Prirucnik_za_JPP_web

vladaocdrs

Prirucnik_za_JPP_web

GLAVA I - OPŠTE PRETPOSTAVKE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA (JPP) 39

Svaka forma JPP zahteva, kao uslov za uspešnu primenu, ispunjenje određenih

pretpostavki. Tako, određene forme JPP prenose veći rizik na privatni sektor; takve

forme zahtevaju sofisticirane pravne i regulatorne strukture, kao i raspoloživost resursa

javnog partnera da prati i ostvari projekat. Druga ograničenja mogu biti nizak nivo povraćaja,

asimetričnost informacija ili nedovoljno tehničko znanje i tehnološki učinak.

Ukoliko ove pretpostavke nisu u dovoljnoj meri ispunjene, bilo bi odgovorno jedino

započeti model JPP zasnovan na nižem stepenu odgovornosti privatnog partnera, pri

čemu javni partner zadržava viši nivo rizika (sve dok ne budu ispunjene pretpostavke

koje omogućavaju i opravdavaju ulazak u projekte JPP složenije strukture). Pregled

funkcionalnosti pojedinih opcija za realizaciju JPP projekta (ugovor o uslugama, ugovor

o upravljanju, ugovor o zakupu, koncesija, koncept BOT), u svetlu ispunjenosti pojedinih

pretpostavki ostvarljivosti JPP, dat je u sledećoj tabeli.

Tabela 8. Značaj pojedinih pretpostavki ustanovljavanja javno-privatnih partnerstava

Model Politička podrška

neophodna za

realizaciju

Tarifni sistem

zasnovan na

ekonomskim

(ne političkim

ili drugim

neekonomskim)

merilima

Regulatorni okvir Dostupnost i

pouzdanost

podataka

Kapaciteti

privatnog

partnera

(ekspertski,

upravljački,

analitički)

Ugovor o uslugama mali značaj mali značaj mali značaj mali značaj umereni značaj

Ugovor o upravljanju umereni značaj umereni značaj umereni značaj mali značaj umereni značaj

Ugovor o lizingu umereni značaj veliki značaj veliki značaj veliki značaj veliki značaj

Koncesija veliki značaj veliki značaj veliki značaj veliki značaj veliki značaj

BOT concept veliki značaj promenljivi značaj veliki značaj veliki značaj veliki značaj

Na prvi pogled, čini se da koncesija može na najbolji način da ispuni ciljeve vlade.

Ipak, nivo rizika u datoj situaciji može imati odvraćajući efekat na potencijalnog privatnog

partnera. Potencijalni interes privatnog partnera može se procenjivati na osnovu

analize njegovih prethodnih investicija u regionu, državi ili konkretnom sektoru.

Formalnoj proceduri javnog nadmetanja može da prethodi mogućnost da potencijalni

privatni partneri daju komentare, putem raspoloživosti informacionog memoranduma

koji opisuje ključne karakteristike projekta, okruženje u kome će projekat funkcionisati

i pretpostavljene izvore finansiranja. Time se provocira interes tržišta i širi krug potencijalnih

ponuđača.

Opisani kriterijumi (ciljevi projekta, pretpostavke ostvarljivosti i ispitivanje interesa

privatnih partnera) omogućavaju rangiranje najpovoljnije opcije i pokretanje postupka

izbora privatnog partnera.

More magazines by this user
Similar magazines