 90 mm<br />

osiągnięto dzięki nowemu rozwiązaniu<br />

uszczelnienia środkowego i optymalizacji<br />

strefy izolacyjnej. System jest wyposażony<br />

w ukryte okucia mechaniczne Schüco AvanTec lub mechatroniczne<br />

Schüco TipTronic, co pozwala na wykonywanie dużych skrzydeł o ciężarze<br />

nawet do 160 kg i ochronę przed włamaniem do klasy WK 3.<br />

REYNAERS ALUMINIUM<br />

System okienno-drzwiowy CS 104 ma<br />

współczynnik izolacyjności termicznej<br />

na poziomie U f = 0,88 W/m 2 K. Wynik ten<br />

osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii<br />

izolacyjnej polegającej na użyciu<br />

specjalnego tworzywa piankowego, umocowanego<br />

w komorach na przekładki<br />

termiczne (wniosek patentowy na to rozwiązanie<br />

jest w trakcie rozpatrywania).<br />

Zwiększona głębokość konstrukcyjna<br />

skrzydła (104 mm) zapewnia stabilność<br />

profi li, dzięki czemu możliwy jest montaż potrójnych szyb okiennych o powierzchni<br />

1400 x 2400 mm.


FORUM BRANŻOWE<br />

PROMOCJA<br />

PASYWNE BUDYNKI BIUROWE Z ROZWIĄZANIAMI YAWAL<br />

Jeszcze kilka lat temu temat budownictwa pasywnego był nowością i ciekawostką, która głównie<br />

pokazywała możliwości nowoczesnych technik budowlanych do tworzenia budynków niskoenergetycznych<br />

czy zero emisyjnych. Od tego czasu trochę się zmieniło. Projektowanie budynków<br />

komercyjnych pod kątem zwiększonych wymagań dotyczących energooszczędności jest<br />

już normą. Czas na budynki pasywne.<br />

W Polsce mamy już kilka<br />

przykładów domów<br />

jednorodzinnych, które<br />

spełniają standardy<br />

budownictwa pasywnego.<br />

Nie mamy jeszcze<br />

budynku komercyjnego.<br />

Powszechnie<br />

uważa się, że budowa<br />

tego typu konstrukcji<br />

może nawet o 30 proc.<br />

podnieść koszty inwestycji.<br />

Przykłady z innych<br />

krajów pokazują, że<br />

nie musi tak być, a dodatkowo<br />

pojawiają się<br />

nowe produkty polskich<br />

firm, które mogą być zastosowane<br />

w tego typu<br />

budynkach i obniżyć<br />

koszty.<br />

Budynki pasywne to<br />

takie, które zużywają<br />

w przeciągu całego sezonu<br />

do ogrzania lub klimatyzowania<br />

jednego<br />

metra kwadratowego<br />

powierzchni do 15 kWh,<br />

co odpowiada spaleniu<br />

1,5 l oleju opałowego<br />

bądź 1,7 m 3 gazu lub<br />

też 2,3 kg węgla. Tego<br />

typu budynki w Polsce<br />

już funkcjonują. Są to<br />

jednak domy mieszkalne,<br />

gdzie łatwiej można<br />

kontrolować szczelność<br />

całości konstrukcji. Trudniejsze zadanie stoi<br />

przed konstruktorami budynków biurowych.<br />

W tym przypadku nie wystarczy odpowiednie<br />

ustawienie w stosunku do stron świata, zastosowanie<br />

odpowiedniej izolacji cieplnej czy<br />

wentylacji mechanicznej. Potrzeba zastosowania<br />

wielu innowacyjnych systemów, które<br />

minimalizując energochłonność konstrukcji,<br />

zadbają o odpowiedni komfort termiczny użytkowników.<br />

Ostatnio do grona producentów,<br />

którzy oferują tego typu innowacyjne produkty<br />

dołączyła firma YAWAL.<br />

Skuteczna izolacja termiczna stanowi ważny<br />

element w budynku pasywnym. Szczególną<br />

rolę odgrywa w budynku biurowym, gdzie<br />

niezwykle ważny dla komfortu użytkownika jest<br />

dostęp do odpowiedniej ilości światła natu-<br />

ralnego. W budynkach pasywnych przeszklone<br />

ściany spełniają podwójną rolę. Z jednej<br />

strony dostarczają światło, z drugiej stanowią<br />

jeden z elementów służących regulacji temperatury<br />

wewnątrz. W praktyce oznacza to<br />

zastosowanie szklanych systemów fasadowych,<br />

o odpowiedniej izolacyjności termicznej,<br />

na bardzo dużej powierzchni bryły budynku.<br />

Jednym z przykładów produktu, który można<br />

zastosować do budowy budynku pasywnego<br />

jest system YAWAL oparty na systemie okien<br />

aluminiowych TM 77HI, który łączy estetyczny<br />

wygląd z rygorystycznymi wymogami izolacyjności<br />

cieplnej, akustycznej, ochrony przed<br />

wiatrem i wodą. Zastosowane w trzyszybowym<br />

systemie unikalne rozwiązania izolacyjności<br />

termicznej pozwalają na uzyskanie wartości<br />

U f = 1,1 - 1,5 W/m 2 K. Bardzo dobre parametry<br />

nowego produktu Yawal udało się osiągnąć<br />

dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu izolacji<br />

termicznej. System składa się z termoizolowanych<br />

profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym.<br />

Profile skrzydeł i ościeżnic systemu<br />

TM 77HI składają się z 2 części aluminiowych,<br />

oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi.<br />

Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane<br />

rozwiązania komorowe strefy izolatora<br />

wraz z systemem 2-komponentowego uszczelniania<br />

centralnego oraz wypełnienia powierzchni<br />

wewnętrznej profili w strefie mostka<br />

termicznego przy pomocy materiałów izolujących.<br />

Zastosowanie tego typu rozwiązania<br />

gwarantuje odpowiednią izolację termiczną<br />

oraz odpowiedni udział powierzchni szklanych<br />

w procesie ogrzewania budynku zimą.<br />

Duży udział powierzchni szklanych może stanowić<br />

problem ze zbytnim nagrzewaniem się<br />

wnętrza w okresie letnim. Aby temu zapobiec,<br />

w budownictwie pasywnym stosuje się żaluzje<br />

zewnętrzne. Także tutaj YAWAL oferuje rozwiązanie.<br />

Jest to system Sun Protection. Jego<br />

głównym zadaniem jest ograniczenie ilości<br />

docierającego do wnętrza budynku światła.<br />

W budynku pasywnym zaletą stosowania tego<br />

typu rozwiązania, oprócz ochrony przed przegrzaniem,<br />

jest także zmniejszenie docierającego<br />

do wnętrza światła, pozwalając uniknąć<br />

efektu „oślepienia” pracujących blisko okna<br />

osób, co znacznie przekłada się na wzrost<br />

komfortu użytkowników.<br />

W skład systemu Sun Protection wchodzą nie tylko<br />

żaluzje. YAWAL oferuje także cały system sterujący,<br />

który włączony do centralnego systemu<br />

sterującego budynkiem automatycznie dba<br />

o odpowiednie ustawienia, tak by ograniczać<br />

dopływ energii cieplnej do wnętrza budynku.<br />

Firma zapowiada, że niedługo wprowadzi na<br />

rynek żaluzje z zamontowanymi panelami słonecznymi.<br />

Takie rozwiązanie jeszcze bardziej<br />

poprawi bilans energetyczny budynków.<br />

Pasywne budownictwo komercyjne w Polsce<br />

jest w fazie narodzin. Zaprezentowane wyżej<br />

produkty oferowane przez Yawal świadczą<br />

o tym, że jest coraz więcej tańszych rozwiązań<br />

które spełniają warunki budownictwa pasywnego.<br />

Trzeba jedynie poczekać na pierwsze<br />

projekty i konstrukcje.<br />

współczynnika przenikania ciepła na poziomie www.yawal.com<br />

marzec 2011 47


Zdjęcia: Internet<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

FASADY<br />

NOWOŚCI FASADOWE<br />

Systemy elewacyjne są produktem zdefi niowanym w najdrobniejszych szczegółach.<br />

Jednak nieustannie pojawiają istotne zmiany w fasadowym kanonie.<br />

Nowe rozwiązania są odpowiedzą na potrzeby rynku i konsekwencją wprowadzania<br />

udoskonaleń technologicznych.<br />

Coraz większą popularność zyskują urządzenia<br />

zacieniające zintegrowane z fasadami i kierujące<br />

światło słoneczne w pożądaną stronę. Firma<br />

Ponzio opracowała system eliptycznych osłon<br />

przeciwsłonecznych, tzw. łamaczy światła. Dostępne<br />

są lamele o szerokościach 150, 200, 250 mm.<br />

Do wyboru kolorystyka RAL, profi le anodowane<br />

i drewnopodobne. Lamele montowane pod różnym<br />

kątem do płaszczyzny szkła są użyteczne i atrakcyjne<br />

wizualnie. Ważnym elementem systemu łamaczy<br />

światła jest złączka fasadowa. To właśnie ona,<br />

występująca w kilku odmianach, umożliwia prosty<br />

i pewny montaż łamaczy nawet na tych ścianach<br />

słupowo-ryglowych, gdzie ich nie planowano<br />

i to bez konieczności demontażu przeszkleń.<br />

Dostępność wielkogabarytowych szyb zespolonych<br />

i coraz większe zapotrzebowanie na energooszczędne,<br />

masywne zespolenia trójszybowe<br />

skłania producentów do wprowadzania zmian<br />

w konstrukcji systemów elewacyjnych. Wraz z końcem<br />

roku 2010 fi rma Ponzio wprowadziła do oferty<br />

nową serię łączników fasadowych rygiel-słup.<br />

Dzięki wzmocnionej konstrukcji umożliwiają one<br />

montaż większych i cięższych przeszkleń. Kołnierzowa<br />

uszczelka maskująca gwarantuje estetykę<br />

połączenia, zasłania niedokładności, które w przypadku<br />

dużych przeszkleń mogą być zauważalne.<br />

Pojawiają się coraz odważniejsze realizacje fasad<br />

całoszklanych, w których szklane elementy<br />

konstrukcyjne – belki i żebra wsporcze – są klejone<br />

klejami transparentnymi. W fazie badawczej<br />

są fasady hybrydowe stalowo-szklane, w których<br />

konstrukcję nośną stanowią zintegrowane, klejone<br />

elementy stalowo-szklane. Pozostawienie<br />

elementów stalowych pozwala na zastosowanie<br />

standardowych łączników i poprawia parametry<br />

48 marzec 2011<br />

wytrzymałościowe konstrukcji. Prace badawcze<br />

nad fasadami całoszklanymi i hybrydowymi prowadzone<br />

są w ośrodkach niemieckich, m.in. w instytucie<br />

budownictwa w Dreźnie.<br />

Nawet największe koncerny dość nieśmiało uzupełniają<br />

ofertę o systemy elewacyjne mogące sprostać<br />

wymaganiom stawianym budownictwu „zeroenergetycznemu”,<br />

które zgodnie z ambitnymi założeniami<br />

dyrektywy 2010/31/EU ma być jedynym obowiązującym<br />

na terenie Unii Europejskiej od roku<br />

2020. Fasada jest tym elementem, gdzie przebiegają<br />

wszelkie zjawiska fi zyczne występujące na styku<br />

środowiska zewnętrznego budynku i jego wnętrza.<br />

Właśnie w fasadzie można pokierować tymi procesami<br />

tak, aby budynek zużywał minimalną ilość<br />

energii. Za 10 lat zamontowanie prostej przegrody<br />

zewnętrznej może okazać się nielegalne.<br />

Od niedawna znane i popularne systemy są wzbogacane<br />

o możliwość montażu paneli fotowoltaicznych<br />

– tak jak Alucobond obecny na rynku od 40 lat.<br />

Gdy zamykaliśmy lutowy numer „<strong>Forum</strong>”, trwały<br />

największe światowe targi budownictwa Bau<br />

w Monachium, gdzie przedstawiciele fi rmy Hydro<br />

odebrali nagrodę za system fasadowy TEmotion,<br />

marki Wicona. Określenie: zewnętrzna przegroda<br />

budowlana, zupełnie nie oddaje różnorodności<br />

funkcji, jakie może pełnić tego rodzaju konstrukcja.<br />

TEmotion to urządzenie fasadowe, prefabrykowany<br />

moduł, składający się z elementu okiennego<br />

i instalacyjnego. Autorzy rozwiązania sugerują<br />

wykorzystanie tego produktu w budynkach istniejących,<br />

gdzie umieszczenie niezbędnych instalacji,<br />

czyli klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, jest niemożliwe<br />

lub bardzo utrudnione, np. ze względu<br />

na wysokość pomieszczeń. Jednak uwolnienie<br />

wnętrz wszystkich budynków od kilometrów tras<br />

kablowych i kanałów wentylacyjnych wydaje się<br />

szalenie wygodne ze względu na montaż, późniejszą<br />

eksploatację i spore oszczędności.<br />

Ten rodzaj konstrukcji zmienia sposób myślenia<br />

o budynku. Współczesny budynek wyposażony<br />

we wszystkie obowiązujące systemy instalacyjne<br />

prezentuje się niczym żywy organizm, unerwiony<br />

i opleciony arteriami. Budynek wyposażony<br />

w system TEmotion lub podobny byłby wyłącznie<br />

czystą przestrzenią odseparowaną od środowiska<br />

zewnętrznego z wmontowanymi tu i ówdzie w fasadę<br />

modułami instalacyjnymi.<br />

Fasadę taką można obserwować w Budynku<br />

Ośrodka Rozwojowego Wicony w Ballenbergu.<br />

Po przebudowie w 2009 r. obiekt wyposażono<br />

w sześć segmentów modułów dwupowłokowych<br />

o wymiarach 3,1 x 3,5 m, uzupełnionych o dwie<br />

kasety instalacyjne, gdzie znajdują się urządzenia<br />

z automatycznym sterowaniem ogrzewania<br />

i chłodzenia. Kasety osłania panel z ogniwami<br />

fotowoltaicznymi, z których energia dostarczana<br />

jest do sieci elektrycznej. Zapewniono możliwość<br />

przewietrzania i oddymiania dzięki klapom<br />

wmontowanym w kasety instalacyjne. Fasada<br />

umożliwia regulację nasłonecznienia i kierowanie<br />

światła sterowanymi żaluzjami. Producent reklamuje<br />

swój produkt jako syntezę technologii i emocji.<br />

TEmotion wymaga przełamania przyzwyczajeń:<br />

przecież grzejniki wiszą zwykle na ścianach,<br />

klimatyzatory montuje się do stropu, wentylację<br />

prowadzi się pod sufi tem, a prąd jest z elektrowni.<br />

Czy wszystkie te funkcje da się zmieścić w zgrabnym<br />

podłużnym pudełku wzdłuż okna? W zmianie<br />

mentalności budowlanej z pewnością pomocne<br />

będą regulacje prawne dotyczące energii, ustanawiane<br />

przez Unię Europejską.<br />

Producenci fasad w coraz większym stopniu zdają<br />

sobie sprawę z konieczności zmian w zakresie<br />

pozyskiwania surowców. Recyrkulacja aluminium<br />

wydaje się dość oczywista, zezłomowany metal<br />

daje się łatwo przetopić i przetworzyć. Jednak<br />

różnorodność tak pozyskanych stopów i trudności<br />

techniczne w ich oczyszczeniu są na tyle istotne,<br />

że koncerny produkujące profi le aluminiowe<br />

wciąż poszukują optymalnych technologii. Obecnie<br />

nad ideą urban mining – miejskich kopalni,<br />

pracuje Massachusetts Institute of Technology,<br />

czyli słynny MIT.<br />

Nie można pominąć zagadnienia mody – sezonowość<br />

dotyczy również fasad. Obowiązujące tendencje<br />

doskonale ilustrują elewacje centrum handlowego<br />

John Lewis w Leicester, zrealizowanego<br />

w roku 2008. Zastosowano w nim fasadę dwupowłokową<br />

z dekoracyjną warstwą ornamentową.<br />

W zależności od pory dnia i nasłonecznienia zmienia<br />

się wygląd fasady, efekt zmienności dodatkowo<br />

potęgowany jest przez instalację oświetleniową.<br />

Fasada przełomu dekad otwierających wiek<br />

XXI ma być zmienna, wielobarwna i zaskakująca.<br />

SYLWIA MELON-SZYPULSKA<br />

redakcja@okna-forum.pl


FORUM BRANŻOWE<br />

PROMOCJA<br />

NOWY ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM FASADOWY MC PASSIVE<br />

