Prirucnik_za_JPP_web

vladaocdrs

Prirucnik_za_JPP_web

44 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO - PRIRUČNIK ZA SPROVOĐENJE NA NIVOU...

o stranim ulaganjima. Suprotno ponašanje javnog tela prema „privatnom partneru“ –

stranom fizičkom ili pravnom licu u smislu Zakona o JPP – značilo bi diskriminaciju takvog

partnera na način koji upućuje na odgovornost države domaćina (države u koju se

investicija realizuje). Posmatrana kroz vizuru položaja i interesa lokalnih samouprava

kao „javnog partnera“, činjenica da je u postupku dodele i realizacije projekta JPP prekršeno

načelo „nacionalnog tretmana“ može uzrokovati odgovornost Republike Srbije kao

suverena. Stoga je važno naglasiti da, prema izričitoj dikciji Zakona, davanje saglasnosti

Vlade na konačni nacrt javnog ugovora u kome Republika Srbija nije ugovorna strana,

ne podrazumeva njenu odgovornost za sporove koji nastanu iz tog ugovora između javnog

i privatnog partnera. Ako nije drugačije ugovoreno u pisanom obliku, javni partner

u javnom ugovoru uvek je odgovoran za realizaciju projekta JPP i za njegove eventualne

posledice (videti čl. 47. st. 5. i 6. Zakona o JPP). Lokalna samouprava, dakle, odgovara

za sve obaveze preuzete prema privatnom partneru u toku realizacije projekta JPP, kao

i za štetu prouzrokovanu privatnom partneru.

Jedan od načina sprečavanja sukoba interesa lokalne samouprave i centralnih vlasti

jeste ustanovljavanje Komisije za JPP kao stručnog tela Vlade Republike Srbije. Komisiju

čini devet članova, predstavnika relevantnih ministarstava i tela. Predstavnik ministarstva

nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja ujedno je i predsednik

Komisije, a predstavnik ministarstva nadležnog za poslove finansija njegov zamenik.

Komisija je profilisana kao stručno a ne političko telo. Posle usvajanja Zakona o JPP

i koncesijama, donesen je podzakonski akt („Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatna

partnerstva“), kojom je predviđeno da je „za sprovođenje svakog projekta

javno-privatnog partnerstva neophodno pribaviti pozitivno mišljenje Komisije“ (stav

5. Odluke). Time je jasno opredeljen obavezujući karakter navedenog mišljenja Komisije:

izostanak pozitivnog ili davanje negativnog mišljenja znači da projekat JPP bez

elemenata koncesije nije odobren. Imajući u vidu navedena ovlašćenja i odgovornosti

Komisije za JPP, neophodno je da se aktivnosti lokalne samouprave od samog početka,

barem na nivou razmene informacija, usklade sa aktivnostima Komisije za JPP i da se

njene aktivnosti prate, a odluke i akti pažljivo analiziraju.

1.2.2. „Ugovorno i institucionalno javno-privatno partnerstvo“

Zakon o JPP i koncesijama razlikuje ugovorno i institucionalno JPP (u ovom drugom

slučaju govori se o „korporatizaciji“ JPP).

Zakon o JPP izričito uređuje koncesiju kao oblik ugovornog JPP (uz utvrđivanje,

u čl. 46, elemenata „javnog ugovora“ kao ugovornog instrumenta JPP i za druge

oblike javno-privatnog partnerstva). Predmet koncesije je komercijalno korišćenje

prirodnog bogatstva, odnosno dobra u opštoj upotrebi ili obavljanja delatnosti

od opšteg interesa. Koncesiju daje javno telo, uz obavezu privatnog partnera

da plaća koncesionu naknadu. Predmet koncesije Zakon o JPP definiše „otvorenom

listom“; navedena lista daje samo primere predmeta JPP sa elementima koncesije,

More magazines by this user
Similar magazines