Bareilly se Madinah - Dawat-e-Islami

data2.dawateislami.net

Bareilly se Madinah - Dawat-e-Islami

ﮧﻨﯾﺪﻣ ﮯﺳ ﯽﻠﯾﺮﺑ

Bareilly Sey Madina

Yeh Risalah Shaykh-e-Tariqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat bani-e-

Dawat-e-Islami, Hazrat Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad

Ilyas Attar Qadiri Razavi ْﻪـ

َ

ﻴـِ ﻟﺎـَ ﻌـ ْ ﻟا ﻢـُ

ُ

ﻬـُﺗﺎـَﻛﺮـ َ َﺑ ْ ﺖـَﻣاَ د ney tehreer farmaya hay,

Majlis-e-Tarajim ney is ko Roman-English main compose kiya

hay. Agar is main koi kami-bayshi payain to Majlis-e-Tarajim ko

aagah kar key Sawab key haqdar baniye.

Majlis Tarajim (Dawat-e-Islami)

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran,

Purani Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan

Contact #: +92-21-34921389 to 91

translation@dawateislami.net


ۡ


� � � ٰ

� بر �ﻪـ ﻠ� ـﻟ � ﺪـ ۡ ﻤـ � ﺤـ ۡ ﻟ � �

� ۡ

�ﻤـ � ﻠـ ٰ ﻌـ ۡ ﻟ�

� ۡ

ـ�ﻠـ � ﺳ ۡ ﺮـ � ﻤـ ۡ � � ٰ


ﻟ� �ﺪـ ﻴـﺳ � ـ � � � �� � � ٰ �� �

ﻋ مﻹﻶـﺴـﻟ�و ةﻮـﻠـﺼـﻟ� و

�ﻪـ ٰ �

ﻠـﻟ� �ﻢ ۡ ۡ


ﺴـ�ﺑ �ﺟ ��

� ﺮـﻟ� ﻦ ٰ ﻄـ ۡ ﻴـ �� � � ٰ

ﺸـﻟ� ﻦـ �ﻣ �ﻪـ ﻠـﻟﺎـ�ﺑ � ذ ۡ ﻮـ � ﻋ � ﺎـ � ﻓ � ﺪـ ۡ ﻌــ� ﺑﺎـ �� �� �

� ـ �ﺣ ﺮـﻟ� ﻣ� ﻦ ٰ ﻤـ ۡ ﺣ �� ﺮـﻟ�

Kitab Parhne ki Du’a

Dini Kitab ya Islami Sabak Parhne se Pehle Zail mein Di hoi

Du’a Parh Lijiye ﻪـ�ﻠـﻟاَ ءﺂ�َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َ

Du’a yeh hai

Tarjama:

ّﺰَ ﻋ jo Kuch Parhengay yaad rahega.

ّٰ

لل َ ا

ُ

ه

ۡ

فا َّ م

ۡ

ح َ َ

ل ت

َ ع

ۡ

ِح ا ي

َ ن

ۡ

ك

َ

ت َ م

َ ۡ ُ ۡ

شرناو

َ

ك

َ

ل َ ع

ۡ

ي

َ ۡ

حم َ ر ا َ ن

َ

ت

َ

ـ ك

َ ي َ

ۡ ۡ َ

ِ�او

َ

ِل لجااذ ا

َ


ۡ

ما ك َ ر

Aey Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ وَ

ّﺰَ ﻋ hum par Ilm-o-hikmat key darwazey khol dey

aur hum par apni rehmat nazil farma! Aey azmat aur buzurgi

waley!

ii

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, pp. 40)

Note: Awwal akhir aik aik bar Durood-e-Pak parh lain.


Fehrist

Bareilly Bareilly Sey Sey Madina Madina

Madina

Durood sharif ki fazeelat ...................................................................... 1

Qutb-e-Madina ki gawahi ................................................................... 3

Mufti A’zam Hind Barelyi sey Madina ................................................ 5

Aaqa key Qadmo mey mout ................................................................ 6

Phansi ghar sey apney ghar tak ............................................................ 7

Mushkil kusha ka deedar ..................................................................... 9

Beemar bakht baidar.......................................................................... 13

Dil ki baat jaan-li .............................................................................. 13

Barish barasney lagi ........................................................................... 15

Mazdoor shehzadah ........................................................................... 16

Dunyuwi ‘Uloom mey Maharat ki nadir Hikayat .............................. 18

Manqabat A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَﻋ ٰﱃﺎ ﻌَﺗ ِﷲا َ ُﺔَ ﲪْ ر َ ....................................................... 21

iiiب

� � � ٰ

� ر �ﻪـ ﻠ� ـﻟ � ﺪـ ۡ ﻤـ � ﺤـ ۡ ﻟ � �

� ۡ

ـ�ﻠـ � ﺳ ۡ ﺮـ � ﻤـ ۡ ﻟ� �ﺪـ ﻴـ � �

� ﺳ �

ٰ

ـ � ﻋ مﻹ � � �� ﻶـﺴـﻟ�و � � ٰ ��

ةﻮـﻠـﺼـﻟ� و

� � ۡ

�ﻤـ � ﻠـ ٰ ﻌـ ۡ ﻟ�

ۡ ـ �ﺣ �� ﺮـﻟ� � ﻦ ٰ ﻤـ ۡ ﺣ ��

� ٰ

ﺮـﻟ� �ﻪـ ﻠـﻟ� �ﻢ ۡ ﺴـ�ﺑ

ۡ

� �ﺟ �� ﺮـﻟ� � ﻦ ٰ ﻄـ ۡ ﻴـ ��

ﺸـﻟ� ﻦـ

� � ٰ

�ﻣ �ﻪـ ﻠـﻟﺎـ�ﺑ � ذ ۡ ﻮـ � ﻋ � ﺎـ � ﻓ � ﺪـ ۡ ﻌــ� ﺑﺎـ �� �

ﻣ� Bareilly Bareilly Sey Sey Madina

Sheytan lakh susti dilaye magar ba niayt ba Sawab ye Risalah

pura parh kar apni Dunya-o-Akhrat ka bhala kijiye.

