pobierz - Vidart

vidart.com.pl

pobierz - Vidart

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ W POLSCE

THE PACKAGING INDUSTRY AND MARKET IN POLAND

15 lat Polskiej Izby Opakowań

15 th Anniversary of the Polish

Chamber of Packaging

WRZESIEŃ 2009 | SEPTEMBER 2009


MK-ABC-AD11-082009

Szanowni Państwo,

W ciągu 15 lat istnienia, znaczenie Polskiej Izby Opakowań urosło

do rangi jednej z najważniejszych w Polsce organizacji zrzeszającej

producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn

i urządzeń dla przemysłu opakowań. Izba w sposób rzetelny i godny

reprezentuje interesy osób, które powierzyły jej swoje zaufanie,

udzielając wsparcia przedsiębiorstwom, dbając o różnorodność rynku,

gwarantując sprawne i dynamiczne działanie branży opakowaniowej.

Wielu z nas członkostwo w organizacji pomogło w uwierzytelnieniu

naszych firm wobec rynkowych partnerów, a także za pośrednictwem

Izby zostały nawiązane liczne kontakty handlowe i kooperacyjne.

Polska Izba Opakowań swoim działaniem wytycza ścieżkę rozwoju

dla całej branży opakowań w Polsce, a poprzez realizację szczytnych

zamierzeń, może uchodzić za wzór dobrej praktyki biznesowej. Życzymy,

aby kierunek rozwoju, służący wzajemnej pomocy i partnerskiemu

podejściu do przezwyciężania problemów, został zachowany i aby

Polska Izba Opakowań wytrwała na obranej drodze, sprzyjającej

rozwojowi firm opakowaniowych i przemysłu z nimi związanego.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Pawłowski

Prezes Zarządu

15-LECIE ISTNIENIA POLSKIEJ IZBY

przemYsŁ i rYNeK OpAKOWAń W pOLsCe

tHe pACKAGiNG iNDUstrY AND mArKet iN pOLAND

15 LAt pOLsKieJ izbY OpAKOWAń

15tH ANNiVersArY OF tHe pOLisH CHAmber OF pACKAGiNG

Wrzesień 2009

september 2009


PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ W POLSCE

THE PACKAGING INDUSTRY AND MARKET IN POLAND

2

15 th anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Inicjator wydania/Initiator of the issue

Polska Izba Opakowań

The Polish Chamber of Packaging

ul. Konstancińska 11

02-942 Warszawa

tel. +48 22 842 20 11

fax +48 22 842 23 03

http://www.pio.org.pl

e-mail: biuro@pio.org.pl

Wydawca/Publisher

Wydawnictwo Vidart – Artur Dziedzic

Vidart – Artur Dziedzic Publishing House

ul. Sokratesa 15

01-909 Warszawa

tel. +48 22 834 80 35

fax +48 22 834 80 34

http://www.vidart.com.pl

e-mail: editor@vidart.com.pl

Kolegium redakcyjne/Editorial team

Szef projektu/Project leader

Wacław Wasiak (PIO)

Redaktor prowadzący/Editor of the issue

Andrzej Tuka

Szef działu reklamy/Advertising manager

Arkadiusz Wyszyński

15 lat Polskiej Izby Opakowań

SŁOWO WSTĘPNE

FOREWORD

Dedykacje 4

Dedications 4

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk 5

Prof. Stanisław Tkaczyk 6

Keith A. Pearson 7

Keith A. Pearson 8

Andrzej Arendarski 9

Andrzej Arendarski 10

Artur Dziedzic 11

Artur Dziedzic 12

POLSKA IZBA OPAKOWAŃ 13

THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING 13

Misja 14

Mission 14

Historia 15

History 17

Członkowie założyciele 20

Founding members 20

Zadania 29

Objectives 30

Działalność 32

Activities 38

Władze 44

Governing bodies 44

Członkowie 49

Members 49

Partnerzy/Partners

Agfa Sp. z o.o.

Ball Packaging Europe

Radomsko Sp. z o.o.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

RAPORT O RYNKU OPAKOWAŃ

THE PACKAGING MARKET REPORT 53

Przemysł i rynek opakowań w Polsce (ujęcie makro) 54

The packaging industry and market in Poland

(macro frame) 62

Przemysł i rynek opakowań z papieru i tektury falistej 70

The paper and corrugated board industry and market 74

Przemysł i rynek opakowań z drewna

– wybrane problemy 78

The industry and market of the wooden packagings

– selected issues 81

Przemysł i rynek opakowań ze szkła 84

The industry and market of the glass packagings 87

Przemysł i rynek opakowań metalowych 90

The industry and market of the metal packagings 94

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych 98

The plastic packagings market 101

PREZENTACJE FIRM 109

PRESENTATIONS OF THE COMPANIES 109

Opakowania z papieru i tektury 113

Paper and cardboard packagings 113

Opakowania ze szkła 135

Glass packagings 135

Opakowania z metalu 141

Metal packagings 141

Opakowania z tworzyw sztucznych 147

Plastic packagings 147

Folie i etykiety 161

Foils and labels 161

Maszyny dla przemysłu opakowaniowego 171

Machinery for packaging industry 171

Materiały dla opakowań 187

Materials for packagings 187

Nauka i media 197

Science and media 197

Ekologia i nowe technologie 209

Ecology and new technologies 209

Indeksy 217

Indexes 217

Międzynarodowe Targi

Poznańskie

Warta Glass Sp. z o.o.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Projekt okładki i opracowanie graficzne

Project of the cover page and graphic design

of the issue

Aleksandra Dziedzic

Druk i oprawa broszurowa

Printing and perfect binding

Graphus Pach sp. z o.o.

Bukowska 32,

Wysogotowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

tel. 50GRAPHUS

fax +48 61 622 10 41

e-mail: info@gfp.pl

http://www.gfp.pl

Oprawa twarda

Hardcover binding

Drukarnia Perfekt S.A.

Połczyńska 99

01-303 Warszawa

tel. +48 22 474 72 78

Tel./fax +48 22 664 14 19

e-mail: drukarnia@drukarniaperfekt.pl

http://www.drukarniaperfekt.pl

Dostawca papieru

Paper sponsor: UPM

(www.upm-kymmene.com)

Wydrukowano na papierze: UPM Finesse gloss

Pages printed on: UPM Finesse gloss

Korekta tłumaczeń

Translation proofreading

Lingbart

Wydawca nie odpowiada za treść reklam

oraz za jakość dostarczonych materiałów

i zdjęć archiwalnych.

The publisher is not responsible for the

content of advertisements, quality

of pictures and other materials supplied.

3


Publikację tę dedykujemy Osobom i Firmom – członkom

Polskiej Izby Opakowań w uznaniu ich zasług w dziedzinie

organizacji i rozwoju samorządu gospodarczego przedsiębiorców

branży opakowań oraz dokonań na rzecz rozwoju przemysłu

i rynku opakowań w Polsce.

This publication is dedicated to the People and Companies

– members of the Polish Chamber of Packaging – in recognition

of their merits in organizing and developing the economic

self-government of packaging sector entrepreneurs

and achievements in developing the packaging

industry and market in Poland.

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Prezes Polskiej Izby Opakowań

President

of Polish Chamber of Packaging

Warszawa w „Dniu Opakowań” – 15 września 2009 r.

Warsaw on the ”Packaging Day” – 15 th September 2009

Mgr Wojciech Pawłowski

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Opakowań

Chairman of the Council

of Polish Chamber of Packaging

Szanowni Państwo!

Z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiej Izby Opakowań przekazujemy

publikację „Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce – 15 lat

Polskiej Izby Opakowań”.

Zastanawiając się w jaki sposób zaakcentować 15 lat istnienia

Izby, jej grono kierownicze doszło do wniosku, iż najlepszym

sposobem będzie wydanie publikacji, w której zawarte zostaną

informacje o samej Izbie, jej zadaniach, działalności, dorobku

i członkach, a także o tym czemu Izba służy, to znaczy, o przemyśle

i rynku opakowań w Polsce.

W przekonaniu, iż pisane słowo jest mniej ulotnym od wygłoszonego

nawet podczas najbardziej uroczystego spotkania, zdecydowaliśmy

się na taką właśnie formę informacji o branży i jej

organizacji.

Publikacja, którą macie Państwo przed sobą mogła powstać

dzięki reklamom firm. Reklamodawcy są zatem głównymi sponsorami

tego dzieła. Serdecznie im za to dziękujemy.

Prof. zw. dr hab. inż.

Stanisław Tkaczyk

Pracę tę przygotował zespół w składzie: Wacław Wasiak – dyrektor Biura Izby, Andrzej Tuka – z-ca

red. naczelnego Vidart, Arkadiusz Wyszyński – szef reklamy w czasopismach Vidart i Print Partner.

Serdecznie Im za wykonaną pracę dziękuję.

Szczególnie zaś gorąco chcę podziękować koledze Wacławowi Wasiakowi za inicjatywę i ogromne

zaangażowanie w realizację tego dzieła. Jest ono wspólnym dzieckiem Izby i Wydawnictwa Vidart

(członka Izby).

Na treść tej szczególnej publikacji składają się:

• informacje o Izbie, jej historii, działalności i zadaniach oraz ludziach i firmach tworzących Izbę,

• informacje o przemyśle i rynku opakowań w Polsce,

• oferty i informacje firm, które tworzą przemysł opakowań w Polsce.

W przekonaniu, iż publikacja ta zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez producentów i użytkowników

opakowań, życzę Państwu miłej lektury.

Korzystając zaś ze szczególnej okazji, jaką stanowi zaprezentowanie tej publikacji, serdecznie

pozdrawiam Koleżanki i Kolegów – dyrektorów, prezesów i właścicieli firm opakowaniowych z okazji

jubileuszu Izby oraz Dnia Opakowań i życzę powodzenia w życiu, twórczej pracy i biznesie.

Tych spośród Państwa, którzy nie są jeszcze członkami Izby, serdecznie do naszego grona

zapraszam. Naprawdę warto. Chciałbym bardzo aby treści zawarte w tej publikacji przekonały

Państwa o tym. Bo taki też zamiar przyświeca temu przedsięwzięciu.

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Prezes Polskiej Izby Opakowań

5


6

Ladies and Gentlemen!

On the occasion of the 15 th

jubilee of the Polish Chamber of

Packaging we hereby provide you with the publication under the

title of ”Packaging Indus try and Market in Poland – 15 Years of

the Polish Chamber of Packaging”.

Deliberating on how to emphasise 15 years of the Chamber

its board of directors drew a conclusion that the best way to do

so was to issue a book including information pertaining to the

Polish Chamber of Packaging itself, its goals, activities, output

and members, as well as its subject matter, that is, the packaging

industry and market in Poland.

We have decided to present the industry in such way because

we are convinced that a written word is less passing than

the spoken one even at the most ceremonial meetings.

This publication could not have been made without compa-

Prof. Stanisław Tkaczyk

nies’ advertisements. Our advertisers are therefore the main

sponsors of this work. We thank them very much!.

This publication has been prepared by the following team: Wacław Wasiak – director of the Chamber’s

office, Andrzej Tuka – deputy editor-in-chief of the Vidart publishing house, Arkadiusz Wyszyński

– publicity director in the Vidart and Print Partner magazines. I thank them very much for their work.

I would like to extend my especially warm thanks to Wacław Wasiak for his initiative and enormous

commitment in the realisation of this book. This is a joint brainchild of the Chamber and the Vidart

Publishing House (Chamber’s member).

This special publication comprises as follows:

• Information pertaining to the Chamber, its history, activities, tasks and most notably people and

companies that unite the Chamber,

• Data on the packaging market and industry in Poland,

• Offers and information of companies of the Polish packaging sector.

In conviction that this publication will be embraced with interest by packaging manufacturers

and users, I wish you a pleasant read.

Taking this special occasion, that is the introduction to this publication, I send my warm regards

to all colleagues – directors, chairmen and owners of packaging companies from the occasion of the

Chamber’s jubilee and ”The Packaging Day” and I sincerely wish many successes in life, creative

work and business.

I kindly invite those of you who have not been members of the Polish Chamber of Packaging yet,

to join our circle. It is really worth. I would very much like the contents of this publication to convince

you to do it, for this was indeed the intention of this endeavour.

Prof. Stanisław Tkaczyk

President of the Polish Chamber of Packaging

Szanowni Państwo!

Czuję się prawdziwie zaszczycony i wyróżniony, iż mogę

reprezentować Światową Organizację Opakowań w obchodach

15-lecia Polskiej Izby Opakowań.

Zaangażowanie Izby w rozwój przemysłu opakowań w Polsce

wyraża się w działaniach, które sprawiają, że opakowania stają

się coraz doskonalsze.

Rynek opakowań stanowi ważną część infrastruktury gospodarczej,

a działania Polskiej Izby Opakowań mają na celu wsparcie

jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania.

Wspomaganie firm sektora opakowań w ich działaniach marketingowych,

angażowanie się w edukację i popularyzację

informacji dotyczących opakowań, prawa, warunków pracy

i ochrony środowiska sprawia, że Polska Izba Opakowań jest

traktowana jako odpowiedzialny partner w polskim przemyśle

opakowań.

Promując strategię Zrównoważonego Rozwoju, Polska Izba Opakowań przewodzi zmianom zachodzącym

obecnie w firmach opakowaniowych na całym świecie. Kluczowym elementem zrównoważonego

rozwoju jest etyka w biznesie, a Polska Izba Opakowań jest liderem w tej ważnej dziedzinie

o znaczeniu ogólnoświatowym, a ponadto wspiera wysiłki firm starających się utrzymać na rynku.

Elementem działań Izby prowadzących do propagowania opakowań o najwyższej jakości jest

wspieranie konkursu PakStar oraz Student PakStar a także ustanowienie Dnia Opakowań.

Misja Światowej Organizacji Opakowań to „Lepsza jakość życia poprzez lepsze opakowania dla

większości społeczeństwa”. Oczywistym jest, iż dzięki znaczącemu wsparciu polskiego przemysłu

opakowaniowego, Polska Izba Opakowań realizuje tę misję.

Życzymy Polskiej Izbie Opakowań wszystkiego najlepszego z okazji piętnastej rocznicy.

Z życzliwymi pozdrowieniami

Kapsztad (RPA) – 15 czerwca 2009 r.

Keith A. Pearson

Keith A. Pearson

Prezydent Światowej Organizacji Opakowań

7


Ladies and Gentlemen!

It is indeed a privilege and honour for me to be able to participate

in representing the World Packaging Organisation in

celebrating with the Polish Chamber of Packaging in their

15 th

Anniversary. Their commitment to the Polish Packaging

Industry is exemplified in their meaningful activities that stimulate

excellence in packaging.

Packaging is an important part in a countries infrastructure

and PIO have positioned themselves to support industry’s

efforts in infrastructure development, and maintenance.

By supporting packaging companies in their marketing endeavors,

packaging education and development and providing

information on the law, healthcare and environmental protection,

PIO are recognized as a responsible stakeholder in the Polish

Packaging Industry.

Promoting the strategy of Sustainable Development the Polish Chamber of Packaging are seen

to be at the forefront of what is taking place in packaging companies and industries around the

world. A key component of sustainable development is ethics in business and PIO are champions

in this globally important characteristic, in addition to supporting company’s efforts in ensuring

commercial viability.

Part of their objective of stimulating excellence in packaging is seen in their support for the national

packaging competition PakStar and Student PakStar as well as establishing the event known

as Packaging Day

The World Packaging Organisation’s vision is”Better quality of life through better packaging

for more people” it is evident by their meaningful support for the Polish Packaging Industry that the

Polish Chamber of Packaging supports this vision.

We wish PIO everything of the very best as they celebrate their 15 th

anniversary.

Kind regards,

Cape Town (South Africa) – 15 th

June 2009

Keith A. Pearson

Keith A. Pearson

President World Packaging Organisation

Szanowni Państwo!

Jubileusz 15-lecia Polskiej Izby Opakowań to wyjątkowa okoliczność

dla przekazania członkom i władzom tej organizacji gratulacji

i wyrazów uznania z tytułu działalności i dotychczasowego

dorobku.

Mam szczególne powody, aby dzielić uczucia satysfakcji z racji

jubileuszu Izby, bowiem Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie

uczestniczyła w tworzeniu ówczesnej Krajowej Izby Opakowań.

Jak widać, mieliśmy szczęśliwą rękę, bowiem Izba ta (od

2006 r. jako Polska Izba Opakowań) dobrze realizowała zadania

i obowiązki organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców

branży opakowań.

Realizowane z powodzeniem przez Izbę różne formy wspierania

przedsiębiorców zasługują zarówno na uznanie jak

i szerszą popularyzację.

Organizowane przez Izbę, podczas międzynarodowych targów i wystaw Dni Polskich Opakowań

dobrze służą promocji polskiego przemysłu opakowań.

Różne formy edukacyjno-innowacyjnego wspierania firm stanowią istotną pomoc w modernizacji

przedsiębiorstw.

Inicjatywa Izby w sprawie ustanowienia Dnia Opakowań z pewnością przyczyni się do popularyzacji

problematyki opakowań oraz przemysłu i rynku opakowań.

Przyjęty i realizowany przez Izbę system wyróżnień jest dobrą formą promowania najlepszych

firm i specjalistów w dziedzinie opakowań.

Na szczególne uznanie zasługuje stosowany przez Izbę system monitorowania warunków funkcjonowania

firm, co pozwala na identyfikowanie i usuwanie progów i barier utrudniających ich

działalność. Służy temu także praktyka wyjazdowych posiedzeń władz Izby w przedsiębiorstwach.

Wiele uwagi Izba poświęca kreowaniu i promocji postaw etycznych w biznesie. Popularyzuje i promuje

ideę firmy społecznie odpowiedzialnej.

Polska Izba Opakowań skutecznie wypełniając zadania i obowiązki organizacji samorządu gospodarczego,

od 15 lat aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Izby Gospodarczej.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom reprezentującym firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań za

dotychczasowe dokonania.

Z wyrazami szacunku i poważania

Andrzej Arendarski

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

8 9


10

Ladies and Gentlemen!

The 15 th anniversary of the Polish Chamber of Packaging is a

unique opportunity to pass congratulations and appreciations to

the members and management of this organisation in respect

of its activities and achievements.

I have personally special reasons to express my satisfaction

by virtue of this jubilee, as the Polish Chamber of Commerce

was actively involved in developing the National Chamber of

Packaging as it was previously known.

We can tell by the effect that, we had a lucky hand, as the Chamber

(since 2006 known as the Polish Chamber of Packaging) skilfully

carried out the objectives and responsibilities of the

self-government organisation of packaging sector entrepreneurs.

Various forms of providing successful support for entrepreneurs

by the Chamber deserve both high merit and wider popularisation.

Polish Packaging Days organised by the Chamber during international fairs and exhibitions serve

well for the promotion of the Polish packaging industry.

Different forms of educational and innovative support for the companies constitute an important

aid for modernisation of enterprises.

The Chamber’s initiative to establish the Packaging Day will certainly contribute to the popularisation

of packaging and the packaging industry and market issues.

The distinction system implemented by the Chamber is a good form of promoting the best companies

and specialists in the field of packaging.

Particular approval needs to be given to the enterprises functioning monitoring system, implemented

by the Chamber. This system allows for identifying and eliminating barriers hampering

companies’ activities. This is additionally developed by the practice of organising meetings of the

Chamber’s authorities at offices of different companies associated in the Chamber.

The Chamber draws much attention to create and promote ethical attitudes in business. This popularises

and promotes the idea of a socially responsible company.

By efficiently performing duties and responsibilities of the self-governed business organisation,

the Polish Chamber of Packaging has been actively participating in activities of the Polish Chamber

of Commerce for 15 years.

I thank all the Colleagues representing companies united in the Polish Chamber of Packaging for

their achievements.

With compliments and respects

Andrzej Arendarski

Andrzej Arendarski

President of the Polish Chamber of Commerce

Waga Opakowań

W oczywisty sposób nie mam na myśli pojęcia „tara” będącego

różnicą pomiędzy brutto a netto. Waga opakowań ukazuje się

w całej pełni, gdy istotna staje się sprzedaż tego, co te opakowania

zawierają, ale także, gdy dbamy o ochronę zawartości przed

różnymi wpływami środowiskowymi, warunkami transportu

i przechowywania, oddziaływaniem samego opakowania i substancji

znajdujących się w bezpośredniej bliskości itp.

Polski rynek opakowań spełnia najwyższe wymagania,

awwielu dziedzinach wyznacza wręcz trendy. Dzięki temu koncerny

międzynarodowe często właśnie u nas umieszczają produkcję

swych opakowań, a nasze produkty mogą zdobywać

mocno konkurencyjne rynki, gdzie źle opakowany towar nie

miałby szans.

Artur Dziedzic

Firmy, które prezentujemy są przykładem wysokiej jakości, solidności, umiejętności prowadzenia

biznesu, strategicznego myślenia oraz budowania marki w świadomości swoich odbiorców

i kontrahentów.

Powstanie tej publikacji to wielka zasługa Polskiej Izby Opakowań – organizacji pozytywnie wyróżniającej

się w strukturach branżowego samorządu gospodarczego, mając na uwadze ilość i jakość

inicjatyw promujących branżę oraz najwyższe standardy w niej obowiązujące, inspirujących obecnych

i przyszłych twórców opakowań.

Warto także zwrócić uwagę na kilka prostych reguł, które powinny być standardem wszelkich

organizacji – jak choćby czytelne i dobrze przygotowane materiały dla członków czy zasada, że

każdy członek Izby może uczestniczyć we wszystkich pracach i obradach organów, które wybrał.

Transparentność działań władz jest najlepszą rekomendacją dla nowych członków tej organizacji.

Istotna jest także współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego rynku – dostawcami maszyn,

materiałów, technologii, wzornictwa, producentami opakowań oraz klientami zamawiającymi

opakowania. Także tu mamy bardzo pozytywne doświadczenia – zarówno jako wydawca czasopism

Vidart oraz Print Partner jak i wynikające z współdziałania przy tworzeniu tej publikacji.

Artur Dziedzic

Wydawca i redaktor naczelny

czasopism Vidart i Print Partner

11


12

Weight of Packaging

It is obvious that I do not mean ”tare weight” that is a difference

between net and gross weight. The weight of packaging

plays its important role not only when it is significant to sell the

contents of this package, but also when we protect the contents

against various environmental influences, transport and storage

conditions, influences of the package itself and substances in

the nearest proximity etc.

The Polish packaging market fulfils the strictest requirements,

and in many fields, determines new trends. Hence, Poland

is the place where international companies frequently

produce their products and our products can conquer very competitive

markets where bad packaging do not have any chances

to survive.

Artur Dziedzic

Companies presented are instances of high quality, solidarity, skillful business management, strategic

thinking, and developing their brands in customers’ and business partners’ consciousness.

The credit for preparing this publication goes to the Polish Chamber of Packaging – the organization

whose excellence stands out from the structures of the industrial economic self-government,

taking into account the number and quality of initiatives promoting the industry and the highest

standards inspiring present and future packaging manufacturers. It is also worth mentioning some

basic rules that should be applied in all organizations – legible and well-prepared materials for members,

the rule that each member of the Chamber can participate in all activities and discussions of

governing bodies. The transparency of all activities carried out by bodies is the best recommendation

for new members of this organization.

In addition, a significant role is played by the cooperation of all participants of this market – suppliers

of machineries, materials, technologies, design, packaging manufacturers and customers

ordering packaging. Here we have positive experience, as well – as a publisher of Vidart and Print

Partner magazines and experience resulting from the cooperation on this publication.

Artur Dziedzic

Publisher and editor in chief

of Vidart and Print Partner magazines

P O L S K A I Z B A O P A K O W A Ń

THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

MISJA

HISTORIA

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

ZADANIA

DZIAŁALNOŚĆ

WŁADZE

CZŁONKOWIE

MISSION

HISTORY

FOUNDING MEMBERS

OBJECTIVES

ACTIVITIES

GOVERNING BODIES

MEMBERS


MISJA

MISSION

Misją Polskiej Izby Opakowań jest działanie na rzecz

zrównoważonego rozwoju rynku opakowań w Polsce,

wspomaganie firm zrzeszonych w Izbie, kreowanie potrzeb

społeczeństwa i gospodarki w zakresie opakowań

bezpiecznych dla człowieka, przyjaznych środowisku

naturalnemu, czyniących z opakowania ważny czynnik

rozwoju cywilizacyjnego Polski.

The mission of the Polish Chamber of Packaging

is to support the sustainable development of the packaging

industry in Poland, to assist the companies associated

in the Chamber and to create socio-economic needs

in the domain of safe and environmentally friendly

packaging, which makes the packaging an important factor

of Poland’s civilization development.

HISTORIA

1994-2009

Historia Polskiej Izby Opakowań liczy 15 lat. Jej początek wyznacza data utworzenia Krajowej

Izby Opakowań, co miało miejsce 20 października 1994 r. w Warszawie.

Data ta oznacza także powstanie samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań

bowiem Krajowa Izba Opakowań została utworzona na podstawie ustawy o izbach gospodarczych,

jako organizacja samorządu gospodarczego.

W 2006 roku, po 12 latach działalności Krajowa Izba Opakowań zmienia nazwę na Polska Izba

Opakowań.

Powołanie Krajowej Izby Opakowań było odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego

się przemysłu opakowań i towarzyszące temu procesowi problemy, z jakimi spotykali się przedsiębiorcy,

a w szczególności podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą. Okazało się

bowiem, iż realizacja aktualnego wówczas hasła „bierzmy sprawy w swoje ręce” – prowadzona

w pojedynkę – nie przychodziła łatwo.

Przedsiębiorcy oczekiwali wsparcia. Stąd decyzja o utworzeniu organizacji reprezentującej interesy

i wspomagającej działalność przedsiębiorców branży opakowań. Tym bardziej, iż początek

lat 90-tych to okres dynamicznego rozwoju przemysłu opakowań w Polsce, w nowych

warunkach gospodarki rynkowej. To także proces, któremu towarzyszyło szereg nieprawidłowości,

utrudniających przedsiębiorcom znalezienie miejsca w nowej sytuacji gospodarczej,

ekonomicznej i społecznej. Tak w skrócie można opisać przyczyny powstania dzisiejszej Polskiej

Izby Opakowań.

Na stosunkowo krótką historię Izby składają się następujące daty i wydarzenia:

4 lutego 1994 r. mgr inż. Jan Lekszycki – dyrektor

Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

Opakowań (COBRO) w Warszawie, występuje

z inicjatywą powołania Krajowej Izby Opakowań,

jako organizacji samorządu gospodarczego

– działającej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych

(Dz. U. Nr 35 poz. 195).

W liście skierowanym do ponad 200 firm,

proponuje utworzenie branżowej izby gospodarczej,

zrzeszającej producentów i użytkowników

opakowań oraz realizującej następujące

cele:

t reprezentowanie firm i ich interesów wobec organów

państwowych oraz innych organizacji

krajowych i zagranicznych,

t opiniowanie i współtworzenie warunków prawnych

dla rozwoju produkcji i zbytu opakowań,

t spełnianie funkcji usługowych, informacyjnych

i doradczych na potrzeby członków Izby,

t wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych

członków Izby,

t współpracę ze związkami i stowarzyszeniami

branżowymi oraz organizacjami zagranicznymi

na rzecz rozwoju krajowego przemysłu i rynku

opakowań.

Zainteresowanych utworzeniem Izby, prosi

o przesłanie do 22 lutego deklaracji o treści:

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

HISTORIA

Mgr inż. Jan Lekszycki. Założyciel i organizator Krajowej Izby

Opakowań. Prezes Izby w latach 1994–2001. Wieloletni dyrektor

Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

15


HISTORIA

„Niniejszym deklaruję gotowość należenia do

Krajowej Izby Opakowań w Warszawie i wzięcia

udziału w I. zebraniu założycielskim”. Pozytywnie

na ten apel odpowiedziało około 140 firm.

26 lutego – 10 marca 1994 r. Na podstawie zebranych

deklaracji inicjator utworzenia Izby

w porozumieniu z Krajową Izbą Gospodarczą

przygotowuje projekty Regulaminu Obrad Zebrania

Założycielskiego oraz statutu Krajowej

Izby Opakowań, występując z propozycją

zwołania na dzień 12 kwietnia 1994 r. Zebrania

Założycielskiego Krajowej Izby Opakowań.

12 kwietnia 1994 r. W siedzibie Centralnego

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

w Warszawie zbierają się przedstawiciele

104 firm, zainteresowani utworzeniem Krajowej

Izby Opakowań.

Zebraniu przewodniczył mgr Adam Kuś – dyr.

Fabryki Opakowań Kosmetycznych „Pollena”

w Łaskarzewie. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentowała

Janina Kociszewska – sekretarz

Komitetu Polityki Gospodarczej i Finansów.

Ze względu na konieczność dopracowania materiałów

organizacyjno-programowych oraz

potrzebę wyjaśnienia wielu kwestii organizacyjno-statutowych,

postanowiono iż zebranie to

będzie „konsultacyjno-założycielskim”, a jego

celem będzie przygotowanie właściwego

założycielskiego Walnego Zgromadzenia Członków

Krajowej Izby Opakowań.

Uczestnicy zebrania potwierdzili wolę utworzenia

Krajowej Izby Opakowań i swoje członkostwo

w tej organizacji jako „członkowie-

-założyciele”.

W rok po powołaniu Izby, pierwsza ekspozycja na targach TAROPAK

(Poznań, 1995). W środku, pierwszy dyrektor Biura,

Tadeusz Gawłowski

16

Uzgodnili oni projekt statutu Izby, ustalili

liczebność jej organów (Rady i Komisji Rewizyjnej)

oraz Regulamin obrad Założycielskiego Walnego

Zgromadzenia Członków.

W trakcie zebrania przeprowadzono konsultacje

w sprawie kandydatur do organów Izb,

zwracając się do dyr. J. Lekszyckiego z prośbą

o podjęcie się roli organizatora Założycielskiego

Walnego Zgromadzenia Członków,

udzielając mu wszelkich pełnomocnictw w tym

zakresie.

20 października 1994 r. Założycielskie Walne

Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Opakowań.

Delegaci podjęli uchwałę o powołaniu Krajowej

Izby Opakowań z siedzibą w Warszawie. Zatwierdzili

statut Izby. Dokonali wyboru Rady Izby

i Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Izby, powierzając

tę funkcję Janowi Lekszyckiemu.

Wśród 11 członków Rady znaleźli się m. in.: Ryszard

Kołodziejski, Anna Kosmacz-Chodorowska

i Wojciech Pawłowski, którzy do dzisiaj zachowali

mandaty członków Rady (przez cztery kadencje).

Również, przez cztery kadencje mandat

Członka Komisji Rewizyjnej powierzano Małgorzacie

Adamskiej.

Pod uchwalonym na Zebraniu Założycielskim

statutem Izby podpisy złożyło 112 delegatów reprezentujących

110 firm. Wśród „delegatów-

-założycieli”, do dzisiaj aktywnie w pracach Izby

uczestniczą: Paweł Adamski (TUBUS), Małgorzata

Adamska (Tetra Pak), Jan Szybalski (Beskid),

Marek Rosłon (PAKMAR), Jerzy Marek

Strenkowski (MARTEX), Anna Kosmacz-Chodorowska

(Instytut Logistyki i Magazynowania),

Wojciech Pawłowski (Warta Glass),

Ryszard Kołodziejski (EuroBox), Konrad

Zawal (EKOPACK) i Marcin Królak

(AKPUD).

20 grudnia 1994 r. Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy,

zarządza wpis Krajowej Izby Opakowań

do rejestru Izb Gospodarczych, co

stanowi potwierdzenie powstania Krajowej

Izby Opakowań.

24 października 2001 r. W związku

z przejściem na emeryturę mgr inż. Jana

Lekszyckiego dotychczasowego dyrektora

COBRO i jego rezygnacją z funkcji prezesa

Krajowej Izby Opakowań, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków, powierza

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

mandat prezesa Izby, prof. dr hab. inż. Stanisławowi

Tkaczykowi – nowemu dyrektorowi

COBRO.

W dowód uznania zasług mgr inż. Jana Lekszyckiego

w dziele organizacji Izby i jej działalności

w okresie 7 lat, delegaci na Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków, nadali założycielowi

Izby i jej pierwszemu prezesowi tytuł Honorowego

Prezesa Krajowej Izby Opakowań.

30 marca 2006 r. Po 12 latach działalności Krajowej

Izby Opakowań, uwzględniając dotychczasowy

jej dorobek oraz aktywną obecność na

forum międzynarodowym, w szczególności po akcesji

Polski do Unii Europejskiej, delegaci na

Walne Zgromadzenie Członków podejmują decyzję

o zmianie nazwy z „Krajowa…” na „Polska

Izba Opakowań”.

Uznano, iż w nowych warunkach szeroko

otwartego rynku i wzrastającej konkurencji narodowych

gospodarek należy promować krajowy

przemysł i rynek opakowań.

A zadanie to łatwiej jest realizować organizacji,

której nazwa jednoznacznie wskazuje na kraj

HISTORY

1994-2009

jej „pochodzenia”. Zmiana nazwy, w najmniejszym

stopniu nie powodowała korekty celów,

zadań i form działalności dotychczasowej Krajowej

Izby Opakowań.

19 lipca 2006 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, zatwierdza

zmiany w statucie Izby, w części dotyczącej

zmiany nazwy Izby z „Krajowa Izba Opakowań”

na „Polska Izba Opakowań” oraz w rejestrze

sądowym wykreśla nazwę „Krajowa Izba Opakowań”,

wpisując nową nazwę „Polska Izba

Opakowań”.

Tak więc, dzisiejsza – Polska Izba Opakowań

– przejęła cały dorobek poprzedniczki wraz

z 12-letnią historią, zachowując prawo i obowiązek

realizacji zapisanych w jej statucie celów

i zadań, wyrażających potrzeby, nadzieje i oczekiwania

członków założycieli.

Wacław Wasiak

dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

HISTORIA / HISTORY

So far, the history of the Polish Chamber of Packaging has lasted for 15 years. Its history commenced

with establishing the National Chamber of Packaging on 20th October 1994 in Warsaw.

In addition, this date represents the formulation of self-government of packaging industry

entrepreneurs for the National Chamber of Packaging was established as a commercial self-

-government organization under the Act on Commercial Chambers.

In 2006, after 12 years of the operation, the National Chamber of Packaging was renamed as the

Polish Chamber of Packaging.

The establishment of the National Chamber of Packaging was a response to the needs of the dynamically

developing packaging industry and accompanying problems encountered by entrepreneurs,

most notably by first-timers in the sector. It appeared at that time, that it was not easy to

realize the then-popular slogan ”let’s take the matters in our own hands” on one’s own.

Polish packaging sector entrepreneurs expected to be supported, hence an organisation representing

their interests and offering them assistance was established. All the more so as the beginning

of the 1990s was the era of the dynamic development of the packaging sector in Poland in

new market economy conditions. This process was unfortunately accompanied by numerous irregularities

that made it more difficult for entrepreneurs to find their niche in the new political,

economic and social situation. In short, those were the reasons of establishing the present Polish

Chamber of Packaging.

17


HISTORY

Jan Lekszycki, MSc Eng., the founder and organiser

of the National Chamber of Packaging. The president

of the Chamber in the years 1994–2001. The long-term director

of the Polish Packaging Research and Development Centre

18

The relatively short history of the Chamber

comprises the following dates and events:

4 th February 1994 – Jan Lekszycki, MSc Eng –

director of the Polish Packaging Research and

Development Centre (COBRO) in Warsaw put forward

a proposal to establish the National Chamber

of Packaging, as a commercial self-government

organization – operating under the Act on

Commercial Chambers (Journal of Laws. No 35,

item 195)

In a letter addressed to over 200 companies,

he proposed to establish a sector-oriented

commercial chamber associating packaging

manufacturers and users as well as conducting

the following objectives:

t representing companies and their interests

before Polish national authorities and other national

and foreign organisations,

t expressing opinions on and co-establishing

legislative conditions for the development of

packaging manufacturing and sale,

t performing informational, consulting and service

functions for the Chamber members,

t supporting commercial and organisational initiatives

of the Chamber members.

t co-operating with industrial trade unions, associations

and foreign organisations for development

of the national packaging industry and

market.

Those interested in establishing the Chamber,

were requested to submit, until 22nd February,

a declaration reading as follows:

”I hereby declare the readiness to be a member

of the National Chamber of Packaging in

Warsaw and participate in the first founding

meeting.”

Approximately 140 companies positively responded

to that appeal.

26th February – 10th March 1994 – On the basis

of collected declarations, the initiator of

establishing Chamber, with the National Chamber

of Commerce’s approval, executed drafts of

the Founding Meeting Agenda and the Charter

of the National Chamber of Packaging, and put

forward a proposal to convene the Founding

Meeting of the National Chamber of Packaging

on 12 th

April 1994.

12 th April 1994 – Representatives of 104 companies

interested in establishing the National

Chamber of Packaging gathered at the headquarters

of the Polish Packaging Research and

Development Centre in Warsaw.

The assembly was chaired by Adam Kuś, MA

– director of ”Pollena” Cosmetics Packaging

Factory in Łaskarzew. The National Chamber

of Commerce was represented by Janina Kociszewska

– secretary of the Economic Policy and

Finance Committee.

As it was necessary to improve organisational

and programme materials and discuss numerous

statutory matters, it was decided that the

assembly would have a status of ”consultative-founding”

and its objective was to prepare the relevant

founding General Meeting of the National

Chamber of Packaging’s Members.

The participants confirmed their will to establish

the National Chamber of Packaging and

their membership in this organisation as the ”founding-members”.

They agreed on the draft of the Chamber’s

Charter, determined the number of Chamber’s

governing bodies (Council and Revision Commission)

and the Founding Members General

Meeting Agenda.

In the consultations carried out during the

meeting concerning the nominations for the

Chamber’s governing bodies, director J. Lekszycki

was asked to arrange the Founding General

Meeting of Members and was granted all

authorities within that matter.

20 th October 1994 – The Founding General

Meeting of the National Chamber of Packaging.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

The delegates adopted a resolution on establishing

the National Chamber of Packaging with

its registered office in in Warsaw. They additionally

approved the Charter of the Chamber, appointed

members of the Council and Revision

Commission and appointed Jan Lekszycki as the

President of the Chamber.

Among eleven members of the Chamber’s Council

there were appointed, among others, Ryszard

Kołodziejski; Anna Kosmacz-Chodorowska

and Wojciech Pawłowski who are still members

of the Council (for 4 consecutive tenures).

Ms Małgorzata Adamska was also elected four

times for the Revision Commission Member .

The adopted Charter of the National Chamber

of Packaging was signed by 112 delegates representing

110 companies. The following ”founder-

-delegates” are still actively involved in the

Chamber’s activities: Paweł Adamski (TUBUS);

Małgorzata Adamska (Tetra Pak); Jan Szybalski

(Beskid); Marek Rosłon (PAKMAR); Jerzy

Marek Strenkowski (MARTEX); Anna Kosmacz-

-Chodorowska (Logistics and Warehousing Institute);

Wojciech Pawłowski (Warta Glass); Ryszard

Kołodziejski (EuroBox); Konrad Zawal

(EKOPACK) and Marcin Królak (AKPUD).

20 th December 1994 – the District Court for

the city of Warsaw, 16th Commercial Division entered

the National Chamber of Packaging into

the Commercial Chambers Register, which

meant that the National Chamber of Packaging

was officially established. .

24 th October 2001 – Due to the retirement of

Jan Lekszycki, MSc Eng – hitherto director of the

Polish Packaging Research and Development

Centre, and his resignation from presiding the

National Chamber of Packaging , the Extraordinary

Meeting of Members appointed Prof. Stanisław

Tkaczyk – a new director of the Polish

Packaging Research and Development Centre

– as the president of the Chamber.

As a token of recognition for Jan Lekszycki’s

merits – namely for the organisation and management

of Chamber for 7 years – participants of

the Extraordinary Meeting of Members awarded

the Chamber’s founder and first president the

title of the Honorary President of the National

Chamber of Packaging.

30 th March 2006 – After 12 years of the National

Chamber of Packaging’s activities, including

its current output and active presence on the international

forum, especially after Poland’s accession

to the European Union, participants of

the General Meeting of Members decided to

change the name of the Chamber from National

Chamber of Packaging to the Polish Chamber of

Packaging.

It was decided that in new conditions of the

wide-open market and increasing competition of

national economies it is necessary to promote

the national packaging industry and market.

It is easier to achieve such a goal by means of

an organisation, whose name explicitly indicates

the nation of its ”origin”. The change of the name

did not in the slightest amend objectives, tasks

and forms of activities conducted by the present

National Chamber of Packaging.

19 th July 2006 – the District Court for the city of

Warsaw, 13th Commercial Division, the National

Court Register, approved amendments to the

Chamber’s Charter, in the part concerning the

change of Chamber’s name from the ”National

Chamber of Packaging” to the ”Polish Chamber

of Packaging” and deleted the name the ”National

Chamber of Packaging” from the court register

and entered the new name reading the

”Polish Chamber of Packaging”.

Hence, the current Polish Chamber of Packaging

adopted the entire output of its predecessor

including its 12-year history, but retained the right

and obligation to perform objectives and tasks

specified in the Charter which express needs,

hopes and expectations of the founding members.

Wacław Wasiak

Executive Director

of the Polish Chamber of Packaging

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

HISTORY

One year after establishing the Chamber, the first exhibition

at the TAROPAK trade fair (Poznań, 1995). In the middle,

Tadeusz Gawłowski – first director of the Chamber’s Office

19


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

20

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

21


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

22

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

23


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

24

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

25


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

26

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

27


CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE / FOUNDING MEMBERS

28

kopie oryginalnych dokumentów

copies of original documents

W okresie 15 lat działalności Izby następowały zmiany wśród firm-założycieli i członków Izby,

powodowane przekształceniami organizacyjnymi i własnościowymi, zmianą profilu działalności,

utratą pozycji na rynku i in. Aktualnie, spośród 110 firm-założycieli Izby, 22 utrzymały mandat

członka. Są to firmy wymienione w liście członków założycieli pod pozycjami: 2, 15, 19, 22, 23, 29,

32, 37, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 66, 67, 77, 84, 86, 103. W wielu przypadkach występują dzisiaj

pod innymi nazwami i adresami.

Throughout 15 years of the Chamber’s activity, many changes occurred among both the

founding-companies and Chamber members. Such changes resulted from organisational and

ownership transformations, changes of activity profiles, losses of the market position and the

like. Currently, among 110 Chamber’s founding-companies, 22 of them are still members. Those

companies are listed in the founding-members register under the following numbers:

2, 15, 19, 22, 23, 29, 32, 37, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 66, 67, 77, 84, 86, 103. At present, they frequently

operate under other names or have other addresses.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ZADANIA

§ 6 ust. 1. Zadaniem Izby jest:

1) ochrona i reprezentowanie interesów swoich

członków w zakresie ich działalności gospodarczej,

szczególnie wobec organów państwowych,

samorządowych, organizacji krajowych

i zagranicznych,

2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki

w działalności gospodarczej, szczególnie norm

rzetelnego postępowania,

3) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji

wspomagających działalność gospodarczą

członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowej,

zaopatrzeniowej, finansowo-ekonomicznej

i technicznej,

4) udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym

wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego

członków Izby,

5) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć

naukowych, organizacyjnych i technicznych,

6) aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych

form działalności gospodarczej,

7) tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu

rynków zbytu oraz pomoc

w przygotowywaniu i wdrażaniu norm,

standardów międzynarodowych, procesów

wytwórczych i kontroli wyrobów,

8) pomoc w nawiązywaniu więzi kooperacyjnych

między członkami Izby, a także

krajowymi i zagranicznymi partnerami

gospodarczymi,

9) wykonywanie innych działań określonych

przez organy statutowe, z zachowaniem

zasady pełnego i równego dostępu do

wszelkiej informacji i pomocy w granicach

przewidzianych Statutem dla wszystkich

członków Izby.

Syntezę zadań oraz celów działalności

Izby zawarto w definicji Misji. Dodatkowym

źródłem zadań jest przyjęty w 2008 r.,

Kodeks Etyki.

Stanowi on rozwinięcie zadań określonych

w § 6 ust. 1 pkt. 2 Statutu „Kształtowanie

i upowszechnianie zasad etyki w działalności

gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego

postępowania”.

Realizowane przez Izbę zadania wyznaczają

główne, o priorytetowym charakterze obszary

działalności.

Należą do nich:

t monitorowanie działalności firm, jako podstawa

do definiowania problemów utrudniających

efektywną działalność i formułowanie propozycji

w sprawach doskonalenia prawa gospodarczego,

przepisów podatkowych, celnych i innych.

W tym obszarze znajdują się także

sprawy opiniowania aktów prawnych (ustaw

i rozporządzeń) regulujących warunki i zasady

funkcjonowania firm.

t innowacyjno-edukacyjne i informacyjne wspomaganie

firm, polegające m.in. na informowaniu

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ZADANIA

Zadania dla Izby zostały określone przez Członków Założycieli w Statucie (rozdz. II „Zadania

Izby i sposoby ich realizacji”, § 6 ust. 1).

A oto pełne brzmienie tego fragmentu Statutu.

Członkowie Zespołu Problemowego Rady ds. Monitorowania

Warunków Funkcjonowania Firm z wizytą w jednym z zakładów.

Drugi od lewej: przewodniczący Zespołu Gabriel Chojak, prezes

firmy DEKORGLASS DZIAŁDOWO

29


ZADANIA / OBJECTIVES

30

o programach i projektach ukierunkowanych

na modernizację procesów produkcyjnych, zarządzania

i innych. W tym obszarze znajduje

się także cały pakiet działań szkoleniowych, od

rozpoznania potrzeb, poprzez formułowanie tematyki

i organizowanie szkoleń. Znajdują się tu

także działania na rzecz tworzenia proinnowacyjnych

postaw, zarówno w przedsiębiorstwach,

jak i szerzej, w skali gospodarki i państwa.

t działania w zakresie promocji i marketingu,

ukierunkowane na rynkowe wspieranie firm

(uczestnictwo w targach i wystawach, organizacja

misji gospodarczych i biznesowych, budowanie

wewnętrznych więzi i relacji rynkowo-

-kooperacyjnych między członkami Izby,

inicjatywy na rzecz wspólnego występowania

na rynku, informacja handlowa itp.) i pomoc

w pozyskiwaniu partnerów handlowych.

t działania na rzecz kształtowania etycznych

postaw wśród uczestników rynku opakowań.

OBJECTIVES

Art. 6 Sec. 1. The Chamber shall have the following

objectives:

1) to safeguard and represent the interests of

its members within the scope of their commercial

activities, especially with regard to governmental

and self-governmental authorities, as

well as national and foreign organisations;

2) to develop and propagate the rules of ethics

in business, especially standards of reliable

conduct;

3) to gather and disseminate information supporting

commercial activities of Chamber’s

Opracowanie zasad etycznego postępowania

(Kodeks etyki PIO). Zwalczanie występujących

przypadków nieuczciwej konkurencji i nieetycznych

postaw. Mediacja pomiędzy skonfliktowanymi

stronami. Propagowanie idei

„firmy społecznie odpowiedzialnej” oraz popularyzowanie

firm stosujących zasady etycznego

biznesu.

t działania na rzecz popularyzacji problematyki

opakowań. Upowszechnianie wiedzy o roli

i znaczeniu współczesnych opakowań dla gospodarki

i społeczeństwa. Popularyzowanie Polskiej

Izby Opakowań i upowszechniania wiedzy

o zadaniach, działalności i dokonaniach

Izby. Budowanie pozytywnego wizerunku firm

zrzeszonych w Izbie.

Wacław Wasiak

dyrektor Biura

Polskiej Izby Opakowań

The objectives for the Polish Chamber of Packaging were specified by the Founding

Members in the Charter (Chapter 2: ”Chamber’s objectives and their methods of

performance”, Art. 6 Sec. 1)

This part of the Charter has the following wording:

Members, most notably market, procurement, financial,

economic and technical information;

4) to give assistance to the Chamber’s Members

to develop and rationally apply their production

and commercial potential;

5) to propagate and popularise science, organisational

and technical achievements;

6) to actively cooperate in shaping of modern

forms of the commercial activity;

7) to establish conditions and help to organize

markets and execute and implement norms, inter-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

national standards, processes and products

control;

8) to assist in establishing of cooperation

relations among the Chamber’s Members

and national and foreign commercial partners

as well;

9) to perform any other activities as set

out by the Charter’s bodies, with the observance

of the full and equal access to information

principle and aid provided for each

Chamber Member within the scope of the

Charter.

The synthesis of objectives and goals of

Chamber’s activities is specified in its Mission

Statement. An additional source of activities

is the Code of Conduct adopted in 2008.

This code contains a detailed explication of activities

specified in Art. 6 Sec. 1. Point 2 of the

Charter ”To develop and propagate the rules of

ethics in business, especially standards of reliable

conduct”.

Objectives carried out by the Chamber determine

the key and priority areas of activities.