Obecne tendencje, za którymi podążają konstruktorzy<br />

projektujący systemy aluminiowe dla<br />

budownictwa, to redukowanie współczynnika<br />

przenikania ciepła profili. Kierunek „energooszczędny”,<br />

czyli propozycja związana<br />

z oszczędnością energii i ograniczeniem jej strat<br />

w budownictwie, nie jest czymś nowatorskim; to<br />

odpowiedź na coraz bardziej wymagające zapotrzebowanie<br />

rynku w tym zakresie. W tym też<br />

kierunku idzie Aliplast, od ponad dziesięciu lat<br />

będący w czołówce producentów systemów<br />

aluminiowych dla budownictwa. Rozszerzając<br />

ofertę systemów fasadowych, został zaprojektowany<br />

system MC PASSIVE, łączący w sobie<br />

zarówno nowoczesny design, jak i parametry<br />

w pełni odpowiadające wymaganiom współczesnego<br />

rynku.<br />

Konstrukcję ściany systemu MC PASSIVE stanowi<br />

szkielet słupowo-ryglowy wykonany<br />

z kształtowników aluminiowych. Doskonałe parametry<br />

izolacyjności cieplnej zostały uzyskane<br />

dzięki zastosowaniu specjalnego materiału izolacyjnego<br />

umieszczanego w przestrzeni listwy<br />

dociskowej o współczynniku przewodzenia<br />

ciepła λ= 0,014 W/mK lub elementu dystansowego<br />

HPVC umieszczanego dodatkowo pod<br />

wkrętami mocującymi listwę dociskową. Stosowanie<br />

nowych, tak zwanej nowej generacji<br />

materiałów jako izolatorów – daje<br />

bardzo dobre wyniki współczynnika<br />

przenikania ciepła w przedziale<br />

U f – od 0,7 do 1,4 W/m 2 K. Dodatkowo<br />

w systemie MC PASSIVE, dla<br />

zapewnienia poprawy właściwości<br />

cieplnych, przekładki termiczne<br />

wpinane w kształtowniki słupów<br />

i rygli wykonane z twardego<br />

PVC wyposażono w dodatkowe<br />

poziome „wypusty” wykonane<br />

z miękkiego PVC.<br />

MC PASSIVE to system w dużej<br />

mierze oparty na zasadach konstrukcyjnych<br />

systemu MC WALL, jednakże zastosowanie<br />

zmodyfikowanej listwy dociskowej o wyższym<br />

kanale uszczelkowym, wprowadzenie dodatkowego<br />

izolatora w przestrzeń listwy dociskowej,<br />

zaprojektowanie dodatkowych poziomych<br />

wypustów dla przekładek termicznych<br />

wpinanych w elementy konstrukcyjne ściany:<br />

słupy i rygle – pozwoliło na stworzenie rozwiązania<br />

konstrukcyjnego możliwego do zastosowania<br />

nawet przy najbardziej wymagających<br />

parametrach izolacyjności termicznej.<br />

System MC PASSIVE to system przeznaczony<br />

do wykonywania nowoczesnych ścian osło-<br />

nowych o kształtach prostych i złożonych.<br />

Pozwala również na konstruowanie dachów<br />

przeszklonych, świetlików oraz przeszklonych<br />

konstrukcji przestrzennych. Szeroka gama<br />

ozdobnych listew maskujących umożliwia nadanie<br />

fasadzie nowoczesnego i indywidualnego<br />

designu.<br />

MC PASSIVE jest uzupełnieniem pozostałej części<br />

istniejącego asortymentu ścian osłonowych<br />

Aliplast: MC WALL, MC GLASS, FLAT WALL oraz<br />

TANAGRA. Można śmiało powiedzieć, że MC<br />

PASSIVE jest kolejnym krokiem konstruktorów firmy<br />

Aliplast do stworzenia systemów umożliwiających<br />

budowę obiektów energooszczędnych<br />

i energetycznie zrównoważonych.<br />

NOWOŚCI W SYSTEMACH DRZWIOWYCH – IMPERIAL SERIA 800<br />

Oprócz nowych rozwiązań w systemie fasadowym,<br />

Aliplast ma również nową propozycję<br />

w ofercie systemów okienno-drzwiowych.<br />

System Imperial seria 800 to wersja ergonomiczna<br />

systemu drzwiowego Imperial.<br />

Jest to system trójkomorowy z izolacją termiczną.<br />

Parametry:<br />

- szerokość skrzydła to 88,5 mm, szerokość<br />

ramy drzwiowej 61,5 mm. Szerokość<br />

ościeżnicy oraz skrzydła daje nam łącznie<br />

134 mm (są to wymiary węższe od dotychczasowego<br />

Imperiala o 5 mm).<br />

- głębokość zabudowy – 65 mm.<br />

- przekładki termiczne Ω, wysokość przekładki:<br />

24mm<br />

IP 800 – to system w większości bazujący na<br />

rozwiązaniach systemu Imperial: wykorzystanie<br />

istniejących uszczelek przymykowych,<br />

podkładek przyszybowych, listew szklących.<br />

Istnieje możliwość zapinania profila wykańczającego<br />

IP 422 (w kolorach: biały, czarny<br />

lub szary) w środkowej komorze. W systemie<br />

zastosować możemy trzy typy narożników:<br />

do drzwi otwieranych na zewnątrz i do we-<br />

wnątrz, tylko cięte, bez frezowania. Dostępne są<br />

profile adaptacyjne do wbudowania konstrukcji<br />

serii IP 800 do witryn Imperial.<br />

Niewątpliwą zaletą nowego drzwiowego<br />

IP 800 jest szybszy i łatwiejszy montaż drzwi<br />

(łatwy montaż okuć: zamki, zaczepy, elektrozaczepy,<br />

rygle, zaczepy rygli bez użycia podkładek<br />

dystansowych), jak również jego lepsze<br />

właściwości antywłamaniowe, uzyskane dzięki<br />

zlokalizowaniu zamka w znacznej odległości<br />

od strony zewnętrznej. „Na plus” systemu IP 800<br />

wymienić również możemy zastosowanie izolowanego<br />

termicznie progu, który jest możliwy<br />

również do demontażu po zamontowaniu<br />

drzwi w otwór.<br />

Nie można również nie wspomnieć o tym, że<br />

materiał na konstrukcje drzwiowe serii IP 800<br />

jest tańszy od dotychczasowego IP o ~8%.<br />

Nowa propozycja w ofercie<br />

systemów Aliplast to<br />

efekt dążenia konstruktorów<br />

firmy do ciągłego<br />

wprowadzania nowych,<br />

lepszych rozwiązań technicznych<br />

do istniejącej<br />

oferty.<br />

marzec 2011 49


��������<br />

�������������� �����������<br />

��������������������<br />

�������������������<br />

��������������<br />

��������<br />

���������������������<br />

���������<br />

�������������<br />

�����������<br />

����������������<br />

������<br />

������������������<br />

�������<br />

��������������<br />

�����������<br />

� � ��<br />

� ��<br />

������<br />

������������<br />

��<br />

��<br />

� �<br />

�������<br />

������������������������<br />

�������<br />

���������<br />

����������������<br />

����������<br />

���������<br />

��������<br />

���������<br />

������������������<br />

� ��<br />

���<br />

��<br />

� ��<br />

��<br />

���<br />

�<br />

������������<br />

��������<br />

� �� � �<br />

������<br />

����<br />

� � �<br />

���<br />

� ��<br />

���<br />

�������<br />

�������������������<br />

WYBRANE OBIEKTY ZREALIZOWANE W 2010 r.<br />

Dziękujemy<br />


����������������<br />

������������<br />

����������<br />

������������<br />

������������<br />

�������<br />

��������������<br />

���������<br />

��������<br />

������������������<br />

�������<br />

�������<br />

�������������<br />

��������������������<br />

��������<br />

�������<br />

��������<br />

���������������������<br />

�����������������<br />

������������<br />

����������<br />

������������������<br />

�������<br />

�������<br />

����������<br />

�������������<br />

��������������������<br />

��������������<br />

�������<br />

��������<br />

��������������<br />

�����������<br />

�������������<br />

������������<br />

�������������<br />

��������<br />

�������������������<br />

����������������<br />

���������<br />

����������������<br />

���������������<br />

� � � � � � �<br />

ORAZ REALIZOWANE W 2011 r.<br />

za zaufanie www.aluprof.eu<br />

����<br />

��������<br />

� ���<br />

��<br />

� ��<br />

��<br />

�����������<br />

� ��<br />

��<br />

��<br />

���<br />

��<br />

��<br />

��<br />

� �<br />

��������������<br />

����������������<br />

���������������<br />

���������������


Zdjęcie: Remmers<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

REALIZACJE<br />

APARTAMENTY Z WIDOKIEM<br />

Ulica Grójecka w Warszawie. Stąd w kilka minut dochodzi się do Parku Szczęśliwice,<br />

gdzie można nie tylko pospacerować, ale zimą pojeździć na nartach.<br />

W zasiedlonej już inwestycji jest coraz mniej wolnych mieszkań.<br />

Triton Park na warszawskiej Ochocie to kolejne<br />

ekskluzywne osiedle mieszkaniowe, jakich powstaje<br />

coraz więcej. Dla mnie interesujące pod<br />

względem architektonicznym, gdyż tradycyjnemu<br />

budynkowi o kształcie prostokąta towarzyszy drugi,<br />

wyglądający w rzucie poziomym jak gigantyczna<br />

koronka. Z prostokątnej, 12-piętrowej podstawy<br />

mieszczącej apartamenty, wystają trzy „liście”<br />

o delikatnie półkolistych brzegach. Każdy liść ma<br />

inną liczbę kondygnacji (5, 8 i 11). Znajdują się<br />

tu także mieszkania, które od strony zewnętrznej<br />

mają loggie o powierzchni do 11,89 m 2 .<br />

Standard luksusu<br />

Wielkość lokali jest bardzo różna. Sporo jest tych<br />

o stosunkowo niewielkiej powierzchni, mieszczących<br />

na niepełnych 40 metrach kwadratowych<br />

sypialnię, łazienkę i oddzielne WC oraz ponad<br />

trzydziestometrowy pokój dzienny z aneksem<br />

kuchennym. Duże, niemal stumetrowe lokale<br />

mają maksimum dwie sypialnie. Są to więc typowe<br />

apartamenty. Jedynie największe mieszkania,<br />

liczące ponad 110 m 2 , mają aż trzy sypialnie.<br />

Do tych na ostatniej kondygnacji przypisane<br />

są tarasy o powierzchni do... 171,11 m 2 . Ściany<br />

wewnętrzne zostały wykonane w systemie tzw.<br />

suchej zabudowy.<br />

We wszystkich budynkach kuchnie mają postać<br />

aneksów, dominują więc tzw. rozwiązania jednoprzestrzenne,<br />

mające pewnie tyle samo zwolenników<br />

co przeciwników. Wyglądają efektownie,<br />

ale nie daj Boże gotować bigos... Windy oraz klatki<br />

schodowe znajdują się w przestrzeni wspólnej<br />

i oświetlone są światłem punktowym zamontowa-<br />

52 marzec 2011<br />

nym w podwieszanych sufi tach; tu kryją się także<br />

czujki przeciwpożarowe. Części wspólne wszystkich<br />

czterech budynków mają podwyższony standard;<br />

Ponieważ standard zobowiązuje, wewnątrz osiedla<br />

znajduje się patio o powierzchni 1 ha, mieszczące<br />

między innymi plac zabaw dla dzieci. Oczywiście,<br />

osiedle ma całodobowy monitoring i ochronę,<br />

apartamenty są otwierane za pomocą magnetycznych<br />

kart dostępu, a do dyspozycji mieszkańców<br />

oraz gości jest recepcja. Części mieszkalnej towarzyszy<br />

pasaż handlowo-usługowy, zlokalizowany<br />

od strony ul. Grójeckiej.<br />

Triton Park jest też – niestety – molochem, z powodu<br />

swojej wielkości. Mieści 597 lokali o metrażu<br />

od 34,47 do 127,36 m 2 , zaś pod ziemią kryją się<br />

dwie kondygnacje garaży. Lokale przygotowane<br />

zostały w tzw. stanie deweloperskim, bez podłóg<br />

i białego montażu. Wyposażone są m.in. w instalację<br />

internetową, telewizję kablową oraz wideofon.<br />

Od podszewki<br />

Mieszkania o wysokości 2,80 i 2,68 m od strony zewnętrznej<br />

mają przeszklenia na długość i wysokość<br />

jednej ściany. Tworzą je okna drewniane fi rmy We-<br />

let z Maszewa, o łącznej powierzchni 12 300 m 2 ,<br />

pomalowane na ciemnobrązowy kolor. Ze względu<br />

na bliskość bardzo ruchliwej ulicy Grójeckiej,<br />

okna muszą mieć wysoką izolacyjność akustyczną.<br />

Wynosi ona 38 dB, jednak najbardziej podatne<br />

na przenikanie hałasu miejsca, czyli okna narożne<br />

mają izolacyjność podwyższoną do 41 dB.<br />

W Triton Park zostały zaprojektowane okna o dużych<br />

wymiarach. Największe – uchylno-przesuwne<br />

ma szerokość 3200 i wysokość 2830 mm, przy<br />

czym połowę szerokości stanowi skrzydło jezdne.<br />

Drugie co do wielkości jest okno rozwierano-uchylne<br />

o wymiarach skrzydła: 900 mm (szerokość)<br />

i 2700 mm (wysokość). W oknach zastosowano<br />

okucia fi rmy G-U.<br />

Warto zaznaczyć, że do montażu okien zastosowano<br />

taśmę rozprężną K 600 (fi rmy Kontex),<br />

co pozwoliło znacznie skrócić czas prac. Taśma<br />

ma niskoparoprzepuszczalną powłokę wewnętrzną,<br />

zaś warstwa zewnętrzna charakteryzuje się<br />

znacznie lepszą paroprzepuszczalnością. Istotnym<br />

sprawdzianem dla produktu był montaż w warunkach<br />

zimowych, przy temperaturze poniżej 0 °C.<br />

Wszystkie okna zostały wykończone z użyciem powłok<br />

dekoracyjno-ochronnych fi rmy Remmers. Induline<br />

SW 900 jest bezbarwnym, wodnym środkiem<br />

do wzmacniania drewna, produkowanym na bazie<br />

żywicy hybrydowej. Chroni materiał przed zgnilizną,<br />

sinizną i wilgocią, ogranicza powstawanie<br />

plam przy nakładaniu, stawia i wzmacnia włókna<br />

drewna oraz umożliwia ich usunięcie przy pierwszym<br />

szlifowaniu. Induline GW-360 to lazurujący,<br />

specjalny grunt, szczególnie polecany do bardzo<br />

ciemnych i maskujących tonacji kolorystycznych<br />

i tam, gdzie dzięki impregnacji podłoże jest dobrze<br />

nasycone. Grunt ten jest przeznaczony do pokrycia<br />

lazurami lub lakierami kryjącymi. Kolejną warstwę<br />

tworzy Induline ZW-504 – wodorozcieńczalna,<br />

bezbarwna międzywarstwa, która reguluje poziom<br />

wilgotności drewna, wypełnia pory i stanowi dobrze<br />

przyczepny podkład pod ostatnią warstwę.<br />

Preparat zawiera fi ltr UV. I wreszcie Induline LW-<br />

700, czyli transparentna lazura grubowarstwowa<br />

na bazie wody. Warto zauważyć, że na wykończonej<br />

tym preparatem powierzchni nie powstają plamy<br />

z wysychającej wody. Odporność mechaniczna


Zdjęcia 2, 3, 4: autorka<br />

powoduje, że rama okna nie ulegnie uszkodzeniu<br />

nawet pod wpływem gradu. Lazura została sprawdzona<br />

wg normy DIN EN 71-3 (określanej w skrócie:<br />

bezpieczeństwo zabawek), dzięki czemu jest całkowicie<br />

nieszkodliwa, także dla dzieci.<br />

Apartamenty są wyposażone w drzwi fi rmy Dierre,<br />

o odporności ogniowej EI 30, antywłamaniowe<br />

klasy 4. Łącznie zamontowano 499 drzwi<br />

wraz z ościeżnicami. Skrzydła mają wymiary 900<br />

x 2100 mm i budowę skrzynkową, wykonaną<br />

z pełnej blachy o sumarycznej grubości 2,1 mm.<br />

Wewnątrz konstrukcji znajduje się wypełnienie<br />

z wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż<br />

150 kg/m 3 . Drzwi te, o konstrukcji Asso 5 eco,<br />

mają izolacyjność akustyczną na poziomie 32 dB.<br />

Wykończone są okładziną z forniru tzw. ekologicznego<br />

w kolorze orzecha, zaś podkład pod<br />

okładzinę stanowi płyta MDF o grubości 7 mm.<br />

Montowane są do ościeżnicy stalowej wykonanej<br />

z blachy o grubości 2 mm w kolorze brązowym.<br />

Całości dopełniają okucia w kolorze starego złota,<br />

z klamką New Creta. Skrzydła zostały wyposażone<br />

w samozamykacz zawiasowy i zamek wieloryglowy<br />

na wkładkę MIA, co umożliwia wymianę kluczy<br />

bez konieczności ingerencji w skrzydło. Zawiasy<br />

typu Micron są regulowane w trzech płaszczyznach,<br />

od strony zawiasów znajdują się cztery rygle<br />

antywyważeniowe oraz sześć rygli ruchomych.<br />

Na dole skrzydła jest uszczelka opadowa, dociskająca<br />

się do podłoża po zamknięciu skrzydła.<br />

Z rozmachem<br />

Generalnym projektantem osiedla Triton Park<br />

jest biuro architektoniczne Spychała i Partnerzy.<br />

To nie jedyny projekt przygotowany z takim rozmachem,<br />

choć kolejny jest jeszcze tylko na papierze.<br />

Ma to być, przyklejony do synagogi Nożyków,<br />

wieżowiec Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.<br />

Gmach o wysokości 170 m, o elewacjach<br />

ze szkła, ma być prostokątny u podstawy i zwężający<br />

się ku górze. Ale najciekawsze są planowane<br />

instalacje. Budynek bowiem ma być energetycznie<br />

samowystarczalny. Ostatnie kondygnacje zostaną<br />

obłożone panelami słonecznymi, zaś zaprojektowane<br />

w elewacji cztery ogromne otwory o średnicy blisko<br />

10 metrów każdy, będą zasysać powietrze krążące<br />

wokół budynku. To propulsory – rodzaj wielkiej<br />

turbiny – urządzenia potrafi ące zmienić opływający<br />

elewację gmachu wiatr w energię elektryczną.<br />

To rozwiązanie bardzo nowatorskie – podobne<br />

mają być wykorzystane w chicagowskim wieżowcu,<br />

który jednak też jest dopiero w planach.<br />

HANNA CZERSKA<br />

h.czerska@okna-forum.pl<br />

NADAL W MODZIE<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

FARBY<br />

Farby lazurujące są dostępne na polskim rynku od początku lat 90. Co jest ważne<br />