Durood sharif ki fazeelat

Hazrat Ubbi bin Ka’ab َﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا ِ

ُﻪْ ﻨ ـ

�َ َ ر ney arz ki key mey (sarey,

wird, wazifey chor dunga or) apna sara waqt durood khuani

mey sarf karun ga. To Sarkar-e-Madina ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ ney

farmaya: Ye tumhari fikar ko door karney keliye kafi hoga or

tumharey gunah maaf kar diye jayn gey. (Tarmizi jild 4 safha 208

hadis 2465 dar-ul-fikar beroot)

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


1

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

Ye un dinon ki baat hay jab mey Bub-ul-Madina Karachi key

alaqa kharadar mey waqi Hazrat Sayyiduna Muhammad Shah

Dulah Bukhari Sabzwari ی ِرﺎ ِﻪ ُﺔَ ْﲪ ر ِﻪ

َ

ﺒ ۡ ﻟا ـ� ﻠـﻟا َ ۡ

ﻴَ ﻠَ ﻋ key mazar sharif sey

mulhaqa haderi masjid mey Tajdar-e-Ahl-e-Sunnat, Shehzadah

A’ala Hazrat Huzur Mufti A’zam Hind Hazrat Moulana Mustafa


Bareilly Sey Madina

Raza Khan ْﻦٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

ka mutabarrik imama sharif sar par saja

kar namaz-e-fajr parhaya karta tha. ﻞَ ّ ﺟ ﻪـ�ﻠ ـﻟ ِ

َ وَ َّﺰَ

ﺪـ ُ ﻤْ ﺤـ َ ْ ﻟَا

ﻋ Eik wali kamil ka

imama sharif bar ha merey hathon or sar sey mas hua hay.

ﻟاَءﺂ�َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ﻪـ� ﻠـ

Merey hathon or sar ko jahannam ki aag nahi

chuye gi. Or jab hathon or sar ko nahi chuey gi to ﻟاَءﺂ�َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻪـ� ﻠـ


sara hi badan mehfooz rahey ga. Darasal baat ye hay key

mutazkkrah haderi masjid mey A’ala Hazrat, Azeem-ulbarakat,

Moulana Imam Ahmad Raza Khan ْﻦٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

key

Khalifa Majaz Maddah-ul-Habib, Hazrat Moulana Jameel-u-

Rehman Qadri Razwi ی ِﻮـَﻘـ ۡ ﻟا ِﻪـ�

ﻠـﻟا ُﺔ ـْﺣر

ِﻪ َﻤ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

key farzand-e-arjmand

Hazrat Allama Moulana Hameed-u-Rehman Qadri Razwi

ی ِﻮـَﻘـ ۡ ﻟا ِﻪـ�

ﻠـﻟا ُﺔ ـْﺣر

ِﻪ َﻤ َ ْ

ﻴَ ﻠـﻋَ

imamat farmatey thay. Chunkey masjid sey aap

ka dolat khana taqreeban 6,7 kilo miter door tha lehaza fajr ki

imamat ki sa’adat mujhey milti thior un ka Huzur Mufti A’zam

Hind ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ wala Imama sharif mujhey naseeb ho jata, jis

sey mey barkatain hasil kiya karta.

Eik baar Hazrat Moulana Hameed-u-Rehman

ْﺣر ِﻪ ْنﺎَ ّ ْـﻟا ُﺔﻤَ ـ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

ﻨَ A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ key fazail bayan kartey huye mujh sey

farmaya: Mey un dinon chota bacha tha or mujhey achi tarah

yad hay key A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ mujh sey bhi or har

bachey sey “Aap” keh kar hi guftugu farmatey thay, dantna,

jharna or tu’takar Aap ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ka mazaj mubarak mey na

tha, eik jumerat ko mey bareyli sharif mey A’ala Hazrat key

shana rehmat par hazir tha key koi sahib milney aye or woh

waqt amm mulaqat ka nahi tha lekin woh milney par musir

thay. Chunacha mey A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ key khas kamrey

2

ﻤ ney


3

Bareilly Sey Madina

mey pegham deney chala giya magar kamrey mey to kuja

purey makan mey A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر kahi nazar nahi aye.

Hum heran thay key akhir kaha gaye, isi shash-o-panj mey sab

kharey thay key A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر achanak apney

kamrah khas sey bar’amad huye, sab heran reh gaye or

puchney lagey key jab hum ney talash kiya to aap kahi nazar na

aye magar phir aap apney hi kamrey sey bahar tashreef laye is

mey kiya raaz hay? Logon key peham israr par irshad farmaya:

“ ﻪـ� ﻠـﻟ ِ

ُ ﺪـ ْ ﻤ َ ﺤـ ْ ﻟَا

ّﻞ َ ﺟوَ َّﺰَ

ﻋ mey har jumeraat ko is waqt apney isi kamrey

ya’ni Barelyi sey Madina Munawwrah ﺎ ًﻤـ

ۡ

ﻴ ِﻈـ ﻌـَﺗ ۡ و َّ

ﺎـًﻓ

ﺮـَﺷ َ ُﻪـ�

ﻠـﻟا ﺎـَﻫَ داَز hazri

deyta haun.” Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par rehmat ho or un key sadqey

hamari bey hisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Harm hay usey sahit har do alam!