Those activities include

as follows:

t monitoring of companies’ activities, as a basis to

define problems that obstruct the effective performance

and formulating propositions in the

domains of improving economic, tax, customs

and other relevant regulations. This area also

includes giving opinions on legislative documents

(acts and ordinances) that govern conditions

and rules of companies’ operations.

t innovation-educational and informational support

for the companies consisting in, among

others, advising on programmes and projects directed

to the modernisation of production, management

and other processes. This area also

consists of the whole training and development

package – from recognition of needs, through

formulating the subject to conducting the

actual training. This area also includes any

activities aimed at creating proinnovative attitudes

in enterprises and – in a wider scale – in the

economy and nation.

t activities pertaining to the promotion and marketing

aimed at the market support of companies

(participation in exhibitions and fairs, organisation

of economic and business missions,

development of internal networks and market

– cooperation relations among the Chamber’s

members, initiatives for appearing on the market

together, commercial data etc.) and aid in

gaining business partners.

t activities pertaining to developing ethical attitudes

among participants of the packaging

market. Developing ethical conduct policies

(the Polish Chamber of Packaging’s Code of

Conduct). Taking actions against unfair competition

and unethical conduct. Providing mediations

between conflicted parties. Propagating

the ”socially responsible corporation”

idea and popularising companies applying the

Code of Conduct.

t activities pertaining to popularising the packaging

issues. Dissemination of knowledge about

the role and importance of contemporary packaging

for the economy and society. Initiating

and organising activities in respect of popularising

the Polish Chamber of Packaging and

disseminating knowledge about the objectives,

activities and achievements of the Chamber.

Developing the positive image of companies

united by the Chamber.

Wacław Wasiak

Executive Director

of the Polish Chamber of Packaging

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OBJECTIVES

Members of the Problem Team of the Companies Functioning

Conditions Monitoring Council paying a visit to one of the companies.

Second from the left: Gabriel Chojak – Head of the Team, President

of DEKORGLASS DZIAŁDOWO

31


DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Izby, jej organów kolegialnych, kierownictwa i biura podporządkowana

jest realizacji zadań określonych przez członków-założycieli i zapisanych w Statucie.

Realizując funkcję reprezentanta opinii i interesów firm zrzeszonych w Izbie, Polska Izba

Opakowań współdziała z organami władzy ustawodawczej (Sejm, Senat) i wykonawczej

(centralne i terenowe instytucje administracji państwowej i samorządowej) w tworzeniu

warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi przemysłu

i rynku opakowań. W szczególności, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego,

współdziałając w tym zakresie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz innymi organizacjami

samorządu przedsiębiorców oraz placówkami naukowo-badawczymi.

32

15 lat minęło

W okresie minionych 15 lat, Izba opracowała

i przedłożyła wnioski i opinie oraz propozycje

uregulowań zawartych w ponad 80 projektach

ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

W latach 1995-2001, działając w imieniu i w interesie

swoich członków, Izba brała czynny

udział w procesie tworzenia systemu gospodarki

opakowaniowej w Polsce, na który składały się

regulacje zawarte w ustawach o: ochronie środowiska;

opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

towarach paczkowanych; substancjach

i preparatach chemicznych; ocenie zgodności

i innych.

Szczególnie aktywny udział brała Izba w tworzeniu

– i kolejnych nowelizacjach – ustawy

Spotkania biznesowe uczestników Misji do Wilna (2005)

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania

niektórymi odpadami oraz o opłacie

produktowej i depozytowej.

Z Izbą konsultowano wiele rozporządzeń wykonawczych

dotyczących rynku opakowań, polityki

celnej, podatkowej i innych.

W latach 2001-2003, perspektywa akcesji Polski

do UE nadała szczególny priorytet działaniom

mającym na celu przygotowanie polskich firm

opakowaniowych do funkcjonowania na jednolitym

rynku europejskim.

Dotyczyło to w szczególności sfery działań edukacyjno-informacyjnych.

Ważną rolę w tych

działaniach spełnił – z powodzeniem zrealizowany

– projekt „Wspomaganie edukacyjno-informacyjne

procesu dostosowywania się przed-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

siębiorstw branży opakowań do wymagań wynikających

z członkostwa Polski w UE”.

W roku 2005 i następnych, kiedy gospodarka

Polski stała się jednym z elementów gospodarki

UE, szczególnego znaczenia nabrały działania na

rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego

przemysłu opakowań oraz pozyskania nowych

rynków zbytu.

Stąd też, w działalności Izby wiele miejsca zajmują

przedsięwzięcia wspierające obecność polskich

firm opakowaniowych na rynku krajowym

i rynkach zagranicznych.

Z powodzeniem realizowanych jest wiele inicjatyw

w zakresie promocji i marketingu ukierunkowanych

na rynkowe wspieranie firm. Należą do

nich: uczestnictwo w targach i wystawach; organizacja

misji gospodarczych i biznesowo-promocyjnych;

budowanie wewnętrznych (między

członkami Izby) więzi i relacji rynkowo-kooperacyjnych;

informacja handlowa i pomoc w pozyskiwaniu

partnerów na rynku. W działaniach tych,

wysoce efektywną formą promocji okazały się

wspomniane misje gospodarcze.

W okresie 15 lat działalności, Izba była organizatorem

27 zagranicznych misji gospodarczo-promocyjnych

z okazji targów i wystaw opakowań.

Wzięło w nich udział 234 przedsiębiorców.

Ich wynikiem było zawarcie ok. 100 kontraktów

handlowych oraz umów o utworzeniu 16 przedstawicielstw

handlowych i filii zakładów produkcyjnych

na rynkach zagranicznych.

Misje i wystawy

Stoisko Krajowej Izby Opakowań na targach PACK EXPO (Kijów, 2004)

Na czym polega skuteczność i wysoka efektywność

misji, jako metody pozyskiwania nowych

rynków?

Przede wszystkim na niskich kosztach w stosunku

do potencjalnych i rzeczywiście uzyskanych

korzyści.

Udział w misji, to wydatek odpowiadający

10-15% kosztów samodzielnego uczestnictwa

w wystawie lub targach, przy uzyskaniu praktycznie

tych samych rezultatów.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

DZIAŁALNOŚĆ

Członkowie Misji PIO podczas uroczystości otwarcia wystawy

ROSUPAK (Moskwa, 2006)

33


DZIAŁALNOŚĆ

Uczestnicy Misji PIO w Bukareszcie, na wystawie ALL PACK

(2008)

34

Jest to możliwe dzięki temu, iż uczestnicy misji

mają do dyspozycji własne stoisko informacyjno-

-promocyjne, które stanowi miejsce kontaktów,

prezentacji literatury firmowej oraz próbek i modeli

oferowanych wyrobów. Dodatkowo, firma

może skorzystać z możliwości prezentacji swojej

oferty w ramach specjalnie organizowanych sesji

promocyjnych. Z reguły oferty firm zamieszczane

są w katalogach wystaw. Uczestnicy misji nie

muszą załatwiać żadnych formalności związanych

z wizami, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem,

transportem, kosztami wstępu itp.

Średni koszt uczestnictwa jednej osoby w misji

wynosi od 1,5 tys. zł do 3,3 tys. zł w zależności od

kraju, czasu trwania misji, programu i środków

transportu. Na przykład ok. 3,5 tys. zł wynosił koszt

misji do Armenii, w tym koszt przelotu 2,6 tys. zł.

Koszt uczestnictwa w misji do Moskwy na wystawę

ROSUPAK w 2009 r., to 2,5 tys. zł., w tym

1,2 tys. koszt przelotu.

Uczestnicy Misji PIO do Erewania w trakcie spotkań z historią

Armenii (2007)

O stosunkowo niskich kosztach uczestnictwa

w misji decyduje fakt, iż Polska Izba Opakowań

bardzo blisko współpracuje od lat z organizatorami

targów i wystaw opakowaniowych za granicą.

Jest szanowanym i budzącym zaufanie

partnerem. Dzięki temu, organizatorzy wystaw

na preferencyjnych warunkach zapewniają stoiska

promocyjne, wpisy do katalogu, karty wstępu, katalogi

itp.

Często bezpłatnie udostępniają pomieszczenia

na organizację seminariów, konferencji, sesji

promocyjnych i spotkań z miejscowymi przedsiębiorcami.

Warunki takie od lat zapewniają Polskiej Izbie

Opakowań: Moskiewski Międzynarodowy Holding

Wystawowy (MVK) – organizator wystawy

ROSUPAK; Centrum Wystawowe EXPOFORUM

w Mińsku – organizator wystawy MIR UPA-

KOVKI; Międzynarodowe Targi Kijowskie – organizator

wystawy PACK EXPO; Europejskie

Centrum Wystawowe BVV Veletrhy Brno – organizator

targów EMBAX PRINT; Centrum Wystawowe

MOŁDEXPO w Kiszyniowie – organizator

wystawy PACKAGING DEPOT.

Ostatnio do grupy tej dołączyły: Centrum

Wystawowe ROMEXPO w Bukareszcie – organizator

wystawy ALL PACK; Fira Barcelona

– organizator targów Hispack; A&L EXPO Belgrade

– organizator targów PACTECH EXPO

BALKAN.

Izba, organizator misji, nie traktuje tych przedsięwzięć

jako źródła dochodu. Stosuje zasadę

działalności „non for profit”. Jedynie firmy

spoza Izby obciążane są wyższymi kosztami

o ok. 15-25%, co stanowi dla organizatora rekompensatę

poniesionych kosztów.

Uczestnicy seminarium „Przemysł i rynek opakowań

w Polsce” (Bukareszt 2008, Wystawa ALL PACK)

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Dużym zainteresowaniem miejscowych przedsiębiorców

cieszą się organizowane przez Izbę

w ramach programu misji gospodarczych „Dni

Polskich Opakowań”, w trakcie których organizowane

są: prezentacje ofert, sesje promocyjne

oraz seminaria i konferencje na temat przemysłu

i rynku opakowań w Polsce.

W działalności marketingowo-promocyjnej

Izby na rynkach zagranicznych, skutecznego

wsparcia udzielają Wydziały Promocji Inwestycji

i Handlu ambasad RP.

Na szczególne wyróżnienie zasługują pod tym

względem nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne

w Kijowie, Moskwie, Paryżu, Bernie, Bukareszcie,

Mińsku, Wilnie, Kiszyniowie i Erewaniu.

W działalności promocyjno-marketingowej,

zarówno za granicą jak i w kraju, ogromnego

wsparcia udzielają Izbie Międzynarodowe Targi

Poznańskie (członek Izby).

Dzięki przychylności zarządu MTP wiele firm

zrzeszonych w Izbie może korzystać na preferencyjnych

warunkach ze wspólnej ekspozycji.

Na Salonie TAROPAK i Targach PAKFOOD organizowane

są seminaria i sesje promocyjne.

Funkcjonuje „Salon promocji” jako miejsce

i forma prezentacji i promocji zrzeszonych

w Izbie firm.

Seminaria, konferencje

W minionym 15-leciu, uzyskano równie dobre

rezultaty w dziedzinie edukacyjno-innowacyjnego

wspomagania firm. Izba była organizatorem

57 kursów, seminariów i konferencji,

w których wzięło udział ok. 800 przedsiębiorców.

W działalności edukacyjnej, Izba korzysta ze

wsparcia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

Opakowań, Instytutu Logistyki

i Magazynowania oraz innych placówek naukowo-badawczych.

Tematyka seminariów i konferencji uwzględnia

potrzeby i zainteresowania przedsiębiorców i dotyczy

najbardziej aktualnych problemów przemysłu

i rynku opakowań, m.in.: „Kierunki rozwoju

branży materiałów opakowaniowych”, „Opakowania

a środowisko”, „Obowiązki przedsiębiorców

w systemie gospodarki opakowaniowej”, „Bezpieczeństwo

opakowań”, „Opakowania biodegradowalne”,

„Opakowania gotowe na półkę” i inne.

Przedsięwzięciom edukacyjnym Izby towarzyszą

działania wspierające proinnowacyjne

postawy przedsiębiorców. Izba opiniuje wnioski

o dofinansowanie projektów modernizacji procesów

wytwarzania, promuje firmy, które swój rozwój

opierają na innowacjach.

Do częstych należą przypadki wyróżniania firm

dyplomami „Innowacyjna firma”.

Pomoc w pokonywaniu pojawiających się trudności

w działalności firm należy do priorytetowych

działań Izby. Służy temu system monitorowania

warunków funkcjonowania firm.

Pozwala on na identyfikowanie progów i barier

na jakie napotykają przedsiębiorcy i podejmowanie

działań w celu ich eliminacji.

W tej sprawie Izba współpracuje z Sejmową

Komisją „Przyjazne Państwo”; organizuje spotkania

z przedsiębiorcami; występuje z propozycjami

uproszczeń w systemach podatkowych

i innych.

W oparciu o wyniki okrągłego stołu „Przedsiębiorcy

branży opakowań w warunkach kryzysu”

(marzec 2009), Izba opracowała i przekazała organom

decyzyjnym stosowny raport.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

DZIAŁALNOŚĆ

Uczestnicy Misji na wystawę ROSUPAK podczas spotkania

w Ambasadzie RP w Moskwie. Pierwszy od lewej Kierownik

Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji – Marek Zieliński (2007)

Wręczenie certyfikatu członkostwa oraz dyplomu Lider

Innowacyjności Spółce Coffee Service z Warszawy (2006)

35


DZIAŁALNOŚĆ

Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Zadania stowarzyszeń

producentów opakowań w dziedzinie rozwoju rynku opakowań

w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” (Poznań, Salon

TAROPAK, 2003)

Kontakty z firmami

Rozpoznaniu sytuacji w branży służy m.in.

praktyka organizowania posiedzeń Rady Izby

oraz wizyt członków kierownictwa w przedsiębiorstwach.

Tylko w dwóch ostatnich latach, członkowie

Rady gościli w firmach: Packprofil; Eurobox;

Uczestnicy Misji na wystawie ROSUPAK (Moskwa, Plac Czerwony, 2005)

36

MTP; Dekorglass; Tetra Pak; COBRO; Ball

Packaging Europe – zapoznając się z ich działalnością,

osiągnięciami i problemami.

Działaniom wspierającym przedsiębiorców

w zakresie promocji, marketingu, edukacji, innowacji

i poprawy warunków funkcjonowania towarzyszą

przedsięwzięcia w zakresie obsługi

informacyjnej. Dotyczą one informacji o rynku

i aktualnych problemach przemysłu opakowań.

Izba gromadzi i przekazuje zainteresowanym

oferty handlowe, organizuje kontakty handlowe.

Udziela informacji o potencjalnych partnerach.

Ważną rolę w tych działaniach spełnia, wydawany

od 1996 r. i bezpłatnie kierowany do członków

Izby, Biuletyn Opakowaniowy.

Dokumentując działalność Izby w okresie minionych

15 lat, nie sposób pominąć jej obecności

i aktywności na arenie międzynarodowej.

Kontakty międzynarodowe

Z inicjatywy Izby, w 2003 roku w Poznaniu,

z okazji salonu TAROPAK, odbyło się spotkanie

izb i stowarzyszeń grupujących producentów

opakowań, organizatorów wystaw i targów opakowaniowych

oraz przedstawicieli branżowych

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

czasopism z krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

W spotkaniu tym reprezentowane były:

Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja,

Słowacja, Węgry i Ukraina. To w trakcie tego

spotkania ustalono zasady i warunki współdziałania

na rzecz rozwoju przemysłu i rynku

opakowań w tym regionie Europy.

Dzięki tym ustaleniom Polska Izba Opakowań

może skutecznie wspierać obecność polskich

firm opakowaniowych na rynkach tego regionu.

Oczywiście dotyczy to w pierwszej kolejności

firm-członków Izby, bowiem mogą one korzystać

na rynkach wspomnianych krajów ze wsparcia

miejscowych organizacji przedsiębiorców.

Etyka biznesu

Izba wiele uwagi poświęca kształtowaniu

etycznych postaw w biznesie. A jak ważny to problem,

pokazują źródła i doświadczenia przeżywanego

dziś kryzysu w gospodarce światowej.

Obowiązujący od dwóch lat Kodeks Etyki Polskiej

Izby Opakowań, stawia w tym zakresie wysokie

wymagania członkom Izby. Nie wszyscy

byli w stanie im sprostać. Z tego powodu rozstało

się z Izbą dziewięć firm. Te zaś, które legitymują

się certyfikatem członkostwa w Izbie, tworzą

grupę firm odpowiedzialnego biznesu, zasługujących

na zaufanie.

Stąd fakt członkostwa w Izbie traktowany jest

często jako dowód rynkowej wiarygodności.

Izbę stanowią konkretne firmy i ludzie. Stąd też

w działalności Izby wiele uwagi poświęca się problematyce

promocji osób i firm związanych

z przemysłem opakowań. Służy temu system nagród

i wyróżnień w postaci tytułów: „Zasłużony

dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona

dla Przemysłu Opakowań”.

Z okazji szczególnych wydarzeń i osiągnięć

w życiu firm (jubileusz, uzyskane nagrody i wyróżnienia

spoza Izby, wdrożenie nowych technologii,

otwarcie nowych wydziałów i zakładów

produkcyjnych) przyznawane są okolicznościowe

dyplomy i listy gratulacyjne.

Osobom szczególnie zasłużonym dla Izby przyznawany

jest tytuł „Zasłużony dla Polskiej Izby

Opakowań”. Dotychczas nadano go 15 osobom.

Zaś tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”

przyznano prof. dr hab. Andrzejowi Korzeniowskiemu,

rektorowi Wyższej Szkoły Logistyki, wieloletniemu

nauczycielowi akademickiemu w Uniwersytecie

Ekonomicznym w Poznaniu, w uznaniu

jego zasług na polu badań naukowych i kształcenia

kadr dla potrzeb przemysłu opakowań w Polsce.

Prof. Andrzej Korzeniowski jest promotorem 186

prac magisterskich i 6 doktorskich. Jest autorem

ok. 300 publikacji naukowych (książek, podręczników

akademickich i artykułów).

Dotychczasowa historia Izby i jej dokonania są

zasługą firm-członków Izby. Jako wyraz uznania,

w dalszej części publikacji zamieszczamy listę aktualnych

członków PIO.

Dzięki zrzeszonym w Izbie firmom, organizacja

ta z powodzeniem przetrwała 15 lat, wypełniając

swoją służebną rolę wobec przedsiębiorców.

To firmy zrzeszone w Izbie, dzięki finansowemu

wspieraniu swojej organizacji, tworzą ekonomiczne

warunki do jej funkcjonowania

i pełnienia społecznej służby na rzecz przemysłu

i rynku opakowań, często niczego w zamian nie

oczekując, traktując członkostwo w Izbie jako

korporacyjny obowiązek, gest solidarności ze

środowiskiem i potrzebę wspierania swojej branżowej

organizacji.

To dzięki firmom zrzeszonym w Izbie organizacja

ta może z satysfakcją świętować swój

jubileusz.

Zachęcamy zatem użytkowników opakowań

– bądźcie klientami firm zrzeszonych w Izbie.

To rzetelni kupcy. Społecznie odpowiedzialni

przedsiębiorcy. Warto z nimi handlować. Dlatego

to Im dedykujemy tę publikację.

Wacław Wasiak

dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

DZIAŁALNOŚĆ

Ceremonia wręczenia firmie Ball Packaging Europe Radomsko,

dyplomu Członka-Założyciela Polskiej Izby Opakowań.

Od prawej: przewodniczący Rady PIO – Wojciech Pawłowski,

dyrektor Ball Packaging Europe Radomsko – Dariusz Gnoiński,

prezes Izby – prof. Stanisław Tkaczyk

37


ACTIVITIES

ACTIVITIES

Activities of the Chamber, its collective bodies, management and office are subject

to performance of objectives specified by the Founding Members in the Charter.

Acting as the representative of companies associated in the Chamber, their opinions

and interests, the Polish Chamber of Packaging cooperates with bodies of the legislative

branch (the Sejm – the Lower House of the Polish Parliament and the Senat – the Upper

House of the Polish Parliament ) and the executive branch (central and regional institutions

of national and self-government administration) in determining legal, economic

and organisational conditions favouring the development of packaging industry

and market. In particular, the Chamber actively participates in creating the economic law

by cooperating within this scope with the National Chamber of Commerce and other

organisations of entrepreneurs’ self-government and research and development institutes.

38

15 years passed

Throughout 15 years, the Chamber developed

and submitted proposals, opinions and suggestions

of legislation specified in over 80 drafts and

executive regulations.

In the years 1995-2001, acting on and for behalf

of its members, the Chamber was active in the

process of creating the packaging management

system in Poland which consisted of regulations

included in the following acts: the Environmental

Protection Act, Act on Packaging and Packaging

Waste, Act on Packed Goods, Act on Chemical

Substances and Preparations, Act on Certification

of Conformity and others.

The Chamber was especially active in executing

– and subsequently amending – the Act on

Entrepreneurs Obligations Concerning Certain

Waste Management and the Act on Deposit and

Product Fees.

The Chamber was consulted about many executive

regulations concerning the packaging

market, custom policies, taxes and others.

In the years 2001-2003, the perspective of Poland’s

accession to the European Union gave

a special priority to all activities connected to preparation

of Polish packaging enterprises for functioning

on the homogeneous European market.

This particularly refers to the sphere of educational

and informational activities. The Chamber’s

project named: ”The Educational and Informational

Support for the Adaptation Process of Packaging

Industry to the Requirements Resulting from

the Polish Accession to the European Union” played

an important role in those activities.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

In 2005 and subsequent years, when Polish

economy became one of elements of the EU economy,

importance of certain activities significantly

increased. This was especially essential in

activities in favour of the Polish packaging industry

competitiveness growth and gaining new

markets.

Therefore, in Chamber’s activities, much emphasis

is placed on ventures supporting the presence

of Polish packaging companies on the

domestic and foreign markets.

There are many successful initiatives implemented

within the scope of marketing and promotion

aimed at supporting companies on the

market. They include as follows: participation

in trade fairs and exhibitions, organisation of

commerce, business and promotional missions,

creating internal (among Chamber

members) cooperative and market relations,

business information and aid in gaining potential

partners on the market. Within those activities,

the aforesaid commercial missions

appeared to be an especially effective form of

promotion.

Throughout 15 years of existence, the Chamber

organised 27 foreign business and promotional

missions on the occasion of trade fairs and exhibitions.

In total, 234 entrepreneurs participated in

those missions. This resulted in concluding approximately

100 business contracts and agreements

on establishing 16 commercial representatives

and branches on foreign markets.

Missions and exhibitions

Business meetings of Vilnius Mission participants (2005) The National Chamber of Packaging stand at the PACK EXPO fair (Kiev, 2004)

What is the secret of high effectiveness of missions

as a method of gaining new markets?

Primarily, it is the low cost in relation to potential

and real benefits.

The cost of the participation in a mission

equals to 10-15% of costs of the independent participation

in the fair or exhibition, whereas results

are practically the same.

It is possible to obtain such cost because participants

of missions have their own informational

and promotional stand that is a contact point and,

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ACTIVITIES

Participants of the Polish Chamber of Packaging Mission at the

opening ceremony of the ROSUPAK exhibition (Moscow, 2006)

39


ACTIVITIES

Participants of the Polish Chamber of Packaging Mission in

Bucharest at the ALL PACK exhibition (2008)

allows for presenting companies materials, samples

and models of offered products. Additionally,

a company has an opportunity to present its offer

during specially prepared promotional sessions.

Companies’ offers are usually listed in the exhibition

catalogues. Moreover, participants of missions

do not have to handle any formalities

pertaining to visas, insurance, accommodation,

transport, entry costs, etc.

The average cost of participation of one person

in a mission equals to PLN 1,500 – PLN 3,300, depending

on the country, length of the mission, its

programme and means of transport. For instance,

the cost of the mission to Armenia equalled to

PLN 3,500, where the flight cost was PLN 2,600.

The cost of the mission to Moscow to participate

at the ROSUPAK fair in 2009 amounted to

PLN 2,500, including PLN 1,200 of the flight cost.

Relatively low costs of participation are dictated

by the fact that the Polish Chamber of Packaging

closely cooperates with the organisers of

Participants of the Polish Chamber of Packaging Mission

in Yerevan during the Armenian history lesson (2007)

40

trade fairs and exhibitions abroad. It is a reputable

and reliable partner, and hence organizers

of exhibitions provide the Chamber with promotional

stands, entries into catalogues, entry tickets

etc, under preferential conditions and at

preferential costs.

They also often provide facilities for organisation

of seminars, conferences, promotional sessions

and meetings with local entrepreneurs free

of charge.

For years such conditions have been traditionally

guaranteed to the Polish Chamber of Packaging

by the following organisers: Moscow’s

International Exhibition Holding (MVK) – the organiser

of the ROSUPAK exhibition; the EXPO-

FORUM Exhibition Centre in Minsk – the

organiser of the MIR UPAKOVKI exhibition; International

Kiev Fair – the organiser of the

PACK EXPO exhibition; the BVV Velethry European

Exhibition Centre in Brno – the organiser

of the EMBAX PRINT exhibition; the MOL-

DEXPO Exhibition Centre in Chisinau – the organiser

of the PACKAGING DEPOT exhibition.

The following entities have recently joined this

group: ROMEXPO Exhibition Centre in Bucharest

– the organiser of the ALL PACK exhibition;

Fira Barcelona – the organiser of the Hispack

trade fair; A&L EXPO Belgrade – the organiser

of the PACTECH EXPO BALKAN trade fair.

The Polish Chamber of Packaging, the organiser

of those missions, does not achieve any profits

from those ventures, but rather strictly operates

in compliance with the ”non-profit” rule. Only companies

not associated in the Chamber are charged

with higher costs (approximately 15-25%), which

constitutes the reimbursement for the organisers.

Participants of a seminar ”The Polish Packaging Industry

and Market” (Bucharest 2008, ALLPACK exhibition)

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

During aforesaid missions the Polish Chamber

of Packaging organises an event named: ”Days

of Polish Packaging”, which generates a significant

interest from the local entrepreneurs. During

this event the Chamber organises: offers

presentations, promotional sessions, seminars

and conferences on the Polish packaging industry

and market.

In the marketing and promotional activities of

the Chamber in foreign markets, effective support

is given by the Investment and Commerce Promotion

Department of Polish Embassies.

For such activities Polish diplomatic posts in

Kiev, Moscow, Paris, Bern, Bucharest, Minsk,

Vilnius, Chisinau and Yerevan are to be commended.

Within the marketing and promotional activities,

both abroad and domestic, strong support is

provided to the Chamber by the Poznań International

Fair (member of the Chamber).

Thanks to the favour of the Poznań International

Fair’s board, many companies associated in

the Chamber can use common stands under

preferential conditions. In addition, the TARO-

PAK showroom and PAKFOOD fair enable companies

to organise seminars and promotional

sessions. There is also the ”Promotion Showroom”

that serves as a place to present and promote

companies associated in the Chamber.

During last 15 years, very good results were also

achieved in the educational and innovativeness

domain of entrepreneurs support. The Chamber

organised 57 courses, seminars and conferences,

in which approximately 800 entrepreneurs

participated.

In the educational field, the Chamber is supported

by the Polish Packaging Research and

Development Centre, Logistics and Warehousing

Institute and other research and development

establishments.

Subjects of seminars and conferences consider

all needs and interests of entrepreneurs and concern

the most current problems of the packaging

industry and market. Subjects include as follows:

”Directions of the packaging materials sector development”,

”Packaging and environment”, ”Entrepreneurs

obligations in the packaging

management system”, ”Safety of Packaging”,

”Biodegradable packaging”, ”Ready-to-shelf packaging”

and the like.

Educational endeavours of the Chamber are

accompanied by activities supporting pro-innovation

attitudes of entrepreneurs. The Chamber

gives opinions on financing proposals for projects

concerning the modernisation of production processes

and promotes the companies whose development

is based on innovations.

Associated companies are frequently awarded

the ”Innovative company” certificates.

The Chamber’s top-priority activity is to give

assistance in overcoming arising difficulties

in companies’ operations. Therefore, a system

that monitors companies’ operation conditions is

applied.

This system allows its users to identify any

thresholds and barriers encountered by entrepreneurs

and to take any actions to eliminate them.

Within this scope, the Chamber cooperates

with the Parliament’s Commission ”Friendly

State”, organises meetings with entrepreneurs

and presents proposals of simplifications in fiscal

systems and others.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ACTIVITIES

Participants of the ROSUPAK exhibition Mission during

the meeting in the Polish Embassy in Moscow. First from the left

– Head of Promotion, Commerce and Investment Department

– Marek Zieliński (2007)

Granting the membership certificate and the Innovation Leader

certificate to Coffee Service Company in Warsaw (2006)

41


ACTIVITIES

Participants of the international conference ”Objectives

of Packaging Manufacturers Associations in the Field

of Packaging Market Development in Central and Eastern

European Countries” (Poznań, TAROPAK showroom, 2003)

On the basis of results of the ”Packaging sector

entrepreneurs in the wake of the crisis” Round

Table (March 2009), the Chamber developed and

submitted a relevant report to executive authorities.

Contacts with companies

In order to recognise the current situation in the

sector, the Council of the Chamber convenes meetings

in offices of various member companies or

the management pays visits to such companies.

Participants of the Polish Chamber of Packaging Mission ROSUPAK

42

Only during last two years members of the

Chamber’s Council visited companies like: Packprofil,

Eurobox, MTP, Dekorglass, Tetra Pak,

COBRO, Ball Packaging Europe. Such meetings

allowed them to familiarise with companies’ activities,

achievements and problems.

Activities supporting entrepreneurs in respect

of marketing and promotion, education and innovation

and improvement of companies operating

conditions are accompanied by ventures of

information servicing. The Polish Chamber of

Packaging gathers and submits business offers

to all interested parties, organises business contacts

as well as gives information about potential

business partners.

An important role in the aforesaid activities is

played by Packaging Newsletter addressed to

the Chamber members and published since 1996.

While documenting activities conducted by the

Chamber within last 15 years, it cannot be forgotten

to mention its presence and activity in the

international arena.

International contacts

On the Chamber’s initiative in 2003 in Poznań,

during the TAROPAK showroom, there was held

the meeting of chambers and associations of packaging

producers, organisers of trade fairs and

exhibitions and representatives

of trade publications

from Central

and Eastern Europe.

Representatives of the

following countries participated

in this meeting:

Belarus, Czech Republic,

Lithuania, Latvia, Estonia,

Russia, Slovakia,

Hungary and Ukraine.

This meeting resulted in

stipulating rules and

conditions of the co-operation

for the benefit of

the packaging industry

and market growth in

this region of Europe.

Thanks to these decisions

the Polish Chamber

of Packaging can

effectively support the

presence of Polish packaging

companies in

this region of Europe.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Of course, this support is primarily addressed

to companies associated in the Chamber because

on the markets of the aforesaid countries

such companies can be supported by local associations

of entrepreneurs.

Ethics in Business

The Polish Chamber of Packaging gives much attention

to shaping ethical attitudes in business. The

importance of this issue is shown by sources and

experiences of the current global economy crisis.

The Polish Chamber of Packaging’s Code of

Ethics that has been in force for 2 years specifies

high requirements in that matter. Not all

members of the Chamber were able to observe

them. Therefore, 9 companies had to leave the

Chamber. However those holding the Chamber’s

membership certificate create a group of

reliable business companies that deserve to be

trusted.

Hence, the membership in the Chamber is frequently

regarded as the proof of the market credibility.

The Polish Chamber of Packaging is created

by real people and companies. Therefore, the

Chamber draws much attention to promote

people and companies connected with the packaging

sector. The Chamber grants awards and

distinctions in the form of titles like: ”Person of

Merit for the Packaging Industry” and ”Company

of Merit for the Packaging Industry”.

Moreover, the Chamber grants occasional diplomas

and congratulation letters on the occasion

of special events and achievements in the

life of companies (jubilee awards and distinctions

granted by other bodies than the Chamber,

implementation of new technologies,

opening of new subsidiaries and production facilities).

People who rendered exceptionally great service

to the Chamber, are awarded a title of the ”Person

of Merit to the Polish Chamber of Packaging”. So

far, 15 people have been granted this title.

The title of ”Person of Merit to the Packaging

Industry” was awarded to Prof Andrzej Korzeniowski

– Chancellor of the Poznań School of Logistics

and an academic lecturer of long standing

at the Poznań University of Economics – in recognition

of his achievements in the field of academic

research and personnel education for the

Polish packaging industry.

Prof. Andrzej Korzeniowski has been a supervisor

of 186 MA and MSc theses and 6 PhD theses as

well as the author of around 300 publications

(books, academic textbooks or science articles).

The current history of the Polish Chamber of

Packaging and its achievements are merits of the

Chamber members. As token of gratitude in the

latter part of this publication we list the actual

members of the Polish Chamber of Packaging.

Thanks to companies united in the Chamber,

the Chamber successfully survived 15 years, fulfilling

its servicing role for the entrepreneurs.

These are companies associated in the Chamber

which – thanks to their financial support

– create economic means for the Chamber’s

functioning and serving its social duty for the

packaging industry and market. For their continuous

support the companies frequently do not

expect anything in return, treating the membership

in the Chamber as their corporate responsibility,

gesture of solidarity with the packaging

environment and the need to back up their business

association.

These are the Chamber members thanks to

which this organisation can celebrate its jubilee

with satisfaction.

Therefore, we encourage all packaging users

to become the customers of our Chamber members.

These are reliable and socially responsible

entrepreneurs. It is worth trading with them. It is

them which we dedicate this publication to.

Wacław Wasiak

Executive Director

of the Polish Chamber of Packaging

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ACTIVITIES

Ceremony of awarding Ball Packaging Europe Radomsko

Company with a certificate of a Founding Member of Polish

Chamber of Packaging. From the right: chairman of the Polish

Chamber of Packaging Council – Wojciech Pawłowski,

managing director of Ball Packaging Europe Radomsko

– Dariusz Gnoiński, president of the Polish Chamber

of Packaging – prof. Stanisław Tkaczyk

43


WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ / GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ IV KADENCJI (2007-2010)

GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING OF 4 th TENURE (2007-2010)

RADA IZBY:

44

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Prezes | President

Dyrektor Centralnego Ośrodka badawczo-rozwojowego Opakowań w Warszawie. Członek

rady Krajowej izby Gospodarczej. przewodniczący Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej

izby Gospodarczej.

Director of the polish packaging research and Development Centre in Warsaw. member of

the National Chamber of Commerce Council. Chairman of the polish Chamber of Commerce

Quality and Normalisation Committee.

Wojciech Pawłowski

Przewodniczący Rady | Council Chairman

twórca Grupy Warta Glass. prezes zarządu w spółce Warta Glass (poznań). Współzałożyciel

stowarzyszenia Forum Opakowań szklanych. Członek polskiej rady biznesu. Członek

business Centre Club.

Founder of Warta Glass Group. president of the board of Warta Glass (poznań), Co-founder

of the Glass packaging Forum Association. member of the polish business Council. member

of the business Centre Club.

Ryszard Kołodziejski

Wiceprzewodniczący Rady | Council Vice-Chairman

prezes zarządu w spółce eUrObOX polska (przesiadłów). Wiceprzewodniczący europejskiej

Federacji producentów tektury Falistej. i. Wiceprezes stowarzyszenia papierników polskich.

president of the board of eUrObOX polska (przesiadłów) . Vice-Chairman of the european

Federation of Corrugated board manufacturers. First Vice-Chairman of the Association of

polish papermakers.

Paweł Adamski

Sekretarz Rady | Council Secretary

Współwłaściciel firmy tUbUs sp. j. zakład produkcji Opakowań w Warszawie. Członek

zespołu problemowego rady ds. promocji, marketingu i rozwoju rynku Opakowań.

Co-owner of tUbUs sp.J. packaging production plant seated in Warsaw. member of the Council

problem team for promotion, marketing and packaging market Development Council.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ / GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

CZŁONKOWIE RADY IZBY:

CHAMBER’S COUNCIL MEMBERS:

Gabriel Chojak

przewodniczący zespołu problemowego rady ds. monitorowania Warunków Funkcjonowania

Firm. prezes zarządu w firmie DeKOrGLAss DziAŁDOWO s.A. Członek zarządu w firmach: DeKOr

pLAstiCs i eL-pOL. prezes stowarzyszenia Forum biznesu powiatu Działdowskiego.

Chairman of the Council problem team for Companies Functioning Conditions monitoring.

president of the board of DeKOrGLAss DziAŁDOWO s.A., member of the boards of DeKOr

pLAstiCs and eL-pOL. president of the Działdowo poviat business Forum Association.

Bogdan Korczewski

założyciel i dyrektor spółki recykling Centrum (Jarosław). Członek zarządu stowarzyszenia Forum

Opakowań szklanych. przewodniczący Komisji rewizyjnej związku pracodawców polskie szkło.

Członek zespołu problemowego rady ds. etyki.

Founder and director of recykling Centrum (Jarosław). member of the board of the Glass

packaging Forum Association. Chairman of the revision Commission of the polish Glass employers

Union. member of the Council problem team for ethics.

Anna Kosmacz-Chodorowska

Główny specjalista w instytucie Logistyki i magazynowania, organizacji krajowej Gs1 polska.

Członek zespołu problemowego rady ds. innowacyjno-edukacyjnego i informacyjnego Wspomagania

Firm.

main specialists in the Logistics and Warehousing institute, national organisation Gs1 poland.

member of the Council problem team for innovation, educational and informational support.

prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski

rektor Wyższej szkoły Logistyki w poznaniu. przewodniczący zespołu problemowego rady

ds. innowacyjno-edukacyjnego i informacyjnego Wspomagania Firm.

rector of poznań school of Logistics.

Chairman of the Council problem team for innovation, educational and informational support.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

45


WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ / GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

46

Izabela Kwiatkowska

prezes spółki european media Group z poznania. przewodnicząca zespołu problemowego rady

ds. public relations.

president of european media Group seated in poznań. Chairman of the Council problem team for

public relations.

Janusz Mazurczak

Dyrektor Grupy produktów mtp w poznaniu. przewodniczący zespołu problemowego rady

ds. promocji, marketingu i rozwoju rynku Opakowań.

Director of the products Group of the poznań international Fair. Chairman of the Council problem

team for promotion, marketing and packaging market Development Council.

Marek Rosłon

założyciel i prezes zarządu spółki pAKmAr z siedzibą w rębkowie. Członek zespołu problemowego

rady ds. monitorowania Warunków Funkcjonowania Firm. Dwukrotny laureat konkursu

mister exportu.

Founder and president of the board of pAKmAr seated in rębków. member of the Council

problem team for Companies Functioning Conditions monitoring. Double laureate of the

mister export prize.

Jan Szybalski

Wiceprezes w spółce besKiD z siedzibą w bielsko-białej. Członek zespołu problemowego rady

ds. etyki. Członek stowarzyszenia papierników polskich.

Vice-president of besKiD seated in bielsko-biała. member of the Council problem team for ethics.

member of the Association of polish papermakers.

Adam Szyburski

Członek zespołu problemowego rady ds. monitorowania Warunków Funkcjonowania Firm.

Właściciel Huty szkła tUr. prezes Firmy Handlowej sOrt. założyciel i członek zarządu firmy

„polskoje stiekło" (moskwa).

member of the Council problem team for Companies Functioning Conditions monitoring. Owner

of the tUr Glass Works. president of the board of sOrt trading Company. Founder and member

of the board of ”polskoje stiekło” (moscow).

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ / GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

KOMISJA REWIZYJNA:

REVISION COMMISSION:

Ewa Szymańska-Zachara

Przewodnicząca Komisji | Commission Chairman

Kierownik sekcji rozwoju biznesowego w iNCO-VeritAs s.A. (Warszawa). Członek zespołu problemowego

rady ds. monitorowania Warunków Funkcjonowania Firm. Członek rady Nadzorczej

w spółce blister box.

Head of the business Development Department in iNCO-VeritAs s.A. (Warsaw). member of the

Council problem team for Companies Functioning Conditions monitoring. member of the

supervisory board of blister box.

Małgorzata Adamska

Sekretarz Komisji | Commission Secretary

menadżer ds. promocji i Ochrony Środowiska w spółce tetra pak (Warszawa). Członek zarządu

stowarzyszenia polska Koalicja przemysłowa na rzecz Opakowań przyjaznych eKO-pAK.

promotion and environment protection manager in tetra pak seated in Warsaw. member of the

board of polish industrial Coalition for the environment Friendly packaging Association eKO-pAK.

Zbigniew Cacko

Członek Komisji | Commission Member

Członek zespołu problemowego rady ds. innowacyjno-edukacyjnego i informacyjnego Wspomagania

Firm. prezes i właściciel spółki eUrOpAL. twórca systemu „transfer palet”. Laureat konkursu

„produkt innowacyjny dla Logistyki 2007”. menadżer Logistyki 2008.

member of the Council problem team for innovation, educational and informational support.

president and owner of eUrOpAL. Creator of the ”pallet transfer” system. prize-winner of the ”innovative

Logistics product 2007. 2008 Logistics manager.

Wojciech Kołpa

Członek Komisji | Commission Member

Dyrektor strategii i rozwoju w spółce Warta Glass (poznań). przewodniczący zespołu problemowego

rady ds. etyki. Członek zarządu stowarzyszenia Forum Opakowań szklanych.

strategy and Development Director in Warta Glass (poznań). Chairman of the Council problem team

for ethics. member of the board of the Glass packaging Forum Association.

Marcin Królak

Członek Komisji | Commission Member

Dyrektor Naczelny i współwłaściciel spółki AKpUD (stojadła k. mińska mazowieckiego).

Director and co-owner of AKpUD (stojadła near mińsk mazowiecki).

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

47


WŁADZE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ / GOVERNING BODIES OF THE POLISH CHAMBER OF PACKAGING

BIURO IZBY:

OFFICE OF THE POLISH CHAMBER

OF PACKAGING:

48

Grażyna Tosiak

Specjalista ds. finansowych

Financial Specialist

Wacław Wasiak

Dyrektor Biura

Office Director

Luiza Makulec

Migawki z pracy Biura Polskiej Izby Opakowań

Snapshots from the Polish Chamber of Packaging Office’s activities

Spotkanie z kierownictwem firmy EUROPAL

Meeting with the management of EUROPAL

Projektowanie plakatu z okazji Dnia Opakowań

Designing a Packaging Day poster

Specjalista ds. organizacyjno-

-statutowych

Management and Statutory

Specialist

Redagowanie kolejnego numeru Biuletynu Opakowaniowego

Editing a next edition of Packaging Newsletter

Tak powstaje Serwis Informacyjny

That is how the Informational Service is created

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

AKPUD Sp. J. I. Antczak,

M. Królak i Wspólnicy

Ball Packaging Europe

Radomsko Sp. z o.o.

Beskid Sp. z o.o.

Betts Poland Sp. z o.o.

BORAL P.P.H.U.

Aleksander Borowicz

CAN-PACK S.A.

Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy

Opakowań

COBICO Sp. z o.o.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

CZŁONKOWIE IZBY / CHAMBER’S MEMBERS

Członkowie Izby

Coffee Service Sp. z o.o.

CROWN Packaging Polska

Sp. z o.o.

DEKORGLASS

DZIAŁDOWO S.A.

DGS S.A.

DS Smith Polska S.A.

EKO CYKL

Organizacja Odzysku S.A.

Ecolean Poland Sp. z o.o.

ECOR PRODUCT Sp. z o.o.

49


CZŁONKOWIE IZBY / CHAMBER’S MEMBERS

EKOPACK Sp. z o.o.

EKO – PUNKT

Organizacja Odzysku S.A.

ELA Wyrób Folii i Opakowań

Elżbieta Laskus

ELPLAST Sp. z o.o.

ENTRO Holdings Sp. z o.o.

EUROBOX Polska

Sp. z o.o.

EUROPAL Sp. z o.o.

European Media Group

Sp. z o.o. Wydawca magazynu:

Packaging Polska

EXTREM Sp. z o.o

Firma Handlowa

SORT Sp. z o.o.

Folpol Lublin

50

P.P.H. FORMIKA

Sp. z o.o.

Georg Utz Sp. z o.o.

GOODWELL POLSKA

Sp. z o.o.

Graham Packaging

Poland Sp. z o.o.

„Green Pack”

Tadeusz Szymanek FPHU

GTX Hanex Plastic

Sp. z o.o.

HARTMANN Polska

Sp. z o.o.

Huta Szkła „CZECHY” S.A.

Huta Szkła „TUR”

Adam Szyburski

Huta Szkła

„WYMIARKI” S.A.

Inline Poland Sp. z o.o.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

INCO – VERITAS S.A.

INNOVIA FILMS

Sp. z o.o.

Instytut Logistyki

i Magazynowania

IPAK

Dariusz Niklas

KARTONEX Sp. z o.o.

LINDAB ASTRON

Sp. z o.o.

Zjednoczone Zakłady

Usługowo-Wytwórcze

MAROPAK W. Marczak

P.P. MARTEX

J.M. Strenkowski

Międzynarodowe Targi

Poznańskie Sp. z o.o

P.H.U. MOTYL

Waldemar Wypych

MULTIFARB Sp. z o.o.

Zakład Produkcji

Opakowań w Jaśle

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

CZŁONKOWIE IZBY / CHAMBER’S MEMBERS

P.P.H.U. Export-Import

„NEPTUN” Sp.J. A.Żurawski,

G.Żurawska, M.Żurawski

O-I Produkcja Polska S.A.

Zakład Produkcji Opakowań

„OPAKOFARB” Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Mechanizacji Pakowania „EMPAK”

Packprofil Sp. z o.o.

Packservice Ltd.

Pakmar Sp. z o.o

Plast Service Pack

Konrad Rumiński

PPHU „HEAN”

Głuszko & Pawlak Sp. j.

Promens Warszawa Sp. z o.o.

Redakcja Miesięcznika

OPAKOWANIE

Wydawnictwo Książek

i Czasopism Technicznych

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

51


CZŁONKOWIE IZBY / CHAMBER’S MEMBERS

Fabryka Maszyn Pakujących

„RADPAK” Sp. z o.o.

RAWIBOX S.A.

Recykling Centrum

Sp. z o.o.

SANEX Sp. z o.o.

SCANBECH Poland Sp. z o.o.

Sealed Air Polska Sp. z o.o.

SILGAN White Cap

Polska Sp. z o.o.

Smurfit Kappa Paper Sack

Polska Sp. z o.o.

P.P.U.H. SOR-DREW

Spółdzielnia Inwalidów

im. Zygmunta Starego

TEKPUD Sp. z o.o.

52

Tetra Pak Sp. z o.o.

TUBUS Sp. j. Zakład

Produkcji Opakowań

VERI SERVICE

ZĘBIEC Sp. z o.o.

VERIPLAST Sp. z o.o.

VIDART Artur Dziedzic

Warta Glass Sp. z o.o.

Warta Glass Jedlice S.A.

Warta Glass Sieraków S.A.

Wyższa Szkoła Logistyki

ZPM „POPRAWA”

Zdzisław Poprawa

YANKO Sp. z o.o.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

RAPORT O RYNKU OPAKOWAŃ

T H E P A C K A G I N G M A R K E T R E P O R T

OPAKOWANIA Z PAPIERU

I TEKTURY FALISTEJ

OPAKOWANIA Z DREWNA

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

OPAKOWANIA METALOWE

OPAKOWANIA

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

PAPER AND CORRUGATED

BOARD PACKAGINGS

WOODEN PACKAGINGS

GLASS PACKAGINGS

METAL PACKAGINGS

PLASTIC PACKAGINGS


PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

Przemysł i rynek opakowań w Polsce

(ujęcie makro)

Wacław Wasiak

54

Autor jest konsultantem w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Opakowań oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Opakowań

Polska Izba Opakowań w ramach informacyjno-edukacyjnego wspierania firm opracowuje,

w miarę posiadanych możliwości, materiały informacyjne, analizy oraz prognozy dotyczące

przemysłu i rynku opakowań, w tym tendencji rozwojowych. Wyniki tych prac publikowane

są w branżowych, specjalistycznych czasopismach oraz prezentowane podczas konferencji i seminariów

poświęconych problematyce opakowań. Materiały te prezentowane są często podczas międzynarodowych

targów i wystaw opakowaniowych – jako forma promocji polskiego przemysłu opakowań.

Taki cel przyświeca także niniejszej publikacji, a przytoczone w niej dane, opinie, wnioski i oceny

zostały zaczerpnięte ze wspomnianych wyżej, cząstkowych opracowań wykonanych przez Biuro Izby,

przy współpracy z firmami zrzeszonymi w Izbie.

Trzeba bowiem podkreślić, iż brak kompleksowych badań statystycznych w dziedzinie przemysłu

i rynku opakowań utrudnia pozyskiwanie dokładnych danych opisujących stan rynku i przemysłu

opakowań oraz zachodzące zmiany.

Stąd też, w większości przypadków, są to dane i oceny szacunkowe, formułowane na podstawie różnorodnych

źródeł, m.in. takich jak: dane z firm, specjalistyczne publikacje, materiały konferencyjne, opracowania

placówek badawczych zrzeszonych w Izbie (COBRO, ILiM, EMPAK) i inne. Dane te, we

wszystkich możliwych sytuacjach, są konfrontowane z danymi uzyskiwanymi ze źródeł zagranicznych.

Dlatego też w dużym stopniu przekazywane przez Izbę dane zbliżone są do rzeczywistych i mogą

w pełni stanowić źródło miarodajnej wiedzy o przemyśle i rynku opakowań w Polsce. Tam, gdzie było

to możliwe, po kazujemy stan polskiego rynku i przemysłu opakowań na tle innych krajów, określając

w ten sposób miejsce Polski w rozpatrywanej dziedzinie gospodarki i rynku.

Informacje, na którą składają się artykuły sponsorowane i reklamy firm, stanowią ważne uzupełnienie

opisu przemysłu i rynku opakowań.

1. Przemysł opakowań w Polsce

Opisując polski przemysł opakowań, będziemy

mieć na uwadze firmy „pracujące” na potrzeby

rynku opakowań obejmującego: materiały opakowaniowe,

opakowania, maszyny i urządzenia do

produkcji opakowań oraz do pakowania, materiały

i środki pomocnicze, zakłady poligraficzne oraz

inne, świadczące usługi opakowaniowe lub

obsługujące tak zdefiniowany przemysł opakowań.