dla producentów stolarki? Otóż farby te zachowują widoczny, inny przecież<br />

dla każdego gatunku, naturalny wygląd drewna.<br />

Lazura (nie mylić z lazurem, czyli kolorem nieba)<br />

może jednak powodować nierównomierne wybarwienie<br />

drewna. Zdarza się, że poszczególne elementy<br />

skrzydła i ościeżnicy, w wyniku pomalowania<br />

przezroczystym lakierem, różnią się między sobą odcieniem.<br />

Producenci podkreślają, że cecha ta nie ma<br />

wpływu na jakość stolarki. Przejmować nie należy się<br />

również tym, że ten sam lakier ma inną ostateczną<br />

barwę na różnych rodzajach drewna: sośnie, dębie<br />

czy meranti. Choć, jak mówią osoby profesjonalnie<br />

zajmujące się malowaniem, pory dębu są widoczne<br />

i po zastosowaniu farb kryjących.<br />

Do malowania lazurami służy cały system; składa<br />

się on kolejno z impregnatu, podkładu, międzywarstwy<br />

i warstwy ostatecznej. Hitem ostatnich lat<br />

stały się niewątpliwie lazury w różnych kolorach,<br />

np. z wykorzystaniem palety RAL. Niemniej jednak<br />

fi rmy sprzedające lakiery mają zwykle w ofercie<br />

kilkanaście podstawowych kolorów i na tej podstawie<br />

można otrzymać kilkadziesiąt wybarwień;<br />

jak powiedział mi przedstawiciel jednej z nich<br />

– około 50 w miarę ładnych.<br />

– Najlepszym rozwiązaniem przy wybarwianiu<br />

drewna jest zastosowanie podobnej tonacji kolorystycznej<br />

w podkładzie i warstwie nawierzchniowej,<br />

np. podkład nie może być ciemny, a lakier jasny,<br />

i na odwrót. Takie podejście pozwala uniknąć<br />

wielu kłopotów podczas aplikacji – mówi Rafał<br />

Niewczas z Sikkensa.<br />

Technologia, a wraz z nią moda na lazury przyszła<br />

z Zachodu i napotkała na podatny grunt, gdyż<br />

okna i drzwi w Polsce malowano na biało albo<br />

utrzymywano w brudnym brązowym kolorze;<br />

trudno było zatem nieraz stwierdzić, czy pod spodem<br />

jest rzeczywiście drewno. Mimo oczywistych<br />

minusów – nie tak dobra, jak w przypadku farb kryjących,<br />

odporność na promienie UV – moda okazała<br />

się wyjątkowo silna. Farby lazurujące wybiera<br />

dziś 70 proc. klientów Sikkensa (chodzi o okna<br />

wyprodukowane i sprzedane w Polsce), również<br />

70 proc. klientów fi rmy Rhenocoll Polska i 70<br />

do 80 proc. tych, którzy zaopatrują się w Adler<br />

Polska. W Remmersie powiedziano mi, że lazury<br />

to jedna z bardziej dochodowych grup produktów.<br />

A i Teknos wykorzystał niesłabnące zainteresowanie<br />

tymi farbami, przygotowując swoje<br />

stoisko na zeszłoroczne targi Fensterbau Frontale<br />

w Norymberdze; był to debiut fi rmy po przejęciu<br />

przez nią marki Gori Industry.<br />

Na co zwracają uwagę producenci tej technologii?<br />

By stopień, w jakim chroni ona drewno przed UV,<br />

był nie większy od dwóch procent. Cały czas prowadzi<br />

się też prace nad maksymalnym obniżeniem<br />

tej wielkości. Nowością jest np. Gori 666 – bezbarwna<br />

warstwa nawierzchniowa do zastosowań<br />

zewnętrznych, zawierająca absorbery UV i minimalizująca<br />

żółknięcie drewna, albo Cetol WM 675<br />

– międzywarstwa blokująca garbniki w drewnie.<br />

Z wypowiedzi moich rozmówców wynika, że gusta<br />

producentów – mimo tendencji, by zachowywać<br />

albo wręcz uwydatniać rysunek drewna – zmieniają<br />

się. Podczas gdy w latach 90. największym ich zainteresowaniem<br />

cieszyły się lazury ciemne, typu palisander,<br />

orzech, kasztan, dziś najczęściej wybierają<br />

oni kolory jasne, np. jasny dąb, sosnę czy sosnę miodową<br />

– informuje Krzysztof Jasiński z Rhenocoll<br />

Polska. Są też różnice narodowe. Lazury przeważają<br />

w zamówieniach od inwestorów z południowych<br />

Niemiec, Słowacji, Węgier czy Rumunii, a w kolorze<br />

białym oraz innych kryjących malują swoje okna<br />

i drzwi producenci z krajów starej Unii.<br />

Na koniec przypomnę kilka istotnych uwag technicznych:<br />

lazury powinno się magazynować<br />

w temperaturze nie mniejszej niż 4 st. C i nie większej<br />

niż 40. Środek nie może być bowiem ani przemrożony,<br />

ani przegrzany. W przypadku ostatniej<br />

warstwy producenci jako jedyną słuszną metodę<br />

aplikacji zalecają natrysk wysokociśnieniowy. Z kolei<br />

wyschnięta powłoka malarska powinna mieć<br />

– według wytycznych RAL – grubość nie większą<br />

niż 150 mikronów. Zalecenia odnośnie stosowania<br />

lazurów są więc podobne dla całej grupy<br />

produktów. Odstępstwa, a co za tym idzie niuanse<br />

w ofertach ich wytwórców dotyczą np. czasu<br />

schnięcia, ciśnienia nakładania farby albo ciśnienia<br />

powietrza osłonowego.<br />

Zainteresowanych odsyłam do „Vademecum fachowca”,<br />

które ukazało się wraz z październikowym<br />

numerem naszego miesięcznika.<br />

MAGDALENA STOPA<br />

m.stopa@okna-forum.pl<br />

marzec 2011 53<br />

Zdjęcie: Rhenocoll Polska


Zdjęcia: z fi rm<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

USZCZELNIENIA<br />

ROZMAITOŚĆ W PIANACH<br />

Montażowo-uszczelniające pianki poliuretanowe stosowane w branży budowlanej<br />

mają bardzo różnorodny wachlarz zastosowań. Nas interesują tylko wyroby<br />

przeznaczone dla wyspecjalizowanych ekip montażowych – ich użycie<br />

i sposób aplikacji wymaga wprawy i doświadczenia.<br />

Podstawowym materiałem uszczelniającym używanym<br />

przy montażu stolarki jest pianka poliuretanowa.<br />

Priorytetowym przeznaczeniem pianki<br />

montażowo-uszczelniającej jest trwała izolacja<br />

termiczna i akustyczna szczelin między ościeżnicą<br />

a ościeżem. Wybór odpowiedniego do tego celu<br />

produktu jest niezwykle ważny. Nawet najlepsze<br />

okna renomowanych producentów nie spełnią<br />

swojej funkcji, jeśli przez mostki termiczne wokół<br />

okna następować będzie utrata ciepła, a na ramie<br />

okiennej pojawią się ślady pleśni.<br />

W zależności od potrzeb, wykonawca może<br />

sięgnąć po piankę zimową lub letnią, piankę<br />

54 marzec 2011<br />

ognio ochronną albo wysokowydajną; może też<br />

uszczelnić bardzo delikatne, wielkogabarytowe<br />

ościeżnice pianką niskorozprężną.<br />

Przy specjalistycznych pracach, w trudnych warunkach<br />

środowiskowych należy zastosować pianki<br />

przeznaczone do konkretnych zastosowań. Tam,<br />

gdzie niezbędna jest jakość i precyzja wykonania,<br />

nie ma miejsca na eksperymenty.<br />

Ze względu na różnice temperatur występujące<br />

pomiędzy poszczególnymi porami roku wyróżniamy<br />

pianki tzw. zimowe, których specjalnie opracowana<br />

formuła umożliwia aplikację w temperaturach<br />

do -10 °C, oraz pianki tzw. letnie stosowane<br />

przy dodatniej temperaturze otoczenia od 5 °C<br />

do 35. Dzięki tak szerokiemu zakresowi temperatur<br />

oraz krótkiemu czasowi utwardzania możliwe<br />

jest wykonywanie prac remontowych, takich jak<br />

osadzanie okien czy drzwi przy niesprzyjających<br />

warunkach pogodowych, co jest dużym atutem<br />

wśród produktów montażowych i uszczelniających.<br />

Wśród pianek poliuretanowych stosowanych<br />

przy różnego typu pracach wykończeniowych<br />

dostępne są produkty o podwyższonej odporności<br />

na ogień, tzw. ognioochronne, znajdujące<br />

zastosowanie m.in. w uszczelnianiu przestrzeni<br />

między ościeżami w stolarce przeciwpożarowej.<br />

Tego typu pianki zawierają w składzie dodatki<br />

typu fi re retardant.<br />

Uniwersalne pianki poliuretanowe cechują się<br />

przyczepnością do typowych powierzchni budowlanych,<br />

takich jak beton, drewno, aluminium<br />

czy PCW. Mimo że umożliwiają one wykonanie<br />

wielu prac montażowych, mogą nie sprawdzać<br />

się przy osadzaniu rur, wanien czy brodzików oraz<br />

ich izolacji termicznej czy akustycznej. Do tego<br />

typu prac powinny być wykorzystywane odmiany<br />

pianek poliuretanowych przeznaczone do stosowania<br />

w środowisku wodno-kanalizacyjnym.<br />

Ze względu na sposób i łatwość spieniania, producenci<br />

oferują pianki wężykowe, pistoletowe,<br />

a także piany o dowolnym kącie aplikacji. W trudno<br />

dostępnych miejscach, gdzie stosowanie piany<br />

w pozycji „do góry dnem” stanowi duże utrudnienie,<br />

można obracać pojemnik wraz z pistoletem<br />

lub wężykiem z dyszą o dowolny kąt, co znacząco<br />

ułatwia prace montażowe.<br />

Producenci oferują zarówno wyroby uniwersalne,<br />

jak i pianki specjalistyczne przeznaczone do konkretnego<br />

celu lub też określonego sposobu użycia<br />

bądź warunków środowiskowych. A ponieważ<br />

nieustannie doskonalą swoje produkty, warto<br />

od czasu do czasu przyjrzeć się – choćby korzystając<br />

z adresów internetowych fi rm – co nowego<br />

proponują.<br />

AGNIESZKA GORYCKA<br />

Instytut Techniki Budowlanej


TAŚMY<br />

Taśmy do montażu to produkty stosunkowo młode. Wyróżnia się ich dwa<br />

rodzaje: paroszczelne i paroprzepuszczalne, a zamiennie w stosunku do tych<br />

drugich stosuje się taśmy rozprężne.<br />

Do charakterystyki taśm wybraliśmy następujące informacje: 1. producent/dystrybutor; 2. nazwa wyrobu;<br />

3. funkcja (paroszczelna/paroprzepuszczalna); 4. budowa (jedno- lub dwustronnie klejąca); 5. przepuszczalność<br />

pary wodnej; 6. odporność termiczna; 7. inne istotne parametry techniczne, 8. szerokość/długość;<br />

9. pakowanie; 10. dokumenty odniesienia; 11. cena netto (zł).<br />

1. Soudal<br />

2. SWS Universal Folienband Inside/Outside<br />

3. Paroszczelna (inside) i paroprzepuszczalna<br />

(outside)<br />

4. Butyl po jednej stronie i klej po obu stronach<br />

taśmy<br />

5. Sd > 55 m (wersja inside), Sd < 0,05 m<br />

(outside)<br />

6. Od – 40 ºC do +100<br />

7. Wytrzymałość na rozciąganie: > 9 MPa<br />

(wersja inside), > 10 MPa (outside)<br />

8. 70, 100 i 150 mm; 25 m<br />

9. Pudełko zwierające jedną rolkę<br />

10. Aprobata techniczna AT-15-8219/2009<br />

11. Od 4 zł za m.<br />

1. Den Braven Sealants<br />

2. Samorozprężna taśma uszczelniająca<br />

3. Paroprzepuszczalna<br />

4. Taśma jednostronnie klejąca<br />

5. my < 10 przy kompresji 20 proc. (my<br />

to współczynnik wytrzymałości dyfuzyjnej<br />

na parę wodną wg normy DIN 52612)<br />

6. od –30 ºC do +80<br />

7. Wytrzymałość na rozciąganie 150 kPa;<br />

wydłużenie przy zerwaniu > 200 proc.,<br />

rozprężenie maks. 5 razy<br />

8. 10, 15, 20, 25, 30 mm; od 2 do 12,5 m<br />

9. Rolki w kartonach<br />

10. Brak<br />

11. bd.<br />

1. Tremco illbruck<br />

2. illbruck TP650 illmod Trio<br />

3. Wielofunkcyjna: właściwości uszczelniające<br />

od strony zewnętrznej i wewnętrznej<br />

4. Jedna strona taśmy jest samoprzylepna<br />

5. Opór dyfuzyjny µ ≤ 100; odporność na działanie<br />

intensywnego deszczu 600 Pa<br />

6. Od -30 ºC do + 80<br />

7. Współczynnik przewodzenia ciepła<br />

λ = 0,048 W/mK (wg DIN 52612), wartość<br />

U od 0,6 do 0,8 W/m 2 K<br />

8. 5 – 30 mm; maks. 12 m<br />

9. Karton<br />

10. Aprobata techniczna AT-15-7712/2008<br />

11. bd.<br />

1. Interchemall<br />

2. Taśma Purs Standard<br />

3. Rozprężna<br />

4. Taśma jednostronnie samoprzylepna<br />

5. Sd = 0,1 dla 100 Pa<br />

6. Od -40 ºC do +120<br />

7. Rozprężenie maks. 5 razy,<br />

palność < 100 mm/min<br />

8. 5 – 1000 mm; 3,3 – 12,5 m<br />

9. Taśmy zawinięte w folię; 9 – 20 role w kartonie<br />

10. Świadectwo kwalifi kacyjne ITB, deklaracja<br />

zgodności<br />

11. Cena zależna od formatu.<br />

marzec 2011 55


FORUM BRANŻOWE<br />

SZYBY<br />

CIEPŁOCHRONNE<br />

... albo termoizoalcyjne, mające podwyższoną izolacyjność cieplną lub też<br />

po prostu energooszczędne – w branży szklarskiej używa się różnych nazw<br />

na określenie szyb, których zadaniem jest pozyskiwanie energii ze słońca, przy<br />