Jo dil ho chuka shikar-e-Madina

(Zoq-e-naat)

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


Qutb-e-Madina ki gawahi

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ �ه

ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا ��

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

َّﻞ

ﺟ ﻪـ� ﻠ ِ

َ وَ َّﺰَ

ـﻟ ُﺪـﻤْ ﺤـ َ ْ ﻟَا

ﻋ Imam Ahl-e-Sunnat ﻪ ْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ zabardast ashiq-e-

Rasool thay. In par Aaqaye Madina ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ ka khususi

karam tha. Barelyi sey Madina Munawarah ﺎ ًﻤـ

ۡ

ﻴ ِﻈـ ﻌـَﺗ ۡ وَ

ّ ﺎـًﻓ

ﺮـَﺷ َ ُﻪـ�

ﻠـﻟا ﺎـَﻫَداَ ز ki

haziri eik or emaan afroz waqia mulayhza ho. Chunacha sakin-


Bareilly Sey Madina

e-Madina Al haaj Muhammad Arif Ziyai ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ka bayan

ۡ

hay key eik baar Huzur Qutb-e-Madina Sayyidi-o-Mushidi-o-

Moulai Ziaudin Ahmed Qadri Razwi ی ِﻮـَﻘـ ﻟا ِﻪـ�ﻠـﻟا

ُﺔ ـ ـ ney mujh

ْﺣر ِﻪ َﻤ َ ْ

ﻴَ ﻠ َﻋ

sey irshad farmaya: Ye un dinon ki baat hay jab A’ala Hazrat


ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ baqeed hayat thay, mey eik baar Srakar-e-Namdaar

ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ key mazar faiz-ul-anwaar par hazir hua. Salat-

o-salam arz karney key baad “Bab-u-Salam” puhncha wahan

sey achanak meri nazar sunheri jaliyon ki taraf chali gai to kiya

dekhta haun key A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ Shenshah-e-Risalat

َ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳ

ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ و َ َ ْ

ﻴ key Muwajha Sharif key samney dast basta

ْ َ َ َ َ ـ� َ َ

hazir hain. Mujhey bara ta’ajjub hua key Sarkar-e-A’ala Hazrat

ﻪﻴَ ﻠﻋ ٰﱃﺎ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر Madina Taiba ﺎ ًﻓﺮـَﺷ ﻠـﻟا ﺎـَﻫداز hazir huye hain or

ًﻤـ

ۡ

ﻴ ِﻈـ ﻌـَﺗ ۡ و َّ

ﺎـ ُﻪ

mujhey maloom tak nahi. Chunacha mey wahan sey Muwajha

Sharif par hazir hua to A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ mujhey nazar

nahi aye, mey wahan sey phir “Bab-u-Salam” ki taraf aya or jab

sunehri jaliyon ki taraf dekha to A’ala Hazrat

ﻪ َﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا

ْ

ﻴَ ﻠ

ُﺔَ ْﲪ رَ

Muwajha Sharif mey hazir thay, lehaza mey phir sunehri

jaliyon key rubaru hazir hua to A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ghaiyb

thay. Teesri baar bhi isi tarah hua mey samjh giya key ye

Mehboob-o-Muhib ka muamla hay, mujhey is mey mukhil

nahi hona chahiye. Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ و َ

ّﺰَ ﻋ ki un par rehmat ho or un key

sadqey hamari bey hisab mahfirat ho.

َ

ّﻞ َ ﺟ َ و َ

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


4

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ّﺰَ ﻪـ� ﻠـﻟ ِ ﺪـ ُ ﻤْ ﺤـ َ ْ ﻟَا

ﻋ Sag-e-Madina ُ ه ۡ ن َ ع فيَ ِ

ُ ع key Murshid Kareem ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ

Qutb-e-Madina ki bhi gawahi hasil ho gai key A’ala Hazrat


5

Bareilly Sey Madina


ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ batni tor par Madina-tul-Murshid Barelyi Sharif sey

Madina-tul-Rasool ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳ

َ َو

hazir huye thay.

Gham-e-Mustafa jis key seeney mey hay

Go kahi bhi rahey woh Madiney mey hay

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﻪـ


ا ��� ﺻ

ﺐﻴ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


Mufti A’zam Hind Barelyi sey Madina

Mithey mithey Islami bhaiyon! Aap ney dekha key? Sunniyon

key Imam A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ par hamarey Pyarey Aaqa,

Mithey Mithey Mustafa ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ kis qadar meharban

َ ـ� َ

thay key bagher kisi zahiri suwari key Bareilly Sharif sey

Madina Munawarah ﺎ ًﻓﺮـَﺷ ﻠـﻟا ﺎـَﻫدا bulaya kartey thay. A’ala

ًﻤـ

ۡ

ﻴ ِﻈـ ﻌـَﺗ ۡ و َّ

ﺎـ ُﻪ َز Hazrat to A’ala Hazrat, Aap ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ key shehzade par bhi

kuch kum karam nahi tha.

Chunacha Shezadah A’ala Hazrat, Huzur Mfti Azam Hind

Moulana Mustafa Raza Khan ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ key eik mureed-ozimmeydar

dawateislami ney mujhey tajpur (Nagpur Hind)

sey eik maktoob ki photo copy irsaal ki us mey eik muballigh

dawateislami ki kuch is tarah bhi tehreer bhi thi: 1409 hijr mey

merey waldain, barey bhai jan or bhabhi sahiba ko Haj ki sa’adat

naseeb hoi, in hazraat ney Madina Munawarah ﺎ ًﻤـ

ۡ

ﻴ ِﻈـ ﻌـَﺗ ۡ و َّ

ﺎـًﻓ

ﺮـَﺷ َ ُﻪـ�

ﻠـﻟا ﺎـَﻫَداَ ز

mey 2 behad emaan afroz manazir mulyhza kiye:

1. Walid mohtaram ney Roza Anwar key qareeb ye rooh

puroor manzar dekha key Sarkar-e-Mufti A’zam Moulana


Bareilly Sey Madina

Mustafa Raza Khan ْﻦٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

hasbey mamool sar-eaqdas

par imama sharif ka taj sajaye, chand sa chehra

chamkatey apney makhsoos Madani qafiley key hamrah

tashreef farma hain! Bari herani hoi key Huzur Mufti

A’zam Hind ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ko wisal kiye huye taqreeban 8

saal guzar chukey hain yahan kesey jalwah numai farma

rahey hain! Herat-o-musarrat key miley juley jazbaat key

sath apney barey betey (ya’ni merey barey bhai) ko ye

khabar deney dhoond ney nikley, jab barey betey sey

mulaqat hoi to pata chala key woh bhi walid sahib ko

dhoond rahey thay, kiyun key unhoney bhi ye manzar dekh

liya tha, chunacha ab dono dobarah usi maqam par aye to

Sarkar-e-Mufti A’zam Hind


ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ رَ

maa madani qafila

tashreef ley ja chukey thay. Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par rehmat

ho or un key sadqey hamari bey hisab maghfirat ho.

Aaqa key Qadmo mey mout

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


6

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

2. Dusra qabil-e-sad rashk manzar ye dekha key eik daraz qad,

tanumand no jawan Sarkar-e-Dojahan ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ

key Aastan-e-Arsh nishan par hazir tha or qadmain sharifain

mey hath utha kar dua mang raha tha key yakayak gira or

Sarkar ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ key qadmo par nisar ho giya!

Walid sahib ney bataya key logon ki bheer lag gai, mukhtalfu-lissan

musalman apni apni zaban mey us khush naseeb


7

Bareilly Sey Madina

no jawan ki emaan afroz mout par rashk kar rahey thay.

Aah kash!

Yu’n mujh ko mout aye to kiya puchna mera

Mey khak par nigah dar-e-yar ki taraf

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


(Zoq-e-Naat)

Phansi ghar sey apney ghar tak

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر key eik mureed Amjad Ali Khan Qadri

Razwi shikar keliye gaye.Unhoney jab shikar par goli chalai to

nishna khata ho gaya or goli kisi rahgeer ko lagi jis sey woh

halak ho gaya, police ney giriftar kar liya, court mey qatal sabit

ho giya or phansi ki saza suna di gai. Aziz-o-aqriba tarikh sey

pehley rotey huye mulaqat ko pohnchey to amjad ali sahib kehney

lagey key: Aap sab mutmain rahiye mujhey phansi nahi ho sakti

kiyun key merey Peer-o-Murshid A’ala Hzarat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ney

khuab mey akar mujhey ye basharat di hay: “Hum ney apko

chor diya.” Ro dho kar log chaley gaye. Phansi ki tarikh waley

roz mamta ki maari maa roti hoi apney laal ka akhri deedar

karney pohnchi.

ﻪ�� ﻠـﻟا َ ﻦـٰ ﺤْ ﺒـ ُ ﺳ ﻪ�� ﻠـﻟا َ ﻦـٰ ﺤْ ﺒـﺳ ُ Apney Murshid par aitiqad hoto aisa! Maa ki

khidmat mey bhi barey aitmaad sey arz kardi: “Maa aap

ranjeedah na hon, ghar jayiye, َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َ ّﺰَ ﻋ ﻪ ـ� ﻠـﻟاَءﺂ�

aaj ka nashta ghar


Bareilly Sey Madina

akar hi karun ga.” Maa key janey key baad amjad ali ko phansi

key takhtey par laya giya, galey mey phanda dalney sey pehley

hasbey dastoor jab akhri arzoo puchi gai to kehney lagey: “kiya

karo gey puch kar? Abhi mera waqt nahi aya.” Woh log

samjhey key mout ki dehshat sey dimagh fail ho giya hay!

Chunacha phansi gar ney phanda galey mey pehna diya key

taar agiya: Malika Wiktoriya ki tajposhi ki khushi mey itney

qatil or itney qaidi chor diye jayen. Foran phansi ka phanda

nikal kar in ko takhtey sey utar kar riha kar diya giya. Udhar

ghar par kuhram macha hua tha or lash laney ka intizaam ho

raha tha key amjad ali qadri sahib phansi ghar sey seedhay

apney ghar aa puhnchey or kehney lagey: Nashta layiye! Mey

ney jo keh diya tha key َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َ ّﺰَ ﻪـ�ﻠـﻟاَءﺂ�

ﻋ nashta ghar akar karun

ga. (Tajalliya imam ahmed raza p. 100 barkati publishers bab-ul-madina

Karachi)

Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َ ّﺰَ ﻋ ki un par rehmat ho or un key sadqey hmari bey

hisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


A hain dil aseer sey lab tak na ayi thi

Or aap dor aye giriftar ki taraf

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


(Zoq-e-Naat)

8

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ


Mushkil kusha ka deedar

9

Bareilly Sey Madina

Baaz Islami bhaiyon ka Bab-ul-Madina Karachi key eik muammar

katib Abdul Majid bin Abdul Malik peeli bheeti ney ye emman

afroz waqia sunaya: Meri umer us wqat 13 baras thi, meri soteyli

waldah ka zehni tawazun kharab ho giya tha, un ko zanjeeron

mey jakar kar chat par rakha jata tha, bohot ilaj karwaya magar

ifaqa na hua. Kisi key mashwarey par mey or merey walid

sahib wadah ko zanjeeron mey jakar kar ju tu peeli bheet sey

Barely Sharif tashreef laye, waldah musalsal galiyan bakey ja

rahi thi. A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ko dekhtey hi garj kar kaha:

Tum kon ho? Yahan ku’n aaye ho? Aap ney intihai narmi sey

farmaya: Mohtarma! Aap ki behtri keliye hazir hua haun. Waldah

badsatoor garaj kar boli. Barey aye behtri karney waley! Jo

chahti haun woh behtri kar do gey? Farmaya: َﺷ ْ نِا

َّﻞ

ﺟَ وَ َ ّﺰَ ﻋ ﻪ ـ� ﻠـﻟاَ

ءﺂ�

.