Aktualnie w Polsce na przemysł opakowań

składa się ok. 4,3 tys. liczących się na rynku firm.

Wśród tej liczby ok. 2,3 tys. to producenci,

ok. 1,2 tys. to firmy świadczące usługi opakowaniowe

lub obsługujące przemysł opakowań

i ok. 800 to firmy zajmujące się dystrybucją.

W tak określonym przemyśle opakowań zatrudnionych

jest ok. 200 tys. osób. Branża opakowań

„wypracowuje” ok. 2% PKB.

Specyfiką polskiego przemysłu opakowań jest

stosunkowo wysoki stopień koncentracji produk-

cji. O tym świadczy fakt, iż z liczby 2,3 tys. producentów,

niecałe 300 zaspokaja w 70% potrzeby

krajowego rynku opakowań.

Jest to rezultatem głębokiej restrukturyzacji

polskiej gospodarki, charakteryzującej się radykalnymi

przekształceniami własnościowymi

z udziałem zagranicznych inwestorów strategicznych,

reprezentujących duże koncerny

i grupy kapitałowe. Dotyczy to w szczególności

producentów opakowań z metalu oraz papieru

i tektury falistej. W mniejszym stopniu producentów

opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych.

W tab. 1 oraz na rys. 1 pokazano strukturę przemysłu

opakowań uwzględniającą liczbę firm produkujących

na rynek opakowań i świadczących

usługi opakowaniowe w ramach poszczególnych

segmentów, jak: gotowe opakowania, materiały

opakowaniowe, maszyny, surowce itp.

Najwięcej firm (1150) produkuje opakowania

z tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu (850 firm)

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Gotowe opakowania

Materiały opakowaniowe

Usługi opakowaniowe

Środki pomocnicze

Maszyny pakujące

Surowce i półfabrykaty

Maszyny do produkcji opakowań

Urządzenia i akcesoria pomocnicze

30.2%

15,5%

14,6%

13,7%

8,2%

8,0%

6,7%

3,1%

Tab. 1. Struktura przemysłu opakowań uwzględniająca

liczbę firm produkujących usługi opakowaniowe w ramach

poszczególnych segmentów

– to producenci opakowań z papieru i tektury.

Więcej informacji o asortymentowej strukturze

przemysłu opakowaniowego zawarto w tab. 2

oraz na rys. 2.

Polski przemysł opakowań, jego struktura

i tempo rozwoju były i są ściśle powiązane ze stanem

i strukturą rynku opakowań. Po trudnych latach

spadku konsumpcji (lata osiemdziesiąte)

oraz początku transformacji gospodarczej obserwujemy

(od roku 1995) wyraźne ożywienie rynku

artykułów konsumpcyjnych.

Rośnie zatem zapotrzebowanie także na opakowania.

Rozpoczyna się dobry okres dla przemysłu

opakowań. Takie perspektywy widziały

międzynarodowe koncerny i grupy kapitałowe

OPAKOWANIA:

z tworzyw sztucznych

z papieru i tektury

z drewna

z metalu

ze szkła

z innych materiałów

ogółem

1150

860

95*

85

60

50

2300

*) uwzględniono największe firmy spośród ok. 500

Tab. 2. Struktura rynku producentów opakowań wg

rodzaju materiału (liczba firm i udział procentowy)

50%

37,4%

4,1%

3,7%

2,6%

2,2%

100%

surowce

i półfabrykanty

8,0%

maszyny

pakujące

8,2%

środki

pomocnicze

13,7%

usługi

opakowaniowe 14,6%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

maszyny

do produkcji

opakowań

6,7%

urządzenia

i akcesoria

pomocnicze

3,1%

gotowe

opakowania

30,2%

materiały

opakowaniowe

15,5%

Rys. 1. Struktura rynku producentów zaopatrujących

poszczególne segmenty rynku opakowań

kierując swój potencjał produkcyjny do Polski.

Stąd też lata 1998-2008 były dobrym okresem

dla przemysłu opakowań. A tempo wzrostu produkcji

w zależności od rodzaju opakowań, wynosiło

5-8% rocznie. Dotyczy to w szczególności

produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz

kartonu i papieru. Ogólny tonaż produkowanych

opakowań w Polsce wzrósł z 1,3 mln ton

w 1998 do 3,8 mln ton w 2008 r., osiągając blisko

300% dynamikę wzrostu.

Również ostatnie dwa, trzy lata charakteryzuje

duża dynamika wzrostu produkcji

osiągająca roczne tempo w granicach 6-15%

i więcej. Wg danych GUS w 2007 r. produkcja

worków i toreb z papieru zwiększyła się o 12%

opakowania

z metalu 3,7%

opakowania

z drewna 4,1%

opakowania

z papieru

i tektury

37,4%

opakowania ze szkła 2,6%

opakowania z innych

materiałów 2,2%

Rys. 2 Struktura rynku producentów opakowań

opakowania

z tworzyw

sztucznych

50,0%

55


PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

56

w stosunku do 2006 r., zaś pudeł z papieru i tektury

o 18%. Był to również dobry rok dla produkcji

opakowań szklanych. Np. produkcja butelek ze

szkła bezbarwnego do napojów i artykułów

spożywczych wzrosła w tym okresie o 13%. Dużą

dynamikę wzrostu produkcji odnotowano w segmencie

opakowań metalowych, a w szczególności

aluminiowych puszek do napojów.

Dynamiczny rozwój rynku opakowań sprzyjał

rozbudowie i unowocześnieniu potencjału produkcyjnego.

Dzięki temu oferta zlokalizowanego

w Polsce przemysłu opakowań jest w pełni konkurencyjną

na rynkach zagranicznych.

Przemysł opakowań w Polsce został praktycznie

w 100% skomercjalizowany i sprywatyzowany.

Jak już wspomniano, charakteryzuje

się on dużym udziałem inwestorów zagranicznych

(kapitału).

Dotyczy to w szczególności dużych międzynarodowych

koncernów i grup kapitałowych takich

jak: CAN PACK, Ball Packaging Europe, STORA

ENSO, MONDI, SMURFIT KAPPA, Constantia,

TETRA PAK, OWENS ILLINOIS, International

Paper i inne.

Nowoczesny przemysł opakowań w Polsce,

to rezultat wykorzystania kapitału firm

zagranicznych oraz doświadczenia

i kwalifikacji rodzimych przedsiębiorców

Rodzime – w większości średnie i małe firmy

– skutecznie uzupełniają ofertę wiodących producentów,

występując często w roli kooperantów.

W omawianym okresie powstawały i rozwijały się

duże rodzime firmy i grupy kapitałowe.

Przykładem może być (do czasu zmiany właściciela)

Spółka DGS z Włocławka, potentat w produkcji

zakrętek z metalu i tworzyw sztucznych

(trzeci producent w świecie). Na rynku opakowań

szklanych silną pozycję zajmuje grupa Warta

Glass (Poznań). Polska firma DEKORGLASS

z Działdowa – zajmuje czołową pozycję w Europie

i nie tylko, w segmencie dekoracji (zdobienia)

opakowań szklanych, a ostatnio także z tworzyw

sztucznych. Poczesne miejsce wśród producentów

tub zajmuje firma BETTS Poland (Konstancin-Jeziorna).

Dobrą opinię i miejsce na rynkach

Europy zajmują produkty firmy FORMIKA z Raszyna

oraz Huty Szkła „Czechy”.

Przykładów takich można przytoczyć znacznie

więcej. Średnie i małe firmy z polskim kapitałem,

znajdując nisze na rynku, nie tylko wewnętrznym,

stanowią ważny element polskiego przemysłu

opakowań. Np. Huta Szkła TUR znana jest

na rynku europejskim i euroazjatyckim z małoseryjnej

– na specjalne zamówienia – produkcji opakowań

szklanych.

Jest wielce satysfakcjonującym fakt, iż wymienione

firmy, w tym także te o kapitale zagranicznym,

są wieloletnimi członkami Polskiej Izby

Opakowań.

Jedynie w segmencie maszyn i urządzeń do

pakowania i produkcji opakowań, polski przemysł

nie zaspokaja potrzeb rynku. W tej dziedzinie

ofertę krajowego przemysłu uzupełnia

w znaczącym stopniu import.

Reasumując – zlokalizowany w Polsce przemysł

opakowaniowy jest w pełni nowoczesny,

dobrze zorganizowany i zarządzany. Dysponuje

doskonałą, miejscową, kadrą o wysokich kwalifikacjach.

Jest w wielu segmentach światowego

przemysłu opakowań w pełni konkurencyjnym,

o czym świadczy m.in. fakt, iż z chwilą wejścia

Polski do Unii Europejskiej wzrósł eksport opakowań

na unijne rynki .

Polski przemysł opakowań AD 2008

(a także 2009), wyposażony w nowoczesne

środki produkcji i produkujący wg najnowszych

technologii, jest w stanie zaspokoić

potrzeby rynku krajowego. Zaś nadwyżki

mocy produkcyjnych (oceniane na

ok. 20-30%) pozwalają na uzupełnienie potrzeb

rynków zagranicznych.

W następstwie kryzysu w wielu segmentach

opakowań (przemysł motoryzacyjny, budownictwo

oraz przemysłowe wyroby powszechnego

użytku) zmniejszona została produkcja o ok.

15-25%. Produkcja opakowań dla przemysłu

spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego

zmniejszyła się o 3-5%.

W tej sytuacji ważnym jest zachowanie na

czas kryzysu, mocy i potencjału produkcyjnego

tak, aby sprostać potrzebom post-kryzysowego

rynku. I takie działania oraz postawy przyjmują

polskie firmy opakowaniowe, co wynika z prowadzonych

przez Polska Izbę Opakowań badań

i analiz.

Polski przemysł opakowań, ze względu na stosunkowo

łagodny charakter kryzysu w Polsce,

ma szansę – w warunkach wzrostu gospodarki

światowej – zająć na rynkach miejsce tych firm,

którym nie udało się w warunkach kryzysu zachować

swoich zdolności produkcyjnych oraz

rynków zbytu.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

2. Rynek opakowań w Polsce

Opakowania to nieodłączny element codziennego

życia. W nowoczesnym społeczeństwie

trudno sobie wyobrazić nieopakowane produkty.

Dlatego rynek opakowań jest mocno powiązany

z ogólnym rynkiem różnych towarów. Ocenia się,

że średnio 2% wartości towarów pojawiających

się na rynku przypada na opakowania. Zaś

w przemysłach wymagających intensywnego

Kraje starej UE (średnio)

USA

Szwajcaria

Polska

Chiny

pakowania (przetwórstwo żywności, produkcja napojów)

udział ten wynosi 7-8%. To dane dla dobrze

rozwiniętego rynku opakowań w Niemczech. Są

one reprezentatywne także dla innych krajów gospodarczo

i cywilizacyjnie rozwiniętych, pokazując

jak bardzo rozmiar i struktura rynku opakowań,

zależą od wielkości i struktury całego rynku. A ten,

jak wiadomo, zależy od stopnia zasobności

społeczeństwa mierzonego wielkością wypracowywanego

produktu krajowego brutto (PKB).

Rynek opakowań określany jest miarą ich

zużycia, wg formuły „zużyte – oznacza sprzedane”.

Przy opisie i analizach rynku opakowań,

wielkość ich zużycia wyrażamy wartościowo

(w jednostkach monetarnych) lub ilościowo czy

wagowo (w jednostkach masy).

Jak zatem wygląda rynek opakowań w Polsce?

Wielkość rynku opakowań w Polsce w ujęciu wartościowym

ocenia się w 2008r. na 4,2 mld euro.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita)

– wynosi to ok. 110 euro.

Rynek światowy oceniany jest na 408 mld euro,

co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego

ROK

Wielkość PKB per capita

USD (tys.)

32,0

43,8

37,7

15,8

5,3

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

globu wynosi ok. 61 euro. W najbardziej rozwiniętych

gospodarczo i cywilizacyjnie krajach wskaźnik

ten waha się w granicach 260-350 euro.

W tab. 3 przedstawiono relacje pomiędzy wielkością

produktu krajowego brutto wg parytetu

siły nabywczej na jednego mieszkańca zużyciem

opakowań (per capita).

Analizując rozmiary i tempo zmian na rynku

opakowań w Polsce na tle rynków w wysoko roz-

winiętych krajach Europy Zachodniej trzeba pamiętać

o niskim poziomie rynku w latach

centralnie sterowanej gospodarki.

W szczególności fakt chronicznego deficytu towaru

powodował, iż nie działały reklamowo-marketingowe

funkcje opakowania. Ważnym było

kupić określony produkt, bez względu na to

w jakim opakowaniu występował na rynku.

Z chwilą przejścia do gospodarki rynkowej,

dzięki systematycznemu wzrostowi podaży dóbr

na rynku, a także mechanizmom konkurencji,

w szybkim tempie wzrastał popyt na współczesne

opakowania stosowane od lat w krajach Europy

Zachodniej.

Stąd też, druga połowa lat 90-tych to okres

boomu w branży opakowań w sektorze produkcji.

W tym czasie uruchomiono produkcję wielu opakowań

dotychczas w Polsce nie wytwarzanych

takich, jak puszki aluminiowe do napojów czy butelki

PET.

Było to możliwe dzięki wejściu na rynek inwestorów

zagranicznych i skutkowało dynamicznie

rosnącą podażą i sprzedażą opakowań (patrz tab. 4).

1995 1996 1997 1998 1999

Procent 100% 126,9% 157,7% 184,6% 211,5%

Tab. 4. Dynamika sprzedaży (rynku) opakowań w latach 1995-1999 (rok 1995-100%)

Zużycie opakowań

per capita

260 euro

354 euro

300 euro

105 euro

25 euro

Tab. 3. Relacje pomiędzy poziomem dochodu narodowego a zużyciem opakowań (dane dla 2007 r.)

57


PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

58

Zużycie ogółem

w mld euro

Zużycie per

capita w euro

Udział w rynku

światowym

Rodzaj materiału

konstrukcyjnego

Tworzywa sztuczne

Papier i tektura

Metal

Szkło

Drewno i inne

1995 2000 2005 2008

1,42

37,2

0,62%

Tab. 5. Zużycie opakowań w Polsce, w ujęciu wartościowym, w latach 1995-2008

120

100

80

60

40

20

0

37,2

69,1

95,5

109,4

1995 2000 2005 2008

Rys. 3. Zużycie opakowań w Polsce, w ujęciu wartościowym

per capita, w latach 1995-2008

POLSKA EUROPA ŚWIAT

36,7%

26,1%

22,2%

9,6%

5,4%

38,0%

30,6%

18,2%

6,7%

6,5%

31,4%

38,4%

17,3%

6,6%

6,3%

Tab.6. Struktura rynku opakowań wg materiału konstrukcyjnego dla Polski, Europy i świata (stan na 2005r.)

2,64

69,1

0,83%

3,65

95,5

0,96%

Dzięki tak wysokiej dynamice rynku opakowań,

zużycie opakowań w Polsce w roku 2000 wyniosło

69,1 euro (per capita) osiągając wartość 95,5 euro

w 2005 r. i 109,4 euro w 2008 r. (patrz tab. 5 i rys. 3).

Struktura rynku opakowań

4,18

109,4

1,03%

W badaniach rynku opakowań oraz w analizach

porównawczych korzystamy z podziałów,

według rodzaju materiału z jakiego są wykonane

opakowania oraz według ich przeznaczenia (zastosowania).

Ze względu na rodzaj materiału, opakowania

dzielimy na:

t opakowania z tworzyw sztucznych

t opakowania z papieru i tektury

t opakowania z metalu

t opakowania szklane

t opakowania z drewna

Często w grupie opakowań z tworzyw sztucznych

stosuje się podział na „tworzywa sztuczne

sztywne” i „tworzywa sztuczne giętkie (ela-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

36,7

38,0

31,4

Tworzywa

sztuczne

30,6

26,1

38,4

Papier

i tektura

styczne)”. Do grupy „opakowania z tworzyw

sztucznych” zalicza się często opakowania wielomateriałowe

tzw. laminaty, jeśli jest w nich

znaczący udział tworzywa sztucznego.

Ze względu na przeznaczenie (sferę zastosowania

opakowań) wyodrębniamy następujące

rodzaje opakowań:

t opakowania dla przemysłu spożywczego

t opakowania przemysłowe

t opakowania dla kosmetyków

t opakowania dla leków

Często w grupie opakowań dla przemysłu

spożywczego wyodrębnia się „opakowania do napojów”.

22,2

18,2 17,3

9,6 6,7 6,6

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

Polska Europa Świat

5,4 6,5 6,3

Metal Szkło Drewno

i inne

Rys. 4. Struktura rynku opakowań wg materiału konstrukcyjnego dla Polski, Europy i świata

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

66,0

61,0

55,0

Opakowania

dla artykułów

spożywczych

31,0

30,0

24,0

Opakowania

dla artykułów

przemysłowych

inwestycyjnych

i powszechnego

użytku

Rys. 5. Struktura rynku opakowań wg ich przeznaczenia. (Dane z 2005 r.)

W tab. 6 oraz na rys. 4, zamieszczono informacje

o strukturze rynku opakowań w Polsce, Europie

i na świecie z punktu widzenia materiału

konstrukcyjnego.

Struktura rynku rozwiniętych krajów Europy

Zachodniej jest właściwą dla krajów o wysokim

poziomie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Do takiego poziomu aspiruje także Polska.

Można zatem założyć, iż w strukturze polskiego

rynku opakowań następować będą zmiany zmierzające

do modelu rynku wysoko rozwiniętych

krajów Europy Zachodniej.

Tak więc w najbliższych kilku latach należy spodziewać

się zwiększenia w ogólnej strukturze rynku

udziału opakowań z papieru i tektury o ok. 4-5%,

Polska Europa Świat

6,0

Opakowania

dla lekarstw

4,0 6,0 8,0

5,0 4,0

Opakowania

dla kosmetyków

59


PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

60

Przeznaczenie

opakowania

Dla artykułów spożywczych 61,0%

Dla artykułów przemysłowych

inwestycyjnych i powszechnego

użytku

Dla lekarstw

Dla kosmetyków

utrzymanie się na niezmienionym poziomie udziału

opakowań z tworzyw sztucznych, zmniejszenie

udziału opakowań z metalu o ok. 5% oraz ze szkła

o ok. 2% przy zwiększeniu udziału opakowań

z drewna i innych materiałów o ok. 3%.

W tab. 7 oraz na rys. 5, str. 59 zamieszczono

dane obrazujące strukturę rynku opakowań

z punktu widzenia ich przeznaczenia w Polsce,

Europie i świecie wg stanu w 2005 roku.

Główni uczestnicy światowego

rynku opakowań

Decydujący udział w światowym rynku opakowań

ocenianym na 408 mld euro (2008 r.) posiadają:

USA – 99,6 mld (24,4%), Japonia – 46,8 mld

(11,5%), Chiny – 34,9 mld (8,5%).

Rynek krajów UE oceniany jest na 121,3 mld

euro, w tym 6,6 mld to rynek nowych krajów UE.

Łącznie rynek krajów UE stanowi 29,6% światowego

rynku opakowań (patrz rys.6).

POLSKA EUROPA ŚWIAT

30,0%

4,0%

5,0%

55,0%

31,0%

6,0%

8,0%

66,0%

24,0%

6,0%

4,0%

Tab. 7 Dane obrazujące strukturę rynku opakowań z punktu widzenia ich przeznaczenia w Polsce, Europie

i świecie wg stanu w 2005 roku

USA Japonia Chiny

Kraje UE Pozostałe

26,0%

29,6%

24,4%

8,5%

11,5%

Rys. 6. Główni uczestnicy światowego rynku opakowań

Udział w światowym rynku opakowań jest silnie

zróżnicowany w zależności od regionu świata.

Dominują regiony wysoko rozwinięte gospodarczo

i cywilizacyjnie. Na kraje Ameryki Płn. (USA,

Kanada, Meksyk) przypada 33,0% światowego

rynku opakowań (134,6 mld). Na kraje Europy Zachodniej

i Centralnej 27,1% (110,9 mld euro). Region

krajów Azji i Pacyfiku posiada 25,9 % udział

w światowym rynku opakowań (106,0 mld euro).

Na kraje pozostałych regionów świata (Ameryka

Płd. i Środkowa, Bliski Wschód, Afryka, Oceania)

przypada 14% (56,5 mld euro) patrz rys. 7.

Jeśli uda się krajom tych regionów, uczynić

znaczący postęp w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym,

to ich rynki opakowań staną się wysoce

rozwojowymi. Już dzisiaj wiele firm

opakowaniowych z zainteresowaniem śledzi rozwój

sytuacji na tych obszarach.

Przemysł i rynek opakowań

– spojrzenie w przyszłość

Jak wynika z wcześniej przytoczonych danych,

zużycie opakowań w Polsce w ujęciu wartościowym,

na koniec 2008 roku wynosiło ok. 110 euro

na mieszkańca, przy wskaźniku ok. 260 euro

(średnia wartość) dla kilku najbogatszych krajów

Europy.

Tak więc statystyczny mieszkaniec naszego

kraju zużywa o 60% mniej opakowań od mieszkańca

Niemiec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

Odpowiada to różnicy w poziomie dochodu narodowego

między Polską, a wymienionymi krajami.

W tym samym czasie (rok 2008), Polska osiągnęła

57% średniej unijnej pod względem PKB (per capita).

Dla porównania, najbogatszy w UE Luksemburg,

osiągnął poziom PKB przekraczający

2,5-krotnie średnią unijną (253%).

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

25,9%

14,0%

27,1%

33.0%

Wg oceny ekonomistów na dogonienie najzamożniejszych

krajów UE w poziomie dochodu

Polska potrzebować będzie ok. 20-30 lat. Wydaje

się, że na odrobienie zapóźnienia na rynku opakowań

potrzeba będzie nieco mniej bo, ok. 18-20

lat. Oczywiście przy założeniu, że roczne tempo

rozwoju rynku opakowań w Polsce wynosić będzie

w granicach 7-8%, podobnie jak w latach

2000-2008. Aby uzyskać taką dynamikę, polska

gospodarka powinna się rozwijać w tempie

gwarantującym roczny wzrost PKB w granicach

4-6%.

Istnieją realne szanse na osiągnięcie takiej

dynamiki rozwoju już w latach 2012-2015 przy

znacznie mniejszym wzroście gospodarczym

w krajach Zachodniej Europy, bowiem przejście

od recesji (ujemne wartości PKB w granicach

średnio -6%) do 1,5-3,0% wzrostu, zajmie wielu

krajom Europy Zachodniej kilka lat.

Trzeba również pamiętać, iż rynek opakowań

jest ściśle powiązany z rynkiem konsumpcji indywidualnej

i w określonych warunkach demograficznych

ma swój poziom nasycenia. Widoczne

jest to przy porównywaniu różnic w tempie rozwoju

rynku opakowań w Polsce i krajach Zachodniej

Europy w latach 2000-2005. W Polsce w tym

okresie dynamika rozwoju rynku była bliska 160%,

przy 110% w krajach starej UE. Świadczy to o zjawisku,

które możemy określić „względnym nasyceniem

rynku opakowań”. I chociaż, z dzisiejszej

perspektywy trudno określić poziom nasycenia

rynku opakowań w Polsce, wydaje się, że możemy

określić go wartością zużycia opakowań per capita

ok. 300 euro.

Jeśli uda nam się spełnić wymienione wcześniej

warunki rozwoju, to wartość tę powinniśmy

uzyskać w okresie 18-20 lat. A to oznacza,

że rynek opakowań w Polsce – w świetle aktualnej

sytuacji i porównań międzynarodowych – należy

oceniać jako wysoce perspektywiczny.

Dobrze rokuje krajowemu przemysłowi opakowań,

jeśli potrafi on sprostać konkurencji. Wiele

zależeć będzie od kondycji, w jakiej wyjdzie z aktualnego

kryzysu gospodarczego.

Ameryka Północna

Europa Zachodnia i Centralna

Azja i Pacyfik

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

Pozostałe regiony świata (Ameryka Płd.,

Środkowa, Bliski Wschód, Afryka, Oceania

Rys. 7. Światowy rynek opakowań wg regionów

Rozważając w niniejszym opracowaniu temat

rynku i przemysłu opakowań w Polsce i rysując

prognozę rozwoju tego rynku skoncentrowaliśmy

się na ilościowym aspekcie tych podmiotów,

nie poruszając zagadnień jakościowych.

Formułując – w części zapewne ryzykowną

– tezę o względnej granicy rozwoju rynku opakowań

z punktu widzenia ich konsumpcji, trzeba

pamiętać także o zmianach jakościowych w opakowaniach,

a więc i na rynku opakowań. Biorąc

chociażby ten aspekt pod uwagę trudno dzisiaj

wyobrazić sobie granice rozwoju.

Już pierwsza dekada XXI wieku, jak przystało

na 21 stulecie, przyniosła nowe rozwiązania

w opakowaniach – wynikające z potrzeb

społeczeństwa, środowiska, a także dyktowanych

zmianami w organizacji rynku. Dzisiaj pojęcia:

opakowania aktywne, inteligentne, gotowe

na półkę, biodegradowalne oraz zapewniające

kontakt z użytkownikiem, to już rzeczywistość.

W coraz większym stopniu, opakowanie

z funkcji materiału opakowaniowego, jakie

spełniało w niedawnej przeszłości, staje się

urządzeniem mającym za zadanie nie tylko

chronić produkt, ale także zapewnić jego własności

w dłuższym okresie czasu, wskazywać

miejsce pobytu towaru, nie być uciążliwym dla

człowieka i środowiska itp.

To nowe wyzwania dla przemysłu opakowań.

Zresztą wielu producentów wykorzystuje okres

kryzysu dla przygotowania nowej jakościowo

oferty. Warto zatem czas kryzysu wykorzystać

na badania i konstruowanie nowych materiałów

opakowaniowych, systemów identyfikacji opakowań,

a także metod racjonalnego wykorzystania

opakowań zużytych.

W warunkach mniejszego tempa produkcji

wiele placówek i laboratoriów badawczych poświęca

tym zagadnieniom wiele czasu i uwagi. Od

tego bowiem zależeć będzie w dużym – jeśli nie decydującym

– stopniu tempo rozwoju przemysłu

i rynku opakowań w Polsce. Opakowań, które – jak

ujęto w Misji Polskiej Izby Opakowań – stanowią

ważny czynnik rozwoju cywilizacyjnego kraju. t

61


PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

The packaging industry and market in Poland

(macro point of view)

Wacław Wasiak

62

The author is a consultant to the Polish Packaging Research and Development

Centre and an Executive Director of the Polish Chamber’s of the Packaging Office

The Polish Chamber of Packaging within its informational and educational companies

support framework develops, within its capabilities, informational materials, analyses

and forecasts concerning the packaging industry and market, including its

growth capabilities. Their results are published in industrial and technical journals as well

as presented during packaging conferences, workshops and seminars.

Those materials are frequently presented during international packaging exhibitions and fairs

– as a form of the Polish packaging industry promotion.

This publication has the same goal, and all data, opinions, conclusions and assessments have been

taken from the aforesaid partial studies prepared by the Chamber’s Office, with the cooperation of

companies associated in the Chamber.

It is necessary to highlight that lack of comprehensive statistical research carried out in the packaging

industry and market hinders to obtain detailed data on the packaging market and industry

condition and their changes.

Therefore, in most cases, these are approximate data and assessments based on various sources,

for instance companies’ information, specialist publications, conference materials, studies from R&D

institutes united in the Chamber (COBRO, ILiM, EMPAK) and others.

Data is in all possible cases confronted and compared with data obtained from the foreign resources.

Therefore, any information conveyed by the Chamber is in most cases very close to the real data

and therefore it can be considered to be a reliable source of knowledge about the packaging industry

and market in Poland. If possible, we contrast the state of the Polish packaging industry and market

with other countries’ markets and define the position of Poland in the discussed field of economy

and market.

Information included in the last part of this publication, consisting of sponsored articles and companies’

advertisements, makes up an important supplement to the packaging industry and market

– the subject matter of this chapter.

1. Polish packaging industry

When describing the Polish packaging industry,

we take into consideration all the companies

”working” for the needs of the packaging market

including packaging materials, packaging, packaging

production and packing installations, machines

and appliances, materials and auxiliary

materials, printing offices and other connected

to the packaging or including such defined packaging

industry.

Currently, the packaging industry in Poland

comprises 4.3 thousand companies.

This number includes 2.3 thousand manufacturers

and approximately 1.2 thousand companies

rendering packaging services or servicing

the sector, as well as roughly 800 companies involved

in the distribution.

The packaging industry defined in this way employs

approximately 200 thousand people. The

packaging industry represents about 2% of GDP.

The Polish packaging industry is unique in

its relatively high level of the production

concentration. This is proved by the fact that

fewer than 300 packaging manufacturers out of

2.3 thousand fulfil 70% of national demands for

the packaging market.

This is a result of deep restructuring of the Polish

economy that was related to radical ownership

changes with the participation of foreign

strategic investors, representing big conglomerates

and producer groups. This especially concerned

producers of metal, paper and corrugated

board packaging and to a lesser extent the producers

of glass and plastic packaging.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Final packaging products

Packaging materials

Packaging services

Auxiliary resources

Packing machinery

Resources and semi finished products

Packaging production machinery

Auxiliary installations and appliances

30.2%

15,5%

14,6%

13,7%

Tab. 1. The packaging industry structure taking into

account the number of companies offering packaging

services in particular segments

8,2%

8,0%

6,7%

3,1%

Both tab. 1 and pict. 1 depict the structure of

the packaging industry from the point of view of

packaging manufacturers and companies rendering

packaging services. The findings are referenced

to the particular segments such as:

final packaging products, packaging materials,

machines, resources etc.

The most companies (1150) produce plastic

packaging. The second place (850 companies) is

held by manufacturers of packaging made of

paper and cardboard. More information on the

structure of the industry with reference to the

production assortment can be found in tab. 2 and

pict. 2.

The Polish packaging industry, its structure

and development speed were and still are di-

PACKAGING:

Plastic

Paper and cardboard

Wood

Metal

Glass

Other packaging materials

Total

1150

860

95

85

60

50

2300

Tab. 2. The packaging producers industry structure

according to material type

50%

37,4%

4,1%

3,7%

2,6%

2,2%

100%

resources and

semi finished

products

8,0%

packing

machinery

8,2%

auxiliary

rescources

13,7%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

packaging

production

machinery

6,7%

packaging

services 14,6%

auxiliary

installations and

appliances

3,1%

final packaging

products

30,2%

packaging

materials

15,5%

Pict. 1. The market structure of producers supplying

particular segments of packaging industry

rectly correlated with the state and structure of

the packaging market. After difficult years of

consumption decrease (the 1980s), along with

the beginning of economic transformation, since

1995 we have been observing a clear revival of

the market as a whole.

Therefore, the demand for packaging has been

increasing, as well. A good period for the packaging

sector begins. As a matter of fact, such prospects

were also observed by foreign companies

and capital groups which directed their production

potential to Poland.

Hence, the years 1998-2008 were very generous

for the packaging industry and the rate of

production increase amounted to 3-8% depending

on the material type. This especially refers

metal

packaging 3,7%

wood packaging

4,1%

paper and

cardboard

packaging

37,4%

glass packaging 2,6%

other packaging

materials 2,2%

plastic

packaging

50,0%

Pict.2. The packaging producers industry structure

according to material type

63


PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

64

to the production of packaging made of plastics,

paper and cardboard.

The general tonnage of the packaging production

in Poland increased from 1.3 million tonnes

in 1998 to 3.8 million tonnes in 2008, which is an

about 300% growth.

In addition, last 2-3 years saw a significant rate

of the production growth which increased by

6-15% or even more. According to the Central

Statistical Office in 2007 the production of paper

bags and pouches increased by 12% in relation to

2006, and boxes from paper and cardboard increased

by 18%. It was also a good year for the

glass packaging production. For instance, the

production of clear glass bottles for beverages

and foodstuff increased by 13% in that period.

Significant dynamics of the production increase

was also noticed in the metal packaging,

in particular aluminium beverage cans.

The same can be said about the development

and modernisation of production potential in the

packaging industry. Therefore, the offer of the

Polish packaging industry is fully competitive

with foreign markets.

Modern packaging industry in Poland

is a result of rational utilisation of capital

from foreign companies and experiences,

qualifications and activity of native

entrepreneurs

The Polish packaging industry was practically

commercialised and privatised in 100%. As has

been mentioned above, it is characterised by a significant

share of the foreign capital and investment.

This particularly concerns large multinational

corporations and capital groups such as: CAN

PACK; Ball Packaging Europe; STORA ENSO;

MONDI; SMURFIT KAPPA; Constantia; TETRA

PAK; OWENS ILLINOIS, International Paper

and others.

Domestic – in the majority of cases small and

medium enterprises – successfully supplement

the offer of leading producers, often acting as cooperators.

In the discussed period, many large

national companies and capital groups were established

and developed. A good instance (until

the owner change) is DGS seated in Włocławek,

a tycoon in the production of metal and plastic

caps (the third largest producer in the world).

On the glass packaging market a good position

is occupied by Warta Glass (seated in Poznań).

The Polish company DEKORGLASS from

Działdowo – holds a leading position in Europe

in the segment of the glass and plastic packaging

decoration (ornament).

The honourable place amongst tubes producers

is held by BETTS Poland seated in Konstancin-Jeziorna.

Moreover, products by FORMIKA seated in

Raszyn and ”Czechy” Glass Works get great reviews

and place on the European markets.

There are many more such instances. Medium

and small enterprises with Polish capital that

find niches on domestic and foreign markets are

important elements of the Polish packaging industry.

For instance, TUR Glass Works is known

on the European and Eurasian market as the

manufacturer of a limited edition of special-delivery

glass packaging.

It is greatly satisfying that quoted companies,

including those with foreign capital, are long-term

members of the Polish Chamber of Packaging.

The only field where the Polish industry does

not meet the market demand is the packaging and

packaging production installations and machines.

In this field, the gap of the Polish in-

dustry is significantly filled in by import.

To sum up, the Polish packaging industry

is fully modern, well-organised

and managed. It has excellent local

highly qualified personnel. This industry

is very competitive in many segments of

the global packaging sector, which is

proved by the fact that, among others, the export of

packaging to other European Union states has increased

significantly since Poland joined the EU.

As of 2008 (and 2009) the Polish packaging industry

equipped with state-of-the-art means of

production and producing in compliance with the

newest technologies, is able to meet domestic demands,

and surpluses in production capabilities

(estimated at approximately 20-30%) are enough

to meet the foreign demand.

As a result of the current crisis many packaging

sectors (automotive, construction and industrial

common usage products) will decrease

its production capabilities by around 15-30%. The

production of packaging for foodstuff, pharmaceutical

and cosmetics sectors declined by 3-5%.

In this situation it is important to sustain – for

the duration of the crisis – the production potential

and capabilities, in order to fulfil demands of

the post-crisis market. Such actions and attitudes

are assumed and supported by Polish packaging

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

EU-15 (average)

USA

Switzerland

Poland

China

companies, as specified in studies and analyzes

carried out by the Polish Chamber of Packaging.

The Polish packaging industry, due to the relatively

soft character of the crisis in Poland, has

a chance – as soon as the global economy kicks

start – to replace those companies, which could

not retain their production capabilities during

the crisis.

2. Polish packaging market

Packaging is an inseparable element of our

everyday life. In modern societies it is indeed very

difficult to imagine unpacked products. Therefore,

the market of packaging is strongly correlated

with the economy as a whole. It is estimated

that roughly 2% of commercial products value

falls on the packaging. Even more, in the industries

requiring more intensified packaging (like

food processing and beverage production) this

share equals to 7-8%. This data is taken from

a well-developed German market, but it is representative

for other economically developed countries,

showing how much the size and the

structure of the packaging market is dependent

of the size and structure of the market as a whole.

As widely known the aggregate market depends

on the level of society’s wealth measured

in the gross domestic product unit (GDP).

The packaging market is defined by the measure

of packaging usage, according to the formula

”used equals sold”.

When describing and analysing packaging

market, the amount of packaging used is expressed

by monetary terms or by its volume (tonnage)

in weight units.

GDP per capita USD

(thousands)

32,0

43,8

37,7

15,8

5,3

What is thus the snapshot of the packaging market

in Poland? The size of the packaging market in

Poland in 2008 is estimated at EUR 4,2 billion in

monetary terms. In relation to per capita terms

this value is approximately EUR 110. The global

packaging market is estimated at EUR 408 billion,

which is roughly EUR 61 in per capita terms.

In most developed countries of the globe this

indicator is within the range of EUR 260-350.

In this publication, for benchmarking purposes

of packaging market in Poland and in the wealthiest

countries of Western Europe, the usage

value of packaging in 2008 is estimated at EUR

110 per capita in Poland, and EUR 270 per capita

for Western Europe.

Tab. 3 presents the relations between the per

capita of gross domestic product value of particular

countries and their per capita figures of

packaging usage.

Analysing the size and rate of changes on the

packaging market in Poland in relation to the developed

countries of Western Europe, it is important

to remember that the level of the market

was very low in the years of the centrally planned

economy. In particular, the fact of chronic deficit

in products caused, that marketing functions of

the packaging were virtually non-existent.

It was more important to actually purchase the

product and its package was irrelevant.

With the instant of transition to the market

economy and systematic growth of products

supply on the market, and due to the mechanisms

of competition, the demand for contemporary

packaging, used for years in Western

Europe, increased significantly.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

Packaging consumption

per capita

260 euro

354 euro

300 euro

105 euro

25 euro

Tab. 3. Relations between gross domestic product per capita and per capita packaging usage (data as of 2007)

YEAR

1995 1996 1997 1998 1999

Percent 100%

126,9% 157,7% 184,6% 211,5%

Tab. 4. The sales dynamics index in the Polish packaging market for the years 1995-1999 (where 1995 = 100%)

65


PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

EUR

120

100

80

60

40

20

0

66

Total use in

billion EURO

Per capita use

in EURO

Share in the

global market

Therefore, the late 1990s saw the packaging sector

boom in terms of production. It was a time of

launching the production of many new packaging

made from materials that were not well known,

1995 2000 2005 2008

1,42

37,2

0,62%

2,64

69,1

0,83%

3,65

95,5

0,96%

Tab. 5. The use of packaging in Poland in monetary terms in the years 1995-2008

37,2

69,1

95,5

109,4

1995 2000 2005 2008

Pict. 3. The use of packaging in Poland in the years

1995-2008 (per capita)

Packaging material type

Plastics

Paper and cardboard

Metal

Glass

Wood and others

4,18

109,4

1,03%

such as PET bottles. This was possible thanks to

the foreign investors that entered the Polish market

and resulted in dynamically increasing supply

and sales of packaging (see tab. 4).

Thanks to such high rate of the packaging market

growth, the usage of packaging in Poland in

2000 equalled to approximately EUR 70 per capita,

and increased to EUR 95.5 in 2005. (see tab.

5 and pict. 3) and to 109,4 EUR in 2008.

Structure of the packaging market

In market studies and comparative analyses,

two divisions of market-wide available packaging

are used – division according to the material and

according to the packaging purpose.

With respect to the material type the packaging

is categorised as:

t Plastic packaging

t Paper and cardboard packaging

t Metal packaging

t Glass packaging

t Wooden packaging

POLAND EUROPE WORLD

36,7%

26,1%

22,2%

9,6%

5,4%

38,0%

30,6%

18,2%

6,7%

6,5%

Tab. 6. The packaging market structure according to the packaging material for Poland, Europe

and world (2005)

31,4%

38,4%

17,3%

6,6%

6,3%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

36,7

38,0

31,4

Often the group of plastic packaging is subcategorised

to rigid plastic packaging and flexible

(elastic) plastic packaging.

The plastic packaging category also often comprises

multi-material packaging such as laminates,

but only if the contribution of plastic

materials is significant enough.

According to the packaging purpose, the following

categories can be distinguished:

t Food industry packaging

t Industrial packaging

t Cosmetics packaging

t Pharmaceuticals packaging

30,6

26,1

38,4

Very often the food industry packaging is subcategorised

by ”beverages packaging”.

22,2

18,2 17,3

Tab. 4 depicts information about the structure

of the packaging market in Poland, Europe and

globally according to the packaging material

used. Data from 2005.

The structure of Europe is typical for highly developed

economies. This is also a direction of Poland.

It can be therefore estimated that the

Polish structure of packaging materials will

eventually match the European model.

Hence, it can be said that within the next years

one can forecast a 4-5% increase of paper and

cardboard packaging in the total Polish market

structure.

The level of plastic packaging share will be virtually

unchanged, and the share of metal and

glass packaging will decrease respectably by approximately

5% and 2%, while wood and other

packaging materials will grow by about 3%.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

Poland Europe World

9,6 6,7 6,6

5,4 6,5 6,3

Plastics Papier and cardboard Metal Glass Wood and other

Pict. 4. The packaging market structure according to the packaging material for Poland, Europe and world

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

66,0

61,0

55,0

Food

packaging

30,0 31,0

24,0

Industrial

packaging

Pict. 5. The packaging structure form the point of purpose

Poland Europe World

6,0

Pharmaceutical

packaging

4,0 6,0 8,0

5,0 4,0

Cosmetics

packaging

67


PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

Purpose

Food packaging 61,0%

Industrial packaging

Pharmaceutical packaging

Cosmetics packaging

68

Main participants of global

packaging market

Most significant volume of global packaging

market, estimated at EUR 408 billion (2008) is

shared between: USA – 99.6 billion (24.4%); Japan

– 46.8 billion (11.5%); China – 34.9 billion (8.5%).

The enlarged European Union packaging

share is estimated at EUR 121.3 billion, where 6.6

billion is the market of new European Union entrants.

Total market of the European Union

equals to 29.7% of the global packaging market

(refer to pict. 6.)

The packaging market share is widely distributed

according to different world regions. More

economically developed regions are dominating

in the share distribution.

North American countries (USA, Mexico and

Canada) owns 33.0% of the global packaging market

(134,6 billion). The share of countries from

POLAND EUROPE WORLD

30,0%

4,0%

5,0%

55,0%

31,0%

6,0%

8,0%

66,0%

24,0%

Tab. 7 Presents packaging structure data from the point of view of its purpose in Poland, Europe and globally

from 2005

USA Japan China

European Union Others

26,0%

29,6%

24,4%

11,5%

8,5%

Pict. 6. Main participants of the global packaging market

6,0%

4,0%

the Western and Central Europe is estimated at

27.1% (EUR 110.9 billion).

Asian and Pacific regions own 25.9% share of

the global packaging market (EUR 106 billion).

The rest of the world (South and Central America,

Middle East, Africa and Oceania) own 14 %

share (EUR 56.5 billion) pict. 7.

Provided those regions make a significant economic

improvement, their packaging markets

will be greatly developmental. Even today many

packaging companies are following the development

of those markets with great interest.

Packaging industry and market

– future forecast

As evident from the previously referenced

data, the usage of packaging in Poland in monetary

terms in 2008 amounted to approximately

EUR 110 per capita, in contrast to EUR 260 per

capita (average) figure for the few wealthiest European

countries.

Therefore it is evident that statistical inhabitant

of Poland uses about 60% less packaging

than their German, Italian, French or British counterpart.

This finding is consistent with differences

in GDP between Poland and the listed

countries. This is because in 2008 Poland achieved

57% of the European Union average GDP per

capita. In comparison, Luxembourg, the wealthiest

state in EU, attained a GDP per capita level

exceeding the European Union average by 2.5

times (253%).

According to the economists studies, in order

to catch up to the wealthiest EU countries, in

terms of GDP, Poland will need about 20-30

years. As it appears slightly less time is needed

to make up for the delay in the packaging market

(about 18-20 years). That is assuming, the yearly

increase of packaging market in Poland will amount

to 7-8% – similar to the years 2000-2008. In

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

25,9%

14,0%

27,1%

33.0%

Pict. 7. The global packaging market according to regions

order to achieve such growth, Polish economy

should develop at a rate that is guarantying 4-6%

growth of GDP.

There are real chances that such growth rate

will be attained even in the years 2012-2015, assuming

lower rate of GDP growth of Western Europe

countries. Exiting the recession (negative

amount of GDP in average boundaries of 6%) to

1.5-3% GDP growth will take a few years for a majority

of the Western Europe countries.

It is also important to remember that the packaging

market is greatly linked to the personal

consumption levels, which in specified demographic

conditions (of European Countries) has

its boundaries.

This is evident by the difference in the packaging

market growth in Poland and countries of

Western Europe in 2000-2005. In Poland this rate

of development was close to 160% in contrast to

110% of the old EU members. This testifies a phenomenon

which can be described as ”relative saturation

of the packaging market”.

Even if from today’s perspective it is difficult to

estimate the level of the Polish packaging market

saturation, it appears that it can be satisfying

with the level of packaging usage of approximately

EUR 300 per capita.

If the conditions stated above will be fulfilled,

this figure will be attainable in 18-20 years. This

signifies that the packaging market in

Poland – in the light of current situation and

comparisons – shall be described as highly

perspective. This holds a great promise for

the Polish packaging sector, given it can withstand

the competition. A lot will depend on the

condition in which Poland will be left after the

current economic crisis.

Considering the subject of the Polish packaging

industry and market in this publication,

a quantitative approach was used, without mentioning

the qualitative aspects. Drawing a quan-

titative forecast of the packaging market growth,

a partly risky thesis of relative packaging market

boundary, from the point of view of its consumption,

was formulated. It is however important to

consider the quality changes of packaging and

hence on the packaging market. It is difficult to

visualise such a growth boundary in this matter.

Even the first decade of the 21st century brought

new solutions in packaging – stemming from

the society and environmental needs, but also dictated

by the changes in market organisation.

Today, the concept of active, intelligent, shelfready,

biodegradable and user-contact packaging

is a reality.

Today, to a greater extent, a packaging is becoming

a device that not only has to protect its

content, but also ascertain its properties in a

longer period of time, shows the place which

the product occupies and be friendly to both

human and the nature, in contrast to the plain

function of packaging material, which was more

than enough in a recent past.

These all are new challenges for the packaging

industry and many producers are using the period

of crisis to prepare a new quality offer.

Therefore, it is worth using the time of crisis

for carrying out research and constructing new

packaging materials, identification systems and

also methods of rational exploitation of used

packaging.

Many research institutes and laboratories

spend a great deal of time and make a lot of efforts

to study the innovations – especially in the

conditions of the decreased production rate.

Those endeavours will therefore influence

greatly – if not decisively – the rate of the Polish

packaging industry and market development.

Packaging, which – as formulated by the

Mission of the Polish Chamber of Packaging

– determines an important factor of civilisation

growth. t

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

North America

Western and Central Europe

Asia and Pacific

The rest of the World

(South and Central America,

Middle East, Africa and Oceania)

69


OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY FALISTEJ

Przemysł i rynek opakowań

z papieru i tektury falistej

Ryszard Kołodziejski

70

Zawarte w tytule wyrazy „Przemysł” i „Rynek”

są ze sobą tak powiązane jak na przykład

tlen i życie. Bez rozwoju przemysłu

nie ma rozwoju rynku opakowań, który na rzecz

przemysłu pracuje.

Jeśli mówimy o przemyśle i rynku opakowań

z papieru i tektury, to należy pamiętać, iż w tej

grupie materiałów konstrukcyjnych najbardziej

– ze względu na swoje właściwości – rozpowszechniona

jest tektura falista.

Z tego bowiem materiału produkowanych jest

ponad 85% opakowań. Tektura lita stanowi ok. 10%,

zaś papier, w jego powszechnej formie, ok. 5%

Tak więc, opakowania z tektury falistej posłużą

jako główny element analizy rynku i przemysłu

opakowań z papieru i tektury. Zresztą to podział

wyłącznie technologiczny bowiem tektura falista

to przecież papier.

Zanim przejdę do właściwego tematu, kilka

zdań poświęcę na przypomnienie historii rozwoju

naszej branży w ostatnich 20-tu latach.

Końcówka lat 80-tych ubiegłego wieku to trzy

główne centra produkcji opakowań transportowych

(pudeł) z tektury falistej. Najstarsze to Zakłady

w Ostrołęce wytwarzające papier i przetwarzające

go na tekturę i pudełka. Następnie powstała Celuloza

Świecie, ten sam profil, ale większe moce wytwarzania.

Kolejną inwestycją w branży opakowań

były Kieleckie Zakłady Papiernicze, wybudowane

w dużej mierze przez branżę przemysłu lekkiego,

jako wspólna inwestycja.

Wokół tych kolosów, działało kilka mniejszych

wytwórni tektury i opakowań między innymi

w Bystrzycy Kłodzkiej, Bielsku Białej, Bydgoszczy

i kilka innych, których nazw już dzisiaj się nie pamięta.

Dynamiczny rozwój rozpoczął się z początkiem

ostatniej dekady XX-go wieku.

Autor jest doświadczonym praktykiem i menedżerem w branży opakowań

z papieru i tektury. Od siedmiu lat jako Prezes Zarządu kieruje spółką

EUROBOX Polska (Mosburger Dunapack Group) w Przesiadłowie.

Inicjator i założyciel Polskiej Izby Opakowań. Od początku istnienia Izby

wybierany do Rady Izby. Aktualnie wiceprzewodniczący Rady. Ponadto

od kilku lat aktywny członek Stowarzyszenia Papierników Polskich

(wiceprzewodniczący).

Od 2008 r. wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Producentów

Tektury Falistej (European Federation of Corrugated Board Manufactures).

Wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”.