jednoczesnym zapobieganiu ucieczce ciepła z pomieszczeń.<br />

Takie szyby powinien mieć dziś w ofercie każdy<br />

producent. I nie wydaje się, by miało się to zmienić.<br />

Energooszczędność budownictwa, a wraz<br />

z nim i stolarki, przez którą budynki tracą około<br />

30 proc. ciepła – to już nieodwracalny kierunek<br />

rozwoju. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki,<br />

postęp w zakresie efektywności energetycznej,<br />

jaki dokonał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat,<br />

przyczynił się do spadku energochłonności PKB<br />

prawie o jedną trzecią. A poprawa stanu technicznego<br />

budynków, w tym okien i drzwi – której podstawy<br />

dała Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć<br />

termomodernizacyjnych z 1998 roku – to tylko<br />

jedno z dokonań. Od stycznia 2009 roku istnieje<br />

kolejna ustawa; obliguje ona do wystawiania<br />

certyfi katów energetycznych. O tym, że budynki<br />

powinny mieć takie certyfi katy, a tym samym<br />

technologie pozwalające na oszczędne gospodarowanie<br />

energią elektryczną i cieplną powinny<br />

stać się powszechne, jest też przekonanych coraz<br />

więcej Polaków; 64 proc. według badań Build-<br />

Desk z pierwszej połowy 2010 roku. W nowo<br />

budowanych obiektach swoistym kanonem stają<br />

się zatem okna określane jako energooszczędne<br />

albo ich lepsza wersja – okna aktywne. Dla tych<br />

ostatnich charakterystyczne są parametry: współczynnik<br />

przenikania ciepła U w ≤ 0,9 W/m 2 K oraz<br />

całkowity współczynnik przepuszczalności energii<br />

słonecznej g ≥ 45 proc.; są to wartości dla okna<br />

jednodzielnego o wymiarach 120 x 150 cm.<br />

Najwyższe zyski<br />

W pakiecie szybowym o właściwościach ciepłochronnych<br />

jedna z szyb jest pokryta niewidoczną<br />

warstwą metali szlachetnych, czyli tzw. powłoką<br />

niskoemisyjną. Jak mówi Jolanta Lessig z fi rmy<br />

Pilkington, to właśnie powłoka w największym<br />

stopniu przyczynia się do zmniejszenia utraty ciepła;<br />

znaczenie pozostałych czynników, takich jak<br />

konstrukcja szyby czy obecność gazów szlachetnych<br />

w przestrzeni międzyszybowej – jest już znacznie<br />

mniejsze. Powłoka niskoemisyjna odbija energię<br />

długofalową (wytwarzaną przez systemy grzewcze,<br />

oświetlenie i użytkowników pomieszczeń)<br />

z powrotem do budynku. Z kolei energia krótkofalowa,<br />

czyli emitowana przez słońce, jest przepuszczana<br />

do środka. Prowadzi to do maksymalnego<br />

wykorzystania ciepła słonecznego.<br />

Dziś na rynku dostępnych jest kilka powłok: ClimaGuard<br />

1,0, Silverstar Zero, Planitherm One,<br />

Optitherm S1 czy Planibel Top 1.0; charakteryzują<br />

się one emisyjnością na poziomie jednego procenta.<br />

Np. Press-Glas wykorzystuje trzy z nich – stąd<br />

wspólna nazwa dla szkła niskoemisyjnego: Thermofl<br />

oat 1,0 EN 673. Co istotne, powłokę nakłada<br />

56 marzec 2011<br />

Zdjęcie: Pilkington<br />

się na tafl ę poza linią produkcyjną, w tzw. procesie<br />

off-line.<br />

Szyby ciepłochronne mogą być jedno- lub dwukomorowe,<br />

przy czym standardem na rynku są te<br />

pierwsze. Udział drugich jest szacowany na około<br />

10 proc. i zakłada się, że będzie sukcesywnie<br />

wzrastał. Oczywiście, od strony technologicznej<br />

możliwe jest również wyprodukowanie zestawu<br />

trzykomorowego i fabryki są na to przygotowane,<br />

choć – jak słyszałam – to rozwiązanie mało praktyczne.<br />

Ci, którzy tak twierdzą, dowodzą, że są one<br />

bardzo ciężkie, a poza tym współcześnie produkowane<br />

systemy profi li, głównie z PCW, nie nadają<br />

się jeszcze do osadzania w nich tak szerokich zestawów;<br />

mowa o szerokości rzędu 46 – 52 mm.<br />

(Systemów aluminiowych to nie dotyczy, ponieważ<br />

w fasadach często stosuje się szerokie pakiety;<br />

zresztą aluminium – to produkt niszowy.)<br />

Ci, którzy twierdzą inaczej, wskazują na korzyści.<br />

Na przykład w Glassolutions (wcześniej Glaspol)<br />

dowiaduję się, że szyby trzykomorowe są w ciągłej<br />

sprzedaży, a rozwiązanie szczególnie dobrze<br />

sprawdza się w dużych przeszkleniach tarasowych.<br />

Rozwiązaniem trzykomorowym chwali się<br />

też fi rma Polskie Szyby Termoizolacyjne z Ostrołęki.<br />

Jej produkt miał swoją premierę na targach<br />

Budma w 2009 roku; szyba pod marką PST<br />

Quatro Thermo rekomendowana jest do okien,<br />

drzwi i witryn – zarówno drewnianych, plastikowych,<br />

jak i aluminiowych.<br />

Zasada jest taka, że w zestawie szybowym jednokomorowym<br />

stosuje się jedną szybę niskoemisyjną,<br />

zaś w zestawach dwukomorowych – powłokę<br />

niskoemisyjną mają dwie z trzech tafl i szkła.<br />

Wspomniany produkt PST składa się z czterech<br />

tafl i szkła, a trzy z nich to szkła niskoemisyjne.<br />

Ramka dystansowa, która oddziela tafl e, jest najczęściej<br />

aluminiowa i ma szerokość 12 lub 16 mm.<br />

Przestrzeń między nimi może być wypełniona<br />

osuszonym powietrzem, z gazów najczęściej wykorzystywane<br />

są argon i krypton. Szyby zespolone<br />

uszczelnia się dwustopniowo: najpierw za pomocą<br />

butylu, następnie – tiokolu. Sprawia to, że gaz<br />

nie uchodzi, a do wnętrza komory nie przenika<br />

powietrze ani para wodna.<br />

Odpowiedź rynku<br />

A teraz najlepsze z ofert. W Pilkingtonie będą<br />

to – z szyb jednokomorowych: Pilkington Insulight<br />

Therm o współczynniku przenikania ciepła<br />

U = 1,0 W/m 2 K i całkowitej przepuszczalności<br />

energii słonecznej g = 48 proc., zaś z szyb dwukomorowych:<br />

Pilkington Insulight Therm Triple<br />

(U = 0,5 W/m 2 K, g = 36 proc.). W zakresie szyb<br />

jednokomorowych, przy zastosowaniu produktów<br />

typu Stopray z powłoką hartowaną, AGC osiąga<br />

współczynnik U = 1,0 W/m 2 K, a w specjalnej<br />

konfi guracji te same powłoki mają U na poziomie<br />

0,9 W/m 2 K. Z kolei Thermobel VIP o możliwym<br />

do osiągnięcia U = 0,3 W/m 2 K jest propozycją AGC<br />

na elementy nieprzezierne – jak dowiedziałam się<br />

w fi rmie, w przestrzeni międzyszybowej tej szyby<br />

znajduje się specjalny materiał izolacyjny. W przypadku<br />

Press-Glasu za najlepszą można uznać szybę<br />

dwukomorową Top-Glas Eco Plus (U = 0,4 W/m 2 K,<br />

g = 37 proc.), choć informacji o niej nie ma nawet<br />

na stronie internetowej fi rmy; w pakiecie tym<br />

ramka dystansowa, łącząca szybę zewnętrzną<br />

z wewnętrzną, jest wykonana ze stali nierdzewnej.<br />

Do szyb dwukomorowych o wysokich parametrach<br />

ciepłochronności, wytwarzanych przez Glassolutions,<br />

należą: SGG Climatop Ultra N 0,5 i SGG<br />

Climatop One 0,5 (oba rodzaje szyb mogą być wypełnione<br />

kryptonem lub argonem). Współczynnik<br />

przenika ciepła w nich wynosi od 0,4 do 0,5 W/m 2 K,<br />

a g waha się w granicach 37 – 50 proc. W fi rmie<br />

podkreślają, że szyby o tak wysokich parametrach<br />

oferowane są wraz z ciepłą ramką Swisspacer, która<br />

dodatkowo polepsza termoizolacyjność okien.<br />

Z kolei zestaw trzykomorowy o nazwie SGG Climatop<br />

One 0,3 z przestrzenią międzyszybową wypełnioną<br />

kryptonem ma U na poziomie 0,3 W/m 2 K oraz<br />

g równe 33 procent. Podobnie, U w szybie trzykomorowej<br />

zespolonej fi rmy PST wynosi 0,3 W/m 2 K;<br />

zastosowano w niej szkło ClimaGuard 1.0.<br />

Niestety, dość powszechną praktyką jest, że producenci<br />

stolarki w miejsce współczynnika przenikania<br />

ciepła U w podają wartość tego współczynnika<br />

dla szyby, czyli U g – te zaś z założenia są niższe.<br />

Współczynnik U w jest oddzielnie wyliczany dla<br />

każdego okna, a wpływ na niego mają nie tylko<br />

parametry termoizolacyjne szyby. Na energooszczędność<br />

wpływu nie ma natomiast współczynnik<br />

LT, który określa stopień transmisji światła.<br />

Można przyjąć, że im jest on wyższy, tym mniejsze<br />

będzie zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie<br />

w ciągu dnia.<br />

MAGDALENA STOPA<br />

m.stopa@okna-forum.pl


FORUM BRANŻOWE<br />

DREWNO<br />

EGZOTYCZNIE W OKNACH<br />

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania drewnem gatunków<br />

egzotycznych. Architekci oraz ci wszyscy, którzy kształtują współczesne wnętrza,<br />

wykorzystują drewno tropikalne, bo cechuje się ono wyjątkowymi walorami<br />

dekoracyjnymi, zachowując przy tym nieprzeciętne właściwości techniczne.<br />

Jak wiadomo, drewno egzotyczne znalazło również<br />

zastosowanie w stolarce okiennej. Dotychczas<br />

na skalę przemysłową wprowadzono jeden rodzaj<br />

drewna – pochodzące z Azji red meranti (Shorea<br />

spp.), o specyfi cznej brązowo-czerwonej barwie,<br />

zbliżonej do koloru mahoni. Produkcję rozpoczęto<br />

w połowie lat dziewięćdziesiątych. Projekt okazał<br />

się sukcesem. W roku 2005 drewno red meranti<br />

stanowiło około 40 proc. używanego do produkcji<br />

okien. Kolejny rok przyniósł jednak załamanie<br />

jakości i ciągłości dostaw tego gatunku, co było<br />

wywołane próbą uporządkowania legalności pozyskiwania<br />

surowca na rynku indonezyjskim; notabene<br />

jest on największym światowym dostawcą<br />

tego drewna. Dla producentów okien stało się to<br />

impulsem intensyfi kującym poszukiwania nowych<br />

rozwiązań.<br />

Zainteresowanie przemysłu stolarki okiennej<br />

wzbudzają liczne rodzaje drewna. Producenci<br />

uwzględniają przy wyborze wiele aspektów, między<br />

innymi ciągłość i jednorodność dostaw, cenę,<br />

walory estetyczne, cechy techniczne. Dla wielu<br />

podmiotów istotnym elementem jest również pochodzenie<br />

drewna z odpowiednio zarządzanych<br />

zasobów leśnych, potwierdzone na przykład certyfi<br />

katem FSC.<br />

Wprowadzenie do produkcji każdego nowego<br />

rodzaju drewna powinno być poprzedzone rozważeniem<br />

szeregu jego cech, decydujących o niezawodności<br />

i trwałości wyrobu fi nalnego. Rozpatrzyć<br />

należy niewątpliwie gęstość, stabilność<br />

wymiarową, wytrzymałość, sprężystość, trwałość<br />

naturalną, właściwości związane z przerobem<br />

− łatwość suszenia i obróbki. Biorąc pod uwagę,<br />

iż nieodzownym elementem procesu produkcji<br />

okien jest klejenie i uszlachetnianie drewna, nie<br />

można pominąć również aspektu sklejalności<br />

i podatności na wymalowania. Właściwości te<br />

wydają się szczególnie istotne w odniesieniu do<br />

drewna gatunków pozaeuropejskich, obfi tujących<br />

w składniki pozastrukturalne (olejki eteryczne,<br />

garbniki, barwniki, tłuszcze, substancje białkowe<br />

i mineralne), określane często mianem składników<br />

ubocznych, o niezwykle zróżnicowanym i chemicznie<br />

skomplikowanym składzie. Utrudniają<br />

one zwilżalność powierzchni oraz inhibitują procesy<br />

zestalania się zarówno środków wiążących,<br />

jak i uszlachetniających.<br />

Równie pożądana jak poznanie cech drewna jest<br />

badawcza weryfi kacja właściwości wykonanego<br />

z niego okna: zarówno w zakresie cech funkcjonalno-użytkowych,<br />

jak i odporności na czynniki<br />

eksploatacyjne.<br />

58 marzec 2011<br />

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby, Instytut<br />

Techniki Budowlanej zgłosił w roku 2008, do<br />

konkursu projektów rozwojowych, ogłoszonego<br />

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,<br />

wniosek o tytule: Przydatność wybranych<br />

gatunków drewna egzotycznego do produkcji<br />

okien. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie<br />

i otrzymał, na mocy umowy zawartej z Narodowym<br />

Centrum Badań i Rozwoju, fi nansowanie<br />

w wysokości 417 600 zł. Projekt jest realizowany<br />

w Zakładzie Konstrukcji i Elementów Budowlanych<br />

Instytutu Techniki Budowlanej.<br />

Celem projektu jest kompleksowa, wielopłaszczyznowa<br />

ocena możliwości wykorzystania, na skalę<br />

przemysłową, wybranych gatunków drewna egzotycznego<br />

do produkcji okien jednoramowych,<br />

z uwzględnieniem preferencji i możliwości technologicznych<br />

krajowych zakładów produkcyjnych.<br />

Rozwiązania objęte projektem<br />

Na podstawie obszernych konsultacji z przemysłem<br />

oraz doświadczeń własnych wytypowano do<br />

badań zasadniczych następujące gatunki drewna:<br />

� mahoń afrykański sapeli (Entandrophragma<br />

cylindricum Sprague),<br />

� mahoń afrykański sipo (Entandrophragma utile<br />

Sprague),<br />

� eukaliptus (Eukaliptus grandis),<br />

� damarzyk white meranti (Shorea spp. section<br />

Anthoshorea).<br />

Z rynkowej oferty klejów dla drewna wybrano:<br />

� nowej generacji dwuskładnikowe systemy klejowe<br />

na bazie dyspersji polioctanowinylowej:<br />

a) z 5-procentowym (cz. wag.) dodatkiem<br />

utwardzacza na bazie azotanu glinu,<br />

b) z 15-procentowym (cz. wag.) dodatkiem<br />

utwardzacza poliizocyjanianowego,<br />

� jednoskładnikowy klej poliuretanowy.<br />

Pracą objęto dwa wodorozcieńczalne systemy powłokowe,<br />

dedykowane trudnym podłożom.<br />

W zakresie prototypów okien wybrano jeden ze<br />

standardowych, jednoramowych systemów okiennych.<br />

Przyjęto następujące modele badawcze:<br />

� okno jednoskrzydłowe ze skrzydłem rozwierno-uchylnym<br />

1700 x 1700 mm (S x H),<br />

� drzwi balkonowe jednoskrzydłowe ze skrzydłem<br />

rozwierno-uchylnym, o wymiarach (S x H)<br />

= 1020 x 2150 mm.<br />

Zakres prac<br />

Projekt składa się z następujących etapów:<br />

� Etap I − badania materiałowe, ze szczególnym<br />

naciskiem na sklejalność i podatność drewna<br />

na wymalowania,<br />

� Etap II − badania prototypów okien, wykonanych<br />

z zastosowaniem wstępnie zaaprobowanych<br />

rozwiązań materiałowych.<br />

Etap I obejmuje:<br />

• badania wytrzymałości i odporności połączeń<br />

klejowych, zarówno metodami krajowymi,<br />

opracowanymi i stosowanymi przez szereg lat<br />

w ITB w procedurach oceny przydatności półfabrykatów<br />

z drewna do produkcji okien, jak<br />

również zgodnie z wytycznymi najnowszych<br />

europejskich specyfi kacji technicznych, między<br />

innymi prCEN/TS 13307−2:2009,<br />

• badania cech użytkowych powłok, między innymi<br />

przyczepności, przepuszczalności wody,<br />

odporności na starzenie, zarówno sztuczne<br />

(w aparacie starzeniowym UV z lampami<br />

fl uorescencyjnymi), jak i naturalne (badania<br />

poligonowe), za miarę których przyjęto zmianę<br />

grubości, barwy, połysku, przyczepności<br />

i przepuszczalności wody, sprawdzane zgodnie<br />

z normami EN i ISO.<br />

Etap II obejmuje:<br />

• badania właściwości funkcjonalno-użytkowych<br />

okien, w zakresie przepuszczalności<br />

powietrza, wodoszczelności, odporności na<br />

obciążenie wiatrem, odporności skrzydła na<br />

działanie siły w jego płaszczyźnie, odporności<br />

skrzydła na działanie siły prostopadłej do jego<br />

płaszczyzny oraz wartości sił operacyjnych, realizowane<br />

według norm EN,<br />

• badania zachowania się okien w różnych, cyklicznie<br />

zmiennych klimatach, symulujących<br />

oddziaływania właściwe dla warunków eksploatacji<br />

okien (metodyka oparta na wersji<br />

próbnej normy EN).<br />

Należy zaznaczyć, że przygotowanie próbek do<br />

badań materiałowych oraz prototypów okien odbyło<br />

się w warunkach przemysłowych, w dwóch<br />

krajowych zakładach produkujących okna, z wykorzystaniem<br />

narzędzi i technologii stosowanych<br />

w codziennej produkcji.<br />

Terminy<br />

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu<br />

2009. Koniec prac zaplanowano na lipiec 2011.<br />

Dotychczas zrealizowano kompleksowe badania<br />

połączeń klejowych oraz systemów powłokowych<br />

(konturowane są obserwacje próbek na poligonach).<br />

W fazie zawansowanej są badania cech<br />

funkcjonalno-użytkowych okien. Trwają również<br />

badania klimatyczne.<br />

MGR INŻ. EWA SUDOŁ, DR INŻ. PAWEŁ SULIK<br />

Instytut Techniki Budowlanej<br />

Od redakcji<br />

Artykuł powyższy jest prezentacją projektu. W kolejnych,<br />

autorzy przedstawią wyniki poszczególnych<br />

etapów pracy. Jako pierwsze zostaną omówione<br />

badania połączeń klejowych.


FORUM BRANŻOWE<br />

MONTAŻ<br />

KROK PO KROKU<br />

Zasada, że im lepszej jakości okno, tym staranniej musi być zamontowane,<br />

idealnie sprawdza się wówczas, gdy stosuje się montaż warstwowy. W porównaniu<br />

z tradycyjnym pozwala on na dwukrotne zmniejszenie strat ciepła,<br />

zapewniając przy tym stałą wentylację domu.<br />

Materiały stosowane do izolacji, jak pianka poliuretanowa<br />

czy wełna mineralna, mają dobre<br />

właściwości termicznie, ale ich wadą jest wysoka<br />

nasiąkliwość. Mokra pianka nie chroni otworu<br />

wokół okna – powstaje mostek termiczny. Najważniejsze<br />

więc w montażu trójwarstwowym jest<br />

zabezpieczenie warstwy środkowej (tzw. termoizolacyjnej)<br />

przed nasiąkaniem wodą. Do tego<br />

celu od wewnątrz stosuje się folię paroszczelną,<br />

która chroni piankę przed wnikaniem wilgoci od<br />

1., 2. Aby można było zastosować montaż warstwowy,<br />

ściany zewnętrzne powinny być ocieplone,<br />

a otwór starannie przygotowany. W przypadku<br />

wymiany starych okien trzeba usunąć futrynę<br />

i wszystkie luźne kawałki tynku. Powierzchnia muru<br />

musi być gładka i czysta.<br />

5. Po dokładnym wyrównaniu ościeżnicy przy pomocy klinów, przykręca<br />

się ją kotwami do muru. W dalszej kolejności zakłada się skrzydła okienne<br />

i sprawdza prawidłowość ich funkcjonowania.<br />

60 marzec 2011<br />

strony pomieszczenia. Natomiast po stronie zewnętrznej<br />

używa się materiałów wodoodpornych<br />

(np. taśmy uszczelniającej lub folii rozprężnej),<br />

które zabezpieczają przed opadami atmosferycznymi<br />

i wiatrem. Dodatkowo warstwa zewnętrzna<br />

musi mieć właściwości paroprzepuszczalne,<br />

dzięki czemu termoizolacja pozostaje sucha bez<br />

względu na warunki panujące i w pomieszczeniu,<br />

i po drugiej stronie.<br />

1 2<br />

3<br />

3. Bardzo ważne jest prawidłowe osadzenie okna.<br />

Aby ograniczyć straty ciepła, okno powinno stanowić<br />

przedłużenie warstwy ocieplenia. W ścianach<br />

dwuwarstwowych (z ociepleniem o grubości 10<br />

– 15 cm) wstawia się je jak najbliżej zewnętrznej<br />

krawędzi muru.<br />

5<br />

4<br />

4. Następnie do warstwy ocieplenia budynku<br />

montuje się taśmę rozprężną, która chroni piankę<br />

poliuretanową przed opadami atmosferycznymi<br />

i wiatrem oraz uszczelnia przestrzeń między styropianem<br />

a oknem.<br />

6<br />

6., 7. Szczelinę pomiędzy oknem a murem starannie wypełnia się pianką poliuretanową.<br />

Jakość materiału termoizolacyjnego jest kluczowa, jeśli zależy nam<br />

na zachowaniu dobrych parametrów okna. Trzeba również pamiętać o wypełnieniu<br />

szczelin po wyjęciu klinów.<br />

7


8<br />

8. Po kilku godzinach, gdy pianka całkowicie<br />

stwardnieje, ostrym nożem usuwa się jej nadmiar.<br />

Następnie od strony pomieszczenia folię paroizolacyjną<br />

znajdującą się na ościeżnicy przykleja się<br />

do ściany. Ostatnim krokiem jest obróbka tynkarska<br />

ścian.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

MONTAŻ<br />

9., 10. Niedbały montaż powoduje, że deszcz spływając po szybach wcieka pod okna, co powoduje, że<br />

mur robi się wilgotny i może pękać. Aby temu zapobiec, już na etapie montażu, należy zwrócić szczególną<br />

uwagę na połączenie okno-parapet, a w miejscach newralgicznych zastosować silikon. Po zamontowaniu<br />

parapetu wewnętrznego można podziwiać efekt końcowy.<br />

Energooszczędne okna Elite 92 zostały zamontowane zgodnie z zasadami montażu warstwowego przez<br />

autoryzowaną ekipę z warszawskiego salonu Sokółki.<br />

AGATA WOŹNIAK<br />

Tekst i zdjęcia<br />

SOUDAL WINDOW SYSTEM<br />

www.soudal.pl<br />

Ciepły monta˝ stolarki otworowej<br />

Tylko sucha warstawa izolacji zapewnia długotrwa∏à ochron´ przed przemarzaniem i pleÊnià.<br />

Prawid∏owe uszczelnienie okna polega na zastosowaniu izolacji akustycznej i termicznej w postaci pianki<br />

poliuretanowej Soudal, zabezpieczonej specjalnymi taÊmami od zewnàtrz i od wewnàtrz budynku.<br />

Szczelniej wewnàtrz .....<br />

- paroszczelna taÊma okienna SWS Universal Inside zabezpiecza warstw´ izolacji przed wnikaniem wilgoci<br />

znajdujàcej si´ w pomieszczeniu<br />

..... ni˝ na zewnàtrz<br />

- paroprzepuszczalna taÊma okienna SWS Universal Outside zabezpiecza warstw´ izolacji przed wp∏ywem<br />

opadów atmosferycznych i promieni UV, a jednoczeÊnie umo˝liwia dyfuzj´ pary wodnej, która mog∏a dostaç<br />

si´ do warstwy izolacji.<br />

9<br />

10<br />

marzec 2011 61


FORUM BRANŻOWE<br />

BADANIA<br />

JAK ZROZUMIEĆ Ψ<br />

Każdy z własnego doświadczenia wie, jak przyjemne jest ciepło, a jak niemiło<br />

robi się, gdy „wchodzi” zimno. Taki opis zjawiska transportu ciepła wszyscy<br />

świetnie rozumieją i nie trzeba nikomu dokładnie wyjaśniać, co stało się<br />

z energią cieplną, gdy odczuliśmy chłód. Co prawda, najnowsze ramki szyby mają coraz<br />