Waldah ney kaha:

“Mola Ali Mushkil Kusha ﻢۡﻳِﺮـَﮑـ ۡ ﻟا ُﻪـَ

ﻬـﺟۡ و َ ٰﱃﺎـ َﻌـَﺗ ُﻪـ�

ﻠـﻟا م

َ

ﺮـَﮐ َّ

ka deedar karadi!”

ye suntey hi A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney apney shana mubarak

sey chadar sharif utar kar apney chehra mubarak par daali

ma’an (ya’ni foran) hatali. Ab hamari nazron key samney A’ala

Hazarat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ nahi balkey Mola Ali Mushkil Kusha

ﻢۡﻳِﺮـَﮑـ ۡ ﻟا ُﻪـَ

ﻬـﺟۡ وَ

ٰﱃﺎـ َﻌـَﺗ ُﻪـ�

ﻠـﻟا م

َ

ﺮـَﮐ َّ

apna cehrah chamkatey kharey thay. Hamari

boorhi walda nihayat sanjidgi key sath jalwon mey gum thien,

mey ney or walid-e-mohtaram ney bhi khub ji bhar kar jagti

ankhon sey Mola Ali Mushkil Kusha َ ُﻪـ�

ﻠـﻟا م

َ

ﺮـَﮐ َّ

ﻬـ ۡ ﺟَ و ﻢۡﻳِﺮـَﮑـ ۡ ﻟا ُﻪـ

ٰﱃﺎـ َﻌـَﺗ ki

ziyarat ki. Phir Mola Ali Mushkil Kusha ﻢۡﻳِﺮـَﮑـ ۡ ﻟا ُﻪـَ

ﻬـﺟۡ و َ ٰﱃﺎـ َﻌـَﺗ ُﻪـ�

ﻠـﻟا م

َ

ﺮـَﮐ َّ

ney

apni chadar mubarak apney chehra mubarak par daal kar hatai


Bareilly Sey Madina

to ab A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر hamarey samney mutabassim

(ya’ni muskuratey) kharey thay. Phir A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر

ney eik shishi mey dawa ata farmai or irshad farmaya: 2 khurak

dawa hay, eik khurak mareeza ko dena agar zaroorat mehsoos

na ho to dusri khurak har giz mat dena.

ﻟ ُ ـْﻤﺤَ

ْـﻟَا ﺪ

َّﻞ

ﺟَ وَ ـ�

ﻠـِ

َ ّﺰَ ﻋ ﻪ ! Hamari

waldah sirf eik khurak (ya’ni doez) mey tandrust ho gaien jab

tak zindah rahi koi dimaghi kharabi naa hoi. Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ وَ

ّﺰَ ﻋ ki un

par rehmat ho or un key sadqey hamari behisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Qismat mey lakhon beach hon so bal hazar kaj

Ye sari guthi ik teri seedhi nazar ki hay

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


Babarkat chawanni

(Hadaiq-e-bkhshish sharif)

10

ۡ

ﲔ �ﻣ ۤ هﺎﺠ�ﺑ

ا

� ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

Eik baar A’ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan ْﻦٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

ko

hajiyon key istiqbal keliye Bandar’gah jana tha, tey shuda

suwari ko aney mey ta kher ho gai to eik iradat mand ghulam

nabi mistri bagher puchey tanga leney chaley gaye. Jab tanga

lekar paltey to door sey dekha key suwari achuki hay lehaza

tangy waley ko chawanni (eik rupee ka chothai hissa) dey kar

rukhsat kiya. Is waqia ka kisi ko ilm nahi tha. 4 roz key baad

mistri sahib Bargah-e-A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ mey hazir huye


11

Bareilly Sey Madina

to A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney inhain eik chawanni ata farmai.

Pucha: Kesi hay? Farmaya: Us roz tangy waley ko apney di thi.

Mistri sahib heran ho gaye key mey ney kisi sey is baat ka

mutlaq tazkirah nahi kiya phir bhi A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ko

maloom ho giya. Inhain is tarah soch mey dooba hua dekh kar

hazreen ney kaha: Miya babarkat chawwani kiyun chortey ho!

Tabarruk key tor par rakh lo. Jab tak woh babarkat chawanni

in key paas rahi kabhi paison mey kami naa hoi. (Mulakhas A’ala

Hazrat jild 3 p. 260 Maktaba-tul-Madina Bab-ul-Madina Karachi) Allah

َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par rehmat ho or un key sadqey hamari beyhisab

maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Hath utha kar eik tukra aye kareem!

Hain sakhi key maaldar mey haqdar hum

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


(Hadaiq-e- bakhshish sharif)

Qaid sey choot to gaye----!

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

Eik buriyah jo A’ala Hzarat Imam Ahmed Raza Khan ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر

ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ

ki mureedni thien. In key shohor par qatal ka muqadma dayir

ho kar saza ka hukum ho giya tha key 5000 jurmana or 12 saal

qaid. Is ki apeal ki gai. Jab sey apeal hoi thi inka bayan hay key

mey rozana A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ki khidmat mey hazir hua


Bareilly Sey Madina

karti thi. Faisley ki tarikh sey chand roz qabal bari bi pardey

mey lipti hoi Bargah-e-A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر mey faryad

lekar hazir hoin. Farmay: Kasrat sey ُ ل ۡ يِكَ و ۡ لا َ م ۡ عِن َ و ُ ّٰ �ا ا َ ن ُ ب