Zmiany systemu ekonomicznego uruchomiły

mechanizmy rynkowe, napędzające koniunkturę

na rynku polskim, gdzie w tym czasie na

półkach sklepowych stał ocet i sól. Uruchamianie

na rodzimym rynku produkcji dóbr konsumpcyjnych

wymagało wsparcia innych gałęzi

przemysłu, również opakowaniowego. Wtedy to

zaczęły powstawać prywatne fabryki wytwarzające

tekturę falistą i pudełka (Expac, TFP,

Werner Kenkel, Bard, Pol Pak). W 1994 roku

Stowarzyszenie Papierników Polskich, zrzeszających

również w swojej Sekcji producentów

tektury falistej, przystąpiło do FEFCO – organizacji

europejskiej zrzeszającej producentów tektury

falistej. W tym samym czasie powstała

Krajowa Izba Opakowań a producenci tektury

falistej znaleźli się wśród członków założycieli

tej organizacji.

Do dzisiaj, przez prawie dwadzieścia lat Polska

jest jednym z największych rynków opakowań

w Europie, gdzie ulokowały swoje fabryki

prawie wszystkie światowe firmy branży

(Mondi, Smurfit Kappa, StoraEnso, DS Smith,

VPK, Model, Dunapack, Rosman), zajmując pod

względem wielkości produkcji szóstą pozycję.

Aby pokazać polski rynek opakowań z tektury

falistej w cyfrach oraz skalę na tle Europy

posługiwał się będę danymi statystycznymi Europejskiego

Stowarzyszenia Producentów Tektury

Falistej FEFCO.

Niewątpliwie liderem europejskim w branży

są Niemcy. Poniższe zastawienie (tab. 1) i wykres

pokazują produkcję w czołowych pod tym

względem krajach Europy.

W celu lepszej prezentacji w szczególności

porównań międzynarodowych, dane zawarte

w tab. 1 dotyczące wielkości produkcji w latach

2004-2007 pokazano w formie graficznej (rys.1).

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Niemcy

Włochy

Francja

Hiszpania

Wlk. Brytania

Polska

Turcja

2004 2005 2006 2007

7366

6177

5232

4444

4580

1864

1699

7599

6179

5390

4438

4511

2045

2044

8189

6370

5488

4608

4154

2292

2326

8189

6370

5488

4608

4154

2292

2326

Dane w mln m 2

Tab.1 Wielkość produkcji tektury falistej w wybranych

krajach Europy Zachodniej

Udział Polski w rynku tektury falistej w okresie

1977-2007, na tle Europy i Niemiec systematycznie

umacniał się, choć na ich tle widać jak wielkie

reprezentujemy zapóźnienie (patrz rys. 2).

Pomimo słabej pozycji Polski w liczbach bezwzględnych,

warto zauważyć dużą dynamikę

przyrostu rynku w Polsce na tle wymienionych

wcześniej krajów. Świadczą o tym dane zawarte

w tab. 2.

Przebieg tego procesu pokazano na rys. 3. Jak

wynika z danych zawartych w tab. 2 oraz rys. 3,

od 2004 roku rynek tektury falistej w Polsce dynamicznie

się rozwija. Prawie 130% w 2004r.,

kiedy pozostałe kraje (Niemcy, Włochy Hiszpania,

Anglia) odnotowują zaledwie 1-2% przyrost,

zaś Francja spadek.

Tak wysokie tempo utrzymuje się do 2007 roku

osiągając wskaźnik 172,3%.

Analizując wykres (rys. 3) i dane w tab. 2,

możemy wysnuć dwa wnioski. Jeden dotyczący

dużego spadku produkcji w Wielkiej Brytanii

(lata 2006 i 2007) będącego efektem przeniesienia

produkcji rynkowej do innych krajów. Drugi

wniosek to dynamiczny rozwój produkcji towarów

na rynek w Polsce i Turcji, co ma przeniesienie

na wzrost zapotrzebowania na materiały

opakowaniowe i odpowiada ocenie rynku zawartej

w ujęciu makro.

Mimo tak dynamicznego rozwoju branży, Polska

ma jeszcze duży dystans do odrobienia zarówno

do średniego wskaźnika produkcji na

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Niemcy

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY FALISTEJ

Włochy

2004 2005 2006 2007

Francja

Hiszpania

Wlk. Brytania

Polska

Francja

Dane w mln m 2

Rys.1. Produkcja tektury falistej w wybranych krajach Europy

Zachodniej w latach 2004-2007

jednego mieszkańca Europy (patrz tab. 3,

str. 72 i rys. 4, str. 73) jak i do lidera na rynku

europejskim, jakim są Niemcy.

Na tej podstawie można wysnuć jeszcze jeden

wniosek. Produkcja towarowa w Polsce na jednego

mieszkańca jest ciągle niższa niż średnia

w Europie, a dystans do lidera jest jeszcze większy,

mimo bardzo dużej dynamiki wzrostu. Wynika

to ze stanu zamożności społeczeństwa

(wartość PKB per capita).

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1977

1998

Polska Niemcy Europa

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rys. 2. Rynek tektury falistej w Europie (lata 1977-2007)

Polska na tle Europy i Niemiec

2007

Dane w mln m 2

71


OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY FALISTEJ

Niemcy

Włochy

Francja

Hiszpania

Wlk. Brytania

Polska

Turcja

72

2003 2004

2005 2006 2007

100

102,9

106,2

114,4

120,1

100

100

100

100

100

100

101,6

99,8

101,2

101,9

129,3

113,8

W tab. 3 zawarto dane zużycia opakowań z papieru

i tektury na jednego mieszkańca w Europie,

Niemczech i w Polsce. Dane te potwierdzają

opinię o słabym jeszcze stopniu rozwoju polskiego

rynku w ogóle, co pociąga za sobą zapóźnienie

rynku opakowań.

Na rys. 4 przedstawiono porównanie zużycia

opakowań z tektury falistej na jednego mieszkańca

(graficzna interpretacja tab. 3).

101,6

102,8

101,1

100,4

141,9

136,9

104,8

104,7

105,1

92,4

159,1

155,8

Tab.2 Dynamika rynku tektury falistej w latach 2003-2007 w wybranych krajach Europy Zachodniej i w Polsce

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Niemcy

Włochy

2004 2005 2006 2007

Francja

Hiszpania

Wlk. Brytania

Polska

Rys. 3. Dynamika rozwoju rynku tektury falistej w wybranych

krajach Europy Zachodniej oraz Turcji i Polski

Turcja

107,1

105,7

105,6

89,7

172,3

162,1

Dane statystyczne i informacje, na których

bazowałem przygotowując powyższą informację

pokazują obraz polskiego rynku na tle rynku

europejskiego do końca 2007 roku. Rok 2008,

szczególnie jego druga połowa, to początek recesji

gospodarki światowej. Nie mamy jeszcze

danych dotyczących wszystkich krajów zrzeszonych

w organizacji FEFCO. Jednak na bazie

wstępnych, telefonicznych informacji branża

nasza potwierdza spadek zainteresowania materiałami

opakowaniowymi, co świadczy o spadku

produkcji towarowej w Europie i potwierdza

wszelkie informacje analityczne. Ujemne wskaźniki

wzrostu zanotowały prawie wszystkie kraje.

Niestety, z uwagi na brak potwierdzonych danych,

nie mogę operować cyframi. Znamy natomiast

dane polskie. W 2008 roku polski przemysł

opakowań z tektury falistej nie odnotował przyrostu,

lecz minimalny spadek o 0,4 mln. m 2 w porównaniu

do roku 2007. To pierwszy przypadek.

Bowiem w okresie ostatnich 20 lat nie odnotowano

spadku. Dane te potwierdzają, że w Polsce

kryzys mimo wszystko występuje. Tendencje

te utrzymują się w I kwartale 2009 roku, gdzie

Polska

Niemcy

Europa

2004 2005 2006 2007

24,4

47,0

38,5

26,7

48,6

39,4

30,5

52,6

40,7

33,0

55,0

41,3

Dane w kg/1mieszkańca

Tab.3 Zużycie opakowań z tektury falistej na jednego

mieszkańca. Dane dla Polski, Niemiec i Europy

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

60

50

40

30

20

10

0

2004 2005 2006 2007

zanotowaliśmy kolejny spadek w porównaniu do

tego samego okresu roku 2007 o 1,5% Na pocieszenie

można powiedzieć, że jest on jednym z najniższych

wśród państw zrzeszonych w FEFCO.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY FALISTEJ

Rys. 4. Zużycie opakowań z tektury falistej (w kg) w latach 2004-2007 (Polska, Niemcy, Europa)

Jaka przyszłość? Zawsze decydujący jest trzeci

kwartał. Każdego roku po wakacjach gospodarka

nabiera rozpędu. Czy ten rok podtrzyma tę tradycję,

pokaże czas. t

Polska

Niemcy

Europa

Widok hali produkcyjnej

73


PAPER AND CORRUGATED BOARD PACKAGINGS

Paper and corrugated board

industry and market

Ryszard Kołodziejski

The author is an experienced expert and manager in the field of the packaging

made of corrugated board and paper. For 7 years he has been managing, as

the chairman of the board, EUROBOX Polska (Mosburger Dunapack Group)

seated in Przesiadłowo.

He is the initiator and co-founder of the Polish Chamber of Packaging. From

the beginning of the existence of the Chamber he has been elected as the

member of the Chamber’s Council. Currently, he is the deputy chairman of

the Council. Besides, he has been for a few years an active member of the Association

of Polish Papermakers (vice-chairman).

Since 2008 he has been a vice-chairman of the European Federation of Corrugated

Board Manufactures. He was awarded with the title of ”A Person of

Merit for the Polish Chamber of Packaging”.

The words ”industry” and ”market” contained

in the title are so closely connected

with each other like, for example, ”oxygen”

and ”life”. Without development of the entire

industry, there is no development of

packaging market, which works for this industry.

When we speak about the industry and the market

of packaging made of paper and cardboard, it

is to be remembered that in this group of the construction

materials the most widespread – because

of its properties – is the corrugated board.

From this material over 85% of packaging is

manufactured. Solid fibreboard makes only 10%,

while paper in its common form – approximately

5%. Therefore, the corrugated board packaging

will be used as the main element for the analysis

of the paper and corrugated board packaging

market and industry. Anyway, this classification

is exclusively of technological nature – since the

corrugated board is also made of paper.

Before I touch upon the proper question

I would like to spare some clauses in order to remind

the history of the development of our industry

during the last 20 years.

In the late 1980s of the last century, there were

three main centres of manufacturing of the

transport packages (boxes) made of corrugated

boards. The oldest of them was the plant in

Ostrołęka that manufactured paper and processed

it into the board and boxes. Then, Celuloza

plant in Świecie was founded which had the same

production profile but their production capacity

was much higher. The next investment in the

packaging industry was Paper Industry Plant in

Kielce, built, to the great extent, by the light industry,

as the joint investment.

Around these giants, a few smaller companies

manufacturing board and packaging operated,

among others in Bystrzyca Kłodzka, Bielsko

Biała, Bydgoszcz, and a few others which names

are forgotten today. Dynamic development

began at the outset of the last decade of the 20th

century.

The transformation of the economical system

tripped the market mechanisms which drove the

prosperity on the Polish market, where, during that

time, only bottles of vinegar and bags of table salt

stood on the shelves of the shops. To start the production

of the consumer goods for the domestic

market required also some support from other

branches of industry, including the packaging industry.

It was then, when new private plants started

to be founded which manufactured corrugated

boards and boxes (Expac, TFP, Werner Kenkel,

Bard, Pol Pak). In 1994, the Association of Polish

Papermakers, which included also the Corrugated

Board Section, accessed FEFCO – the European

organization that unites the manufacturers of the

corrugated board. At the same time the Polish

Chamber of Packaging was founded and manufacturers

of the corrugated board were among the founders

of this organization.

Until the present times, for almost twenty

years, Poland has been one of the largest markets

of the packaging in Europe where almost all

world leaders of this industry have located their

factories (Mondi, Smurfit Kappa, StoraEnso, DS

Smith, VPK, Model, Dunapack, Rossman) which

altogether gives them the sixth position in the

world with regard to the rate of production.

To show the Polish packaging market in figures

and its scale against the background of Europe,

2004 2005 2006 2007

I will use the statistical data obtained from the European

Federation of Corrugated Board Manufacturers

– FEFCO.

Undoubtedly, the European leader of this

industry is Germany. The below specification

(Tab. 1) and the diagram show the production in

the countries of Europe which are the leaders in

that respect.

In order to make a better presentation, in particular,

international comparisons, the data

shown in Tab. 1 and regarding the rate of production

in the years 2004-2007 are presented in

the graphic form on the diagram (Fig. 1).

The corrugated board market share of Poland

within the period 1977-2007 on the background of

Europe and Germany had systematically increased,

although it can be seen, how much we lay behind,

yet (see Fig. 2.)

Despite the poor position of Poland when expressed

in absolute figures, it is worth noting high

dynamics of the Poland’s market share increase

on the background of the previously mentioned countries.

This is shown by data included in table 2.

The course of this process is show in Fig. 3.

As results from the data contained in Tab. 2

and Fig. 3, since 2004 the corrugated board market

in Poland has been developing dynamically.

Almost 130% in 2004, while other countries (Germany,

Italy, Spain, England) noted only a 1-2%

growth, while France – decline.

PAPER AND CORRUGATED BOARD PACKAGINGS

Such a high growth rate had been maintained

till 2007, reaching the index 172.3%.

When analysing the diagram (Fig. 3) and the

data in Tab. 2, we can draw two conclusions. One

regards high production decline in Great Britain

(the years 2006 and 2007) as the effect of transferring

the market production to other countries.

The second conclusion is that the dynamic development

of production of goods for the markets

in Poland and Turkey had taken place,

which is mirrored in an increase in the demand

74 Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15th Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Germany

Italy

France

Spain

Great Britain

Poland

Turkey

7366

6177

5232

4444

4580

1864

1699

7599

6179

5390

4438

4511

2045

2044

8189

6370

5488

4608

4154

2292

2326

8189

6370

5488

4608

4154

2292

2326

Data in mln m sq. metres

Tab. 1 Rates of the corrugated board productions

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Germany

1977

1998

Italy

1998

2004 2005 2006 2007

France

2000

2001

Spain

2002

Great Britain

Poland

Turkey

Data in mln m sq. metres

Fig. 1. Corrugated board production in the selected countries

of Western Europe in the years 2004-2007

Poland Germany Europe

2003

2004

2005

2006

2007

Data in mln m sq. metres

Fig. 2. The corrugated board market in Europe (within the period

1977-2007). Poland on the background of Europe and Germany

75


PAPER AND CORRUGATED BOARD PACKAGINGS

Germany

Italy

France

Spain

Great Britain

Poland

Turkey

Tab. 2 Dynamics of the corrugated board market in the years 2003-2007 in the selected countries of Western Europe

and in Poland

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

for packaging materials, and also reflects the

market evaluation in macro terms.

In spite of such dynamic progress in the industry,

Poland has yet very long distance to

make up, both with respect to the average production

index per capita of an Europe’s citizen

(see Tab. 3 and Fig. 4) and in relation to the European

leader that is Germany. On that basis,

one more conclusion may be drawn. Production

of goods per capita in Poland is still lower than

the average for Europe, and the distance to the

leader is still higher in spite of the high dynamics

of growth. That results from the well-being

of society (value of GDP per capita). In Tab. 3

there are included the data relating to consum-

Germany

Italy

2003 2004

2005 2006 2007

100

102,9

106,2

114,4

120,1

2004 2005 2006 2007

France

100

100

100

100

100

100

Spain

Great Britain

101,6

99,8

101,2

101,9

129,3

113,8

Poland

Turkey

Fig. 3. Dynamics of the corrugated board market development

in the selected countries of Western Europe and Turkey

and Poland

101,6

102,8

101,1

100,4

141,9

136,9

ption of packaging made of paper and board per

capita in Europe, Germany and in Poland. These

data corroborate the opinion about still poor

level of development of the Polish market as

a whole, which implies the retardation on the

market of packaging.

In Fig. 4 the comparison of consumption for the

corrugated board packaging per one citizen is

shown (graphic interpretation of Tab. 3).

The statistical data and information on which I

based the preparation of the above information,

show the picture of the Polish market on the background

of the European market till the end of

2007. The year 2008, and especially its second

half, is the start of the recession in the world economy.

We do not have yet any data relating to all

countries associated in FEFCO. However, on the

basis of the initial information obtained by phone,

it can be confirmed that our industry has noted

decline of interest in packaging materials which

is the proof of decline in goods production in Europe

and also confirms all the analytical data.

The negative growth indices have been noted almost

by all countries. Unfortunately, because of

lack of confirmed data I cannot operate with any

Poland

Germany

Europe

2004 2005 2006 2007

24,4

47,0

38,5

104,8

104,7

105,1

92,4

159,1

155,8

26,7

48,6

39,4

30,5

52,6

40,7

107,1

105,7

105,6

89,7

172,3

162,1

33,0

55,0

41,3

Data in kg/1 citizen

Tab. 3 Consumption of corrugated board packaging

per one citizen. Data for Poland, Germany and Europe

figures. However, we know the data for Poland.

In 2008 the Polish corrugated board packaging

industry did not note any growth but a slight decline

by 0.4 million sq. metres in comparison with

2007. This is the first such case. Since within the

period of the last 20 years no such decline has

been reported. These data corroborate also that

in Poland, in spite of everything, there is a crisis

too. These trends were maintained in the first

PAPER AND CORRUGATED BOARD PACKAGINGS

Fig. 4. Consumption of the corrugated board packaging (in kg) in the years 2004-2007 (Poland, Europe, World)

quarter of this year where we noted the next decline

in comparison with the same period of the

year 2007 by 1.5%. As a small consolation we can

say that it is one of the smallest declines among

the countries associated in FEFCO.

What is the future? Conclusive is always the

third quarter of every year. After summer holidays

the economy gathers speed. Whether this

year keeps up this tradition, time will show. t

76 Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15th Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

60

50

40

30

20

10

0

View of production hall

2004 2005 2006 2007

Poland

Europe

World

77


OPAKOWANIA Z DREWNA

Przemysł i rynek opakowań z drewna

– wybrane problemy

Marcin Jadczyk

78

Opakowania drewniane znane są człowiekowi

od momentu kiedy zaczął się przemieszczać

i podróżować. Pierwotnie

występowały w postaci różnego rodzaju skrzyń.

Obecnie opakowania drewniane mają największe

zastosowanie w produkcji przemysłowej.

Z definicji opakowanie powinno być konstrukcją

przestrzenną o określonym kształcie

służącą do zabezpieczenia towaru lub otoczenia

na czas transportu i magazynowania. W przypadku

opakowań drewnianych definicję tę należy

rozszerzyć o palety, czyli konstrukcje stosowane

jako sztywne podłoże służące do transportu i magazynowania

drobniejszych opakowań. Rynek

opakowań drewnianych w Polsce obejmuje kilkaset

firm specjalizujących się w produkcji

różnego rodzaju wyrobów. Znaczna część firm

wytwarza palety jednorazowe lub wielokrotnego

użytku krążące w obiegu zamkniętym. Większość

produkowanych w Polsce opakowań drewnianych

trafia do krajów starej Unii.

Produkcja opakowań drewnianych obłożona

jest wieloma wymogami. Jednym z nich jest

konieczność spełnienia normy ISPM nr 15 mówiącej

o fitosanitarnych wymogach przygotowania

opakowań drewnianych do transportu

Skrzynia do transportu elementów śmigłowca

Autor jest dyrektorem zarządzającym w firmie SOR-DREW. Odpowiada za rozwój

firmy i modernizację procesów wytwarzania. Jest inicjatorem i realizatorem projektu

„Automatyczna linia do produkcji palet”.

międzynarodowego. Charakterystyczny znak

IPPC z jodełką i numerem nadanego certyfikatu

znajduje się na większości przemysłowych opakowań

drewnianych. Nadanie tego znaku świadczy,

że drewno z którego zostało zrobione

opakowanie spełnia wymagania fitosanitarne

i jest biologicznie czyste. Najpopularniejszym

sposobem spełnienia wymagań fitosanitarnych

jest obróbka termiczna drewna. Proces ten odbywa

się w specjalnych komorach, pod nadzorem

systemu komputerowego. Dopiero tak przygotowany

surowiec może posłużyć do produkcji opakowań

drewnianych. Obowiązek ten nie dotyczy

materiałów drewnopochodnych takich jak płyta

OSB, sklejka czy płyta pilśniowa, które często

wchodzą w skład opakowania. Jeszcze kilka lat

temu instalacje do sterylizacji biologicznej

drewna posiadały nieliczne firmy. Obecnie wśród

producentów opakowań drewnianych instalacje

te stały się bardzo popularnie i posiada je niemalże

każda firma produkująca wyroby przeznaczone

na eksport.

Odrębnym wymaganiom podlega produkcja

palet. Obecnie dla normatywnych palet transportowych

wymagane jest spełnienie obowiązków

i norm opracowanych przez EPAL

(European Pallet Association) oraz

zdobycie odpowiedniego certyfikatu

na produkcje Euro Palet.

Rynek opakowań drewnianych

w Polsce łącznie z paletami, to

około 7% całego rynku opakowań.

Same opakowania drewniane zamknięte

stanowią ok. 5% rynku.

Prawie 80% produkowanych w Polsce

opakowań trafia za granicę.

Głównymi odbiorcami są Niemcy,

Włochy, Holandia, Austria. Producenci

opakowań drewnianych

w Polsce są bardzo rozproszeni.

Najwięcej firm z tej branży znajduje

się w głównych ośrodkach prze-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

mysłowych kraju, województwa: Mazowieckie,

Śląskie, Dolnośląskie oraz województwa nadmorskie

gdzie zlokalizowani są producenci opakowań

do transportu morskiego. Firmy

produkujące opakowania drewniane można podzielić

na dwie grupy: specjalizujące się w produkcji

palet oraz specjalizujące się w produkcji

opakowań zamkniętych. Nieliczne firmy oferują

produkcję wszelkiego typu opakowań. Odmienną

grupę stanowi produkcja ozdobnych opakowań

z drewna. Jednak większość tego typu produktów

jest importowana do naszego kraju. Do głównych

odbiorców opakowań drewnianych należą firmy

produkcyjne sektora przemysłowego. Sektor produkcji

spożywczej odbiera znaczną część palet,

zarówno jednorazowych jak i euro.

Użytkownicy stawiają coraz to nowe wymagania

producentom opakowań. Najczęściej udział

kosztu opakowania w wartości zapakowanego

wyrobu nie przekracza 1%. Firmy działające na

globalnym rynku coraz większą wagę przywiązują

do właściwego opakowania swoich wyrobów

na czas transportu.

Rynek opakowań drewnianych w Polsce nie

ulega dynamicznemu rozwojowi. W czasach kiedy

wszystkie technologie produkcyjne są ogólnodostępne,

a branża drzewna nie wymaga skomplikowanych

i wysoce zaawansowanych metod

produkcji, barierą wejścia na rynek produkcji opakowań

drewnianych w Polsce jest problem w dostępie

do surowca. W wyniku prowadzonej polityki

sprzedaży drewna okrągłego, dostęp do dużej

ilości najtańszego surowca mają firmy posiadające

duży dorobek produkcyjny

i historię

odbioru drewna.

Do produkcji opakowań

z drewna używa się

głównie drewna mało

szlachetnego, co sprawia,

że nieopłacalny jest import

surowca. Roczne zapotrzebowanie

polskich

producentów opakowań

na surowiec to około 1,5

mln m3 surowca.

W obecnych czasach

nowością dla producentów

opakowań drewnianych

jest temat recyklingu

odpadów drewnianych.Ogólnoświatowa

tendencja do ogra-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA Z DREWNA

niczania wyrębu lasów sprawia, że obrót opakowaniami

drewnianymi staje się ewidencjonowany.

W perspektywie kilku najbliższych lat

każde opakowanie drewniane i paleta w Unii Europejskiej

będzie podlegała ścisłemu monitoringowi.

Obecnie nakaz ewidencji palet drewnianych

wielokrotnego użytku oraz jednorazowych

istnieje w Niemczech. Wszelkie niedogodności

wynikające z nowych przepisów dotyczą eksporterów,

którzy wprowadzają do obiegu palety,

a nie ich producentów. Temat recyklingu poopakowaniowych

odpadów drewnianych jest nowością

dla polskich producentów opakowań.

Szybkie dostosowanie się do przyszłych wymogów

może sprawić, że polscy producenci staną

się jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku międzynarodowym.

Już w tej chwili, w celu ograniczenia

użycia czystego drewna, do produkcji

materiałów drewnopochodnych, takich jak kostki

i płyty (w tym OSB), używa się surówców powstałych

z przemiału zużytych opakowań. Do

materiałów tych należą różnego rodzaju kostki

i płyty w tym OSB. Jest to doskonały materiał,

gdyż charakteryzuje się dużą wytrzymałością,

odpornością na wilgoć i działanie wielu czynników

zewnętrznych, takich jak na przykład związki

soli znajdujące się w mgle morskiej.

Obecny czas nie jest najlepszy do prognozowania

i przedstawiania perspektyw rynku opakowań

drewnianych w Polsce. Dynamiczne zmiany w otoczeniu

zewnętrznym i spowolnienie na rynkach

produkcji przemysłowej sprawiają, że zapotrzebowanie

na opakowania obniżyło się o około 30%.

Opakowanie do transportu elementów transformatora

79


OPAKOWANIA Z DREWNA

80

Jest to jednak bardzo dobry okres, aby firmy tego

sektora przygotowały się do przyszłej produkcji.

Producenci opakowań drewnianych swoją konkurencyjność

będą musieli budować w oparciu

o wysoką wydajność produkcji i szybkość reakcji

na zamówienie klienta. Czas globalnego spowolnienia

gospodarczego przyczynił się do szybkiej

i wnikliwej analizy struktury kosztów każdego

zakładu. Najwięksi odbiorcy opakowań drewnianych,

czyli duże przedsiębiorstwa produkcyjne,

dążą do obniżenia wszelkich kosztów bezpośrednio

nie dodających wartości do produkowanych

przez nich wyrobów (np. koszt opakowania),

azdrugiej strony dążą do wdrożenia idealnego

„Just in time” (opakowanie ma zostać dostarczone

w ostatnim momencie tuż przed wysyłką).

Zauważa się również coraz większe zapotrzebowanie

na outsourcing usług pakowania. Funkcja

ta często zostaje przeniesiona do centrów logistycznych

lub firm specjalizujących się w dystrybucji

produktów.

Rynek opakowań drewnianych w Polsce będzie

powoli się stabilizował i raczej zawężał. Rosnące

wymogi formalno-prawne, jakim ma podlegać

produkcja opakowań drewnianych, konieczność

budowy instalacji do biologicznego czyszczenia

drewna zgodnie z ISPM 15 i certyfikacji procesów

produkcyjnych, a także walka z szarą strefą opakowań,

z podrobionymi certyfikatami sprawią, że

większość rynku przejmą firmy duże. Niestabilność

ceny surowca i okresowe trudności w jego

dostępie sprawiają, że swoją konkurencyjność

zwiększą przedsiębiorstwa posiadające własne

tartaki. W niedalekiej przyszłości rynek opakowań

drewnianych wykreuje przedsiębiorstwa,

które będą używać do własnej produkcji wytworzonych

przez siebie surowców, będą posiadać

wszelkie niezbędne certyfikaty, odpowiadać

szybk o na indywidualne i jednostkowe potrzeby

klienta, a także będą świadczyć usługi pakowania

i magazynowania wyrobów wraz z możliwością

ich wysłania do klienta finalnego. Po drugiej

stronie rynku zaistnieje coraz większe zapotrzebowanie

na przedsiębiorstwa zajmujące się logistyką

i obrotem opakowaniami używanymi

wielokrotnego wykorzystania. Obydwie grupy

przedsiębiorstw będą również musiały podjąć

temat recyklingu odpadów drewnianych. t

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

The wooden packaging has been known

to a man since they started migrating

and travelling. Originally, they took

shape of various types of cases and boxes.

Currently, the wooden packaging finds their

widest use in the industrial production. By

definition, packaging should be a spacious

structure having a definite shape and form

and be used for protection of goods or environment

for the time of transport and storage.

In the case of the wooden packaging

this definition should be extended to the pallets,

that is structures used as the stiff and

firm substrate used for transport and storage

of smaller packaging. The wooden packaging

market in Poland includes a few

hundred of companies specializing in manufacturing

some types of products. A significant

part of them manufactures disposable

pallets or for multiple use which circulate in

the closed circuit. Most of the wooden packaging

manufactured in Poland goes to the

member states of the ”old” European Union

(the EU states before 2004).

The production of the wooden packaging is

subject to many requirements. One of them is the

necessity of compliance with the standard ISPM

No. 15 concerning the phitosanitary requirements

of preparation of the wooden packaging

for the international transport. The

characteristic IPPC Mark with the

fir tree and the number of the awarded

certificate are placed on most

of the industrial wooden packaging.

Granting this mark means that the

wooden packaging was made from

wood which observes the phitosanitary

requirements and is biologically

pure. The most popular way to

meet the phitosanitary requirements

is thermal processing of

wood. This process takes place in

special chambers and is controlled

by a computer system. Only such

prepared raw material may be used

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

WOODEN PACKAGINGS

The industry and market of the wooden packagings

– selected issues

Marcin Jadczyk

The author is a managing director in the SOR-DREW company. He is responsible

for company development and modernisation of manufacturing processes. He initiated

and realised a project named: ”An automatic line for the pallet production”

for production of the wooden packaging. This obligation

does not apply to wood-like materials

such as OSB boards, plywood or fibreboard

which often make a part of the packaging. As

early as a few years ago only few companies possessed

installations for biological sterilization of

wood. Currently, among the manufacturers of

the wooden packaging such installations are very

popular and are in the possession of almost every

company that manufactures products for export.

Different requirements are set forth for manufacturing

pallets. Currently, the standardized

transport pallets are required to meet the requirements

and standards developed by EPAL (European

Pallet Association) and to obtain an

appropriate certificate for production of the Euro

Pallets.

The wooden packaging market in Poland including

pallets amounts to 7% of the entire packaging

market. Only the closed wooden packaging

consists of approximately 5% of the market share.

Almost 80% of the packaging manufactured in Poland

is sent abroad. Main customers are Germany,

Italy, Holland and Austria. The

manufacturers of the wooden packaging in Poland

are very dispersed. Most of the companies

in this industry are located in the main industrial

centres of the state, in the provinces like: Mazowieckie,

Śląskie, Dolnośląskie and the maritime

Skrzynio-paleta – nowa oferta rynkowa Case for the helicopter elements transport

81


WOODEN PACKAGINGS

82

provinces where the manufacturers of the packaging

for marine transport are localized. The companies

manufacturing the wooden packaging and

those which specialize in production of the closed

packaging can be divided into two groups: those

which specialize in the production of pallets and

those which specialize in the production of closed

packaging. Only small number of them offers production

of all types of packaging. Quite a different

group are the manufacturers of decorative wooden

packaging. However, most of such type products

is imported to our country. The companies

from the industrial manufacturing sector are

among the main customers for the wooden packaging.

The food manufacturing sector consumes

the significant part of the pallets production, both

disposable ones and Euro Pallets.

Users still impose new requirements on the

manufacturers of packaging. Most often, the

share of packaging cost in the value of the packed

goods does not exceed 1%. Companies operating

on the global market put more and more

weight to the proper package of their products

for the time of transport.

The wooden packaging market in Poland has

not developed dynamically. In times when all production

technologies are open for general use, and

the wooden industry does not require any complicated

and highly advanced production methods, a

barrier for entering the market of wooden packaging

in Poland is a problem of availability of raw

materials. As a consequence of the policy of sale of

round wood, only the companies having extensive

production facilities and a long record of wood

purchase have the access to the high quantity of

the cheapest raw materials. Mainly low quality

wood is used for manufacturing wooden packaging,

which makes the import of such raw material

unprofitable. The annual demand of Polish

manufacturers for the raw materials amounts to

approximately 1.5 m cubic metres.

These days, the novelty for the wooden packaging

manufacturers is the issue of wood waste

recycling. The global tendency to limit the forest

cut-out causes that the turnover of the wooden

packaging becomes strictly recorded. Within the

prospect of a few nearest years every the wooden

packaging and pallet in the European Union will

be strictly monitored. Currently, the obligation of

recording every multiple use wooden pallets applies

only in Germany. All inconveniences resulting

from the new regulations afflict the

exporters who introduce the pallets into circulation

but not their manufacturers. The issue of

post-package wood wastes is a novelty for Polish

manufacturers of packaging. Prompt accommodation

to the future requirements may cause that

Polish manufacturers will be even more competitive

on the international market.

Already now, in order to reduce the consumption

of the pure wood, the wood-like materials

are used for production, which in turn are manufactured

by milling the used-up and disposed

packaging. Some types of cubes and boards, including

OSB are among

these materials. Such material

is an excellent raw

material for manufacturing

of packaging as it features

high strength,

resistance to humidity

and action of many external

factors such as, for

example, salts contained

in the sea mist.

Present time is not the

best for making forecasts

and presenting prospects

of the wooden packaging

market in Poland. Dynamic

changes in our external

environment and

slow-down on the industrial

production markets

cause that the demand for

packaging has been reduced by approximately

30%. It is however very good period for the companies

in this sector to prepare for the future production.

The manufacturers of the wooden

packaging will have to build their competiveness

building on high productivity and short response

times to customers’ enquiries. The time of the global

slow-down in economy contributed to fast and

thorough analysis of cost structure in every company.

The largest recipients of the wooden packaging,

that is, the large manufacturing companies

endeavour, to reduce all their direct costs which

does not contribute to the added value of goods

they manufacture (for example, cost of packaging),

and from the other side, they strive to implement

their own ‘Just In time’ (the packaging is

to be delivered in the last moment before shipment).

It can also be seen that there is an increasing

demand for outsourcing of packaging

services. This function is often transferred to the

logistics centres or to the companies specializing

in distribution of products.

The wooden packaging market in Poland will

be stabilizing slowly and getting rather narrow.

The increasing formal and legal requirements

to which the production of the wooden packa-

Transport packaging for transformer elements Pallet-case, new market offer

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ging is to be subordinated, the necessity to build

plants for biological purification of wood according

to ISPM 15 as well as the obligation to obtain

the production certificates, and also the

battle with the grey zone of packaging with falsified

certificates, will cause the large companies

to gain the prevalence on the market. The

instability of the prices for raw materials and

periodical difficulties in their availability cause

an increase in competitiveness only of those

companies which have their own sawmills. In

not so distant future, the wooden packaging

market will create companies which will use for

their own production also their own raw materials,

and which will have all the necessary certificates,

will be able promptly respond to the

individual and isolated customers’ demands, as

well as render the services of packaging and

storage of products with a possibility to ship

them to final customer. On the other side of the

market, an increasing demand for companies

dealing with logistics and turnover of the second

hand packaging for multiple use will be created.

Both groups of companies will also have to face

the issue of recycling the wooden wastes. t

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

WOODEN PACKAGINGS

83


OPAKOWANIA ZE SZKŁA

Przemysł i rynek opakowań ze szkła

Wacław Wasiak

84

Opakowania ze szkła posiadają długą historię.

Szkło to idealny materiał na opakowania

dla produktów spożywczych.

Szkło i zawartość opakowania rzadko się przenikają

i prawie nigdy nie wchodzą reakcje

chemiczne. Dlatego zapakowane w nie produkty

zachowują niezmieniony smak i zapach. Zużyte

szkło opakowaniowe może być w 100% poddawane

recyklingowi. Stłuczkę z wykorzystanych

opakowań huty szkła przetapiają na nowe, o tej

samej jakości. Stłuczka może zastąpić nawet

85-90% surowców naturalnych. Warto podkreślić,

że dobrej jakości stłuczka jest z punktu widzenia

polskich hut szkła bardzo poszukiwanym surowcem.

Recykling pozwala oszczędzać energię,

zmniejszyć objętość odpadów na składowiskach

i emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jest

jeszcze jeden argument, by nazwać opakowania

szklane przyjaznymi dla środowiska.

Korzyści ekologiczne ze

stosowania stłuczki

Stłuczka obniża temperaturę topnienia masy

szklarskiej oszczędzając 1/3 energii i zmniejszając

emisję do atmosfery tlenków siarki i azotu

znajdujących się w naturalnych komponentach.

1 tona stłuczki zastępuje 1,2 tony surowców naturalnych:

piasku, wapnia, sody. Niweluje dodatkowe

koszty związane z rekultywacją terenów

eksploatowanych. Zmniejsza ilość odpadów

na składowisku, wydłuża czas eksploatacji

składowiska, zmniejsza koszty utrzymania i rekultywacji

środowiska. Może być przetwarzana

nieograniczoną ilość razy.

Ponadto, opakowania szklane w większym

stopniu niż opakowania z innych materiałów, nadają

się do wielokrotnego użycia. Do wad należy

zaliczyć stosunkowo duży ciężar, małą odporność

na uderzenia oraz stosunkowo wysoką energochłonność

procesu produkcyjnego.

Udział w strukturze

rynku ogółem

Autor jest konsultantem w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Opakowań oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Opakowań

1 9 9 0

28,7%

Stąd też, w miarę rozwoju materiałów z tworzyw

sztucznych oraz stosowania na masową

skalę opakowań z blachy aluminiowej, systematycznie

maleje udział opakowań szklanych

w ogólnej strukturze rynku opakowań.

W wielu obszarach zastosowań opakowania

szklane są zastępowane przez opakowania z tworzyw

sztucznych (PET). Znacznie wytrzymalsze

na obciążenia mechaniczne, kilkakrotnie lżejsze

izpowodzeniem „udające” opakowania ze szkła.

Dotyczy to w szczególności butelek. Duży segment

opakowań szklanych do napojów, a zwłaszcza

piwa został zagospodarowany przez puszki

z aluminium.

Z tych właśnie powodów, w okresie ostatnich

20 lat systematycznie maleje udział opakowań ze

szkła. I chociaż oceny tego zjawiska, co do jego

rozmiarów znacznie się różnią, to wszystkie potwierdzają

taką tendencję.

W tab. 1 pokazano proces zmian udziału opakowań

szklanych w rynku opakowań w Polsce w latach

1990-2008.

Analizując dynamikę zmian w udziale opakowań

szklanych w rynku opakowań ogółem, należy

pamiętać iż tendencję tę opisaliśmy dla ujęcia

„wartościowego”.

Opakowania ze szkła należą bowiem do najtańszych,

licząc wartość 1 kg opakowania. Dla opakowań

szklanych wskaźnik ten wynosił (dane dla

2003r.) 1,60 zł., dla opakowań z papieru i tektury

6,65 zł., zaś dla opakowań z tworzyw sztucznych

8,20 zł. (S. Jakowski „Opakowanie” 8/2004). Analizując

strukturę rynku opakowań w ujęciu wartościowym

należy więc mieć powyższe na uwadze.

Malejący udział opakowań ze szkła w ogólnej

strukturze rynku opakowań, nie oznacza, że maleje

produkcja i zużycie opakowań szklanych.

Jeśli zaprezentowaną wcześniej tabelę sporządzilibyśmy

dla ujęcia ilościowego (zużycie

w kg) dynamika zmian byłaby znacznie niższa.

1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 8

22,5% 14,3% 9,6% 9,2%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Wg zacytowanego wyżej źródła, wielkość rocznej

produkcji opakowań szklanych w 2003 r.

wynosiła 1 090 tys. ton, zaś w ujęciu wartościowym

1 744 mln zł., co przy ogólnej wielkości produkcji

opakowań w tym czasie wynoszącej 2 557

tys. ton i wartości 12 301 mln zł., stanowiło odpowiednio:

w ujęciu ilościowym ok. 42% rynku, zaś

w ujęciu wartościowym ok. 14%. Stąd też, dokonując

oceny struktury rynku, należy mieć na

uwadze, jakich parametrów używamy w analizie

rynku i przy prezentacji wyników tej analizy.

Wymienione wcześniej zalety opakowań szklanych

i ich stosunkowo niska cena powodują, że

systematycznie w ślad za rosnącym zużyciem,

rośnie produkcja opakowań ze szkła. Postęp technologiczno-konstrukcyjny

w tej branży opakowań

pozwala na produkcję opakowań równie wytrzymałych

przy 2-3 krotnie cieńszych ściankach,

a tym samym lżejszych.

Ponadto są takie obszary zastosowania opakowań

szklanych (alkohole, kosmetyki i dział opakowań

luksusowych), w których długo jeszcze

będą zajmować one poczesne miejsce. Takie

cechy jak wysoka proekologiczność i szczególne

predyspozycje do wielokrotnego użycia (rotacyjność)

spowodują, iż należy spodziewać się umocnienia

pozycji tego rodzaju opakowań na rynku.

Tak więc krajowy przemysł opakowań szklanych

w najbliższych latach ma przed sobą dobre

perspektywy, a zapotrzebowanie na jego produkty

jest i będzie duże – podkreśla wiceprezes

Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych,

Włodzimierz Rząsa.

Produkcja wytworzona opakowań szklanych

w 2007 r. wyniosła 1,23 mln ton. Jej wzrost wyniósł

w ubiegłym roku aż 9,9% w porównaniu z rokiem

poprzednim. Oznacza to zużycie opakowań szklanych

na poziomie ok. 30 kg per capita, co przy

wskaźniku ponad 50 kg w najbardziej rozwiniętych

krajach UE pokazuje dużą przestrzeń wzrostu.

W zużyciu opakowań szklanych na mieszkańca,

podobnie jak w innych rodzajach opakowań

znacznie „odstajemy” od wielkości

występujących w krajach Europy Zachodniej.

Mimo w miarę dynamicznie rozwijającego się

w Polsce rynku opakowań szklanych utrzymuje

się znacząca, choć systematycznie malejąca

różnica w wielkości zużycia tych opakowań per

capita (ilościowo w kg.). Patrz tab. 2.

Jak wspomniano największym odbiorcą opakowań

szklanych (butelki) są producenci alkoholi.

Często zakłady spirytusowe skarżą się na

braki w dostawach. To dodatkowy sygnał o możliwościach

rozwoju krajowego przemysłu opakowań

szklanych.

Na zakończenie warto poinformować, iż rynek

opakowań szklanych zdominowany jest przez butelki

(ok. 62%), słoiki (28%) i opakowania dla

przemysłu kosmetycznego (flakony, opakowania

o małych objętościach) ok. 6% i ok. 3% to opakowania

dla przemysłu farmaceutycznego.

Potentaci branży opakowań szklanych w Polsce

to: Owens – Illinois Polska SA, do którego należą

huty Jarosław i Antoninek, koncern ARDAC

mający huty w Gostyniu, Wyszkowie i Ujściu oraz

krajowy holding Warta Glass (Huty Szkła „Warta”

i „Jedlice”). Mniejsze firmy opakowań szklanych

to: Heinz Glass Działdowo, Stolzle SA, Vitrosilicon,

„Czechy”, HS TUR i inne.

Produkowane w Polsce opakowania ze szkła

cieszą się dużym powodzeniem za granicą. Stąd

też wiele opakowań jest przedmiotem eksportu

zarówno na rynki wschodnie, jak i zachodnie. Najwięcej,

prawie 35% całego eksportu opakowań

szklanych, kierowane jest na rynek Federacji Rosyjskiej,

ok. 12% do Niemiec i ok. 10% do Wielkiej

Brytanii. Stąd też, do obsługi rynku Federacji Rosyjskiej

i krajów WNP powołana została specjalna

spółka Polskoje Stekło z siedzibą w Moskwie.

Znacząca pozycja i miejsce na rynku opakowań

szklanych produkowanych w Polsce świadczą

o ich jakości i nowoczesności, czyniąc je wysoce

konkurencyjnymi. Umiejętnie i skutecznie poszukują

swojego miejsca na rynku firmy produkujące

małe serie opakowań szklanych na

specjalne zamówienia klientów.

Tab. 1. Malejący udział opakowań szklanych w rynku opakowań w Polsce w latach 1990-2008 Tab. 2. Zużycie opakowań szklanych per capita w Polsce i krajach Europy Zachodniej

Polska

Europa

Zachodnia

100%

31kg

100%

136,4%

36 kg

116,1%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

1995 2000 2005 2008

11 kg

15 kg

25 kg

31 kg

227,3%

48 kg

154,8%

281,8%

52 kg

167,7%

85


OPAKOWANIA ZE SZKŁA

Do liderów tego segmentu opakowań zaliczyć

należy Hutę Szkła TUR. Jej specyficzna asortymentowo

i atrakcyjna rynkowo oferta, spotkała

się z dobrym przyjęciem na rynkach

wschodnich. Przykłady produkowanych przez

tę firmę butelek przedstawiono na zdj. 1.

Mocną pozycję na rynkach krajów Europy

Zachodniej oraz Euroazji zajmuje oferta firmy

DECORGLASS DZIAŁDOWO w zakresie zdobienia

opakowań szklanych. Przykłady wyrobów

tej firmy przedstawiono na zdj. 2.

To właśnie w odniesieniu do opakowań szklanych,

efektownie zdobionych, o fascynujących

kształtach, najczęściej używane jest powiedzenie

„o kupowaniu oczami”. Łatwo bowiem wyobrazić

sobie siłę przyciągania produktu w opakowaniu

szklanym, uszlachetnionym farbami ceramicznymi,

złotem i platyną. A takie możliwości stwarza

właśnie szkło.

Należy zatem przewidywać, iż w najbliższych

latach udział opakowań szklanych w rynku opakowań

będzie w miarę stabilny. Na zmniejszający

się w poprzednich latach udział opakowań szklanych

w strukturze rynku ogółem, miał m.in.

wpływ zastąpienia szklanych opakowań transportowych

(balony szklane) przez inne opakowania,

bardziej nowoczesne i odporne na

uszkodzenia mechaniczne.

Zdj. 1. Opakowanie wykonane przez Hutę Szkła TUR

86

Aktualnie opakowania szklane to opakowania

jednostkowe, wśród których, jak już wspomniano,

dominują butelki i słoiki.

Tezę o stabilizacji rynku opakowań szklanych

potwierdza fakt nasycenia tego rynku w Europie.

Największym producentem opakowań

szklanych w Europie są Niemcy, na drugim

Francja, a na trzecim Włochy.

Utrzymująca się przez kilka ostatnich lat

nadprodukcja, będąca wynikiem przeinwestowania,

ofensywa marketingowa ze strony przemysłu

chemicznego w kierunku zastępowania

opakowań szklanych opakowaniami z tworzywa

sztucznego, a także nasycenie rynku w segmencie

napojów – to główne przyczyny trudności

dla przemysłu opakowań szklanych

w krajach Europy Zachodniej.

Obecność Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,

którego rynki w odróżnieniu

od Europy Zachodniej są jeszcze

odległe od nasycenia, stanowią szansę dla

polskiego przemysłu opakowań szklanych.

Tym bardziej, iż stworzone zostały przyczółki

do dalszej ekspansji polskich firm na rynkach

tych krajów. Polska Izba Opakowań wykorzystując

swoje kontakty w tym regionie, wspiera

i będzie wspierać obecność polskich firm na

tych rynkach. t

Zdj. 2. Zdobienie wykonane przez firmę

DEKORGLASS DZIAŁDOWO

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

The glass packaging has a long history because

of properties of this material.

Therefore, it should be known that glass

is an ideal material for food products packaging.

Glass and a content of the packaging

rarely permeate each other and almost never

enter into any chemical reactions. Therefore,

the products packed into glass remain unchanged

with respect to taste and aroma. The

used glass is 100% recyclable. A cullet from the

used glass packaging is melted in glass-works

and remade into new packaging of the same

quality. The cull may replace even 85-90% of

natural raw materials. It is worth highlighting

that the high quality cull is a very sought-after

raw material from the point of view of the Polish

glass-works. Recycling contributes to energy

savings, reduction of the wastes volume

on the dumping grounds as well as to the limitation

of emission of pollutants to the atmosphere.

This is another argument that allows

the glass packaging to be considered as environmentally

friendly.

Ecological benefits from

using the cull

The cull reduces the melting temperature of

the molten glass thus saving 1/3 of the energy

and reducing the emission to the atmosphere of

sulphur and nitrogen oxides which are in the natural

components. One ton of cull replaces 1.2 t

of the natural raw materials: sand, calcium and

soda. It eliminates the costs connected with restoration

of the exploited land. It reduces the volume

of wastes on the dumping grounds, extends

the time of exploitation of the dumping grounds,

and reduces the costs of maintenance and reclamation

of environment. It may be recycled ad infinitum.

Besides, the glass packaging, to a larger extent

than any packaging made of other materials are

suitable for multiple use. To their drawbacks

count relatively high weight and small resistance

to impacts as well as relatively energy consuming

manufacturing process.

Therefore, together with the progress in the

field of packaging materials made of plastics and

widespread use of packaging made of aluminium

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

GLASS PACKAGINGS

The industry and market of the glass packagings

Wacław Wasiak

The author is a consultant to the Polish Packaging Research and Development

Centre and an Executive Director of the Polish Chamber of Packaging

sheets the market share of the glass packaging

in the whole structure of the packaging market

systematically declines.

In many areas of the application, glass packaging

is replaced with plastic ones (PET). Such

packaging is much more resistant to mechanical

load and a few times lighter. These features

allow such packaging to successfully ”pretend”

to be the glass packaging. This in particular relates

to bottles. A large segment of the glass packaging

for beverages, especially for beer, has

been overcome by aluminium cans.

Just for that reason, during the last 20 years

the glass packaging market share in the general

packaging market structure has been systematically

reduced.

Tab. 1 presents the change process of the glass

packaging share on the Polish packaging market

in the years 1990-2008.

Although evaluations of this phenomenon with

respect to its size are significantly different, the

general trend has been however confirmed.

According to the evaluation of the Polish Chamber

of Packaging the process of reduction of the

market share in our country has been taking the

following course (in terms of sales values).