Dużo trudniej jest zmierzyć temperaturę, choć<br />

termometry wiszą w co drugim pomieszczeniu.<br />

Tylko jaką temperaturę one pokazują? Jak trudny<br />

jest pomiar temperatury i niewielkie zrozumienie,<br />

co naprawdę wskazuje słupek termometru – wyraża<br />

często spotykane powiedzenie „temperatura<br />

w słońcu”. Wskazania termometru wystawionego<br />

na działanie promieni słonecznych to informacja<br />

nie o temperaturze powietrza, lecz o warunkach<br />

wymiany ciepła między termometrem a resztą<br />

świata, włączając w to słońce.<br />

Jeszcze większym problemem jest zmierzenie<br />

transportu ciepła przez różne materiały i różne<br />

obiekty, co jest szczególnie ważne, jeśli chcemy<br />

wybrać właściwy materiał izolacyjny.<br />

Tym bardziej, że ciepło transportowane jest trzema<br />

sposobami: przez przewodzenie (zachodzące<br />

w ciałach stałych lub nieruchomych płynach),<br />

promieniowanie (każde ciało wymienia ciepło<br />

z otoczeniem, „świecąc” na niego proporcjonalnie<br />

do różnicy temperatur bezwzględnych, podniesionych<br />

do czwartej potęgi) oraz konwekcję (przenoszenie<br />

ciepła w czasie ruchu płynów).<br />

Ciepło nie płynie w tym kierunku, w którym chcielibyśmy,<br />

lecz tam, gdzie stworzyły się warunki<br />

do jego transportu. Równocześnie może być magazynowane<br />

w ciałach, przez które płynie, lub pobierane<br />

z nich, a i jego ilość może zmieniać się w czasie,<br />

aż ustalą się wszystkie temperatury na jego drodze.<br />

Prawidłowe określenie ilości tego ciepła (tzn. ustalenie<br />

współczynnika najczęściej oznaczanego jako<br />

U) jest trudnym problemem technicznym. Nazwiska<br />

Nusselt, McAdams i wielu innych badaczy<br />

zajmujących się transportem ciepła na początku XX<br />

wieku zanikły w pamięci współczesnych. Badania<br />

nad transportem ciepła posunięto od tamtych czasów<br />

daleko do przodu, a technika obliczeń komputerowych,<br />

bazująca na stu latach doświadczeń,<br />

pozwala obecnie na szybkie i precyzyjne określenie<br />

współczynnika U dla wielu obiektów.<br />

Opracowano również metodę obliczania współczynnika<br />

U dla tak skomplikowanego obiektu jak<br />

nowoczesne okno; ujmuje to norma PN-EN ISO<br />

10077 część 1 i część 2. Aby prawidłowo posługiwać<br />

się normą, konieczna jest dobra jej znajomość<br />

oraz dyscyplina stosowania, co można by też nazwać<br />

uczciwością.<br />

W celach obliczeniowych, w oknie (lub drzwiach)<br />

wydzielono trzy elementy, dla których osobno<br />

określa się współczynniki przenikania ciepła wpływające<br />

na wartość współczynnika U w opisującego<br />

całe okno. Tymi elementami są: szyba (lub wypełnienie),<br />

ramy okna (jego części nieprzezroczyste)<br />

i linia styku szyby z częścią nieprzezroczystą.<br />

62 marzec 2011<br />

lepsze właściwości izolacyjne – są jednak na ogół<br />

najgorzej zabezpieczającym przed stratami ciepła<br />

elementami okna.<br />

Z tak przyjętego sposobu obliczania wynika<br />

jeszcze jedna odmienność. Współczynniki opisujące<br />

własności szyby (U g ) i ram (U f ) odnoszą się<br />

do ich powierzchni. Współczynnik informujący<br />

o własnościach okna na styku szyby i ramy określa<br />

współczynnik ψ, odnoszący się do długości linii<br />

styku i wpływa na własności okna w zależności<br />

od długości tej linii. Długość linii styku zmienia się<br />

w zależności od rozmiarów okna, stąd konieczne<br />

jest wyznaczanie współczynnika ψ jako osobnej<br />

wartości, która pomnożona przez długość linii<br />

styku wchodzi do bilansu określającego współczynnik<br />

U f dla konkretnego okna.<br />

A teraz problem najtrudniejszy do jasnego przedstawienia.<br />

Trudny dlatego, że bez dłuższego zastanowienia<br />

się nad nim, nasuwają się wnioski zupełnie<br />

odmienne i błędne. Upraszczając zagadnienie<br />

w sposób niewypaczający idei normy obliczeniowej,<br />

spróbuję przedstawić, dlaczego dla tej samej<br />

szyby pojawiają się różne wartości współczynnika<br />

ψ, jeśli szyba współpracuje z ramami o odmiennych<br />

U f .<br />

W pierwszej kolejności oblicza się właśnie U f – dla<br />

obiektu składającego się z ram i panelu izolacyjnego,<br />

o narzuconym przez normę współczynniku<br />

przewodzenia ciepła (zawsze jednakowym dla<br />

wszystkich obliczeń).<br />

Na szkicu 1. ilość ciepła przechodząca przez taki<br />

obiekt jest proporcjonalna do powierzchni czerwonego<br />

prostokąta, a współczynnik U f jest proporcjonalny<br />

do szerokości tego prostokąta.<br />

Następnie wykonuje się obliczenia dla tego same-<br />

Szkic 1.<br />

Q1 � U f<br />

Ciepło przechodzące przez złożenie elementów<br />

nieprzezroczystych i panel izolacyjny.<br />

go obiektu, w którym zastąpiono panel izolacyjny<br />

szybą zespoloną. Ilość ciepła przechodzącego<br />

przez taki obiekt zwiększy się o wartość prostokąta<br />

wypełnionego szachownicą. To zwiększenie<br />

strumienia ciepła określane jest współczynnikiem<br />

ψ, i odnosi się nie do powierzchni, ale do długości<br />

linii styku. Na szkicu po prawej stronie (3.)<br />

to zwiększenie strumienia odniesiono do strumienia<br />

ciepła przechodzącego przez ramę. Wysokości<br />

obu prostokątów odpowiadają stosunkowi tych<br />

strumieni.<br />

Szkic 2., 3. Stosunek strumieni ciepła.<br />

Ciepło przechodzące przez złożenie elementów<br />

nieprzezroczystych i ramkę szyby zespolonej.<br />

Q2<br />

To samo postępowanie odbywa się w stosunku<br />

do obiektu o dwa razy mniejszym oporze ram,<br />

a następnie jest dodawany wpływ tej samej<br />

co uprzednio ramki. Ilość ciepła przechodząca<br />

przez taki obiekt jest w sposób oczywisty większa.<br />

Ale zmienił się wpływ ramki szyby zespolonej<br />

na całość transportowanego ciepła. Jeśli znów,<br />

jak uprzednio, przedstawi się ten strumień ciepła<br />

jako prostokąt o tej samej szerokości podstawy<br />

co prostokąt obrazujący U f , łatwo można dostrzec,<br />

że zmienił się stosunek tych dwóch strumieni<br />

(szkic 4.,5.), przedstawionych za pomocą<br />

wysokości prostokątów – w stosunku do tego<br />

w poprzednim przykładzie.<br />

Szkic 4.,5. Stosunek strumieni ciepła.<br />

Zmieniła się (zwiększyła) ilość ciepła w stosunku<br />

do ilości przechodzącej w poprzednim przykładzie.<br />

Ale zmienił się stosunek strumienia ciepła<br />

przechodzącego przez ramę okna do strumienia<br />

ciepła przechodzącego przez ramkę szyby (stosunek<br />

wysokości prostokątów). Stosunkowo więcej<br />

przechodzi go przez ramę, mniej przez ramkę tej<br />

samej szyby niż wtedy, gdy rama stanowiła lepszą<br />

izolację termiczną.<br />

Wartości współczynnika ψ zdefi niowanego<br />

w ten sposób, jak podaje norma PN-EN ISO 10077,<br />

nie są zależne tylko od budowy szyby zespolonej,<br />

lecz od całego złożenia rama-szyba zespolona.<br />

Stąd przenoszenie tej wartości do dowolnego<br />

złożenia profi li, przy uwzględnieniu tylko budowy<br />

szyby zespolonej, jest błędem. Współczynnik ψ<br />

jest odpowiednim tylko dla złożenia, dla którego<br />

został obliczony.<br />

W powyższym wywodzie przedstawiona została<br />

w sposób uproszczony idea obliczeń i wynikające<br />

z niej konsekwencje. Zachęcam do zapoznania się<br />

z normą, gdyż niesie ona jeszcze wiele innych ważnych<br />

informacji i obrazuje wysoki poziom, jaki osiągnęły<br />

obecnie metody obliczeń komputerowych.<br />

ANDRZEJ ŻYŁA<br />

Laboratorium Techniki Budowlanej


FORUM BRANŻOWE<br />

ZARZĄDZANIE<br />

STRATEGIE ROZWOJU FIRM<br />

Nowym cyklem artykułów chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle<br />

ważne, a niedoceniane zagadnienie, jakim jest zarządzanie<br />

strategiczne przedsiębiorstwem.<br />

Zarządzanie strategiczne to wg „Słownika zarządzania i fi nansów” pojęcie<br />

wskazujące na to, „co fi rma powinna robić i jak, a jak robi faktycznie, dla sposobu<br />

kształtowania pozycji na rynku, w walce z rywalami”. Można byłoby się<br />

odnieść do wielu innych defi nicji. Moja brzmi: „co wiemy i umiemy, więc gdzie<br />

jesteśmy; a czego potrzebujemy i jak mamy to wykonać, aby się znaleźć w pożądanym<br />

przez nas miejscu na rynku, w przyszłości”.<br />

Zarządzający zdają sobie sprawę z tego, że coś takiego na każdym rynku istnieje,<br />

ale na palcach dwóch rąk maksymalnie można w branży producentów okien<br />

i drzwi z profi li PCW i aluminium dostrzec działania w tym względzie.<br />

Elementy działania mające wpływ na rozwój strategiczny przedsiębiorstwa wg<br />

modelu K. R. Andrews’a przedstawione są na schemacie.<br />

Zapachniało akademicką teorią. Jednak dla uzyskania dobrego przekazu, należy podeprzeć<br />

się przykładem. Kiedyś wielu z produkujących okna i drzwi, a wchodzących<br />

na rynek w latach 1990 – 1995, widziało w swym działaniu wielką szansę; i rzeczywiście<br />

– była ona na wyciągnięcie ręki. Wynikało to z następujących przesłanek:<br />

� praktycznie brak bariery wejścia (mając niewielką ilość zasobów, w krótkim<br />

czasie można było stać się producentem);<br />

� kryzys i upadek wielkich fi rm państwowych w branży (produkujących w tym<br />

czasie okna drewniane niskiej jakości);<br />

� chłonny rynek otwarty na nowości, ale także warunkowany potrzebą kupna<br />

okna jako takiego – niska podaż;<br />

� brak wiedzy o jakości produktu (przy ówczesnym popycie łatwo było sprzedać<br />

produkt okno podobny, czyli niskiej jakości);<br />

� wysoka cena produktu na rynku i co za tym idzie dobra rentowność działalności.<br />

Skandynawska firma TEKNOS działająca w branży przemysłowych<br />

farb i lakierów, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje:<br />

Kierownika Produktu - Farby Proszkowe<br />

(preferowana lokalizacja: Polska centralna lub płd.-wschodnia)<br />

Wymagania:<br />

� doświadczenie w sprzedaży i relacjach B2B<br />

� znajomość rynku farb przemysłowych, zwłaszcza<br />

rynku farb proszkowych będzie dodatkowym atutem<br />

� preferowane wykształcenie wyższe techniczne<br />

� dobra znajomość języka angielskiego<br />

� dobra znajomość obsługi komputera<br />

� umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy<br />

� prawo jazdy<br />

Oferujemy:<br />

� interesującą i ambitną pracę z możliwością wdrażania własnych<br />

pomysłów<br />

� atrakcyjne wynagrodzenie<br />

� samochód służbowy i pozostałe narzędzia pracy<br />

� szkolenia w kraju i za granicą<br />

� pakiet świadczeń socjalnych<br />

Obowiązki:<br />

� współpraca z centralą firmy w Polsce oraz z fabrykami<br />

laboratoriami Grupy Teknos<br />

� pozyskiwanie nowych klientów oraz opieka nad dotychczasowymi<br />

� doradztwo techniczne<br />

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie<br />

danych osobowych dla celów rekrutacji, w terminie 14 dni od ukazania ogłoszenia na adres:<br />

rekrutacja@teknos.pl<br />

64 marzec 2011<br />

Co się zmieniło przez 15 lat?<br />

� nie ma wielkich państwowych fi rm,<br />

� powstało wiele małych podmiotów, nastąpiło wielkie rozdrobnienie,<br />

� bardzo mała liczba z nich urosła do średniej wielkości,<br />

� wzrósł zdecydowanie potencjał produkcyjny,<br />

� wzrosła jakość produktów,<br />

� zawęził się rynek, zmalał popyt,<br />

� wyjątkowo mocno spadła cena,<br />

� niska rentowność podmiotów w branży.<br />

O czym to świadczy?<br />

Polska także dołączyła do gospodarek o wysokiej nadprodukcji, to także dotknęło<br />

branżę okien i drzwi. Potencjał utrzymuje się tylko dlatego, że polscy<br />

producenci potrafi li ze swym produktem rozpocząć eksport, walcząc nad wyraz<br />

wyjątkowo niską ceną – co ciekawe – między dostawcami polskimi.<br />

Model strategii wg K. R. Andrews’a.<br />

Kierunki i warunki otoczenia:<br />

ekonomiczne, techniczne,<br />

fi zyczne (region), polityczne,<br />

społeczne (kraj, świat)<br />

Możliwości oraz ryzyko:<br />

identyfi kacja, badania,<br />

szacunek ryzyka<br />

Konstrukcja możliwych<br />

kombinacji<br />

oraz zasobów<br />

Wyróżniające umiejętności:<br />

możliwości (fi nansowe, zarządzania,<br />

organizacyjne),<br />

reputacja, historia<br />

Zasoby fi rmy:<br />

identyfi kacja mocnych<br />

i słabych stron fi rmy,<br />

program zwiększenia<br />

możliwości fi rmy<br />

Ocena kombinacji w celu określenia dostosowania możliwości oraz zasobów<br />

Wybór produktów i rynków<br />

Co dalej?<br />

Określenie bieżącej sytuacji przedstawiłem powyżej i zastanawiam się, co dalej…<br />

Na rynku krajowym przedsiębiorstw kształtujących swoją markę jest mało,<br />

nawet bardzo mało. Nie widać na horyzoncie nowych podmiotów, mocnych,<br />

zdeterminowanych, z wiedzą o zmianach, choćby z tytułu niskiej rentowności.<br />

Nastawienie swojej działalności raczej na przetrwanie, a nie rozwój.<br />

Może kilka podmiotów sprzedaje swoje okna na eksport pod swoją marką,<br />

część pod marką profi lu, natomiast ogromna większość: no name, ze szczególnym<br />

uwzględnieniem konieczności likwidowania polskich napisów (wymogi<br />

importera). Branża zaczyna przypominać trochę eksport azjatycki,<br />

a najbardziej chiński.<br />

Z jednej strony, półprodukty i materiały do produkcji, najczęściej znanych<br />

marek europejskich, szczególnie niemieckich. Z drugiej – okno, w wielu przypadkach<br />

o przyzwoitych parametrach, jednak w cenie zaniżonej, co prowadzi<br />

do dalszych obniżek, a dalej skutkuje ograniczaniem liczby podmiotów<br />

produkcyjnych.<br />

Liderzy cenowi bez zaplecza w zdywersyfi kowanych rynkach też będą mieć<br />

problemy, co jest nieszczęściem dla regionów, w których działają – są to często<br />

wielcy pracodawcy. Firmy średnie, niepracujące na swoją markę, również<br />

mogą mieć kłopoty z utrzymaniem się na rynku, a małe dzięki niebywałej<br />

elastyczności mogą przeżyć, choć poturbowane.<br />

Dwie sprawy jeszcze należy rozważyć: 1) otwarcie rynku Unii, w tym polskiego,<br />

na produkty ze Wschodu (już dziś istnieje tam dość duży potencjał<br />

produkcyjny w zakresie wytwarzania okien; 2) prawdopodobny odpływ<br />

na Zachód następnej fali pracowników. Cdn.<br />

TOMASZ SCHNEIDER<br />

redakcja@okna-forum.pl


marzec 2011 65


FORUM BRANŻOWE<br />

INTERNET<br />

NIE TYLKO PROMOCJA<br />

To już pewnik: każda fi rma powinna być obecna w Internecie. Własna witryna<br />

jest bowiem platformą, służącą przekazywaniu informacji o niej samej i jej produktach.<br />