Beemar bakht baidar

13

Bareilly Sey Madina

Sayyad Qanat Ali Shah sahib kamzor dil key thay. Eik baar kisi

mareezkey khatarnak opretion ki tafseel sun kar sadmey sey

behosh ho gaye, lakh jitan kiye gaye lekin hosh na aya. A’ala

Hazrat Imam Ahmed Raza Khan َ ـﻟا

ُﺔ ـ

ْﻦٰ ْﲪ ﺮّ

َ ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠ َﻋ ki khidmat mey

darkhuast pesh ki gai. Aap ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ Sayyad zadey key sirhaney

tashreef laye. Nihayat hi sihfqat key sath in ka sar apni god

mey liya or apna mubarak roomal inkey chehrey par dala key

foran hosh agiya or ankhain khol dien. Zamaney key wali ki

god mey apna sar dekh kar jhoom gaye tazeem ki khatir uthna

chaha magar kamzori key sabab na uth sakey. Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ وَ

ّﺰَ ﻋ ki un

par rehmat ho or un key sadqey hamari bey hisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Sar-e-baalain rehmat ki ada layi hay

Haal bigra hay to beemar ki ban ayi hay

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


Dil ki baat jaan-li

(Zoq-e-Naat)

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif mey eik sahib rehtey thay

jo buzurgan-e-din ko ahmiyat na detey thay or peeri mureedi

ko pait ka dhakosla kehtey thay. In key khandan key kuch

afrad A’ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan ْﻦ ٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

sey


Bareilly Sey Madina

bait thay. Woh log eik din kisi tarah sey behla phusla kar in ko

A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ki ziyarat keliye ley chaley. Rastey mey

eik halwai ki dukan par garam garam amartiyan (mash key

ataiy ki mithai jo jalebi key mushaba hoti hay) tali ja rahi thi,

dekh kar in sahib key moo mey pani agaya. Kehney lagey: “Ye

khilao to chalunga.” In hazraat ney kaha wapsi mey khilayn

gey pehley chalo. Bahr haal sab log A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر ki

Bargah mey hazir ho gaye.

Itney mey eik sahib garam garam amartiyon ki tokri leykar

hazir huye, fatiha key baad sab ko taqseem hoin. Darbar-e-

A’ala Hazrat

ﻪ َ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا

ْ

ﻴ ُﺔَ ْﲪ رَ

ka qaida tha key Sadaat-e-Kiram or

darhi walon ko dugna milta tha, chunkey in sahib ki darhi nahi

thi lehaza in ko eik hi amarti mili. A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney

farmaya inko do dijiye. Taqseem karney waley ney azr ki:

Huzoor! In ki darhi nahi hay. Aap ﻪ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ُﺔَ ْﲪ رَ

ney muskura kar

farmaya: “In ka dil chah raha hay, eik or dijiye.” Ye karamat

dekh kar woh A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ key mureed ho gaye. Or

buzurgan-e-din ki tazeem karney lagey. (Tajalliyat Imam Ahmed

Raza p. 101) Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par rehmat ho or un key sadqey

hamari bey hisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Dil ki jo baat jan ley roshan zameer hay

Us Hazrat Raza ko hamara salam ho

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


14

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ


Barish barasney lagi

15

Bareilly Sey Madina

A’ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan ْﻦٰ ْﲪ ﺮَ

ّ ـﻟا

ُﺔَ

ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

ki khidmat

mey eik nujumi hazir hua, Aap ney usey farmaya: Kahiye, Aap

key hisab sey barish kab aani chahiye? Is ney zaicha bana kar

kaha: Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ و َ

ّﺰَ ﻋ har baat par Qadir hay woh chahey to aaj hi

barish barsa dey. Aap sitaron ko dekh rahey hain mey sitaron

key sath sath sitarey bananey waley ki qudrat ko bhi dekh raha

haun. Deewar par ghari lagi hoi thi Aap ney nujumi sey

farmaya: Kitney bajey hain? Arz ki: Sawa 11. Farmaya: 12 bajney

mey kitni dair hay? Azr ki: Pon ghanta. Farmaya: Pon ghantey

sey pehley 12 baj saktey hain ya nahi? Arz ki: Nahi, ye sun kar

A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر uthey or ghari ki soi ghumadi, foran

tan tan 12 bajney lagey. Nujumi sey farmaya: Aap to kehtey

thay key pon ghantey sey pehley 12 baj hi nahi saktey.

To ab kesey baj gaye? Arz ki: Aap ney soi ghumadi warna apni

rafter sey to pon ghantey key baad hi 12 bajtey. A’ala Hazrat

ney farmaya: Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ و َ

ّﺰَ ﻋ Qadir mutlaq hay jis sitarey ko jis

waqt chahey jahan chahey pohncha dey. Aap ayandah mah

barish honey ka keh rahey hain or mera Rab َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ chahey to aaj

or abhi barish honey lagey. Zaban-e-A’ala Hazrat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ

sey itna nikalna tha key charo taraf ghanghoor ghat chaa gai or

jhoom jhoom kar barish barasney lagi. (Anwar-e-Raza p. 375 zia al

quran publications Lahore) Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par rehmat ho or un

key sadqey hamari bey hisab maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �


Bareilly Sey Madina

Mout nazdeek gunahon ki tumhey mail key khaul

Aa barus ja key naha dho ley ye pyasa tera

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


Mazdoor shehzadah

(Hadai-e-bakhshish shrif)

16

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

َ

Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif key kisi mahallay mey

A’ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan ـﻟا

ُﺔ ـ

ْﻦٰ ْﲪ ﺮّ

َ ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠ َﻋmad’aw

thay.

Iradat mandon ney yahan laney key liye palki ka ehtimam kiya.