When analyzing the dynamics of change in the

glass packaging market share in relation to the

general market structure, it is to be remembered

that this trend has been described in terms of the

sales value.

The glass packaging counts among the cheapest,

in terms of 1 kg of a packaging value. For

the glass packaging this index amounted (data

from 2003) to PLN 1.60, whereas for paper and

cardboard packaging – PLN 6.65, and for plastic

packaging – PLN 8.20 (S. Jakowski ”Opakowanie”

8/2004).

Therefore, when analyzing the structure of the

packaging market in terms of sales values the

above should be borne in mind.

Market share

in the general

market structure

1 9 9 0

28,7%

2 0 0 0

14,3%

2 0 0 5

9,6%

2 0 0 8

9,2%

Tab. 1. Decreasing the glass packaging share on the Polish

packaging market in the years 1990-2008

87


GLASS PACKAGINGS

The declining glass packaging market share in

the general market structure does not mean that

the production and consumption of the glass packaging

decrease, as well.

If the previously presented table was prepared

in terms of quantitative approach (the consumption

in kg), the dynamics of changes would be

much lower.

According to the source quoted above, the volume

of annual production of the glass packaging

in 2003 amounted to 1,090 thousand tonnes, whereas

in terms of the sales value - PLN 1,744 m, which

with the general volume of the packaging production

at that time amounting to 2,557 thousand tonnes

and their value of PLN 12,301 m, constituted

approximately 42% of the market share in the

quantitative approach, while in terms of the sales

value about 14 % respectively. Therefore, while

making the evaluation of the market structure, it

should be borne in mind, what parameters we use

for both the analysis and presentation of its results.

The aforesaid qualities of the glass packaging

and its relatively low prices result in increasing

consumption and growing the glass packaging

production. The progress in technology and design

in this branch of the packaging industry

enables the production of the packaging which is

equally resistant, but has 2-3 times thinner walls

and that is why such packaging is lighter.

There are however such areas of the glass packaging

application (alcohols, cosmetics and the

luxury packaging sector) where the glass packaging

will occupy a dominant position for many

years to come yet.

And such qualities as high sustainability, special

usefulness for multiple use (returnability)

will have caused that we can expect the strengthening

of the position of this type of packaging

on the market.

So, the national glass packaging industry has

good prospects in the nearest years and the demand

for its products is, and is going to be, large

– as is emphasized by the deputy chairman of

the Forum Glass Packaging Association – Mr

Włodzimierz Rząsa.

The total glass packaging production in 2007

amounted to 1.23 m tonnes. Its growth amounted

in last year to as much as 9.9% in relation to the

previous year. That means glass packaging consumption

on the level of approximately 30 kg per

capita, which with the index of over 50 kg in the

most advanced EU states shows an extensive

space for our growth.

In terms of the glass packaging consumption

per one citizen (per capita), similarly as in other

types of packaging, there is an appreciable gap

between Poland and Western Europe.

In spite of the relatively dynamically progressing

glass packaging market in Poland there is

still a significant – but systematically decreasing

– difference in terms of consumption of this packaging

per capita (quantitatively, in kg). See Tab. 2.

As has been already mentioned, the largest

consumers of the glass packaging (bottles) are

alcohol manufacturers. Often, the alcoholic companies

complain about unsatisfactory deliveries,

which are below the demand. This is an additional

message about possibilities of growth for the

national glass packaging industry.

In the end, it is worth mentioning that the glass

packaging market is dominated by bottles (about

62%), jars (28%) and packaging for the cosmetic

industry (phials, small capacity packaging)

(about 6 %), and packaging for the pharmaceutical

industry (about 3%).

The tycoons of the glass packaging industry in

Poland are as follows: Owens – Illinois Polska

S.A. – the owner of ”Jarosław” and ”Antoninek”

glass-works ARDAC – the owner of glass-works

in Gostyń, Wyszków and Ujście, and the Warta

Glass national holding (”Warta” and ”Jedlice”

Glass Works). There are also some smaller glass

packaging manufacturers like Heinz Glass

Działdowo, Stolzle S.A., Vitrosilicon, ”Czechy”

Glass Works, TUR Glass Works and others.

The glass packaging manufactured in Poland

turn out to be successful abroad. Therefore, a lot

of such packaging is exported to both Eastern

and Western markets. The most part,of the entire

export volume (almost 35%) is directed to

Russian markets, approximately 12% to Germany,

and about 10% to the UK. Therefore, in

order to support the Russian markets and the

markets in the states of the Commonwealth of Independent

States (CIS) there was established a

Poland

Western

Europe

1995 2000 2005 2008

11 kg

100%

31kg

100%

15 kg

136,4%

36 kg

116,1%

25 kg

227,3%

48 kg

154,8%

31 kg

281,8%

52 kg

167,7%

Tab. 2. The glass packaging consumption per capita in

Poland and in Western Europe

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

88 89

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

special company – Polskoje Stekło (Polish Glass)

with its registered office in Moscow.

A significant position and market share of the

glass packaging manufactured in Poland are the

proof of its high quality and modernity which

makes such packaging highly competitive.

Companies producing small, special order series

of the glass packaging are skilful and successful

in finding their niche on the market.

TUR Glass Works can be an instance of this

packaging segment. Its specific assortment and

market attractive offer met with good acceptance

on the Eastern markets. Instances of bottles produced

by this company are shown in pict. 1.

Within the field of the glass packaging decoration,

The DECORGLASS DZIAŁDOWO company

is ranked high in the countries of Western

Europe and in Eurasia. Instance of the company’s

range of products is shown in pict. 2.

This is the impressively decorated and fascinatingly

modeled glass packaging to which the

”buying with eyes” saying most commonly refers.

That is because it is relatively easy to imagine the

attraction force of a product in the glass packaging,

enriched with ceramic paints, gold and platinum.

Those all are the capabilities available to glass.

Therefore, one can predict that in the near future

the glass packaging market share in the

whole packaging market will be stable. A factor

responsible for the decreasing share of the glass

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

GLASS PACKAGINGS

packaging in the general packaging structure is,

among others, the replacement of the glass packaging

transport (glass balloons) with different

packaging materials – more modern and more

resistant to mechanical exposure.

Currently the glass packaging constitutes primary

packaging dominated by bottles and jars.

The opinion on the glass packaging market stabilisation

may be confirmed by the fact of this

particular market saturation in Europe. Germany

is the leading producer of the glass packaging

in Europe followed by France on the second

place and Italy on the third.

Main causes of difficulties for the glass packaging

industry in Western Europe include: steady

overproduction for the last few years being the

result of overinvestment, marketing offensive

from the chemical industry in favour of plastic

packaging as a replacement for glass and market

saturation in the beverage sector.

The presence of Poland in the Central-Eastern

region of Europe, whose markets, as opposed to

Western Europe, are far from saturation, constitutes

an opportunity for the Polish glass packaging

industry. Even more so, fronts of expansion

for Polish companies have been created in those

countries’ markets. The Polish Chamber of Packaging

utilising its contacts in this region, supports

and will support the presence of Polish

companies on those markets. t

Pict. 1. Packaging produced by TUR Glass Works Pict. 2. Decoration produced by DEKORGLASS

DZIAŁDOWO


OPAKOWANIA METALOWE

Przemysł i rynek

opakowań metalowych

Wacław Wasiak

Opakowania z metalu stanowią ok. 20% krajowego rynku opakowań. Ich udział w strukturze

rynku systematycznie maleje, ze względu na zastępowanie przez opakowania z tworzyw

sztucznych. Co nie oznacza, iż maleje na rynku ilość opakowań z metalu. Ich liczba

systematycznie rośnie, a asortyment się wzbogaca.

90

Generalnie, w stosunku do rynków rozwiniętych

krajów Europy Zachodniej, udział

opakowań z metalu w ogólnej strukturze

rynku opakowań w Polsce, był stosunkowo wysoki.

Obserwowane tendencje w tym zakresie

wskazują na zbliżanie się struktury polskiego

rynku do rynków rozwiniętych krajów Europy.

Patrz tab. 1.

Opakowania metalowe dzielimy na dwie

grupy:

t opakowania ciężkie, najczęściej transportowe

oraz specjalistyczne,

t opakowania lekkie, zazwyczaj do jednorazowego

zastosowania tzw. jednostkowe.

Do grupy pierwszej zaliczamy: bębny z blachy

stalowej, stanowiące podstawowe opakowanie

stosowane w przemyśle petrochemicznym oraz

w wielu gałęziach przemysłu chemicznego; butle

do gazów, konwie mleczarskie, beczki do piwa,

kegi – opakowania wielokrotnego użytku, wyposażone

w zawory do napełniania i opróżniania

oraz uchwyty. Są szczelne, odporne na narażenia

2000

Polska 27,4%

Europa Zachodnia

Autor jest konsultantem w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Opakowań oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Opakowań

20,2%

mechaniczne w transporcie i dostosowane do wymagań

logistycznych.

W tej grupie opakowań, ważne miejsce zajmują

metalowe opakowania przeznaczone do transportu

materiałów niebezpiecznych. Najczęściej

jednak mamy do czynienia z opakowaniami zaliczanymi

do grupy „opakowania lekkie”.

To one, na półkach sklepowych przyciągają

nasz wzrok ciekawymi kształtami oraz wielobarwną

litografią.

W szczególności dotyczy to puszek na napoje,

puszek konserwowych oraz pudełek blaszanych

do różnych zastosowań – jako opakowań do

kawy, herbaty, wyrobów cukierniczych, słodyczy

oraz opakowań upominkowych.

Wśród jednostkowych opakowań metalowych

dużą grupę stanowią pojemniki aerozolowe, tacki

i tuby aluminiowe.

Do głównych asortymentów stanowiących

ofertę rynku opakowań należą:

t puszki do napojów

t puszki konserwowe

t pojemniki aerozolowe

2005 2008 2012

22,2%

18,8%

20,3%

16,1%

prognoza

19,1%

15,2%

Tab. 1. Udział opakowań metalowych w ogólnej strukturze rynku opakowań w latach 2000-2008, w Polsce i w krajach

Europy Zachodniej

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

t kanistry z blachy ocynkowanej

t bębny z blachy stalowej

t butle do gazów

t pudełka blaszane

t wiadra

t tuby aluminiowe

Pomimo zmniejszającego się udziału opakowań

metalowych w ogólnej strukturze rynku

opakowań systematycznie rośnie ich produkcja,

średnio w tempie 3-6% rocznie, w zależności od

rodzaju opakowań (asortymentu). W latach 2006-

-2008, najszybciej w tempie ok. 6% rosła produkcja

butli do gazów i pudełek blaszanych. Nieco

wolniej, w tempie 5-5,5%, rosła produkcja puszek

do napojów i pojemników aerozolowych. Mniejsze

tempo wzrostu (2,5-3%) dotyczyło puszek

konserwowych.

Nowe rodzaje materiałów opakowaniowych

wpływają na systematyczne zmniejszanie

udziału opakowań z metalu w ogólnej strukturze

rynku opakowań (patrz tab. 1).

Jednak pewne zalety opakowań metalowych

powodują, iż w wielu zastosowaniach są one

trudne do zastąpienia. Należą do nich m.in. wysoka

odporność na działania czynników mechanicznych;

odporność na światło; zachowanie

w trakcie obróbki termicznej; zapewnienie

w dłuższym czasie jakości i trwałości produktów;

łatwość pakowania; przynależność do grupy opakowań

ekologicznych.

Postęp techniczny w dziedzinie produkcji blach

stalowych i aluminiowych (głównych materiałów

konstrukcyjnych), lakierów, farb i innych składników

opakowań metalowych powodują, iż opakowania

metalowe są powszechnie stosowane do

Rys. 1. Struktura rynku opakowań z metalu

opakowania jednostkowe 74,6%

pakowania produktów spożywczych, w tym produktów

z owoców i warzyw. Nierzadko opakowania

te zapewniają trwałość produktu w okresie do

36 miesięcy. Dotyczy to w szczególności opakowań

dla odbiorców „specjalnych” (m.in. zakłady

gastronomiczne i wojsko).

Opakowania metalowe stosowane dla produktów

przemysłu chemicznego i petrochemicznego

(farby, lakiery i inne) pozwalają na ich długotrwałe

przechowywanie (4-5 lat).

W ogólnej strukturze rynku opakowań metalowych

zdecydowaną większość stanowią opakowania

jednostkowe zaliczane do grupy opakowań

lekkich (74,6%).

Niewiele ponad 25% to opakowania transportowe

(patrz rys. 1).

Opakowania metalowe przeznaczone są często

do dóbr konsumpcyjnych z „wyższej półki”. Stąd

nie są one tanim towarem.

Największy udział w rynku opakowań metalowych

posiadają puszki do napojów, drugą pozycję

zajmują puszki konserwowe, bębny i pudełka

blaszane.

Do wiodących producentów opakowań metalowych

w Polsce należy zaliczyć: Can Pack S.A.

Kraków; Ball Packaging Europe Radomsko;

Crown Packaging Polska; OPAKOFARB

Włocławek; DGS S.A. Włocławek; Grupa Kęty;

Asko-Vogel & Noot. Pierwszych 5 firm to członkowie

Polskiej Izby Opakowań.

Wg opinii specjalistów zajmujących się rynkiem

artykułów spożywczych, opakowania

metalowe są oceniane jako najlepsze do przechowywania

żywności, o czym pisze Krystyna

Żak z Centralnego Ośrodka Badań i Certyfikacji

Opakowań. t

opakowania

transportowe 25,4%

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA METALOWE

91


OPAKOWANIA METALOWE

Puszki metalowe

ciągle najlepszym

opakowaniem

do przechowywania

żywności Zdj. 1. Puszki napojowe

Krystyna Żak

92

Opakowania metalowe, pomimo rozwoju

innych technik pakowania, wciąż pozostają

najpopularniejszym opakowaniem

dla wielu produktów.

Zawdzięczają to swoim cechom takim jak:

trwałość, odporność na działanie czynników zewnętrznych

w tym uszkodzeń mechanicznych, wytrzymałość

na ciśnienie wewnętrzne, szczelność,

przydatność do recyklingu itp.

Wytwarzane są z blach stalowych i aluminiowych,

o różnym wykończeniu i grubości.

W zależności od ich konstrukcji i rodzaju zastosowanych

materiałów przeznaczone są do

pakowania żywności (puszki konserwowe i napojowe,

zamknięcia do słoi i butelek), kosmetyków,

preparatów farmaceutycznych i chemii gospodarczej

(tuby, pojemniki aerozolowe), a także

farb, lakierów i innych wyrobów chemicznych

(pudełka, wiadra, hoboki i bębny).

Szczególną rolę wśród opakowań metalowych

odgrywają puszki do pakowania żywności, których

historia ma już 200 lat.

Zdj. 2. Puszki z pierwszej połowy XIX wieku

Autorka jest dyrektorem ds. wdrożeń w Centralnym Ośrodku Badań i Certyfikacji

Opakowań w Krakowie. Specjalistą w zakresie certyfikacji i badań opakowań

konserwowych

Pod koniec XVIII wieku, w okresie wojen napoleońskich

palącym problemem stało się

wyżywienie ogromnej ilości ludzi przemieszczających

się przez Europę, a tym samym znalezienie

sposobu długotrwałego przechowywania

żywności.

Nicolas Appert – paryski cukiernik i piekarz,

posługując się metodą prób i błędów dokonał odkrycia,

że żywność w stanie płynnym ulega

utrwaleniu po szczelnym zamknięciu jej w butelkach

po winie i podgrzewaniu w gorącej wodzie.

Szklane butelki czy słoje były jednak opakowaniem

nietrwałym.

W roku 1810, bazując na metodzie Appert’a,

Peter Durand – londyński kupiec opatentował pomysł

pakowania żywności w stalowe, szczelne

pojemniki zalutowane cyną. Puszki były produkowane

ręcznie, z trzech kawałków pocynowanej

blachy i raczej przypominały zalutowane kanistry.

Tą metodą, wykwalifikowany robotnik wykonywał

ok. 6 puszek w ciągu godziny. Były ciężkie,

a do ich otwarcia niezbędny był młotek i dłuto.

Pomimo wielu niedogodności spełniały swoje

podstawowe zadanie. O ich jakości świadczy fakt,

że puszka zagubiona w obozowisku badaczy polarnych

na początku XIX wieku przeleżała na powietrzu

prawie 100 lat. Pomimo tak długiego

okresu zapakowana w niej żywność nie uległa zepsuciu.

Patrz zdj. 2.

Współczesne puszki konserwowe tylko w niewielkim

stopniu przypominają swój pierwowzór.

Sprawił to postęp technologiczny, jaki dokonał się

w tej dziedzinie na przestrzeni prawie dwóch wieków.

Jednak podstawowa rola puszki, zapewnienie

trwałości zapakowanej żywności podczas jej

długotrwałego przechowywania nadal pozostała

ta sama. Patrz zdj. 1 i zdj. 3.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Podstawowym materiałem stosowanym w produkcji

opakowań jest blacha stalowa ocynowana,

rzadziej chromowana. Łatwość jej formowania

pozwala nadawać opakowaniom różne formy

konstrukcyjne. Zasadniczym typem jest puszka

trzyczęściowa składająca się ze zgrzewanej pobocznicy

oraz wieczka i denka. Równie popularna

jest puszka dwuczęściowa zawierająca tłoczony

korpus i wieczko.

W ostatnim 20-leciu w polskim przemyśle

opakowań metalowych zaszły znaczne zmiany.

W wyniku przekształceń własnościowych i wieloletnich

inwestycji modernizacyjnych, produkowane

u nas opakowania z powodzeniem

konkurują z ich zagranicznymi odpowiednikami.

Postęp technologiczny objął m.in.:

t całkowitą rezygnację z łączenia puszek metodą

lutowania i zastąpienie jej techniką zgrzewania.

Pozwoliło to wyeliminować z opakowań szkodliwy

dla zdrowia ołów, ograniczyło zużycie blachy

(mniejsza zakładka puszki) i zwiększyło

wydajność linii produkcyjnych,

t uruchomienie produkcji wieczek łatwootwieralnych,

co w zdecydowany sposób ułatwiło

otwieranie puszek konserwowych,

t stosowanie cienkich blach, podwójnie redukowanych,

o grubości znacznie poniżej 0,20 mm

obniżyło koszt wytworzenia oraz wagę puszki,

t wprowadzenie zakosowego cięcia blach z kręgów,

lakierowanie i drukowanie arkuszy wielkowymiarowych

w celu redukcji kosztów

i zwiększenia wydajności,

t produkcję puszek o różnej średnicy wieczka

i denka, umożliwiających stabilne układanie

napełnionych opakowań w stosy, przy równoczesnej

redukcji zużycia materiałów,

t wprowadzenie nowoczesnych surowców lakierniczo-litograficznych

oraz technik lakierowania

i drukowania, w tym systemu UV.

Wszystkie powłoki lakierowe mogące mieć kontakt

z zapakowaną żywnością, muszą spełniać

wymagania odpowiednich przepisów krajowych

i unijnych, aby poprzez żywność nie wpływać

negatywnie na zdrowie i życie ludzkie.

Uruchomienie produkcji puszek

napojowych

Pierwsze puszki napojowe zostały wyprodukowane

w USA, w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Były to opakowania 3-częściowe, z blachy stalowej,

swoim kształtem przypominające butelkę.

Puszki dwuczęściowe pojawiły się na rynku w latach

60-tych. Jednak zdecydowany rozwój ich

produkcji nastąpił w latach 80-tych. Produkowane

są z blach stalowej lub aluminiowej, w kilku

operacjach przetłaczania i wyciągania korpusu

puszki. Wnętrze puszki zabezpieczone jest odpowiednim

lakierem nakładanym metodą natrysku.

Puszki wyposażone są w wieczka łatwootwieralne

z otworem umożliwiającym bezpośrednie

picie z opakowania.

W Polsce produkcja puszek napojowych wraz

z wieczkami została uruchomiona w latach

90-tych ubiegłego wieku. Od tego czasu ilość linii

produkcyjnych i wytwarzanych opakowań systematycznie

wzrasta, wraz z poszerzaniem ich

asortymentu.

Puszka napojowa zdecydowanie zdominowała

rynek opakowań metalowych do żywności. Jednak

puszka konserwowa, głównie ze względu na

możliwość długoterminowego przechowywania

w niej żywności, nadal pozostaje ważnym elementem

segmentu opakowań. t

Zdj. 3. Współczesne puszki konserwowe

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA METALOWE

93


METAL PACKAGINGS

The industry and market

of the metal packagings

Wacław Wasiak

Metal packagings constitute approximately 20% of the national packaging market. Their

market share in the general market structure systematically decreases because they are

replaced by the plastics packagings. That does not mean the quantity of the metal packagings

on the market diminishes. Their quantity systematically grows and their product line gets richer.

Generally, in comparison to the markets

in the developed states of Western

Europe, the market share of the

metal packaging in the general packaging

market structure in Poland was relatively

high. Observed trends with this respect

show that the structure of the Polish market

and that of the developed European states

are getting closer. See the tab. 1.

The metal packaging can be divided into two

groups:

t heavy packaging, mostly transport and specialized

packaging

t light packaging, usually for one-time use, the

so-called disposable packaging

2000

Poland 27,4%

Western Europe

The author is a consultant to the Polish Packaging Research and Development

Centre and an Executive Director of the Polish Chamber of Packaging

20,2%

The first group includes: drums made of steel

sheets being basic packaging used in the oil industry

and in many branches of the chemical industry,

gas bottles, dairy containers, beer barrels

– kegs – multiple use packaging, provided with

filling and emptying valves and handles. Such

packaging is leak-proof, resistant to mechanical

damage during transport and adapted for logistic

requirements.

In this group of packaging a very important

role is played by the metal packaging designed

for the transport of hazardous materials.

However, on the market we the most frequently

encounter packaging representing the ”light

packaging” group.

2005 2008 2012

22,2%

18,8%

20,3%

16,1%

forecast

19,1%

15,2%

Tab. 1. The market share of the metal packaging in the general structure of the packaging market in the years 2000-2008

in Poland and Western Europe

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

94 95

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

Thanks to their shapes and multicoloured

lithography they attract our attention on shop

shelves.

In particular, that relates to beverage cans,

preserved food cans and those made of steel sheets

used for different purposes as packaging designed

for coffee, tea, confectionery, sweets and

as souvenir packaging.

The main product lines constituting the packaging

market offer are as follows:

t beverage cans

t preserved food cans

t spray containers

t canisters made of the galvanized steel sheets

t drums made of steel sheets

t gas bottles

t metal boxes

t buckets

t aluminium tubes

In spite of declining the metal packaging

market share in relation to the general packaging

market, its production has been systematically

growing by 3-6% per annum, depending

on the type of the packaging (product line). In

the years 2006-2008, the fastest growth (6%) was

observed in the production of gas bottles and

boxes made of metal sheets. Slightly slower

growth, at the rate of 5-5.5%, had the production

of beverage cans and spray containers. A slower

growth rate (2.5-3%), had the production of

preserved food cans.

Fig. 1 The market structure of the metal packaging

unit packaging 74,6%

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

METAL PACKAGINGS

New types of packaging materials cause systematic

decrease of the metal packaging market

share in the general packaging market

structure (See tab. 1).

However, some advantages of the metal packaging

cause that it is difficult to replace them in

many applications. Such advantages are, among

others, high resistant to mechanical damage; resistance

to light; suitable to thermal processing;

capable to assure both quality and durability of

the products for a long period of time; easy of

packing and that they may be regarded as belonging

to the group of sustainable packaging.

Technical progress in steel and aluminium

sheets manufacturing (main constructional materials),

varnishes, paints and other components

of the metal packaging cause that the metal packaging

is commonly used for packing of food products,

including products made from fruits and

vegetables. It is not a rare case that such packaging

assures durability of the products within the

period of up to 36 months. It specifically relates to

packaging for ”special” customers (among

others catering companies and army).

The metal packaging used for products of chemical

and oil industry (paints and varnishes)

allow for their prolonged storage (4-5 years).

In the general market structure of the metal

packaging, the greatest part is occupied by onetime

use packaging included in the group of the

light packaging (74.6%).

The transport packaging is slightly above 25%

(See fig. 1) t

transport

packaginge 25,4%


METAL PACKAGINGS

Metal cans still the

best packagings

for preserving food

Krystyna Żak

The metal packaging, despite the

progress in other techniques of packaging,

still remains the most popular

packaging for many products.

Its popularity results from its features like: durability,

resistance to weather conditions, including

mechanical damage, resistance to internal

pressure, tightness, good recyclability, etc.

Such packaging is manufactured from steel

and aluminium sheets with various finishes and

thickness.

Depending on its construction and type of materials

used for production, the metal packaging

is designed for packing food / tinned food and

beverages, closures for jars and bottles, cosmetics,

pharmaceutical preparations and household

chemistry products, tubes, spray

containers, as well as paints, varnishes and

other chemical products, boxes, buckets, containers

and drums.

Pict. 2. Cans dated from the early 19st century

96

Pict. 1. Beverage cans

The author is a director of implementation in the Packaging Research and Certification

Centre in Cracow and a specialist in the certification and research tinned packaging

The special role in the group of the metal packaging

is played by food tins – the history of

which began 200 years ago.

In the late 18th century, during the Napoleonic

Wars, an urgent problem was how to feed the

enormous mass of people moving through Europe,

and hence to find a method of preserving

food for a long time.

Nicolas Appert – a Parisian confectioner and

baker, by trial and error, discovered that food in

a liquid state was well preserved after having

been sealed in wine bottles and warmed it up in

hot water.

However, glass bottles and jars were highly

fragile.

In 1810, on the basis of Appert’s method, Peter

Durand – a London merchant – patented his idea

of preserving food in steel tightly sealed containers

soldered with tin. Tins were hand-made

from three pieces of tin plated sheets and rather

resembled soldered jerry cans. This method allowed

a qualified worker to make around six cans

per hour. Unfortunately, they were heavy and

had to be opened with a hammer or a chisel. Despite

many inconveniences, tins met their basic

purpose. Their high quality was proved when in

the early 19th century polar explorers lost a can

which then laid in the open air for almost 100

years. Though a lot of time passed, the tinned

food did not decay. See pict. 2

Contemporary tins have only a little in common

with their prototype. This is the result of the

technological progress made in this field for almost

two centuries. However, its fundamental

role, that is, to assure durability of the canned

food for a long period of time, is still the same.

See pict. 1 and pict. 3.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

The fundamental material applied in this packaging

production is, a tin plated steel sheet, rarely

chrome plated steel sheet. Since it is easy to

shape this material, the packaging can have various

construction shapes. A standard type is

a three-part can made of a welded side surface,

a top lid and a bottom. A two-part can consisting

of a pressed body and a lid is popular, as well.

Last twenty years saw significant changes in

the Polish metal packaging industry.

As a result of proprietary transformations and

modernization investments of many years’ standing

carried out in Poland, packaging produced

in Poland can successfully compete with their

foreign counterparts.

The technological progress encompassed as

follows:

t total resignation from soldering and introduction

of welding as a method of joining

cans. This resulted in eliminating lead that is

hazardous for human health, reducing the

sheet consumption (smaller can lag) and increasing

the capacity of production lines;

t implementation of the easy-open lids manufacturing

which significantly facilitated to

open cans;

t use of thin sheets, double reduced, of thickness

much below 0.20 mm which made cans

cheaper and lighter;

t implementation of sheets slant cutting from

coils, varnishing and printing large-size sheets

in order to reduce costs and increase productivity,

t production of cans of different diameters of

a lid and bottom which enabled filled cans to

be stacked and to reduce the material consumption;

t implementation of new varnishing and lithographic

materials as well as varnishing and

printing techniques, including the UV system.

All varnish coatings that may come into

contact with tinned food must observe all requirements

of relevant national and EU regulations

in order not to adversely affect human

health and life through food.

Launching the production of

beverage cans

First beverage cans were manufactured in the

USA, in the 1930s. They consisted of three parts

made of steel sheets, and their shape was similar

to a bottle. Two-part cans came into the market

the 1960s. But their decided development took

place in the 1980s. Beverage cans are manufactured

from steel or aluminium sheets in a few

operations of drawing of the can’s body. The inside

of the can is protected with relevant sprayed

varnish. The can has an easy-open lid that enables

a drinker to drink directly from such can.

In Poland the production of beverage cans with

lids was commenced in the 1990s. Since then the

number of production plants, quantity of the manufactured

packaging, as well as their range

have been systematically increasing.

The beverage can has decidedly dominated the

market of the food metal packaging. However,

the preserved food can still remain the important

element of the packaging segment mainly due to

the fact that it allows the food to be preserved for

a long time. t

Pict. 3. Contemporary preserved food cans

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

METAL PACKAGINGS

97


OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rynek opakowań

z tworzyw sztucznych

Wacław Wasiak

Krajowy rynek opakowań z tworzyw sztucznych i laminatów oceniany jest na 1,42 mld euro

i stanowi, wg stanu na 2008 r. dominującą pozycję na ogólnym rynku opakowań.

25

20

15

10

5

0

98

Wraz z rozwojem konsumpcji, w latach

90-tych minionego stulecia, systematycznie

rosło zużycie opakowań z tworzyw

sztucznych z 4,8 kg na mieszkańca (1990 r.)

do 21 kg w 2008 r. (patrz rys. 1).

Mimo wysokiej dynamiki wzrostu zużycia

opakowań z tworzyw sztucznych w tym okresie

(ok. 450%), w Polsce zużycie tych opakowań

znacząco odbiega od analogicznego wskaźnika

w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Prawie

60% opakowań z tworzyw sztucznych wykorzystywanych

jest do pakowania produktów

spożywczych.

Wśród opakowań z tworzyw sztucznych dominują

butelki, pudełka, skrzynki oraz różnego rodzaju

folie i wyroby z folii, np. najbardziej

rozpowszechnione torby. Osobną grupę stanowią

opakowania z laminatów z przeważającym wagowo

udziałem tektury, zawierające w swym

składzie warstwy z tworzyw sztucznych oraz folię

aluminiową. Opakowania te najczęściej wykorzystywane

są do mleka, soków i napojów.

Opakowania z tworzyw sztucznych dzielimy, ze

względu na własności mechaniczne tworzywa, na

2 grupy: opakowania giętkie i opakowania sztywne.

4,8

Autor jest konsultantem w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Opakowań oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Opakowań

5,4

10,8

W strukturze krajowego rynku opakowań z tworzyw

sztucznych przeważają opakowania sztywne

(53,7%). Opakowania giętkie stanowią 46,3%.

Zmiany na światowym rynku zmierzają również

w tym kierunku, o czym świadczy analiza

zużycia opakowań z tworzyw sztucznych w latach

2000-2005.

W okresie tym, zużycie opakowań z tworzyw

sztucznych i laminatów wzrosło o 180% w ujęciu

wartościowym (z 0,74% mld euro do 1,37 mld

euro). Przy czym w grupie opakowań miękkich

dynamika wzrostu wyniosła 190% (z 0,3 mld euro

w 2000 r. do 0,57 mld euro w 2005 r.).

W analizowanym okresie, udział rynku opakowań

z tworzyw sztucznych i laminatów, w ogólnej

strukturze rynku opakowań, zwiększył się

z 28,8% do 35,7% – co odpowiadało panującym

wówczas tendencjom na rynkach opakowań

w Europie.

Struktura rynku opakowań

z tworzyw sztucznych w Polsce

Do szczegółowej analizy rynku opakowań z tworzyw

sztucznych posłużymy się podziałem

uwzględniającym zarówno własności fizyczne two-

17,1

1990 1995 2000 2005 2008

Rys 1. Zużycie opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce w latach 1990-2008 (w kg na mieszkańca)

21,0

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

rzyw, jak i technologię wykonywania opakowań.

Stąd też, analizując strukturę rynku opakowań

z tworzyw sztucznych, dla potrzeb tego opracowania

wyodrębniamy cztery główne segmenty:

t opakowania i materiały opakowaniowe giętkie,

zarówno z samych tworzyw sztucznych, jak również

z udziałem tych tworzyw,

t opakowania termoformowalne z folii sztywnych,

t opakowania formowane metodą rozdmuchu,

t opakowania formowane metodą wtrysku.

Segment – materiały i opakowania giętkie

z tworzyw sztucznych lub z udziałem tych tworzyw

obejmuje: folie i opakowania z folii PE;

orientowane folie polipropylenowe /OPP/ i laminaty

z tych folii; wylewane folie polipropylenowe

/CPP/; folie termokurczliwe i rozciągliwe

z PVC; folie z PET i laminaty z ich udziałem; laminaty

oraz folie współwytłaczane; termokurczliwe

folie barierowe; laminaty folii

aluminiowej z papierem z powłoką PE; folie aluminium

z powłoką termozgrzewalną do opakowań

„blister pack” oraz z powłoką do zamknięć

typu „easy open”; folie z kompozytów poliolefin

z surowcami mineralnymi; papier z powłoką

z tworzyw sztucznych; tuby z folii wielowarstwowych;

worki z tkanin z tasiemek poliolefinowych;

kontenery elastyczne.

Segment ten stanowi ponad 40% rynku, 2/3 to

folie PE i opakowania z tych folii. 12% stanowią

folie OOP oraz CPP. Resztę, ok. 20-22% stanowią:

worki z tkanin z tasiemek poliolefinowych,

głownie z PP (ok. 6%); folie wielowarstwowe barierowe

z udziałem PA; folie termokurczliwe

i rozciągliwe z PVC; folie PET do laminowania;

folie barierowe termokurczliwe; duże pojemniki

do transportu luzem („big bags”) oraz inne materiały

giętkie z udziałem tworzyw sztucznych.

W segmencie opakowań z folii termoformowalnych

sztywnych dominują: kubki; pudełka

oraz tacki z folii PS, OPS, PET i PP; opakowania

formowane z jednoczesnym napełnianiem

i zamykaniem; termoformowane wkładki do

pudełek tekturowych; opakowania typu „blister

pack” do produktów farmaceutycznych

oraz wyrobów technicznych; tacki ze spienionego

PS.

Kubki, tacki, pudełka z folii PS, OPS, PP,

APET i PLA stanowią ok. 45% tego segmentu.

Kolejną pozycję (ok. 20%) stanowią pudełka

z PP do tłuszczów stałych. 9,0% opakowania

typu „blister pack” dla przemysłu farmaceu-

tycznego. Reszta (ok. 25%) to wkładki do pudełek,

opakowania formowane z jednoczesnym

napełnianiem i zamykaniem opakowań przez

zgrzewanie, tacki z EPS, opakowania „blister

pack” do wyrobów technicznych.

W segmencie opakowań formowanych metodą

wytłaczania z rozdmuchem najczęściej występują:

beczki i bębny z PE; butelki z poliolefin;

butelki PET; butelki z PCV; kanistry z poliolefin;

tuby z PE.

Opakowania formowane rozdmuchem stanowią

1/3 rynku opakowań z tworzyw sztucznych.

Dominują tu butelki z PET (ok. 68%) oraz butelki

z poliolefin (24%).

W segmencie opakowań formowanych metodą

wtrysku dominują: opakowania wytwarzane

z PE-HD – głównie skrzynki transportowe,

wiadra, zamknięcia do opakowań

wytłaczanych z wydmuchem; opakowania wytwarzane

z PP – głównie wiadra do produktów

chemicznych, wiaderka do produktów spożywczych,

skrzynki transportowe i magazynowe,

pudełka i słoiki do produktów kosmetycznych,

farmaceutycznych i chemii gospodarczej oraz

zamknięcia do opakowań; opakowania wytwarzane

z PS – głównie pudełka, słoiki do produktów

kosmetycznych, farmaceutycznych i chemii

gospodarczej.

Opakowania jednostkowe PP (pudełka, wiaderka,

tacki) posiadają największy udział w tym

segmencie (prawie 28,%). Ok. 25% to zamknięcia

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Opakowania

termoformowalne

z folii sztywnych 9,0%

Materiały

i opakowania

giętkie 42,4%

Opakowania

formowane

rozdmuchem 33,4%

Opakowania

formowane

wtryskowo 15,2%

Rys. 2. Struktura rynku opakowań z tworzyw sztucznych

w Polsce (ujęcie wartościowe)

99


OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

100

z poliolefin do opakowań z tworzyw sztucznych,

24% to opakowania transportowe z PP, głównie

zamykane wiadra i inne pojemniki. Kolejną,

liczącą się pozycję ok. 19%, stanowią opakowania

transportowe z poliolefin, głównie skrzynki

z PE-HD.

Strukturę rynku opakowań z tworzyw sztucznych

wg opisanych wyżej segmentów przedstawiono

na rys. 2.

Zastosowanie tworzyw sztucznych

poza przemysłem opakowań

Wg szacunków Polskiego Stowarzyszenia

Przetwórców Tworzyw Sztucznych, zużycie tych

tworzyw do wszystkich zastosowań wynosiło

w Polsce (w 2008 r.) ok. 61 kg per capita. Z czego

21 kg, a więc ok. 30% wykorzystywane było do

produkcji opakowań. Jest to ok. 7% mniejszy

udział niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.

Udział różnych zastosowań tworzyw sztucznych

w krajach Europy Zachodniej (dane dla

2003 r.) przedstawiono na rys. 3.

O tak szerokim udziale tworzyw sztucznych

w przemyśle opakowań świadczą ich szczególne

cechy.

Popularny plastik jest w stanie zastąpić praktycznie

każdy materiał. Jest polimorficzny, na-

9%

8%

19%

6%

2%

20%

36%

Rys. 3. Udział różnych zastosowań tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej 2003

daje się do wszystkiego. Można go dowolnie

kształtować i formować. Jest tani w produkcji.

Stąd tak wielka popularność w zastosowaniach

do produkcji opakowań. Jednak – jak wiele rzeczy

na ziemi – ma również swoje wady. Do najczęstszych

zalicza się jego uciążliwość dla

środowiska. Stąd walka z popularnymi foliówkami.

Jeśli potrafilibyśmy je zbierać mogłyby zostać

racjonalnie wykorzystane. Jednak najłatwiej

jest zabronić ich używania. I tak czynimy. Czy

dobrze? Według producentów opakowań z tworzyw

sztucznych to błędna droga.

Zapewne ujawnione wady tworzyw sztucznych

w zastosowaniach do opakowań przyśpieszą

prace nad nowymi bardziej przyjaznymi dla środowiska

i człowieka – tworzywami sztucznymi.

Z pewnością będą stanowić inspirację do poszukiwania

nowych metod wykorzystania odpadów

opakowaniowych.

Tym bardziej, iż problem ekologicznej destrukcyjności

odpadów z tworzyw sztucznych nie

dotyczy wyłącznie opakowań, co chcieliśmy

uświadomić prezentując „pozaopakowaniowe”

obszary zastosowań tworzyw sztucznych.

Oprac. Wacław Wasiak

Autor korzystał z danych zawartych w referacie

doc. dr inż. B. Czerniawskiego „Rowój branży

opakowań z tworzyw sztucznych”

(III Warsztaty Flexo, Chotynia 27.05.2009)

Opakowania

AGD

Budownictwo

Elektryka / Elektronika

Przemysł samochodowy

Inne dziedziny gospodarki

Rolnictwo

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

With the increase of consumption in the

1990s the use of the plastic packaging

was systematically growing from 4.8 kg

per capita in 1990 to 21 kg in 2008. (See Fig. 1).

In spite of the fact the use of the plastic packaging

was growing considerably in that period (by

around 450 percent), its use in Poland significantly

differs from the analogous index for the

developed states of Western Europe. Almost 60%

of the plastic packaging is used for packing food

products.

The group of the plastic packaging includes

bottles, boxes, cases and various types of films

and products made of plastic films such as very

popular plastic bags. A separate group is the laminate

packaging with a predominant share of a

cardboard (in terms of weight), including plastics

layers and Al foil.

Such packaging is mostly designed for milk,

juice or beverages. Considering mechanical pro-

perties, the plastic packaging can be divided into

two groups: flexible packaging and stiff packaging.

The domestic plastic packaging market is dominated

by the stiff packaging (53.7%). The flexible

packaging share equals to 46.3%.

Changes made on the domestic market are

also directing towards this tendency, which is

shown by the analysis of the 2000-2005 plastic

packaging use.

In that period, the use of plastic and laminate

packaging increased by 180% in terms of sales

value (from EUR 0.74% billion to EUR 1.37 billion).

However, flexible packaging increased by

190% (from EUR 0.3% billion in 2000 to EUR 0.57

billion in 2005).

In the analyzed period, the market share of

plastic and laminate packaging in the general

packaging market increased from 28.8% to 35.7%

- this increase reflected the trends of the then

European packaging market.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PLASTIC PACKAGINGS

The plastic packagings market

Wacław Wasiak

The national plastic and laminate packaging market is worth EUR 1.42 billion and (as of 2008)

dominates in the total packaging market.

25

20

15

10

5

0

4,8

Author is a consultant of Polish Packaging Research and Development

Centre and an Executive Director of the Polish Chamber of Packaging

5,4

10,8

17,1

21,0

1990 1995 2000 2005 2008

Fig.1 The plastic packaging use in Poland in the years 1990-2008 (in kg per capita)

101


PLASTIC PACKAGINGS

102

The plastic packaging market

structure in Poland

The plastic packaging market comprises four

main segments:

t flexible packaging and packaging materials

made of plastics in whole or in part,

t thermo-moulded packaging made of stiff plastic

films,

t packaging made by injection blow moulding,

t packaging made by injection moulding.

The segment of flexible plastic materials and

packaging encompasses: foils and PE film packaging,

oriented polypropylene films (OPP) and

laminates made of such materials, cast polypropylene

films (CPP), PVC thermo shrinking and

stretching films, PET films and laminates made

of such materials, co-extruded laminates and

films; thermo shrinking barrier films; laminates

made of aluminium foil with PE coated paper;

aluminium foils with thermo welded coating for

the ”blister pack” type packaging and with the

coating for closures of the ”easy open” type; films

made of composites of polyalkene with minerals;

paper with coatings made of plastics; tubes made

of multi-layered films; bags made of polyalkene

tapes and flexible containers.

The segment of packaging made of thermo moulded

stiff films is dominated by cups; boxes and

trays made of PS, OPS, PET and PP films; packaging

moulded with simultaneous filling and

sealing; thermo moulded inserts for cardboard

boxes; ”blister pack” type packaging for pharmaceutical

products and technical products;

trays made of foamed PS.

Thermoformed packaging

from rigid film 9,0%

Flexible

packaging and

materials 42,4%

Injection moulding

packaging 15,2%

Blow moulding

packaging 33,4%

Fig. 2 The plastic packaging market structure in Poland

(in terms of sales value)

In the segment of the packaging moulded by

means of the injection blow moulding method the

most popular are: PE barrels and drums, polyalkene

bottles, PET bottles, PVC bottles, polyalkene

canisters and PE tubes.

The segment of the packaging moulded by

means of injection moulding is dominated by:

PE-HD packaging – mainly transport cases, buckets,

closures for blow moulded packaging; PP

packaging – mainly buckets for chemical products,

buckets for food products, transport and

storage cases, boxes and jars for cosmetics and

pharmaceutical products as well as for household

chemistry products and closures for packaging;

PS packaging – mainly boxes, jars for

cosmetics and pharmaceutical products and

household chemistry products.

The plastic packaging structure in accordance

with the aforesaid segments is shown in fig. 2.

The segment of flexible plastic materials and

packaging constitutes over 40% of the market

share – two-thirds are PE films and PE film packaging;

OOP and CPP films have 12%. The other

– about 20-22% – are bags made of polyalkene

tape fabrics, mainly PP (about 6%); multilayered

barrier films including PA; thermo-shrinking and

stretching PVC films; PET films for laminating;

thermo-shrinking barrier films; large loose transport

containers (”big bags”) as well as other flexible

materials including plastics.

The segment of injection blow moulded packaging

constituting one-third of the packaging market

is dominated by PET bottles (about 68%) and

polyalkene bottles – 24%

In the segment of injection moulded packaging,

the largest market share (almost 28.0%) belongs

to disposable PP packaging (boxes,

buckets and trays). Approximately 25% is covered

by polyalkene closures for the plastic packaging

and 24% by transport PP packaging – mainly

closed buckets and other containers.

Another significant position (around 19%) is

held by transport polyalkene packaging – mainly

PE-HD cases.

The segment of thermo-moulded packaging

made of stiff films is dominated by cups, trays,

and boxes made of PS, OPS, PP, APET and PLA

films (about 45%). The next item (about 20%) is

PP boxes for solid fats. 9.0% are the packaging of

the ”blister pack” type for the pharmaceutical in-

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

dustry. The remaining share (about 25%) is inserts

for boxes, packaging moulded with simultaneous

filling and sealing by welding, EPS trays,

the ”blister pack” type packaging for technical

products.

The plastics application outside

the packaging industry

The Polish Plastics Converters Association estimates

that the entire use of the aforesaid plastics

in Poland (in 2008) equalled to around 61 kg

per capita, of which 21 kg, or about 30%, were

used for the packaging production. This is about

7% less than in the developed states of Western

Europe.

The market share of various plastic applications

in Western Europe (data as of 2003) is presented

in fig. 3.

Such large market share of plastics results

from their special properties.

Popular plastics can practically replace every

material. It is polymorphic and suitable for every

purpose. It can be freely and easily shaped and

moulded and its production is cheap. Therefore,

9%

8%

19%

6%

2%

20%

36%

Fig.3 The market share of various plastics applications in Western Europe in 2003

it is so popular in manufacturing of packaging.

However – as all things on this Earth – it has its

drawbacks too. One of the most important drawbacks

is its environmental nuisance. Therefore,

the battle with the popular film bags commenced.

If we could collect these popular film bags,

they could be reasonably utilized. The easiest

way, however, is to prohibit their use. And so we

do. Is that good? According to the manufacturers

of the plastic packaging – it is the wrong way.

Probably, the revealed shortcomings of plastics

in applications for packaging will accelerate

research to find new plastics which will be more

friendly both for environment and humans.

They will certainly inspire the search of new

methods of utilisation of plastic packaging waste.

All the more that the problem of ecological destructibility

of plastic waste does not relate only

to packaging, which we wanted you to be aware

of, presenting the areas being ”beyond the packaging

scope” of application for plastics.

Wacław Wasiak

Executive Director

of the Polish Chamber of Packaging

Packaging

Household goods

Construction industry

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

PLASTIC PACKAGINGS

Electric/electronic appliances

Automobile industry

Heavy industry applications

Agriculture

103


Taropak

PRZEMYSŁ I RYNEK OPAKOWAŃ

Międzynarodowy Salon Technik Pakowania

i Logistyki Taropak od lat przyciąga do Poznania

tłumy liderów branży opakowań oraz profesjonalnej

publiczności. Jest to bez wątpienia

najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej

wydarzenie rynku opakowań i logistyki. PREZENTACJE FIRM

106

Organizowany od 35 lat niezmiennie

cieszy się prestiżem i dobrą reputacją

zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających

z Polski i zagranicy. Uczestniczy w nim

ponad 800 firm z trzydziestu krajów oferujących

urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu

opakowań oraz produkty związane z gospodarką

magazynową. Taropak tworzy coraz doskonalszą

przestrzeń komunikacji biznesowej, umożliwiając

bezpośredni i dynamiczny dialog

uczestników rynku, poznanie ofert poszczególnych

firm i nawiązanie licznych kontaktów, które

w przyszłości wielokrotnie owocują handlowymi

kontraktami.

Taropak, poza prezentacją opakowań, technologii

i usług, oferuje bogaty program seminaryjny,

ekspozycje specjalne, prezentacje,

konferencje, warsztaty oraz konkursy, dzięki

czemu stanowi doskonałą przestrzeń do dialogu

sprzedających i kupujących, wystawców i zwiedzających.

Wydarzenia te są przygotowywane we

współpracy z partnerami, do których należy Centralny

Ośrodek Badawczo-Rozwojowym Opakowań,

Polska Izba Opakowań, Instytut Logistyki

i Magazynowania oraz wydawnictwa branżowe.

Bogaty program wydarzeń towarzyszących sta-

nowi dodatkowy silny magnes przyciągający do

Poznania profesjonalistów.

Zapraszamy do Poznania na Międzynarodowy

Salon Techniki Pakowania i Logistyki zawsze we

wrześniu w latach parzystych. Kolejna edycja odbędzie

się w 2010 roku.

Naprzemiennie z targami Taropak, w latach

nieparzystych, odbywa się spotkanie branży opakowaniowej

dla przemysłu spożywczego – Pakfood.

W inauguracyjnej edycji w 2007 roku

w targach wzięło udział 200 wystawców z 18 krajów.

Są to targi skierowane wyłącznie do przedstawicieli

przemysłu spożywczego, którzy mogą

zapoznać się z najnowszą ofertą firm opakowaniowych.

Rangę targów Taropak i Pakfood potwierdza

honorowy patronat ministra gospodarki oraz prezydenta

Światowej Organizacji Opakowań. Taropak

jest również członkiem – założycielem

Konfederacji Organizatorów Targów Opakowaniowych

(COPE), zrzeszającej trzydziestu największych

organizatorów targów opakowaniowych

na świecie.

Zapraszamy do udziału i odwiedzenia tych najważniejszych

dla polskiego rynku wydarzeń

branży opakowań.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

THE PACKAGING INDUSTRY AND MARKET

PRESENTATIONS OF THE COMPANIES

Opakowania z papieru i tektury...........................113

Paper and cardboard packagings .......................113

Opakowania ze szkła...........................................135

Glass packagings................................................135

Opakowania z metalu ..........................................141

Metal packagings ................................................141

Opakowania z tworzyw sztucznych .....................147

Plastic packagings ..............................................147

Folie i etykiety.....................................................161

Foils and labels...................................................161

Maszyny dla przemysłu opakowaniowego ..........171

Machinery for packaging industry.......................171

Materiały dla opakowań ......................................187

Materials for packagings.....................................187

Nauka i media .....................................................197

Science and media ..............................................197

Ekologia i nowe technologie ...............................209

Ecology and new technologies ...........................209

Indeksy ...............................................................217

Indexes ...............................................................217


108

JAK OPAKOWANIE PRODUKTU WPŁYWA NA

PROJEKTOWANIE NOŚNIKÓW POS?