Dodajmy, że jest najtańszą formą reklamy.<br />

Witryna powinna skłaniać do działania docelowe<br />

grupy odbiorców. W przypadku fi rm z naszej branży<br />

będzie to przekonanie klientów o konieczności<br />

zakupu okien czy drzwi. Zamieszczona treść musi<br />

być przekonująca, bo tylko wtedy kampania tak<br />

przygotowanego portalu będzie skuteczna – potencjalni<br />

klienci znajdą to, czego szukają.<br />

Mimo istnienia szablonów i bezpłatnych programów<br />

do tworzenia stron, jest to zadanie dla<br />

fachowców. My jednak powinniśmy umieć<br />

określić, czego oczekujemy, i mieć wyobrażenie<br />

o tym, jak nasza prezentacja powinna wyglądać.<br />

Właściwe przygotowanie obejmuje zoptymalizowanie<br />

treści pod kątem wyszukiwarek<br />

internetowych, co przyniesie efekt w postaci<br />

wyższego pozycjonowania w wynikach wyszukiwania.<br />

Dzięki temu zaś o nas i naszej ofercie<br />

dowie się znacznie więcej osób niż wówczas,<br />

gdy nasza strona znajduje się na dalekiej pozycji.<br />

Bądź strategiem<br />

Jak widać, projektowanie witryny jest zadaniem<br />

trudnym i odpowiedzialnym nie tylko<br />

dla autora, ale też dla nas samych. Konieczne<br />

jest sprecyzowanie jej funkcji, gdyż ma to bezpośredni<br />

wpływ na projektowanie jej struktury.<br />

Musimy więc zacząć od ich zdefi niowania.<br />

Po pierwsze należy określić, jakie ma być<br />

przeznaczenie portalu. Czy będzie wyłącznie<br />

informacyjny, czy też połączony ze sklepem,<br />

ma stanowić narzędzie promocji czy sprzedaży.<br />

Spotkałam się z opiniami, że okna jako<br />

produkt nie nadają się do oferty internetowej,<br />

gdyż jest zbyt wiele możliwości konfi guracji.<br />

Zdecydowani przeciwnicy pomysłu dodają,<br />

iż obniża to pozycję marki. Nie jestem przekonana<br />

o słuszności takiego twierdzenia.<br />

Obecnie robienie zakupów w wirtualnych<br />

sklepach jest bardzo powszechne i obejmuje<br />

chyba wszystkie kategorie produktów. Decydują<br />

się na taką formę nawet najbardziej znane fi rmy.<br />

W ten sposób bez problemu można kupić też<br />

np. drzwi i to w sklepie internetowym jednego<br />

ze znanych producentów.<br />

Wracając do planowania strategii działania,<br />

ważnym elementem jest precyzyjne określenie,<br />

do jakiej grupy ma być skierowany przekaz internetowy,<br />

trzeba przy tym określić, czy ma być<br />

przeznaczony dla odbiorców krajowych, czy także<br />

zagranicznych. W drugim przypadku należy wziąć<br />

pod uwagę konieczność zbudowania drugiej wersji<br />

portalu – w języku obcym. Zazwyczaj, w efekcie,<br />

na stronie startowej lub przy intro (obrazku umożliwiającym<br />

wejście na stronę) pojawia się opcja<br />

wyboru języka.<br />

66 marzec 2011<br />

Strona internetowa może być skierowana do istniejących<br />

klientów lub służyć głównie pozyskaniu<br />

nowych. Może być również w całości lub częściowo<br />

przeznaczona dla dystrybutorów – na marginesie:<br />

za pośrednictwem Internetu można też<br />

prowadzić dla nich szkolenia.<br />

Adresatami często są też partnerzy i kontrahenci.<br />

Oznacza to różną zawartość merytoryczną i sposób<br />

jej zaprezentowania. W przypadku formuły B2B za-<br />

kłada się, że odbiorca dysponuje wiedzą, co w bardzo<br />

istotny sposób rzutuje nie tylko na treść podawanych<br />

informacji, ale także ich zakres.<br />

Praca dorywcza?<br />

Przed przystąpieniem do zlecenia wykonania witryny,<br />

trzeba również zadecydować, kto będzie<br />

ją obsługiwał. Nic tak nie denerwuje odwiedzających<br />

jak nieaktualne informacje. Nowości sprzed<br />

roku lub zaproszenie na targi, które już dawno się<br />

odbyły, to kiks, którego łatwo się nie zapomina.<br />

Tymczasem wystarczy trochę pogrzebać w sieci,<br />

aby odnaleźć właśnie takie informacje całkiem<br />

niemałej liczby fi rm z naszej branży.<br />

Zatem warto zastanowić się, kto będzie obsługiwał<br />

stronę. Nie należy liczyć na to, że zrobi to do-<br />

brze sekretarka czy handlowiec, miotając się między<br />

obsługą klientów a swoimi podstawowymi<br />

zadaniami. To nie jest praca dodatkowa. Obsłudze<br />

witryny trzeba poświęcić sporo czasu i zaglądać<br />

tam codziennie. Jeśli jest osoba, która zajmuje się<br />

marketingiem, wydaje się ona szczególnie predestynowana<br />

do takiej pracy. Wówczas obsługa<br />

techniczna musi być jak najłatwiejsza. Trzeba jednak<br />

pamiętać, że prowadzenie strony można zlecić<br />

również fi rmie zewnętrznej – zajmują się tym<br />

m.in. innymi niektóre agencje public relations.<br />

Wówczas nie trzeba ograniczać wizji, dopasowując<br />

ją do możliwości wykonawczych. Agencje takie<br />

mają bowiem pracowników biegle posługujących<br />

się narzędziami internetowymi.<br />

Dla gości witryny ważna jest pewność, iż zastane<br />

informacje są rzetelne i aktualne. Dlatego bardzo<br />

dobrą, choć nie powszechną praktyką jest zamieszczanie<br />

daty aktualizacji zawartości strony.<br />

Dotyczy to również takich witryn, od których<br />

wręcz należałoby wymagać podawania dat<br />

zamieszczanych informacji. Nie podam tu adresów<br />

stron, ale wielokrotnie trafi łam na portale<br />

publikujące np. Prawo budowlane czy przepisy<br />

prawne dawno już nieaktualne. Jeśli z jakichś<br />

powodów redakcja strony nie funkcjonuje<br />

prawidłowo lub właściciel nie jest w stanie dopilnować<br />

zmian, data aktualizacji pozwoliłaby<br />

uniknąć wprowadzania internauty w błąd.<br />

Zainteresowanie klienta<br />

Jednym z istotniejszych etapów projektowania<br />

witryny jest uwzględnienie jej zmian w czasie.<br />

Należy precyzyjnie określić, jakie elementy<br />

mają znaleźć się na stronie internetowej w dniu<br />

jej uruchomienia, a jakie po kilku miesiącach.<br />

Szczególnie dotyczy to strony powitalnej,<br />

której nie można traktować jako prezentacji<br />

fi rmy, jej historii i dorobku, ani też jako reklamy.<br />

Coraz częściej odwiedzający się spieszą.<br />

Nie interesuje ich przeglądanie całego serwisu<br />

w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Chcą<br />

je mieć od razu, podane na stronie startowej<br />

jak na tacy. Dlatego tak istotne merytorycznie<br />

elementy, jak wszelkiego rodzaju certyfi katy,<br />

dopuszczenia czy nagrody powinny znaleźć<br />

się w serwisie, ale umieszczone w którejś z dalszych<br />

zakładek. Internautów interesuje oferta,<br />

ceny, bardzo chętnie oglądane są wszelkiego rodzaju<br />

albumy. Jeśli zatem tylko istnieje taka możliwość,<br />

warto pokusić się o stworzenie galerii zdjęć.<br />

I niech to nie będą bure fotografi e z widoczną<br />

datą wykonania, powstałe przy użyciu najtańszej<br />

cyfrówki. Ta część witryny ma zachęcać, klient ma<br />

nabrać apetytu na ślicznie opakowane ciastko.<br />

Do ponownego i regularnego korzystania<br />

z witryny zachęcają m.in. dodawane sukcesywnie<br />

artykuły merytoryczne oraz porady związane<br />

z tematyką serwisu. Muszą być one regularnie<br />

uzupełniane, zaś najstarsze mogą być przesuwane<br />

do archiwum, uporządkowanego – najlepiej<br />

– tematycznie.<br />

Czasem na stronach umieszczane są także informacje<br />

o działalności pozaprodukcyjnej fi rmy.


Są np. relacje z zawodów sportowych, jeśli owa<br />

fi rma jest sponsorem drużyny. A czasem znaleźć<br />

można relacje z wyjazdów integracyjnych w egzotyczne<br />

regiony. Trudno jednoznacznie ocenić,<br />

czy takie dodatki przyciągają klientów. Jeśli<br />

jest to strona korporacyjna czy przeznaczona dla<br />

dystrybutorów lub kontrahentów, z pewnością<br />

nie przeszkadzają. Nie stanowią jednak większej<br />

wartości dla potencjalnych klientów.<br />

Jednym z bardzo przydatnych elementów witryny<br />

jest możliwość kontaktu z przedstawicielem<br />

handlowym czy ekspertem. W tym celu<br />

nie wystarczy podanie telefonu oraz adresu mailowego<br />

w zakładce: kontakt. Należy umożliwić<br />

postawienie pytania – konieczne jest zaprojektowanie<br />

pola edycyjnego, w którym internauta<br />

podaje swój adres mailowy i treść zapytania.<br />

Jednocześnie ów potencjalny klient może zostać<br />

dołączony do bazy odbiorców newslettera,<br />

jeśli planowane jest korzystanie z tej formy<br />

przekazywania informacji. Wówczas trzeba<br />

przeznaczyć również pole na podanie imienia<br />

i nazwiska. Często do przyjęcia zapytania przez<br />

system potrzebny jest też numer telefonu oraz<br />

adres. Warto jednak pamiętać, że nie można<br />

posługiwać się uzyskanymi danymi dowolnie<br />

ani ich przekazywać dalej. Obowiązuje ochrona<br />

danych osobowych. Ponadto takie wirtualne<br />

wypytywanie jest bardzo denerwujące i często<br />

zniechęca do kontaktu z fi rmą i ponownego odwiedzenia<br />

witryny. Jeśli zaś internauta już zada<br />

pytanie, dopilnować należy, aby odpowiedź została<br />

udzielona jak najszybciej.<br />

Chętnie odwiedzane<br />

Zaznaczyłam wcześniej, żeby nie umieszczać informacji<br />

o certyfi katach zaraz na początku witryny,<br />

jednak nie należy z nich rezygnować. Tak samo, jak<br />

w odpowiednich zakładkach powinny znaleźć się<br />

informacje o historii fi rmy, profi lu produkcji, planach.<br />

Anonimowa witryna czy sklep internetowy<br />

nie budzą zaufania.<br />

Budowaniu dobrych relacji między właścicielem<br />

portalu a odwiedzającym jest też oprawa grafi czna.<br />

Migające obrazki lub agresywne tło sprawiają,<br />

że podane informacje są trudne do odczytania<br />

i zniechęcają do ponownego kontaktu. Konieczne<br />

jest natomiast na każdej stronie logo, przypominające,<br />

z jaką fi rmą ma internauta do czynienia. Jeśli<br />

wydaje ona foldery czy katalogi, dobrze, aby szata<br />

grafi czna strony korespondowała z ich wyglądem.<br />

Wreszcie, gotowa witryna nigdy nie będzie tworem<br />

ukończonym. Zawsze powinna podlegać<br />

aktualizacjom – o czym wspomniałam, ale także<br />

powinna być doskonalona i usprawniana.<br />

Zaprojektowanie dobrego portalu oraz jego uruchomienie<br />

trwa i jest kosztowne. Tymczasem wiele<br />

fi rm, szczególnie tych mniejszych, nie docenia znaczenia<br />

tego etapu. Wydaje się bowiem, że wystarczy<br />

któryś z dostępnych szablonów dopasować<br />

do własnych potrzeb i natychmiast osiągnie się<br />

zamierzony efekt. Nie jest to wcale takie proste.<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

INTERNET<br />

E-DIAMENTY<br />

Już po raz kolejny na początku roku została<br />

opublikowana lista fi rm nagrodzonych Diamentami<br />

„Forbesa”. Przyznano także e-diamenty<br />

za najlepsze strony internetowe, będące<br />

dla innych wzorem do naśladowania.<br />

Jurorzy czasopisma „Forbes” i portalu Onet.pl<br />

spośród wielu stron zgłoszonych do konkursu<br />

wybrali dwie z naszej branży. Są to strony<br />

www.porta.com.pl oraz www.bertrand.pl.<br />

Warto dodać, że fi rma Braci Bertrand otrzymała<br />

także Diament w kategorii głównej,<br />

czyli dla najdynamiczniej rozwijających się<br />

fi rm o przychodach na poziomie 5 – 50 mln zł<br />

w województwie pomorskim.<br />

Wręczenie nagród odbyło się 2 lutego w gdańskim<br />

hotelu Hilton.<br />

Wprowadzenie kategorii dotyczącej obecności<br />

w Internecie do tak prestiżowego konkursu jak<br />

Diamenty „Forbesa” potwierdza tylko, że dobra<br />

strona fi rmowa ma ogromną wartość.<br />

Szczególnie w Internecie nie można oczekiwać<br />

uzyskania wymiernych korzyści w krótkim czasie,<br />

tym bardziej jeśli witryna ma przyciągnąć<br />

nowych klientów lub jest połączona ze sklepem.<br />

Zdobycie zaufania internautów to długa i mozolna<br />

praca.<br />

HANNA CZERSKA<br />

h.czerska@okna-forum.pl<br />

ALLEGRO – MARKIZA, JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO!<br />

Rynek markiz cały czas się rozwija, a wraz z nim rosną wymagania konsumentów. Wszyscy świadomi gracze z branży wiedzą, że tylko ciągłe dbanie<br />

o jakość i poszukiwanie nowych rozwiązań może przybliżyć nas do uzyskania i co ważne utrzymania wysokiej pozycji rynkowej.<br />

Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że standardowa<br />

markiza tarasowa składa się z wałka<br />

z tkaniną i belki frontowej, a głównymi elementami,<br />

które wpływają na jej odmienność, to rodzaj<br />

poszycia, kształt falbany, zastosowana kaseta<br />

bądź daszek oraz szerokość i wysięg.<br />

Tymczasem firma MOL z Poznania wprowadziła<br />

do swojej oferty nowy model markizy tarasowej,<br />

której konstrukcja rozbudowana jest o belkę środkową,<br />

dającą możliwość uzyskania dwustopniowego<br />

kąta nachylenia. Jest to jedyna tego typu<br />

markiza dostępna na rynku Polskim w ofercie<br />

standardowej.<br />

Markiza Allegro (bo taką nosi nazwę) stanowi<br />

uzupełnienie dostępnej już od ubiegłego roku<br />

„samogrającej” kolekcji markiz Symfonia. Allegro<br />

została zaprezentowana po raz pierwszy na<br />

targach Budma w Poznaniu oraz Heimtextil we<br />

Frankfurcie, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem<br />

dystrybutorów.<br />

Do jej kluczowych zalet funkcjonalnych należy<br />

zaliczyć:<br />

� możliwość otwierania drzwi lub okiennic nawet<br />

przy niskim położeniu belki frontowej,<br />

� przechodzenie pod nią bez konieczności pochylania<br />

się,<br />

� osłona przed blaskiem nisko wschodzącego<br />

lub zachodzącego słońca,<br />

� łatwy odpływ wody deszczowej,<br />

� nadruk reklamowy dobrze widoczny już z pozycji chodnika,<br />

� idealne napięcie tkaniny.<br />

Z wyżej wymienionych zalet wynika, że jest to idealna markiza<br />

do zastosowania nad:<br />

a) tarasami na elewacjach wschodnich i zachodnich,<br />

b) witrynami eleganckich sklepów i restauracji,<br />

c) dużymi balkonami.<br />

Więcej informacji i ceny na stronie internetowej lub pod telefonem<br />

61 652 13 13 w. 202, 219. www.mol.net.pl<br />

marzec 2011 67


FORUM BRANŻOWE<br />

TARGI<br />

Z OKNAMI DO HOLANDII<br />

Na targach dobrze jest być. Przekonałam się o tym za sprawą targów BouwBeurs,<br />

które odbyły się w drugim tygodniu lutego w Utrechcie, w Holandii.<br />

Targi BouwBeurs to największe targi budowlane<br />

na rynku holenderskim, z liczbą wystawców<br />

przekraczającą 827. W większości są one jednak<br />

odwiedzane przez samych Holendrów. Oczywiście,<br />

nie umniejsza to ich znaczenia, choć – jak<br />

zdołałam się zorientować – wiele polskich fi rm,<br />

w tym dostawców komponentów dla stolarki,<br />

o nich nie wie. Te, które byłyby zainteresowane<br />

ekspansją na rynek holenderski, mogły w tym<br />

roku (targi odbywają się co dwa lata) skorzystać<br />

z oferty Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji<br />

Ambasady RP w Hadze. W swoim stoisku<br />

zaproponował on prezentację materiałów informacyjnych;<br />

można też było wynająć część powierzchni<br />

stoiska i po prostu pokazać swoje okna<br />

lub drzwi. Co więcej, informacji o holenderskim<br />

rynku udzielali przedstawiciele sekcji branży budowlanej<br />

Stowarzyszenia Przedsiębiorców<br />

Polsko-Niderlandzkich (SPPN).<br />

Przedstawiciele ambasady są przekonani, że właśnie<br />

stolarka z Polski ma szansę znaleźć w Holandii<br />

dobry rynek zbytu. Według ofi cjalnych danych,<br />

w 2008 roku sprzedaż okien, drzwi i ościeżnic<br />

z PCW osiągnęła tam kwotę 207 mln euro; przy<br />

tym produkty pochodzące z Polski sprzedano<br />

za 5 tys. euro. Rok później import z Polski wzrósł<br />

do poziomu 33 tys. euro. Z kolei w grupie okien<br />

(w tym okien balkonowych) i ościeżnic z drew-<br />

ŚLĄSKIE TARGI<br />

Zakończyły się targi budowlane Sibex, gdzie można<br />

było obejrzeć oferty 250 fi rm, a ekspozycję odwiedziło<br />

osiem tysięcy gości. Prezentacje, szkolenia,<br />

pokazy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – to<br />

wszystko czekało na odwiedzających w hali Expo w<br />

Sosnowcu. Bardzo widowiskowym elementem targów<br />

były Śląskie Mistrzostwa Dekarzy, które zgromadziły<br />

tłum zainteresowanych tą konkurencją.<br />

68 marzec 2011<br />

na, w 2008 roku import z Polski wyniósł 999 tys.<br />

euro, a w ciągu początkowych siedmiu miesięcy<br />

2009 roku – 528 tys. euro. Wartość pochodzących<br />

z Polski drzwi, futryn oraz progów z drewna była<br />

znacznie wyższa; w analizowanych okresach wyniosła<br />

odpowiednio: 3,731 i 2,224 mln euro.<br />

Na to, by mówić o efektach inicjatywy podjętej<br />

przez wydział promocji ambasady w Hadze, a tym<br />

samym wyrokować, ile z nawiązanych kontaktów<br />

przełoży się na stałą liczbę odbiorców – teraz<br />

jest jeszcze za wcześnie. Ważne jest natomiast,<br />

że 25 polskich producentów tę możliwość wykorzystało,<br />

przekazując materiały do zaprezentowania<br />

we wspólnym stoisku. Czterech zaś pojawiło<br />

się na targach osobiście. Zainteresowanie polskimi<br />

produktami wykazało 270 odwiedzających.<br />

O wrażeniach z holenderskiej imprezy rozmawiałam<br />

m.in. z przedstawicielem fi rmy Adams. Mój<br />

rozmówca nie zaprzecza, że targi BouwBeurs<br />

są wydarzeniem na tamtejszym rynku, i to jego<br />

zdaniem było widać; jednak ze względu na rozmiar<br />

przedsięwzięcia nie sposób porównywać tej imprezy<br />

do Bau w Monachium czy Batimat w Paryżu.<br />

Adams, jak się dowiedziałam, ma w Holandii jednego<br />

odbiorcę. Obecność na BouwBeurs miała służyć<br />

temu, by spenetrować holenderski rynek i przekonać<br />

się, czy fi rm zainteresowanych współpracą<br />

Tomasz Walczak, Krispol: O inicjatywie ambasady<br />

w Hadze i możliwości promocji fi rmy<br />

podczas targów budowlanych Internationale<br />

BouwBeurs dowiedzieliśmy się z jednego<br />

z newsletterów branżowych. Od razu postanowiliśmy<br />

skorzystać z tej okazji, by zaprezentować<br />

naszą ofertę. Uważam, że każda możliwość<br />

poszerzenia bazy odbiorców jest cenna.<br />

W dodatku Holandia, jako kraj wysoko rozwinięty,<br />

wydaje się nam ciekawym rynkiem.<br />

Z pewnością będziemy śledzić inne tego typu<br />

inicjatywy.<br />

znalazłoby się więcej. Jakie z tego wnioski? Otóż,<br />

przeszkodą mogą być odmienne od stosowanych<br />

w Polsce profi le do okien. Producent liczy się z tym,<br />

że eksport do Holandii wiązałby się z koniecznością<br />

uruchomienia odrębnej linii technologicznej.<br />

Na targach w Utrechcie pojawiło się też Fakro,<br />

które w Holandii ma swój oddział dystrybucyjny.<br />

We własnym stoisku o powierzchni 120 m 2 , fi rma<br />

prezentowała wiele nowych produktów; z jej relacji<br />

wynika, że największym zainteresowaniem<br />

cieszyło się okno balkonowe, które po zamknięciu<br />

wygląda jak okno dachowe. Jak podkreśla<br />

Theo Peters, dyrektor Fakro Nederland, udział<br />

w targach to stały element funkcjonowania fi rmy<br />

na holenderskim rynku.<br />

Do promocji oferty polskich producentów stolarki<br />

starało się także przyczynić „<strong>Forum</strong> <strong>Branżowe</strong>”<br />

