28.02.2013 Views

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK - Iwieniec

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK - Iwieniec

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK - Iwieniec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SPIS TREŚCI

WSTĘP do wydania II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SKRÓT HISTORII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

KONSTRUKCJA SPISU. . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PODZIĘKOWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ŹRÓDŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

OBJAŚNIENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dowódcy Zgrupowania podstępnie aresztowani. . . . . .11

DOWÓDCY ZGRUPOWANIA... . . . . . . . . . . . . 12

Rozporządzenie bojowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

SPIS ŻOŁNIERZY – Część I. . . . . . . . . . . . . . . 15

Uwagi do „Części I” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SPIS ŻOŁNIERZY – Część II. . . . . . . . . . . . . . 23

Uwagi do „Części II” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

SPIS ŻOŁNIERZY – Część III. . . . . . . . . . . . . . 32

Uwagi do „Części III” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ANEKSY do „Części III” . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Aneks 1 – polegli ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Aneks 2 – wykaz miejscowości i dat... . . . . . . . . . 76

Aneks 3 – mapa obozu warownego . . . . . . 77

Aneks 4 – chronologiczny wykaz walk... . . . . . . . . . 78

SPIS ŻOŁNIERZY – Część IV. . . . . . . . . . . . . . 79

ZAŁĄCZNIK nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

2012-02-01 Spis żołnierzy 3

Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!