Chuna-cha Aap ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ suawr ho gaye or 4 mazdoor palki

ko apney kandhon par utha kar chal diye. Abhi thori hi door

gaye thay key yaka-yak Imam Ahl-e-Sunnat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney

palki ko awaz di: “Palki rok dijiye” palki ruk gai. Aap ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ

foran bahar tashreef laye or bharayi hoi awaz mey mazdoraun

sey farmaya:

Such such bataiye aap mey Sayyad zadah kon hay? Kiyun key

mera zoq-e-iman Sarwar-e-do-Jahan ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ ki

khushbo mehsus kar raha hay, aik mazdor ney agey barh kar

arz ki: Huzur! Mey Sayyad haun. Abhi is ki baat mukammal bhi

na honey pai thai key ‘Alim-e-Islam key muqaddar peshwa or

apney waqt key ‘Azeem Mujaddid ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney apna ‘Imama

Sharif us sayad zadey key qadmon mey rakh diya. Imam Ahl-e-

Sunnat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ki ankhon sey tip tip ansoo gir rahey hain or

hath jor kar iltija kar rahey hain: Muazziz Shehzadey! Meyri


17

Bareilly Sey Madina

gustakhi maaf kar dijiye, bey khayali mey mujh sey bhool ho

gai, haye ghazab ho giya! Jin ki Nalen Pak merey Sar ka Taj-e-

‘Izzat hay, un (ya’ni shehzadey) key kandhey par mey ney

suwari ki, agar baroz-e-qayamat Tajdar-e-Risalat ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ

ney puch liya key Ahmed Raza! Kiya merey farzand ka dosh-enaznain

is liye tha key woh teri suwari ka bojh uthaye?

To mey kiya jawab doo ga! Us waqt Maidan-e-Mehshar mey

merey namos-e-ishq ki kitni zabardast ruswai hogi. Kai baar

zaban sey maaf kardey ney ka iqrar karwa leney key baad

Imam Ahl-e-Sunnat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney akhri iltijay shoq pesh ki:

Mohtaram Shehzadey! Is laa-shawri mey honey wali khta ka

kuffarah jabhi ada hoga key aap palki mey suwar hon gey or

mey palki ko kandha doo ga. Is iltija par logon ki ankhon sey

ansoo behney lagey or baaz ki to cheekhain buland ho gai.

Hazar inkar key baad akhir kaar Mazdoor Shehzadey ko palki

mey suwar hona hi para. Ye manzar kis qadar dil sooz hay,

Ahl-e-Sunnat ka jalil-ul-qadar Imam mazdooron mey shamil

ho kar apni Khudada ilmiyat or alamgeer shohrat ka sara izaz

khushnudi Mehboob ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ ki khatir eik gumnaam

mazdoor shehzadaey key qadmon par nisar kar raha hay!

(Anwar-e-Raza pp 415) Allah َ

ّﻞ َ ﺟ َ و َ

ّﺰَ ﻋ ki un par Rehmat ho or un key

sadqey hamari bey hisab Maghfirat ho.

و �ﻪ


ۡ ﻢ��ﻠﺳو �ٖ � ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ

� � � ٰ ا

Teri nasl-e-pak mey hay bacha bacha noor ka

Tu hay aiyn-e-noor tera sab gharana noor ka

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �


Bareilly Sey Madina

Dunyuwi ‘Uloom mey Maharat ki nadir Hikayat

Mithey mithey Islami bhaiyon! Jis ki ulfat Al-e-Rasool ki ye

halat ho us key Ishq-e-Rasool ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳ

ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ و َ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ka kon andaza

laga sakta hay! Imam Ahl-e-Sunnat ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ jahan eik Ashiq-

e-Rasool or bakaramat wali thay wahien eik zabardast Alim-e-

Din bhi thay, kam-o-besh 50 uloom par Aap ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر

ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ko

kamil dastris (ya’ni maharat) hasil thi. Dini ‘uloom ki barkat

sey dunyawi ‘uloom khud agey barh kar Aap key qadam

choomtey thay. Is zaman mey eik heyrat angaiz waqia parhiye

or jhoomiye. Chuna-cha Ali Garh University wais chancaller

Doctor Sir Ziauddin ney Europe mey taleem hasil ki thi or

barr-e-saghir key saf-e-awal key riyazi dano mey sey eik thay.

Ittifaq sey riyazi key eik masley mey inko mushkil pesh ayi.

Bohtayra sar khapaya magar hal samjh mey na aaya. Chuna-cha

Germani ja kar is masley ko hal karney ka qasad kiya. Hazrat

Allama Sayyad Suleman Ashraf Qadri Razwi یِﻮـَﻘـ ۡ ﻟا ِﻪـ�

ﻠـﻟا ُﺔ ـْﺣر

ِﻪ َﻤ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

is

dor mey University key Shuba Diniyat key nazim thay. Inhoney

doctor sahib ko mashwarah diya bal-key israr kiya key aap

Germani janey ki takleef uthaney key bajaye yahan sey chund

ghantey ka safar kar key Bareilly Sharif chal kar Imam Ahl-e-

Sunnat Hazrat Moulana Imam Ahmed Raza Khan َ ـﻟا

ُﺔ

ْﻦٰ ْﲪ ﺮّ

َ ْﲪ ر ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠـَﻋ

sey apna masla hal karwa lijiye. Doctor Sahib ney herat sey

kaha key aap kiya keh rahey hain! Kiya ye Riyazi ka masla koi

esa moulana bhi hal kar sakta hay jis ney kabhi college ka moo

tak na dekha ho, Na baba! Bareilly sharif ja kar apna waqt zaya

nahi kar sakta. Magar Sayed Suleman Shah Sahib ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر

َ

18


19

Bareilly Sey Madina

key pahem israr par woh in key sath Madina-tul-Murshid Bareilly

Sharif hazir ho gaye. Imam Ahle-e-Sunnat ki � � ��� � ﻋ ��� � ��� ��� ��� �� � � bargah

mey haziri di.