– które zostało wyłożone w stoisku ambasady. Gazeta<br />

podobała się Holendrom i, jak mi przekazano,<br />

częściej chcieliby ją czytać w wersji anglojęzycznej.<br />

MAGDALENA STOPA<br />

m.stopa@okna-forum.pl<br />

Łącznie z targami Sibex 2011, odbyły się: Salon<br />

Techniki Grzewczej i Instalacyjnej oraz Targi<br />

Mieszkaniowo-Deweloperskie. W pawilonach<br />

wystawienniczych Expo Silesia pomyślnie zadebiutowały<br />

również Targi Wyposażenia Wnętrz<br />

– SilesiaInterior. Połączenie tych sektorów pod<br />

jednym dachem z targami budowlanymi dało<br />

przekrojową ofertę dla osób zainteresowanych<br />

Sibex<br />

budownictwem mieszkaniowym w aglomeracji<br />

śląskiej. (red.) Zdjęcie:


Zdjęcie: (mroc)<br />

ŁÓDŹ TARGOWA<br />

Interbud w Łodzi to jedne z większych targów budowlanych w Polsce. W odróżnieniu<br />

jednak od Budmy, która dzierży palmę pierwszeństwa pod względem<br />

liczby wystawców i odwiedzających, łódzkie targi skierowane są do klientów<br />

indywidualnych.<br />

W tym roku w targach łódzkich udział wzięło dokładnie<br />

326 wystawców, którzy zaprezentowali<br />

swoją ofertę podczas czterech dni – od 17 do 20<br />

lutego. Zwiedzając targi, można było zasięgnąć<br />

informacji od dostawców i producentów niemal<br />

wszystkich materiałów budowlanych. Pojawiły<br />

się również fi rmy projektowe czy oferujące usługi<br />

fi nansowe. Zatem ktoś, kto nosi się z zamiarem<br />

zbudowania domu albo jego remontu, mógł<br />

tu otrzymać wszystkie potrzebne informacje.<br />

Wśród wystawców przeważały fi rmy związane<br />

z Łodzią i okolicami miasta. W przypadku stolarki<br />

otworowej prezentowało się wielu lokalnych<br />

sprzedawców okien i drzwi, choć w stoiskach<br />

widać było logotypy nie tyle fi rm handlowych, ile<br />

producentów. Były też składy budowlane z ofertą<br />

przede wszystkim drzwi. Inną zupełnie grupę<br />

stanowiły fi rmy zajmujące się pokryciami dacho-<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

TARGI<br />

wymi. Proponują one zwykle, tak jak np. APK z Łodzi,<br />

kompleksowe usługi: począwszy od projektu<br />

dachu, poprzez doradztwo techniczne i dostawę<br />

materiałów budowlanych, na montażu skończywszy.<br />

Firmy te oferują również okna dachowe.<br />

W wielu stoiskach pojawiło się określenie stolarki<br />

pasywnej. Na przykład Abatex podawał,<br />

że jego okno pasywne (notabene z przypiętym<br />

wyróżnieniem dla okien aktywnych) ma szybę,<br />

w której U = 0,3 W/m 2 K, natomiast samo okno ma<br />

współczynnik U = 0,5. Firma Mielczarek zaś podała<br />

współczynnik tylko szyby w oknie do domów<br />

pasywnych; wynosi on 0,4÷1,1 W/m 2 K. Okno pasywne<br />

pokazywał także w swoim stoisku Aries.<br />

Podawana jest tu wartość współczynnika: U < 0,8.<br />

Odwiedzając tego producenta, potencjalni klienci<br />

mogli podziwiać też bardzo ciekawe przykłady<br />

stolarki do zabytków. Edward Skał, właściciel<br />

fi rmy, przyznaje, że zamówienia na okna czy drzwi<br />

do starych kamienic w Łodzi zdarzają się regularnie<br />

i, co ważne, jest ich stosunkowo dużo.<br />

Podczas targów przyznano wiele nagród, głównie<br />

za ciekawe, innowacyjne produkty. Na przykład<br />

Petecki pokazał m.in. drzwi zewnętrzne z tworzywa<br />

o nazwie Rau-Fibro w systemie Geneo.<br />

Drzwi przeznaczone są do budownictwa pasywnego<br />

i niskoenergetycznego. Za ten wyrób fi rma<br />

otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru<br />

Budowlanego. Sami zaś organizatorzy wybrali<br />

najciekawsze stoisko, gdzie w interesujący sposób<br />

zaprezentowano ofertę targową. Nagrodę w tej<br />

dziedzinie otrzymała fi rma Bioserwis. (mroc)<br />

SIŁA PROFESJONALNEJ WIEDZY ZAMKNIĘTA<br />

W JEDNYM SŁOWNIKU<br />

W ostatnich latach z łatwością możemy zauważyć<br />

ekspansję polskich firm na rynki zagraniczne<br />

i odwrotnie – coraz częściej i chętniej światowe firmy<br />

i korporacje inwestują w naszym kraju. Bariery<br />

geograficzne w biznesie zostały tym samym zniesione,<br />

jednak wydaje się, że bariera komunikacyjna<br />

pozostaje nadal często nieprzezwyciężona.<br />

Z myślą o usprawnieniu wymiany informacji biznesowej<br />

w językach obcych firma pwn.pl sp. z o.o.<br />

oferuje programy do tłumaczenia automatycznego<br />

oraz słowniki multimedialne z serii Translatica.<br />

Klienci doceniają łatwość obsługi powyższych<br />

aplikacji oraz szeroki zakres zawartego w nich<br />

słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Pod<br />

tym kątem doskonale sprawdzają się słowniki<br />

naukowo-techniczne Translatica.<br />

Opracowanie wymienionych powyżej słowników<br />

poprzedzone zostało staranną analizą niezwykle<br />

obszernych zasobów (tzw. korpusów) tekstów<br />

naukowych i technicznych, w tym tekstów dwujęzycznych,<br />

czyli tzw. korpusów równoległych. Dzięki<br />

uwzględnieniu najnowszych publikacji naukowych<br />

oraz opracowań technicznych możliwe było włączenie<br />

do opisywanych słowników najbardziej aktualnej<br />

terminologii, a także ujęcie w nich nowych<br />

znaczeń używanych już wcześniej słów i wyrażeń.<br />

Korzyści związane z użytkowaniem słowników naukowo-technicznych:<br />

� możliwość sprawnego tłumaczenia dokumentów<br />

– słownik zapewnia łatwy i szybki sposób<br />

wyszukiwania haseł oraz fraz w niezwykle<br />

obszernych zasobach leksykalnych;<br />

� funkcja błyskawicznego podglądu znaczenia<br />

słów – słownik umożliwia natychmiastowe<br />

sprawdzenie znaczenia słowa zawartego w tekście<br />

dowolnego formatu;<br />

� możliwość wyszukiwania zaawansowanego<br />

– słownik pozwala na wyszukiwanie w zakresie<br />

ściśle określonych dziedzin nauki i techniki;<br />

� możliwość automatycznej rozbudowy słownika<br />

– słownik umożliwia stworzenie dodatkowego<br />

słownika z hasłami specjalistycznymi;<br />

� możliwość nauki oraz utrwalania słownictwa:<br />

� wybrane przez użytkownika – najczęściej<br />

lub ostatnio wyświetlane – słowa, a także<br />

samodzielnie utworzone hasła, mogą być<br />

przeglądane i utrwalane w obrębie dołączonego<br />

do słownika samouczka;<br />

� wybrane zasoby słownictwa wyeksportować<br />

można do systemu e-learningowego<br />

SuperMemo;<br />

� niskie koszty eksploatacji – liczbę licencji<br />

dostosować można ściśle do liczby stacji roboczych<br />

wykorzystywanych w danej firmie.<br />

Słowniki naukowo-techniczne Translatica dostępne<br />

są także:<br />

� w wersji online – korzystającej z dostępu do<br />

serwera pwn.pl,<br />

� w formie aplikacji webowej – przeznaczonej<br />

do działania w firmowym Intranecie.<br />

Z myślą o osobach wykorzystujących wyłącznie<br />

słownictwo ogólne, firma pwn.pl przygotowała<br />

także przenośne słowniki języka angielskiego oraz<br />

niemieckiego na pamięciach typu Pendrive.<br />

Słowniki Translatica działają na platformach:<br />

MS Windows XP, Vista, 7 oraz MacOS 10.5.X.<br />

pwn.pl sp. z o.o. w Poznaniu, tel.: 61-873 62 62,<br />

www.translatica.pl<br />

marzec 2011 69


FORUM BRANŻOWE<br />

MASZYNY I URZĄDZENIA<br />

POZNAŃ TO DREMA<br />

Jeśli nie masz stoiska w Poznaniu, to znaczy, że nie istniejesz – takie zdanie<br />

powtarzają producenci maszyn do drewna. Mówiąc: Poznań, mają na myśli<br />

targi Drema.<br />

O Budmie pisaliśmy wiele w poprzednim numerze<br />

„<strong>Forum</strong>”. Warto tu jednak dodać, że podczas styczniowej<br />

imprezy nieliczne były stoiska z maszynami<br />

do drewna. A jeśli już jakieś fi rmy zainwestowały<br />

w swoje uczestnictwo, to było ono raczej skromne.<br />

W tym roku Homag nie prezentował w ogóle<br />

maszyn, a stoisko pełniło jedynie funkcję punktu<br />

informacyjnego. Swoje wystawy miała Teknika<br />

czy ITA. Firmy te pokazały tylko niewielkie fragmenty<br />

swoich ofert, a ich udział w targach był raczej<br />

symboliczny. Bo dla wszystkich producentów<br />

maszyn do drewna ważniejsza jest Drema.<br />

Wspomniana już Teknika, której stoisko na Budmie<br />

zajmowało powierzchnię około 300 m 2 ,<br />

na Dremie prezentować będzie swoją ofertę<br />

na powierzchni trzech tysięcy. SCM z kolei podzieli<br />

swoją przestrzeń na części. Otóż 200 m 2<br />

poświęcone będzie małym zakładom stolarskim.<br />

Znajdą się tu maszyny i urządzenia dla rzemieślników.<br />

A więc pojawią się grubościówki, wyrówniarki,<br />

frezarki dolnowrzecionowe i piły formatowe.<br />

Na kolejnych 200 m 2 powierzchni stoiska<br />

SCM prezentowany będzie rozkrój i okleinowanie<br />

płyt wiórowych. I na następnych 200 m 2 fi rma<br />

pokaże maszyny CNC oraz maszyny i urządzenia<br />

do obróbki drewna litego. Będą one przeznaczone<br />

m.in. do stolarki otworowej. W sumie fi rmowe<br />

stoisko zajmie powierzchnię 800 m 2 , bo oprócz<br />

części z maszynami znajdzie się przestrzeń dla<br />

gości fi rmy.<br />

Swoją ofertę na targach zaprezentuje także Houfek.<br />

Firma deklaruje, że obecność na Dremie<br />

jest dla niej bardzo ważna, w Poznaniu bowiem pojawia<br />

się najwięcej klientów związanych z obróbką<br />

drewna. W połowie lutego w Houfeku nie zapadła<br />

jeszcze decyzja, jakie dokładnie maszyny zostaną<br />

zaprezentowane, jednak z pewnością znajdą się<br />

tam szlifi erka szerokotaśmowa Buldog, szlifi erka<br />

taśmowa Basset, szlifi erka krawędziowa HB 1000<br />

oraz maszyna CNC Orion.<br />

70 marzec 2011<br />

Wśród fi rm dostarczających maszyny do drewna,<br />

znajdziemy na Dremie także stoisko fi rmy Jaroma.<br />

Producent maszyn pokaże w nim i nowości,<br />

i maszyny szczególnie docenione przez klientów.<br />

Wśród tych cieszących się popularnością jest okleiniarka<br />

Speed WFN i okleiniarka Contast DWN Plus.<br />

Co ciekawe, za tę drugą maszynę Jaroma półtora<br />

miesiąca przed targami otrzymała nagrodę – Złoty<br />

Medal targów Drema; urządzenie zostało wyróżnione<br />

na podstawie opisu. W tym roku producent<br />

będzie miał trochę mniejsze stoisko i skoncentruje<br />

się na prezentacji maszyn do produkcji mebli kuchennych.<br />

Urządzenia przeznaczone do stolarki też<br />

znajdą się na ekspozycji, ale nie będą uruchamiane.<br />

Kilka nowości pokaże również Gomad. Zobaczymy<br />

więc prasę pneumatyczną taśmową o symbolu<br />

PPH-170; służy ona do klejenia różnego rodzaju<br />

prostokątnych konstrukcji ramowych, m.in.<br />

okien, drzwi, ram pod obrazy itp. Prasa składa się<br />

z jednego pola roboczego zbudowanego z płyty<br />

perforowanej oraz dwóch sekcji siłowników. Wyposażone<br />

są one w specjalne uchwyty, umożliwiające<br />

dowolną i szybką konfi gurację ich położenia<br />

względem dociskanego elementu. Natomiast<br />

druga nowość, szczotkarka taśmowa SPS-100<br />

zaprojektowana została do szlifowania krawędzi<br />

płyt z drewna. Można ją używać do drewna po nałożeniu<br />

farby podkładowej, lakierowaniu, jak również<br />

do nanoszenia i rozcierania oleju bądź wosku.<br />

Maszyna składa się ze specjalnego pasa zębatego,<br />

wyposażonego w segmenty szlifi erskie do mocowania<br />

szczotek. Urządzenia, które także zobaczymy<br />

w stoisku fi rmy Gomad, a od lat są w jej ofercie,<br />

to: frezarki dolnowrzecionowe FD-2 i FDW-2,<br />

frezarka górnowrzecionowa FG-2, grubościówka<br />

GR-640, wiertarka WJ.<br />

Firma Reichenbacher będzie miała stoisko<br />

wyłącznie informacyjne. Producent bowiem ma<br />

w ofercie obrabiarki, które są na tyle duże, że prezentacja<br />

ich podczas wystawy nie byłaby ekonomicznie<br />

uzasadniona. Jacek Mierzejewski z tej<br />

fi rmy zachęca do wycieczki do Pozbudu. Tam<br />

od marca tego roku pracują maszyny Reichenbachera,<br />

a szczególnie warta obejrzenia jest pięcioosiowa<br />

obrabiarka Vision Sprint z automatycznym<br />

stołem.<br />

Kolejne stoisko, które warto zobaczyć na Dremie,<br />

zostało przygotowane przez Homag. Firma zaprezentuje<br />

dwie nowości. Będzie to Holzma – pilarka<br />

HPP 350/38/38 i Weeke – centrum obróbcze<br />

Optima BHX 055. Pilarka to maszyna cechująca<br />

się dużymi zakresami długości cięcia: od 3200<br />

do 5600 mm. Tarcza piły może wykonywać cięcia<br />

pakietów o wysokości do 80 mm. Natomiast<br />

centrum obróbcze przeznaczone jest do wiercenia,<br />

frezowania i rozkroju. Wymienione maszyny<br />

stanowić będą część oferty Homaga, bo w sumie<br />

zobaczymy 10 maszyn tego producenta.<br />

Na targach Drema zaprezentują się niemal wszyscy<br />

producenci maszyn w Polsce. Niektórzy będą<br />

mieli większe stoiska niż zwykle, inni w tym roku<br />

wolą ograniczyć powierzchnię i koszty. Jedni mają<br />

już od kilku miesięcy przygotowany plan swojego<br />

udziału w targach; są też tacy, którzy decyzję<br />

tę podejmą w ostatniej chwili. Wszyscy jednak<br />

deklarują, że poznańskie targi Drema są najważniejszą<br />

imprezą dla branży stolarskiej.<br />

MAGDALENA ROCKA<br />

m.rocka@okna-forum.pl


TARGI – JESIEŃ 2011<br />

FORUM BRANŻOWE<br />

KALENDARIUM<br />

DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31<br />

3 – 7 MSV 2011 – 53. Międzynarodowe Targi Maszynowe – Brno, Czechy<br />

5 – 7 Toolex 2011 – 4. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki, Sosnowiec, Polska<br />

5 – 8 Made expo 2011 – 4. Międzynarodowe Targi Architektury i Budownictwa – Mediolan, Włochy<br />

5 – 8 Saie 2011 – Międzynarodowe Targi Budownictwa – Bolonia, Włochy<br />

6 – 8 Building Exhibition 2011 / Wood Machinery Exhibition – Międzynarodowe Targi Budowlane – Dublin, Irlandia<br />

7 – 9 Dremasilesia 2011 – Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna – Katowice, Polska<br />

10 – 14 Saudi Build 2011 – 23. Międzynarodowe Targi Budownictwa – Rijad, Arabia Saudyjska<br />

12 – 14 Bauenleipzig 2011 – Targi Budownictwa, Renowacji i Modernizacji Budynków – Lipsk, Niemcy<br />

15 – 16 Budowa Remont Dom i Wnętrze – Warszawa, Polska<br />

15 – 19 Wood Processing Machinery 2011 – 24. Międzynarodowe Targi Specjalistyczne, Istambuł, Turcja<br />

16 – 19 Interbuild 2011 – Międzynarodowe Targi Budownictwa – Birningham, Wielka Brytania<br />

17 – 20 Citybuild 2011 – Międzynarodowe <strong>Forum</strong> Architektury, Technologii i Materiałów Budowlanych – Moskwa, Rosja<br />

18 – 21 Wood-Tec 2011 – Targi maszyn, sprzętu i materiałów dla przemysłu drzewnego – Brno, Czechy<br />

18 – 21 Sibstroyexpo 2011 – Nowosybirsk, Rosja<br />

18 – 21 Concreta 2011 – Międzynarodowe Targi Budowlane – Porto, Portugalia<br />

19 – 21 Eurotool 2011 – 16. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów – Kraków, Polska<br />

19 – 22 Bakubuild 2011 – 17. Międzynarodowe Targi Budowlane – Baku, Azerbejdżan<br />

19 – 23 Bygg Reis Deg 2011 – 24. Międzynarodowe Targi Budowlane – Lillestrom, Norwegia<br />

22 – 30 Bauen 2011 – Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Finansowania – Hanower, Niemcy<br />

22 – 30 Intercasa / Interclima 2011 – Targi Nowoczesny Dom – Pireus, Grecja<br />

