Prirucnik_za_JPP_web

vladaocdrs

Prirucnik_za_JPP_web

10 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO - PRIRUČNIK ZA SPROVOĐENJE NA NIVOU...

GLAVA III

PODELA RIZIKA KOD PROJEKATA JPP ......................................................................... 65

1. PRAVNA KONTROLA RIZIKA KOD PROJEKATA JPP ...............................65

1.1. Opšte napomene o rizicima ...............................................................................65

1.2. Preraspodela rizika: uloga finansijera...............................................................67

1.3. Preraspodela pojedinih tipova rizika................................................................69

2. UTICAJ ODGOVARAJUĆE PODELE RIZIKA

NA RAČUNOVODSTVENI TRETMAN JPP ..................................................83

2.1. Način plaćanja kod projekata JPP .....................................................................83

2.2. Osnovni uslovi za vanbilansno knjiženje projekata JPP ................................84

GLAVA IV

VAŽNI ELEMENTI U POSTUPKU IZBORA PRIVATNOG PARTNERA ..................... 87

1. PREDUSLOVI FINANSIRANJA PROJEKATA JPP I

NEOPHODNOST PRIMENE EKONOMSKIH KRITERIJUMA ....................87

1.1. Tehnička izvodljivost i kvalitet predloga projekta ..........................................87

1.2. Ekonomski i finansijski uslovi finansiranja .....................................................88

1.3. Makroekonomski, pravni i politički uslovi (uslovi okruženja) .....................89

2. NAČELA UREĐIVANJA USLOVA, NAČINA I

POSTUPKA ZAKLJUČIVANJA JAVNIH UGOVORA ...................................90

2.1. Sadržina osnovnih načela...................................................................................90

2.2. Posebna načela za sprovođenje postupka davanja koncesija .......................101

3. KRITERIJUMI DODELE JAVNIH UGOVORA ...........................................101

GLAVA V

MAPA PUTA - OD IDEJE DO REALIZACIJE

PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ....................................................... 103

1. PROCENA OPRAVDANOSTI PRIMENE MODELA JPP ............................105

1.1. Korak - Definisanje prioritetnog projekta .....................................................105

1.2. Korak - Procena opravdanosti primene modela JPP ....................................105

2. PRIPREMA I ODOBRAVANJE PREDLOGA PROJEKTA ..........................108

2.1. Korak - Detaljne pripreme ...............................................................................108

2.2. Korak - Predlaganje projekata JPP bez elementa

koncesije i dobijanje saglasnosti .......................................................................113

2.3. Korak - Predlaganje projekata JPP sa elementima

koncesije i dobijanje saglasnosti .......................................................................114

3. POSTUPAK DODELE JAVNOG UGOVORA ILI TENDER.........................117

3.1. Korak - Izbor privatnog partnera u postupku

dodele javnog ugovora o JPP bez elemenata koncesije ..................................117

More magazines by this user
Similar magazines