Forma displaya jest w dużej mierze uzależniona od samego produktu.

Kluczowe podczas projektowania np. treya, standu czy wyspy sklepowej,

są takie cechy jak kolor i kształt opakowania towaru, jego rodzaj, grupa

docelowa czy sama „filozofia” produktu. Wraz z takimi aspektami jak

typ sklepu, w którym ekspozytor będzie wykorzystywany, oraz czas

eksploatacji displaya, czynniki te stanowią podstawowe wytyczne

w trakcie tworzenia materiałów POS.

Opakowanie z reguły staje się dominującym czynnikiem

podczas produkcji displaya wtedy, kiedy towar,

który będzie na nim eksponowany, ma być ściśle

kojarzony z wizerunkiem swojego opakowania.

Tak często dzieje się w przypadku napojów

energetycznych i chłodzących czy kosmetyków,

w tym przede wszystkim dezodorantów.

Ekspozytory promujące te produkty bardzo

często przybierają ich kształt oraz kolorystykę.

Niezależnie jednak od typu towaru, materiał

POS musi zawsze stanowić idealne tło dla

produktu, podkreślając jednocześnie jego

walory i wydobywając nowe wartości, mające

przyciągnąć uwagę konsumenta.

JAKIE NOWOŚCI POJAWIŁY SIĘ OSTATNIO

W OFERCIE WILLSON & BROWN?

Najnowsza oferta Willson & Brown obejmuje pełną gamę akcesoriów do

eksponowania towarów w obiektach handlowych – od małych trayów

i tacek, przez wszelkiej formy displaye oraz standy, po wyspy promocyjne

i kompletne systemy sklepowe. W portfolio naszych produktów znajdują

się głównie ekspozycje wykonane z plastiku oraz kartonu. Wykonujemy

również coraz więcej ekskluzywnych produkcji z droższych materiałów,

w tym aluminium, metalu i drewna. Zawsze dobieramy optymalne

rozwiązania dla naszych Klientów, biorąc pod uwagę specyfikę ich

produktów oraz najnowsze trendy w projektowaniu rozwiązań POS.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

O WILLSON & BROWN

Willson & Brown (W&B) jest producentem materiałów POS,

służących do eksponowania artykułów w obiektach handlowych.

Działalność firmy koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych

rozwiązań wspierających sprzedaż, w tym standów, display’ów,

stoisk promocyjnych oraz sklepowych systemów ekspozycji towarów.

W&B oferuje pełną gamę działań na wszystkich etapach powstawania

POS – od kreacji koncepcji na promocję artykułu, przez opracowanie

prototypu i produkcję, po wsparcie w zakresie logistyki i serwisu

ekspozycji w miejscu sprzedaży.

Willson & Brown posiada sieć handlową obejmującą kilkanaście krajów,

w tym Wielką Brytanię, Francję, Czechy, Rosję i Niemcy. W roku 2009

firma otworzyła kolejne przedstawicielstwa w Rumunii i na Węgrzech.

Do grona Klientów W&B należą największe międzynarodowe koncerny.

MISJA WILLSON & BROWN

70% decyzji o zakupie jest podejmowanych przez konsumentów

bezpośrednio w miejscu sprzedaży…

Celem Willson & Brown jest stworzenie producentom

warunków do optymalnego wykorzystania tej szansy

poprzez odpowiednie wyeksponowanie artykułów.

Tworząc nową przestrzeń dla marek, Klienci W&B

wzbogacają wizerunek swoich produktów o dodatkowe

wartości, które wynikają z ich prezentacji w sklepach.

„Szyte na miarę” display’e Willson & Brown podkreślają

walory produktu, jego odmienność, charakter i jakość.

Do ich stworzenia wykorzystujemy wszystkie możliwe

technologie i materiały. Bogactwo form, szalone pomysły, fajerwerki

zaskakujących efektów – wyobraźnia start!

Podczas tworzenia ekspozycji stosujemy kształt, obraz, światło, dźwięk,

fakturę, a nawet zapach, tak aby przemówić do wszystkich zmysłów

konsumentów. Kreacja na najwyższym poziomie zapewniona.

WILLSON & BROWN – WB SP. Z O.O. S.K.A.

ul. Aleja Krakowska 224, 02-219 Warszawa

tel.: 22 868 03 30; fax: 22 868 29 35

biuro@w-b.pl; www.w-b.pl

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

109


P.P.U.H ”SOR-DREW” to firma z kilkunastoletnim

doświadczeniem w produkcji wyrobów z drewna,

metali i tworzyw sztucznych. Naszym klientom pomagamy

zabezpieczyć wyroby przemysłowe na czas

transportu.

W YR O BY Z D R E W N A

W YR O BY Z M E TA LU

W YR O BY Z T W O R Z Y W

S Z T U C Z NYC H

SOR-DREW - Świętochłowice

ul. sztygarska 26;41-608 Świętochłowice

sorowski@sorowski.com.pl

tel.: +48 32 245 88 27

Fax: +48 32 345 19 80

Oferujemy bardzo szeroką gamę opakowań z drewna przeznaczonych

do zabezpieczania ładunków na czas transportu.

Nasze produkty to:

- skrzynie, skrzynie nietypowe i skrzynio-palety

- palety typowe i specjalne

- eUrOpALetY

- palety jednorazowe

- podesty i platformy transportowe

- drewniane obudowy maszyn

- indywidualne systemy zabezpieczeń na czas transportu

produkujemy specjalistyczne konstrukcje oraz elementy do aparatury

przemysłowej. Kompetencje firmy pozwalają na wykonywanie prac

projektowych i wdrożeniowych.

Oferowane produkty i usługi:

- stojaki

- wózki

- śruby nietypowe

- konstrukcje spawane

- obróbka skrawaniem

- usługi piaskowania

- detale i konstrukcje wg projektu klienta

produkujemy metodą termoformowania. Jest to proces, który pozwala

na uzyskanie różnych form i kształtów. Na potrzeby realizacji indywidualnego

zlecenia proponujemy przygotowanie projektu, produkcję

formy i uruchomienie produkcji.

Oferta produktów:

- przykrywki

- dystanse

- osłony

- produkty wg indywidualnego zamówienia

Pracujemy dla najlepszych …

... pracujemy dla Ciebie

Oferujemy bardzo szeroką gamę opakowań z drewna przeznaczonych do zabezpieczania ładunków na czas transportu.

w w w.sordrew.pl

Lider

w dostawach palet...

170 placówek w Polsce

Flota 100 samochodów

5 milionów palet rocznie

Ponad 1000 odbiorców

Najwyższa jakość palet

Wszystkie rodzaje palet

Jesteśmy liderem w dostawach wysokiej jakości używanych palet EUR EPAL,

palet przemysłowych typu EUR i palet jednorazowych. Dostarczamy palety

w dowolne miejsce w Polsce. Nasz obrót przekracza 5 milionów palet rocznie.

Palety są zweryfikowane pod kątem ich oryginalności i norm. Zaufało nam

ponad 1000 firm w kraju i zagranicą.

Europal Sp.zo.o

04-761 Warszawa

ul. Zwoleńska 76

Nowoczesne systemy obrotu paletami

Transfer i Fulltransfer palet:

EUROPAL odbiera i weryfikuje palety

Brak kosztów magazynowania palet

Skrócenie czasu zwrotu palet do 2-3 dni

tel/fax: (+48-22) 615-52-75

e-mail: order@europal.com.pl

www.palety.com.pl


Firma

ARKOCH ARK OCH po powstała wstała

w 1986 roku.

Siedziba i zakład

produkcyjny pr odukc odukcyjny

znajduje się w Zbrudzewie

Zbrudz Zbrudzewie

k.

Śremu

pr przy zy

ul.

Długiej Długiej

41, 40 km k m na południe od Poznania. P Poznania.

Na terenie

3000 m² zlokalizowane

są hale produkcyjne,

magazyny magaz magazyny

i biura

o łącznej powierzchni

po wier wierzchni

ok.

1800 m².

Produkcja:

segregatory, segr

ega egatory,

clipboardy, clipboardy,

teczki, t eczk eczki,

obwoluty,

, pudełk pudełka

oklejane, ok lejane lejane,

opakowania

kartonowe, kar

t tonowe,

opakowania

z folii f olii twardej t twardej

Usługi:

- poligraficzne: poligr

aficzne: druk ulotek, ulot ulotek,

plakatów,

kalendarzy

k alendar alendarzy

- introligatorskie: introligatorsk

ie: kaszerowanie, k kaszerowanie,

sztancowanie, sztanco

w wanie,

złocenie,

foliowanie,

foliow

anie anie,

falcowanie, falcowanie

, nietypowe niet nietypowe

usługi usługi

introligatorskie

introligat

orsk orskie

· SEGREGATORY

SEGR

EGATT

O R RY

· CLIPBOARDY

CLIP

BOAR

DY

· TTECZKI

ECZK

I

· ETUI ETU

I

· PUDEŁKA

PUDE

ŁKA

· OPAKOWANIA OPAKO

WANI

A KARTONOWE

KAR

TONO

WE

· OPAKOWANIA OPAKO

WANI

A Z FOLII FOLI

I TWARDEJ

TWAR

DEJ

· WIZYTOWNIKI

WIZ

YTOW

NI

K KI

· RECEPTOWNIKI

RECE

PTOW

NIKI

· STANDY STAN

DY

· HANGERY

HANG

ERY

· DISPLAY’E

DISP

LAY

Y’

E

Zbrudzewo,

ul ul. . DDługa

ługa 41,

63-100

Śr Śrem, em, PPoland

oland

tel./fax

+48

61

2835774,

ttel./fax

el./fax

+48

61

2837777

Poznań

wwww.arkoch.pl

w w . a

r k o c h . p l

aarkoch@arkoch.pl

rko

ch

@ @ar

koc

h.

pl


OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY / PAPER AND CARDBOARD PACKAGING

Innowacyjne opakowania

na produkty spożywcze

Firma „Multifarb” powstała w roku 1990 w Rzeszowie skupiając swoją działalność na

handlu farbami. W roku 1997 uruchomiła Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle głównie

z myślą o produkcji opakowań tekturowych pod potrzeby przemysłu chemicznego.

118

Wpoczątkowym okresie działalności ZPO

Jasło, produkcja była prowadzona na

bardzo prostych maszynach wykrawających

i drukujących. Z biegiem lat park maszynowy

Zakładu został całkowicie zmieniony.

Zostało zakupione wiele nowych maszyn w tym

np. czterokolorowa drukarka z sekcją wykrawania

oraz nowoczesny automat do wykrawania

opakowań z użyciem wykrojników wyposażony

w automatyczny podajnik arkuszy oraz sekcję

czyszczenia odpadów.

Od roku 2005 ZPO rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem

do produkcji nowego materiału wielowarstwowego

z przeznaczeniem do produkcji

opakowań dla przemysłu spożywczego i przemysłu

chemicznego. W wyniku prowadzonych

badań, prób i prac nad stworzeniem odpowiednich

maszyn, zdolnych do wyprodukowania materiału

wielowarstwowego, spełniającego zarówno

wymagania techniczne jak i sanitarne, udało się

stworzyć opakowania przeznaczone w pierwszym

okresie do pakowania pizzy i tłuszczy (m.in. parafiny),

które są wlewane do opakowania tekturowego

w stanie ciekłym i podlegają w nim

krystalizacji. W kolejnym etapie rozpoczęto produkcję

opakowań przeznaczonych do pakowania

wyrobów piekarniczych i ciastkarskich.

Produkowane przez nas opakowania zostały

przebadane przez szereg instytutów i uzyskały

zarówno atesty spożywcze PZH jak i Certyfikat

przydatności do ponownego przetwórstwa

a także wykazały zgodność z zasadniczymi wymaganiami

Dyrektywy 94/62/EC.

Opakowania do produktów spożywczych wykonane

z materiału wielowarstwowego składającego

się z tektury falistej, powlekanej jedno lub

dwustronnie różnego rodzaju foliami, zostały zarejestrowane

w Urzędzie Patentowym RP pod

numerem WP-6522, a materiał wielowarstwowy

do produkcji tych opakowań i sposób jego wytwarzania

został objęty Patentem o Nr.: P.370736.

Multifarb Sp. z o.o ma na swoim koncie wiele

sukcesów i jest laureatem wielu prestiżowych

nagród m.in.: I miejsce w wojewódzkim i IV miejsce

w ogólnopolskim konkursie „ Pracodawca-

-Organizator Pracy Bezpiecznej”, Złoty Certyfikat

Przedsiębiorstwa „Fair Play”, Medal Europejski

za opakowania na produkty spożywcze

oraz miejsce w „Złotej Piętnastce” najlepszych

firm wytypowanych przez redakcję Przekroju

i Centrum Analiz Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu. Firma Multifarb wdrożyła i stosuje

od roku 2000 System Zarządzania Jakością –

ISO 9001:2000, a obecnie jest na etapie wdrażania

Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP.

Multifarb Sp. z o.o.

ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów

multiopak@multifarb.pl

www.multifarb.pl

Zakład Produkcji Opakowań

ul. Jana Pawła II 26, 38-200 Jasło

Tel. + 48 13 443 87 00

Fax. + 48 13 443 87 01

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


Pół wieku tradycji

Kartonex Sp. z o.o. przez ponad 50 lat działalności

pozyskała stałych, zadowolonych klientów,

których grono systematycznie się powiększa.

Kartonex Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku wschodniej Polski

ma siedzibę w Krasnymstawie, na trasie pomiędzy Lublinem a Zamościem.

PROGRAM PRODUKCYjNY fIRMY OBEjMUjE:

opakowania klapowe i fasonowe z nadrukiem,

z tektury 3, 5 i 7- warstwowej, szarej i bielonej,

wraz z wyposażeniem: karty, przekładki, obwoluty

worki papierowe wielowarstwowe: szyte, klejone,

wentylowe, z nadrukiem

torebki papierowe: płaskie, z dnem krzyżowym,

z nadrukiem (jedyny w tej części kraju producent

toreb papierowych)

projektowanie opakowań

Wieloletnie doświadczenia umożliwiły wypracowanie

odpowiedniego poziomu usług, spełniającego oczekiwania

klientów.

Gwarancją wysokiej jakości produktów jest certyfikowany

w 1998 roku system zarządzania Jakością

pN-eN isO 9001:2001 oraz zintegrowany z nim system

HACCp.

Wysoce satysfakcjonująca klientów oferta, konkurencyjne

ceny i krótkie terminy realizacji zamówień są

atutem firmy i świadczą o solidności i rzetelności spółki.

za sukcesem firmy stoi także kompetentny zespół pracowników,

dbający o utrzymanie stałej jakości wykonywanych

wyrobów podczas procesu produkcyjnego.


OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY / PAPER AND CARDBOARD PACKAGING

Historia firmy

AKPUD

Wytwórnia Opakowań z Tektury AKPUD powstała na wiosnę 1988 roku. Jako AKPUD

Spółka Cywilna została zarejestrowana 8 września 1988 roku. Założyło ją dwóch przyjaciół

z lat szkolnych Ireneusz Antczak i Marcin Królak. Początkowo produkcja opakowań

odbywała się na maszynach własnej konstrukcji w garażach swoich domów.

124

W1989 roku został wybudowany w Stojadłach

przy ulicy Wspólnej zakład produkcyjny,

gdzie do dnia dzisiejszego

mieści się również siedziba firmy. Po trzech latach

– w 1992 roku – zaczął funkcjonować zakład

nr 2 przy ulicy Mińskiej. Tam też, w 2006 roku,

wyrosła nowa hala produkcyjna, a w 2008 roku

duży magazyn.

W 1994 roku firma AKPUD została członkiem

– założycielem Krajowej, a obecnie Polskiej Izby

Opakowań, której misją jest działanie na rzecz

rozwoju rynku opakowań, wspomaganie firm

zrzeszonych w Izbie oraz działania skierowane

na rozwój opakowań bezpiecznych dla ludzi

i przyjaznych środowisku naturalnemu.

W 2001 roku nastąpiło przekształcenie Spółki

Cywilnej w Spółkę Jawną.

Firma AKPUD w okresie 20 lat działalności

stworzyła wizerunek rzetelnego, odpowiedzialnego,

otwartego i konkurencyjnego cenowo producenta.

Pomogło w tym wdrożenie w 2003 roku

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Wzory opakowań produkowane przez firmę AKPUD

Obecnie firma AKPUD wyposażona jest

w maszyny i urządzenia oraz środki techniczne

umożliwiające spełnianie najbardziej specyficznych

wymagań klientów. Firma produkuje:

t pudła klapowe i fasonowe z tektur litych i falistych,

t dwukolorowe nadruki na opakowaniach techniką

fleksograficzną i sitodrukową,

t opakowania kaszerowane z nadrukiem offsetowym,

t wyposażenie opakowań w postaci kratownic,

obwolut, przekładek itp.,

t specjalistyczne, nietypowe wyroby z tektur falistych.

Spółka popiera działalność rekreacyjno-sportową.

W 2002 roku powstała drużyna piłki nożnej

KARTONIARZE-AKPUD. Największe sukcesy

drużyny, to czołowe miejsca w turnieju halowym

o Puchar Starosty Mińskiego. Powstała również

sekcja Tenisa Stołowego, biorąca udział w rozgrywkach

Ligii Tenisa Stołowego Mińskich

Zakładów Pracy. Firma sponsoruje

także działalność Miejskiego Klubu

Sportowego MAZOVIA oraz wspiera

różne imprezy sportowe np. ogólnopolski

bieg uliczny MAZOWIECKA

PIĘTNASTKA. Działalność sportowa

i imprezy rodzinne na świeżym

powietrzu, jakie odbywają się corocznie,

przyczyniają się do integracji

załogi i budowania przyjaznej

atmosfery w pracy.

Firma AKPUD nie zapomina również

o działalności charytatywno-

-opiekuńczej. Darowiznami wspierane

są fundacje pomocy niepełnosprawnym,

instytucje charytatywne

oraz organizacje społeczne.

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY / PAPER AND CARDBOARD PACKAGING

Materiał

określa projekt

Druga połowa roku to czas ważny w branży opakowań. Odbywają się wtedy największe

i najważniejsze targi. Jest to doskonały moment, aby prześledzić trendy we wzornictwie,

ale przede wszystkim poznać nowe, ciekawe materiały do produkcji opakowań.

Jest to również dobry moment, żeby przypomnieć

dokonania na naszym lokalnym

rynku, który od 20 już lat firma CEZEX

kreuje. Z dużą odwagą wprowadza na rynek

nowości inspirując tym samym projektantów

i poligrafów.

Jednym z pierwszych kartonów, które firma

wprowadziła na rynek i zapoczątkowała tym

samym nowe standardy w branży opakowań był

karton Stromcard o fakturze płótna. Dwadzieścia

lat temu, kiedy na rynku dostępny był wyłącznie

zgrzebny, szary karton pakowy – Stromcard

stał się szybko przebojem rynkowym – biały

z połyskiem, z delikatną fakturą płótna podnosił

prestiż sprzedawanych produktów. Ceniony był

przez projektantów i drukarzy. Miał zastosowanie

do produkcji opakowań o dużych wymaga-

Pudełko wyprodukowane z tektury Nettuno Nero i Acquerello

Avorio z oferty CEZEX

126

niach estetycznych dla artykułów spożywczych,

farmaceutycznych, kosmetyków, wyrobów tytoniowych,

a także opakowań typu Blister – Pack.

Kartki pocztowe drukowane na Stromcardzie

były prawdziwym hitem. W związku z zaprzestaniem

produkcji tego kartonu przez fabrykę,

CEZEX wprowadził obecnie do swojej oferty zamiennik

pod nazwą Sumeria Card Li.

Rosnący popyt i doświadczenie w przetwarzaniu

kartonów ozdobnych sprawiły, że CEZEX

coraz śmielej wprowadzał je na rynek. Apetyt

klientów na wyrafinowane i eleganckie opakowania

stale wzrastał. Firma żywo reagowała na

potrzeby rynku wprowadzając kolejno nowe

pozycje do swojej oferty. W tej chwili CEZEX

oferuje klientom ponad dwieście tektur opakowaniowych

różnicując je na typowe pudełkowe

i te ozdobne o najwyższych walorach estetycznych

wyróżniające się fakturą, kolorem, powleczeniem

od matowych przez satynę i połysk

do metalizowanych.

Ścisła współpraca z agencjami reklamowymi

pozwala żywo reagować na potrzeby rynku. Dostępne

dla klientów wzorniki papierów i kartonów,

a także usługa Art Serwisu umożliwia najlepsze

z możliwych dostosowanie odpowiedniej tektury

do danego projektu. Często bywa, że to właśnie

tektura i jej walory estetyczne decydują o ostatecznym

powodzeniu opakowanego produktu.

Od ośmiu lat ciekawą ofertą materiałów do produkcji

opakowań są tworzywa – CEZEX proponuje

klientom folie PP PRINT, PVC PRINT, PVC

AZURRO, PVC CRISTALLO, PVC PERFETTO,

folie PET i folie w rolach do produkcji opakowań

typu Blister i Skin Pack

O tym jak wielką wagę firma przywiązuje do

oferty materiałów do opakowań niech świadczą

kolejne edycje konkursu „Obsesja Papieru, Tworzyw”

i „Konkurs Złotego Smoka”, w których oddzielną

kategorią jest Pudełko/Opakowanie, na

które zgłaszanych jest coraz więcej bardzo ciekawych

prac.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


PACKPROfIL

OFerUJe W 100%

eKOLOGiCzNe prODUKtY

packprofil ma do zaoferowania swoim klientom szeroką

gamę wysokojakościowych kątowników prostych, giętych,

nacinanych i nierównoramiennych; tulei prosto zwijanych

i spiralnie zwijanych, a także karton oraz tekturę w postaci

zwojów, bobin i arkuszy.

Wyroby firmy packprofil wyprodukowane na bazie

tektury makulaturowej są w 100% ekologiczne i odznaczają

się wysoką jakością i wytrzymałością.

Oprócz szerokiego spektrum możliwości produkcyjnych

packprofil oferuje swoim klientom miłą, kompetentną

i kompleksową obsługę, krótkie terminy realizacji

zamówień oraz konkurencyjne ceny i dogodne warunki

płatności.

ZAPRASZAMY DO WSPóŁPRACY

KOLONOWSKIE

zakład produkcyjny

ul. zakładowa 3

47-110 Kolonowskie 1

tel.: +48 (77) 400 43 50

fax: +48 (77) 461 14 85

info@packprofil.pl

w w w.packprofil.pl


Zakład Produkcji Opakowań Tekturowych POPRAWA powstał w 1990 roku. Gospodarka wolnorynkowa w Polsce na początku lat

90-tych stała się idealnym podłożem dla nowego przedsięwzięcia. Każdy miniony rok to odnotowany wzrost i kolejny sukces. Firma

POPRAWA stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwórczych w Polsce.

Cechą charakterystyczną firmy POPRAWA jest elastyczność w realizacji zleceń i szybkie tempo w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Firma POPRAWA bez wahania przystąpiła do pierwszych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej programów i zbudowała

w 2004 roku nowy zakład produkcyjny w Bierzowie.

Działalność firmy POPRAWA zaowocowała szeregiem pozytywnych opinii. Zakład zdobył prestiżowe wyróżnienie Państwowej Inspekcji

Pracy w konkursie ogólnopolskim „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Dziennik „Puls Biznesu” przyznał prestiżową

nagrodę – „Gazelę Biznesu”, za „Dynamiczny rozwój i osiągnięcie znaczącej pozycji w Polsce”. Ponadto w kategorii

„Organizacja i Zarządzanie” kapituła Ogólnopolskiego Gospodarczo – Samorządowego Konkursu przyznała Statuetkę HIT za dynamiczny

rozwój firmy POPRAWA.

Obecnie zakład produkcyjny POPRAWA zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera w produkcji opakowań z tektury falistej w tym szczególnie

opakowań wielkogabarytowych. Tę pozycję zapewnia nowoczesny park maszynowy, obsługa klientów na najwyższym poziomie

z gwarancją bezpieczeństwa i wygodą w realizacji zleceń. Firma POPRAWA prezentuje bardzo wysoki europejski poziom produkcji.

POPRAWA Cardboard Production Factory was established in 1990.

The free market in Poland in the early 1990s was the ideal basis for

a new venture. Each year saw increases and successes. POPRAWA became

one of the most modern processing plants in Poland.

POPRAWA is characterized by its flexibility in fulfilling orders and

speed of making key decisions. POPRAWA did not hesitate to join the

first programs after the Polish accession to the EU and constructed

a new production plant in Bierzów in 2004.

The business activity conducted by POPRAWA resulted in numerous

positive opinions. The factory was awarded a prestigious prize granted

by the National Labour Inspectorate in the nationwide competition called:

“Employer – the Safe Work Organizer”. “Puls Biznesu” daily granted

a prestigious award "Gazela Biznesu" for “the dynamic development

and achieving the significant market position in Poland". In addition to

this, the jury of the National Economic – Self-government Competition

awarded the HIT Statue for the dynamic development of POPRAWA in

the category “Organization and Management”.

At present, POPRAWA Cardboard Production Factory is the unquestionable

leader in manufacturing the corrugated cardboard packaging,

in particular the large-size packaging. This top rank is the effect

of introducing the modern equipment park, providing the top-quality

customer service with the safety guarantee and comfort of conducting

services. POPRAWA presents a very high European production level.

P O P R A W A | P r o d u c e n t O p a k o w a ń T e k t u r o w y c h

63-507 Kobyla Góra

ul. Wojska Polskiego 28

tel. +48 62 731 61 86

fax +48 62 731 63 16

www.poprawa.pl

e-mail: biuro@poprawa.pl


OfERTA:

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

w trzciance (woj. wielkopolskie), istnieje na rynku już od ponad 30 lat.

Głównym przedmiotem działalności spółdzielni jest produkcja

wysokiej klasy opakowań kartonowych.

Wykonujemy opakowania z tektury 3 i 5-warstwowej (szarej i białej).

Oferujemy również tekturę 2-warstwową.

Od lat nasze produkty docierają do kontrahentów w całej polsce oraz

do wielu krajów Unii europejskiej.

Obok pudeł klapowych, które cieszą się największym zainteresowaniem

klientów, znaczna część naszej produkcji to pudła fasonowe

wykonywane za pomocą specjalnych wykrojników.

Na życzenie klienta wykonujemy nadruki na pudła metodą flexograficzną

i sitodrukiem.

Atutami naszej firmy, oprócz wieloletniego doświadczenia, są krótkie

terminy realizacji zamówień oraz możliwość dostawy towaru własnym

transportem.

REALIZUjEMY KAŻDE, NAWET NAjMNIEjSZE ZLECENIE

BEZ OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH I WYMIAROWYCH

szczegółowy katalog wyrobów znajduje się na stronie:

www.wusi.com.pl

Nasz personel techniczny służy również doradztwem w zakresie

doboru optymalnych parametrów danego opakowania.

Współpraca z nami daje możliwość skorzystania z ulgi na PfRON.

Wszelkie zapytania prosimy kierować:

tel. (067) 216 36 75 ; fax (067) 216 29 26

kom. 0 503 173 998; 0 509 964 951

e-mail: wusi2@trzcianka.com.pl


NOWOCZESNE I PRZYjAZNE

DLA ŚRODOWISKA

specjalizujemy się w produkcji opakowań tekturowych i drewnianych

Produkcja opakowań tekturowych obejmuje:

1 palety, płyty, przekładki z tektury o strukturze plastra miodu (zaletą ich wykorzystania jest zapewnienie

wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu niskiej wagi całości pakowanego towaru, mają też zastosowanie

jako obwoluty palet czy różnego typu usztywnienia, wypełnienia w różnych branżach, np. meblarskiej)

2 kątowniki, narożniki, giterboxy

3 oktobiny wykorzystywane w przemyśle przetwórczym

Produkcja toreb papierowych

1 szeroka gama rozmiarów i wzorów toreb papierowych:

- torby reklamowe i reprezentacyjne

- ekologiczne torby na zakupy

- torebki papierowe dla przemysłu spożywczego

- torby klockowe pN

- worki i torby przemysłowe, m.in. na węgiel drzewny

2 z uchwytami: papierowymi płaskimi, ze skręconego papieru, lub bez uchwytów wg zamówienia

3 z możliwością nadruku w sześciu kolorach

tOrbY sĄ eKOLOGiCzNe, eLeGANCKie i WYtrzYmAŁe

Produkcja i logistyka opakowań zwrotnych:

- palety drewniane (epAL, przemysłowe, jednorazowe w różnych wymiarach) z możliwością obróbki fitosanitarnej

- regeneracja, recycling palet drewnianych

- tarcica budowlana

- kompleksowa obsługa firm w zakresie obrotu opakowaniami

r

www.sanex-lowce.pl

sanex@post.pl

016/62215 56


Moulded bre

egg packaging

This pack is

100% recyclable and

biodegradable.

www.hartmann-packaging.com


OPAKOWANIA ZE SZKŁA / GLASS PACKAGINGS

Wyjątkowe opakowanie

dla wyjątkowej zawartości

Oczekiwania odbiorców opakowań szklanych dotyczące jakości, kształtu i pojemności

nieustannie rosną, skłaniając producentów do poszukiwania złotego środka godzącego

ze sobą wymagania klientów i możliwości produkcyjne automatów szklarskich.

136

Starając się wyprzedzać życzenia swoich

partnerów biznesowych, a także śledząc

najnowsze trendy i kierunki rozwoju

w dziedzinie opakowań ze szkła, Warta Glass

Group tworzy swoje produkty w ścisłej

współpracy z klientem, zgodnie z mottem: „exceptional

outside for exceptional inside”, czyli

wyjątkowe opakowanie dla wyjątkowej zawartości.

Otwartość umysłu, kreatywność,

a także znakomicie rozwinięty zmysł estetyki

pozwalają nam wytwarzać szkło doskonale odpowiadające

zamysłom kontrahentów.

Ponad pół wieku doświadczeń wykształciło

w Firmie konserwatywne podejście do kontroli

jakości, na pierwszym miejscu stawiając doskonałą

wytrzymałość i niezawodność, a wykorzystanie

wyłącznie szkła bezbarwnego "extra

flint" gwarantuje najwyższą przezroczystość

i wpływa na podkreślenie prestiżu wyrobu.

Działanie zgodnie ze standardami ISO

9001:2000 oraz ISO 22000:2005 zapewnia, że

wyrób końcowy spełnia najwyższe światowe

normy fizyko-chemiczne.

Nowoczesne automaty, umożliwiające produkcję

opakowań w najlepszych technolo-

giach stosowanych obecnie na świecie, system

kontroli jakości gwarantujący prowadzenie

niezbędnych badań w zakresie produkowanych

opakowań, innowacyjne, w pełni

zautomatyzowane systemy pakowania ładunków

paletowych, gwarantujące bezpieczny

transport do klienta to niewątpliwe atuty,

które wyróżniają wszystkie firmy w Grupie

Warta Glass.

Zastosowany nowoczesny elektroniczny system

sterowania oraz maszyny pozwalające na

precyzyjne produkowanie asortymentu o trudnych

nietypowych kształtach takich jak długa

szyjka butelki, grube dno, czy skomplikowany

grawer, pozwalają na wytyczanie nowych kierunków

rozwoju polskiej branży opakowań

szklanych o dużym zróżnicowaniu pojemności,

skomplikowanych kształtach i wysokich walorach

estetycznych.

Ponieważ Warta Glasss Group stawia na jakość,

partnerskie podejście do biznesu (w tym

perfekcyjną obsługę sprzedażową i posprzedażową)

oraz stały postęp techniczny, firma

nieustannie się rozwija i umacnia swoją pozycję

na rynku, jako jeden z wiodących producentów

opakowań szklanych w Europie.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


Copyright © O-I Europe. All rights reserved

swoją działalność w europie firma O-i koncentruje

na regionalnych potrzebach. O-i posiada obecnie

zakłady produkcyjne we Francji, Włoszech,

Holandii, Wielkiej brytanii, Niemczech, Hiszpanii,

Czechach, Węgrzech, estonii i w polsce.

W polsce koncern posiada dwa zakłady produkcyjne

– w Jarosławiu i Antoninku, które współpracują

z krajowymi i międzynarodowymi klientami

z branży produkcji odżywek dla dzieci, soków,

przetwórstwa żywności, piwa i alkoholi. produkty

przez nie wytwarzane trafiają do klientów nie tylko

z rynku lokalnego, ale i do odbiorców sąsiednich

krajów europejskich. Oba zakłady produkcyjne

cechuje długoletnie już doświadczenie w zakresie

produkcji opakowań szklanych, wyróżniające się

wysoką jakością i szeroką gamą oferowanych produktów.

Huty O-i w Jarosławiu i Antoninku zaspokajają

100% zapotrzebowania na produkty

segmentu baby food w polsce. W pozostałych seg-

dołącz do nas na www.friendsofglass.pl

Nowoczesność

i tradycja

mentach rynku, tj. żywności, alkoholi, soków

i napojów oraz piwa firma O-i ma bardzo znaczący

udział – około 50% lub większy.

Filozofia działania firmy O-i opiera się na stwierdzeniu,

że szkło podnosi jakość produktów, jakość

naszego życia, jak i naszej planety. mając

na względzie dobro konsumentów, klientów

i środowiska, w którym żyjemy, O-i czyni starania,

by wytwarzane produkty były jak najlepszej jakości.

Kluczem do osiąganego sukcesu jest dążenie

do wychodzenia naprzeciw potrzebom konsumenta,

podnoszenia jakości jego życia, przy

jednoczesnym poszanowaniu otoczenia, w jakim

funkcjonuje. Opakowania firmy O-i doskonale

chronią zawartość, zapewniają długotrwałą

świeżość, a także zabezpieczenie przed szkodliwym

działaniem czynników zewnętrznych, są przyjazne

środowisku i idealnie nadają się do ponownego

wykorzystania.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

www.o-i.com

Copyright © O-I Europe. All rights reserved Copyright © O-I Europe. All rights reserved Copyright © O-I Europe. All rights reserved


OPAKOWANIA Z METALU / METAL PACKAGINGS

Grupa Can-Pack

Powstanie Grupy Can-Pack datuje się na koniec 1989 roku. W ciągu 20 lat działalności

osiągnęła ona spektakularne sukcesy, przeistaczając się w nowoczesną Grupę Kapitałową

należącą do czołówki producentów opakowań metalowych na świecie.

142

W kilkunastu zakładach wchodzących w jej

skład, w Polsce i poza jej granicami (Rosja,

Ukraina, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Wielka Brytania, Indie, Słowacja, Czechy,

Francja, Egipt), pracuje ponad 2700 osób, a produkowane

w nich opakowania sprzedawane są do

ponad 35 krajów świata.

Oferta Grupy Can-Pack obejmuje obecnie,

obok dwuczęściowych puszek na napoje, szeroki

asortyment stalowych puszek zgrzewanych dla

przemysłu spożywczego, wieczek łatwootwieralnych,

pojemników aerozolowych, zamknięć do

butelek, opakowań dla przemysłu chemicznego

i kosmetycznego, a także opakowań szklanych.

Wraz z ekspansją terytorialną Grupa Can-Pack

poprzez swoją działalność inwestycyjną syste-

Can-Pack Group

In its more than a dozen factories, in Poland

and abroad (Russia, Ukraine, Romania, the United

Arab Emirates, United Kingdom, India, Slovakia,

the Czech Republic, France, Egypt), more

than 2700 people are employed, and the packages

manufactured in them are sold to more than

35 countries.

The current offer of Can-Pack Group includes

two-piece beverage cans, a broad range of steel

welded cans for foodstuffs, easy-open ends, aerosol

cans, bottle closures, containers for chemicals

and cosmetics, and also glass packages.

Together with the territorial expansion, Can-

Pack Group is continuously expanding its production

capacity through investment projects,

matycznie zwiększa potencjał produkcyjny, intensywnie

doskonali technologię produkcji oraz

poszerza oferowany asortyment. Wdrożone zostały

systemy zapewnienia jakości ISO 9001

i HACCP jak również procedury Word Class Manufacturing

System oraz SAP.

Strategia Grupy Can-Pack obejmuje ciągłe

działania proekologiczne polegające na wykorzystaniu

najnowszych osiągnięć techniki w procesach

produkcyjnych oraz na realizacji programu

recyklingu opakowań.

Stabilność rozwoju i potencjał gospodarczy

Grupy Can-Pack pozwala na aktywne wspieranie

instytucji naukowych i ochrony zdrowia jak również

inicjatyw charytatywnych, kulturalnych

i sportowych.

The creation of Can-Pack Group dates back to 1989. During the 20 years of its operation

the Group has achieved spectacular accomplishments transforming itself into a modern

capital group belonging to the lead of metal packaging producers of the world.

intensively improving the production technology,

and broadening the product offer. It has implemented

the ISO 9001 and the HACCP quality assurance

systems, as well as the World Class

Manufacturing system and the SAP.

The strategy of Can-Pack Group includes continuous

pro-ecological activities comprising application

of the latest technological achievements

in the production processes, and realization of

a packaging recycling program.

The stable development and the economic potential

of Can-Pack Group enable it to actively

support academic and health care institutions, as

well as charitable, cultural, and sports initiatives.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


OPAKOWANIA Z METALU / METAL PACKAGINGS

Producent wieczek,

dostawca maszyn

i usług serwisowych

144

Silgan White Cap Europe/Asia dysponująca

siedmioma fabrykami w Europie i Azji jest

międzynarodowym producentem wieczek

metalowych, plastikowych i kompozytowych do

zamykania produktów spożywczych i napojów

wrażliwych na tlen, pakowanych ciśnieniowo

i aseptycznie, używanych wyłącznie do opakowań

szklanych i plastikowych.

Firma Silgan White Cap Polska jest dostawcą

wieczek metalowych i plastikowych dla przemysłu

spożywczego oraz dostawcą maszyn zamykających

wieczka na słoikach. Jest również

dostawcą usług serwisowych dla obsługi tych

maszyn. Klienci firmy są obsługiwani kompleksowo,

otrzymują pomoc przy ustalaniu parametrów

procesu produkcyjnego, wyboru

odpowiednich materiałów do danego procesu

oraz bezpośrednie wsparcie w przypadku problemów

technicznych na styku z producentami

opakowań szklanych.

Oferta firmy jest bardzo szeroka i zawiera m.in.

zamykarki wieczek typu Twist-Off umożliwiające

również zamykanie wieczek typu PT (wieczka

wciskane), podajniki, dozowniki wieczek oraz testery

poprawności zamknięcia opakowania.

Różnorodna gama zamykarek wieczek zawiera

małe półautomatyczne zamykarki laboratoryjne

o wydajności 400-900 szt./godz., najmniejsze maszyny

produkcyjne SWC-60 pracujące z wydajnością

do 6000 szt./godz. i superszybkie SWC-600-1

pozwalające na zamykanie wieczek z prędkością

do 55 000 szt./godz., co daje ponad 900 opakowań

na minutę – 15 opakowań na sekundę.

Użycie w produkcji wysokowydajnych zamykarek

wiąże się z koniecznością zasilania ich w duże

ilości wieczek. Problem ten rozwiązuje użycie

automatycznych dozowników posiadających

znaczne zasobniki wieczek. Odpowiednio do

wydajności maszyn firma oferuje całą serię dozowników

poczynając od typu ME-1/MF-1 z pojemnością

zasypową 9000 szt. (dla wieczek fi38) po

dozowniki ME-3/MF-3 z pojemnością zasypową do

44 000 szt. (dla wieczek fi38). Pozwala to na skrócenie

czasu potrzebnego do obsługi oraz na odse-

parowanie strefy zasypowej wieczek od strefy produkcyjnej.

Dozownik wieczek może być umieszczony

w odległości około 10 m lub nawet więcej od

zamykarki, a często w zupełnie innym, oddzielnym

pomieszczeniu, np. w strefie załadunek/rozładunek.

Ma to wpływ na poprawienie organizacji

pracy w hali produkcyjnej.

Produkcja, zwłaszcza przy dużej wydajności,

wymaga szybkiej kontroli poprawności zamknięcia.

Do tego celu firma poleca testery próżni typu

MFB-93, które w sposób ciągły sprawdzają podciśnienie

wewnątrz każdego opakowania i przy

stwierdzeniu błędu automatycznie odrzucają

wadliwe słoje. Elektronika tego urządzenia dostarcza

również pełnej statystyki tj. podaje ilość

wyprodukowanych opakowań oraz ilość braków

co wpływa na szybką reakcję w przypadku wystąpienia

błędów w ustawieniu parametrów procesowych

lub regulacyjnych na zamykarce.

Niektórzy klienci firmy stosują rozwiązanie

w postaci kilku testerów próżni na jednej linii produkcyjnej,

rozmieszczonych w ważnych punktach

procesu produkcyjnego np. jeden po zamykarce,

drugi po obróbce termicznej itd.

Silgan White Cap Polska Sp z o.o. ma swoją siedzibę

w Niepołomicach, gdzie została przeniesiona

z Krakowa w 1999 roku. Nową fabrykę

zaopatrzono w innowacyjną technologię w zakresie

ochrony środowiska.

W ciągu dziewiętnastu lat istnienia firmy kadra

kierownicza i pracownicy Spółki SWCPL zrealizowali

wiele wyzwań dostosowując się

do potrzeb rynkowych, jakościowych, technicznych

i sytuacji gospodarczej, ciągle poszukując

i wdrażając najlepsze rozwiązania umożliwiające

utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Zapraszamy do współpracy

SILGAN WHITE CAP POLSKA SP. Z O.O.

ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice

Tel. +48 (12) 2798 000

Fax: +48 (12) 2798 230

marketing@silganwhitecap.com

www.silganwhitecap.com

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ball packaging europe radomsko, producent puszek

do napojów, wchodzący w skład międzynarodowej grupy

ball Corporation rozpoczął swą działalność produkcyjną w radomsku

wiosną 1995 roku.

zakład wytwarza rocznie około 1,7 miliarda puszek aluminiowych

do napojów o pojemności 25cl, 33cl i 50cl. Więcej niż

jedna czwarta produkcji przeznaczona jest na eksport.

W roku ubiegłym bpe przedstawił swój plan budowy drugiego

zakładu produkującego puszki do napojów w Lublinie, aby

sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu w Centralnej

i Wschodniej europie, jak i poza nią.

puszki do napojów są jednym z najbardziej zaawansowanych

rozwiązań w zakresie opakowań. Dla konsumenta oznaczają

one przede wszystkim; dogodność w transporcie ze względu

na ich małą wagę, łatwe otwieranie i szybkie chłodzenie. Na

dodatek są one niełamliwe tzn. nie rozpadają się na kawałki

i dlatego też są odpowiednie dla dzieci, gdyż ryzyko skaleczenia

jest minimalne. puszka jest idealnym opakowaniem dla

napojów spożywanych zarówno w czasie podróży, jak i podczas

wypoczynku.

SIEDZIBA fIRMY:

ball packaging europe radomsko sp. z o.o.

ul. Krasickiego 150/152,

97-500 radomsko polska

www.ball-europe.com

telefon:+48 (44) 682 10 52

Faks:+48 (44) 682 10 50


firma „Opakofarb" ma długoletnie tradycje w produkcji opakowań przeznaczonych dla przemysłu chemicznego,

zwłaszcza dla producentów farb i lakierów. Opakowania są produkowane w naszej firmie od 1974 roku. jesteśmy liderem

w produkcji wiader z blachy ocynowanej przeznaczonych dla przemysłu chemicznego. W czasie swojej działalności

na rynku „Opakofarb" jako priorytet stawia sobie za cel kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów

w opakowania metalowe w przedziale pojemności 0,5 do 20 litrów. W 2001 roku firma „Opakofarb" wdrożyła System

Zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Zadowolenie klienta z jakości naszych opakowań, organizacji dystrybucji

są dla nas motywacją do jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz naszych odbiorców.

Oferujemy opakowania metalowe przeznaczone dla

wyrobów produkowanych przez przemysł chemiczny,

zwłaszcza przemysł farb i lakierów. Opakowania produkowane

są z blachy ocynowanej w przedziale pojemności

od 0,5 litra do 20 litrów i na życzenie klienta

mogą być lakierowane oraz drukowane.

Opakowania posiadają Certyfikaty RID i ADR.

Produkowane przez nas opakowania można podzielić

na następujące grupy:

- pudełka z wieczkiem wciskanym do pierścienia,

- wiadra stożkowe z zamknięciem typu „Master",

- wiadra stożkowe z zamknięciem typu „Tulip",

- wiadra stożkowe z zamknięciem koronowym,

- wiadra stożkowe z wiekiem nakładanym i zamknięciem

dźwigniowym,

- wiadra składane do wyrobów dwuskładnikowych,

- kanistry cylindryczne,

- kanistry stożkowe.

Wszystkie typy wiader na życzenie klienta mogą być

zabezpieczone wewnątrz pod wyroby wodorozcieńczalne.

„OpAKOFArb" zakład produkcji Opakowań sp. z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Duninowska 7

zarząd: tel. +48 54 412 89 00, fax: +48 54 412 89 04

Dział zbytu: +48 54 412 89 06, +48 54 412 89 07,

+48 54 412 89 16; Fax: +48 54 233 34 39

e-mail: export@opakofarb.pl, e-mail: zbyt@opakofarb.pl

www.opakofarb.pl


OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH / PLASTIC PACKAGINGS

Rewolucyjna lekkość opakowań sterylnych

Nowe, tanie opakowanie aseptyczne

Ecolean opracowuje i produkuje systemy opakowań do pakowania płynnych produktów

spożywczych głównie dla przemysłu mleczarskiego. Firma powstała w 1996 roku

w Szwecji i obecnie prowadzi działania w 30 krajach.

148

Wofercie firmy są opakowania bazowe -

Ecolean® Air oraz Base, przezroczyste

- Ecolean® Clear (w pojemnościach

200, 250, 500 i 1000 ml) oraz mające swoją premierę

na targach Anuga FoodTec w marcu tego

roku opakowania aseptyczne Ecolean® Air Aseptic

(w pojemnościach 500, 750 i 1000 ml).

Dzięki stosowaniu niewielkiej ilości surowców

Ecolean stworzył lekkie opakowania w kształcie

dzbanka, które w nieznaczny sposób oddziałują

na środowisko, a jednocześnie są bardzo wygodne

w użyciu. Opakowanie waży o około 50-60%

mniej niż standardowe kartony czy butelki. A im

opakowanie lżejsze, tym większa oszczędność surowców

i energii, a także kosztów transportu

oraz przetwarzania odpadów.

Opakowania Ecolean stoją stabilnie na stole,

mimo, że wykonane są z miękkiego materiału,

zaś wypełniona powietrzem rączka umożliwia ich

łatwe otwarcie i uchwycenie. Niewątpliwą ich zaletą

jest to, że można je całkowicie opróżnić, podczas

gdy w tradycyjnych opakowaniach pozostaje

około 1/10 produktu. Po opróżnieniu, opakowania

są płaskie i praktycznie nie zajmują miejsca

w koszu na śmieci. Mają idealnie gładką powierzchnię

umożliwiającą nadruk o wysokiej jakości

oraz dużą ilość miejsca na zamieszczenie

informacji.

Sercem linii produkcyjnej Ecolean są maszyny

napełniające. Najnowszym osiągnięciem firmy

jest maszyna EL3 zaprojektowana do aseptycznego

nalewania produktów spożywczych o niskiej

kwasowości w opakowania Ecolean® Air Aseptic.

Ecolean zastosowała nowatorskie podejście do

pakowania sterylnego proponując alternatywny

proces sterylizacji opakowań. Gwarantuje on, że

żywność styka się z powierzchniami opakowań,

które nigdy nie miały kontaktu z jakimikolwiek

środkami chemicznymi w czasie produkcji czy

napełniania. Materiał, z którego zrobione są opakowania

jest składany, formowany i zgrzewany

przez maszyny Ecolean. Powstają w ten sposób

role oddzielnych, gotowych do napełniania opakowań.

Każde opakowanie jest hermetycznie zamknięte

i sterylne. Proces produkcyjny jest

monitorowany, a historia każdego produktu rejestrowana.

Przed otwarciem, napełnieniem i ponownym

zgrzaniem, zewnętrzna powierzchnia

opakowania jest poddawana wstępnej sterylizacji

przy użyciu rozcieńczonego roztworu wody

utlenionej oraz promieni UV.

System wyposażony jest także w zaawansowane

układy monitorujące oraz interfejs operatora.

Funkcja czyszczenia CIP jest całkowicie

automatyczna i nie wymaga wykonania żadnych

operacji przez operatora. EL3 wyposażone jest

również w system automatycznej zmiany rolek.

Jesteśmy przekonani, że system Ecolean Air

Aseptic jest unikalnym połączeniem wypróbowanych

technologii i że spełnia wymagania standardów

przemysłowych, a nawet przewyższa je

pod względem założonego poziomu sterylności

i wydajności. Chcielibyśmy udowodnić to także

w Państwa zakładach.

www.ecolean.com

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH / PLASTIC PACKAGINGS

Zakład Produkcji Opakowań TUBUS spółka jawna działa od 1993 roku i od chwili założenia wyróżnia się

najwyższym, profesjonalnym poziomem produkcji. Jesteśmy założycielem Polskiej Izby Opakowań, a jeden

z właścicieli od momentu powstania Izby pełni funkcję członka Rady Polskiej Izby Opakowań. Jesteśmy

również wystawcą na każdej edycji Poznańskich Targów TAROPAK.