27 – 29 TajikBuild 2011 – Międzynarodowe Targi Budowlane – Duszanbe, Tadżykistan<br />

X Home.Apartment (Maja II) 2011 – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – Ryga, Łotwa<br />

X Stroy Expo 2011 jesień – Międzynarodowe Targi Budowlane – Mińsk, Białoruś<br />

X Stroiko 2000 2011 – Międzynarodowe Targi Architektury, Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – Sofi a, Bułgaria<br />

X Construtec 2011 – Międzynarodowe Targi Budowlane – Madryt, Hiszpania<br />

X Intertool 2011 – Międzynarodowe Targi Maszyn, Obróbki Metali, Spawania i Technologii Przemysłowych – Moskwa, Rosja<br />

7 – 12 Batimat 2011 – Międzynarodowe Targi Budowlane – Paryż, Francja<br />

10 – 12 Aluminium India 2011 – Bombaj, Indie<br />

15 – 18 Midest 2011 – Paryż, Francja<br />

16 – 19 Metalexpo 2011 – Paryż, Francja<br />

19 – 20 Nowy Dom, Nowe Mieszkanie – Warszawa, Polska<br />

19 – 20 Beskid Dom 2011 – 5. Targi Domów i Mieszkań – Bielsko-Biała, Polska<br />

22 – 24 SPS / IPC / Drives 2011 – Międzynarodowe Targi Automatyki Przemysłowej – Norymberga, Niemcy<br />

23 – 25 Glasstech Asia 2011 – Jakarta, Indonezja<br />

24 – 26 Tech Industry 2011 – Międzynarodowe Targi Materiałów i Technologii Przemysłowych, Maszyn, Narzędzi – Ryga, Łotwa<br />

29 – 2 XII Woodex 2011 – Moskwa, Rosja<br />

XI Tekhnodrew 2011 / Wooden Construction – Krasnojarsk, Rosja<br />

XI Kenya Building Materials 2011 – 3. Międzynarodowe Targi Budowlane – Nairobi, Kenia<br />

XI Fenestration China 2011 – Międzynarodowe Targi Okien, Drzwi, Okien Połaciowych i Fasad – Pekin, Chiny<br />

Całe kalendarium imprez targowych dostępne jest na: www.okna-forum.pl, w zakładce Targi Wystawy Seminaria.<br />

NARCIARSKIE ZAWODY DEKARZY<br />

Już po raz dugi, od 10 do 13 lutego, odbyły<br />

się zawody IFD Fakro Ski World Cup.<br />

Narciarze spotkali się na stoku w Jaworzynie<br />

Krynickiej. Było ich 40, pochodzili z siedmiu<br />

krajów: Słowacji, Czech, Francji, Węgier, Rumunii,<br />

Anglii i Polski. Byli to przedstawiciele<br />

zawodu dekarskiego zrzeszeni w Międzynarodowej<br />

Federacji Dekarzy. Najlepszymi<br />

zawodnikami okazali się w kolejności:<br />

Słowacy, Polacy i Francuzi.<br />

NOWY SPONSOR<br />

Klub koszykarski Lider Pruszków, należący do ekstraklasy, ma nowego<br />

sponsora. Został nim Matizol – fi rma, która wchodzi w skład<br />

Grupy Selena. Klub zmieni dotychczasową nazwę na Matizol Lider<br />

Pruszków. Umowa sponsorska obowiązuje w sezonie 2011/2012.<br />

Selena jest także sponsorem tytularnym częstochowskiego klubu<br />

siatkarskiego Tytan AZS Częstochowa. Wspiera wioślarza Pawła<br />

Rańdę – srebrnego medalistę olimpijskiego Mistrzostw Świata<br />

w Pekinie, kierowców rajdowych Tytan Rally Team oraz wioślarzy<br />

PAŹDZIRRNIK<br />

LISTOPAD<br />

ZIMOWY RAJD<br />

Rajdy samochodowe<br />

odbywają się także<br />

zimą, a zawodnicy<br />

nastawiają się wówczas<br />

na oblodzone<br />

i ośnieżone trasy.<br />

W Lesznie 6 lutego odbył się XXXIV Samochodowy Rajd<br />

Yeti. Jednak zawiódł tych, którzy oczekiwali wielkich<br />

emocji na lodzie i śniegu, bo aura była wiosenna. Trasa<br />

rajdu wyniosła około 80 km, a linię startu i mety ulokowano<br />

przed siedzibą sponsora, fi rmy LOB. Na starcie<br />

stanęło 28 załóg, pierwsza wystartowała o godzinie<br />

10, kolejne ruszały co trzy minuty. W siedmiu miejscach<br />

odbyły się wyścigi sprawnościowe, które wzbudziły<br />

duże zainteresowanie kibiców. Następnie zawodnicy<br />

wzięli udział w wyścigu na czas do Kąkolewa. Po jego<br />

zakończeniu wracali na metę przed siedzibę LOB-u.<br />

Pierwsza z załóg zameldowała się na mecie o godzinie<br />

15:20. Główną nagrodę – puchar przechodni Prezesa<br />

Firmy LOB zdobyła załoga: Piotr Rudzki i Marcin<br />

Szewczyk; obaj z Automobilklubu Leszczyńskiego.<br />

z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Wrocławskiej. Informacje sportowe redaguje Magdalena Rocka.<br />

marzec 2011 71


FORUM BRANŻOWE<br />

ZNANI BUDUJĄ<br />

DOWBOROWA ROZMOWA<br />

… z Katarzyną Dowbor o tym, jak wybudowała już kilka domów. I to nie jest jej ostatnie słowo.<br />

Bardzo się cieszę, że udało mi się<br />

spotkać z tobą, bo nie było to łatwe,<br />

muszę przyznać. Miło mi tym bardziej,<br />

że nie będzie to tylko tradycyjne babskie<br />

gadanie, ale damska rozmowa<br />

o męskim temacie, jakim jest budowanie<br />

i remontowanie. Co było najtrudniejsze?<br />

Zbudowałam dokładnie pięć domów. Pierwszy<br />

powstał już wiele lat temu i dziś mogę<br />

szczerze przyznać, że to nie był udany dom.<br />

Wiadomo, że uczymy się na błędach, poza<br />

tym czas płynie i my się też zmieniamy,<br />

a w moim przypadku sukcesywnie coraz wyżej<br />

podnoszę sobie poprzeczkę. Cały czas się<br />

uczę i zdobywam wiedzę w różnych życiowych<br />

dziedzinach.<br />

Poprzednie domy poszły więc w zapomnienie<br />

i opowiem o tym, w którym aktualnie mieszkamy.<br />

Jest najlepszy ze wszystkich i ukochany.<br />

Oczywiście, w ciągu kilku ostatnich<br />

lat bardzo zmienił się też rynek materiałów<br />

budowlanych i wykończeniowych. Łatwiej<br />

jest wszystko rozsądnie zaplanować i zrealizować.<br />

Dostępne są materiały poradnikowe.<br />

To bardzo cenne.<br />

Mieszkasz pod Warszawą. Czy ten dom<br />

jest duży – drewniany czy murowany?<br />

Jest drewniany, wybudowany w tzw. technologii<br />

kanadyjskiej. Nie lubię domów murowanych,<br />

bo wydają mi się ciężkie i zimne. Ma<br />

150 metrów kwadratowych, więc jest mniejszy<br />

od poprzednich, ale jest bardzo przemyślany<br />

i dzięki temu funkcjonalny. Oczywiście,<br />

ma też drewniane okna z podwójnymi szybami<br />

i drewniane drzwi. Jako ciekawostkę powiem,<br />

że w drzwiach zewnętrznych zamontowane<br />

jest ruchome „okno” na dole, dzięki<br />

któremu pies i kot mogą się swobodnie poruszać<br />

i przemieszczać na zewnątrz.<br />

Czy to nie zabiera ciepła szczególnie w zimie?<br />

Jak ogrzewany jest dom?<br />

Nie, nie ma problemu z uciekaniem ciepła. Nasz<br />

dom po prostu oddycha i właśnie dzięki temu,<br />

że jest drewniany – jest zdrowy. Ogrzewany<br />

jest przez kominek, który ma 800-litrowy kocioł<br />

i tzw. płaszcz wodny. Poprzez komin są rozprowadzenia<br />

do wszystkich pomieszczeń domu, gdzie<br />

są kaloryfery. Dom ogrzewany jest dzięki temu też<br />

ekologicznie, bo drewnem i brykietami.<br />

Jak wspominasz budowę? Może blaski i cienie?<br />

Muszę przyznać, że ostatnie cztery domy zostały<br />

wybudowane i wykończone wewnątrz przez ekipę<br />

72 marzec 2011<br />

Katarzyna Dowbor – dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Pasjonatka<br />

jazdy konnej.<br />

pana Artura. Dzięki temu nie miałam żadnych kłopotów.<br />

To człowiek inteligentny i odpowiedzialny,<br />

który ma własną fi rmę oraz stałych sprawdzonych<br />

podwykonawców.<br />

Nie miałam żadnych problemów w komunikacji<br />

i konsultacjach w sprawach dotyczących budowy.<br />

Był też bardzo pomocny w doradzaniu rozwiązań.<br />

Na przykład podłoga: marzyłam o deskach. Są<br />

więc jesionowe i koniecznie musiały mieć dużo<br />

sęków, żeby ładnie i naturalnie wyglądały. Mam<br />

dobrze zaplanowaną i funkcjonalną kuchnię,<br />

tak żebym mogła się w niej wygodnie poruszać,<br />

bo lubię gotować i naprawdę gotuję! Znam domy,<br />

które wyglądają jak laboratoria albo tak, jakby nikt<br />

tam nie mieszkał. To smutne. Kompletnie tego<br />

nie rozumiem. Dom jest miejscem do życia i musi<br />

tętnić życiem. Wiele osób, szczególnie z mojego<br />

środowiska zawodowego, dom traktuje<br />

tylko jak sypialnię. Dla mnie mój dom i mojej<br />

córki Marysi jest najważniejszy. Jest na pierwszym<br />

planie, a potem życie zawodowe i inne<br />

wyzwania.<br />

Kasiu, od marca rusza nowy program, magazyn<br />

poradnikowy z twoim udziałem.<br />

Tak, już teraz serdecznie zapraszam. Bedzie<br />

nosił tytuł „Ogrodowa Dowborowa, czyli<br />

cztery pory roku w domu i ogrodzie”. Będziemy<br />

w nim latem doradzać, jak pięknie<br />

urządzić ogród, ale nie tylko, bo pokażemy<br />

też, jak ładnie zaprojektować zieleń i aranżacje<br />

balkonów. To taka polska bolączka, bo jak<br />

obserwujemy, często balkony w budynkach<br />

służą do gromadzenia niepotrzebnych<br />

przedmiotów i wyglądają bardzo ponuro.<br />

Będę gospodarzem tego magazynu i razem<br />

z ekspertami, ale też słuchając amatorów<br />

i pasjonatów, podpowiemy, jak działać.<br />

Zimą będziemy pokazywać wnętrza domów<br />

i mieszkań, biorąc też pod uwagę roślinność.<br />

Jesteś bardzo pogodną i energiczną kobietą<br />

i mistrzynią spełniania własnych<br />

marzeń. Kilka słów o tym.<br />

Staram się być bardzo aktywna i prywatnie,<br />

i zawodowo. To daje energię i satysfakcję.<br />

Jestem pasjonatką jazdy konnej. Mam własnego<br />

konia, o którego dbam, i jazda na nim<br />

jest prawdziwą przyjemnością i relaksem.<br />

A marzenia... przekuwam w rzeczywistość.<br />

Takie największe, które jeszcze musi poczekać<br />

aż Marysia skończy szkoły, ale do którego<br />

już się przygotowuję, to wybudowanie pensjonatu<br />

na Mazurach, gdzie wiele lat temu<br />

kupiłam ziemię. Już mam w głowie projekt.<br />

Oczywiście, dom musi być drewniany, w stylu<br />

dworkowym. Będzie się nazywał Dowborowy<br />

Dwór. To będzie taki azyl dla przyjaciół i znajomych<br />

od szalonej, pędzącej codzienności. Dobre,<br />

domowe jedzenie. Własne masło i pieczony chleb<br />

itd. Smacznie i zdrowo. Będzie też, oczywiście,<br />

stajnia i tu mam zamiar trzymać konie sportowe,<br />

które, niestety, często trafi ają do rzeźni.<br />

Rozpoczął sie rok 20011. Czego ci życzyć Kasiu,<br />

oczywiście, oprócz spełnienia marzeń?<br />

Powiem krótko: żeby nie było gorzej! Są blaski i cienie<br />

w życiu, ale życzę swoim bliskim i sobie, żeby<br />

zwyczajnie nam nie było gorzej. I to wystarczy!<br />

Rozmawiała<br />

LIDIA DRABAREK<br />

redakcja@okna-forum.pl


Natura TREND ELEGANCE, model A.1<br />

Natura KONCEPT ELEGANCE, model K.3<br />

Drzwi dostępne wyłącznie w sieci Autoryzowanych Dealerów Porta oraz w ponad 1500 współpracujących z nimi Autoryzowanych Punktach Sprzedaży (APS).<br />

Bełchatów BALSA 44 633 24 31 • Białystok AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 85 653 93 23 • Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36 • Błonie CENTROBUD 22 731 81 53 • Bolesławiec JAWA<br />

75 732 05 24 • Busko Zdrój FONTIS 41 378 80 45 • Bydgoszcz DRZWI – TESSA 052 364 67 00 • Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23 • Ciechanów WOODCOTE POLAND 23 672 56 36 • Czaplinek-<br />

Sikory P.P.H.U. M&G GRZEGORZ KOTŁOWSKI 94 375 47 56 • Czechowice Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49 • Częstochowa FACHOWIEC 34 360 22 40 • Ełk MURBET 87 620 06 20 • Gdańsk<br />

BEL – POL 58 301 78 39 • Gdańsk STALREM 58 340 69 50 • Gdynia STOREM 58 668 46 87 • Gdynia WOODCOTE POLAND 58 663 84 00 • Gliwice BEL – POL <strong>03</strong>2 232 87 58 • Gliwice MAT – BUD<br />

32 331 37 20 • Gorzów Wlkp. BEL – POL 95 722 73 19 • Gorzów Wlkp. STALREM 95 725 <strong>03</strong> 66 • Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78 • Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 10 • Jelenia Góra BEL – POL<br />

75 767 83 88 • Kalisz BEL – POL 62 753 67 21 • Katowice BEL – POL 32 252 86 91-92 • Katowice BUDUS Grupa PHMB <strong>03</strong>2 608 87 87 • Katowice WOODCOTE POLAND 32 202 50 30 • Kielce<br />

APOLLOPLAST 41 346 10 11 • Kielce BEL – POL 41 362 68 66 • Kielce FONTIS 41 362 72 41 • Kłodzko STOLPLAST 74 867 46 74 • Kołobrzeg WIK 94 351 64 18 • Koszalin SEZAM 94 342 54 46<br />

• Koszalin TOM – SAN 94 343 54 88 • Kościan EFLI 65 511 95 66 • Kraków BEL – POL 12 417 39 46 • Kraków DREWEX 12 622 88 60 • Kraków HEBAN 12 651 87 62 • Kraków KONSTRUKTOR<br />

12 420 00 12 • Kraków STALREM 12 264 72 25/26 • Kraków WOODCOTE POLAND 12 417 13 00 • Legnica BEL – POL 76 856 <strong>03</strong> 00 • Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90 • Lublin INTER GIPS<br />

81 441 72 27 • Lublin PORTO 81 444 60 25 • Lublin WOODCOTE POLAND 81 745 38 46• Łomża DW DOMEL 86 215 66 15 • Łódź BEL – POL 42 676 76 36 • Łódź EKOCENTR 42 656 73 34/35 •<br />

Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44 • Łódź STALREM 42 653 51 44/45 • Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48 • Nowa Sól BEL – POL 68 356 33 20 • Nowy Sącz BOGDAŃSKI<br />

18 444 24 13 • Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27 • Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07 • Olsztyn D.P. 89 532 02 17 • Opole BEL – POL 77 454 42 33 • Opole WOODCOTE POLAND 77 402 44 40<br />

• Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48 • Płock BUD – MAT 24 268 65 04 • Płock PIK 24 268 99 66 • Poznań BUDOM MARKET 61 859 83 00/23 • Poznań C.B. PROGRESS 61 873 33 00<br />

• Poznań EKO 61 815 <strong>03</strong> 44 • Poznań STALREM 61 846 08 60-62 • Przemyśl MULTI – FORM II 16 678 48 31 • Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77 • Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77 •<br />

Puławy BEL – POL 81 888 <strong>03</strong> 49 • Radom FACHOWIEC 48 340 <strong>03</strong> 45 • Radom OKNO – BUD 48 381 17 95 • Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34 • Rzeszów PORTO 17 853 27 15 • Rzeszów WEPA<br />

17 864 22 80 • Sanok INSTAL – BUD 13 493 24 11 • Słupsk ROLBUD 59 842 34 95 • Słupsk TOM – SAN 59 842 <strong>03</strong> 22• Słupsk WOODCOTE POLAND 59 848 59 75 • Suwałki ALMAT 87 563 16 31<br />

• Szafl ary TOMEX 18 275 40 64 • Szczecin HIPER – GLAZUR 91 485 64 51 • Szczecin STALREM 91 484 73 99 • Szczecinek KPPD Szczecinek 94 372 95 55 • Świdnica BEL – POL 74 856 38 30 •<br />

Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67 • Tarnów TRANSBUD 14 629 80 73 • Toruń DRZWI – TESSA 56 655 92 60 • Toruń MS PROFI 56 660 52 95 • Tychy MULTI – FORM II 32 227 27 27 • Wałbrzych<br />

BEL – POL 74 886 95 00 • Wałbrzych SIRBUD 74 666 88 88 • Warszawa CENTROBUD 22 756 72 36 • Warszawa CENTRUM DRZWI 22 651 <strong>03</strong> 50 • Warszawa SYKOMAT 22 840 42 57 • Warszawa<br />

TECHNOBUD 22 632 85 06 • Warszawa WOODCOTE POLAND 22 796 00 76 79 • Warszawa – Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80 • Warszawa – Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 724 35 91 •<br />

Warszawa – Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44 • Warszawa – Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66 • Warszawa – Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78 • Warszawa – Stara Iwiczna SYKOMAT<br />

22 224 39 31 • Warszawa – Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81 • Warszawa – Stare Babice TECHNOBUD – ALSTAL 22 382 41 01 • Warszawa – Ząbki SYKOMAT 22 781 55 06 • Wejherowo<br />

BEL – POL 58 672 30 51 • Włocławek MAJSTER ATLAS KUJAWY 54 412 66 21 • Wrocław BEL – POL 71 325 27 77 • Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90 • Wrocław WOODCOTE POLAND<br />

71 346 79 90-91 • Zamość METBUD 84 639 10 09 • Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00<br />

Natura KONCEPT ELEGANCE, model A.9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!