Aap ki tabiyat Na-saaz thi lehaza doctor sahib ney arz ki:

Moulana! Mera masla behad pecheeda hay, eik dam daryaft

karney jesa nahi, zara itminan ki soorat ho to arz karun. Aap

� � ��� � ﻋ ��� � ��� ��� ��� �� � � ney farmaya: Aap bayan kijiye. Doctor Sahib ney

masla pesh kiya Imam Ahl-e-Sunnat � � ��� � ﻋ ��� � ��� ��� ��� �� � � ney foran iska

jawab irshad farma diya, jawab sun kar doctor sahib saktey

mey aagaye or beyikhtiyar bol uthay key aaj tak �� � �

� � �ﻢ ۡ ﻠ �ﻋ (ya’ni

Allah ���

�� �� � ��� � ki taraf sey barah-e-raast milney waley ilm) ka

suntey to thay magar aaj ankhon sey dekh liya. Mey to is masley

key hal keliye Germani janey ka azm bil jazm kar chukka tha

magar Hazrat Moulana Sayyad Suleman Ashraf Qadri Razwi

Sahib �


����ﻋ ���� ��� ��� ��� �� � � ney meri rehbari farmai. Imam Ahl-e-Sunnat

ney apna eik qilmi risala mangwaya jis mey aksar musallson or

dairaun ki shkalayn bani hoi thi, doctor sahib behr-e-herat

mey gharaq huye ja rahey thay. Kehney lagey: Mey ney to is

ilm ko hasil karney keliye mulk ba mulk safar kiya, bara rupia

kharch kiya, Euorpean Asa-tizah ki jutiyan seedhi ki tab kuch

maloomat hoi magar aap key ilm key agey to mey mahez eik

tifl-e-maktab (ya’ni madarsey ka bacha) haun. Ye to irshad

farmaiye, is fan mey aap ka ustaad kon hay? Farmaya: koi ustaad

nahi. Apney walid majid �


����ﻋ ������� ��� ��� �� � � sey char qaidey Jama

Tafreeq, Zarb or Taqseem is liye seekhey thay key tarkey (ya’ni

wirasat) key masail mey in ki zaroorat parti hay. Sharh-e-


Bareilly Sey Madina

chughmini shuru hi ki thi key Walid Sahib ﻪ

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ ر َ ney

farmaya: Kiyun waqt zaya kartey ho Sarkar-e-Madina ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳ

ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ و َ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ key darbar sey ye ‘uloom tum ko khud hi seekha diye

jayn gey. Chuna-cha aap jo kuch mulayhza farma rahey hain ye

sab Sarkar-e-Risalat Ma’ab ٖﻪِ ﻟٰ او ِﻪ َ ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُ

ﷲا َّ�

َ ﺻ

ﻢَّﻠﺳَ

و َ hi ka karam hay.

Masail zeesat key jitney bhi thay paicheedah paicheedah

Nabi key ishq ney hal kar diye poshidah poshidah

Doctor Sir Ziauddin Sahib par Imam Ahl-e-Sunnat ﻪ ِﷲا

ْ

ﻴَ ﻠَ ﻋ ٰﱃﺎ َﻌَﺗ ُﺔَ ْﲪ رَ

ki Jalalat-e-Ilmi or khush khulqi ka is qadar asar hua key

unhoney Som-o-Salat ki pabandi shuru kar di or chehrey par

darhi bhi sajali. (Mulakkhas az hayat A’ala Hazrat, jild 1, pp 222-229)

Allah َّﻞ

ﺟَ وَ َّﺰَ

ﻋ ki un par Remat hi or un key sadqey hamari bey

hisab Maghfirat ho.

ﻢ��ﻠﺳو �ٖ �

� � ٰ او �ﻪ

� ۡ ﻴ�ﻠﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �

ﺗ ﷲا �


�� ﺻ


Nigah-e-Wali mey woh taseer dekhi

Badalti hazaron ki taqdeer dekhi

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


20

ۡ

ﺎﺠ�ﺑ ﲔ


�ﻣ ۤ ه ا

ۡ ْ

ﲔ �ﻣ� ﻻا �

�� � ﻨﻟا �� �

ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ


21

Bareilly Sey Madina

Manqabat A’ala Hazrat ﻪ ْ ﻴَ ﻠ َ ﻋ ٰﱃﺎ َ ﻌَﺗ ِﷲا ُﺔَ ْﲪ َ ر

Tu ney batil ko mitaya aye Imam Ahmed Raza

Din ka danka bajaya aye Imam Ahmed Raza

Dor-e-batil or zalalat hind mey tha jis ghari

Tu mujadid ban key aya aye Imam Ahmed Raza

Ahl-e-Sunnat ka chaman sar sabz shadab tha

Or rang tum ney charahaya aye Imam Ahmed Raza

Tu ney batil ko mita kar din ko bakhshi jila

Sunnataun ko phir jalaya aye Imam Ahmed Raza

Aye Imam Ahl-e-Sunnat! Naib Shah-e-Umam!

Kijiye hum par bhi saya aye Imam Ahmed Raza

Ilm ka chashma hua hay moj zan tahreer mey

Jab qalam tu ney uthaya aye Imam Ahmed Raza

Hasher tak jari rahey ga faiz ku’n key tum ney hay

Faiz ka darya bahaya aye Imam Ahmed Raza

Hey Badar Gah-e-Khuda Attar ajiz ki du’a

Tum pay ho rehmat ka saya aye Imam Ahmed Raza

ﻪـ


ا ��� ﺻ

� ٰ

ﺪﻤ�� ﺤﻣ � �

�ﻠـﻟ

ٰ �ﻋ �ﺎ� ٰ ﻌ

� �


ۡ

�ﺒﺤ ﻮ��ﻠﺻ � � ْ ﻟا �� ﻋ ا

� ۡ

ﺐﻴ

More magazines by this user
Similar magazines