Dzięki niewątpliwym zaletom opakowań jakie produkujemy otrzymaliśmy

pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PACKSTAR organizowanym

pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz nagrodę

specjalną za walory ekologiczne i innowacyjność przyznaną przez Wydawcę

Pisma „ Nowoczesny Magazyn”.

Nasza oferta zawiera szeroką gamę opakowań. Jednocześnie TUBUS może

realizować nietypowe, indywidualne zamówienia, uwzględniając sugestie klientów.

Potwierdzeniem sukcesu firmy są odbiorcy – prestiżowe firmy polskie i zagraniczne.

Pudełka prostopadłościenne są wykonane z wysokoprzezroczystej

sztywnej folii PET, PCV, PP, o wymiarach i kształtach dostosowanych do wymogów

i życzeń klientów. Stanowią nierozłączne dopełnienie takich produktów

jak: zabawki, gadżety reklamowe, ozdoby choinkowe, słodycze, kosmetyki,

kremy, środki czystości, alkohol, bielizna osobista itp.

Profile z wysokoprzezroczystej folii PET o przekroju kwadratu lub prostokąta

występują w szerokiej gamie rozmiarów. Doskonale nadają się do pakowania

karniszy, żaluzji, rolet, map, kalendarzy oraz innych artykułów.

Zdecydowana większość naszych wyrobów wytwarzana jest z materiałów,

które są przyjazne dla środowiska. Chodzi tu głównie o tworzywo sztuczne

PET, pochodzące w ogromnej części z recyklingu. Dzięki jego zastosowaniu

nasze opakowania są nie tylko trwałe i funkcjonalne, ale przede wszystkim

ekologiczne.

W swojej misji, wizji i strategii firmy stawiamy na kreowanie marek naszych

Klientów poprzez aktywne partycypowanie w finalnym wizerunku wprowadzanych

na rynek produktów. Służymy kompleksowym doradztwem w dziedzinie

projektowania opakowań, grafiki i druku, dzięki czemu Klient oszczędza

swój jakże cenny czas i jednocześnie otrzymuje docelowy produkt zgodny ze

swoimi potrzebami. Każda nasza transakcja jest objęta pakietem odpowiedzialności

wytwarzania i dostarczania gotowych opakowań. Ponieważ sukces

naszych Klientów jest naszym sukcesem na bieżąco śledzimy kierunek i dynamikę

rozwoju każdego z nich. Rozwój naszej firmy jest zgodny z ewolucją wizerunku

i zapotrzebowaniem naszych Partnerów.

152

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

„WŚRóD TWORZYW”

Zarówno starsze jak i nowe technologie wymuszają stosowanie materiałów, które

mają sprawić, że elementy z nich wykonane będą bardziej sprawne, dłużej użytkowane,

mniej kłopotliwe w konserwacji, a ich cena będzie stosunkowo niska.

Takie właśnie zadanie mają spełniać tworzywa sztuczne. Zakres ich stosowania jest

tak szeroki, że trudno wymienić gałąź przemysłu, w której nie byłyby obecne. Począwszy

od medycyny - wykonuje się z nich stawy biodrowe i protezy, poprzez przemysł

spożywczy - formy, ślimaki, zgarniacze, po przemysł ciężki, gdzie stosuje się

tworzywa na koła zębate, osłony, krzywki i koła pasowe. Tworzywa znalazły również

zastosowanie w przemyśle opakowaniowym.

Wykonuje się z nich nie tylko opakowania, ale też części i elementy maszyn

służących do pakowania. To tylko mała lista zastosowań tworzyw sztucznych.

BORAL działa właśnie na płaszczyźnie zaopatrywania różnych gałęzi przemysłu

w półwyroby i gotowe elementy z tworzyw sztucznych. Posiada w swojej ofercie tworzywa

o bardzo zróżnicowanych właściwościach. firma świadczy też usługi w zakresie

doradztwa technicznego i prac obróbczych, takich jak:

obróbka na ploterze laserowym

obróbka na ploterze frezującym

polerowanie

cięcie

gięcie

spawanie tworzyw

Oferowane przez BORAL tworzywa znajdują również szerokie zastosowanie w reklamie

i budownictwie. W 2004 roku firma została wyróżniona Wielkopolskim Certyfikatem

jakości, a w 2005 roku otrzymała tytuł Lidera Przedsiębiorczości.

PRODUKTY I DETALE O WYSOKIEj jAKOŚCI TO DLA NAS SPRAWA OCZYWISTA

ZAPRASZAMY DO WSPóŁPRACY

ul. Sandomierska 11, 61-351 Poznań

tel. +48 (61) 8700 457

fax. +48 (61) 8700 461

tel./fax. +48 (61) 8793 250

e-mail:info@boral.pl

www.boral.pl


OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH / PLASTIC PACKAGINGS

Folie BOPP z rozdmuchu

Innovia Films jest jednym z najważniejszych na świecie producentów specjalistycznych

folii polipropylenowych BOPP (ok. 90 000 t/rok). Do ich produkcji wykorzystywany jest

unikatowy proces technologiczny oparty o technologię rozdmuchu.

154

Wtrakcie tego procesu, odmiennie od tradycyjnej

technologii rozciągania poziomego,

folia poddawana jest procesowi

rozciągania w obu kierunkach jednocześnie, przy

czym parametry rozdmuchu i przyspieszenia

przesuwu balona są tak dobrane, aby to rozciąganie

było w obu kierunkach równomierne.

Otrzymuje się w ten sposób folie o właściwościach

nieosiągalnych dla innych producentów

BOPP, dające się znacznie lepiej wykorzystywać

w ekstremalnych dla folii warunkach pracy dzięki

zrównoważonym naprężeniom wewnętrznym.

Część produkowanych przez siebie folii BOPP Innovia

Films może też uszlachetniać poprzez powlekanie

ich lakierami akrylowym i PVdC

uzyskując w ten sposób znaczne podwyższenie

ich barierowości wobec tlenu, zapachów i wilgoci,

a także podwyższenie połysku, poślizgu, siły

zgrzewu i dobrego zachowania przy wykorzystaniu

na maszynach pakujących.

Oferta rynkowa Innovia Films obejmuje folie:

t powlekane lakierami akrylowym i PVdC

t o cechach lekkiej kurczliwości bez konieczności

przepuszczania zapakowanych w nie

wyrobów przez tunel grzewczy

Moment rozdmuchiwania rękawa polimerowego

do postaci balona

t do etykiet samoprzylepnych i etykiet IML

t do stosowania na superszybkich maszynach

i tam, gdzie wymagana jest niska temperatura

zgrzewu (temp. zgrzewu 65°C)

t do druków specjalnie zabezpieczonych (banknoty)

t przeciwmgielne

t oddychające

t łatwootwieralne

t bardzo grube (przezroczyste do 90 mikr,

spienione do 350 mikr.)

Innovia Films jest brytyjską firmą produkującą

obok specjalistycznych folii polipropylenowych

BOPP również folie celulozowe celofan TM i NatureFlex

TM . Jej zakłady produkcyjne znajdują się

w Wielkiej Brytanii, Belgii, USA i Australii. Zatrudnionych

w nich jest ok. 1.400 osób, a folie

sprzedaje do 110 państw świata. Na początku

2007 roku Innovia Films uruchomiła w Polsce

swój oddział handlowy czyniąc w ten sposób kolejny

krok w ułatwianiu dostępu do produkowanych

przez siebie folii firmom polskim.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.innoviafilms.com

Centrum badawczo-rozwojowe w Wigton w Wielkiej Brytanii

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


iNCO-VeritAs s.A. Grupa Opakowań Oddział w Koniecpolu produkuje opakowania

z tworzyw sztucznych dla wielu gałęzi przemysłu. Działamy na rynku od 1954 roku. Głównym

naszym celem jest budowanie zadowolenia Klientów w oparciu o produkty wysokiej jakości, długoterminową

współpracę i dobre relacje z partnerami. Jesteśmy nowoczesnym, dynamicznie

rozwijającym się zakładem produkcyjnym. inwestujemy w wysokiej jakości nowoczesne maszyny

i urządzenia. W ostatnim okresie wybudowaliśmy nowe hale: magazynową i produkcyjną.

Oferujemy kanistry i butelki do konfekcjonowania:

produktów chemii gospodarczej: płyny do mycia naczyń, mycia szyb, prania i płukania, kosmetyki

produktów chemii motoryzacyjnej: płyny do spryskiwaczy, płyny hamulcowe, oleje silnikowe

produktów chemii budowlanej: unigrunty, kleje, rozpuszczalniki

produktów spożywczych: mleko, maślanka, śmietana, napoje, alkohole

Naszymi głównymi klientami są firmy krajowe. prowadzimy również eksport opakowań do Niemiec

i do krajów europy Środkowej.

Jako grupa iNCO-VeritAs s.A. jesteśmy pewnym partnerem handlowym gwarantującym solidność,

rzetelność, jakość.

ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWO PROJEKTOWANIEM ORAZ PRODUKCJĄ

KANISTRÓW I BUTELEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH O POJEMNOŚCIACH

OD 50 ML DO 20 LITRÓW.


Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego

Kozienicka spółdzielnia jest zakładem z ponad 50-cio letnią tradycją. założeniem, przyjętym

i realizowanym od początku jest wytwarzanie produktów spełniających najwyższe normy

jakości. potwierdzeniem tego jest uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu systemu zarządzania

Jakością wg normy pN - eN isO 9001: 2001. Firma posiada status zakładu pracy Chronionej,

a klienci uzyskują ulgi we wpłacie na państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakład Produkcji i Przerobu folii – wytwarza folie HDpe i LDpe oraz przetwarza je zgodnie

z zapotrzebowaniem odbiorców. istnieje możliwość nadruku w sześciu kolorach. produkcja

obejmuje także: woreczki śniadaniowe, torby, reklamówki, worki na odpadki, rękawy

i półrękawy foliowe, folie termokurczliwe. produkty te posiadają atest pzH do bezpośredniego

kontaktu z żywnością.

Zakład Drzewny – produkuje duży asortyment opakowań, w tym palety gospodarcze i eUr

na produkcję których posiada licencje Öbb.

Zakład Szwalniczy – wytwarza szeroki asortyment ubrań roboczych i odzieży ochronnej,

rękawic, a także pościeli.

Zakład Choinek – choinki sztuczne, girlandy, wiązanki z ekologicznej, trudno zapalnej

i atestowanej twardej folii pCV w szerokiej gamie kolorów i wzorów.

SPóŁDZIELNIA INWALIDóW IM. ZYGMUNTA STAREGO

ul. Lubelska 69a, 26-900 Kozienice

tel. +48 (48) 614 25 77

tel. +48 (48) 614 25 92

fax: +48 (48) 614 26 43

e-mail: sik@sik.com.pl

www.sik.com.pl

GTX HANEX Plastic Sp. z o.o. - producent opakowań spożywczych

typu PET rozpoczął działalność w 1992 roku

i szybko objął pozycję lidera. Firma oferuje innowacyjne

rozwiązania i produkty w zakresie produkcji folii termoformowalnej,

preform oraz opakowań PET. Miesięczne zdolności

produkcyjne Hanexu sięgają ok. 130 milionów

różnego typu opakowań.

Hanex stale inwestuje w badania mające na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Firma opatentowała i wprowadziła na rynek lekką preformę napojową PET – HANEX PCO o wadze 31 gramów.

Spółka uruchomiła też jedyną w kraju linię produkcyjną do wytwarzania wielowarstwowej folii poliestrowej PET,

z możliwością zastosowania warstwy polietylenu. Ponad 70% udziału w tym rynku czyni z Hanexu

niekwestionowanego lidera. Spółka realizuje zamówienia dla największych koncernów z branży spożywczej,

chemicznej, kosmetycznej, budowlanej, technicznej.

Wzwiązku z wprowadzeniem systemu ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności (Hanex otrzymał

go jako pierwszy w branży) w Firmie podjęto szereg działań mających na celu zmniejszenie ilości odpadów

komunalnych. Zostały opracowane i wdrożone systemy segregacji, nawiązano współpracę z wyspecjalizowanymi

firmami. Wieloletnie proekologiczne działania Spółki zostały nagrodzone m.in. znakiem Zielone

Płuca Polski.

GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.

ul. budowlanych 7

41-303 Dąbrowa Górnicza

tel.: +48 (32) 268 39 00

fax: +48 (32) 260 37 40

e-mail:dabrowa@hanex.com.pl

www.hanex.com.pl


www.greenpack.com.pl

sieDzibA:

Wierzchowisko, ul. Długa 14, 42-233 mykanów

tel./fax: (34) 328 72 15; 328 71 55, 328 61 43

greenpack@greenpack.com.pl

W TROSCE O KLIENTA I ŚRODOWISKO

Firma Green pack rozpoczęła działalność w 1990 roku w branży opakowań jednorazowych i artykułów AGD

jednorazowego użytku. Na początku jako firma produkcyjno-handlowa o specjalizacji – folie opakowaniowe,

a od 1993 roku jako licencjonowany dystrybutor producentów opakowań m.in. inline poland, Huhtamaki

polska, polpack, Kram. Green pack w swojej bieżącej ofercie posiada ponad 2000 rodzajów opakowań,

dostosowanych do potrzeb producentów żywności, gastronomii, przemysłu, sklepu, domu, biur.

Firma ma swoją siedzibę w miejscowości Wierzchowisko, położonej na obrzeżu Częstochowy, w gminie

mykanów.

Opierając się na doświadczeniu rynkowym firma Green pack rozwija i utrwala w świadomości odbiorców,

że opakowania powinny być nie tylko jednorazowe, ekonomiczne, funkcjonale i nowoczesne, ale również

przyjazne dla środowiska naturalnego. Dlatego też, mając na uwadze dbałość o naturę, firma Green pack

wprowadziła do swojej oferty asortymentowej opakowania ekologiczne biodegradowalne. są to naczynia

jednorazowe Chinet, których producentem jest fabryka Huhtamaki. Naczynia wytwarzane są według

unikalnej i przyjaznej środowisku technologii. surowcem jest pulpa papierowa wzmocniona naturalnymi

włóknami.

W 2002 roku firma Green pack została nominowana przez starostę Częstochowskiego do nagrody „Orzeł

Agrobiznesu”, a w marcu 2008 roku – przy rosnącym znaczeniu opakowań degradowanych i biodegradowalnych

– kapituła konkursu przyznała firmie Green pack za produkt Chinet nagrodę „Orzeł Agrobiznesu”.

Kontynuując przyjęty program dystrybucji opakowań przyjaznych środowisku, w tym wyrobów Chinet,

firma Green pack na targach polagra Food 2008 wzięła udział w konkursie „Najlepszy produkt Lata 2008”

i otrzymała tę prestiżową nagrodę czytelników i konsumentów.

założeniem strategii sprzedaży opakowań i doradztwa w zakresie doboru i stosowania opakowań jest

uzyskiwanie ekonomicznej pozycji rynkowej, ale również świadome realizowanie planów zwiększenia ilości

wprowadzanych do obrotu opakowań degradowanych.

poza działaniami stricte biznesowymi właściciel firmy tadeusz szymanek aktywnie uczestniczy w pracach

lokalnego samorządu gospodarczego w r.i.p.H. w Częstochowie. Oprócz nominacji przez starostę Częstochowskiego

do statuetki „za wybitne zasługi dla powiatu” w kategorii przedsiębiorczość, właściciel firmy

otrzymał „złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”

w kategorii Liderów Gospodarczych,

a Krajowa izba Gospodarcza w 2005 roku

przyznała mu „Honorową złotą Odznakę” za

działalność na rzecz rozwoju samorządu

Gospodarczego.

W swej strukturze organizacyjnej, w systemie

zarządzania i strategii rozwoju firma Green pack

stosuje specjalnie opracowany „Kodeks

Wewnętrzny” oraz tzw. procedury pracy, precyzujące

działania wszystkich stanowisk pracy

zarówno w ramach struktury wewnętrznej jak

iwkontaktach handlowych, celem profesjonalnej

obsługi klientów.


FOLIE I ETYKIETY / FOILS AND LABELS

GRUPA ERGIS

Grupa Kapitałowa ERGIS, budowana konsekwentnie od 1998 roku, jest największym

przetwórcą tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Roczne obroty spółek

skupionych w ramach Grupy ERGIS sięgają prawie 600 milionów złotych, a zatrudnienie

ponad 900 osób. Głównym obszarem działalności biznesowej jest sektor materiałów

opakowaniowych z tworzyw sztucznych, folii dla budownictwa, wyrobów wytłaczanych

oraz materiałów dekoracyjnych. Filarami strategii są następujące czynniki:

162

Ekspansja | Międzynarodowy charakter Grupy ERGIS pozwala na ciągłe poszerzanie rynków

zbytu. Systematycznie umacniana pozycja w regionie środkowoeuropejskim, a także ekspansja na

rynki zachodnie realizowana przez akwizycję spółek niemieckich, pozwala z optymizmem i pewnością

patrzeć w przyszłość.

Innowacyjność i bezpieczeństwo produkcji | Gwarancją najwyższej jakości jest

nowoczesna infrastruktura i nieustannie ulepszany park maszynowy. Jako wiodący przetwórca tworzyw

sztucznych i producent opakowań, Grupa ERGIS stosuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie

technologii i organizacji produkcji. Od kilku lat z powodzeniem korzysta z doświadczeń Kaizen,

pracuje także w oparciu o Lean Manufacturing oraz Total Quality Management. Produkcja i sprzedaż

większości wyrobów certyfikowane są normą ISO 9001. Firma posiada także certyfikat zarządzania

ISO 14001.

Społeczna odpowiedzialność biznesu | Dla firm

Grupy jest to dbałość o otoczenie i przywiązywanie wielkiej

wagi do ochrony środowiska naturalnego podczas procesu

produkcyjnego. To także stosowanie najnowszych technik

recyklingu minimalizujących niekorzystne oddziaływanie

na środowisko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to także rozumienie

i docenianie roli kapitału ludzkiego. Jak

przystało na zdobywcę tytułu Solidnego Pracodawcy

2007 firmy dbają o rozwój zawodowy pracowników

z poszanowaniem ich życia prywatnego.

Normą jest również ścisła współpraca z lokalnymi

organizacjami i angażowanie się w ważne inicjatywy

społeczne. Dla studentów wybranych kierunków co

roku organizowana jest akcja stypendialna.

folie spożywcze folie twarde PVC

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

SPÓŁKI GRUPY ERGIS:

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

FOLIE I ETYKIETY / FOILS AND LABELS

ERGIS-EUROFILMS S.A. | www.ergis-eurofilms.eu

Spółka dominująca w strukturze Grupy Kapitałowej ERGIS, lider w przetwórstwie

i sprzedaży tworzyw sztucznych w Polsce oraz czołowy przetwórca w Europie Środkowo-Wschodniej.

Biuro Zarządu mieści się w Warszawie, natomiast działalność produkcyjna

prowadzona jest w oddziałach w Wąbrzeźnie i Oławie. Wielokrotny laureat konkursu

Liderzy Eksportu, Solidna Firma, zdobywca Medali Europejskich, uczestnik rankingów Lista 500,

Gazele Biznesu.

PRODUKTY: • folie opakowaniowe: folie twarde PVC - farmaceutyczne, spożywcze, techniczne;

folie stretch; taśmy spinające PET i PP; folie termokurczliwe i BOPP; • folie PVC dla budownictwa;

• folie biurowe PVC; • wyroby wytłaczane: granulaty PVC; panele i parapety; • tkaniny powlekane;

• materiały dekoracyjne: tapety; obrusy z PVC

FLEXERGIS SP. Z O.O. | www.flexergis.eu

Czołowy polski dostawca opakowań elastycznych dla przemysłu

spożywczego, produkowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii druku fleksograficznego

na folii PVC, PP, LDPE, BOPP i PET oraz wielowarstwowych laminatach miękkich.

Firma posiada własną przygotowalnię CTP wyposażoną w system GMG Flexoproof, który pozwala

uzyskać na wydruku próbnym symulację punktów rastrowych wysokiej jakości, co znacznie ułatwia

proces akceptacji druku na foliach. Nad obróbką graficzną i dostosowaniem projektów do technologii

flekso pracuje doświadczona kadra grafików.

Flexergis od kilku lat obsługuje największych graczy branży spożywczej (wyroby cukiernicze, lody,

napoje, przyprawy, chemia gospodarcza, karma dla zwierząt). Jest to polska alternatywa dla do niedawna

jedynych dostawców usługi fleksografii zza granicy (głównie z Włoch i Niemiec). Produkcja

i sprzedaż wyrobów jest prowadzona zgodnie z normami ISO 9001.

W zakresie offsetu spółka oferuje opakowania kartonowe dla przemysłu spożywczego, etykiety i naklejki

samoprzylepne, wydawnictwa i materiały reklamowe.

W Grupie Ergis od roku 2007. Laureat nagrody FlexoTech International Print & Innovations Award

2006 oraz EU Standard 2008.

MKF-FOLIEN GMBH | www.mkf-folien.eu

Jeden z kluczowych niemieckich producentów pojedynczych folii twardych

z PVC, PET i GAG oraz laminatów PVC/PE, PET/PE, wykorzystywanych

głównie w przemyśle spożywczym oraz w sektorach opakowań technicznych. Oferuje folie przezroczyste,

odporne na czynniki zewnętrzne, do formowania pod wpływem temperatury, drukowane, laminowane

i metalizowane. Produkcja i sprzedaż wyrobów jest objęta certyfikacją ISO 9001 oraz

bardzo wymagającą certyfikacją BRC/IOP dla producentów opakowań do żywności.

SCHIMANSKI GMBH | www.schimanskigmbh.eu

Niemiecka spółka z siedzibą w Gallinie k. Hamburga. Producent laminatów

do żywności z twardej folii PET/PE i PVC/PE.

Laminaty spożywcze marki Schimanski produkowane są przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

W świetnie wyposażonym laboratorium mogą być symulowane rozmaite parametry produkcyjne

i sprawdzane wybrane właściwości produktów, zgodnie ze specyfikacją klienta.

PRODUKTY: • Folie typu „skin”: folie górne i dolne; • Folie do opakowań w systemie FFS (dla

MAP i CAP); • A-PET/PE; • GAG/PET/PE; • PVC/PE; • Folie górne: zgrzewalne z PE, PP, PVC,

PET, PS i foliami aluminiowymi; • Folie do opakowań typu flow-pack

Wszystkie folie dla zastosowań w systemie FFS oraz dla opakowań typu skin mogą być dostarczone

z następującymi właściwościami:

• transparentne lub kolorowe; • z nadrukiem (fleksograficznym lub rotograwiurowym); • ze zgrzewem

tradycyjnym lub typu „peel”; • z barierą lub bez bariery; • z właściwościami zapobiegającymi

osadzaniu się pary wodnej na powierzchni opakowania – „antifog”

163


FOLIE I ETYKIETY / FOILS AND LABELS

Kolejny rok

– kolejne osiągnięcia

Minął prawie rok, rok od ukończenia naszych ostatnich inwestycji. Nowa linia

produkcyjna (maszyna drukująca, laminująca oraz bobiniarki) funkcjonuje już z pełnymi

wydajnościami. W tak szerokiej gamie wyboru nowych maszyn, nasze decyzje okazały

jak najbardziej właściwe. Możliwości techniczne, które dzięki temu powstały,

udoskonaliły nas jako dostawcę w ogromnym stopniu.

166

Osiągnęliśmy planowane wielkości produkcyjne,

a dzięki wdrożeniu nowoczesnego

systemu CTP i rozbudowie studia

DTP, jakość stała się naszym potwierdzonym

znakiem firmowym na rynku.

Nasze nowe wyposażenie umożliwiło również

wprowadzenie kolejnych technologii. Opakowania

z dużą barierą na bazie OPA lub warstw

np. EVOH jak i opakowania typu otwórz-zamknij

stały się dla nas standardową produkcją.

Dodatkowym atutem jest poszerzenie oferty

produkcyjnej o opakowania z aplikacją cold–seal.

Jest to o tyle godne uwagi, że ten typ produkcji

może być wykonywany w nikłej ilości zakładów

w Polsce.

Intensywnie zwiększa nam się portfel obsługiwanych

Klientów. Równie dynamicznie rozszerza

się współpraca z naszymi dotychczasowymi

partnerami. Jesteśmy tym zaszczyceni, szczególnie,

że są to firmy produkujące czołowe marki

na rynku polskim. Cieszące jest również to, że

tyczy się to wielu różnorakich branż.

Przeprowadzenie w naszej firmie modernizacji

technologiczno-organizacyjnych, zaskutkowało

jeszcze jednym ogromnym osiągnięciem.

Wskaźnik reklamacji jest u nas wybitnie niski.

Doposażeniem naszego działu kontroli jakości

oraz poszerzeniem zakresu wykonywanych

badań zapewniamy produkt prawidłowy pod

każdym względem.

Mimo trudności ekonomicznych, które wielu

z nas w tym roku dotknęły, wszystko to co zapowiadaliśmy

udało nam się zrealizować w 100%.

Stało się tak również dzięki zaufaniu, którym

obdarzają nas nasi odbiorcy. Bardzo za to dziękujemy.

My ze swojej strony zrobimy wszystko aby

ciągle zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa.

Minął rok, a my już zastanawiamy się co

zdziałać dalej.

Kolejne maszyny przydatne od zaraz.

Decyzja o budowie nowego zakładu zapadła.

Powstanie on poza centrum Warszawy, w pełni

nowoczesny, co zapewni spełnienie wszystkich

potrzeb rynku i wymagań naszych Klientów.

Mamy nadzieję, że podczas naszego następnego

spotkania znów będziemy mogli potwierdzić

wykonanie zamierzonych celów.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół KB FOLIE

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


Produkcja folii

i opakowań z LDPE

firma istnieje na rynku od 1996r. Od początku działalności stale podnoszona jest jakość

folii i opakowań oraz rozszerzany zakres parku maszynowego.

Obecnie firma mieści się we własnych pomieszczeniach, co pozwala na poprawę technologii

i warunków pracy. Stała modernizacja wyposażenia podnosi jakość usług oraz terminową

realizację zleceń. W celu poprawienia barierowości i wytrzymałości folii

zakupiliśmy nowoczesną linię do produkcji folii.

jakość, terminowość i umiarkowane ceny zapewniają nam renomowanych i wymagających

odbiorców, z którymi stale współpracujemy. Do produkcji folii i opakowań używamy

surowców i dodatków firm zachodnich: dow chemical , borealis ,tvk ,exon mobil.

folie LDPE:

• wielowarstwowe

• moletowane

• rękawy i półrękawy

• obrysy foliowe

• kaptury termokurczliwe na palety

• termokurczliwe

• nadruki

Worki LDPE:

• każdy rozmiar

• wykonane rolomatem

• wykonane pojedyńczo

• zgrzew dolnej krawędzi

• zgrzew bocznej krawędzi

folie oraz worki produkowane są pod indywidualne zamówienia klientów!

zapraszamy

do współpracy

fOLPOL zbiGNieW mitUrA

20-447 Lublin; ul. energetyków 5

tel.: (81) 743 82 66; 743 82 67

biuro@folpol.lublin.pl

P R O D U C E N T O PA K O W A Ń f O L I O W Y C H

Powstała w 1991 roku firma HEAN jest producentem opakowań z folii próżniowej

PA/PE i z folii polietylenowej.

OfERUjEMY:

Opakowania foliowe wielowarstwowe - folie, rękawy, worki do pakowania próżniowego

w systemach VACUUm i mAp od 60my - 200my

Opakowania foliowe typu DOYpACK (stojące)

tOrbY do pAKOWANiA np. pieczonego drobiu, a także hamburgerów, hotdogów, cheesburgerów,

itp.

Opakowania z folii moletowanej do pakowania produktów próżniowo na zgrzewarkach

bezkomorowych (domowych) rozmiar w/g życzenia

Folie do maszyn rolowych typu mULtiVAC, VAriOVAC, WebOmAtiC, DiXie UNiON (CFs), itp

Worki termokurczliwe, barierowe do pakowania mięsa i wędlin ze zgrzewem łukowym

i prostym, również z nadrukiem

Nadruk flexograficzny, nawierzchniowy i międzywarstwowy

Usługa cięcia i laminowania folii

rękawy i worki foliowe z polyethylenu

P.P.H.U. "HEAN" Głuszko & Pawlak Sp.j.

ul. zalesie 3; 76-031 mścice

hean@heanopakowania.pl

tel: (094) 31-65-344

tel: (094) 31-65-029

fax: (094) 31-65-055

Gsm: 507-145-800

www. heanopakowania.pl


MASZYNY DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO / MACHINERY FOR PACKAGING INDUSTRY

Partner

w biznesie

IKB Leasing Polska działa na rynku już blisko 10 lat. Rejestracja spółki miała miejsce

w 1999 roku natomiast działalność operacyjna rozpoczęła się w roku 2000. IKBLPL

wchodzi w skład niemieckiej Grupy IKB Leasing i jest największą spółką zagraniczną.

Poza Polską IKB Leasing posiada swoje spółki we Francji, Czechach, Rosji i Rumunii

oraz na Węgrzech i Słowacji. Nasza centrala mieści się w Poznaniu, a oddziały

posiadamy w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

172

Od początku nasza spółka przyjęła ścisły

profil swojej działalności tj. finansowanie

maszyn i urządzeń. To właśnie przemysł

był w naszym obszarze zainteresowań najbardziej

pożądany. Tak pozostało do dziś i w naszym

portfelu ponad 98 procent stanowią maszyny

i urządzenia. Nasi docelowi klienci to firmy produkcyjne

małe, średnie i duże z różnych branż:

obróbka metalu, poligrafia, przetwórstwo tworzyw

sztucznych, obróbka drewna, przemysł

spożywczy.

Dzięki naszej specjalizacji i wieloletniemu doświadczeniu

możemy zaoferować klientom najlepsze

rozwiązania w zakresie finansowania

inwestycji oraz najwyższą jakość obsługi zarówno

sprzedażowej jak i posprzedażowej. Oferujemy

leasing zarówno finansowy, operacyjny

jak i Off Ballance, na bazie stałego, jak i zmiennego

oprocentowania w PLN oraz EUR. Oferta

jest zawsze dopasowywana indywidualnie do

każdego klienta. Dla firm planujących swoje inwestycje

przy udziale funduszy z UE mamy specjalny

produkt – pożyczkę. Łączy on cechy

leasingu i kredytu, ale dla klienta najważniejsze

jest to, że rozliczenie dotacji przy sfinansowaniu

inwestycji naszą pożyczką następuje analogicznie

jak przy kredycie.

IKBLPL wypracowało sobie solidną markę nie

tylko pośród klientów, ale również wśród dostawców

i producentów urządzeń. Jesteśmy postrzegani

jako rzetelny partner w biznesie, który

wie jak sprawnie przeprowadzić transakcję leasingową.

Naszą mocną stroną jest bardzo szybka

reakcja na zapytanie ofertowe klienta oraz bliskość

i kompetencje jego doradcy. W naszym pojęciu

nic nie zastąpi rzeczowej rozmowy na temat

inwestycji z kompetentnym doradcą, a wiadomo,

że w sferze usług finansowych kluczowym elementem

jest zaufanie do partnera. Zaufanie

bierze się z kompetencji i kultury organizacji, dlatego

tak dużą wagę przywiązujemy do rozwoju

kwalifikacji naszych pracowników i dbanie o kulturę

Grupy IKB.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


MASZYNY DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO / MACHINERY FOR PACKAGING INDUSTRY

Dotrix w opakowaniach

Produkcja opakowań to bardzo wymagająca branża. Częste zmiany wzorów, chęć

prowadzenia personalizowanych kampanii promocyjnych oraz minimalizacja zapasów

magazynowych powodują ciągłe obniżanie nakładów. Przykłady te wskazują na spore

wyzwania, przed którymi stoi tradycyjny druk opakowań. Szansą staje się druk cyfrowy.

Maszyna cyfrowa jest doskonałym uzupełnieniem możliwości produkcyjnych urządzeń

konwencjonalnych.

176

Maszyna cyfrowa w produkcji opakowań

pozwala na bardzo elastyczne dostosowanie

się do potrzeb klientów. Odciąża

duże i przeznaczone głównie do wysokich

nakładów konwencjonalne maszyny offsetowe

lub fleksograficzne. Pozwala szybko przygotować

próbki opakowań lub krótkie serie z możliwością

personalizacji. Według doświadczeń firmy Agfa

Graphics najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie

technologii atramentowej utrwalanej

promieniowaniem UV. Badania laboratoryjne

i praktyka produkcyjna wskazują na ogromny potencjał

tej technologii. Wysoka rozdzielczość,

łatwe sterowanie, wysoka częstotliwość pracy

oraz zaawansowany sposób budowania kropli, to

niektóre z cech głowic UPH (Universal Print

Head), opracowanych i produkowanych przez

Agfa Graphics w kooperacji z firmą Xaar.

Głowice te umożliwiają drukowanie różnymi rodzajami

atramentów oraz zapewniają fotorealistyczne

efekty. Agfa Graphics stosuje je między

innymi w maszynie :Dotrix Modular.

Dotrix Modular to zaawansowana technologicznie

maszyna cyfrowa pracująca w trybie SinglePass

skąd wzięła się nazwa SPICE (Single

Pass Inkjet Color Engine). Unikalna konstrukcja

modułów drukujących pozwala na nieprzerwane

Mechanizm drukujący maszyny Dotrix Modular

zadrukowywanie przesuwającego się podłoża,

podawanego z roli o szerokości do 65 cm. Drukowanie

odbywa się z maksymalną prędkością do

907 m 2 /h. Możliwość wykorzystania konwencjonalnych

fleksograficznych zespołów drukujących

pozwala nakładać biel kryjącą lub lakier w zależności

od potrzeb.

Dedykowane atramenty :Agorix Nova pozwalają

zadrukowywać różnorodne podłoża takie jak:

PVC, PET, papier, karton itp. Charakteryzują się

one doskonałą drukownością, co jest na bieżąco

kontrolowane przez Agfa Graphics jako producenta

zarówno atramentu jak i głowic. Wysokie

nasycenia barw, ostrość krawędzi oraz odporność

mechaniczna i stabilność w różnorodnych

warunkach oświetlenia pozwalają uzyskiwać doskonałe

wydruki wymagane w przypadku opakowań.

Zadrukowane powierzchnie można w razie

potrzeby dodatkowo uszlachetniać poprzez lakierowanie,

laminowanie, tłoczenie itp.

:Dotrix Modular świetnie sprawdza się w produkcji

etykiet, opakowań giętkich takich jak torby

i worki, zarówno na papierze jak i folii oraz opakowań

z kartonu. Dzięki zastosowaniu atramentów

utrwalanych promieniami UV można

zadrukować prawie dowolne podłoże i utrwalić

atrament w maksymalnie krótkim czasie. Dzięki

zastosowaniu mechanizmów drukujących typu

SinglePass, :Dotrix Modular może osiągać szybkość

porównywalną z tradycyjnymi maszynami

drukującymi stosowanymi w przemyśle opakowaniowym.

Nowy nakład, którym może być pojedynczy

egzemplarz opakowania można uzyskać

w minimalnym czasie. Dzięki wyeliminowaniu

procesu przygotowania form drukowych, który

występuje w każdej klasycznej technice drukowania,

pozwala znacząco zmniejszyć koszt produkcji

i zwiększyć wydajność. Dzięki w pełni

cyfrowemu procesowi przetwarzania obrazu

można bardzo dokładnie określić ilość atramentu

zużytego na wydrukowanie określonego nakładu.

Minimalne wahania zużycia materiałów to klucz

do precyzyjnej kalkulacji.

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


MASZYNY DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO / MACHINERY FOR PACKAGING INDUSTRY

Avargraf wyłącznym

dystrybutorem

178

LAMINA SYSTEM AB

Avargraf jest wyłącznym przedstawicielem

w Polsce szwedzkiej firmy Lamina - producenta

maszyn do kaszerowania oraz klejarek do dużych

opakowań kartonowych.

Firma Lamina produkuje i sprzedaje automaty

(FA) i półautomaty (SA) do kaszerowania, akceptujące

formaty arkuszy od 200 mm x 350 mm

do 1600 mm x 2000 mm i jest obecnie wiodącym

dostawcą tego rodzaju sprzętu.

Urządzenia są produkowane z podzespołów

najbardziej renomowanych na świecie firm, co

jest gwarancją ich wysokiej jakości.

Charakteryzuje je:

t budowa modułowa (pozwalająca na dużą elastyczność

doboru wyposażenia),

t kompaktowa, przyjazna dla użytkownika konstrukcja,

ułatwiająca i skracająca czas ustawiania

nowej pracy do 10 min.,

t możliwość obróbki materiałów spoza standardowej

specyfikacji technicznej (minimalna gramatura

górnego arkusza może wynosić nawet

90 g/m 2 ), a dokładność pasowania określana na

0,5 mm bez trudu dojść może do 0,0 mm.

Maszyny do kaszerowania Laminy sterowane

są poprzez ekran dotykowy z użyciem nowoczesnego

sterownika PLC. Ustawiana przez operatora

prędkość pracy maszyny, jest optymalizowana

przez instalację sterownika PLC.

Wszystkie w/w przymioty, jak i specyficzny

dla maszyn Laminy krótki czas suszenia produktu

oraz opatentowana przez tę firmę metoda

prasowania warstw kaszerowanych sprawia, że

urządzenia do kaszerowania są chętnie kupowane

we wszystkich krajach świata. Dotyczy to

także automatów i półautomatów do sklejania

dużych pudełek, klejenia podpórek pod standy,

nanoszenia taśmy itp. stanowiących także

znaczący segment maszyn branży opakowaniowej

produkowanych przez Laminę.

EDELMANN GRAPHICS GmbH

Firma Avargraf jest również wyłącznym przedstawicielem

w Polsce niemieckiego producenta

EDELMANN GRAPHICS GmbH. Producenta

maszyn do produkcji wszystkich rodzajów etykiet

i opakowań.

W swoim asortymencie posiada wąsko-wstęgowe

zwojowe maszyny drukujące. Są to modele:

COLOR – PRINT V-52 / V-72 / V-76 „SL” Servo;

EVO – PRINT V – 43 / V – 52 oraz WEB – PRINT

39, skonstruowane specjalnie do produkcji

wszystkich rodzajów etykiet i opakowań.

Maszyny te wyróżniają się wyjątkowo korzystnym

stosunkiem ceny do wydajności. Posiadają

wysoki stopień automatyzacji, sprawdzoną

technikę budowy maszyn i wyjątkowo

krótkie czasy narządów.

Technika offsetowa stanowi tu bazę, a dzięki

adaptacji zespołów drukujących do technologii

suchego offsetu, druku typograficznego, flekso,

sitodruku i wklęsłodruku, a także zastosowaniu

praktycznie dowolnego rodzaju technologii uszlachetniania

po druku (złocenia, lakierowania, laminowania,

tłoczenia) oraz dowolnego rodzaju

wykończenia produktu, maszyny firmy EDEL-

MANN GRAPHICS GmbH, służą do wielorakich

zastosowań. Z ich pomocą można uzyskać całą

gamę zróżnicowanych produktów.

Maszyny te wykorzystywane są w wytwarzaniu

praktycznie wszystkiego, co produkowane jest

z roli. Zadrukowane, uszlachetnione i wykończone

w dowolny sposób mogą być papiery, folie

oraz aluminium.

Maszyny sprawdzają się również w druku na

materiałach o wyższych gramaturach, które są

często używane w produkcji opakowaniowej.

Podczas jednego przebiegu maszyny, możliwe

jest zastosowanie dowolnie dobranych technik

druku, uszlachetniania i wykańczania.

Maszyny firmy EDELMANN GRAPHICS GmbH

są jak najbardziej właściwą propozycją do wykonania

etykiet samoprzylepnych, etykiet do klejenia na

mokro, opakowań miękkich, pudełek składanych

i wielu innych różnorodnych produktów.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

MASZYNY DO KASZEROWANIA I KLEJARKI

DO DUYCH OPAKOWA Z KARTONU


MASZYNY DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO / MACHINERY FOR PACKAGING INDUSTRY

Maszyny

na każdą kieszeń

180

Oferta firmy obejmuje: maszyny do foliowania

na gorąco (półautomaty, wersje z separatorem,

linie automatyczne), maszyny

sztancujące (sztanctygle i automaty z sekcją

czyszczącą, w opcji ze złoceniem), składarko-sklejarki,

linie do lakierowania UV,cylindry sitodrukowe,

maszyny pomocnicze do sitodruku,

krajarki, złociarki, okienkarki, kaszerówki, falcerki,

linie do oprawy miękkiej i twardej, tekturnice,

wycinarki, linie do produkcji pudeł typu case

maker oraz inne maszyny związane z branżą poligraficzną,

opakowaniową i papierniczą w tym

także linie do produkcji toreb papierowych czy automaty

do formowania pudełek.

W ostatnich kilku latach firma Industry Group

Poland sprzedała kilkaset maszyn. Ich niezawodność

i wysoką jakość potwierdzamy udzielając

klientom dwuletniej gwarancji z możliwością

jej przedłużenia do lat pięciu – ufamy naszym

maszynom. Dzięki zdobytemu doświadczeniu

rozwinęliśmy dział serwisu, który działa

szybko i sprawnie. W magazynie posiadamy

wszystkie potrzebne części do oferowanych

przez nas maszyn.

Oferowane przez nas maszyny posiadają niezbędne

i wymagane przez polskie prawo certyfikaty

zgodności z europejskimi standardami.

Okienkarka XLTC-1020

Industry Group Poland Sp. z o.o. to firma, która w ofercie ma znakomite maszyny do

uszlachetniania druku, produkcji opakowań i tektury z najlepszych azjatyckich fabryk

produkowanych zgodnie z europejskimi standardami CE i normami ISO. Stale poszerzamy

swoją ofertę także o maszyny producentów europejskich. Rozwijamy nasze kompetencje,

zdobywamy doświadczenie i wiedzę, aby nasz klient otrzymał serwis na najwyższym

poziomie.

Tabliczki znamionowe, instrukcje obsługi

i wszelka dokumentacja jest w języku polskim.

Wszyscy klienci, którzy zakupują u nas maszyny

mają zagwarantowany transport, uruchomienie,

przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi

maszyny. Zaufanie klienta jest dla nas najważniejsze

i dlatego oddajemy całą naszą wiedzę

i doświadczenie w Państwa ręce.

W ostatnim czasie nasza firma uzyskała

wyłączność na terenie Polski na dystrybucję maszyn

dwóch renomowanych firm z Hiszpanii

– Qlam Laminadoras y Maquinaria Grafica (producent

foliarek i automatów foliujących) oraz Integraf

Maquinaria SL (producent linii sitodrukowych).

W ramach działalności firmy prowadzimy demontaż,

transport, montaż, uruchomienie maszyn,

przeglądy techniczne, remonty maszyn

także innych dystrybutorów, serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny, dostarczanie części zamiennych,

szkolenia, wdrażanie maszyn do produkcji.

Industry Group Poland Sp. z o.o.

www.industry-group.pl

Automat Foliujący SAFM-800 Cylinder Sitodrukowy JB-720A

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


10 lat w polsce

maszyny pakujące

www.velteko.pl


MATERIAŁY DLA OPAKOWAŃ / MATERIALS FOR PACKAGINGS

GMP czyli Dobra Praktyka Produkcyjna

podczas wytwarzania opakowań na

artykuły spożywcze

190

Produkt sprzedaje się przez opakowanie.

Jego estetyczny wygląd, ciekawy projekt,

funkcjonalność, nowatorskie rozwiązania

czy brak negatywnego wpływu na zapakowany

produkt, to zaledwie cześć wymagań stawianych

dzisiejszym opakowaniom.

Wytwarzanie opakowań stanowi 2% PKB

Polski i zajmuje się tym około 5000 różnych

zakładów. Jednak aż 75 % rynku obsługuje

zaledwie 200 firm.

Wielkość produkcji opakowań szacuje się na

3 mln ton rocznie czyli około 80 kg na jednego

mieszkańca. Jest to zaledwie połowa średniego

zapotrzebowania w porównaniu do starych krajów

UE, gdzie ilość ta szacowana jest na poziomie

ok. 150kg. Wartościowo rynek polski jest

szacowany na 4 mld euro czyli 105 euro na osobę,

awstarych krajach UE jest to około 266 euro.

Opakowania inteligentne czy opakowania aktywne

to rozwiązania, które z pewnością będą

coraz powszechniej stosowane. Należałoby również

przyjrzeć się opakowaniom w aspekcie bezpieczeństwa

spożywczego. Dostawcy surowców

stosowanych do produkcji opakowań powinni

udzielać wszystkich niezbędnych informacji

o wynikach prowadzonych testów mających na

celu ustalenie wpływu wykorzystanych składników

na zapakowany produkt. Producenci artykułów

spożywczych, na których spoczywa

bezpośrednio odpowiedzialność za jakość sprzedawanego

produktu postawili wysokie wymagania

producentom kartonu, farb czy lakierów

wykorzystywanych do wytwarzania opakowań.

Staranna selekcja i dobór surowców pozwolą na

wyprodukowanie opakowania, które nie będzie

wpływać na zmiany sensoryczne pakowanego

produktu.

Aby mieć absolutną pewność co do jakości

komponentów, ich produkcja powinna odbywać

się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej

(GMP Good Manufacturing Practice).

Podstawową zasadą GMP jest wyeliminowanie

z procesów produkcyjnych wszelkich działań

przypadkowych i zapewnienie, aby odbywały się

one według ściśle określonych instrukcji i procedur

zapisanych w odpowiednim dokumencie,

gdzie szczegółowo opisana jest każda z wykonywanych

czynności w przebiegu całego procesu

wytwarzania. Przy wdrażaniu GMP zalecane jest

eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem

produktu obcymi substancjami

chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą

mikroflorą, zaś prowadzenie poprawnej dokumentacji

eliminuje możliwość pojawienia się

błędów mogących pojawić się przy przekazywaniu

informacji w formie ustnej.

Kraje należące do UE są zobowiązane stosować

zalecenia z sierpnia 2008, dotyczące Dobrej

Praktyki Produkcyjnej w całym procesie wytwarzania

opakowań spożywczych ze szczególnym

uwzględnieniem wykorzystywanych komponentów.

W przypadku farb drukowych oraz lakierów,

odpowiedzialność spoczywa na ich producencie.

Jeśli w/w materiały zostały prawidłowo wykorzystane,

to pozwalają na wyprodukowanie opakowania

bezpiecznego. Oczywiście przy

założeniu, że pozostałe komponenty, takie jak

karton, bufor, klej czy zmywacz, również

spełniają takie wymagania. Należy podkreślić, iż

dzisiaj można wyprodukować opakowanie ”bezpieczne”

zgodnie z zaleceniami EUPIA wykorzystując

farby i lakiery o niskim zapachu

własnym oraz o niskim stopniu migracji. Obecnie

te i wiele innych zaleceń spełniają farby i lakiery

zarówno konwencjonalne, jak i utrwalane w promieniach

UV. Nikt z nas nie chce konsumować

produktów wzbogacanych o czterobenzofenonem

czy ITX. Wszystkie niezbędne informacje, zalecenia

EUPIA oraz inne ważne aspekty dotyczące

produkcji opakowań bezpiecznych znajdą Państwo

na naszej stronie internetowej w zakładce

„Bezpieczne Opakowanie”. Koncern hubergroup

oferuje już dziś technologie przyszłości w zakresie

produkcji opakowań spożywczych, stawiając

do dyspozycji rozwiązania nisko zapachowe

i nisko migracyjne, bez względu na to czy jest to

druk offsetowy konwencjonalny czy druk offsetowy,

gdzie utrwalanie odbywa się poprzez promieniowanie

UV.

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


MATERIAŁY DLA OPAKOWAŃ / MATERIALS FOR PACKAGINGS

PALETY NA TRUDNE CZASY !

Jednym z najważniejszych problemów w logistyce są obecnie palety. Cena palety

statystycznie stanowi ok. 1-2% wartości przewożonego produktu. Koszty obrotu rosną

corocznie. Wiele firm, jako koszt obrotu paletowego analizuje tylko koszt poniesiony

na zwrot palet. To tylko wierzchołek góry lodowej! Prawidłowo policzone koszty to

ok. 10-11 zł za jedną rotację.

192

Dodatkowym elementem są koszty związane

z ochroną środowiska. W 2008 r.

przywrócono wymóg 15% recyklingu

palet przez firmy wprowadzające nowe palety do

obiegu. Wykorzystując nowe palety należy liczyć

się z dodatkowymi kosztami na rzecz opłat

środowiskowych. Alternatywą są palety używane,

które z tych opłat są zwolnione.

Firma EUROPAL Sp. z o.o. zajmując się obrotem

używanymi paletami w kilkusettysięcznej

skali miesięcznie proponuje transakcje sprzedaży

pełnowartościowych palet, jak również ich

odkupu. Obecnie EUROPAL Sp. z o.o. jako jedna

z nielicznych firm proponuje klientom projekty

związane z odbiorami palet po dostawie wraz

z ich weryfikacją i magazynowaniem. Przeglądając

stronę internetową EUROPALU

www.palety.com.pl można nabrać pewności, że

jest to potentat i profesjonalista w dziedzinie gospodarki

paletowej. Zaczynając od sprzedaży

właściwie zweryfikowanych palet (w optymalnych

dla klienta standardach ) do utylizacji palet

niepożądanych na rynku. EUROPAL działając na

rynku 15 lat ma olbrzymie doświadczenie. Podstawowym

atutem EUROPALU jest infrastruktura

i wiedza pracowników. W obecnej chwili

firma posiada sieć 170 magazynów na terenie

całego kraju. Dokonuje obrotu ponad 400 000

palet miesięcznie. EUROPAL prowadzi również

koszt transportu palet

przy zwrocie

koszt błędnej klasyfikacji przy

weryfikacji palet

zmiana jakości w procesie

zwrotu

działalność związaną z budową standardów dla

obrotu palet.

Transfer palet polega na tym, że klient może

w dowolnym punkcie sieci EUROPAL zdać drobnicowe

ilości palet. Przy zdawaniu do sieci EU-

ROPAL palety są weryfikowane. Klient może je

następnie odebrać w każdym innym ogólnopolskim

punkcie sieci EUROPAL w uzgodnionym

czasie i ilości. Klient ma zagwarantowaną jakość

i ilość palet. Usługa przyspiesza proces i oszczędza

koszty odbiorów drobnicowych oraz koszty

magazynowania.

Rozszerzeniem projektu jest full transfer palet.

Wtedy odbiór palet i dostawa realizowana jest

przez EUROPAL. Palety po dostawie odbierane

są bezpośrednio od klienta przez samochody

oznaczone logiem EUROPAL LOGISTICS. Po

weryfikacji i zmagazynowaniu w sieci EUROPAL

zwracane są właścicielowi palet w uzgodnionych

ilościach i wskazanych lokalizacjach. Otrzymuje

on ”taką samą paletę, ale nie tę samą”. EURO-

PAL bierze na siebie odpowiedzialność za jakość

palet i ich standard.

W projektach realizowanych przez EUROPAL

podstawową zasadą jest indywidualne podejście

do klienta i zapewnienie maksymalnie wysokiego

poziomu jego obsługi. W związku z tym, do realizowanych

projektów pracownicy EUROPAL podchodzą

elastycznie i empatycznie.

koszty przyjęcia palet

koszty administracyjne DOK

koszty administracyjne

magazynu

koszty naprawy

uszkodzonych palet

koszty dokupienia

koszty składowania

koszty zamrożonego

kapitału

koszt zablokowania środka

transportu

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


MATERIAŁY DLA OPAKOWAŃ / MATERIALS FOR PACKAGINGS

Materiał

określa projekt

Druga połowa roku to czas ważny w branży opakowań. Odbywają się wtedy największe

i najważniejsze targi. Jest to doskonały moment, aby prześledzić trendy we wzornictwie,

ale przede wszystkim poznać nowe, ciekawe materiały do produkcji opakowań.

194

Jest to również dobry moment, żeby przypomnieć

dokonania na naszym lokalnym

rynku, który od 20 już lat firma CEZEX

kreuje. Z dużą odwagą wprowadza na rynek

nowości inspirując tym samym projektantów

i poligrafów.

Jednym z pierwszych kartonów, które firma

wprowadziła na rynek i zapoczątkowała tym

samym nowe standardy w branży opakowań był

karton Stromcard o fakturze płótna. Dwadzieścia

lat temu, kiedy na rynku dostępny był wyłącznie

zgrzebny, szary karton pakowy – Stromcard

stał się szybko przebojem rynkowym – biały

z połyskiem, z delikatną fakturą płótna podnosił

prestiż sprzedawanych produktów. Ceniony był

przez projektantów i drukarzy. Miał zastosowanie

do produkcji opakowań o dużych wymaga-

Pudełko wyprodukowane z tektury Nettuno Nero i Acquerello

Avorio z oferty CEZEX

niach estetycznych dla artykułów spożywczych,

farmaceutycznych, kosmetyków, wyrobów tytoniowych,

a także opakowań typu Blister – Pack.

Kartki pocztowe drukowane na Stromcardzie

były prawdziwym hitem. W związku z zaprzestaniem

produkcji tego kartonu przez fabrykę,

CEZEX wprowadził obecnie do swojej oferty zamiennik

pod nazwą Sumeria Card Li.

Rosnący popyt i doświadczenie w przetwarzaniu

kartonów ozdobnych sprawiły, że CEZEX

coraz śmielej wprowadzał je na rynek. Apetyt

klientów na wyrafinowane i eleganckie opakowania

stale wzrastał. Firma żywo reagowała na

potrzeby rynku wprowadzając kolejno nowe

pozycje do swojej oferty. W tej chwili CEZEX

oferuje klientom ponad dwieście tektur opakowaniowych

różnicując je na typowe pudełkowe

i te ozdobne o najwyższych walorach estetycznych

wyróżniające się fakturą, kolorem, powleczeniem

od matowych przez satynę i połysk

do metalizowanych.

Ścisła współpraca z agencjami reklamowymi

pozwala żywo reagować na potrzeby rynku. Dostępne

dla klientów wzorniki papierów i kartonów,

a także usługa Art Serwisu umożliwia najlepsze

z możliwych dostosowanie odpowiedniej tektury

do danego projektu. Często bywa, że to właśnie

tektura i jej walory estetyczne decydują o ostatecznym

powodzeniu opakowanego produktu.

Od ośmiu lat ciekawą ofertą materiałów do produkcji

opakowań są tworzywa – CEZEX proponuje

klientom folie PP PRINT, PVC PRINT, PVC

AZURRO, PVC CRISTALLO, PVC PERFETTO,

folie PET i folie w rolach do produkcji opakowań

typu Blister i Skin Pack

O tym jak wielką wagę firma przywiązuje do

oferty materiałów do opakowań niech świadczą

kolejne edycje konkursu „Obsesja Papieru, Tworzyw”

i „Konkurs Złotego Smoka”, w których oddzielną

kategorią jest Pudełko/Opakowanie, na

które zgłaszanych jest coraz więcej bardzo ciekawych

prac.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


MATERIAŁY DLA OPAKOWAŃ / MATERIALS FOR PACKAGINGS

Opakowania i materiały

nie tylko do transportu

196

Firma NEOPAK działa niecałe dwa lata

w branży materiałów opakowaniowych.

Dynamiczny wzrost sprzedaży sięgający

20-30% kwartalnie zawdzięczany jest konsekwentnej

polityce opartej na sprzedaży szerokiej gamy

ciekawych produktów w niskich cenach, głównie

przez internet. Bogata oferta, starannie dobrany,

przeszkolony personel, profesjonalna obsługa

klienta oraz szybkie wysyłki spowodowały, że

NEOPAK cieszy się uznaną pozycją na rynku.

Klient detaliczny zamawiając towary u wielu

dostawców rzadko ma możliwość otrzymania korzystnych

rabatów. Tych problemów nie mają

klienci NEOPAK, gdyż firma ta będąc wiarygodnym

partnerem dla wielu producentów i importerów

ma zapewnione bardzo korzystne warunki

zakupu, które może z kolei zaoferować swoim

klientom. Dodatkowy wpływ na możliwość zminimalizowania

cen miało również obniżenie kosztów

administracji.

Dzięki współpracy z NEOPAK klienci oszczędzają

czas i pieniądze.

NEOPAK specjalizuje się w przygotowywaniu

ofert dla firm, przede wszystkim dla sklepów

internetowych, sprzedawców Allegro, firm przeprowadzkowych,

producentów, importerów.

NEOPAK prowadzi sprzedaż detaliczną

i wysyłkową takich materiałów jak:

t folie stretch, folie bąbelkowe

t kartony: wysyłkowe, klasyczne, specjalistyczne

np. przeprowadzkowe

t taśmy pakowe, specjalistyczne

t wózki transportowe

t papier pakowy i tektura falista

t narożniki, profile ochronne

t wypełniacze przestrzeni, poduszki powietrzne,

chrupki styropianowe

Dzięki internetowi i sprzedaży na platformach

aukcyjnych oraz pozycjonowaniu (czyli uzyskiwaniu

wysokich pozycji na popularne hasła

w wyszukiwarkach internetowych), została

zwiększona ilość odwiedzin witryn internetowych

firmy, co zaowocowało zwiększeniem identyfikacji

marki NEOPAK wśród konsumentów.

DOSTĘPNOŚĆ W INTERNECIE:

www.neopak.pl

www.opako.com.pl

www.foliom.pl

www.koperto.pl

www.kartoniki.net

www.wypelniacze.net

www.wozki-transportowe.pl

W najbliższym czasie firma NEOPAK planuje

rozszerzanie swojej oferty o nowe produkty, najwyższej

jakości w najniższych cenach (zaproszenie

do współpracy dla nowych dostawców),

otwarcie nowych oddziałów w innych miastach,

uruchomienie własnej produkcji materiałów

opakowaniowych: kartonów, taśm, folii. Wszystko

by jeszcze bardziej obniżyć ceny produktów

i usatysfakcjonować klientów.

NEOPAK, ul. Postępu 5

02-676 Warszawa

tel.: +48 (22) 853 16 89

tel. kom.: +48 781 777 333

e-mail: sklep@neopak.pl

GG: 7529315; skype: neopak0915

Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


jednostka

notyfikowana

nr 1581 w zakresie

Dyrektywy 98/37/We

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

The Polish Packaging Research and Development Centre

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Opakowań „COBRO” w Warszawie

to jedyna w tej branży uznana w Polsce

jednostka badawczo-rozwojowa. Zajmuje

się kompleksowo problematyką

opakowalnictwa w zakresie materiałów

opakowaniowych, opakowań i ich elementów

z: papieru i tektury, szkła,

tworzyw sztucznych, materiałów metalowych

i drewna, opakowań wielomateriałowych, opakowań jednostkowych i transportowych oraz maszyn pakujących.

Zajmuje się również problematyką odpadów opakowaniowych i ekologii.

Działalność COBRO obejmuje:

badania nad nowymi materiałami, opakowaniami i systemami pakowania oraz ich ocenę w technice opakowaniowej,

badania wzajemnego oddziaływania: produkt-opakowanie

badania doskonalenia technik pomiarowych w opakowalnictwie

badania nad oceną i zmniejszaniem uciążliwości opakowań i pozostałości po nich dla środowiska naturalnego (recykling

czy ewentualne deponowanie)

badania rynku, prowadzenie banku informacji, ekspertyzy i prognozowanie rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce

i na świecie

prowadzenie certyfikacji obligatoryjnej i dobrowolnej materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn pakujących

zarządzanie i marketing w opakowalnictwie

normalizację opakowań

organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji; wydawnictwa; prowadzenie biblioteki specjalistycznej; konsultacje oraz

inne niezbędne prace

Wysoki poziom zarówno kadry naukowo-technicznej - specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, jak i unikalna w skali

międzynarodowej aparatura badawcza w laboratoriach akredytowanych sprawia, że Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Opakowań „COBRO” jest cenionym partnerem krajowego przemysłu opakowaniowego, a także polskich i zagranicznych

instytutów badawczych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11

tel. (+48-22) 842 20 11; 651 83 96; fax (+48-22) 842 23 03

e-mail: info@cobro.org.pl; http://www.cobro.org.pl

Dyrektor – prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk


COBICO SP. Z O.O. ROZPOCZĘŁA SWOjĄ

DZIAŁALNOŚĆ W NOWEj fORMIE PRAWNEj

W 2001 R. KONTYNUUjĄC DZIAŁALNOŚĆ PIONU

BADAWCZEGO POB OPAKOMET, KTóREGO TRADYCjE

SIĘGAjĄ LAT 60-TYCH.

W skład CObiCO wchodzą:

LABORATORIUM | akredytowane przez polskie Centrum Akredytacji - certyfikat nr Ab 086

Laboratorium COBICO wykonuje badania opakowań metalowych, materiałów do ich produkcji

oraz tworzyw sztucznych w zakresie:

• badania migracji globalnej i specyficznej (fenol formaldehyd) zgodnie z wymaganiami dyrektyw

Ue i rozporządzeniami ministra zdrowia

• badania czystości mikrobiologicznej

• oceny organoleptycznej

• badań fizyko-chemicznych i mechanicznych (np. wymiary, szczelność, odporność chemiczna)

• badania grubości powłoki cynowej i chromowej blach na opakowanie

• badania odporności korozyjnej zamknięć koronowych i opakowań metalowych

• badania odporności litografii na kontakt ze śliną i potem

• badania adhezji i odporności powłok lakierowych na bielenie

• badania obecności środków smarnych w puszkach na napoje

• badania szczelności powłoki lakierniczej

W laboratorium COBICO badane są m.in.:

• puszki konserwowe

• puszki na napoje

• pojemniki aerozolowe

• zamknięcia koronowe

• zakrywki kontaktowe

• wieczka łatwo otwieralne

• blacha do opakowań i zamknięć metalowych

• lakiery do opakowań i zamknięć metalowych

• masy uszczelniające

• granulaty na uszczelki do zamknięć koronowych

• nakrętki do butelek pet

BIURO ROZWOjU | do podstawowych zadań biura należą:

• w ykony wanie prac badawcz ych polegając ych na doborze materiałów do produkcji

określonych grup opakowań

• dobór opakowań do określonych przetworów spożywczych w celu zapewnienia ich prawidłowych

właściwości w trakcie przechowywania, w tym testy przechowalnicze

• wdrażanie nowych opakowań i technologii ich produkcji

• ocenę nacięć wieczek łatwo otwieralnych metodą elektrochemiczną

BIURO CERTYfIKACjI | posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikacji wyrobów, surowców

do produkcji opakowań posiadających kontakt z żywnością oraz do certyfikacji produkcji

rolniczej metodami ekologicznymi. Certyfikuje także produkty zarejestrowane jako: „Chroniona

Nazwa pochodzenia”, „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, „Gwarantowana tradycyjna specjalność”

oraz w programie „Jakość tradycja”.

COBICO Sp. z o. o.

ul. Grzegórzecka 77

31-559 Kraków

Sekretariat: 012 630 90 90

Biuro Certyfikacji: 012 632 35 71

Laboratorium: 012 630 90 90 w.20

fax. 012 416 36 46

e-mail: cobico@cobico.pl

www.cobico.pl


NAUKA I MEDIA / SCIENCE AND MEDIA

Systemy

wspomagające

zarządzanie

neosystem.pl jest kilkuosobową firmą informatyczną zajmującą się produkcją oprogramowania,

wdrożeniami oraz integracją rozwiązań informatycznych. Wśród działań, które podejmuje

są zarówno zadania projektowania i implementacji systemów i aplikacji pod konkretne

zamówienie, jak i produkcja własnych rozwiązań połączona ze sprzedażą i wdrożeniami.

Firma specjalizuje się w tworzeniu systemów wspomagania zarządzania, obsługi klientów

i systemów typu workflow.

202

Doskonała znajomość środowiska Windows,

wiodących rozwiązań baz danych

oraz najnowszych języków i środowisk

programowania pozwala nam tworzyć oprogramowanie

przeznaczone dla klientów z różnych

branż i różnego typu. Projektowanie systemów

zgodnie z obecnie panującymi trendami w informatyce

pozwala na ich ciągły rozwój. Daje to

tzw. efekt skalowalności, który umożliwia „rośnięcie”

wdrażanych rozwiązań wraz z klientem.

Rozpoczynając od niewielkiego zakresu funkcjonalności

opartej na solidnych fundamentach, klient

rozwija system zgodnie ze swoimi potrzebami,

dokładając kolejne klocki do już istniejących.

Branża poligraficzna posiada sporo niuansów,

trudnych do wychwycenia na pierwszy rzut oka.

W czasie kilkuletniej obecności w tej branży zdobyliśmy

sporo doświadczenia i wiedzy o tym,

jakie są potrzeby małych i średnich drukarni pracujących

w różnych segmentach rynku, w tym

jako producenci opakowań.

Naszą ofertą dla branży poligraficznej jest

„DRUid” – systemem wspomagania zarządzania

drukarnią. Otwartość budowy pozwala w łatwy

sposób skonfigurować go tak, by odpowiadał

różnym rodzajom firm poligraficznych, poczynając

od drukarni dziełowych, poprzez arkuszowe

drukarnie akcydensowe, aż do firm

sitodrukowych, drukujących na materiałach specjalnych

(karty, plastiki, soczewki), czy firm zajmujących

się produkcją gadżetów reklamowych.

System zawiera również szereg rozwiązań

przydatnych producentom opakowań. Istotną

cechą DRUid-a jest jego kompleksowość. System

obsługuje szereg czynności, od momentu kontaktu

z klientem, wyceny różnych wariantów kalkulacji,

złożenia oferty, przyjęcia do produkcji,

planowania produkcji na maszynach, monitorowania

wykonania poszczególnych czynności, zlecenia

wystawienia faktury do systemu finansowo

księgowego. Dodatkowo system dba o przekazanie

zapotrzebowań materiałowych, kontrolę stanów

magazynowych elementów wchodzących do

produkcji, składanie zamówień do dostawców

i podwykonawców. Z danych przygotowanych

w systemie mogą powstać raporty dla zarządu,

pozwalające na analizę rentowności prac, ocenę

pracy handlowców i pracowników produkcji.

W grudniu tego roku planujemy uruchomienie

nowej wersji systemu z nieznanymi dotychczas

na polskim rynku funkcjonalnościami. Uwzględniają

one w większym stopniu internet, co

pozwoli drukarniom na ściślejszy kontakt z klientem

i precyzyjne planowanie pracy. Przełoży się

to w sposób oczywisty na zwiększenie konkurencyjności

na rynku poligraficznym, co dla drukarni

jest w dzisiejszych czasach wartością samą

w sobie.

Więcej informacji na:

www.neosystem.pl

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


NAUKA I MEDIA / SCIENCE AND MEDIA

PrintManager.JDF

Spółka INFOSYSTEMS SA to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która w ciągu 10 lat

istnienia zdobyła miano lidera w branży specjalistycznego oprogramowania zarządczego

dla producentów opakowań.

204

Współpraca z wiodącymi

podmiotami

rynku umożliwiła jej

w tym czasie zbudowanie silnej

i trwałej pozycji rynkowej

opartej o wiedzę i zaufanie. Jej

celem i misją jest dostarczanie

najbardziej nowoczesnych

rozwiązań informatycznych

swoim klientom.

Doświadczenia ostatnich lat

potwierdzają rosnący wpływ

profesjonalnych zintegrowanych

systemów zarządzania

w produkcji opakowań na

kształtowanie strategicznego

wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Są to, tzw. Managment Information

System (MIS), potrafiące na bazie cyfrowego

workflow kompatybilnego z formatem JDF

(CIP4) w spójny i niezawodny sposób spiąć ze

sobą aspekty technologiczne i finansowe,

związane z pozyskiwaniem i realizacją zleceń

produkcyjnych. PrintManager.JDF firmy INFO-

SYSTEMS SA to najnowocześniejszy system informatyczny

klasy MIS na polskim rynku,

uwzględniający potrzeby drukarń opakowaniowych

i etykietowych. Zawiera w sobie narzędzia,

bez których automatyzacja i optymalizacja pracy

w drukarni byłaby wprost niemożliwa. Pozwala

na zwiększenie rentowości, usprawniając procesy

wewnętrzne oraz zwiększając wydajność

maszyn, obniżając koszty własne i skracając

czas wykonania zlecenia.

Począwszy od zautomatyzowanego kreatora

kalkulacji z opcją tworzenia kalkulacji dla wyrobów

wieloelementowych, przez unikalną możliwość

łączenia na jednym arkuszu druku różnych

wyrobów oraz planowanie zleceń w sposób optymalizujący

koszty i racjonalnie wykorzystujący

zasoby produkcyjne, system PrintManager.JDF

zapewnia użytkownikowi przewagę konkurencyjną

nad tradycyjnie zarządzanymi drukarniami.

PrintManager.JDF posiada również szerokie

i unikalne możliwości wspierania rachunkowości

zarządczej. Został tak zaprojektowany, aby pozwalał

na budowanie modeli zarządczych zarówno

w układzie kosztów pełnych, jak

iwukładzie kosztów zmiennych, a także w układzie

kosztów procesów.

Cechy PrintManager.JDF’a to:

t zaawansowanie technologiczne – system

został od podstaw zbudowany na platformie

MS SQL Server 2008 firmy Microsoft przy

użyciu najnowocześniejszych narzędzi do

produkcji oprogramowania, wykorzystujące

osiągnięcia w dziedzinie specyfikowania,

modelowania i projektowania systemów informatycznych;

t skalowalność – działający w środowisku Windows

system może funkcjonować zarówno w lokalnej

sieci komputerowej, jak i w rozległej sieci

WAN (łączącej kilka oddziałów firmy). Dzięki

modułowej budowie i wielowarstwowej architekturze

jest łatwo skalowalny i może być

wykorzystywany zarówno w średnich, jak

iwbardzo dużych przedsiębiorstwach poligraficznych;

t integracja – system umożliwia kontrolę całego

przedsiębiorstwa i dwustronną komunikację

z urządzeniami parku maszynowego przy

użyciu standardu wymiany danych JDF.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


KIM jESTEŚMY

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą,

współpracującą na stałe z zespołem starannie

wyselekcjonowanych i doświadczonych

tłumaczy, którzy posiadają specjalistyczną

wiedzę w wielu dziedzinach.

Naszymi atutami są:

- wysoka jakość świadczonych przez nas usług

- indywidualne podejście do każdego klienta

- możliwość negocjacji cen poszczególnych usług. Gwarantujemy konkurencyjne ceny

- terminowość realizacji powierzonych nam projektów

- dobór indywidualnych metod pracy

- zachowanie ścisłej poufności tłumaczonych dokumentów

- możliwość złożenia i odbioru zlecenia w najdogodniejszej dla klienta formie (faks, e-mail, poczta, dyskietka, CD,

kurier lub osobiście w naszym biurze). sposób doręczenia wykonanego tłumaczenia ustalany jest indywidualnie

z Klientem.

zakres działalności Centrum Języków Obcych LiNGbArt obejmuje tłumaczenia specjalistyczne zarówno pisemne

jak i ustne w większości języków europejskich i w popularnych językach azjatyckich. Naszym celem jest pomoc

współpracującym z nami firmom w dotarciu do jak największej liczby potencjalnych klientów. Dlatego kierujemy

do nich wszechstronną ofertę usług, którą dopasowujemy do ich indywidualnych potrzeb i życzeń.

CO TŁUMACZYMY

Lingbart świadczy usługi tłumaczeń zwykłych i przysięgłych tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka

obcego na język polski w następującym zakresie:

• tłumaczenia techniczne (np. dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi, katalogi części

zamiennych, prezentacje, raporty)

• tłumaczenia handlowe (np. dokumenty przewozowe i towarowe, korespondencja handlowa, przepisy celne,

rejestracja działalności gospodarczej, reklamacje, reklama i marketing, umowy, zgłoszenia szkód)

• tłumaczenia prawnicze (np. akty notarialne, akty urodzeń, ślubu etc., korespondencja urzędowa, licencje,

świadectwa, dyplomy, testamenty, teksty aktów prawnych, wyroki i orzeczenia sądu, umowy prawne)

• tłumaczenia tekstów popularno-naukowych (np. artykuły i publikacje naukowe z różnych dziedzin)

• tłumaczenia stron internetowych

• inne (np. korespondencja prywatna, błyskawiczne tłumaczenie e-maili, teksty o tematyce politycznej, historycznej)

TŁUMACZENIA USTNE wykonujemy w następującym zakresie:

• tłumaczenia symultaniczne

• tłumaczenia konsekutywne

• tłumaczenia szeptane

• liaison

sAtYsFAKCJA KLieNtóW Jest DLA NAs NAJWAżNieJszA, DLAteGO DOKŁADAmY

WszeLKiCH stArAń bY KOrzYstALi ONi z NAszYCH UsŁUG pONOWNie

LINGBART Centrum Języków Obcych

Ul. Krańcowa 75C/2

61-048 poznań

tel. (61) 624 26 39

kom. 691 861 603

szczegóły naszej oferty można uzyskać pod adresem:

www.lingbart.pl

lub pisząc bezpośrednio na email:

info@lingbart.pl

Uczelnie

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W POZNANIU

Wydział Towaroznawstwa

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

dr hab. inż., Ryszard Cierpiszewski

prof. UEP

al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

Tel. (061) 8569381

e-mail: ktap@ue.poznan.pl

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W KRAKOWIE

Wydział Towaroznawstwa

Katedra Opakowalnictwa Towarów

dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz

prof. UEK

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

tel. (012) 2935170

e-mail: tkot@uek.krakow.pl

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Wydział Przedsiębiorczości

i Towaroznawstwa

Katedra Chemii i Towaroznawstwa

Przemysłowego

prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia

tel. (058) 6901 548

e-mail: katchem@am.gdynia.pl

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

NAUKA I MEDIA / SCIENCE AND MEDIA

na których prowadzony jest przedmiot „Opakowalnictwo” na kierunkach

Towaroznawstwo oraz Technologia Żywności zgodnie ze Standardami Kształcenia

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na kierunku Logistyka

POLITECHNIKA RADOMSKA

Wydział Ekonomiczny

Katedra Nauk o Jakości

prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom

tel. (048) 361 74 07

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów

Dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. ZUT

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin

tel. (091) 4231061, faks (091) 4225622

e-mail: artur-bartkowiak@)zut.edu.pl

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

WIEJSKIEGO

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Technologii Żywności

prof. dr hab. Jan Mroczek

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

tel. (022) 59 37 534, fax. (022) 59 37 531

e-mail: ktz@sggw.pl

207


NAUKA I MEDIA / SCIENCE AND MEDIA

208

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZUR-

SKI W OLSZTYNIE

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

prof. dr hab. inż. Władysław Chojnowski

ul. Michała Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn

Tel/fax(089)5233402

e-mail: chowla@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET ROLNICZY

W KRAKOWIE

Wydział Technologii Żywności

Katedra Żywienia Człowiek

prof. dr hab. inż. Paweł M. Pisulewski

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

tel/fax (012) 6624812

e-mail:rrpisule@cyf-kr.edu.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

W LUBLINIE

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka

i Towaroznawstwa Żywności

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

ul Skromna 8, skr. 158, 20-704 Lublin

tel.(081) 462 34 00

zdzislaw.targonski@up.lublin.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

W POZNANIU

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Katedra Zarządzania Jakością Żywności

prof. dr hab. Jacek Kijowski

ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

tel. (061) 848 73 19, fax (061) 848 7512

e-mail : szymil@up.poznan.pl

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

I MARKETINGU

Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym

prof. dr hab. inż. Maria Ruda

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów

tel. (017) 865-11-64,

e-mail: kzrr@prz.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

W POZNANIU

Wydział Zarządzania i Logistyki

prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel. (061) 850 47 81, fax. (061) 850 47 89

e-mail: rektorat@wsl.com.pl

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Dydaktyki

mgr inż. Katarzyna Pytkowska

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

tel: (022) 635 50 09, fax: (022) 635 73 62

e-mail: kosmeto@wszkipz.pl

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Katedra Zarządzania Jakością

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Stefan Doroszewicz, prof. SGH

al. Niepodległości 164,02-554 Warszawa

Gmach "F", pokoje 119, 120

tel.: +48 (22) 564-87-02; +48 (22) 564-93-35; +48

(22) 564-93-36; +48 (22) 564-93-38

http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzj/

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

210

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

Folie celulozowe alternatywą

dla folii z tworzyw sztucznych

Innovia Films oferuje na światowych rynkach

folie celulozowe celofan TM i NatureFlex TM .

Folie te produkowane są z nienaruszającej

równowagi ekologicznej, masy celulozowej otrzymywanej

ze ścieru drzewnego pochodzącego

z drewna pozyskiwanego ze specjalnych, certyfikowanych

plantacji. Wypełniają one lukę, jaka

istnieje na rynku opakowaniowym pomiędzy papierem

a foliami z tworzyw sztucznych. Mają

one przezroczystość i połysk folii z tworzyw

sztucznych, natomiast zachowanie na maszynie

i niektóre właściwości typowe dla papieru. Niezwykle

ważną ich cechą jest to, że pochodząc

z celulozy będącej biopolimerem ulegają biodegradacji

i po wykorzystaniu ich jako opakowania

mogą być kompostowane.

Naturalne folie celulozowe nie są termozgrzewalne

i stanowiąc bardzo dobrą barierę dla tlenu

nie są barierowe dla przepuszczania wilgoci. Innovia

Films opracowała więc i wdrożyła technologię

powlekania ich specjalnymi powłokami

lakierowymi umożliwiającymi doskonałą ich termozgrzewalność

oraz pozwalającymi regulować

przepuszczalność wilgoci. W ten sposób dzięki

swoim właściwościom naturalnym oraz cechom

uzyskanym dzięki uszlachetnianiu, folie celulozowe

charakteryzują się:

t dużą sztywnością

t doskonałymi własnościami skrętnymi

t wysoką stabilnością wymiarów (ważne przy

laminacji)

t naturalnymi własnościami antystatycznymi

t doskonałą termozgrzewalnością

t termoodpornością (możliwość używania w kuchenkach

mikrofalowych i piekarnikach)

t dobrą barierą dla tlenu i gazów

t regulowaną barierowością dla wilgoci

t odpornością na tłuszcze (nieprzepuszczalne)

t możliwością łączenia z innymi materiałami,

w tym również biodegradowalnymi

t możliwością metalizacji

t możliwością zadruku różnymi technikami

t możliwością barwienia w masie w szerokiej gamie

niepowtarzalnych kolorów.

Innovia Films podtrzymując wieloletnią tradycję

i wysoką pozycję Wielkiej Brytanii w produkcji

i przetwórstwie folii celulozowych, odpowiadając

na potrzeby współczesnego rynku

i środowiska, wprowadziła do produkcji obok dotychczas

produkowanych folii celofan TM nowy

asortyment folii celulozowych NatureFlex TM . Folie

te posiadają certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi

kompostowania UE (EN 13432) i Stanów

Zjednoczonych (ASTM D 6400). Folie

NatureFlex TM stanowiąc materiał opakowaniowy

XXI wieku po wykorzystaniu ulegają w ciągu 6-8

tygodni całkowitemu rozpadowi w przydomowych

kompostownikach, w ciekach wodnych i ciągach

kanalizacyjnych oraz na wysypiskach śmieci.

Mają one prawo być opatrzone znakami potwierdzającymi,

że po rozłożeniu nie będą miały negatywnego

wpływu na glebę i kompost.

Innovia Films jest brytyjską firmą produkującą

obok folii celulozowych również specjalistyczne

folie polipropylenowe BOPP. Jej zakłady produkcyjne

znajdują się w Wielkiej Brytanii, Belgii,

USA i Australii. Zatrudnionych w nich jest ok.

1.400 osób, a folie swoje sprzedaje do 110 państw

świata.

Nowa linia do produkcji folii celulozowych ruszyła

w Wigton w Wielkiej Brytanii

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

211


EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

W zgodzie z naturą

Warta Glass Group charakteryzuje się głęboką świadomością ekologiczną i dużą czułością

na stan naszego otoczenia, zdając sobie sprawę, że opieka nad środowiskiem naturalnym

należy do jednego z kluczowych aspektów gospodarczych dzisiejszych czasów.

212

Upodstaw strategii rozwojowej Grupy stoją

jasno sformułowane zasady zarządzania

środowiskowego nie tylko pojedynczych

działań, ale i całych procesów decyzyjnych, których

zadaniem jest minimalizacja niekorzystnych

skutków związanych z produkcją opakowań

szklanych i ich wpływu na środowisko.

Stopień zaawansowania projektów badawczo

– rozwojowych mających na celu zwiększenie

efektywności produkcji, przy jeszcze wyższej jakości,

a także obniżeniu kosztów wewnętrznych

i zewnętrznych, świadczy o ogromnym znaczeniu

jakie Grupa przywiązuje do ekologii.

Inwestycje w nowe technologie pozwalają

ograniczać emisję gazów i zanieczyszczeń płynnych

oraz pozyskiwać i przetwarzać stłuczkę

szklaną.

Podążanie za trendami rynkowymi polegającymi

na zmniejszaniu wagi wyrobów oznacza

oszczędność w zużyciu energii elektrycznej,

wody oraz takich minerałów jak piasek,

wapień, dolomit czy soda, koniecznych do

wytwarzania szkła, a także mniejszy odpad,

czyli bardziej efektywne i racjonalne gospodarowanie

zapasami, co przekłada się na spełnianie

wyższych norm ochrony środowiska

naturalnego.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne zastosowane

w restrykcyjnym systemie kontroli

jakości eliminują wadliwe produkty już w początkowej

fazie, dzięki czemu złe opakowania

nie są dopuszczane do kolejnych etapów produkcji,

przyczyniając się do oszczędności energii,

czasu i mocy przerobowych.

Nieustanne dążenie do egzystencji w zgodzie

z naturą obrazują inwestycje Grupy w rozwiązania

przyjazne środowisku, między innymi

w dziedzinie recyklingu. Dzięki pozyskiwaniu

wysokiej jakości stłuczki szklanej, zmniejszana

jest (znacznie poniżej dopuszczalnych norm)

emisja gazów do atmosfery. Każdy 1% wzrostu

udziału stłuczki w zestawie szklarskim przynosi

0,25% oszczędności w kosztach energii

zużytej do wytopu masy szklanej, a większa

ilość stłuczki szklanej powoduje niższą temperaturę

topienia, a tym samym mniejszą emisję

CO 2 , SO 2 , pyłów oraz NOX do atmosfery.

Poszczególne firmy Grupy czynnie działają

w zakresie ochrony środowiska. Inicjatywy

w dziedzinie ekologii podejmowane przez

Firmę konsultowane są z przedstawicielami

władz lokalnych, dzięki czemu następuje konsolidacja

wysiłków i poszerzenie zasięgu ich

oddziaływania. Efektem wspólnych starań

jest zaangażowanie kolejnych podmiotów

w działania na rzecz ochrony środowiska,

w tym propagowanie idei ogólnokrajowego systemu

recyclingu opakowań szklanych.

Efektem powyższych działań są przyjęte

i stosowne przez huty, wchodzące w skład

Warta Glass Group, restrykcyjne normy i certyfikaty:

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO

22000:2005, PN-N-18001:2004 oraz GOST.

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging


EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

Opłacalność i troska

o środowisko

w jednym opakowaniu

Ecolean jest szwedzką firmą produkującą maszyny napełniające oraz opakowania do

płynnych produktów spożywczych głównie dla przemysłu mleczarskiego.

214

Ecolean stworzył lekkie opakowania w kształcie dzbanka, które w nieznaczny sposób

oddziałują na środowisko. W ofercie firmy są opakowania Ecolean• Air, Ecolean• Base,

Ecolean• Clear (przezroczyste) oraz Ecolean• Air Aseptic występujące w pojemnościach od

200 ml do 1000 ml.

Idea opakowań Ecolean oparta została na podejściu proekologicznym, co daje im dodatkowa przewagę

pośród innych opakowań związaną z aspektem środowiskowym. Opakowanie Ecolean waży

o ok. 50-60 % mniej niż standardowe kartony czy butelki.

ecolean Air:

16g

Gable top:

31g

Opakowania aseptyczne:

ecolean Air Aseptic:

14g

Gable top

z korkiem:

37g

Karton:

27 g

Kartonowa

z korkiem:

32g

HDpe

butelka:

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

32g

butelka HDpe:

38 g

pet butelka:

36g

EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

Niższa waga opakowania wymaga mniej materiału potrzebnego do wyprodukowania go. Minimum

materiału to z kolei oszczędność surowców, energii, wody oraz mniejsza ilość odpadów.

ecolean Air

Gable top

Gable top

z korkiem

Kartonowa

z korkiem

HDpe butelka

pet butelka

Ilość odpadów stałych generowanych przy produkcji

niezbędnego surowca do wytworzenia 100 000

opakowań (o pojemności 1 litra).

Włączając straty przy produkcji surowego materiału,

pośrednie kroki oraz produkcję opakowania .

Ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery

przez elektrownie podczas produkcji niezbędnego

surowca do wytworzenia 100 000 opakowań

(o pojemności 1 litra).

Włączając produkcję materiału surowego oraz kroki

pośrednie do wytworzenia opakowań

Po opróżnieniu opakowanie jest płaskie i zajmuje niewiele miejsca w koszu na śmieci oraz w procesie

przetwarzania odpadów.

Materiałem stosowanym w opakowaniach Ecolean jest Calymer TM składający się w 40% (masy)

z węglanu wapnia (kredy) naturalnego materiału występującego np. w skorupkach jajek (Ecolean

Air) oraz środków łączących (PE i PP) zapewniających wytrzymałość i elastyczność. Można, zatem

powiedzieć, że opakowanie w połowie jest zrobione z kredy i powietrza.

Opakowanie jutra …

… jest przyjazne dla konsumenta

… wyprodukowane przy oszczędności surowców

….wyprodukowane przy oszczędności energii i wody

… generujące mniejszą ilość odpadów

… dające oszczędności w kosztach transportu

… i … oto jest

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

ecolean Air

Gable top

Gable top

z korkiem

Kartonowa

z korkiem

HDpe butelka

pet butelka

215


EKOLOGIA I NOWE TECHNOLOGIE / ECOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES

216

DLACZEGO PAŃSTWA FIRMA PLANUJE

PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU EMAS*?

Dla Willson & Brown przystąpienie do systemu będzie przede

wszystkim potwierdzeniem na międzynarodowym forum, że

aspekty środowiskowe stawiamy na równi z innymi dziedzinami

naszej działalności. Chcąc wziąć udział w programie musimy bowiem spełnić wiele kryteriów,

które podnosząc naszą efektywność ekonomiczną, zminimalizują jednocześnie oddziaływanie firmy

na środowisko naturalne. W przypadku przedsiębiorstw komercyjnych członkostwo w programie

EMAS dodatkowo oznacza większą konkurencyjność na rynku europejskim.

Jesteśmy świadomi, iż działamy w branży, która jest nierozerwalnie związana z koniecznością

ciągłego doskonalenia się w zakresie ekologii. Wprowadzając do obrotu duże ilości materiałów

z tworzyw sztucznych, nieustannie dbamy o to, by ich produkcja była zgodna z normami

środowiskowymi. Ponadto, od kilku lat korzystamy przy produkcji naszych artykułów z materiałów

biodegradowalnych i wciąż ulepszamy ten proces. W najbliższym czasie zainstalujemy linię

o wysokiej wydajności do regranulacji tworzyw sztucznych. Obecnie staramy się o dofinansowanie

tej inwestycji w ramach programów pomocy unijnej.

Dzięki uczestnictwu w systemie EMAS poprawimy funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa,

między innymi pod kątem ograniczenia zużycia surowców, minimalizacji kosztów produkcji czy

recyklingu i zmniejszania ilości odpadów. Dodatkowo znajdziemy się w elitarnym gronie organizacji

z całej Europy, które prowadzą odpowiedzialną politykę ekologiczną. Udział w programie

zaowocuje również wzrostem wartość firmy Willson & Brown w oczach naszych partnerów

biznesowych oraz klientów. Niezależnie bowiem od dotychczasowej działalności prośrodowiskowej

firmy, przystąpienie do EMAS będzie potwierdzeniem naszego dążenia do doskonałości.

* System Ekozarządania i Audytu (EMAS) jest wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem

potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacjach.

Organizacje zarejestrowane w EMAS są w pełni zgodne z prawem, posiadają funkcjonujący system

zarządzania środowiskowego oraz komunikują swoje efekty działalności

środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie zweryfikowanej

deklaracji środowiskowej.

WILLSON & BROWN – WB SP. Z O.O. S.K.A.

ul. Aleja Krakowska 224,

02-219 Warszawa

tel.: 22 868 03 30; fax: 22 868 29 35

biuro@w-b.pl; www.w-b.pl

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

INDEKSY

INDEXES

Indeks firm ..........................................................218

Index of companies .............................................218

Indeks nazwisk....................................................221

Index of names....................................................221


INDEKS FIRM / INDEX OF COMPANIES

INDEKS FIRM / Index of companies

A&L EXPO BELGRADE ......................................................34

Agfa ..........................................................................176, 177

AGROSAK ..........................................................................20

Akademia Morska w Gdyni..............................................207

AKPUD .....................................................16, 20, 47, 49, 124

ALL PACK.....................................................................34, 40

ANDRA-PAK .......................................................................20

ANIS ...................................................................................20

ANTARES ...........................................................................20

Aquila ...............................................................................119

Arkoch .......................................................................116,117

AS-INTER-BOX...................................................................28

Asko-Vogel&Noot ..............................................................91

Association of Polish Papermakers ...................................44

ATM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .............................20

Avargraf .....................................................................178,179

Ball Packaging Europe Radomsko........2, 36, 37, 42,43, 49,

56, 64, 91, 145, III okładka / cover

Bankowy Dom Handlowy .................................................20

Bard..............................................................................70, 74

BESKID.............................................................16, 19, 46, 49

Betts Poland...........................................................49, 56, 64

Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENKO ..............21

BIO-AGRO-PLAST..............................................................21

Biuro Marketingowe PIOTR DOBROŁĘCKI .......................21

Blister Box ..........................................................................47

Bolesławicka Fabryka Fiolek i Ampułek POLFA................21

BORAL........................................................................49, 153

BORYSZEW........................................................................21

Business Centre Club ........................................................44

Bydgoskie Zakłady Papiernicze ........................................21

Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych.....................21

CAN-PACK Group......................21, 49, 56, 64, 91, 142, 143

CARNAUD METALBOX POLSKA.......................................21

Celuloza Świecie................................................................70

Centrala Importowo-Exportowa Chemikalii CIECH...........21

Centralny Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań

COBICO ...................................................49, 91, 92, 96, 200

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

COBRO ................15, 16, 17, 18, 19, 21, 36, 42, 54, 62, 198

Centrum Wystawowe MOŁDEXPO ..............................34, 40

Centrum Wystawowe ROMEXPO ................................34, 40

Cezex .......................................................126, 127, 194, 195

Chemiczna Spółdzielnia Pracy NOWOPLAST ..................21

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych

CHEMITEX .........................................................................22

Coffee Service........................................35, 41, 49, 150, 174

Constantia ....................................................................56, 64

CONTINENTAL CAN POLSKA...........................................22

218

CONTINENTAL OPAKOMET WHITE CAP .........................22

CROWN PACKAGING POLSKA...................................49, 91

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego

STRADOM ..........................................................................22

DAFO-PLASTICS................................................................22

DEKOR PLASTICS .............................................................45

DEKORGLASS DZIAŁDOWO........29, 31, 36, 42, 45, 49, 56,

64, 86, 88, 89, 139

Dębicka Fabryka Farb i Lakierów POLIFARB....................22

DGS..................................................................49, 56, 64, 91

DOLPAKART ......................................................................22

Druk Pak (Kujawskie Zakłady Poligraficzne) .............24, 125

DS Smith Polska ....................................................49, 70, 76

DUNAPACK..................................................................70, 74

Ecolean Poland..................................49, 148, 149, 214, 215

ECOR PRODUCT .......................................................49. 165

EDLER-PAK........................................................................22

EKO CYKL ..........................................................................49

EKO-PAK ............................................................................47

EKOPACK.........................................................16, 19, 22, 50

EKO-PUNKT .......................................................................50

ELA Wyrób Folii i Opakowań .............................................50

ELANO PACK .....................................................................22

ELPLAST ............................................................................49

EL-POL ...............................................................................45

ELTEX.................................................................................22

EMBAX PRINT..............................................................34, 40

EMPAK .............................................................22, 51, 54, 62

ENTRO Holdings................................................................50

Ergis ..........................................................................162,163

EUROBOX........................16, 19, 36, 42, 44, 50, 70, 74, 114

EUROPAL.....................................................47, 50, 111, 192

European Federation of Corrugated Board

Manufacturers ..................................................44, 70, 74, 75

European Media Group ...............................................46, 50

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej...44, 75

Europejskie Centrum Wystawowe BVV Valetrhy

Brno..............................................................................34, 40

EXPAC....................................................................22, 70, 74

EXPOFORUM ...............................................................34, 40

EXTREM .............................................................................50

Fabryka Kosmetyków POLLENA-URODA .........................23

Fabryka Opakowań Blaszanych ........................................23

Fabryka Opakowań Blaszanych GOPAK ..........................23

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA ...16, 18, 23

Fabryka Styropianu ARBET ...............................................23

Fabryka Wyrobów Papierowych........................................23

Fira Barcelona..............................................................34, 40

Firma Handlowa SORT ................................................46, 50

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

FOLPOL......................................................................50, 168

FORMIKA................................................................50, 56, 64

Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego ..........................45

Forum Opakowań Szklanych ..........................44, 45, 47, 85

G.A.L...................................................................................23

Georg Utz...........................................................................50

Glass Packaging Forum ........................................44, 45, 47

Gnieźnieńskie Zakłady Graficzne ......................................23

GOODWELL POLSKA .......................................................50

Graham Packaging Poland................................................50

Green Pack ................................................................50, 160

Grupa Kęty .........................................................................91

GTX Hanex Plastic .....................................................50, 159

HARTMAN Polska ......................................................50, 134

HEAN..........................................................................51, 169

Heidelberg Polska............................................121, 175, 224

Heinz Glass Działdowo ................................................85, 88

High School of Logistics ..............................................43, 45

HISPACK ......................................................................34, 40

Huber Polska............................................................190, 191

Huta Aluminium KONIN .....................................................23

Huta Szkła CZECHY ..................................50, 56, 64, 85, 88

Huta Szkła FENIKS ............................................................23

Huta Szkła JAROSŁAW......................................................23

Huta Szkła ORZESZE ........................................................23

Huta Szkła POLLENA-CZECHY ...................................24, 56

Huta Szkła TUR..........................................46, 50, 56, 86, 88

Huta Szkła WARTA.............................................................24

Huta Szkła WYMIARKI........................................................50

IKB Leasing Polska ..................................................172, 173

IMEXCO COMMERCIALE ..................................................24

INCO-VERITAS 24, 47, 51, 156

Industry Group Poland.....................................................180

Infosystems ..............................................................204, 205

Inline Poland ......................................................................50

INNOVIA FILMS..................................................51, 154, 211

Instytut Celulozowo-Papierniczy........................................24

Instytut Gospodarki Magazynowej ....................................24

Instytut Logistyki i Magazynowania ...16, 24, 35, 45, 51, 201

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb ....................................24

INTERCELL ........................................................................24

International Paper.......................................................56, 64

INTROGRAF .......................................................................24

IPAK....................................................................................51

ITTP ..................................................................................183

KARTONEX ...............................................................51, 120

KB Folie Polska ................................................................166

Krajowa Izba Gospodarcza................................9, 16, 32, 44

Krajowa Izba Opakowań............................15, 17, 32, 33, 70

LINDAB ASTRON ...............................................................51

Lingbart ............................................................................206

Logistics and Warehousing Institute .....................19, 45, 41

Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań

The Packaging Industry and Market in Poland. 15 th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging

INDEKS FIRM / INDEX OF COMPANIES

M+A FOLIA ........................................................................24

MAROPAK ............................................................24, 51, 126

MARTEX .........................................................16, 19, 51, 193

Michael Pracownia Wykrojników .....................................186

Międzynarodowe Targi Kijowskie ................................34, 40

Międzynarodowe Targi Poznańskie......3, 35, 36, 42, 46, 51,

105, 106, 199

MIR UPAKOVKI ............................................................34, 40

Model ...........................................................................70, 74

MOŁDEXPO..................................................................34, 40

MONDI..............................................................56, 64, 70, 74

Moskiewski Międzynarodowy Holding

Wystawowy MVK..........................................................34, 40

MOTYL .......................................................................51, 223

MULTIFARB ...............................................................51, 118

National Chamber of Packaging..................................18, 19

National Organization GS-1 Poland...................................45

NEOPAK...........................................................................196

Neosystem (Mars)............................................................202

NEPTUN .............................................................................51

NOVOL ...............................................................................24

O-I Produkcja Polska (Owens Illinois) .......51, 56, 64, 85, 85

O-I Sprzedaż i Dystrybucja Polska (Owens Illinois) ........138

OPAKOFARB..................................................25, 51, 91, 146

OPAKOWANIE .......................................................51, 84, 87

Organizacja Krajowa GS-1 Polska.....................................45

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń

METALCHEM .....................................................................25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREBOT ........................25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu

Rafineryjnego .....................................................................25

PACK EXPO .....................................................33, 34, 39, 40

PACKAGING DEPOT ...................................................34, 40

PACKPROFIL .................................................36, 42, 51, 128

PACKSERVICE.............................................................25, 51

PACTECH EXPO BALKAN ...........................................34, 40

Pakfol................................................................................173

PAKFOOD ............................................................35, 41, 199

PAKMAR.............................................16, 19, 25, 46, 51, 168

PAKPOL..............................................................................25

Plast Service Pack......................................................51, 155

PLASTIC-POL.....................................................................25

Pol Pak .........................................................................70, 74

POLAM PACK.....................................................................25

POLCOOP ..........................................................................25

Poligraficzna Spółdzielnia SAMOPOMOC INWALIDZKA ...25

Polish Chamber of Commerce ....................................10, 44

Polish Chamber of Packaging .............4, 6, 8, 10, 12, 13, 14

17, 19, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 64, 65, 69, 74, 87,

87, 94, 101

Polish Packaging Research and Development Centre

COBRO ............................................................18, 42, 44, 62

Politechnika Radomska ...................................................207

Politechnika Rzeszowska.................................................208

219


INDEKS FIRM / INDEX OF COMPANIES

Pollena .........................................................................16, 18

POLSIN-KARBID ................................................................25

Polska Izba Opakowań .........2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 32, 34, 37, 44, 86, 104, 140, 157, 170

Polskoje Stiekło..................................................................46

Poprawa Z.P.O.T..............................................................129

Poznań Economic University.............................................43

Poznań International Fair .............................................41, 46

Print Partner .........................................................5, 6, 11, 12

Promens Warszawa ...................................................51, 187

PROPAK .............................................................................28

Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych OPAKOMET ....26

Przedsiębiorstwo Technik Ochrony Środowiska